Vous êtes sur la page 1sur 13

ADNOTOWANA BIBLIOGRAFIA

WYDAWNICTW POŚWIĘCONYCH TEMATYCE UNII EUROPEJSKIEJ


DOSTĘPNYCH W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOLESŁAWCU

Zbliżające się członkostwo Polski w Unii Europejskiej zwiększa zainteresowanie integracją


europejską. Chcąc włączyć się w proces informowania i propagowania idei europejskiej,
przedstawiamy tematyczne zestawienie literatury zgromadzonej w naszej bibliotece.
Bibliografia zawiera 73 pozycje. Ujmuje wydawnictwa popularnonaukowe, naukowe, podręczniki
(także akademickie). Celem przybliżenia treści książek, opisy bibliograficzne zostały zaopatrzone w
krótką adnotację.

1.Ambukita Eric, Hunyama Killion: Międzynarodowe instytucje finansowe w Polsce w okresie


transformacji. - Poznań: WSKiZ , 2002.

Przegląd najważniejszych międzynarodowych instytucji finansowych - ich genezy, faz rozwoju,


realizacji celów statutowych oraz zaangażowania w procesy transformowania gospodarek Europy
Środkowo - Wschodniej. Na tym tle pokazany jest udział Polski jako członka poszczególnych
organizacji.

2.Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej: materiały konferencyjne. - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2001.

W Przysieku koło Torunia odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Polski
Związek Bibliotek Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej. Celem konferencji było przybliżenie
uczestnikom tematyki związanej z funkcjonowaniem bibliotek w krajach Unii Europejskiej, z drogą
dojścia do standardów unijnych bibliotek innych krajów postkomunistycznych oraz działania bibliotek
polskich w procesie informacji o problematyce unijnej. Niniejsza praca zawiera materiały z tej
konferencji.

3.Blair Alasdair: Nowy przewodnik po Unii Europejskiej. - Warszawa: Książka i Wiedza, 2002.

Szczegółowe kompendium Unii Europejskiej, od genezy powstania trzech Wspólnot Europejskich,


poprzez ich rozwój i poszerzanie zakresu integracji. Obejmuje ono: kalendarium integracji, przegląd
instytucji UE, omówienie głównych obszarów polityki wspólnotowej, przegląd spotkań na szczycie
Rady Europejskiej, charakterystykę państw członkowskich, noty biograficzne polityków, obszerny
glosariusz objaśniający podstawowe terminy i pojęcia związane z UE, wykaz przydatnych adresów,
mapy i tablice.

4.Brodecki Zdzisław, Drobysz Monika, Majkowska Sylwia: Traktat o Unii Europejskiej. Traktat
ustanawiający Wspólnotę Europejską: z komentarzem. - Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis,
2002.

Publikacja najważniejszych aktów prawnych sankcjonujących funkcjonowanie Unii Europejskiej,


zaopatrzonych w wyczerpujący komentarz do każdego artykułu. Oba omawiane traktaty zostały
uzupełnione zmianami wprowadzonymi Traktatem nicejskim. Do tekstu traktatów autorzy dołączyli
także indeks, który ułatwia odszukanie interesujących Czytelnika artykułów.

5.Bryksa Przemysław: Wstąpienie do UE? Zagrożenia polityczne dla Polski. - Warszawa: Wydaw.
Antyk.

Autor przedstawia potencjalne zagrożenia polityczne wynikające z procesu przystępowania Polski


do Unii Europejskiej i naszego ewentualnego członkostwa w tej organizacji.
6.Ciamaga Lucjan [i in.]: Unia Europejska. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i przybliżenie Czytelnikowi najważniejszych elementów


procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej. Autorzy podjęli zadanie porównania szeroko
rozumianej koncepcji integracji z tym, co zostało zrealizowane, oraz pokazanie podstawowych
czynników, od których zależeć będzie dalszy rozwój integracji w Unii Europejskiej.

7.Doliwa - Klepacki Zbigniew: Encyklopedia organizacji międzynarodowych. - Warszawa :


Wydawnictwo '69, 1999.

Praca składa się z dwóch tomów. Tom pierwszy - Problemy teoretyczne - poświęcony jest analizie
podstawowych ogólnych problemów międzynarodowych organizacji, wspólnych dla wszystkich lub ich
większości.
Tom drugi - Przegląd encyklopedyczny - zawiera podstawowe informacje dotyczące poszczególnych
organizacji międzynarodowych (1500), omawianych w kolejności alfabetycznej.

8.Drelich-Skulska Bogumiła [i in.]: Start na rynku wspólnej Europy: przewodnik przedsiębiorczości dla
młodzieży. - Wrocław, 2002.

Celem przewodnika jest nauczenie młodzieży motywacji, skłonienie do działania i budowania


przedsiębiorczości. Mają temu służyć kolejne rozdziały książki, podkreślające psychologiczne aspekty
kształtowania twórczych osobowości młodzieży oraz wskazujące sposoby konstruowania własnej
ścieżki zawodowej. Czytelnik poznaje również reguły zakładania i prowadzenia własnego
przedsiębiorstwa zarówno w Polsce , jak i na rynku Unii Europejskiej.

9.Dudzik Sławomir: Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty


Europejskiej. - Kraków : Zakamycze, 2002.

Praca przestawia szczegółowo wspólnotowe regulacje dotyczące pomocy państwa dla


przedsiębiorstw publicznych. Prócz materiału ściśle normatywnego oraz bogatego orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, a także decyzji Komisji Europejskiej,
wykorzystano w niej także liczne akty organów wspólnotowych o charakterze formalnie niewiążącym,
które w istocie przesądzają jednak o sposobie wykładni i stosowania przez Komisję przepisów prawa
w tego rodzaju sprawach. Książka ta jest adresowana do wszystkich zainteresowanych wspólnotowym
prawem gospodarczym, a zwłaszcza szeroko pojętym prawem konkurencji.

10.Dziewulak Dobromir: Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wydawnictwo "Żak", 1997.

Opracowanie jest próbą kompleksowego spojrzenia na stan polityki oświatowej w krajach Unii
Europejskiej. Wg autora, podstawowym celem pracy jest przedstawienie współczesnego obrazu stanu
edukacji w państwach UE, scharakteryzowanie głównych kierunków polityki oświatowej UE, jak
również wykazanie braku koncepcji jednolitej szkoły europejskiej (wspólnoty europejskiej).

11. Ekonomia i płeć: pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej / red. A.Geske Dijkstra, Janneke
Plantega. - Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2003.

Książka wyposaża czytelnika w wiedzę na temat metod, działań i programów mających na celu
poprawę statusu ekonomicznego kobiet, stosowanych przez niektóre państwa europejskie.
Poszczególne jej rozdziały traktują o stałych i zmiennych relacjach na rynkach zatrudnienia w UE,
zmianie sytuacji kobiet w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji, oraz o służbach i
instytucjach na rzecz równych szans i płac w UE.
12.Encyklopedia politologii. T.5, Stosunki międzynarodowe / pod red. Teresy Łoś - Nowak. - Kraków :
Zakamycze, 2002.

Encyklopedia zawiera ok. 2000 haseł dotyczących m.in.: zasad funkcjonowania współcześnie
istniejących państw, terminów z teorii prawa, polityki, ekonomii i socjologii, instytucji wchodzących w
skład systemu politycznego, gospodarczego i społecznego.
Opracowanie jest nieocenionym kompendium wiedzy o społeczeństwie i świecie współczesnym.

13.Europa Regionum. T.VI. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001.

Opracowanie zawiera artkuły polskich i zagranicznych autorów zajmujących się problemami


regionalnymi, pogranicza i współpracy między różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na
tym obszarze. Artykuły ujmują regiony w perspektywie historycznej , zarówno tej bardzo odległej, jak i
współczesnej, dotyczącej różnych form współpracy transgranicznej.

14.Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw / pod red. Karola Sobczaka. -


Warszawa: Difin, 2002.

Książka poświecona jest tematyce działalności gospodarczej przedsiębiorstw działających w Unii


Europejskiej. Opisano w niej najważniejsze dziedziny europejskich regulacji, w tym: podstawowe
zagadnienia instytucjonalne, pojęcie przedsiębiorstwa w prawie europejskim, europejskie prawo
przedsiębiorczości, europejskie prawo celne, walutowe, rynku kapitałowego, ochrony konkurencji i
konsumenta oraz europejskie prawo podatkowe.

15.Euroregiony 2000. W drodze do przyszłości. - Szczecin: Wdawnictwo NORPOL, 1998.

Album prezentuje przemiany, jakie zachodzą w regionach granicznych. Opis dotyczy pogranicza
zachodniego, będącego jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej.

16.Fiszer Józef M.: Unia Europejska a Polska: dziś i jutro. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.

Praca poświęcona jest Unii Europejskiej i relacjom polsko-unijnym; ukazuje toczące się dyskusje
nad przyszłością Unii Europejskiej, jej kształtem i perspektywami w zmieniającym się świecie. Ponadto
ukazuje starania Polski o akceptację do UE, negocjacje z Unią i skutki naszego członkostwa w UE,
tzn. korzyści i koszty oraz szanse i zagrożenia. W pracy zamieszczono pięćdziesiąt ważnych
dokumentów w całości bądź ich fragmenty, dotyczące genezy, rozwoju i przyszłości UE oraz
obrazujące polską politykę integracyjną.

17.Gajda Małgorzata, Tarnawska Katarzyna: Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej. - Kraków :
Zakamycze, 2002.

Książka omawia przyczyny powstania, rozwój i szczególne cechy lobbingu na poziomie Unii
Europejskiej. Charakteryzuje wspólny budżet Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem
wydatków na Wspólną Politykę Rolną. W części ostatniej prezentuje najsilniejszą grupę nacisku
aktywną w sektorze rolnym na poziomie UE i analizuje możliwości kształtowania przez nią wydatków
UE związanych z rolnictwem.

18.Gaziński Benon: Unia Europejska nie tylko dla początkujących. - Olsztyn: Wydaw. Littera, 2002.

Książka prezentuje proces integracji Europy w kontekście historycznym, przedstawia również fakty,
dokumenty oraz wydarzenia, które towarzyszyły powstaniu samej Unii Europejskiej. Ukazane są też
instytucje unijne i ich struktura, a także polityka rolna oraz polskie negocjacje przed przystąpieniem do
Wspólnoty. Uzupełnieniem całości jest Kalendarium Unii Europejskiej i Słowniczek europejski.

19.Głąbicka Katarzyna: Polityka społeczna w Unii Europejskiej. - Warszawa: Elipsa, 2001.

Książka porusza następujące zagadnienia:


- historia idei socjalnej w Europie,
- wartości socjalne w UE,
- modele polityki społecznej w UE,
- organizacja polityki społecznej w UE,
- ustawodawstwo socjalne w UE, programy socjalne,
- instrumenty finansowe w UE,
- wybrane polityki szczegółowe polityki społecznej w UE,
- przyszłość polityki społecznej w UE.

20.Grabowska Genowefa: Europejskie prawo środowiska. - Warszawa: Wydaw. Prawnicze PWN,


2001.

"Na system europejskiego prawa środowiska składają się przepisy tworzone w ramach I filara Unii
Europejskiej, czyli we Wspólnotach Europejskich. Dotychczasowa praktyka potwierdza, że
wspólnotowe prawo środowiska jest systemem nie tylko najlepiej rozwiniętym, ale i najskuteczniej
chroniącym środowisko europejskie.
Zainteresowanie polskiego czytelnika systemem europejskiego prawa środowiska wiąże się z coraz
bliższą datą wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. Należy przy tym pamiętać, że skutki
dostosowania prawa polskiego do prawa środowiska Wspólnot Europejskich odczuje każdy z nas,
ponieważ nowe regulacje przyniosą nie tylko nowe uprawnienia, ale i nowe obowiązki. I dlatego trzeba
ten system dobrze poznać! Literatura, obszerny wykaz dokumentów oraz adresy internetowe instytucji
europejskich - merytorycznie uzupełniają to nowoczesne
opracowanie." Od Wydawcy

21.Grosse Tomasz Grzegorz: Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy:
przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski. - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000.

T. G. Grosse przedstawia w swojej książce zarówno zasady unijnej jak i powstającej właśnie
polskiej polityki regionalnej. Szczegółowa prezentacja doświadczeń trzech krajów członkowskich -
Grecji, Irlandii i Włoch - sprawia, że książka jest bardzo wnikliwą analizą zagadnienia oraz dostarcza
wielu cennych wskazówek osobom zainteresowanym tą problematyką w Polsce.

22.Gulbicka Bożena : Analiza spożycia żywności w Polsce i Unii Europejskiej. - Warszawa: Wyższa
Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 2002.

Opracowanie jest wynikiem grantu Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Celem
projektu była ocena stanu wyżywienia polskiego społeczeństwa polskiego w porównaniu z krajami
należącymi do UE. Przedstawiona w pracy analiza porównawcza dotyczy poziomu i struktury
wyżywienia z uwzględnieniem czynników ilościowych i jakościowych.

23.Idczak Joanna: Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. - Poznań :
Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2001.

Autorka prezentuje wyniki badań i poglądy na temat kształtowania się dochodowości gospodarstw
rolnych w państwach Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych. Wskazuje na znaczenie rozwoju
regionalnego dla podnoszenia poziomu cywilizacyjnego wsi. Przeznaczona dla wszystkich
Czytelników zainteresowanych przyszłością polskiego rolnictwa w UE.

24.Integracja europejska: wprowadzenie / pod red. Macieja Perkowskiego. - Warszawa: Wydaw.


Prawnicze LexisNexis, 2002.

Omawiana tematyka to m.in.: podstawy integracji, sprawy bezpieczeństwa, rynku, finansów, prawa
człowieka, obywatelstwo, a także wybrane polityki integracji oraz instytucje i agencje UE.

25.Kaczmarek Julian: Rada Europy. - Wrocław: ATLA2, 2002.

W książce omówione zostały między innymi zagadnienia: rozwój Rady Europy w początkowej
fazie, struktury organizacyjne, podstawowe zadania, zasadnicze funkcje, Rada Europy a inne
organizacje, Polska - członek Rady Europy.

26.Kaczmarek Tomasz, Parysek Jerzy J.: Nasza Europa: podręcznik edukacji europejskiej. - Poznań:
Wydaw. EMPi, 2002.

Pozycja zawiera podstawowe informacje dotyczące Unii Europejskiej. Czytelnik może dowiedzieć
się między innymi: jak rozwijała się Unia Europejska, jakie instytucie wchodzą w skład UE, jakimi
instrumentami działania dysponuje Unia oraz jak rysuje się przyszłość wspólnej Europy.

27.Karta podstawowych praw Unii Europejskiej: tekst z objaśnieniami. - Kraków : Zakamycze, 2002.

W książce zamieszczono tekst Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej poprzedzony


wprowadzeniem autorstwa Marka Antoniego Nowickiego.

28.Kienzler Iwona: Słownik terminologii Unii Europejskiej angielsko-polski i polsko-angielski. - Gdynia,


IWAX, 2001.

Słownik prezentuje nazwy instytucji, organizacji, fakty i wydarzenia z dziejów Unii Europejskiej i
krajów z nią stowarzyszonych, pojęcia dotyczące integracji i procesów demokracji w Europie w wersji
angielsko - polskiej i polsko - angielskiej.

29.Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską / pod red. Anny
Zielińskiej-Głębockiej. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniw. Gdańskiego, 2000.

Książka jest rezultatem projektu pod redakcją prof. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej pt. "Cele i
narzędzia polityki konkurencyjności Polski w kontekście przygotowania do członkostwa w UE"
realizowanego w ramach grantu indywidualnego Komitetu Badań Naukowych w okresie 1.09.1998 -
31.08.2000.

30.Konstytucja dla rozszerzającej się Europy? red. Ewa Popławska. - Warszawa: Instytut Spraw
Publicznych, 2000.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona jest zagadnieniom zmian
instytucjonalnych w UE, druga zawiera analizę wybranych zagadnień ustrojowych, uwarunkowań
przyszłego członkostwa Polski w UE, trzecia poświęcona jest konfrontacji doświadczeń państw
kandydujących w dostosowywaniu prawa konstytucyjnego, a także porównaniu społecznego odbioru
perspektyw włączenia państw do struktur europejskich.
31.Kruszewska Joanna, Bojar Hanna: Konsekwencje wprowadzenia układu z Schengen - wyniki
badań społeczności pogranicza wschodniego. - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002.

Raport przedstawia socjologiczną analizę nastrojów społecznych na pograniczu wschodnim Polski


oraz ekonomiczno-polityczną sytuację tego regionu. Dotyczy postaw i reakcji społeczności lokalnych
na obecną sytuację społeczną bezpośrednio związaną z otwartością granicy wschodniej oraz
spodziewane dla pogranicza wschodniego skutki uszczelniania granicy wschodniej, która ma być w
przyszłości granicą UE.

32.Leksykon politologii / red. Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut. - Wrocław: ATLA2, 2002.

Leksykon zawiera około 500 haseł zestawionych w porządku alfabetycznym. Obejmują one cztery
działy politologii: teorię polityki, współczesne systemy polityczne, teorię i historię stosunków
międzynarodowych oraz historię myśli politycznej. Znalazły się też podstawowe pojęcia z zakresu
nauk pokrewnych: socjologii, prawa, prakseologii i psychologii.

33.Leonard Dick: Przewodnik po Unii Europejskiej. - Wyd.2. - Warszawa: Studio EMKA, 2003.

Książka adresowana jest do młodzieży, która dorosłe życie spędzi w Polsce - państwie
członkowskim Unii Europejskiej. Jest nieoceniona dla każdego, kto chce zrozumieć i wiedzieć: jak
pracują instytucje i komisje UE, skąd Unia ma pieniądze i na co je wydaje, jak przedstawiają się liczby
i fakty dotyczące biurokracji UE, jak funkcjonuje wspólny rynek i jakie jest jego oddziaływanie na
poszczególne gospodarki, jakie są praktyczne skutki wprowadzenia euro, jakie polityczne aspekty
mogą mieć wpływ na charakter i wielkość UE w XXI wieku, jak rozwija się każda dziedzina działalności
UE, od praw pracowników i praw kobiet począwszy, po normy dotyczące rybołówstwa i rolnictwa.

34.Łazowski Adam: Ochrona praw jednostek w procesie wspólnot europejskich. - Kraków :


Zakamycze, 2002.

"Przedmiotem badań autora są pozasądowe procedury ochrony praw osób fizycznych i osób
prawnych przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich. Kolejno przedstawione są: prawo
petycji do Parlamentu Europejskiego, skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej oraz
liczne prawa skargowe do Komisji Europejskiej. Rozważania mają zarówno walor teoretyczny, jak też
praktyczny. Znakomita część wywodów uwzględnia przykłady poszczególnych rodzajów skarg oraz
analizę praktyki w danym zakresie." Od Wydawcy

35.Marszałek-Kawka Joanna: Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. - Toruń: Wydaw.


Adam Marszałek, 2002.

Książka jest poświęcona bardzo ważnej instytucji europejskiej, jaką jest Parlament Europejski.
Wiedza o Unii Europejskiej i jej głównych instytucjach jest w Polsce bardzo potrzebna, szczególnie w
obliczu oczekiwanego referendum w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

36.Michałowska-Gorywoda Krystyna: Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej. - Wydaw. Nauk.


SCHOLAR, 2002.

"Książka jest studium procesu podejmowania decyzji w UE. Prowadzi Czytelnika po zawiłych
labiryntach tego procesu, objaśnia jego tajniki, poszczególne fazy i uwarunkowania. Przyjęta w
książce metoda konfrontacji uregulowań traktatowych z realnym przebiegiem procesów decyzyjnych
nadaje tekstowi charakter dynamiczny i pozwala na podkreślenie roli tak nietypowych uczestników
procesu decyzyjnego w UE, jak lobbyści czy też służby
lingwistyczne." Od Wydawcy
37.Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej / pod red. Leny Kotlarskiej-Bobińskiej. - Warszawa:
Instytut Spraw Publicznych, 2002.

Opracowanie jest podsumowaniem projektu badawczego Świadomość problematyki integracji


europejskiej wśród mieszkańców wsi opinii , przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych.
Analizowano sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców wsi, ich poglądy na temat kondycji
polskiej wsi, strategie adaptacyjne w obliczu wejścia Polski do UE, postawy mieszkańców wsi wobec
procesu integracji z UE. Badano również stan wiedzy i poinformowania o unijnych programach dla
rolnictwa. W zakończeniu zebrane są wnioski i rekomendacje dotyczące polityki pastwa wobec wsi
oraz strategii informowania o integracji.

38.Nicoll William, Salomon Trevor C.: Zrozumieć Unię Europejską. - Warszawa: Książka i Wiedza,
2002.

Opracowanie w kompleksowy i wyczerpujący sposób prezentuje proces integracji w Europie


Zachodniej. Autorzy koncentrują się na sprawach najistotniejszych dla zrozumienia Unii Europejskiej:
roli instytucji i podstawach ich funkcjonowania, prezentacji obszarów wspólnej i wspólnotowej polityki
w ramach trzech filarów, na jej problemach związanych z reformą instytucjonalną i rozszerzeniem, a
także na perspektywach rozwoju.
Książka jest podzielona na pięć części, które kolejno : analizują tło historyczne integracji europejskiej;
omawiają instytucje Unii Europejskiej; przedstawiają obszary polityki w ramach pierwszego filaru, na
który składają się Wspólnoty Europejskie; skupiają się na polityce w obrębie filarów drugiego i
trzeciego, tj. na wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wymiarze sprawiedliwości i
sprawach wewnętrznych; oraz analizują stosunek krajów piętnastki do kwestii integracji i rozszerzenia.

39.Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unią Europejską / red. Czesław Sobków, Marek Zarębski.
- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002.

Tradycją Katedry Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem jest systematyczne organizowanie


konferencji naukowych z udziałem studentów. Głównym obszarem zainteresowań naukowych Katedry
jest polska gospodarka żywnościowa i procesy w niej zachodzące w perspektywie członkostwa w Unii
Europejskiej. Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację wyników badań prowadzonych w różnych
uczelniach kraju. Nadzieje i szanse Polski w związku ze spodziewanym członkostwem w Unii
Europejskiej polegają bowiem na zharmonizowaniu polityki modernizacji rolnictwa i polityki
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

40.Orłowski Witold M.: Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. - Warszawa: Centrum
Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2000.

Książka jest poświęcona metodom pomiaru efektów gospodarczych członkostwa Polski w Unii
Europejskiej. Problem ten jest złożony, bowiem integracja naszego kraju odbywa się na wielu
płaszczyznach i prowadzi do znaczących zmian zasad funkcjonowania naszej gospodarki zarówno w
skali mikro-, jak i makroekonomicznej. Książka prezentuje najważniejsze modele, które mogą być
używane dla oceny kosztów i korzyści, oraz wykonane z ich pomocą szacunki.

41.Panfil T.: Unia Europejska. Wszystko, co musisz wiedzieć. - Poznań: Podsiedlik-Raniowski i


Spółka,

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej : historia, teraźniejszość i przyszłość Unii Europejskiej;


ustrój, instytucje, symbole; państwa członkowskie; miejsce Polski w UE. Cenne źródło informacji dla
nauczyciela i ucznia.
42.Pełka Piotr, Stasiak Mikołaj: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej. -
Warszawa: Difin, 2002.

Książka poświęcona jest regułom udzielania pomocy publicznej, które stanowią dziedzinę prawa
konkurencji. Autorzy przedstawiają reguły dopuszczalności udzielania pomocy publicznej dla
przedsiębiorców obowiązujące w prawie wspólnotowym.

43.Pienkos Jerzy: Euroleksykon terminologiczny międzynarodowych stosunków gospodarczych,


prawnych i politycznych: polsko - angielsko - francusko - niemiecki. - Poznań: Polskie Wydaw.
Prawnicze IURIS, 2002.

Słownik zbudowany jest w układzie tematycznym, nie alfabetycznym. Taki układ pozwala lepiej i
szybciej odszukać daną terminologię i słownictwo. Zawiera hasła dotyczące gospodarki, prawa i
polityki.

44.Pietrzyk Irena: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. -


Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Książka składa się z dwóch części, z których pierwsza poświęcona jest historii i zasadom
europejskiej polityki regionalnej, doprowadzonym do ostatnich regulacji prawnych, obejmujących lata
2000 - 2006. Część druga traktuje natomiast o regionalizacji i statusie regionów w państwach
członkowskich UE, organizacjach przedstawicielskich regionów europejskich oraz o problemach
zewnętrznej współpracy władz terytorialnych.

45.Polacy wobec wielkiej zmiany: integracja z Unią Europejską / pod red. Leny Kotlarskiej-Bobińskiej.
- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002.

Książka zawiera zbiór artykułów dotyczących stosunku Polaków do integracji z UE. Poruszane
zagadnienia:
- Polacy wobec wielkiej zmiany.
- Członkostwo Polski w UE: od poparcia do odrzucenia.
- Wizerunek Unii Europejskiej.
- Polska-Unia: nierówne partnerstwo.
- Dostosowanie do Unii Europejskiej: nadzieje, obawy, koszty.
- Postrzeganie elit politycznych w kontekście integracji.
- Negocjacje Polski z Unią Europejską.
- Poziom poinformowania o integracji.

46.Polacy wśród Europejczyków: wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich
/ pod red. Aleksandry Jasińskiej-Kani i Mirosławy Marody. - Warszawa: Scholar, 2002.

Książka prezentuje wartości akceptowane przez Polaków na tle innych narodów europejskich.
Praca składa się z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona jest analizie wartości ekonomicznych i
politycznych, druga analizuje przemiany wartości religijnych, trzecia koncentruje się na wartościach
związanych z rodziną.

47.Półtorak Nina: Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich. -


Kraków : Zakamycze, 2002.

"Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich jest jedną z


fundamentalnych zasad porządku prawnego Wspólnot Europejskich. Przyznaje ona jednostkom
pokrzywdzonym naruszeniem prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie uprawnienie do
uzyskania rekompensaty poniesionej szkody, a jednocześnie stanowi instrument dyscyplinujący
państwa. Dodatkowo, nakłada na sądy krajowe obowiązek rozstrzygania o odpowiedzialności państw
na zasadach określonych przez Trybunał Sprawiedliwości. Ogromne praktyczne znaczenie tej zasady
podkreśla potrzebę jej całościowej analizy podjętej w książce. Praca uwzględnia przede wszystkim
zagadnienia jej miejsca we wspólnotowym porządku prawnym, stosunku do innych zasad prawa
wspólnotowego, przesłanek i warunków odpowiedzialności państw, porównania tych przesłanek z
przesłankami odpowiedzialności deliktowej samych Wspólnot, stopnia akceptacji tej zasady przez
państwa członkowskie, a wreszcie jej konsekwencji z perspektywy prawa polskiego."
Od Wydawcy

48.Prawo międzynarodowe publiczne: wybór / wprowadzenie Adam Łazowski. - Kraków : Zakamycze,


2003.

Tom zawiera teksty najważniejszych wielostronnych umów międzynarodowych, wyselekcjonowane


akty prawa polskiego oraz dwie rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

49.Proces integracji ekonomicznej Polski z Unią Europejską / red. Nauk. Zdzisław Puślecki. - Poznań:
Wydaw. UAM, 2001.

Praca prezentuje analizę wybranych problemów procesu integracji ekonomicznej Polski z Unią
Europejską. Przedstawiono ekonomiczne uwarunkowania integracji, formy współpracy, proces
adaptacji koncepcji zrównoważonego rolnictwa, inwestycje w sektorze handlowym, kierunki rozwoju
polityki regionalnej, zasadę elastyczności w procesie integracji i sam proces integracji Polski z UE.

50.Puślecki Zdzisław: System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji. -
Poznań: Wydaw. UAM, 2001.

Celem monografii jest analiza taryfowych i pozataryfowych środków kontroli handlowej


stosowanych przez Unię Europejską wobec krajów trzecich dla protekcji niektórych gałęzi produkcji.
Przedstawiono również przesłanki i motywy przemawiające za podejmowaniem kontroli handlowej.

51.Rogulska Beata, Michał Strzeszewski: Zainteresowania społeczne, wiedza i poinformowanie o


integracji Polski z Unią Europejską. - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002.

Przeprowadzone badania wykazały, że zainteresowanie sprawami integracji Polski z Unią


Europejską w 2001 r. było stosunkowo niewielkie. O zainteresowaniu problematyką integracyjną
mówiła połowa ankietowanych, przy czym tylko 10% badanych określało ją jako bardzo interesującą.
Publikacja dokładnie analizuje zainteresowanie społeczne, wiedzę i poinformowanie o integracji Polski
z Unią Europejską.

52.Rogulska Beata, Jacek Kucharczyk: Wybory 2001 a integracja Polski z Unią Europejską. -
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002.

Opracowanie jest raportem badań postaw społecznych wobec integracji Polski z Unią Europejską
po wyborach parlamentarnych 2001 r.. Badano m.in.: stosunek do uczestnictwa i głosowania w
referendum akcesyjnym, poparcie dla integracji w elektoratach partii politycznych, stosunek do
integracji a oceny przemian ustrojowych w Polsce, głosy zwolenników i przeciwników o skutkach
integracji oraz oczekiwania społeczne w kwestii sposobu prowadzenia negocjacji z Unią Europejską.

53.Ruszkowski Janusz, Górnicz Ewa, Żurek Marek: Leksykon integracji europejskiej. - Warszawa:
Wydaw. Naukowe PWN, 2002.
Leksykon jest kompendium wiedzy o historii, rozwoju i strukturach dwóch najważniejszych
systemów integracyjnych - Unii Europejskiej i Rady Europy. Jest też źródłem wiedzy o organizacjach
związanych z nimi traktatowo lub statutowo. Przedstawia problematykę polską i polski punkt widzenia.
Obejmuje okres od września 1944 r. do października 2001 r.

54.Skutki integracji Polski z UE. Cz.1 : praca zbiorowa. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.

Książka zawiera materiały z konferencji naukowej na temat integracji z Unią Europejską. Jej
przedmiotem były skutki ekonomiczne integracji, zwłaszcza dla polskiej gospodarki morskiej.

55.Skutki integracji Polski z UE. Cz.2 : praca zbiorowa. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej zatytułowanej Konsekwencje prawne dla


gospodarki morskiej przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

56.Standardy europejskie: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Czachóra. - Wrocław: ATLA2, 2001.

Publikacja ta jest wkładem autorów w proces edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie


dostosowania się do standardów Unii Europejskiej. Zawiera ona teksty napisane przez grupę
ekspertów, uczestników projektu pt. 'Standardy europejskie', zrealizowanego w roku 2000 przez
Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu.

57.System prawa RP w procesie europeizacji / pod red. Marii Matey-Tyrowicz. - Warszawa:


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2002.

W książce grono wybitnych profesorów oraz praktyków prawa omawia podstawowe problemy
harmonizacji prawa we Wspólnocie Europejskiej oraz analizuje przemiany polskiego systemu prawa w
procesie dostosowawczym do europejskiego prawa wspólnotowego i wymogów gospodarki rynkowej,
zwłaszcza w działach prawa cywilnego i handlowego, prawa pracy oraz prawa karnego.

58.Świat w liczbach 2002. - Warszawa: Wydaw. Studium EMKA, 2002.

Niniejsze wydanie zostało rozszerzone i obejmuje większą liczbę krajów. Przedstawiono sylwetki
tych 64 najważniejszych. Rankingi światowe obejmują 173 państwa. Zasięg i jakość dostępnych
danych statystycznych różni się, jeśli chodzi o poszczególne kraje. Starano się przy tym sprecyzować
rozmaitość kryteriów, na podstawie których zestawia się dane. Świat w liczbach 2002 adresowany jest
do uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli, jak również tych wszystkich, których interesują
ciekawe, nieszablonowe zestawienia statystyczne.

59.Tendera - Właszczuk Helena: Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: Polska na tle innych
krajów. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Książka porusza następujące zagadnienia:


- Stosunki umowne Wspólnot Europejskich z krajami trzecimi;
- Poprzednie rozszerzenia Wspólnot Europejskich;
- Wschodnie rozszerzenie Unii Europejskiej;
- Analiza przygotowania Polski do funkcjonowania w Unii Europejskiej.

60.Ubezpieczenia w Unii Europejskiej / pod red. Jana Monkiewicza. - Warszawa: Poltext, 2002.

"W kolejnej pozycji z serii UBEZPIECZENIA Autorzy przedstawiają proces budowy jednolitego
rynku ubezpieczeniowego w krajach Unii Europejskiej oraz problemy, które wymagają rozstrzygnięcia
w związku z dostosowaniem polskiego rynku ubezpieczeń do standardów UE. Koncentrują się na
takich zagadnieniach, jak: zmiany w prawie ubezpieczeniowym, sprawozdawczość finansowa
zakładów ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wykorzystanie poczty elektronicznej,
ubezpieczenia komunikacyjne, nadzór ubezpieczeniowy, ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne. W
aneksie zamieszczono sześć dyrektyw UE o podstawowym znaczeniu dla budowy wspólnego rynku
ubezpieczeniowego oraz wykaz aktów prawnych aktualnie obowiązujących w
Polsce." Od Wydawcy

61.Unia Europejska - nowy typ wspólnoty międzynarodowej / red. Edward Haliżak, Stanisław
Parzymies. - Warszawa: Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, 2002.

Przedmiotem publikacji są rezultaty programu badawczego Instytutu Stosunków


Międzynarodowych. Praca składa się z artykułów, które koncentrują się głównie na pojęciu
wspólnotowości w stosunkach międzynarodowych i tego czym jest wspólnota międzynarodowa i jak w
świetle dotychczasowych rozważań teoretycznych można ująć specyfikę i istotę Unii Europejskiej.

62.Ustroje państw współczesnych. T.1 / red. Wiesław Skrzydło. - Lublin : UMCS, 2002.

Książka zawiera analizę i charakterystykę podstawowych systemów ustrojowych współczesnego


świata. Autorzy przedstawili system parlamentarno - gabinetowy w wersji spotykanej w Wielkiej
Brytanii, czyli funkcjonujący w warunkach systemu dwupartyjnego, i tenże system w wydaniu włoskim,
a więc stosowany w klasycznym systemie wielopartyjnym, co ma znaczne konsekwencje praktyczne i
polityczne. Ustrój kanclerski ukazano na przykładzie Niemiec, a system półprezydencki w wydaniu
francuskim okresu V Republiki. Klasyczna postać systemu prezydenckiego omówiono na przykładzie
Stanów Zjednoczonych Ameryki.

63.Weidenfeld Werner, Wessels Wolfgang: Europa od A do Z: podręcznik integracji europejskiej. -


Gliwice: Wokół Nas, 2002.

"Pozycja ta jest przeznaczona dla wszystkich Czytelników, którzy potrzebują szybkiej, dokładnej i
wyczerpującej informacji na temat Unii Europejskiej. Zawarte w książce dane zostały zaktualizowane
w odniesieniu do ostatnich lat. Dla zachowania przejrzystości układu leksykon podzielono na kilka
uzupełniających się wzajemnie części : integracja europejska w perspektywie historycznej, Europa w
porządku alfabetycznym, europejskie ABC i Europa w liczbach." Od Wydawcy

64.Werwińska Joanna: E jak Euro. - Gdańsk: ODDK, 2002.

W opracowaniu zebrano najistotniejsze informacje dotyczące wprowadzania euro i wynikających


stąd konsekwencji, głównie dla polskich przedsiębiorców, ale i zwykłych obywateli, którzy zetkną się z
euro choćby podczas wakacyjnych wyjazdów za granicę. W książce omówiono przygotowania Polski i
innych krajów do wprowadzenia euro, zasady dokonywania przeliczeń walutowych (praktyczne rady
dla posiadaczy kont walutowych), zaprezentowano projekty banknotów i monet euro, a także adresy
stron internetowych, na których można znaleźć szczegółowe informacje na temat tej waluty.

65.Wiaderny-Bidzińska Krystyna: Polityczna integracja Europy Zachodniej. - Toruń: Wydaw. Adam


Marszałek, 2001.

Publikacja porusza szereg zagadnień związanych z polityką integracyjną Europy Zachodniej:


- Przesłanki i główne koncepcje tendencji integracyjnych w Europie Zachodniej po II wojnie światowej;
- Próby realizacji idei integracji politycznej w Europie Zachodniej po II wojnie światowej;
- Inicjatywy polityczne w Europie Zachodniej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych;
- Idea Unii Europejskiej w latach osiemdziesiątych;
- Tworzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;
- Instytucje Europejskiej Współpracy politycznej a instytucje Wspólnot Europejskich;
- Perspektywy integracji politycznej.

66.Wizerunek Polski w prasie krajów Unii Europejskiej / pod red. Michała Warchali. - Warszawa:
Instytut Spraw Publicznych, 2002.

Opracowanie stanowi próbę odtworzenia wizerunku Polski prezentowanego na łamach wybranych


gazet w pięciu krajach Unii Europejskiej, w latach 2000-2001. Monitoringiem objęto prasę Austrii,
Francji, Hiszpanii, Niemczech i Szwecji.

67.Wokół problematyki integracji europejskiej / pod red. Stefana Bielańskiego i Tadeusza Biernata. -
Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.

Teksty zawarte w zbiorze można podzielić na następujące grupy tematyczne: prezentację


problemów integracji europejskiej w kontekście procesów o charakterze globalnym, prace poświęcone
prawnym i instytucjonalnym aspektom funkcjonowania Unii Europejskiej, zagadnienia tak zwanego
eurosceptycyzmu i oddziaływanie tych koncepcji w Polsce.

68.Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) / red. Andrzej Wróbel. -


Kraków: Zakamycze, 2002.

"Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem do złożonej problematyki prawnej ustroju i


funkcjonowania Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. Składa się z trzech części: pierwsza
zawiera rozważania dotyczące genezy, źródeł prawa i systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, w
części drugiej zamieszczono zagadnienia dotyczące prawa gospodarczego, w trzeciej natomiast
kwestie związane z politykami wspólnotowymi (unijnymi) i stosunkami międzynarodowymi Wspólnot
(Unii).
W pracy zostało szeroko przytoczone orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które
jest najdonioślejszym elementem integracji europejskiej rozumianej jako integracja prawna." Od
Wydawcy

69.Wybór konwencji Rady Europy. - Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.

W zbiorze umieszczono liczne konwencje o istotnym znaczeniu dla ochrony prawnej osób. Odnoszą
się do następujących dziedzin: prawa człowieka, mniejszości, demokracja lokalna i współpraca
transgraniczna, kultura - oświata - sport, media, współpraca prawna, środowisko naturalne, sprawy
społeczne, zdrowie.

70.Wysokińska Zofia, Witkowska Janina: Integracja europejska: rozwój rynków. - Warszawa: Wydaw.
Naukowe PWN, 2002.

Książka przybliża czytelnikowi problematykę integracji europejskiej z punktu widzenia rozwoju jej
czterech podstawowych rynków: dóbr, usług, kapitału i pracy. Analiza procesów zachodzących na tych
rynkach została przeprowadzona zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce w okresie
stowarzyszenia i przygotowań do przyszłego jej członkostwa w Unii.

71. Z Biblioteką do Unii Europejskiej. Wystawa z okazji 75-lecia Biblioteki Narodowej pod honorowym
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. - Warszawa:
Biblioteka Narodowa, 2003.
Celem zorganizowanej w roku jubileuszowym wystawy Z Biblioteką do Unii Europejskiej jest
zaprezentowanie zbiorów Biblioteki Narodowej odnoszących się do idei zjednoczonej Europy, poprzez
prezentację jej kulturowych korzeni, pięćdziesięciu lat funkcjonowania Unii Europejskiej oraz roli, jaką
pełnią lub mogą spełniać biblioteki w procesie integracji Polski z UE.
Niniejsze wydawnictwo obszernie opisuje wystawę, prezentuje wybrane europejskie idee
zjednoczeniowe w przeszłości, przedstawia Unię Europejską, zawiera kalendarium integracji
europejskiej 1950-2002 oraz informuje o europejskiej współpracy bibliotek polskich.

72.Zająć Justyna: Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim. - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2002.

Publikacja jest interesującą monografią polityki Unii Europejskiej w basenie Morza Śródziemnego.
Autorka rozpoczyna swój wywód od naukowego opisu przesłanek zaangażowania się UE w tym
regionie, następnie omawia rozwój mechanizmów instytucjonalnych polityki zagranicznej Unii.
Zasadniczą część książki stanowi pogłębiona analiza wielopłaszczyznowych oddziaływań UE na rzecz
pokoju na Bliskim Wschodzie oraz aktywności Unii w ramach Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego

73.Żukowski Paweł: Euro: świat, Europa, Polska. - Warszawa: CeDeWu, 2002.

Autor opracowania daje kompletną wiedzę o EURO. Przybliża jego historię, podaje wyczerpujące
informacje o funkcjonowaniu EURO, o jego kursach walutowych i stopach procentowych, przedstawia
podstawowe konsekwencje wprowadzenia EURO dla polskiego porządku prawnego. Książka zawiera
również przegląd oferty banków działających w Polsce, analizę wpływu wprowadzenia EURO dla
polskiego przedsiębiorcy i przeciętnego Polaka.

Teresa Prokowska
Marzena Medyńska