Vous êtes sur la page 1sur 2

Uniwersalny preskryptywizm-

Teorie która ma na celu ustalenie jakie błędy i jakie trafne intuicje kryją się w innych
rozpowszechnionych teoriach etycznych
Teorie etyczne dzielą się 1)deskrypcjonistyczne i 2)nondeskrypcjonistyczne
1) sądy moralne mogą być prawdziwe bądź fałszywe. Kognitywizm przewiduje, że
pewne sądy są prawdziwe. Teoria znaczenia: rozumieć znaczenie zdania, to znać
warunki jego prawdziwości.
2) Zaprzeczają temu by sądy miały charakter wyłącznie opisowy – czy też w ogóle, aby
miały charakter opisowy. – preskryptywiści również uważają, że oprócz elementu
opisowego jest inny element – oceniający lub emotywny, wyrażający nakazy, oceny,
postawy akceptowane, bez względu na ich warunki prawdziwości. Mogą jednak
używać terminu prawdziwy w stos. do sądów moralnych.

Teorie deskryp:
a) naturalizm
b) intuicjonizm
Nondeskryptyw. Powie, że obie opcje skazane są na relatywizm. NATURALIZM:
JEŻELI ZNACZENIE POJĘC MORALNYCH WYJASNIANE JEST W TERMINACH
Warunków ich prawdziwości to tym, co ostatecznie określi prawdę lub fałsz sądów
moralnych, okażą się przyjęte w danym społ. Specj. Warunki prawdziwości.
Intuicjonizm: warunki prawdziwości sądów moralnych polegają na zgodności z danymi,
na których musimy opierać się w naszych rozumowaniach dotycz. Kwestii moralnych i z
którymi nasze wnioski mają być zgodne. Dane te są zwykłymi przekonaniami moralnymi
jakie są obecne w różnych społ.
Intuicjonizm zakorzenia nasze rozumowanie moralne w realiach różnych społ.
Intuicjoniści nie szukają potwierdzenia sądów moralnych w czymś obiektywnym, lecz
wyłącznie we własnych i cudzych myślach, a te są jak wiadomo różne u różnych osób i
różne w różnych społ.
Nondeskryptywizm
Jeżeli sądy moralne nie są równoważne twierdzeniom o faktach pozamoralnych
(naturalizm) jak i twierdzeniom o faktach moralnych postrzeganych przez intuicję, to
problemy moralne nie mogą być przedmiotem rozumowania. Sądy moralne są więc
wyrazem pozaracjonalnych lub irracjonalnych postaw aprobaty czy dezaprobaty – do tego
wniosku doszli wprow przesłanki dodatkowej – fałszywej – że przedmiotem rozumowania
mogą być tylko konstatacje faktów.
Preskryptywizm: odwołuje się do takiego nondeskryptywizmu, który nie byłby podatny na
zarzut irracjonalizmu . Preskryptywiści twierdzą, że znaleźli taki
Imperatywy: może zaistnieć niezgodność logiczna pomiędzy nakazami. Kto nie chce
popaść w wewnętrzną niezgodność na gruncie całokształtu nakazów, będzie musiał
przestrzegać reguł koherencji – główna troska filozofii praktycznej pytanie o to, jakie są
to reguły.
Kryterium odróżnienia zdań powinnościowych tkwi w uogólnialności.
W dowolnym sądzie powinnościowym zawarta jest zasada głosząca, że są ten odnosi się
do wszystkich takich samych sytuacji.
Przyjmując, że A i B są dwoma indywiduami, nie można powiedzieć nie popadając w
sprzeczność, że w pewnej określonej sytuacji A POWINIEN DZIAŁAĆ TAK, A b NIE.
Sytuacja: musi uwzględnić charakterystykę osób – ich pragnień i motywacji.
Zasada musi być dostatecznie złożona - musimy powiększać ją stale o wszelkie wyjątki,
które chcielibyśmy by były na przyszłość uwzględniane. Przy każdej sytuacji musimy
sformułować zasadę, żę w identycznych okolicznościach uczynimy tak samo, inaczej
popadniemy w sprzeczność.
Uniwersalny preskryptywizm głosi, że sądy „powinnościowe” są nakazami, podobnie jak
wyraźne rozkazy, lecz od ostatnich różni się tym, że sądy są uogólnialne.
Teorie 1)internalistyczne i 2)eksternalistyczne
1) zaakceptować są, to mieć motyw do działania
2) przekonanie, że należy coś czynić nie musi iść w parze z działaniem.
1) i preskryptywiści są atakowani za to, że uważają, że nie można niesprzecznie
powiedzieć: „tak powinno się postąpić, ale nie czyń tego”
Czy sądy moralne mogą być prawdziwe, bądź fałszywe?
Preskrypt głosi, że wydać sąd, to powołać się na pewną zasadę, niezależnie od tego jak byłaby
szczegółowa. W trwałych społ. zasady na które ludzie się powołują są dostatecznie trwałe i
spójne – jeśli ktoś mówi, że ktoś postąpił jak powinien, to każdy wie jak postąpił. Jeżeli okaże
się, że postąpił inaczej, to osoba skłamała.
Sad moralny wprowadza do naszego rozumowania element preskrypt., motywacyjny, którego
w nagim opisie faktów nie ma.
Problem fanatyka: ktoś kto dokonuje uogólnienia i godzi się na jego konsekwencje mimo, iż
są one uciążliwe dla reszty/