Vous êtes sur la page 1sur 57

RESIDENT I A 387 A

OWNER
NO. TOWER FLOOR UNIT AREA
NAME PHONE PHONE (UPDATE) EMAIL

1 A A05 A0501 115.19 ĐÕ THỊ BÍCH NGỌC 0903914001


2 A A05 A0502 95.79 NGUYỄN VĂN DOANH 0908384450 0908384450
3 A A05 A0503 95.19 NGUYỄN THẾ HOÀNG ĐẠO 0908150858 0908150858
4 A A05 A0504 134.50 LÊ XUÂN PHƯƠNG 0906966789 0906966789
5 A A05 A0505 105.92 HOÀNG THANH XUÂN 0903757738
0903668642 - 0903757738 xuanan@xuanan.com.vn
0903668642 -
6 A A05 A0506 136.96 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 0903027489
0903027489
7 A A05 A0507 122.51 TRẦN PHÚC LONG 0948368318 0948368318
8 A A05 A0508 132.06 NGUYỄN KIM THỦY TIÊN 0903806801 0903806801
9 A A05 A0509 105.92 CHÂU THANH TRUNG 0906838980 0906838980
10 A A06 A0601 115.19 NGUYỄN THỊ THANH TỈNH 0904080873 0904080873
11 A A06 A0602 95.79 VĂN TRẦN ANH 0943333382 van.fpc@gmail.com
12 A A06 A0603 95.19 NGUYỄN TIẾN DŨNG 0963172758 0963172758
13 A A06 A0604 134.50 NGUYỄN NHÂN PHONG 0903755661 0903755661 nguyennhanphong60@gmail.com
14 A A06 A0605 105.92 NGUYỄN VINH QUANG 0913726466 0947740999 suorange22@gmail.com
15 A A06 A0606 136.96 0
16 A A06 A0607 122.51 ANTHON ANTONIUSSEN 0909018183 0909018183
17 A A06 A0608 132.06 NGUYỄN VĂN PHI 0907455602 0907455602 - 0904938666
18 A A06 A0609 105.92 0
19 A A07 A0701 115.19 TRẦN KHÁNH ĐẠT 0903949455 0903949455
20 A A07 A0702 95.79 LÊ VIỆT NGA 0943333993 0943333993 yonga.chin@gmail.com
21 A A07 A0703 95.19 NGUYỄN THÀNH HƯNG 0983095637 0983095637
22 A A07 A0704 134.50 PHẠM THỊ RUÔNG 01686129620 01686129620
23 A A07 A0705 105.92 0
24 A A07 A0706 136.96 BÙI THỊ HOÀNG ANH 0908205055 0908205055
25 A A07 A0707 122.51 ĐỖTUẤN
VŨ ĐOÀNPHONG 0937907878 - 0903650710 0937907878 - 0903650710
TẤN-THÂN THỊ THU 0988757557
26 A A07 A0708 132.06 VĂN CẨM TÚ 0986244215 0988757557
27 A A07 A0709 105.92 LÊ THỊ THƠ 0913167879 0913167879
28 A A08 A0801 115.19 ĐỖ HỒNG LAN CHI 0908218001 0908218001
29 A A08 A0802 95.79 ĐINH THỊ MAI ANH 0937676888 0937676888
30 A A08 A0803 95.19 ROAN SHIANG LAN 0903751486 0903751486
31 A A08 A0804 134.50 0
32 A A08 A0805 105.92 NGUYỄN HỒ HẢI - VĂN MỸ THÚY VÂN 0912303933 0915303933-09042982647 mythuyvan@yahoo.com
33 A A08 A0806 136.96 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 0913889774 0913889774
34 A A08 A0807 122.51 NGUYỄN ĐÌNH LONG 0983792119 0983792119
35 A A08 A0808 132.06 0
36 A A08 A0809 105.92 NGUYỄN XUÂN VY 09036614951 0903614951
37 A A09 A0901 115.19 PHAN ĐÌNH THAY 0903839590 0903839590
38 A A09 A0902 95.79 PHAN BÍCH HÀ 0908002090
012346714779 0908002090
012346714779 -
39 A A09 A0903 95.19 BÙI THỊ THU HƯƠNG 0916381419
0916381419
40 A A09 A0904 134.50 0
41 A A09 A0905 105.92 ĐỖ ĐỨC TRUNG 0903811863 0918512627 truongtminhnguyet@yahoo.com.vn
42 A A09 A0906 136.96 LÊ THỊ THU TUYẾT 0913634692 0913634692-35193689
43 A A09 A0907 122.51 TRẦN LAN ANH 0908296050 0908296050 latran82@yahoo.com
44 A A09 A0908 132.06 DƯƠNG HÒA HIỂN 0908601981 0908601981
45 A A09 A0909 105.92 HỒ NHẬT VY 0
46 A A10 A1001 115.19 0
47 A A10 A1002 95.79 SHAO WEY
HOÀNG CHUAN
MINH HÙNG 006597263681 006597263681
48 A A10 A1003 95.19 NGUYỄN THỊ KIM THƯ 0989949905 0989949905
49 A A10 A1004 134.50 0
50 A A10 A1005 105.92 ĐẶNG GIA TUẤN 0903965090 0903965090
51 A A10 A1006 136.96 0
52 A A10 A1007 122.51 0
53 A A10 A1008 132.06 TRỊNH MINH ĐỨC 0903823717 0903823717 tmduc@baominh.com.vn
54 A A10 A1009 105.92 NGUYỄN TRẦN BẢO QUỐC 0983578679 0983578679
55 A A11 A1101 115.19 NGUYỄN THỊ BÍCH THU 0917533209 0917533209 0937271919-0906646999
56 A A11 A1102 95.79 NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN 0903933894 0903933894
57 A A11 A1103 95.19 KWOK LOW MONG, SIE LIAN HUA 0
58 A A11 A1104 134.50 0
59 A A11 A1105 105.92 LÊ NGỌC LONG 0983369999 lelong@longbeachvn.com
60 A A11 A1106 136.96 LÊ NGỌC LONG 0983369999 lelong@longbeachvn.com
61 A A11 A1107 122.51 MS VÂN
TRẦN HUY(SSG2)
THÔNG-JOSEPH 0
t.trang_ls@yahoo.com;
62 A A11 A1108 132.06 TRÌ THỊ THANH TRANG 0903350278-08.66821232 - 0909367675
josephtran77@yahoo.com
63 A A11 A1109 105.92 CHUA CHYE THIAM-LIM POH YEE-CHOY KAM LUEN-SIE CHOO HENG 0
64 A A12 A1201 115.19 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 0948082800 0948082800
65 A A12 A1202 95.79 LÊ NGỌC HƯNG 0908590407
66 A A12 A1203 95.19 NGÔ THỊ THANH HƯƠNG 0987227244 0987227244
67 A A12 A1204 134.50 0983835855 0
68 A A12 A1205 105.92 TRẦN MAI PHONG 0906773911 0906773911 tranmaiphong@gmail.com
69 A A12 A1206 136.96 LÊ THƯ LÂM 0903936342 0903936342
70 A A12 A1207 122.51 VŨ HẢI NAM 0903013788 0903013788
71 A A12 A1208 132.06 NGUYỄN VĂN THÀNH 0903678940 0
72 A A12 A1209 105.92 ĐỖ MINH 0909641468 0909641468
73 A A12A A12A01 115.19 NGUYỄN VĂN TÙNG 0908222252 0908222252
74 A A12A A12A02 95.79 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 0903489999 0
75 A A12A A12A03 95.19 TRẦN THỊ THANH MAI 0913635769 0913635769
76 A A12A A12A04 134.50 NGUYỄN VĂN CHIÊU 0908422458 0908422458
77 A A12A A12A05 105.92 ĐẶNG THANH HƯƠNG 0903813336 0903813336
78 A A12A A12A06 136.96 0
79 A A12A A12A07 122.51 0
80 A A12A A12A08 132.06 0937489999 0
81 A A12A A12A09 105.92 NGUYỄN TRẦN TUẤN ANH 0908090509 tuananh.nguyentran2712@gmail.com
82 A A14 A1401 115.19 VÕ PHI KHANH 0033601847871 0033601847871 - 0907018810
83 A A14 A1402 95.79 HOÀNG THỊ NGUYỆT CHÍNH 0913484349 0
84 A A14 A1403 95.19 VŨ THANH THÚY 0903965090 0903965090
85 A A14 A1404 134.50 NGUYỄN HOÀNG CƯƠNG 0912177920 0912177920
86 A A14 A1405 105.92 0
87 A A14 A1406 136.96 PHẠM MINH TUẤN 0903834834 0903834834
88 A A14 A1407 122.51 0
89 A A14 A1408 132.06 HUỲNH THỊ BÍCH HỒNG 0988684468 0988684468
90 A A14 A1409 105.92 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 6594466788 0 jones.clzfford@gmail.com; trlinhnguyen@gmail.com

91 A A15 A1501 115.19 ERIK IVO AUGUST HEENS 0985020940 0985020940


92 A A15 A1502 95.79
93 A A15 A1503 95.19 0
94 A A15 A1504 134.50 PHAN THỊ THU NGUYỆT 0908235151 0908235151
95 A A15 A1505 105.92 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 0909674736 0909674736
96 A A15 A1506 136.96 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 0903831048 0903831048 diep.ntn@vietcapitalbank.com.vn
97 A A15 A1507 122.51 NGUYỄN THỊ SÂM 0904392456 0904392456
98 A A15 A1508 132.06 PHẠM MINH KHÔI 0903834834 0903834834
99 A A15 A1509 105.92 NGUYỄN ĐÌNH PHÚ 0903503693- 0903503693 nguyendinhphu07@gmail.com
100 A A16 A1601 115.19 ĐÀO QUANG DŨNG 0982916375 0982916375
101 A A16 A1602 95.79 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 0908581252 0908581252 - 0917760439
102 A A16 A1603 95.19 CHU HẢI YẾN 0903733266 jenny74.chu@gmail.com
103 A A16 A1604 134.50 0
104 A A16 A1605 105.92 CTY TNHH GIÁC THÀNH 0
105 A A16 A1606 136.96 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 0979684468 0906 797 888 phuongnguyen.whs@gmail.com
106 A A16 A1607 122.51 LÊ THỊ THU HIỀN 0988684468 0979684468 - 0988684468
107 A A16 A1608 132.06 PHẠM THỊ TUYẾT HƯƠNG 0939640228 0949909989 safe24.tt@gmail.com
108 A A16 A1609 105.92 VŨ QUỲNH VÂN 0 vanvuquynh@gmail.com
A
115.19
109 A17 A1701 BRETT KRAUSE 0903071967 0903071967 isabelle_krause@yahoo.com; brett_kra
110 A A17 A1702 95.79 ĐÀO LAN PHƯƠNG 0933666736 0933666736
111 A A17 A1703 95.19 VŨ THỊ TUYẾT MAI 0976059911 0965562999
112 A A17 A1704 134.50 0
113 A A17 A1705 105.92 PHẠM THỊ BÍCH THỦY 0919919224 0919919224 thuy.anh1306@gmail.com
114 A A17 A1706 136.96 NGUYỄN THÀNH NAM 0903712836 0903712836
115 A A17 A1707 122.51 PHAN THỊ MINH HƯƠNG 0989383333 0989383333
116 A A17 A1708 132.06 PHẠM ANH PHƯƠNG 0988883780 0988883780
117 A A17 A1709 105.92 NGÔ THỊ VÂN HƯƠNG 0903144802 0903144802
118 A A18 A1801 115.19 0
119 A A18 A1802 95.79 ĐÀO NGUYÊN UYÊN CHI 0908525296 0
120 A A18 A1803 95.19 NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG 0908242422
121 A A18 A1804 134.50 HUỲNH
NGUYỄNHOAVĂNTHƠM
PHÚC 0982150173 0982150173
122 A A18 A1805 105.92 VƯƠNG KIM NHU 0913837696 0913837696
123 A A18 A1806 136.96 CÔNG TY TNHH SX TM VÀ XD LG 0
124 A A18 A1807 122.51 0
125 A A18 A1808 132.06 TRẦN ANH DUY 0907709700 0907709700
126 A A18 A1809 105.92 MAI CHÍ THÀNH 0906596002 - 0908229798 0

127 A A19 A1901 115.19 NONE 0905216420


128 A A19 A1902 95.79 NGUYỄN THỊ CÚC HOA 01257760375
0903691808 - 0915270950
129 A A19 A1903 95.19 TRẦN THỊ HÀ LAN 0909270366 0906977779
130 A A19 A1904 134.50 TRẦN KIỂU LOAN 0903948154 0903948154 loan.trankieu@yahoo.com
131 A A19 A1905 105.92 NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH 0913222547 0913222547 hanh6277@gmail.com
132 A A19 A1906 136.96 NGUYỄN LỊNH NHÂN ĐỨC 0933316665 0
133 A A19 A1907 122.51 NGUYỄN VŨ HIẾU 0913843333 0913843333
134 A A19 A1908 132.06 NONE 0
135 A A19 A1909 105.92 DENNIS HO 0982812211 dennis@visphere.com.sg
136 A A20 A2001 115.19 LEOW PENG LIAM , NG SIOK ENG CATHERINE 6596211712 6596211712
137 A A20 A2002 95.79 PHẠM THỊ HẰNG 0917533209 - 0906653303
138 A A20 A2003 95.19 0
139 A A20 A2004 134.50 LÊ THỊ MỸ LINH 0908020019 0908020019 08.38451970 ;le_mylinh@yahoo.com

140 A A20 A2005 105.92 NONE 01226178689


141 A A20 A2006 136.96 0907567388 0
0907567388 -
142 A A20 A2007 122.51 LÊ NGUYỆT MINH 0903427190
0903427190
143 A A20 A2008 132.06 HOÀNG THỊ THU HIỀN 0903764185 0903764185
144 A A20 A2009 105.92 0903909165 0
145 A A21 A2101 115.19 ĐINH THỊ KIM TUYẾN 0
146 A A21 A2102 95.79 0
147 A A21 A2103 95.19 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 0919336880 0919336880
148 A A21 A2104 134.50 BÙI THỊ VINH 0912120096 0912120096
149 A A21 A2105 105.92 NGUYỄN HOÀNG ANH 0903829148 0903829148 - 01285699594
150 A A21 A2106 136.96 PHẠM HỒNG LĨNH 0903801698 0903801698
151 A A21 A2107 122.51 PHẠM HỒNG LĨNH 0903801698 0903801698
152 A A21 A2108 132.06 PHẠM NAM KINH 0986420150 nam.kim.2000@gmail.com
153 A A21 A2109 105.92 KIM MI JEONG 0937676888 0937676888
154 A A22 A2201 115.19 YUEN CHIE NANG 0903033612 903033612
155 A A22 A2202 95.79 LÊ THỊ HỒNG TƯ 0903841747 0903841747
156 A A22 A2203 95.19 TRẦN THỊ HƯƠNG TRÂM 0908814431 0909949168
157 A A22 A2204 134.50 LÊ ÁNH NGUYỆT 0937209288 0937209288 atamthao@yahoo.com.vn
158 A A22 A2205 105.92 MAI THỊ KIM KHÁNH 0918770623 0918770623 khanhmaixhh@gmail.com
159 A A22 A2206 136.96 VƯƠNG KIM KHOA 0
160 A A22 A2207 122.51 CÔNG TY TNHH ĐÔNG LIÊN ĐẠT 0913941662
0633572650 0913941662
0633572650 -
161 A A22 A2208 132.06 NGUYỄN THỊ KIM QUÝ 0902615858
0902615858
162 A A22 A2209 105.92 WONG SHENG 0906343538 0903343538
163 A A23 A2301 115.19 ĐOÀN THỊ NGỌC THU 0908324000 0908324000
164 A A23 A2302 95.79 CHENKUANSHENG 886227279000 886227279000
165 A A23 A2303 95.19 ĐẶNG THANH HƯƠNG 0903813336 0903813336
166 A A23 A2304 134.50 NGUYỄN VĂN THI 0908150880 0908150880 thinguyenvan4@gmail.com
167 A A23 A2305 105.92 NONE 0
168 A A23 A2306 136.96 0
169 A A23 A2307 122.51 0
170 A A23 A2308 132.06 BÙI XUÂN HƯƠNG 0938111058 0938111058
171 A A23 A2309 105.92 ĐÀO NHẬT QUANG 0958216900 0958216900
172 A A24 A2401 115.19 0
173 A A24 A2402 95.79 LÊ
NGÔTHỊ LỆ MINH
PHƯỚC LỘC - 0909210058
0913779022 0909210058 - 35113198
174 A A24 A2403 95.19 PHẠM THỊ CHƯƠNG 01264534567 0913779022 - 0903771234 chuongp99@yahoo.com
175 A A24 A2404 134.50 BÙI TRỌNG TÂM 0909841100 0909841100 tam23102006@yahoo.com.vn
176 A A24 A2405 105.92 VŨ PHAN HIỀN 0936639688 0
177 A A24 A2406 136.96 VŨ PHAN HIỀN 0936639688 0
178 A A24 A2407 122.51 VŨ PHAN HIỀN 0936639688 0
179 A A24 A2408 132.06 TRƯƠNG NGUYÊN MINH 0949811182 tnm1211@gmail.com
180 A A24 A2409 105.92 TRẦN MINH PHƯỢNG 0949811182 0902690036 tnm1211@gmail.com
181 A A25 A2501 115.19 CAO THU HIỀN 0
182 A A25 A2502 95.79 NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG 0903773355 0903773355
183 A A25 A2503 95.19 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 0973939111 0973939111- 0903698697
184 A A25 A2504 134.50 NGUYỄN THỊ THÙY VÂN 0903033612 0903033612
185 A A25 A2505 105.92 0
186 A A25 A2506 136.96 TRẦN KIỂU LOAN 0903948154 0902583993 loantrankieu@yahoo.com.vn
187 A A25 A2507 122.51 TRẦN KIỂU LOAN 0903948154 0902583993 loantrankieu@yahoo.com.vn
188 A A25 A2508 132.06 TRẦN KIỂU LOAN 0903948154 0902583993 loantrankieu@yahoo.com.vn
189 A A25 A2509 105.92 ĐỖ VĂN NAM 0913239385 0913239385
190 A A26 A2601 115.19 0
191 A A26 A2602 95.79 0
192 A A26 A2603 95.19 0
193 A A26 A2604 134.50 0
194 A A26 A2605 105.92 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 0989898200 0989 89 8200
195 A A26 A2606 136.96 TRƯƠNG NGUYÊN PHÁT 090374646 0903746746 tnphat2003@yahoo.com
196 A A26 A2607 122.51 0
197 A A26 A2608 132.06 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 0913889774 0913889774 bao140906@gmail.com
198 A A26 A2609 105.92 TRƯƠNG THỊ MỸ LIÊN 0
199 A A27 A2701 115.19 CHAN CHI KONG 0908838862 0908838862
200 A A27 A2702 95.79 TRẦN
PHẠM THỊ
NHƯ PHƯƠNG
TUẤN TÂM 0902329679 0902329679
0943061073 - 08.39918118 -
201 A A27 A2703 95.19 DƯƠNG THỤY THÙY DUNG 0943061073 0906333737
tommy.pham@twinbuffalo.com; Duongthuythuydung920@live.com

202 A A27 A2704 134.50 NGUYỄN THỊ THÚY 0903822934 0


203 A A27 A2705 105.92 0
204 A A27 A2706 136.96 0
205 A A27 A2707 122.51 0
206 A A27 A2708 132.06 0
207 A A27 A2709 105.92 PHẠM THỊ THÙY TRÂM 0913921390 0913921390
208 A A28 A2801 115.19 ĐINH THỊ CẨM TÚ 0989182289 0989182289 tutudinh@yahoo.com
209 A A28 A2802 95.79 ANDRE
TRƯƠNG WONG SIN HING
GIA CƯỜNG 0908077393 0908077393
210 A A28 A2803 95.19 PHAN ÁNH HỒNG 0908147998 0908147998
211 A A28 A2804 134.50 0
212 A A28 A2805 105.92 0
213 A A28 A2806 136.96 CTY TNHH MGA VIỆT NAM 0903333360-Mr. Tiến 0903333360-Mr. Tiến
214 A A28 A2807 122.51 LÊ TUẤN LINH 0
215 A A28 A2808 132.06 ZHANG ZHAO LING 0918774858 0918774858
216 A A28 A2809 105.92 LƯU ANH TUẤN 0913507392 0913507392
217 A A29 A2901 115.19 NGUYỄN PHÚ THỦY 0903732225 0903732225
218 A A29 A2902 95.79 CHEN YIN CHEN AMY 0933687917 0933687917
219 A A29 A2903 95.19 ĐINH THỊ TIỂU MAI 6590287959
353872239731
220 A A29 A2904 134.50 SHANE WILLIAM CARROLL 01265472310 shanewcarroll@gmail.com
221 A A29 A2905 105.92 NONE 0
222 A A29 A2906 136.96 0
223 A A29 A2907 122.51 0
224 A A29 A2908 132.06 0
225 A A29 A2909 105.92 VŨ THỊ KIM THỊNH 0935086543 0935086543 thinhcarline@yahoo.com
226 A A30 A3001 463.98 0
227 A A30 A3002 501.36 0
228 A A30 A3003 467.42 0
229 A A30 A3004 494.11 0
230 A A31 A3101 463.98 0
231 A A31 A3102 501.36 0
232 A A31 A3103 467.42 NONE 0
233 A A31 A3104 494.11 0
234 B B05 B0501 115.19 TỪ THANH THỦY 0976519559
235 B B05 B0502 95.79 0
236 B B05 B0503 95.19 VÕ THỊ KIỀU LÝ 0932606773 0932606773
237 B B05 B0504 134.50 0
238 B B05 B0505 105.92 ĐẶNG THỊ ĐƠN THUẦN 0908295667 0908295667
239 B B05 B0506 136.96 TỪ THANH THỦY 0976519559
240 B B05 B0507 122.51 LÊ NGỌC VÂN 0902924188 0902924188 - 0909727856
241 B B05 B0508 132.06 MAI THỊ NGUYỆT ÁNH 0903002191 0903002191 nguyetanh@transmekong.com
242 B B05 B0509 105.92 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ ĐỎ 35163751-0912014484-0906624648 0
243 B B06 B0601 115.19 0
244 B B06 B0602 95.79 ĐẶNG HOÀNG VÂN 0903822306 0
245 B B06 B0603 95.19 TRẦN THỊ CẨM VÂN 0908260509 0908260509
246 B B06 B0604 134.50 0
247 B B06 B0605 105.92 WONG YEW KONG WILLIS 01653457869 williswyk@gmail.com
248 B B06 B0606 136.96 LƯƠNG THỊTUẤN
ĐẶNG VIẾT ĐAN THANH 0909719555
0903650729 0909719555 danthanh@gmail.com
0903650729 -
249 B B06 B0607 122.51 HÀ THỊ HẢI YẾN 0938305729 dangtuanyen@gmail.com
0938305729
250 B B06 B0608 132.06 TO SHAN MEI 01639745540 lokyee2003@yahoo.com.hk
251 B B06 B0609 105.92 PHẠM HOÀNG ĐỨC 0919588878 0919588878 - 0902666845 unghoangduc2006@gmail.com
252 B B07 B0701 115.19 0
253 B B07 B0702 95.79 LAI SHUK FUN 0
254 B B07 B0703 95.19 LƯU THỊ THANH LAN 0903760866 0903760866 - 0937562779 lan@nhipcaudautu.vn
255 B B07 B0704 134.50 0
256 B B07 B0705 105.92 TRỊNH MINH THANH TÂM 0933567977 0933567977 thanhtam192@yahoo.com
257 B B07 B0706 136.96 KO KISHIK 0903832007 0903832007 kishik04@hotmail.com
258 B B07 B0707 122.51 HẠ
NGÔTHỊQUANG
MAI HƯƠNG
HIỆP - 0989030298
0903826957 0989030298 hatmaihuong@gmail.com
259 B B07 B0708 132.06 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 0903997447 0903826957 - 0903997447
260 B B07 B0709 105.92 ĐOÀN QUANG TRUYỀN 0906788478 0967729182
261 B B08 B0801 115.19 MAI THỊ KIỀU OANH 0909797486 0909797486
262 B B08 B0802 95.79 MAI THỊ KIỀU OANH 0909797486 0909797486
263 B B08 B0803 95.19 MAI THỊ KIỀU OANH 0909797486
0909797486
264 B B08 B0804 134.50 MAI THỊ KIỀU OANH 0909797486 0909797486
265 B B08 B0805 105.92 MAI THỊ KIỀU OANH 0909797486 0909797486
266 B B08 B0806 136.96 MAI THỊ KIỀU OANH 0909797486 0909797486
267 B B08 B0807 122.51 MAI THỊ KIỀU OANH 0909797486 0909797486
268 B B08 B0808 132.06 MAI THỊ KIỀU OANH 0909797486 0909797486
269 B B08 B0809 105.92 MAI THỊ KIỀU OANH 0909797486 0909797486
270 B B09 B0901 115.19 PHẠM NGỌC
NGUYỄN VĂN LINH
NHÂN 0974486868
0906918579 0974486868 phamgiasaigon@gmail.com
0906918579 -
271 B B09 B0902 95.79 PHÙNG THỊ THANH XUÂN 0914825898
0914825898
272 B B09 B0903 95.19 ĐỖ LÊ TẤN ĐẠT 0903937959 0903937959
273 B B09 B0904 134.50 NGUYỄN THỊ THẢO 0919 69 89 69 tinme2000@yahoo.com
274 B B09 B0905 105.92 NGUYỄN CÔNG THÀNH 01228724058 01228724058
275 B B09 B0906 136.96 TRẦN THỊ TÚ LỆ 0932667999 0932667999 tranthitule@baoviet.com.vn
276 B B09 B0907 122.51 VƯƠNG THỊ NGỌC DUNG 0919284639 0919284639 - 0916167679 vuongdung_br@yahoo.com
277 B B09 B0908 132.06 ĐINH VŨ TRUNG 0933777769-0933376969 0933777769-0933376969
278 B B09 B0909 105.92 PHAN THỊ LAN HƯƠNG 0913961467 0913961467
279 B B10 B1001 115.19 0
280 B B10 B1002 95.79 TRANG THANH LY 0934046211 ly_trangthanh@yahoo.com
281 B B10 B1003 95.19 OH DONG KUN 01215902919 01215902919
282 B B10 B1004 134.50 NGUYỄN VÕ PHƯƠNG ĐÀI 0907388626 0907 388 626
283 B B10 B1005 105.92 TRƯƠNG THIÊN THANH 0908300446 0908300446 thanhtt@thang-associates.com
284 B B10 B1006 136.96 NGÔ VŨ NGUYÊN 0949634163 0949634163
285 B B10 B1007 122.51 TẠ THỊ MỪNG 0912116149
286 B B10 B1008 132.06 NGUYỄN THỊ NHẬT PHƯƠNG 096768888 0967688888
287 B B10 B1009 105.92 0
288 B B11 B1101 115.19 VŨ KIM ANH 0913148158 0913148158
289 B B11 B1102 95.79 ĐẶNG HẠNH PHÚC 0918295292 0918295292 - 0913100295
290 B B11 B1103 95.19 TRẦN ĐỨC VIỆT 01245408352 01245408352 jvevermind@gmail.com
291 B B11 B1104 134.50 0
292 B B11 B1105 105.92 HỨA THỊ HOÀNG LAN 0903003857 0963 933 020 lanhua@deloitte.com
293 B B11 B1106 136.96 NGUYỄN VIỆT NGA 0918364058 0909364058
294 B B11 B1107 122.51 0
295 B B11 B1108 132.06 0
296 B B11 B1109 105.92 ĐẶNG THÚY VI 0903673206 0903673206
297 B B12 B1201 115.19 NGUYỄN HÙNG TRUNG - ĐẶNG THỊ MINH TRANG 0903840216 0903840216 minhtrang@namthienloc.vn
298 B B12 B1202 95.79 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 0903647152 0903647152
299 B B12 B1203 95.19 PHẠM ĐĂNG LÂM 0913243643 0913243643 - 0422207908 YTEC-JSC@fpt.vn
300 B B12 B1204 134.50 HỒ ĐẮC LỘC 0983842348 0983842348
301 B B12 B1205 105.92 NGUYỄN THỊ THU THẢO 0903006319 thaonguyen2326@yahoo.com.vn
302 B B12 B1206 136.96 ĐINH THỊ TRÀ 0918345352 0968207585
303 B B12 B1207 122.51 NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG 0913812975 0913812975
304 B B12 B1208 132.06 ĐẶNG THỊ MINH TRANG 0903840216 0903840216 minhtrang@namthienloc.vn
ĐẶNG THỊ MINH TRANG -PHẠM HỒNG THẮNG
305 B B12 B1209 105.92 0903840216 0903840216 minhtrang@namthienloc.vn
306 B B12B B12B01 115.19 0
307 B B12B B12B02 95.79 0
308 B B12B B12B03 95.19 TRẦN QUANG KHÁNH 0989662446 0 hoattl@hcmpc.com.vn
309 B B12B B12B04 134.50 NGUYỄN MẠNH CƯƠNG 0904172646
0908635895 0904172646 cuong.nm71@gmail.com
0908635895 -
310 B B12B B12B05 105.92 HỒ THỊ PHÚC 0908384761
0917795005 0908384761
0917795005 -
311 B B12B B12B06 136.96 TRẦN THỊ BÍCH HỒNG 0913958000 0913958000- 0915909000
312 B B12B B12B07 122.51 TRẦN THỊ NGA 85256327478 85256327478
313 B B12B B12B08 132.06 VƯƠNG
ĐOÀN ANH TUẤN
PHẠM TUẤN KHANH - 0989024688 0989024688
314 B B12B B12B09 105.92 NGUYỄN THÚY DUNG 0966006663 khanhdpt@hcmpc.com.vn; khanh_t26@yahoo.com

315 B B14 B1401 115.19 0


316 B B14 B1402 95.79 TRẦN THỊ KIM CƯƠNG 0903845205 0903845205 kimcuong@candcdesign.net
317 B B14 B1403 95.19 TRẦN THỊ KIM CƯƠNG 0903845205 0903845205 - 35193520
318 B B14 B1404 134.50 VÕ PHI KHANH 0907018810 33601847871/ 0907018810
319 B B14 B1405 105.92 PHẠM NGỌC BẢO 0918130130
0984176711 0918130130 - 0936370077
0984176711 -
320 B B14 B1406 136.96 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG TÂM 01268119739
01268119739
321 B B14 B1407 122.51 PHẠM LÊ VÂN TRANG 0908625232 0908625232
322 B B14 B1408 132.06 LÊ THỊ THƠ 0913167879 0913167879 thothomr@yahoo.com
323 B B14 B1409 105.92 NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG 0903709363 0903709363
324 B B15 B1501 115.19 HUỲNH THANH LÂM 0903817994 0903817994
325 B B15 B1502 95.79 NHƯ THỊ ÁNH TUYỀN 01249098735 01249098735
326 B B15 B1503 95.19 TRẦN
TRẦN THỊ
THỊ ÁNH DUNG
VÂN ANH 0918027757
39904024 0918027757
39904024 -
327 B B15 B1504 134.50 LÊ QUỐC DƯƠNG 0913924635 0913924635 anh@primasteel.com ;
328 B B15 B1505 105.92 PHẠM THỊ NGỌC THƯ 0908154260
0945049845 0908154260
01292903477 -
329 B B15 B1506 136.96 ĐẶNG ĐÌNH BẮC 0902066535 0945049845 -
330 B B15 B1507 122.51 PHẠM THÀNH 0902066535-
0973630808 01287266848
LÊ NGỌC PHA PHƯƠNG
LÊ - 0973630808
001233164560
001233164560 -
331 B B15 B1508 132.06 LÊ DUY HIỆP 0903903799
0903903799
332 B B15 B1509 105.92 PHẠM QUANG NAM 0913923453 0913923453 - 0903903799
B
115.19
333 B16 B1601 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 37268912 37268912
334 B B16 B1602 95.79 NGÔ VĂN NHA 0918508429 0918508429
335 B B16 B1603 95.19 PHẠM THANH HÀ 0988509939 0988509939
336 B B16 B1604 134.50 TRẦN THỊ MINH THƯỞNG 0909883838 0909883838
337 B B16 B1605 105.92 NGUYỄN PHẠM KIM HƯƠNG 0903823957
60122336059 0903823957
338 B B16 B1606 136.96 LÊ THỊ HOÀNG CÚC 01664378099 01664378099
339 B B16 B1607 122.51 PHAN THU HƯƠNG 0914398499 0914398499
340 B B16 B1608 132.06 0912116149 0
341 B B16 B1609 105.92 LÊ THỊ HOA 0933930073 0933930073 - 0938661609 ann.hoale@yahoo.com.vn
342 B B17 B1701 115.19 LƯƠNG KIM THÙA 22408544 22408544 - 0988600343
343 B B17 B1702 95.79 NGUYỄN MẠNH TÀI 0908205169 0908205169 ngtai11255@yahoo.com
344 B B17 B1703 95.19 NGUYỄN
LÊ VĂN HÙNG
THỊ THANH HÀ 0903703037
0909339716 0903703037
345 B B17 B1704 105.92 NGUYỄN THANH SƠN 0903757729 0909339716
346 B B17 B1705 134.50 LÊ THỊ THANH HÀ 0909339716 0909339716
347 B B17 B1706 136.96 NGÔ HOÀI PHONG 0943037777 0943037777
348 B B17 B1707 122.51 NGUYỄN THỊ THU TRANG 0904858755 0904858755
349 B B17 B1708 132.06 GIANG MINH THÙY VÂN 0903700444
0908459039 0903700444
0908459039 -
350 B B17 B1709 105.92 NGUYỄN THỊ ĐẾN 0903954701
0903954701
351 B B18 B1801 115.19 PHẠM THỊ HỮU HIỀN 0902924188 0908388883
352 B B18 B1802 95.79 GIANG THIẾU SAN 0909003382 01665764262 jjso6c@yahoo.com.au
353 B B18 B1803 95.19 ĐÀM THỊ KIM NGỌC 0908161898 0917481936 - 0017578701956 - 0908161698

354 B B18 B1804 134.50 PHẠM ANH TÚ 0937895568


0977173772 0937895568
0912244468 - phamanhtu1407@gmail.com
355 B B18 B1805 105.92 ĐẶNG THỊ HUỲNH NGA 0912244463 0977173772 - danghuynhnga72@yahoo.com.vn
356 B B18 B1806 136.96 SENG GUEK NGO 0912244463
0908900759 royngwwc@gmail.com
357 B B18 B1807 122.51 PHAN THỊ TUYẾT NHUNG 6598381421 06598381421 phan.nhung73@gmail.com
358 B B18 B1808 132.06 HỒ NGỌC THỦY 0908866023 0908866023 - 0937772526
359 B B18 B1809 105.92 TRẦN THI THU 0938997980 0938997980
360 B B19 B1901 115.19 TRƯƠNG THỊ GIÀU 0907008978 0907008978
361 B B19 B1902 95.79 TRẦN THỊ LÊ HOA 0937939669-0903721884 0937939669-0903721884
362 B B19 B1903 95.19 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 0908032094 0908032094
363 B B19 B1904 134.50 LÊ QUANG HUY 0913927075 0913927075
364 B B19 B1905 105.92 WATSON DAVID STANLEY 0966955155 - 0835193555
365 B B19 B1906 136.96 TRẦN ĐÌNH LƯƠNG 0918110122 0918110122
366 B B19 B1907 122.51 ĐOÀN THỊ NGỌC THU 0908324000 0908324000
367 B B19 B1908 132.06 PHẠM THỊ HẰNG 0906653303
368 B B19 B1909 105.92 VĂN KHẮC HIỆP 0918890777 0918890777
369 B B20 B2001 115.19 THI HỒNG TRANG 0908649849 0908649849 trangth74@yahoo.com
370 B B20 B2002 95.79 TRẦN BẠCH HÀ 0903811617 0903811617
371 B B20 B2003 95.19 VŨ THỊ MINH HẰNG 091331805 091331805
372 B B20 B2004 134.50 TRINH KiỀU HẠNH 0902871123 0
373 B B20 B2005 105.92 LÊ THANH HẢI (người thân)
374 B B20 B2006 136.96 GIANG MINH THÙY VÂN 0903909555 0903909555
375 B B20 B2007 122.51 MẠCH HỒNG PHƯƠNG 0915030480 0
376 B B20 B2008 132.06 NGUYỄN THỊ HÒA BÌNH 0905450959
377 B B20 B2009 105.92 ĐỖ THỊ AN 0908222899 0908222899
378 B B21 B2101 115.19 0
379 B B21 B2102 95.79 0
380 B B21 B2103 95.19 TRAM QUY SUM 016105045922 016105045922
381 B B21 B2104 134.50 ĐẶNG THỊ THÁI QUỲNH 0908090781 0908090781
382 B B21 B2105 105.92 HOÀNG XUÂN QUỐC 0908089698 0908089698 hxquoc@pvnt2.com.vn
383 B B21 B2106 136.96 YEO KIM TECH 6583211000 6583211000
384 B B21 B2107 122.51 MAI THỊCÔNG
LUYỆN KIM LÝMẠNH 0979812975 0906229798
0979812975- 0906596002
385 B B21 B2108 132.06 VŨ THỊ LAN ANH 0984440319
0908267277 0984440319
0908267277 -
386 B B21 B2109 105.92 PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG 38429112
38429112
387 B B22 B2201 115.19 YEI PHECK JOO 0907751155 0907751155 josephine.yei@gmail.com
388 B B22 B2202 95.79 ĐỖ THỊ THU HẰNG 0908283406 0908283406
389 B B22 B2203 95.19 0
390 B B22 B2204 134.50 HẠ THỊ XUÂN LỘC 0903335419 0903335419
391 B B22 B2205 105.92 TRẦN SƠN 0903677809 0903677809
392 B B22 B2206 136.96 0
393 B B22 B2207 122.51 DARIOSECQ ERIC PIERRE 0919880515 0919880515
394 B B22 B2208 132.06 NONE 0
395 B B22 B2209 105.92 VŨ ĐỨC
TRẦN HẠNHHIỂN
QUANG 0903075673-0902919693 0903727231
0903727231
B 0903075673 -
396 B23 B2301 115.19 HUỲNH THỊ CẨM VÂN 0908091120
0908091120
397 B B23 B2302 95.79 TRẦN THỊ TĨNH 0903400249 0903400249
398 B B23 B2303 95.19 TRẦN NGỌC GIANG 0982149266 0982149266
399 B B23 B2304 134.50 TRẦN THỊ THU THẢO 0932009255 0932009255 0932009255
400 B B23 B2305 105.92 NGUYỄN PHƯƠNG DIỄM 01645677989
0909966948 01645677989
401 B B23 B2306 136.96 BÙI ĐĂNG HẢI TRIỀU 0903998879
0913229409 (chị Thủy) 0902681791
0913229409 (chị Thủy)
402 B B23 B2307 122.51 NGUYỄN THỊ CẨM THÚY 0903478052
0643611010 (anh Thắng) 0903478052 (anh Thắng)
B 0643611010 -
403 B23 B2308 132.06 PHẠM VĂN DỰ 0918009334 du.phamvan@ge.com
0918009334
404 B B23 B2309 105.92 BÙI TRỌNG NHỰ 0912485713 0912485713
405 B B24 B2401 115.19 NGUYỄN NGỌC PHƯỚC 0903802078 0903802078
406 B B24 B2402 95.79 HOÀNG BẮC NAM 0935429668 0935429668 bacnamcn7287@gmail.com
407 B B24 B2403 95.19 HUỲNH MINH TÂM 0903711579
0904360875 0938422959
408 B B24 B2404 134.50 HỒ HƯƠNG TRÀ 6597725559 0904360875 - (+65)97725559 trahuong.ho@ihs.com - tratra_7@yahoo.com

409 B B24 B2405 105.92 LÊ QUANG HƯNG 0918173060 0918173060


410 B B24 B2406 136.96 VƯƠNG KIM NHU 0913837696 0913837696
411 B B24 B2407 122.51 0
412 B B24 B2408 132.06 VŨ MẠNH TOÀN 0947656868 0947656868 vumanhtoan98@gmail.com
413 B B24 B2409 105.92 NGUYỄN ĐÌNH
HOÀNG THỊ KIMANH
LIÊNTUẤN 0908109002 0908109002 tuannguyen@hsbc.com.vn
414 B B25 B2501 115.19 NGUYỄN VĂN QUÝ 0919252556 0919252556
415 B B25 B2502 95.79 NGUYỄN KHÁNH HÒA 0903726350 0903726350
416 B B25 B2503 95.19 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA 0913728774 0918953756-0913728774
417 B B25 B2504 134.50 NGUYỄN ISABELLE NGỌC TRÂM 0903951554 0903951554
418 B B25 B2505 105.92 HOÀNG THỊ KIM LIÊN 0
419 B B25 B2506 136.96 NGUYỄN VĂN QUÝ 0919252556 0919252556
420 B B25 B2507 122.51 JONATHAN WOGAN 01224172407 01224172407
421 B B25 B2508 132.06 PHẠM THỊ THU TRANG 0918380914 0918380941 pham.thutrang@gmail.com
0909123997 -
422 B B25 B2509 105.92 TRẦN NGỌC THU TRÚC 0909123997 thutruc.tran@gmail.com; liemtd70@gmail.com
TRẦN ĐĂNG LIÊM
NGUYỄN VĂN PHÚC 0983783441 0983783441
423 B B26 B2601 115.19 VƯƠNG KIM NHU 0913837696 0913837696
424 B B26 B2602 95.79 LIEW ANDREW 6596757288 6596757288 liew.andy@gmail.com
425 B B26 B2603 95.19 CÔNG TY TNHH ĐÔNG LIÊN ĐẠT 0913941662 0913941662
426 B B26 B2604 134.50 TRỊNH THỊ THANH THÚY 0903129827 0903129827 phuongnghicuong@yahoo.com.vn
427 B B26 B2605 105.92 NGUYỄN THỊ THU 0908148941 0908148941 (chị gái) tng@a-tex
428 B B26 B2606 136.96 ĐINH THỊ THANH HƯƠNG 0989204421 0989204421
429 B B26 B2607 122.51 NGUYỄN THỊ ÁNH KIM 0903770921 0903770921
430 B B26 B2608 132.06 NGUYỄN HỒNG THẢO TRINH 0903369798 0903369798
431 B B26 B2609 105.92 NGUYỄN VĂN PHÚC- VƯƠNG KIM NHU 0
432 B B27 B2701 115.19 VƯƠNG KIM NHU 0913837696 0
433 B B27 B2702 95.79 0983842348 0
B 0983842348 -
434 B27 B2703 95.19 HỒ ĐẮC LỘC 25121507 25121507
435 B B27 B2704 134.50 NGUYỄN HẠNH THẢO 0903626165 hien.nguyen@reach-vn.com, menhi@rocketmail.com

436 B B27 B2705 105.92 NGUYỄN THỊ MINH THÁI 0906619086 0906619086
437 B B27 B2706 136.96 NHAN TÔN ẢNH 0903965758 0903965758
438 B B27 B2707 122.51 CHEN MINH SAN 886988062900
439 B B27 B2708 132.06 TRẦN THỊ DIỆU LÊ 0903999956 0903999956
440 B B27 B2709 105.92 MAI
VƯƠNG KIM NHU
KIM NGA- 0913837696 0913837696
441 B B28 B2801 115.19 NGUYỄN HOÀI SƠN 0914330550 0914330550
442 B B28 B2802 95.79 NGUYỄN THỊ THÙY VÂN 0903033612 0903033612
443 B B28 B2803 95.19 HẠ THỊ XUÂN LỘC 0903335419 0903335419
444 B B28 B2804 134.50 LÊ CHÍ VŨ 0983456268 0983456268
445 B B28 B2805 105.92 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 0903447436 0903447436
446 B B28 B2806 136.96 NGUYỄN THỊ KIÊM 0907051979 0907051979
447 B B28 B2807 122.51 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 0902202999 0902202999
448 B B28 B2808 132.06 MẠCH HỒNG PHƯƠNG 0915030480 0915030480 hongphuong.mach@gmail.com
449 B B28 B2809 105.92 VƯƠNG KIM NHU 0913837696 0913837696
450 B B29 B2901 115.19 LÊ NGỌC BÍCH NGÂN 0938996648 0938996648
451 B B29 B2902 95.79 ZHANG ZHAO LING 0918774858 0918774858
452 B B29 B2903 95.19 THÁI THỊ BÍCH VÂN 0908182102 0908182102
453 B B29 B2904 134.50 NGUYỄN THỊ MỸ HỒNG - PAUL ANTONY JAMES 0909250625- 01682332214
454 B B29 B2905 105.92 NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU 85261125117
455 B B29 B2906 136.96 LEE HSING JUNG 0904385309 0904385309 lalahono@hotmail.com
456 B B29 B2907 122.51 DARIOSECQ FRANK ANDRE 0914850873 0914850873
457 B B29 B2908 132.06 LÊ NGỌC BÍCH NGÂN 0938996648 0938996648
458 B B29 B2909 105.92 LÊ NGỌC BÍCH NGÂN 0938996648 0938996648
B 0908442680-Anh Tài ; 0908442680-Anh Tài ;
463.98
459 B30 B3001 LÂM ANH TÀI - ĐỖ THỊ HẢI YẾN 0903134898-Chị Yến 0903134898-Chị Yến
B 0908442680-Anh Tài ; 0908442680-Anh Tài ;
501.36
460 B30 B3002 LÂM ANH TÀI - ĐỖ THỊ HẢI YẾN 0903134898-Chị Yến 0903134898-Chị Yến
461 B B30 B3003 467.42 NONE 0
462 B B30 B3004 494.11 0
463 B B31 B3101 463.98 0
464 B B31 B3102 501.36 0
465 B B31 B3103 467.42 0
466 B B31 B3104 494.11 0
181 B 206

SỐ CƯ DÂN EMEGENCY 1
RELATIONSHIP
NGƯỜI LỚN TRẺ EM <14 TUỔI GIÚP VIỆC NAME PHONE EMAIL
WITH OWNER

em trai chủ hộ 0903942504

1 Tristuan Lebrun Tenant 01223613334

3 Nguyễn Kim Thanh Ba chủ hộ 0903806801


3 1

1 Văn Minh Châu NGƯỜI THÂN 0913531128


3 Nguyễn Võ Hùng NGƯỜI THÂN 01285454303
3 1 Nguyễn Mỹ Anh NGƯỜI THÂN 0995742967
2 Đặng Thủy Tiên NGƯỜI THÂN 0913726466

2 anthoniussen@gmail.com
2 1 Trịnh Thị Thu Phương VỢ 0904938666

4 Trần Khánh Hùng NGƯỜI THÂN 0903709696

2 Lesee Clement Voltz Tenant 0909052185 clement.voltz@hotmail.fr


1 Serge Tenant 01672361194
ĐÀO TRỌNG THI NGƯỜI THÂN 0916.381.419 trongthi09@gmail.com

TRƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT NGƯỜI THÂN 0903811863 - 62904810

2 Nguyễn Thị Kim Phương Tenant 0935276239

Bùi Thị Mỹ Cảnh NGƯỜI THÂN 0947599999

2 2
TRẦN THỊ BÌNH MINH Tenant 0913527482

3 1

Lê Thị Thanh Hương NGƯỜI THÂN 0903013788


2
2 Lê Quang Mẫn em họ 01663454336 man_le@live.com

5 1

2 Đặng Thu Thảo Stay 0939336990

Phương NGƯỜI THÂN 0908599669 ptrucdao@gmail.com


2 Ryan Parker Tenant 01228006553 drryanparkerdc@gmail.com

3 1
NGUYỄN BÌNH MINH NGƯỜI THÂN 0978545889

2 2 Nguyễn Văn Thể NGƯỜI THÂN 0918341244


2 2 Michael Krutil Tenant 0966857015 michaelkrutil@yahoo.com
Vũ Thị Thùy Dương NGƯỜI THÂN 0976059911-0944115665 duongvu84@gmail.com

Hoàng Anh NGƯỜI THÂN 0913905140

Huret Thierry Tenant 0973006039

Vương Trung Hậu Người dc ủy quyền 0918187470 hauvuong7294@yahoo.com


Trần Thị Tường Vy Tenant 090 7474021

Ms Tuyết NGƯỜI THÂN 0903848414

Nguyễn Phương Việt NGƯỜI THÂN 0906977779


EM GÁI moon.71@live.com
Trần Thị Thúy Hằng
Nguyễn Công Đạo NGƯỜI THÂN 0933387856
0916555049 nguyendaocong@hotmail.com

Nguyễn Thị Thu Thảo NGƯỜI THÂN 0975219595


Nguyễn Duy My Tenant 0938265028

Lê Phạm Đình Quân 0913728866


NGƯỜI THÂN quan_daf@yahoo.com

2 Quách Cương NGƯỜI THÂN 0902210068


4

Nguyễn Tất Thế NGƯỜI THÂN 0903818687

2 2
Ung Trần Sang NGƯỜI THÂN 0908814431
NGƯỜI THÂN nguyet_thao1982@yahoo.com
Lê Thị Nguyệt Thảo
Vương Trung Hậu Người dc ủy quyền 0918187470 hauvuong7294@yahoo.com

Phạm Thị Thủy Vợ 0903003680

2 2 Phạm Thị Trương NGƯỜI THÂN 0903771234

Nguyễn Hoàng Xuân Giao NGƯỜI THÂN 0949811182

Nguyễn Minh Phương NGƯỜI THÂN 0906721508


Lvis Sergo Nunes Costa Tenant 01267328195 lviscosta@jbs-asia.com

Nguyễn Tường Phấn NGƯỜI THÂN 0903033611 nguyenthuyvan200@gmail.com


0
Trần Hiếu Lợi NGƯỜI THÂN 0988885047
Trần Hiếu Lợi NGƯỜI THÂN 0988885047
2 1 Mace C. Rosenblatt Tenant 0933660727 macerosenblatt@gmail.com

Trần Thị Vân Anh Tenant 0909 686 428


Đỗ Thị Kim Anh NGƯỜI THÂN 0918490430

1 Trương Quốc Dũng NGƯỜI THÂN 0938994777 david_nguyendung@yahoo.com

Mr Kidakorn chanthawong Tenant 01204461814 kidakorn.c@capitaland.com

2 2

Claire Louise Easter Tenant 01223119007 claireeaster@bisvietnam.com

2  Suzanna Hollslog Tenant 0937 504 896


Shan William Carroll
1 01265472310-(+86)18616509731-(+35)314941440
09322784545 shanewcarroll@gmail.comphu.ho87@yahoo.com
Hồ Sĩ Phú

01225678910
Vũ Thế Bình NGƯỜI THÂN
0
0
0
0

Nguyễn Hoàng Hùng Tenant hunghoangnguyen@yahoo.com

1 1 LÊ MINH ĐỨC JONATHAN 0909.967.288 jonathan.m.le@gmail.com

TRẦN KIM SƠN OWNER 0908941088 trankson@gmail.com

2 Trần Ngọc Thảo Phương NGƯỜI THÂN 01264525235


3

Bình NGƯỜI THÂN 0918744799


0932557705 - 0838352750
Phạm Văn Minh pvminhdn@yahoo.com

Trịnh Minh Thanh Thảo Tenant 0909028482 thaotrinh0406@yahoo.com


1 Mr. Ednilson Tenant 0939 698 428 - 01286 051 908

Phạm Thị Xuân Chinh Tenant 0967729182 xuanchinh.pham@gmail.com

Mr. Lâm Thị


Nguyễn / Ms.
KimChi
Hoàng Tenant 0919 769 269 – Mr. Lâm ; 0903 006 225 – Ms. Chi

kimhoangvnus@yahoo.com
Nguyễn Thế Nhiên
2 Nguyễn Thị Kim Phụng
Tenant 0936288288-0909230679-0902664480 thenhien@gmail.com
( emer 2)

Trần Trọng Hải Tenant 0932717232

2 2 Võ Hà Trúc Quyên Người thân 0979899150


2 2

Trần Đình Như Nguyện CON 0919 69 89 69 tinme2000@yahoo.com

Anh An
Lê Anh Dương NGƯỜI THÂN 0916167679

TRẦN QUỐC AN NGƯỜI THÂN 0983042402 - 0934046211 anque.tran@saint-gobain.com

om
2 LÊ QUỐC VINH NGƯỜI THÂN 0949634163 quocvinhle@outlook.com; peterlevaccaro@gmail.com

2
2

Ms Uyên NGƯỜI THÂN 0918295292


Trần Ngọc Tân NGƯỜI THÂN 0912100595

Ms Hạnh NGƯỜI THÂN 0908775624


Nguyễn Hùng Trung NGƯỜI THÂN 090340216
2 Lê Thị Thùy Trang Tenant 0903391333

Lee Won Joo Tenant 01264285004 sj162463@naver.com

Ms Hạnh NGƯỜI THÂN 0908775624


2 Mr Lợi CHỒNG 0913811823

Mr. Ackan Mustafa Tenant amustafa1986@gmail.com

Lê Anh Tuấn NGƯỜI THÂN 0908240540

3 Nguyễn Thị Thanh Khoa Tenant 01212366155 kellykhoanguyen.94@gmail.com

2 2 1
2 2 Nguyễn Thúy Dung NGƯỜI THÂN 0907476663

5 1 Phan Mạnh Cường NGƯỜI THÂN 0903956965

2 Jean Francois Susini Tenant 0904913438

Kathlyn Tavwater Tenant 0944311214


Mai Anh

3 Phạm Nhã Phương Vy Tenant 0937628586 nhavy.pham@gmail.com


Lê Quốc Dương Owner 0938095095
2
2 RITUTAPAN NEOQ Tenant 01234579829
3 2 1
3 Michael Beach Jorgensen Tenant 0938893590 noips54@hotmail.com

Bdmund Arthur Goode Tenant 0967847051-0967824051 eddiegoode@hotmail.com


Kwon Soon Sung Tenant 0909636612 - 38239821
VŨ THỊ THÚY NGỌC NGƯỜI THÂN 0907668702

3 RAE DEELEY NGƯỜI THÂN

Nguyễn Thị Thu NGƯỜI THÂN 0907296937

Mr Sơn NGƯỜI THÂN 0903757729


2 Regan Vause Tenant 0969 823 805 reganvause@gmail.com
2 Tenant
3 2
2 Nguyễn Thị Thương Tenant 0908265691
Nguyễn Thị Giang NGƯỜI THÂN 0903954701
1
1
Phan Chí Thanh NGƯỜI THÂN 0902678999

2 Irene VỢ 01692913638 eneria@hotmail.com


Nguyễn Mạnh Hùng NGƯỜI THÂN 0903831357 nmhung@pvcp.com.vn - nmhung@pvep.com.vn

Trần Ngọc Thưởng NGƯỜI THÂN 0903816993 ngocthuong1938@yahoo.com

2 Jorge Alonso Tenant 01245469533


Võ Vũ Thường NGƯỜI THÂN 01627952448

2 NGUYỄN THỊ KIM THẢO VỢ 0973334400


Nguyễn Văn Thảo NGƯỜI THÂN 0903649849
Mr Quỳnh Anh NGƯỜI THÂN 0908062068

Mai Bích Liên NGƯỜI THÂN 0908737737 van@chamvillas.com

Mr Đức (bố chủ hộ) 0903500116

2 MASMOVDI M.KARIM Tenant 01229382018 - 08483547852 masmoudi.mk@gmail.com


2 2

MR THANH NGƯỜI THÂN 0918849596

Phạm ThịBeng
Lim Shiu Tuyết NGƯỜI THÂN 0937071188
0918763458-0947563458
1 NGƯỜI THÂN
Conway James Lloyd Tenant 01626173407

2 Gonzalo Fernandez Sanchez Tenant 01222643631 gonzafernandez10@yahoo.es

2 0919880515 edariosecq@gomo.com.vn

Ms. Amisha Tenant 01264 684 637 amishakandar@gmail.com


2 1

Lê Thị Cẩm NGƯỜI THÂN 0906763417


Brovold Gaig John Tenant 0962602780 craigbrovold@gmail.com

Phạm Thanh Tâm NGƯỜI THÂN 0909402068


Ghielow Tenant 01267615939 ghielow@yahoo.com
2 Nguyễn Trúc Linh NGƯỜI THÂN 0932232379 truclinhg7@gmail.com

Hồ Hiếu Giang NGƯỜI THÂN 0913116998 hohieugiang@yahoo.com

Vương Trung Hậu Người dc ủy quyền 0918187470 hauvuong7294@yahoo.com

Mr. Wee Hian Peng Tenant 01228 099 088

Phan Hoài Thanh Tenant 0963 393 939 charlotte.phan.hoaithanh@gmail.com


2 Jonathan Wogan Owner 01224172407 jonathanwogan@gmail.com
Đoàn Quốc Hưng NGƯỜI THÂN 0918380942
Matthew Dunning Tenant 01229691304
matt-dunning@hotmail.com
Vương Trung Hậu Người dc ủy quyền 0918187470 hauvuong7294@yahoo.com
2 Ngọc Trang FRIEND 0914900603
0
Hoàng Như Cương 0903666678 hoangnhucuong@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hồng NGƯỜI THÂN 0908133036

1 Mr. Wilson Goh Tenant 0908 834 538 gohwilson@hotmail.com; wgoh@wanekfurniture.com

Vương Trung Hậu Người dc ủy quyền 0918187470 hauvuong7294@yahoo.com


Vương Trung Hậu Người dc ủy quyền 0918187470 hauvuong7294@yahoo.com

Sam Jeferles Tenant 0933530825 samjeffries@cnavn.com


2
2 2

CON & PATRICIA ANNAGNOSTOU Tenant 0121 731 9606 trish.anagnostou@gmail.com


Vương Trung Hậu Người dc ủy quyền 0918187470 hauvuong7294@yahoo.com
ADAM ASTLEY Tenant 0947803242
2 1
Mạch Huệ Phương 0909799663
NGƯỜI THÂN
Vương Trung Hậu Người dc ủy quyền 0918187470 lilymach1983@gmail.com
hauvuong7294@yahoo.com

2 1

Ms. Thương Tenant 0902 959 687

2 Dariosecq Lanoler Marlene NGƯỜI THÂN 0919880516


EMEGENCY 2 EMEGENCY 3
RELATIONSHIP RELATIONSHIP
NAME PHONE EMAIL NAME PHONE
WITH OWNER WITH OWNER

A Thịnh NGƯỜI THÂN 0908654988

Văn Tiến Nghãi NGƯỜI THÂN 0938666638 Vũ Ngọc Châu NGƯỜI THÂN 0915010078

Nguyễn Quang Vinh NGƯỜI THÂN 0903705353 Nguyễn Quang Trung NGƯỜI THÂN 0945717094

Hoàng Thị Anh Minh 0903858659 meghanhoang2009@gmail.com

Trần Thị Thảo NGƯỜI THÂN 0903949855 Trần Khánh Đạt NGƯỜI THÂN 0903087400

Nguyễn Lê Khanh Yên Tenant 0919452636


TRẦN THỊ DiỄM CHÂU NGƯỜI THÂN 0977299043 TRẦN THỊ HƯỜNG NGƯỜI THÂN 0918292625

Bùi Thị Kim Luôn NGƯỜI THÂN 0919884684


Brian Chesher Tenant 01267573413 brianchesher@ishcmc.edu.vn Todd Hurst Tenant 01223589932

Nguyễn Thị Ngọc Diệp Stay 0903831048

Ashley Hayes Tenant 01264069559 ashleyh456@aol.com

Nguyễn Thị Tuyết Trinh Con chủ hộ 0994112803 Nguyễn Đăng Minh NGƯỜI THÂN 0944966686
Chiến Bích Ngọc Tenant 0947974567 fionazhan78@yahoo.com; ngoc.chien@chartrodt.com.vn Michael Krutil Tenant 0966857015
Vũ Hữu Nghị NGƯỜI THÂN 0978184616

Hoa Xuân Hải Tenant 0944 196979

Trần Hiếu Lợi EM 0988885047 Nguyễn Anh Tuấn Tenant 01229179822

Anh Thu Tenant 0908620058

Lê Thị Mỹ Trang NGƯỜI THÂN 0902629579-08.38451970


Lê Hữu Tài NGƯỜI THÂN 01657102177

Nguyễn Thị Lê NGƯỜI THÂN 01638071392

Nguyễn Hoàng Xuân Giao Người thân 0945903468 Lê Hồng Ngọc Người thân 35193593
Lucinane Baggio Tenant 01208583781

Lee Cheow Kok Tenant 0916 694 808


Nguyễn Thị Liên NGƯỜI THÂN 01286575105

Ben Turner Tenant 0972899251 Bee Smith Tenant 0909887713

Sebasliaan Blaann Tenant 0122 863 1885


Trần Thị Sâm NGƯỜI THÂN 0983128862
08-37161064

Hồ Minh Quang NGƯỜI THÂN 0908861965

LƯƠNG MAI DUNG OWNER 0912014484 TRẦN ANH ĐỨC NGƯỜI THÂN 0913527888

Van Rompacy Frank Tenant 0963864369


Đặng Công Thanh NGƯỜI THÂN 0919010286

Vương Kim Chi NGƯỜI THÂN 06503564360

Vaccaro Mỹ Hoa NGƯỜI THÂN 0909650645

Lê Giang Hương NGƯỜI THÂN 0918190990


Mr. Michael Hering Tenant 0902 606 236 Michael.Hering@fsoft.com.vn

Lê Duy Minh Anh NGƯỜI THÂN 0908884875 Ms An NGUOI O 0939289867

Mr. Richard Trinh Tenant 0903 823 323 richardtrinh@vaserco.com.vn

Nguyễn Thị Thanh Hường Tenant 0906024916

Trần Minh Hùng NGƯỜI THÂN 0913917290 Trần Thị Kim Loan NGƯỜI THÂN 0932815381

Nguyễn Thị Thùy Trang NGƯỜI THÂN 0909233154 trang.songbay-dragonfly@yahoo.com

Tran Valetin Tenant

Bùi Thị Vân Khách Thuê 0918884373 Trần Đông A Khách Thuê 0903942671
Trần Thị Vân Anh Owner 0913924635

SANGEETA Tenant 0919698609


Ms. Jane Skovbo Tenant 0913923453 jane_skovbo@hotmail.com

NGUYỄN THỊ CÚC NGƯỜI THÂN 0903103972 - 0938649119 LÊ THỊ CHI NGƯỜI THÂN 0908167197

ĐOÀN PHƯƠNG HÀ Tenant 01224283198 just.ha84@gmail.com

Nguyễn Ngọc Thảo CON GÁI 0903 806 003

Prabhjot Singh Multani Tenant 01299903559 prabhy87@hotmail.it

Nguyễn Thế Hùng NGƯỜI THÂN 0903399889 hungthengo@gmai.com

ANH MUOI Tenant 0984823810


Mr Út Ủy Quyền 0909071429
Alejandro Almendros STAY (FRIEND)

VU ĐINH LONG NGƯỜI THÂN 0909329323

Nguyễn Thị Kiều Trang NGƯỜI THÂN 0918673029

Jorge Alonso Leal Tenant 01245469533 Huỳnh Thị Thiên Lý Tenant 0903 685 027

Dariosew Veronique NGƯỜI THÂN 0948628572 Kim

Bertrand Maxel Tenant 01644 957 320 bmaxel@yahoo.fr

Raymond Low Tenant 0902682339 lowraymond@gmail.com


Hoàng Xuân Thương NGƯỜI THÂN 0978515410

Mai Thị Mai Hoa Ủy Quyền 0903039929 mtmaihoa@yahoo.com

Luksamee Wogan NGƯỜI THÂN 01292819414

Nguyễn Thị Thảo NGƯỜI THÂN 0908148941 Leena Tenant 01277201805


Mạch Yến Phương 0933851115
EMAIL
michael.krutil@hartodt.com.vn
thienly199qn@yahoo.com
THÔNG TIN CÁC CƯỚC THANH TOÁN
THÔNG BÁO
NO. TOWER FLOOR UNIT OWNER NAME
QUA MAIL

14 A A06 A0605 NGUYỄN VINH QUANG GỌI ĐiỆN


41 A A09 A0905 ĐỖ ĐỨC TRUNG GỬI MAIL
53 A A10 A1008 TRỊNH MINH ĐỨC GỬI MAIL
68 A A12 A1205 TRẦN MAI PHONG GỬI MAIL
81 A A12A A12A09 NGUYỄN TRẦN TUẤN ANH GỌI ĐiỆN
90 A A14 A1409 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH GỬI MAIL
108 A A16 A1609 VŨ QUỲNH VÂN GỬI MAIL
A
109 A17 A1701 BRETT KRAUSE GỬI MAIL
113 A A17 A1705 PHẠM THỊ BÍCH THỦY GỬI MAIL
131 A A19 A1905 NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH GỬI MAIL
139 A A20 A2004 LÊ THỊ MỸ LINH GỬI MAIL
152 A A21 A2108 PHẠM NAM KINH GỬI MAIL
197 A A26 A2608 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH GỬI MAIL
208 A A28 A2801 ĐINH THỊ CẨM TÚ GỬI MAIL
213 A A28 A2806 CTY TNHH MGA VIỆT NAM GỬI MAIL
220 A A29 A2904 SHANE WILLIAM CARROLL GỬI MAIL
254 B B07 B0703 LƯU THỊ THANH LAN GỬI MAIL
257 B B07 B0706 KO KISHIK GỬI MAIL
273 B B09 B0904 NGUYỄN THỊ THẢO GỬI MAIL
284 B B10 B1006 NGÔ VŨ NGUYÊN GỬI MAIL
289 B B11 B1102 ĐẶNG HẠNH PHÚC GỌI ĐiỆN
297 B B12 B1201 NGUYỄN HÙNG TRUNG - ĐẶNG THỊ MINH TRANG GỬI MAIL

304 B B12 B1208 ĐẶNG THỊ MINH TRANG GỬI MAIL


ĐẶNG THỊ MINH TRANG -PHẠM HỒNG THẮNG
305 B B12 B1209 TRẦN THỊ VÂN ANH GỬI MAIL
327 B B15 B1504 LÊ QUỐC DƯƠNG GỬI MAIL
352 B B18 B1802 GIANG THIẾU SAN GỬI MAIL
353 B B18 B1803 ĐÀM THỊ KIM NGỌC GỌI ĐiỆN
355 B B18 B1805 ĐẶNG THỊ HUỲNH NGA GỬI MAIL
377 B B20 B2009 ĐỖ THỊ AN GỌI ĐiỆN
382 B B21 B2105 HOÀNG XUÂN QUỐC GỬI MAIL
408 B B24 B2404 HỒ HƯƠNG TRÀ GỬI MAIL
435 B B27 B2704 NGUYỄN HẠNH THẢO GỬI MAIL
OÁN
TELEPHONE
SỐ PE (ĐIỆN)
NGƯỜI CHỦ HĐ

suorange22@gmail.com PE12000185366
n_fortyninelife@yahoo.com; truongtminhnguyet@yahoo.com.vn PE12000185403
tmduc@baominh.com.vn PE12000185419
tranmaiphong@gmail.com; btran1511@gmail.com PE12000185434
08 3519 3669 PE12000185447
trlinhnguyen@gmail.com; jones.clifford@gmail.com PE12000185456
michael.krutil@hartrodt.com.vn PE12000185474

PE12000185475
isabelle_krause@yahoo.com; brett_krause@yahoo.com
thuy.anh1306@gmail.com PE12000185480
hanh6277@gmail.com PE12000185518
le_mylinh@yahoo.com PE12000185533
nam.kim.2000@gmail.com PE12000185515
bao140906@gmail.com PE12000185591
tutudinh@yahoo.com PE12000185558
admin@mgavietnam.com PE12000185567
shanewcarroll@gmail.com PE12000185579
lan@nhipcaudautu.vn PE12000185701
kishik04@hotmail.com PE12000185707
tinme2000@yahoo.com PE12000185657
quocvinhle@outlook.com; peterlevaccaro@gmail.com PE12000185644
0918 295 292 PE12000185629
minhtrang@namthienloc.vn PE12000185619
minhtrang@namthienloc.vn PE12000185626
minhtrang@namthienloc.vn PE12000185627
anh@prinasteel.com PE12000185826
jjso6c@yahoo.com.au PE12000185825 GIANG THIẾU SAN
0917481936 - 0908161698 PE12000185827
danghuynhnga72@yahoo.com.vn PE12000185829
0908 222 899 PE12000185808 LƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC
hxquoc@pvnt2.com.vn PE12000185787 VĂN CẨM TÙNG
mtmaihoa@yahoo.com PE12000185749
hien.nguyen@reach-vn.com PE12000185682
28
TELEPHONE ADSL
MÃ CÔNG TY NGƯỜI CHỦ HĐ MÃ

Nguyễn Vinh Quang SGD720287

Trần Mai Phong SGFD26302


NGUYỄN TRẦN TUẤN ANH IS01091667
Phan Thị Thu Nguyệt
SGFD28033

Nguyễn Công Đạo SGD748769

Cty TNHH MGA SGFD26880


CARROLL SHANE WILLIAM IS01061745

Đặng Thị Hồng Lan SGFD27533

Peter Le Vaccaro SGD26160

Nguyễn Hùng Trung SGFD29437

35193678 VNPT GIANG THIẾU SAN IS01042358

35193509 VNPT Đỗ Thị An SGD722109


35193686 VNPT Văn Cẩm Tùng IS01036569
Hồ Hương Trà SGD798331
130 121
L SCTV
CÔNG TY NGƯỜI CHỦ HĐ

FPT

FPT
VNPT MICHAEL CONSTANTN KRUTIL 021400541A

FPT VAN CAM TUNG 021401013A

CHAM THI BICH THUY 0214100968A


FPT NGUYEN THI XUAN HANH 021302760A

FPT
VNPT

FPT

FPT LE VACCARO PETER 021400325A

FPT

VNPT
VAN CAM TUNG 021400278A

FPT
VNPT HOANG XUAN QUOC 021400787A
FPT HO HUONG TRA 021400995A
B1003  OH DONG KUN 01215902919
B1503 Phạm Nhã Phương Vy 0937628586
B1505 PHẠM THỊ NGỌC THƯ 0908154260
LÊ THỊ THANH HÀ 0909339716 -
B1704 NGUYỄN THANH SƠN 0903757729
B1808 HỒ NGỌC THỦY 0908866023 - 0937772526
B2103 MASMOVDI M.KARIM 01229382018 - 08483547852
B2104 ĐẶNG THỊ THÁI QUỲNH 0908090781