Vous êtes sur la page 1sur 2

Współpraca międzynarodowa

.......................................
...........
imię i
nazwisko.

Poniższy test składa się z 8 zadań. Przy każdym poleceniu podano klasa ............................
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 11 punktów .

1. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok zdania fałszywego – literę F. (0–2 p.)
a) Ujemne saldo bilansu handlu zagranicznego ma miejsce wtedy, gdy wartość eksportu jest mniejsza od wartości
importu. . . . . .
b) Zastawienie rocznej wartości eksportu i importu towarów danego państwa to bilans handlu zagranicznego. . . . . .
c) Przeciwnicy procesu globalizacji to antyglobaliści.
.....
d) Handel międzynarodowy jest rezultatem porozumień opracowanych przez organizacje międzynarodowe. . . . . .

2. Podkreśl w  poniższych zdaniach informacje prawdziwe. (0–2 p.)


a) Największym importerem na świecie są Chiny / USA.
b) Sprzedaż produktów za granicę to import / eksport.
c) Zakup produktów za granicą to import / eksport.
d) Największy udział w tworzeniu światowego PKB mają Niemcy / USA.

3. Podkreśl grupy towarów, które dominują w  polskim imporcie. (0–1 p.)


sprzęt transportowy, napoje alkoholowe, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny, silniki spalinowe

4. Podkreśl nazwy państw o największym udziale w  strukturze polskiego importu. (0–1 p.)
Wielka Brytania, Niemcy, Japonia,
Chiny, Słowacja

5. Rodzina Kowalskich ma kredyt denominowany we frankach szwajcarskich, płacąc miesięczne raty w 


wysokości 800  franków. Zaznacz, przy jakim kursie raty miesięczne w  złotych będą najkorzystniejsze
dla budżetu domowego tej rodziny. (0–1 p.)
a) 1 frank = 3,0 zł
b) 1 frank = 2,5 zł
c) 1 frank = 3,5 zł
d) 1 frank = 4,0 zł

6. Zaznacz odpowiedzi zawierające przykłady przejawów globalizacji na płaszczyźnie


technologicznej. (0–1p.)
a) rozwój transportu, głównie lotnictwa i przewozów kontenerowych
b) swobodny i błyskawiczny przepływ informacji
c) swobodny przepływ kapitału, towaru i usług
d) zawieranie politycznych koalicji międzynarodowych

7. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.(0–1 p.)


Najważniejszymi centrami gospodarczymi świata są…
a) Stany Zjednoczone i Chiny.
b) Stany Zjednoczone, Japonia oraz kraje UE, głównie Europy Zachodniej.
c) Japonia, Chiny i Rosja.
d) Szwajcaria i Francja.

8. Uzupełnij tabelę podając po dwa przykłady skutków globalizacji. (0–2 p.)


Skutki globalizacji
Pozytywne Negatywne