Vous êtes sur la page 1sur 5

Aitormena

HERTZAINAK
Moldaketa : ANTONIO GUERRERO
F
&c œ
œ œ
œ œ œ
œ ˙. ‰ œ œ œ œ œ œ œ
Soprano
.̇ .̇ œ.
F Dum dum dum uh uh

Alto &c ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
.̇ .̇ œ œ
F Dum dum dum uh
j
Tenor Vc .̇ .̇
˙ œ œ œ œ ˙. œ
œ œ. œ

F œ
Dum dum dum uh

Bass
?c w ˙ Œ w w

Uh uh

œ œ œ ˙. ‰ œ œ œ œ
5

& œ. œ œ œ œ œ
.̇ .̇
S

dum dum dum uh uh

& œ œ œ ˙. œ ˙
˙ œ œ
A
.̇ .̇
dum dum dum uh
˙ œ œ ˙ œ œ
T V .̇ .̇
œ ˙ œ

œ
?
dum dum dum uh

Œ ˙. œ ˙
B w ˙ ˙
uh
p j j
œ œj ˙ .
9

S & œ œ ˙ ˙. œ œJ œ œ œ œ
pEz di - ra be - ti - - - ko ga-rai o - ne - nak,

& j j j j j j Œ
A
œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ. w ˙.
pEz di - ra be - ti - ko ga - rai o - ne - nak,
j œ œ j ˙
T Vœ œ ˙ œ. œ œ œj ˙ ˙ ˙

pEz - - -
œ
ga - rai - -
?w œ œJ œ
di ra be ti ko o ne nak,

Œ w ˙
B ˙ J
Ez ga - rai o - ne-nak,

j j
œ œj ˙ .
13

S & œ œ ˙ ˙. œ œJ œ œ œ œ œ œ
az - ken fi - ne - an gi - za - ki hu - tsak ga - ra.

& j j j j j j Œ
A
œ œ œj œ œ œj œ œ œ œ œ œ w œ œ œ
- ken fi - ne - - - hu - tsak ga - -
œ œ œ
az an gi za ki ra, ga ra.
j œ œ j ˙ ˙
T V œ œ ˙ œ. œ œ œj ˙
- - - -
œ - ki - -
? œ
az ken fi ne an gi za hu tsak ga ra.

Œ ˙ ˙ œ œ œ
B w ˙
az - - ken gi - za - ki hu - tsak ga - ra.
2

j j j j j Œ œJ œJ œ œ œj
17

S & œ œ œ œ œ œ œ œ
J
œ œ
J J œ œ ˙. Œ
J
Ba - re - a - ren os - te - an da - tor e - kai - tza, da-tor e-kai - tza,
j j j j j
A & œ
j j
œ œ œ
j j
œ œ œ œ œ œj œ œ
j
œ œ œ œ œ œj ˙ ˙
- re - a - ren os - te - an da - tor e - kai - da - tor e - kai - tza,
œ œ œ œ œ
Ba tza,
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
T V J J J J J J J J J J J J
- re - a - ren os - te - an da - tor e - kai - da - tor e - kai - tza,
?
Ba tza,
j j j j j j j
œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œJ w
B J J J J J J J J J J
Ba - re - a - ra, ren, ba - re - a - os - te - an da - tor e - kai - tza, da - tor e - kai - tza,

j œ œ œ
j ‰ œj œJ J
21

& ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙
S
˙ J J
u - da - be - rri be - rri - rik ez gu - re - tzat.
j j j
& œ
j
œ œj œ j j j j œ œ œ w ‰ j œj œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
A

u - da - be-rri be -rri - rik ez gu - re - tzat. ez gu - re - tzat.


j œ œ ˙ ˙ ˙.
T V ˙ œ œ œ. œ œ œ J J œ
- - - - -
œ - -
?
u da be rri be rri rik ez gu re tzat.
œ w ˙ ˙
B w ˙.
gu - - - - - re - - - tzat.

j j j j
25

& œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ w ˙ ˙
S
J
Den - bo - rak au - rre - ra e - ten - ga - bi - an,
j j
A & œ
j
œ œj œ
j j
œ œ œ œ œ œ œ w w
Den - bo - rak au - rre - ra e - ten - ga - bi - an,
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w w
T V J J J J œ
J J
- bo - rak - - ra - - ga - bi -
? œ
Den au rre e ten an,

Ó œ œ j j j œ œ œ
B œ J œ œ œ œ œ œ œ œ w
Den - bo - rak au - rre - ra e - ten - ga - bi - an,

29

& j j j j j j j
S
œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ w w
taIo - rain e - zin eu - tsi i - zan gi - ña - na.
œ j
A & œ
j
œ œj œ j j
œ œ œ j j j
œ œ œ œ œ
j j j
œ œ œ
œ J œ œ ˙ ˙
taIo - rain e - zin eu - tsi i - zan gi - ña - na, i - zan gi - ña - na.
j j œj j j j j œ ˙
T V œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙
- - zin - tsi i - zan gi - ña - - -
?
taIo rain e eu na, gi ña na.
j j œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
B œ œ œj œ œ œJ œ œ
J
œ
J
œ
J
œ J J J
taIo - rain e - zin eu - tsi i - zan gi - ña - na, i - zan gi - ña - na.
3

j j j œ œ j
33

S & œ œ œj œ œ œj œ œ œJ J œ w ˙ ˙
Ru - ti - na - ren mo - rro - iak bi - hur - tu ga - ra,

& j j j œj œ œ j
A
œ œ œj œ œ œj œ œ J œ w w
Ru - ti - na - ren mo - rro - iak bi - hur - tu ga - ra,
j
T V œ œ œ
J J
œ œ
J
œ
J
œ œ
J
œ
J œ œ
J
œ
J
w œ œ œ
J R R œ œJ œ Œ
- ti - na - ren mo - rro - bi - hur - tu ga - bi - hur - tu ga - ra,
?
Ru iak ra,
j œ j j j œ
B Ó œ œJ J œ ˙ œ œJ œ œJ œ œ œ
J J
œ ˙ ˙
Ru - ti - na - ren mo - rro - iak bi - hur - tu ga - ra,

j j j
37

& œ œ œj œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ ˙ ˙
S J J J J J
laz - ta - na lehen bai - no lehen as - ka gai - te - zan, gai - te - zan.
j j j j j œ j
A & œ
j
œ œj œ
j
œ œj œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ J œ œ ˙ ˙

œ œ w
- ta - na lehen bai - no as - ka gai - te - as - ka gai - te -
œ œ œ œ œ œ
laz lehen zan, zan.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J
T V J J J J J J J J J J J
- ta - na lehen bai - no as - ka gai - te - as - ka
œ gai - te
œ -
? œ œ
laz lehen zan, zan.
j j œ œ J œ w
B œ œ œj œ œ œJ œ œ
J
œ
J
œ
J
œ J J J J
laz - ta - na lehen bai - no lehen as - ka gai - te - zan, as - ka gai - te - zan.

p
j j
œ œj ˙
41

S &˙ ˙ œ ˙. œ œJ œ œ œ œ
pOhar - tu ga - be a - rrunt bi-la - ka - tu - ta,

& j j j j j j Œ
A
œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ. w ˙.
pOhar - tu ga - be a - rrunt bi - la - ka - tu - ta,
˙ ˙ œ. j œ œ j ˙
T V œ J J œ œj ˙ ˙ ˙

pOhar - - a - rrunt bi
œ - laœ - ka - -
? œ œJ œ
tu ga be tu ta,

Œ J J w ˙
B w ˙ J
Ohar - - - tu ga - be bi - la - ka-tu-ta,

j j
œ œj ˙ j
45

S & ˙ ˙ œ œj ˙. œ œJ œ œ œ œ œ œ
ohar - tu ga - be hel - du ga-ra mu - ga - ra.

& j j j j j j j Œ Ó
A
œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ w œ
- tu ga - be hel - du - ra mu - ga -
œ œ œ
ohar ga ra.
j œ œ ˙ ˙
T V ˙ ˙ œ. œ œ œ ˙
- - -
œ - - -
? œ
ohar tu ga be hel du ga ra mu ga ra.

Œ w œ œ œ
B w ˙
ohar - - - tu ga - ra mu - ga - ra.
4

j j j j j
49

S & œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ
J œ ˙. Œ Œ œ œ œ œ
J J J œ
Mun - du - a jau - si zai - gu gai - ne - ra, zai-gu gai-ne - ra,
j œj j j j j j j
A & œ
j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
- du - a jau - - gai - ne - zai - gu gai - ne -
œ œ œ œ
Mun si zai gu ra, ra,
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
T V J J J J J J J J J J
- du - a jau - - gai - ne - zai - gu gai - ne -
?
Mun si zai gu ra, ra,
j j j j œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ w
B œ œ œ œ œ œ œ
J J J J J J J J J
Mun - du - a, mun - du - a, jau - si zai - gu gai - ne - ra, zai - gu gai - ne - ra,

j œ œ œ œ
œ œj ‰ œj
53

& ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ J J J
S
˙ J J J
mai - ti -a lehen bai - no lehen as - ka gai - te - zan.

& j j j j j j ‰ j j j j
A
œ œ œj œ œ œj œ œ œ œ œ œ w
œ
j œ œ œ œ œ
mai - ti - a lehen bai-no lehen as - ka gai - te - zan. lehen as - ka gai - te - zan.
j œ ˙
T V ˙ ˙ œ. œ œ œ œ ˙ ˙. œ
- - -
œ - -
?
mai ti a lehen as ka gai te zan.
œ w ˙ ˙
B w ˙.
gai - - - - te - - zan.

j j j j
57

& œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ w ˙ ˙
S
J
Ez da - ki - gu non da - goen ho - be - re - na,
j j
A & œ
j
œ œj œ
j j
œ œ œ œ œ œ œ w w
Ez da - ki - gu non da - goen ho - be - re - na,
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w w
T V J J J J œ
J J
- ki - gu - - - re -
?
Ez da non da goen ho be na,
j œ j j œ
B ˙ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ w
Ez da - ki - gu non da - go - en ho - be - re - na,

j j j j j œ j ‰ œj œj œj
61

S & œ œ œj œ œ œ œ œ œ J œ œ ˙ ˙ ˙
bi - la de - za - gun bes - te le - ku - e - tan. le - ku - e - tan.

& j j j j j œ j ‰ œj j œj
A
œ œ œj œ œ œ œ œ œ J œ œ ˙ œ w
bi - la de - za - gun bes - te le - ku - e - tan. le - ku - e - tan.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œJ œ œJ ˙ ˙˙
T V J J J J J J œ
J J J
- - - - - - - le - ku - e -
?
bi la de za gun bes te le ku e tan. tan.

œ
j
œ œj œ
j
œ œJ œ œ
J J
œ œ
J
œ œ
J
˙ ‰ œJ œJ œJ ˙
B
˙
bi - la de - za - gun bes - te le - ku - e - tan. le - ku - e - tan.
5
F
& .. ‰ œj œ œ œj ‰ œj œj œ j j j j j
65

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
S J J J œ œ
F Bai, zin da - gi - zut, ez di - zu - da - laIi - noiz ge - zu - rrik e - san, e - ta

& .. ‰ j j j ‰ œj œj œ j j j j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j j
œ œ
A

F Bai, zin da - gi - zut, ez di - zu - da - laIi - noiz ge - zu - rrik e - san, e - ta

T V .. œ ‰ œJ œ œJ œJ œ ‰ œJ œJ œ œ
J
œ œ
J
œ œ œ
J
œ œ
J œ œ
J
œ œJ
J
F Bai, zin da - gi - zut, ez di - zu - - - - - e - san, e - ta
? .. œ ‰ œj œ œ œ
da laIi noiz ge zu rrik
œ ‰ œJ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
œ j
J œ
B
J J J J J J
Bai, zin da - gi - zut, ez di - zu - da - laIi - noiz ge - zu - rrik e - san, e - ta

‰ œj œ œ œj ‰ œj œ j j j j j
69

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
S J J J J œ œ
zau -de zi - ur e - zin i - zan - go zai - tu - da - laIahaz - tu i - noiz.
j j j j j
A & œ
‰ j
œ œ
j
œ œj œ
‰ j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j
œ œ j j
œ œ
zau -de zi - ur e - zin i - zan - - - - - -
œ œ œ œ
go zai tu da laIahaz tu i noiz.

V œ ‰ œJ œ œ œ œ ‰ œJ œ J J J œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T J J J J J J J
zau -de zi - ur e - zin i - zan - - - - - -
?
go zai tu da laIahaz tu i noiz.

‰ œj œ œ œJ œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j
B œ J J J J J J J J œ
zau -de zi - ur e - zin i - zan - go zai - tu - da - laIahaz - tu i - noiz.

j œ œj ‰ œj œj œ j j œ œ
œ œ œj œ
73

& œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J
S J J J
Ai - tor - tzen dut i - zan za - re - laIe - ne bi - zi - tza-ren o - ne - na,
j j ‰ œj œj œ j j j j
A & œ
‰ j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ
j j
œ œ
Ai - tor - tzen dut i - zan za - re - laIe - ne bi - zi - tza-ren o - ne - na,

V œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œJ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ
T J J J J J J J J J
Ai - tor - i - zan za - - - - - tza-ren - ne - na,
?
tzen dut re laIe ne bi zi o

œ ‰ j
œ œ œ œJ œ ‰ œJ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ j
J œ
B
J J J J J
Ai - tor - tzen dut i - zan za - re - laIe - ne bi - zi - tza-ren o - ne - na,

‰ œj œ œ œj j j ..
77

& œ œ. j j œ œ j j j Œ
S J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
bai-na o - rain mai - ti - a lehen bai - no lehen as - ka gai - te - zan.

& ‰ j j j j Œ ..
A
œ œ œ œ œj œ.
j j
œ œ œ œ œ œ œ œ
j j
œ œ œ œ œ œ
j
˙.
bai-na o - rain mai - ti - a lehen bai - no lehen as - ka gai - te - zan.

V œ ‰ œJ œ œ œ
J J
œ. j j
œ œ œ œ
J
œ œ
J
œ œ j j
œ œ œ œ œ j Œ ..
T
œ ˙.
bai-na o - rain mai - ti - a - - gai - te -
?
lehen bai no lehen as ka zan.

œ ‰ œj œ œ œJ œ. œ œ œ
J J
œ
J
œ œ
J
œ œ œ
J
œ œ
J
œ œ
œ
j
˙. Œ ..
B
J
bai-na o - rain mai - ti - a lehen bai - no lehen as - ka gai - te - zan.

Vous aimerez peut-être aussi