Vous êtes sur la page 1sur 14

Diguitarian

10 small arrangements of big hits


Volume 5
A whiter shade of pale

««« «« à ˆ««« « « « «
Gary Brooker

# Ñ «« « « « « « « « « á ˆ«« «« ˆ««« ˆ«« «˙« ««


c Ñ ˙«˙«œ» à œ» ««˙˙«œ» œ» «ˆ«œ à ««ˆ Ñ«««ˆ Ö««« ««« ܈««« «« «««ˆ gg ˙.«˙.«˙ . ˆ Ö
4 3

ˆ « ˆ«
4

=============================
& »» »» » á » œ »» œ
» «ˆ œ̂» Ñ œ̂» g _ «»œ _»œ _ _ˆ« _œ œ»» _ _ _
» » »
» »
» »» »» »» »» »œ»» Ü »œ»» _œ»» » _»œ» _»œ» _»œ»
5
» » » »
«« . á «« à_«««ˆ « « « « « «3 « 1
«
# g «˙«˙ . ˆ« «« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«« á««ˆ ш««« Öˆ««« ˆ««« ˆ««« ««« ««« ««ˆ« . œ» »««j «« . «« ˆ««« Ñ«« ˆ««« «««
II

ˆ ˆ
«
œ ˆ
«
ˆ« ˆ« œ»» »» »» œ» œ»» œ»» jÑ œ̂«»»» œ ˆ« =
& gg ˙«»œ» . »œ» _»œ _»œ
============================ œ_œ»»
»» _ œ
»
œ
»
»œ» »»
Ö
Ü œ
» œ
»
»
œ
_
» _ _ »
œ »
» Ñ _»œ» _»œ »» »» »» »» »» » » »» »»_
»
œ » œ
» » »
œ » »
_
œ
» œ
»
ˆ«
» » »» Ü »» » » 5 » »» »»

‰ VII« _«««ˆ _àˆ«««« _ˆ««« _ˆ««« _ˆ««j


«
««
ˆ . _Ó Œ ««« à««ˆ« _««j ˆ
« _«««ˆ «« « «« « III_Ó
«
# Ñ ˆ« «j
ˆ« œ»» « œ
» Ü œ»» ˆ« œ»» ˆ« «ˆ« j ˆ« «ˆ« . œ»»œ
V

Ñ «
ˆ
«œ
» œ
» » œ
»
» á œ
»
» Ñ œ » » œ
»
» »»
œ»»á œ»»
============================
& »» à »» œ»
» œ»» œ»» œ»» _ »»œ _»œ _»»œ _œ _ »»» _ _ »»»œ _ =
» » » » »
» » »
»
» á »
» »
» Ü »
» _ œ
» _
œ
»
» _ _
œ
»
5 » » »» » »» »»

Œ ‰ Ñ« «II«« «« « « « « Œ ‰ «« à««« «« «« ««
# œ»œ» á «ˆ «ˆ j « « «
ˆ«œ» á ˆ« ˆ« ˆ« j « Ñ « Ü
« _ Ó « « _ˆ
«ˆ« ˆ«« ˙» « _
«
ˆ Ü
«
«
ˆ á«
« ˙
«
_
˙
« _Ó »»»œ
VII

ˆ
« ˆ
« . à œ
» «
ˆ ˙
« » œ »
œ
III

» » œ
» œ
» œ
» » » œ »
œ »
& œ»»œ» œ»»
============================ »œ»»œ _»œ »»œ» àá _ Öá »»œœ» œ» œ»» à œ»» »»˙» œ
» œ
» »»»œ »»» »»»œ = »»
»» » _ »» Ü »» _ œ
»»» Ö »» » » œ
» » » Ñ » » » » » » » » »»
» »

‰ ««j «« ««« «« «« Ö «« à«« .


# œ»»œ Œ ˆ« ˆ«œ» ˆ« _ˆ« Ñ ««ˆ á j
_ ˆ«œ»œ _«ˆ Ö _œ»»Óœ à»»»œ »»»œœ »»œ Œœ»œ» ‰ ˆ««« ««ˆ« ««j ˆ
«« «« «« Ñ«« « _Ó »œ _»œ
œ»»œ ˆ« ˆ« ˆ« j
« ˆ«œ» «ˆ« . àÜ »»œ »»»œ Ö »»» »»» à
V

» »
» Ü »
» » » » » »
œ
& _œ»»œ» á _»œ _œ»»»
============================ _ œ
» _ »» _ _»»»œ »»» _»»»œ »»» »»œ» œ»
»
_»œ» _»œ» _»»œá »» _»»œ »» »» » » _ »»»œ _»œ _ »»œ» _ á »»œœ »»» »»œ =
œ œ
» » »
»»»
»» »» »» Ü »» » » »
»» »» »»» »» » »
£ ««
Œ ‰ ««à «« _««j «« «« « à_«««ˆ . « « V« « « V« « «
««
_ˆ« _ˆ« _œ»œ _ˆ
« ˆ
«
_ _ «
ˆ «
_ _ˆ« _ Ü « « Œ ‰ « «
««ˆ «ˆ« _«ˆ« Ñ«« ««j « « à
« « _ˆ«««
VII

# _»œ»»»œ _ _j «ˆ _»»«˙œá »»œ « _ «


Ñ «
_ ˆ _ ˆ
« _
VII

» Ñ » »
œ » »
œ Ñ œ»» ˆ
j
« œ»» ˆ« œ» ˆ« . ˆ « « «
«ˆ«ˆ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ á
»
& »œ»» œ»»»
============================ »
œ»»» á »œ» œ
»
Ñ_»œ» œ» »»œ »»» »»œ »»» _œ»œ» _œ _»» » » Ö » » Ñ » » »
»œ»»
» » »_»» »» Ö »» Ñ » »
_ » á »
» œ
» _
œ
» _
_ œ _
_
œ
» œ»» œ»» œ»»=
œ»» 5 »
»6 » »
»Ü » » »
»» »» » » »
» £
«à« . à «« «« VII « «
_
_
_ «ˆ j
«ˆ _
_
_ «ˆ .
_ «j

« _ ««œ . à_«««ˆ ««˙ . 3 Œ ‰ ˆ««« ««ˆ« _««ˆ« ˆ«««« ˆ««« Ñ««« ««j Ñ««ˆ« . _Óœ»
# Ñ Ñœ œ œ»»œ »
œ̂
» « Ö Ü œ
» œ
» œ
» ˆ
« ˆ
«
œ
» œ»» œ»»» œ»»» œ»»»» Ñ
V

» » » »»» Ñ œ
»
œ
» »
œ
Ñ œ»» »» »œ» »œ» »»» »œ»»
œ
» œ œ
» œ » »
3

Ü
============================
& »» 5 »» œ
»
»» »»» œ œ»» œ»» »œ» œ»»» »» _»œ» á _»œ» » » _ »œ _ œ _ » _ _ »»» _»» »» = »
» » »
» »» »» »
»» »
»» _ »
œ
»»» »» »œ»» _»œ»» »»» »»»
_
œ
» _

Œ ‰ «« «« «« ««« «« «« Ñ« « Œ Ñ««« à««ˆ« ˆ«« ˆ««« ««« à«« Œ ««« àˆ««« _««ˆ« . Ü_«««ˆ Ö««ˆ _Ó
# œ»»œ ˆ« ˆ« ˆœ»« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«j «
œ «ˆ« . àÖ œœ»» ˆ« « ˆ« ««ˆ œ» ˆ«
œ œ
« œ»œ» œ»
»
& œ»œ»» œ»» »
»_»œ»œ _»œ
============================ »
»_œ»» _ Üá »œœ»» œ» »
œ_»» _ _»œ»»œ _œ œ»» œ»»œ» œ»»œ» œ»»œ» ”{ _www =”
»
»» » »» »» œ»» »œ» »» »» Ñ _»»œ» _»œ »»» »»» » » »» »» _w
» » »» »»

Kaj Nilsson 050815

diguitarian.wordpress.com
Halleluja I love her so

«« .á«« III« « « ««« «« . ««« « « «« . á«« II« « «


Ray Charles

à « « « ‰ . « Œ
#### Œ _ _ˆ« _«ˆ nˆ.«« à««ˆÑ«««ˆ. Ü««« Ö««ˆ« Ñ««ˆ« nˆàá««« «j ˆ
« ‰ Œ _«ˆ _
_«ˆ _«ˆ nˆ.«« ««ˆ «««ˆ. ««« ««ˆ« Ñ««ˆ« à««« «« « _
_ˆ« _«ˆ «ˆ.« ˆ«« ш.««« Ö«««
2

c ˙»˙ 4 ˆ« ˆ« #ˆ«« «ˆ« « «ˆ œ»» . á « ˆj Ñ «


« ˆ« . ˙» «ˆ
============================
& »_» 5
gg _ ˙
»
˙
» » œ

» œ
J
» g ˙
» =
gg _»»˙»»
_
(#) _»˙»»
_
_»˙» _»»»œÖ. _œ»»» Ü_»»»»œÖ . »»»»œÜ ggg_
#_ »»
_

˙ ( # )
_
_»˙» _
_»˙» »» _»»˙ Ü œ»»»Ö. gg_
» g
»»
_

˙
_
_
_»˙» Ö
5

» » 6
g »
»» » » g »
»» »

« «« Œ « « « à««« á««ˆ«
« « «
#### Ñ«ˆ« ˆ«« ««ˆ «j « « «
Ñ « « « « « « « « « «
« « « « _ˆ.
« « « à « «
Ü Œ̇
IV

ˆ«œ» . ‰ Œ ‰ . « « « « « « « « « « « « « «
Ü ««ˆ ˆ.« ««ˆ ˆ.« ˆ«« ˆ.« ˆ«« wˆ« ˆ« «ˆ ˆ.« ˆ«« ««ˆ. «ˆ »»˙ ˆ

« «
ˆ. «
ˆ ˆ
j
« «
ˆ« . » nˆ.
˙»» » Ö œ
» Ö w nw »
» #˙
»
»
˙ ˙
»
˙
» n˙_»»» =
============================
& »_»»
n˙_ _ »œ. œ»» »» Ö _
w _ _ _ _ » »
˙
» _»
˙
»
»˙» á _»œ» Œ _»˙»
» »
_»˙»
»
#_»»˙Ö
»
_»˙»
» _»»˙»»
_ »» »» _»»»˙
»
»

« «« «« « « « «« «« «>«> «> «
« nˆ.««« ˆ«« ˆ.«««« ««« ««ˆ« ˆ««« ««««ˆ ««««ˆ ««j «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« ««
1. 2.
#### nˆ.« ˆ« ˆ.«« ˆ««« «ˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆ ˆ.«« . «« «« «« «« ˆ« ˆˆ«« #ˆ««ˆ «ˆ«ˆ ‰ »œ» . œ»œ̂» ‰ . ˆ«« ˆ.« ˆ«« ˆ.« ˆ«« ˆ.« ˆ««
ˆ
« n «
ˆ.œ » . «
ˆˆ« «
============================
& à
á ˆ« «

«ˆ ˆ
ˆ«« .. ˆˆ
« « ˆ« ˙« »»»
#_
_˙»» _»˙» Ü «ˆá _ _ ˆ« Œ Œ _»œ ”{ #_
» _
»˙ _ ˙
»
»
«ˆ _
_ ˆ« Œ _ _ »» _
» _ œ
J
» _∑ =
» » _»œ» » »» » _»œ» _œ»» . »»
» » »»

« «
« . «
« «
« «
« « «« ‰
_ˆ« ˆ« Œ Œ ˆ.««« á«««ˆ« ˆ.««« ˆ«««« ˆ.««« ˆ«««« ««ˆ«˙» ˆ««« ««ˆ« ‰ . Ü««> Ö«> >«
2

#### ««ˆ.« ««ˆ« «««ˆ Ó Œ ૈ« _ _«ˆ à««ˆ. Ñ«««ˆ «ˆ« Ñ««ˆ« Ü««ˆ «j
1
II

============================
& nœ»œJ» Ñá œ»»œ .. #œ»œ» Ö œ»»œ.. œ»»œ n˙»»» nˆ« #ˆ«« = ራ«
_Ó _
»#_»»˙ Ö »» _»œ» Ü Œ _Ó _Ó _ » _
‰ #_»»œœ ..àá _»œ» Œ »
œ _
Ó _
#_»»»˙ _ _
‰ .n_»»œ _»»œ _ _
» »» »» »» » » » à _œ»»»
>> >
««« ««« ««« ««« « « IX«««> ««« ««> Œ «« . «« « «
VII

_¿ _
¿ _
¿ _
¿ _
ĵ _ ˆ
j « _
«
ˆ « « « « Œ ‰ . «««_ˆ««« . ««« « « «
#### ‰ . ˆ««« ˆ«« . ««ˆ« _ _(knock) _ _ «j « Ü « « ˆ .
ˆ« ˆ« _ˆ«ˆ« _ˆ«ˆ« _«ˆ.«ˆ« . Üà ˆ
« « « « «
_ _ nˆ.« ˆ«« ˆ.«« «« «ˆ« ˆ«« nˆ«« j « « «
ˆ
« ‰ _ˆ«_ _ˆ« nˆ.«« ««ˆ «««ˆ. «««
«ˆ ˆ« #ˆ«« «ˆ« « «ˆ
============================
& ˙
»
˙
» ˙
»
˙
» =
_∑ ‰ Œ _J»œ»» _J»œ»» _»œ» . _
» _»»»˙»
_ (#) _
_»˙» _
_»˙» _»»»œ . _»»»œ_»»»»œ . »»»»œ _
#_ _
_ »»»
˙ (# )
_
_»˙»
»» » » »
»» »

Œ _ ««ˆ« . «« « « «
« « «
#### «ˆ«œ» . «ˆ« ««« ««j « _ _«ˆ ˆ.«« ˆ«« ˆ.««« ««« ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ ««j ‰ Œ ‰ . ««« ˆ.««« ««« ˆ.««« ««« ˆ.««« ««« «« ««ˆ« «««ˆ ˆ.««« ««« ««« ˆ«««
«
ˆ« ˆ« . ˙» ˆ« ˙»» ˆ
«
œ
» . œ w ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« nŵw« ˆ «« ˆ.«
»
»
============================
& Jœ̂»» _Jœ»»˙ œ»» . _ »˙»» n˙_ »»» » »
»œ. œ»» »» _ w˙ =
_
_»˙» » » » _ _
_ _ ˙ _
_ œ
» _» _

» # _
_
»˙ _
_
˙
»
» » _»˙» _»˙» »» »» Œ »» »» »» »»
»» »
>
« «« ««
«ˆ« _««ˆ . Œ ˆ.««« ««ˆ« «« «« Œ nˆ.««« «« nˆ.««« «« ««« «« «« «« «« «« n_ ˆˆj««« _ ˙««˙ _ww
#### «j ˙»»˙ #˙ ˆ
j
«
˙ ˆ« . ˙» «
ˆ ˆ
« « « _
ˆ.« ˆ«« ˆ« ˆˆˆ««« ««ˆˆ ˆˆ«« ‰ ˆ« ˙« _ « _ w
»
»
============================
& »
»
˙ »
˙
» n˙»
» #ˆ «
«ˆ _ ˆ
«
ˆ« =”
_
_ »»» »»˙» _ »»˙» _
_»»˙» # _
_ »˙ _ ˙
» _ _
_
_˙»» » » »» »» »
» _w _w
»
Kaj Nilsson 050625

diguitarian.wordpress.com
Marta

£ £
Moises Simons

«à« « « « à««ˆ «ˆ _«««ˆ Ü ««˙


« « ««˙ ««
Wolfe Gilbert

«_˙ á_««˙ «_«ˆ à_«««ˆ _««ˆ _ « « Ü


VII

_ _ _ « « _ «
Tango

## C œ»Jœ» œ»»œ «
#œ_»» á _ _ á_˙« « «««˙ ˙««« _Ó á _«˙ _«˙˙« Ö
» » »» Ñ˙« œ» ˙«œ» œ» œ»»
============================
& œ»» . » » œ»» Œ »» Ü Œ _ nœ » œ
J
»
»» _ »
» »»»œ »» œ»»»Ö _ œ
»
»»»œ Œ _ œ
J
»
»» _ »=
» _
_ œ
» » _
_»œ» . _
_»œ» _
_ _ _
_»œ» . _
_»œ»
»» »» »»
» » £ » »
£ £ «« £ « £
««ˆ 2« Ö «« ««ˆ «« ««ˆ Ü «« n_
_««˙˙ àÜ «« á«««ˆ _ˆ««« «««ˆ ««
## _«ˆ«œ» Ñà ˆ««ˆ« á_«ˆ«ˆ _«ˆ« _ˆ«ˆ« _«ˆ« à _ww _˙
« _Ó « «
VII

᜻ œ» Ö ˙
« «
#˙«œ» ˆ« #ˆˆ««Ü «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆˆ«
«
& _»»» »
============================ Ö »
Jœ»» _»» »» œ
» à Ö à
» œ»»» n_»œ œ»» _œ»»œ» Œ á Jœ»» »» œ»»» à gg_˙»»˙ á
_»œ» Œ _»œ» Œ » _ œ
»
» . » »
_»œ» œ
»
»
» » Ü » Œ _ œ
»
» . » g »
» _Ó =
» » » £» » » p»

« « « £ « «£ à«« VII« « « £ « £« à« á
## n˙«˙«« à «˙« «ˆ« Ñ«« Ü««ˆ ᫈« Ö «ˆ« #ˆ« «˙«˙« «˙« «ˆ« Ñ «« ««ˆ «ˆ« Ö«ˆ« «ˆ« _w IV #œ»
œ»» œ» #˙»» Ö ˆ
« « œ»» œ» #˙»» Ö ˆ« « œ
J # œ»» Ü œ»=
============================
& _»œ» . »» œ
J
» » »
» _ »»» 4 _Ó _»œ» . »» œ
J
» » »
» _ »»» _Ó ‰ »
»
» »»œ »»
_
» _
_ ˙»» » _
_ ˙» Œ _ »»»
» »
»
« £ £
«« 3 2 _
»
œ _ «
˙
« _ «
«
˙
« _ «
«
ˆ « «
« _ «
«
ˆ «
« ««ˆ ««
_ ««« «««
»
œ
## _«ˆœ»»œ »»œá »»»œ »»»œ _œ»»»» _»»» _»»» _ œ»Jœ» _ œ»œ»
1
_ _«ˆ _ #œ_»» _ _« _«˙«˙
« « ˆ
« « ˆ
« ˙«
« ˙«
« _Ó
œ»»» » »» »» nœ»»» » Jœ»» _˙« œ»»» ˙«œ» œ» œ œ» =
============================
& _ _œ»»» Œ _
Ó œ
»
»» . _
_»œ» œ
»
»» Œ » Œ _ _ » _ _
_ »»œ» »» »»» _ »»»œ Œ
_»œ» . _»œ» »» _ »»
» » » » £
«« £ £
_ ˙
« «
««˙˙« «
«ˆ«ˆ« ««ˆ« _«ˆ« _«ˆ«ˆ« _««ˆ _«««ˆˆ« _w
« « « ««
## _ ˙
« _ œ _ ˆ
« ˆ« ˆ« w _ «˙˙« _Ó _»˙»»˙˙ _»˙»˙
œ
J
» »
»» œ
»
»»» œ
»
» œ»» œ
» »
» »˙»»
============================
& _ »
» _ _ _ œ
J
»
œ»» . »» _ »
»»œ» » » œ
»
»œ»» »» »» _ œ
» œ
»
»»œ» Œ œ»»» Œ _ » »œ Œ=
_
_»œ» . _
_»œ» _ »
œ
»
» Œ _œ
»
»» Œ » _ » _ » _ »»»
» » » » £ »

«_««ˆ £« « «« _ ««£̂ « 3 £ «
£ « « «£
« ««ˆ _««ˆ à_«««ˆ
_« _««ˆ «« Ü Ñ «« «
« « £ á _
w _«
ˆ
« «
_
ˆ
« á_««ˆ __
V

## nœ» «ˆ« ˆ« ˆ« Ö « «
«««˙˙˙ Ñá g ««˙˙ Ö g œ»«ˆ«ˆÑ «ˆ« Ö«ˆ« «ˆ« à «ˆ« Ñ«ˆ«
g « « « #œ»»œÜ œ»œ»
»
»
============================
& #˙ ggg« Ö g
g ‹ #˙ «
˙
« Ü g
g #œ» œ
J
» # » œ
» »»œ»
œ»» Œ _
» _»œ» Œ _ _ g à g _

»
» Œ # _
_ »œ Œ Œ ‰ »
» »
_
»
_
œ
» »
» _
_ »
œ
» Œ _Ó =
» _
w _»
œ»» »» Ü »
» »»
»
Üà _ww 3 « « « «« ««« «« 2. ««U
á««ˆ« «ˆ« «ˆ« _«ˆ« _ˆ« __ˆ« «˙««_˙ ..
1.
## á _w àœ
» Œ ˙«> .
Ö Jœ» »» œ»»»Ñ Œ
=================
& {
” =”
œ»» . »» 4 _
_
· _
_
·
» 5 u
Kaj Nilsson 050520
XII

diguitarian.wordpress.com
No regrets

% «« à«« á««« «« «« à«« «


Charles Dumont

### 12 ««˙«á .œ» œ» œ» œ» œ» ««ˆ«œ» . œ» œ» «««œ» àœ«««» œ«««» w. ««


˙
« . « «
ˆ «
ˆ á« «
«
««« à«« Ñ«««
»œ» »œ» œ»œ» œ»œ» œ»œ» œ»œ» »œ»œ œœ»» œ»œ» œ»œ» œ»œ» ‰ .œ»œ» œ»œ» œ»œ» œ»œ» œ»»œ œ̂œ»» »»œ̂œ »»œœ̂ œ»»œ œ»œ» «»œ ˙«‰ ..œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» «»œ̂» . »»œ »»œ œˆ«»» œ̂«»» »»œ
»» œ»»» œ»œ»» œ»œ»» œ»œ»» _œ̇œ»»» œ»œ»» »œ»»œ œ̂»œ»» œ̂œ»»» œœ̂»»» _‰˙ ..œœ
8 _‰ÜÖ .œ»œœ
============================
& » » » » » »œ» »œ» »œ» »œ» »œ» »œ» _»˙ .»œ» »œ» »œ» »œ» »œ» _œ»» »»œ »»œ »»œ »œ» »»œ̂ _ œ œ œ œ œ œ»» . »»œ »»œ œ»» œ»»= »»œ̂
_»˙» .» » » » » _»» . » » » » » »»» Ü œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» _ _
»_»˙ . » » » » » »» » » » » » _ »_»˙ . » » » » » _»˙» .»» »» »» »» »» _ _˙»
» » p p »» »» p p p p p » »

«
« «
« «
« «
à
« «
« «
« «
« «
« «
« «
«
II«
« «
« «« «« à_««ˆ« ««« _«««ˆ _w .
### ˙«‰á.. œ»» œ»» œ»» »»œ œ»» «œ»» . œ»» œ»» œˆ«»» œ̂«»» œ«»» ˙«‰ .. œ»» œ»» œ»» œ»» »»œ ˆ«œ̇»» .œ»» œ»» œˆ«»» «œ̂»» «œ»» ˙«‰ .. œ»œ» œ»œ» œ»œ» œ»œ» œ»œ» ˆ«»œ» «œ»œ̂» œ̂«»œ» œ»œ» «»»œ̂ »»œ ‰ œ. œ»» œœ»» œœ»» œœ»» œœ»» œœ»» œœ»» œœ»» œœ»» œœ»» œœ»»
II

œœ œ œ œ œ̂ œ œ œ œ œ̂ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ̂ œ œ œ »œ» »œ» œ»» »œ» »œ» »œ» »œ» »œ» »œ» »œ»= »œ»
& ˙»» . »» »» »» »» »» ˙»»» . »» »» »» »» »» ˙»» . »» Ü»» »» »» »» »»» .»» »» »» »» »» _»˙ . »» »» »» »» »» _»»»˙ . »» »» »» »» »» _
============================
_ » » » » » _
_ » » » » » »
» » » » »» »» _»˙» . _»˙» .
» »

### ««˙« . œ» œ» œ» »œ œ» «««œ̂» . »œ »œ «««œ» «««œ» «««œ» w. ««˙ . ««« «« ««« ««ˆ« ««ˆ« «« « « ««« «« «««
‰ . »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ œ» »œ »œ »
œ̂ »
œ̂ »
œ ‰ . »
œ »
œ œ » »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ «
‰ . »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ œ » »
œ »
œ »
œ »
œ « « «
˙«‰ .. œ»» œ»» œ»» œ»» »»œ œˆ«»» . œ»» œ»» œˆ«»» «œ̂»» œ»»
» » » »
============================
& » » » » » » » »
œ »
œ œ » »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ »
œ œ̂ » »
œ̂ »
œ̂ »
œ »
œ »
œ
_»˙» . œ»» œ»» œ»» »»œ œ»» _
_ _œ̇»»» . »»œ »»œ œ»» œ»» œ̂»» _»˙»» . œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» _
œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» _»˙ . œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» _
_
_ »˙»» . »
»
œ̇»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ̂»»» _
_
_
»»» . _ ˙
»
» . œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» _ œ˙» . œ»» œ»» œ»» œ»» =

»
œ̂»»
» » » »
To Coda fi
« « « «
« « « « « à « «
« Ö «
« «
« «« «« ««ˆ« «« ««« V«« . «« «« «« Ö« « «
## ˙«‰ . œ»» œ»» œ»» »»œ »»œ œˆ«»» œ»» œ»» œˆ«»» œ̂»» «œ»» ˙«‰ . œœ»»œ»œ» œœ»» œœ»» œœ»» «»œ̂»œ œ»œ» œ»œ» œœˆ«»» »»œœ »»œœ̂ ‰à œ. œ»» œœ»» œœ»» œœ»» œœ»» œœ̂»» »»œ̂ »»»œ̂ »» »»»œ »»œ̂ ‰ .œœ»» œ»œ» œœ»» œ»œ» œ»œ» œ»J»«œ _Ñ
# « . « . « « « « . « . « _ «
ˆ « ˙
« . Ü « « _ « _ »
œ _ «
ˆ « _ ˙
« _ ˆ « «« ˆ«« Ñ««ˆ Ü««
«ˆ
II

œ
» œ
» œ » œ
»
============================
& œ
» œ» œ» œ» œ » œ
» œ̂
» »
˙»» . » » » » » ˙»» . » » » » » _»˙ . » » » » » _»»˙ . » » » » » _ » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
» »
» »
» »
» »
» »
» ‰̂ ‰̂ Œ .
» » »» »» _
_»˙» .
_
_
_»˙» . _
_»˙» . _J»œ» ‰ ‰ Œ . =
_
» » » »

### II««˙« . ««« _«ˆà «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« ««« «« «


« «
«
ˆ «
« «« «« «« «
«
ˆ « «
« «ˆ« «« «« « «« «
«
ˆ « à « ««« _«ˆ ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «««
»»»œ œ» œ»»» ˆ« Ñ ˆ« ˙« .»œ »»»œ œ» œ»»» ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «˙« . œ» ˆ«« ˆ« ˆ«#ˆ«« ˙« .œ» œ»» œ» œ»» ˆ« ˆ«
3

============================
& _ »
œ _œ»» œ»»» _ »»» »»» _œ»»» »»» »»» _ =
_œ»»» »»»» »»» _œ»»» á »»» »» _
_J»œ» ‰ ‰ Œ . _ _œ»»» »»»» »»» _œ»»» »»» »» _
_J»œ» ‰ ‰ Œ . _ _
_
_œ»» Ö »» _
_
œ
»
œ»»» »»» »» »» à »» » œ»J» _
_ ‰ ‰ Œ . _
_
»
œ
» » _J»œ» ‰ ‰ Œ .
» » » » » »

### ««˙« . ««« _«ˆ ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««« «« ««« «ˆ« ««« «««ˆ« ««« ««« « «
« «ˆ« «« «« « «« II«
«
ˆ « « ««
«
ˆ «
ˆ «
ˆ « « «
ˆ «
D.S. al Coda

œ»»» œ» œ»»» ˆ « ˙
« . œ»»» œ» œ»»» ˆ « «
ˆ ˙« . ˆ« «
ˆ ˆ« ˙« . »œ œ» ˆ« . ˆ«=
« « .
============================
& _ œ »
_œ»»» »»»» »»» _œ»»» »»» »» _ œ» _œ»» œ»»» _
_œ»» _œ»»» œ»»»» _
_»Jœ» ‰ ‰ Œ . _ _œ»»» »»»» »»» _œ»»» »»» »» _
_»Jœ» ‰ ‰ Œ . _ _

œ » » _
_
œ
J
»
‰ ‰ Œ. _ _œ»»» à _»»»»œá »»» _
_œ»»» _œ»»»» »»» _
_»Jœ» ‰ ‰ Œ .
» » »» »» » » » »» »

fi Coda V . àá . >.
# _
w
## ‰ . œœ»» œ»œ» œœ»» œœ»» œœ»» œœ»»» . œ»œœ
» _w
œ»»» œœ»»» œ»œ»» œ»»»œ gg Ü ww..
»
»» »» »» »» »» ˙» . » » » » » gg
===============
& _
_»˙» . »»» gg __w . =”
» ƒ > Kaj Nilsson 050630

diguitarian.wordpress.com
Smoke gets in your eyes

VII« «
Jerome Kern

« Ñ« « _
w Œ̇ Ö_«
«
ˆ _ ««ˆ à_«ˆ« á«« Ö«« ««˙ II«« à««
#
## 4 á «« « « « «
«« á« «˙« œ Ö ˆ«« «ˆ «ˆ« Ü«ˆ« Œ œ»œ» #˙»˙» á ˙»»» « ˙»» #ˆ« ˆ« ««˙˙« Ñ ˆ« «ˆ « ««
II

« Ñ
« #˙
V

Ö «
˙« œ» ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ
« » »» Ü »» »»˙ á ˆ«« =
ˆ«
& 4 _
============================
» _
_œ»» »» Ü _»˙» . _ »
œ
»
»œ» »»
»
» _
_ _
_»˙» . _
_»œ»
»
w »
» _
_w
» » » _»˙» » »
»

«
### ««˙« «ˆ« ««ˆ« « « w »
œ
»
œ
_∑
á œ
»
»
œ « « «
« « «
««
˙
«
«« ««ˆ« ˆ««« ««
« «ˆ« Œ œ»» œ» œ» ‰ œ»» »»» œ»» ‰ Jœ»»» »»»
============================
& «
ˆ
«˙«
»
œ «ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« œ» œ»» œ» ˆ« = ˆ«
_»˙» _
_ _
_w » » » _
» » »˙»» » » » _
_ _ » _ _
_»œ» »» _»œ» _ _ » » » _
œ»»» »» »»» »» _
» _»˙» _»˙» » » _»˙» » _»˙»
» » » »

Œ «« ˆ««« «« « « «« «« à«« «« «« ««
_
w _ˆ
« _ _
ˆ« « Ñ
II

### ‰ Jœ» œ»» œ» #˙»» ˙


» ˙
» « «
ˆ « «
ˆ « ˆ« ˆ« « « w
2

Ü » » á »˙» #˙»»˙ #ˆ« ‰̇ œ


J
» œ»» «ˆ « « ˙«
»
». » _ w» »
============================
& _ »»» _
»
»4 » ˆ« _ œ»» »» _ «ˆ« «ˆ« _‰ œJ»»» œ»» œ»»» œ»» á œ»»» =
« «
ˆ œ
» »œ»
_»˙» _»œ» _w œ»»» »» _
_»˙» _
w » » » »
» » »

à «« III «« «« «« «à̂
### _
∑ n n n b Ü«« ««ˆ «ˆ _ˆ« ᫈« ˆ« «« «« ««ˆ« Ñ ««ˆ« ˆ««« à««ˆ« ˆ««« «« Œ œ .ˆÖ««« Œ ««ˆ« Œ œ ««ˆ« Ó
« _
I

============================
& »
œ »
œ . «ˆ ˙
» ˆ« ˙
» á «ˆ« Jœ» »»» à #œJ œ»» . Jœ» »»» . =
_
_œ»» »»» »»» _»œ»» á _»œ»» _
_ »
_»Jœ» » _
_ »
_»Jœ» Ü » »» Ü »» » »» _»œ» á _
» » _œ
»
»» . » _
œ
»
»» . » » » _»œ»»

«««ˆ _««ˆ« «« «« ««
_ «« «« «« « « # # « «
« «
«
«ˆ« ˆ« «
«
ˆ ˆ
« «
ˆ Ü «ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« #ˆ«« nˆ«« n # ˆ«« «««ˆ «« ««ˆ« «««ˆ« «« ««ˆ« ««ˆ« «« Ó
« «
«
b ˙»»
============================
& _ _
œ
J
» » ˙»» _ _ ˆ« _ ˆ« _»œ . ˆ« _ _ =
_
_»œ» . »
» » _
_»˙» _»˙» _
_ »˙»» »
» _
_ _œ
»
»œ»» . »»
» » »

Œ̇ «
« «« «« « « «« ««
### «« « « «
« « «
« «
« « _
w ˙
» _
ˆ
« _«
ˆ
˙
» _
«
ˆ «
« «
«
ˆ «
˙
« œ»» ˆ« ˆ« «« ««ˆ«
˙
« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« «« ˙« œ» «ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« ‰ Jœ»» œ»»» œ»» #˙»»» »»» #˙»»˙ #ˆ« ‰ œ
J
»
»
============================
& _ »
œ
» _ _ ˆ« _œ» œ»»» »»» œ»»» _ _ ». » _ w »»» _ » » «ˆ=
_œ»»» »» _»œ» _ »» »» »» » _»˙ _ _
˙
» _
œ
» _
w
» _»˙»» »» »» »»

«« «« Ü
### ««˙« ˆ« ˆ« « « w »
œ _
∑ œ
»
‰ œ»» œ»»» œ»» ‰ áJœ»» œ»»»»
_
Ó Ñ œ~
»
œ»»» »»»œ »» »»»œÖ ww_w 2

»
œ œ
»
» «
============================
& «
«
ˆ
ˆ« _‰ œ
J
»
» »
œ
» »
œ »
œ
» w á_ 4 =”
_œ»» »»» » _
_ _
w » œ»»» »» »» » œ»»» _»˙» » »» » _ _ » w
_
_
w _w
» _»˙» » _»˙»
» »
3

Kaj Nilsson 050815

diguitarian.wordpress.com
Stardust

«« _««ˆ« #_«««ˆ _«««ˆ _««ˆ « «« «« «« «« «« « «« « ««


Hoagy Carmichael

Ö «
VII

« _ˆ
« _
w ˆ « ˆ
j
« à
Moderato

### ˆ« « « « « Ö
ˆ« «ˆ« á«« ˆ«« ˆ« « _ _ á _ _
ˆ« « « «« . _ _ «ˆ Ü«ˆ« _«˙
2

˙»˙» nw Ñ nˆ
« «
«
ˆ Ñ
& C ‰
============================
“ { »»
»
˙
»»» _
ˆ«
˙
»
»» _
w» Ü
n˙» ˙
»
» 5 »»
n˙»»
»
ˆ«
˙»» _ ˙»»Ö =
»
Œ _»˙» _»˙» » _»˙»
3

» » » 5

«« _
«_ˆ« «« Ñ«« II ‰ «« «« «« « « « « «« «« «« «« ««« ««« Ñ««
« _«
ˆ «
VIII

#
## ˆ˙« ˆ« ˆ« ˆ«
« «
« .
˙«» nœ» ˙»˙»»˙.. ˆ« «
ˆ « à«
«
ˆ «
« á« «
ˆ« #œ«ˆ» «ˆ Ñ«˙« . Ü«
« «
«ˆ« ˆ
« ˆ
« ˙
« « «
Œ Ñ ˆ«« ˆ« œ« ш«« #ˆá«« ˆ«
« ˆ
»
» #œ ˆ
« œ
» ˙
» »» Ö _ =
============================
& _»»˙» _ »» »» à »» _w »» Ü _˙ n˙»»á _»
» Ö ‹œ»»Ñ »» Ö #˙_»» à _
» _
_»˙» » »
»» Ö » _
_w » ˙
»
»» Ö _»»˙» b »»»œ Ü
_
» »

« à_«««ˆ _ˆ««« ܈«««« à««« Ü««« 3 « 1à «« «« « «« « 2« « « «


á «ˆ« à_«ˆ Ñ ««« ««ˆ
2

« «
II

# «
## ««˙ «˙« « Œ _ _ _ _ «
ˆ «
ˆ
« «Ö á
« ˆ
« «
« «
« « « «
ˆ
« « Ñ « «
II

Óœ» œ» nœ» Ñ w «
ˆ« #ˆ
« Ñ « Ö
«ˆ bˆ« «
«» ««»œ̂ «j «
nˆj ˆ
« ˆ
«
& ˙« ««˙«
============================
» Ö œ
» nœ » ˆ«œ» « # »˙ 4
» ˙»»Ü «ˆ =
_ » à »
» » » á »» Ö Ö #w _»œ» á »
» » » Œ » _ Ö »
_w Ö» _w»
_

««« «««ˆ «« « « « «« «« ««« «« «« «« «« ««


« _
### Ö «˙« Œ #ˆ«« ˙»˙»ˆ _ _
ˆ
« « « « _

« _
w
_ ˆ
_ « _ «
ˆ « « _ˆ
j
« _ˆ
« «
«ˆ« «˙
_
V

ˆ« «ˆ« «« «ˆ« ˆ« nw nˆ« ««ˆ «« .


˙»»Ü n˙_»»
============================
& »»» ˆ« n˙w»» ˙» n˙»» ˆ« ˙»» =
» _»˙»» »˙»» _
_»˙» ˙
»
»» _
_»˙» » »» » ˙»»
» _

»
»» »
» » »

« « « Ö _
ˆ ««« «« ««
« «
_ˆ« « « ‰ . ˆ««« _«ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ« ««« «« « «« Üá«« «« á _ ˆ« ##_ ««ˆˆ nn_
««ˆˆ Œ
### ˆˆ˙««« _ ˆ«« ˆ««« ««˙« ˙
»
˙ . ˆ« ˆ « ˆ« «
˙ .
«
ˆ « Ñ
«« «ˆ« á «ˆˆ« »˙Ñ ##ˆ««ˆ n n˙˙«« _ _ _ «« ««ˆ«
» #œ » »
»» nœ»»» »˙.»» _w #œ
» « n »»˙Ö n˙»» ˆ«=
& _»»»˙»
============================
_
_
_»˙» »
»» _
»˙»» »

»
» » ˙
»
»» » ˙
»
»»
»
»

«« _«««ˆ IV«« «« ˆ««« à««« «« «« « «


VII

à Ü «
### Ü ««ˆ« «ˆ« _«ˆ _ #˙«»»˙.̇ àÜ n#˙»»˙ á_«ˆ _˙» _«ˆ ««ˆ «««ˆ bÖ«˙«˙˙»»à á ‰̇» ш««« à««ˆ ««««ˆ Ñ««ˆ« «««ˆ« à«««ˆ Ñ««««ˆ á
«
1. 2

á œ»» œ»» œ»Ö œ» » ˙»»» »»» á »»˙» Ü w Œ œ»à #œ œ» =


» » »» »» Ö #œ»»»» á nœ»»»Ü _»»»˙»
============================
& _˙»» n _˙»» Ü _»˙» Ö _
_
˙»»
»
» _
_w »» »»» Ö »» Ü œ»»»
» »» » »» _˙»»
»» £
U
« « « « « « « « «
« «««
‰ «
« « « 2.
« «
«ˆ« #_ˆ«« ‰ ««« ««ˆ« ««« Ñ«« ««« ««« _ˆ«« á_«j à « «
« à

«
ˆ «
« ˆ « «
«« «««ˆ _««ˆ «« «« à«« Ñ« _
_ «
˙
«˙«« _ _ ˆ««ˆ
j
_ ˆ
« _«
ˆ _ _
«
ˆ _ _ _
V

#
## Ó «
ˆ ˙»»˙ ˆ« ˆ« ˆ˙« «ˆ« ˆ« ww ˆ «
«ˆ n˙» ˆ« ˙« . œ» œ» œ» , ˙«˙« ««ˆˆ«
============================
& ˙»» _ ”{ _»»˙» »»» #w »» Ü
nw »» Ö »»» á »»» Ñ »»»‚Ü ·»»» J‚»»»=”
» _»˙»» »»» _
_
_»»»˙ Ü u
»»
4
rit. XII

Kaj Nilsson 050529


diguitarian.wordpress.com
Strawberry fields forever
V « «« 2«« «
à Ö_œ
» _
œ
» _ «
ˆ
« _«ˆ ÖÜ ˆ«œ» #œ«ˆ«» «« Ñ œ» Ö ˙
Lennon/McCartney

# á œ» œ»» »» #œ» œ»» »» ˙


»
» »
œ œ»»Ü #œ» œ»» «
«
c »» » »» Ü »»
============================
&
n ˙
( ) »»» »
» »» »
œ»»á »»
»
à » œ»» Ö »»» » «« á «ˆ »» Ü »˙»» =
ˆ
3
» »
4
5 =G
6 =D

«« « « «
Ü_ˆ««« _««ˆ« á_ « « «£ à«
Œ ˆ
j
« «
_ _«ˆ «j « à«
«ˆ Ü«ˆ« nˆÖ«j
ˆ« «ˆ« Öˆ««« Ñ«ˆ« _j « «
«˙« «
«« á «ˆ« _««ˆ á ««˙« _Ó
# « nˆ
I

w ww ˙
»
˙»» Ü ˙»»˙
»
& “ { _ww
============================ _w _ _ » _ _ » _ n˙_˙»»» ÜÖ _ _˙»˙»» _ =
_w _»˙» . _»œ» _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ » _ _ _
_ » _
» » _ œ
» _
œ
» _
»» »» »» œ
» _
œ
»
»» _ œ
»
»» »»_
œ
» _ »œ» _
_»œ
» »»

« £ « V à« « «« «« «« ««« ««à««ˆ« ««˙


_ Ó «
« á« à
« g _
_ ˆ
« _

ˆ á

«
ˆ «
_
«
ˆ _ˆ« _ _« Œ
IX

# nˆ « ˆ« #ˆ« w á g ˙
» #ˆ «
˙
» .
I

2 6
˙
& #˙_»»»» Ö _ _˙»»˙» _
============================ #˙_»»˙ _ _˙»»˙ _ 4 gggg n˙_»˙»»»œ _œ
c »˙»œ . œ œ Œ =
» » » œ
» 8
_
_»»œ̇» Ü _
_»œ» __»»œ» _ _»œ» _ »
_»»œ» _
_»œ» _ »
_»»œ» _
_»œ» g » » »
»» »
» » » »
» » » Ü
» » » » » » » »

ág _ˆ««« nˆà«««« «««« _««ˆ« ˆ«««« ««« «« Ö«« « Œ Ö «« ««£ «« «« «««£ ««« V «« . «« « IV
# 6 gg ˙»˙.» . «ˆ _ ˆ
Ü ««ˆ c gg ˙ . «ˆ ˙«« « _ ˆ
« _
ˆ
« _
ˆ
« _
ˆ« _ ˆ _ ˆ _ «
ˆ
àá «ˆˆ« ˆˆ«« ˆ«ˆ« #ˆ««ˆ «ˆ«ˆ «ˆ«ˆ n ˆ««ˆ .. _
ˆ«««ˆ Ñ ««ˆ «««
j
V

gg »»˙»˙.. Œ « « « « ˆ« ÑÑ ««ˆ« #ˆ«ˆ«ˆà


& 8 ggg _˙˙»»»» ..
============================ gg _
_ »»œ» _
_ _
_ _
_
á
»œ» Ñ »œ» #_»»œÜ _»œ» (
( )
n)_»œ» _»œ» _»œ̂» _»œ» =
»» g» œ
» œ
» œ
»
»» »» »» » » »5 » » » » »

‰ á«« «« «« _ˆ««« _«««ˆ à««« á««« V «« «« «« « _Ó ‰ «à« «« «« á ««« Ñ««« «««« _à«««ˆ Ü«« «« «« II«« _««ˆ« £«« «« «
2

# w ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ ˆ«œ ˆ« ««ˆ ˆ««


»
ˆ« «œ ˆ« Ö ˙ˆ« ˆ«« á««ˆ
» »
ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ« Ñ
w _ _ œ»
============================
& _ »œ»» œ
» œ
» œ
» œ
» »œ̂»» Ü ˙»»» œ»œ» œ» œ»»œ= ÑÑ
_ »» _»œ» » » »
_œ»» _œ»» _œ»» »
_»œ» _»œ» _ »»» _
_»»œ» » » » á œ
»
»» »
œ
»»» Ñ
_»œ» Ö _ _»œ» __

» » » » » » » _
_
_ ˙
»»» »
» » »» »

‰ à««ˆ« «««ˆ «««ˆ à_ˆ««« Öˆ«««« à««« Öˆ««« w Œ «« «« _««j


ˆ
« «« « « « ««j «« ««
# ˙» ˆ« ˆ
_« _«
ˆ _ _ˆ
« «
ˆ
j
« «
ˆ
« « _ ˆ
«
«ˆ« ˆ« ˆ« nˆj
« «
œ
» œ»» à œ»» œ»
V

» »
» Ö
œ»» Ü œ» »
œ »
œ œ̇
» œ
»
œ
» ·
· ·
·
& _œ̇»»» _»œ _
============================ » _ »»»˙ Ñ »»» _œ»» »œ»» ··
_ ·»· .
_ _ =
» »
» _ _
_»˙» » » » á _ »
» » _ _ »» _
œ
»
»»
» » XII

«£ « «£ «
«
# «˙«˙» « « «
nˆ««˙» ˆ« _«ˆ «˙« « _Ó _Ó nˆ «
«« ˆ« #ˆ«« w
«
˙
» ˙
» ˙
» ˙
» #˙˙
» ˙ #˙ ˙ 24
»
» _ _ »
» _ n˙
============================
& _ _ »
»» _ _ ˙
»
»» _ _»
»»» _ »
»»»˙ _
_ »
˙»»» _
_ _»
»˙»» _ =
_
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ » _
_ _
_
œ̇» »œ» œ» » _
_
»œ»» _
_ » _
_ _
_ »
œ» »œ» œ» »œ»_
_
_»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» » » » » » » »
» » » » » » » »

diguitarian.wordpress.com
àˆ««« «««« á««« ««« IX « « «
« à
«« _«ˆ« _«ˆ« _««˙ Vá« « « « « « fi
«ˆ« nˆà««« ««« _ˆ«« ««ˆ« «« Ö«««ˆ XII
g _ _
ˆ «
ˆ Œ
To Coda 2

_
# 2 gg ˙˙»» _ _ _ «
ˆ #ˆ« g _ _
V

c ˙»˙» .. Œ 6 ggg ˙»»»˙... ˆ« ܈«« c gg ««« ‰ J»»œÑ


4 g
g n˙ »
»
============================
& »
» . 8 ˙
» g ˙
» . ·
« »
gg _»˙» »˙» g _»˙» .
g gg _»_»˙. _
gg »»»˙ . _««· «
· Œ
=
» »»
»

Ü_
œ » «
« « «
« V « « « « « «
« « «« «« «« ««
»
œ Ü
# _»»» _»»» »»»œ nœ»» à œ» œ» Ö _«ˆ«ˆ ‰ «j ˆ« _«ˆ « « «
_«ˆˆ« _«ˆ ˆ«ˆ« «ˆ« ‰ j ራ ˆ««« ˆ« _«ˆ _ˆ« «ˆ« «ˆ«
« «
» »»» Ö »» à »»»œÑ »»œ Œ̇ à #ˆ« á ˆ«ˆ«
============================
& » » » »» Ñ » #_»»˙Ü n)_»˙» _»˙» _ _ œ»» =
2 3
» ( » » _
_
»˙»» Ö _
_
_»œ» »
»
4

«« «« «« « _Ó ‰ à «« «« «« «« ««« Ñ««« «««« à_«««ˆ Ü«« «« «« «« _«««ˆ «« Ö«« « ‰ ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« _ˆ««« «««ˆ« ««« ««ˆ«
«
ˆ
# œ» ˆ« «ˆ «ˆ« « ˆ
j
« ˆ« «
ˆ à « « « á
Ö «««ˆˆˆ ˆ«ˆ«ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ « «
ˆ ˆ« «
ˆ «
ˆ «
«ˆ ˆ« œ
» ˆ«
» á œ
» œ
» ˙
»
» »
& _œ»»œ» œ»» œ»» œ»»
============================
_ œ
» _ œ
» _
œ »
˙»»
_ ˙
» _
_ _
_
»»œ
» œ»»á
»
œ»œ» œ»
» Ü » Ñ
˙»»
_ œ
» _ œ
» _
_
»œ»
»» œ»» =
»» » »
» » » » »
» _
_»˙» »
œ
»
» » » » »
» _
_»˙» »
» » »

# wœ»» œ»» œ D.C. alœ Coda


»œ̇» »»œ =”{
& _»œ»»˙» »»»»œ _
======== _»œ» »»œ»
» »»» »

fi Coda « 2 V á«
«« Ü«« «« U
Ö_««ˆ XII «_ˆ« nˆ««««à «««« à_
«_ˆ __ «
ˆ «
« « ««
# gg ««« . 6 g ˙.˙»» . «ˆ
g Ö««ˆ c ŵ« ˙« .
« g
ggg
& ggg _ w
=====================«««··. g
8 gg _˙»»»˙ .. w =”
w
gg _w _
_«· . g »» » _w
_w gg
u

Kaj Nilsson 050715

diguitarian.wordpress.com
Tico tico

« « «
« « «
« «
« «
« «
«« ««« ««« ««ˆ« _ˆ««« _ˆ«« #_««ˆ _
««ˆ _ˆ« _ˆ«« n ˆ«« «« «« «« «« «
Zequinha Abreu

« « «
« « « _ «
ˆ _ _ _ _ _
_ _
_ _
_ _
_ _
ˆ
_« ˆ
_« _«
«
ˆ « «
« « «
« « « ш«« #ˆÜ«« Ñ««ˆ« n n
« «
«
### à ˆ«« «««ˆ ««ˆ ««ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« «« ««
4 2

ˆ« ˆ« Ó ‰ n
& c
============================
_∑ _∑ _∑ _ =
_· 5
XII

>
%Ü «« Ñ«« _«j « «« ««« «« «« 2« « à««> «« «« « «« 2«« ««« à_ˆ«« Öˆ««« á«« «« «2 « « « «
«« Ü_«ˆ bÖ_««ˆ à««ˆ «
«ˆ _ˆœ»« ш«« #ˆÜ««« ˆ«« Ü «j «ˆœ» Ñ ˆ«« #ˆÜ««« ˆ«« ««ˆœ» ш«« _ _ #ˆ« Ñ««ˆ á«««ˆ bˆ«««Ü Ö ««
2

ˆ
j
« ˆ
« Ñ« #ˆj «
2
ˆ
« œ
» œ
» ˆ
« œ
» ««
V

Ö œ»» œ»» œ»» á »» œ»» œ»» »


» ˙«
»
============================
& “ { _»» ‰ _»» _»» » » »» ‰ _
_ »»» _ »» _ »» _Ó _ _»œ» á _J»œ» à _»œ̂» =
_œ»» _œJ»» _œ»» Œ _
_»»œ» _
_ »
Jœ»» œ»» _
_ »
» Œ _
_ »
»
œ»» Œ _
œ
J
»
» » » Œ
» » » »
» » » » » »
> >
> >« « «
« á «
« «
« «
« «
« «
« « à « « Ü « «
« « «
« « « « Ü « « « à_ ««ˆ « à_ˆ««« «« ««« ««
« ˆ
j
« «
ˆ « Ö « à « « « « _«j «« «« ««
1.

ˆ«œ» _Ö««ˆ ÜÖ _
Üá «j _»œœ _ _ _«ˆ Ö« « « _««ˆ _
»» »œœ»» _ _«ˆ Ü««ˆ «j _ «_
j ˆ« _
_ _ˆ« _ˆ« #_ˆ«« _«ˆ «« «« «« à_«ˆ« _ _ˆ« _«ˆ _à««ˆ #ˆá«j _
_ ˆ
« _
_
V

ˆ«œ» œ»»œ̂ œ»œ» #œ » « « «


ˆ « Ñ ««ˆ #ˆ««Ü ««ˆ
VII

» » » » » » # œ»» Ü ˆ«« á «ˆ n œ»»


& »»œ» ‰ »»J»œ »»»œ Œ
============================ _
_»œ»
»»» ‰ _»»» _»»»
_J»»œ _»œ» Œ _œ
»»» _
Ó _ » _
Ó =”{
»» »» »» »»» Œ _
_»œ» Œ
> » » » »
>
«« «« «« «« _ «« á««« «« «« 2
ˆ« «
ˆ Ö « à« « «« à ˆ««« á«« Ü«« III«« «« «« «« « «« «« Ü«« à «« « ‰ à ««j « «
2.
_ˆ « « « ˆ
« _ _ _ «
ˆ «
ˆ Ü «
»n »œ ܈«« ˆ« _ _ _ _ _ _«˙‰ œ»Ñ Jœ _ˆ« _ _« b_«ˆ ˆ« á«««ˆ à««ˆ «ˆ ˆ««« ˆ«« ˆ« #ˆ« _«ˆ Ö «ˆ«
#œ _«ˆ á_«ˆ« b_Ü««ˆ
»»» »» »»» Ö œ»»á Œ̂ Œ̇ ˙»»˙ Œ
============================
& _ _ Œ _Ó _
_»œ» Œ 3 _Ó 4 » _»˙» _»˙» »
»» » »» » ˙
» =
_»œ» » » »
»

« « « « « «
III« « «
««ˆ ««« Ü««« à ˆ««« ««« ««« à «««ˆ« ˆ««« V_««ˆ ««ˆ ‰ à_ ˆ_«« _
«_ˆ« _
«_«ˆ _ « « «
ˆ_«« _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ Ü_«««ˆ _«««ˆ _«««ˆ _««ˆ« Ö««««ˆ ««««ˆ ««««ˆ «««ˆ« _Ö«««ˆ _««« _ˆ«««
« IV V

««ˆ ˆ« ˆ«« ˆ« Œ̇ «˙»» Œ Œ œ»» bœ»» Œ̇ ˙»˙» Œ̂ =


============================
& _ ˙ ˙
» ˙
» »
œ
» bœ » b »
œ
» »»» ˙
»
»» á _ » »
»» à » » á» _ » » á » » »
_»˙»
» _w »
_ » » »» »»

« « « « « « « « «« à_««ˆ _á«««ˆ bÜ_«««ˆ «« «« «« «« « «« «« «« _««« «« ‰ _««j «« ««


_ˆ«« Ü««ˆ« ˆ««« _ˆ«« Ö_««ˆ Ü«««ˆ «««ˆ _««ˆ à««˙« ˆ« ˆ« ««ˆ« «ˆ« ˆ« ««ˆ« «ˆ« ˆ« #ˆ« ˆ
« ˆ
« _
ˆ« b_«ˆ
‰̇ œ»»» bœ»»» á œ»» Ö ˙» Ñ Œ̂ ˙»˙» Œ =
& œ»»» œ»» œ»»
============================ » œ
»
»» _»»Ü » »
_»Ó _»˙» _»˙» ˙
» »
»» » »» ˙
»
» » » »

fi VIII« « « à « «
« « « «« á««« Ü«« ««
«« ««« «« «« «« «« ««« «« _«« « ‰ Ü_ « « « « «
«« _«« bà_««ˆ à_«««ˆ á««« _««ˆ _««ˆ à _ « «
«« _ˆ«« àˆ««« _ˆ«« _
ˆ ˆ «
« « à
««« Ö_ˆ«« _ «
ˆ
« _
_ ˆ« #_ «ˆ n_ Ö«ˆ«
ˆ« _
ˆ _ Ö _ _ _ _ _
To Coda

ˆ« «« ˆ«« ˆ« «« ˆ«« ˆ« ˆ« « «ˆ« _ ˙»» #ˆ« #˙_»» _ _ _ n˙_ ˆ« _ _ _ _ _ _


VII

ˆ« ˆ « Œ̂ ˙»»˙ Œ̂ ˙»»» Ü # »»»˙ Ü »»»


============================
& _ ˙»» _ ˙
» »»» ˙»» Ö _ =
_»˙» » »
» à » » » _»˙»
» »
diguitarian.wordpress.com
« « « «
à_ˆ«« _ˆ«« ˆ««« à «« Ü«« « «« « 1 ««ˆ Œ II« « «
« à_««ˆ «« «« à ˆ««« «««ˆ ««« ««« á «« «« «« «« Ñ«« «« «« ««« ««
2

_ _ _ _«ˆ ˆ« Öˆ«« Ñ««ˆ «« «« «ˆ« j « à «


ˆ
« _
_ « # #
«
ˆ ˆ

« œ»œ» # ««ˆ« «ˆ« «« «ˆ« ˆ« ˆ« Ö«« Ü ˆ«« «ˆ ˆ« «« ˆ«« ˆ«
˙»»
============================
& ˙»» »
» ˆ« ˆ« ˆ« =
» » _»
»» Œ _
_»˙» _
_ _
_»˙» _
_
» _»˙» » _»˙»
» »

« « « « « « «
« « « « « « « « «
« « à «« «« «« à«« «« «« «« « « « « « « « «« «
### ˆ« ««« ««ˆ« ««ˆ ˆ«« ««« ««ˆ« «ˆ ˆ« á«« Ü«ˆ« ««ˆ ˆ«« «ˆ« «ˆ« «ˆ ˆ« ««ˆ« Ñ««ˆ «ˆ ˆ« ««ˆ« Ñ«ˆ« ««ˆ ˆ«« ««« ««ˆ« Ñ««ˆ ˆ«« ««ˆ« Ñ«ˆ« ««ˆ
« « « « « Ñ « Ñ « _
II

ˆ«
============================
& ˆ« «ˆ ˆ« =
_
_»˙» _
_ _»˙» _
_ _»˙» _
_ _ ˙
»
» _
_
» _»˙» » _»˙» » _»˙» » _»˙»
» » » »

«« «« «« «« «« « «« « « « « « « « « « «« «« «« «« «« «« «« « « « « « « « «« «
## ˆ« ««ˆ« Ñ««ˆ «ˆ ˆ« ««ˆ« Ñ «ˆ« á ««ˆ «ˆ« Ö ««« Ü«««ˆ ««ˆ «ˆ« ««« ««ˆ« «ˆ« _ˆ« ««« ««ˆ« «ˆ ˆ« ««« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« ««« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« Ö ««« Ü«««ˆ á««ˆ
# _
============================
& «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« =
_»˙» _
_ _
_»˙» _
_ _
_»˙» _
_ _
_»˙» _
_
» _»˙» » _»˙» » _»˙» » _»˙»
» » » »

« « « « «
« «
« ««« «« ˆ««« á««« Ü««« ««
« « « « « « « « «« Ö « _««ˆ _ _«ˆ _
_ˆ« #_ _«ˆ _
__ _ˆ« n_
_ˆ« Ö_
_««ˆ
### «ˆ« Ñ««ˆ« Ü«««ˆ à«««« ˆ«« Ñ«««ˆ «««ˆ «««« Ñ««ˆ« à««« «««ˆ «««ˆ «««œ Œ ˆ««« «««ˆ« ««ˆ« Ñ««ˆ« Ö «ˆ« «ˆ« n_«ˆ _«ˆ _ _ _ _
2 1
II

#ˆ«
============================
& «ˆ #ˆ« »»»œ̂ =
_
_
_»˙» _
_ _ ˙
»
» _ »
œ
» Œ _
˙
»
» _ Ó _

» _ Ó
_»˙» » »» »»
» » .>» >.
à2ˆ««« Ü««« Ö««« «« « «2 « « « « «« n n
## # _ _
«
ˆ «
ˆ á« Ñ« « «
«ˆ ˆ« ««ˆ ««ˆ ««« «« «
ˆ
j
« Ü
« ˆ« n
D.S. al Coda

ˆ ˙
« ‰ #ˆ
«
=================
& ‰
_»˙» œ»»» _»Jœ»» _
_ _Ó _ =
_
_»˙» _Ó»œ» Œ
». » »
>
fi Coda«
_«« ««ˆ« ‰ Ö «« Ñ«« à«« á« «« «« Ñ«« àˆ««« ««« à««« «« ˆ««« «««« ««« ˆ««« à««ˆ« #ˆÜ«««« nˆ«««Ö ˆ«««« ˆ««« ««« ««« «« « « «
I

˙» ˆ« ˆ« bˆ« ˆ«« #ˆÜ«« ˆ«« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« ««ˆ« «« «««


& _Œ̂»˙ »˙»»» _
============================
_ Π_
_ ˙»» #˙_
_»»» _
ˆ
_ ˙»» _ ˆ« =ˆ«
»» _»˙» »
_»˙» Ö # _»»˙ _
˙
»
» á _
˙
»
» » _ ˙
»
»
» » » » » »

« «« Œ
«« «j ˆ«
& _««j
=======
«ˆ»˙»» ˆ
« ˆ
« _»˙» =”
»
Kaj Nilsson 050708

diguitarian.wordpress.com
Unter der roten Laterne von St. Pauli
Kring de små husen i gränderna vid hamnen

««« ««« «« «« «
Siegel/Schwenn/Schaeffers

« « «
« « « «
« « « à «
« «
« «
« ˆ «
ˆ Ñ « Ö «« Ñ««
« « « «
ˆ «
ˆ «
ˆ ĵ
« ˆ« «ˆ
III

2 «ˆ« ˆ« ˆ« . «ˆ« «ˆ ˆ« . Ö ˆ«ˆ«« ««ˆˆ á ˆˆ«« ˆ« «ˆ« Ü « ˆ«


2

á ˆ
3

&4 ‰
============================
Jœ»» á ‰ Jœ»» Ü ‰ «
Ü _œˆ«» .
_ . _
»
œ
_œ»» »» à » 5 _ . _
»
œ
_œ»» »» » _
_»œ» _
_»œ» »» _œ»» á Jœ»»» Ü ‰ =
» 6 » » » »

à «««ˆ« . à ««ˆ« Öˆ««« ««ˆ. à «« Ö «« «« «« Ü«« à «««ˆ «««ˆ «« «« ««ˆ.«


«
ˆ ˆ« « «
ˆ «
ˆ ˆ .
«« ««ˆ«
ˆ«
« ˆ«œˆ «ˆ «« Ö «ˆ «
& ˆ«œ.»»» . _œ» Jœ»» ‰
============================ ˆ«œ» ..
»» _ _J»œ» ‰ á »» #ˆ
_ _ . _
»
œ œ
J
»
» ‰ =
» »» » _
»
œ
» »» » » _
_»œ» _
»œ
»» » » »
»

«« « «
« «« « «
« «« «« «««ˆ ««««ˆˆ «««ˆ« ««ˆ« ««j
ˆ
«
«« «« ««
ˆ« «ˆ
ˆ« . «ˆ« ˆ« ˆ« . «ˆ«« ˆ«ˆ« ˆ««ˆ «ˆ ««ˆ «ˆ«ˆ ˆ«
============================
& _ _
»
œ œ
J
»
» _ _
»
œ œ
J
»
» _ _ _ «œ» . _œ»» Jœ»»» ‰ =
.
_œ»»» »» » ‰ .
_œ»»» »» » ‰̂ _»œ» _»œ» »» »
» »

«« . «« «« « « « Ü ««« IV
ˆ« ˆ« «ˆ.«ˆ . « « « « « _˙
«ˆ« «ˆ« ««« « «ˆ« ««ˆ «««ˆ ««ˆ #˙«««
«ˆ«ˆ« . « «
ˆ ˆ «
ˆ #ˆ«
« á n bœ»»»œÜ
& œ.»»» _œ» Jœ»» ‰ œ»» . _ _J»œ ‰
============================ œ»» _ _ . _œ»» #œ»»» »» =
» »» » »» _œ»»» »» » _
_»œ» _»
œ
»» »
»

« ««« «« ««« VII«« «« «2 « «« ««


« « Ü à ˆ« _ˆ« _ˆ« _««ˆ ««ˆ _«ˆ«« Ü_««ˆ _ˆ««« Ñ «««« à««« Öˆ««« Ü_««««ˆ _«««ˆ _««««ˆ ˆ««« _àˆ«« ˆ«««
IV

Œ ≈ Ö«« #ˆ«á«« _««ˆ # # _ ˆ«« _ ˆ« _


«
2

_ _ _ ˆ« ˆ«
3

œ
»#œœ»» ˆ« # ˆ« «ˆ œ»» ˆ« ««ˆ á ««ˆ á ««ˆ n# ˆ««ˆÜ
============================
& _ »»» à 4 Œ “{ _ _
»œ »
œ»» _ _
»
œ œ»»à _ _ »œ œ»» =
_
_»œ» _ »
œ
»» . »
»6Ü » _ »
œ
»» . »
»5Ö » _œ »
»» . »
» »
»»


« à ««ˆ.«ˆ . «« «««
á _«j «« ««
2

«
### nˆ«ˆ«« .. Ü «ˆˆ« à ˆ
j
« ˆ. à ĵ Ö ««
« á ˆ
« « « ˆ
«
II

ˆ« . œ»» œ
» ˆ
« . œ
» nˆ « Ö Ü #ˆ« ˆ«œ»»
============================
& _»œ» . »» _ _ »
œ
» Ü »
» Ö _ »
œ
» á »
» Ü _ . »
œ
» á »»» à _ =
» _
»‚
» »» à _ »
_œ»» . »»» 5 4 _ »
_œ»» . »»» _»
œ
»» »
» »» _
_œ»»
» » »
XII

«« « « «« ««« ««
«
### «ˆ« . _ĵ
« «
«ˆ.ˆ«. «
1.
ˆ« ĵ
«ˆ« «ˆ.ˆ«. ĵ Ü
nˆ« á #˙««˙
«
============================
& œ
» œ
»
_»œ»» _œ»»»» á œ»»»» Ö _
_ _ œ»»» »» _ »»»œ »» _ . _
»
œ œ»»»à _ =
_»‚»» à _
_œ»» . »»» _
_œ»» . »»» _œ»
»» » Ö
» »»» _
_œ»»
6 5
» » 5 »
XII
diguitarian.wordpress.com
« « «« Ü ««
# « ≈ _ »
œ « « _««˙«
2.
## ˆ«ˆ« œ»» œ»»» »»» ˆ.ˆ«.
« ĵ
« á
»
============================
& œ » {
” œ» œ»» nˆ« ˙«
œ »
Ó
=
_
_œ»»» _œ»»»» »»» _
_
»
‚ _
_ »» » _
_ »
œ . _»»»œÖ »»» à _
_ _
_
œ
» Ü Œ
»
» » _
œ»» . »»» »
» »» _
œ»» »
»6
» » .
6 5 XII .
«« à nˆ««« ««« _«««ˆ
3 « «« «« «« «« «« «« « « « «
2

# _ˆ
## nˆ« á «ˆ Ö ««ˆˆ ˆ« _«ˆ«ˆ nˆ«ˆ« Ö nˆ««« _ˆˆ«« ˆ«ˆ« «««ˆˆ ««ˆ à « «« ««ˆ
Ü Ü ˆ nˆ« á ««ˆˆ ÜÖ ˆˆ«« ˆ« Ó
============================
& ˙»» ˙»» _ _ _ . _œ»» à n_»»»œÖ œ»»» =
» » _»œ» . _
_
J»œ» _
œ
»
»
» »
» » 6 5

«« «« «« _ˆ«« «« «« « «« ««« «« VII_«««ˆ« «« «« «


« « «« ««« _««ˆ«
# _ «
ˆ
## nˆ« ˆ« ««ˆˆ ˆ«nˆ
« « « _ˆ
« nˆ
« « _
ˆ
« #ˆ
« _
«
ˆ
«ˆ ˆ« nˆ««ˆ ˆ« «ˆ «ˆ ««ˆ ( ) ˆ« àá (#) ««ˆˆ # ˆ«ˆ« Üá # ˆ« « « «
ˆ«ˆ« ≈ «ˆ« ˆ«
============================
& ˙»» ˙»» () =
» » _
_
_»œ» . _
_ _
_»œ» Ö Œ
_J»œ» ». 6
» » >
>.
««« «« ««« «« «« « « «« «« «« ««« «« «« ««« «« ««« «« «ˆ« «« «« ««ĵ
# _
_
## ˆ« ˆ
«
« « _
_
ˆ
_ ˆ
«
_
« «
ˆ
_ «
ˆ
_ «
«
_
ˆ «
«
ˆ _ «
ˆ
« «
_
«ˆ
«ˆ« ««ˆ _ ˆ« « « «
ˆ _ˆ « _«
ˆ _ˆ
« ˆ « _ ˆ
« « . _ «ˆ«
ˆ« œ»» ˆ« ˆ« «ˆ« «« n# ˆ««ˆ nˆˆ««ˆ« ..
_ _»
œ »œ»»
============================
& _ _»»»œ œ»»» _ _œ̂»»» »œ»» _œ»» . œ»»»» _ =
_œ»»» . »» » _»œ»» . _œ»»» . _ ‚
»
»
» » »
XII

«« «
« « ««« « ««j
_ «ˆˆ«
#
## ˆ« . ˆ.
« ĵ
«ˆ« «
«ˆ.ˆ«. ĵ
«« «
ˆ«« «
«ˆ«œ» «
«ˆ« .
œ»» œ»» nˆ #ˆ
============================
& _ œ »
» _ »
œ
» _ œ»»» »»» _ _ œ»»» _ =
_ »
_œ»» . »»» » _
_œ»» . »»»» » _ œ
»
»» . » »»» _ _œ»» _œ»»» _œ»»»» »» _‚»»»
» » »
XII

«« ««« «««
« « _
_ ˆ
j
« Ü
# ˆ.
« « « « Ñá ˙««˙«˙
_
VIII

## ˆ« . ĵ
«ˆ« ˆ.«ˆ« . ˆ« ‰
œ
»
============================
& œ
» œ
»
» Œ
_ œ » » » » œ » =”
_œ»» . »»»»» »
_ _
_œ»»» . _œ»»» Ö »»»» à _ _
_ _œ»» . »»»»
_
»
_
_
œ»»» _
œ
»
»
»6Ö ‰
» » 6
. .

Kaj Nilsson 050814

diguitarian.wordpress.com
Walkin´ my baby back home
Sakta vi gå genom sta´n

>
Roy Turk Fred E. Ahlert

>
« II «
1. >
« >
« 2. >
« V« % «« «« «« VIá«««ˆ 2Ü«« àˆ«««
## 4 ‰ Ñራ««ˆˆà ... « á « ««ˆˆ .. ˆˆ.««« . ««ˆ«ˆ .. àÜ««ˆ . _«ˆ˙» _ˆ« _ˆ« n˙_» _ˆ« _
‰ #ˆˆ.«««ˆ« .. à ‰ «
« . ‰ Ü « . ‰ « . ‰ «
ˆ.
« . »»˙ »˙»
2

4
============================
& œ»» œ»» _œ»» n_»»œ _»œ _»œ _ _ #ˆ « Ö_ _ _ nˆ « ”{ _ #ˆ « nˆ « “ { »˙» Ñ » »» =
» _
» » Ü » Ö »» »» n_»»œ Ö _»œ _œ» »» Ü »» Ö »» Ñ »» »» Ö » _»œ _»œ »» »» »» »» _ _ »
œ b »
œ _
_
œ
» _
_ »
œ n _œ
œ
» _
»
» à _ _
_ _»
œ b _
»
œ _
_
œ
» _
_
œ
» » _
_ »˙»
F £ » » »» »» »» » »» »» »» » »
£ £ £
«« ራ«« «« «« « IX « «
« «
« ˆ «
« VI« « á̂ «« Ö«« à«« II«
«_»œˆ . _
_ _
«
ˆ « «
˙
« _ «
ˆ . _ _ˆ « « ˆ« ˆ
« « « « «« «« à «« ««
## »œ.» _ _ nœ_»»Jœ̂ _˙»»˙ _»œœ.» _ _ #œ_» Ü _˙» _ˆ« _ «˙« .. «
ˆ
j
« Ñ « «
œ»œ» Ü œœ»» n# œ«»»œˆ ˙ˆ«˙»» ˆ« ˆ«
II

» » » »»» »J»œ» »˙»» œ»»œ œ»» nœ»» à œ»» á ˆ


« «
ˆ
& »
============================
œ»» . »_Jœ _ » »
» _ œ»» . » _» »» » » 3 » »» á _»» _» _»» =
» _ »»» _»œ»» _»œ»» » _
_»Jœ» _»œ» _
_»œ» _ w _
_
_ _
_ »»œ »˙»
» » » »œ» »»»œ »» »
»
> >
«« _᫈« à«« « « « III« « « à «
«
«
ˆ Ñ « « «
« _«ˆ« II«« Ñ «« «« á« «« «« _«««ˆ .. ««« _««ˆ««ˆ ... áÜ
_
1. 2.
## œ» .. ˆ« Ü ˆœ»« ˙«˙» « « ˆ « « ˆ
« Ö « nˆ #ˆ
V

œ Ñ œJ»»» ˙_»»» œ»œ̂» œ»œ̂»» ÑÑ œ»œ» œ»»œ̂ ˆ« œ»œ» «˙˙«˙ á ‰ «««ˆˆ.. ˙««˙« ‰
& _»»»
============================ _ _
»
œ _ _ »
» _ » » _ » »
» _ » «
»»œ œ»»»à œ»»» _œ»» Ü b_œ»» Ö _ Ü {
” œ̇»»» œ»»» _ Jœ»»Ö _»œ» . =
_
_»œ» . _ œ
J
»
»» »» » »» Ñ _»œ» _
œ
» » á _ œ
» _ _
_»œ» _ œ
»
» Ü »» _ » » »» _ ˙
» _ œ
»
»» » »
» » » » £
>
6

« « « «
6

ÖÜ _
_ ˆœ»«« .. _ˆ««« _«««ˆ á _ _««»œ _ _««ˆ»œ .. à_««j ˆ
«

_ ««ˆ «« #ˆÖ««« _«««ˆœ _«««ˆ . ‰ Ö ««j «
« « « «
« «
« « « « _
_
«ˆ« ..
ˆ««« .
1 V

ˆ« «ˆœ» .. «ˆ« Ñ ˆ«« Ö «œ» ˆ˙»« Ñ«ˆ« Ö «ˆ« ««˙


2

## á »»œ Ü #œ »Ĵ» »œ.» œ. œ


»
» . «ˆ »J»œ œ»œ.» œ»» Ü ‰̇ #ˆ
& _» .
============================ »» »» »» »»» »»» » à œ̂J»»» »˙»» #˙ ˙««
«»œ» áÜ _ Ö_œ» _» =
_»˙» _
_»œ» _
_»˙» . _
_»œ» _
_»œ» . # _
_»J»œ á _»˙» _ _ »» »» Ü »» á »»» 6 »» _
»
œ # _
_
»
œ
» » » » » » »
«_ˆ«« «« «« _««« _««ˆ . «« V«« « IVÖ« Ü«« « VII‰ à «2 «« «« «« Ö «« «« Ö_««ˆ Ü_««j ˆ
« à _
_ ·»· ..
_
## »œ» . œ
» . _
ˆ
« ˆ
«
_ _ œ
» _«
œ
» . _ˆ
j
« _ «
ˆ « «
ˆ« #ˆ« # œ»Jœ œœ» .. _ «
ˆ «
_
ˆ
« _«
ˆ
j
« _ ˆ
«
œ»»œ .. _«
ˆ _ «
ˆ Ü _«
ˆ
#àœJ»»œ ˙˙»» _ ˆ
j
« _« _ à _ »»»·. nœ_»œ»»œ
XII

#œ »Ĵ» »œ.» œ
» . à
V

œ.
» » »
& _» .
============================ »» »»
_ _
»»
_»˙» .
»»» »»»
_ »œ»» _
»»
»œ»» . _
» »
_ à »

»» _ _
»»» =
_»˙» _»œ» _
_J»œ» _ _»˙» _
_»‚» à _·»»» à
» » » » » »
«_««ˆ _««ˆ« _ˆ««« _«««ˆ _ˆ««« _««ˆ« _ «_ˆ«« _««ˆ« _ˆ««« «« «« «_«ˆ« _«««ˆ _««ˆ« «« «« « «« « ««
## ˙»»˙ n˙»»˙ »œ»œ.» . _ _ nœ_«»» _«˙˙»» _œ.»œ» . _ _ #œ_«» _ˆ«˙» _ˆ«« _«ˆ «˙« .. ˆ«
j
» » »
»œ» . J
» œ̂ ˙
» »
» »
œ

» »
˙
» œ
»
œ
» œ
»
» nœ
»
» œ
»
»˙»
============================
& » » »» _ »œ» . » »» _w»» » » »» =
»» _»»˙»
_ »» _»J»œ» _
_ _»œ» _»œ» »» _J»œ»» _
_ _»œ» _
_»œ»
» » » » » » »

« « « « «
« « « « «
« « « fi «« «Ü« V ««
Ö
« « « «
## «ˆ«œ»œ ««ˆœœ»» n# œ««»»ˆœ ˙«ˆ«˙» ˆ«« «ˆ« ˆœ»œ« .. _ˆ« ˆ«« œ««ˆJœ» ˙«˙«˙»« « « «
« _«ˆ ««ˆœ» «« «ˆ« «ˆ« «ˆ«œ «ˆ« bœ_«ˆœ»» Üá _«ˆœ»»œ nœ_«ˆ»»œá
«
To Coda
«
»» »» » »»» »» »»» »»» œ
»
»»œ̂ œ»» »»»œ̂œ œ»»œ» »œ»» œ»»œ »» »»» Ö »»» Ü =
============================
& _ »_ _ » » » » _ » œ»» Œ ‰ _
_»œ» _ _»œ» _»»»»œ _»˙»» _
_
_»œ» . _
_»Jœ» _
»
_œ»»» _œ»»» _
_»œ»
»
_
_

»
»
_
_
_ œ
»
»
_ »»œ _
»
»
_ »
œ
»
» » _»Jœ» _
»
_»œ»
»
» » » » »
U
D.S. al Coda

fi Coda III « «« ««
rit. a tempo

## bˆ««ˆ .. #ˆ ˆj
««ˆ« «˙«˙˙«
«
& b œ«ˆ»»» à.á b_
=========
_œ»»» ÑÑ œ»»»» ˙»»»

» _œ»»» Ü n_
Kaj Nilsson 050719

u
diguitarian.wordpress.com

Vous aimerez peut-être aussi