Vous êtes sur la page 1sur 3

Pilih jawaban dihandap anu tepat jeung bener !

1. Unsur-unsur intrinsik kawih nyaeta, kacuali...


a. Tema
b. Rasa
c. Wiletan
d. Latar
2. Rupa-rupa kawih dumasar kana kamekaran waktu nyaeta...
a. Buhun, jaman Belanda, baru.
b. Jaman Belanda, Jaman Jepang, wanda anyar.
c. Buhun, Jaman Jepang, wanda anyar.
d. Jawabanana bener sadayana
3. Bedana kawih jeung tembang nyaeta...
a. Kawih mah teu kauger ku rupa-rupa aturan, tembang mah kauger ku aturan nyaeta
aturan pupuh.
b. Tembang mah lalaguan jaman kiwari, kawih mah lalaguan tos lami.
c. Kawih mah tradisional, tembang mah modern.
d. Salah sadayana
4. Rakitan basa anu ditulis ku para bujangga atawa seniman sarta miboga birama anu ajeg
disebut ogé ....
a. Kawih
b. Sajak
c. Pédaran
d. Mantra
5. Rumpaka kawih aya opat, iwal ti ...
a. Rasa
b. Nada
c. Amanat
d. Latar
6. Salah sahiji contoh gaya basa ngasor, nyaéta .....
a. Gunung siga anu milu nguyung
b. Najan nepi ka ceurik getih ogé
c. Dahar gé ukur jeung uyah
d. Karunya anakna teh geuning teu ningali
7. Gaya basa nu sok dipake pikeun ngaganti (ngaran) ku sesebutan nyaeta ....
a. Mijalma
b. Lalandian
c. Ngasor
d. Rarahulan
8. Sapu Nyéré Pegat Simpay nyaeta kawih nu diciptakeun ku ....
a. Sambas Mangundikarta
b. Mus K. Wirya
c. Musrih
d. Koko Koswara
9. Dina karawitan Sunda. antara kawih jeung tembang teh dlbedakeun. dina kawih
mah aya wirahma jeung .
a. tempo
b. padalisan
c. jajaran
d konci nada
10. Kakawih sok disebit oge kawih murangkalih atawa barudak lataran....
a. Dikawihheun ku barudak sakola
b. eusi rumpaka kawihna ngenaan barudak
c. dikawihkeunana dina kaulinan barudak
d. wajib dihaleuangken ku barudak sakola

II. SOAL URAIAN


1. Naon anu disebut jeung kawih ?
2. Sebutkeun jenis-jenis kawih ?
3. Sebutkeun rupa-rupa kawih ?
4. Sebutkeun gunana kawih ?
5. Sebutkeun tilu contoh kawih ?
I. Eusina PG
1. C 6. C
2. C 7. B
3. A 8. A
4. A 9. A
5. D 10. C
II. Eusina Uraian
1. Kawih nyaeta lalaguan sunda bebas anu miboga unsur-unsur seni music jeung seni
sastra.
2. Jenis-jenis kawih : kawih tungtung,kawih panjang,kawih lalangunan,kawih
bongbongkaso,kawih parerane,kawih sisindiran,kawih bwatuha,,kawih
babatranan,jsb.
3. Rupa-rupa kawih : kawih buhun tradisional,kawih jaman jepang,kawih wanda anyar
atawa jaman kiwari,jsb.
4. Gunana kawih nyaeta pikeun ngebrehkeun jiwa/perasaan anu ngaran eta kawih.
5. Kawih Pahlawan toha ,Kawih Karatagan pamuda Indonesia, Kawih Sabilulumgan.

Vous aimerez peut-être aussi