Vous êtes sur la page 1sur 2

Trumpet in B b 1

Leroy Anderson Favorites


Featuring The Syncopated Clock, Sleigh Ride, Blue Tango, Plink, Plank, Plunk! and Serenata
By Leroy Anderson
Arr. by Jack Bullock
Moderately slow q = 92
#### 4 Œ
rit.

& 4 Ó œ nœ #œ n˙ n˙ ˙ ‰ œj œ œ ˙ ‰ œJ œ œ n ˙ . œ
f ƒ f F
3

The Syncopated Clock


8 8 3
Moderately q = 116
#### w
8 24
16
œ Œ Ó Ó Œ
6

&
œ.
p F
#### nnnn
rit.

œ œ œ œ Œ Œ j‰ Œ Ó C
28

& œ œ œ
œ. . . œ. . œ . j œ œ œ œ œ.
œ . .
f F
Sleigh Ride

6
Moderate h = 100 (See: Notes to Conductor)
. œ. œ. >œ œ. œ. œ. >œ
33

C Œ œ Œ Ó .. Œ œ œ œ
1.

& œ œ. œ. œ.
> P
f
6
47

& b œ œ n œ œ .. Œ œ ˙ Œ Œ #œ ˙ Œ
2.

œ ˙
44

#œ ˙
F> > F > >
63
8 10 . œ. œ. 2
œ. Œ Ó
55 73

& Œ œ œ œ œ. œ
. . .
F f
Blue Tango

~~~ whinny
¿Horse # 4 4
82
^ ^ " 4 U #
Short pause Slightly faster

& ~~~~~ ∑ Ó ∑ #
# .. ..
78 1.

œ œ 4
ƒ f
#### 4 3 j
94

.. Ó ‰ œ œ œ jœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
90 2. 1.

& J œ J

#### 9
n # # # 42
104

œ œ œ œ ˙. Œ .. œ œ œ œ œ œ Ó
100 2.

& ˙ ˙
p
Plink, Plank, Plunk!

### 2 6 6 7
113 Moderately fast q = 120-126 129

& 4 ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Œ ‰ œ. œ. œ. œ.j ‰ Œ
J J J
P P
2 Leroy Anderson Favorites - Trumpet in Bb 1

137

# # # ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Œ 3 6
145
j ‰ œ. œ. œ.
J ˙ œ ‰Œ ∑
136

& J J
P Ṗ P
Serenata 170

# # # œ. ‰ Œ 7 8 8
molto rit. 162 Moderately fast q = 120

44 ‰ j œ œ œ n œ œ Œ œ nUœ Œ
152

& J œœ
F f
178
### w ˙ œœœ œ œ ˙ ˙ œ ‰ ‰nœ w ˙ œœœ œ œ ˙
3

& J J
3 F f
### œ ˙
186

œœœ œ œ œ œ œ ˙ œ w œ w nœ n˙ œ
185 3

& ˙
ƒ

### 6 >œ > >œ >œ >œ


194 200 rall.
w œ- Œ Ó Œ œ œ Œ nœ œ Œ œ n
192

&
F > > > >
f
203
# # # n >˙ n >˙ w> ˙. Œ
U
w
&
ƒ

Vous aimerez peut-être aussi