Vous êtes sur la page 1sur 2

ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU

Tenor

16 Pj j ,
Adagietto {q = 66} A Nhạc & lời: LỆ GIANG

b 2 œ . œj œ . j œ j œj œ œ œ
.
Vb 4 Œ œ œ œ
j
œ œ
j
R R
œ
Khi em nói yêu anh vườn cây đầy hoa trái Khi anh

,
bb j œ. œœ ˙ œ œ œj œ œ j j œ œ œj œ œj œj
22 3 cresc. 3

V œ
J J J œ œ œ. j œ J
œ
nắm tay em mây trắng bay chỉ còn ánh trăng mờ Và khi chúng ta yêu

, ,f
˙ œ œ œj œ œ ˙
B

bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ˙ j
œ œJ œJ JJ J
28

V J J J J J J J J
œ
J
3 3 3
nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu!

bb ‰ œ œj œ œ œ œ j j j
‰ j # œj œ œ . œ œ œ œj œJ œ
J J J J J œ œ ˙
35

V œ J J J J ˙
Bên luỹ tre xanh xây nhiều công trình Giọng hò thiết tha tình yêu đất nước chan hoà
C
13 f D
˙ œ œ œj œ
bb

œ Œ Œ œJ œ J J J œ ˙ ‰ J J œJ
œ
42

V
œ
J J
Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu! Anh dắt em

,
b b œ œ j j j
‰ j # œj œ œ . œ œ œ œj œJ œ j
V JJ œ œ ˙ œ œj œ n œ ˙
61

œ J J J J ˙
đi ôn nhiều kỷ niệm Cùng nhiều ước mơ tình yêu mãi mãi mong chờ hò ơ

b j j œ œ nœ ˙ , 15
E

b œ œ nœ. œ ˙ œ œ œ.bœ ˙ ∑
V œ œ
69

J J
hò ơ ơ hơ

bb ΠPj j ,
F

œ . œj œ . j œ j œj œ œ œ
. j œ. œ œ ˙ œ Œ
91

V œ œ œ
j
œ œ
j
R R
œ
œ
Khi em nói yêu anh vườn cây đầy hoa trái Khi anh nắm tay em

,
Vb
b ∑ Œ ‰ j œ œ œj œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œJ
3

˙
99 cresc.

œ J J J J J J J J J
3 3 3
Và khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm
Đất nước tình yêu
2

, f
˙ œ œ œj œ œ j
G
b œ ˙ ‰ J J œJ œJ œJ œj œ
œ jœ
V b œ J œJ J J J J
105
œ
˙
Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu! Bên luỹ tre xanh xây nhiều công trình

j œ œ œj œ 6
H

b b ‰ j j œ œ Œ œ œj œJ
œ œ œ Œ
112

V œ # œ J . J J J J ˙ J
Giọng hò thiết tha tình yêu đất nước chan hoà anh giữ

,
b œ j j œ j j j œ œ œj œJ
V J œ œ œ œ œ . j œ J œ œ œJ œJ œJ œJ œJ œJ
b œ
3

œ
124 3 cresc.

œ J J
3 3 3
yên ngọt ngào tiếngru hời Và khi chúng ta xa nhau gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh tin thắng

, f
˙ œ œ œj œ
‰ œJ œ œJ œJ œJ œ œj œj
I

bb œ œJ œJ J J J œ ˙
j
˙
129

V J J ˙
giặc Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu! Anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm

,
b b ‰ j j œ œ œj œ œ œj œ œ j j jœ œ nœ ˙
œ œj œ n œ ˙ œœ
137

V œ #œ J . J J J J ˙
Cùng nhiều ước mơ tình yêu mãi mãi mong chờ hò ơ hò ơ

,
bb œ, œ n œ . œ ˙ j j nœ , nœ.
J

œ œ œ.bœ ˙ j
œ œj œ n œ ˙ œ œ œœ ˙ œœ œ
145

V J J J
ơ hơ hò ơ hò ơ ơ

, ƒ
b
Vb ˙ œ œ œ. bœ ˙ ˙ ˙ ˙ œ
J ‰ Œ
U
Ó
154

J
ah