Vous êtes sur la page 1sur 456

FILE 509_DS 1.

700 KHÁCH HÀNG CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ TẠI Q


1728

STT

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57
58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69
70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81
82

83

84

85

86

87

88

89

90

91
92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104
105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117
118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129
130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142
143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154
155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165
166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177
178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190
191

192

193

194

195

196

197

198

199

200
201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212
213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224
225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235
236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246
247

248

249

250

251

252

253

254

255
256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266
267

268

269

270

271

272

273

274

275

276
277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287
288

289

290

291

292

293

294

295

296

297
298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308
309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320
321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332
333

334

335

336

337

338

339

340
341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352
353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363
364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376
377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389
390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401
402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413
414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426
427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437
438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448
449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459
460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471
472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483
484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497
498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509
510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521
522

523

524

525

526

527

528

529

530

531
532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544
545

546

547

548

549

550

551

552

553

554
555

556

557

558

559

560

561

562

563
564

565

566

567

568

569

570

571

572

573
574

575

576

577

578

579

580

581

582
583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593
594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606
607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618
619

620

621

622

623

624

625

626

627
628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639
640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651
652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664
665

666

667

668

669

670

671

672

673

674
675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686
687

688

689

690

691

692

693

694

695
696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707
708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718
719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731
732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742
743

744

745

746

747

748

749

750

751

752
753

754

755

756

757

758

759

760

761

762
763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774
775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787
788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799
800

801

802

803

804

805

806

807

808

809
810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820
821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831
832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843
844

845

846

847

848

849

850

851

852
853

854

855

856

857

858

859

860

861

862
863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873
874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884
885

886

887

888

889

890

891

892

893

894
895

896

897

898

899

900

901

902

903

904
905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917
918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929
930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940
941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954
955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967
968

969

970

971

972

973

974

975

976
977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990
991

992

993

994

995

996

997

998

999
1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008
1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018
1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031
1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042
1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054
1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065
1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075
1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086
1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100
1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112
1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124
1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136
1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147
1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158
1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170
1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182
1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193
1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204
1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215
1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228
1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238
1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249
1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261
1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272
1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285
1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296
1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306
1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318
1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328
1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339
1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353
1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364
1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376
1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389
1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400
1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410
1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422
1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433
1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445
1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456
1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468
1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478
1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490
1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502
1503

1504

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

1513

1514

1515
1516

1517

1518

1519

1520

1521

1522

1523

1524

1525
1526

1527

1528

1529

1530

1531

1532

1533

1534

1535

1536
1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549
1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560
1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571
1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

1582
1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592
1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604
1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615
1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627
1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640
1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652
1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662
1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672
1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684
1685

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696
1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708
1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720
1721

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728
FILE 509_DS 1.700 KHÁCH HÀNG CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ TẠI QUẬN
1728

DIỄN GIẢI CHI TIẾT TÀI SẢN CHO THUÊ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG, DT 31 M2/ TẦNG, ÔTÔ VÀO TẬN NHÀ, ĐIỆN NƯỚC, WC KHÉP KÍN, 8
TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MÁI BẰNG 20 M2, CÓ SÂN RỘNG 10 M2, SỐ 10/1 NGÕ 335 THỤY KHUÊ, 2
TRIỆU, TT 3 THÁNG/LẦN, HĐDH.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TÒA NHÀ 7 TẦNG SỐ 76 LẠC LONG QUÂN, Q.TH, DT 70 M2, CÓ GARA ĐỂ XE, 3 MẶT
TIỀN, CHO THUÊ VP, NGÂN HÀNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP TÒA NHÀ 713 LẠC LONG QUÂN TÂY HỒ TẦNG 15A2 /
25 TẦNG DT115M2 , 03PN ,02 PHỤ , MG , TL , TIVI , SOFA , ĐH , TỦ BẾP , TỦ ÁO , GƯỜNG
ĐỆM , NỘI THẤT CAO CẤP TIỆN HỘ GIA ĐÌNH Ở ( GIAO NHÀ NGAY ) GIÁ 12,5 TRIỆU /
THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG HOẶC NGƯỜI NUỚC NGOÀI Ở PHỐ LẠC LONG QUÂN CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG HOẶC NGƯỜI NUỚC NGOÀI Ở PHỐ LẠC LONG QUÂN DT
SÀN 125 M 8 TẦNG CÓ THANG MÁY ,CÓ GARA Ô TÔ ,CHO THUÊ THEO TẦNG 550 USD
/TẦNG,SỬ DỤNG 24/24 .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT PHỐ, SỐ 99 THỤY KHUÊ, MT 4M, DT 12 M2, TIỆN KINH DOANH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 GIAN NHÀ CẤP 4 CŨ, TRÊN KHUÔN VIÊN ĐẤT CÓ TƯỜNG BAO QUANH, DT
200 M2, CÓ ĐỒNG HỒ ĐN ĐỦ, SỐ 5 NGÕ 579 LẠC LONG QUÂN, GIÁ TT, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRỌ TẠI NGÕ 124 ĐƯỜNG ÂU CƠ CHO THUÊ NHÀ TRỌ DIỆN TÍCH 18M2,CÔNG
TRÌNH PHỤ KHÉP KÍN,ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ,ĐI ĐÓNG VỀ MỞ,TẠI NGÁCH 89 NGÕ 124
ĐƯỜNG ÂU CƠ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 NGÕ 124 ÂU CƠ, TỨ LIÊN, TÂY HỒ, CHO THUÊ NHÀ CẤP 4 NGÕ 124 ÂU
CƠ, TỨ LIÊN, TÂY HỒ, DTSD 46 M2, GÁC LỬNG 6 M2, PHỤ KHÉP KÍN, SẠCH SẼ, THOÁNG
MÁT, ĐƯỜNG RỘNG 6M, GIÁ 3 TRIỆU/THÁNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT BẰNG 500M MẶT ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, TÂY HỒ, GẦN KHU ĐÔ
THỊ CIPUCHA KINH DOANH TỐT, CÓ NHÀ CẤP 4, CHO THUÊ LÂU DÀI, GIÁ 20TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH HOẶC VP THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CT14A2 CIPUTRA NAM THĂNG LONG,
GẦN UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ, DT 73 M2, NHÀ MỚI, VỊ TRÍ ĐẸP, ĐẦU HỒI, 2
HƯỚNG NHÌN RA HỒ TÂY, LẠC LONG QUÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC 249A THỤY KHUÊ, DT 146 M2, 3 PN, PK, BẾP, 2 PHỤ, VIEW NHÌN RA HỒ TÂY,
ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP, Ở LUÔN, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG DT 60 M2, NGÕ 424 THỤY KHUÊ, ĐỦ TIỆN NGHI, ĐỒ ĐẠC, PHÙ HỢP NGƯỜI
NƯỚC NGOÀI VÀ HỘ GIA ĐÌNH Ở, YÊN TĨNH, AN NINH TỐT, 8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUE NHA CHO THUE NHA CAP 4 , RONG 22M , CO CONG TRINH PHU + BEP . DI LAI TU
DO, AN NINH TOT. DIA CHI : NGO 124 AU CO , TAY HO.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ DT 250 M2, T2 CIPUTRA, ĐÃ CẢI TẠO HIỆN ĐẠI, VÀO Ở NGAY, ƯU TIÊN
NGƯỜI NN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 445 LẠC LONG QUÂN CHO THUÊ NHÀ 2 TẦNG ĐẦU DÃY N15, KHU K10,
NGÕ 445 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ (VÀO NGÕ KHOẢNG 300M). NHÀ BỀ THẾ, DIỆN TÍCH
SỬ DỤNG HƠN 120M2, 2 MẶT NGÕ RỘNG (HƯỚNG ĐÔNG NAM VÀ TÂY NAM), Ô TÔ TẢI
ĐỖ CỬA. CÁCH CHỢ BƯỞI 2KM, CÁCH KS DAEWOO CHỈ VÀI PHÚT ĐI Ô TÔ. NHÀ
THOÁNG MÁT, SẠCH SẼ, TRONG KHU TẬP THỂ CÔNG AN NÊN AN NINH TỐT, DÂN TRÍ
CAO, CÓ BÃI ĐỂ NHIỀU Ô TÔ, XE MÁY (CÓ BẢO VỆ 24/24). TIỆN LÀM VĂN PHÒNG CÔNG
TY, KHO HÀNG, NHÀ RIÊNG. NHÀ CHÍNH CHỦ, GIÁ 8TR/THANG. THANH TOÁN 3
THÁNG/LẦN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DTMB
34 M2, 4 TẦNG, NHÀ MỚI XÂY, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, SỐ NHÀ 8 ĐƯỜNG ÂU CƠ, NGÕ 310
NGHI TÀM.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ CẤP 4 NGÕ 172/69 ÂU CƠ - TÂY HỒ - HN, DIỆN TÍCH 40M2 X 2
PHÒNG VỆ SINH KHÉP KÍN RIÊNG BIỆT, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, AN NINH TỐT. GIÁ: 2TR800
HOẶC THƯƠNG LƯỢNG VỚICHỦ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC CAO CẤP GOLDEN WEST LAKE, SỐ 151 PHỐ THỤY KHUÊ, Q.TÂY HỒ, DT 122
M2, 2PN, TẦNG 12, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 1 NGÕ 395 LẠC LONG QUÂN (CÁCH CHỢ BƯỞI 1KM), DTSD 15 M2, GIÁ 1,3
TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ GẦN KS THẮNG LỢI, 110M, 2PN, ĐỦ ĐỒ, NỘI THẤT ĐẸP CHO THUÊ CĂN
HỘ GẦN KS THẮNG LỢI, 110M, 2PN, ĐỦ ĐỒ, NỘI THẤT ĐẸP: TV,TL, ĐH, MG, BG…NHÀ
THOÁNG, VIEW HỒ. 1000 USD.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐỂ Ở, 3 TẦNG TRONG NGÕ NGHI TÀM, GIÁ KHOẢNG 3TR CHO THỂ NHÀ 20M,
3 TẦNG, TRONG NGÕ 108 NGHI TÀM.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ MẶT BẰNG 80 M2, CỬA KHẨU AN DƯƠNG, KHU ĐÔNG DÂN CƯ, KINH DOANH TỐT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CC KHÉP KÍN, KHU PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, DT 42- 51 M2, CÓ 2PN, PK, PHỤ,
BẾP, BC THOÁNG MÁT SẠCH SẼ, DÂN TRÍ CAO, AN NINH TỐT, NỘI THẤT SANG TRỌNG,
SÀN GỖ, TỦ BẾP, SOFA, TỦ ÁO, BÀN ĂN, TH CÁP, NÉT, NHIỀU CỬA SỔ, 4 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NN THUÊ, DT 100 M2X4 TẦNG, MT 7M, CÓ SÂN, CÓ CHỖ ĐỂ XE, LÀM NHÀ Ở, VP,
ĐƯỜNG VEN HỒ, NHẬT TÂN, TÂY HỒ, 45 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ XÂY THÔ, D5D VƯỜN ĐÀO- TÂY HỒ, DT 225 M2, NHÀ 5 TẦNG, GIÁ HỢP
LÝ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ NHÀ F XUÂN LA, 2 BAN CÔNG, 3 PHÒNG NGỦ, 3 VS, 120 M2, GIÁ 8 TR CHO
THUÊ CĂN HỘ NHÀ F15 XUÂN LA, CĂN GÓC 2 BAN CÔNG, 3 PHÒNG NGỦ, 3 VỆ SINH, CÓ 2
ĐH, BÌNH NÓNG LẠNH, TỦ BẾP + BẾP ÂM. CHO THUÊ DÀI HẠN, GIÁ 8 TRIỆU ĐỒNG/
THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ HĐDH, 4 TẦNG NHỎ, RIÊNG BIỆT, TIỆN 2 NGƯỜI Ở, CÓ NL, ĐIỆN NƯỚC CT
RIÊNG, CÁCH MĐ 11M, GẦN ĐỒN CA PHỐ THỤY KHUÊ, 2,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ YÊN PHỤ, DT 70 M2, MT 4M, NHÀ ĐẸP, TIỆN NGHI ĐỦ, VIEW HỒ
TÂY, HÈ RỘNG, CÓ CHỖ ĐỂ ÔTÔ, TIỆN LÀM CỬA HÀNG VĂN PHÒNG, SÀN GD...

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUE CHUNG CU 43M2 DUONG AN DUONG VUONG GAN DUONG LAC LONG QUAN
Q.TAY HO CHO THUE CĂN HỘ CHUNG CƯ MINI 43 M2, 1PK, 1 PN, 1 BẾP, 1 WC, 1 BAN
CÔNG, TẠI NGÕ 63 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, GẦN ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN VÀ
CIPUTRA VÀ CÔNG VIÊN NƯỚC, TIỆN ĐI LẠI, NỘI THẤT ĐỦ"DIEU HOA,BINH NONG
LANH", CỬA GỖ, SÀN GỖ,NHA CO NOI THAT DAY DU GOM GIUONG TU KE TIVI TU
PHAN.AI CO NHU CAU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ SPA LÀM ĐẸP VỚI MÁY MÓC HIỆN ĐẠI VÀ MỸ PHẨM CHÂU ÂU TẠI XUÂN DIỆU,
CẠNH KHÁCH SẠN SHERATON, CÓ CHỖ ĐỂ XE ÔTÔ, KD TỐT VÀ ỔN ĐỊNH, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHUNG CƯ CAO CẤP CHO THUÊ CHUNG CƯ CAO CẤP TẠI KHU CHƯNG CƯ VƯỜN
ĐÀO NGAY CẠNH KHU ĐÔ THỊ SIPUCHA GẦN CÔNG VIEN NƯỚC HỒ TÂY.TỔNG DIỆN
TÍCH 126M2 GỒM 3 PHÒNG NGỦ,1 PHÒNG KHÁCH,2 VỆ SINH,CÓ BỒN TẮM,NỘI THẤT
THIẾT KẾ CHÂU ÂU,CÓ QUẦY BAR,SÀN LÁT GỖ TỰ NHIÊN,TẦNG 1602.ĐỨNG TRÊN BAN
CÔNG CÓ THỂ THẤY KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP.AI CO NHU CAU XIN LIEN HE SDT
01658571344 HOAC 0902485885.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 191 LẠC LONG QUÂN, MT 5M, DT 73 M2, 2 TẦNG, ĐIỆN NƯỚC TỐT, DÂN
TRÍ CAO, HĐDH, 7,5 TRIỆU, MIỄN TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
CHO THUÊ 20 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG, TDT 105 M2, MẶT SÀN 35 M2, SỐ NHÀ 10 NGÕ 460 THỤY KHUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ DT 110 M2, 1PN, 1PK, 1 BẾP, 1WC, THIẾT BỊ NỘI THẤT CAO CẤP TIÊU
CHUẨN CHÂU ÂU, AN NINH ĐẢM BẢO, YÊN TĨNH, SỐ 16/34 ÂU CƠ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BỆT THỰ 250M2 PHỦ TÂY HỒ, QUẬN TÂY HỒ CHO THUÊ BỆT THỰ 250M2 PHỦ TÂY
HỒ, QUẬN TÂY HỒ DTMB: 250M2, DTXD: 120M2 X 4 TẦNG, 4 PHÒNG NGỦ, PHỤ KHÉP KÍN,
1 PHÒNG KHÁCH, 1 PHÒNG ĂN + BẾP, GARAGE Ô TÔ, ĐỒ ĐẠC TIỆN NGHI VÀ MÁY
LẠNH,TIỆN KINH DOANH, LÀM VĂN PHÒNG, ĐỂ Ở .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 61 NGÕ 343 LẠC LONG QUÂN, DT 35 M2X3T, CÓ 4PN, 3WC, ÔTÔ ĐỖ CỬA
NHÀ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ, CĂN HỘ 2 MẶT HỒ THOÁNG MÁT, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ,
GIAO THÔNG THUẬN TIỆN; BIỆT THỰ MẶT HỒ TÂY.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG KHÉP KÍN, DIỆN TÍCH 150 M2, SN 2/32/42 AN DƯƠNG, YÊN PHỤ, 3PN,
P.BẾP, PK, 2WC, TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, GIÁ 10 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 19B NGÕ 189/15/16 AN DƯƠNG, TÂY HỒ, 4 TẦNG, 1 TUM, DT TẦNG 1: 15 M2,
TẦNG 2,3,4: 17 M2, MỚI SƠN SỬA ĐẸP, KK TỪNG TẦNG, CÓ NL, ĐH, BẾP GA, MÁY GIẶT,
4,5TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI PHỐ PHÚ GIA, PHÚ THƯỢNG, 3 TẦNG, DTSD 50 M2/TẦNG, DÂN TRÍ CAO,
AN NINH TỐT, 8 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG HOẶC CỬA HÀNG CAFE, DTMB TẦNG 1: 30 M2, TẦNG
2+3+4: 35 M2, MT 4M, MẶT ĐƯỜNG VIỀN HỒ, PHỐ THỤY KHUÊ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - GIÁ:
4TR/.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 1 LÀM CỬA HÀNG, SỐ 11 ÂU CƠ, 2 PHÒNG, MT 3M, DT 52 M2, 13 TRIỆU,
THANH TOÁN 6 THÁNG/LẦN, MIỄN TG VÀ BÁO ĐIỆN TỬ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 2 NGÕ 199 THỤY KHUÊ, DT 36 M2X4 TẦNG, ĐỦ TIỆN NGHI, ĐIỀU HÒA,
NÓNG LẠNH, BẾP GAS....
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẦNG 4 TẦNG 5 TÒA NHÀ 156 YÊN PHỤ, DT 180 M2/TẦNG, 3PN, 1PK, THANG
MÁY, TIỆN NGHI ĐỦ, VEN HỒ TÂY, GIÁ 25 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ HOẶC BÁN NHÀ SỐ 73 NGÕ 310 ĐƯỜNG NGHI TÀM, TDT 200 M2, TDTXD 350 M2, 3,5
TẦNG, 4 PHÒNG NGỦ, PHỤ KHÉP KÍN, PK 70 M2, BẾP, PĂ 40 M2.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CH MINI TDT 32 M2X2T, KK, MỚI XÂY, CÓ ĐH-NL, CÔNG TƠ RIÊNG, THC, NGÕ 18
PHỐ VÕNG THỊ, DT CAO, ĐN AN NINH TỐT, GẦN HỒ, 2,6 TR/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CCCC
HANCOM, TẦNG CAO, H: TB, DT 121 M2, 3PN NHÌN RA HỒ TÂY, 1PK, 2WC, BẾP RỘNG,
PHỐ L.L.QUÂN, THUÊ 15 TRIỆU/THÁNG, TIỆN Ở, LÀM VP.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ PHÂN LÔ 1 TẦNG, DT 40 M2+ XÉP BÊ TÔNG 20 M2, SỐ 2 DÃY N7 KHU K10 NGÕ
445 LẠC LONG QUÂN, TH, ĐIỆN NƯỚC ĐỦ, ÔTÔ ĐỖ CỬA, HĐDH, ƯU TIÊN GĐ CHÍNH CHỦ,
3,5TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở QUẬN TÂY HỒ CHO THUÊ NHÀ 2 TẦNG, DIỆN TÍCH ĐẤT 55M2, XÂY DỰNG
45 M2 X 2 TẦNG, CÓ VƯỜN SAU NHÀ, NGÕ TO Ô TÔ ĐỖ CỬA, HAI MẶT THOÁNG TẠI SỐ
10, NGÕ 29 PHỐ VÕNG THỊ, TÂY HỒ. GIÁ THUÊ: 7 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CO
THUÊ HÀ SỐ 21 NGÕ 105 ĐƯỜNG XUÂN LA (KHU TẬP THỂ TỔNG CỤC II), DT N70 M2, 3
TẦNG, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BT KHU C2 CIPUTRA, DT 126 M2 X3T, 4 PN, SÀN GỖ, ĐỦ TRANG THIẾT BỊ NỘI
THẤT, ĐẸP, MỚI SƠN SỬA LẠI, CHẤP NHẬN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 10 NGÕ 29 PHỐ THỤY KHUÊ, DT 20 M2, 4 TẦNG, 3 PHÒNG, 2 PHỤ, CÓ GT,
BÀN GHẾ, BÌNH NL, GẦN ĐƯỜNG, TIỆN ĐI LẠI, HĐDH, 6TR, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ TỪNG TẦNG, KHÉP KÍN, Ở PHỐ TÔ NGỌC VÂN, GIÁ THỎA
THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ SANG TRỌNG CÓ BỂ BƠI TẠI LÀNG QUẢNG BÁ, TÔ NGỌC VÂN, HỒ TÂY.
CHO THUÊ BIỆT THỰ SANG TRỌNG 4 TẦNG KHUÔN VIÊN 205M2 (ĐANG CHO SỨ QUÁN
PHÁP THUÊ), ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CÓ BỂ BƠI RIÊNG TRONG NHÀ, SÂN VƯỜN RỘNG, SÁT HỒ
TÂY GỒM 3PN, 2 PHÒNG KHÁCH ĐẶC BIỆT, 2 BẾP RỘNG , 1 PHÒNG LÀM VIỆC, 1 PHÒNG
TẬP, PHÒNG CHO NGƯỜI GIÚP VIỆC, V.V. ĐỊA CHỈ: NGÕ 67 TÔ NGỌC VÂN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3,5 TẦNG KHU NGHI TÀM, GẦN CHỢ YÊN PHỤ, DT 60 M2, 5P, 2 PHỤ, H: ĐN, HĐ
DÀI HẠN, 6,5TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 191 LẠC LONG QUÂN, DT 92 M2, DTXD 60 M2X2 TẦNG, GỒM 3
PHÒNG+SÂN TRƯỚC SAU, 2 MẶT NGÕ, ÔTÔ ĐỖ CỬA, TIỆN LÀM VP, KHO...

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ CĂN HỘ 123 M2, TẠI TẦNG 14- E5 CIPUTRA, 3PN, 2 PHỤ, BẾP,
P.ĂN, PK, ĐỦ TIỆN NGHI, TK HIỆN ĐẠI.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MP LẠC LONG QUÂN, MB 300 M2, MT 7M, 1T, VỊ TRÍ ĐẸP, TIỆN KD CÁC LOẠI
MẶT HÀNG, VP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG, MẶT BẰNG RỘNG, SỐ 191 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, P.PHÚ
THƯỢNG, TÂY HỒ, CÓ THỂ LÀM NHÔM KÍNH, HÀN SẮT, GIÁ 3 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐẤT
MẶT TIỀN ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG,TÂY HỒHN,DT300M2,MT14M,10T/TH CHO THUÊ
MẶT BẰNG 300M2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG AN DƯƠNG 14M. THUẬN TIỆN MỞ NHÀ HÀNG,
XƯỞNG....ĐẤT THỔ CƯ SĐ CHÍNH CHỦ. CHO THUÊ GÍA 10TR/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 305 THỤY KHUÊ, DT 60 M2X3T, 6 PHÒNG, GIÁ 30 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG 15 M2, NHÀ SỐ 4 ĐƯỜNG XUÂN DIỆU, P.QUẢNG AN, TÂY HỒ, KINH
DOANH BÁN VÉ MÁY BAY, ĐẠI LÝ ĐIỆN THOẠI, VP, HÀNG MỸ PHẨM, LƯU NIỆM, QUẦN
ÁO, GIẦY DÉP, TRANH ẢNH, PHOTO (KHÔNG KD ĂN UỐNG).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẦNG 1 LÀM VĂN PHÒNG NHỎ, DT 50 M2, MẶT HỒ NGHI TÀM, SÁT KHÁCH
SẠN SHERATON, GIÁ 10 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CC KHU VƯỜN ĐÀO, PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, DT 130 M2, 3 PHÒNG, 2 PHỤ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ GOLDEN WESTLAKE, DT 114 M2, 2 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG GIÚP VIỆC, ĐỦ
NỘI THẤT HIỆN ĐẠI.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG HOẶC KINH DOANH SỐ 254 THỤY KHUÊ, MT 6MX5M= 30
M2.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CCCC
KHU ĐÔ THỊ CIPUTRA, NHÀ E4- P202, DT 142 M2, HƯỚNG NAM, NHÌN SANG SÂN TRƯỜNG
HANOI ACADEMY SCHOOL, 4 PHÒNG NGỦ, BẾP, ĐỦ TIỆN NGHI, ĐỦ ĐIỀU HÒA CÁC
PHÒNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ, BIỆT THỰ CIPUTRA CHO THUÊ CHCC , BIỆT THỰ TRONG CIPUTRA, TỪ 3
PN ĐẾN 5PN, SÀN GỖ, ĐỦ ĐỒ NỘI THẤT HIỆN ĐẠI, AN NINH TỐT, RẤT PHÙ HỢP CHO GIA
ĐÌNH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI VIỆT NAM SINH SỐNG LÂU DÀI, ỔN ĐỊNH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NHƯỢNG 1000M2 ĐẤT SỔ ĐỎ MẶT HỒ TÂY NHƯỢNG 1000M2 ĐẤT SỔ ĐỎ MẶT HỒ TÂY,
MT 30M, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG AN DƯƠNG, DIỆN TÍCH 65 M2, 4 TẦNG +1 TUM, PHỤ KHÉP KÍN,
ĐỦ TIỆN NGHI HOẶC CHO THUÊ PHÒNG Ở, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, TIỆN ĐI LẠI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ CẦN CHO THUÊ BIỆT THỰ 350M2 CÓ SÂN VƯỜN BỂ BƠI, 4
PHÒNG NGỦ. GIÁ THƯƠNG LƯỢNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG, KHO , XƯỞNG.. CHO THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG, KHO,
XƯỞNG, TRUNG TÂM TDTT.... DIÊN TÍCH: 170M2, OTO DỖ CỬA, ĐỦ WC , ĐIỆN NƯỚC, TAI
NHÀ SỐ: 1, NGÕ 119, ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, PHƯỜNG TỨ LIÊN, QUÂN TÂY HỒ, HÀ
NỘI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ HOẶC BÁN 2 NHÀ CẤP 4, DT 18 M2, TRÊN DT ĐẤT 50 M2, TẠI PHƯỜNG TỨ LIÊN,
Q.TÂY HỒ, GIẤY TỜ VIẾT TAY, TẠI NGÕ 76 ĐƯỜNG AN DƯƠNG, GIÁ 250 TRIỆU, THUÊ 1
TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MỌI
CHI TIẾT XIN VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHUNG CƯ MINI, 3 CĂN HỘ KHÉP KÍN, KHU ÂU CƠ, TÂY HỒ, GẦN KS THẮNG LỢI,
NHÀ MỚI XÂY, DT 34M/1 PHÒNG, GIÁ 4TR/PHÒNG, CÓ TRUYỀN HÌNH CÁP, NÓNG LẠNH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ BIỆT THƯ NHÀ VƯỜN SỐ 23C5 CIPUTRA, CẦN CHO THUÊ BIỆT THƯ NHÀ
VƯỜN SỐ 23C5 CIPUTRA, QUẬN TÂY HỒN, HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 1, 217M2, XÂY 3 TẦNG 6
PHÒNG, ĐÃ CẢI TẠO SỬA CHỮA ĐẸP, ĐỦ TIỆN NGHI, KHÁCH VỪA HẾT HỢP ĐỒNG, GIÁ
THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ NHÀ GẤP CẦN CHO THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG DẠO VEN HỒ TÂY PHỐ VÕNG
THỊ LÀM VĂN PHÒNG , SPA HOẶC BÁN CAFFEE. 02 MẶT TIỀN 10M VÀ 12 M. MẶT BẰNG
100M2X 2 TẦNG. HAI TẦNG TRÊN CHỦ NHÀ Ở. GIÁ 40.000.000 TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 1 BIỆT THỰ VƯỜN ĐÀO, LÀM VĂN PHÒNG, TẠI NGÕ 685 LẠC LONG QUÂN,
DT 150 M2, ĐỂ THÔNG PHÒNG RỘNG, THÍCH HỢP CHO 15-20 NGƯỜI LÀM, LỐI ĐI RIÊNG,
MẶT TIỀN ĐẸP, CÓ SÂN RỘNG ĐỂ ÔTÔ, XE MÁY, TIỆN LÀM VP, SHOWROOM.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG HOẶC KINH DOANH CHO THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG
HOẶC KINH DOANH TẠI CHỈ 101 NGÕ 25 VŨ NGỌC PHAN, TX, HN, TẦNG 1, DT 48 M2, GIÁ
7TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ, BÁN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN, DT 45 M2X2 TẦNG, TRÊN
190 M2 ĐẤT, MT 7M ĐƯỜNG DẠO VEN HỒ TÂY, GẦN ĐƯỜNG THANH NIÊN, ĐỊA ĐIỂM
ĐẸP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC PENTHOUSE ĐẸP, CHÍNH CHỦ TẠI G02, TẦNG 20, KHU CIPUTRA CHO NGƯỜI
NN THUÊ CHCC PENTHOUSE MỚI SỬA VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐẸP, CHÍNH CHỦ TẠI
G02, TẦNG 20, KHU CIPUTRA, DIỆN TÍCH 200M2, ĐẦY ĐỦ ĐỒ ĐẠC, SÀN GỖ, 3 PN, 3 WC.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM KHO,XƯỞNG, CỬA HÀNG CHO THUÊ NHÀ CŨ 2 TẦNG , DIỆN TÍCH
100MET, MẶT TIỀN 13M, MẶT ĐƯỜNG XUÂN ĐỈNH,TIỆN LÀM KHO,XƯỞNG,VĂN PHÒNG,
GIÁ 10 TRIÊU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ DT 100 M2, 1 PN, NỘI THẤT TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI, MIỄN PHÍ INTERNET, TH
CÁP, DỌN WC.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, TẦNG TRỆT, NHÀ 49 NGÕ 52 ĐƯỜNG TÔ NGỌC VÂN, ĐƯỜNG
VEN HỒ TÂY, DT 65 M2, ĐỦ ĐỒ, ĐỂ Ở HOẶC KD, 10 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ, DT ĐẤT: 180 M2, 90 M2/1 TẦNG, 1 TẦNG KHÁCH LỚN, 1P.BẾP, 6PN, 4WC,
TIỆN LÀM VP, NGÕ RỘNG, ÔTÔ VÀO NHÀ, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 32 M2X5T, SỐ 8B NGÕ 125A ĐƯỜNG NGHI TÀM, CÁCH MĐ 15M, ĐƯỜNG
THANH NIÊN 300M, TRÊN MÁI NHÌN ĐƯỢC TOÀN CẢNH HỒ TÂY, 9 TR/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ VEN HỒ AO VẢ, PHỐ YÊN HOA, GẦN LÀNG YÊN PHỤ, TÂY HỒ, DT 50 M2X5
TẦNG, CÓ THANG MÁY, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG HOẶC NHÀ Ở, DT 20 M2, ĐIỆN NƯỚC, RIÊNG BIỆT, MẶT ĐƯỜNG ĐÊ
QUAI, SỐ 46 TỔ 23 CỤM 3 PHƯỜNG TỨ LIÊN, 3 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MẶT ĐƯỜNG XUÂN DIỆU,CHO CƠ QUAN THUÊ,GIÁ RẺ. CHO CƠ QUAN,VĂN PHÒNG
THUÊ GIÁ RẺ NHÀ MẶT ĐƯỜNG XUÂN DIỆU,DT MĂT ĐẤT >300M2,XÂY 5 TẦNG,MẶT
TIỀN RỘNG,KINH DOANH TỐT.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CÓ CỬA HÀNG, MT 4M, DT 60 M2, CÓ SÂN SAU, CHỖ ĐỂ ÔTÔ SÂN TRƯỚC
30M, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CHUNG CƯ GOLDEN WESTLAKE DT:84 CHÍNH CHỦ CHO THUÊ
CHUNG CƯ GOLDEN WESTLAKE DT:84, 2PN, 2VS, 1PK THÁP DONG ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DIỆN TÍCH 75 M2X5 TẦNG= 370 M2, VĂN PHÒNG, NGÂN HÀNG, LÀM NHÀ
HÀNG HOẶC BÁN, 210 MẶT ĐƯỜNG NGHI TÀM, Q.TÂY HỒ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ CHCC 504 G02 CIPUTRA, ĐỦ TRANG THIẾT BỊ, ĐỒ ĐÙNG HIỆN
ĐẠI, 22 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT
THỰ SỐ 22, DÃY T1, KHU ĐÔ THỊ CIPUTRA, MẶT ĐƯỜNG ĐÔI, LÔ GÓC, DT 305 M2, XÂY 3
TẦNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BT CAO CẤP 24 LÔ D3A-3 VƯỜN ĐÀO, VỊ TRÍ GÓC, GẦN TRƯỜNG QT VIỆT MỸ, DÂN
TRÍ CAO, ĐƯỜNG TRƯỚC NHÀ 13M, TIỆN ĐI LẠI, DT ĐẤT 300 M2, DTXD 150 M2X5T, CÓ
TẦNG HẦM, THANG MÁY, TB HIỆN ĐẠI, 115 TRIỆU, CHẤP NHẬN MG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGỪỜI NN THUÊ NHÀ KHU NGHI TÀM CHO NGỪỜI NN THUÊ NHÀ KHU NGHI TÀM, GẦN
KHÁCH SẠN SHERATON..DT 90/ 200M X 2 TẦNG, 3 PHÒNG NGỦ, RIÊNG SÂN VƯỜN 100M,
CỰC KÌ YÊN TĨNH. 16,8TR/THÁNG HƯƠNG:0989977760.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MÁI BẰNG NGÕ 445 NGÁCH 22 SỐ 7 LẠC LONG QUÂN, DT 34 M2, MT 4,8M,
GÁC XÉP BT, PHỤ, BẾP KHÉP KÍN, NGÕ ÔTÔ TRÁNH NHAU, AN NINH TỐT, GIÁ 4 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 60 M2, 3 MẶT TIỀN, CÓ CHỖ ĐỂ ÔTÔ, GẦN NHÀ TRẺ PHÚ GIA, PHƯỜNG
PHÚ THƯỢNG, Q.TÂY HỒ, 6 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ BIỆT THỰ ĐƯỜNG TÔ NGỌC VÂN, Q.TÂY HỒ, DT 130 M2, 4 PHÒNG NGỦ, NỘI
THẤT ĐỦ, THIẾT KẾ ĐẸP, ÔTÔ ĐỖ TRONG SÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ VĂN MINH TIỆN ÍCH, DT 30 M2, Ở GIỮA PHỐ THỤY KHUÊ, KK, CÓ BẾP, TỦ BẾP, NHÀ
TẮM, BÌNH NL, ĐH, THC, INTERNET, GIÁ 3,5 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG SỐ 44 ĐƯỜNG XUÂN DIỆU, DT 30 M2, VỊ TRÍ ĐẸP, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG
BIỆT, GIÁ 25 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ƯU
TIÊN NHỮNG AI THUÊ DÀI HẠN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CCCC GOLDEN WESTLAKE, CHO THUÊ CCCC GOLDEN WESTLAKE, 118M2, 2
BERDROOM, TẦNG 12, TÒA TÂY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3,5T, DT ĐẤT 56 M2, 7 PHÒNG, PHỤ/ TẦNG, CÓ NL,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT
119 M2, 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ ĐẠC, PHÒNG 1408, TẦNG 14, G03 KHU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC NAM THĂNG LONG, TÒA CT14A2, TẦNG 10, DT 75 M2, HĐDH, 7 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TẦNG
2 KHÉP KÍN, LỐI ĐI + ĐỂ XE RIÊNG, DT 50 M2, TIỆN HỘ GĐ Ở, NGÕ 79 THỤY KHUÊ, GIÁ
2,5-3 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐIỆN
THOẠI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG, LÀM VP, SỐ 45 ĐƯỜNG XUÂN DIỆU, DT 174 M2, MT 7M, CÓ SÂN ĐỖ
ÔTÔ ,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG 22 NGHI TÀM, DT 65 M2X4 TẦNG, SÂN 20 M2, TIỆN LÀM VĂN
PHÒNG, GIÁ 19 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DT 30 M2, PHỤ KHÉP KÍN, CHÍNH CHỦ, SỐ 6 NGÕ 139 ÂU CƠ, TỨ LIÊN, TÂY HỒ, GIÁ
3 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ E4 CIPUTRA, DT 153 M2, 3PN+PHỤ+BẾP, TRANG THIẾT BỊ ĐẦY ĐỦ, MỚI NÂNG
CẤP, SÀN GỖ, GIÁ THỎA THUẬN, ƯU TIÊN KHÁCH THUÊ DÀI HẠN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 389 ÂU CƠ NHÀ 3 TẦNG XÂY MỚI,TDT=250M2(85M2* 3 TẦNG) TRÊN DIỆN
TÍCH ĐẤT 150M2, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, 4 PHÒNG NGỦ TỪ 30-40M2 TRÊN TẦNG 2 VÀ 3
KHÉP KÍN,CỬA SỔ LỚN EUROWINDOW. TẦNG 1 GỒM PHÒNG KHÁCH,BẾP,QUẦY
BAR,WC. DIỆN TÍCH SÂN VƯỜN,CÂY XANH 50M2,NHÀ 3 MẶT THOÁNG,MẶT TIỀN 10M.
PHÙ HỢP GIA ĐÌNH HAY VĂN PHÒNG CÔNG TY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT PHỐ, SỐ 102 PHỐ YÊN PHỤ, TÂY HỒ, DT > 40 M2, WC VÀ LỐI ĐI
RIÊNG BIỆT, LÀM VP, CỬA HÀNG, KD THUẬN LỢI, ĐẸP, 9 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 57 NGÕ 100 PHỐ AN DƯƠNG, 2 TẦNG CŨ, MB 77 M2, ÔTÔ TẢI ĐỖ CỬA, TIỆN
LÀM KHO, XƯỞNG MAY, NHÀ Ở, ĐIỆN NƯỚC TỐT, DÂN TRÍ CAO, GIÁ 9 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TÒA NHÀ 7 TẦNG, SỐ 350 MẶT ĐƯỜNG BƯỞI, MT 5M, MB 80 M2, 11 PHÒNG KHÉP
KÍN, 1 TẦNG HẦM, CẦU THANG BỘ, THANG MÁY, ĐIỀU HÒA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ MẶT BẰNG KHU ĐƯỜNG 5M (ÂU CƠ), DT 675 M2, MT 10M, GẦN CHỢ HOA QUẢNG
AN, ĐẤT CHÍNH CHỦ, CHO THUÊ LÂU DÀI, 22 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ PHỐ THỤY KHUÊ, NGÕ THÔNG HỒ, THOÁNG MÁT, GẦN TRƯỜNG TH
CHU VĂN AN, DT 32 M2X3T, 2ĐH, 1NL, 2WC, HĐDH, MTG, GIÁ 7,5 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 108 NGHI TÀM, GẦN CHỢ YÊN PHỤ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, 20 M2, KHÉP KÍN, TẠI NGÕ 508 SỐ NHÀ 8 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ VƯỜN ĐÀO CHO THUÊ CHCC VƯỜN ĐÀO. DT 128M2. CĂN SỐ
1602, BC NHÌN RA HỒ TÂY, ĐẸP, SANG TRỌNG. ĐẦY ĐỦ ĐỒ GỖ. 3PN, 2TOILET, PHÙ HỢP
LÀM NHÀ Ở CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, VP CTY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở PHỐ VÕNG THỊ, DTMB 110 M2X3,5 TẦNG, MT 6M, NHÀ HƯỚNG ĐN, 4 MẶT
THOÁNG MÁT, ÔTÔ VÀO TẬN CỬA, GẦN TRƯỜNG, CHỢ, 16TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
CÔNG TY, NGƯỜI NN, CÁ NHÂN KD THUÊ TẦNG 1, 2 NHÀ NGÕ 12/2/5 ĐẶNG THAI MAI,
P.QUẢNG AN, Q.TÂY HỒ, MB 140 M2, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
DT 51 M2X5T, 3,5X14,5M, TN ĐẦY ĐỦ: ĐH-NL-INTERNET-NLMT, H: ĐN, GARA ÔTÔ, NHÌN
RA SÂN RỘNG, CÁCH MĐ L.L.QUÂN 20M, CHO THUÊ LÂU DÀI, TIỆN LÀM VP-GĐ Ở, 18
TR/TH, SĐCC.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ PHỐ VÕNG THỊ, BƯỞI, TÂY HỒ, HN, CÁCH MẶT HỒ TÂY KHOẢNG 5M, DTSD
40 M2X5T, NGÕ RỘNG THOÁNG, ÔTÔ 4 CHỖ VÀO ĐƯỢC, ĐẦY ĐỦ TRANG THIẾT BỊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ HOẶC BÁN CĂN HỘ TẦNG 12 CHUNG CƯ CT5A VĂN KHÊ, DTMB: 91 M2, NHÀ CÓ
PHẦN BAN CÔNG VÒNG,MỚI NHẬN BÀN GIAO DÙNG LÀM VĂN PHÒNG ( KO CHO THUÊ
ĐỂ Ở).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MỚI XÂY DỰNG: 17 M2X3 TẦNG, MP 65 ÂU CƠ, SÁT NGÃ 3 NGHI TÀM-ÂU CƠ-
XUÂN DIỆU, TIỆN LÀM VP, CTY, NGÂN HÀNG, CH, HỢP ĐỒNG 2-3 NĂM, 12,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ E109 GOLDEN WESTLAKE, 151 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, ĐỦ NỘI THẤT ĐẸP,
DT 69 M2, CHÍNH CHỦ, GIÁ 18 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN, DT 77 M2, TẦNG 3, MT RỘNG, GẦN CHỢ BƯỞI,
GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT ĐƯỜNG ĐÊ NGHI TÀM, Q.TÂY HỒ, DT 15 M2, GIÁ 2,8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ DÀI HẠN NHÀ 493 ÂU CƠ, DT 100 M2X5 TẦNG, MT 8M, CÓ THANG MÁY, CÓ
TẦNG ĐỂ XE, TIỆN LÀM KHÁCH SẠN, VĂN PHÒNG, NGÂN HÀNG, PHÒNG KHÁM,
TRƯỜNG HỌC...
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG, Ở AN DƯƠNG, KHU TT ĐOÀN XE 312, DT 125 M2, 3PN, 3 PHỤ, 1PĂ,
1PK, ÔTÔ ĐỖ CÁCH 50M, GIÁ 6 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ VP TẦNG 2, SỐ 244 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, 38M2, TIỆN LÀM VP, LỚP HỌC, ...
GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÂU DÀI LÀM VP, CỬA HÀNG, DIỆN TÍCH 70 M2/TẦNG X3 TẦNG, 1 TUM, MẶT
TIỀN 5M, MẶT NGÕ RỘNG 15M, SỐ 6 NGÕ 34 XUÂN LA, TÂY HỒ, GIÁ 14 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG MẶT ĐƯỜNG ÂU CƠ, XUÂN DIỆU, MT 8M, MB 100 M2X3 TẦNG, VỊ TRÍ
ĐẸP, CÓ BÃI ĐỖ XE RỘNG, TIỆN LÀM VP, KD NHÀ HÀNG..., HĐDH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DT 65 M2X5 TẦNG, SỐ 10B NGÕ 54 ÂU CƠ, TÂY HỒ, XÂY MỚI, KIỂU DÁNG HIỆN
ĐẠI, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, VÀO Ở NGAY, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 15 YÊN PHỤ, TÂY HỒ, DT 23 M2, 4 TẦNG, MT 5M, GIÁ KHOẢNG 18
TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM..., DÀI HẠN, NHÀ XÂY THÔ 4 TẦNG, 7 PHÒNG, DT 280 M2
VÀ 40 M2 SÂN, TẠI NGÕ 603 LẠC LONG QUÂN, NGÕ RỘNG 13M, GẦN UBND TÂY HỒ,
CÙNG HOÀN THIỆN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC GOLDEN WESTLAKE, TẦNG 7, 3 PHÒNG NGỦ, TRANG THIẾT BỊ ĐẦY ĐỦ, 2
BAN CÔNG NHÌN RA HỒ TÂY, CHÍNH CHỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUE NHA CHINH CHU CHO NGƯỜI ĐI LÀM THUÊ NHÀ NGÕ 120 HOÀNG QUỐC VIỆT Ô
TỐ ĐỖ CỬA. CHÍNH CHỦ, MTG. DT:35M2 KHÉP KÍN, SÂN CỔNG, 1P.NGỦ, 1 BẾP, 1 PHỤ,
MỚI SỬA SẠCH ĐẸP. ĐIỆN CÔNG-TƠ RIÊNG, NƯỚC GIÁ NHÀ NƯỚC, THC. HỢP ĐỒNG LÂU
DÀI. GẦN TRƯỜNG HỌC, BV, CHỢ. KHU DÂN CHÍ CAO. GIÁ 4,5TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, MT 3M, SÂU 3M, 2 TẦNG, VỈA HÈ RỘNG, CÓ
CHỖ ĐỂ ÔTÔ, ĐANG BÁN CAFE, HĐDH, 4 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT PHỐ 128 LẠC LONG QUÂN, DT 70 M2, TIỆN KINH DOANH, LÀM
CỬA HÀNG, VĂN PHÒNG, CTY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ PHÒNG HỌP, PHÒNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT.PHÙ
HỢP TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN, HỘI THẢO, HỘI HỌP VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT…
CHO THUÊ LỚP HỌC ĐỂ TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN, DÀI HẠN CHO CÁC
TRƯỜNG CĐ, ĐH, CÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO….CHO THUÊ TỔ HỢP NHÀ THI ĐẤU THỂ
THAO, CÓ BỂ BƠI TRONG NHÀ, SÂN BÓNG ĐÁ.CÓ XE 16 CHỖ PHỤC VỤ CƯỚI HỎI, LỄ HỘI,
THĂM QUAN DU LỊCH, ĐƯA/ĐÓN KHÁCH SÂN BAY, CITY TOUR ..GIÁ THUÊ CỰC HẤP
DẪN VÀ ƯU ĐÃI VỚI KHÁCH THUÊ DÀI...ĐỊA ĐIỂM TRONG KHU ĐÔ THỊ QUỐC TẾ
CIPUTRA, TÂY HỒ HÀ NỘI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỂ
BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIÁ THUÊ VÀ DIỆN TÍCH THUÊ XIN VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHU CIPUTRA ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI THIẾT BỊ SỬ DỤNG, CÓ TV, TL, ĐIỆN MÁY,
ĐH...
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
CHO THUÊ LÀM VĂN PHÒNG, TẠI ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY, P.THỤY KHUÊ, DT 80 M2X4T + 1
TUM, MT 7,5M, CÓ GARA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP, SỐ 3 NGÁCH 31/38 NGÕ 31 XUÂN DIỆU, TÂY HỒ, CÁCH MẶT HỒ
50M, CĂN HỘ 85 M2, 2PN, PK, BẾP, 2 PHỤ, WIFFI, TH CÁP MIỄN PHÍ, DÂN TRÍ CAO, AN
NINH TỐT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ, TDT 300 M2, DT NHÀ 100 M2X3 TẦNG, CÓ SÂN VƯỜN, GARA ÔTÔ, THIẾT KẾ
ĐẸP, 4 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, 1 PHÒNG ĂN, CÓ BỂ BƠI, KHU BÁN ĐẢO TÂY HỒ,
MIỄN TG VÀ QUẢNG CÁO.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI 86 THỤY KHUÊ, GẦN HỒ TÂY, DT 30 M2X4 TẦNG, 4PN, ĐÃ LÁT, CẦU
THANG, SÀN GỖ, ĐIỀU HÒA, BÌNH NL, TỦ LẠNH, MÁY GIẶT.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CẢ NHÀ 4 TẦNG, TIỆN LÀM NHÀ NGHỈ VÀ BUÔN BÁN, MT 3,2M, MẶT PHỐ THỤY
KHUÊ, SỐ NHÀ 159, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ TẠI GOLDEN WESTLAKE 151 THỤY KHUÊ CHO THUÊ CĂN
HỘ 1 PHÒNG NGỦ, TẦNG 10, HƯỚNG HỒ TÂY, KHU CHUNG CƯ CAO CẤP GOLDEN
WESTLAKE, 151 THỤY KHUÊ, TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG TẠI XUÂN LA CHO THUÊ TOÀN BỘ CĂN NHÀ 5 TẦNG, DIỆN TÍCH
55M2/TẦNG, CÓ GARA ÔTÔ, ĐÃ CÓ NỘI THẤT. NHÀ ĐẸP, THOÁNG MÁT, MỚI XÂY, THÍCH
HỢP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG. NGÕ RỘNG, GẦN HỒ TÂY, TẠI
NGÕ 38 XUÂN LA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI Q.TÂY HỒ, KHÉP KÍN, DT 50 M2, TẠI QUẢNG AN, SAU CHỢ HOA QUẢNG
BÁ, ĐIỆN NƯỚC TỐT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG, DT 200 M2, 3 PN, 4WC, PK, BẾP, NHÀ ĐỂ XE, SÂN PHƠI, NHÀ ĐƯỢC
TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, NỘI THẤT, NẰM TRONG NGÕ 445 LẠC LONG QUÂN, CÁCH
HỒ TÂY KHOẢNG 500M, THOÁNG MÁT, YÊN TĨNH, 15 TRIỆU/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG, KHÉP KÍN, 3 TẦNG, TẠI 29 THỤY KHUÊ VÀ 114 YÊN PHỤ, GIÁ 4-7
TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GĐ THUÊ NHÀ BÊ TÔNG 3,5T, DT 35,7 M2/TẦNG, ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, CÓ NL, BỒN THÁI
DƯƠNG NĂNG, 2PN RỘNG, PHỤ KK, SỐ 426E ĐƯỜNG ÂU CƠ, TỔ 29 CỤM 4 P.NHẬT TÂN,
MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊNHÀ DT 20 M2, ĐỦ TIỆN NGHI, KHÉP KÍN, RIÊNG BIỆT, NGÕ 310 NGHI TÀM, NGÁCH
124/22/66 SỐ 5B ĐƯỜNG ÂU CƠ, 1,7TR, CÓ TL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
LIỀN KỀ TẠI CIPUTRA, KHU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐỂ Ở CÓ NHÀ CẦN CHO THUÊ, NHÀ DIỆN TÍCH 20M XÂY 3 TẦNG, TRONG
NGÕ 108 NGHI TÀM, GẦN CHỢ YÊN PHỤ,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ VƯỜN 200 M2, NGÕ 172 ÂU CƠ, CÁCH ĐƯỜNG ÂU CƠ 100M, MT 6M, NGÕ 2
ÔTÔ TRÁNH NHAU, SÂN TRƯỚC ĐỂ 2-3 ÔTÔ 7C, NHÀ C4, SÂN SAU, VƯỜN, HĐDH, 6,5
TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN TRONG NGÕ 376 PHỐ THỤY KHUÊ, DT 41 M2, CHO THUÊ GIÁ 2,5
TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VP, PHÒNG KHÁM, MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, DT 36 M2X2 TẦNG, MT 4,5M,
CHO THUÊ LÂU DÀI, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 MẶT NGÕ RỘNG TRÊN 3M, NGÕ THÔNG, CÁCH ĐƯỜNG THỤY KHUÊ 20M,
TIỆN KINH DOANH, LÀM VĂN PHÒNG, DT 25M2 X 3 TẦNG, GIÁ 6,5TR/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
CẢ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ DỊCH VỤ 1 PN TẠI XUÂN DIỆU, TÂY HỒ, CÓ BẾP, ĐỦ ĐỒ: ĐH, TV, TL...,
NHÀ MỚI ĐẸP, KHU NGƯỜI NN Ở, CÓ CHỖ ĐỖ ÔTÔ, GẦN BB TÂY HỒ, 7,5TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
LÀM VĂN PHÒNG HOẶC DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH, MẶT ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN,
VỊ TRÍ ĐẸP, NHÌN RA HỒ TÂY, 130TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO CẤP VƯỜN ĐÀO, TÂY HỒ, DIỆN TÍCH 140 M2, 3 PHÒNG
NGỦ, TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, GIÁ 17TR/TH.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 280 LẠC LONG QUÂN, DT 25 M2X5 TẦNG, 3 PN, PK, ĐẦY ĐỦ ĐỒ ĐẠC,
NGÕ RỘNG, GẦN ĐƯỜNG, TIỆN ĐI LẠI, 6,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 62 MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, DT 25 M2X3 TẦNG, 1 TUM.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐANG
CẦN CHO THUÊ CỮA HÀNG ĐANG KINH DOANH TẨM UẤT VÀ KAROKE, 2 PHÒNG HÁT, 4
GUONG TẨM UẤT, Ở MẶT ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, TÂY HỒ, HÀ NỘI, KÝ HỢP
ĐỒNG 2 NĂM, GIÁ THUÊ 35TR/THÁNG, THANH TOÁN 6 THÁNG/LẦN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO HỘ GĐ THUÊ NHÀ ĐỂ Ở, NHÀ MẶT ĐƯỜNG KHU TT F361 AN DƯƠNG, ÔTÔ ĐỖ CỬA,
DT 18 M2X2 TẦNG, KHÉP KÍN, ĐN RIÊNG, 3,2 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN
TÍCH: 50M2 SÂN VƯỜN. CÔNG TRÌNH PHỤ TRONG NHÀ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ VƯỜN QUẢNG AN, DT 210 M2, NHÀ 80 M2, SỐ 98 NGÕ 238 SAU CHỢ HOA
QUẢNG AN, 1PK, 2PN, SÂN VƯỜN, ÔTÔ ĐỖ CỬA, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ PHỐ NGUYỄN HOÀNG TÔN, TÂY HỒ, DTMB 120 M2, 1 TẦNG, 1 TUM, KHÉP
KÍN, ĐƯỜNG ÔTÔ, ÔTÔ ĐỖ CỬA, TIỆN KD, VĂN PHÒNG, KHO, GIÁ 7 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG TẠI AN DƯƠNG VƯƠNG - TÂY HỒ, GIÁ 2 TRIỆU/THÁNG CẦN CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG TẠI SỐ 7 NGÕ 425/67 AN DƯƠNG VƯƠNG - PHÚ THƯỢNG - TÂY HỒ,
NHÀ KHÉP KÍN, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 30M2, GIÁ CHO THUÊ 2 TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ KHU QUẢNG BÁ BIỆT THỰ 260M2 TẠI SỐ 4 NGÕ 76
TÔ NGỌC VÂN QUẢNG AN, TÂY HỒ, NHÀ DT 76M2 X 4T, VƯỜN RỘNG CÓ BỂ BƠI, CÓ CHỖ
ĐẬU XE, CÁCH KÈ HỒ TÂY 30M, KHU DÂN TRÍ CAO, GIÁ THUÊ: 80TR/TH, HĐ DÀI HẠN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG (PHÙ HỢP NGÂN HÀNG), TẠI PHỐ YÊN PHỤ, TẬP TRUNG
NHIỀU NGÂN HÀNG, MT HƯỚNG ĐÔNG 5M, SÂU 17M, 5T, DT TẦNG TRỆT 80 M2, THÔNG
THOÁNG, 50 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ XUÂN DIỆU, DTMB 180 M2, MT 15M, DT SÀN 150 M2X4 TẦNG + 1
TẦNG HẦM, TIỆN KINH DOANH NGÂN HÀNG, VP, NHÀ HÀNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ DỊCH VỤ TÂY HỒ CHO THUÊ CĂN HỘ DỊCH VỤ TÂY HỒ DIỆN TÍCH 80M2
VOÁI 2 PHÒNG NGỦ 1 PHÒNG KHÁCH 2WC CĂN HỘ MỚI ĐẸP VỚI ĐẦY ĐỦ TRANG THIẾT
BỊ TIỆN NGHI GẦN NHIỀU NHÀ HÀNG SIÊU THỊ CÁCH HỒ TÂY 5 PHÚT ĐI BỘ KHÔNG KHÍ
TRONG LÀNH THOÁNG MÁT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MĐ SỐ 268 ÂU CƠ, DTMB 60 M2X4 TẦNG, MT 5M, H: ĐN, XÂY MỚI, KT KIỂU
CHÂU ÂU, 3 PN, PK, BẾP, PĂ, 3 PHỤ, GARA, 20 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ KHU XUÂN LA, DT 82 M2, CÁCH MẶT ĐƯỜNG 30M, AN NINH
TỐT, HĐDH, GIÁ 5,5 TRIỆU, MIỄN TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ LẠI QUÁN CAFE CỔ NGƯ, ĐANG KINH DOANH ỔN ĐỊNH, SỐ 22 ĐƯỜNG THANH
NIÊN, TÂY HỒ, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ, DTMB 80 M2, DTSD 50 M2X3,5 TẦNG, ĐƯỜNG ÔTÔ VÀO ĐƯỢC,
NGÕ 310 NGHI TÀM, XUỐNG DỐC RẼ TRÁI NGÕ 124/22/ SỐ NHÀ 60 ÂU CƠ, 11 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ MINI CHO THUÊ KHU CĂN HỘ MINI KHÉP KÍN 4 TẦNG, TẠI KHU LẠC LONG QUÂN-
BƯỞI, DIEN TICH TỪ 25M2 ĐẾN 30M2. GIÁ TỪ 2,3 TRIỆU. NHÀ MỚI XÂY, THOÁNG MÁT,
SẠCH SẼ, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, TRANG BỊ BÌNH NÓNG LẠNH, SÀN GỖ, TRẦN THẠCH CAO,
SÂN PHƠI QUẦN ÁO THOÁNG MÁT, RỘNG RÃI, AN NINH TỐT, CÓ CHỖ ĐỂ XE. THÍCH HỢP
CHO NGƯỜI ĐÃ ĐI LÀM VÀ SỐNG GIA ĐÌNH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 259 LẠC LONG QUÂN, DT 60 M2X5TẦNG .
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ PHƯỜNG TỨ LIÊN, TÂY HỒ, HN CHO THUÊ NHÀ 46M2 X 2,5TẦNG, DIỆN TÍCH
SỬ DỤNG 120M2, HƯỚNG TÂY NAM, NỞ HẬU, 3PN, 1PK, 1PB, CÓ SÂN PHƠI, BAN CÔNG,
NÓNG LẠNH, THC, MẶT NGÕ RỘNG, Ô TÔ ĐỖ CỬA, DÂN TRÍ CAO, AN NINH TỐT, TIỆN ĐỂ
Ở, KINH DOANH, LÀM VĂN PHÒNG, TẠI SỐ NHÀ 29B NGÕ 124/22 ĐƯỜNG ÂU CƠ, TÂY HỒ,
HN (GẦN CHỢ TỨ LIÊN).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2,5 TẦNG, CÓ SÂN ĐỂ XE, MẶT NGÕ, SỐ 2 NGÕ 579 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ,
GIÁ 8 TRIỆU, DT 70 M2/SÀN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐỂ Ở, DIỆN TÍCH 25 M2X4 TẦNG (TỪ TẦNG 2-TẦNG 4), CÓ CHỖ ĐỂ XE TẦNG 1,
TẠI PHỐ YÊN PHỤ, Q.TÂY HỒ, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4,5 TẦNGX40 M2, ĐỦ TIỆN NGHI VÀ MẶT BẰNG 120 M2, TẠI 124/22/51 ÂU CƠ,
ĐỐI DIỆN KS THẮNG LỢI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MỚI XÂY 4 TẦNG, DT 63 M2, 4 PHÒNG NGỦ RỘNG 5 M2, MẶT SÀN GỖ TỰ
NHIÊN, 4 PHỤ, 1 PHÒNG BẾP, 1 PHÒNG KHÁCH, TRANG THIẾT BỊ ĐỦ, CÓ CHỖ ĐỂ GARA
ÔTÔ, ĐƯỜNG VÀO ÔTÔ ĐI 7M, NGÕ 124 NGÁCH 89 NHÀ SỐ 44A ĐƯỜNG ÂU CƠ, GIÁ 32
TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MỚI XÂY, 4 TẦNG, TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI, TIỆN NGHI, DT ĐẤT 60 M2,
RỘNG 5M, CÓ GARA, ĐƯỜNG ÔTÔ 4M, SỐ 44/89/124 ÂU CƠ, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 153 M2, ĐỦ TIỆN NGHI, HƯỚNG ĐÔNG NAM, TẦNG 15, NHÀ E4 KHU
CIPUTRA.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT 60
M2+LỬNG 24 M2, SÂN 17 M2, ÔTÔ ĐỖ CỬA, NHÀ MỚI, THOÁNG MÁT, TẠI SỐ 130 NGÁCH
32 NGÕ 76 AN DƯƠNG, TÂY HỒ, GIÁ 5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT NGÕ 34 PHỐ ÂU CƠ, NHÀ 5 TẦNG, 7 PHỤ, 6 PHÒNG NGỦ, TIỆN LÀM VP,
CHO NGƯỜI NN Ở.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 375 ÂU CƠ, NHẬT TÂN, TÂY HỒ, MT 12M, TDT 200 M2, KHÉP KÍN, ĐIỆN
NƯỚC ỔN ĐỊNH, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 61 NGÕ 1 AN DƯƠNG VƯƠNG, TÂY HỒ, NHÀ 4T, DT 35 M2/1T, 2 MẶT NGÕ,
ÔTÔ VÀO ĐƯỢC, GIÁ 8TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐỊA
CHỈ : 142A ĐỘI CẤN, BA ĐÌNH, HÀ NỘI.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MẶT NGÕ RỘNG, CÁCH Đ.HOÀNG HOA THÁM 10M, CÁCH CHỢ BƯỞI 200M, MB 45 M2+15
M2 XÉP, SÂN CỔNG RIÊNG, ĐN, AN TỐT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
CHO TÂY HOẶC GIA ĐINH THUÊ NHÀ 3 TẦNG ĐẦY ĐỦ ĐỒ DÙNG (TỐT) TV MÀN HÌNH
PHẲNG 37", , DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 150M2, 1PHÒNG KHÁCH, 1BẾP, 3PHÒNG NGỦ, SÂN
THƯỢNG PHƠI ĐỒ, 02 TOILET. KHU YÊN TĨNH, NGÕ 530, PHỐ THỤY KHUÊ. HỢP ĐỒNG
DÀI HẠN NHÀ CHÍNH CHỦ, MTG. VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 60 M2/1 TẦNG, 4 TẦNG, SỐ 44 TỔ 18 NGÕ 81 LẠC LONG QUÂN, AN NINH
TỐT, KHU CHIA LÔ YÊN TĨNH, TIỆN CHO NGƯỜI NN Ở, GIÁ 8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 1 TẦNG, ĐƯỜNG ĐẶNG THAI MAI, LỐI RẼ VÀO PHỦ TÂY HỒ, MT 6M, DTSD 50
M2, ĐH, NL, PHỤ KK, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KS
PHÒNG ĐẸP, ĐỒ GỖ TỰ NHIÊN, CỬA SỔ RỘNG, SÁT CV NƯỚC HỒ TÂY, CÓ BẾP RIÊNG,
THANG MÁY, CHO THUÊ LÂU DÀI, ƯU TIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 5 PHỐ ĐỐC NGỮ, LIỄU GIAI, DT 30 M2, CÓ KHU PHỤ, MT 4M, CHO THUÊ VP
HOẶC CỬA HÀNG, TẦNG 1 GIÁ 8 TRIỆU/TH, MTG, KHÔNG CHO THUÊ HÀNG ĂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CỬA
HÀNG, DT 80 M2, TẦNG 1, SỐ 48 ĐƯỜNG ÂU CƠ, P.QUẢNG AN, Q.TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 5 NGÕ 628 PHỐ HOÀNG HOA THÁM-TÂY HỒ, 5 TẦNG, MB 50 M2, ĐỦ TIỆN
NGHI, NGÕ 2 ÔTÔ TRÁNH NHAU, CHO THUÊ LÀM VP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 MỚI XÂY 2009 , DT XÂY 80M TRÊN TONG DT ĐẤT 330M2 , NHÀ TRONG
KHU DÂN CƯ ,GẦN CHỢ NHẬT TÂN ( GIẤY TỜ THUẾ ĐẤT , CHƯA SỔ ), KHÔNG KHÍ
THOÁNG MÁT , TIỆN CHO HỘ GIA ĐÌNH Ở HOẶC LÀM XƯỞNG, GIÁ 6 TRIEU/1 THÁNG ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ TẠI XUÂN DIỆU. DIỆN TÍCH 50M2, ĐẦY ĐỦ ĐỒ. GIÁ 450$ CHO THUÊ CĂN
HỘ TẠI XUÂN DIỆU. DIỆN TÍCH 50M2, ĐẦY ĐỦ ĐỒ. GIÁ 450$. XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XEM
NHÀ TẠI: HETHONGNHADAT.VN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO 1
- 2 NỮ LÝ LỊCH RÕ RÀNG Ở GHÉP, PHÒNG TẦNG 1, NHÀ 3 TẦNG, 2TRIỆU, KHÉP KÍN,
SẠCH SẼ, ĐI KHÓA VỀ MỞ, KHÔNG CHUNG CHỦ NHÀ, TẠI PHỐ THỤY KHUÊ, QUẬN TÂY
HỒ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ CIPUTRA TÂY HỒ CHO THUÊ BIỆT THỰ CIPUTRA TÂY HỒ, DIỆN TÍCH :
126M2 X 3 TẦNG GỒM 4PN THIẾT KẾ CỰC HIỆN ĐẠI NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ ĐỒ CHỈ VIỆC
MANG QUẦN ÁO ĐẾN Ở,GẦN TRƯỜNG MẦM NON, THÍCH HỢP CHO NGƯỜI NN GIÁ CHO
THUÊ: 1.400USD,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ..

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 1 TẦNG MỚI XÂY, MẶT PHỐ PHÚ GIA, DT 60 M2, SÂN 130 M2, MT 18M, MẶT
ĐƯỜNG 17M, ĐH, NL, BẾP ĐỦ, ĐN RIÊNG, MIỄN TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH & NGƯỜI NN THUÊ NHÀ SỐ 444 THỤY KHUÊ, P.BƯỞI, NHÀ 3 TẦNG, DIỆN
TÍCH 180 M2, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 248 THỤY KHUÊ, DT 60 M2X5 TẦNG, MT 4,5M, NHÀ NƠI DÂN TRÍ CAO,
MỚI XÂY, GIÁ 16 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN DT
60 M2,MT 4,5M TIỆN KINH DOANH QUẦN ÁO THỜI TRANG,GIẦY DÉP,TÚI SÁCH…….GIÁ
THUÊ 12 TRIỆU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP GOLDEN WESTLAKE - LUXURY APARTMENT FOR RENT IN
GOLDEN WE CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI TẠI GOLDEN WESTLAKE,
VIEW ĐẸP NHÌN THẲNG HỒ TÂY, DT 150 M2, 3 PHÒNG NGỦ, 2WC, KHU Ở TIỆN NGHI CAO
CẤP THÍCH HỢP CHO NGƯỜI NN VÀ GIA ĐÌNH VN. GIÁ 2,500 $ (ĐÃ CÓ VAT). AI CÓ NHU
CẦU THUÊ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ MẶT BẰNG LÀM XƯỞNG MAY, VĂN PHÒNG, NHÀ KHO CHO THUÊ MẶT BẰNG
50M2 LÀM XƯỞNG MAY, NHÀ KHO, VĂN PHÒNG TẠI TẦNG 1, TRONG CĂN HỘ 2 TẦNG
TẠI TỔ 5, CỤM 1, NGÕ 445 LẠC LONG QUÂN. NHÀ CHÍNH CHỦ. Ô TÔ TẢI ĐỖ CỬA. GIÁ
THUÊ 2.600.000 ĐỒNG/ THÁNG. CHI TIẾT VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 32 TÔ NGỌC VÂN, DT 90 M2, 3 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, 1 BẾP, 1
GARA ÔTÔ, ĐỦ NỘI THẤT, VÀO Ở NGAY, KHU GẦN UNIS, MINIMARTS, TENNIS, GIÁ 27
TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 230 M2 NHÀ XƯỞNG, MT 11M, CÓ NHÀ ĐIỀU HÀNH 35 M2 KBT, ÔTÔ VÀO ĐƯỢC,
NGÕ 99 ĐƯỜNG ÂU CƠ, TIỆN MỞ XƯỞNG SX, KHO HÀNG, QUÁN RƯỢU, CLB BI-A, 20TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 130 PHỐ AN DƯƠNG, P.YÊN PHỤ, Q.TÂY HỒ, DT 70 M2X3 TẦNG, CÓ SÂN
RỘNG, CHO THUÊ LÀM VP, NGƯỜI NN Ở HOẶC LÀM NHÀ TRẺ, GIÁ 12,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 80 M2X6T, MT 12M, ĐƯỜNG TRƯỚC NHÀ 17M, VỈA HÈ 5M, KHU XUÂN LA,
SẦM UẤT, TIỆN LÀM VP, TTTM, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ MB 35 M2X5T, SỐ 5B/38/445 LẠC LONG QUÂN, BAN CÔNG NHÌN RA HỒ TÂY, THUÊ
6 TRIỆU, TRẢ TIỀN 6TH/1 LẦN, ĐẶT CỌC 1 THÁNG..., MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ, Ở P2 CIPUTRA, TẦNG 11, BAN CÔNG NHÌN RA HỒ ĐIỀU
HÒA, TRANG BỊ ĐỦ ĐỒ, PHÙ HỢP NGƯỜI NN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 25 M2, 4 TẦNG, RIÊNG BIỆT, THOÁNG 3 MẶT, NGÕ RỘNG, SỐ NHÀ 31 NGÕ 29
PHỐ THỤY KHUÊ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI TẦNG 5, TÒA G03 KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG,
CIPUTRA, DIỆN TÍCH 119 M2, 3 PHÒNG NGỦ, 2 PHỤ, 2 BAN CÔNG, ĐỦ ĐỒ, TIỆN NGHI
HIỆN ĐẠI, GẦN BỂ BƠI, SIÊU THỊ, NHÀ HÀNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG CHO THUÊ GẤP CỬA HÀNG 2 TẦNG TẠI SỐ 49 ÂU CƠ - TÂY HỒ, MẶT
TIỀN 4M, MẶT SÀN 50M2/TẦNG, TỔNG DIỆN TÍCH 100M2, SẠCH SẼ THÔNG THOÁNG,
TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, KINH DOANH, GẦN NHIỀU NGÂN HÀNG, KHU DÂN TRÍ CAO, CÓ
NHIỀU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở. GIÁ CẢ THƯƠNG LƯỢNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH THUÊ, DIỆN TÍCH 50 M2, NHÀ VỆ SINH RIÊNG BIỆT, CÓ NÓNG LẠNH, BẾP,
PHÒNG ĂN, CÓ CHỖ ĐỂ XE, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, 2 MẶT THOÁNG, NGÕ RỘNG, SỐ 1
NGÁCH 24 NGÕ 123A THỤY KHUÊ, GIÁ THOẢ THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ 4 PHÒNG NGỦ SANG TRỌNG CHO THUÊ TẠI GOLDEN WESTLAKE TÂY HỒ, HÀ NỘI
CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ SANG TRỌNG CHO THUÊ TẠI GOLDEN WESTLAKE TÂY HỒ, HÀ
NỘI. CĂN HỘ VỚI 4 PHÒNG NGỦ SANG TRỌNG CHO THUÊ, VỚI VIEW HỒ TÂY , GIÁ HỢP
LÍ, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ . MỌI CHI TIẾT XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ GẤP CĂN HỘ VƯỜN ĐÀO – TÂY HỒ, CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ TẦNG 10 – TÒA NHÀ
CT14A1 VƯỜN ĐÀO – TÂY HỒ, DT: 74M, BAO GỒM 2PN, 2VS, KHÔNG ĐỒ, CĂN HỘ MỚI
NHẬN, BAN CÔNG NHÌN RA HỒ TÂY, GIÁ: 7 TRIỆU/THÁNG:.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG NGHI TÀM, DT 110 M2, TIỆN LÀM VP, KINH DOANH, GIÁ THỎA
THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
SỐ 32 NGÕ 447 LẠC LONG QUÂN, 3 TẦNG, 4 PHÒNG, 3WC, NHÀ MỚI, GIÁ 8 TRIỆU/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ HOẶC BÁN CỬA HÀNG MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN, MT 3,5M, DT 26 M2, GIÁ
10 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHUNG CƯ CẦN CHO THUÊ NHÀ CHUNG CƯ 51M2 TẦNG 3GỒM 2P NGỦ.ĐIỀU
HÒA.BÌNH NÓNG LẠNH.TỦ.BẾP GA.ĐỊA CHỈ SỐ 14 NGÓ 347 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG
QUẬN TÂY HỒ HN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ "CHO THUÊ BIỆT THỰ 300M2, 1 TẦNG HẦM, PHÒNG KHÁCH LỚN, 4
PHÒNG NGỦ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI,SÂN VƯỜN, GARA Ô TÔ TẠI PHỐ VÕNG THỊ, QUẬN TÂY
HỒ, CÁCH ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY 300M. GIÁ: 1300USD/THÁNG CHƯA BAO GỒM THUẾ. CHO
THUÊ 01 CĂN HỘ DT 120M2, CHƯA CÓ ĐỒ ĐẠC NỘI THẤT TẠI CC 16B NGUYỄN THÁI
HỌC, QUẬN HÀ ĐÔNG. GIÁ: 8 TRIỆU/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐẸP Ở KHU TỨ LIÊN, DT 50 M2, 2 PHÒNG + GÁC XÉP 15 M2, PHỤ KHÉP KÍN, CÓ
NÓNG LẠNH, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, ÔTÔ ĐỖ CỬA, GIÁ 3,5 TRIỆU,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
KHÁCH SẠN BẮC ĐÔ CHO THUÊ CÁC PHÒNG CĂN HỘ KHÁCH SẠN BẮC ĐÔ CHO THUÊ
PHÒNG CĂN HỘ ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, ĐƯỢC TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI,
THÍCH HỢP CHO HỘ GIA ĐÌNH HOẶC KHÁCH DU LỊCH Ở VÀ LÀM VIỆC LÂU TẠI HÀ NỘI.
DIỆN TÍCH: 60M VUÔNG, CÓ KHU BẾP NẤU ĂN, PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ. GẦN
TRUNG TÂM THÀNH PHỐ, GẦN CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ, THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG. GIÁ TỪ
400 - 500/1 THÁNG. CHƯA KỂ CHI PHÍ PHÁT SINH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 1, NHÀ A3/4/276 NGHI TÀM, TÂY HỒ, LÀM VĂN PHÒNG, LỚP HỌC, DT 50 M2,
ĐỦ TIỆN NGHI, NGÕ RỘNG 5M, GIÁ 5 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG ~50 M2, CÓ SÂN, PHỤ KHÉP KÍN, CÓ BÌNH NÓNG LẠNH, ĐIỆN NƯỚC,
AN NINH TỐT, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, NGÕ 209 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, CÁCH ỦY BAN
NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG 100M, CHÍNH CHỦ, 3 TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG, 1 TUM, DT 310 M2, 4PN, 5 PHỤ, 1 PHÒNG THƯ VIỆN, TẠI 2A NGÁCH
173/17 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY NGÕ 282 LẠC
LONG QUÂN, DIỆN TÍCH 72M2X4 TẦNG, VIEW HỒ TÂY, TIỆN Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG
CÔNG TY, HIỆN ĐANG CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI THUÊ, SẮP HẾT HẠN HĐ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VĂN
PHÒNG TƯ VẤN- MÔI GIỚI MUA BÁN - CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC249 THUỴ KHUÊ, DT: 150M2, 3PN, ĐỦ ĐỒ, QUẬN TÂY HỒ CHO THUÊ CHCC 249
THUỴ KHUÊ, DT: 150M2, 3PN, ĐỦ ĐỒ, THUỘC KHU CĂN HỘ VIP, VIEW ĐẸP, HỢP CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VÀ LÀM VĂN PHÒNG, QUẬN TÂY HỒ, GIÁ: 16.000.000VND BAO
GỒM THUẾ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 2-
4PN, TẦNG TB VÀ CAO, BAN CÔNG HỒ TÂY, ĐẦY ĐỦ ĐỒ HOẶC CHƯA ĐỒ. GIÁ TL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KHU
NHÀ Ở CAO CẤP VÀ ĐẦY ĐỦ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH ĐI KÈM, DÂN TRÍ CAO, AN NINH TỐT.
GIÁ THUÊ ĐÃ GỒM VAT, CÓ THƯƠNG LƯỢNG THÊM.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN
TÍCH MỖI TẦNG 87M2, TẦNG 1 LÀ GARA VÀ BẾP, CÁC TẦNG TRÊN MỖI TẦNG CHIA 2
PHÒNG, ĐÃ TRANG BỊ ĐIỀU HÒA VÀ GIƯỜNG NGỦ, SÂN RỘNG CÓ THỂ ĐỂ XE, NGÕ
RỘNG Ô TÔ VÀO TẬN NƠI, GIAO THÔNG THUẬN TIỆN. RẤT HỢP LÀM VĂN PHÒNG, NHÀ
Ở. GIÁ THUÊ CÓ THƯƠNG LƯỢNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
PHÙ HỢP VỚI GIA ĐÌNH TRẺ. BÁC NÀO CÓ NHU CẦU THUÊ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
48B ĐƯỜNG TÂY HỒ, SÂN VÀ NHÀ 80 M2, DTXD 65 M2 X3 TẦNG, CHO THUÊ LÀM VP
HOẶC Ở, KHU VỰC NHIỀU CÂY XANH, GẦN KS CÔNG ĐOÀN, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG SỐ 71 THỤY KHUÊ, Q.TÂY HỒ, DT 30 M2 (4MX7M), CÓ DT PHỤ, ĐIỆN,
NƯỚC ĐỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ CHCC 249 THỤY KHUÊ, NHÌN HỒ TÂY, GIÁ HỢP LÝ CẦN CHO THUÊ CHCC 249
THỤY KHUÊ, VIEW HỒ TÂY, TÒA NHÀ NẰM Ở MẶT ĐƯỜNG VĂN CAO KÉO DÀI, CÁCH
HỒ TÂY 100, GIAO THÔNG THUẬN TIỆN, DT 146M, 3PN, 2VS, NHÀ ĐÃ TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ
NỘI THẤT, SANG TRỌNG, KHÁCH CHỈ VIỆC VÀO Ở NGAY, CẦN CHO THUÊ GIÁ HỢP LÝ :
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG TẠI 632 HOÀNG HOA THÁM, Q.TÂY HỒ, DT 60 M2, MT 5,5M, TIỆN
LÀM VĂN PHÒNG, CỬA HÀNG KINH DOANH, CHÍNH CHỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHUYÊN CHO THUÊ CĂN HỘ, BIỆT THỰ CIPUTRA CHUYÊN CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN, 4PN,
BIỆT THỰ CIPUTRA CÁC LOẠI DIỆN TÍCH , TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, GẦN TRƯỜNG HỌC QUỐC
TẾ, SIÊU THỊ, BỂ BƠI, PHÒNG TẬP, SÂN TENNIS. AN NINH TỐT NHẤT HÀ NỘI HIỆN NAY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 10 NGÕ 38/37 XUÂN LA, DIỆN TÍCH 30 M2X4 TẦNG, 3 PHỤ, 5 TRIỆU, MIỄN
TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 562 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, DTMB 150 M2, MT 8M, VỈA HÈ RỘNG, TIỆN
KD, LÀM VP.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ SỐ 303 THỤY KHUÊ, 2 TẦNG, MT 6,6M, DT 2 TẦNG 108 M2, LÀM VP,
SIÊU THỊ, CH KINH DOANH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ KIM MÃ, BA ĐÌNH, HN LÀM VĂN PHÒNG, HOẶC KINH DOANH. NHÀ
DIỆ CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ KIM MÃ, BA ĐÌNH, HN LÀM VĂN PHÒNG, HOẶC KINH
DOANH. NHÀ DIỆN TÍCH 40M2 X 5 TẦNG. TIỆN KINH DOANH KARAOK HOẶC LÀM VĂN
PHÒNG. GIÁ CHO THUÊ 19TR/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 39 NGÁCH 32/48 NGÕ 32 AN DƯƠNG, P.YÊN PHỤ, DT 32 M2, 2 TẦNG, MIỄN
TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 36A NGÕ 242 ĐƯỜNG NGHI TÀM, DT 45 M2, GÁC XÉP 13,5 M2, CÓ BẾP,
CÔNG TRÌNH PHỤ, GIÁ 3TR/THÁNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ XÂY MỚI VÕNG THỊ DT 35M2X 5TẦNG, NHÀ MỚI SỬA, 3 PHÒNG NGỦ NỘI
THẤ CHO THUÊ NHÀ XÂY MỚI VÕNG THỊ DT 35M2X 5TẦNG, NHÀ MỚI SỬA, 3 PHÒNG
NGỦ NỘI THẤT HIỆN ĐẠI, ĐỦ TIỆN NGHI, ĐH, NL TIỆN ĐI LẠI, NHÀ THOÁNG MÁT, AN
NINH TỐT, KHU DÂN TRÍ CAO, GẦN TRƯỜNG CHỢ, TIỆN HỘ GIA ĐÌNH Ở HOẶC NHÓM
SINH VIÊN Ở. GÍA: 6 TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ ÂU CƠ TÂY HỒ HÀ NỘI CHO THUÊ BIỆT THỰ ÂU CƠ, TÂY HỒ. ĐỊA CHỈ:
SỐ 5 NGÕ 399 ÂU CƠ, TÂY HỒ, HÀ NỘI. NHÀ 5 TẦNG, DIỆN TÍCH MẶT BẰNG 220M2, SÀN
GỖ, CÓ SÂN VƯỜN, GARA Ô TÔ, BỂ BƠI, PHÒNG TẬP THỂ HÌNH, 4 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG
KHÁCH, 1 BẾP, 1 PHÒNG NGƯỜI GIÚP VIỆC, 4WC, NỘI THẤT HIỆN ĐẠI, NÓNG LẠNH,
ĐIỀU HÒA, TRUYỀN HÌNH CAP, INTERNET, ..

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=W8F84A_8JRK.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ CHUNG CƯ MẶT ĐƯỜNG NGUYỄN TUÂN ,TẦNG 10. DTSD
65M,2PN. 1K.BẾP.VS.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC CIPUTRA TÒA E4 TẦNG CAO HƯỚNG ĐẸP CẦN CHO THUÊ GẤP CHCC
CIPUTRA TÒA E4 TẦNG CAO, VỚI ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, SÀN GỖ, 3 PHÒNG NGỦ. GIÁ THUÊ
LÀ 1000$/THÁNG TIỆN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẶC HỘ GIA ĐÌNH Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC 1703 E4 CIPUTRA, VIEW NHÌN RA HỒ CHO THUÊ CHCC 1703 E4 CIPUTRA,
VIEW NHÌN RA HỒ, DIỆN TÍCH: 142M2, 3PN, 2WC, NHÀ ĐÃ SỬA ĐẸP, ĐỦ NỘI THẤT. GIÁ
THƯƠNG LƯỢNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 106B MẶT ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, GẦN QU TÂY HỒ, DT 65 M2X4
TẦNG, CÓ THỂ CHO THUÊ TỪNG PHÒNG LÀM VP, KD, Ở, CÓ SÂN RỘNG ĐỂ Ô TÔ, XE
MÁY, GIÁ TT, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẦNG 1 CHO THUÊ LÀM VP, DT 33 M2, MẶT NGÕ RỘNG, ÔTÔ ĐỖ CỬA, TẠI
NGÕ 191/40 LẠC LONG QUÂN, GẦN CHỢ BƯỞI, GIÁ 6 TRIỆU/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG 2 TẦNG 204 THỤY KHUÊ, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG BIỆT, 8TR/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ ĐẤT MẶT PHỐ THỤY KHUÊ 1000M2. MẢNH ĐẤT VỚI DIỆN TÍCH KHOẢNG 1000M2
TẠI MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, MẶT TIỀN 12M. CHO THUÊ LÂU DÀI VỚI GIÁ THỎA THUẬN
THEO GIÁ NHÀ NƯỚC.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 1 NGÕ 139 PHỐ YÊN PHỤ, 2,5 TẦNG, KHÉP KÍN, DTMB 40 M2, TIỆN SINH
HOẠT, VĂN PHÒNG, GIÁ 6 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 1-D4 CIPUTRA, NAM THĂNG LONG, DT 300 M2, 4PN, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CỔNG, CỬA
TỰ ĐỘNG, VỊ TRÍ ĐẸP, LÔ GÓC, ĐƯỜNG ĐÔI, NHÌN RA ĐÀI PHUN NƯỚC, GIÁ TT, 52
TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC CIPUTRA CHO THUÊ CHCCCC CIPUTRA TÒA E5. DT 123M2 THIẾT KẾ 3PN,
2VS, PK, BẾP, ĐẦY ĐỦ TRANG THIẾT BỊ TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI, SÀN GỖ CAO CẤP, SOFA,
TỦ LẠNH, TIVI,… VIEW ĐẸP..

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 2 TẦNG NHÀ MẶT ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, GIÁ RẺ TẦNG 1 VÀ 2 NHÀ
MẶT ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ. MẶT BẰNG MỖI TẦNG 37M2, MT3,5M, NỘI TẤT
LÀM MỚI, HIỆN ĐẠI PHÙ HỢP LÀM CỬA HÀNG, VĂN PHÒNG CÔNG TY. MẶT PHỐ LỚN,
VỈA HÈ ĐỂ XE THOẢI MÁI. HỢP ĐỒNG DÀI HẠN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
SỐ 2A NGÕ 38/78 XUÂN LA, ĐẦU Q.TÂY HỒ, 5 TẦNG, NỘI THẤT ĐẸP, ÔTÔ ĐỖ CỬA, 20
TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ SHOP SYRENA XUÂN DIỆU TTTM SYRENA XUÂN DIỆU GẦN 8.000M2. CẦN CHO
THUÊ SHOP B11 VÀ B13 TẠI TẦNG 1 TTTM CÓ DIỆN TÍCH 52M2/SHOP. HỢP ĐỒNG THUÊ
03 NĂM, ĐẶT CỌC TIỀN THUÊ 03 THÁNG, TRẢ TIỀN THUÊ HÀNG THÁNG. GIÁ THUÊ
CHƯA VAT: 577.000VND/M2/TH, ĐÃ BAO GỒM 63.000 VNĐ/M2/THÁNG PHÍ DỊCH VỤ VÀ
QUẢN LÝ. TIỀN THUÊ 30.030.000Đ/TH/SHOP CHƯA VAT. TTTM SYRENA THUỘC TÒA
SYRENA 25 TẦNG, 51 XUÂN DIỆU, MẶT BẰNG 10.000M2, 2 TẦNG HẦM ĐỂ XE, T1+2 LÀ
TTTM, T3 VP TỪ T4 ĐẾN T25 CĂN HỘ CAO CẤP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
MR.CHÂU 0979.773.638 OR MS.HUỆ 091.2662.261.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MP 476 THỤY KHUÊ, DTMB 320 M2, THÔNG PHÒNG, ĐÃ KD BI-A, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, CÓ
ĐIỆN 3 PHA, CHÍNH CHỦ, CHO THUÊ HOẶC HỢP TÁC XÂY KHÁCH SẠN, KINH DOANH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT NGÕ 81 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN (NGÕ RỘNG 12M), DIỆN TÍCH 80 M2,
TIỆN KINH DOANH HOẶC LÀM KHO,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG RỘNG 36M2, PHỤ BẾP KK, CÓ NL, GÁC XÉP GIÁ 2,5TR CẦN CHO THUÊ
NHÀ RIÊNG RỘNG 36M2 CÓ GÁC XÉP,PHỤ BẾP KHÉP KÍN, CÓ BÌNH NÓNG LẠNH, CÓ SÂN
ĐỂ XE, NHÀ THOÁNG MÁT RIÊNG BIỆT KHÔNG CHUNG VỚI AI, ĐIỆN NƯỚC GIÁ HÓA
ĐƠN, NHÀ CÓ THỂ ĐI DC 2 NGÕ, NGÕ 124 ÂU CƠ GẦN CHỢ TỨ LIÊN HOẶC NGÕ 310 NGHI
TÀM, BẠN NÀO CÓ NHU CẦU THÌ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ XỊN GẦN PHỦ TÂY HỒ, GIÁ 400USD/THÁNG CHO THUÊ CĂN HỘ PHỦ TÂY
HỒ, DT 50M2, 1PN, 1 PHÒNG KHÁCH, 1WC, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, NỘI THẤT XỊN NGANG KHÁCH
SẠN 3 SAO. VIEW NHÌN RA HỒ TÂY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
Ở 1 TẦNG, 2 PHÒNG, PHỤ KK, DT 45 M2, TẠI SỐ 2 NGÕ 260 THỤY KHUÊ, Q.TÂY HỒ, HN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ PHỐ ĐẶNG THAI MAI, KHU XÓM CHÙA, DT 200 M2, NHÀ Ở 80 M2, CÓ SÂN
VƯỜN, 3P, 1 PHỤ, CÓ ĐH, NL, GẦN HỒ TÂY, TIỆN ĐI LẠI, HĐDH, 7,5 TRIỆU, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI AN DƯƠNG, MB 120 M2X2 TẦNG, MÁI TÔN, CÓ SÂN TRƯỚC+SAU= 270 M2,
TIỆN LÀM NHÀ XƯỞNG HOẶC ĐỂ Ở, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ ĐẸP 2 PHÒNG NGỦ 153M2 Ở E1 CIPUTRA CHO THUÊ CĂN HỘ ĐƯỢC SỬA ĐẸP PHÒNG
KHÁCH RỘNG, BẾP HIỆN ĐẠI, 2 PHÒNG NGỦ TIỆN NGHI CÓ NHÀ TẮM SƯẢ RỘNG ĐẸP,
SÀN GỖ, PHÒNG THAY ĐỒ RIÊNG BIỆT. PHÙ HỢP CẶP VỢ CHỒNG TRẺ HOẶC ĐỘC THÂN.
TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI, SANG TRỌNG, TRANG BỊ ĐỂ Ở NÊN THẨM MĨ ĐẸP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG TẠI SỐ 39 PHỐ YÊN PHỤ, DT >10 M2, GIÁ 9 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ CẢ, TỪNG PHÒNG HOẶC BÁN NHÀ NGÕ 460 THỤY KHUÊ, DT 40 M2X4,5 TẦNG,
7 PHÒNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 242 NGHI TÀM, MB 25 M2X5T, WC KHÉP KÍN TỪNG TẦNG, ĐIỀU HÒA, TỦ
BẾP, SÂN ĐỖ ÔTÔ CÁCH NHÀ 10M, GẦN ĐƯỜNG, DÂN TRÍ CAO, 6,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG CAFE VEN HỒ TÂY, MB 15 M2, MT 5M, CÓ VƯỜN HOA RỘNG, CHÍNH
CHỦ, GIÁ 3,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 697 ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, ĐỐI DIỆN CỔNG CIPUTRA, GẦN CHỢ
XUÂN ĐỈNH, DTSD 45 M2+ GÁC XÉP 25 M2, CĂN HỘ RIÊNG BIỆT, 3,5 TRIỆU, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BÁN
CĂN HỘ G03 CIPUTRA BÁN CĂN HỘ GO3 CIPUTRA, DIỆN TÍCH 145M2, NHÀ HƯỚNG ĐÔNG
NAM, VIEW ĐẸP ( NHÌN RA HỒ TÂY VÀ SÔNG HỒNG) THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI, CÓ THỂ VÀO Ở
NGAY.MIỄN TRUNG GIAN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG, DT 16 M2, (NHÀ TRONG KHÉP KÍN), SỐ 227 PHỐ THỤY KHUÊ, KHÉP
KÍN, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN, CỬA HÀNG ĐẸP, 3 MẶT THOÁNG, DT 40 M2X5
TẦNG, MT 3,6M, TIỆN MỞ CỬA HÀNG KD, SPA, PHÒNG MẠCH, VP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NN THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP, SỐ 62 NGÕ 35 ĐẶNG THAI MAI, DT MỖI CĂN 40 M2
GỒM: 1PN, 1PK, BẾP, PHỤ, ĐỦ TIỆN NGHI, VỊ TRÍ ĐẸP, NHÌN RA HỒ TÂY, ĐƯỜNG 2 ÔTÔ
TRÁNH NHAU, DÂN TRÍ CAO, AN TỐT, YÊN TĨNH, 12-16TR/CĂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI PHÚ THƯỢNG, NGÕ ÔTÔ VÀO ĐƯỢC, 5 TẦNG, DT 34 M2/T, TDT 170 M2, CÓ
ĐỒ ĐẠC, NỘI THẤT, 3PN, BẾP+PK, 3WC, 6 TRIỆU (TL).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MỚI 35 M2 X 5T, DTSD 160 M2, 1P+1WC/TẦNG, SÀN GỖ, NL, NGÕ 2,5M, CÁCH
ĐƯỜNG ÔTÔ 50M, SỐ 68E, NGÕ 445/46 LẠC LONG QUÂN, 6,5TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ THOÁNG MÁT TRONG NGÕ 406 ĐƯỜNG ÂU CƠ, TÂY HỒ CHO THUÊ NHÀ
TRONG NGÕ 406 ÂU CƠ, DT ĐẤT 65 M2, XÂY 35 M2 X 2 TẦNG KHÉP KÍN, MỖI TẦNG 2
PHÒNG VÀ CÓ 01 GÁC XÉP. SÂN RỘNG, THOÁNG MÁT, AN NINH. MẶT NGÕ THÔNG CÓ
THỂ KD HOẶC DV NHỎ. GIÁ 5 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CCCC PHÒNG 204 G202 CIPUTRA, DT 119 M2, 3 PHÒNG NGỦ, ĐỦ ĐỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ PHỐ LẠC LONG QUÂN, TRONG NGÕ TO, ÔTÔ VÀO TẬN NHÀ VÀ NHÀ XÂY
HIỆN ĐẠI, MB 70 M2X3,5 TẦNG, GIÁ 10 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 8A NGÕ 472 LẠC LONG QUÂN CHO THUÊ NHÀ SỐ 8A NGÕ 472 LẠC LONG
QUÂN. NHÀ MÁI BẰNG 1 TẦNG + BẾP + PHỤ + SÂN = 52M2. NGÕ TO Ô TÔ ĐỖ CỬA. 3,5
TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH, NGƯỜI NN, HOẶC CÔNG TY THUÊ NHÀ 60M2, 4 TẦNG KHU NGÕ 28 XUÂN
LA CHO HỘ GIA ĐÌNH, NGƯỜI NN, HOẶC CÔNG TY THUÊ NHÀ 4 TẦNG KHU NGÕ 28
XUÂN LA, TÂY HỒ, DIỆN TÍCH 60M2, MẶT TIỀN 4M, ĐƯỜNG 13.5M, HƯỚNG ĐB, 05
PHÒNG, SẠCH SẼ THOÁNG MÁT, GIÁ 12 TRIỆU/ THÁNG (MIỄN TRUNG GIAN).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3T, TRONG NGÕ 567 PHỐ THỤY KHUÊ, CÁCH MẶT PHỐ 20M, NGÕ 2 XE MÁY
TRÁNH NHAU, AN NINH TỐT, CHO THUÊ LÂU DÀI, MT 3M, MB 40 M2X3T, CÓ NL, WC KK,
4 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 1-2 HOẶC TẦNG 1 LÀM VP, CỬA HÀNG, KHO, DT 70 M2/TẦNG, TỪ NGÕ VÀO
5M, RỘNG 4M, NGÕ 189 AN DƯƠNG, TÂY HỒ, 7 TRIỆU/2 TẦNG, 4 TRIỆU/TẦNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KHO
CHỨA ĐỒ, DT 20 M2, ĐƯỜNG XE TẢI VÀO, KHU XUÂN LA, 1,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ TT 16A THỤY KHUÊ, DTSD 56 M2, KHÉP KÍN, ĐẦY ĐỦ ĐIỆN NƯỚC, THC, 5
TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ AN DƯƠNG, DT 16 M2X5 TẦNG, CÓ ĐIỀU HÒA, NÓNG LẠNH, 3PN,
TIỆN Ở VÀ KINH DOANH, GIÁ 6 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
DT;50M2 CÓ GÁC XÉP,KHU PHỤ,SÂN RIÊNG,ĐIỆN NƯỚC RIÊNG BIỆT.NHÀ ĐẸP,RỘNG
THOÁNG MÁT.TIỆN CHO HỘ GIA ĐÍNH SỬ DỤNG,CHÍNH CHỦ CHO THUÊ
0902370686.NGỪỜI NƯỚC NGOÀI VỪA HẾT HỢP ĐỒNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ KHU CIPUTRA, TÒA NHÀ P1, HƯỚNG NHÌN VƯỜN HOA VÀ ĐÀI
PHUN NƯỚC, DT 145 M2, ĐỦ ĐỒ, NỘI THẤT ĐẸP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ CÓ DIỆN TÍCH 69M2, 84M2, 1-2 PHÒNG NGỦ. CHỦ NHÀ ĐÃ TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ CÁC
THIẾT BỊ NỘI THẤT CAO CẤP HIỆN ĐẠI : ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU CHO TẤT CẢ CÁC PHÒNG,
TỦ LẠNH 2 CỬA, HỆ THỐNG AN NINH VÀ QUẢN LÝ CĂN HỘ THÔNG MINH, TH CÁP,
INTERNET, ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH ĐẦY ĐỦ. TÒA NHÀ BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ KÈM
THEO.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ TẦNG 9 NGÕ 191 LẠC LONG QUÂN, DT 60 M2, NỘI THẤT
ĐẸP, TIỆN NGHI ĐỦ, GIÁ 7 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ, SỐ 640 PHỐ LẠC LONG QUÂN, DT 160 M2, MT 7M, XÂY 5 TẦNG,
TIỆN CHO VP, NGÂN HÀNG, GIÁ 45 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG RIÊNG TẠI 12/76/124 ÂU CƠ, ĐIỆN NƯỚC GIÁ NHÀ NƯỚC, CÓ NÓNG LẠNH,
MÁY GIẶT, BẾP, WIFI, NGƯỜI QUÉT DỌN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
FURNISHED APARTMENT IN CIPUTRA HANOI, LUXURY APARTMENT PROPERTY ID: 1110
(PLEASE A WONDERFUL APARTMENT FOR RENT IN P1 TOWER, CIPUTRA, TU LIEM,
HANOI. THIS IMMENSE, AMAZING APARTMENT (182M2) CONSISTS OF 3 BEDROOMS, 3
BATHROOMS, A LARGE LIVING ROOM AND A MODERN KITCHEN. IN THE LIVING ROOM,
YOU CAN FIND LUXURIOUS FURNITURE LIKE SOFA, LCD TV, LARGE WARDROBE,… THE
COLORFUL LIGHT BUBS MAKE IT NICER AND MORE SPARKLING IN THE EVENING WITH
BEAUTIFUL VIEW HANOI SCENERY. THE AIRY BEDROOMS HAVE PROVIDED BY SUCH
HIGH QUALITY FOR EXAMPLE QUEEN BEDS, THICK MATTRESS, TABLES AND CHAIRS,
AND.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐẸP MỚI XÂY HĐ, ĐỦ TN, DT 50 M2X4T, 4PN, CÓ ĐH, THÁI DƯƠNG NĂNG,
CÁCH ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY 30M.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP NHÌN RA HỒ TÂY CHO NGƯỜI NƯỚC
NGOÀI THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP TẠI YÊN PHỤ, TÂY HỒ. CĂN HỘ CÓ DIỆN TÍCH 90M2, 1
PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, BẾP, 2 PHÒNG TẮM, NỘI THẤT RẤT HIỆN ĐẠI, SANG
TRỌNG,TÒA NHÀ CÓ THANG MÁY. ĐẶC BIỆT TỪ PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ ,PHÒNG
ĂN CỦA CĂN HỘ BẠN CÓ THỂ NHÌN THẲNG RA HỒ TÂY. GIÁ THUÊ 1000$/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP HANCOM CHO THUÊ CĂN HỘ TẦNG 7, DIỆN TÍCH 144M2, CHUNG
CƯ HANCOM, XUÂN LA, TÂY HỒ. ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, THÍCH HỢP CHỌ HỘ GIA ĐÌNH,
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẶC LÀM VĂN PHÒNG. HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, CHÍNH CHỦ, MIỄN
TRUNG GIAN.GIÁ 22.000.000 ĐỒNG/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 1 TẦNG BTCT, 2 PHÒNG, ĐỦ TIỆN NGHI, TIỆN CHO GĐ NHỎ, RỘNG 42 M2, NGÕ
4,5M, SỐ 7 NGÕ 54 AN DƯƠNG, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ VỚI S=80M2 TAI ĐẶNG THAI MAI CÓ CĂN HỘ CẦN CHO THUÊ TỪ TẦNG 2
ĐẾN TẦNG 5. S=80M2/ 1TẦNG VỚI GIÁ 500$. ĐIỆN, NƯỚC, INTERNET, TRUYỀN HÌNH
CÁP..ĐẦY ĐỦ.CÓ THỂ CHO THUÊ TOÀN BỘ TOÀ NHÀ VỚI GIA RẺ.ĐỊA CHỈ TẠI NGÁCH
50/59/19 LÔ ĐẤT SỐ 2 ĐƯỜNG ĐẶNG THAI MAI.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VP, MĐ LẠC LONG QUÂN, KHU D5 VƯỜN ĐÀO, DT 1 SÀN: 240 M2, MT
16M, 5T, 1 HẦM, CẦU THANG MÁY, TIỆN KD, MỞ VP, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4,5T, MẶT PHỐ NGHI TÀM, DT 90 M2, MT 6M, 2 MẶT THOÁNG TRƯỚC SAU,
TIỆN KD, CHO THUÊ LÂU DÀI, ỔN ĐỊNH, 50TR/TH, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ MẶT BẰNG 100 M2, 4 TẦNG, CÓ GARA ÔTÔ, TẠI SỐ 43 NGÕ 200 ĐƯỜNG ÂU CƠ,
P.TỨ LIÊN, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ KHU CIPUTRA, D3, DT 180 M2X3 TẦNG, KHÔNG ĐỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ DT 136 M2 TẠI CCCC GOLDEN WESTLAKE 151 THỤY KHUÊ, 3 PHÒNG 3
PHỤ, TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, NHÌN RA HỒ TÂY, GIÁ 45 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẶC NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO THUÊ NHÀ, MB 50 M2, 4 TẦNG, 7
PHÒNG, NỘI THẤT ĐẸP, TỔ 25B ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, TỨ LIÊN, TÂY HỒ, GIÁ 12
TRIỆU, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÂU DÀI, XÂY 2008, DT 40 M2X6T, HƯỚNG TB, ĐN, TIỆN NGHI, GẦN CHỢ,
TRƯỜNG HỌC, GẦN HỒ TÂY, DT CAO, AN NINH TỐT, GIÁ 12 TRIỆU/TH, ÔTÔ QUA CỬA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NN THUÊ NHÀ MỚI TẠI SỐ 2 NGÁCH1/54 ÂU CƠ, GẦN KS SHERATON, ĐƯỜNG
VIÊN HỒ TÂY, ĐƯỜNG 2 ÔTÔ TRÁNH NHAU, DT 50 M2, 5 TẦNG, ĐỦ TIỆN NGHI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHÍNH CHỦ CHO THUÊ NHÀ MỚI SỬA, ĐẸP - 42M2 - GIÁ 4TRĐ NHÀ 42M2 MỚI SỬA, ĐẸP.
Đ/C TẠI P. 106 TẬP THỂ BAO BÌ - PHÚ THƯỢNG - TÂY HỒ - HN. CÁCH NGÃ BA NHẬT TÂN
300M. GIÁ 4TRĐ/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG, 1 TUM, DTSD 300 M2, TK HIỆN ĐẠI, ĐỦ TIỆN NGHI, CÓ SÂN VƯỜN,
CHỖ ĐỂ Ô TÔ, ĐƯỜNG LỚN THUẬN TIỆN Ô TÔ, 49 NGÕ 236 ÂU CƠ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DỐC BAO BÌ PHÚ THƯỢNG, Q.TÂY HỒ, DT T1+2: 50 M2, LÀM VP, GIÁ 5,2
TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ ĐẤT MẶT HỒ TÂY GẦN QUẬN ỦY TÂY HỒ CHO THUÊ ĐẤT MẶT HỒ TÂY GẦN
QUẬN ỦY TÂY HỒ XUỐNG, DT 140M, MT10M, TIỆN KINH DOANH NHÀ HÀNG, CAFE, GIÁ
24TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TẦNG
16. DIỆN TÍCH 130M2, 3 PHÒNG NGỦ, PHÒNG KHÁCH VÀ BẾP, 2 VỆ SINH. NHÀ CÓ VIEW
ĐẸP.CĂN GÓC, PHÒNG KHÁCH NHÌN RA HỒ TÂY, PHÒNG NGỦ NHÌN RA SÔNG HỒNG,
RẤT TIỆN CHO HỘ GIA ĐÌNH, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẶC LÀM VĂN PHÒNG. NHÀ CHƯA
CÓ ĐỒ. GIÁ: 14TRIỆU/ THÁNG (~ 650 USD). NHÀ CHÍNH CHỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT NGÕ TO SAU 1 NHÀ MẶT ĐƯỜNG, SỐ 42/172 ÂU CƠ, TIỆN LÀM VĂN
PHÒNG+Ở, DT 40 M2, KHÉP KÍN, RIÊNG BIỆT, 4 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CH CCCC VƯỜN ĐÀO, TẦNG 16, DT 130 M2, KHÔNG ĐỒ, CHƯA SD, TIỆN LÀM VP,
NGƯỜI NN Ở, HỘ GĐ, HĐDH, 15 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ DT 30 M2, KHU BẾP, PHỤ, ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, TRONG NGÕ 76 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN
ĐI VÀO GẦN 20M, CHÍNH CHỦ, GIÁ 2,8 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MẶT HỒ TÂY, GẦN CLB HÀ NỘI, ĐẦU ĐƯỜNG THANH NIÊN, 5 TẦNG, TIỆN Ở, KD, CHO
NGƯỜI NN THUÊ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MỚI XÂY, HIỆN ĐẠI, TIỆN NGHI, P.TỨ LIÊN, DT 65 M2X4 TẦNG, CÓ GARA, ĐƯỜNG RỘNG
6M, TIỆN LÀM VP, NGƯỜI NN Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, XÂY MỚI KHÉP KÍN, DT 50 M2, MẶT NGÕ RỘNG, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG,
34B NGÕ 447 LẠC LONG QUÂN, QUẬN TÂY HỒ, GIÁ 4 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐỂ Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG CHO THUÊ NHÀ TẠI ĐỊA CHỈ B21 NGÕ 191
ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, KHU CHIA LÔ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO. DIỆN TÍCH 60M2, 3.5
TẦNG, TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, CÓ CHỖ ĐỂ ÔTÔ TRONG NHÀ, ĐƯỜNG TO RỘNG ÔTÔ VÀO
THOẢI MÁI, CHÍNH CHỦ, MIỄN TRUNG GIAN, 12TR/THÁNG. AI CÓ NHU CẦU XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
SỐ 120 PHỐ HOÀNG HOA THÁM-TÂY HỒ, DT 50 M2, 5 TẦNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2,5 TẦNG, TRONG NGÕ PHỐ LẠC LONG QUÂN, DTSD 60 M2, ÔTÔ VÀO ĐƯỢC,
GẦN CV NƯỚC HỒ TÂY, GIÁ 3,5 TRIỆU/TH.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG Ở, TẠI 205 ÂU CƠ, TÒA NHÀ LỚN, NHIỀU PHÒNG, GIÁ TỪ 5-7
TRIỆU/PHÒNG, PHÒNG RỘNG TỪ 17-20 M2, CÓ ĐIỀU HÒA, NÓNG LẠNH, ĐIỆN THOẠI,
GIƯỜNG, TỦ, TIVI, TỦ LẠNH ĐẦY ĐỦ, PHÒNG ĐẸP, HIỆN ĐẠI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, DT 40 M2, ĐỦ TIỆN NGHI, NỘI THẤT ĐẸP, NỘI THẤT ĐẸP, KHU
DÂN TRÍ CAO, PHỐ TÔ NGỌC VÂN, GIÁ 7 - 8,5 TRIỆU/CĂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở DT 30 M2, CÓ TẦNG LỬNG, SỐ 445 LẠC LONG QUÂN, GIÁ 2,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHTT TẦNG 2, DT 70 M2, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, CÓ ĐH, NL, GẦN CẦU NHẬT TÂN,
CÔNG VIÊN NƯỚC, 3 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ C4 TẠI SỐ 3, NGÁCH 445/46B ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, DT 25 M2, KHÉP KÍN,
TRẦN NHỰA, NỀN LÁT GẠCH HOA SẠCH ĐẸP, ĐIỆN - NƯỚC MÁY ĐỦ (GIÁ NN), AN TỐT,
HĐDH, 1,6TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT HỒ TÂY, GẦN KHU VIỆT NHẬT, TRƯỜNG CHU VĂN AN, MB 250 M2, MT
10M, TIỆN KD NHÀ HÀNG, CAFE, BI-A, HĐDH TỪ 5 NĂM, 22 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 399/61 ÂU CƠ, MB 68 M2, LÔ GÓC, 2 TẦNG, 4 PHÒNG, 1 PHỤ, SÂN RỘNG,
THOÁNG MÁT, ĐƯỜNG ÔTÔ, GIÁ 5,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
NGÕ 264 ĐƯỜNG THỤY KHUÊ, SỐ NHÀ 26, DT 52 M2X3 TẦNG, NGÕ RỘNG 4M, ÔTÔ ĐỖ
TRƯỚC CỬA NHÀ, GIÁ THỎA THUẬN , MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 30 M2, 2 TẦNG, 1 TUM, ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, SỐ 11 NGÁCH 32/47 AN DƯƠNG,
YÊN PHỤ, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 3 KHO PHỐ AN DƯƠNG, TÂY HỒ, DT 150 M2, 250 M2, 270 M2, KHO ĐẸP, BẢO VỆ
24/24H, HĐDH, GIÁ 70N/M2.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
DT 25 M2/1 TẦNG X2 TẦNG, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG BIỆT, KHÉP KÍN, SỐ 11 HẺM 2 NGÕ 76/32
AN DƯƠNG, YÊN PHỤ, 3,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ, NHƯỢNG QUÁN CAFE ĂN NHANH MẶT HỒ TÂY, DT 60 M2 TẦNG 1, TẦNG
HẦM 150 M2, SỐ NHÀ 29 XUÂN DIỆU, TÂY HỒ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MỚI, H: ĐN, 45 M2X5T+13 M2 SÂN, 5PN, 4WC, BẾP, PK, TẠI VÕNG THỊ, GẦN HỒ
TÂY, TRƯỜNG HỌC, GIÁ 7,5 TR/TH, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN NHÀ SỐ 15 NGÕ 406 ÂU CƠ, NHẬT TÂN, TDT 50 M2X3T, CÓ 3PN, 1PK,
1P.ĂN+BẾP, KHÉP KÍN, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ XƯỞNG MÁI TÔN KHUNG SẮT, DT 100 M2, MT 8M, Ô TÔ ĐỖ CỬA, SỐ 12/144 AN
DƯƠNG VƯƠNG, LỐI VÀO BẾN BẠC, 6 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DT 63 M2, 4 TẦNG, ĐỦ TIỆN NGHI, ĐẸP, THOÁNG MÁT, GẦN HỒ, GẦN ẨM THỰC
SEN TÂY HỒ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG THƯỢNG CHỢ BƯỞI, DT 500 M2, CÓ THỂ KINH DOANH NHÀ HÀNG, KHU VUI
CHƠI GIẢI TRÍ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TÒA CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ, DT 55 M2, BAN CÔNG, SÀN GỖ, ĐỦ TN, SỐ 20 ĐƯỜNG
1, KHU TT F361 AN DƯƠNG, 10,5-11,5TR (GỒM DV).
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TÒA
NHÀ 6T, CÓ TM, 2 MẶT ĐƯỜNG TRƯỚC, SAU HỒ TÂY, LẠC LONG QUÂN, MB 200
M2/TẦNG, MT 8M, CÓ GARA HẦM ĐỂ ÔTÔ, TIỆN KD, 220 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CC
CIPUTRA PARKLANE 2 PHÒNG 1408 145M2 BÁN HOẶC CHO THUÊ BÁN HOẶC CHO THUÊ
CCCC P2 1408 145M2 BAN CÔNG ĐN, THANG MÁY RIÊNG LÊN NHÀ, VIEW VƯỜN HOA.
ĐẦY ĐỦ TIVI, TỦ LẠNH, MÁY GIẶT, TỦ BẾP, ĐIỀU HÒA, SOFA, GIƯỜNG ĐỆM ... XÁCH
VALI VÀO Ở NGAY!.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MB 50 M2, 3,5 TẦNG, SẠCH SẼ, YÊN TĨNH, SỐ 9 NGÁCH 172/46/71 ĐƯỜNG ÂU
CƠ, TỨ LIÊN, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP CHÍNH CHỦ, CÓ THỂ LÀM VP, GẦN NGÃ 3 ÂU CƠ-LẠC LONG
QUÂN, 42-84 M2, VỪA XÂY XONG, NT XỊN, CÓ INTERNET, TH CÁP,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ LÔ SỐ 6, KHU 1.3 HA PHỦ TÂY HỒ, DT 250 M2, DTXD 120 M2 X 4 TẦNG,
ĐẸP, ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 42TR/THÁNG (~2000USD).
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP 1804- P2 CIPUTRA, 2+1 PHÒNG NGỦ, NỘI THẤT CAO
CẤP, ĐỦ TIỆN NGHI, VỪA ĐƯỢC SỬA CHỮA LẠI.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 200 M2, 70 M2 NHÀ+ 130 M2 ĐẤT TRỐNG, SỐ NHÀ 19 NGÁCH 55 TỔ 36 CỤM
5 PHƯỜNG TỨ LIÊN, ÔTÔ ĐỖ CỬA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG KHU XUÂN LA – LẠC LONG QUÂN. CHO THUÊ NHÀ RIÊNG KHU XUÂN
LA – LẠC LONG QUÂN. DIỆN TÍCH 53M2, XÂY 1 TẦNG, GỒM PHÒNG KHÁCH, PHÒNG
NGỦ, BẾP. VỆ SINH, NHÀ CÓ GÁC XÉP, VỊ TRÍ THUẬN TIỆN, GẦN CHỢ, TRƯỜNG MẦM
NON, KHU DÂN TRÍ. CHO THUÊ LÂU DÀI, GIÁ 3 TRIỆU/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ Ở AN DƯƠNG VƯƠNG, TÂY HỒ, HÀ NỘI CHO NGƯỜI
NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ Ở AN DƯƠNG VƯƠNG, TÂY HỒ, HÀ NỘI. DIỆN TÍCH: 70M2 X 3
TẦNG, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, DIỆN TÍCH ĐẤT 215M2, SÂN TRƯỚC, SÂN SAU, Ô TÔ VÀO
ĐƯỢC, AN NINH TỐT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 29 M2, KHÉP KÍN, Ở GẦN HỒ TÂY, LÀNG VÕNG THỊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở, LÀM VĂN PHÒNG, TẠI SỐ 3, ĐƯỜNG 2 KHU TT F361,AN DƯƠNG, TÂY
HỒ,.DT 38M2X2 TẦNG, Ô TÔ VÀO NHÀ, ĐIỆN NƯỚC ĐỦ, GIÁ 6 TRIỆU/THÁNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DT 30 M2, KHÉP KÍN, NGÕ 200 ÂU CƠ, ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, MẶT NGÕ, GIÁ 2,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
2B NGÕ 40 XUÂN DIỆU, GẦN K/S CON RỒNG, DT 60 M2X4T, KT ĐẸP, NT ĐẦY ĐỦ, SANG
TRỌNG, CÓ GARA ÔTÔ, CHO THUÊ 25TR, BÁN 12,5 TỶ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG, MỚI XÂY, MẶT HỒ TÂY, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, HỘ GĐ Ở, MT 6M,
TDT 250 M2, CÓ CẦU THANG MÁY, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ, DT ~ 40 M2, SÀN GỖ, ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, TẠI PHÚ THƯỢNG, TÂY
HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 5 TẦNG, MẶT PHỐ XUÂN LA, DTSD 600 M2, ĐƯỜNG, HÈ PHỐ RỘNG NHIỀU CHỖ ĐỖ
XE, TIỆN Ở, LÀM VP, KD NHÀ NGHỈ, KARAOKE..., 20 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 DIỆN TÍCH 50M2 GIÁ 1,5 TRIỆU CHO THUÊ NHÀ CẤP 4 DIỆN TÍCH 50 M2
RIÊNG BIỆT CÔNG TRÌNH PHỤ KÉP KÍN GẦN CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ TÂY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG LÔ 12 KHU 4 TẬP THỂ CẢNH SÁT KINH TẾ, XUÂN LA CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG LÔ 12 KHU 4 TẬP THỂ CẢNH SÁT KINH TẾ, XUÂN LA, TÂY
HỒ. NHÀ 6 TẦNG, MỖI TẦNG 50M2, VỪA HOÀN THIỆN. CHỈ CHO THUÊ LÀM VĂN PHÒNG.
GIÁ 13 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ KHÁCH SẠN, GỒM 35 PHÒNG, TẠI QUẬN TÂY HỒ, VỊ TRÍ ĐẸP, CÓ THANG MÁY,
MỚI SỬ DỤNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DT 25 M2, GÁC XÉP, 59 NGÕ 35 ĐẶNG THAI MAI, KHÉP KÍN, ĐIỆN NƯỚC NHÀ
RIÊNG, CHÍNH CHỦ, GIÁ 2,5 TRIỆU, TT 6 THÁNG/LẦN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIET
THU CIPUTRA CHO THUE BIỆT THỰ NẰM TRONG KHU T AN NINH & ĐẸP NHẤT CIPUTRA.
NỘI THẤT ĐẸP, HIỆN ĐẠI, 3 PHONG NGU, 1 PHONG LAM VIEC, PHONG SINH HOAT
CHUNG ... ĐẦY ĐỦ ĐỒ ĐẠC (TV, TỦ LẠNH SIDE BY SIDE, MÁY RỬA BÁT, MÁY GIẶT CN
CAO ....).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI TT ĐIỆN AN DƯƠNG, Q.TÂY HỒ, SỐ NHÀ 9/32/53, NỘI THẤT MỚI, DT 25
M2, SÀN GỖ, 2 TẦNG, KHÉP KÍN, ĐẸP, 2,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG, DT 70 M2, MT 3,5MX21M, 15 M2 XÉP, ĐƯỜNG 5M, CỬA KHẨU CHỢ
NHẬT TÂN, Q.TÂY HỒ, GIÁ 7 TRIỆU, TT 6 THÁNG/LẦN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI SỐ 10 NGÕ 142 ĐƯỜNG ÂU CƠ, Q.TÂY HỒ, DT 56 M2, 2 PHÒNG, MỖI
PHÒNG 24 M2, 1 BẾP, 1 PHÒNG TẮM, KHÉP KÍN, CÓ SÂN PHƠI 10 M2.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 74 NGÕ 76 PHỐ YÊN PHỤ, PHƯỜNG YÊN PHỤ, DT 60 M2, 3 PHÒNG, NHÀ
TẦNG 3, ĐIỆN NƯỚC TIỆN LỢI, GIÁ 4,5 TRIỆU/THÁNG, TRẢ TIỀN 6 THÁNG/1 LẦN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DT 40 M2X2,5 TẦNG, TIỆN HỘ GĐ SỬ DỤNG, ÔTÔ TẢI NHỎ CHẠY QUA, GẦN HỒ
TÂY, LÀM VP, GIÁ 5,5 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ G03 CIPUTRA, TÂY HỒ CHO THUÊ CĂN HỘ G03 CIPUTRA, TÂY HỒ. DIỆN
TÍCH 120M2, 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ. TIỆN HỘ GIÁ ĐÌNH VÀ KHÁCH NƯỚC NGOÀI
THUÊ ĐỂ Ở. GIÁ CHO THUÊ: $700USD/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CC KHU CIPUTRA, TDT 75 M2, PK, 2 PN, BẾP, 2 PHỤ, BAN CÔNG, NỘI THẤT
ĐỦ, DÂN TRÍ CAO, HĐDH, CHÍNH CHỦ, 12 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MỌI
THÔNG TIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 230 M2 ĐẤT ĐƯỜNG ÂU CƠ, CÓ NHÀ XƯỞNG, ĐIỆN 3 PHA, NƯỚC MÁY, MẶT TIỀN
RỘNG 11M, NGÕ ÔTÔ VÀO NHÀ, CÓ THỂ MỞ QUÁN RƯỢU, 20 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC DT 75 M2, TẦNG 10, CT14A2 LẠC LONG QUÂN, VƯỜN ĐÀO, ĐỦ TIỆN NGHI,
HĐDH, 7 TRIỆU, CÓ THƯƠNG LƯỢNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ VƯỜN KHU LÀNG PHÚ THƯỢNG, DT 350 M2, CÓ 1 NHÀ SÀN ĐẸP, CÓ THỂ LÀM
QUÁN ĂN, NHÀ HÀNG, ĐIỆN NƯỚC, PHỤ ĐỦ, CÓ NL, ĐH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT NGÕ 5M, NGÕ ÔTÔ VÀO ĐƯỢC, DT 100 M2, CÁCH TT THÀNH PHỐ 1,5KM,
SỐ NHÀ 19A TỔ 4 CỤM 1 NGÁCH 50/119 NGÕ 310 NGHI TÀM, TỨ LIÊN, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ GẦN HỒ TÂY, KHU TỔNG CỤC 2 XUÂN ĐỈNH, Ô TÔ ĐỖ CỬA, TIỆN LÀM VP, Ở,
NHÀ 3 TẦNG, DT 45 M2/TẦNG, SD 150 M2, GIÁ 7 TRIỆU, CÓ TL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI GO3 CIPUTRA 120M2 , 3 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ CĂN HỘ TẠI NHÀ GO3
CIPUTRA ,DT120M2 ,3 PHÒNG NGỦ ,NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ ,GIÁ THỎA THUẬN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ 274 NGHI TÀM CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ 274 NGHI TÀM, 60M2/4
TẦNG, GIÁ 25TR/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CẢ NHÀ SỐ 344 PHỐ THỤY KHUÊ, DIỆN TÍCH 38 M2X3,5T.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 368 LẠC LONG QUÂN, DT SÀN 200 M2, DTXD 100 M2X4 TẦNG VÀ 1 TẦNG
HẦM, MT 9M, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT NGÕ, SỐ 8A NGÕ 472 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, TDT 53,6 M2, MT 5M,
NGÕ 3,5M, ÔTÔ ĐỖ CỬA, HIỆN CÓ NHÀ MB, 2 PHÒNG BẾP, WC RIÊNG BIỆT, 3,5TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 104 MP THỤY KHUÊ, VỈA HÈ RỘNG, TẦNG 1, DT 20 M2, MT 4M, MỚI XÂY
4,5 TẦNG, DT T1: 16 M2, T2 TRỞ LÊN: 23 M2, MT 3,2M, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI TẠI NGÕ 310 NGHI TÀM. CĂN HỘ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, MB45M2
XÂY 3 TẦNG, 2 MẶT THOÁNG, Ô TÔ ĐỖ CÁCH NHÀ 20M, CHO THUÊ DÀI HẠN, ƯU TIÊN
NGƯỜI NN, TRONG HẺM 38 NGÕ 310 NGHI TÀM.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ VĂN PHÒNG, DT 160 M2, 2 PHÒNG NGỦ, SỐ CÒN LẠI LÀM VĂN PHÒNG, MẶT
ĐƯỜNG 7M, NHÀ MỚI XÂY, SỐ 58 TỔ 37 ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, P.TỨ LIÊN, Q.TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 MỚI XÂY CÓ GÁC XÉP TẠI NGÕ 200 ÂU CƠ, TỨ LIÊN: 1 CĂN DT 25 M2,
2P, PHỤ KK, CÓ NL, 2,2TR; 1 CĂN DT 30 M2, 2P, SÂN 40 M2 ĐỂ XE, 2,5TR, 3 MẶT THOÁNG,
ÔTÔ ĐỖ CỬA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT
THỰ CHO THUÊ 389 ÂU CƠ BIỆT THỰ XÂY MỚI, TDT= 250M2, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, 3
TẦNG. TẦNG 1 = 85M2 GỒM PHÒNG KHÁCH,BẾP ,BAR,WC. TẦNG 2 VÀ 3 GỒM 4 PHÒNG
NGỦ TỪ 30-40M2, CỬA SỔ LỚN EUROWINDOW HIỆN ĐẠI,CẦU THANG GỖ VÀ ĐÁ. NHÀ 3
MẶT THOÁNG,MẶT TIỀN 10M. 50M2 DIỆN TÍCH SÂN VƯỜN CÂY XANH VÀ BONSAI. GIÁ
THƯƠNG LƯỢNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CẢ NHÀ MẶT PHỐ HOẶC TỪNG SÀN, SỐ 576 PHỐ THỤY KHUÊ, ĐỐI DIỆN CHỢ
BƯỞI, MT 6M, DT 75 M2X3T, XÂY MỚI CẢ 3 TẦNG, ĐẦU SÀN THÔNG, TRẦN THẠCH CAO,
ĐẸP, PHÙ HỢP NH, KD, VP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 254A THỤY KHUÊ, 25 M2, 4 TẦNG, THOÁNG MÁT, 7 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 1 LÀM VP NGÕ PHỐ THỤY KHUÊ CHO THUÊ PHÒNG TẦNG 1 LÀM VĂN
PHÒNG, DIỆN TÍCH KHOẢNG 30M2 CÓ VỆ SINH, CHỖ ĐỂ XE, BÀN GHẾ, QUẠT, VUÔNG
VẮN THOÁNG MÁT, ĐIỆN NƯỚC ỔN ĐỊNH, INTERNET.. MẶT NGÕ PHỐ THỤY KHUÊ,
QUẬN TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CCCC VƯỜN ĐÀO HỒ TÂY, 3 PHÒNG NGỦ, TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI, NHÌN RA
HỒ TÂY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẦNG 2- 3, SỐ 469, MẶT ĐƯỜNG THỤY KHUÊ, 60 M2, 2 PHÒNG/TẦNG, PHỤ+NL,
THC, ĐIỆN NƯỚC TỐT, LÀM VP, GĐ, NGƯỜI NN Ở, 4,5TR/TẦNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, DT 22 M2, MT 4,5M, PHỤ 15 M2X2
TẦNG, VỊ TRÍ ĐẸP, HÈ RỘNG, TIỆN MỞ VP, KINH DOANH, GIÁ 12 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ HOẶC BÁN 2 NHÀ CẤP 4, DT 18 M2/NHÀ TRÊN DT 50 M2, TẠI PHƯỜNG TỨ LIÊN, ĐI
VÀO NGÕ 76/35 ĐƯỜNG AN DƯƠNG, GIẤY TỜ VIẾT TAY, THUÊ 1 TRIỆU/THÁNG/1 NHÀ,
BÁN 280 TRIỆU, MIỄN TG VÀ QC.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
CẤP 4, 30 M2 TRÊN DT ~100 M2, KHÉP KÍN, CÓ SÂN VƯỜN, MẶT ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY,
ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ TẦNG 5, KHU CHUNG CƯ HANCOM, 603 LẠC LONG QUÂN, 2
BAN CÔNG ĐẸP, DIỆN TÍCH 145 M2, 1PK, 3PN, 2 PHỤ, TIỆN LÀM VP, NHÀ Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG TẠI 16 PHỐ VÕNG THỊ- PHÙ HỢP GIA ĐÌNH NHỎ GIÁ 4 TRIỆU/THÁNG
CẦN CHO THUÊ NHÀ TẠI 16 PHỐ VÕNG THỊ, P.BƯỞI. Q. TÂY HỒ, NHÀ 2 TẦNG RIÊNG
BIỆT, 1 PHÒNG KHÁCH, 2 PHÒNG NGỦ VỆ SINH, BẾP RIÊNG BIỆT, SÂN PHƠI, ĐIỆN NƯỚC
RIÊNG BIỆT, PHÒNG NGỦ CÓ ĐIỀU HÒA.RẤT PHÙ HỢP VỚI GIA ĐÌNH NHỎ HOẶC NGƯỜI
ĐI LÀM SINH VIÊN Ở CHUNG.A. HÙNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, DT 35 M2, SỐ NHÀ 6A NGÁCH 23/34 ĐƯỜNG ÂU CƠ, TỨ LIÊN,
TÂY HỒ, GIÁ 3,2 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CCCC CIPUTRA, 150M2, 3PN, G03, GIÁ 24TRIÊ ̣U/THÁNG CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN
HỘ 150M2, 3PN, TẦNG 15, TÒA NHÀ G03 CIPUTRA. CĂN GÓC, NHÀ ĐẸP, ĐỦ ĐỒ CHỈ CẦN
XÁCH VA LY VÀO Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ THÔNG TẦNG CAO CẤP PENHOUSE CIPUTRA, TIỆN NGHI ĐỦ, NỘI THẤT
XỊN, CÓ THỂ Ở NGAY, DT >300 M2.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP, TẦNG 18, NHÀ E5 KHU CIPUTRA, Q.TÂY HỒ, DT 120 M2, 3PN, 2
PHỤ, CỬA SỔ HƯỚNG N, CÓ CHỖ ĐỂ ÔTÔ, BỂ BƠI VÀ PHÒNG TẬP THỂ DỤC, 25 TRIỆU,
CHƯA THUẾ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 170 THỤY KHUÊ, TDTMB 42 M2, 7 TẦNG, CẦU THANG MÁY, CẠNH HỒ
TÂY, CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NỘI THẤT THEO YÊU CẦU, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT
THỰ DT 450 M2, DTSD 180 M2X3 TẦNG, 5 PN, TIỆN NGHI, CÓ SÂN VƯỜN, GARA Ô TÔ,
P.QUẢNG AN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ NHÀ DT 32 M2, KHÉP KÍN, CÓ GÁC XÉP, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, TẠI NGÕ 34/4
ÂU CƠ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ, NỘI THẤT KIẾN TRÚC HIÊ ̣N ĐẠI CHO THUÊ NHÀ 3,5
TẦNG DIỆN TÍCH MẶT BẰNG 105M2, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 86M2, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU, SÀN GỖ, CẦU THANG GỖ, 3 PHÒNG NGỦ WC TỪNG PHÒNG,
GARAGE Ô TÔ, BẾP, PHÒNG KHÁCH, TRANG THIẾT BỊ ĐẦY ĐỦ (MÁY GIẶT, TV, MÁY
RỬA BÁT, ĐIỀU HÒA, TỦ LẠNH, TRUYỀN HÌNH CÁP, INTERNET...)

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 607 TÒA NHÀ E5 K

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP&BIỆT THỰ KHU CIPUTRA, NAM THĂNG LONG, DIỆN
TÍCH 123 - 153 - 145 - 182, 3-4 PN, BIỆT THỰ, DIỆN TÍCH 126 - 150 - 180 - 217 - 324 M2, GỒM 3
TẦNG, 4-6PN, CÓ GARA ÔTÔ, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, DT 55M2 KHÉP KÍN. NGÕ 46, NGUYỄN HOÀNG TÔN, TÂY HỒ. CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 KHÉP KÍN (TRẦN NHỰA, MÁI TÔN) DT 42M2 + 12M2 GÁC XÉP. KHU
PHÂN LÔ QĐ, NGÕ 46 ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, TÂY HỒ. GIÁ 2,7 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 9 NGÁCH 43/310 NGHI TÀM, DT 20 M2X2,5 TẦNG, 1 CÔNG TRÌNH PHỤ, ĐIỆN
RIÊNG, GIÁ 3 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐIỆN
THOẠI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG TẠI 294 NGHI TÀM, TÂY HỒ, DT 170 M2, MT RỘNG 6M

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, MT 4,5M, DT 60M2, GẦN BÃI ĐỖ XE, VỊ TRÍ TỐT MẶT PHỐ THỤY
KHUÊ, MẶT TIỀN 4,5M, DT 60M2 X 5 TẦNG. ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI. NHÀ GẦN TRƯỜNG CẤP
1 CHU VĂN AN, CÁCH BÃI Ô TÔ 100 MET. CHÍNH CHỦ, ANH ĐOÀN ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MÁI BẰNG, CÓ GÁC XÉP, DT 47 M2, SÂN 30 M2, TRONG NGÕ 622 ĐƯỜNG LẠC
LONG QUÂN, CÁCH MẶT ĐƯỜNG 20M, BẮT ĐẦU TỪ ĐẦU THÁNG 7/2012, GIÁ 4 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CC PENHOUSE NHÀ P1 CIPUTRA, DT 334 M2, 4PN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ VỊ TRÍ ĐẸP CHO THUÊ NHÀ VỊ TRÍ ĐẸP, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG ĐỂ Ở, DT
240M2, MT 8M, CÓ NHÀ 100M2, CÒN LẠI LÀ SÂN VƯỜN, Đ/C SỐ 8 NGÕ 12 ĐẶNG THAI
MAI, TÂY HỒ HN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ VP 525 AN DƯƠNG VƯƠNG, ĐƯỜNG NGHI TÀM, ÂU CƠ, AN DƯƠNG VƯƠNG, DT
60&110 M2, CÓ THỂ THUÊ 1 PHẦN HOẶC CẢ TẦNG, CÓ CHỖ ĐỂ XE ÔTÔ RỘNG, GIÁ
120N/M2/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 1 HOẶC TẦNG 2, DT 65 M2, ĐIỆN NƯỚC, PHỤ ĐỦ, BẾP, NHÀ SỐ 51A NGÕ 399
ÂU CƠ, TÂY HỒ, GIÁ 2,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐƯỜNG XUÂN DIỆU, 4 TẦNG, 6 PHÒNG, DT 60 M2 ĐẤT, MT 7M, NGAY MẶT
NGÕ RỘNG, XE TẢI VÀO ĐƯỢC, CÓ CỬA GỖ, CỬA CUỐN, ĐỦ TIỆN NGHI, CÁCH BỜ HỒ
TÂY 30M, GIÁ 17TR/THÁNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI &VN THUÊ NHÀ ĐỂ Ở, DT 31 M2X3 TẦNG, MỚI XÂY, NỘI THẤT ĐẸP,
ĐỦ TIỆN NGHI, SỐ 37A NGÕ 124/55 ĐƯỜNG ÂU CƠ, GIÁ 8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, DTSD 20 M2, ĐIỆN NƯỚC, PHỤ KHÉP KÍN, ĐƯỜNG ĐI THUẬN TIỆN, TẠI
PHỐ AN DƯƠNG, P.TỨ LIÊN, Q.TÂY HỒ, 1,6 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở SỐ 55B PHỐ THỤY KHUÊ, DT 30 M2, CÓ CỬA KÍNH, CỬA CUỐN, GIÁ 9
TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ GẦN HỒ TÂY, 7 PHÒNG, SÂN VƯỜN ĐẸP, 210M2 CHO THUÊ NHÀ NGÕ 31,
ĐƯỜNG XUÂN DIỆU, GẦN HỒ TÂY, 2 TẦNG, 4 PHÒNG NGỦ, 2 KHÁCH, 1 BẾP, 2VS, CẢ NHÀ
VÀ SÂN VƯỜN LÀ 210M2. VƯỜN CÓ SẴN CÂY ĂN QUẢ VÀ CÂY CẢNH. ĐIỆN NƯỚC AN
NINH TỐT, RIÊNG BIỆT, NGÕ RỘNG 2M, CHỖ ĐỖ Ô TÔ GẦN NHÀ, MÔI TRƯỜNG TỐT, YÊN
TĨNH, CÁCH ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY 10M, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG SỐ 437 THỤY KHUÊ, DT 27 M2X5 TẦNG, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ,
GIÁ 15 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHO THÊU NHÀ CÓ SÂN VƯỜN. TỔNG DIỆN TÍCH 125M2, GỒM SÂN VƯỜN, 1
PHÒNG KHÁCH, 2 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG BẾP. TRÊN SÂN THƯỢNG LỢP MÁI TÔN. NHÀ
TRONG NGÕ THUỘC ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, QUẬN TÂY HỒ (ĐỐI DIỆN CỔNG
CIPUTRA). GIÁ: 5 TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MÁI BẰNG 2 TẦNG, DTMB 40 M2, KHÉP KÍN, THOÁNG MÁT, DÂN TRÍ CAO, AN
NINH TỐT, YÊN TĨNH, ĐỦ TIỆN NGHI, PHƯỜNG QUẢNG AN, PHỐ XUÂN DIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT
THỰ CHO THUÊ TẠI TÂY HỒ, HÀ NỘI. BIỆT THỰ CHO THUÊ TẠI TÂY HỒ, HÀ NỘI. DIỆN
TÍCH ĐẤT LÀ 290 M2 X 5 TẦNG, ĐƯỢC THIẾT KẾ 6 PHÒNG NGỦ, 6 PHÒNG TẮM, PHÒNG
KHÁCH, KHU ĂN UỐNG VÀ PHÒNG BẾP HIỆN ĐẠI. NHÀ ĐƯỢC TRANG BỊ MỘT SỐ TRANG
THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI NHƯ ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ, MÁY GIẶT, ....INTERNET, TRUYỀN HÌNH
CÁP, BỂ BƠI, CHỖ ĐẬU XE, AN NINH TỐT. NHÀ CÓ NHIỀU ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN, NHÀ
GẦN HỒ TÂY, TRƯỜNG HỌC, NGÂN HÀNG,....

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 3/7 NGÕ 79 THỤY KHUÊ, DT 15 M2X3,5 TẦNG, THOÁNG, TIỆN NGHI ĐỦ:
MÁY GIẶT, ĐIỀU HÒA, BÌNH NÓNG LẠNH, GIÁ 4,5 TRIỆU, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 30 M2, DTSD 45 M2, KHÉP KÍN, CẤP 4, NGÕ 310 HẺM 50 NGHI TÀM, GIÁ 3
TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BÁN
HOẶC CHO THUÊ CĂB HỘN CHUNG CƯ VƯỜN ĐÀO, PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ BÁN HOẶC
CHO THUÊ CĂN HỘ 126M2, TẦNG 7, CC VƯỜN ĐÀO COWAELMIC , ĐỒ GỖ NỘI THẤT,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHÉP KÍN, DT 18-25 M2, GẦN CHỢ XUÂN LA, Q.TÂY HỒ, HN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP 502 - G02 CIPUTRA, DT 150 M2,ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT ĐẸP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 72 M2X5T, 8P, 3 PHỤ, CÓ ĐH-NL, SÀN GỖ, SÂN THOÁNG, ÔTÔ ĐỖ CỬA,
NGÕ RỘNG, ĐƯỜNG XUÂN LA, TIỆN VP, HỘ GĐ, 8,5 TRIỆU, HĐDH CHÍNH CHỦ, ĐỂ LẠI ĐỒ
DÙNG GĐ, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHUNG CU CC CĂN HỘ S 162M2, TẦNG 8 TÒA NHÀ HANCOM, NGÕ 603 LẠC LONG
QUÂN. CẦN CHO THUÊ GIÁ HỢP LÝ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ A1- 128 THỤY KHUÊ, PHƯỜNG THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, DT ĐẤT 200-360 M2 SỬ
DỤNG, NHÀ 4 TẦNG, MT 10M, CHO THUÊ LÀM VĂN PHÒNG, NHÀ Ở, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐƯỜNG AN DƯƠNG, DT 40 M2X2,5 TẦNG, CÓ ĐH, NL, TỦ BẾP, ĐIỆN NƯỚC, AN
NINH TỐT, ÔTÔ ĐỖ CỬA, GIÁ 7 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VP, KD, SỐ 238-240 ĐƯỜNG NGHI TÀM, TÂY HỒ, 2 MẶT ĐƯỜNG, MT 10M,
DT SÀN 150 M2X5T, GỒM 15 PHÒNG KK, NƯỚC SẠCH, ĐIỆN 3 PHA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHỢ HOA QUẢNG AN ĐI VÀO, DT 52,5 M2, CÓ GÁC XÉP, ĐN CÔNG TƠ RIÊNG,
NHÀ MỚI CHƯA Ở, GIÁ 4 TRIỆU, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT 50
M2X3,5 TẦNG, THOÁNG, SẠCH, CÁCH ĐƯỜNG XUÂN LA 120M, GIÁ THỎA THUẬN, MIỄN
TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẦNG 1+2, DIỆN TÍCH 33 M2/TẦNG, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG HOẶC BÁN HÀNG
QUẦN ÁO.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG, 3 PHỤ, DTXD 150 M2, CÓ THÊM SÂN, TRƯỚC ĐỂ ÔTÔ, SÂN SAU
THOÁNG MÁT, ĐỦ TIỆN NGHI, CHO GIA ĐÌNH THUÊ, Ở P.XUÂN LA, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MẶT PHỐ NGHI TÀM, SỐ NHÀ 226, DT 50 M2X5 TẦNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT NGÕ 124 ĐƯỜNG TỪ LIÊN RỘNG 6M, MT 14M, SÂU 6M, ĐÃ CÓ NHÀ CẤP
4, TIỆN LÀM XƯỞNG, KINH DOANH.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CỬA
HÀNG MP YÊN PHỤ, MT 4M, 2 TẦNG, TDT 90 M2, ĐN+VS ĐẦY ĐỦ, RIÊNG BIỆT, TIỆN LÀM
VP, CH, NGÂN HÀNG, 20 TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT 52
M2X2 TẦNG, KHÉP KÍN, THIẾT KẾ ĐẸP, GẦN TRƯỜNG, CHỢ, TẠI NGÕ 126 ĐƯỜNG NƯỚC
PHẦN LAN, GIÁ 5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ PHÍA SAU UBND PHƯỜNG TỨ LIÊN,ĐỐI DIỆN CHỢ TỨ
LIÊN.DT SỬ DỤNG 39M2,ĐIỆN NC RIÊNG BIỆT..AI CÓ NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3,5 TẦNG, DTMB >50 M2, THOÁNG, SẠCH SẼ, CÓ 1 SỐ TIỆN NGHI CƠ BẢN, AN
NINH TỐT, SỐ 33A NGÕ 99 XUÂN LA, TÂY HỒ, MIỄN TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
SINH VIÊN, HỘ GĐ Ở, NGÕ 474 PHÚ THƯỢNG, CÓ VƯỜN, NHÀ CẤP 4, DT 50 M2, GIÁ THỎA
THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, DT 20 M2, XÉP 6 M2, SẠCH SẼ, THOÁNG MÁT, KHU DÂN TRÍ
CAO, GẦN TRUNG TÂM, Ô TÔ ĐỖ CỬA, SN 42 NGÕ 172 ÂU CƠ, TÂY HỒ, GIÁ 2 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DT ĐẤT 180 M2, Ở 173A MẶT ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, NGANG 7M, VỊ TRÍ 1
MẶT ĐƯỜNG, 1 MẶT NGÕ, ÔTÔ ĐỖ CỬA, TIỆN GIAO THÔNG, CÓ THỂ KD NHÀ HÀNG, KS,
KHO, XƯỞNG, 800N/M2.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, KHÉP KÍN, DT 23 M2, GẦN CHỢ HOA QUẢNG BÁ, TÂY HỒ, YÊN TĨNH,
THOÁNG MÁT, ĐƯỜNG ÔTÔ, GIÁ 2 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 184 ĐƯỜNG ÂU CƠ, DT 80 M2X3,5 TẦNG, GIÁ 21 TRIỆU (~1000USD).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI 82B NGÕ 2 AN DƯƠNG VƯƠNG, DT 35 M2X2,5 TẦNG, NHÀ ĐẸP, ĐIỆN
NƯỚC TỐT, MÔI TRƯỜNG TRONG LÀNH, AN NINH TỐT, 4,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ PHỐ THỤY KHUÊ, DT 45 M2, CÓ 1 GÁC LỬNG CAO 3M, ĐỦ TIỆN NGHI,
CÁCH PHỐ 1 NHÀ, GIÁ 5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT HỒ TÂY, ĐOẠN GẦN CV NƯỚC, MT 5,5M, 1 MẶT HỒ, 1 MẶT NGÕ, DT 35
M2, DT SÂN 75 M2, SĐCC, HĐ 1 NĂM/LẦN, GIÁ 6 TRIỆU, ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, TIỆN KD CAFE,
GIẢI KHÁT, NHÀ HÀNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHU LÀNG TRÍCH SÀI, VÕNG THỊ, 2,5 TẦNG, DT 55/80 M2 ĐẤT, SÂN CỔNG KÍN
ĐÁO, YÊN TĨNH, AN NINH TỐT, CÁCH HỒ 100M, GIÁ THỎA THUẬN, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 186 PHỐ AN DƯƠNG, DT 45 M2, 3 PHÒNG, TIỆN HỘ GIA ĐÌNH Ở, LÀM ĐẦU,
MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, TỨ LIÊN, TÂY HỒ, 2 TẦNG, DT 75 M2, MẶT
ĐƯỜNG ÔTÔ VÀO NHÀ, NỘI THẤT ĐẸP, TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MỚI HOÀN THIỆN, NỘI THẤT KHÉP KÍN, KHU AN DƯƠNG VƯƠNG, PHÚ
THƯỢNG, DT 45 M2, SÂN CHƠI RIÊNG BIỆT, ÔTÔ ĐỖ CỬA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ SỐ 6 NGÕ 86 ĐƯỜNG ÂU CƠ, CÓ PK, BẾP, 3 PN, SÀN VÀ CẦU THANG GỖ,
ĐH 2 CHIỀU, DTSD 270 M2, CÓ SÂN VƯỜN RỘNG 550 M2, 21 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ CẦN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ CĂN HỘ PHỐ
TRẤN VŨ ( QUẬN TÂY HỒ ) TÒA 6 TẦNG , DT 100M2 , 2 NGỦ , 1WC , CÓ ĐỦ ĐỒ , TẦNG 5
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 25 M2, CÓ GÁC XÉP LỬNG, SÂN ĐỂ ĐƯỢC ÔTÔ 7C, ĐN GIÁ NN, SN 17, NGÕ
124 ÂU CƠ ĐI VÀO NGÁCH 172/46, 2,7TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
DTMB 90 M2, DTSD 60 M2X4,5 TẦNG, 2 MT, CÓ CHỖ ĐỂ XE Ô TÔ, 6 PN, 1 PK, NGÕ 191 LẠC
LONG QUÂN, Ô TÔ VÀO ĐƯỢC, 19 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
KHU CIPUTRA, CĂN 403 E1, DT 110 M2.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 42 NGÕ 464/35 ÂU CƠ- TÂY HỒ, DTSD 60 M2X4,5 TẦNG, NỘI THẤT ĐẸP,
TIỆN NGHI ĐỦ, ĐƯỜNG TRƯỚC NHÀ 5M, ÔTÔ VÀO NHÀ, GIÁ 10 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CH P501 - P2 CIPUTRA NAM THĂNG LONG, GẦN CỔNG CHÍNH, DT 145 M2, PK, 3PN,
3WC, NHÀ KHO, PHÒNG ĂN RỘNG, THIẾT BỊ ĐẦY ĐỦ: ĐH, TỦ LẠNH, MG, BẾP, GIƯỜNG,
TỦ, BÀN GHẾ, TV, DÀN ÂM THANH, RÈM CHỐNG MUỖI, CẦU THANG RIÊNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG, NGÕ 406 ÂU CƠ, NỘI THẤT ĐẸP, SÀN GỖ, HƯỚNG ĐN, NGÕ Ô TÔ,
GẦN CHỢ, NHÀ VĂN HÓA, DT 40 M2/SÀN, 6,8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ 1204 KHU CCCC 249A THỤY KHUÊ, DT 145 M2, 3PN, 1PK, SÀN GỖ, ĐH, TB.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 6 TẦNG TẠI QUẢNG AN, TÂY HỒ, GẦN CHỢ HOA QUẢNG BÁ, DT 50 M2 X 6
CẦN CHO THUÊ NHÀ 6 TẦNG MỚI XÂY LÀM NHÀ Ở HOẶC VĂN PHÒNG. ĐỊA CHỈ SỐ 7
NGÕ 111 XUÂN DIỆU, TÂY HỒ, HN, ĐI BỘ 5 PHÚT RA HỒ TÂY. GẦN CHỢ GẦN ĐƯỜNG,
THUẬN TIỆN ĐI LẠI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 390B ĐƯỜNG BƯỞI, DT 65 M2X3,5T, TIỆN KD HÀNG ĂN, SHOP, Ở, CHO
THUÊ TẦNG 1 GIÁ 7 TRIỆU, T2+3: 3,5 TRIỆU/TẦNG, HOẶC CẢ NHÀ, SÀN GỖ, CÓ ĐH, THC,
MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC CIPUTRA TÒA P1 CHO THUÊ CHCC CIPUTRA TÒA P1 GIÁ ~850$/ THÁNG .
DIỆN TÍCH 145M GỒM 3PN , 3WC NHÀ CÓ NỘI THẤT CƠ BẢN . RẤT PHÙ HỢP CHO NGƯỜI
NƯỚC NGOÀI VÀ HỘ GIA ĐÌNH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY, GẦN HÀ NỘI CLUB, ÔTÔ VÀO ĐỖ ĐƯỢC TRONG
NHÀ, DT 45 M2X5 TẦNG, CHO THUÊ CẢ NHÀ ĐỂ Ở HOẶC KD, GIÁ 35 TRIỆU, CÓ THỂ KÝ
HĐ DÀI HẠN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG 30 M2/PHÒNG, Ở CÁC TẦNG 1,2, PHỤ KHÉP KÍN, NÉT, ĐH, Ở MẶT ĐƯỜNG
LỚN, TẦM NHÌN THOÁNG, SỐ 153 ÂU CƠ, KHÔNG CẤM ÔTÔ, 3 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ KHO, DT 100 M2, ÔTÔ VÀO TẬN NƠI, ĐƯỜNG ĐI THUẬN TIỆN, GẦN CÔNG VIÊN
NƯỚC HỒ TÂY, GIÁ HỢP LÝ, MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐẤT GIÁ RẺ TẠI ĐÔ THỊ PHÚ MỸ HƯNG, Q.7, TPHCM CHUYÊN MUA BÁN,
THUÊ, CHO THUÊ CĂN HỘ, BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG: SKY GARDEN, MỸ KHÁNH, MỸ
PHÚC, PARK VIEW, MỸ ĐỨC, MỸ PHÁT, GRAND VIEW, PANORAMA, GARDEN PLAZA,
GARDEN COURT, GREEN VIEW, CẢNH VIÊN, RIVERSIDE, RIVERPARK, MỸ VIÊN, MỸ
KHANG, NAM KHANG, HƯNG THÁI, MỸ GIANG, MỸ THÁI, MỸ HƯNG, MỸ HOÀNG, MỸ
HÀO, MỸ KIM, MỸ TÚ, MỸ QUANG, MỸ VĂN, MỸ PHÚ, MỸ GIA, PHÚ GIA, NAM THIÊN,
NAM LONG, NAM ĐÔ, NAM THÔNG...GIÁ CẢ HỢP LÝ, DỊCH VỤ TỐT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ * GIÁ:
16TR - 40TR / THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐƯỜNG ĐẶNG THAI MAI, TÂY HỒ, MT 6M, DTSD 50 M2, ÔTÔ ĐỖ CỬA, MIỄN
TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
KHU LẠC LONG QUÂN, ÔTÔ ĐỖ CỬA, MB 60 M2X4 TẦNG, PHÒNG, PHỤ ĐỦ, TIỆN KD,
LÀM VP, HỘ GIA ĐÌNH THUÊ Ở, 9TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ KIỐT SỐ 1 NHÀ A1 KHU CHUNG CƯ GIÃN DÂN CẦU NHẬT TÂN, PHƯỜNG PHÚ
THƯỢNG, Q.TÂY HỒ, DT 38 M2+20 M2 TẦNG LỬNG, ĐIỆN NƯỚC+ PHỤ ĐỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG, SỐ 26 NGÕ 172 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, 6 TẦNG, DT 60
M2, ĐƯỜNG 8M, CÓ THANG MÁY, KIẾN TRÚC MỚI XÂY HIỆN ĐẠI, GIÁ TL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI XUÂN LA- QUẬN TÂY HỒ CHO THUÊ NHÀ TẠI XUÂN LA- QUẬN TÂY HỒ .
DIỆN TÍCH 35M X 4 TẦNG. XÂY DỰNG TRONG KHU DÂN TRÍ CAO. GIAO THÔNG TUẬN
TIỆN( NGÕ RỘNG 3-4M) THÍCH HỢP LÀM NHÀ Ở, VĂN PHÒNG. GIÁ THUÊ: 8 TRIỆU/
THÁNG( CÓ THƯƠNG LƯỢNG). AI CÓ NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 Ở TỨ LIÊN, TRONG NGÕ, GẦN CHỢ TỨ LIÊN, XEM NHÀ ĐIỆN THOẠI
TRƯỚC CÔ VÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHI
TIẾT
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GĐ HOẶC NGƯỜI NN THUÊ NHÀ 6/46/445 LẠC LONG QUÂN, Q.TH, DTSD 70 M2X3T, CÓ
VƯỜN, NỘI THẤT ĐẸP, CÓ ĐH, VÀ MÁY SƯỞI, 12 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ NHÀ TRẦN 20 M2 KHÉP KÍN, ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, SỐ 2 HẺM 460/7/21 THỤY
KHUÊ, P.BƯỞI, TÂY HỒ, GIÁ 1,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MT 4M, MB 70 M2, XÂY MỚI 3,5 TẦNG, CÓ VƯỜN, CÓ SÂN ĐỂ XE Ô TÔ,
GẦN CV, HỒ TÂY, TIỆN MỞ CH...
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG ĐẦU PHỐ XUÂN LA, DT SÀN 100 M2, 4,5 TẦNG, NHÀ ĐẸP, HÈ
RỘNG, TIỆN KD, HĐDH, 32 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 46 AN DƯƠNG VƯƠNG, DT 60 M2X2T + 1 TUM, 4 PHÒNG, CÔNG TRÌNH
PHỤ MỖI TẦNG, GIÁ THUÊ 6,5 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG ĐANG KINH DOANH CAFE, CƠM VĂN PHÒNG 550 LẠC LONG QUÂN,
Q.TÂY HỒ, ĐẸP, CÓ SÂN VƯỜN, TDT: 150M2, ĐẦY ĐỦ THIẾT BỊ DỤNG CỤ NHÀ HÀNG, GIÁ
KHỞI ĐIỂM 21,5 TRIỆU,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DÀI HẠN 5 TẦNG, DT 60 M2/TẦNG, NHÀ MẶT PHỐ, TRONG CỬA KÍNH, NGOÀI
CỬA CUỐN, TỪ TẦNG 2 TRỞ LÊN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP, SỐ 219 PHỐ AN DƯƠNG, YÊN
PHỤ, TÂY HỒ, GIÁ 16 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 21 NGÕ 9 PHỐ ĐẶNG THAI MAI, Q.TÂY HỒ, MẶT NGÕ RỘNG 7M, 2 XE
TRÁNH NHAU, DT 86 M2X5 TẦNG, CÓ GARA ÔTÔ, TIỆN ĐỂ Ở, LÀM VĂN PHÒNG, NGƯỜI
NN THUÊ, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DÀI HẠN LÀM VP, CỬA HÀNG INTERNET HOẶC KHO HÀNG, ĐƯỜNG VÀO
ÔTÔ QUAY XE TẢI RỘNG, DT 60 M2, MT 5,6M, KHU VỰC LẠC LONG QUÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GĐ THUÊ ĐỂ Ở, NHÀ MẶT PHỐ AN DƯƠNG, 4 TẦNG, DT 23 M2/TẦNG, CÓ ĐIỀU HÒA,
NÓNG LẠNH, PHỤ ĐẦY ĐỦ, CHỖ ĐỂ XE.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG 20M2, KHÉP KÍN, TẠI XUÂN ĐỈNH, TÂY HỒ, HÀ NỘI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG 306 MẶT ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, QUẬN TÂY HỒ, DT 20 M2, GẦN
NGÃ TƯ, CHỢ, GIÁ 10 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 1 NGÕ 326 ĐƯỜNG NGHI TÀM, QUẢNG AN, TRƯỚC NGÃ 3 KHÁCH SẠN
THẮNG LỢI, DT 33 M2, KHÉP KÍN, NGÕ RỘNG, CẠNH ĐƯỜNG, ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU, CÓ
NÓNG LẠNH, ĐIỆN NƯỚC GIÁ GỐC, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG NGÕ 370 THỤY KHUÊ CHO THUÊ NHÀ RIÊNG, CẤP 4, DIỆN TÍCH DIỆN
TÍCH 50 M2, CÓ GÁC XÉP, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, CÔNG TRÌNH PHỤ TỐT, VỊ TRÍ GẦN
ĐƯỜNG, GIAO THÔNG THUẬN TIỆN, GẦN HỒ TÂY, THOÁNG MÁT, ƯU TIÊN HỘ GIA ĐÌNH
THUÊ LÂU DÀI, GIÁ HỢP LÝ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ *

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở, DT 60 M2X3 TẦNG, NGÕ 79 THỤY KHUÊ, CÓ ĐIỀU HÒA, MÁY GIẶT, BÀN
GHẾ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHU XUÂN LA, TRƯỜNG CĐ BỘ NỘI VỤ, MB 30 M2X4 TẦNG KBT XÂY MỚI,
RIÊNG BIỆT, TIỆN CHO HỘ GĐ Ở, GIÁ 7 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ DỊCH VỤ TRONG NGÕ PHỐ ĐẶNG THAI MAI, TÂY HỒ, DIỆN TÍCH 80M2,
2PN,WC, BẾP, KHÁCH, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP, CHỈ VIỆC VÀO Ở. NHÀ NẰM KHU
VỰC NHIỀU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SỐNG, GẦN HỒ TÂY THOÁNG MÁT ,PHÍA SAU PHỦ
TÂY HỒ, MUỐN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ Ở LÂU DÀI, GIÁ : 550$/THÁNG ~
11,28TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THỤY KHUÊ NHÀ MẶT PHỐ THỤY KHUÊ. DT 75M2* 3 TẦNG, CÁC
TẦNG ĐỂ THÔNG SÀN, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG KẾT HỢP VỚI Ở. GIÁ 20TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRONG NGÕ 19 PHỐ AN DƯƠNG, CÁCH MẶT ĐƯỜNG 12M, DTSD 120 M2, 3PN,
2 PHỤ, 1PK, BẾP, GT, TV, TL, NL, BG, VT, GẦN CHỢ, GIÁ 5,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, CHÍNH CHỦ, PHỤ KHÉP KÍN, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 20 M2, CÓ HIÊN VÀ
SÂN RỘNG, 1,6 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG MỚI XÂY, SỐ 5 NGÕ ĐỀN SÓC, XUÂN LA, MẶT TIỀN 3M, DTSD 55 M2,
CÔNG TRÌNH PHỤ ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, GIÁ 4 TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG 70M2 X 4 TẦNG PHỐ ĐẶNG THAI MAI, TÂY HỒ CHO THUÊ NHÀ RIÊNG
70M2 X 4 TẦNG PHỐ ĐẶNG THAI MAI, GẦN KS THẮNG LỢI, GỒM 4 PHÒNG NGỦ, 3 VỆ
SINH, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI CAO CẤP. NHÀ Ở KHU TRUNG TÂM, DÂN TRÍ CAO, Ô TÔ ĐỖ
CỬA. THUẬN TIỆN CHO HỘ GIA ĐÌNH HOẶC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ Ở. GIÁ THUÊ 13
TRIỆU/THÁNG.BĐS 14 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, HÀ NỘI,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẦNG 1, DT 120 M2, KHÉP KÍN, RB, SÂN 30 M2, ĐƯỜNG TRƯỚC 30M, TIỆN ĐI
LẠI, ĐỂ ÔTÔ, AN TỐT, DÂN TRÍ CAO, H: ĐN, TIỆN MỞ VP, TRỤ SỞ CTY..., 12TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ 180 M2X3 TẦNG, KHU CẠNH TRƯỜNG UNIS, CIPUTRA, YÊN TĨNH, CÓ
SÂN, VƯỜN, 4 PHÒNG NGỦ, 4 PHỤ, 2 PHÒNG KHÁCH, PHÒNG ĂN, BẾP, GARA, ĐIỀU HÒA,
NL, GIAO NHÀ NGAY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BT 65 D3 VƯỜN ĐÀO, DT 270 M2X3T, DTSD 550 M2, 1 HẦM, 1 TUM, 1PK, 1P.BẾP, 6PN,
CÓ BỂ BƠI, PHÒNG XÔNG HƠI, SÂN VƯỜN, NT CAO CẤP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI, CHO THUÊ KHO XƯỞNG, CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
THUÊ NHÀ - DỊCH VỤ QUẢNG CÁO BÁN VÀ CHO THUÊ NHÀ ĐẤT CHÍNH CHỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG LÀM VĂN PHÒNG HOẶC Ở TẠI LẠC LONG QUÂN CHO THUÊ DÀI HẠN
NHÀ SỐ 10, NGÕ 291, LẠC LONG QUÂN. Ô TÔ CÓ THỂ VÀO TẬN NƠI. CÓ GARA (TẦNG 1),
CẦU THANG GỖ. 4 PHỤ. 5 BUỒNG NGỦ. NGÕ TO - 2 Ô TÔ TRÁNH NHAU. CÁCH ĐƯỜNG
LLQ 15 M. TIỆN LÀM VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG NHÀ ĐẤT, ĐẠI LÝ PHÒNG VÉ,
VĂN PHÒNG NGO. CHƯA BAO GỒM THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC. DIỆN TÍCH ĐẤT 70M2. MẶT TIỀN
4.5M.MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CCCC 811 CHUNG CƯ VƯỜN ĐÀO, PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, DT 128 M2, ĐẦY
ĐỦ TIỆN NGHI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VP HOẶC TRƯỜNG HỌC, NHÀ MỚI XÂY, MẶT SÀN 150 M2X 7 TẦNG, MT
15M, HƯỚNG ĐB, CÓ THANG MÁY TỐC ĐỘ CAO, TẠI ĐỊA CHỈ SỐ NHÀ 74 NGÕ 28 ĐƯỜNG
XUÂN LA, TÂY HỒ, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ, DT 1000 M2 SÀN VÀ 1000 M2 SÂN RIÊNG BIỆT, TIỆN KD, VĂN PHÒNG, NGÂN
HÀNG, TRƯỜNG HỌC, TẠI ĐƯỜNG XUÂN LA, XUÂN ĐỈNH, TÂY HỒ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở HOẶC LÀM XƯỞNG TẠI 310/50 NGHI TÀM, DT 60 M2, 2 PHÒNG/160 M2 ĐẤT,
NHÀ Ở KHÉP KÍN, AN NINH TỐT, ĐIỆN NƯỚC GIÁ NHÀ NƯỚC, 3,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT HỒ TÂY LÀM VP HOẶC CTY, 5 TẦNG, DTSD 350 M2, ĐỦ TIỆN NGHI, HỢP
ĐỒNG DÀI HẠN, THANH TOÁN 6 THÁNG HOẶC 1 NĂM/LẦN, 60 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ TRÊN TẦNG 19 THOÁNG MÁT, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ SANG TRỌNG CÓ BỂ BƠI TẠI LÀNG QUẢNG BÁ, TÔ NGỌC VÂN, HỒ TÂY.
CHO THUÊ BIỆT THỰ SANG TRỌNG 4 TẦNG KHUÔN VIÊN 205M2, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, NỘI THẤT
ITALIA LUXURY, CÓ BỂ BƠI RIÊNG TRONG NHÀ, SÂN VƯỜN RỘNG, SÁT KÈ HỒ TÂY
GỒM 4 PHÒNG NGỦ, 2 PHÒNG KHÁCH ĐẶC BIỆT, 2 BẾP RỘNG (1 BẾP VIEW BỂ BƠI, 1 BẾP
VIEW HỒ TÂY), 1 PHÒNG LÀM VIỆC, 1 PHÒNG TẬP, PHÒNG CHO NGƯỜI GIÚP VIỆC,
PHÒNG KHO V.V. ĐỊA CHỈ: NGÕ 67 TÔ NGỌC VÂN, CẠNH ĐẦM SEN QUẢNG BÁ VÀ SỨ
QUÁN ACHENTINA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHO THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN TẦNG 3 TẠI 12/50 PHỐ VÕNG THỊ, QUẬN
TÂY HỒ, DIỆN TÍCH 26 M2, 01 PHÒNG NGỦ CÓ ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU, 01 PHÒNG BẾP, 01 PHỤ
CÓ BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG, CÓ CHỖ ĐỂ XE Ở TẦNG 1, PHƠI QUẦN ÁO Ở TẦNG 6, Ô TÔ
ĐỖ CỬA, GẦN TRƯỜNG, CHỢ, CÁCH HỒ TÂY 100 M, AN NINH TỐT, THUẬN TIỆN SINH
HOẠT. NHÀ MỚI XÂY CUỐI NĂM 2010. CÓ THỂ THUÊ LÂU DÀI. GIÁ 3,5 TRIỆU/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, NGÕ 125 PHỐ THỤY KHUÊ, DT 30 M2, KHÉP KÍN, CÓ XÉP, ĐIỆN NƯỚC
RIÊNG, CHÍNH CHỦ, GIÁ 2,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG, DT 33 M2, TẠI SỐ 2 NGÁCH 378/28 THỤY KHUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CAN
CHO THUE NHA O HOAC LAM VAN PHONG CHO THUÊ NHÀ 2 TẦNG, 4 PHÒNG (2 PHÒNG
NGỦ, 1 BẾP, 1 PHÒNG KHÁCH), DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 80M2, 1 SÂN VƯỜN 40 M2, NHÀ MỚI
XÂY CHƯA Ở, VI TRÍ ĐẸP GẦN HỒ TÂY, THUỘC KHU VÕNG THỊ DÂN TRÍ CAO, Ô TÔ ĐỖ
CỬA RẤT TIỆN LỢI LÀM VĂN PHÒNG VÀ LÀM NƠI Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MẶT PHỐ LÀM VĂN PHÒNG, KINH DOANH HOẶC Ở, SỐ 39 PHỐ AN DƯƠNG, TÂY HỒ, MT
RỘNG 8M, DTMB 65 M2, LÊN 4 TẦNG, CÓ CHỖ ĐỂ ÔTÔ, XE MÁY, 17 TRIỆU, SỬ DỤNG
NGAY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 2 PHÒNG TẠI TẦNG 3 SỐ NHÀ 408 THỤY KHUÊ, DT 16 M2, CÓ LỐI ĐI RIÊNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẦNG 1 LÀM VP HOẶC CAFE, MẶT ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY, DT 50 M2, TK ĐẸP,
KÊ BÀN GHẾ 2 BÊN VỈA HÈ, THOẢI MÁI, ĐỂ XE THOÁNG MÁT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HIỆN
NAY, TÔI ĐANG SỞ HỮU 01 CỬA HÀNG TẠI NHÀ SỐ 662 HOÀNG HOA THÁM - TÂY HỒ -
HÀ NỘI ( NGAY GẦN CHỢ BƯỞI). CỬA HÀNG CÓ MẶT TIỀN RỘNG, ĐƯỜNG THOÁNG CÓ
CHỖ ĐỂ XE MÁY, OTO THUẬN LỢI, ĐỐI DIỆN VỚI CHUNG CƯ VIGLACERA 671 HOÀNG
HOA THÁM. THÍCH HỢP MỞ SHOWROOM, CỬA HÀNG HOA, CÂY CẢNH, CÁ CẢNH,
SHOWROOM NỘI THẤT, VĂN PHÒNG...

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ 4
TẦNG, DT 40 M2/TẦNG, CÓ SÂN THOÁNG MÁT, PHỤ KHÉP KÍN, NGÕ ĐƯỜNG ÂU CƠ,
NGHI TÀM, QUẢNG AN, GIÁ HỢP LÝ, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ GOLDEN WESTLAKE 151 THỤY KHUÊ CHO THUÊ CĂN HỘ
CHUNG CƯ GOLDEN WESTLAKE 151 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HN. DIỆN TÍCH 70M2 TẦNG 12
TÒA E, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI GỒM 2 PHÒNG NGỦ, 2 PHỤ, ĐÃ SẮM ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, NỘI
THẤT XỊN, TỦ BẾP TỦ ÂM TƯỜNG, TỦ LẠNH... KHÁCH THUÊ CHỈ VIỆC ĐẾN Ở. ƯU TIÊN
KHÁCH THUÊ LÂU DÀI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, DT 40 M2, TIỆN NGHI ĐỦ, NỘI THẤT ĐẸP, KHU DU LỊCH TÂY
HỒ, CÓ NHIỀU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở, GIÁ 7,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 11 NGÕ 343 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, MB 70 M2, SÂN 15 M2, 2T, 4 PHÒNG
Ở, 1B, 1P, CÁCH ĐƯỜNG LLQ 10M, ÔTÔ ĐỖ CỬA, 7TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 2 CĂN HỘ KHÉP KÍN, DT 20 M2, GIÁ 2 TRIỆU, TRẢ TIỀN 3 THÁNG/LẦN, ĐIỆN NƯỚC
TRẢ THEO CÔNG TƠ, SỐ 22 NGÕ 200 ÂU CƠ-TH, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CÁCH PHỐ THỤY KHUÊ 10M CHO THUÊ NHÀ 3 TẦNG,5 PHÒNG,3WC.DT SỬ
DỤNG 150M2,CÓ ĐIỀU HÒA,BÌNH NÓNG LẠNH,ĐIỆN NƯỚC TỐT,CÁCH PHỐ THỤY KHUÊ
10M,NHÀ MỚI SƠN SỬA LẠI TOÀN BỘ,CHƯA Ở,CÓ SÂN RỘNG ĐỂ XE,THOÁNG MÁT,GẦN
HỒ TÂY.RẤT THUẬN TIỆN LÀM VĂN PHÒNG HOẶC NHÀ Ở.GIÁ CẢ HỢP LÍ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ RIÊNG CHỦ NHÀ SẮP ĐI CÔNG TÁC DÀI HẠN, CẦN CHO
THUÊ NHÀ TẠI SỐ 53 NGÕ 472 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN (CÁCH CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ
TÂY 100M, CÁCH MẶT HỒ TÂY 30M). NHÀ NẰM TRONG KHU VỰC THOÁNG MÁT, YÊN
TĨNH, AN NINH TỐT. NHÀ 3 TẦNG +1 TẦNG CHỐNG NÓNG (75M2/TẦNG) XÂY THEO KIỂU
BIỆT THỰ, CÓ SÂN THƯỢNG HÓNG MÁT. DIỆN TÍCH ĐẤT 160M2, MẶT TIỀN 10.5M, NHÀ
CÓ NHIỀU CÂY XANH, TRANG THIẾT BỊ ĐẦY ĐỦ CÓ PHÒNG XÔNG HƠI, SÀN GỖ. AI CÓ
NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ 2 NƠI: TÒA NHÀ GẦN HỒ TÂY, ĐSQ NHẬT BẢN, KS DAEWOO,
MB 80 M2X5T, 4WC, 5PN, PK RỘNG, BẾP, GARA ÔTÔ, TDT 360 M2, YÊN TĨNH, AN NINH
TỐT; VÀ MỘT BUỒNG KHÉP KÍN GỒM PN, WC, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, GẦN HỒ TÂY, ĐSQ
NHẬT BẢN, KS DAEWOO, YÊN TĨNH AN TOÀN, GIÁ RẺ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 1B NGÁCH 264/15 ÂU CƠ, TÂY HỒ, DT 52 M2X3 TẦNG, 2 PHÒNG NGỦ, GIÁ
THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 2, NHÀ DT 60 M2X2T, SÀN GỖ, CÓ ĐH, PHÒNG ĐẸP, TẠI SỐ 390B ĐƯỜNG
BƯỞI, GIÁ 4 TRIỆU; TẦNG 3 DT 60 M2 =2 PHÒNG, GIÁ 3 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG BƯỞI, DT 65 M2X4T, 2 PHÒNG/TẦNG, SÀN GỖ, CÓ ĐH, THC,
PHÒNG ĐẸP, TIỆN LÀM VP, NHÀ Ở, CỬA HÀNG, HOẶC THUÊ TỪNG TẦNG, GIÁ 14 TRIỆU,
TỪNG TẦNG 4 TRIỆU, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ RAO
VẶT BẤT ĐỘNG SẢN CÓ ĐỊA CHỈ NHÀ DUY NHẤT TẠI VN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CH
CAO CẤP CIPUTRA, TẦNG 3, NHÀ E5, 3PN, 1 BẾP, PK, 2 PHỤ, CÓ BỒN TẮM, THIẾT BỊ HIỆN
ĐẠI, NT ĐỦ, 20 TRIỆU, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 2,5T, SỐ 2A NGÕ 42 AN DƯƠNG VƯƠNG, TÂY HỒ, MỚI XÂY, HIỆN ĐẠI, GẦN CHỢ
NHẬT TÂN, ÔTÔ ĐỖ CỬA, CHO THUÊ LÂU DÀI, DT 65 M2 +30 M2 SÂN, 8TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, DT 25 M2X3 TẦNG, 1 TUM, TIỆN KD QUẦN ÁO, GIẦY
DÉP THỜI TRANG, MỸ PHẨM, 12 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG TRỌ TRÊN ĐƯỜNG XUÂN LA, TÂY HỒ, CHÍNH CHỦ, DT 15 M2, VỆ SINH
KHÉP KÍN 4 M2, GIÁ 1,3 TRIỆU/THÁNG, ĐIỆN NƯỚC GIÁ NHÀ NƯỚC, CAO NHẤT
2.500Đ/KW,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT PHỐ 206 THỤY KHUÊ, DT 20 M2X4 TẦNG, GIÁ 11 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, MẶT ĐƯỜNG 357 NGUYỄN HOÀNG TÔN, ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, TIỆN LÀM
KHO, XƯỞNG SẢN XUẤT, GIÁ 3 TRIỆU, MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG KHÉP KÍN, CÓ NL, ĐH, DTSD 110 M2, GẦN CHỢ, SỐ 1 NGÁCH 108/77
ĐƯỜNG NGHI TÀM, GIÁ 6,5 TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CÁCH PHỐ 1 NHÀ, NGÕ THỤY KHUÊ, DT 45 M2, CÓ GÁC LỬNG, ĐỦ TIỆN NGHI,
GIÁ 5,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ 218A THỤY KHUÊ, DT 70 M2, 5 TẦNG, MẶT TIỀN 3,6M, TIỆN LÀM
VĂN PHÒNG, BUÔN BÁN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MÌNH
CÓ NHÀ ĐANG CHO THUÊ, NHÀ XÂY CẤP 4, DT 50.57M, SỔ ĐỎ CHÍNH CHỦ, SN 33/NGÕ
460 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI, NGÕ THÔNG RA HỒ TÂY, KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH,
THOÁNG MÁT VÀ YÊN BÌNH, MIỄN TRUNG GIAN, GIÁ 62T/M2, TIẾP NGƯỜI CÓ THIỆN CHÍ
MUA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG, PHỐ THỤY KHUÊ, GẦN HỒ TÂY, DT 40 M2, CÓ CẢ SÂN RỘNG, NGÕ
RỘNG, DÂN TRÍ CAO, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 20 M2, KK, AN NINH TỐT, Đ/C: SỐ 1 NGÕ 514/43 THỤY KHUÊ, Q.TH, HN, GIÁ
2 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHÉP KÍN, 2 TẦNG, SÀN GỖ, TDT 26,8 M2, TẠI KHU NHÀ SỐ 2 KHU TT ĐOÀN
XE 312, AN DƯƠNG, YÊN PHỤ, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 111A THỤY KHUÊ, 5 TẦNG, NHÀ MẶT ĐƯỜNG, DT 23 M2, GIÁ 15 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 2 NHÀ LÀM VP, HOẶC NHÀ Ở, NHÀ 5 TẦNG, DT 40 M2/TẦNG, SỐ 54B NGÕ 406 ÂU
CƠ; NHÀ 3 TẦNG, DT 60 M2/TẦNG, SỐ 10 NGÁCH 81/2 LẠC LONG QUÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ VĂN PHÒNG CAO CẤP TẠI SỐ 493 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, DT 200 M2/SÀN, CÁC
TẦNG 4,5,6,7, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
CHO THUÊ TẠI THUỴ KHUÊ GIÁ RẺ !!!! CHO THUÊ NHÀ CÒN 2 PHÒNG MỚI SẠCH SẼ
DIỆN TÍCH 15M2 KHÉP KÍN, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ.GIÁ 1.500.000 ĐỒNG / 1 PHÒNG .TẠI ĐỊA
CHỈ : SỐ NHÀ 18 NGÁCH 378/65/42 ĐƯỜNG THUỴ KHUÊ ,GẦN HỒ TÂY.AN NINH TỐT .
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH HOẶC NGƯỜI NN THUÊ NHÀ DTXD 35 M2X5T, MỚI XÂY, TRONG CV NƯỚC
HỒ TÂY, LÁT GỖ, ĐỦ TN, ÔTÔ ĐỖ CÁCH 15M, THUÊ ~8TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
THUÊ THOẢ THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 7 DÃY N16A KHU TẬP THỂ BỘ CÔNG AN, NGÕ 445 LẠC LONG QUÂN, TÂY
HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HÀ
NỘI CHO THUÊ NHÀ CẤP 4 Ở TRONG NGÕ, GẦN CHỢ TỨ LIÊN, 1,5TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH TRẺ THUÊ NHÀ Ở . DIỆN TÍCH 45M2 KHÉP KÍN RIÊNG
BIỆT . ĐỊA CHỈ : SỐ 9B NGÕ 647 LẠC LONG QUÂN GẦN ĐƯỜNG , CHỢ , CẠNH UBND QUẬN
TÂY HỒ . CHO THUÊ DÀI HẠN 2TR8/THÁNG THANH TOÁN 3 THÁNG/LẦN .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 NGÕ 46 ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN DT 57M2 CHO THUÊ NHÀ CẤP 4
NGÕ 46 ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, GẦN UBND QUẬN TÂY HỒ, DT 57 M2 KHÉP KÍN,
NHÀ HƯỚNG NAM, ĐỐI DIỆN LÀ CIPUTRA TÂY HỒ THOÁNG MÁT, CÓ SÂN RỘNG, TÔN
CHỐNG NÓNG, GÁC XÉP, GIƯỜNG TỦ, BÌNH NÓNG LẠNH, AN NINH TỐT, DÂN TRÍ CAO,
ƯU TIÊN HỘ GIA ĐÌNH. GIÁ CẢ: 3.300.000. MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 64 M2, PHÒNG MÁY LẠNH, ĐIỆN NƯỚC TỐT, MẶT PHỐ VÕNG THỊ, BƯỞI,
CHO THUÊ LÀM VP, GIÁ 5 TRIỆU/THÁNG, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊNHÀ 3 TẦNG, SỐ 299 MẶT ĐƯỜNG ÂU CƠ, DT 30 M2/TẦNG, MT > 4M, LÀM CỬA
HÀNG, VĂN PHÒNG, NHÀ Ở, GIÁ 12 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ, SỐ 292 NGHI TÀM, YÊN PHỤ, TÂY HỒ, NHÀ MẶT PHỐ, HƯỚNG TN, DT ĐẤT
300 M2, DT NHÀ 170 M2X5,5 TẦNG, 20 PHÒNG, TIỆN KINH DOANH VP, KHÁCH SẠN, NHÀ
HÀNG, GIÁ 100 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2,5T, SỐ 2A NGÕ 42 AN DƯƠNG VƯƠNG, TÂY HỒ, MỚI XÂY, HIỆN ĐẠI, GẦN
CHỢ NHẬT TÂN, ÔTÔ ĐỖ CỬA, CHO THUÊ LÂU DÀI, DT 65 M2 + SÂN, 6,5TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 56 M2 X2T, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG BIỆT, SN 6 NGÕ 135 ĐƯỜNG AN DƯƠNG
VƯƠNG, CHO THUÊ LÀM VP, HỘ GĐ Ở, 4,5 TRIỆU/THÁNG, KHÔNG QUA TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ TÂY HỒ - HÀ NỘI CHO THUÊ TÒA NHÀ MẶT PHỐ TÂY HỒ: DT
400MX2 TẦNG, MẶT TIỀN RỘNG, SÀN THÔNG SUỐT, TIỆN SHOWROOM Ô TÔ, SÀN VĂN
PHÒNG, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO….
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở, 25L NGÁCH 25 NGÕ 50 PHỐ VÕNG THỊ, PHƯỜNG BƯỞI, 5 TẦNG, SẠCH ĐẸP,
ĐỦ TIỆN NGHI, CÁCH ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY 300M.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ MỚI ĐẸP, KHU DÂN TRÍ CAO, QUẢNG AN, TÂY HỒ, DT 100 M2, 4 TẦNG, 4
PHÒNG NGỦ, 1 BẾP, 1 PHÒNG KHÁCH, NỘI THẤT ĐỦ, 20 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG HOẶC CẢ NHÀ 3,5 TẦNG CHO THUÊ CỬA HÀNG HOẶC CẢ NHÀ 3,5
TẦNG, DIỆN TÍCH 2,7M X 5,8M. CỬA HÀNG MẶT CHỢ TIỆN KINH DOANH MỸ PHẨM, TẠP
PHẨM, VÀNG BẠC... ĐỊA CHỈ: SỐ 44 NGÕ 108 NGHI TÀM (NGÕ CHỢ YÊN PHỤ).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI KHU CIPUTRA, CĂN 602, TÒA NHÀ G02, DT 150 M2, 4
PHÒNG NGỦ, GIÁ 24 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG KHU LẠC LONG QUÂN VÕNG THỊ MB 65MX2,5 TẦNG GIÁ 6
TRIỆU/THÁNG CHO THUÊ NHÀ KHU LẠC LONG QUÂN VÕNG THỊ MB 65MX2,5 TẦNG
PHÒNG PHỤ BẾP SÂN CỔNG ,ĐIỆN NƯỚC RIÊNG BIỆT ,GẦN CHỢ TRƯỜNG HỌC ĐI LẠI
THUẬN TIỆN.HỢP ĐỒNG DÀI HẠN TIỆN HỘ GIA ĐÌNH Ở GIÁ 6 TRIỆU/THÁNG. AI CÓ NHU
CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ CHCC TẠI CIPUTRA TÔI CÓ 01 CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI KHU ĐÔ THỊ CIPUTRA,
VỪA MỚI NHẬN HAI MẶT THOÁNG TẦNG 14 , MỘT MẶT NHIN RA SÔNG HỒNG, MỘT
MẶT NHÌN RA HỒ TÂY, DIỆN TÍCH 74M2, GỒM 02 PHÒNG NGỦ, 02 VỆ SINH, MỘT PHÒNG
KHÁCH ,01 PHÒNG BẾP. NAY TÔI CHƯA CÓ NHU CẦU Ở. TÔI CẦN CHO THUÊ. MỌI CÁ
NHÂN , TỔ CHỨC NÀO CÓ NHU CẦU XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ TÒA NHÀ 137 NGUYỄN NGỌC VŨ, CẦU GIẤY CHO THUÊ CĂN
HỘ CHUNG CƯ TÒA NHÀ 137 NGUYỄN NGỌC VŨ, CẦU GIẤY DT 70 M2, THIẾT KẾ: 2
PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, 2 PHỤ, 1 BAN CÔNG, 1 BẾP, LÁT SÀN GỖ CẢ CĂN HỘ, CÓ
ĐIỀU HÒA, NÓNG LẠNH, NỘI THẤT MỚI, NHÀ ĐÃ SỬA ĐẸP,( TỦ BẾP, TI VI, TỦ LẠNH,
MÁY GIẶT, GIƯỜNG TỦ...) PHÙ HỢP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ, CHO THUÊ DÀI
HẠN, GIAO NHÀ NGAY. GIÁ: 12 TRIỆU/THÁNG,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ DT 54 M2, NGÁCH 7/264 PHỐ ÂU CƠ, PHƯỜNG NHẬT TÂN, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 70 M2 NHÀ MẶT PHỐ YÊN PHỤ, MẶT TIỀN 4M, MẶT SAU NHÌN THẲNG HỒ TÂY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 444 THỤY KHUÊ, GẦN HỒ TÂY, DT 70 M2X4T, ĐẸP, 3 MẶT THOÁNG, SÂN
VƯỜN, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI: PK, BẾP, P.ĂN, 4PN, 3WC, ƯU TIÊN NGƯỜI NN THUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGỪỜI NN THUÊ CĂN HỘ KHU NGHI TÀM. 60M, 1 PN, NỘI THẤT TRANG THIẾT BỊ HIỆN
ĐẠI, ĐỦ TIỆN NGHI TV, MG, DH, TL,BG, SOFA, ADSL… 600 USD. HƯƠNG:0989977760.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ GẦN CHỢ NHẬT TÂN CHO THUÊ NHÀ MÁI BẰNG GẦN CHỢ NHẬT TÂN TÂY
HỒ. DIỆN TÍCH 51M2 CÓ 1 PHÒNG KHÁCH, 2 PHÒNG NGỦ, 1 BẾP, 1 VỆ SINH. GIÁ 4000000/
THÁNG, TRẢ TIỀN 3 THÁNG MỘT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ PHỐ VÕNG THỊ, MB 100 M2X5 TẦNG, MT 10M, THIẾT KẾ KIỂU CHÂU ÂU, PHÙ
HỢP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở, VPĐD NN, THẨM MỸ VIỆN, SPA, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG SỐ 458 THỤY KHUÊ, DT 62 M2, MT 4,2M, TẦNG 1 KHÔNG NGĂN,
CHO THUÊ T1+2 HOẶC CẢ NHÀ, KHÔNG CHO THUÊ BÁN HÀNG ĂN, MỞ VĂN PHÒNG
HOẶC CTY, NGÂN HÀNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG ĐỘC LẬP, CÓ CÔNG TRÌNH PHỤ, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, THUÊ LÂU DÀI,
DT 100 M2, 4MX25M, MĐ LẠC LONG QUÂN, Q.TH.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
PHÒNG KHÉP KÍN, DT 25 M2, CÓ SÂN 15 M2, CỔNG ĐI RIÊNG, CÓ BÌNH NÓNG LẠNH, ĐIỀU
HÒA 2 CHIỀU, TẠI SỐ 27/275 ÂU CƠ, GIÁ 3,5TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG TẦNG 1 LÀM VĂN PHÒNG, CỬA HÀNG, 119 ÂU CƠ, TÂY HỒ, MT
5M, SÂU 10M, ĐIỆN NƯỚC, PHỤ KHÉP KÍN, LỐI ĐI RIÊNG, ĐỊA ĐIỂM ĐẸP, ÔTÔ ĐỖ CỬA
NHÀ, GIÁ 8,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ HÀNG BẾN BẠC - 18/144 AN DƯƠNG VƯƠNG- TÂY HỒ, DT 2000 M2, ĐẤT THỔ
CƯ VÀ 1000 M2 ĐẤT VƯỜN, MẶT SÔNG HỒNG, CHO THUÊ LÀM NHÀ HÀNG, SPA,
TRƯỜNG HỌC, NHÀ XƯỞNG, KHÁCH SẠN..., HĐDH, GIÁ 60 TRIỆU, CÓ THƯƠNG LƯỢNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
20TR CÓ THƯƠNG LƯỢNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCCCC PHÒNG 1110 NHÀ F 28 XUÂN LA, TÂY HỒ, DT 70 M2, 2PN, 2WC, HƯỚNG
ĐN, NHÌN RA HỒ TÂY, CÁCH HỒ TÂY 300M.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THANH NIÊN CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THANH NIÊN, DT 50M2, MT
4.2M, NHÀ VỊ TRÍ ĐẸP, TIỆN KINH DOANH QUẦN ÁO THỜI TRANG, GIÀY DÉP, MỸ PHẨM,
VĂN PHÒNG CÔNG TY…..GIÁ 17TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẢNH
ĐẤT 6000 M2, CÓ GARA 100 M2, CHO THUÊ LÀM KINH DOANH, CỬA HÀNG, KHO BÃI,
GARA, XƯỞNG, GIÁ RẺ, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO NGƯỜI NN THUÊ NHÀ 5 TẦNG, DTSD 450 M2, 4PN, 6WC, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, AN
NINH, THOÁNG MÁT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 2/210 PHỐ HOÀNG HOA THÁM, CÁCH PHỐ 10M, DT MB 33 M2X3 TẦN, ĐÃ
LẮP ĐIỀU HÒA, NÓNG LẠNH, SÀN GỖ, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, AN NINH TỐT, 4,8 TRIỆU,
MIỄN TRUNG GIAN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐIỆN
THOẠI :0919641986.MR QUYỀN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHUNG CƯ, NHÀ RIÊNG, CĂN HỘ DỊCH VỤ TẠI HÀ NỘI, MIỄN 100% PHÍ DỊCH VỤ
CTY BĐS BRAVO HIỆN ĐANG PHÂN PHỐI CHO THUÊ CHUNG CƯ CAO CẤP (KEANGNAM,
GOLDENWESTLAKE, CIPUTRA, SKYCITY 88 LÁNG HẠ, VINCOM, THNC, THE GADEN, ....) +
CĂN HỘ DỊCH VỤ + NHÀ RIÊNG TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH HÀ NỘI. MIỄN PHÍ DỊCH VỤ
CHO KHÁCH HÀNG .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ 4
TẦNG DIỆN TÍCH 60M2 ĐẦY ĐỦ ĐỒ CÁCH BỜ HỒ TÂY 100M. THUẬN TIỆN CHO HỘ GIA
ĐÌNH, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG. GIÁ CHO THUÊ 11 TRIỆU/THÁNG.
QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN LẠC TỚI A.HOÀN: 0978393286 OR 0919669365.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở 106 M2, TIỆN LÀM KHO, XƯỞNG, 14A AN DƯƠNG VƯƠNG, PHÚ THƯỢNG,
TÂY HỒ, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ KHO, DT 75 M2, SỐ 10 NGÕ 32 PHỐ AN DƯƠNG, TÂY HỒ, GIÁ 80N/M2.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI QUẬN TÂY HỒ, PHƯỜNG NHẬT TÂN, 4 TẦNG, DT 40 M2, XÂY MỚI, THIẾT
KẾ ĐẸP, GIÁ 6 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
MR.CHÂU 0979.773.638 OR MS.HUỆ 091.2662.261.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NGOÀI RA TẠI 41 TÂY HỒ CÒN CÓ CÁC DIỆN TÍCH VĂN PHÒNG KHÁC PHÙ HỢP VỚI NHU
CẦU CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG. VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 6 NGÕ 81 ÂU CƠ, THÔNG NGÕ 40 XUÂN DIỆU, DT 40 M2X3,5 TẦNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 8 NGÕ 172/46/12 ÂU CƠ, TÂY HỒ, DIỆN TÍCH 60 M2, XÂY 5 TẦNG, CÓ GARA
ÔTÔ, TRANG BỊ NỘI THẤT SANG TRỌNG, GIÁ 15 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MẶT PHỐ 258B THỤY KHUÊ, DT 31 M2X2 TẦNG, MT 4M, ĐIỆN NƯỚC TỐT, GẦN CHỢ,
CHÍNH CHỦ, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TỪNG CĂN HỘ RIÊNG BIỆT CHO THUÊ TỪNG CĂN HỘ RIÊNG BIỆT TRONG TÒA
NHÀ 6 TẦNG PHỐ VÕNG THỊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI. DT 60M2, NHÀ MỚI, ĐẸP TIỆN NGHI ĐỦ,
KHU ANH NINH TỐT, NGÕ RỘNG OTO VÀO NHÀ. PHÙ HỢP HỘ GIA ĐÌNH, NGƯỜI ĐI LÀM,
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở. GIÁ CHO THUÊ 5 TR,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 124/22/51 ÂU CƠ, TỨ LIÊN, MỚI XÂY, CHƯA Ở, 5T, 1 TUM, 5WC, THOÁNG,
CÁCH ĐƯỜNG ÔTÔ 16M, ĐƯỜNG TRƯỚC 2M, DTSD 40 M2.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG, TDT 46 M2, CÓ ĐIỀU HÒA, BÌNH NÓNG, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, GẦN CHỢ
TỨ LIÊN, KHÁCH SẠN THẮNG LỢI, GIÁ 3,6 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐIỆN
3.5K / SỐ, NƯỚC 20K/SỐ. NHÀ MÌNH DÙNG NƯỚC MÁY NHÉ!.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ ĐẶC BIỆT DỊCH VỤ SIÊU VIP HỒ TÂY , DT 250M2 , GỒM 4 PN CHO THUÊ
CĂN HỘ ĐẶC BIỆT DỊCH VỤ SIÊU VIP HỒ TÂY , DT 250M2 , GỒM 4 PN, NỘI THẤT XỊN ,
ĐẦY ĐỦ ĐỒ , KHU TOÀN VIP Ở, GIÁ THỎA THUẬN .
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN MẶT TIỀN 7M CHO THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG
LẠC LONG QUÂN, MẶT TIỀN 7M, TỔNG DIỆN TÍCH 150M, 1 TẦNG, BIỆT LẬP ĐANG CHO
NHÀ HÀNG THUÊ. ĐỐI DIỆN KHU CIPUTRA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
NGÕ 310 NGÁCH 50 NGHI TÀM, HN, 2,5T, TDT SÀN 160 M2, CÓ GARA ÔTÔ, NHÀ MỚI XÂY,
ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 15 TR/TH, BÁN 4 TỶ, CHÍNH CHỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ VĂN PHÒNG, TẦNG 3, 4 TTTM CHỢ BƯỞI, TIẾP GIÁP MẶT ĐƯỜNG HOÀNG HOA
THÁM, LẠC LONG QUÂN&THỤY KHUÊ, DT THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG >50 M2,
TIỆN GIAO THÔNG ĐI LẠI, CÓ THANG MÁY LÊN XUỐNG, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5T, TDTSD 125 M2, MẶT NGÕ TO, 562 THỤY KHUÊ, GẦN CHỢ BƯỞI, CÁCH
MẶT PHỐ 40M, CÓ THỂ BÁN HOẶC CHO THUÊ, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 22 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, MB 70 M2, MT >6M, 4 TẦNG, 3 MẶT THOÁNG, TIỆN
LÀM NGÂN HÀNG, VĂN PHÒNG, KD ÁO CƯỚI, THỜI TRANG...

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MP VÕNG THỊ, DT 90 M2X4T, 7P, 2 MẶT THOÁNG, CÓ CHỖ ĐỂ XE Ô TÔ, 20
TR/TH; NHÀ NGÕ 50/18 VÕNG THỊ, DT 43M2X5T, 6PN+1PK, TKHĐ, 10 TR/TH, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 1 NHÀ MẶT PHỐ VÕNG THỊ - CHO THUÊ TẦNG 1 NHÀ MẶT PHỐ VÕNG THỊ
LÀM CỬA HÀNG HOẶC VĂN PHÒNG. DIỆN TÍCH 100M2.MẶT TIỀN 5.5M X 18 M. GẦN
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS ĐÔNG THÁI, THPT ĐÔNG ĐÔ, UBND PHƯỜNG BƯỞI. HIỆN NAY
ĐANG KINH DOANH. MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 80M2 Ở HOÀNG VĂN THÁI,TRƯỜNG CHINH CHO THUÊ CĂN HỘ 80M2 Ở
HOÀNG VĂN THÁI,TRƯỜNG CHINH . DIỆN TÍCH 80M GỒM 2PN,1PK,1 BẾP,2 PHỤ..NHÀ MỚI
XÂY CHƯA SỬ DỤNG VỚI TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI,NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ..PHÙ HỢP CHO
HỘ GIA ĐÌNH TRẺ THUÊ...CHO VĂN PHÒNG CÔNG TY LÀM GIAO DICH.GIÁ THUÊ 8
TRIỆU/THÁNG.AI CÓ NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ XÂY MỚI, DT 30 M2X5 TẦNG, ĐIỆN NƯỚC TỐT, GẦN TRƯỜNG, CHỢ, XÂY MỚI,
CHƯA Ở, Ô TÔ ĐỖ CÁCH NHÀ 25M, NGÕ 124 ÂU CƠ, TỨ LIÊN, 5,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG 20 M2, PHỤ KHÉP KÍN, CÓ ĐỦ NÓNG LẠNH, ĐIỀU HÒA, TIVI, KHU AN
DƯƠNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THUỴ KHUÊ CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THUỴ KHUÊ,DT 30M2. MT
3M,ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ,TIÊN LÀM CỬA HÀNG,VĂN PHÒNG.VỈA HÈ RỘNG 6M.12T.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ C4, PHÒNG RỘNG 23 M2+8 M2 XÉP, PHỤ KK, ĐN, INTERNET, THC ĐẦY ĐỦ, GIÁ
TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ ĐƯỜNG ÂU CƠ ! CHO THUÊ BIỆT THỰ LIỀN KỀ TRONG ĐƯỜNG ÂU CƠ,
DT= 86M2X3,5 TẦNG XÂY TRÊN DIỆN TÍCH ĐẤT 110M2. GỒM: 1 PHÒNG KHÁCH, 1 PHÒNG
BẾP, 3 PHÒNG NGỦ, 4WC, 1GARAGE Ô TÔ. NHÀ MỚI, SÀN GỖ THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, TIỆN
NGHI SANG TRỌNG ĐỦ ĐỒ...GIÁ: 1300 USD (MIỄN PHÍ CHO KHÁCH THUÊ NHÀ)

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 12A NGÕ 684 H.H.THÁM, P.BƯỞI, DT 30 M2X5T, GỒM 3PN KK, 1PK VÀ BẾP,
CÁCH MĐ 20M, GẦN CHỢ BƯỞI, ĐI 2 PHÚT TỚI CHỢ VÀ SIÊU THỊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG 30M2/1 TẦNG CÓ NHÀ VỆ SINH KHÉP KÍN TẠI SỐ 8 472/47 LẠC LONG
QUÂN -TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MỚI HOÀN THIỆN, DT 23 M2X5T, T1 ĐỂ XE, T5 SÂN PHƠI, CHO THUÊ T2-3-4,
ĐN RIÊNG, NGÕ RỘNG CÁCH MĐ 100M, 2,3 TR/P, PHÒNG KK.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MP SỐ 326 LẠC LONG QUÂN, DT TẦNG 1: 46 M2, TỪ T2-T3T4: 58 M2/TẦNG, MT 8,6M, NHÀ
MỚI XÂY DỰNG, TIỆN KD, NGÂN HÀNG, SHOWROOM, VPGD.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ KHU VIP 1,3HA TÂY HỒ, GẦN PHỦ, DT 240 M2X3,5 TẦNG, HOÀN THIỆN
ĐẸP, HƯỚNG ĐB, VIEW HỒ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 40 M2X2,5 TẦNG, KHÉP KÍN, TẠI SỐ 44B NGÕ 242 NGHI TÀM, TÂY HỒ, GIÁ
5,2 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRONG NGÕ PHỐ ÂU CƠ, CÓ NHÀ ĐẸP, KHU VIP, TDT 60 M2, KHÉP KÍN, TỪ
MẶT ĐƯỜNG VÀO NHÀ 5M, ƯU TIÊN HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, GIÁ HỢP LÝ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ GOLDEN WESTLAKE , 151 THỤY KHUÊ . DIỆN TÍCH 165M2 X 3,5 TẦNG
CHO THUÊ BIỆT THỰ GOLDEN WESTLAKE , 151 THỤY KHUÊ . DIỆN TÍCH 165M2 X 3,5
TẦNG GẦN BỂ BƠI . TRONG NHÀ CÓ ĐIỀU HÒA , TỦ BẾP , NÓNG LẠNH , SÀN GỖ…BỂ
SỤC,PHÒNG XÔNG HƠI CÓ GARA _NỘI THẤT NHẬP KHẨU. ĐÂY LÀ BIỆT THỰ ĐẸP NHẤT
KHU . RẤT PHÙ HỢP CHO CHUYÊN GIA NƯƠC NGOÀI HOẶC HỘ GIA ĐÌNH Ở . GIÁ THUÊ
4000$/ THÁNG ~ 82TR/THÁNG (CÓ TL).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 183 HOANG VĂN THÁI THANH XUÂN TIỆN LÀM VĂN PHÒNG DO KHÔNG
CÓ NHU CẦU Ở NÊN CHO THUÊ CĂN HỘ 183 HOÀNG VĂN THÁI NHÀ MỚI NGUYÊN BAN
TẦNG 4 DIỆN TÍCH 80M2(2PN,2WC,1PK) TIỆN LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TÝ VÀ NHÀ Ở.GIÁ
THUÊ LA 7TR/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG, Ô TÔ VÀO NHÀ, TẠI TÂY HỒ, GIÁ 11 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG CHO THUÊ
NHÀ 5 TẦNG, Ô TÔ VÀO NHÀ, CÓ GA RA ĐỂ XE, ĐIỆN, NƯỚC, TV, INTERNET ĐẦY ĐỦ,
GẦN TRƯỜNG, CHỢ, YÊN TĨNH, THOÁNG MÁT, AN NINH TỐT, ĐI LẠI THUẬN TIỆN
KHÔNG BỊ TẮC ĐƯỜNG... TẠI SỐ NHÀ 3, NGÕ 28/76 XUÂN LA, TÂY HỒ, HÀ NỘI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP CIPUTRA- HÀ NỘI CHO THUÊ DÀI HẠN CĂN HỘ CAO CẤP TẦNG
7 TÒA NHÀ P1 CIPUTRA NAM THĂNG LONG, CĂN HỘ ĐƯỢC THIẾT KẾ 3 PHÒNG NGỦ, 3
VS, MỘT NHÀ KHO, PHÒNG KHÁCH VÀ PHÒNG ĂN RỘNG, BẾP KIỂU CHÂU ÂU VỚI LÒ
NƯỚNG VÀ MÁY RỬA BÁT. NỘI THẤT PHẦN CỨNG GỒM HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA VÀ ĐÈN,
RÈM CHỐNG MUỖI. NHÀ CÓ CẦU THANG MÁY RIÊNG VÀO TẬN PHÒNG, CÓ MỘT CỬA
SAU CHO NGƯỜI GIÚP VIỆC.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ QUÝ
KHÁCH CÓ NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 7 NGÁCH 123 ÂU CƠ, TÂY HỒ, DT 24 M2X3,5 TẦNG, MỚI XÂY, CHƯA Ở,
ÔTÔ VÀO TẬN CỬA NHÀ, GIÁ 5,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐỂ Ở, DT 25 M2X4 TẦNG (TỪ TẦNG 2-TẦNG 4), CÓ CHỖ ĐỂ XE TẦNG 1, TẠI
PHỐ YÊN PHỤ, Q.TÂY HỒ, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TẦNG
1 NHÀ 3T, KIỂU BT, DT 150 M2, NHÀ 84 M2, SÂN RỘNG CÂY CẢNH, BH, VP TẠI ĐƯỜNG
NGHI TÀM, NGÕ 310 NGHI TÀM, ÔTÔ TRÁNH NHAU, 12TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KIỂU BIỆT THỰ 90M2, 4 TẦNG, Ô TÔ CON ĐỖ CỬA, CÁCH MẶT HỒ TÂY 20M
NHÀ KIỂU BIỆT THỰ THOÁNG MÁT, 70A, NGÕ 218 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, HÀ NỘI, DT
7,5M X 12M, CÁCH ĐƯỜNG VEN MẶT HỒ TÂY 20M, NGÕ RỘNG 3M, Ô TÔ CON ĐỖ CỬA,
CÓ GARA NHỎ, 4 PHÒNG NGỦ KHÉP KÍN, 1 BẾP, DÂN TRÍ CAO CÓ THỂ CHO NGƯỜI NƯỚC
NGOÀI THUÊ. 13 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 30 M2 TẦNG 1, TẦNG LỬNG 17 M2, MT 3M, ÔTÔ ĐỖ CỬA, KHU TẬP THỂ A2
PHÚ THƯỢNG, Q.TH, HN, CHO THUÊ 4 TRIỆU/THÁNG, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 91 ÂU CƠ, TÂY HỒ, MT 15,5M, SÂU 18,5M, DT ~ 283 M2, 4 TẦNG, TẤT CẢ
CÁC TẦNG ĐỀU ĐỂ TRỐNG, KHÔNG NGĂN PHÒNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH THUÊ NHÀ ĐỂ Ở DÀI HẠN, DT 40 M2X3,5 TẦNG, XÂY MỚI, 1PK, 2PN, CÓ
SÂN ĐỂ XE, CHÍNH CHỦ, GIÁ 4,8 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 40 M2, KK, CÓ SÂN RỘNG TO ĐỂ XE, CC, MTG, GIÁ THUÊ 3 TRIỆU/THÁNG,
KHÔNG TL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CỬA
HÀNG MẶT ĐƯỜNG THỤY KHUÊ, SỐ NHÀ 11G.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 8TR
VÀ NHÀ 3TANG MB24M2 MT4M MẶT HỒ TÂY MỚI KÈ XONG ĐG Ô TÔ 10TR HĐ DH TIỆN
KD CAFE VP...
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XEM
THÊM CÁC MẶT BẰNG CHO THUÊ KHÁC TẠI ĐÂY: HTTP://CHOTHUENHAMATPHO-
CHOTHUECUAHANG.BLOGSPOT.COM/.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 2 TẦNG, TẠI 82 HOÀNG HOA THÁM, Q.TÂY HỒ, MB 55 M2, TDT 110 M2, H:N, ĐIỆN
NƯỚC, AN NINH TỐT, 15 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHU PHỐ VÕNG THỊ GẦN ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY DT 41M2X5TẦNG GIÁ 9
TRIỆU/THÁ CHO THUÊ NHÀ Ở CĂN HỘ ĐẸP MỚI XÂY KHU PHỐ VÕNG THỊ VEN HỒ TÂY
DIỆN TÍCH 41M2X 5TẦNG MỖI TẦNG 2 PHÒNG, CÓ NÓNG LẠNH , TỦ ĐỒ , ĐIỆN NƯỚC
TRẢ THEO GIÁ NHÀ NƯỚC, Ô TÔ ĐỖ CÁCH 5M,GIÁ 9 TRIỆU/THÁNG,THANH TOÁN 3
THÁNG HOẶC 6 THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 191 LẠC LONG QUÂN, DT 92 M2, DTXD 60 M2, 2 TẦNG, SÂN TRƯỚC+SAU,
ÔTÔ ĐỖ CỬA, TIỆN ĐỂ Ở, LÀM VP, KHO.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XEM
NHA.VN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ SỐ 211 THỤY KHUÊ, Q.TÂY HỒ, DT 60 M2X3,5T, MT 4,6M, VỈA HÈ
RỘNG, 7P, CÓ ĐH, 3 WC, BỒN TẮM NL, HĐ DÀI HẠN, GIÁ 23 TRIỆU/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
EMAIL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ NHÀ 4 TẦNG,3 SÀN MỖI SÀN 150M2,ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI.
SÀN GỖ (CẠCH INTERCONTINENTAL HÀ NỘI) NHÀ NHÌN RA HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MB 70 M2X3,5 TẦNG, KHÉP KÍN, TDT 250 M2, ÔTÔ ĐỖ CỬA, TIỆN LÀM VP,
BÁN HÀNG, NHÀ TRẺ, Ở, NGÕ 191 LẠC LONG QUÂN-Q.TH, 9 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MÔ
TẢ THÊM: VỊ TRÍ CỰC ĐẸP, QUAY MẶT RA HỒ TÂY THOÁNG MÁT, NHÀ ĐÃ HOÀN THIỆN
CƠ BẢN, ĐỂ SÀN THÔNG, TUỲ Ý HOÀN THIỆN, TẦNG HẦM ĐỂ ĐƯỢC NHIỀU Ô TÔ XE
MÁY, CÓ THỂ LÀM NHÀ HÀNG, QUÁN BAR, ĐẠI SỨ, VPGD, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, PHỐ THỤY KHUÊ, DT 34 M2, KHÉP KÍN, ĐỘC LẬP, NGÕ 444 NGÁCH
444/8 SỐ NHÀ 7, THỤY KHUÊ, GIÁ 3,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ AI CÓ
NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ, KHU VỰC 123 THỤY KHUÊ, DT 70 M2X3 TẦNG, TIỆN LÀM VĂN
PHÒNG, NGÂN HÀNG, CỬA HÀNG...
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ VĨNH PHÚC KHU 7,2HA (DỰ ÁN CÁN BỘ SỸ QUAN BỘ QUỐC
PHÒNG CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ VĨNH PHÚC KHU 7,2HA (DỰ ÁN CÁN BỘ SỸ QUAN
BỘ QUỐC PHÒNG. CĂN HỘ TẦNG 10/11 (NHÀ VỪA MỚI NHẬN). DIỆN TÍCH 80M2, 2 PN, 3
MẶT THOÁNG: T, N, D. GIÁ 10 TRIỆU/THÁNG. VỊ TRÍ TÒA NHÀ ĐẸP, DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC,
GIAO THÔNG THUẬN LỢI, CÓ THỂ ĐI TỪ NHIỀU ĐƯỜNG NHƯ: ĐƯỜNG HOÀNG HOA
THÁM – ĐỐC NGỮ - ĐỘI CẤN – ĐƯỜNG BƯỞI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG ÂU CƠ, MT RỘNG, VỊ TRÍ ĐẸP, THUẬN LỢI CHO VIỆC MỞ VP,
CỬA HÀNG, PHÒNG DT 30 M2, GIÁ 4 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ E1, TẦNG 19, KHU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG ĐẸP, TẦNG 1, TẦNG 2 MẶT PHỐ 106 LẠC LONG QUÂN , PHƯỜNG
BƯỞI ,TÂY HỒ DT 70 M2/TẦNG =140M2/2 TẦNG , MT 4M,HẬU 4,5M ,SÂU 15M , ÔTÔ ĐỖ
CỬA, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG,CỬA HÀNG ,SPA ... GIÁ THỎA THUẬN ,CHÍNH CHỦ MTG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 244A THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, DTMB 50 M2, DTSD 200 M2, MT 3,5M, 4 TẦNG, 6
PN, 1 BẾP, 2WC, 19TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG ÂU CƠ, GẦN HOA ANH TRÍ, MT 9M, MB 200 M2X2T, RIÊNG BIỆT,
TIỆN KD NHÀ HÀNG, BIA HƠI, KHO XƯỞNG, 8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHUNG CƯ VƯỜN ĐÀO CAO CẤP,CHUNG CƯ CAO CẤP VƯỜN ĐÀOCHO THUÊ
CHUNG CƯ VƯỜN ĐÀO CAO CẤP,CHUNG CƯ CAO CẤP VƯỜN ĐÀO.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CIPUTRA PHÒNG 1705 NHÀ E5 DT 153M2 .CÓ 3 PHÒNG NGỦ ĐỦ ĐIỀU
HÒA ,TỦ BẾP,SÀN GỖ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
TRƯỚC KIA ĐÃ CHO NGƯỜI NN THUÊ, GIÁ THUÊ 23TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 60 M2X2 TẦNG, ĐIỆN NƯỚC ĐỦ, SÂN CỔNG RIÊNG, GIÁ 4,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG TAM ĐA - THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, GẦN NGÃ TƯ VĂN CAO
(T2+T3), CÓ CHỖ ĐỂ XE MÁY, CẦU THANG RIÊNG, ĐIỆN RIÊNG BIỆT, DTSD 80 M2, 4
PHÒNG, 2WC, GIÁ 6 TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG, RIÊNG BIỆT, ĐIỆN NƯỚC GIÁ GỐC, DT 35 M2/TẦNG, AN NINH TỐT,
ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 3,5 TRIỆU, SỐ 5 NGÕ 335 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH THUÊ NHÀ TẠI NHẬT TÂN TÂY HỒ CHO HỘ GIA ĐÌNH THUÊ CĂN NHÀ TẠI
SỐ 21B NGÕ 406/12 ĐƯỜNG ÂU CƠ PHƯỜNG NHẬT TÂN - TÂY HỒ - HÀ NỘI, DT 40 M2, 1
TẦNG, KHÉP KÍN ĐỘC LẬP BAO GỒM 2 PHÒNG NGỦ, 2 WC, BẾP, SÂN TRƯỚC. ĐIỆN NƯỚC
RIÊNG THEO GIÁ CÔNG TƠ, NGÕ RỘNG 3M Ô TÔ ĐỖ CỬA. ƯU TIÊN GIA ĐÌNH CÓ CON
NHỎ, Ở LÂU DÀI GIÁ 2 TRIỆU/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHUNG CƯ CIPUTRA CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CHUNG CƯ E4 CIPUTRA, 120M2, TẦNG
THẤP, ĐỦ ĐỒ. GIÁ 800 USD.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CC MINI KHU THỤY KHUÊ :DT: 50M .2 PHONG NGỦ KHÉP KÍN NHÀ SẠCH SẼ, NHÀ
CHO THUÊ CC MINI KHU THỤY KHUÊ :DT: 50M .2 PHONG NGỦ KHÉP KÍN NHÀ SẠCH SẼ,
NHÀ THÓANG MÁT CÓ BAN CÔNG PHƠI ĐỒ , CÓ KỆ BẾP , VOÌ HOA SEN, TIỆN ĐI LẠI, AN
NINH TỐT, DÂN TRÍ CAO, GÂN TRƯỜNG CHỢ, NGÕ RỘNG. GÍA:2 TRIÊU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG, KHU VỰC ĐƯỜNG ĐẶNG THAI MAI, TÂY HỒ, DTSD 70 M2, ĐN RIÊNG,
CÓ SÂN CỔNG, THOÁNG MÁT, GIÁ 5,5 TRIỆU, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐỂ KINH DOANH KHÁCH SẠN, ĐANG KD TỐT, VỊ TRÍ ĐẸP, THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI,
SỐ 395 LẠC LONG QUÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ KHO, CỬA HÀNG VẬT LIỆU CHO THUÊ KHO/ CỬA HÀNG BÁN VẬT LIỆU MẶT
ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, MẶT TIỀN 10M, ĐÃ CÓ NHÀ CẤP 4, DT 200M2, GIÁ
20TRĐ/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẦNG 5 TÒA NHÀ VP, TẦNG 1 CÓ VIETCOMBANK THUÊ, DT 85 M2, MẶT PHỐ
YÊN PHỤ, MẶT HỒ, 2P KHÉP KÍN, 2WC, ĐIỀU HÒA, ĐN CÔNG TƠ RIÊNG, THANG MÁY,
GARA ĐỂ XE CÙNG 1 SỐ DV.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHUNG CƯ CAO CẤP MỚI TẠI PHÚ THƯỢNG, DT 45 M2, NT HOÀN CHỈNH, HIỆN ĐẠI, VÀO
Ở NGAY, GIÁ THỎA THUẬN, CÁC DỊCH VỤ THEO QĐ NHÀ NƯỚC.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO NGƯỜI NN THUÊ NHÀ, SÁT HỒ TÂY, 100 M2, CÓ GARA ÔTÔ, THOÁNG MÁT, ĐỦ TIỆN
NGHI, CHỈ CẦN ĐẾN Ở, GIÁ 23 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
A.MINH.0936.281.298 / 0978.743.718.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG TẠI NGÃ 3 ÂU CƠ - TÂY HỒ - HÀ NỘI NHÀ RIÊNG TẠI NGÃ 3 ÂU CƠ -
LẠC LONG QUÂN, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI. NHÀ 7 TẦNG, CÓ TẦNG TRỆT ĐỂ XE Ô TÔ,
ĐƯỜNG TRƯỚC MẶT 6M, MẶT TIỀN 7M, DIỆN TÍCH 1 SÀN LÀ 84M2, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG
CẢ NHÀ LÀ 570M2. CÓ ĐẦY ĐỦ ĐƯỜNG ĐIỆN THOẠI, CÁP, MẠNG, NƯỚC NÓNG NĂNG
LƯỢNG MẶT TRỜI. RẤT THÍCH HỢP VỪA LÀM VĂN PHÒNG VỪA ĐỂ Ở. GIÁ THUÊ RÂT
HỢP LÝ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN
TÍCH ĐẤT 300M, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 70M, NHÀ 4 TẦNG, CÓ SÂN VƯỜN THOÁNG MÁT,
TIỆN NGHI SANG TRỌNG, GƯỜNG, TỦ ÂM, TI VI, ĐIỀU HÒA, NÓNG LẠNH, BÌNH NĂNG
LƯỢN MẶT TRỜI, SÀN GỖ, CẦU THANG GỖ, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, GIÁ CHO THUÊ
20TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THỤY KHUÊ CHO THUÊ NHÀ 4 TẦNG MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, DIỆN
TÍCH 28M/TẦNG, MẶT TIỀN 4,25M. GIÁ CHO THUÊ 17TRIÊU/THÁNG, CÓ THƯƠNG LƯỢNG.
CHI TIẾT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỦA HÀNG CHO THUÊ 02 CỦA HÀNG RIÊNG BIỆT, TẠI NGÃ 3 PHỐ PHÚ GIA, TÂY
HỒ. VỊ TRÍ ĐẸP GẦN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC, GẦN TRƯỜNG CẤP 1,2,3, GẦN CÔNG
AN PHƯỜNG, NBND.. ĐIỆN NƯỚC TỐT. GIÁ THỎA THUẬN. CÓ THỂ BÁN CÁC MẶT HÀNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
TRỌN GÓI LÀ ~25$/M2/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG TẦNG 1 LÀM VP NGÕ PHỐ THỤY KHUÊ CHO THUÊ PHÒNG TẦNG 1 LÀM
VĂN PHÒNG, DIỆN TÍCH KHOẢNG 30M2 CÓ VỆ SINH, CHỖ ĐỂ XE, BÀN GHẾ, QUẠT,
VUÔNG VẮN THOÁNG MÁT, ĐIỆN NƯỚC ỔN ĐỊNH, INTERNET.. MẶT NGÕ PHỐ THỤY
KHUÊ, QUẬN TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHUNG CƯ CAO CẤP SỐ 249 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI. CHO THUÊ CHUNG CƯ
THỤY KHUÊ, TÂY HỒ. ĐỊA CHỈ SỐ 249 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI. DIỆN TÍCH 141M2,
GỒM 3 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, 2WC, BẾP,TIỆN NGHI, SÁT HỒ TÂY, GẦN TRƯỜNG
HỌC, SIÊU THỊ.... GIÁ ~850$/ THÁNG ( CHƯA THUẾ ĐỐI VỚI CÔNG TY THUÊ LÀM VĂN
PHÒNG).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 72 NGÕ 124 NGÁCH 22 ĐƯỜNG ÂU CƠ, DT 60 M2X4,5 TẦNG, ĐH, NL,
QUẠT..., ĐƯỜNG ÔTÔ, TIỆN LÀM VP, NHÀ Ở, GIÁ 14 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ KHU CIPUTRA DT 150 M2, 4 PN, PK, 1 PĂ, CÓ SÂN VƯỜN, GARA, TIỆN
LÀM NHÀ Ở, VP.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC VƯỜN ĐÀO, CĂN 906, DT 130 M2, 3PN, 2WC, ĐỦ NỘI THẤT, CHỈ VIỆC Ở, VIEW
ĐẸP, THOÁNG, THÍCH HỢP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG HỒ TÂY CHO THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY,NHA
HANG MẶT ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY DT 150M2 X 4 TẦNG.NHÀ THÔNG KHÔNG GĂN PHÒNG
RẤT ĐẸP,CÓ THANG MÁY,CÓ TẦNG HẦM ĐỂ XE Ô TÔ,XE MÁY. MẶT TIỀN 10M.HỢP
ĐỒNG DÀI HẠN,KHU DÂN TRÍ VIP,AN NINH TỐT.GIÁ THUÊ TT.THU THIỀN 6 THÁNG 1
LẦN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
DT:145M2, GỒM 3 NGỦ, 3 PHỤ, NHÀ ĐÃ SỬA ĐẸP, NỘI THẤT CƠ BẢN, THÍCH HỢP CHO HỘ
GIA ĐÌNH HAY NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SINH SỐNG VÀ LÀM VIỆC.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 573 MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, CÁCH CHỢ BƯỞI 50M, DT 35 M2X4 TẦNG, GIÁ
15 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
GỒM 1 GARA ĐỂ XE, 01 PHÒNG KHÁCH, 01 BẾP, 4 PHÒNG NGỦ TRONG ĐÓ CÓ 01 PHÒNG
NGỦ LỚN, 01 PHÒNG THỜ, BAN CÔNG NHÌN RA HỒ TÂY, CÁCH HỒ TÂY KHOẢNG 200M,
NGÕ THÔNG RỘNG, ÔTÔ RA VÀO THOẢI MÁI.KHU DÂN TRÍ CAO , AN NINH TỐT THUÂN
TIÊN ĐI LẠI , GIÁ CHO THUÊ 15 TRIỆU CÓ THƯƠNG LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH THUÊ NHÀ SỐ 62 NGÁCH 42 NGÕ 291 LẠC LONG QUÂN, 1 TẦNG, 1 TUM, DT
60/100 M2 ĐẤT, SÂN CỔNG, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, CHÍNH CHỦ, 4,5 TRIỆU, MIỄN TRUNG
GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở KHU VỰC TÂY HỒ, HÀ NỘI. GIÁ 8 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG CHO THUÊ NHÀ ĐỂ
Ở TẠI ĐƯỜNG TÔ NGỌC VÂN, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI. DIỆN TÍCH MẶT BẰNG 50M2 X 3
TẦNG. CÔNG TRÌNH PHỤ KHÉP KÍN, BẾP, NHÀ WC, SÂN RỘNG TRƯỚC CỬA, NGÕ RỘNG
Ô TÔ VÀO ĐƯỢC ĐỖ TẠI CỬA, ĐIỆN NƯỚC TÍNH THEO CÔNG TƠ. KHU VỰC SỐNG GẦN
TRƯỜNG, CHỢ, BỂ BƠI, UBND PHƯỜNG, DÂN TRÍ CAO, YÊN TĨNH. GIÁ THUÊ: 8 TRIỆU
ĐỒNG/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 124 ĐƯỜNG ÂU CƠ, DT 60 M2, CÓ 2PN, 1PK, P BẾP, NHÀ VỆ SINH, ĐIỆN
NƯỚC CÔNG TƠ RIÊNG, GIÁ 3,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ KHU CIPUTRA, DIỆN TÍCH 145M, CÓ 3 PHÒNG NGỦ, NHÀ ĐÃ
THIẾT KẾ, NỘI THẤT ĐẸP NHƯ HOÀNG GIA. CHO THUÊ LÂU DÀI, .
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC E1 TẦNG 10 CIPUTRA, CHO THUÊ CHCC E1 TẦNG 10 CIPUTRA, DT 123M2,
HƯỚNG ĐÔNG NAM, 3 PHÒNG NGỦ, 2 WC, ĐỦ NỘI THẤT, ĐANG CHO KHÁCH NƯỚC
NGOÀI THUÊ, GIÁ THOẢ THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
THUÊ: USD 800.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG, DT 17 M2, MẶT ĐƯỜNG 3,2M, SỐ 55A THỤY KHUÊ, GIÁ 7 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHHO
THUÊ NHÀ NGÕ PHỐ THỤY KHUÊ, NGÕ 2M, THÔNG HỒ, THOÁNG MÁT, DT 35 M2X3T, 2
ĐH, NL, GIÁ 6,5 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ TẠI GOLDEN WESTLAKE NHÌN RA HỒ CẦN CHO THUÊ
CHCC GOLDEN WESTLAKE 151 THỤY KHUÊ, VIEW HỒ TÂY, DT 149M, 3PN, 2VS, CĂN HỘ
ĐÃ TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, SANG TRỌNG, VỚI VIEW HỒ TÂY, KHÁCH CHỈ VIỆC
VÀO Ở NGAY. MỌI CHI TIÊT XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 5 NGÕ 218 L.L.QUÂN, Q.TH, HN, DT 40 M2, CT PHỤ RIÊNG, NHÀ MẶT NGÕ
TO, XE ÔTÔ VÀO ĐƯỢC, ĐN ĐẦY ĐỦ, CÓ SẴN INTERNET CÁP QUANG, CHO THUÊ TẦNG 1
LÀM VP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRONG NGÕ PHỐ THỤY KHUÊ, DT 65 M2X5T ĐẸP, Ở NGAY, MT 5M, 2 MẶT
THOÁNG, GẦN HỒ TÂY, AN NINH TỐT, GẦN TRƯỜNG, CHỢ, 10 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở 3,5 TẦNG X 20 M2/TẦNG TẠI NGÕ 9, ĐẶNG THAI MAI, QUẢNG AN, TÂY HỒ
CHO THUÊ NHÀ Ở 3,5 TẦNG X20M2/TẦNG TẠI NGÕ 9, ĐẶNG THAI MAI, QUẢNG AN, TÂY
HỒ. NHÀ CHÍNH CHỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT (ĐIỀU HÒA, TIVI, TỦ LẠNH, MÁY GIẶT...). NHÀ
TRONG KHU DÂN TRÍ CAO, GẦN HỒ TÂY. CHI TIẾT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN, CH ĐẸP, DT 40 M2X5 TẦNG, MT 3,7M, GIÁ RẺ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MS
NINH

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CCCC CIPUTRA E1, 3 PN, GIÁ 1200$ HIỆN NAY TÔI CÓ MỘT SỐ CĂN CCCC CIPUTRA
MUỐN CHO THUÊ NHƯ SAU: CĂN 123M2, 3PN, GIÁ ~1200$. CĂN 153M, GIÁ ~1400$.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ TẦNG 19, TÒA NHÀ GO3 CIPUTRA, DT 117 M2, 3 PN, 2P, NỘI THẤT CAO
CẤP, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ KHU VƯỜN ĐÀO, DIỆN TÍCH 450 M2X5 TẦNG, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, NỘI
THẤT SANG TRỌNG, CÓ GARA, CÓ THANG MÁY, BỂ BƠI, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG HOẶC
Ở, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, 19 M2, ĐIỆN NƯỚC PHỤ ĐỦ, THUỘC AN THÀNH, GẦN CHỢ TỨ LIÊN,
TÂY HỒ, 1,5 TRIỆU, MIỄN TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CCCC KHU CIPUTRA, VIEW HỒ TÂY. CHO THUÊ CCCC KHU CIPUTRA, VIEW HỒ
TÂY. 150M2. 3PN. ĐẦY ĐỦ ĐỒ ĐẠC.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, MT 4,5M, DTSD 20 M2, TIỆN KD QATT, VP,
GTSP, CÓ THỂ KINH DOANH NGAY QATT, CHÍNH CHỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT 31
M2, 1,5 TẦNG, TẠI SỐ 10 HẺM 6 NGÁCH 32 TỔ 5B NGÕ 124 ĐƯỜNG TỨ LIÊN, Q.TÂY HỒ,
GẦN UBND PHƯỜNG TỨ LIÊN, ĐIỆN NƯỚC, PHỤ KK, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN, DT 70 M2 X5 TẦNG, MT 6M, 5 PHÒNG, 5 PHỤ, MỚI
XÂY, LÀM VP, CTY, NHÀ HÀNG, 40 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
THUÊ CHCC KHU VƯỜN ĐÀO - TÂY HỒ - HÀ NỘI CẦN THÊ CĂN HỘ CC VƯỜN ĐÀO, HOẶC
GẦN ĐẶNG THAI MAI, XUÂN DIỆU, CẦN ĐỦ ĐỒ CHO 2 VỢ CHỒNG TRẺ VÀ 1 CHÁU BÉ
SINH HOẠT, NGÂN SÁCH TỪ 8 ĐẾN 10TR/TH, QUÝ GIA CHỦ CÓ NHÀ CHO THUÊ XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MỜI
XEM NHÀ SỐ NHÀ 27 NGÕ 124 THỤY KHUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ DT GẦN 30 M2, GẦN TRƯỜNG CẤP 1 CHU VĂN AN, KHÉP KÍN, VĂN MINH, TIỆN ÍCH,
CÓ BẾP, TỦ BẾP, PHÒNG TẮM, BÌNH NÓNG LẠNH, ĐIỀU HÒA, CÁP, INTERNET.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG, DT 45 M2, 3PN, 1PK, 1B, 2WC, SÂN RỘNG, NGÕ THOÁNG, THÍCH HỢP
HỘ GĐ Ở LÂU DÀI, ĐỦ NỘI THẤT, TIỆN NGHI, 6,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ CHO NGƯỜI NN THUÊ BRANDNEW, MỚI XÂY 2011, 120 M2, 2 PN, PK, 2 PHÒNG TẮM,
BẾP, CẦU THANG MÁY, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP, VÀO Ở NGAY, ĐƯỜNG ÂU CƠ, TH,
CÓ THỂ CHO THUÊ CẢ TÒA NHÀ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 31 XUÂN DIỆU .
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MỞ VĂN PHÒNG HOẶC Ở, DT 40 M2X3,5 TẦNG, SỐ 64B NGÕ 282 LẠC LONG
QUÂN (ĐẦU NGÕ 58B), NGÕ RỘNG, ÔTÔ ĐỖ CỬA, CÁCH ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY 10M, GIÁ
THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG, TRONG NGÕ 199 PHỐ THỤY KHUÊ, NHÀ MỚI, CÓ 4 ĐH, NÓNG LẠNH,
ĐIỆN NƯỚC TỐT, DÂN TRÍ CAO, TIỆN CHO HỘ GIA ĐÌNH THUÊ Ở LÂU DÀI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRỌ Ở PHỐ VÕNG THỊ GẦN CHỢ BƯỞI ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN Q TÂY HỒ
HN CHO THUÊ CHUNG CƯ MINI DIỆN TICH 20M2 CONG TRÌNH PHỤ(BẾP+1 PHÒNG VỆ
SINH) KHÉP KIN NHÀ MỚI XÂY THEO PHONG CACH MỚI HIỆN ĐẠI CÓ ĐẦY ĐỦ HỆ
THỐNG : INTERNET, TRUYỀN HÌNH CÁP.... GIAO THÔNG THUẬN TIỆN ÔTÔ ĐỖ CỬA, NHÀ
CÁCH HỒ TÂY 50M-2.500.000 VNĐ/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 200M2 MP LẠC LONG QUÂN, MT 9M CẦN CHO THUÊ NHÀ 200M2, CÓ NHÀ 2
TẦNG (100M2) VÀ SÂN 100M2, CÓ GARA OTO, MT 9M. NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN,
GẦN UBND QUẬNN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CIPUTRA TOÀ P1 TẦNG 5(DT145M2, 3PN, 2VS). GIÁ 850$/THÁNG CHO THUÊ
CĂN HỘ CIPUTRA TOÀ P1 TẦNG 5(DT145M2, 3PN, 2VS). GIÁ 850$/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ CĂN HỘ CIPUTRA, GIÁ THUÊ $800/ THÁNG, (

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
EMAIL: ANH.LE@DIANAM.VN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 70 M2, MT 7M, TẠI PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG, Q.TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ẢNH
SỐ 4.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TẦNG
4:SÂN PHƠI + 1 PHÒNG ĐỂ TRỐNG ( TÙY VÀO NHU CẦU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NÀ Ở Q.TÂY HỒ, 2 TẦNG, DT 90 M2, CÓ SÂN 10 M2, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG GIÁ NHÀ
NƯỚC, TRONG NGÕ 128 AN DƯƠNG, TÂY HỒ, 5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
SỐ 39, NGÕ 32/48 AN DƯƠNG, DT 30 M2/T X 2 TẦNG, NHÀ ĐẸP, CÓ GÁC XÉP, SÂN ĐỂ XE,
ĐH, NL, BẾP GAS ÂM, TỦ BẾP, CHÍNH CHỦ, 5TR, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ HOẶC BÁN NHÀ SỐ 9/378 THỤY KHUÊ, 7 TẦNG, CÓ THANG MÁY, DT 55 M2, MT
4,7M, GIÁ THỎA THUẬN, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG VIEW HỒ TÂY CHO THUÊ NHÀ 5 TẦNG VIEW HỒ TÂY. DIỆN TÍCH SÀN
80M2, MẶT TIỀN 7,5M. THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, MỚI 95%. CÁC TẦNG CÓ NHÀ TẮM TIỆN
NGHI, BỒN TẮM ĐỨNG HIỆN ĐẠI + ĐIỀU HOÀ. NHÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỘI THẤT TINH
TẾ, ỐP GẠCH Ý, TÂY BAN NHA RẤT PHÙ HỢP CHO NHỮNG VĂN PHÒNG CÓ YÊU CẦU
THẨM MỸ CAO VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở, THUỘC KHU DÂN TRÍ CAO, AN NINH RẤT
TỐT, Ô TÔ ĐỖ CỬA. NẰM GIỮA 1 CỘNG ĐỒNG NGÂN HÀNG: TECHCOMBANK,
VIETCOMBANK, VPBANK…, VĂN PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ NHỮNG QUÁN CÀ PHÊ VIEW
ĐẸP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT
THỰ CAO CẤP KHU TÂY HỒ -CHO THUÊ NGÔI BIỆT THỰ 3 TẦNG VÀ 1 TẦNG HẦM ĐƯỢC
XÂY TRÊN KHUÔN VIÊN 250M2 CÓ MT13M VỚI DTXD LÀ 110M2, ĐƯỢC THIẾT KẾ HIỆN
ĐẠI TẦNG 1 LÀ BẾP ĂN VÀ PHÒNG KHÁCH SANG TRỌNG.TẦNG 2 VÀ 3 CÓ 6 PHÒNG NGỦ
VÀ 5 WC.ĐƯỢC THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CAO CẤP,CÁC KHÔNG GIAN
ĐỀU THÔNG NHAU,CÓ SÂN VƯỜN VÀ HỒ NƯỚC TRONG NHÀ TẠO CẢM GIÁC THOẢI
MÁI,THOÁNG,CÓ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI,NỘI THẤT CAO CẤP (SÀN LÁT GỖ GIÁNG
HƯƠNG).XUNG QUANH CÓ NHIỀU DỊCH VỤ GIẢI TRÍ NHƯ BỂ BƠI, SÂN TENNIS.. VÀ
TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ. GIÁ THUÊ:3000$.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MP LẠC LONG QUÂN, DT 90 M2/TẦNG, CÓ 4,5 TẦNG, NHÀ ĐẸP, VỊ TRÍ ĐẸP,
GIÁ 37 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ (LƯU
Ý: BẤT ĐỘNG SẢN HÒA BÌNH MIỄN PHÍ 100% CHO QUÝ KHÁCH HÀNG).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
DT:145M2, THIẾT KẾ GỒM 3 NGỦ, 3 PHỤ, NHÀ ĐÃ SỬA ĐẸP, NGUYÊN BẢN, KHÔNG ĐỒ,
THÍCH HỢP Ở, LÀM VĂN PHÒNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ CHUNG CƯ KHU CIPUTRA, DIỆN TÍCH 153M2, CÓ 4 PHÒNG NGỦ, NHÀ ĐÃ CẢI TẠO
ĐẸP, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, ĐỒ XỊN, CHO THUÊ LÂU DÀI, GIÁ 900$/THÁNG ~ 18TR/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 30 M2X3 TẦNG, MẶT ĐƯỜNG 367 ÂU CƠ, TÂY HỒ, TIỆN LÀM VP, CỬA
HÀNG, KINH DOANH, MIỄN TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ, TẠI SỐ 133 NGUYỄN HOÀNG TÔN, DTSD 45 M2X5 TẦNG, CÓ CỬA
HÀNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 18-25 M2, KHÉP KÍN TẠI NGÕ 28 P.XUÂN LA, TÂY HỒ, GẦN CHỢ XUÂN LA,
TIỆN CHO GIA ĐÌNH Ở, GIÁ TỪ 1,6-2 TRIỆU/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGỪỜI NN THUÊ NHÀ KHU NGHI TÀM CHO NGỪỜI NN THUÊ NHÀ KHU NGHI TÀM, GẦN
KHÁCH SẠN SHERATON..DT 90/ 200M X 2 TẦNG, 3 PHÒNG NGỦ, RIÊNG SÂN VƯỜN 100M,
CỰC KÌ YÊN TĨNH. HƯƠNG:0989977760 . XEM CHI TIẾT TẠI : WEB :
WWW.HOMEINHANOI.VN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ GẤP CĂN HỘ VƯỜN ĐÀO – TÂY HỒ CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ TẦNG 10 – TÒA NHÀ
CT14A1 VƯỜN ĐÀO – TÂY HỒ, DT: 74M, BAO GỒM 2PN, 2VS, KHÔNG ĐỒ, CÓ KỆ BẾP, CĂN
HỘ MỚI NHẬN, BAN CÔNG NHÌN RA HỒ TÂY, GIÁ: 7TRIỆU/THÁNG: CĂN TẦNG 9, DT:
93M, 3PN, 2VS. CÓ MỘT SỐ ĐỒ, GIÁ: 10 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ MINI 6 TẦNG, TẠI MẶT PHỐ YÊN PHỤ, DT 20-40 M2, NỘI THẤT
ĐẦY ĐỦ, ĐH, TIVI, TỦ LẠNH, GIƯỜNG, TỦ QUẦN ÁO, INTERNET, TH CÁP, CHỖ ĐỂ XE, 3,5-
5,5TR, ĐÓNG 3 TH/LẦN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT NGÕ, SỐ 191 LẠC LONG QUÂN, MB 25 M2X2,5 TẦNG, KINH DOANH
ĐƯỢC, ÔTÔ ĐỖ CỬA, GIÁ 6 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHU NGHI TÀM, DT 55 M2X3,5 TẦNG, 3PN, CÓ ĐH, NL, ÔTÔ ĐỖ CÁCH NHÀ
10M, CHO HỘ GIA ĐÌNH THUÊ, GIÁ 8 TRIỆU/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP VEAM TÂY HỒ, VƯỜN ĐÀO, TÂY HỒ GIÁ 700$ ĐỦ ĐỒ
TÔI CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ VEAM TÂY HỒ, ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, CÁCH
CÔNG VIÊN NƯỚC, HỒ TÂY 300M2, CĂN HỘ RỘNG 112M2, 3PN, 2WC, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI,
NỘI THẤT XỊN, ĐỦ ĐỒ. GIÁ CHO THUÊ ~700$/THÁNG (CHƯA THUẾ).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - CHO
THUÊ CĂN HỘ 249A THỤY KHUÊ: TẦNG 19, DIỆN TÍCH 156M2, 3 PHÒNG NGỦ, 2 PHỤ, ĐẦY
ĐỦ TIỆN NGHI. GIÁ CHO THUÊ $900/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ CHÍNH CHỦ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ BIỆT THỰ TẠI SỐ 9 NGÕ
200 ĐƯỜNG ÂU CƠ, DIỆN TÍCH 65M2 X 3,5 TẦNG ( KHÁCH + BẾP + 4 NGỦ + 4 TOILET ),
PHÒNG BẾP RỘNG, CÓ QUẦY BAR. NHÀ CÓ SÂN VƯỜN, CÓ CHỖ ĐỖ XE OTO, KHÔNG
GIAN YÊN TĨNH. GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 239 LẠC LONG QUÂN, DTSD 65 M2X5 TẦNG, CÓ SÂN PHÍA TRƯỚC, CẠNH
CHỢ NGHĨA ĐÔ, MỚI XÂY, SĐCC, GIÁ 18 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ GOLDEN WESTLAKE CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP GOLDEN WESTLAKE
TỪ 1 PHÒNG NGỦ TỚI 4 PHÒNG NGỦ, TỪ TẦNG THẤP TỚI TẦNG CAO, TỪ ÍT TIỀN TỚI
NHIỀU TIỀN. TÒA NHÀ THUỘC KHU CHUNG CƯ CAO CẤP VÀ BIỆT THỰ LIỀN KỀ HỒ TÂY,
RẤT GẦN TRUNG TÂM HOÀN KIẾM THÀNH PHỐ VÀ KHU VUI CHƠI DU LỊCH HỒ TÂY -
VĂN MIẾU - LĂNG BÁC. ĐẾN ĐÂY ĐỂ TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG THƯƠNG LƯU TRONG
LÀNH NGAY CẠCH HỒ TÂY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG, NGÕ 19 AN DƯƠNG, TÂY HỒ, CÁCH MẶT ĐƯỜNG 15M, DTSD 120 M2,
TIỆN NGHI ĐỦ, 1PK, 1 BẾP, 3PN, 2 PHỤ, AN NINH TỐT, GIÁ 6 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẦNG 2+3, SỐ 50 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, DTSD 25 M2/TẦNG, VỆ SINH KHÉP
KÍN, HỢP ĐỒNG 1 NĂM, GIÁ 2,5 TRIỆU/TẦNG, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY CHO THUÊ NHÀ ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY NGÕ 282 LẠC
LONG QUÂN, DIỆN TÍCH 72M2X4 TẦNG, VIEW HỒ TÂY, TIỆN Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG
CÔNG TY, GIÁ THUÊ 1000$/THÁNG, HIỆN ĐANG CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI THUÊ, SẮP
HẾT HẠN HĐ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ, CHO HỘ GIA ĐÌNH THUÊ LÂU DÀI, DT 33 M2, ĐIỆN, NƯỚC, AN
NINH TỐT, ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, P.PHÚ THƯỢNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG Ở 256 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, DT > 40 M2, ƯU TIÊN MỞ CỬA HÀNG
THẨM MỸ, NAIL, LÀM HOA GIẢ, CẮT TÓC, 5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN
TÍCH 37M,XÂY 4 TẦNG, TẦNG 1 PHÒNG KHÁCH,BẾP,GARA OTO,TẦNG 2,TẦNG 3 MỖI
TẦNG 2 PHÒNG,TẦNG 4 PHÒNG THỜ SÂN PHƠI.NHÀ ĐÃ TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT
MỚI.GIÁ 11 TRIỆU/THÁNG CÓ BỚT CHÚT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 9, ĐẶNG THAI MAI, QUẢNG AN, TÂY HỒ, TDT ĐẤT 65M2, TRONG ĐÓ DT
NHÀ 43M2, 02 PHÒNG + BẾP, VỆ SINH KHÉP KÍN; DT SÂN 22M2, CHO THUÊ LÂU DÀI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HỆ: A
DŨNG 0946 858 968.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, SỐ 28 KHU TẬP THỂ QUÂN ĐỘI, NGÕ 395 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, 40
M2, CÓ ĐIỆN NƯỚC, PHỤ, GIÁ 2 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP E1 CIPUTRA, DT 123 M2, 3PN, 2WC, PHÒNG ĂN, PHÒNG KHÁCH,
ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, ĐANG CHO NGƯỜI NN THUÊ, SÀN GỖ, GIƯỜNG TỦ, ĐH, TIVI..., GIÁ
THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCCCC TẦNG 5, E1 KHU CIPUTRA, DT 123 M2, 3PN, 2WC, CỬA SỔ HƯỚNG ĐẸP,
SÀN GỖ, TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI, HĐ DÀI HẠN, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ C4 TẠI SỐ 3, NGÁCH 445/46B ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, DT 25 M2, KHÉP KÍN,
TRẦN NHỰA, NỀN LÁT GẠCH HOA SẠCH ĐẸP, ĐIỆN - NƯỚC MÁY ĐỦ (GIÁ NHÀ NƯỚC),
AN TỐT, HĐDH, 1,8TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT PHỐ ĐỂ KINH DOANH, SỐ 102 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, TÂY
HỒ, MT 3,8M, CỬA HÀNG 56 M2, TẦNG HẦM 55 M2, CHÍNH CHỦ, ƯU TIÊN LÀM VP, ĐẠI
LÝ, HĐDH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG, CHÍNH CHỦ, HĐDH, SỐ 8 NGÕ 400 HOÀNG HOA THÁM, TÂY HỒ, DT
MB 65 M2, DTXD 55 M2X3 TẦNG+TUM, TIỆN LÀM VP, KD, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP CIPUTRA, TÒA P1, TẦNG 9, DT 145 M2, BAN CÔNG HƯỚNG TÂY
NAM, CÓ ĐỦ ĐỒ ĐIỀU HÒA, NÓNG LẠNH, CẦU THANG MÁY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CỬA
SẮT , VỊ TRÍ ĐẸP THUẬN TIỆN KINH DOANH , GIÁ CHO THUÊ : 15 TR THÁNG ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHÍNH CHỦ CẦN CHO THUÊ NHÀ RIÊNG TẠI HỒ TÂY, CHO THUÊ LÂU DÀI CHO THUÊ
NHÀ HỒ TÂY, XÂY 5 TẦNG MẶT TIỀN 3,1M, 2 MẶT TIỀN 1 MẶT KÈ HỒ TÂY – VÕNG THỊ,
MẶT SAU NGÕ 3M. CHO THUÊ LÂU DÀI, NHÀ CÓ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, PHÙ HỢP CHO
THUÊ LÀM VĂN PHÒNG HOẶC HỘ GIA ĐÌNH Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 1 PHÒNG NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN, DT 45 M2, GIÁ 7 TRIỆU/THÁNG; DT 30
M2, GIÁ 5 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 240 M2X2,5 TẦNG, XÂY KIỂU CHÂU ÂU, ĐẸP, TRONG NGÕ, CÁCH MẶT
ĐƯỜNG 30M, NGÕ 603/24 SỐ 7A ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ - ĐỊA
CHỈ: NGHÁCH 172/67 CỤM 3 - TỔ 12 TỨ LIÊN - TÂY HỒ - HÀ NỘI.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CC VEAM TÂY HỒ, LẠC LONG QUÂN, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, GIÁ 800USD CẦN CHO THUÊ
CĂN HỘ CHUNG CƯ VEAM TÂY HỒ (GẦN TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN): DT 125M2, 3PN,
3WC, PHÒNG KHÁCH, BẾP. TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU CÓ BAN CÔNG HOẶC CỬA SỔ, ĐẦY
ĐỦ ĐỒ ĐẠC. CĂN HỘ THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI TRONG 1 TÒA NHÀ SANG TRỌNG VỚI NHIỀU
TIỆN ÍCH, CÓ CHỖ ĐỂ XE TRONG 2 TẦNG HẦM MIỄN PHÍ, KHÔNG GIAN THOÁNG, NHÌN
RA HỒ TÂY.THÍCH HỢP CHO GIA ĐÌNH, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ CẦN KHÔNG GIAN
THOÁNG, YÊN TĨNH ĐỂ NGHỈ NGƠI, HỌC TẬP, LÀM VIỆC. CHO THUÊ DÀI, GIÁ
800USD/THANG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH THUÊ PHÒNG Ở KHÉP KÍN, NHÀ ĐẸP, DÂN TRÍ CAO, SỐ 10A NGÕ 565
NGÁCH 34 PHỐ LẠC LONG QUÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CH CCCC CẤP HÒA BÌNH GREEN, DIỆN TÍCH 127.3M2, 3PN CHO THUÊ CĂN HỘ
CCCC CẤP HÒA BÌNH GREEN, CĂN HỘ ĐẸP NHẤT TÒA NHÀ, CĂN SỐ 8 TẦNG 8, DIỆN
TÍCH 127,3M2, 3 PHÒNG NGỦ, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CỬA VÀO HƯỚNG TÂY BẮC, CĂN GÓC,
2 MẶT THOÁNG HƯỚNG ĐÔNG NAM VÀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC (HƯỚNG ĐẸP), CHỈ CHO
THUÊ LÀM NHÀ Ở. GIÁ 1200 USD/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MỌI
CHI TIẾT XIN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TẦNG
2, NHÀ SỐ 17E THỤY KHUÊ, T1 ĐANG KD CAFE, DT>30 M2, TK ĐẸP, KD ĐƯỢC NGAY,
TIỆN LÀM CH TÓC, NAIL, VP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NN ĐI LÀM, GIA ĐÌNH THUÊ NHÀ CẤP 4, DT 29 M2, CẢ GÁC XÉP, PHỤ KHÉP KÍN,
SẠCH SẼ, ĐIỆN NƯỚC, AN NINH TỐT, CỤM 3 PHƯỜNG TỨ LIÊN, Q.TH, GIÁ TT, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ TÒA NHÀ VEAM- P803 D1, KHU ĐÔ THỊ VƯỜN ĐÀO, ĐƯỜNG LẠC LONG
QUÂN, TÂY HỒ, 3PN, 3 PHỤ, NỘI THẤT XỊN, ĐẸP, ĐỦ ĐỒ, THOÁNG MÁT, KHU CAO CẤP,
AN NINH TỐT, TIỆN LÀM VP, NGƯỜI NN THUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐẦU NGÕ 628 HÒANG HOA THÁM, DT 34M2 ,XÂY 5 TẦNG, MT 4,2M, NHÀ KHU
DÂN TRÍ CAO ,CÁCH PHỐ 10M, SĐCC, GIÁ 8 TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ CHUNG CƯ PENHOUSE NHÀ E1 CIPUTRA, Q. TÂY HỒ. DT 250 M2,2 TẦNG,TẦNG DƯỚI
180M2, TẦNG TRÊN 70M2, 4PHÒNG NGỦ,3WC, ĐỦ TIỆN NGHI,MỚI HIỆN ĐẠI,SANG
TRỌNG.THÍCH HỢP VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở HOẶC HỘ GIA ĐÌNH Ở LÂU DÀI. GIÁ
26TR/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TAGS-
CHO THUÊ NHÀ HỒ TÂY, CHO THUÊ NHÀ TÂY HỒ, CHO THUÊ NHÀ HỒ TÂY, CHO THUÊ
NHÀ TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
DT 40 M2X4T, ÔTÔ VÀO NHÀ, CÓ 3PN, PK, WC TỪNG TẦNG, ĐẸP, TẠI NGÕ 1 AN DƯƠNG
VƯƠNG, Q.TH, NGÃ 3 ÂU CƠ - L.L.QUÂN VÀO 50M, 6,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TÔI
CÓ 2 PHÒNG PHỐ THUỴ KHUÊ CHO THUÊ TÔI CÓ 2 PHÒNG PHỐ THUỴ KHUÊ CHO THUÊ,
DT: 14M2, GIÁ: 800; DT: 16M2 GIÁ: 1,2 TR. KHÔNG Ở CHUNG CHỦ NHÀ, NƯỚC MÁY, AN
NINH TỐT, TIỆN SINH HOẠT.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHU THỤY KHUÊ, DT 18 M2, KK, KHÔNG CHUNG CHỦ NHÀ, GẦN HỒ ÂY, ĐN
MÁY, GIÁ 1,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TỐT, CÓ CHỖ ĐỂ XE Ô TÔ TRONG NHÀ CHO THUÊ NHÀ 3,5 TẦNG TRONG NGÕ
RỘNG ĐI Ô TÔ VÀO ĐƯỢC. NHÀ GỒM 1 GARA Ô TÔ, 1 PHÒNG KHÁCH, 1 PHÒNG NGỦ +
LÀM VIỆC RỘNG 60M2, 2 PHÒNG NGỦ 20M2, 2 PHÒNG TẮM. THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI PHÙ HỢP
LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Q.TH, DT 52 M2X4T, 7P, 3WC, NT ĐỦ, GIÁP MB P.THỤY KHUÊ, GẦN HỒ TÂY,
TIỆN Ở HOẶC LÀM VP, GIÁ 11 TRIỆU/TH, CÓ TL, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG HOẶC VĂN PHÒNG, TẠI THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, MT 3,55M, RỘNG 38 M2.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP E1 CIPUTRA –TÂY HỒ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP 153 M2
TẦNG 11 TÒA NHÀ E1CIPUTRA,CĂN HỘ ĐƯỢC THIẾT KẾ 3 PHÒNG NGỦ, 2WC, PHÒNG
KHÁCH RỘNG THOÁNG MÁT ĐẶC BIỆT CÓ VIEW RẤT ĐẸP TẠO CHO CĂN PHÒNG THÊM
SANG TRỌNG ĐẶC BIỆT CÓ HỆ THỐNG CHIẾU PHIM, PHÒNG BẾP ĐÃ ĐƯỢC CẢI TẠO LẮP
ĐẶT THIẾT BỊ CAO CẤP RẤT TIỆN ÍCH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG. HIỆN TẠI CĂN HỘ ĐÃ ĐẦY
ĐỦ ĐỒ NỘI THẤT SANG TRONG TRANG TRÍ MẦU SẮC TRANG NHÃ.ĐỂ ĐƯỢC LÀ CHỦ
NHÂN TƯƠNG LAI CỦA CĂN HỘ TRONG THỜI GIAN MÀ GIA ĐÌNH BẠN CẦN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
ADD :TẦNG 7 TÒA NHÀ LOTUS SỐ 2 DUY TÂN – CẦU GIẤY, HÀ NỘI.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ MẶT BẰNG MẶT NGÕ ÂU CƠ, DT 460 M2X1 TẦNG, MT 15M, ĐỐI DIỆN CHỢ NHẬT
TÂN, KHU KD SẦM UẤT, SÁT ĐƯỜNG TRƯỚC NHÀ 10M, TIỆN KD, NH, HĐDH, 60 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ, DT 70 M2, TẠI NHÀ CT9, NGÕ 40 ĐƯỜNG XUÂN LA, TÂY HỒ, 3
PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, 1 PHÒNG BẾP, 1WC, 5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐIỆN
NUOC CÔNG TƠ RIÊNG BIỆT,CÁCH PHỐ THỤY KHUÊ 100M.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHÍNH CHỦ 21 NGÁCH 378/91 THỤY KHUÊ, P.BƯỞI, DT 60 M2X3 TẦNG, 2 PHÒNG, 3
PHỤ, PHÒNG KHÁCH, PHÒNG ĂN, TUM, CÁCH HỒ TÂY 50M, GIÁ15 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG, XÂY KIÊN CỐ, TDT 75 M2X4 TẦNG+TUM, ĐIỆN NƯỚC,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MÁI BẰNG 117 LÀNG YÊN PHỤ, ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY, DIỆN TÍCH 40M2, ĐỘC
LẬP, ĐIỆN NƯỚC ĐỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG KHU THỤY KHUÊ. DT 60M2X5TẦNG CHO THUÊ NHÀ RIÊNG KHU THỤY
KHUÊ. DT 60M2X5TẦNG, 2PN/TẦNG, BẾP,WC, ĐIỀU HÒA NÓNG LẠNH ĐẦY ĐỦ.NHÀ SẠCH
SẼ THOÁNG MÁT ,KHU DÂN TRÍ CAO,GIAO THÔNG TIỆN NGÕ 3M.THÍCH HỢP CHO HỘ
GIA ĐÌNH,VP,HDDH.GIÁ 1000$ CÓ THƯƠNG LƯỢNG. MỌI CHI TIẾT XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHUNG CƯ 249A THỤY KHUÊ TẦNG 11, NHÌN RA ĐƯỜNG VĂN CAO, DT 146
M2, 1PK RỘNG, 3PN, 2P.TẮM, WC RỘNG, 4ĐH, TIỆN NGHI HĐ, NTCC ĐẦY ĐỦ, BV 24/7,
TIỆN LÀM VP, GIÁ 17TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ SDT:
04 22006906, 0948.11.1080 ( GẶP VÂN).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
SỐ 20 NGÕ 603 LẠC LONG QUÂN, DT 70 M2X4 T, TÂY HỒ, ĐỦ TIỆN NGHI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN
TÍCH ĐẤT 50M2 XÂY 3.5 TẦNG GỒM 3 PHÒNG NGỦ,1PHÒNG KHÁCH, BẾP,1PHÒNG LÀM
VIỆC, 3WC, TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI, NGÕ RỘNG 3.5M, TIỆN ĐI LẠI, CÓ ĐIỀU HÒA,NÓNG
LẠNH,TỦ, SOFA, TỦ LẠNH, MÁY GIẶT, HÚT MÙI, AN NINH TỐT, PHÙ HỢP HỘ GIA ĐÌNH,
NHÀ HƯỚNG ĐÔNG NAM CÓ SÂN THƯỢNG THOÁNG MÁT NHÌN RA HỒ TÂY. GIÁ 11
TRIỆU/THÁNG.KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU QUAN TÂM XIN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 40M2, NHÀ KHÉP KÍN, ĐỘC LẬP, Ô TÔ ĐỖ CỬA, SÂN, GÁC, NL, ML, ĐIỆN,
NƯỚC SẠCH GIÁ NHÀ NƯỚC, TẠI 124 NGÕ 124/55 ÂU CƠ, TÂY HỒ, GẦN CHỢ TỨ LIÊN,
MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MP THỤY KHUÊ, 75 M2X5 TẦNG, MT 5M, MỚI XÂY, ĐỦ TIỆN NGHI KIẾN TRÚC
HIỆN ĐẠI, SĐCC, ĐƯỜNG RỘNG, TIỆN LÀM VP, CTY, Ở, 19-22 TRIỆU CÓ TL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ : CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG MẶT BẰNG 50M 4 PHÒNG Ô TÔ ĐỖ CỬA CHO THUÊ NHÀ Ở KHU
XUÂN LA – LẠC LONG QUÂN.DIỆN TÍCH 50M2, NHÀ 4 TẦNG, 4PHÒNG, 3 PHỤ, ĐƯỜNG Ô
TÔ TẢI ĐI ĐƯỢC, TIỆN ĐỂ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở, GIA ĐÌNH
CHO THUÊ CHO THUÊ LÂU DÀI. ĐĂC ĐIỂM GẦN ĐƯỜNG GÂN TRƯỜNG GÂN CHỢ...V.V
ĐỊA CHỈ NGÕ 99 XUÂN LA -TÂY HỒ HÀ NỘI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 15A ÂU CƠ, DT 200 M2X6 TẦNG, MẶT ĐƯỜNG 14M, SỔ ĐỎ, CHÍNH CHỦ,
BÁN HOẶC CHO THUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CH KHÉP KÍN, NGÕ 210 NGHI TÀM, Q.TÂY HỒ, DT 38 M2, 2 MẶT THOÁNG, ĐỊA THẾ
ĐẸP, AN TỐT, ÔTÔ TẢI VÀO CỬA, ĐÃ NÂNG SÀN GỖ ĐẸP, 3,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DIỆN TÍCH 25 M2X2,5T, MẶT TIỀN 5M, ÔTÔ VÀO NHÀ, TIỆN KD, LÀM VP, Đ/C:
SỐ 31 NGÕ 191 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, GIÁ 6 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ TẠI SỐ 15 NGÕ 275 ÂU CƠ, DT 150 M2X4T TRÊN 300 M2 ĐẤT, MT 13M,
ĐƯỜNG ÔTÔ VÀO TẬN NHÀ, GARA ĐỂ ĐƯỢC 2 ÔTÔ, SÂN VƯỜN TRƯỚC SAU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở AN DƯƠNG, DT 200 M2, MT 12M CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở AN
DƯƠNG, DT 200 M2, MT 12M, MẶT ĐƯỜNG TO, Ô TÔ TẢI VÀO ĐƯỢC, NƯỚC SẠCH, ĐIỆN 3
PHA.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT
THỰ VÕNG THỊ, 100/180 M2X2 TẦNG, SỬA ĐẸP, CÓ ĐIỀU HÒA, TV, BẾP GA, SÂN VƯỜN,
GARA, GẦN HỒ TÂY, TIỆN Ở, LÀM VP, GIÁ 14 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MẶT PHỐ 95 NGHI TÀM, MT >5M, 6 TẦNG, MIỄN TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ HOẶC BÁN CHCCCC KHU CIPUTRA, G03 T19, DT 117 M2, 3PN, HƯỚNG ĐẸP, NỘI
THẤT NGOẠI, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ TẠI PHƯỜNG NHẬT TÂN - TÂY HỒ - HÀ NỘI.CĂN NHÀ RỘNG
50M2 /SÀN,4 TẦNG, 8 PHÒNG,CÓ SÂN PHƠI,CÔNG TRÌNH PHỤ MỖI TẦNG.SÂN VƯỜN
ĐƯỢC GIA ĐINH TRANG TRÍ VỚI NHIỀU CÂY XANH.ƯU TIÊN NHƯNG GIA ĐINH Ở LÂU
DÀI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
GẦN CHỢ TỨ LIÊN, TÂY HỒ, 1 PHÒNG 12 M2, CÓ PHÒNG TẮM, WC CHUNG, SÂN CỔNG
RIÊNG, GIÁ 1 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐANG
CẦN CHO THUÊ CỬA HÀNGG KINH DOANH RẤT TỐT KARAOKE 2 PHÒNG RỘNG, 2
PHÒNG ĐẤM LƯNG THƯ GIÃN, PHÒNG NGỦ RIÊNG, MẶT TIỀN NG HOÀNG TÔN, TÂY HỒ,
GIÁ 35TR/TH, HĐ KÝ 2 NĂM MỘT, THANH TOÁN 6TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MÁI BẰNG, DT 35 M2, 2 PHÒNG, 1 PHỤ KHÉP KÍN, GẦN QU TÂY HỒ, SỐ 10 NGÕ
124 NGUYỄN HOÀNG TÔN, HĐDH, 3,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG PHỐ YÊN PHỤ RỘNG 1,2M, DÀI 4M, GIÁ 2 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN KHU 1,3HA PHỦ TÂY HỒ CHO THUÊ BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN
KHU 1,3HA PHỦ TÂY HỒ, GẦN BỂ BƠI SAO MAI. DIỆN TÍCH MẶT BĂNG 250 M2, DIỆN
TÍCH XÂY DỰNG 150 M2X4 TẦNG, 4 PHÒNG NGỦ, PHỤ KHÉP KÍN, 1 PHÒNG KHÁCH, 1
PHÒNG ĂN+BẾP, GARA ÔTÔ, ĐỒ ĐẠC TIỆN NGHI CAO CẤP, TIỆN KINH DOANH, LÀM
VĂN PHÒNG, ĐỂ Ở. KHU DÂN TRÍ CAO, AN NINH TỐT. GIÁ THUÊ 1800 USD/THÁNG.
KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU QUAN TÂM XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ HOẶC BÁN TÒA NHÀ 7 TẦNG VÀ 1 TẦNG HẦM MẶT ĐƯỜNG BƯỞI, DIỆN TÍCH MẶT
BẰNG 80 M2, MẶT TIỀN 5M, TIỆN KINH DOANH, KHÁCH SẠN, NGÂN HÀNG..., THUÊ 50
TRIỆU, BÁN 26 TỶ, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHUNG CƯ CIPUTRA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ CĂN HỘ 1804 P2 CIPUTRA
RỘNG 148M2, ĐÃ SỬA ĐẸP, NỘI THẤT CAO CẤP, CHƯA SỬ DỤNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG 28 M2, TẦNG 4, CÓ TỦ GIƯỜNG, NL, ĐH, BẾP, MỚI XÂY, THOÁNG MÁT,
CẦU THANG ĐI RIÊNG, NGÕ 145E YÊN PHỤ, ĐIỆN NƯỚC TÍNH RIÊNG, 3,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT
THỰ CAO CẤP CIPUTRA DT: 126-436-140-380-150-360-180-324-200-345-230-300-217-256-220M
ĐƯỜNG RỘNG, NỘI THẤT ĐẸP, SỔ ĐỎ CHÍNH CHỦ, HĐ CHÍNH CHỦ, CÓ NHIỀU KHU KHÁC
NHAU ĐỂ CHỌN LỰA.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BÁN
HOẶC CHO THUÊ TOÀN BỘ CỬA HÀNG CAFE SỐ 753 NGUYỄN HOÀNG TÔN, ĐỐI DIỆN
CỔNG CIPUTRA PHẠM VĂN ĐỒNG, GẦN QUẬN ỦY TÂY HỒ, DT 53,1 M2X4 TẦNG, KHU
DÂN TRÍ CAO, GẦN TRƯỜNG, CHỢ, ĐANG KD TỐT, GIÁ 18TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP TẠI PHỐ ĐẶNG THAI MAI CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP TẠI PHỐ
ĐẶNG THAI MAI, TÂY HỒ. DIỆN TÍCH 80M2, 2 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG TẮM, PHÒNG
KHÁCH, BẾP VỚI ĐẦY ĐỦ DỤNG CỤ ĐUN NẤU, NỘI THẤT HIỆN ĐẠI. TÒA NHÀ CÓ
THANG MÁY, BẢO VỆ 24/24. GIÁ THUÊ 500$

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, DT 30 M2, 2 PHÒNG+PHỤ RIÊNG BIỆT, CÓ ĐIỀU HÒA, ĐƯỜNG ĐẶNG
THAI MAI, TẬP THỂ BAN TÀI CHÍNH QT TW, Q.TÂY HỒ, 3 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ NHÀ SỐ 639 - LẠC LONG QUÂN - TÂY HỒ - HÀ NỘI CẦN CHO THUÊ NHÀ SỐ
639 - LẠC LONG QUÂN - PHƯỜNG XUÂN LA - TÂY HỒ - HÀ NỘI,,,NHÀ GẦN ỦY BAN NHÂN
DÂN QUẬN TÂY HỒ,,NHÀ MẶT ĐƯỜNG RỘNG 4M,,DÀI 20M,,NHÀ 6 TẦNG,,,TỔNG DIỆN
TÍCH 1 TẦNG 80M2,,,MỖI TẦNG LÀ 1 CĂN HỘ GIA ĐÌNH,,CÓ GARA ĐỂ Ô TÔ,,THUÊ 1 TẦNG
LÀ 10 TRIỆU,,AI CẦN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG, MẶT ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, DT 90 M2/TẦNG, MT 6,2M, NÀH ĐẸP,
HÈ RỘNG, CÓ CHỖ ĐỂ ÔTÔ, GIÁ 36 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ, DT 35 M2X5 TẦNG, SỐ 8A NGÕ 27 PHỐ VÕNG THỊ, TÂY HỒ, NHÀ
GẦN CHỢ, GẦN TRƯỜNG, GẦN HỒ TÂY, GIÁ 9 TRIỆU, HĐ TỐI THIỂU 1 NĂM.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HOẶC
TRUY CẬP WEBSITE: HTTPS://BIETTHUCIPUTRA.COM.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ S

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ PHỐ THỤY KHUÊ- TAM ĐA, 50M2 X 3 TẦNG, 5 PHÒNG, 3 PHỤ CHO THUÊ NHÀ
NGÕ 13 TAM ĐA, THỤY KHUÊ, TÂY HỒ (ĐI THÔNG RA NGÕ 199 THỤY KHUÊ, NGÕ 188
HOÀNG HOA THÁM), NGÕ CẠNH CHỢ TAM ĐA. DT 50M2, MT 5M, 3 TẦNG, 5 PHÒNG, 3
PHỤ, CÓ NL, 1 ĐH, THC, NHÀ MỚI SỬA SẠCH SẼ, KIÊN CỐ, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, DÂN TRÍ
CAO, YÊN TĨNH, THUẬN TIỆN TRONG SINH HOẠT, GẦN CHỢ, GẦN TRƯỜNG HỌC, GẦN
HỒ TÂY, LÀ TRUNG TÂM ĐI LẠI GẦN VÀ THUẬN TIỆN RA CÁC QUẬN BA ĐÌNH, ĐỐNG
ĐA, CẦU GIẤY, CẠNH ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY. GIÁ 8,5 TRIỆU/ THÁNG, THANH TOÁN 3
THÁNG 1 LẦN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG TẦNG 1, SỐ 36 (14 CŨ) ĐƯỜNG THANH NIÊN, YÊN PHỤ, TÂY HỒ, MT
4,1M, DT 50 M2, TIỆN KINH DOANH MẶT HÀNG SẠCH SẼ (QUẦN ÁO, ĐIỆN THOẠI, VP...).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
NGÕ PHỐ THỤY KHUÊ, NGÕ NÔNG, DT 30 M2, KBT 5 TẦNG MỚI, ĐIỆN NƯỚC TỐT, AN
NINH, DÂN TRÍ TỐT, 6 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG, 80 M2/TẦNG, SÂN 40 M2, 4 PHÒNG NGỦ, SỐ 27 NGÕ 142 ÂU CƠ, TÂY
HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG SỐ 286 ĐƯỜNG VEN HỒ THỤY KHUÊ CHO THUÊ CỬA HÀNG TẠI SỐ 286
ĐƯỜNG VEN HỒ THỤY KHUÊ .VỊ TRÍ ĐẸP , MẶT HỒ TÂY . MT 5 M. DT 18 M2 .NHÀ 2 MẶT
TIỀN .ĐI KHÓA VỀ MỞ ,RIÊNG BIỆT . THANH TOÁN 6 THÁNG / LẦN . GIÁ 8 TRIỆU /
THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG, GẦN ỦY BAN QUẬN TÂY HỒ, LẠC LONG QUÂN, NHÀ MỚI, CÓ ĐẦY
ĐỦ TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI, CAO CẤP, CÓ THỂ Ở NGAY, ƯU TIÊN KHÁCH NƯỚC NGOÀI, GIÁ
52 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG NHƯỢNG CỬA HÀNG ĂN TẠI 373 THỤY KHUÊ, DIỆN TÍCH 40M2 * 2
TẦNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHU VÕNG THỊ, GẦN HỒ TÂY, ÔTÔ ĐỖ CỬA, MB 40 M2, CẤP 4, PHÒNG PHỤ
KK, BẾP, TIỆN HỘ GĐ THUÊ Ở, GIÁ 8TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT PHỐ, SỐ 18 PHỐ YÊN PHỤ NHỎ, TIỆN ĐI LẠI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ T1 NHÀ MĐ VEN HỒ TÂY LÀM VP VÀ Ở TRỌ, DT 60 M2, MT 4M, 1PK, PN, BẾP, WC,
TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, LỐI ĐI RIÊNG BIỆT, THOÁNG MÁT, CÓ CHỖ ĐỂ XE, GIÁ 10 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 278 NGHI TÀM, 3 TẦNG, DT 40 M2/TẦNG, CHÍNH CHỦ, GIÁ 8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 18T1 TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH CHO THUÊ NHÀ 18T1 TRUNG HÒA NHÂN
CHÍNH, DT: 116M2, 3 PHÒNG NGỦ, 2WC, PK, BẾP, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, NỘI THẤT HIỆN
ĐẠI, SÀN GỖ, ĐIỀU HÒA ĐỦ CÁC PHÒNG, CHO THUÊ NHANH. GIÁ: 17 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT ĐƯỜNG XUÂN LA, DT 100M2, ĐANG KINH DOANH ĂN SÁNG, BÀN
GHẾ ĐẸP, KHUÔN VIÊN THOÁNG MÁT,.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, NỘI THẤT CAO CẤP, SÀN GỖ.VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHCC
TẠI G02 KHU ĐÔ THỊ CIPUTRA DIỆN TÍCH 1202 CHO THUÊ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ
CIPUTRA, TÂY HỒ, HÀ NỘI DIỆN TÍCH: 120M2. VỊ TRÍ: P1704 G02 CIPUTRA HƯỚNG NHÌN
RA HỒ TÂY. NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ: GỪƠNG TỦ, ĐIỀU HOÀ, TỦ LẠNH, LÒ VI SÓNG. CHỈ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ. GIÁ 1100 USD.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG GIA ĐÌNH CÓ CĂN HỘ 6 TẦNG MẶT ĐƯỜNG HỒ TÂY GẦN
UBND QUẬN HỒ TÂY RỘNG 100M2 Ở XUÂN LA - ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN - QUẬN TÂY
HỒ - HÀ NỘI CHO THUÊ LÀM VĂN PHÒNG...AI CO NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ RẤT
TIỆN CHO VIỆC Ở VÀ LÀM VĂN PHÒNG NHÀ NGAY MẶT ĐƯỜNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN, DT 40 M2X5T, MT 4M, XÂY MỚI, TK ĐẸP, HÈ
RỘNG, TIỆN NGHI ĐỦ, TIỆN LÀM VP, NGÂN HÀNG, KD, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NỘI
THẤT TIỆN NGHI , CẦU THANG PHÍA SAU NHÀ , VỈA HÈ RỘNG RẤT THÍCH HỢP CHO
THUÊ LÀM VĂN PHÒNG. MIỄN TRUNG GIAN .THÔNG TIN XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MS
MINH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CCCC GOLDEN WESTLAKE, DT 68 M2, ĐỦ NỘI THẤT, CHÍNH CHỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 81C MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, DT 70 M2X6T, CÓ 11 PHÒNG KHÉP KÍN, MT
4,5M, CÓ ĐIỀU HÒA, NÓNG LẠNH, CẦU THANG MÁY, GIÁ 32 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 60 M2, NGÕ 361 LẠC LONG QUÂN, TIỆN HỘ GĐ Ở, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 200 ÂU CƠ, DT: 45 M2 X4TẦNG, NHÀ CÓ 2PN, ĐỦ TIỆN NGHI, 3ĐH, TV, TL,
MG, GT, BG, THC, NET, CHỈ VIỆC VÀO Ở, Ô TÔ CÁCH NHÀ 20M, KHU VỰC DÂN TRÍ CAO,
TIỆN Ở LÀM VP, VÀO Ở NGAY, GIÁ 8TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN
TÍCH 80M2, 02 MẶT THOÁNG NHÌN XUỐNG BỂ BƠI, 02 PHÒNG NGỦ, 01 KHÁCH, CÓ NÓNG
LẠNH (ĐÃ CÓ BÀN GHẾ, GIƯỜNG TỦ), GIÁ 10 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 191 LẠC LONG QUÂN, HÀ NỘI CHO THUÊ NHÀ TẦNG 1 NGÕ 191 LẠC
LONG QUÂN, TÂY HỒ, HN. DIỆN TÍCH 40M2, MẶT TIỀN 4M, NGÕ RỘNG Ô TÔ VÀO TẬN
NHÀ. THÍCH HỢP KINH DOANH CỬA HÀNG THUỐC, MỞ QUẦN ÁO, ..... GIÁ THUÊ 6 TRIỆU/
THÁNG .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MÔI
TRƯỜNG SỐNG: CĂN HỘ CÓ BAN CÔNG THOÁNG MÁT, NẰM TRONG TÒA NHÀ ĐƯỢC
BẢO VỆ 24/24, KHU DÂN TRÍ CAO, CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TIỆN ÍCH TRONG KHU ĐÔ THỊ: SIÊU
THỊ, NHÀ HÀNG, KHU VU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ T1, DTSD 76 M2, 3P, CÔNG TƠ ĐIỆN, TH CÁP, ĐỒNG HỒ NƯỚC ĐỦ, ƯU TIÊN
THUÊ DÀI HẠN, 12 NGÕ 39 TAM ĐA, THỤY KHUÊ, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ DỊCH VỤ TẠI XUÂN DIỆU CHO THUÊ CĂN HỘ DỊCH VỤ 2 PN TẠI XUÂN
DIỆU, TÂY HỒ, CÓ BẾP, ĐỦ ĐỒ: ĐH, TV, TL..., NHÀ ĐẸP, KHU NGƯỜI NN Ở, 850$.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG Ở, DT 15 M2, KHÉP KÍN, TRONG TÒA NHÀ MINI 5 TẦNG, TẠI SỐ 13 THỤY
KHUÊ, TT BÁO NÔNG THÔN, GIÁ 2,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MỌI
CHI TIẾT XIN VUI LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, DT 70 M2, 2 PHÒNG NGỦ, 1 BẾP, WC, SAU 1 NHÀ ĐƯỜNG ÂU
CƠ, P.NHẬT TÂN, 6 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUE TANG 1: 30M2 TAI SN 28,NGO 444 THUY KHUE,TAY HO,HN,GIA: 2 TRIEU 8/THANG
NHÀ MỘT TẦNG, THOÁNG MÁT, CÓ KHU VỆ SINH RIÊNG BIỆT, KHÉP KÍN, ĐIỆN, NƯỚC
CÔNG TƠ RIÊNG, CÓ GÁC XÉP, QUẠT TRẦN, PHÙ HỢP CHO GIA ĐÌNH GÔM TỪ 3-5
NGƯỜI, KHU DÂN CƯ HƯU TRÍ, AN TOÀN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở TẠI Q.TÂY HỒ, ĐƯỜNG XUÂN LA, 5 TẦNG, MT 4,7M, DT T1: 50 M2, TỪ T2: 60
M2, TIỆN NGHI ĐỦ, MỚI XÂY DỰNG, ÔTÔ VÀO NHÀ, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VUI
LÒNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CT14A CHUNG CƯ VƯỜN ĐÀO, DT 74 M2, TẦNG TRUNG, 2 PN, 2 PHỤ,
HƯỚNG RA HỒ TÂY, NHÀ MỚI, NGUYÊN BẢN, VÀO Ở NGAY, 6TR/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 51 NGÁCH 32/15 AN DƯƠNG, TÂY HỒ, NHƯNG PHẢI NHƯỢNG ĐỒ ĐANG
CÓ GỒM: ĐIỀU HÒA, TỦ LẠNH, MÁY GIẶT, TỦ GỖ CÙNG 1 SỐ ĐỒ KHÁC.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CC CIPUTRA TÒA G03 CHO THUÊ CC CIPUTRA TÒA G03. DIỆN TÍCH 119M2, NHÀ ĐÃ
ĐỦ ĐỒ CHỈ VIỆC DỌN ĐẾN Ở, TẦNG CAO, HƯỚNG NHÌN ĐÀI PHUN NƯỚC.GIÁ THUÊ
1000USD/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ LIÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
CHO THUÊ DT 45 M2X3T=140 M2, 2 PHỤ, 5 PHÒNG, NL, GẦN CÔNG VIÊN BÁCH THẢO VÀ
CTY BIA HÀ NỘI, NGÕ 120 HOÀNG HOA THÁM, Q.TÂY HỒ, CÁCH MẶT ĐƯỜNG 40M, ÔTÔ
CÁCH NHÀ 15M, GIÁ 7,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DỊCH
VỤ TRỌN GÓI ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI VĂN PHÒNG TRỌN GÓI.DƯƠNG LOAN, LÊ DUẨN -
ĐỐNG ĐA - HN,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 12 M2, 3 TẦNG KK, GẦN TRƯỜNG, CHỢ, NHÀ VĂN HÓA, TIỆN GIAO
THÔNG, 3 TRIỆU, SỐ 29 NGÕ 189 AN DƯƠNG- TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, DTSD 35 M2, KHÉP KÍN, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, RIÊNG BIỆT, GIÁ 3,5
TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH, SINH VIÊN NGƯỜI ĐI LÀM THUÊ PHÒNG TRỌ KHÉP KÍN, DT 15M2 TRỞ LÊN
GIÁ 1,2TR - 1,8TR KHU XUÂN LA GẦN HỒ TÂY.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ, BÁN NHÀ, DT 27 M2X3 TẦNG, 1 TUM, 4 PN, 1PK, KHÉP KÍN+5 M2 PHỤ, ĐN RIÊNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 76 LẠC LONG QUÂN, GẦN CHỢ BƯỞI, DT 30 M2X4,5T, 4 PHỤ, 1 BẾP +
P.KHÁCH, 3PN, SÂN PHƠI, CÓ ĐH-NL, ĐN RIÊNG BIỆT, THOÁNG MÁT, GIÁ 7 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHUYỂN NHÀ, VĂN PHÒNG TRỌN GÓI, THÁO LẮP ĐỒ MỘC, ĐH, NL, VẬN CHUYỂN THEO
YÊU CẦU, NV CHUYÊN NGHIỆP, TIN CẬY.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG TÓC T&M, CỬA KÍNH, NỘI THẤT ĐẸP, ĐỦ ĐỒ NGHỀ LÀM TÓC, 5TR;
CĂN HỘ KHÉP KÍN, 22 M2, NHÀ MỚI LÀM, NT ĐẸP, 2TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY, GẦN ĐƯỜNG VĂN CAO KÉO DÀI, DTSD ~150 M2,
NHÀ 3,5 TẦNG, GIÁ HỢP LÝ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TÔI
CẦN BÁN NHÀ TẠI CHUNG CƯ CIPUTRA TÒA CT14A1 TẦNG 10 TÔI CẦN BÁN NHÀ TẠI
CHUNG CƯ CIPUTRA TÒA CT14A1 TẦNG 10, CĂN GÓC THOÁNG DIÊN ̣ TÍCH: 92M2 THIẾT
KẾ 3 PHÒNG NGỦ, 2 WC LỚN, NHÀ NGUYÊN BẢN CHƯA AI Ở ĐẸP, SẠCH SẼ. HƯỚNG
CỬA: ĐN, HƯỜNG VIEW NAM VÀ TÂY. NHÌN RA HỒ TÂY VÀ TOÀN KHU ĐÔ THỊ
CIPUTRA. GIÁ: 34 TRIÊ ̣U/M2.THƯƠNG LƯỢNG HOẶC CHO THUÊ TẦNG 12 GIÁ: 8
TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BT DÃY T3 CIPUTRA HN, DT 324 M2, VỊ TRÍ ĐẸP, ƯU TIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI,
GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT BẰNG TẦNG 1 MP ĐỐI DIỆN CHỢ NHẬT TÂN, DT: 40M2 CHO THUÊ NHÀ
MẶT BẰNG TẦNG 1 MP ĐỐI DIỆN CHỢ NHẬT TÂN, DT: 40M2, MT: 4M, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY
ĐỦ,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHUYỂN NHÀ, VP TRỌN GÓI, THÁO LẮP ĐỒ MỘC, ĐH, NL, NHANH GỌN, THỢ CHUYÊN
NGHIỆP, PV CHU ĐÁO, AN TOÀN, TIN CẬY, 24/24H.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
THUÊ 2200 USD/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ QUÁN CAFE & CƠM VĂN PHÒNG AY, TẠI HỒ TÂY, MT 25M, TDT 400 M2, PHONG
CÁCH THIẾT KẾ CHÂU ÂU, ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG THIẾT BỊ, HIỆN ĐANG KINH DOANH
TỐT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG, 2 TẦNG, TẦNG 1: 46 M2, TIỆN NGHI ĐỦ, ĐIỆN NƯỚC.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRONG NGÕ RỘNG, CÁCH PHỐ THỤY KHUÊ 30M, MT 4,8M, MB 60 M2X4,5
TẦNG+1 TUM, CÓ THANG MÁY, NHÀ MỚI XÂY, CHƯA SỬ DỤNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC249 THUỴ KHUÊ, DT: 150M2, 3PN, ĐỦ ĐỒ, QUẬN TÂY HỒ CHO THUÊ CHCC 249
THUỴ KHUÊ, DT: 150M2, 3PN, ĐỦ ĐỒ, THUỘC KHU CĂN HỘ VIP, VIEW ĐẸP, HỢP CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VÀ LÀM VĂN PHÒNG, QUẬN TÂY HỒ, GIÁ: 16.000.000VND BAO
GỒM THUẾ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ LẠI NHÀ TẠI NGÕ 32 AN DƯƠNG, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, DT 30 M2 X 2 TẦNG +
GÁC XÉP, NHÀ ĐẸP, CÓ SẴN ĐIỀU HÒA, NÓNG LẠNH, BẾP GA ÂM.. TIỆN HỘ GIA ĐÌNH Ở,
4,5TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DIỆN TÍCH RỘNG Ở MẶT PHỐ TÂY HỒ CHO THUÊ DIỆN TÍCH RỘNG Ở MẶT PHỐ
TÂY HỒ . DIỆN TÍCH 400M XÂY 2 TẦNG,MẶT TIỀN 20M.CÓ BÃI ĐỂ XE RỘNG CÓ THỂ ĐỖ
NHIỀU LOẠI XE . PHÙ HỢP LÀM NHÀ HÀNG,TRUNG TÂM,SHOWROOM,NGÂN HÀNG,VP
CTY….

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BÁN
BIỆT THỰ 33 TỶ LẠC LONG QUÂN , BÁN BIỆT THỰ TÂY HỒ , TÂY HỒ BÁN CĂN BIÊT THỰ
LẠC LONG QUÂN , DIỆN TÍCH 295 M2 ,NHÀ 5 TẦNG MỚI XÂY XONG ĐẦU NĂM THIẾT KẾ
KIỂU CHÂU ÂU ,2 MẶT THOÁNG, SỔ ĐỎ CHÍNH CHỦ .TOÀN BỘ CĂN BIỆT THỰ LÀ SỰ
KẾT HỢP HÀI HÒA GIỮA HAI PHONG CÁCH CỔ ĐIỂN VÀ HIỆN ĐẠI, NỘI THẤT NHẬP
NGOẠI SANG TRỌNG, HẦM RƯỢU CÓ DIỆN TÍCH 6M2. TẦNG 2 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AN
NINH BẢO VỆ CHO TOÀN NGÔI NHÀ. SÀN NHÀ, CẦU THANG LÁT GỖ. HỆ THỐNG CHIẾU
SÁNG TUYỆT ĐẸP. CÁC PHÒNG CÓ NHIỀU CỬA SỔ THOÁNG ĐÓN GIÓ VÀ ÁNH SÁNG,
KHÔNG GIAN THOÁNG MÁT, GẦN GŨI VỚI THIÊN NHIÊN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP 1 PHÒNG NGỦ TẠI XUÂN DIỆU,TÂY HỒ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO
CẤP TẠI PHỐ XUÂN DIỆU, DIỆN TÍCH 40M2, 1 PHÒNG NGỦ, PHÒNG KHÁCH, BẾP, ĐẦY ĐỦ
ĐỒ ĐẠC.GÍA THUÊ BAO GỒM INTERNET, CABLE TV, NƯỚC SINH HOẠT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUE CCCC TAY HO CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP TÂY HỒ,80M2,1PK,1PN,1B,NỘI THẤT
HIỆN ĐẠI PHONG CÁCH CHÂU ÂU,KHÁCH CHỈ VIỆC SÁCH VALI ĐẾN Ở,BAN CÔNG
THOÁNG MÁT,ANH NINH TỐT,Ô TÔ ĐỖ CỬA,,CÁCH BỜ HỒ 5KM,TIỆN ĐI LẠI PHÙ HỢP
VỚI KHÁCH NƯỚC NGOÀI CÔNG TÁC TẠI VIỆT NAM,GIÁ 500$...........
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MỚI XÂY, ĐẤT CHÍNH CHỦ, DT 20 M2, CÓ GÁC XÉP 12M2, TDT 32 M2, PHÒNG
KHÉP KÍN, GIÁ 2,2 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở THỤY KHUÊ, TDT 42M, 4 TẦNG, 2,5TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 30 M2X4 TẦNG, TẠI SỐ 88 ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, NGÕ 124 ÂU CƠ, MỚI
XÂY, H: ĐN, CHÍNH CHỦ, NT ĐẸP, 6,5TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ TẦNG 1, DT 25 M2, TẦNG 2: 50 M2, SÀN GỖ, NGÕ 76/35 AN DƯƠNG, TÂY
HỒ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ AI CÓ
NHU CẦU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP BAO BÌ PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, DT 100 M2, CÒN MỚI,
CHƯA SỬ DỤNG, TẦNG 9, HƯỚNG ĐẸP.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
CẢ THƯƠNG LƯỢNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ QUÝ
KHÁCH NÀO CÓ NHU CẦU VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MIỄN
TRUNG GIAN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 191 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, 2 CĂN, NHÀ DT 25M2, 2 PHÒNG KHÉP KÍN, GIÁ
1,6TR/TH .
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG KHÉP KÍN MỚI XÂY NGÕ 603 LẠC LONG QUÂN, CÓ NÓNG LẠNH, GIÁ TỪ 3-
4 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 55M2 X 6 TẦNG Ở PHỐ VÕNG THỊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI CHO THUÊ NHÀ 55M2 X 6
TẦNG Ở PHỐ VÕNG THỊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI, DIỆN TÍCH MẶT BẰNG 55M2, TỔNG DTSD:
GẦN 300M2 NHÀ GỒM 1 GARA ĐỂ XE, 01 PHÒNG KHÁCH, 01 BẾP, 4 PHÒNG NGỦ TRONG
ĐÓ CÓ 01 PHÒNG NGỦ LỚN, 01 PHÒNG THỜ, BAN CÔNG NHÌN RA HỒ TÂY, CÁCH HỒ TÂY
KHOẢNG 200M, NGÕ THÔNG RỘNG, ÔTÔ RA VÀO THOẢI MÁI.KHU DÂN TRÍ CAO , AN
NINH TỐT THUÂN TIÊN ĐI LẠI , GIÁ CHO THUÊ 15 TRIỆU CÓ THƯƠNG LƯỢNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG KD ĂN, NHẬU..., TẠI MẶT ĐƯỜNG VEN HỒ, MT 5M, DT 18 M2, NGỦ LẠI
ĐƯỢC, ĐI KHÓA VỀ MỞ, GIÁ 8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP E3 CIPUTRA, TÂY HỒ, HÀ NỘI DIỆN TÍCH: 120M,
GỒM 3 PHÒNG NGỦ RỘNG RÃI, 2WC, PHÒNG KHÁCH, BẾP, BAN CÔNG RỘNG RẤT
THOÁNG, NHÀ CỰC ĐẸP, SÀN GỖ, TRÀN THẠCH CAO, ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI NỘI THẤT CAO
CẤP NHẬP NGOẠI 100%, KHÁCH THUÊ CHỈ VIỆC ĐẾN Ở, KHU DÂN CƯ CỰC KỲ VĂN
MINH, SẠCH SẼ, NHIỀU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG SINH SỐNG VÀ LÀM VIỆC, GIAO
THÔNG THUẬN TIỆN, CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TIỆN ÍCH CỘNG CỘNG, TRUNG TÂM THƯƠNG
MẠI, ĐÁP ỨNG NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG CỘNG CHẤT LƯỢNG CAO CỦA CƯ
DÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG DT 22 M2, CÓ GÁC XÉP, PHỤ KHÉP KÍN, CÓ NL, AN NINH TỐT, THOÁNG
MÁT, SỐ 44 NGÁCH 65 NGÕ 378 THỤY KHUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 6 NGÁCH 514/43 THỤY KHUÊ, BƯỞI, GẦN VÕNG THỊ, DT 25 M2, KK, CÓ CT
PHỤ, BÌNH NL, ĐN RIÊNG, GIÁ 2,5 TRIỆU/THÁNG, 3 THÁNG/LẦN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUE NHA PHO LAC LONG QUAN CHO THUÊ NHÀ CẤP 4 MỚI XÂY TẠI NGÕ 395 LẠC
LONG QUÂN. DIỆN TÍCH 23M2+GÁC LỬNG 10M2, NHÀ TẮM RIÊNG BIỆT: ĐẦY ĐỦ SEN
VÒI, CHẬU RỬA, BỆT. KHU BẾP CÓ BỆ BẾP+CHẬU RỬA BÁT. KHU NHÀ CÓ CỔNG RIÊNG,
AN NINH TỐT, PHÙ HỢP VỚI Ở CHO GIA ĐÌNH NHỎ 3-4 NGƯỜI. GIÁ 2,3 TR/THÁNG.CHI
TIẾT

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CIPUTRA GIA RẺ HOTTT 6/4/12 CHO THUÊ CĂN HỘ CIPUTRA NHÀ G, DIEN
TÍCH 120M2, 3PN, 2WC, 1PK, CÓ SÀN GỖ, NÓNG LẠNH, ĐIỀU HÒA, TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI.
HƯỚNG RA HỒ TÂY. GIÁ 1100USD/1 THÁNG. LIEN HỆ 0975.70.78.75 & 0933.668.333 MIỄN
TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TÔI CÓ PHÒNG TRỌ DIỆN TÍCH 50M2 CÓ SÂN PHỚI . ĐỊA CHỈ TỔ 7 CỤM 1 PHÚ
THƯỢNG TÂY HỒ HN . AI CÓ NHU CẦU XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT:
155M2, THIẾT KẾ 03 PN, 02 PHỤ,01 KHÁCH, 01 BẾP, 01 PHÒNG LÀM VIỆC, ĐẦY ĐỦ TIỆN
NGHI CAO CẤP, ĐẸP, SANG TRỌNG, TIỆN CHO HỘ GIA ĐÌNH HAY NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở,
GIÁ THUÊ (ĐÃ BAO GỒM THUẾ VÀ PHÍ BẢO TRÌ CỦA TÒA NHÀ).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 7 NGÕ 86 ĐƯỜNG ÂU CƠ, Q.TÂY HỒ, DT 40 M2, MT 4M, 3,5 TẦNG, ĐỦ TIỆN
NGHI SINH HOẠT, CÁCH MẶT ĐƯỜNG ÂU CƠ 10M.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CH PHỐ ĐẶNG THAI MAI, GẦN KS SHERATON, TẦNG 5, DT 80 M2, 2PN, TIỆN NGHI
ĐỦ, 11 TRIỆU, GỒM ĐIỆN NƯỚC, ADLS, GIẶT LÀ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG HẦM, TẦNG 1 VÀ TẦNG 12 CỦA KS 491 LẠC LONG QUÂN, TIỆN KDVP, CTY,
THỜI TRANG, THẨM MỸ, BAR, CAFE, PUB, DTMB TÙY THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH, GIÁ
TT, ƯU ĐÃI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ XUÂN LA, TIỆN BÁN HÀNG ĂN Ở, HĐDH, DT 52 M2, KHÉP KÍN, MT
7M, ĐIỆN NƯỚC TỐT, RIÊNG BIỆT, ÔTÔ ĐỖ CỬA, GIÁ 6 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG TẦNG 1, DT 60 M2, PHỤ KHÉP KÍN, CHO THUÊ LÀM CỬA HÀNG,
VĂN PHÒNG, SỐ 164 ÂU CƠ, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 70 M2, NẰM NGAY MẶT ĐƯỜNG, TIỆN LỢI KD, CHO THUÊ DÀI HẠN, GIÁ
THUÊ 12 TRIỆU/TH, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ CIPUTRA TÂY HỒ CHO THUÊ CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP CIPUTRA TÂY HỒ THUỘC
KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG, BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH CAO CẤP: HỒ BƠI,
SIÊU THỊ, TRƯỜNG HỌC. DIỆN TÍCH CĂN HỘ TỪ 123M2 -> 182M2 TẠI NHIỀU TÒA NHÀ, VỊ
TRÍ CÁC TẦNG VÀ VIEW ĐẸP KHÁC NHAU P1, P2, E1, G2,… CÔNG TY CỦA CHÚNG TÔI CÓ
NGUỒN HÀNG RẤT PHONG PHÚ VÀ GIÁ THUÊ TỐT NHẤT TẠI KHU ĐÔ THỊ CIPUTRA.
QUÝ KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM HAY NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ NHU CẦU THUÊ
LÂU DÀI CĂN HỘ TẠI ĐÂY ĐỂ THUẬN TIỆN LÀM VIỆC VÀ SINH SỐNG VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MẶT PHỐ AN DƯƠNG, MB 40 M2X3 TẦNG, VỊ TRÍ ĐẸP, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, CTY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KIÊN CỐ 2T, 1 TUM, SẠCH SẼ, DT SÀN 100 M2, SỐ 4 NGÁCH 444/8 THỤY KHUÊ,
P.BƯỞI, TÂY HỒ, NGÕ RỘNG, AN NINH TỐT, 2 PHỤ ĐẦY ĐỦ TBVS, NL, BẾP,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG NGHI TÀM, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, TIỆN KD, DIỆN TÍCH 60 M2, ƯU
TIÊN VÀ ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI THUÊ SỚM NHẤT, 10 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN BIỆT THỰ PHỐ VÕNG THỊ, QUẬN TÂY HỒ. DT 50M2 X 3,5 TẦNG CHO THUÊ
CĂN BIỆT THỰ PHỐ VÕNG THỊ, QUẬN TÂY HỒ. DT 50M2 X 3,5 TẦNG, THIẾT KẾ HỢP LÝ,
TẦNG 1+2 CHIA 2 PHÒNG, TẦNG 3: 1 PHÒNG + 1 BẾP, TẦNG 4 PHÒNG THỜ VÀ SÂN
THƯỢNG TRƯỚC SAU, NHÀ NHÌN RA HỒ TÂY, KHÔNG GIAN THOÁNG MÁT, Ô TÔ ĐỖ
CỬA, NỘI THẤT SANG TRỌNG THEO PHONG CÁCH CHÂU ÂU, TRANG THIẾT BỊ TIỆN
NGHI ĐẦY ĐỦ , KHU DÂN TRÍ CAO, AN NINH TỐT, THÍCH HỢP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
THUÊ Ở VÀ LÀM VIỆC, GIÁ 1000 USD / 1 THÁNG. MIỄN PHÍ 100% CHO KHÁCH ĐI XEM
NHÀ ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TẠI
SỐ 8 NGÕ 580 THỤY KHUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
BÁN BIỆT THỰ T2 - CIPUTRA, CẦN BÁN BIỆT THỰ T2 - CIPUTRA,NGÔI BIỆT THỰ XÂY
DỰNG TRÊN DIỆN TÍCH ĐẤT 200M2 MẶT TIỀN 12M ,ĐƯỢC XÂY 80M2 THIẾT 3 TẦNG
1TUM .GỒM 4 PHÒNG NGỦ,5 WC,TẦNG 1 LÀ PHÒNG KHÁCH PHÒNG VỚI TIỂU CẢNH
PHONG THỦY VÀ NHÀ BẾP + PHÒNG ĂN RỘNG RÃI VỚI THIẾT BỊ NHÀ BẾP SANG TRỌNG
HIỆN ĐẠI VÀ TIỆN ÍCH, TUM CỦA BT LÀ PHÒNG SINH HOẠT GD ĐƯỢC THIẾT KẾ CÁCH
ÂM VỚI DÀN ÂM THANH CHUẨN CHO BẠN CẢM GIÁC ĐANG Ở TRONG PHÒNG
KARAOKE CHUYÊN NGHIỆP,SÀN NHÀ LÁT GỖ TỰ NHIÊN ,HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ CAO
CẤP,GARA TRONG NHÀ,.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 4 HẺM 124/22/66 NGÕ 310 ĐƯỜNG NGHI TÀM, DT 50 M2X4 TẦNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MS
TÁM 0988.84.34.84.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
WEBSITE: HTTP://VIETNAMHOUSERENTING.COM.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 75 M2 SỔ ĐỎ, XÂY 50 M2X3 TẦNG, 5 PHÒNG, 3 PHỤ, NHÀ XUÂN LA, THOÁNG
MÁT, ĐỦ TIỆN NGHI, CÓ TỦ BẾP, NL, ÔTÔ CON ĐỖ SÂN, CÓ CỔNG SẮT KHÓA RIÊNG
BIỆT, HĐDH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NẾU
QUÝ VỊ CÓ THÔNG TIN HỮU ÍCH RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC!. THÔNG TIN CHI TIẾT XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG 22M2 NGÕ 562 THỤY KHUÊ TÂY HỒ 1,5TR CHÍNH CHỦ CHO THUÊ
PHÒNG RIÊNG KHÉP KÍN NGÕ 562 THỤY KHUÊ ( CẠNH CHỢ BƯỞI ) 22M2 CẢ TẦNG 3,
NHÀ 5 TẦNG, CẦU THANG BÊN NGOÀI, PHÒNG MỚI ĐẸP GIÁ 1,5TR/ THÁNG
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MT 43 PHỐ YÊN PHỤ, MT 2,5M, DT 25 M2, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VP, NNN Ở, DT 70 M2X3T, T1: 2 PHÒNG, T2: 2 PHÒNG, T3: 1 PHÒNG, MẶT
TIỀN 6M, CC, 14 NGÕ 445/10 LẠC LONG QUÂN, 12TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 11 NGÕ 111 XUÂN DIỆU-TH. CHO THUÊ NHÀ SỐ 11 NGÕ 111 XUÂN DIỆU-
TH.NHÀ 4 TẦNG,1 TUM.KHÉP KÍN TỪNG TẦNG.ĐẦY ĐỦ TRANG THIẾT
BỊ.DH,MG,NL,THC..MB 30M/PHÒNG.NHÀ THOÁNG MÁT,SẠCH SẼ.OTÔ ĐỖ TRƯỚC
CỬA.GIÁ CHO THUÊ: 7 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
CHO THUÊ 2 MẶT NGÕ 25M, 3 TẦNG, CÁCH PHỐ THỤY KHUÊ 20M, NGÕ THÔNG TIỆN
KINH DOANH, LÀM VP, ĐIỆN NƯỚC TỐT, GIAO NHÀ NGAY, GIÁ 6 TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHCC
GOLDEN WESTLAKE, ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, TẦNG 11, DTSD 128 M2, 1 PHÒNG
KHÁCH, 1 BẾP, 2 PHỤ, 2 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG CHO ÔSIN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MRS
GIANG : 0978 828 368.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 1-2 TRONG TỔNG SỐ 5 TẦNG LÀM VP, SỐ 39 PHỐ VÕNG THỊ, DTMB 90 M2,
SĐCC, DTXD 130 M2, MT 10M, ĐƯỜNG TRƯỚC NHÀ 8M, Ô TÔ ĐỖ CỬA, H: TN, 20TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ HOẶC NHƯỢNG LẠI CH SỬA, 353 LẠC LONG QUÂN, ĐÔNG DÂN CƯ, DÂN TRÍ CAO,
8,5 TRIỆU, GIÁ NHƯỢNG 89 TRIỆU, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 25 M2, KHÉP KÍN, Đ/C: NGÕ 81/24 ĐƯỜNG L.L.QUÂN, TÂY HỒ, HN, GIÁ
THUÊ 2,3 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
NGÕ 35 ĐƯỜNG ĐẶNG THAI MAI, TÂY HỒ, HN, 3 MẶT THOÁNG, 3 PHÒNG NGỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 4 TẦNG Ở ĐƯỜNG NGHI TÀM, ĐIỆN NƯỚC, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, DÂN TRÍ
CAO, AN NINH TỐT, GẦN TRƯỜNG HỌC, CHỢ, GIÁ THUÊ 8 TRIỆU, CÓ THƯƠNG LƯỢNG,
MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG, DTĐ 60 M2, 3 TẦNG, ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, TỨ LIÊN, TÂY
HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRỌ MỚI XÂY XONG SẠCH SẼ THOÁNG MÁT TÔI ĐANG CÓ 2 PHÒNG MUỐN
CHO THUÊ DIỆN TÍCH 20 M2 KHÉP KÍN MỚI XÂY XONG KHÔNG GIAN THOÁNG MÁT AN
NINH RẤT TỐT, CÓ ĐẦY ĐỦ MẠNG INTERNET, TRUYỀN HÌNH CÁP, QUẠT, CÓ CHỖ ĐỂ XE
RỘNG.... NHÀ THIẾT KẾ NHƯ PHÒNG NHÀ NGHỈ CHỈ KHÁC LÀ MỖI PHÒNG CÓ THÊM
MỘT BẾP. (GIÁ CẢ 1,8 - 2 TRIỆU) TIỆN DỤNG CHO MỘT GIA ĐÌNH CÓ 2 VỢ CHỒNG VÀ 1
CHÁU BÉ. ĐỊA CHỈ NGÕ 34 ĐƯỜNG XUÂN LA - NHÀ SỐ 3 KHU TẬP THỂ ĐỀN SÓC (QUÂN
ĐỘI) XUÂN ĐỈNH - TỪ LIÊM - HÀ NỘI. GẦN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG I, ĐẰNG SA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MĐ VEN HỒ TÂY PHÍA THỤY KHUÊ, DT 80 M2X4,5T, MT 6,5M, GARA, H: B, SÀN CT GỖ,
KHU SẦM UẤT, LÀM VPĐD, KD, SHOWROOM.., 35TR (TL).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
CẤP 4, KHÉP KÍN, 2 PHÒNG, MỚI SỬA CHỮA, 30 M2, ĐIỆN NƯỚC TT THEO GIÁ HĐ NHÀ
NƯỚC, GIÁ 3,5 TRIỆU, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT TIỀN 4,5X80M, PHỐ PHÚ GIA, PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, HN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
CẢ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NHƯỢNG ĐẤT MẶT KÈ HỒ TÂY, GẦN CÔNG VIÊN NƯỚC, DT 140 M2, MT 14M, TIỆN LÀM
NHÀ HÀNG, QUÁN BIA, 24 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG, 3 PHÒNG NGỦ, 3 KHU VỆ SINH KHÉP KÍN, TẠI SỐ 2/79 THỤY KHUÊ,
GẦN TRƯỜNG CẤP 1 CHU VĂN AN, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG, BIỆT THỰ NHỎ, CÓ SÂN VƯỜN, 1PK, 2PN, 2 PHỤ, 1 BẾP, ĐỦ TIỆN
NGHI: BG, GT, MG, ĐH, TL, TH CÁP, INTERNET, SỐ 54 NGÕ 429 THỤY KHUÊ, GIÁ 6 TRIỆU,
ƯU TIÊN HĐDH, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 310 NGHI TÀM CHO THUÊ NHÀ RỘNG 42M2, 2 TẦNG, NHÀ ĐẸP, ĐIỆN
NƯỚC ĐẦY ĐỦ.THÍCH HỢP CHO GIA ĐÌNH SỬ DỤNG. GIÁ CHO THUÊ 5TR/THÁNG. KÍ HỢP
ĐỒNG 1 NĂM 1 LẦN,THANH TOÁN TRƯỚC 6 THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 35 M2, 3 PHÒNG KK, TRÊN TẦNG 2 LỐI ĐI CHUNG VỚI CHỦ, SỐ 295 THỤY
KHUÊ, GẦN TRƯỜNG CHỢ, GIÁ 3 TRIỆU/TH, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG 20 M2, 10 M2 GÁC LỬNG, KHÉP KÍN, ĐN RIÊNG, AN NINH TỐT, SỐ 6 NGÕ
172/67 ĐƯỜNG ÂU CƠ- P.TỨ LIÊN-TH, CHÍNH CHỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT
THỰ DÃY D2 CIPUTRA, DT 198 M2, XÂY 130 M2X3 TẦNG, ĐỦ ĐH, NHÀ MỚI, 33 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 55 TỔ 7 CỤM PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG, 2T, TDT SD 120 M2, 2PN, 2 PHỤ, 1
BẾP, PK RỘNG, SÂN RỘNG 70 M2, CÓ CÂY ĂN QUẢ, BỂ CÁ+HÒN NON BỘ ĐẸP, ĐIỆN
NƯỚC&TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ PHÂN LÔ 4 TẦNG, DT 56 M2, KHU NHÀ Ở BỘ GD, NGÕ 191 LẠC LONG QUÂN,
TÂY HỒ, ĐƯỜNG ÔTÔ, TRƯỚC MẶT LÀ VƯỜN HOA, 10 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CẢ NHÀ MẶT TIỀN, 172 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, DT (4MX15M)X4 TẦNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ AI CÓ
NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐẤT ĐỊA ĐIỂM TẠI VƯỜN ĐÀO, SAU KHO BẠC TÂY HỒ CẦN CHO THUÊ NGAY
NHÀ MẶT ĐẤT ĐỊA ĐIỂM TẠI VƯỜN ĐÀO SAU KHO BẠC NHÀ NƯỚC TÂY HỒ. DIỆN TÍCH
SỬ DỤNG 35M2 CÔNG TRÌNH PHỤ KHÉP KÍN. ĐÂY LÀ KHU AN NINH TỐT, ĐIỆN NƯỚC
TỐT.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG GIÁ 3 TRIỆU KHU AN DƯƠNG QUẬN TÂY HỒ CHO THUÊ NHÀ 10M2X4
TẦNG,TẦNG 1:ĐỂ XE,NHÀ BẾP(CÓ TỦ BẾP,BỒN RỬA),TẦNG 2:GỒM 1 WC VÀ 1 PHÒNG
KHÁCH,TẦNG 3:GỒM 1 WC VÀ 1 PHÒNG NGỦ,TẦNG 4 LÀ SÂN THƯỢNG PHƠI QUẦN ÁO
CÓ MÁI CHE,TẦNG 2 VÀ 3 MỖI TẦNG CÓ 1 ĐIỀU HÒA ,CÓ BÌNH NÓNG LẠNH,NGÕ
RỘNG,GẦN TRỞNG,CHỢ,SIÊU THỊ,NHÀ HÀNG ,KHÁCH SẠN.THANH TOÁN LẦN 1:2
THÁNG,NHỮNG LẦN SAU THANH TOÁN 3 THÁNG 1.AI CÓ NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 60/160 M2 ĐẤT, 2 PHÒNG, RIÊNG BIỆT, CÓ THỂ Ở HAY LÀM XƯỞNG, NGÕ
310/50 NGHI TÀM.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MÌNH
ĐANG CẦN TIỀN NÊN MUỐN BÁN SỐ ĐIỆN THOẠI:0978 715 000 AI CÓ NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 90 M2X5 TẦNG, MỚI XÂY, KT ĐẸP, ĐƯỜNG 20M, CÓ HÈ RỘNG, GARA Ô TÔ,
MT 6,5M, MẶT ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG, CÓ SÂN VƯỜN, TDT 90 M2, DT NHÀ 70 M2, NGÕ 26 DỐC TAM ĐA-
THỤY KHUÊ, GIÁ 4 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG TRỌ KHÉP KÍN, SỐ 44 TỔ 18 CỤM 2 XUÂN LA, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ VĂN PHÒNG TÂY HỒ CHO THUÊ VĂN PHÒNG KHU VỰC TÂY HỒ.NẰM TẠI VỊ TRÍ
GIAO THÔNG THUẬN TIỆN,VỚI THIẾT KẾ LINH HOẠT ĐẦY ĐỦ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN
NƯỚC,ĐIỆN THOẠI,PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY...TÒA NHÀ THÍCH HỢP CHO LÀM VĂN
PHÒNG VÀ TRỤ SỞ GIAO DỊCH.DIỆN TÍCH TỪ 150 M2 - 250 M2GIÁ 20USD/M2.CHI TIẾT XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP SỐ 249A THỤY KHUÊ, VĂN CAO, SÁT HỒ TÂY, DT
145 M2, TẦNG 4, HƯỚNG ĐÔNG NAM, CHÍNH CHỦ, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ THUÊ
MẶT BẰNG LÀM BÃI TRONG GIỮ XE, RỬA XE Ô TÔ, LÀM NỘI THẤT Ô TÔ Ở KHU VỰA
TÂY HỒ, DIỆN TÍCH 300M2, CÓ MÁI CHE TOÀN BỘ XƯỞNG, ĐÃ CÓ LƯỢNG KHÁCH QUEN
ỔN ĐỊNH, DO KHÔNG CÓ THỜI GIAN, NÊN CẦN CHO THUÊ LẠI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CẢ NHÀ, CH, TỪNG PHÒNG CHO SV THUÊ, DT 70 M2, 4 TẦNG, 9P, 133 NGUYỄN
HOÀNG TÔN, P.XUÂN LA, GẦN ĐH NỘI VỤ VÀ CIPUTRA, 1,5-2TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 2 NHÀ ĐƯỜNG VÀO PHỦ TÂY HỒ, DT 160 M2+90 M2, ÔTÔ TẢI VÀO ĐƯỢC, 6
TRIỆU+4,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ A
LIÊN;0979277869.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 291 LẠC LONG QUÂN, GẦN CHỢ BƯỞI, CHO THUÊ NHÀ NGÕ 291 LẠC
LONG QUÂN, GẦN CHỢ BƯỞI, DT 20 M2X2 TẦNG, DT ĐẤT 48 M2, SÂN, CỔNG, ĐIỆN,
NƯỚC RIÊNG BIỆT, NGÕ RỘNG THOÁNG, AN NINH TỐT, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, GIÁ 3,5
TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 12E (CẤP 4), NGÕ SỐ 4 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, P.THỤY KHUÊ, DT 14 M2,
KHÉP KÍN, CÓ PHỤ, ĐIỆN NƯỚC, AN NINH TỐT, 1,8 TRIỆU, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG MB 70M PHỐ THỤY KHUÊ GẦN TRƯỜNG CHU VĂN AN GIÁ 5
TRIỆU/THÁNG CHO THUÊ NHÀ 2 TẦNG PHỐ THỤY KHUÊ GẦN TRƯỜNG CHU VĂN AN MB
70M CÓ SÂN CỔNG NGÕ RỘNG THOÁNG, KHU DÂN TRÍ CAO,YÊN TĨNH,TIỆN HỘ GIA
ĐÌNH Ở GIÁ 5 TRIỆU /THÁNG, AI CÓ NHU CẦU XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHÉP KÍN, DT 19 M2, CÓ GÁC XÉP LỬNG, Đ/C: SỐ 6 HẺM 174/65/29 ĐƯỜNG
LẠC LONG QUÂN, PHỐ VÕNG THỊ, ĐƯỜNG BƯỞI, TÂY HỒ, HN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 1PN KHU VỰC XUÂN DIỆU, GIÁ CHỈ 10TR CHO THUÊ CĂN HỘ 1PN KHU
VỰC TÂY HỒ, XUÂN DIỆU, CĂN HỘ DIỆN TÍCH 50M2, 1PN, PK, BẾP, NỘI THẤT ĐẸP,
THOÁNG MÁT, TÒA NHÀ 6 TẦNG, CÓ THANG MÁY, BẢO VỆ 24/24, GIÁ THUÊ
10TR/THÁNG, ĐẸP TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, MIỄN PHÍ INTERNET, THCAP, GIẶT LÀ, DỌN
PHÒNG,...

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHUNG CƯ HÒA BÌNH GREEN APARTMENT HIỆN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
& THƯƠNG MẠI VINAERA ĐANG CHO THUÊ MỘT SỐ CĂN HỘ CHUNG CƯ HÒA BÌNH
GREEN ( 376 ĐƯỜNG BƯỞI, TÂY HỒ, HN )BAO GỒM CÁC LOẠI CĂN HỘ 02 VÀ 03 PHÒNG
NGỦ SÀN GỖ, 2-3 PHỤ CÓ BỒN TẮM NẰM, CABIN TẮM ĐỨNG. ĐẦY ĐỦ ĐỒ ĐẠC, TRANG
THIẾT BỊ NỘI THẤT HIỆN ĐẠI SANG TRỌNG, NHẬP NGOẠI. CÁC CĂN HỘ ĐẠT TIÊU
CHUẨN KHÁCH SẠN 5 SAO. VIEW HỒ TÂY RẤT ĐẸP. KHÔNG GIAN THOÁNG, NHIỀU ÁNH
SÁNG TỰ NHIÊN, DÂN TRÍ CAO, ........ CHI TIẾT
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI DỐC CHỢ TỨ LIÊN, DT 57 M2X2 TẦNG, 3PN, 1PK, 2WC, BẾP, CÓ CHỖ ĐỂ
XE MÁY, ÔTÔ ĐỖ CỬA, THUÊ 4,5 TR/TH, BÁN 2,3 TỶ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCCCC CIPUTRA TÒA E1 VÀ G03 . CHO THUÊ CHCCCC CIPUTRA TÒA E1 VÀ G03 .
HIỆN TÔI ĐANG CÓ 2 CHCCCC THUỘC KHU ĐÔ THỊ CIPUTRA CHO THUÊ VỚI DIỆN TÍCH
123M / CĂN GỒM 3PN , 2WC NHÀ CÓ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT , KHU YÊN TĨNH CÓ NHIỀU
NHIỀU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SINH SỐNG , GẦN NHIỀU TRƯỜNG QUỐC TẾ . RẤT PHÙ HỢP
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẶC HỘ GIA ĐÌNH . GIÁ THUÊ 900 USD / THÁNG ~
18.45TR/TH( BAO GỒM CẢ THUẾ ) .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG (CỬA CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ TÂY), MẶT BẰNG 80 M2X2 TẦNG, 2 MẶT
TIỀN 16M, HIỆN ĐANG KD CAFE.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 291/42 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, 2 MẶT NGÕ ÔTÔ VÀO, CHO THUÊ
TẦNG 1 LÀM VP, CTY HOẶC BÁN HÀNG, TRỪ HÀNG ĂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHO THUÊ CĂN HỘ TẦNG 2, DT=42M2,CÔNG TRÌNH KHÉP KÍN, PHÙ HỢP
HỘ GIA ĐÌNH, NGƯỜI ĐI LÀM, GIÁ 3 TRIỆU/THÁNG, ƯU TIÊN AI THUÊ LÂU DÀI, Đ/C:
373/36 AN DƯƠNG VƯƠNG - PHÚ THƯỢNG - TÂY HỒ - HN:. .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHO THUÊ CĂN HỘ TẦNG 2, DT=42M2,CÔNG TRÌNH KHÉP KÍN, PHÙ HỢP
HỘ GIA ĐÌNH, NGƯỜI ĐI LÀM, GIÁ 3 TRIỆU/THÁNG, ƯU TIÊN AI THUÊ LÂU DÀI, Đ/C:
373/36 AN DƯƠNG VƯƠNG - PHÚ THƯỢNG - TÂY HỒ - HN:.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ TÂY HỒ 1300$/THÁNG BIỆT THỰ MỚI XÂY ÂU CƠ - TÂY HỒ - HÀ NỘI .
THIẾT KẾ 3 TẦNG THEO KIỂU HIỆN ĐẠI SANG TRỌNG , Ô TÔ ĐỂ TẠI SÂN ,SÂN RÔNG ,DT
MẶT SÀN :80M2.RẤT GẦN HỒ TÂY CÁCH 100M , GIÁ :1300$/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ GOLDEN WESTLAKE 84M2 CHO THUÊ CĂN HỘ GOLDEN WESTLAKE 84M2.
CĂN HỘ TÒA TÂY TẦNG CAO, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, 1 PHÒNG NGỦ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ TẠI GOLDEN WESTLAKE CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ
TẠI GOLDEN WESTLAKE-151 THUỴ KHUÊ, CĂN HỘ TẦNG CAO TOÀ E CÓ DIỆN TÍCH
120M2, ĐỦ ĐỒ. .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 60 M2, CÓ SÂN, 2 TẦNG, ĐN TỐT, KHU QUÂN ĐỘI AN DƯƠNG, P.YÊN PHỤ,
TÂY HỒ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG TẦNG 1, TẠI 123M THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, MT 5M, CÓ VỈA HÈ ĐỂ XE, GIÁ
7 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHUYỂN NHÀ, VĂN PHÒNG TRỌN GÓI, THÁO LẮP ĐỒ MỘC, ĐIỀU HÒA, BÌNH NL, NHANH
GỌN, NHIỆT TÌNH, TRUNG THỰC, PHỤC VỤ 24/24H.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 23, 46/44 NGÕ 172, 2 TẦNG, 6 PHÒNG, CẢ BẾP, 75 M2, CẢ SÂN 100 M2, ĐIỆN
NƯỚC PHẦN LAN, PHƯỜNG TỨ LIÊN, Q.TÂY HỒ, MÁI BẰNG LỢP TÔN, GIÁ THƯƠNG
LƯỢNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, NGÕ 46 ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, Q.TÂY HỒ, DT 18 M2X2
PHÒNG+(SÂN, BẾP, PHỤ 20 M2), RIÊNG BIỆT, ĐN, AN TỐT, 2,8TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ CHO THUÊ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN TẠI NGÕ 378 THỤY KHÊ, P.BƯỞI,
Q.TÂY HỒ, HÀ NỘI. TDT 35 M2.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP KHU P2 CIPUTRA, NAM THĂNG LONG, DT 145 M2, 3 PHÒNG NGỦ,
NỘI THẤT HIỆN ĐẠI, CHÍNH CHỦ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở MẶT HỒ TÂY, 5 TẦNG, MẶT SÀN >40 M2, ĐƯỜNG RỘNG 13,5M, HÈ 3,5M, ƯU
TIÊN NGƯỜI NN, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MÁI BẰNG KHÉP KÍN, CÓ SÂN THƯỢNG, CÓ CHỖ ĐỂ XE MÁY, DT 27 M2, CÓ
GÁC XÉP, SỐ NHÀ 27 NGÕ 353 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, PHÚ THƯỢNG, 1,8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ 120
M2 ĐẤT, MT 6M, ÔTÔ TẢI ĐỖ CỬA, TIỆN LÀM NHÀ XƯỞNG, KINH DOANH, TẠI SỐ 66 NGÕ
172 ÂU CƠ, TÂY HỒ, GẦN UBND P.TỨ LIÊN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
WWW.THUENHA24H.COM.VN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 3 NGÕ 108 NGHI TAM, DT 60M2X3 TẦNG, THOÁNG MÁT, AN NINH TỐT,
ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, GẦN HỒ TÂY, ĐI QUA CHỢ YÊN PHÚ 300M, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, TRONG NGÕ 124 ÂU CƠ, DT 18 M2, CÓ XÉP, PHỤ KHÉP KÍN, NGÕ RỘNG,
GIÁ 2 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN, SỐ NHÀ 259, NHÀ MỚI, TẠI Q.TÂY HỒ, GẦN CHỢ
BƯỞI, DTMB 60 M2X5 TẦNG, MT 3,6M, TRANG TRÍ, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, ĐẸP, CÓ ĐIỀU
HÒA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VP TẦNG 1, DT 41 M2, MT 3,2M, MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, SỐ NHÀ 326.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
TẦNG 2, 3 MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, DT 95 M2, MT 5M, NHÀ 7 TẦNG, CÓ CẦU THANG MÁY,
GIÁ 9 TRIỆU/1 TẦNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, ĐẤT 188 M2, DTXD 90 M2, XÂY 4,5 TẦNG, GIÁ THỎA
THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 32 M2X5 TẦNG, KHU XUÂN LA, PN SÀN GỖ, TAY VỊN CẦU THANG GỖ, TỦ
BẾP, HƯỚNG ĐN, LIÊN THÔNG RA ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, NGUYỄN HOÀNG TÔN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TÂNG 1 NHÀ 138 PHỐ YÊN PHỤ TẦNG 1 NHÀ 138 PHỐ YÊN PHỤ, DT 56 M2, MT 4M,
TIỆN KINH DOANH, VĂN PHÒNG, DỊCH VỤ, CÓ CHỖ ĐỂ XE, GIÁ 8 TRIỆU/THÁNG, MIỄN
TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH Ở, DT 54 M2 (5X11) X3T=160 M2, 1PK, 1PB, 4PN, NT ĐẸP, H: ĐN, ĐH, NL, ÔTÔ
ĐỖ CỬA, GIÁ TL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ HIỆN
TÔI CẦN CHO THUÊ GẤP CHCC CIPUTRA TÔI CẦN CHO THUÊ GẤP CĂN HỘ CAO CẤP
KHU CIPUTRA CÓ 3 - 4PN, TẦNG CAO, VỊ TRÍ VIP, KHU QUẦN THỂ ĐẸP, ĐẦY ĐỦ NỘI
THẤT VÀ DỊCH VỤ KÈM THEO: BỂ BƠI, PHÒNG TẬP, SHOPPING, SIÊU THỊ...GIÁ THỎA
THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
NGÕ 295 THỤY KHUÊ, 4 TẦNG, TUM, 5 PHÒNG Ở, ĐIỀU HÒA, NÓNG LẠNH, PHỤ, SÀN VÀ
CẦU THANG GỖ, KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI, TIỆN LÀM VP, NGƯỜI NN Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ T1, T2, SỐ 153 MẶT ĐƯỜNG ÂU CƠ, MT 10M, ĐƯỜNG ĐỖ ÔTÔ THOẢI MÁI, CÓ
NỘI THẤT, DT 70 M2/TẦNG, TIỆN LÀM VP, CH, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGHỈ 9P, 8WC, MT 13M Ở MẶT HỒ TÂY, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, QUÁN CAFE
ĐANG HOẠT ĐỘNG ĐÔNG KHÁCH, VỊ TRÍ ĐẸP, CHO THUÊ HOẶC NHƯỢNG, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 1 LÀM VĂN PHÒNG, CỬA HÀNG, TẠI SỐ 119 ÂU CƠ - PHƯỜNG TỨ LIÊN, DT
50 M2, MT 6M, NHÀ MẶT ĐƯỜNG, 2 ÔTÔ TRÁNH NHAU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ, BÁN NHÀ TRONG NGÕ RỘNG, CẠNH CHỢ NHẬT TÂN, Q.TH, MỚI XÂY KHUNG 5
TẦNG, SĐCC, MẶT TIỀN 3,6M, ĐN+NL ĐẦY ĐỦ, DT 36 M2, THUÊ 6,5 TRIỆU, GIÁ BÁN THỎA
THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG SỐ 95 NGUYỄN HOÀNG TÔN, DT 70 M2 ĐẤT, DT 36 M2, TIỆN KD,
LÀM VP, GIÁ 10 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở CẦN CHO THUÊ NHÀ NGÕ 310 NGHI TÀM, NHÀ 3 TẦNG RỘNG 35 M2 XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT
150M2, 4PN,3WC, 1PK, 1 BẾP, CĂN HỘ ĐÃ TRANG BỊ ĐỦ NỘI THẤT HIỆN ĐẠI NHƯ: SÀN
GỖ, NL, ĐH, TỦ BẾP, BÀN GHẾ, GIƯỜNG TỦ, TV, MÁY GIẶT,….THUẬN TIỆN CHO KHÁCH
NƯỚC NGOÀI HOẶC HỘ GIA ĐÌNH THUÊ Ở.GÍA THUÊ: 1300$/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG, MT 4M, T1: 34 M2, TỪ T2: 40 M2, 4 PHỤ, MẶT HỒ TÂY, GẦN TRƯỜNG
CHU VĂN AN, SỐ 15/248 THỤY KHUÊ, TIỆN LÀM VP, KD, NGƯỜI NN THUÊ, HĐDH, MIỄN
TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHU HỒ TÂY, ĐỐI DIỆN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI CHO THUÊ NHÀ KHU HỒ
TÂY, ĐỐI DIỆN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI. DIỆN TÍCH 95M2, XÂY 3TẦNG, VỊ TRÍ ĐẸP, NGÕ
RỘNG Ô TÔ VÀO NHÀ, RẤT TIỆN ĐỂ LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY, HỘ GIA ĐÌNH, NGƯỜI
NƯỚC NGOÀI Ở, CÓ THỂ CHO THUÊ LÀM VP XKLĐ, GIÁ 12TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 30 M2X4,5 TẦNG, SỐ 18 NGÕ 152 ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, GIÁ 6,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG TRỌ DT 21 M2, PHÒNG KK, CÓ GÁC XÉP, ĐN ĐẦY ĐỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ NGUYỄN HOÀNG TÔN, TÂY HỒ, MT 5M. CHO THUÊ NHÀ MẶT
ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, TÂY HỒ, MT 5M.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TỪNG PHÒNG HOẶC CẢ NHÀ ĐỂ Ở, TẦNG 2-3-4, PHỐ THỤY KHUÊ, GẦN VƯỜN HOA
LÝ TỰ TRỌNG, ĐỦ TIỆN NGHI, NỘI THẤT CAO CẤP, YÊN TĨNH, NHÌN RA HỒ TÂY, AN
NINH TỐT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP P301 SỐ 249 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, DT 143 M2, NỘI
THẤT CAO CẤP, ĐỦ TIỆN NGHI, SÀN GỖ, VIEW ĐẸP, THOÁNG MÁT, ĐI BỘ RA HỒ TÂY,
17,5 TRIỆU, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MP YÊN PHỤ, MT 5,5M, DT 30 M2, NHÀ ĐẸP, VỈA HÈ RỘNG, HỢP ĐỒNG DÀI
HẠN, GIÁ 12 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐẸP, MỚI, 30 M2X5 TẦNG, ĐN ĐỦ, CẦU THANG GỖ, BỒN TẮM, SÂN RỘNG,
NGÕ RỘNG, AN TỐT, GẦN TRƯỜNG, CHỢ TỨ LIÊN, TÂY HỒ, 5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT TIỀN LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, MT 11M, DT 200 M2, VỊ TRÍ ĐẸP, NHIỀU
CHỖ ĐỂ XE MÁY-ÔTÔ, TIỆN KD CÁC NGÀNH DỊCH VỤ, SHOWROOM, GIÁ 35 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
MẶT ĐƯỜNG DT 55 M2, TẠI SỐ 450 LẠC LONG QUÂN, P.NHẬT TÂN, Q.TÂY HỒ, HN, GIÁ 14
TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ (MIỄN
PHÍ 100% DỊCH VỤ CHO KHÁCH THUÊ BĐS).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
PHÒNG KHÉP KÍN, DT 17 M2, CÓ PHỤ, KỆ BẾP, PHÒNG SẠCH ĐẸP, ĐIỆN NƯỚC ĐỦ, VỊ TRÍ
ĐẸP, GẦN CHỢ, TRƯỜNG, ĐƯỜNG, KHU XUÂN LA, CÁCH CHỢ BƯỞI 2KM, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BÁN
CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP PAKEXIM, PHÒNG 1904 BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP
PAKEXIM, PHÒNG 1904, DT 130 M2, 3 PN, 2 PHỤ, 1 PK, THÁNG 1/2012 GIAO NHÀ, 38
TRIỆU/M2.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐƯỜNG ÂU CƠ, MỚI XÂY, GẦN HỒ QUẢNG BÁ, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, HỘ
GĐ Ở, TIỆN NGHI ĐỦ, NỘI THẤT ĐẸP, DT 40 M2X5 TẦNG, GIÁ 12 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
CHO THUÊ : 1000USD/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ VP TẦNG 2, SỐ 244 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ CHO THUÊ VP TẦNG 2, SỐ 244 LẠC
LONG QUÂN, TÂY HỒ, 38M2, TIỆN LÀM VP, LỚP HỌC, ... GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 38/58/14 SỐ NHÀ 33A, XUÂN LA, TÂY HỒ, DIỆN TÍCH 35 M2, NHÀ 2,5
TẦNG, GIÁ THUÊ 4,5 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LẠC LONG QUÂN (GẦN CHỢ BƯỞI). CHO THUÊ NHÀ LẠC LONG QUÂN (GẦN
CHỢ BƯỞI). DIỆN TÍCH 30M2, KHÉP KÍN RIÊNG BIỆT, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, KINH
DOANH, CHO THUÊ LÂU DÀI. GIÁ 4 TRIỆU/ THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG CÓ GIƯỜNG TỦ BÀN GHẾ VÀ QUẠT TRẦN, NGÕ Ô TÔ ĐỖ CỬA, SỐ NHÀ
57, NGÕ 35 PHỐ ĐẶNG THAI MAI, ĐIỆN NƯỚC THEO HOÁ ĐƠN NN, 2,5TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 32 AN DƯƠNG, MB 48X4T, 6P, 4 PHỤ, CÓ ĐH, NL, ÔTÔ ĐỖ CỬA, NHÀ MỚI,
TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, Ở, 7 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
CHO THUÊ CH BIỆT LẬP , KTT BAO BÌ XUẤT KHẨU, AN DƯƠNG VƯƠNG, TÂY HỒ. DTSD
34M2*2 TẦNG+XÉP. KHÉP KÍN, RIÊNG BIỆT. NHÀ CÓ ĐH+NL+BẾP GA+MÁY GIẶT.. 3,5
TRIỆU/THÁNG, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 120 AN DƯƠNG, MB 50 M2X3,5 TẦNG, 5P, 3P, CÓ ĐH, BG, GT, NL, ÔTÔ
CON ĐỖ CỬA, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, Ở, 7,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, DT 25 M2, PHỤ KHÉP KÍN, ĐIỆN NƯỚC, AN NINH TỐT, GẦN CV NƯỚC
HỒ TÂY, SỐ 19 NGÕ 442 ÂU CƠ, NHẬT TÂN, GIÁ 1,8 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CH MẶT PHỐ YÊN PHỤ, KÍCH THƯỚC 4X4X4M, ĐƯỜNG 2 CHIỀU KHÔNG GIẢI PHÂN
CÁCH, HÈ RỘNG 25M, CÂY XANH BÓNG MÁT, ĐƯỢC ĐỂ 2 LÀN XE CẢ NGÀY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 60 M2X4 TẦNG, SÂN VƯỜN 100 M2, 6 PHÒNG NGỦ, BẾP, PK, SỐ 282C ĐƯỜNG
ÂU CƠ, ƯU TIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, GIÁ 15 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG, RIÊNG BIỆT, MẶT PHỐ YÊN HOA (ĐƯỜNG DẠO VEN HỒ TÂY),P.YÊN
PHỤ, Q.TH, MT 4M, TDT 100 M2, 1 MẶT HỒ TÂY, 1 MẶT NGÕ, GẦN ĐƯỜNG THANH NIÊN,
CLB HÀ NỘI, ĐƯỜNG ÔTÔ 2 CHIỀU, TIỆN NGƯỜI NN Ở, VP, KD CAFE (KHÔNG KD HÀNG
ĂN).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT
THỰ HẠNG SANG CHO THUÊ TÂY HỒ BIỆT THỰ CAO CẤP CHO THUÊ VỚI DIỆN TÍCH
380M2. 3 TẦNG NỔI GỒM NHIỀU PHÒNG VỚI DIỆN TÍCH VÀ ĐỒ ĐẠC KHÁC NHAU.
XUỐNG TẦNG HẦM LÀ PHÒNG KARAOKE, BIZA, 1 PHÒNG NGỦ CAO CẤP. XUỐNG SÂU
NỮA LÀ HẦM RƯỢU CHẠY XUNG QUANH BIỆT THỰ. BIỆT THỰ ĐƯỢC THIẾT KẾ RẤT
CÔNG PHU VÀ HIỆN ĐẠI. PHÙ HỢP CHO CÁC ĐẠI SỨ QUÁN.....

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP CIPUTRA, DT 120 M2 CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ
CAO CẤP CIPUTRA, DT 120 M2, 3 PHÒNG NGỦ, 1 BẾP, 1 PHÒNG KHÁCH, ĐỦ TIỆN NGHI,
TẦNG 11, NHÀ G02.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
BÁN GẤP CHCC 671 HOÀNG HOA THÁM,88M2 VIEW HỒ TÂY GIAO NHÀ LUÔN 41TR/M2
CẦN BÁN GẤP CHCC 671 HOÀNG HOA THÁM, DIỆN TÍCH 88M2, SỔ ĐỎ CHÍNH CHỦ. CĂN
HỘ CÓ 2PN, 2 WC, BAN CÔNG VIEW HỒ TÂY, CÓ CHỖ ĐỂ ÔTÔ RỘNG, SIÊU THỊ NẰM
NGAY DƯỚI TẦNG 1, GẦN CHỢ BƯỞI, KHU VỰC AN NINH , DÂN TRÍ CAO.GIÁ BÁN 41TR/
M2 GIAO NHÀ LUÔN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ VĂN PHÒNG TẦNG 3 TÒA NHÀ 152 THỤY KHUÊ-TẬP ĐOÀN HIPT, KHUÔN VIÊN
ĐẸP, TK HIỆN ĐẠI, ĐỦ TIỆN NGHI, CÓ CHỖ ĐỖ ÔTÔ, 157 M2+1 TẦNG KHO 39 M2, HĐDH,
GTT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 18 NGÁCH 370/45 THỤY KHUÊ, NGÕ 26 ĐƯỜNG VEN HỒ, CHO THUÊ TẦNG
1 LÀM VP, GĐ Ở, P.TRỌ, DT 33 M2, PHỤ KK, 2MT, ÔTÔ VÀO ĐƯỢC.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 11 NGÁCH 35/70 NGÕ 35 ĐẶNG THAI MAI, Q.TÂY HỒ, DT 30 M2X6 TẦNG,
ĐẦY ĐỦ TIỆN GNHI, AN NINH TỐT, NHÀ MỚI HOÀN THIỆN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, TẦNG 2, NGÕ 210 P.NGHI TÀM, TÂY HỒ, TDT 55 M2, CÁCH MẶT
PHỐ 70M, GIÁ 3,7 TRIỆU/TH.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG DẠO VEN HỒ TÂY, PHỐ NHẬT THIÊN, DT 100 M2X4T, TIỆN KD,
BÁN HÀNG, LÀM VP ĐẠI DIỆN, CHO THUÊ GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG, 1 TUM, KHU LẠC LONG QUÂN, GẦN CHỢ BƯỞI, NT HIỆN ĐẠI, CÓ ĐH,
NL, GIƯỜNG TỦ, CÓ SẴN CHỈ VIỆC Ở, 3PN, 1PK BẾP, 6 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ GẤP NHÀ BT SỐ 14D NGÕ 1 ÂU CƠ, CẠNH KS SHERATON CHO THUÊ GẤP NHÀ BT
SỐ 14D NGÕ 1 ÂU CƠ, CẠNH KS SHERATON, DTSD 400M2, 80M2 X 5 TẦNG, SÀN VÀ CẦU
THANG GỖ, TRẢI THẢM GỒM 9 PHÒNG; 7 PHỤ, KHU DÂN TRÍ CAO, AN NINH TỐT, CÓ
CHỖ ĐỖ Ô TÔ, SÂN RỘNG, PHÙ HỢP LÀM VP, NHÀ Ở CHO NGƯỜI NN, GIÁ TT, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRONG NGÕ 13 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, 3 TẦNGX12 M2, CHÍNH CHỦ, ĐIỆN
NƯỚC RIÊNG, GẦN TRƯỜNG MẪU GIÁO, C1, C2, C3 CHU VĂN AN, SÂN RỘNG, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 32B MẶT PHỐ TRÍCH SÀI (GẦN NGÕ 282), ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY, ĐOẠN
VĂN CAO, NHÀ 4 TẦNG, MB 55 M2, MT 3M, CÁC TẦNG KHÉP KÍN, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 481 LẠC LONG QUÂN, 2 MẶT TIỀN, MỖI MẶT 9M, MẶT TRƯỚC LẠC LONG
QUÂN, MẶT SAU NHÌN RA HỒ TÂY, DIỆN TÍCH SÀN 140 M2, TỪ TẦNG 2: 165 M2, NHÀ 5T, 1
TẦNG HẦM, CÓ THANG MÁY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG "QUÀ TẶNG SINH NHẬT", DT 60 M2, GẦN CỔNG TRƯỜNG ĐH NỘI VỤ
HÀ NỘI VÀ TRƯỜNG CẤP II-III, KHU ĐÔNG DÂN CƯ, CHO THUÊ VÀ NHƯỢNG LẠI TOÀN
BỘ CH.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THỤY KHUÊ CHO THUÊ NHÀ 4 TẦNG MẶT PHỐ THỤY KHUÊ
MB:40M2 LÀM VĂN PHÒNG .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3,5T, SỐ 51 NGÕ 416 LẠC LONG QUÂN, DTMB 45 M2, MT 4M, H: ĐN, ĐẦY ĐỦ
NỘI THẤT, CÓ THỂ Ở HOẶC LÀM VP, 13TR/THÁNG, CÓ TL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ GO3 CHO THUE CHO THUÊ CĂN HỘ GO3 CIPUTRA 4PN ĐẦY ĐỦ ĐỒ TẦNG CAO CĂN
HỘ THIẾT KẾ SANG TRỌNG DẸP, SÀN GỖ HIỆN ĐẠI PHÙ HỢP ĐỂ ỞAI CÓ NHU CẦU VUI
LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 69 NGÕ 361 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, DT 30 M2X4T, 1 TUM, 3PN KHÉP
KÍN, 1PK, BẾP, ĐỦ TN, TIỆN NGƯỜI NN, HỘ GĐ Ở, 8 TRIỆU, CÓ TL, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CỬA
HÀNG 40 M2, TẠI 20 PHỐ PHÚ GIA, AN DƯƠNG VƯƠNG, CÓ 60 M2 SÂN, MT 4,5M, GIÁ 5
TRIỆU; NHÀ ĐỂ Ở 50 M2, GIÁ 2,5 TRIỆU, TIỆN HỘ GĐ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
LÀM VĂN PHÒNG, DT >60 M2, TẠI ĐẦU PHỐ NGUYỄN HOÀNG TÔN, GẦN QUẬN ỦY TÂY
HỒ, GIÁ 15 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐỂ Ở, KINH DOANH, SỐ 17G THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, ĐỐI DIỆN TRƯỜNG CẤP 2-3
CHU VĂN AN, DT 60 M2X3 TẦNG, TIỆN NGHI, NỘI THẤT CAO CẤP, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN,
GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ CAO CẤP G02, G3, E, P1-2 CIPUTRA, DT 119-150-182 M2, CHÍNH CHỦ, ĐÃ SỬA ĐẸP,
NHIỀU NT XỊN VIP, GIÁ RẺ, KHÔNG LẤY DV CỦA KH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ VĂN PHÒNG CAO CẤP CHO THUÊ VĂN PHÒNG CAO CẤP MẶT ĐƯỜNG XUÂN LA
TÂY HỒ. DIỆN TÍCH MỖI TẦNG 100M2, CÓ CẦU THANG MÁY, BỐ TRÍ MỘT PHÒNG SẾP,
MỘT PHÒNG CHUNG, TOA LET,THUẬN TIỆN CHO VĂN PHÒNG KINH DOANH HOẶC MỞ
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG. CÓ THỂ THUÊ CẢ NHÀ HOẶC TỪNG TẦNG, CÁC TẦNG TRÊN
MỖI TẦNG GIẢM 5%.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MĐ SỐ 373 THỤY KHUÊ, DT 39 M2, 2 TẦNG, MT 5M, SÂU 13M, CHO THUÊ LÂU
DÀI, GIÁ 10 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG VĂN PHÒNG , DT 40X2T, XUÂN LA, GIÁ 8TR,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ QUẬN TÂY HỒ, CẤP 4, MÁI TÔN, 1,5 TẦNG, NGÕ RỘNG, ÔTÔ ĐỖ CỬA, DTSD
110 M2, HĐDH, SỐ 10 NGÁCH 445/50 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ CIPUTRA CHO THUÊ BIỆT THỰ CIPUTRA, DIỆN TÍCH 180M2 X 03 TẦNG,
NỘI THẤT HIỆN ĐẠI, ĐÂY ĐỦ TIỆN NGHI. HỢP ĐỒNG DÀI HẠN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP CHO THUÊ CĂN HỘ TÒA P2- CIPUTRA - NAM THĂNG LONG, TÂY
HỒ, HN . DIỆN TÍCH CĂN HỘ 182M2; CĂN HỘ ĐƯỢC THIẾT KẾ NỘI THẤT CAO CẤP ĐẸP,
HIỆN ĐẠI, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, MỚI, KHÁCH VÀO Ở LUÔN. GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 XÂY MỚI, CHO THUÊ 2 TRIỆU, TẠI NGÕ 378 THỤY KHUÊ, DT 20 M2 + 15
M2 GÁC XÉP GỖ, ĐIỆN NƯỚC KHÉP KÍN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐIỆN
THOẠI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT KÈ HỒ TÂY, LÀNG YÊN PHỤ, DTMB 26 M2, MT 4,5M, 3,5 TẦNG, TIỆN
KINH DOANH, Ở, THOÁNG MÁT, SỐ NHÀ 76M, GIÁ 10 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG TRỌ, DT 19-24 M2, GIÁ 1,8-2,5 TRIỆU, NGÕ 445 LẠC LONG QUÂN, XUÂN LA,
TÂY HỒ, PHÒNG CÓ GÁC XÉP MỚI XÂY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
CẢ: THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN. DT 100M2, MT 6M CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN. DT SÀN 100M2. MT 6M, VỈA HÈ RỘNG, VỊ TRÍ
ĐẸP. RẤT TIỆN KINH DOANH LÀM NHÀ HÀNG, VĂN PHÒNG, SHOWROOM, … GIÁ THUÊ:
16 TRIỆU / THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 30 M2X5 TẦNG+ 10 M2 SÂN, NGÁCH 562 NGÕ CỔNG GIẾNG, NHÀ SỐ 6
P.BƯỞI, Q.TÂY HỒ, GIÁ 10 TRIỆU, CÓ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 629 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, DT 75 M2X3,5 TẦNG, MT 4,3M NHÌN RA HỒ
TÂY, 2 MẶT ĐƯỜNG, CÓ SỔ ĐỎ, CHÍNH CHỦ, KHU AN NINH TỐT, TIỆN LÀM VP, CTY, KD,
35 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN CHOI THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN DT
60M2,MT 4 M TIỆN KINH DOANH,THỜI TRANG,TÚI SÁCH GIẦY DÉP…………GIÁ THUÊ 12
TRIỆU LIÊN HÊ ĐỨC 0983465361.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
CHO THUÊ: 2000USD/ THÁNG, CÓ TL.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG SỐ 349 PHỐ THỤY KHUÊ, MT RỘNG 3M, MẶT SÀN 20 M2, NHÀ
MỚI XÂY 5 TẦNG, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, NGÕ 445 LẠC LONG QUÂN, ÔTÔ VÀO ĐƯỢC NHÀ, DT 100 M2, MT 7M,
XÂY THÀNH 2 NHÀ 50 M2, ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, BÌNH NL, PHỤ RIÊNG, 1 NHÀ: 3 TRIỆU, 2 NHÀ:
5,8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ 8
TRIỆU Đ/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHA
O VAKINH DOANH LUON HAI NHÀ XÂY CẤP 4 , TIỆN Ở VÀ LÀM CỦA HÀNG HOẶC
XƯỞNG THỢ . MỘT CÁI DIỆN TÍCH 160 M2 , ĐẤT SỔ ĐỎ , MT 7M , ĐƯỜNG BÊ TÔNG 7M ,
THÔN BẮC NHẬT TÂN VÀ MỘT CÁI 300M2 , ĐẤT SỔ XANH , MT 10M , ĐƯỜNG BÊ TÔNG
7M SÁT CHỢ DÂN SINH QUẢNG AN,LÀM XƯỞNG SX TOT , AI CÓ NHU CẦU THUÊ HOẶC
MUA , MỜI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MỚI XÂY, DT 25 M2X4,5 TẦNG, 3PN, SÀN GỖ, 3WC, TẠI AN DƯƠNG, TÂY HỒ;
NHÀ MỚI XÂY, DT 50 M2X7T, 5PN, CẦU THANG MÁY, TẠI THỤY KHUÊ, TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, XÂY MỚI CHO THUÊ GIÁ 2 TRIỆU, NGÕ 378 THỤY KHUÊ, DT 15 M2+10
M2 GÁC XÉP GỖ, CAO THOÁNG, TÔN XỐP CHỐNG NÓNG, ĐIỆN NƯỚC KK.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 5 TẦNG, GẦN HỒ TÂY, THOÁNG MÁT, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, 10 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 12/03 NHÀ G03 CIPUTRA, DT 150 M2, 4PN, 1PK, 1P.BẾP, SÀN GỖ, ĐẦY ĐỦ
TIỆN NGHI, VÀO Ở NGAY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, NGÕ 46 ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, Q.TH, DT 18 M2X2 PHÒNG, BẾP,
PHỤ, SÂN RIÊNG BIỆT (20 M2), ĐIỆN NƯỚC, AN NINH TỐT, 2,8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ VƯỜN TẠI ĐƯỜNG 9, KHU TT F361 AN DƯƠNG, DT 100 M2, DT NHÀ 50 M2, 3P,
1 BẾP, PHỤ, ĐƯỜNG VÀO RỘNG 6M, SÂN ĐỂ 2 ÔTÔ, DÂN TRÍ CAO, AN NINH TỐT, CC, 5
TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP CIPUTRA, DT 120 M2, 3 PHÒNG NGỦ, 1 BẾP, 1 PHÒNG
KHÁCH, ĐỦ TIỆN NGHI, PHÒNG 5, TẦNG 11, NHÀ G02, GIÁ THỎA THUẬN, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ VÕNG THỊ, 100/180 M2X2 TẦNG, SỬA ĐẸP, CÓ ĐIỀU HÒA, TV, BẾP GA,
SÂN VƯỜN, GARA, GẦN HỒ TÂY, TIỆN Ở, LÀM VP, GIÁ 14 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DÀI HẠN BIỆT THỰ SONG LẬP D3, VƯỜN ĐÀO LẠC LONG QUÂN, CẠNH KHU ĐÔ
THỊ CIPUTRA, DT MẶT BẰNG 180 M2, DTXD 500 M2, NHÀ MỚI, SÂN VƯỜN ĐẸP, RỘNG, CÓ
NHIỀU CHỖ ĐỂ XE, THÍCH HỢP LÀM VĂN PHÒNG, TRỤ SỞ CÁC CÔNG TY, NGƯỜI NƯỚC
NGOÀI Ở, GIÁ HỢP LÝ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CCCC SỐ 1504 NHÀ G02, KHU CIPUTRA, DT 120 M2, 3PN, 1PK, 2 PHỤ, ĐỦ
ĐỒ, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
PHÒNG 15 M2, TẦNG 3, NHÀ BIỆT THỰ SÂN VƯỜN, CÓ GIƯỜNG, ĐH, TỦ, SỐ 282C ĐƯỜNG
ÂU CƠ, GIÁ 3 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 8 NGÕ 35 XUÂN LA, DIỆN TÍCH 60 M2, 4 TẦNG, 8 PHÒNG, 4WC, GẦN PHỐ,
TIỆN Ở,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ NHÀ GẤP CẦN CHO THUÊ NHÀ GẤP. ĐỊA CHỈ: SỐ 5 NGÁCH 50/67 ĐƯỜNG
ĐẶNG THAI MAI (ĐỐI DIỆN CỔNG CŨ PHỦ TÂY HỒ), TÂY HỒ, HÀ NỘI. DIỆN TÍCH: 60M2, 4
TẦNG + 1 TUM, 1 PHÒNG KHÁCH, 1 BẾP, 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI. NẰM TRONG
KHU ĐẤT "VÀNG" CỦA HÀ NỘI, CÁCH PHỦ TÂY HỒ 150M, YÊN TĨNH, KHÔNG KHÍ TRONG
LÀNH, THOÁNG MÁT; DÂN TRÍ CAO. PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG HỘ GIA ĐÌNH, ƯU TIÊN
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI. GIÁ CẢ HỢP LÍ, CÓ THỂ THỎA THUẬN. MIỄN TRUNG GIAN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG, 6 PHÒNG, CÓ WC MỖI TẦNG, DTMB 48 M2/TẦNG, NGÕ THOÁNG
RỘNG 4M, SỐ 639/39 HOÀNG HOA THÁM, TÂY HỒ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ E1 CIPUTRA, TẦNG 12B, CĂN 04, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, DIỆN TÍCH 123 M2, 3
PHÒNG NGỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ MỚI, ĐỦ TIỆN NGHI 45 M2, 1PN, AN NINH TỐT, CÁCH HỒ TÂY 50M, YÊN
TĨNH, CHÍNH CHỦ, 8 TRIỆU, GỒM TH CÁP, INTERNET, NƯỚC SẠCH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 18 M2, 4 TẦNG, NGÕ 9 ĐẶNG THAI MAI, GẦN UBND PHƯỜNG QUẢNG AN, TÂY
HỒ, CÓ NL, ĐH, BẾP TỦ, BÀN GHẾ, NỘI THẤT MỚI, 5 TRIỆU, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG KHÉP KÍN, CÓ GÁC XÉP, DT 30 M2, CỤM 2 PHÚ THƯỢNG, GIÁ RẺ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ VÀ BÁN NHÀ DT 50 M2, 5 TẦNG, NGÕ 603 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, HƯỚNG
ĐN, MẶT ĐƯỜNG RỘNG 12M, 20 TRIỆU, BÁN 9,5 TỶ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP 308 NHÀ G3 CIPUTRA HÀ NỘI, DIỆN TÍCH 125 M2, 2 PHÒNG NGỦ,
1 PHÒNG LÀM VIỆC, PHÒNG KHÁCH, PHÒNG BẾP, ĐẦY ĐỦ ĐỒ ĐẠC, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở HIỆN ĐẠI NHÀ 4 TẦNG DIỆN TÍCH TOÀN BỘ 120M2, DIỆN TÍCH NHÀ 56M2. 2
PHÒNG KHÁCH, 1 PHÒNG BẾP, 5 PHÒNG NGỦ. CÓ TIVI,DVD,DÀN ÂM THANH, ĐIỆN
THOẠI, INTERNET, TRUYỀN HÌNH CÁP...., NỘI THẤT HIỆN ĐẠI NHẬP KHẨU TỪ CHÂU ÂU,
CÓ SÂN ĐỂ ĐƯỢC 2 ÔTÔ CON. GẦN CHỢ, CÁCH ĐƯỜNG THANH NIÊN, HỒ TÂY 500M ÔTÔ
ĐỖ TRƯỚC CỬA, AN NINH CAO. YÊN TĨNH THÍCH HỢP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ.
SỐ NHÀ 53 NGÕ 15 ĐƯỜNG HỒNG HÀ - AN DƯƠNG - TÂY HỒ - HÀ NỘI. AI CÓ NHU CẦU
XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG CHO THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG SỐ 280 LẠC LONG QUÂN, TỔNG DIỆN
TÍCH 30M2, MẶT TIỀN 3M, SÂU 10M,VỆ SINH KHÉP KÍN, CỬA KÍNH THỦY LỰC BÊN
TRONG, CỬA XẾP BÊN NGOÀI. GIÁ THUÊ 10 TRIỆU VND/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, DT 20 M2, ĐIỆN NƯỚC VỆ SINH KHÉP KÍN, NGÕ 210 ÂU CƠ, GIÁ 2,2
TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ AI CÓ
NHU CẦU THUÊ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
THUÊ CĂN HỘ, NHÀ QUẬN TÂY HỒ CẦN THUÊ CĂN HỘ, NHÀ QUẬN TÂY HỒ CÔNG TY
EM ĐANG CÓ NHIỀU KHÁCH MUỐN THUÊ CĂN HỘ, NHÀ QUẬN TÂY HỒ , ANH CHỊ CÓ
CĂN HỘ CẦN CHO THUÊ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ 45
TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
DT 40 M2X1,5 TẦNG, NHÀ XÂY MỚI, CÁCH MẶT PHỐ ÂU CƠ 20M, NGAY CỔNG CÔNG
VIÊN NƯỚC, ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 4 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 18 M2, 5 TẦNG, Ở LÀNG YÊN PHỤ, Q.TÂY HỒ, GIÁ 5,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHCC
CT14A VƯỜN ĐÀO, CĂN 75 M2, 2 PN, VIEW HỒ TÂY, 7 TRIỆU; CĂN 93 M2, 3 PN, 7 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 55 M2X3,5 TẦNG, NGÕ 120 HOÀNG HOA THÁM, 4PN, 1PK, 1 BẾP, ĐIỆN
NƯỚC TỐT, ÔTÔ ĐỖ CỬA, GIÁ 8 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
SỐ 1B NGÕ 218 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, DT 90 M2X5 TẦNG, AN NINH, ĐIỆN NƯỚC TỐT,
CHO THUÊ LÂU DÀI, GIÁ 15 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DT 90 M2X2,5 TẦNG, NGÕ 310 NGHI TÀM, 4PN, 3WC, CÓ VƯỜN, ĐƯỜNG 5,5M, CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRONG KHU TẬP THỂ QUÂN ĐỘI, XUÂN LA, DT 45 M2, GÁC XÉP 20 M2, SÂN,
CỔNG RIÊNG BIỆT, ĐIỆN NƯỚC CHÍNH CHỦ, AN NINH TỐT, GIAO NHÀ NGAY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, KHÉP KÍN, DT 24 M2, PHỤ, CÓ NL, NHÀ MỚI SỬA, NÂNG CẤP, 254A PHỐ
THỤY KHUÊ, DỐC TAM ĐA, CẠNH CHỢ THỤY KHUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ C4 DT 50 M2+ XÉP, NGÕ RỘNG THOÁNG, NHÀ SỬA ĐẸP, GIÁ 4,7 TR/TH, SỐ
21C/290/4 ĐƯỜNG BƯỞI, HOẶC NGÕ 115 ĐÀO TẤN NHÀ 21C, P.NGỌC KHÁNH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XIN
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC THÔNG TIN NÀY.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÓ
NHÀ CHO THUÊ TẠI AN DƯƠNG TÔI CÓ NHÀ ĐỂ KHÔNG, MUỐN CHO THUÊ. NHÀ CẤP 4 ,
CÓ GÁC SÉP, RIÊNG BIỆT, DIỆN TÍCH 20M. TRONG NGÕ MUỐN CHO THUÊ ĐỂ LÀM NHÀ
Ở, KHO CHỨA HÀNG...AI CÓ NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 27C NGÕ 29 PHỐ VÕNG THỊ, LÀM VP, NHÀ Ở, DT 100 M2, SỬ DỤNG 72 M2X4
TẦNG, CÓ 7 PHÒNG RỘNG, ÔTÔ ĐỖ SÂN NHÀ, TIỆN NGHI ĐỦ, GIÁ 26 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VỚI
THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP, TỈ MỈ TỪNG CHI TIẾT BÀI TRÍ TỪ CHẤT GỖ VÀ THỦY TINH
KÍNH TRONG NỘI THẤT, THÊM MỘT CHÚT HƠI THỞ MÁT LÀNH TỪ ĐỘ CAO HIẾM CÓ,
KHÔNG GIAN NƠI ĐÂY MANG LẠI SỰ TINH TẾ, THƯ THÁI VÀ MỘT CHÚT LÃNG MẠN
NÊN THƠ CHO CUỘC SỐNG ….

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 124/22 SỐ NHÀ 32 TỔ 1 CỤM 1, PHƯỜNG TỨ LIÊN, MT 3,5M, DT 30 M2,
ÔTÔ ĐỖ CỬA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ 5
TẦNG, DT 32 M2/TẦNG, BẾP, P.ĂN, ĐỂ XE, TẦNG : PK (CÓ THỂ LÀM PN)+WC, TẦNG 3, 4:
PN, WC, TẦNG 5: KHU MÁY GIẶT, TUM, SÂN PHƠI, ĐIỆN THOẠI, INTERNET, NHÀ Ở, VỊ
TRÍ THUẬN TIỆN, CÁCH MẶT ĐƯỜNG NGHI TÀM 15M, KHÁCH SẠN SOFI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ MẶT BẰNG LÔ GÓC MẶT PHỐ HOÀNG HOA THÁM VÀ LẠC LONG QUÂN, MT 20M, 2
TẦNG, DT TẦNG 1: 400M2, TẦNG 2: 150M2, MT THOÁNG, VỈA HÈ RỘNG, HĐ DÀI HẠN, 90
TR/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
CHO THUÊ : 13 TR/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ Ở KÈ HỒ TÂY, 2PN, DT 120 M2, TRANG THIẾT BỊ CAO CẤP, ĐẦY ĐỦ, CÓ
THỂ Ở NGAY, TẠI LÀNG YÊN PHỤ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ VƯỜN ĐÀO LÀM VĂN PHÒNG. CẦN CHO THUÊ NHÀ VĂN PHÒNG LÀM
VIỆC: ĐỊA CHỈ: SỐ NHÀ D6B1 KHU BIỆT THỰ VƯỜN ĐÀO - TÂY HỒ - HÀ NỘI.MÔ TẢ: VĂN
PHÒNG VỚI 2 MẶT TIỀN, DIỆN TÍCH SÀN 200 M2, 6 TẦNG BAO GỒM 1 TẦNG HẦM VÀ 1
TUM, CÓ CẦU THANG MÁY ( TẦNG HẦM CHỨA 1 LƯỢNG XE RẤT LỚN, KHOANG 4 OTO
VÀ RẤT NHIỀU XE MÁY).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT >5 M2, MĐ VEN HỒ TÂY (NHÌN RA HỒ TÂY, GẦN LÀNG VIỆT NHẬT) VÀ
NỐI LIỀN NGÕ NHỎ DÀI 5MX0,8M LÀ DT PHÒNG KK 30 M2, CÓ: ĐH, NL, TL, MG, NET,
THC, ĐIỆN, NƯỚC THEO HĐ RIÊNG, TIỆN KD CAFE, LÀM VP, NGƯỜI VN: 4 TRIỆU, NGƯỜI
NN Ở: 5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ Ở TOÀ G02, CIPUTRA, TÂY HỒ, HÀ NỘI GIÁ RẺ CĂN HỘ CÓ
DIỆN TÍCH 123M2, 3PN, 2VS, PK RỘNG + BẾP RIÊNG BIỆT, SÀN GỖ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ ĐẠC NỘI
THẤT KHÁCH CHỈ MANG QUẦN ÁO ĐẾN Ở. GIÁ 750USD. MIỄN MỌI PHÍ DỊCH VỤ CHO
KHÁCH THUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 CHO THUÊ NHÀ CẤP 4 MỚI XÂY NGÕ 124 ÂU CƠ PHƯỜNG TỨ LIÊN TÂY
HỒ 2 PHÒNG , 1 GÁC XÉP , BẾP, CÔNG TRÌNH PHỤ KHÉP KÍN , DIÊN TÍCH TRÊN 50 M. AN
NINH TỐT, CÁCH ĐƯỜNG Ô TÔ 20M.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ PHỐ LẠC LONG QUÂN. DT 50M2 X 4 TẦNG, TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, CHO
THUÊ NHÀ NGÕ PHỐ LẠC LONG QUÂN. DT 50M2 X 4 TẦNG, NHÀ THIẾT KẾ ĐẸP, HIỆN
ĐẠI GỒN 4 PHÒNG NGỦ, 1PK, 1 BẾP, 1 PHÒNG THỜ, 1 SÂN PHƠI. ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI:
ĐIỀU HÒA, MÁY GIẶT, TIVI, TỦ LẠNH, BÀN GHẾ, GIƯỜNG TỦ, TỦ BẾP, NÓNG LẠNH, …
NGÕ OTO ĐỖ CỬA. RẤT THÍCH HỢP CHO HỘ GIA ĐÌNH, NNN Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG
CÔNG TY. GIÁ THUÊ: 10 TRIỆU / THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 ĐẶNG THAI MAI CÓ SÂN VƯỜN 110M2 GIÁ 6,8 TRIỆU/THÁNG CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 110M2 CÓ NHÀ 50M2, 2 PHÒNG, 2 PHỤ, BẾP, ĐIỀU
HÒA, NÓNG LẠNH, SÂN RỘNG RÃI, CÂY CỐI THOÁNG MÁT, YÊN TĨNH, DÂN TRÍ CAO -
SÁT CẠNH KHU BIỆT THỰ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, ĐI LẠI THUẬN TIỆN, ĐIỆN NƯỚC
GIÁ NHÀ NƯỚC.... TẠI NGÕ 12 ĐẶNG THAI MAI. GIÁ 6,8 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CT14A1 VƯỜN ĐÀO- TÂY HỒ. CHO THUÊ CĂN HỘ CT14A1 VƯỜN ĐÀO-
TÂY HỒ. 75M2 THIẾT KẾ 2PN, 1WC, ĐH, NL. GIÁ 8TR/ THÁNG. VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT
BẰNG CHO THUÊ Ở MẶT HỒ TÂY, SỐ 74B, VỪA Ở VỪA KINH DANH TỐT, GIÁ 6
TRIỆU/THÁNG, HỢP ĐỒNG 7 NĂM.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 45 M2X3 TẦNG, 6 PHÒNG, NGÕ TO, ÔTÔ ĐỖ CỬA, TIỆN HỘ GĐ Ở, MIỄN TG,
KHÔNG TIẾP QC.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CH 808 G2 CIPUTRA, KHU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ TÔ NGỌC VÂN, MT 6M, DT 100 M2, XÂY 5 TẦNG, MẶT TRƯỚC NHÌN
RA HỒ TÂY, MẶT SAU NHÌN RA HỒ QUẢNG BÁ, TIỆN LÀM VP, NHÀ HÀNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
( MIỄN PHÍ 100% DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG ĐI THUÊ ).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 6 NGÕ 654 LẠC LONG QUÂN- Q TÂY HỒ CHO THUÊ NHÀ SỐ 6 NGÕ 654 LẠC
LONG QUÂN- Q TÂY HỒ. NHÀ 5 TẦNG, DIỆN TÍCH 1 TẦNG 72M2, MỚI XÂY XONG NĂM
2010. 5 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG BẾP, 2 PHÒNG KHÁCH, 4 PHÒNG VỆ SINH. NỘI THẤT XỊN,
CẦU THANG GỖ, SÀN NHÀ GỖ, TỦ BẾP GỖ, TRANG THIẾT BỊ HOÀN CHỈNH TIVI, TỦ
LẠNH, ĐIỀU HÒA, MÁY GIẶT. CHƯA CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG NÊN CHO HỘ GIA ĐÌNH
HOẶC TÂY THUÊ. GIÁ 18 TRIỆU VND/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG NGHI TÀM, DT SÀN 110 M2, 5 TẦNG, MT 5,8M, CÓ GARA ĐỂ XE
VÀ CẦU THANG MÁY, CÓ THỂ THUÊ 3 TẦNG, GIÁ TL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TÒA NHÀ VP, KS CAO TẦNG, SỐ 713 LẠC LONG QUÂN, DIỆN TÍCH MẶT BẰNG 267
M2X8 TẦNG, MẶT TIỀN 16,8M, DÀI 15,9M, Ô TÔ TẢI VÀO ĐƯỢC, 167-523N/M2/SÀN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
THUÊ: 16 TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN
TÍCH 100M2, MT: 5M. CHO THUÊ 3 TẦNG + TẦNG 1 ĐỂ XE, CÓ THANG MÁY. NHÀ MỚI
XÂY, VỈA HÈ RỘNG DÃI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ TẦNG 17, TÒA E4, CIPUTRA, DT 123 M2, 3 PHÒNG NGỦ, 2 PHỤ,
SÀN GỖ TỰ NHIÊN, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, VÀO Ở NGAY, 22 TRIỆU, MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ XÂY MỚI XONG, 4,5 TẦNG, DT 50 M2, KHU DA AO ĐÌNH PHÚ THƯỢNG, GIÁ 10
TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ C4, MÁI TÔN XỐP, DT 18-23 M2+8 M2 XÉP, PHỤ KK, ĐN, INTERNET, THC ĐẦY
ĐỦ, 2,5-3,5TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN, SỐ NHÀ 579, DT 80 M2, MT 4,5M, CÓ THUỂ THUÊ
CẢ TẦNG 2, DT 100 M2, MỚI XÂY, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MĐ NG.H.TÔN, TDT 100 M2, XÂY 53 M2, SÂN TRƯỚC SÂN SAU ĐỂ XE, TIỆN
LÀM VP NHÀ NGHỈ, 15 TR/TH, CHO THUÊ LÂU DÀI, ĐIỆN TRƯỚC KHI ĐẾN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ HOẶC BÁN 2 NHÀ CHUNG CƯ MINI PHÚ THƯỢNG, PHÒNG 204, DT 36 M2 VÀ
PHÒNG 101, DIỆN TÍCH 48 M2, CÓ XÉP 15 M2.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP KHU VỰC HỒ TÂY CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP KHU TÂY HỒ,
HÀ NỘI, THIẾT KẾ TỪ 1 ĐẾN 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, VỚI SOFA, GHẾ, TV,
GIƯỜNG, DỤNG CỤ NHÀ BẾP VÀ CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH. CƠ SỞ VẬT CHẤT BAO GỒM
ĐIỀU HÒA, MÁY GIẶT, TỦ LẠNH, KẾT NỐI INTERNET, TRUYỀN HÌNH CÁP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -DT
434M 5PN 5000$ PENHOUSE 3TẦNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 25 M2, CT PHỤ KK, TRẦN CHỐNG NÓNG, ĐỒNG HỒ CT ĐIỆN RIÊNG, NƯỚC
SẠCH ĐẦY ĐỦ, GIÁ THUÊ HỢP LÝ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ KHU
CĂN HỘ GOLDEN WESTLAKE NẰM GẦN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ, KHU DÂN TRÍ CAO,
AN NINH TỐT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ TẦNG 2, KHÉP KÍN, 3 PHÒNG VÀ NÓNG LẠNH, ĐIỆN NƯỚC, AN NINH TỐT, DTSD 60
M2+XÉP, TẠI 16A THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, GIÁ 5,2 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT
THỰ HẠNG SANG CHO THUÊ TÂY HỒ BIỆT THỰ CAO CẤP CHO THUÊ VỚI TỔNG DIỆN
TÍCH SỬ DỤNG 1300M2. 3 TẦNG NỔI GỒM NHIỀU PHÒNG VỚI DIỆN TÍCH VÀ ĐỒ ĐẠC
KHÁC NHAU. XUỐNG TẦNG HẦM LÀ PHÒNG KARAOKE, BIZA, 1 PHÒNG NGỦ CAO CẤP.
XUỐNG SÂU NỮA LÀ HẦM RƯỢU CHẠY XUNG QUANH BIỆT THỰ. BIỆT THỰ ĐƯỢC
THIẾT KẾ RẤT CÔNG PHU VÀ HIỆN ĐẠI. GARA ÔTÔ, SÂN VƯỜN, NON BỘ, PHÒNG TRÀ
ĐẶC BIỆT.....PHÙ HỢP CHO CÁC ĐẠI SỨ QUÁN HOẶC CÁC TỔ CHỨC CÔNG TY.HOLITE:
0985436250.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG TRỌ CHO THUÊ, TIỆN LỢI, GẦN TRƯỜNG CHỢ, AN NINH TỐT, DT 15 M2, CÓ
CHỖ ĐỂ XE RIÊNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ 249A THỤY KHUÊ 142M2, VIEW HỒ TÂY, 3PN, PK, BẾP,
NỘI T CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ 249A THỤY KHUÊ 142M2, VIEW HỒ TÂY, 3PN, PK,
BẾP, NỘI THẤT CHÂU ÂU, TIỆN GIÁ ĐÌNH, NGƯỜI NN Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 41A NGÕ 120/4 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, DT 45 M2X3 TẦNG, 3 PN, PK, BẾP,
3 PHỤ, ĐIỆN NƯỚC,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4T, DT 27 M2, CÓ SÂN RỘNG, 2 MẶT NGÕ, NHÀ MỚI SƠN SỬA SẠCH ĐẸP, 2PN,
1PK, WC KHÉP KÍN, ĐỐI DIỆN KS SHERATON, 6 TRIỆU, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
CẢ: 15 TRIỆU CÓ THOẢ THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ DT 20 M2, KHÉP KÍN, DÂN CƯ ĐÔNG, NGÕ RỘNG, TIỆN KD NHỎ, NGÕ 81
ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, GIÁ HỢP LÝ, MIỄN TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ ĐIỂM BÁN HÀNG ĂN BUỔI CHIỀU TỪ 13H ĐẾN KHUYA, PHỐ YÊN PHỤ NHỎ, BÁN
HẢI SẢN, CHÈ SÀI GÒN....

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ GẤP CĂN PHÒNG CAO CẤP CHO THUÊ PHÒNG S30M2 BAN CÔNG RỘNG PHÒNG
ĐẸP ( ĐỐI DIỆN TRƯỜNG NỘI VỤ MẶT ĐƯỜNG XUÂN LA, KHU TẬP THỂ PHÁO BINH).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN KHU VÕNG THỊ, CÁCH HỒ TÂY 50M, DT 90/120 M2X4 TẦNG,
2P RỘNG/TẦNG, 3 MẶT THOÁNG, SÂN CỔNG RIÊNG BIỆT, DÂN TRÍ CAO, TIỆN Ở, LÀM VP,
NHÀ TRẺ, 16 TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ Ở TẦNG 5 ĐƯỜNG XUÂN DIỆU CHO THUÊ CĂN HỘ Ở TẦNG 5 ĐƯỜNG
XUÂN DIỆU - BẠCH ĐẰNG - MỚI XÂY ĐẸP DIỆN TÍCH 130M , 2 PHÒNG NGỦ , 1 PHÒNG
KHÁCH, HAI PHÒNG TẮM, 1 BẾP, 1 WC. CÓ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI GIÁ : 1200 USD/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CCCC TẦNG 6, TOÀ P1 CIPUTRA , TÂY HỒ , HÀ NỘI CHO THUÊ CCCC TẦNG 6, TOÀ
P1 CIPUTRA , TÂY HỒ , HÀ NỘI, DIỆN TÍCH: 145M2, CÓ THỂ XEM NHÀ VÀ VÀO Ở NGAY,
3PHÒNG NGỦ, 2WC, PHÒNG KHÁCH RỘNG, ĐỒ CƠ BẢN, VIEW VÒI PHUN NƯỚC, ĐẦY ĐỦ
DỊCH VỤ: BỂ BƠI, TENIS, SÂN CHƠI TRẺ EM… BÃI ĐẬU XE Ô TÔ, ĐẢM BẢO AN NINH TỐT
. GIÁ: 1000$.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP TÒA NHÀ 603 LẠC LONG QUÂN, DÙNG THẺ TỪ ĐỂ
VÀO CÁC CĂN HỘ TẦNG 10, DT 148 M2, 3 PHÒNG NGỦ, 2 PHỤ, PHÒNG KHÁCH, BẾP, ĐÃ
SỬA LẠI NỘI THẤT MỚI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 2 MĐ ÂU CƠ, CẦU THANG RIÊNG, CÓ CHỖ ĐỂ XE, DT 70 M2, GIÁ 8 TRIỆU/TH.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG DT 25 M2, ĐẸP, CÓ WC, NÓNG LẠNH RIÊNG, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, GẦN
CHỢ, CÁCH ĐƯỜNG THỤY KHUÊ 30M, KHU DÂN TRÍ CAO, AN NINH TỐT, GIÁ 2
TRIỆU/PHÒNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH THUÊ NHÀ SỐ 4/190 HOÀNG HOA THÁM, Q.TÂY HỒ, DT 36 M2X4 TẦNG, GIÁ
8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ, 4 PHÒNG WC KHÉP KÍN,
ĐƯỜNG 6M, HƯỚNG ĐÔNG NAM, SỐ 19 NGÕ 310 NGHI TÀM, HỒ TÂY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 804 CT2 XUÂN ĐỈNH CHÍNH CHỦ CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ 804 TÒA NHÀ
CT2 KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN XUÂN ĐỈNH, DIỆN TÍCH 147M2, 3PN, CĂN GÓC NHÌN RA
CÔNG VIÊN HÒA BÌNH. GIÁ CHO THUÊ 8TR / THÁNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
CHO THUÊ CH BIỆT LẬP. TẦNG 2, KTT BAO BÌ XUẤT KHẨU, AN DƯƠNG VƯƠNG, TÂY
HỒ. DTSD 75M2+XÉP. KHÉP KÍN, RIÊNG BIỆT. NHÀ CÓ ĐH+NL+BẾP GA+MÁY GIẶT.. GIÁ
TT, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ YÊN PHỤ, DT 30M2, MT 4M CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ YÊN PHỤ, DT
30M2, MT 4M, GIÁ 10TR, NHÀ VỊ TRÍ ĐẸP, TIỆN ĐẶT VĂN PHÒNG, CỬA HÀNG KINH
DOANH…..GIÁ 10TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG, 1 TUM, DT SÀN 72M2, TDTSD 300M2, MỖI TẦNG 2 PHÒNG, ĐƯỜNG
RỘNG, Ô TÔ VÀO TẬN NƠI, SỐ NHÀ 22 NGÕ 409 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, PHÚ
THƯỢNG TÂY HỒ, GIÁ 6 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG, DTMB 50 M2+20 M2 SÂN, Ô TÔ ĐỖ CỬA, SỐ 3 ĐƯỜNG AN DƯƠNG
VƯƠNG, NGÃ BA AN DƯƠNG VƯƠNG, LẠC LONG QUÂN, ÂU CƠ, 4 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ TẠI TÂY HỒ, DT 500 M2, ĐỦ TIỆN NGHI, NHÀ ĐẸP, VƯỜN RỘNG, YÊN
TĨNH, THOÁNG MÁT, GARA ĐỂ ĐƯỢC 5 ÔTÔ, CÓ BỂ BƠI, GIÁ 45 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐẤT CHO THUÊ CĂN HỘ 4 TẦNG TẠI ĐƯỜNG NGHI TÀM. ĐIỆN NƯỚC NỘI
THẤT ĐẦY ĐỦ, GẦN CHỢ VÀ TRƯỜNG HỌC. OTO ĐỖ CÁCH NHÀ 10M. CÓ NƠI GỬI OTO
QUA ĐÊM. MỌI CHI TIẾT XIN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 2 CĂN NHÀ 1 TẦNG, NHÀ MỚI, DT 20 M2/NHÀ, DT 20 M2, BẾP, PHỤ KK, NGÕ 445
LẠC LONG QUÂN, ƯU TIÊN NGƯỜI ĐI LÀM, SV, GIÁ 2 TRIỆU/NHÀ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
DT 60M2, MẶT NGÕ RỘNG, ĐƯỜNG 14M, KHÉP KÍN, RIÊNG BIỆT, XÂY MỚI, ĐẸP, CÓ THỂ
Ở HOẶC KD, GIÁ 6TR/TH, Đ/C NHÀ SỐ 38 NGÕ 275 ÂU CƠ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, DIỆN TÍCH 50M2, MẶT TIỀN 6M, 1 TẦNG,
THUẬN TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, CỬA HÀNG ĂN, VĂN PHÒNG PHẨM, VỊ TRÍ ĐẸP,VỈ HÈ
RỘNG, ĐƯỜNG TRƯỚC NHÀ RỘNG 20M, THUẬN TIỆN GIAO THÔNG, GIÁ THUÊ
10TR/THÁNG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN DT 60M, NHÀ MẶT TIÊN RỘNG VỊ TRÍ KINH
DOANH CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN DT 60M, NHÀ MẶT TIÊN RỘNG VỊ
TRÍ KINH DOANH THỜI TRANG MỸ PHẨM ………….GIÁ 15TR

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ NHÀ DT 31M2 X3 TẦNG 2 PHÒNG NGỦ 2 WC SỐ 4 TT DỆT KIM XUÂN ĐỈNH TỪ
LIÊM HA NỘI GIÁ 3,5TR/THANG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI HỒ TÂY TÒA NHÀ NẰM TẠI SỐ 75C/50 ĐẶNG THAI
MAI, TÂY HỒ, HÀ NỘI HOẶC BẠN CÓ THỂ ĐI THEO NGÕ 27 XUÂN DIỆU – ĐƯỜNG VEN HỒ
TÂY. CÁC CĂN HỘ CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU NHÌN RA HỒ VÀ ĐƯỢC TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ TIỆN
NGHI VỚI PHÒNG KHÁCH, PHÒNG TẮM, PHÒNG NGỦ VÀ BẾP RẤT XINH XẮN. CÁC DỊCH
VỤ KHÁC ĐI KÈM BAO GỒM: LỄ TÂN, BẢO VỆ, THANG MÁY, PHỤC VỤ PHÒNG, GIẶT LÀ,
INTERNET (WIFI), TRUYỀN HÌNH CÁP,… CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG NHỮNG
YÊU CẦU ĐẶC BIỆT DÀNH CHO BẠN.CHÚNG TÔI CHO THUÊ THEO NGÀY, THEO TUẦN
TÙY THEO NHU CẦU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 425 BẾN BẠC, AN DƯƠNG VƯƠNG, PHÚ THƯỢNG, DT 30 M2, MỚI XÂY, 2
PHÒNG, KHÉP KÍN, HƯỚNG: NAM, ĐIỆN NƯỚC, AN NINH TỐT, TIỆN CHO HỘ GIA ĐÌNH Ở,
GIÁ 1,8 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MIỄN
TRUNG GIAN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 117 M2 ĐẤT ĐỂ XÂY BIỆT THỰ, SĐCC, ÔTÔ VÀO ĐƯỢC, CẠNH HỒ TÂY VÀ VƯỜN
QUẤT APARTMENT 10-12 NĂM TẠI ĐƯỜNG TÂY HỒ, QUẢNG AN, GIÁ TT, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG KÈ HỒ TÂY, DT 50 M2X5T, 8P, TIỆN LÀM VP, KD COFFEE, GIÁ 35
TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VP, KD, SỐ 238-240 ĐƯỜNG NGHI TÀM, TÂY HỒ, 2 MẶT ĐƯỜNG, MT 10M,
DT SÀN 150 M2X5T, GỒM 15 PHÒNG KK, NƯỚC SẠCH, ĐIỆN 3 PHA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÁCH 76 SỐ NHÀ 18 ĐƯỜNG XUÂN LA, TÂY HỒ, DTSD 41 M2, 2 TẦNG, 3
PHÒNG, ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, ÔTÔ VÀO TẬN CỬA, GIÁ 6 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG, Q.TÂY HỒ, CHỢ TỨ LIÊN, ĐƯỜNG NƯỚC PL, DT 35 M2X2, TIỆN ĐI
LẠI, 4,5 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT
80M2, 2PN, 1VS, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI ĐỒ ĐẠC, CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ ĐỂ Ở,.VỊ
TRÍ NẰM TRÊN PHỐ ĐẶNGTHAI MAI, GẦN HỒ TÂY, TÒA NHÀ 9 TẦNG, CGIÁ THUÊ:
11TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT
101M2, 2PN, 2VS, SÀN GỖ, TỦ BẾP, CHO THUÊ LÀM VĂN PHÒNG HOẶC ĐỂ Ở, GIÁ THUÊ
THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG SỐ 301B THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, CHO THUÊ CẢ NHÀ, DT 25 M2, CỬA
CUỐN, CỬA KÍNH, GIÁ 11 TRIỆU, HĐDH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP TÒA NHÀ 17 TẦNG NGÕ 603 LẠC LONG QUÂN CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP TÒA NHÀ 17 TẦNG HANCOM NGÕ 603 ĐƯỜNG LẠC
LONG QUÂN CĂN GÓC ĐẦU HỒI .DIỆN TÍCH 162 M2 THIẾT KẾ 03 PHÒNG NGỦ , 03 VỆ
SINH , 01 PHÒNG KHÁCH , 01 BẾP . NHÀ KHÔNG ĐỒ TIỆN LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY
.XIN VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 40 M2, 2,5 TẦNG, NGÕ 130 THỤY KHUÊ, NHÀ ĐẸP, TIỆN Ở, KD, KHÔNG GIAN
THOÁNG ĐÃNG, GẦN HỒ, GIÁ 8 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 15A ÂU CƠ, DT 200 M2 SÀN, MT 14M, MẶT NGÕ 14M, GIÁ ƯU
ĐÃI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT
THỰ CHO THUÊ GẦN ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY CHO NGƯỜI NN THUÊ NHÀ BIỆT THỰ TẠI
NGÕ 1 ÂU CƠ, Q.TÂY HỒ. PHÍA SAU KS SHERATON VÀ BÊN CẠNH KS HANOI
INTERCONTINENTAL,CÁCH VÀI M RA MẶT HỒ TÂY,ĐI BỘ 2 PHÚT RA ĐG XUÂN
DIỆU.KHU DÂN TRÍ CAO, XUNG QUANH LÀ CÁC HỘ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở.TỔNG DT:
180M2, NHÀ XÂY 95M2 GỒM 4 P.NGỦ, 4 P.TẮM, 1 P.KHÁCH RỘNG, BẾP VÀ P.ĂN RIÊNG
BIỆT.NHÀ THÔNG THOÁNG, NHIỀU CỬA SỔ.PHẦN CÒN LẠI LÀ VƯỜN VÀ HÀNG
RÀO.NHÀ VỪA MỚI ĐƯỢC SỬA SANG LẠI, MUA MỚI TOÀN BỘ CÁC THIẾT BỊ VỆ
SINH.GIÁ THUÊ 2000 USD/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN TRONG NGÕ ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, MỚI XÂY 3 TẦNG, DT PHÒNG 18 M2 VÀ 40 M2, AN NINH TỐT,
SÓ NHÀ 54 NGÕ 395 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, NGÁCH 22/4.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, DT 40 M2, SỐ NHÀ 8 (TẦNG 1) KHU TT DU LỊCH, AN DƯƠNG,
TÂY HỒ, MIỄN TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHUYỂN NHÀ, VP TRỌN GÓI, THÁO LẮP ĐỒ MỘC, ĐH, NL, NHANH GỌN, CHUYÊN
NGHIỆP, PV CHU ĐÁO TIN CẬY 24/24H.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ LÀM CÔNG TY,VĂN PHÒNG,TNHH LÀ BIỆT THƯ SONG LẬP
KHU ĐÔ THỊ MỚI YÊN HÒA.DIỆN TÍCH ĐẤT 170M.DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 100M X4,5
TẦNG.CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG.MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CƯN HỘ CAO CẤP Ở LẠC LONG QUÂN, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, VIEW HỒ CHO THUÊ CĂN HỘ
CAO CẤP Ở LAC LONG QUÂN, CÓ DIỆN TÍCH 139M2, SÀN GÔ, CÓ 1 PHÒNG KHÁCH, 2 WC,
3 PHÒNG NGỦ, BAN CÔNG RỘNG, TẦNG 10, NHÌN RA HỒ TÂY VÀ CÔNG VIÊN NƯỚC,
VIEW ĐẸP, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, CÓ ĐIỀU HÒA, TỦ BẾP VÀ CÁC ĐỒ DÙNG KHÁC, CĂN HỘ
ĐANG CHỐNG KHÁCH CHUYỂN VÀO Ở NGAY. QÚY KHÁCH CÓ NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG TẠI SỐ 8 NGÕ 668 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, ĐIỆN NƯỚC TRẢ THEO
GIÁ NHÀ NƯỚC, GẦN CV NƯỚC HỒ TÂY, GIÁ 4 TRIỆU/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DT 45 M2X5 TẦNG, NGÕ 99 XUÂN LA, TÂY HỒ, KHU YÊN TĨNH, GIÁ 12 TRIỆU, MIỄN
TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ BIỆT THỰ TẠI ĐƯỜNG ÂU CƠ, DIỆN TÍCH MẶT BẰNG 310 M2, DIỆN TÍCH XÂY
DỰNGD 100 M2X4 TẦNG, 3 MẶT TIỀN, CÓ SÂN VƯỜN, CHỖ ĐỂ ÔTÔ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÓ
MẶT BẰNG ĐẸP, KHU TÂY HỒ, TỔNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 550M, 2 MẶT TIỀN, AI CÓ NHU
CẦU THUÊ LẠI ĐỂ KINH DOANH XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG, VP, KHO XƯỞNG, NHÀ CẤP 4, DT 180 M2, SỐ 269 MĐ NGUYỄN HOÀNG
TÔN, UBND Q.TÂY HỒ ĐI LÊN 800M, CÔNG TRÌNH PHỤ ĐIỆN NƯỚC ĐỦ, GIÁ 8
TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
THÔNG TIN: CHỊ HẢI ANH 0987-391-311 / ANH DUY 0907.675.833.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ P2 CIPUTRA DIỆN TÍCH 145M2 CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ
P2 CIPUTRA, TÂY HỒ, HÀ NỘI. CÓ DIỆN TÍCH 145M2 CÓ 03 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG
KHÁCH, 2 PHỤ, BAN CÔNG RỘNG, NỘI THẤT TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ VÀ HIỆN ĐẠI, VỊ TRÍ
ĐẸP, GIAO THÔNG THUẬN TIỆN CHO VIỆC ĐI LẠI. HỢP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, HỘ
GIA ĐÌNH Ở LÂU DÀI HOẶC CÓ THỂ LÀM VĂN PHÒNG…LÀ KHU DÂN TRÍ CAO, GẦN
TRUNG TÂM THÀNH PHỐ, AN NINH TỐT. GIÁ CHO THUÊ: 21 TRIỆU(900$)/THÁNG. MIỄN
TG,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ GẤP CĂN HỘ VƯỜN ĐÀO – TÂY HỒ, CHO THUÊ CĂN HỘ TÒA NHÀ CT14A1 VƯỜN
ĐÀO – TÂY HỒ, DT: 72M, 93M, BAO GỒM, 2PN, 3PN, KHÔNG ĐỒ, GIÁ: 6-7 TRIỆU/THÁNG.
CĂN 48M, 1PN, CÓ TỦ BẾP, SOFA, GIƯỜNG, TỦ, GIÁ: 5 TRIỆU/THÁNG, TOÀ NHÀ NẰM
TRONG QUẦN THỂ KHU ĐÔ THỊ MỚI CIPUTRA, TIỆN HỘ GIA ĐÌNH Ở HOẶC LÀM VĂN
PHÒNG. XIN VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 31 M2, 2,5 TẦNG, NGÁCH 32, HẺM 6 CẠNH ỦY BAN PHƯỜNG TỨ LIÊN, GẦN
CHỢ, GIÁ 4 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ LÀM VĂN PHÒNG,THUÊ LÁM SHOP THỜI TRANG,LÀM QUÁN BAR,KHO CHỨA
RƯỢU,SPA.. CHO THUÊ TẦNG HẦM THUỘC KHÁCH SẠN CÓ THỂ KINH DOANH
RƯỢU,BIA,BÁNH KẸO HOẶC DỊCH VỤ LÀM ĐẸP CAO CẤP.SHOP THỜI TRANG THỂ THAO
CAO CẤP,HÀNG HIỆU..TIỆM VÀNG.GIÁ TỪ 25 ĐẾN 30 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN CHO THUÊ LÂU DÀI NHÀ MẶT PHỐ LẠC
LONG QUÂN, NHÀ XÂY HIỆN ĐẠI CÓ TẦNG NGẦM, THANG MÁY, ĐIỀU HOÀ, VS ĐẦY
ĐỦ,VỊ TRÍ THUẬN LỢI KINH DOANH NGÂN HÀNG, VĂN PHÒNG, CỬA HÀNG...
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ĐIỆN
THOẠI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ AI CÓ
NHU CẦU XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ GẦN CÔNG VIÊN HỒ TÂY DIỆN TÍCH 40M2 GIÁ 2 TRIỆU CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 CHÍNH CHỦ, GẦN CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ TÂY. DIỆN TÍCH 45M2.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ CIPUTRA, Q.TÂY HỒ, DT 360 M2X3 TẦNG, NHÀ SỐ 5 T3, GIÁ THỎA
THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 315 MẶT ĐƯỜNG ÂU CƠ, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, KINH DOANH, HOẶC Ở,
DT 40 M2X4T=160 M2, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, GIÁ 12 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
THUỘC KHU YÊN TĨNH, THOÁNG MÁT DÂN TRÍ CAO, AN NINH TỐT, NGÕ RỘNG Ô TÔ
LƯU THÔNG, CÁCH HỒ TÂY KHOẢNG 100M, CÁCH ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN 50M. GIÁ
THUÊ 15 TRIỆU/THÁNG. KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NGUỒN TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ WEBSITE: HTTP://QUANGCAONHANH24H.COM.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TẦNG
11, DIỆN TÍCH 119M2, THIẾT KẾ 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, BAN CÔNG HƯỚNG
TẦNG 11, DIỆN TÍCH 119M2, THIẾT KẾ 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, BAN CÔNG
HƯỚNG RA HỒ TÂY. TÔI CHO THUÊ 1000$/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CẢ CĂN NHÀ MẶT TIỀN 4,3M, DÀI 12M, TDT >60 M2/TẦNG, NHÀ 4 TẦNG, HƯỚNG
NHÌN THẲNG RA HỒ TÂY, PHỐ YÊN PHỤ NHỎ, SỐ NHÀ 39A, NHÀ VỪA SỬA ĐẸP, GIAO
NHÀ NGAY.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ AI CÓ
NHU CẦU CẦN THUÊ THI
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MIỄN
PHÍ KHÁCH THUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 12 NGÕ 113 ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, TỨ LIÊN, MỚI XÂY, KT ĐẸP 40
M2X4T, CÁCH BỜ HỒ 4,5KM, GẦN CHỢ, CA PHƯỜNG, GIÁ 7TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG TẠI NGÕ 65 VÕNG THỊ , TÂY HỒ . CHO THUÊ NHÀ 3 TẦNG TẠI NGÕ 65
VÕNG THỊ , TÂY HỒ . DIÊ ̣N TÍCH ĐẤT 90M , DIÊ ̣N TÍCH XÂY DỰNG 60M NHÀ XÂY 3 TẦNG
. NHÀ CÓ SÂN VƯỜN ĐẸP , THIẾT KẾ ĐẸP GỒM 3PN , 3WC NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ , ĐỒ ĐẸP ,
ÔTÔ VÀO TẬN NHÀ . RẤT PHÙ HỢP CHO HỘ GIA ĐÌNH HOẶC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI . HỢP
ĐỒNG DÀI HẠN NHẬN NHÀ NGAY VÀ LUÔN . NHÀ CÁCH HỒ TÂY 100M CÓ SÂN VƯỜN
RẤT ĐẸP , KHU DÂN TRÍ CAO , AN NINH TỐT . GIÁ THUÊ 800$ / THÁNG ( MIỄN 100% PHÍ
MÔI GIỚI CHO KHÁCH THUÊ N.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHÍNH CHỦ CHO THUÊ TÒA NHÀ N06 CHÍNH CHỦ CHO THUÊ TÒA NHÀ N06 DIỆN TÍCH
184,5M CHIỀU RỘNG 7,5M, MỖI TẦNG GỒM 06 PHÒNG, CÓ 6 ĐIỀU HÒA TẠI 41 TÂY HỒ
GIÁ 25TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ HOẶC BÁN CHCC TÒA HANCOM 603 LẠC LONG QUÂN, TẦNG 12A, DT 145 M2,
1PK RỘNG, 3PN, 2 PHỤ, 2BC LÔ GIA, BẾP, TIỆN VP, NHÀ Ở, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NN THUÊ NHÀ GIÁ RẺ CHO THUÊ NHÀ 3,5 TẦNG DIỆN TÍCH MẶT BẰNG 105M2,
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 86M2, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU, SÀN GỖ, CẦU
THANG GỖ, 3 PHÒNG NGỦ WC TỪNG PHÒNG, GARAGE Ô TÔ, BẾP, PHÒNG KHÁCH,
TRANG THIẾT BỊ ĐẦY ĐỦ (MÁY GIẶT, TV, MÁY RỬA BÁT, ĐIỀU HÒA, TỦ LẠNH, TRUYỀN
HÌNH CÁP, INTERNET...)

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 12 NGÁCH 464/18 ĐƯỜNG ÂU CƠ, DT 78 M2, 4 TẦNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, GẦN BÁCH THẢO, DT 20 M2X4TẦNG, TIỆN KINH
DOANH, VĂN PHÒNG, LÀM ĐẦU, GIÁ 6,5 TRIỆU, MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, NGÕ PHỐ LẠC LONG QUÂN, ĐIỆN NƯỚC, PHỤ KK, DT 30 M2, GẦN
ĐƯỜNG ÔTÔ, GIÁ 3 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ (MỖI
TẦNG CÓ 1 PHÒNG + 1WC). CHỊ THỦY,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ KHO XƯỞNG, TẠI 603 LẠC LONG QUÂN, 300M2, Ô TÔ TẢI VÀO TẬN XƯỞNG, GIÁ
THỎA THUẬN, CHẤP NHẬN TRUNG GAN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG GIÁ 8 TRIỆU /THÁNG CHO THUÊ NHÀ 4 TẦNG TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ GIÁ
8 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG...DIỆN TÍCH 50M2X4 TẦNG. 3 PHÒNG NGỦ,1 PHÒNG GIẢI TRÍ, 4
WC, 1 BẾP, 1 PHÒNG KHÁCH, 1 PHÒNG ĐỂ XE....TIỆN NGHI ĐẦY ĐỦ CHỈ VIỆC DỌN ĐẾN
Ở...

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRONG NGÕ PHỐ AN DƯƠNG, DT 30 M2X4T, 3PN, PK, BẾP, TIỆN NGHI ĐỦ,
CHO HỘ GĐ THUÊ LÂU DÀI, GIÁ 6,2TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ TẦNG 1, RIÊNG BIỆT, CC, GẦN KS THẮNG LỢI, DT 50 M2, SÀN GỖ, PHỤ KK,
2P+BẾP, ĐỦ TRANG THIẾT BỊ, CÓ THỂ CHO NGƯỜI NN THUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ, QUẢNG AN, TÂY HỒ, DIỆN TÍCH 53 M2, ĐIỆN NƯỚC TỐT, PHỤ
RIÊNG BIỆT, NHÀ THOÁNG MÁT, AN NINH TỐT, 5,3TR, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ TẦNG 9 TÒA NHÀ CT14A2 CẠNH G02 CIPUTRA,TÂY HỒ ,HN HIỆN TÔI
ĐANG CẦN CHO THUÊ CH TẦNG 9 TÒA CT14A2 CẠNH G02 CIPUTRA,TÂY HỒ,HN. DT
68M2,GỒM 2PN,2WC,1BAN CÔNG( NHÌN RA HỒ TÂY) SÀN GỖ,TRẦN THẠCH CAO. NỘI
THẤT ĐẦY ĐỦ. TÒA NHÀ NẰM Ở VỊ TRÍ ĐẸP GẦN TRUNG TÂM,CÓ HỆ TỐNG AN NINH
NGHIÊM NGẶT,BẢO BỆ 24/24H. GẦN SIÊU THỊ,TRƯỜNG HỌC,NHÀ TRẺ,GẦN CONG VIÊN
NƯỚC,KHU VUI CHƠI...V.V. GIÁ THUÊ LÀ 10TR/THANG(MTG) XIN VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
CHO THUÊ NGÕ 81 LẠC LONG QUÂN, DT 20 M2, PHỤ KK, MẶT NGÕ RIÊNG BIỆT, ĐN GIÁ
NHÀ NƯỚC, AN NINH TỐT, CHÍNH CHỦ, GIÁ 2,2 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC TOÀ NHÀ CT1 VIMECO (CẠNH BIG C), 141M2, GỒM 3 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG
KHÁCH RỘNG RÃI, ĐÃ TRANG BỊ ĐIỀU HOÀ, BÌNH NÓNG LẠNH, THÍCH HỢP ĐỂ Ở HOẶC
LÀM VĂN PHÒNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ GẤP.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4,5 TẦNG, CÁCH PHỐ THỤY KHUÊ 10M, MB 90 M2, MB XD 70 M2X4,5 TẦNG,
SÂN CỔNG RỘNG, 8P, 4P, GIÁ 13 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ TẠI TÂY HỒ, DT 700 M2, ĐỦ TIỆN NGHI, NHÀ ĐẸP, VƯỜN RỘNG, YÊN
TĨNH, THOÁNG MÁT, GARA ĐỂ ĐƯỢC 5 ÔTÔ, GIÁ 55 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
NGÕ 444 THỤY KHUÊ, GẦN HỒ TÂY, 3T ĐẸP, DTSD>180 M2, GỒM 4PN, 1PK, P.ĂN, BẾP,
3WC, 3 MẶT THOÁNG, TN ĐẦY ĐỦ, CHO NGƯỜI NN VÀ HỘ GĐ THUÊ Ở, BÁN HOẶC CHO
THUÊ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHKK DT 41 M2, CÓ SÂN, 1PK, 1PN, 1B, PHỤ ĐẦY ĐỦ NL, MÁY GIẶT, BẾP GA,
GIƯỜNG, TỦ QA, BÀN GHẾ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHÉP KÍN, 45 M2X1,5 TẦNG, ĐỦ TIỆN NGHI ÔTÔ ĐỖ CỬA, NGÕ 12 ĐẶNG THAI
MAI (DỐC PHỦ TÂY HỒ).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 6T, DTMB 35 M2, KHÉP KÍN, ĐỦ TN, SÀN GỖ, NỘI THẤT ĐẸP, MẶT NGÕ RỘNG,
612/1 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, SỐ NHÀ 18, GẦN CV NƯỚC HỒ TÂY, CHÍNH CHỦ, 10
TRIỆU, CÓ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC TẠI CIPUTRA, DT 80 M2, VIEW HỒ TÂY, 2 VỆ SINH, 2 PN, 1PK, BẾP, PHÙ HỢP
HỘ GĐ HOẶC NGƯỜI NN THUÊ Ở, GIÁ TT.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 TRONG NGÕ 445 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, DT 20 M2, KHÉP KÍN, AN
NINH TỐT, DÂN TRÍ CAO, GIÁ 1,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
HỘ DT 41 M2, 1PK, 1PN, 1 BẾP, 1P TẮM, SÂN THOÁNG, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 70 M2X4 TẦNG, SỐ 37 NGÕ 172 ÂU CƠ, CÓ SÂN RỘNG, ĐƯỜNG RỘNG, ĐIỀU
HÒA, NÓNG LẠNH ĐẦY ĐỦ, TIỆN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở, CHÍNH CHỦ, 17 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ SỐ
ĐIỆN THOẠI: 0946092222 HOẶC 0435118888.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ 03 LÀNG KIẾN TRÚC PHONG CẢNH, PHỐ VÕNG THỊ, KHUÔN VIÊN 183
M2, BIỆT THỰ 2 TẦNG, DT SÀN 90 M2, HƯỚNG ĐN, TẦNG 1 CÓ PK, PĂ, BẾP, PN, PHỤ, CÓ
GARA, TẦNG 2: 3PN, PK, PHÒNG ĐỂ ĐỒ, 2 PHỤ, TIỆN Ở, LÀM VP, CTY.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 37 NGÕ 200 ĐƯỜNG ÂU CƠ, PHƯỜNG TỨ LIÊN, DT 70 M2X4 TẦNG, 6
PHÒNG, CÓ ĐH, ĐỦ TIỆN NGHI, CẦU THANG+SÀN GỖ, SÂN RỘNG ĐỂ ÔTÔ, LÀM VP,
NGƯỜI NN Ở, 15TR, CÓ TL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ, BÁN NHÀ 2 TẦNG, MT 3,5M, TDTSD 70 M2, DÂN TRÍ CAO, TẠI SỐ NHÀ 3 NGÕ
464/17 ÂU CƠ, P.NHẬT TÂN, TRƯỚC CỬA CHỢ NHẬT TÂN, MIỄN TG. .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 19 NGÕ 278 PHỐ NGHI TÀM, DT 33 M2, SĐCC, 6 PHÒNG, 3 PHỤ, H: N, GẦN
ĐƯỜNG, CHỢ, TIỆN ĐI LẠI, HĐDH, 7,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
SỐ 21 NGÕ 191 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, DT 180 M2X6 TẦNG, XÂY MỚI, CẦU THANG
MÁY, ĐƯỜNG ÔTÔ TẢI ĐI ĐƯỢC, KINH DOANH TỐT, GẦN CHỢ VÀ SIÊU THỊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG, SỐ 18 NGÕ 76 PHỐ AN DƯƠNG, DTMB 65 M2X4 TẦNG, TIỆN
NGHI, CÓ TẦNG HẦM ĐỂ ÔTÔ, MẶT NGÕ 7M, TIỆN GIAO THÔNG, CHO THUÊ CẢ NHÀ
HOẶC TỪNG TẦNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG LÀM VP, ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY (ĐƯỜNG VĂN CAO KD) RẼ TRÁI
120M, DT 98 M2X6T, MT 8,15M, H: ĐB, 5 TẦNG, 1 TẦNG HẦM ĐỂ Ô TÔ, NT ĐẸP, BẾP TẦNG
5, GIÁ 90TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ TẦNG 2, KHU VỰC LẠC LONG QUÂN, GẦN HỒ TÂY, CÓ BỂ BƠI, CÓ
GARA ÔTÔ RỘNG, DT ĐẤT: 285 M2, DT NHÀ: 160 M2, 4PN, MẶT NGÕ RỘNG, CÓ THỂ LÀM
VĂN PHÒNG HOẶC NHÀ Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ 5
TẦNG, MẶT HỒ TÂY, SỐ 113 PHỐ YÊN HOA, LÀNG YÊN PHỤ, CẠNH ĐƯỜNG THANH NIÊN,
TIỆN Ở, LÀM VP, CỬA HÀNG, MT 5,5M, DT ĐẤT 114 M2, DT SÀN 500 M2, 8 PN, 7 PHỤ, PK,
BẾP, 48 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ TÂY HỒ CHO THUÊ BIỆT THỰ TÂY HỒ DIỆN TÍCH 150M2 DIỆN TÍCH XÂY
DỤNG 90M2 X3 TẦNG GỒM 4 PHÒNG NGỦ 1 PHÒNG KHÁCH, VÀ 1 BẾP 3 WC VỚI ĐẦY ĐỦ
TRANG THIẾT BỊ TIỆN NGHI FIAS CHO THUÊ 2200USD.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 90 M2, ĐỦ TIỆN NGHI CAO CẤP, SỐ 64 NGÕ 310 NGHI TÀM, CÓ 2 PHÒNG
NGỦ, 2 PHỤ, PHÒNG KHÁCH, BẾP, MP NÉT, TH CÁP, GIÁ 14 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CÓ PHÒNG CHO SINH VIÊN THUÊ HOẶC GIA ĐÌNH, RỘNG 22M2 (GIÁ: 1.200.000
Đ/ PHÒNG), KHÉP KÍP, SẠCH SẼ ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ, AN NINH TỐT, THUẬN TIỆN ĐI LẠI.
CHO THUÊ CHÍNH CHỦ, MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CỬA HÀNG 20M Ở PHỐ TAM ĐA CHO THUÊ CỬA HÀNG 20M TẠI
NHÀ ĐẦU TIÊN NGÕ CHỢ TAM ĐA, THỤY KHUÊ. NHÀ SÁT CHỢ, CÁCH ĐƯỜNG TAM ĐA
10M. NGÕ CHÍNH RỘNG TIỆN KINH DOANH, MỞ VĂN PHÒNG NHỎ. GIÁ 3TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG Ở TRUNG YÊN,TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH,CẦU GIẤY CHO THUÊ NHÀ
5 TẦNG Ở TRUNG YÊN,TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH,CẦU GIẤY . DT 95M,MẶT TIỀN 5M.NHÀ
SÀN GỖ TỰ NHIÊN,ĐIỀU HÒA,NÓNG LẠNH…ĐƯỜNG TRƯỚC NHÀ RỘNG,CÓ SÂN ĐỂ Ô TÔ
XE MÁY.TIỆN LÀM VP,CTY,GIAO DỊCH VỚI ĐIỀU KIỆN GIAO THÔNG THUẬN
TIỆN,TRUNG TÂM,NHIỀU VP,CTY XUNG QUANH.GIÁ THUÊ 1700$/THÁNG . AI CÓ NHU
CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BT NHÀ VƯỜN LÔ SỐ 6 KHU 1,3HA PHỦ TÂY HỒ, DT 250 M2, DT XÂY DỰNG 120
M2X4 TẦNG, 4 PHÒNG NGỦ, PHỤ KHÉP KÍN, 1 PHÒNG KHÁCH, 1 PHÒNG ĂN+BẾP, GARA
ÔTÔ, ĐỒ ĐẠC TIỆN NGHI VÀ MÁY LẠNH, TIỆN KINH DOANH, LÀM VĂN PHÒNG, ĐỂ Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
PHÒNG TRỌ 20M2 NGÕ 299 THUỴ KHUÊ CHÍNH CHỦ MIỄN TRUNG GIAN ( NONG LANH
INTERNET) PHÒNG ĐẸP SÀN GỖ TRÊN TẦNG 2 CÓ NÓNG LẠNH BỒN TẮM ĐỨNG
INTERNET TRUYỀN HÌNH CÁP XE ĐỂ TẦNG 1 CÓ CHÌA KHOÁ RIÊNG TỰ ĐI LẠI NHÀ ĐẸP
THOÁNG MÁT GIÁ CHO THUÊ 2.3 TRIỆU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CỬA
HÀNG MẶT DỐC TAM ĐA, HOÀNG HOA THÁM, MT 5M, RỘNG 40 M2, GIÁ 6 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC N05. DT 181M2.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 567 H.H.THÁM, 2MT, 1 MẶT PHỐ, 1 MẶT NGÕ, MT 12,5M, LẮP 3 CỬA CUỐN,
1 CỔNG, DT ĐẤT 300 M2X2T=600 M2, GIÁ 60 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG KHÉP KÍN ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, GIÁ 1,5 TRIỆU - 2 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT:
50M2 X 3.5 TẦNG, CÁCH PHỐ ÂU CƠ KHOẢNG 100M, NHÀ HƯỚNG TÂY NAM, ĐẦY ĐỦ
TIỆN NGHI, CÓ GARA Ô TÔ, ƯU TIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẶC HỘ GIA ĐÌNH Ở.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM CỬA HÀNG, DT 45 M2, 2 TẦNG, CÓ CẦU THANG RIÊNG VÀ CHỦ NHÀ, SỐ
28 NGHI TÀM, Q.TÂY HỒ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 6 TẦNG MẶT PHỐ THUY KHUÊ CHO THUÊ NHÀ 6 TẦNG MẶT PHỐ THỤY
KHUÊ SỐ NHÀ 51 DT 26M2 MT 3,2M
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
SỐ 275-277 PHỐ THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, MT 12M, NHÌN RA HỒ TÂY, 3 TẦNG, DT 280 M2, VỊ
TRÍ ĐẸP, TIỆN LÀM VP, CH, PHÒNG KHÁM, Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3,5 TẦNG GẦN HỒ TÂY CHO THUÊ NHÀ 3,5 TẦNG GẦN HỒ TÂY THOÁNG
MÁT, NHÀ MỚI XÂY ĐẸP, CÓ ĐIỀU HÒA, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, AN NINH TỐT KHU DÂN TRÍ
CAO.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CONTACT: HUONGVT@DATBAC.VN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP KHU HỒ TÂY ! CHO THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP KHU HỒ TÂY DT=
60M2 SÀN GỖ GỒM : 1PK, 1PN, 1WC ... THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI THOÁNG MÁT, TIỆN NGHI ĐẦY
ĐỦ SANG TRỌNG, VIEW ĐẸP NHÌN THẲNG RA HỒ TÂY (MIỄN PHÍ THUÊ NHÀ)

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 16 NGÕ 234 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, MỚI XÂY, DT 50 M2X7T+1 TUM, CÓ
CTM, NT ĐẸP, GẦN HỒ TÂY, CÁCH HỒ 20M, PHÙ HỢP LÀM VP CTY VÀ NHÀ Ở, GIÁ THUÊ
25 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ PHỐ LẠC LONG QUÂN, NGÕ RỘNG 2 ÔTÔ TRÁNH NHAU, TIỆN KD, LVP,
DT 79 M2, MT 4,5M, 3 TẦNG, AN NINH TỐT, 8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG ĐỐI DIỆN CHỢ NHẬT TÂN, TÂY HỒ, DT 40 M2, NHÀ MỚI, CÓ TẦNG
HẦM, TIỆN KD TỐT, DIỆN NƯỚC ĐỦ, 5TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 5 NGÁCH 3 NGÕ 276 ĐƯỜNG NGHI TÀM, NGÕ RỘNG, DT 9 M2+XÉP, KHÉP
KÍN, CÓ ĐH, NL, GIÁ 2,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ 35B NGÕ 399 ÂU CƠ, MẶT BẰNG 100 M2X4,5T, MẶT TIỀN
8M, Ô TÔ VÀO NHÀ, TỪ TẦNG 3 NHÌN RA HỒ TÂY, 42 TRIỆU GỒM THUẾ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG SỐ 85 ĐG.XUÂN LA, DT 25 M2, MT 4M, HƯỚNG ĐB, VUÔNG VẮN, CỬA
CUỐN, RIÊNG BIỆT, KHU AN NINH VÀ KD TỐT, THUÊ 6,5 TR/TH, TRẢ 3 TH/L.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 40 M2/TẦNG, ĐỦ TIỆN NGHI, CÓ NÓNG LẠNH, ĐH, CÓ THỂ Ở HOẶC LÀM
VP, SỐ 5 NGÕ 724 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRỌ 20-25M2 TẠI LẠC LONG QUÂN TÂY HỒ GIÁ 1.800.000 ĐỒNG NHÀ ĐẸP
MỚI XÂY DIỆN TÍCH 20M2 - 25M2 TẠI SỐ 43 NGÕ 445 LẠC LONG QUÂN - TÂY HỒ - HÀ
NỘI.CÁCH HỒ TÂY 500M KHANG TRANG, SÀN LÁT ĐÁ HOA, CÔNG TRÌNH PHỤ KHÉP KÍN
AN NINH TỐT NẰM TRONG KHUÔN VIÊN 1.000M2 KHÔNG GIAN THOÁNG ĐÃNG VÀ YÊN
TĨNH , GIÁ CHO THUÊ 1.800.000 ĐỒNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GĐ NHỎ THUÊ CĂN HỘ KK, DT 42 M2/95 M2 ĐẤT, SÂN VƯỜN RỘNG, YÊN TĨNH, CÁCH
ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY 50M, NGÕ 2,5M, SỐ 43A1 NGÕ 472 LẠC LONG QUÂN, 4 TRIỆU, TT
3TH/LẦN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG CAFE 753 NGUYỄN HOÀNG TÔN, DT 53 M2X4T, MT 4M, CÙNG TOÀN BỘ
TRANG THIẾT BỊ, ĐỐI DIỆN CỔNG CIPITRA PHẠM VĂN ĐỒNG, GẦN CHỢ, QUẬN ỦY TÂY
HỒ, GIÁ 18TR/TH.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, Đ/C: SỐ 328 MẶT ĐƯỜNG NGHI TÀM, DT 60 M2, GIÁ
THUÊ 10-12 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DT NHÀ 45 M2 TRÊN DT 300 M2 SÂN VƯỜN, MẶT HỒ QUẢNG BÁ, NGÕ 399 ÂU CƠ,
GIÁ HỢP LÝ, CÓ THỂ THUÊ DÀI HẠN, GIAO NHÀ NGAY.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ MB 75 M2, DTXD 50 M2X3 TẦNG, 29 - 23/38 ĐƯỜNG XUÂN LA, TÂY HỒ, 3 PHỤ, SÂN
25 M2 ÔTÔ CON, ĐỦ TIỆN NGHI, HĐDH, GIÁ 6 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG THUỴ KHUÊ 40M2 NHÀ 2 TẦNG GIÁ 10 TRIỆU CHO THUÊ NHÀ
MẶT ĐƯỜNG THUỴ KHUÊ DIỆN TÍCH 40M2 NHÀ 2 TẦNG LÀM VĂN PHÒNG CÔNG TY KẾT
HỢP Ở. DT 40M2 NHÀ 2 TẦNG, TẦNG 1 THÔNG SUỐT, TẦNG 2 ĐÃ SỬA ĐẸP ĐỂ Ở.NHÀ
MẶT TIỀN 3M2 VỊ TRÍ CÁCH CHỢ BƯỞI KHOẢNG 2KM NHÀ TIỆN KINH DOANH CẦM ĐỒ ,
ĐIỆN THOẠI, HOẶC LÀM VĂN PHÒNG...

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, TDTSD 56 M2, CÓ GÁC XÉP, BẾP, NHÀ TẮM, SÂN KHÉP KÍN, NGÕ 46
ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, GIÁ 2,7 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH THUÊ LÂU DÀI NHÀ MÁI BẰNG 1T, DT 60 M2/100 M2 ĐẤT, CC, 62 NGÁCH 42
NGÕ 291 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, SÂN CỔNG, 4,5 TR, MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO HỘ GĐ Ở NGÕ 395/22 SN 19 LẠC LONG QUÂN, DT 50 M2X2T, 2PN, 2 PHỤ, CÓ SÂN
CỔNG, ƯU TIÊN TRẢ TIỀN 1 NĂM, 7 TRIỆU, CÓ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VUI
LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ TẦNG 2, DT 45 M2, KHU A2 PHÚ THƯỢNG, CHÍNH CHỦ, GIÁ 2,5
TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG TẠI SỐ 5 TÔ NGỌC VÂN, MT 18M, SÂU 7M, CHO THUÊ BÁN HÀNG ĂN
SÁNG ĐẾN 11H30, CHO MƯỢN TOÀN BỘ ĐỒ HÀNG ĂN, HĐDH, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐẸP, MỚI XÂY, HIỆN ĐẠI, DT 50 M2X4T, 4PN CÓ ĐH, THÁI DƯƠNG NĂNG,
CÁCH ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY 30M.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ, 3 TẦNG, SÂN, DT 85 M2, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, GT, QUẦN ÁO, TV,
BẾP, BÀN ĂN, NL, ĐỒ MỚI, TIỆN NGƯỜI NN Ở VÀ LÀM VIỆC, HỘ GĐ THUÊ, 18 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
TÂY HỒ CHO THUÊ NHÀ TÂY HỒ CHO THUÊ VỚI DIỆN TÍCH ĐẤT 250M2 XÂY DỰNG
120M2 3 TẦNG .NHÀ CÓ SÂN TẦNG 1 VÀ TẦNG 2.NHÀ CÓ 03 PHÒNG NGỦ,02 PHÒNG
KHÁCH,04 PHÒNG TẮM.NHÀ CÓ 1 PHẦN NỘI THẤT.NHÀ CÓ GARA Ô TÔ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHUYỂN NHÀ, VĂN PHÒNG TRỌN GÓI, THÁO LẮP ĐỒ MỘC, ĐH, NL, NHANH GỌN, VẬN
CHUYỂN THEO YC, NHIỆT TÌNH, TRUNG THỰC, PV 24/24H.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT HỒ TÂY, MẶT BẰNG 600 M2, BIỆT THỰ 4 TẦNG, MẶT TIỀN 20M,HƯỚNG
ĐN, TIỆN KINH DOANH NHÀ HÀNG, VĂN PHÒNG , SỨ QUÁN... VỊ TRÍ ĐẸP, CHÍNH CHỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ XUÂN LA, GẦN NGÃ BA LẠC LONG QUÂN, DT SÀN 100 M2, DTXD 70
M2X4,5 TẦNG, HÈ RỘNG 5M, MT 5M, TIỆN KD, KHU DÂN CƯ SẦM UẤT, 32 TRIỆU/THÁNG,
CÓ THƯƠNG LƯỢNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ -
THIẾT KẾ: THIẾT KẾ 02 PHÒNG + WC/ TẦNG, PHÒNG KHÁCH, BẾP. NHÀ THIẾT KẾ HỢP
LÝ, HIỆN ĐẠI, THOÁNG MÁT, RẤT TIỆN CHO VIỆC LÀM VĂN PHÒNG, CÔNG TY, CỬA
HÀNG….

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP CHO NGƯỜI NHẬT CHO THUÊ CĂN HỘ 3-4PHÒNG NGỦ TẠI KHU
CIPUTRA, THE MENOR. NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ. NƠI ĐÂY TẬP TRUNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI
NHẬT, HÀN,ÂU, MỸ RẤT ĐÔNG CÁC DICH VỤ AN NINH, GIÁO DỤC HOÀN HẢO. LÀ MÔI
TRƯỜNG LÝ TƯỞNG ĐỂ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN VN SINH SỐNG. QUÝ KHÁCH CÓ NHU
CẦU XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ SỐ 61A NGÕ 124 ÂU CƠ ,GẦN CHỢ TỨ LIÊN,MT 5M ,MB 100M2
X 3T,THÍCH HỢP ĐỂ KINH DOANH HAY LÀM VP,GIÁ THỎA THUẬN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, 30 M2, KHÉP KÍN, SÂN RỘNG 100 M2, CÁCH HỒ TÂY 50M, DÂN TRÍ
CAO, AN NINH TỐT, SỐ 64 NGÕ 497 ÂU CƠ, NHẬT TÂN, GIÁ 2,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ VĂN PHÒNG TÔ NGỌC VÂN TÂY HỒ CHO THUÊ VĂN PHÒNG TẠI TÂY HỒ, TÒA
NHÀ VĂN PHÒNG, VIEW RA CÔNG VIÊN NƯỚC VÀ HỒ TÂY, TÒA NHÀ 11 TẦNG, CÓ TẦNG
HẦM ĐỂ XE, DIỆN TÍCH CHO THUÊ 120M/SÀN, HIỆN TẠI CÒN TỪ TẦNG 3 TỚI 11, TÒA
NHÀ MỚI XÂY DỰNG XONG, ĐANG HOÀN THIỆN,.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG DT 14 M2, TẦNG 3, NHÀ BIỆT THỰ SÂN VƯỜN, ĐIỀU HÒA, GIƯỜNG, GIÁ 3
TRIỆU/PHÒNG/THÁNG, SỐ 282C ĐƯỜNG ÂU CƠ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ ANH
CHỊ QUAN TÂM , XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM XƯỞNG, ĐIỆN 3 PHA, DIỆN TÍCH 100M2, ĐƯỜNG TO Ô TÔ VÀO, THUẬN
TIỆN LÀM XƯỞNG MỘC, XƯỞNG HÀN, TẠI XÃ THỤY PHƯƠNG, GIÁ 4,5TR/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
1.000 USD ~ 21TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ CẢ NHÀ HOẶC TỪNG TẦNG, KHU BIỆT THỰ VIGLACERA 628, SỐ 1
KHU 628 HOÀNG HOA THÁM, MB 97 M2, MT 5,5M, 5 TẦNG, CÓ GARA ÔTÔ ĐI THEO
ĐƯỜNG KHU 628, SÂN RỘNG 2 LÀN ÔTÔ, BẢO VỆ 24/24.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 3 GIAN NHÀ CẤP 4, CÓ GÁC LỬNG, DT 20 M2, ĐƯỜNG RỘNG 2 ÔTÔ TÁCH NHAU, Ô
BÀN CỜ ĐẤT GÓC, 1 NGÕ 1 ÔTÔ ĐI ĐƯỢC, TẠI XUÂN LA, CÁCH LẠC LONG QUÂN 500M,
TIỆN LÀM VĂN PHÒNG NHỎ, KHO, Ở.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT HỒ TÂY, PHỐ TRÍCH SÀI, DT 3X9~30 M2, 4T, CÓ KÍNH NHÌN RA HỒ (1
TẦNG 2 BUỒNG), ĐANG KD CAFE, CÓ SĐ, GIÁ TT.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
CHO THUÊ: 1.300.000 Đ/THÁNG. ĐIỆN 3.000/SỐ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ VƯỜN ĐÀO TÂY HỒ HÀ NỘI TÔI CHUYÊN
CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ VEAM VƯỜN ĐÀO TÂY HỒ HÀ NỘI, GỒM CÁC DIỆN TÍCH
112 - 120 - 126 – 137, CĂN HỘ GỒM CÓ 3 PHÒNG NGỦ, 2 WC, MỘT PHÒNG KHÁCH VÀ MỘT
PHÒNG BẾP. CĂN HỘ CÓ VỊ TRÍ ĐẸP GẦN CIPUTRA, CÁCH HỒ TÂY 200M, TRONG KHU
VIP VƯỜN ĐÀO! GIÁ CHO THUÊ RẺ! QUÝ KHÁCH VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ TÔ NGỌC VÂN, 3 MẶT THOÁNG, GARA 2 ÔTÔ, DT 120/262 M2, 4 TẦNG,
4PN, 5WC, NỘI THẤT CHÂU ÂU HIỆN ĐẠI, 75 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MIỄN
PHÍ 100% KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THUÊ VĂN PHÒNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ BIỆT
THỰ CIPUTRA, DT 324 M2, 6PN, 5WC, 1PK, 1 BẾP, ĐÃ SỬA CHỮA ĐẸP, SÀN GỖ, BỒN TẮM
ĐỨNG, BỂ BƠI, 34TR/THÁNG, ĐÓNG TIỀN 2 NĂM.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG MP SỐ 303 THỤY KHUÊ, DT 110 M2, MT 6,8M, TIỆN LÀM VP, SIÊU THỊ,
CỬA HÀNG KD.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CỬA
HÀNG CHO THUÊ, HIỆN ĐANG KINH DOANH ĂN UỐNG TẠI 550 L.L.QUÂN, ĐỐI DIỆN TT
THƯƠNG MẠI CIPUTRA, CH ĐẸP ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, CÓ SÂN VƯỜN, THÁC NƯỚC, TDT
150 M2, GIÁ TT.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ CIPUTRA CHO THUÊ BIỆT THỰ MẶT ĐƯỜNG ĐÔI, GẤN TRƯỜNG QUỐC
TẾ TẠI DÃY C1 - CIPUTRA - TÂY HỒ - HÀ NỘI. DIỆN TÍCH 126M2 X 3 TẦNG 4 PHONG NGU ,
ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT ĐẸP, SÀN GỖ, ĐIỀU HOÀ... VÀO Ở NGAY. GIÁ 1300$ /THANG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TÒA NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN TÂY HỒ CHO THUÊ TÒA NHÀ MẶT
TIỀN ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN GẦN NGÃ TƯ RẼ XUÂN LA , DT 135 M2 X 7 TẦNG + MỘT
TẦNG HẦM ĐỂ XE HOẶC LÀM KHO, MẶT TIỀN 5,5 M, XÂY DỰNG ĐỂ LÀM VĂN PHÒNG
CÔNG TY HOẶC KINH DOANH,CÓ THANG MÁY , MỖI TẦNG 2 PHÒNG ( MỘT PHÒNG 60
M2 VÀ MỘT PHÒNG 30 M2 ) + 45 M2 CHO CÔNG TRÌNH PHỤ , CẦU THANG, GIÁ 6000 USD/
THÁNG , MTG ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP NHÀ F, 28 ĐƯỜNG XUÂN LA, Q.TÂY HỒ, DT > 100 M2,
3PN, 3WC, 1PK, KHÔNG CÓ NỘI THẤT, GIÁ 7 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MẶT
ĐƯỜNG 20M THÍCH HỢP CHO AI LÀM TRỤ SỞ CTY HOẶC MỞ CỦA HÀNG KINH DOANH ,
CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐÃ HOÀN THIỆN , CÓ ĐIỆN , NƯỚC , ĐIỀU HÒA , NHÀ VỆ SINH SẠCH SẼ
, CHỖ ĐỂ XE RIÊNG , AN NINH CỰC TỐT , VỊ TRÍ THUẬN LỢI NẰM GẦN CÔNG VIÊN
NƯỚC HỒ TÂY , ĐỐI DIỆN TÒA ÁN QUẬN TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG Ở CẦU THANG MÁY, MẶT ĐƯỜNG THỤY KHUÊ, GẦN GARA GỬI ÔTÔ, CÓ
PHÒNG CHO NGƯỜI NN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC KHU ĐÔ THỊ BAO BÌ, PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, P404, ĐƠN NGUYÊN 2,
DTMB 75 M2, 2 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, 1 BẾP, 1 WC, ĐÃ SỬA ĐẸP, CÓ ĐH, NL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CH TẦNG 2, DT 35 M2, KK, RB, ĐƯỜNG TÂY HỒ, QUẢNG AN, 2,5 TRIỆU; NHÀ 2T, DT
120 M2, ĐẸP, TIỆN NGHI, NGÕ 124 ÂU CƠ, 5,5TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP 2PN Ở TÔ NGỌC VÂN CĂN HỘ PHỐ TÔ NGỌC VÂN CHO
THUÊ VỚI DIỆN TÍCH 100M2, 02 PHÒNG NGỦ,01 PHÒNG KHÁCH, 02VS, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT
SANG TRỌNG. TÒA NHÀ CÓ THANG MÁY, BẢO VỆ 24H, KHU VỰC YÊN TĨNH, GIAO
THÔNG THUẬN TIỆN..

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐẸP NHÀ MỚI XÂY ĐẸP 4,5 TẦNG CÓ SÂN CỔNG ĐẸP GẦN HỒ QUẢNG BÁ
GẦN ĐƯỜNG TIỆN CHO HÔ GIA ĐÌNH THUÊ VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI. NHÀ CÓ ĐIỀU
HÒA , TỦ BẾP. CHO THUỂ DÀI HẠN HOẶC NGẮN HẠN GIÁ THUÊ LÀ 13TR
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở, SỐ 36 ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN-TỨ LIÊN, DT 42 M2, 1 TẦNG, 2P, 1 PHỤ, ĐỦ
TN: ĐH, NL, CÁP, INTERNET, GIƯỜNG TỦ, SALON, ÔTÔ ĐỖ CỬA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG ĐẸP, DT 28 M2, 2 TẦNG, MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, GIÁ RẺ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP E4 CIPUTRA CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ, TẦNG 2,
DIỆN TÍCH 123 M2 NHÀ E4 CIPUTRA. CĂN HỘ ĐÃ TRANG BỊ NỘI THẤT HIỆN ĐẠI, Ở ĐƯỢC
NGAY, PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 310 KHU NGHI TÀM, DT 35 M2X2 TẦNG, PHÒNG PHỤ KHÉP KÍN, GIÁ 4
TRIỆU,
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CỬA
HÀNG MẶT PHỐ XUÂN DIỆU, DT 35 M2, MT 6M, ĐANG KINH DOANH CỬA HÀNG THỜI
TRANG, MIỄN TRUNG GIAN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VP
TẠI 153 ÂU CƠ, 60 M2, KHÉP KÍN, VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA, GTTT, DV CHUYÊN NGHIỆP TRỌN
GÓI...

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ GẦN HỒ TÂY CHO THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ THỤY KHUÊ, TÂY HỒ 2011, NHÀ
TRONG NGÕ. CHO THUÊ NHÀ NGÕ PHỐ THỤY KHUÊ. ĐỊA CHỈ: SỐ 59 NGÕ 514 THỤY
KHUÊ, PHƯỜNG BƯỞI, TÂY HỒ, HÀ NỘI. NHÀ 6 TẦNG, DIỆN TÍCH MẶT BẰNG 45M2, MẶT
TIỀN 4M, SÂU 11M, HƯỚNG TÂY BẮC - ĐÔNG NAM, ĐƯỜNG TRƯỚC NHÀ RỘNG 4M, Ô TÔ
ĐỖ TRƯỚC CỬA, ĐI NGÕ 10 VÕNG THỊ. GỒM: 8 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH, 1 BẾP,
PHÒNG ĂN, 5WC. NHÀ NẰM TRONG KHU DÂN TRÍ CAO, AN NINH TỐT, GẦN HỒ TÂY,
GẦN TRƯỜNG CẤP 1, 2, 3, NHÀ VĂN HÓA. GIÁ 10 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG TRONG KHU PHÂN LÔ PHÚ THƯỢNG - TÂY HỒ CHO THUÊ NHÀ TRONG
KHU PHÂN LÔ THÔNG TẤN XÃ, GẦN TẬP THỂ BAO BÌ, NGÕ 15 AN DƯƠNG VƯƠNG. NHÀ
4 TẦNG, CÒN MỚI. DIỆN TÍCH 1 SÀN 70M2, MẶT TIỀN 4,5M. CHO THUÊ CẢ NHÀ. GIÁ 6
TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẦNG 1 MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, DT 80 M2, TẦNG 1, KD VĂN
PHÒNG TỐT, GIÁ 14 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 23 M2, 3 TẦNG, 1 TUM, MẶT NGÕ 189 AN DƯƠNG, TÂY HỒ, SỐ 64, GIÁ 5,5
TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẦNG 1, KHÉP KÍN, LỐI ĐI RB, ĐỦ TIỆN NGHI, 2 MẶT NGÕ THOÁNG, DT 65 M2,
CÓ SÂN, TIỆN HỘ GIA ĐÌNH Ở.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, HỘ GĐ THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ, DT 40 M2X4T, 4PN, 1PK+ĂN, MỖI
TẦNG 1 VS, TẠI 65E NGÕ 399 ĐƯỜNG ÂU CƠ, 10TR, CÓ TL, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ HOẶC BÁN NHÀ 43 M2X4 TẦNG, THIẾT KẾ ĐẸP, NGÕ 209 PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ,
PK, 4PN, 3 PHỤ, THOÁNG MÁT, NỞ HẬU, SĐCC, GIÁ 5,5 TRIỆU, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ TẦNG 2, KHÉP KÍN, DT 40 M2, CÓ ĐỦ TIỆN NGHI, NHÀ MỚI XÂY, NỘI THẤT
XỊN, THOÁNG MÁT, TẠI YÊN PHỤ, GẦN HỒ TÂY, GIÁ >5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 70A ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, TỨ LIÊN, TÂY HỒ, MT 5,8M, DÀI 21M, 2
TẦNG, GIA ĐÌNH Ở HOẶC KINH DOANH CTY, QUÁN CAFE, ĐƯỜNG RỘNG 6M, TIỆN NGHI
ĐỦ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 1 NGÕ 326 P.NGHI TÀM, QUẢNG AN, TÂY HỒ, DT 33 M2, RIÊNG BIỆT, ĐIỆN
NƯỚC GIÁ GỐC.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ CHỢ HOA QUẢNG AN, DT 200 M2, CÓ 80 M2 NHÀ Ở, MT 10M, TƯỜNG
BAO QUANH, KHU NHÀ VƯỜN MÁI LÁ, CỬA 2 LỚP, BẾP, PHỤ RỘNG, ĐN ĐỦ, NHIỀU CÂY
XANH, 8,5TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, 20 M2, CÓ SÂN VƯỜN, SỐ 2 NGÕ 399 ĐƯỜNG ÂU CƠ, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MĐ VEN HỒ TÂY, PHÍA THỤY KHUÊ, DT 200 M2, DTXD 110 M2X3T, BIỆT THỰ
SÂN VƯỜN, MT 20M, 3 PHÍA NHÌN RA HỒ, TIỆN NGƯỜI NN THUÊ, MỞ VP, NHÀ HÀNG CAO
CẤP, GIÁ 55TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC G2 CIPUTRA, NHÀ ĐẸP ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 29 NGÁCH 21 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, KHÉP KÍN, 30 M2, CÓ SÂN ĐỂ XE
THOẢI MÁI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ 3 TẦNG, MT 17M, TDT 300M2, TIỆN KINH DOANH, LÀM VP, CÓ GARA
ÔTÔ, GẦN CIPUTRA, SỐ 10B1 KHU BT XUÂN ĐỈNH, GIA TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ CẢ NHÀ, BÁN 76 M2 ĐẤT, XD 70 M2, 2,5T, TUM, SÂN PHƠI CÓ MÁI CHE, MT
6M, TIỆN KD, MỞ VP, NGÕ 124 ÂU CƠ, THUÊ 16TR/TH, 85TR/M2.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ ĐƯỜNG NGHI TÀM, SỐ NHÀ 226, QUẬN TÂY HỒ, XÂY 3,5 TẦNG, MT
3,5M, DTMB 55 M2, CHÍNH CHỦ, GIÁ 15 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VP, NHÀ 3 TẦNG, TẦNG 1: 20 M2, T2- T3 MỖI TẦNG 30 M2, HÈ RỘNG,
THOÁNG MÁT, MẶT ĐƯỜNG KÈ HỒ TÂY, PHỐ TRÍCH SÀI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 29 M2, ĐN CÔNG TRÌNH PHỤ ĐẦY ĐỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 63 M2, 4 TẦNG, 8 PHÒNG, ÔTÔ VÀO NHÀ, ĐƯỜNG VĂN CAO, HỒ TÂY, CÁCH
HỒ TÂY 50M, GIÁ 25 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHI
TIẾT
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MT 5M, DT 214 M2, 4 TẦNG, ÔTÔ VÀO NHÀ, CÓ THỂ SD LÀM VP, Ở, NHÀ C10
KHU TT BỘ GD
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẢ
NHÀ HOẶC 1 PHẦN, SỐ 19 NGÕ 175 ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, P.TỨ LIÊN, TÂY HỒ, 80
M2X4,5T, ĐỦ TIỆN NGHI, CÓ GARA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 30 M2X6T+TUM, 4P KK, NT ĐẸP; GẦN TRƯỜNG, BÃI ÔTÔ; T4+5+6 NHÌN RA
HỒ, CHO THUÊ CẢ NHÀ 8-10TR, HOẶC 3P KK 2 TR/P.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ VĂN
PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂY HỒ VIEW RA HỒ TÂY CHO THUÊ VĂN PHÒNG TẠI TÂY
HỒ, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG, VIEW RA CÔNG VIÊN NƯỚC VÀ HỒ TÂY, TÒA NHÀ 11 TẦNG,
CÓ TẦNG HẦM ĐỂ XE, DIỆN TÍCH CHO THUÊ 120M2/SÀN, HIỆN TẠI CÒN TỪ TẦNG 3 TỚI
11, TÒA NHÀ MỚI XÂY DỰNG XONG, ĐANG HOÀN THIỆN, MỌI CHI TIẾT XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRONG TỔNG CỤC 2 KHU QUÂN ĐỘI XUÂN LA, TÂY HỒ, MB 35 M2X4 TẦNG,
ÔTÔ ĐỖ CỬA, AN NINH DÂN TRÍ CAO, GẦN HỒ TÂY, MIỄN TG, KHÔNG TIẾP QUẢNG CÁO.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC TẦNG 6, NHÀ P1 CIPUTRA, TK HIỆN ĐẠI, ĐÃ SỬA SANG, NỘI THẤT CƠ BẢN,
DT 145 M2, 3PN, 17,5TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CH 171 HOÀNG HOA THÁM. CHO GIA ĐÌNH HOẶC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ CH
DT 86M2 TẦNG 4. ĐỊA CHỈ 171 HOÀNG HOA THÁM-TÂY HỒ- HÀ NỘI. GIÁ CHO THUÊ 12TR/
THÁNG. CHO THUÊ LÂU DÀI. AI CÓ NHU CẦU
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC P606 NHÀ F NGÕ 28 ĐƯỜNG XUÂN LA, DT 100 M2, 2 MẶT THOÁNG, BC NHÌN
RA HỒ TÂY, 3 PN, ĐỦ TIỆN NGHI, GẦN TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, CHỢ, TIỆN ĐI LẠI,
8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ ĐẸP, ĐẦU HỒI, KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG, CIPUTRA, DT 154 M2, 3
PHÒNG NGỦ SÀN GỖ, 2 PHỤ, 2NL, 4ĐH 2 CHIỀU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRONG NGÕ 690 LẠC LONG QUÂN, DT 63 M2, 2 TẦNG, GIÁ 5,5 TRIỆU; MẶT
ĐƯỜNG 690 LẠC LONG QUÂN, DT 50 M2, MT 3,8M, GIÁ 8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ <
A=""> /><>.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CCMN HIỆN ĐẠI TẠI XÓM 1A ĐÔNG NGẠC CHÍNH CHỦ CHO THUÊ DÀI HẠN NHÀ
CHUNG CƯ MINI NỘI THẤT HIỆN ĐẠI (TRƯA SỬ DỤNG) TỔNG DT 48M2. 2 WC, TẦNG 1
TẠI XÓM 1A ĐÔNG NGẠC, NGAY CHÂN CẦU THĂNG LONG TRONG NGÕ CÁCH ĐƯỜNG
AN DƯƠNG VƯƠNG 20M RẤT TIỆN SINH HOẠT, AN NINH TỐT, DÂN TRÍ CAO, GỒM 2
PHÒNG Ở, 2 CÔNG TRÌNH PHỤ, TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI. HỢP ĐỒNG 1 NĂM MỘT LẦN GIÁ 5
TRIỆU 1 THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DT 20 M2, NGÕ 124 ÂU CƠ, SÂN VƯỜN RỘNG, ÔTÔ CÓ THỂ VÀO VÀ ĐỂ Ở SÂN NHÀ,
CÓ ĐH, BÌNH NL, GÁC XÉP LỬNG, ĐN THEO GIÁ NHÀ NƯỚC, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, DT 10 M2, KHU THỤY KHUÊ, KHÉP KÍN, GIÁ 1,2 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ DỊCH VỤ TRÊN PHỐ THỤY KHUÊ CĂN HỘ RỘNG 50M2, GỒM 1 PHÒNG
KHÁCH, 1PN RỘNG, BẾP, 1 PHỤ. CHỦ NHÀ ĐÃ SẮM SỬA ĐẦY ĐỦ GIƯỜNG TỦ, BÀN GHẾ,
MÁY GIẶT, TỦ LẠNH, ĐIỀU HÒA, TIVI. GIÁ CHO THUÊ 9 TRIỆU/THÁNG ( ĐÃ BAO GỒM
MỌI CHI PHÍ DỊCH VỤ TRỪ TIỀN ĐIỆN ).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ C4, MỚI XÂY ĐẸP, PHỤ KHÉP KÍN, DTSD 33 M2, GẦN TRƯỜNG ĐH NỘI VỤ,
GẦN CV NƯỚC HỒ TÂY, TRONG KHU TT CÔNG AN, AN NINH TỐT, 1,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG GIẦY DÉP- QUẦN ÁO NAM, Ở 204 THỤY
KHUÊ, DT 20 M2X4 TẦNG, THUÊ 13 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ THỤY KHUÊ, TÂY HỒ CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THỤY KHUÊ,TÂY HỒ, HÀ
NỘI. DIỆN TÍCH 70M2X 3,5 TẦNG, MẶT TIỀN 4,6M, VỈA HÈ RỘNG, 7 PHÒNG, CÓ ĐIỀU HOÀ,
3 NHÀ VỆ SINH, BỒN TẮM NÓNG LẠNH, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN, TIỆN KINH DOANH, LÀM
VĂN PHÒNG,GIAO THÔNG THUẬN TIÊN, DÂN TRÍ CAO, AN NINH TỐT, GIÁ CHO THUÊ 25
TRIỆU/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHUNG CƯ MINI Ở PHÚ THƯỢNG GIÁ 3,5 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG CHO THUÊ 1 CĂN HỘ
CHUNG CƯ MINI Ở PHÚ THƯỢNG. NHÀ ĐẸP, VỪA HOÀN THIỆN, RỘNG 33M, GỒM 1
KHÁCH, 1 NGỦ, 1 BẾP. Ô TÔ ĐỖ GẦN SÁT CHÂN CHUNG CƯ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ @^^
CHO THUÊ BIỆT THỰ CIPUTRA KIẾN TRÚC KIỂU PHÁP **
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ GẤP CỬA HÀNG MẶT PHỐ 43 YÊN PHỤ NHO GẦN DỐC THANH NIÊN, 4 TẦNG, DT
30M2, GIÁ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT PHỐ 43 YÊN PHỤ CHO THUÊ CỬA HÀNG MẶT PHỐ 43 YÊN PHỤ,
GẦN DỐC THANH NIÊN, KINH DOANH SHOP QUẦN ÁO THỜI TRANG, HỢP ĐỒNG LÂU
DÀI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG CHÁO LÒNG 176 PHỐ YÊN PHỤ, TÂY HỒ, ĐANG KINH DOANH CHÁO
LÒNG BUỔI SÁNG, CHO THUÊ BUỔI CHIỀU 14H-23H, DT 55M2, CÓ VỈA HÈ RỘNG, CHỖ ĐỂ
ÔTÔ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 1 PHÒNG TẦNG 2, NGÕ 335 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, THOÁNG MÁT, ĐN ĐẦY ĐỦ, CÓ
NL, ĐI KHÓA VỀ MỞ, GIÁ 2 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ, CHÍNH CHỦ, TDTMB 260 M2, XÂY 120 M2X2,5T, ĐƯỜNG HỒ SEN, GẦN
CV NƯỚC, H: ĐN, ĐƯỜNG ÔTÔ, MT 14M, CỔNG TỰ ĐỘNG ITALIA, CÓ CỔNG PHỤ VÀ MẶT
NGÕ, SÂN VƯỜN ĐỂ 3 ÔTÔ, TIỆN NGHI ĐỦ, PK, P.ĂN RỘNG, 4PN, CHO THUÊ LÀM VP
HOẶC CTY, 70TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ (HOẶC BÁN) NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG KÈ HỒ TÂY, P. XUÂN LA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, DT 20 M2, RIÊNG BIỆT, GẦN XUÂN LA, MIỄN TRUNG GIAN .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 2 PHÒNG LIỀN KỀ, CÓ PHỤ KHÉP KÍN, DT 15 M2/PHÒNG, NGÁCH 31/28/6 NGÕ 31
ĐƯỜNG XUÂN DIỆU, TÂY HỒ, GIÁ 1,5 TRIỆU/PHÒNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT TIỀN NHÌN THẲNG RA HỒ TÂY, RỘNG 8 M2, CÓ XÉP, KHO 6 M2,
HÈ 20M, CÓ THỂ NGỒI VÀ ĐỂ ÔTÔ, ĐỦ TRANG THIẾT BỊ KD CAFE, 3,5TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DÀI HẠN, ĐƯỜNG ÔTÔ TẬN CỬA, DT 42 M2, 5 TẦNG ĐẸP, HIỆN ĐẠI, MỚI XÂY 2011,
TẠI TỔ 25B ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, TỨ LIÊN, TÂY HỒ, CHÍNH CHỦ, 12 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ THỜI
GIAN CÓ THỂ BẮT ĐẦU CHUYỂN VÀO: 15/5/2012.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CẢ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG HOẶC CỬA HÀNG, MẶT PHỐ 206 THỤY KHUÊ, DIỆN
TÍCH 20 M2X4 TẦNG, TỪ TẦNG 2: 25 M2, MẶT TIỀN 2,5M, NHÀ ĐẸP, 2 MẶT THOÁNG, 14
TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MÁI BẰNG, DT 30 M2, SỐ 10A NGÕ 124 NGUYỄN HOÀNG TÔN, GẦN UBND
QUẬN TÂY HỒ, K

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÓ
NHÀ CHO THUÊ CÓ NHÀ CHO THUÊ ,DT SỬ DỤNG 10M2,CÓ GÁC XÉP .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO NGUỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ, DT 50 M2X5T, MỚI XÂY, 30TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 254A THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, DT 26 M2, 4 TẦNG, GIÁ 7 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 4,5,6 NHÀ MỚI XÂY, 7 TẦNG X85M2, MẶT TIỀN 7,5M, NGÕ RỘNG 7M, HẦM
ĐỂ ÔTÔ, CHÍNH CHỦ, KHÔNG TIẾP TRUNG GIAN, 19 NGÕ 1 AN DƯƠNG VƯƠNG, TÂY HỒ,
HN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NN THUÊ NHÀ ĐỂ Ở, NGÕ RỘNG, PHỐ VÕNG THỊ, YÊN TĨNH, ÔTÔ VÀO, DT 60
M2X4T, T1: GARA+BẾP, T2+3+4: 1PK, 4PN, 3WC, 2ĐH, KHÔNG ĐỒ ĐẠC, GIÁ 17
TRIỆU/THÁNG, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ THUÊ
NHÀ CHO THUÊ NHÀ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ DIỆN TÍCH 22M2 GẦN CÔNG VIÊN HỒ TÂY GIÁ 2,2 TRIỆU CHO
THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ DIỆN TÍCH 22M2, CÓ GÁC XÉP, GẦN CÔNG VIÊN HỒ TÂY GIÁ 2,2
TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
BIỆT THỰ TẠI ĐƯỜNG ÂU CƠ, DTMB 310 M2, DTXD 100 M2X4 TẦNG, 3 MẶT TIỀN, CÓ SÂN
VƯỜN, CHỖ ĐỂ XE ÔTÔ, GIÁ 18 TRIỆU/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG NGHI TÀM, TÂY HỒ, DT 110 M2, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, KINH
DOANH, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRỌ BÌNH DÂN, PHÒNG TRỌ KK, CÓ TUM RỘNG PHƠI QA, MỨC GIÁ TỪ 1,8-2,2
TRIỆU/THÁNG, Đ/C: NGÕ 68 PHỐ YÊN PHỤ, Q.TH, HN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TÒA NHÀ MẶT PHỐ TÂY HỒ: DT 400MX2 TẦNG, MẶT TIỀN RỘNG, SÀN THÔNG
SUỐT, CHO THUÊ TÒA NHÀ MẶT PHỐ TÂY HỒ: DT 400MX2 TẦNG, MẶT TIỀN RỘNG, SÀN
THÔNG SUỐT, GIÁ THUÊ ~7.5$/M2, TIỆN SHOWROOM Ô TÔ, SÀN VĂN PHÒNG, TRUNG
TÂM ĐÀO TẠO….

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 120M2 (2 TẦNG) LÀM VP, NHÀ Ở CHO THUÊ NHÀ SỐ 17, ĐẦU DÃY N15,
TRONG KHU TẬP THỂ CÔNG AN K10. NHÀ 2 TẦNG X 60M2. NHÀ 2 MẶT TIỀN, Ô TÔ TẢI
ĐỖ CỬA. CÓ CHỖ ĐỂ Ô TÔ TRƯỚC NHÀ, CÓ BẢO VỆ. NHÀ MỚI SƠN, SÁNG, ĐẸP, DÁNG
BỀ THẾ, AN NINH TỐT, DÂN TRÍ CAO. TIỆN MỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY, KHO HÀNG HOẶC
LÀM NHÀ RIÊNG. GIÁ 6,3 TRIỆU/ THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 NGÕ 236 ÂU CƠ CHO THUÊ NHÀ CẤP 4 DIỆN TÍCH 50M2 KHÉP KÍN,ĐIỆN
NƯỚC RIÊNG BIỆT,THOÁNG MÁT,NHÀ MỚI XÂY,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 210 M2 ĐẤT CẠNH VƯỜN ĐÀO, ĐỐI DIỆN KHU CIPUTRA CẦN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ
NHU CẦU HỢP TÁC ĐẦU TƯ TRÊN LÔ ĐẤT 210M2 QUẬN TÂY HỒ ĐỐI DIỆN KHU CIPUTRA
GẦN CẦU NHẬT TÂN. ĐẤT CÓ 2 MẶT TIỀN, 2 LỐI VÀO XE Ô TÔ KHÔNG PHẢI QUAY ĐẦU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ HOẶC BÁN NHÀ 4,5 TẦNG ,CHÍNH CHỦ O QUA TRUNG GIAN, NHÀ ĐẸP GẦN
HỒ QUẢNG BÁ TIỆN CHO HỘ GIA ĐÌNH THUÊ HOẶC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ,
NHÀ RỘNG RÃI ,THIẾT KẾ ĐẸP .CHO THUÊ 14TR BÁN 6 TỶ .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 5 NGÕ 335 THỤY KHUÊ, DT 40 M2, PHỤ KHÉP KÍN, MẶT NGÕ 4M, CÓ THỂ
KINH DOANH, GIÁ 4 TRIỆU, THANH TOÁN 3THÁNG/LẦN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 2A MẶT ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, DT 65 M2, NHÀ ĐẸP KHÉP KÍN, ĐIỆN
NƯỚC ĐẦY ĐỦ, AN NINH TỐT, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ, NHƯỢNG HOẶC BÁN BUỔI SÁNG, TẠI 270 THỤY KHUÊ, CỬA HÀNG 35 M2.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 378 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, DT 60 M2/1 SÀN, 3,5 TẦNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRỌ KHÉP KÍN, S 30M2 CHO THUÊ NHÀ TRỌ, S SỬ DỤNG 30M2, 1 XÉP,MỚI
XÂY, KHÉP KÍN, LỐI ĐI RIÊNG BIỆT.AN NINH TỐT. PHÙ HỢP CHO GIA ĐÌNH. GIÁ
3TR/THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ CHUNG CƯ MINI KHU VỰC NGÕ 603 LẠC LONG QUÂN, DT ~ 30M2, WC KHÉP
KÍN, CÓ NÓNG LẠNH, GIÁ 3TR/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH THUÊ CĂN HỘ CẤP 4, CHÍNH CHỦ, RIÊNG BIỆT 40M2, MỚI XÂY ĐỂ Ở, CÓ
GÁC XÉP, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ ĐÓNG THEO GIÁ NN, CÔNG TRÌNH PHỤ KÉP KÍN, SẠCH,
GIÁ 3,5TR/THÁNG, ĐỊA CHỈ XUÂN LA, TÂY HỒ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH THUÊ CĂN HỘ CẤP 4 RIÊNG BIỆT 40M2, CÓ GÁC XÉP, ĐIỆN NƯỚC ĐẦY ĐỦ,
CÔNG TRÌNH PHỤ KHÉP KÍN, SẠCH SẼ, ĐẸP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ AI CÓ
NHU CẦU XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 714D LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, DT 25 M2, 2 PHỤ, CẦU THANG ĐI RIÊNG,
CHO THUÊ 2 TẦNG 1+2 LÀM VP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG T2, CÓ ĐH-NL, 3 TRIỆU/TH; T3: 2,5 TRIỆU/TH; T4: 1,5 TRIỆU/TH, CHO THUÊ
LÂU DÀI HOẶC CẢ NHÀ MB 30 M2X4T, TẠI NGÕ 191 L.L.QUÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHCC
CT14A GẦN CIPUTRA, DT 68 M2, 2PN, 2 PHỤ, 3ĐH, 2NL, TỦ BẾP, TỪNG DÁN, SÀN GỖ,
TRẦN THẠCH CAO, ĐỒ DÙNG SINH HOẠT... CHƯA SỬ DỤNG, TT 6 THÁNG/LẦN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 11 NGÕ 9 ĐẶNG THAI MAI, DT 150 M2 (NHÀ+SÂN VƯỜN), GIÁ THỎA
THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG (CHÍNH CHỦ )SỐ 12 NGÕ 291 LAC LONG QUÂN 01279991696 CHO THUÊ
NHÀ CHÍNH CHỦ 5 TẦNG MÀU XANH NGÕ 291 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ 2012,
HÀ NỘI. ĐỊA CHỈ: SỐ 12 NGÕ 291 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN. NHÀ S RỘNG 70 M2, 5 TẦNG, 8
PHÒNG , 5 PHÒNG KHÉP KÍN .CÓ ĐIỀU HÒA Ớ ĐỦ CÁC PHÒNG, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI.NGÕ
VÀO RỘNG 10M, CÁCH MẶT ĐƯỜNG 20M. THUẬN TIỆN LÀM, VĂN PHÒNG HÔ GIA
ĐÌNH ,VV… CHO THUÊ LÂU DÀI, GIÁ 13 TRIỆU. MR LUÂN
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ LÀM VĂN PHÒNG TRONG KHỐI VĂN PHÒNG TẦNG 1,3, ĐƯỜNG VĂN CAO, GIÁ
THỎA THUẬN, MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
PHÒNG TRỌ Ở NGO 100 HOÀNG QUỐC VIỆT CHÍNH CHỦ MIỄN TRUNG GIAN CÒN MỘT
PHÒNG TRÊN TẦNG 2 RỘNG 18M2 (WC CHUNG VỚI MỘT PHÒNG KHÁC) TRONG NHÀ 5
TẦNG NGÕ 100 HOÀNG QUỐC VIỆT. PHÒNG ĐEP CÓ INTERNET TRUYỀN HÌNH CÁP XE ĐỂ
TẦNG 1 CÓ CHÌA KHOÁ RIÊNG TỰ ĐI VỀ GIÁ CHO THUÊ 2,3 TRIỆU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ YÊN HOA, P.YÊN PHỤ, TÂY HỒ, CHO THUÊ MẶT BẰNG TẦNG 1, DT
40 M2, CÓ THỂ BÁN GIẢI KHÁT, LÀM VP, GIÁ 7 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 15 DỐC TAM ĐA, P.THỤY KHUÊ, Q.TÂY HỒ, NHÀ 4 TẦNG, MẶT PHỐ, MT
3M, DT 40 M2/TẦNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ MINI KHÉP KÍN KHU CĂN HỘ 4 TẦNG MỚI XÂY DỰNG TẠI KHU LẠC
LONG QUÂN-BƯỞI, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, SÀN GỖ, TRẦN THẠCH CAO, VỆ SINH KHÉP KÍN,
BÌNH NÓNG LẠNH SẴN CÓ. GIÁ TỪ 2,3 TRIỆU - 3 TRIỆU/ THÁNG, DIỆN TÍCH TỪ 23-35M2,
CÓ GÁC LỬNG. ƯU TIÊN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐI LÀM, CÓ Ý THỨC GIỮ VỆ SINH VÀ ĐẠO
ĐỨC TỐT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI KHU E1- P401 KHU CIPUTRA, TÂY HỒ, DT 125 M2.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG TẦNG 1: 15 M2 KHÉP KÍN, CHÍNH CHỦ, NGÕ RỘNG TẠI 39 NGÕ 299 THỤY
KHUÊ, TT PHIM TRUYỆN VN, RIÊNG BIỆT, 1,4 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN, MĐ ĐẶNG THÁI MAI, DT 350 M2, DT NHÀ Ở 80 M2, T1: PK
+P.ĂN +BẾP, T2: 2PN, CÓ VƯỜN AO SÂN PHƠI, GARA ÔTÔ ĐỂ ĐƯỢC 3 XE CON, TBTN ĐẦY
ĐỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG TẠI NGÕ 32 SỐ NHÀ 40 ĐƯỜNG AN DƯƠNG, Q.TÂY HỒ, MT 5M, DTSD 25
M2.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
RIÊNG 2 TẦNG, MẶT BẰNG 80M2, WC 2 TẦNG, ĐIỆN NƯỚC TỐT; MẶT NGÕ RỘNG, TIỆN
XE CỘ, GẦN TRƯỜNG HỌC, CHỢ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
PHÒNG TRỌ NGÕ 299 THỤY KHUÊ CHÍNH CHỦ MIỄN TRUNG GIAN NHÀ 5 TẦNG MỖI
TẦNG 2 PHÒNG WC Ở GIỮA CÓ INTERNET TRUYỀN HÌNH CÁP XE ĐỂ TẦNG MỘT CÓ
CHÌA KHOÁ RIÊNG TỰ ĐI LẠI. CÒN 3 PHÒNG MỖI PHÒNG RỘNG 18M2 GIÁ 2,3 TRIỆU/1P
NHÀ ĐẸP MỚI XÂY SÀN GỖ THOÁNG MÁT BẠN NÀO CÓ NHU CẦU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ, DT 27 M2, ĐN CÔNG TRÌNH PHỤ ĐẦY ĐỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
CHO THUÊ TẠI AN DƯƠNG, T1: DT 25 M2, KK, ĐI KHÓA VỀ MỞ, CÓ BÀN BẾP, TỦ BẾP, NL,
3 TR/TH; PHÒNG T3: 22 M2, KK, 2,5 TRIỆU/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, CHÍNH CHỦ, DT 40 M2+15 M2 SÀN GỖ, ĐIỆN NƯỚC ĐỘC LẬP, 2 NGÕ
THÔNG THOÁNG, ÔTÔ CON VÀO ĐƯỢC, HẺM 445/50/5 LẠC LONG QUÂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
70M2X5 TẦNG, CÓ HẦM& TẦNG TUM,THANG MÁY, PHỤ ĐỦ, NGÕ 14M CÁCH ĐƯỜNG
10M CHO THUÊ NHÀ MẶT NGÕ RỘNG 14 M, ÔTÔ ĐI 2 CHIỀU, CÁCH MẶT ĐƯỜNG LẠC
LONG QUÂN 10M, MỚI XÂY NỘI THẤT ĐEP, MẶT TIỀN 6M. 70M2X 5 TẦNG+ HẦM+ TUM, 2
MẶT NGÕ RỘNG THOÁNG, 6WC, CÓ THANG MÁY VÀ THANG BỘ, CỬA ĐỘC LẬP TỪNG
TẦNG. TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, NGÂN HÀNG, & NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ ĐỂ Ở. CÓ THỂ
CHO THUÊ TẦNG 1+2+3 HOẶC TOÀN BỘ. GIÁ THOẢ THUẬN, ƯU TIÊN CHO NGƯỜI THUÊ
TRÊN 05 NĂM.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN BIỆT THỰ KIỂU PHÁP ĐƯỜNG TÂY HỒ. DIỆN TÍCH MẶT BẰNG , MẶT TIỀN 8M,
ĐƯỜNG TRƯỚC NHÀ RỘNG 12M. NHÀ 3 TẦNG XÂY THEO THIẾT KẾ BIỆT THỰ KIỂU
PHÁP, GỒM TẦNG 1 LÀ GARA Ô TÔ + 1 PHÒNG KHÁCH + 1 PHÒNG BẾP + 1 PHÒNG ĂN;
TẦNG 2 GỒM 1 PHÒNG KHÁCH VÀ 2 PHÒNG NGỦ; TẦNG 3 LÀ 3 PHÒNG NGỦ. NỘI THẤT
HIỆN ĐẠI NHẬP NGOẠI CÒN MỚI, WC TỪNG PHÒNG RIÊNG BIỆT. NẰM TRONG KHU DÂN
CƯ VĂN MINH CÓ MẶT BẰNG DÂN TRÍ CAO, XUNG QUANH NHIỀU KHU VUI CHƠI GIẢI
TRÍ, TRÊN 10% DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI
ĐÂY, NÊN ĐIỀU KIỆN SỐNG RẤT T.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 131 MẶT ĐƯỜNG ÂU CƠ, 3 TẦNG, 100 M2/TẦNG, CÓ GARA ÔTÔ, TIỆN NGHI
ĐỦ, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DTSD 50 M2, XÂY MỚI, GẦN CHỢ HOA QUẢNG BÁ, CÓ SÂN, ĐIỆN NƯỚC, TIỆN
NGHI ĐẦY ĐỦ, GIÁ 3,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TRONG NGÕ 378 PHỐ THỤY KHUÊ, CĂN HỘ KK, DT 38 M2, TRÊN GÁC 2, GIÁ
2,5 TRIỆU, DƯỚI NHÀ 3 TRIỆU, DT 44 M2, CÓ CHỖ ĐỂ XE.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GĐ THUÊ NHÀ 5 TẦNG, MB 50 M2, ĐƯỜNG ÔTÔ VÀO ĐƯỢC, GẦN UBND PHƯỜNG
BƯỞI, SỐ 59 NGÕ 10 PHỐ VÕNG THỊ, 10 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ NHÀ CHUNG CƯ TẦNG 2, Q.TÂY HỒ, DT 45 M2, 2 PN, 1 PK, KHÉP KÍN, ĐỘC
LẬP, KHÔNG CHUNG VỚI CHỦ NHÀ, GIÁ 4TR/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DTMB 80 M2, DTSD 50 M2X3,5 TẦNG, NGÕ 310 NGHI TÀM (124/22/60 ÂU CƠ).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, TRÊN DT 45 M2, TRONG NGÕ CÁCH ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY 20M,
GẦN CV VEN HỒ, NHÀ THOÁNG MÁT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHO THUÊ NHÀ Ở THỤY KHUÊ, CÓ VỆ SINH KHÉP KÍN TẦNG 1, DT 8M2, TẦNG
2 DT 22M2, ĐÃ CÓ ĐH, NET, CHO THUÊ 3,5TR/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ NGÕ 200 ÂU CƠ, TÂY HỒ, HÀ NỘI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẶC NG CO
THU NHÂP CAO THUÊ NHÀ MỚI XÂY HIỆN ĐẠI 5 TẦNG X 38M, MẶT NGÕ 6M, Ô TÔ ĐỖ
TRONG NHÀ. TIỆN ĐỂ Ở HOĂC LÀM VĂN PHÒNG, THOÁNG MÁT, KHU DÂN TRÍ CAO, ĐỦ
ĐỒ TIỆN NGHI CHỈ VIỆC XÁCH VALY ĐẾN Ở, ĐIỆN NƯỚC, TRUYỀN HÌNH CÁP, INTERNET
ĐẦY ĐỦ. CHÍNH CHỦ, HỢP ĐỒNG DÀI HẠN. GIÀ: 16.000.000VNĐ/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 18H NGÕ 535 LẠC LONG QUÂN, ĐƯỜNG TO, NGÕ RỘNG, 5T, DT 30 M2/T,
TDTSD 150 M2, 4WC, BỒN TẮM MASSAGE, ĐỦ TN, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, DT 25 M2, PHỤ KHÉP KÍN, SỐ 36 NGÁCH 31/28 NGÕ 31 XUÂN DIỆU,
PHƯỜNG QUẢNG AN, TÂY HỒ, GIÁ 1,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC 249A THUỴ KHUÊ DTSD:150M2, 3PN, 2VS, CÓ ĐỦ ĐỒ. Q.TÂY HỒ CHO THUÊ
CHCC 249A ĐƯỜNG THUỴ KHUÊ, QUẬN TÂY HỒ DT: 150M2, 3PN, CÓ ĐỦ ĐỒ, HỢP CHO
NGƯỜI NN Ở HOẶC LÀM VĂN PHÒNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CH CC GOLDEN WESLAKE, PHỐ THỤY KHUÊ, TẦNG CAO, DT 130 M2, 2PN, 2 PHỤ,
1P LÀM VIỆC, ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 22 TRIỆU, BAO GỒM VAT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 33/35 AN DƯƠNG, YÊN PHỤ, TÂY HỒ, DT 25 M2, 5 TẦNG, CÓ ĐIỀU HÒA,
NÓNG LẠNH, ĐIỆN NƯỚC TỐT, GẦN TRƯỜNG, CHỢ YÊN PHỤ, GIÁ 6,5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN
THÍCH 25M2 CÓ GÁC XÉP, CÓ BẾP VÀ WC, ĐỘC LẬP KHÉP KÍN. NHÀ XÂY ĐỂ CHO THUÊ
NÊN Ở LÂU DÀI, ĐI LỐI RIÊNG, AN NINH TỐT, THÍCH HỢP CHO CÁC ĐÔI VỢ CHỒNG VÀ
CÁC BẠN TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI HN. XEM NHÀ TẠI ĐỊA CHỈ: SỐ 4 NGÕ 530 PHỐ
THỤY KHUÊ-TÂY HỒ HN (GẦN CHỢ BƯỞI).

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT
121 M2, 3 PN NHÌN RA HỒ TÂY, PHỐ LẠC LONG QUÂN, 2 PHỤ, PK, BẾP RỘNG, NT CAO
CẤP, CHÍNH CHỦ, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, 15 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 KHÉP KÍN, GIÁ 1,8 TRIỆU, Đ/C: SỐ 14 NGÁCH 324/16 THỤY KHUÊ, TÂY
HỒ, HN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 20 M2, KHÉP KÍN, THOÁNG MÁT, CÓ VƯỜN CÂY, AN NINH TỐT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY, ĐOẠN ĐẦU THỤY KHUÊ, GẦN ĐƯỜNG THANH
NIÊN, NHÀ 5 TẦNG, DT 60 M2/TẦNG, MT 5,5M, CÓ GARA ÔTÔ, MỚI XÂY 2011, NỘI THẤT
XỊN, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI, TIỆN KD, LÀM VP, NGƯỜI NN Ở, GIÁ 55 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN, RỘNG 4M, SÂU 15M, ĐIỆN NƯỚC ĐỦ, CÓ THC,
INTERNET, CAO RÁO, THOÁNG MÁT, 13 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ, ĐƯỜNG ĐẶNG THAI MAI, TÂY HỒ, DTSD 60 M2, THOÁNG MÁT,
ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, AN NINH TỐT, GIÁ 5 TRIỆU, MIỄN TRUNG GIAN .

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 1 PHÒNG TẦNG 2, CHO THUÊ THOÁNG MÁT, ĐI KHÓA VỀ MỞ, GIÁ 2 TRIỆU BAO
GỒM ĐIỆN NƯỚC, TẠI NGÕ 335 THỤY KHUÊ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ LẠC LONG QUÂN, RỘNG 4M, SÂU 15M, GẦN TRƯỜNG, CHỢ, CQ, XÍ
NGHIỆP, 13 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DT
TẦNG 2: 2 PHÒNG DTSD 66M2, CHO THUÊ LÀM VĂN PHÒNG GIÁ THUÊ 8TR/THÁNG.
( MIỄN PHÍ 100% PHÍ DV CHO KHÁCH ĐI THUÊ NHÀ).
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, QUẬN TÂY HỒ, HƯỚNG NAM, 3 MẶT THOÁNG, TRONG NGÕ, 50 M2, MT
4M, CÓ ĐIỀU HÒA, TỦ BẾP, NÓNG LẠNH, GIÁ 5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ GIÁ
CHO THUÊ: THỎA THUẬN, CÓ THỂ CHO THUÊ TỪNG TẦNG HOẶC CẢ NHÀ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ . CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG Ở XUÂN LA, MẶT BẰNG 50M, 4 PHÒNG Ô TÔ ĐỖ CỬA CHO THUÊ NHÀ
Ở KHU XUÂN LA – LẠC LONG QUÂN.DIỆN TÍCH 50M2, NHÀ 4 TẦNG, 4PHÒNG, 3 PHỤ,
ĐƯỜNG Ô TÔ TẢI ĐI ĐƯỢC, TIỆN ĐỂ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở,
GIA ĐÌNH CHO THUÊ CHO THUÊ LÂU DÀI. ĐĂC ĐIỂM GẦN ĐƯỜNG GÂN TRƯỜNG GÂN
CHỢ...V.V ĐỊA CHỈ NGÕ 99 XUÂN LA -TÂY HỒ HÀ NỘI.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG SỐ 105 LẠC LONG QUÂN, Q.TÂY HỒ, DT 80 M2X2T, CÓ THỂ CHO THUÊ
1 TẦNG DƯỚI.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MIỄN
PHÍ 100% KHÁCH CÓ NHU CẦU THUÊ CĂN HỘ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MIỄN
PHÍ 100% CHO KHÁCH THUÊ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG GẦN CHỢ NHẬT TÂN, P.NHẬT TÂN, ĐƯỜNG ÂU CƠ, DT 32 M2, 2 TẦNG,
1 TUM, 2PN, 1PK, 1 BẾP, 2 PHỤ, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG MẶT PHỐ THỤY KHUÊ 40M2 CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THỤY KHUÊ,
NHÀ 4 TẦNG MẶT TIỀN 4.5M, DIỆN TÍCH TẦNG 1 LÀ 36M2, TỪ TẦNG 2 TRỞ LÊN LÀ 40M2,
NHÀ ĐÃ SỬA MỚI, SÀN GỖ TỪ TẦNG 2. GIÁ CHO THUÊ LÀ 18 TRIỆU/THÁNG, NHÀ CHÍNH
CHỦ SỔ ĐỎ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHO THUÊ PHÒNG TRỌ TẠI TỔ 4 CUM 1, PHƯỜNG XUÂN LA, TÂY HỒ (DỐC
ĐIỆN LỰC GẦN TRƯỜNG TRUNG CẤP VTLT) DIỆN TÍCH 117M2 GỒM 3 PHÒNG RIÊNG
BIỆT, VỆ SINH KHÉP KÍN, CÓ SÂN RỘNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG MẶT ĐƯỜNG ÂU CƠ CẦN CHO THUÊ NHÀ 3 TẦNG, MẶT ĐƯỜNG ÂU
CƠ, MẶT TIỀN GẦN 4M, DTSD: 60M2. VỊ TRÍ ĐẸP, THUẬN TIỆN CHO VIỆC KINH DOANH,
LÀM VĂN PHÒNG...

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CÓ
THỂ THUÊ RIÊNG TẦNG 1 VÀ TẦNG 2 ĐANG ĐƯỢC THIẾT KẾ LÀM VĂN PHÒNG ĐÃ BỐ
TRÍ NỘI THẤT HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI VỚI GIÁ 15 TRIỆU/ THÁNG. CHO THUÊ CẢ NHÀ
GIÁ 33 TRIỆU /THÁNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ MS
THUÝ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DỊCH
VỤ TRỌN GÓI ĐƯỢC CUNG CẤP B.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ 2 CĂN HỘ KHÉP KÍN, SỐ 15 VÀ 17 NGÁCH 12 NGÕ 596 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM,
MỖI CĂN CÓ DT ~40 M2, MỚI CẢI TẠO.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 20 NGÁCH 130/25A AN DƯƠNG, TÂY HỒ, 4T, DT 110 M2, 3 PHỤ KK, NT ĐẸP,
HIỆN ĐẠI, TIỆN SD, CÓ SẴN ĐỒ DÙNG, 6,8TR.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở 2 TẦNG, DT 80 M2, 4 PHÒNG, PHỤ KK, AN NINH TỐT, 597 THỤY KHUÊ, GẦN
CHỢ BƯỞI, GIÁ 5 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ HOẶC BÁN NHÀ TDT 70 M2, MT 5M, SỐ 612 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, TIỆN LÀM
VĂN PHÒNG, CỬA HÀNG, SỔ ĐỎ, CHÍNH CHỦ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 21/32/15 KHU TẬP THỂ ĐOÀN XE 312, DTSD 100 M2, NHÀ MỚI XÂY, ĐỦ TIỆN
NGHI, 6 TRIỆU, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ ĐẤT RỘNG 110M2 TIỆN LÀM XƯỞNG SẢN XUẤT, NHÀ KHO… CHO THUÊ ĐẤT
RỘNG 110M2 TIỆN LÀM XƯỞNG SẢN XUẤT, NHÀ KHO…MẶT ĐƯỜNG RỘNG Ô TÔ VÀO
ĐƯỢC. ĐỊA CHỈ SỐ NHÀ 124 NGÁCH 57 NGÕ 310 ĐƯỜNG NGHI TÀM, PHƯỜNG YÊN PHỤ,
TÂY HỒ - HÀ NỘI. GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 48 NGÕ 310 ĐƯỜNG NGHI TÀM, 3 TẦNG, MỖI TẦNG 110 M2, CHO THUÊ
LÀM VĂN PHÒNG HOẶC NHÀ Ở.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT PHỐ AN DƯƠNG, DT 25 M2X3T, TIỆN Ở, KD, VP, MTG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG SỐ 252A THỤY KHUÊ, MT 3,5M, DT 30 M2, ĐỊA ĐIỂM ĐẸP, TIỆN KINH
DOANH, VĂN PHÒNG.., ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, AN NINH TỐT, GIÁ 10 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ AI CÓ
NHU CẦU VUI LÒNG

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, DT 40 M2, TẠI NGÕ 172 ÂU CƠ, TÂY HỒ, ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, AN NINH
TỐT, MIỄN TG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CHCC NAM THĂNG LONG-CIPUTRA, DT 92M2, NHÀ MỚI, TẦNG CAO, VIEW ĐẸP,
TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, NHÀ Ở, CHÍNH CHỦ, GIÁ 8TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG TRÍCH SÀI, VEN HỒ TÂY, 5 TẦNG, 6 PHÒNG KHÉP KÍN, MT 3,2M,
DT 58 M2/1 TẦNG, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG, KINH DOANH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG CHO THUÊ, DT 20 M2, TRÊN TẦNG 3, TN ĐẦY ĐỦ, CÓ CHỖ ĐỂ XE Ở TẦNG 1,
Đ/C: NGÕ 218 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, Q.TH.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
PHÒNG KHÉP KÍN, TẦNG 3, DT 20 M2, SỐ NHÀ 569D NGÕ 567 PHỐ THỤY KHUÊ, P.BƯỞI,
PHỤ, CÓ ĐH, NL, 2 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG, MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, TIỆN KD, CÓ THỂ LÀM VP, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG
BIỆT, DT 22 M2, MT 3M, 2 SÀN GỖ, 2 PHỤ, NỘI THẤT MỚI, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẦNG 1 TẠI Q.TÂY HỒ, DT 40 M2, MT 3,5M, NGÕ 5M, TIỆN KINH DOANH, LÀM
VP, GIÁ TT, ƯU TIÊN NGƯỜI ĐẾN SỚM.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 1+2 NHÀ MP THỤY KHUÊ, TDT 72 M2, MT 5M, TIỆN LÀM VP, PHÒNG KHÁM,
KINH DOANH, GIÁ THỎA THUẬN, MIỄN TRUNG GIAN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, DT 35M2, PHỤ KK, ĐIỆN, NƯỚC, NL, THC, KHU QĐ, SỐ 35/1 AN DƯƠNG
VƯƠNG, NGÃ 3 AN DƯƠNG VƯƠNG-ÂU CƠ, AN NINH TỐT, 2,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CH ĐỘC LẬP, KK, TDT 40 M2, CÓ GÁC XÉP, NHÀ ĐẸP, ĐN ĐẦY ĐỦ, THC, INTERNET,
AN NINH TỐT, GIÁ 3,5 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT ĐƯỜNG THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, MT 5M, NỞ HẬU 7M, MB 70 M2X3 TẦNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 07B NGÕ 394 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, DTSD 50 M2, ÔTÔ ĐỖ CỬA, ĐIỆN
NƯỚC, ĐH, NL, ĐỦ TIỆN NGHI, KHÉP KÍN, 3 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 5 TẦNG X35 M2 NHÀ ĐẸP, ĐỦ TIỆN NGHI, PHÙ HỢP NGƯỜI NN, HỘ GIA ĐÌNH,
10 TRIỆU, THANH TOÁN 6 THÁNG/LẦN, CHÍNH CHỦ, MIỄN TRUNG GIAN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
CHÚNG TÔI ĐANG CÓ NHU CẦU CHO THUÊ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH VĂN PHÒNG TẠI
TÂY HỒ, CHÚNG TÔI ĐANG CÓ NHU CẦU CHO THUÊ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH VĂN
PHÒNG TẠI TÂY HỒ, NGAY MẶT ĐƯỜNG. DT SÀN: 110M2, PHÒNG: 60M2 KHÉP KÍN, CÓ
QUẦY PHA CAFÉ, QUẦY LỄ TÂN, MÁY MÓC DỤNG CỤ VĂN PHÒNG... GẦN CHỢ, NHÀ
HÀNG, CAFÉ CÙNG NHIỀU NGÂN HÀNG RẤT THUẬN TIỆN. GIÁ TỪ 6,3 TRIỆU-10,5 TRIỆU,
KHOẢNG 300-500$, CÓ THƯƠNG LƯỢNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4 TẠI 575 MẶT ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG TÔN, DTSD 220 M2, MẶT TIỀN
6,5M, NHÀ CC, GIÁ 8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ BIỆT THỰ ĐƯỜNG ĐẶNG THAI MAI - TÂY HỒ CHO THUÊ NHÀ KIỂU BIỆT THỰ
ĐƯỜNG ĐẶNG THAI MAI, ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY, GẦN PHỦ TÂY HỒ. TỌA LẠC TRÊN DIỆN
TÍCH 110M2 ĐƯỢC XÂY DỰNG 5 TẦNG. TẦNG 1 LÀ GARA Ô TÔ, TẦNG 2 BAO GỒM
PHÒNG KHÁCH NHÌN RA HỒ, PHÒNG ĂN VÀ BẾP. TẦNG 3 VÀ 4, MỖI TẦNG GỒM 2 PHÒNG
NGỦ VÀ 2 VỆ SINH, PHÒNG NGỦ PHÍA NGOÀI VIEW TRỰC DIỆN RA HỒ TÂY. TẦNG 5
ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẶT 1 BỘ BÀN TRÀ NGẮM HỒ. CÓ THỂ SẮM ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI THEO
YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG. XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT TIỀN LÀM VĂN PHÒNG, KINH DOANH CHO THUÊ CẢ NHÀ MẶT ĐƯỜNG
ÂU CƠ, Q. TÂY HỒ. NHÀ 3 TẦNG MẶT TIỀN 5M, DIỆN TÍCH 35M2 1 SÀN, 5 PHÒNG, 2 VỆ
SINH THÍCH HỢP LÀM VĂN PHÒNG HOẶC KINH DOANH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ MẶT BẰNG 75 M2, TDT 350 M2, MT 5,5M, 4T, 8P, 5PN, KK, 1PK, 1P.ĂN, CÓ GARA
ÔTÔ, H: ĐN, MẶT HỒ TÂY, GIÁP NHÀ HÀNG SEN HỒ TÂY, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ TẦNG 1 NHÀ 5 TẦNG, SỐ 15 NGÕ 675 LẠC LONG QUÂN, DTMB 45 M2, 2 MT, ĐƯỜNG
CHÍNH 5M, ĐƯỜNG TRƯỚC NHÀ 3M, KT HIỆN ĐẠI.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ HỘ GĐ Ở, KHU QUẢNG AN, GẦN CHỢ HOA VÀO, MB 400 M2, MT 20M (100 M2-
4 PHÒNG Ở), ÔTÔ VÀO SÂN, GIÁ 15 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 3 NGÁCH 31/46 ĐƯỜNG XUÂN DIỆU, Q.TÂY HỒ, 2PN, 1PK, 1 BẾP, 2 PHÒNG
TẮM, ĐH CÁC PHÒNG, ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 10 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ SẴN
SÀNG LÀM VIỆC VÀ THANH TOÁN PHÍ MÔI GIỚI VỚI CÁ NHÂN VÀ CÔNG TY MÔI GIỚI
CÓ KHÁCH HÀNG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CAO CẤP TẠI TÒA NHÀ P2 CIPUTRA, TẦNG 1204, DT 149 M2, 3 PHÒNG
NGỦ, PHÒNG KHÁCH, TIỆN NGHI ĐỦ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI SỐ 19 CỤM 4 VEN HỒ PHƯỜNG XUÂN LA, DTMB 130 M2, DTXD 80 M2X5
TẦNG=400 M2, MT >7M, MẶT HỒ TÂY, GIÁ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ BIỆT THỰ KHU AN DƯƠNG HỒ TÂY NHÀ 2 TẦNG DT ĐẤT: 150 M2, NHÀ XÂY
KIỂU BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI, 90M2/TẦNG. TẦNG 2 GỒM CÓ 3 PHÒNG NGỦ, 1 TOILET, TẦNG
1: CÓ GARA Ô TÔ, KHU BẾP, KHU SINH HOẠT CHUNG+1 TOILET, CÓ SÂN VƯỜN, CẢNH
QUAN ĐẸP, YÊN TĨNH KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH. GIÁ CHO THUÊ: USD
1,500/THÁNG~30,75TR HỢP ĐỒNG DÀI HẠN THANH TOÁN 12 THÁNG/LẦN. ANH ĐỨC

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG MẶT ĐƯỜNG ÂU CƠ, TỔNG ĐIỆN TÍCH SỬ DỤNG 180M2 CHO THUÊ
NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG ÂU CƠ, DIỆN TÍCH MẶT BẰNG 60M2, 3 TẦNG, CÓ NHIỀU PHÒNG,
TỔNG DIỆN TÍCH 180M2. MẶT TIỀN RỘNG 12M, TIỆN LÀM VĂN PHÒNG. ĐẦY ĐỦ ĐIỆN,
NƯỚC, ĐIỆN THOẠI, INTERNET.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MỚI XÂY 5TX35 M2, CHÍNH CHỦ, ĐỦ TIỆN NGHI, NGÕ ÔTÔ VÀO ĐƯỢC, AN
NINH TỐT, TIỆN HỘ GIA ĐÌNH, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở, 10TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
SỐ 62 AN DƯƠNG VƯƠNG, P.PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, MB 70 M2X4 TẦNG, MẶT ĐƯỜNG
ÔTÔ ĐỖ CỬA, CÓ GARA ÔTÔ, 7 PHÒNG, GẦN CHỢ, SIÊU THỊ, 3 MẶT THOÁNG, GIÁ 18
TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ DIỆN
TÍCH: 45 M2 X 5 TẦNG, THIẾT KẾ 6 PHÒNG NGỦ, 4 WC, PHÒNG KHÁCH, BẾP, NGÕ RỘNG
OTO ĐỖ CỬA. PHÙ HỢP CHO THUÊ LÀM VP, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở. GIÁ THUÊ: 14
TRIỆU/THÁNG.KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU QUAN TÂM XIN

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CĂN
120M2, 3PN, PK, BẾP, ĐỦ NỘI THẤT, GIÁ 1200$,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ VƯỜN ĐÀO, LẠC LONG QUÂN, DT 60 M2, TẦNG 16, ĐỦ TIỆN
NGHI, 1PN, 1PK, 1 BẾP, TK HIỆN ĐẠI, NT ĐẸP, SÀN GỖ, ĐỦ ĐỒ, VÀO Ở NGAY.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LIỀN KỀ 4 TẦNG, ĐẦU HỒI, DTSD 365 M2, CÓ GARA, 10 PHÒNG, 7 PHỤ, KHU

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ DT 40 M2X4T, 7P, 1 TUM, SỐ 4B NGÁCH 73/124 ÂU CƠ, TỨ LIÊN, TIỆN LÀM VP,
Ở, ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 8 TRIỆU.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 2 TẦNG KHÉP KÍN 40M2 GIÁ 4 TRIỆU/THÁNG CÓ GIẢM CHO THUÊ NHÀ 2
TẦNG 40M2, CÔNG TRÌNH PHỤ KHÉP KÍN, CÓ SÂN, THOẢI MÁI, THOÁNG MÁT, ĐIỆN
NƯỚC RIÊNG BIỆT, ĐẦY ĐỦ, GIÁ 4TR/THÁNG, CÓ GIẢM, NHÀ CHÍNH CHỦ CHO GIA ĐÌNH
THUÊ,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 65M2X4T CHO THUÊ NHÀ 65M2X4T.NGO124/75 TỨ LIÊN-TÂY HỒ. ĐỦ NỘI
THẤT, 10TR/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ MẶT NGÕ SỐ 2 NGÕ 579 LẠC LONG QUÂN, DT 70 M2X2,5 TẦNG, GIÁ 8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ ĐẸP, DT 50 M2, TẠI CT14A2 CIPUTRA- TÂY HỒ, GIÁ 5 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, RIÊNG BIỆT, YÊN TĨNH, TIỆN CHO HỘ GIA ĐÌNH Ở, TDT 50M2, GIÁ
2,5TRIỆU, TIỀN ĐIỆN GIÁ NHÀ NƯỚC, MIỄN TRUNG GIAN,

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, MỚI XÂY, DT 25 M2, RIÊNG BIỆT, SỐ 36 NGÁCH 31/28 XUÂN DIỆU,
P.QUẢNG AN, TÂY HỒ, GIÁ 2,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 4 TẦNG, MỚI XÂY, DT 32 M2, TẦNG 1: PHÒNG KHÁCH+BẾP, TẦNG 2: 3PN,
TẦNG 4: P.THỜ+SÂN THƯỢNG, SỐ 7 NGÁCH 22 NGÕ 343 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, PHÚ
THƯỢNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
KK CHO THUÊ 3,5 TẦNG, DT 30 M2/TẦNG, MT 3M, SỐ 323 THỤY KHUÊ, KD LÀM VP TƯ
NHÂN VÀ DN, KD TỐT, GIÁ CẢ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO THUÊ HOẶC TÌM ĐỐI TÁC LÀM CHUNG:CẮT TÓC, GỘI ĐẦU, CỬA HÀNG ĐẸP, MẶT
PHỐ THỤY KHUÊ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ TT TẦNG 1, KHU TT 16A THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, DT 55 M2, GIÁ 5,5 TRIỆU,
CÓ THỎA THUẬN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
SỐ 307 LẠC LONG QUÂN, MỚI SỬA ĐẸP, DT 56 M2X2T, CẠNH BẾN XE BUÝT, NGÂN
HÀNG, VỈA HÈ RỘNG, CÓ THỂ CHO THUÊ CỬA HÀNG, TẦNG 1 HOẶC CẢ NHÀ, GIÁ TT.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
KHÔNG Ở, CẦN BÁN NHÀ XÂY CẤP 4, NHÀ KHÔNG Ở, CẦN BÁN NHÀ XÂY CẤP 4, DT
50.57M, SỔ ĐỎ CHÍNH CHỦ, SN 33/NGÕ 460 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI, NHÀ SÁT NHÀ
THỜ, GẦN HỒ TÂY, KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH, THOÁNG MÁT VÀ YÊN BÌNHMIỄN TRUNG
GIAN, GIÁ 68T/M2, TIẾP NGƯỜI CÓ THIỆN CHÍ MUA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 7 NGÕ 530 NGÁCH 22 THỤY KHUÊ, DT 47 M2X2T, T1+2: PHÒNG NHỎ, T2 CÓ
1 PHÒNG, BẾP CT PHỤ RIÊNG, CÓ SÂN NHỎ THOÁNG MÁT, HƯỚNG ĐN, THUÊ 4,5TR CÓ
TL.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ Ở, CỬA HÀNG, VĂN PHÒNG, 272 ĐƯỜNG NGHI TÀM, PHƯỜNG NGHI TÀM,
DIỆN TÍCH MẶT BẰNG 60 M2X4T.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
HỘ GIA ĐÌNH THUÊ NHÀ XÂY MỚI 3 TẦNG, TDT ~100 M2, ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, AN NINH TỐT,
GẦN TRƯỜNG, CHỢ TỨ LIÊN, GIÁ 4,5 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ NHÀ VÀ SÂN KHÉP KÍN, DIỆN TÍCH 65 M2, ĐIỆN NƯỚC RIÊNG BIỆT, TRÊN
CÓ GÁC XÉP, GIÁ 4,5 TRIỆU/THÁNG, Đ/C: SỐ 22C NGÕ 400 HOÀNG HOA THÁM, Q.TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, QUẬN TÂY HỒ, DT 6 M2, ÔTÔ ĐỖ CỬA, 4 TẦNG, 1
TUM, ĐỦ TIỆN NGHI, GIÁ 3 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ Ở, LÀM VP, TDT 72 M2, NHÀ 4 TẦNG, CÓ PK, BẾP, 4PN,
3WC, TẦNG 4 VIEW NHÌN RA HỒ QUẢNG BÁ, CÁCH HỒ 10M, GIÁ TT.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ KHÉP KÍN, TẦNG 1, DT 30 M2, CHỖ ĐỂ XE RIÊNG MIỄN PHÍ, ĐN THEO
CÔNG TƠ, 3 TRIỆU, SỐ 38 NGÕ 310 NGHI TÀM, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ, 133 NGUYỄN HOÀNG TÔN, 5 TẦNGX45 M2, GẦN UBND QUẬN
TÂY HỒ.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ 75M2 TẦNG 8 NHÀ CT 14A2 CIPUTRA CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ TẦNG 8,
NHÀ CT 14A2 CIPUTRA, DIỆN TÍCH 75M2, 2 PHÒNG NGỦ, 2 KHU PHỤ, BAN CÔNG NHÌN RA
HỒ TÂY. ĐÃ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ RIÊNG, KHU CÔNG AN, 124 ÂU CƠ, TỨ LIÊN, MÁI BẰNG 42 M2, KK, ĐIỆN
NƯỚC TÍNH GIÁ GỐC, GIÁ 3,2 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG KHÉP KÍN CHO THUÊ PHÒNG 20M2 CÓ GÁC XÉP CÓ KHU NẤU ĂN, NHÀ VỆ
SINH SẠCH SẼ, TRUYỀN HÌNH CÁP, INTERNET.. AN NINH TỐT. CÓ THÌA KHÓA RIÊNG
KHÔNG CHUNG VỚI CHỦ, THỜI GIAN THOẢI MÃI. NGÕ 28 XUÂN LA, HÀ NỘI. (MIỄN
TRUNG GIAN).
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CẦN
CHO NỮ THUÊ PHÒNG T3 KHÉP KÍN, CÓ ĐH, NL, THC, NHÀ MỚI, TIỆN ĐI LẠI, CÁCH HỒ
TÂY 100M, SỐ 58 PHỐ 16 PHỐ VÕNG THỊ, GIÁ 2,5 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ CĂN HỘ MỚI XÂY, TẠI SỐ 1 NGÁCH 31/43 XUÂN DIỆU,
QUẢNG AN, DT 110 M2, VÀ 55 M2, HƯỚNG ĐN, CÁCH ĐƯỜNG KÈ HỒ TÂY 50M, CÓ SÂN
RỘNG, TIỆN NGHI, THANG MÁY, MG, ĐH, TL, CỔNG INTERNET.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 266 NGHI TÀM, TÂY HỒ, HN, DT 53 M2, CHO THUÊ CẢ NHÀ HOẶC TẦNG
HẦM 1 + 2, LÀM VP.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 9 NGÕ 497 ÂU CƠ, 4 TẦNG, DT SÀN 60 M2, ÔTÔ CON ĐỖ CỬA, NỘI THẤT
ĐỦ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ PHÒNG Ở, DT 33 M2, KHÉP KÍN, 2,8 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ AN DƯƠNG . ĐỊA CHỈ: SỐ 49A CHO NGƯỜI
NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ CHÍNH CHỦ AN DƯƠNG . ĐỊA CHỈ: SỐ 49A ĐƯỜNG 11 TẬP THỂ
F361 AN DƯƠNG, TÂY HỒ, HÀ NỘI. NHÀ 5 TẦNG, DIỆN TÍCH MẶT BẰNG 75M2, MẶT TIỀN
4.5M, ĐƯỜNG TRƯỚC NHÀ 5M, NHÀ 2 MẶT NGÕ. GỒM: 7 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG KHÁCH,
1 BẾP, GARA Ô TÔ, ĐỦ TIỆN NGHI. KHU DÂN TRÍ CAO, AN NINH TỐT, GẦN CHỢ, TRƯỜNG
HỌC, GẦN HỒ TÂY, KHÁCH SẠN SOFI

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CĂN HỘ CC CT14A, GẦN CIPUTRA, DT 68 M2, 2 PHÒNG NGỦ, 2 PHỤ, 3 ĐIỀU HÒA,
2NL, TỦ BẾP, SÀN GỖ, TƯỜNG DÁN, TRẦN THẠCH CAO, CHƯA SỬ DỤNG, HĐDH, TT 6
THÁNG/LẦN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG TẦNG 1, 40 DỐC TAM ĐA, THỤY KHUÊ, MT 3,5MX6,5M=21 M2, GIÁ 4
TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
SỐ 3 NGÕ 199/2 THỤY KHUÊ, DT 40 M2X4T, CÓ 4 MÁY ĐIỀU HÒA, GIÁ 8 TRIỆU/TH.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG HOẶC NGÂN HÀNG, DT 120 M2, MẶT ĐƯỜNG NGHI TÀM,
CÓ CẦU THANG MÁY.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ ĐẤT MẶT HỒ TÂY 3500M2 THUÊ 30 NĂM ĐƯỢC XÂY <5 TẦNG LÀM NHÀ HÀNG,
KHÁCH SẠN, VĂN PHÒNG, GIÁ THUÊ 700TR/NĂM.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CỬA
HÀNG SỐ 95B PHỐ YÊN PHỤ NHỎ, MT 3M, DT 26 M2, TRƯỚC KINH DOANH QUẦN ÁO, GIÁ
CẢ THỎA THUẬN.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ 5
TẦNG, CHO THUÊ PHÒNG 15 M2 TẦNG 5, KHÔNG KỂ WC VÀ BẾP, THOÁNG MÁT, THUẬN
TIỆN GIAO THÔNG, GẦN CHỢ, AN NINH TỐT, GIÁ 2 TRIỆU, ƯU TIÊN NGƯỜI CÓ THU
NHẬP.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 20 NGÁCH 130/25A AN DƯƠNG, CÁCH ĐƯỜNG THANH NIÊN 500M, 4T, DT
110 M2, MT ĐẸP, CÓ SẴN ĐỒ DÙNG, 6 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ KHU TT NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỤ, SỐ NHÀ 46B NGÁCH 32/36, KHÉP KÍN, CÓ
CHỖ ĐỂ XE, SÂN PHƠI THOÁNG MÁT, CHÍNH CHỦ, 2,6 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ NHÀ
NGÕ 1 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, Q.TH, DT 52 M2X2,5T, DTSD 130 M2, MT 4,5M, CHO
THUÊ LÀM VP HOẶC Ở, 5,5 TRIỆU/THÁNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ SỐ 3/126 ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN LAN, TỨ LIÊN, DT 52 M2X2T, 3PN, BẾP, PK, 2WC,
ĐIỆN, NƯỚC ĐỦ, TIỆN HỘ GĐ Ở, GIÁ 5 TRIỆU, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ DÀI HẠN BIỆT THỰ SONG LẬP D3 VƯỜN ĐAO - LẠC LONG QUÂN, CHO THUÊ DÀI
HẠN BIỆT THỰ SONG LẬP D3 VƯỜN ĐAO - LẠC LONG QUÂN, CẠNH CIPUTRA, DIỆN TÍCH
MẶT BẰNG 180 M2, DIỆN TÍCH SD 500 M2, CHO THUÊ 2 CĂN.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 165 M2X5T, SỐ 10 VEN HỒ TÂY, HƯỚNG ĐÔNG NAM, MT 17M, CÓ GARA, TIỆN
LÀM VĂN PHÒNG KINH DOANH, 65 TRIỆU.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ TẠI NGÕ 374 ÂU CƠ GẦN UBND PHƯỜNG NHẬT TÂN, DT 110 M2, XÂY 70
M2X2 TẦNG, ÔTÔ ĐỖ TRONG SÂN VƯỜN, NHÀ ĐẸP, NỘI THẤT ĐỦ, MIỄN TG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG, MẶT PHỐ THỤY KHUÊ, GẦN LÀNG HOA NHẬT-VIỆT, SAU
NHÀ GẦN HỒ TÂY, DT SÀN 40 M2X3,5T=120 M2, 6P, 3 PHỤ, 12TR.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ
PHÒNG 20 M2, PHỤ KHÉP KÍN, CÓ ĐIỆN NƯỚC RIÊNG, CÓ SÂN, 1,6 TRIỆU, NGÕ 23 TỔ 18
CỤM 2 XUÂN LA, TÂY HỒ, HỎI NHÀ A.DŨ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ TẦNG 3 VÀ 4, NHÀ RIÊNG 5 TẦNG, KHU TT BỘ GD VÀ
ĐÀO TẠO, 191/46 LẠC LONG QUÂN, GẦN CHỢ, GẦN HỒ TÂY, DT 40 M2/TẦNG, ĐỦ TIỆN
NGHI, THOÁNG MÁT, ÔTÔ ĐỖ CỬA, AN NINH TỐT, GIÁ 4 TRIỆU/TẦNG.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ TÒA
NHÀ THIẾT KẾ THẨM MỸ ĐẸP, HIỆN ĐẠI VÀ KHOA HỌC, CÓ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ 3 TẦNG MỚI SƠN SỬA, CHƯA Ở, TIỆN NGHI ĐỦ, CÁCH PHỐ THỤY KHUÊ 10M,
CÓ SÂN RỘNG ĐỂ XE, ĐIỆN NƯỚC TỐT, TIỆN LÀM VP, GIÁ HỢP LÝ.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ NHÀ CẤP 4, DT 4MX6M=24 M2, SÀN ĐÁ HOA, TRẦN NHỰA, 28 M2 SÂN, TDT 52 M2,
2,5TR, TT 2 THÁNG/LẦN, MTG.
NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN CHO THUÊ: KHÁCH HÀNG CÓ NHÀ CHO THUÊ LÀ CHO
THUÊ CỬA HÀNG MẶT PHỐ YÊN PHỤ, MT 4M, TIỆN KD QUẦN ÁO TT, VĂN PHÒNG, GIÁ
8,2 TRIỆU.
O THUÊ TẠI QUẬN TÂY HỒ - HÀ NỘI
1728 1728
ĐIỆN THOẠI ĐÃ
TÊN NGƯỜI
LỌC TRÙNG
: NGÕ 1 SỐ NHÀ 61 ĐƯỜNG AN
DƯƠNG VƯƠNG, Q.TÂY HỒ, C.HỒNG, 0902008911
0902008911.

: BÁC PHỤNG, 37533873, C.HIỀN,


0902029398
0902029398.

: A.KHÔI, 0902049300. 0902049300

: 0902069404 0902069404

THUÊ NHÀ A.THÀNH 0902 08 7968


.XEM ẢNH TẠI
0902087968
HTTP://VIETMYLAND.NET/3/1199/BDS
/CHO-THUE-NHA-LAM-VAN-

: A.THÌN, . 0902088145. 0902088145

: A.ĐOÀN, 0902096107. 0902096107

: A.CƯỜNG, TỨ LIÊN _TÂY HỒ_HÀ


0902100585
NỘI, . 0902100585

. 0902102499, 0932367499. 0902102499

. 0902105356 0902105356
: CHỦ NHÀ, 0902105611. 0902105611

. 0902107398, 0918205146. 0902107398

: C.VINH, 0902120655. 0902120655

: A. HUNG SDT : 0902122484. : HÙNG,


SỐ 94/NGÕ 124 ÂU CƠ/ PHƯỜNG TỨ 0902122484
LIÊN/TÂY HỒ, . 0902-122484

: CHÍNH CHỦ, . 0902150211. 0902150211

: 0902170885/. : PHAMDUNG, SÀN BDS


0902170885
ĐẠI THỊNH, . 0902170885

: C.LIÊN, 0902181885 0902181885

CHÍNH CHỦ: CHỊ HOA, : 0902185154.


0902185154
CHÍNH CHỦ: CHỊ HOA, : 0902185154.

. 0902197568. 0902197568

: BÀ BANG, . 38360580, 0902197756. 0902197756

0902 216 389. KHÔNG THU PHÍ CỦA


0902216389
KHÁCH.0902216389
0902218179, 0904218179. :
THUONGLUATSU, HANOI, . 0902218179
0904218179

: C.HƯƠNG, . 0902220272. 0902220272

. 0902220384. 0902220384

: 0902220804, VP: 04.668.17.639. :


NGUYỄN LONG, DỊCH VỌNG - CẦU 0902220804
GIÂÝ - HÀ NỘI, . 0983297998

: C.LOAN, 0902251786. 0902251786

: C.TRANG, . 0902253339. 0902253339

: 0902285862 0902285862

: CÔ NGUYỆT, 0902286546. 0902286546

: CHÍNH CHỦ, . 0902293339. 0902293339

CHÍNH CHỦ :. 090229339 - 01272390490 0902293390

: BÌNH, 0902318799.: SO 18 NGUYEN


SIEU . 0902318799. : TRANBINH,. 0902318799
0902318799
: C.TRANG, . 0902463168, 0983393979. 0902463168

: CÔ NGỌ, CHUNG CU VUON DAO, .


0902485885
0902485885

: LOAN, . 0902586629. 0902586629

CHÍNH CHỦ CHỊ ÁNH - 0902601886.:


0902601886
CHỊ ÁNH - 0902601886

CHỦ CĂN HỘ: CHỊ HÀ - 0902.67.34.68 0902673468

: C.TÂM, . 0902736669. 0902736669

: A.HÙNG, 0902821963. 0902821963

: ANH LƯƠNG : 0903198996. : TĂNG


0903198996
QUỲNH, HÀ NỘI, . 0903198996

: HUY 0903201415. : NGOHUY,


HANOI, . 04-8220149 - 0903201415. : 0903201415
NGOHUY, HANOI, . 04-822014

: C.OANH, 0903201811. 0903201811

. 0903205640, 0978784476. 0903205640

: C.DUNG, . 0903210149. 0903210149


: CC, 0903210582. 0903210582

: C.MINH, 0903210626, 0903210626. 0903210626

: TUẤN, 0903211200, TUYẾT,


0903211200
0904545669

: A.NINH,SDT :0903.212458 0903212458

: C.HƯƠNG, 0903213656. 0903213656

: A..ĐỊNH, . 0903217587, 0979419092. 0903217587

. 0903217779. 0903217779

: ANH NGỌC: 0903218189 / 04 3717 3148 0903218189

. 0903221813. 0903221813

: C.HÀ, 0903224373. 0903224373

. 0903226331 0903226331

: A.DŨNG, 0903226552. 0903226552

: CHỊ YẾN 0903227088 0903227088


: C.HƯƠNG, . 0903227520. 0903227520

. 0903232077, 0904669877. 0903232077

: CTY BĐS SƠN NGUYỄN. :


0903234760
0903234760/ 37236912 MS HIỀN

: A.TIẾN, 0903238295. 0903238295

: CÔ DUNG, . 0903252909. 0903252909

:090 325 3096. : TRẦN CHIẾN THẮNG,


0903253096
B4 TÂY HỒ, HÀ NỘI., . 0915156531

: 101 E5 NGUYÊN HỒNG, 37734369,


0903254516
0903254516.

: A.THANH, 0903255260. 0903255260

: A.KHÔI, 0903259599, 0943517989. 0903259599

: VPNĐ, . 0903262581. 0903262581

: A.BÌNH, 0903263346. 0903263346

0903263353. : ANH TRUNG, HÀ NỘI, .


0903263353
04-3263353, 090-3263353
: A.TRUNG, 0903267263 0903267263

: Ô.ĐINH VĂN QUÁN, 0903276145,


0903276145
38290581

: C.LOAN, 0903278175. 0903278175

: C.THU, . 0903280208. 0903280208

: 0903 283 763 / 0976 772 377. : MR.


0903283763
VINH :0903 283 763 / 0976 772 377

: MAI ANH, 0903287575. 0903287575

: A.TIẾN, . 0903291770. 0903291770

. 38561079, 0903292779. 0903292779

MR NGHIỆP: 0903297848 0903297848

: A. CƯỜNG, 0903.299.299 0903299299

: C.LAN, . 0903327866. 0903327866

: A. KHANH, 43 PHAN PHU TIEN DD


0903331977
HN, . 0903331977
: MR QUÂN, . 0903401841 0903401841

: CC, 0903403378, 0913352222. 0903403378

CHỦ NHÀ 0903404344, 0903435251. :


0903404344
MINH LONG, CHÍNH CHỦ 091-3522397

. 0903404693 0903404693

. 0903404986 0903404986

: CHỊ MAI: 0903406935.: NGUYEN


THANH MAI, VONG THI TAY HO - HA 0903406935
NOI, . 043-8474618

: CHÍNH CHỦ, C.HOA, 0903408384 0903408384

: A.TRÍ, 0903413354. 0903413354

: C.HIỀN, 0903413968. 0903413968

: QUANG, 090-3420136 0903420136


0903429789. : DUNG, HOAN KIEM, .
0903429789
0903429789

: KHU NHÀ 16/34 ÂU CƠ, TÂY HỒ,


0903437545
A.HÙNG, 0903437545.

: C.LIÊN, 0903438699. 0903438699

: CÔ LIÊN, CC, 13B NGÕ 6 ĐƯỜNG


0903443673
ĐẶNG THAI MAI, 0903443673.

: A.TRÍ, 0903444809. 0903444809

: CHÍNH CHỦ, 0903445328. 0903445328

: A.TUẤN, 0903445737. 0903445737

CC:090 344 5858.A.BÌNH. : A.BINH, .


0903445858
0903445858

: C.HÒA, 168A ĐƯỜNG NƯỚC PHẦN


LAN, (NGÕ 310 NGHI TÀM ĐI VÀO), . 0903452526
0903452526.

: 090.345.5008. 090.345.5008 0903455008

: C.HẠNH – 0903455447. : MS. HANH,


ĐƯỜNG TRÍCH SÀI (VEN HỒ TÂY), 0903455447
Q.TÂY HỒ, HÀ NỘI., . 09034554

: CHỊ PHƯỢNG 0903455800. : PHƯỢNG,


0903455800
HÀ NỘI, . 0976200423

: CÔ ĐẬU, . 0903456225. 0903456225


. 0903457767. 0903457767

: A.QUANG, . 0903458018. 0903458018

: CC, 0903458994, 0975161686 0903458994

: HUỆ, HÀ NỘI, . 0903477760 0903477760

: C.HIỀN, . 0903480955. 0903480955

: DUNG, . 0903482929. 0903482929

: C.HẠNH, 0903486030, C.VẠN,


0903486030
39438046.

: C.TUYẾT, 38470167, 0903491918 0903491918

. 0903520966. 0903520966

: TRUNG, 110 YÊN THẾ, . 0903692683 0903692683

: HẠNH, . 0903826943, GIÁ THỎA


0903826943
THUẬN.. 0903826943

, THC, INTERNET, SỐ 7F2 KHU TT


TỔNG CỤC 2 ĐƯỜNG XUÂN LA, ÔTÔ 0904000199
VÀO NHÀ, 7,5TR. : C.TRÀ, 0904000199

M NAM THĂNG LONG, CIPUTRA, GIÁ


THỎA THUẬN. : C.KHANH, . 0904000710
0904000710.
. 0904007385. 0904007385

: A.TÂN, 0904011601 0904011601

: CÔ DUNG: 090 401 3485 0904013485

. 0904014229. 0904014229

: A.DŨNG, . 0904042662. 0904042662

: C.YẾN, . 0904044891. 0904044891

: C.NGA, 0904048862. 0904048862

: A HÀ-CHÍNH CHỦ- 090-4049939 0904049939

. 0904056505, 38292780. 0904056505

: A.TRẠI, . 0904056969. 0904056969

: A.HÙNG, CHÍNH CHỦ, . 0904058869. 0904058869

: A.ĐẠI, . 0904066633. 0904066633


CHÍNH CHỦ: CHỊ HƯƠNG -
0904075566
0904075566. : CHỊ HƯƠNG - 0904075566

: C.OANH, 0904081068. 0904081068

: C.HÀ, . 0904082770, GIỜ HÀNH


0904082770
CHÍNH.

: A.QUANG, . 0904084522. 0904084522

: PHƯƠNG, VĂN QUÁN, HÀ NỘI, . 090-


0904100151
4100151, 090-3452558

: C. HOA MOBILE: 0904105005. : CHỊ


0904105005
HOA

: C.HUYỀN, 0904106101, 01992781660. 0904106101

: A.TUẤN, 0904108116. 0904108116

. 0904111583 0904111583

: C.THOA, 0904114447. 0904114447

: HOANG DAI, 125B THUY KHUE- TAY


0904116627
HO- HANOI, . 0904116627

. 0904117334, 37165214. 0904117334

: C.HÀ, . 0904119156. 0904119156


: CHÍNH CHỦ, . 0904119961. 0904119961

. 0904121393. 0904121393

. 0904123124, 0982987748. 0904123124

. 0904130524, 37166835. 0904130524

. 0904132281.. 0982963474 0904132281

: A.HOÀNG, 0904132781. 0904132781

: A.DŨNG, 0904140333. 0904140333

: CHÍNH CHỦ, 0904143261. 0904143261

: A.HƯNG, 0904145044. 0904145044

. 0904148453. 0904148453

. . 0904150119. 0904150119

: CÔ THU ANH: 0904151088 – BÀ


CHÂU: 04.37542146. : DUY ANH, 11 0904151088
ĐẶNG DUNG, . 0914518488
: C.PHƯỢNG, CAFE TRANG, 195 ĐỘI
0904151236
CẤN, 0904151236.

: CHÍNH CHỦ, A.HÒA, . 0904151715. 0904151715

: BÙI MAI LÊ, LÔ D45-D46, CIPUTRA,


TÂY HỒ, HÀ NỘI, . 0904159111 OR MS 0904159111
PHƯƠNG:0989392244

: 0438293812 - 0904159179 GẶP


MR.TOẢN.: CÔNG TY DU LỊCH CÔNG
0904159179
ĐOÀN HN, 98 TÔ NGỌC VÂN - TÂY HỒ
-

. 0904159289. 0904159289

: B.LÂN, 0904161614. 0904161614

: C.HÀ, 0904166211. 0904166211

. 0904173275, 37184325 NR. 0904173275

: C.HUỆ, . 0904181119. 0904181119

: C.THỦY, A.THANH, . 0904187861,


0904187861
0902187861.

: LÊ LAN HƯƠNG, 151 THỤY KHUÊ, .


0904188060
0904188060
: . 0904188436 0904188436

: A.SƠN, 0904190306 0904190306

: LÊ, 0904193513, HỒNG, 0907663787 0904193513

: CHÍNH CHỦ, HƯƠNG ÁNH,


0904196766
0904196766.

. 0904203774, 0983161163. 0904203774

: C.CHÂU, 0904211268, 01676161185. 0904211268

NAM THĂNG LONG, NHÀ 3 TẦNG,


NỘI THẤT ĐẸP, ĐẦY ĐỦ, SỐ 54 LÔ 0904216686
C2. : PHÙNG THỊ HÒA, . 0904216686

0904218179, 0902218179. :
THUONGLUATSU, HANOI, . 0904218179
0904218179

: CC, 01249696408, 0904218270. 0904218270

: A.TRUNG, 0904221133. 0904221133

: CHÍNH CHỦ, C.NHUNG, 0904223955. 0904223955

: CHÍNH CHỦ NHUNG.. 0904224970 0904224970


: NGUYỄN DUY HẠC, NGÕ 242 ÂU CƠ,
0904225709
TÂY HỒ, HÀ NỘI, . 0904225709

. 0904228886. 0904228886

. 0904233305 0904233305

: A.VINH, 0904234911. 0904234911

: QUANG, 0904235260, NGÀ,


0904235260
0988717489.

: C.HƯƠNG, . 0904239468. 0904239468

: CHỊ HƯƠNG CHỦ KINH DOANH. .


0904244474
0904244474.. 0904244474

: CHÚ ĐẠT, 0904251960. 0904251960

: 0904.256.346. : 0904.256.346 0904256346

: C.LIÊN, 0904260697, 0948255789. 0904260697

: ANH SANG : 0904261185 0904261185

: LAN ANH, 0904266226, HIỀN,


0904266226
0914644519.

090.427.0909, MIỄN TRUNG GIAN.


0904270909
090.427.0909
CC: A.QUANG 0904285412.0904285412 0904285412

: BÀ PHƯƠNG, 0904290248. 0904290248

. 0904295005. 0904295005

MR CHUNG 0904304936. 0904304936

. 0904322117, WWW.XEMNHA.VN. 0904322117

: A.ĐIỆP, . 01229101079, 0904324094. 0904324094

: A.TOÀN, 0904329999, 38239992. 0904329999

: A.VINH, 0904332281, 01636113711. 0904332281

CHÍNH CHỦ : ANH QUANG:


0904333113. MIỄN TRUNG 0904333113
GIAN.A.QUANG 0904333113

: A.HIẾN, 0904334099, VÀO CÁC BUỔI


0904334099
CHIỀU.
: 0904341188 0904341188

: A.TOÀN, . 0904366764. 0904366764

: C.NGỌC, 0904367367. 0904367367

: A.HÀO, 0904404040, 0925681959. 0904404040

: ĐỨC ĐƯỜNG, 0904406906, 0912348399 0904406906

: C.ĐỨC, 0904406909. 0904406909

: A.CƯỜNG, 0904415442. 0904415442

: A.THÀNH, 0904434398 0904434398

: CHÍ ANH, . 0904478886, 0912103048. 0904478886

. 0904486768, 0982280876. 0904486768

: A.THÀNH, 0904491191. 0904491191

: ĐOÀN TIẾN MẠNH, 20B NGÕ 84 GIÁP


0904499137
BÁT . HOÀNG MAI - HN, . 0904499137
: A.TUẤN, C.HIỀN, 37533788,
0904508347
0904508347

: SARAH, : 0904510381. GIÁ


11.000.000VND CÓ THỂ THƯƠNG
0904510381
LƯỢNG.: SARAH, SỐ 9 NGÁCH
294/11/6 PHỐ

. 0904512288. 0904512288

: C.ÁNH, 37197688, 0904528099. 0904528099

: C.DUNG, 37195268, 0904528628 0904528628

. 0904551955. 0904551955

: C.PHƯỢNG, . 0904552236, 0982817739. 0904552236

: A.TÙNG, 0904555444, 37610784. 0904555444

:A.DŨNG -0904563210. : A, DUNG, .


0904563210
0904563210

A NAM, SỐ 0904.583.901. : A NAM, HÀ


0904583901
NỘI, . 0904583901

ANH TOÀN 0904596379 0904596379

. 0904598152 0904598152
: 0904 599 050. : HUE, CẦU GIẤY, .
0904599050
0904599050

: KIEU XUAN HOANG, HA NOI, .


0904608587
0904608587

: TRANG, 0904609996, 0902223338. 0904609996

. 0904620995, 0988405146. 0904620995

: A.HIẾU, 39231216, 0904635568. 0904635568

ANH ĐỨC 0904649296. : TIEN DUC, HA


0904649296
NOI, . 0983465361

CHỊ NGA 0904651848; CHỊ DUNG


0904651848
0904150119.

: 090.465.1862. MR DŨNG. (MIỄN


0904651862
TRUNG GIAN).090.465.1862. MR DŨNG.

. 0904661920, 0989663276. 0904661920

. 0904662147. 0904662147

. 0904662721, 01266047707. 0904662721


: C.NGA, 0904677522, 0948389688,
0904677522
A.DŨNG.

: A.HÙNG, 0904687575. 0904687575

: CHÍNH CHỦ, A.MINH, . 0904699789. 0904699789

0904 702 909. : THĂNG LONG, HÀ NỘI,


0904702909
. 0904702909

: C.HUYỀN, . 0904710562. 0904710562

. 0904757582. 0904757582

: TRAN THUY DUNG, . 0904757903. :


TRAN THUY DUNG, TAY MO - TU 0904757903
LIEM - HA NOI, . 0904757903

: C.TUYẾT, . 0904780700. 0904780700

MR THẮNG S 0904782488. MR THẮNG


0904782488
0904782488

: 0904.788.807 0904788807

: C.THỦY, 0904802660. 0904802660


: HẰNG, 0904806261 0904806261

. 0904808188. 0904808188

: CAT TOAN THANG, 43/266 DOI CAN


0904830550
BA DINH HA NOI, . 0904830550

: A ĐỨC: 0904836069 C LIÊN:


0904836069
0904918338. : ĐỨC

. 0904838829. 0904838829

: VAN, 30 ÂU CƠ- TAY HO - HA NOI, .


04-37101511 - FAX: 04 - 3 7101512- 0904 0904840805
840805. HOTLINE: 090

: C.NGÂN, . 0904841856. 0904841856

: C.LAN, 0904848005. 0904848005

. 0904850717. 0904850717
: 0904851539 0904851539

: PHONG, HA NOI, . 0904857628 0904857628

: A TRUNG: 090.4858.221. : DANG DINH


0904858221
TRUNG, HA NOI, . 0904858221

: MR KHÁNH 0904-862488.: NGUYỄN


0904862488
KHÁNH, . 0904-862488

: ANH THÁI: 0904886616; 0985502929. :


0904886616
ANH THÁI: 0904886616; 0985502929

: MS. VY, HÀ NỘI, . 0439429184,


0904888063
0904888063

: MS THẢO, HA NOI, . 0439429184,


0904888171
0904888171

TRỰC TIẾP BÁC HẠNH 0904912309. 0904912309

: A.HƯNG, 0904924868 0904924868

. 01242554555, 0904939943. 0904939943

: 0904943156 NAM. : MR-NAM, HA NOI,


0904943156
. 0904943156
: C.BÌNH, . 0904944199. 0904944199

: 0904948599. : 0904948599 0904948599

A. TÂM 01678655966- 0904994921. : A


TÂM, THANH XUÂN - HÀ NỘI, . 0904994921
01678655966

: A.LONG, 0905378686, C.TUYẾN,


0905378686
0973524969.

: C.HƯƠNG, . 0905467215. 0905467215

: A.THÀNH, 0905596866, C.CHÂU,


0905596866
0904733338.

: TRANG – 090 561 1189. : NGUYỄN


QUỲNH TRANG, TÂY HỒ HÀ NỘI, . 0905611189
0905611189

: A.TRỰC, . 0906044061. 0906044061

. 0906075065, 36623796. 0906075065

: SỐ NHÀ 17 NGÕ 371 KIM MÃ


0906.095.818 – 0947.504.165 MỜI CÁC
0906095818
BẠN XEM CHI TIẾT TRÊN TRANG
HTTP:/
: ANH LÂM 0906139229. 0906139229

: MR PHÚ, HANOI., . 090-6182866 0906182866

: CHỊ TRÂM, SỐ 5 NGÕ 25 VŨ NGỌC


PHAN, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI, . 0906191926
0437761431, 0906191926

: MR THÀNH, HÀ NỘI
HTTP://WWW.GIAPHATHOUSING.CO 0906201002
M/, . 0485871879, 0906201002

: HỒNG: 0906205866. : TRẦN MẠNH


HỒNG, SỐ 60, NGÕ 20 HUỲNH THÚC 0906205866
KHÁNG, . 0906205866

: MS. HOA-090.622.8403; 04-35627425. :


CUC HOA, 36 HOÀNG CẦU, ĐỐNG ĐA, 0906228403
HÀ NỘI, . 0978730483

: A.ĐƯỜNG, 0906228499. 0906228499

: A.ĐÁNG, 0906240666. 0906240666

: C HƯƠNG, 0906280078. 0906280078

0906698789. : ĐẠT, HÀ NỘI, .


0906698789
0906698789, 0906698789

: C.HÒA, 0906799965, 37154215 NGOÀI


0906799965
HC.
: A CÔNG 0906903688. : NGUYỄN VĂN
0906903688
CÔNG, HÀ NÔI, . 094-4269798

: C.MINH, 0908059555 0908059555

: 0908 263 198. : 0908 263 198 0908263198

: 0908329969.0908329969 0908329969

: C.NGUYỆT, 0909091368. 0909091368

:37197214 MB 0909112559.: NGUYỄN


THỊ HOÀNG HẢO, 51 XUÂN DIỆU, 0909112559
TÂY HỒ, HÀ NỘI, . 0909112559

909248886 0909248886

: A. ĐẠT, ĐỐNG ĐA, . 0909325866 0909325866

: A.KHÁNH, 0909452299 0909452299

. 0909489669. 0909489669
TRỰC TIẾP CHÍNH CHỦ, ƯU TIÊN HỘ
GIA ĐÌNH, GIÁ THUÊ LÀ 2,5TR 1 0909523689
THÁNG, MIỄN TG. : 0909523689.:

Ệ: BÁC CHÍNH 0169.7691233 – CHỊ


HẰNG: 0909.801132 (MIỄN TRUNG
0909801132
GIAN).BÁC CHÍNH 0169.7691233 – CHỊ
H

: 0909.866.966 – 043.784.7989 0909866966

. 01244091048, 37531134 0910483753

: C.HIỀN, 0912008298, 0988719942. 0912008298

: A.QUYỀN, . 0912008872. 0912008872

: HA, . 04-22251005, 091-2011569 0912011569

: A.BIÊN, 0912014547, 0942523218. 0912014547

. 0912024770. 0912024770

. 0912025688. 0912025688

: CÔ NGA, . 0912044745. 0912044745


. 0912045560. 0912045560

: CHỊ DUNG 0912 057 904 0912057904

: A.THANH, . 0912060656. 0912060656

: CHÍNH CHỦ, 0912063942, 0936740498. 0912063942

: HOÀNG ANH, 0912064899,


0912064899
0913360210.

: C.HUYỀN, 0912065665, 39933812. 0912065665

: A.LÂM, 0912068666. 0912068666

: 0912068950.: HOÀNG LỰC, NGÕ 292


NGHI TÀM TÂY HỒ HÀ NỘI, . 0912- 0912068950
068950

: ANH KHOA: 0912069469 0912069469

: ANH KHOA: 0912069496.: TRAN


DANG KHOA, 66 TRAN DUY HUNG, 0912069496
HA NOI, . 01684055382

. 0912095889. 0912095889

: A.DŨNG, . 0912099261. 0912099261


: PHAM NGOC CUONG, 32 HAN
0912099966
THUYEN, . 0912099966

: NGUYEN HOANG, 101E5 NGUYÊN


0912101022
HỒNG, . 0912-101022

. 0912111720. 0912111720

. 0912121900. 0912121900

. 0912122730 0912122730

: C.TÚ, . 0912123070. 0912123070

: HẰNG, . 0912123128, 39910659. 0912123128

: C.TRANG 0912125036 04-38383036 0912125036

CC: 0912126076. 0912126076 0912126076

: CHÍNH CHỦ, C.LAN, . 0912126505. 0912126505

: LINH, . 0912134494 0912134494

: C.YẾN, 0912153937. 0912153937


: CHÍNH CHỦ, 0912162180 0912162180

. 0912164215-LƯƠNG. . 0912164215 0912164215

: HOÀNG KIỀU, HÀ NỘI, . 0912168587 0912168587

: CHÚ PHƯƠNG, SỐ 9 NGÕ 130 THỤY


0912184339
KHUÊ, 38472827, 0912184339.

0912189726. 0912189726 0912189726

: CHỊ LÝ - 0912212969. CHỊ LÝ -


0912212969
0912212969

: A.THÀNH, . 0912218242. 0912218242

: C DIỆU ANH 0912218779 - 0927310875.


: DIEU ANH, ANHHD@VNPT- 0912218779
HANOI.COM.VN, . 0912218779
: C.NGỌC, 0912225222, 0918896273. 0912225222

. 0912237058. 0912237058

: BÀ HOÀNG THỊ NGÀ, . 37183910,


0912240170
0912240170.

: A.LUẬN, . 0912246166. 0912246166

: HƯƠNG, 0912248653. 0912248653

. 0912259867. 0912259867

CHÍNH CHỦ: CHỊ YẾN 0912264159. :


TINH, HOÀNG MAI - HÀ NỘI, . 0912264159
0989128313

: SỐ 59 TT HỘI NHẠC SỸ VN, NGÕ 10


PHỐ VÕNG THỊ, LẠC LONG QUÂN, 0912265586
0912265586, 38361685

: CC, 0912268889. 0912268889

CHỦ NHÀ: THẮNG - 09122.81381.


0912281381
THẮNG

: C.HỒNG, 0912283388. 0912283388

. 0912297042. 0912297042
. 0912299956 0912299956

: A THỊNH 0912322834. . 0912322834 0912322834

: CHÍNH CHỦ, C.THÙY, . 0912323833,


0912323833
01696975598.

: VP PHÁT LỘC, 16 HÀNG CHUỐI,


0912324606
38214643, 0912324606.

: C.LIÊN, . 0912324608. 0912324608

: A.TIẾN, . 0912326789 0912326789

: C.ĐỨC, A.ĐƯỜNG, 0912348399,


0912348399
0904406906

: C.DUNG, . 0912350088. 0912350088

VỚI C.NHUNG 0912.350.368 OR


MR.DŨNG 0912.261.398. VỚI
0912350368
C.NHUNG 0912.350.368 OR MR.DŨNG
0912.261

: A.MẠNH, . 0912359433, 39231461. 0912359433

: A.TRUYỀN, 0912361152. 0912361152


: C.SINH, . 0912367788. 0912367788

: CHÍNH CHỦ, . 0912371062,


0912371062
0915368150.

: C.THỦY, . 0912371253. 0912371253

: A.VINH, 0912372126. 0912372126

. 0912373337. 0912373337

: VPNĐ, 32 PHỐ VẠN BẢO, 0912373996,


0912373996
0904276796.

. 0912388288. 0912388288

: A.HÒA, . 0912390295. 0912390295

CHÍNH CHỦ: CHỊ NGA – 0912438126


HOẶC 0936391800. :CHỊ NGA – 0912438126
0912438126 HOẶC 0936391800

. 0912449205. 0912449205

CÔ TÌNH 0912449333. : CÔ TÌNH SỐ 99


0912449333
ÂU CƠ, . 0912449333

. 0912456869. 0912456869

: A.NGỌC, 0912467768, C.SÁU,


0912467768
0983153066.
: C.BÌNH, . 0912470078. 0912470078

: A.SAN, 0912471492, 01669004099. 0912471492

: CHỊ HUÂN: 0168 547 3237. : THUẬN,


0912485448
CẦU GIẤY, HN, . 0912485448

: A.KẾT, 0912490189. 0912490189

: CHÍNH CHỦ, 0912491500,


0912491500
01676138468.

: CHỊ V.ANH – 0912494894 HOẶC CHỊ


LOAN – 0904259596. : CHỊ V.ANH – 0912494894
0912494894 HOẶC CHỊ LOAN – 09

: C.THẢO, 0912496792. 0912496792

. 0912508668, 0903456788 0912508668

: A.CƯỜNG, 0912511268, 0979646999. 0912511268

: A.HƯNG, 0912512131 0912512131

: CÔ PHƯỢNG 0912514229 0912514229

: Ô.HUÂN, 0912546674, Ô.PHẨM,


0912546674
01685861875.

..., TẦNG TRỆT ĐỂ ÔTÔ-XM, 5-10


0912563688
TRIỆU. : CC, 0912563688.
. 0912565598. 0912565598

: C.XUYẾN, . 0912572737. 0912572737

. 0912595698. 0912595698

0912595937. 0912595937 0912595937

: 0912610890/ 0979299338. 0912610890/


0912610890
0979299338

: CÔ TUYẾT, 0912621657. 0912621657

CHỊ VÂN,. . 0912625352 0912625352

. 0912629998. 0912629998

: C.THỦY, 0912641041 0912641041

. 01668687022, 0912663228 0912663228

: CÔ THANH, 0912681980, 37195986. 0912681980

. 0912689699. 0912689699
ANH CHUNG 0912703415. ANH
0912703415
CHUNG DT: 0912703415

ANH TRIỂN 0912716710. ANH TRIỂN


0912716710
0912716710

: C.THOA, 0912727295. 0912727295

CHỊ HOÀNG ANH S 091 27 27 491. :


BACH HOANG ANH, 45 NGÁCH 32/48 0912727491
PHỐ AN DƯƠNG, . 0912727491

: C.HẠNH, . 0912749333. 0912749333

: C HẰNG 091 275 1523.: C. HẰNG 091


0912751523
275 1523

: C.HẢI, 0912766689. 0912766689

: CÔ LAN, 0912772835. 0912772835

: Ô.ĐỖ VIÊN, 0912789155. 0912789155

: C.HÀ, . 0912807805. 0912807805

. 0912818937. 0912818937

: KIÊN:. 091.281.9896 0912819896


: CÔ HÀ MY, 37531133, 0912845277. 0912845277

: MS LOAN 0912 888 230 (MIỄN TRUNG


GIAN). : MAI LAN, HÀ NỘI, . 0912888230
0912888230

: HOÀNG ANH, . 0912906982. 0912906982

. 01669276419, 0912907032. 0912907032

: C.HIỀN, . 0912907050 0912907050

. 0912908457. 0912908457

CHÍNH CHỦ: 0912928999 0912928999

. 0912938698, 33547650. 0912938698

CHÍNH CHỦ 0912973088. 0912973088 0912973088

. 0913000704. 0913000704

. 0913002197, 0915932698. 0913002197

. 0913003018 0913003018

. 0913005959. 0913005959
: C.LAI, 0913014887. 0913014887

0913019955. NGÕ 310 NGHI TÀM. 0913019955

: C.HẠNH, . 0913026721. 0913026721

CC: 0913032146. 0913032146

: A DŨNG -CHÍNH CHỦ 389 ÂU CƠ- DT


0913032277
0913032277 HAY A HÀ 090-4049939

. 0913043690. 0913043690

. 0913047748. 0913047748

: 0913 050 828 / 0913 235 845 / 090 485


0913050828
1307

CHÍNH CHỦ: 0913055746 (MTG). :


NGUYỄN, TÂY HỒ, HÀ NỘI, VIỆT 0913055746
NAM

: C.HÀ, 0913058111 HOẶC A.TÂN,


0913058111
0946942763.

: C.YÊN, 0913061265, A.HÙNG,


0913061265
0915572932.
. 0913076248. 0913076248

: CHÍNH CHỦ, 0913086386, 0913352222. 0913086386

. 0913090153, 0913092380. 0913090153

: A.DŨNG, . 0913093491. 0913093491

: 0913202235 0913202235

: A.HÙNG, 0913203475, C.LÝ,


0913203475
0983411805.

: CHỊ HẢO, : 0913204959 0913204959

: A.HIẾU, 0913209262, C.PHƯƠNG,


0913209262
0913209262.

: A.PHONG, 0913211180. 0913211180

: C.TUYẾT, 0913211973. 0913211973

: CHỦ NHÀ, . 0913212730 0913212730


: A.CHIẾN, 0913217144. 0913217144

CHỦ NHÀ. : QUỲNH, NGÕ 200 ÂU CƠ,


0913218693
TÂY HỒ, HN, . 0913218693/ 0988082274

CIPUTRA, DT 153 M2, 4 PHÒNG NGỦ,


0913218788
NỘI THẤT ĐỦ, ĐẸP. . 0913218788.

. 0913219219. 0913219219

CHỦ NHÀ, : 0913220926.: MR.


PHUONG, NGUYEN AN NINH, 0913220926
HANOI, . 0913-220926

. 0913223560. 0913223560

: 0913223900. : 0913223900 0913223900

: C.MÂY, 0913224563. 0913224563

0913230715. GIÁ CẢ THỎA THUẬN. :


0913230715
VŨ ĐOÀN, THỤY KHUÊ, . 0913230715

: A.CƯỜNG, . 0913231922. 0913231922

: A.HIẾU, 0913232319. 0913232319


. C.BÌNH, 0913235477.. 0904164048 0913235477

. 01634007439, 0913236655. 0913236655

: Ô.PHÙNG, 0913237549. 0913237549

. 0913253458. 0913253458

: C.VÂN, 0913271838. 0913271838

CHÍNH CHỦ: CHÚ KIỆT 0913275706.


0913275706
CHÚ KIỆT 0913275706

: 0913.300.261.: HẠNH, HÀ NỘI 0913300261

: A.ĐỀ, 0913306571. 0913306571

: CÔ DUNG, . 0913312329. 0913312329

: MS PHƯƠNG 0913315001 0913315001

: C.LIÊN, . 0913319402. 0913319402

: C.PHƯƠNG MAI 0913320580. : P MAI,


0913320580
HÀ NỘI, . 0913320580
. 0913344709. 0913344709

:MR LIÊM: 0913345152 0913345152

: CHỦ NHÀ, . 0913353434, 0913323331. 0913353434

. 0913361550. 0913361550

CHÍNH CHỦ, MIỄN TG.: CHỊ PHƯƠNG,


0913362498
HÀ NỘI, . 0913362498

: CHỦ NHÀ, 0913365109, MTG. 0913365109

: C.NGA, 0913366254, 01216162929. 0913366254

THOA 0913366496 ĐC 384 HOÀNG


0913366496
HOA THÁM

: C.LAN, 0913366592. 0913366592

: NGUYEN MINH THANG, 61-


0913366635
LACTRUNG, . 04-6362139, 091-3366635

: C.LIÊN, . 0913374745. 0913374745

: A.BẢO, . 0913378584. 0913378584


. 0913379394, 38232549. 0913379394

: A.TUẤN, 0913379872. 0913379872

: C.HOÀNG ANH, SỐ 33A NGÕ 99


XUÂN LA, TÂY HỒ, 0913380135, 0913380135
37533989
: C.HÒA, SỐ 40 NGÕ 191 LẠC LONG
QUÂN, GẦN CHỢ BƯỞI, 39935918, 0913385052
0913385052.

: C.TÂM, 0913420069. 0913420069

: A.DŨNG, . 0913450389 0913450389

: A.TẠO, . 0913466777. 0913466777

: CÔ DUNG, 28 YÊN PHỤ, TÂY HỒ,


0913474547
0913474547, 38293688

. 0913506028, 01694278889 0913506028

ANH KỲ 0913506699. : THÁI GIA KỲ,


63 NGÕ 194 ĐỘI CẤN,BA ĐINH,HN, . 0913506699
0913506699

CHÍNH CHỦ: ANH NGỌC - 0913510660


- 0978556663. : ANH NGỌC - 0913510660 0913510660
- 0978556663

: C.LÊ, 0913511856 (NGƯỜI LIÊN LẠC


0913511856
CHÍNH), 37871933 NR.

: A.HÙNG, . 0913516685. 0913516685

: CÔ HƯƠNG, 0913521254, 0912323833. 0913521254


: CHÍNH CHỦ, 0913522708. 0913522708

. 0913523805. 0913523805

: C.HUỆ, 0913525713. 0913525713

: CHÍNH CHỦ, A.HOÀN, . 0913532525. 0913532525

: C.LAN, 0913535858, HOA, 0936751327. 0913535858

. 0913536777. 0913536777

: C.MAI, CHỦ NHÀ, 0913538743. 0913538743

: C.HÒA, . 0913540496. 0913540496

: A.ĐỨC, 0913546045. 0913546045

: CHÍNH CHỦ, . 0913546636. 0913546636

. 0913552418 0913552418

: BĐS- _HỒ GƯƠM 04 39437537 – 0913


554462. : BĐS HỒ GƯƠM, 7 HỒ XUÂN 0913554462
HƯƠNG, . 0913554462
: CHÚ SỬ, 0913564736, CHÂU,
0913564736
01632896566.

: C.HƯƠNG, 0913569726 0913569726

: C.HIỀN, . 0913570666 0913570666

. 0913575013. 0913575013

: CHÍNH CHỦ, 0913579653, 0903281711 0913579653

: A.HIỆP, 0913579762. 0913579762

: A.HÙNG, 0913580136 0913580136

MR. HẢI: 0913586879. 0913586879 0913586879

. 0913588998. 0913588998

: LUẬN TRẦN, BĐS ANBINH 20.6


VIMECO- PHAM HUNG, . 0913642984, 0913642984
0979654586

: A.NGỌC ANH, 0913655555. 0913655555

. 0913701266. 0913701266
: HẢI, . 0913811990. 0913811990

: A.HIẾU PHÚ MỸ HƯNG: 0913858977.


NHẬN KÝ GỬI NHÀ ĐẤT TẠI
0913858977
TPHCM. : HIẾU, PHÚ MỸ HƯNG, .
091385

: 0914057084 , THAM KHẢO TẠI


WEBSITE : WWW.NHADAT.20M.COM ; 0914057084
HTTP://HANOIAPARTMENT.20M.COM

: A.PHONG, . 37197688, 0914060866. 0914060866

: A.TOÀN, 0914232728 VÀ 0972340068 0914232728

: C.TRINH, 0914266655. 0914266655

: BÀ ĐẶNG, 0914319466. 0914319466

A.THÀNH 0914.32.38.36(MIỄN PHÍ


HOÀN TOÀN CHO KHÁCH THUÊ). AI
0914323836
CÓ NHU CẦU ANH THÀNH :
0914323836

. 0914334568 0914334568

CHỊ HẰNG, S 0914342762. CHỈ GỌI


SAU 18H.: HẰNG, TÂY HỒ, HÀ NỘI, . 0914342762
0914342762
: C.HIỀN, 0914358969 0914358969

: LÊ HOÀNG HIỆP, . 0914362770. 0914362770

: 17G THỤY KHUÊ, 0914377358, C.ĐIỆP,


0914377358
0983287636.

: CHÍNH CHỦ, 0914378630, 0989586865 0914378630

. 0914385870, 0943876547. 0914385870

. 0914455825 MS HƯƠNG. 0914455825

. 0914475970. 0914475970

: C.NGA, 0914535800. 0914535800

: 0914567868. ANH HẬU; 0914567868 0914567868

: A.HÙNG, 0914567965 0914567965

: A.LƯƠNG, 0914597528, C.ANH,


0914597528
01688209868

: CHỊ DƯƠNG. . 0914641589. .


0914641589
0912526599

: A.TRẦN VĂN NGỌC, . 0914646120. 0914646120


. 62931669, 01226342689, 0914673669 0914673669

. 0914673877.. 0914673877 0914673877

: SƠN-0914722702. : NGUYỄN THÁI


SƠN, SỐ 4 LÔ 11A-TRUNG YÊN 3-CẦU 0914722702
GIẤY-HÀ NỘI, . 0914722702

: ĐĂNG NGỌC DŨNG, . 0914733308. 0914733308

: A.BÁCH, . 37623152, 0914763868. 0914763868

: TRUNG, 0914782356 0914782356

0914839606. :. 0914839606 0914839606

: A.HÙNG, CHÍNH CHỦ, 01698829654,


0914876653
0914876653.

: C.NGỌC, NGÕ 238 ĐƯỜNG ÂU CƠ,


0914883964
TÂY HỒ, 37199802, 0914883964.

: ĐỨC, . 0914890997, 0987570936. 0914890997


.MR ĐỨC 0914 929 383, MR TRƯỜNG
0914929383
094 574 8886

: A.TẠO, 23 NGÕ 34 XUÂN LA,


0914929736
0914929736.

. 0914931087. 0914931087

: C.HẰNG, 0914991459. 0914991459

: TANPHATLAND, SO 5 - LO 4 - TRUNG
0915048379
YEN - 1, . 0915048379

: CÔ SÀNG 091 507 0367 HOẶC HƯNG


0915070367
(MR) 01657 840 843

: C.TÂM, 0915079774. 0915079774

: A.DỰNG, . 0915091947 0915091947

: A.KIM, . 0915099944 0915099944


: C.HOA, 0915112110 0915112110

: CHÍNH CHỦ, BÁC TIẾN, . 0915124064. 0915124064

: QUÝ KHÁCH, VUI LÒNG GỌI:, .


0915151598
0915.15.1598

CHÍNH CHỦ: 091515 6531/ 090325 3096.


: TRIỀU MINH, 66 QUÁN THÁNH, HN, . 0915156531
0903253096

CHỊ KIỀU ANH 0915158462. MIỄN


TRUNG GIAN.: NGUYỄN XUÂN TÚ, 48- 0915158462
LIÊN TRÌ- HÀ NỘI, . 0915158462

: C.HÀ, . 0915171227. 0915171227

: A.KIM, 0915191388. 0915191388

: NGUYEN CHI MAI, SO 15 NGO 234


THUY KHUE TAY HO HA NOI, . 0915225569
0915225569

. 0915243795 0915243795

: C.LINH, 0915245636. 0915245636


: C.HÀ, SỐ 42 MẶT ĐƯỜNG VEN HỒ
0915251929
TÂY, 0915251929, 38472696.

: MAI HẢI NAM, 662 - HOÀNG HOA


THÁM - TÂY HỒ - HÀ NỘI, . 0915270090
0915270090

: C.HẠNH, 38685475, 0915323508 0915323508

0915361133 A TOÀN. 0915361133 0915361133

. 0915368150, 0912371062. 0915368150

CHÍNH CHỦ: ANH HẢI - 0915399199. :


0915399199
0915399199

: A.THÀNH, 0915452608, 39280270. 0915452608

: C.PHƯƠNG, 0915549656. 0915549656

:CHỊ HƯỜNG:01699599035. : KHÁNH,


SỐ 9 PHỐ HUẾ HÀ NỘI, . 0915550667. : 0915550667
KHÁNH, SỐ 9 PHỐ HUẾ HÀ
CHỦ NHÀ MR HIỆP: 0915571301. GIÁ
CHO THUÊ: 1.300$/THÁNG, CÓ THỎA 0915571301
THUẬN.: LÊ ĐÌNH HIỆP, VẠN BẢO,

. 0915572720, EMAIL:
0915572720
VUHOD@YAHOO.COM

: A.ĐỨC, 0915588368. 0915588368

. 0915588991. 0915588991

. 0915588998. 0915588998

: HOÀNG LONG, Q11, . 091.5678.234 0915678234

: C.NGÂN, 0915685859, 0993450246. 0915685859

. 0915805844. 0915805844

: A.HÙNG, 0915898189. 0915898189

. 0915919104, MIỄN TRUNG GIAN. 0915919104

. 0915933761. 0915933761
: PHẠM THỊ PHƯỢNG, . 0915943489. 0915943489

: A.KIÊN, 0915982201. 0915982201

: C.LAN, 0915989247, 0913535858. 0915989247

: C.HƯỜNG, . 0916010297, 0912807966. 0916010297

: CHỊ VÂN 01683333386, A.DŨNG


0916055990
0916055990.. 01683333386

: HÀ LINH, . 0916061519, 0904688135. 0916061519

: A.TOÀN, 0916067657. 0916067657

; 04 62691896 - 0916 116 626. 0916116626

: A.TRẤN ANH, 0916186426. 0916186426

: A.THANH, . 0916341166. 0916341166

. 37530164, 0916349291. 0916349291

. 0916499491, 0983009491. 0916499491

:C.HÀ 0916527927. : NGUYỄN THÚY


HÀ, SỐ 18 NGÁCH 378/65/42 THỤY 0916527927
KHUÊ – TÂY HỒ - HN, . 09165279
. 0916556226, 01662406038 0916556226

: NGUYỄN SƠN, 80NGUYỄN HOÀNG


0916556868
TÔN - TÂY HỒ - HÀ NỘI, . 0916556868

: C.LAN, . 0916562698. 0916562698

A. QUÂN 0916568717, 01656780788. .


0916568717
01234868307

: THƯ, HÀ NỘI, . 0916584812 0916584812

: C.YẾN: 091 660 3939.: C.YẾN, TÂY


0916603939
HỒ, . 091 660 3939

: THU, 0916609084. 0916609084

0916610149. : THÙY LƯƠNG, 42 THỤY


0916610149
KHUÊ- TÂY HỒ, . 0916610149

. 0916633300. 0916633300

: CHÚ THANH-0916 642 218; CỐ ĐỊNH:


0916642218
043 928 7868.

: A.HƯNG, 0916646157 0916646157

. 0916719485. 0916719485
: VÂN ANH, 0916763598, 37163966. 0916763598

: 0916.838.779 0916838779

. 0916859203, 01289046868. 0916859203

: C.TÚ, 0916869866. 0916869866

: A.THANH 0916891984. : NGUYỄN


HOÀI THANH, 17 HÀNG DẦU, . 0916891984
0916891984

: C.BÍCH, 0916957772. 0916957772

;0916975995- 0972340068( MTG). : MR


0916975995
TOẢN, . 0979540009

: CHỊ QUỲNH. SỐ ĐIỆN THOẠI .


0916.99.77.36. : CHỊ QUỲNH: ĐIỆN 0916997736
THOẠI : 0916.99.77.36

: 0917289000. : A, LUÂN, . 0946751122 0917289000


CHÍNH CHÍNH CHỦ CHÚ CHÍNH
0917318955. : CHI LAN, 1/292 NGHI 0917318955
TAM - HN, . 0912012678

: C.HÀ, . 0917379268, 0904746119. 0917379268

: CHỦ NHÀ, . 0917381839, 0902293339. 0917381839

. 0917402546, 0904620995. 0917402546

: ĐỖ THÀNH ĐẠT, HÀ NỘI, .


0917404348
0917404348

CHÍNH CHỦ CHỊ PHƯƠNG 0917419508,


HOẶC ANH HẢI 0944376908. MIỄN 0917419508
TRUNG GIAN.: GIANG, 12 NGACH 35/

;0917454518. : A LIÊN, HOÀNG QUỐC


0917454518
VIỆT, . 0979277869, 0917454518

: NGỌC ANH, CHÍNH CHỦ, .


0917734977
0917734977.

: C.TĨNH, A.ĐỨC, 0917844883. 0917844883

: 0917888273. 0917888273

. 0917902709. 0917902709

. 0917959766, 0913533281 0917959766


: NGÔ DIỆU HẢO, . 0918398599,
0918398599
0918398099.

CHÍNH CHỦ: 0918503569. : HÙNG, AN


0918503569
DƯƠNG

: CHÍNH CHỦ 0918672699 (MS.TÂM)


HOẶC 0917.869.189.: CHÍNH CHỦ 0918672699
0918672699 (MS.TÂM) HOẶC 0917.869.

: A.DƯƠNG, 0918696368. 0918696368

: MẠNH LINH 0918756996-0986093488. :


0918756996
LÊ MẠNH LINH, HÀ NỘI, . 0986093488

: C.LÂM, ÂU CƠ, TÂY HỒ, HN,


0919028583
0919028583

: A.THÀNH, QUẢNG AN, TÂY HỒ,


0919371926
01247550919, 37192662.

: CC, 0919558338. 0919558338

: MR QUYEN, HÀ NỘI, . 0919641986 0919641986

CƯỜNG: 0919658585. : CƯỜNG, BĐS


0919658585
BRAVO, . 0985312282

: HUUHOAN, 20 TRUNG YÊN 1, .


0919669365
0919669365

: A.CƯƠNG, . 0919803979. 0919803979


: Đ/C TRÊN, . 0919905869. 0919905869

: C.NGA, . 0922338868. 0922338868

: ĐẠT, HTTP://NHAHANOI.VN, .
0923581579
0923581579
CHÍNH CHỦ: PHẠM THỊ NHUNG :
0923801880. : TOMBAY.NET, 57/189
0923801880
NGUYỄN NGỌC VŨ TRUNG HÒA CẦU
GIẤY

MS HÒA - 092 393 8588. : MAI HÒA,


0923938588
HÀ NỘI, . 0923938588

: CHÍNH CHỦ, A.DŨNG, . 0924333338. 0924333338

. 0924645555. 0924645555

: BÁC NGỌC, 0925000912, 0903216059. 0925000912

THÁI 0925 066 434, 0987 686 786. : HA


0925066434
THAI, HA NOI, . 0925066434

: C.HỒNG, 0925681959, 39747135. 0925681959

: CHÚ VINH, . 0926116603. 0926116603

: MẠNH, HỒ TÙNG MẬU, . 0926614686 0926614686

A TUYẾN 0926676999. L 0926676999


: CHỊ HIỀN, 0926799999 0926799999

: A.MINH, 0928112074, C.GIANG,


0928112074
0903487557

: A.HIẾU, 0928207999, A.HẢI,


0928207999
0904443739.

: CC, A.HƯNG, 38259603, 0928591959. 0928591959

. 0928996686, 0944538586. 0928996686

: HÒA, 33 VÕNG THỊ, 7535093,


0930166900
01669004099.

: CAO THỊ HOÀ, 33 PHỐ VÕNG THỊ -


TÂY HỒ - HÀ NỘI, . 04-37535093, 0930912471
0912471492, 01669004099

ANH HẢI : 0932 17 1386. : : TRÚC


0932171386
QUỲNH, HÀ NỘI, . 0932171386

CHÍNH CHỦ: CHỊ QUỲNH NGA -


0932215266. : CHỊ QUỲNH NGA - 0932215266
0932215266

. 0932231111. 0932231111
: HƯƠNG, . 0932239981. 0932239981

: VÂN ANH SDT 0932244282 0932244282

: A.TÙNG, SỐ 24 NGÁCH 32 NGÕ 124


0932250050
ÂU CƠ, . 0932250050, 0985096291.

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT MỸ 152 KHÂM


THIÊN GẶP A.TUYEN 093.225.7986 :
0932257986
0989.146.586, HOẶC EMAIL:
GIATUYEN

: T.ANH, 0932280200, 0985812188. 0932280200

: A DŨNG, 472/47 _LẠC LONG QUÂN_


0932284522
TÂY HỒ _HÀ NỘI, . 0932284522

: HƯƠNG: 093.229.8204. : HƯƠNG,


GIẢNG VÕ - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI, . 0932298204
093.229.8204, 093.229.8204

: LINH, SỐ 33D NGÕ 424 THỤY KHUÊ,


0932328646
0932328646, 37535642.

: CHỦ NHÀ, . 0932356566 0932356566

: C.ANH, . 0932361116. 0932361116

: C.TRANG, . 0932383892. 0932383892

: C.HƯỜNG, 0932388873. 0932388873


: ANHSON, HA NOI, . 0932 39 1123 0932391123

: TÙNG 0932888855.: TÙNG, 16 ĐE LA


0932888855
THANH, . 0932888855

: HƯNG XE CỔ, HÀ NỘI, . 0933119933 0933119933

: CHỊ LIÊN 093 329 8282. : HỒNG LIÊN,


CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA 0933298282
NAM 22D-GIẢNG VÕ-HÀ NỘI, . 0

: 0933.388.665. : MR NAM, . 0933388665 0933388665

CHỦ NHÀ : CHỊ HIỀN: 0933.446.823. :


0933446823
GIANG LAM, HÀ NỘI, . 2161904

: A.LÂM, 0933666176. 0933666176

: C.NGỌC, 0933668803. 0933668803

: VÂN, 0933748688 0933748688


: HẢI, HANOI, . 0933765996 0933765996

: 0933767886. : LACUS, HÀ NỘI, .


0933767886
0933917686

: C.TĨNH, 0934237282. 0934237282

: PHẠM THANH HẢI, . 0934237557 0934237557

: A.TUẤN, 0934253233. 0934253233

: NGÕ 53 LẠC LONG QUÂN, ĐỐI DIỆN


CỔNG CHỢ BƯỞI CHÍNH, CẠNH
0934258899
THẨM MỸ VIỆN HÀ PHƯƠNG,
0934258899.

. 38237575, 0934343548. 0934343548

;0934443390. : TRÍ TÂM, CẦU GIẤY 0934443390

: VPBANK-AMC, 362 PHỐ HUẾ, .


0934449299
0439743858, 0934449299

: ÔNG CHUÔNG, 0934488142, A.LONG,


0934488142
01679338591.

DŨNG 0934543377. : ĐOÀN CÔNG


DŨNG, 11 NGUYÊN HỒNG, . 0934543377
0934543377

: A.HÙNG, . 0934566806. 0934566806


: HÀ VÂN- 0934.568.028. : HÀ VÂN,
TRUNG HÒA, NHÂN CHÍNH, . - 0934568028
0934.568.028

: CỔNG THÔNG TIN BĐS CHÍNH CHỦ


WWW.XEMNHA.VN, YÊN HÒA, CẦU 0934590558
GIẤY, HÀ NỘI, . 0934590558

: CƯỜNG, 0934596078 0934596078

: NGUYỄN HỒNG, 216 HOÀNG QUỐC


0934622912
VIỆT, CẦU GIẤY, HÀ NỘI, . 0934622912

:BÁC HÙNG, ĐƯỜNG ÂU CƠ, :


0934627157
0934627157

: C.HẰNG, 0934665795. 0934665795

: MR CHÍNH, HA NOI, . 0934695766 0934695766

. 0935384141, 0913381361. 0935384141

TRỰC TIẾP MR.TRUNG : 09.3579.6668/


0988.06.96.56. : MR.TRUNG 0935796668
09.3579.6668/ 0988.06.96.56

: LÊ KIM THOA, 45 LƯƠNG VĂN


0935931982
CAN, . 0935931982

. 0935999050. 0935999050
: ANH HIẾU: 0935.9999.18 EMAIL:
0935999918
HIEU9918@YAHOO.COM

: C.LÊ, 0936005548. 0936005548

CIPUTRA, DT 142 M2, GIÁ THỎA


THUẬN. : BÀ KHUÊ, . 38460049, 0936016904
0936016904.

.CHỊ HÀ 0936017162. :CHỊ HÀ


0936017162
0936017162. :CHỊ HÀ 0936017162

: CHỊ TRANG, 0936071083,


0936071083
INFONHADAT.COM.

: NHÀN, 38514623, 0936081369. 0936081369

: NGUYỄN NHƯ Ý, 229 TRUNG KÍNH, .


0936086858
0936086858

MR Ý 0936086859 (MIỄN TG) 0936086859

: A NHUNG 0936097786 HOẶC HƯƠNG


0936097786
0912179709

: CHÍNH, CHỦ, . 0936103566 0936103566

: VÂN, CỤM 4 NHẬT TÂN, GẦN CHỢ


0936115637
NHẬT TÂN, . 0936115637.

: CHÍNH CHỦ: ANH HẢI:


0936140468
0936140468. :ANH HẢI: 0936140468

: A.KIÊN, 0936155430 0936155430


: C.NHÀN, 0936163588. 0936163588

: BÀ NGỌ, SỐ 21C NGÕ 406/12 ĐƯỜNG


ÂU CƠ PHƯỜNG NHẬT TÂN - TÂY HỒ 0936163858
- HÀ NỘI, . 0936163858, 0989095

: HẢI 0936180977 0936180977

: BĐS AN PHÁT 38B NGÕ 260 ĐỘI CẤN


0936.182.366 MỜI CÁC BẠN XEM CHI 0936182366
TIẾT TRÊN TRANG HTTP://BDSANPHA

: QUÝ, 0936188847, 01649446142. 0936188847

: ANH TÙNG: 0936.195.719. : NGUYEN


0936195719
VAN TUNG, HA NOI, . 0985870978

. 0936199988. 0936199988

0936.22.8688 (MIỄN TG). : HẢI 0936228688

. 0936256869. 0936256869

: C.HƯƠNG, . 0936271688. 0936271688

: BÀ BÌNH, 38238686, 0936272009. 0936272009


: NGUYỄN MINH LUÂN, CỔ NHUẾ HÀ
0936281298
NỘI, . 0936281298

: THU HƯƠNG, CẦU GIẤY - HÀ NỘI, .


0936288119
09362881199

: THU HƯƠNG, HÀ NỘI, . 0936 288 199 0936288199

: C. NGUYỆT: 0936296368. : NGUYỄN


0936296368
MINH PHƯƠNG, . 0914201988

: TRẦN QUỐC HÙNG, 35, CỤM 5, PHÚ


0936318856
THƯỢNG, TÂY HỒ, . 0936318856

: VÂN ĐIỆP, . 0936323951 0936323951

CHÍNH CHỦ: 0936357688. (MTG). :


0936357688
NGUYEN, HÀ NỘI

: MR NĂNG 0936362001, 0914057084


0936362001
(MTG)

: C.YẾN, . 0936362896. 0936362896

. 0936367726. 0936367726
: C.TRANG, 0936392246. 0936392246

: CONG NGUYEN, 195 NGUYEN NGOC


0936395094
VU, . 0936395094

: 0936415108. : A.HẢI, CẦU GIẤY, .


0936415108
0936415108

: C.HƯƠNG, 0936453666. 0936453666

ANH CHUYÊN 0936 456 511.


0936456511
HTTP://DATNHA.INFO

. 0936467172. 0936467172

CHÍNH CHỦ: CHỊ HIỀN - SDT


0936469096. MIỄN TRUNG GIAN. :
0936469096
TRẦN HIỀN ANH, 23 ĐƯỜNG HỒ VĂN
CHƯƠNG,

: MS. THU: 0936481169 0936481169

: C.THIỆN, C.LIÊM, . 0936494840,


0936494840
01638958418.

THEO SỐ 04.8586.7888/ 0936.505.761


HOẶC EMAIL:
0936505761
TRINH173@GMAIL.COM. : VYVY,
TÂN MỸ, MỸ ĐINH, .
: CHÍNH CHỦ CHỊ LIÊN 0936506379. 0936506379

: ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG, : 0936 516


0936516265
265

: A.CƯỜNG, . 0936568121. 0936568121

: C.OANH, 0936632222. 0936632222

MR QUYỀN: 0936639922. : VŨ QUYỀN,


TẦNG 5 NHA 107 XUÂN DIỆU, TÂY 0936639922
HỒ, HÀ NỘI, . 0936639922

: A.QUANG, 0936668774. 0936668774

. 39231216, 0936679898. 0936679898

: MS. LINH : 093.669.8080. MTG. :


NGUYEN THUY LINH, 33, NGUYỄN TƯ 0936698080
GIẢN, PHÚC TÂN, HOÀN KIẾM, H

: C.SINH, . 0936740498, 01265121353. 0936740498

: 04-6276-8185 / 0936 761 629. : MS


0936761629
NINH, . 0936761629

: . 0936811357/ 04.66803577 0936811357

. 0936861561. 0936861561
: A.TÀI, . 0936909356. 0936909356

: C.NHUNG, . 0936917331. 0936917331

NHUNG 0936949088. : NHUNG, .


0936949088
0936949088

: C.KHANH, . 0936965616 0936965616

: C.HÀ, 37185516, C.THU, 0936976392 0936976392

. 0938209899, 0977546256. 0938209899

MS HƯỜNG 0938288199. : THU


0938288199
HUONG, CẦU GIẤY, . 0936 288 199

: 0938375888 0938375888

: C.TUYẾT, 0938470167, 0903491918 0938470167

: A.TÙNG, SỐ 51C NGÕ 34 ĐƯỜNG ÂU


0938681975
CƠ, 0938681975, 01669219999.

093869 3136 - 04. 2217 1617. : QUANG,


TÂY HỒ - HANOI, . 22409685 , 0938693136
0938693136

: A.TIẾN, 0938929838, A.HÙNG,


0938929838
0912643215.

0942010316 CHO THUÊ NHÀ 31 XUÂN


0942010316
DIỆU . 0942010316.
. 0942066886, 0914828140. 0942066886

: A.ĐỨC, 0942349899. 0942349899

DT ANH VŨ: 0942425656. : ANH VU 0942425656

0942569593. 0942569593

: A. TÙNG, HN, . 0942 580 580. : A.


0942580580
TÙNG, HN, . 0942 580 580

: 0942.63.82.82 ) CHO THUÊ MỘT SỐ


LƯỢNG LỚN CĂN HỘ CAO CẤP KHU
0942638282
ĐÔ THỊ CIPUTRA- NAM THĂNG
LONG- TÂY

: THE ANH, 22D GIẢNG VÕ, HÀ NỘI, .


0942768282
0942768282 SÀN BĐS ĐỊA NAM

: A.HÙNG, 0942790736. 0942790736

: MS THẮM, TẦNG 9, 51 LÊ ĐẠI HÀNH,


0942838168
HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI, . 0942838168

: A.QUANG - 0942918879. : A.QUANG,


NHÀ HÀNG AN LẠC - 27-H1-YÊN 0942918879
HÒA-CẦU GIẤY, . 0942918879

DŨNG HOẶC LINH 0942959779. :


0942959779
MR.DŨNG 0942959779

: C.CHI, 0942986777, 37166592. 0942986777


: A.HÙNG - 0943003333. : A.HÙNG -
0943003333
0943003333

. 0943048518 0943048518

: CÔNG TY BĐS VĂN QUÂN : 0943 098


168 – 0902 134 145- 66534695. : 0943098168
NGUYỄN THỊ VÂN, TRUNG HOÀ NHÂ

: C.YẾN, . 0943182767, 36454263. 0943182767

: ĐỖ DIỆU LINH, 152 THỤY KHUÊ, .


0943249586
0943249586/ CHÚ HUY 0913218318

: HỒNG LIÊN, CTY CỔ PHẦN THƯƠNG


MẠI ĐỊA NAM 22D-GIẢNG VÕ-HÀ 0943298282
NỘI, . 04 3787 8282, 094 329 8282

: A.HIẾU, 0943385489. 0943385489

: PHẠMHOAN6, HÀ NỘI, . 0943410892 0943410892

: 0943433420. 0943433420

0943438967. : TRẦN THỊ CÚC, CẦU


0943438967
GIẤY, . 0983134131, 0983134131
: C.HƯƠNG, 0943466668. 0943466668

: C.MAI, 01685036606, 0943469899. 0943469899

CC: 0943521663, 01292698221. 0943521663

: PHẠM HUY HOÀNG, TRAI CÁ-


TRƯƠNG ĐỊNH- HÀ NỘI, . 62939132, 0943664220
0943664220

: 0943.80.99.66 0943809966

. 0943886567. 0943886567

: C.LY, 0944036936, 0972684131. 0944036936

: A.HIỀN, 0944210568. 0944210568

: NGUYỄN VĂN CÔNG, HÀ NÔI, . 094-


0944269798
4269798

: DƯƠNG TẤT HỘI, ĐỊNH CÔNG-


0944303090
HOÀNG MAI- HÀ NỘI, . 0944303090

: A. HIỆP 0438239531. OR 0944496483


0944496483
OR 01696956024
. 0944511111. 0944511111

0944556684 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CĂN


KẼ. CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TIN.: VŨ
0944556684
QUANG HẢI, 247 HOÀNG VĂN THÁI, .
094

: A.LỘ, CHÍNH CHỦ, 0944581858,


0944581858
01246818616.

: A.BÌNH, 0944632333. 0944632333

: HIỀN LƯƠNG, . 0944735789 0944735789

. 0944779865. 0944779865

: C.DIỆU ANH, 0944798668, 0984779984. 0944798668

: A.HƯNG-0944886282 0944886282

: ANH TÚ, 0944898018. 0944898018

: 0944993368 (MTG). : PHẠM NGỌC


THƯƠNG, 2 TRẦN CAO VÂN, . 0944993368
0439781819

: ĐIỆP, HÀ NỘI, . 0944999682 0944999682


. 0945015515. 0945015515

. 0945092314. 0945092314

. 0945114826. 0945114826

. 0945181984. 0945181984

. 0945228000. 0945228000

: A.PHƯƠNG, . 0945296688, 0913095809. 0945296688

. 0945390539, 0913520739. 0945390539

CHÍNH CHỦ : 0945390608 0945390608

: ĐỒNG LAN, TRẦN DUY HƯNG - CẦU


0945537279
GIẤY - HÀ NỘI, . 0945537279

: CÔ KIM ANH, . 0945677386. 0945677386

: C.THU, . 0946030255. 0946030255

: CHỊ HẰNG - S: 0946064070 0946064070


: HÙNG SƠN, 106 HOÀNG QUỐC VIỆT
0946113888
CẦU GIẤY HÀ NỘI, . 0946113888.

: CHÍNH CHỦ, CHỊ LAN ANH,


0946213465
0946213465.

: 0946.28.88.86 A. CÔNG, 0937.15.34.88


0946288886
A. VINH.ANH VINH, 0937153488

:: 0946366969. : DŨNG, 26BT1 BÁN


0946366969
ĐẢO LINH ĐÀM, . 0946366969

: A.VÂN, 0946446789 0946446789

. 37199382, 0946505260 0946505260

: AN, : AN, 01237273483, C.MINH,


0946565755
0946565755.

. ANH CUNG 0946688127. . 0978569080 0946688127

: ADŨNG. 0946 858 968. : ĐIỆP, HÀ NỘI,


0946858968
. 0944999682
: TUẤN, HÀ NỘI, . 0946891891 0946891891

: C.ANH, 0947228839 0947228839

THANH: 0947485439.: PHAM THANH,


0947485439
HN, . 0947485439

: A.TƯỜNG, 0947485676. 0947485676

: PHƯƠNG, SỐ 7, N406/63 ÂU CƠ,


NHẬT TÂN, TÂY HỒ, HÀ NỘI, . 0947503765
0947503765

: 0947508888. MR CƯỜNG. : CƯỜNG,


0947508888
CẦU GIẤY _ HÀ NỘI, . 0947508888

: B.THỌ, 0947591955. 0947591955

. 0947593185. 0947593185

: TRẦN ĐỨC NAM, 22D GIẢNG VÕ, HÀ


0947608282
NỘI, . 0947608282

: PHẠM HỒNG LONG, SỐ 11, TRUNG


YÊN 3, CẦU GIẤY, . 094.7700507, 0947700507
094.7700507
: A.ĐẠT, 0947721199, A.BỒNG,
0947721199
0906018866.

. 0947871962, 0934532816. 0947871962

: NGUYEN THANH DAT, NGUYÊN


0947879678
HỒNG.HÀ NỘI, . 0947879678

: C.CHI, 0947906668. 0947906668

, INTERNET, RIÊNG BIỆT, NGÕ 23


ĐƯỜNG XUÂN LA, TÂY HỒ, CÁCH HỒ 0947935886
TÂY 200M. . 0947935886.

BÁC QUÝ, . 38291721.. 0947955888 0947955888

: A. PHÚ 0947 963 888– 0936 125 888


BĐS PHÚ QUÝ – SỐ 7 NGÕ 76 0947963888
NGUYỄN CHÍ THANH.

. 0948062062. 0948062062

: C. VÂN, SỐ 49 PHỐ KHƯƠNG


THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI, . 0948111080
0948111080

: C.TRÀ, . 0948166998, C.HƯỜNG,


0948166998
0983061788.

: 0948260038. 0948260038
: C.CHI, . 094.834.8338.. 0948348338 0948348338

: BĐS VĂN QUÂN, 0948377838,


0948377838
66534695.

: VINH, SOC SON, . 01652354155,0R


0948463252
0948463252

: CÔ MINH, . 0948489922, 0903415654. 0948489922

: A.TRUNG, 0948566969. 0948566969

: C.HẰNG, 0948616173. 0948616173

: C.MAI, 0948685522. 0948685522

: A.THẮNG, . 0948891888. . 0947955888 0948891888

. 0948946575. 0948946575

. 0949156141. 0949156141

: HUYỀN ANH, CHỦ NHÀ, . 0949495555. 0949495555


: CÔ THU - 0949505125 NHÀ SỐ 4,NGÕ
343,ĐƯỜNG ÂU CƠ,NHẬT TÂN,TÂY 0949505125
HỒ,HÀ NỘI

: A.PHƯƠNG, . 0949525368 0949525368

. 0949597117. . 0949597117 0949597117

. 0949790117. 0949790117

: SỐ NHÀ 31 YÊN PHỤ, . 0949816005. 0949816005

: 0949833983 HOẶC 0984070541. QUÝ


KHÁCH LƯU Ý: BẤT ĐỘNG SẢN HÒA 0949833983
BÌNH, CHÚNG TÔI MIỄN 100% P. : W

: A.MẠNH, 0949922225. 0949922225

: HƯNG, . 0949939393 0949939393

: C.HUYỀN, 0953334465, 38290495. 0953334465

: 095368.8888.. 0916556868 0953688888


: C.GIANG, 0962032892 0962032892

0962655809. 0962655809 0962655809

. 0962919919. 0962919919

SỐ A.CƯỜNG 0963.317.888 HOẶC


0973.037.309. HÀ CƯỜNG - THÁI 0963317888
NGUYÊN - S : 0963.317.888 HOẶC 09

: 0963.888.988. : VPBANK-AMC, 362


0963888988
PHỐ HUẾ, . 0439743858, 0934449299

: A.HÙNG, 0966516899. 0966516899

: A.HÒA, . 0966613481 GIỜ HC. 0966613481

: 34 NGUYỄN THỊ ĐỊNH, HANOI, .


0966630888
0966630888
: 0966696138.: TRUONGVV, HANOI, .
0966696138
0966696138

: A HIỆP, SỐ 7 NGÁCH 6 NGÕ 199


THỤY KHUÊ. DĐ: 0966989898, NR: 0966989898
04.38471174
. 37160968, 01299289129. 0968012992

. 0969728165. 0969728165

: HOÀNG DIỆP : 0972 074 355 ( MIỄN


TRUNG GIAN ). : VU TAI SAM, CAU 0972074355
GIAY HA NOI, . 0439929217

: C.MỸ, . 0972167976. 0972167976

: NGUYỄN HIẾU, 286 PHỐ TRÍCH SÀI


0972182708
-HÀ NỘI, . 09.72.18.27.08

: A.VIÊN, . 0972277616. 0972277616

ANH DUY, S: 0972.320.330. MIỄN


0972320330
TRUNG GAN. DUY. 373 THUY KHUE

: A.TOÀN, 0972340068, 0914232728. 0972340068

: BÁC TRÍ, . 0972411953, 12H-19H. 0972411953

: C.HÀ, SỐ 42 ĐƯỜNG VEN HỒ TÂY,


GẦN NHÀ NGHỈ PHƯƠNG A3, 0972419999
0972419999, 38472696

: C.THUẬN, . 0972442735. 0972442735

: MS NHÀN: 0972445376 HOAC MR


0972445376
LIEM: 0913345152
CHỊ YẾN S 0972.522.146. QUẢNG AN
0972522146
TÂY HỒ HÀ NỘI
: 097 268 2929 0972682929

. 0972716868 0972716868

A. ĐĂNG CHÍNH CHỦ 0972838882 0972838882

: MR. HOÀNG / HOTLINE : 0972.999.024 0972999024

:A BẰNG:0973 011 550. : A. BẰNG:0973


0973011550
011 550.

ANH CƯỜNG SỐ : 0973037309 HOẶC


0973037309
01694914376..

: QUYETCOI.BDS, HANOI, . 0973038236 0973038236

: C.VINH, 0973056468. 0973056468

THEO SỐ 0973085478. : CÔNG VŨ, 521


KIM MÃ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI, . 0973085478
0975029979

: 0973085820. : THÁI THỊ MINH, MỸ


0973085820
ĐÌNH- TỪ LIÊM- HÀ NỘI, . 0435626040

. 0973090988, 0912280916. 0973090988

: C.THỦY, 0973095060, 37582612 0973095060


. 0973100189. 0973100189

. 0973100299, 01253552888 0973100299

. A VƯƠNG 0973108822. : ĐỖ THÀNH


0973108822
VƯƠNG, CAU GIAY, . 0973353811

: VŨ DUYÊN, HÀ NỘI, . 0973170051 0973170051

:HOAN 0973200984 0973200984

: Ô.THÔNG, 0973228261, 38473654. 0973228261

: MR. LINH . 0973 25 50 48. : MR. LINH,


0973255048
625 LA THÀNH - HÀ NỘI, . 0973255048

: C.DUNG, Đ/C TRÊN, 0973266868,


0973266868
0989125696.

:. : PHAMTHUY, 71 NGUYEN CHI


0973311137
THANH, . 0973311137

: A.ĐIỆP, . 0973328860. 0973328860

: THANH : 0973392771 HOẶC SN 28


NGÕ 444 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HN, 0973392771
MTG. : THANH, 28 NGO 444 THUY K
: C.HẠNH, 0973401956. 0973401956

: EM TÂM: 0973 422 926. : NGUYỄN


0973422926
TÂM, HA NOI, . 0973422926

: 0973448604 0973448604

: C.THU, 0973583939. 0973583939

: A.LONG, 0973620000. 0973620000

TRANG 0973635459. : TRANG, .


0973635459
0973635459

: NGUYỄN THỊ THOA, SỐ 20 TRUNG


YÊN 1- CẦU GIẤY - HÀ NỘI, . 0973680845
0973680845

: CÔ NHI, 0973698524, 37613370 0973698524

: 0973742412/0462951920 0973742412

: A.TÚ, C.THANH, 0973900368,


0973900368
0989188930.

: MR LÂM 0973.94.6789. : MR LÂM - HÀ


0973946789
NỘI, . 0973.94.6789

:A. HOAN 0974043928. 0943410892 0974043928

: SỐ 6 ĐƯỜNG 11 TT QUÂN ĐỘI F361


0974051846
YÊN PHỤ, TÂY HỒ, 0974051846.

CHANG CHANG 0974074298. : MAI


CHANG, LẠC LONG QUÂN, . 0974- 0974074298
074298
. 0974079295 0974079295

, NL, 5 TRIỆU. : Ô.NGỌC, 27/1B THỤY


0974209835
KHUÊ, 0974209835.

: C.LOAN, 37286054, 0974288862 0974288862

: CTY VẬN TẢI HỒNG PHÚC, 39982934,


0974452525
0974452525.

: 5/1 AN DƯƠNG VƯƠNG, 0974482739. 0974482739

: A.HẢI, 0974548286, 0913567000. 0974548286

. 0974599975 0974599975

: C.HIỀN, 0974639196. 0974639196

: A. TUÂN 0974658833.: A. TUÂN


0974658833
0974658833

: CÔNG TY VẬN TẢI PHÚC THỊNH,


0974686971
0974686971.

: HẢI VÂN - 0974733452 0974733452

: A.CƯỜNG, 0974743333. 0974743333

: C.VÂN, SỐ 25 NGÕ 128 AN DƯƠNG-


0974805880
TÂY HỒ, . 0974805880, 37161579.
: CHÍNH CHỦ, CÔ QUẾ, 01249693507,
0974827736
0974827736.

: A TRUNG: 0974843686. : ANH TRUNG,


0974843686
HÀNỘI, . 0974843686

. 0974861459. 0974861459

:A.TRƯỜNG:9874892203. : MR
TRƯỜNG, SAN BAT DONG SAN 0974892203
VIETLAND, . 0974892203

: 097 491 3335 - 0167 924 3140 0974913335

: THU HANG, HA NOI, . 0975045085 0975045085

: LINH, HÀ NỘI, . 0975046746,


0975046746
0975046746

0975086188. . 0975086188 0975086188

NGAY BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT MỸ 152


KHÂM THIÊN GẶP A. HOÀNG QUÂN
0975113985
0975113985; 0915556115 HOẶC EMAIL:
HOA
: C.HUYỀN, SỐ 16 TỔ 28 CỤM 4
0975118275
PHƯỜNG NHẬT TÂN, . 0975118275

. 0975129898- C.THU. . 0908825078 0975129898

: C.DUNG, A.MINH, 0975153955,


0975153955
0912082340.

: C.HẠNH, . 0975238727. 0975238727

> 2.000.000. : THU HOÀN, HÀ NỘI, .


0975286382
0975286382

: C.THỦY, 0975302373. 0975302373

: LETHUDUNG, . 0975344291 - 04 2215


0975344291
36 06

A.TUYỀN 0975456785. :
BATDONGSANVTM, 20 TRUNG YEN 1, 0975456785
CAU GIAY DIST, HANOI, . 0975456785

: CHỊ UYÊN , . 0975515917 0975515917

: A.PHÚC, 0975516999. 0975516999

: A.SƠN, . 0975550102. 0975550102

ANH KIỂM : 0975573799. : .


0975573799
09755737999

: A.HẢI, . 0975577696, 0972182708. 0975577696

: TRẦN PHẠM TUÂN, NGÕ GIẾNG


0975577887
MỨT,BẠCH MAI,HÀ NỘI, . 0975577887
: HIEP, 219 NGUYỄN NGỌC VŨ, CẦU
0975586622
GIẤY, HN, . 0975586622

: BÀ LẠNG, 0975640189, 38436907. 0975640189

. 0975699540, 37538434. 0975699540

: CÔ DUNG - 0975.699.879.CHI TIẾT :


0975699879
CÔ DUNG - 0975.699.879.

: MS HUONG, 30A/477 NGUYEN TRAI -


0975707875
THANH XUAN - HA NOI, . 0975707875

MS HẢI : 0975724119. MTG CHỈ TIẾP


NGƯỜI CÓ NHU CẦU THỰC SỰ .GIÁ 0975724119
2TR/ THÁNG. : MS HẢI : 09757

: 0975739728. 0975739728

. 0975885733, 0986578057. 0975885733

: A.HÀO, 0975901196. 0975901196


: A.CHUNG, 0975915799. 0975915799

: C.MINH, . 0975931865. 0975931865

. 0975963973. 0975963973

: 0976 006 187 - 0436 285 765 0976006187

: C.KIỀU, SỐ 238 NGHI TÀM, 37190976,


0976012599
01259998282.

. : MR. DŨNG, 22D GIẢNG VÕ, ĐỐNG


0976064234
ĐA, HÀ NỘI, . 0976064234

. 38293690, 0976086923. 0976086923

, THC, 6 TRIỆU. : A.THÀNH,


0976098088
0976098088.

: C.PHƯƠNG, 328 NGHI TÀM, QUẢNG


0976098933
AN, 37190976, 0989330805.
:CTY BĐS NAM SƠN 0976146686 MAIL:
HANGLT@NAM. : LÊ THÚY HẰNG, 0976146686
375 KIM NGƯU, . 01632375790

: C.BÍCH, . 0976157893 0976157893

: HOÀNG ANH, 83B LÝ THƯỜNG KIỆT,


0976168266
. 0976168266

: C.THỦY, 0976173427. 0976173427

: DUC, C2T12 - 335 CAU GIAY, .


0976177789
0976177789
: CHỊ PHƯỢNG 0976200423. : PHƯỢNG,
0976200423
HÀ NỘI, . 0976200423
: VŨ NGỌC TÂN, CẦU GIẤY, HÀ NỘI, .
0976204506
0976204506

: BÀ TRƯNG, 0976227235. 0976227235

:
ANHLƯUQUANGVŨ_0976.240.941_EM
AIL:BDSVU85@YAHOO.COM / P: 0976240941
0954.589.888_E:
VQLLAND@YAHOO.COM

A THÁI 0976453898. (CHO THUÊ NỮ)


CHÍNH CHỦ KO CẦN TG. : NGUYEN 0976453898
VAN THAI, MAI DICH CAU GIAY, .
: C.TRANG, . 0976521801. 0976521801

: BÀ LÂM, 0976611554, 0976611300. 0976611554

: CÔ OANH:37183969. 0976725052. 0976725052

. 0976769552. CHÍNH CHỦ. . 0914519625 0976769552

: A.VINH, 0976778899. 0976778899

: PHẠM QUANG THÁI, TẦNG 2 TÒA


NHÀ LOCUS PHỐ DUY TÂN - CẦU 0976839288
GIẤY- HÀ NỘI, . 0976839288

: 0976 89 71 48. 0976897148 0976897148

:THẮNG, 0976924426,
0976924426
WWW.XEMNHA.VN.

: C.DIỆP, 0976960581, 0975968383. 0976960581

. 0977059960. 0977059960

: C.LÂM, 0977200857, 37182018 0977200857

: Ô.BIÊN, 0977228661. 0977228661

CÔ HÒA: 0977246456 0977246456


. 0977290872. 0977290872

: NGUYỄN THẾ HƯNG, XUÂN LA -


0977324168
TÂY HỒ - HÀ NỘI, . 0977324168

. 0977368080 0977368080

: CÔ THU, 0977397519, 01255518458. 0977397519

. 0977494668 0977494668

: 0977517678/0962622268 0977517678

: VP 93 ĐÀO TẤN, . 0977565677. 0977565677

: VI, . 0977686599. 0977686599

: NAM, . 0466607771, 0977702222. :


NAM, VIET NAM, . 0466607771, 0977702222
0977702222
: 0977875588. : A. NAM, LINH ĐAM, .
0977875588
0977875588

. 0977879899. 0977879899
: A.DƯƠNG, . 0977891102 (NO SMS). :
DƯƠNG, AN DƯƠNG-YÊN PHỤ-TÂY 0977891102
HỒ-HÀ NỘI, . 0977891102

: 0977.900.807 0977900807

. 0977915988. 0977915988

: Ô.HIẾU, 0978006838, 38436710. 0978006838

. 0978132699 0978132699

: A.SƠN, . 0978161248, 0945652587. 0978161248

. 0978264919, 01685342769. 0978264919

: A.BỐN, 0978280785 0978280785

: A SỰ - 0978488120 0978488120

CHÍNH CHỦ: 0978.506.106. : THANH


0978506106
HÀ, HÀ NỘI, . 0978506106

: NƯƠNG. . 0978564914 0978564914

: TA THU HA, 211 E11 THANH XUÂN


0978649664
BẮC, . 0978649664
:0978682211. , . 0978682211 0978682211

: A.AN, 0978686869. 0978686869

MÌNH ĐANG CẦN TIỀN NÊN MUỐN


0978715000
BÁN SỐ ĐIỆN THOẠI:0978 715 000

PHÚ THƯỢNG, 13 TRIỆU. : C.BÌNH,


0978806689
0978806689.

: C.THÙY ANH, . 0978807676. 0978807676

: C.HÀ, . 37582224, 0978820115. 0978820115

: 0978843358. . 0978843358 0978843358

MR.THẮNG 0978893459. : NGUYỄN


ĐỨC THẮNG, ĐƯỜNG LÁNG-CẦU 0978893459
GIẤY_HÀ NỘI, . 0978893459

. 0978967548, 37586562. 0978967548

. 0978990660 - ANH TOÀN. . 0978990660 0978990660

: C.NHUNG, 0979199428. 0979199428


: A.TRUNG, 0979271498. 0979271498

: A LIÊN, HOÀNG QUỐC VIỆT, .


0979277869
0979277869, 0917454518

: A.DŨNG: 0979300656. : A.DŨNG , CẦU


GIẤY, HÀ NỘI, . 0948295919, 0979300656
0979.300.656

: ANH TUẤN - DD: 0979 310 890. : ANH


0979310890
TUẤN, . 0979310890

: Ô.LƯƠNG, 0979515911. 0979515911

;0979540009-01692857512. : MR TOẢN .
0979540009
0979540009

: CÔ UYÊN, 0979540096. 0979540096

: MR.THANH, HA NOI, . 0979552611 0979552611

, TRUNG AN : 0979562283. : TRUNG


0979562283
AN, . 0979562283

: MR.TUYỀN 0979616996. : NGUYỄN


THANH TUYỀN, CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
0979616996
XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI
VINAERA,
: HƯƠNG, 66549310, 0979618188. 0979618188

: 0979651858 0979651858

TRẦN LUẬN 0979 654 586 $ 0913 642


984 ( MIỄN PHÍ MÔI GIỚI 100% CHO 0979654586
KHÁCH THUÊ ). : LUẬN TRẦN, H

: ANH MINH 0979718687 0976067627 0979718687

: A.TÙNG, 0979718898. 0979718898

CC: 0979739668. 0979739668

CHỦ NHÀ: 0979759648, 0983220409 0979759648

CHỦ NHÀ: 0979759678, 0983220409 0979759678

:MR. MR. LIÊM : 0979776776


WWW.BDSTANLONG.COM. :MR LIÊM: 0979776776
0913345152

MR : LÂM - BĐS VIỆT MỸ - :0979 802


965 XEM TAI
0979802965
:HTTP://VIETMYLAND.NET/3/1657/BD
S/BIET-THU-TAY-

. 0979905804 0979905804
. KIÊN. 0979905824 0979905824

: A.HÀ, 0979914554. 0979914554

: C.HẢI, Đ/C TRÊN, . 0979917295. 0979917295

: CHUYỂN NHÀ ĐỨC BẢO, .


0979930729
0979930729.

. 38233098, 0904600513. 0980904600

: Ô.HẢO, 37580098, 0983580098. 0980983580

: C. HIỀN 0982041462 0982041462

. 0982055716. 0982055716

: A.ĐIỆN QUÂN ĐỘI, . 0982060408,


0982060408
0983830604.

: C.HÀ, . 0982062592, 0973824012. 0982062592

: CC, C.HÀ, 37153658, 0982073955 0982073955

. 0982135885 0982135885

. 0982140372, 0977399988. . 0977399988 0982140372

: CÔ DUNG, . 37197259, 0982148868. 0982148868


: CHÍNH CHỦ, C.NGA, . 0982181886 0982181886

: Ô.TIẾN, 0982183199. 0982183199

. 0982183598 0982183598

: A.CHÍNH, 0982186464. 0982186464

. 0982246228. 0982246228

: A.ĐỨC ANH, . 0982283103 0982283103

: CÔ HẰNG, SỐ 14 NGÕ 165 ĐƯỜNG


0982284457
NƯỚC PHẦN LAN, 0982284457.

: PHAN THẾ HÙNG, CẦU GIẤY, .


0982296626
0982296626

: A.QUANG, 0982325570, C.HỒNG,


0982325570
0982617630

. 0982327307. 0982327307

. 0982338864. 0982338864

: MS.HUYỀN, 0982350387. 0982350387


: C.NGUYỆT, 0982373727. 0982373727

: C.ĐÀO, . 0982415555. 0982415555

A. TUẤN ANH (0982432203) GIÁ RẺ. :


TUẤN ANH, 89A TÔN ĐỨC THẮNG, . 0982432203
0982432203

0982 472 993. : HAI, HA NOI, .


0982472993
0982472993

: C.LIÊN, 0982486445. 0982486445

CHÍNH CHỦ: CHỊ LIÊN - 0982486485. :


0982486485
CHỊ LIÊN - 0982486485

36404289, 0982585588. : HANG, SO 6


0982585588
TTTM DINH CONG, . 0983536799

: A.TUẤN ANH, 0982588586,


0982588586
C.TRANG, . 0985166562.

: A.TOÀN, SỐ 8 NGÕ 569 ĐƯỜNG


L.L.QUÂN, P.XUÂN LA, Q.TH, HN, 0982665205
0982665205.

. 0982666017. . 0982666017 0982666017

: C.ÁNH, 0982666388. 0982666388

. 0982706059. 0982706059
. 0982726699. 0982726699

: A.ĐĂNG, 0982753339. 0982753339

: C.HƯƠNG, CHỦ NHÀ, 0982753588. 0982753588

: C.DUNG, 0982761023 0982761023

: NGUYỄN BÁ HÀO, NGUYỄN CHÍ


0982779911
THANH, . 0982779911

. 0982820823, 0906013223 0982820823

: C.HÒA, . 0982832236, 0919826646. 0982832236

: C.CHÂU, 0982843570. 0982843570

: DUY LỰC, HÀ NỘI, . 0982874547 0982874547

: 0982963474 A. HÒA.. 0982963474 0982963474

. 0982979439, 01692149435. 0982979439

: 0982992003 0982992003
. 0983006608. 0983006608

: CÔ HÀ, ; 0983.021060; EMAIL:


NGTHUHA2001@GMAIL.COM. MIỄN 0983021060
TRUNG GIAN. : CÔ HÀ, ; 0983.02106

. 0983039530. 0983039530

: HẠNH, . 0983041283 0983041283

. 0983043099. 0983043099

: BÁC THÌ, 0983066599. 0983066599

. 0983071245, 01257495757, TỪ 9H-11H,


0983071245
19H30-21H30.

. 0983076018. 0983076018

: C.XUÂN, 0983093949 0983093949

: ĐOÀN XUÂN NAM, HÀ NỘI, .


0983097942
0983097942

: TRẦN THỊ CÚC, CẦU GIẤY, .


0983134131
0983134131, 0983134131, 0943438967
. 098-3138-268 0983138268

: C.HÀ, 0983143309, TUẤN ANH,


0983143309
0904254269.

: A.PHONG, 0983147619. 0983147619

: C.THỦY, 0983152101. 0983152101

: 0983162444. : THUY, LINH DAM 0983162444

. 0983172122. 0983172122

. 0983174298. 0983174298

: C.THU, 0983181273. 0983181273

LAN ANH, 0983201766. 0983201766

: C.MAI ANH, A.THẮNG, 0983224391,


0983224391
0982767056.

: CHÍNH CHỦ, . 0983232463. 0983232463


: VÂN ANH, 0983234583, 01267892626. 0983234583

: C.LIÊN, P.XUÂN LA, 0983237091. 0983237091

:0983241519.HỎI CHỊ MINH ANH.:


MINH ANH, 216A THỤY KHUÊ, . 0983241519
0943380640

: C.HUYỀN, 0983252134, 0912029481. 0983252134

ANH TRINH: 0983259214. : MR TRINH,


0983259214
P502- 70 NGUYÊN HỒNG, . 0983259214

: CHỊ DUNG 0983 262 899 - 0904 897


0983262899
255. HÀ NỘI

: C.HƯƠNG, 0983282676, A.SƠN,


0983282676
0934629946.

: HÙNG, 0983282701 0983282701

. 0983284696. 0983284696

: C.ĐIỆP, . 0983287636 0983287636

. 0983297998 0983297998

: 0983298548 0983298548
CC: PHƯƠNG ANH, 0983326696,
0983326696
0988757309.

CHỊ HẠNH 0983331781 CHO THUÊ


CỬA HÀNG VĂN PHÒNG , DT 40X2T,
0983331781
XUÂN LA, GIÁ 8TR, CHỊ HẠNH
0983331

. 0983331961. 0983331961

: CHÍNH, NGÕ 12 ĐÀO TẤN, HÀ NỘI, .


0983336804
0983336804, SAU GIỜ HÀNH CHÍNH

: ANH ĐỨC 0983346688 0983346688

. 0983359082. 0983359082

CHỦ NHÀ CHỊ THÚY 01684158618.


0983391982. :
0983391982
SANTRUCTUYENMIENBAC, 46/116
NHAN HOA THANH XUAN HA

CHỦ NHÀ A HÙNG, C LÝ


0983.411.805/0943758698. : LƯU LÝ, 0983411805
TÂY HỒ - HÀ NỘI, . 0983411805

0983415779 - A.HUY 0983415779

. 0983418228. 0983418228

: A.HIỂN, 0983418488. 0983418488

: TRỊNH HƯƠNG, SỐ 9,CỤM 3, PHÚ


0983419288
THƯỢNG, TÂY HỒ, HN, . 0983419288
: 0983434098. : A, HÀ NỘI, . 0983434098 0983434098

: TRIỂN, . 0983437236, 0983595725. 0983437236

. 0983456629, 62946945 0983456629

: TIEN DUC, HA NOI, . 0983465361 0983465361

: CHÍNH, CHỦ: 0983496393. : HẢI, HÀ


0983496393
NỘI, . 0983496393

: C.TUYẾT, 0983520868, 0987393768. 0983520868

: CC, 0983529260. 0983529260

: BACTUYEN, SỐ 4A NGÁCH 472/47


LẠC LONG QUÂN , NHẬT TÂN , TÂY 0983550215
HỒ,HÀ NỘI, . 04-7197587-0983550215

: TUYÊN 0983550315 , GIÁ THUÊ 5


TRIỆU / CÁI , GIÁ BÁN THỎA THUẬN.: 0983550315
BACTUYEN, SỐ 4A NGÁCH 472/47

. 0983552390. 0983552390

. 0983554988. 0983554988
: CÔ MẾN, . 0983565052. 0983565052

: A.HIỆP, . 0983578058. 0983578058

: Ô.HẢO, 0983580098, 37580098. 0983580098

: A.LÂM, 0983586658. 0983586658

: C.HẠNH, 0983592636, 0906009956. 0983592636

. 0983596967. 0983596967

CHÍNH CHỦ 0983598386, 0985695214. .


0983598386
01696586686

: A.VINH, . 0983600029. 0983600029

. 0983604484. 0983604484

. 0983608245. 0983608245

: ÔNG HƯNG - 0983620207, BÀ


PHƯƠNG - 0983090865.: ÔNG HƯNG - 0983620207
0983620207, BÀ PHƯƠNG: 0983090865
: HÙNG, 0983652138. 0983652138

. 0983655519. 0983655519

: C.THỦY, SỐ 3A NGÕ 40 XUÂN DIỆU,


0983657988
0983657988.

: CHỊ HIỀN-098.366.1264 ĐỂ BIẾT


THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT. :
0983661264
PHƯƠNG ĐẶNG KHÁNH, TÂY HỒ-HÀ
NỘI, .

: A.THANH, . 0983661970. 0983661970

. 0983671612. 0983671612

: A.LÂN, 0983683333, 0913229976. 0983683333

: C.NGỌC 0983693188. 0983693188

: TUẤN ANH : 0983693456. CÓ


THƯƠNG LƯỢNG, MTG. : PHẠM TUẤN
0983693456
ANH, SỐ 8 NGÕ 461 TRẦN KHÁT
CHÂN -

CHÍNH CHỦ ( TRƯỚC KHI ĐẾN XEM)


MR HIẾU: 0983694234.MR HIẾU: 0983694234
0983694234

: C.HƯƠNG, 01286319122, 0983718586. 0983718586


CHỊ DUNG. S: 0983810724. : CHỊ
DUNG, THỤY KHUÊ- HÀ NỘI, . 0983810724
0983810724

CTY : BDS HẢI THỌ 0983814829 0983814829

: . 0983821122 0983821122

. 0983830468. 0983830468

. 0983830572. 0983830572

. 0983908285 0983908285

: C.HƯỜNG, 0983919173. 0983919173

: A.NAM, 0983968866 0983968866

: A.TIẾN THÀNH, 0983977499. 0983977499

: CHÍNH CHỦ, C.MAI, 0983990609 0983990609

: ÔNG TÀI, 0984008172. 0984008172

. 0984010129. 0984010129

: TRANKHANHDU, 6/612 LẠC LONG


0984048652
QUÂN-TÂY HỒ-HÀ NỘI, . 0984-048652
CHÍNH CHỦ CHỊ ĐIỆP 0984048796. 0984048796

. 0984053140, 37225300. 0984053140

: MS.THƯ, CTY BĐS VIỆT HƯNG


0984058689
12/222E/260 ĐỘI CẤN, . 0984058689

. 39427797, 0984095609. 0984095609

VÀ ĐƯỜNG THANH NIÊN 300M, GẦN


HỒ TÂY, SỐ 8B NGÕ 125A NGHI TÀM, 0984147657
7,5 TRIỆU. . 0984147657, 0903444

: SÀN BĐS VPBANK-AMC, 0984224141,


0984224141
0934449299.

0984 250 719. : PHƯƠNG, SỐ 20,


TRUNG YÊN 1, CẦU GIẤY, HÀ NỘI, . 0984250719
0984250719, 0984250719

: A.THUẬN, 0984261292, C.LAN,


0984261292
0978661061.

: CHINH, TU LIEM HA NOI, .


0984272900
0984272900-0916809389

: C.PHƯƠNG, 0984293375 0984293375


, MS.THUÝ, S 0984.381.299. : MS.THUY,
0984381299
HA NOI, . 09-84.381.299

: 0984413384. : 0984413384 0984413384

: 0984.418.703. : CHỊ ANH: 098.34.34.098 0984418703

CHÍNH CHỦ: CHỊ HẰNG - : 098 44 666


35. : HẰNG, NGÕ 12 ĐẶNG THAI MAI, . 0984466635
0984466635

:A HƯNG 0984609886. : ĐẶNG ĐÌNH


HƯNG, SN 18 BT1 DÃY A K MỸ ĐÌNH 0984609886
2, . 0984609886

: 0984677769. : MS PHUONG, . 0979-


0984677769
158.638 -:- 0984677769

: CHỊ MINH DT 098.468.6528 HOẶC DT


090.926.2561. : CHI MINH, 67 TRAN 0984686528
HUNG DAO, . 0984686528

: C.LAN, 0984688654 0984688654

: C.THỦY, 128/55 NGÕ 172 ÂU CƠ,


0984806668
C.THỦY, 0984806668.

CHÍNH CHỦ: 0984829687 0984829687

NAM THĂNG LONG, DT 120 M2, 3PN,


2WC, 1PK, ĐỦ ĐỒ. : C.KHUÊ, . 0984838668
0984838668.
: A.LÂM, 0984859999. 0984859999

: MR THƯỞNG, HÀ NỘI, . 043-7101011,


0984928696
0984 92 8696

: NGUYỄN HOÀNG LAM, 72 NGÕ 447


NGỌC LÂM- Q LONG BIÊN- HÀ NỘI, . 0984966856
0984966856

: A.BÌNH, 0984982269, 01688616062. 0984982269

: HOA, 0984999153, VĂN, 0988811352,


0984999153
WWW.XEMNHA.VN.

: 0984999987 MIỄN PHÍ TƯ VẤN VÀ


0984999987
ĐƯA KHÁCH ĐI XEM NHÀ
: THẮNG, 89 HOÀNG VĂN THÁI,
THANH XUÂN, HÀ NỘI, . 0985010000, 0985010000
0902222248

: C.HOA, 01643636329, 0985028908. 0985028908

: C.NGỌC, CHỦ NHÀ, . 0985080425. 0985080425

: A.TÙNG, SỐ 24 NGÁCH 32 NGÕ 124


0985096291
ÂU CƠ, 0985096291, 0932250050.

: C.HÒA, 0985163138, A.TỪ,


0985163138
0913563396.

. 0985170752. 0985170752
. 0985241551. 0985241551

: MR MINH . 0985288518 0985288518

: CƯỜNG, BĐS BRAVO, . 0985312282 0985312282

: C.NHUNG, SỐ 12 NGÕ 569 L.L.QUÂN,


0985325173
0985325173, 38362478.

: CHỊ THỦY, CẦU GIẤY, . 0985410456 0985410456

: CÔ SÂM, 0985427196, 37163294. 0985427196

. 0985436250 0985436250

: 0985449358. : 0985449358 0985449358

: A.HÙNG, 18 HẺM 460/7/15 ĐƯỜNG


0985500161
THỤY KHUÊ, BƯỞI, 0985500161.

: BÌNH, HAI BÀ TRƯNG, . 0985510383 0985510383

, INTERNET ĐẦY ĐỦ, KHU QĐ, Ô TÔ


ĐỖ CỬA, 7 TRIỆU. : CÔ HOA, 0985546476
0985546476, 0974904466.
. 0985548226, 0904221614. 0985548226

: LÂN, . 098 555 0868. : LÂN, .


0985550868
0985550868

. 0985603286. . 0985603286 0985603286

. 0985695214, 0983598386 0985695214

: C.HÀ, . 0985698116. 0985698116

: BÁC NGÀ, . 0985732256. 0985732256

: A NAM, TÂY HỒ . 0985759933 0985759933

. 0985771199. 0985771199

:0985.810.788 MIỄN TG. : XUANMAI,


0985810788
HANOI, . 0985810788

: 0985849089. : LEPHIHANG, 257AN


DUONG, YEN PHU, TAY PHU, HA 0985849089
NOI, . 0985849089

: MS TRANG 098.5885.802. : LUẬN


0985885802
BÉO, HANCINCO, . 0988009368

. 0985891368. 0985891368

: C.OANH, 317 ÂU CƠ, TÂY HỒ,


0985907904
37180453, 0985907904.
: C.VÂN, 0985909407. 0985909407

: C.NĂNG, 0985950808, XEM NHÀ VÀO


0985950808
BUỔI CHIỀU TỪ 15H-16H.

: NGUYỄN NGỌC BÍCH, 0985959333.


0985959333
0979311166.

ĐỨC THANH 0985985336. : NGUYỄN


ĐỨC THANH, CÔNG TY MOMMY, . 0985985336
0985985336

: 04 6266 2929 /0986 026 368. :


TRANMINHPHUOG91, HÀ NỘI, . 0986026368
0986026368

: HOÀNG ANH 0986041907, HẠNH


0986041907
0982415074

: MẠNH LINH 0986093488. :


0986093488
NGOCANH, HÀ NỘI, . 0986093488

: A.TUYỀN, 0986176689, MTG. 0986176689

: A.QUỐC, 0986185858. 0986185858

: C.HÀ, . 0986211899. 0986211899

SỐ DIỆN THOẠI 0986268532, GẶP ÔNG


0986268532
BIÊN.: ĐỖ, HN, . 0437194989
: BÀ THU, 0986295654. 0986295654

: CC A.THĂNG, 0986311111. 0986311111

; 0986315597, 0986315597

NGUYỄN HÙNG 0986334119. : ANH


0986334119
HUNG, MY DINH HA NOI, . 0986334119

0986382883 VÀ CHO THUÊ NHÀ MẶT


NGÕ CHINH THÔN NHANG KINH
0986382883
DOANH ĐƯỢC DT 42M2 X2 TẦNG GIÁ
5 TRIỆU L

NGUYỄN BẢO NGỌC ANH -


0986384659, 75C/50 ĐẶNG THAI MAI,
0986384659
TÂY HỒ, HÀ NỘI HOẶC NGÕ 27 XUÂN
DIỆU – ĐƯỜ

: PHUONG : 0986408316. PHUONG :


0986408316
0986408316

: Ô.THẮNG, 0986438078. 0986438078

: A. HOÀNG ANH: 0986 520 658 HOẶC


C. CHI: 0986 529 538. : NGUYỄN HUY 0986520658
ANH, 90 THỤY KHUÊ, . 0949

: BÀ CHINH, 0986580862 0986580862


: C.LIÊN, 0986586885. 0986586885

: A.HOẰNG, . 62528866, 0986622263. 0986622263

. 0986622708. 0986622708

. 0986632542. 0986632542

: A.CÔNG, . 0986677822. 0986677822

: NGUYỄN PHƯƠNG, TỪ LIÊM, HÀ


0986697324
NỘI, . 0986697324

: 0986.697.904 0986697904

: C.HẰNG, 0986786996. 0986786996

0986.819.998 - 0986.873.868. .
0986819998
0986819998

: C.NGÀ, 01639135565, 0986833884. 0986833884

: GIỜ HC, LINH, 37186972, 0986850410. 0986850410

: CHỊ HUÂN – 01685473237. : THUY


0986865399
ANH, CAU GIAY, . 0986865399
: MR.THANH: 0986866538. :
0986866538
MR.THANH, . 0986866538

. 0986868747 0986868747

. 37530573, 0986889067. 0986889067

: E. DUNG 0986 898 238. : PHƯƠNG


0986898238
DUNG, HÀ NỘI, . 0986898238

: CHÍNH CHỦ, CÔ TOÁN, . 0986915575,


0986915575
37322247.

: CTY VẬN TẢI THẾ LỘC, 39982920,


0986974171
0986974171.

: NGUYỄN CÔNG THỊNH, 37 ĐƯỜNG


0986990369
THÀNH, . 0986990369

MR THUẬT S 0987003377.CÔNG TY
MIÊN PHÍ 100% PHÍ DICH VỤ. : PHẠM 0987003377
HƯỜNG, SỐ 7, 46/121 LẠC LONG

: CHỦ NHÀ, 0987148349. 0987148349

: A.HẢI, 0987194702. 0987194702


: Ô.ĐĂNG, 0987249870. 0987249870

TRỰC TIẾP ANH HANH.. 0987293355 0987293355

: CHỊ HOÀI: 0987326748; 04-37537265. :


0987326748
YEN, . 01682341134
: 0987 362 970. : LÊ THÚY, HN, .
0987362970
0987362970

. 0987388418. 0987388418

: HẢI ANH, P305-CIENCO1-HOÀNG


0987391311
ĐẠO THÚY, . 0987391311

: A. NAM: 0987 396 990.: A NAM, .


0987396990
0987396990

,. MS HUỆ: 0987.459.222 0987459222

: C.THỦY, 0987498779. 0987498779

TRỰC TIẾP MRS NHÀN 0987512150


HOẶC 043 7586501 GIỜ HÀNH CHÍNH.:
0987512150
HỒ THANH NHÀN, 491 LẠC LONG
QUÂ

: CHỊ NGA, 282 LAC LONG QUAN,


0987520911
HN, . 0987520911
: 0987558808. : A NGHỊ 0987558808 0987558808

: 0987607166. : ĐÀM ĐỨC, MỄ TRÌ - HÀ


0987607166
NỘI, . 0987607166

: CHỊ THỦY, SỐ 19 NGÕ 442 ÂU CƠ-


TÂY HỒ- HÀ NỘI, . 04-63282939, 098- 0987608512
7608512, 0988268269

CHÍNH CHỦ: C HUYỀN 0987646439.


0987646439
0987646439

: A.HÙNG, 0987651978 0987651978

: A.THỊNH, 0987669490 0987669490

: 0987708612 .QUÝ KHÁCH LƯU Ý:


BẤT ĐỘNG SẢN HÒA BÌNH, CHÚNG
0987708612
TÔI MIỄN 100% PHÍ MÔI GIỚI CHO
KHÁCH T

: 0987748585. : MR TÀI 0987748585 0987748585

: DUNG, 565NGUYỄN TRÃI THANH


0987794287
XUÂN HÀ NỘI, . 0987794287

: 0987819688.: ĐỊNH, P236-33A PHẠM


0987819688
NGŨ LÃO, . 0987.819.688

. 0987871968. 0987871968

: MR TRANG SDD 0987872028 0987872028

0987899099. : TRAN TUAN, TRAN


0987899099
DANG NINH, HANOI, . 0987899099

. 0987993338, 0912121787. 0987993338


: LUẬN TRẦN, HANCINCO, .
0988009368
0988009368

: MS NGA NEWTATCO , 125 HOÀNG


VĂN THÁI - QUẬN THANH XUÂN , . 0988012986
0988.012.986

:MR.KHÁNH _0988 023 229 0988023229

: ANH ĐƯỜNG- 0988027099-


0422165155. : MR ĐỨC, 101 LÁNG HẠ - 0988027099
ĐỐNG ĐA - HÀ NÔI, . 04.2216.5155,

: CC, 0988030256. 0988030256

CHÍNH CHỦ: CHỊ TRÀ MY 0988038688 0988038688

CHỦ NHÀ: 0988082274/ 0913218693. :


QUỲNH, 5 NGÕ 132 ÂU CƠ, TÂY HỒ, 0988082274
HN, . 0988082274

: A.HÙNG, . 0988089221. 0988089221

: BÁC LỘC, . 0988089655. 0988089655

: 0988.095.204. : ĐỖ VĂN THANH, 42


0988095204
XUÂN ĐỈNH, HÀ NỘI, . 0988095204

. 37629939, 0988095438. 0988095438


. 0988099407 0988099407

: 04.37532889, 0988100282. . 0988100282 0988100282

: HUONG, 28 NGO 429 THUY KHUE, .


0988177269
0988177269

: C.THỦY, 135 AN DƯƠNG, 0988179511,


0988179511
37160171, MTG.

: C.TUYẾN, 0988235863. 0988235863

: C.HÀ, 01649446142, 0988262799. 0988262799

0988262949. : MR TOAN, 098-8262949 0988262949

: C.HÀ, 0988269092. 0988269092

: A.PHONG, HTTP://HBLAND.VN, .
0988320055
0988320055

: TRẦN NGỌC BÍCH. . 0988356688 0988356688

: 32 VẠN BẢO, 0988359322, 0904276796. 0988359322

: 0988379983 0988379983
: C.HÀ, . 0988401809. 0988401809

. 0988405146, 0904620995 0988405146

: C.LIÊN, SỐ 10 NGÕ 35/77 ĐẶNG THÁI


0988428600
MAI, 0988428600, 22142084.

:A THUONG 0988488989. : THUONG,


0988488989
MD, . 0988488989

: C.LINH, . 0988501899, 0983514268. 0988501899

: CÔ HUỆ, 0988502267. 0988502267

. 0988621304. 0988621304

: C.MAI, 0988621969. 0988621969

: C.LIÊN, SỐ 10 NGÕ 35/77 ĐẶNG THAI


MAI, QUẢNG AN, TÂY HỒ, 0988628600
0988628600, MTG

: TUẤN, 0988680306. 0988680306

: CHỊ QUỲNH-0988.694.170 HOẶC CHÚ


THỰC : 097.927.2776. : VŨ THỊ QUỲNH, 0988694170
200 HOÀNG QUỐC VIỆT, .
: NGUYỄN SỸ THÀNH, HÀ NỘI, .
0988694489
0988694489

: A.THUẬN, 0988707789, C.THÚY,


0988707789
0988688799.
. 0988714789. 0988714789

: CHÍNH CHỦ, 0988719189. 0988719189

: C.HIỀN, 0988719942, 0912008298. 0988719942

: BÀ LIÊN, . 0988743367, 0943129959. 0988743367

: C.PHƯỢNG, 0988755822. 0988755822

: C.LÀO, 0988768134. 0988768134

: A.LÂM, . 0988773839, 85860908. 0988773839

: A.HÀ, 0988816350 0988816350

: MR CHUNG, TÂY HỒ HÀ NỘI, .


0988823967
0988823967 ( OR) 0904304936

: C.LAN, . 0988842155. 0988842155

CHÍNH CHỦ: CHÚ CHUNG 0988843828.


0988843828
CHÚ CHUNG 0988843828
TRỰC TIẾP: C.HẰNG ĐỊA CHỈ: SỐ 5,
NGÕ 63, AN DƯƠNG VƯƠNG, TÂY HỒ, 0988844695
HN. : 0988844695. C.HẰNG : 0

: LAN, HANOI, . 04-66507126, 098-


0988846376
8846376

ANH LƯƠNG : 0988855807. : THU


0988855807
HANG, HA NOI, . 0975045085

: THỦY, . 0988873011. 0988873011

TRỰC TIẾP CHỦ NHÀ 01296530315.:


0988888888
NGYUEN, ARCHITECT, . 0988888888

: C.HẠNH, . 0988933388, 62824418. 0988933388

ADŨNG. . 0988.942.995 CHO THUÊ


0988942995
CHCC N05 TÒA 25T2

: A.TOÀN, 0988957003. 0988957003

. 0988998187. 0988998187

: 0989010665. : NGUYỄN ĐỨC, CẦU


0989010665
GIẤY - HÀ NỘI, . 0989010665
: A.HÙNG, . 0989083598. 0989083598

: CHỊ HÀ 0989094446. : CHỊ HÀ


0989094446
0989094446

: BÁC PHƯƠNG, 0989098942 0989098942

: CHỊ HỒNG 0989115642 GIÁ CẢ


THƯƠNG LƯỢNG. : ĐẶNG THỊ HỒNG, 0989115642
P16 THỤY KHUÊ, . 0989115642

:A. ĐOÀN. : 0989133973 0989133973

: THU HƯƠNG, CẦU GIẤY - HÀ NỘI, .


0989135399
0989135399

:BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT MỸ 152 KHÂM


THIÊN GẶP A.TUYEN 0989.146 .586 :
0989146586
093.225.7986 HOẶC
EMAIL:GIATUYEN_

CC: A.HÙNG, 0989149766. 0989149766

: MS. HA: 0989152679; E-MAIL:


TOHA5668@GMAIL.CO. MS. HA:
0989152679
0989152679; E-MAIL:
TOHA5668@GMAIL.COM

. 0989160538, 01254239825. 0989160538

: CÔ HƯƠNG, TUÂN, 0989186605,


0989186605
0974658833.

: C.THANH, . 0989188930, 0973900368. 0989188930


: C.HẠNH, 0989191410. 0989191410

. 0989198258. 0989198258

O989200455 HOẶC 01695167255. : NHU


0989200455
NHU, NGHI TAM, . 0989200455
: 0989257546. : ĐINH QUANG TÚ,
THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI, . 0989257546
0989257546
: BÁC BÀO + CẦN: 043.7618208 -
01687935623 - 0989293335 .EMAIL:
0989293335
HUONGFCC@YAH OO.COM.VN. : BÁC

: C.THỦY, 0989314238. 0989314238

: A. HOÀNG 0989318803. : HOÀNG, HÀ


0989318803
NỘI, . 0989318803

: Ô.LIÊM, 0989323636. 0989323636

: C.HÀ, 0989323664, 0989292013. 0989323664

. 0989330805 0989330805

: A.ĐÔ, . 0989339959. 0989339959


: BÀ THẮNG, . 0989353403. 0989353403

: ANH TUẤN. 0989365988.BẤT ĐỘNG


SẢN GIA THÀNH.: ANH TUAN, 110B1 0989365988
TO HIEU CAU GIAY HA NOI, . 098

: BÀ BÍCH, 0989367785, Ô.HẢO,


0989367785
0983580098.

: A.HỒNG, 0989376071. 0989376071

. 0989383620, 0987833486. 0989383620

CHỊ PHƯƠNG, 0989392244,. VUI LÒNG


0989392244
CHỊ PHƯƠNG, 0989392244, TÂY HỒ

. 0989403277. 0989403277

: A.DƯƠNG, 0989419279. 0989419279

: C.LIÊN, SỐ 9 NGÕ 130 THỤY KHUÊ,


0989435928
0989435928, 38472827.

: SỐ 8 NGÕ 322 LẠC LONG QUÂN, .


0989474174
0989474174

: THAO, 907 B1 MY DINH 1, .


0989488668
0989488668

: VẬN TẢI HẢI HÀ, 0989552779. 0989552779


: HƯƠNG 0989 559 446 (NGƯỜI THUÊ
KHÔNG PHẢI TRẢ BẤT CỨ CHI PHÍ 0989559446
NÀO)

: C.TUYẾT, 0989580440, 0986671986. 0989580440

. 0989586865, 0914378630 0989586865

: A. HẢI, CẦU GIẤY, . 0989610585 0989610585

ANH HIẾU : 0989619952. : A HIẾU, .


0989619952
0989619952

A.TRÚC SDT:0989633531 HAY HƯƠNG


SDT:01674311422. : LONG, 48 HANG 0989633531
DIEU, . 0438247259

. 0989641862. 0989641862

: ANH TUYẾN 0989691460 0989691460

: C.NGUYỆT, 0989705522. 0989705522

: 0989.727.860. : LOAN, HA NOI, .


0989727860
0989727860

. 0989794164 0989794164
: ANH PHƯƠNG, . 0989802040 0989802040

: C.HẢI, . 0989833574. 0989833574

. 0989853085. 0989853085

: A.LONG, 0989858575, C.HOÀN,


0989858575
0904694431.

: 0989.859 029. : MR. NHAT, HN, .


0989859029
0989859029

: THANH 0989 918 254 / 0918 205 146. :


NGUYEN VĂN THANH, TÂY HỒ HÀ 0989918254
NỘI, . 1294131841

: BÀ HUẤN : 0989.933.385. : BÙI THỊ


CHINH, SỐ 14 NGÕ 310 NGUYỄN VĂN 0989933385
CỪ, . 0934569922

. 0989977760, MIỄN PHÍ DV. 0989977760

: BIC VIỆT NAM, P501 - N4B - LÊ VĂN


0989980650
LƯƠNG, . 0989980650

: A.SƠN, 0989982333 0989982333

: A.THÀNH, 0989983499, C.CHÂU,


0989983499
0904733338.

: C.DUY ANH, 0989996662. 0989996662


: BAT DONG SAN VIET MY :
098.9998186 WWW.VIETMYLAND.NET.
0989998186
: HOANG, 152 KHAM THIEN, .
098.999818

0993726186. : 0993726186 0993726186

: C.LAN, 0995110535. 0995110535

: CHỊ TRANG : 0995748088 ( MIỄN


0995748088
TRUNG GIAN )

: C.NGÂN, . 0995760458. 0995760458

: C.YẾN, . 0996101954 0996101954

: C.TUỆ AN, 0996399674, 0996399671. 0996399674

..THÔNG..0996668517..01653083161 0996668517

: CHỊ HẢI 01202733528 - CHÍNH CHỦ.:


01202733528
CHỊ HẢI 01202733528 - CHÍNH CHỦ.

;01204051789. : TUANANH, 123GIA


01204051789
QUAT, . 0126957222
: NGA, 01204071988. 01204071988

. 01205113064. 01205113064

. 04-8246579, 01213046879 01213046879

. 01214087402. 01214087402

: C.NGA, . 01215227652. 01215227652

: TRUNG TÂM DEMO CENTRE 153 ÂU


01215660082
CƠ, TÂY HỒ, 62580266, 01215660082

: ĐOÀN THU GIANG, 59 NGÕ 514


THỤY KHUÊ - TÂY HỒ - HÀ NỘI, . 01216255229
01216255229

: CÔ MAI 01217205500 01217205500

: C.THÚY, 01219034286. 01219034286

: CÔ HỒNG (: 0121.907.8655) 01219078655

: C.THÙY, . 01222252233, 01266200088. 01222252233

: BÀ HÒA, SỐ 5 NGÕ 92 ÂU CƠ,


01222353138
38238254, 01222353138.
: Ô.MINH, 01222650614. 01222650614

: C.THANH, . 01223228700. 01223228700

: CÔ HUYỀN, 01223338891. 01223338891

. 01224234418. 01224234418

. 01226342689 01226342689

. 01226352044, 38472925. 01226352044

: C.HẰNG, . 01228223550. 01228223550

. 01228448643. 01228448643

CC:01228453232 CHO THUÊ CHCC G2


CIPUTRA, NHÀ ĐẸP ĐẦY ĐỦ TIỆN
01228453232
NGHI, MÁY GIẶT, MÁY SẤY,
TV,TL,LVS,Đ

: CÔ TÂM (BÁN BÚN), . 01232211994,


01232211994
37282203.

: CHỊ VÂN, 01232242626 01232242626

: DƯƠNG, 01232301666. 01232301666


: . 01232692228. 01232692228

: A.LÂN, 01233157001. 01233157001

: Ô.TUẤN, SỐ 32 NGÕ 460 NGÁCH


460/7 ĐƯỜNG THỤY KHUÊ, 37534984, 01234143252
01234143252.

: A.PHƯƠNG, . 01234159999. 01234159999

: MR.HUY 01234193233 01234193233

, 46/191 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ. :


01234466194
BÀ VŨ, 37669564, 01234466194.

: THI, Đ/C TRÊN, 01234486486,


01234486486
01235768881.

: 01234618650. : CHỊ TÚ, : 01234618650 01234618650

: NGÕ 76 NHÀ SỐ 8A ĐG.VEN HỒ TÂY


01234885486
(P.TRÍCH SÀI MỚI), 01234885486.

TUYẾN 01235 434 062. : ANH TUYẾN


01235434062
01235434062

: C.LAN, 01236029879. 01236029879

: LAN, . 01236066886. 01236066886

SÓM. DT 01236550779. : A THIỆU, 32-


ĐỖ QUANG-TRUNG HÒA HÀ NỘI, . 043 01236550779
9446750, 01236550779
: CHỦ NHÀ, 01237250767. 01237250767

: CHÍNH CHỦ, C.PHƯỢNG,


01237424028
01237424028.

. 01237442194. 01237442194

: PHUONG MAI, TAY HO, . 0123-


01237559896
7559896

ANH ĐỨC 01238499933 – HOẶC BÁC


HỒNG 01252743001 ( MIỄN TRUNG 01238499933
GIAN ). : TRẦN ANH ĐỨC, TỨ LIÊN -

: CHÂU, 01238746389. 01238746389

: C.HUÊ, . 01238946115. 01238946115

: DUNG, 375 KIM NGƯU, HÀ NỘI, .


01239191919
01239191919

. 01239653315. 01239653315

: NGƯỜI BÁN HÀNG, . 01242180845. 01242180845


: LY LY, THANH XUAN, . 01242281200 01242281200

: GIANG, THANH XUÂN, . 01244243328 01244243328

: 012 4444 7790 BIỆT THỰ CIPUTRA


01244447790
KIẾN TRÚC KIỂU PHÁP

. C.TRANG 01244963542.. 01244963542 01244963542

: 01244964083 C. TRANG. . 01244964083 01244964083

: C.HỒI, 01245145176. 01245145176

: C.NGA, 01247047488. 01247047488

: DIỆU LAN, 01247202887 01247202887

: 01247427900 CHO THUÊ NHÀ DÀI


HẠN MẶT TIỀN ĐƯỜNG KÈ HỒ TÂY,
01247427900
P. XUÂN LA. DTSD: 52M2 X 3 TẦNG/
TDT

. 01247427965. 01247427965

: C.DIỆP, . 01249153553. 01249153553


: A.PHỤC, 01252076666. 01252076666

: BÁC HỒNG, 01252743001. 01252743001

: PHUC :0125 306 7224 01253067224

. 01253414994. 01253414994

CIPUTRA, 2P, 1WC KK, CÓ ĐIỀU HÒA,


01254574417
NL, 3,6 TRIỆU. . 01254574417.

CHỊ THÚY. 01254701436. : CHỊ THÚY,


01254701436
THỤY KHUÊ- HÀ NỘI, . 01254701436

:CHỊ HUƠNG :01256010468.DC:SỐ 22


NGÕ 183 PHÚC TÂN-TÂY HỒ -HÀ
01256010468
NỘI(GẦN CẦU CHƯƠNG DƯƠNG. :
TRẦN TH

: C.HẠNH, SỐ 9D NGÕ 31/38 XUÂN


01256101732
DIỆU, P.QUẢNG AN, 01256101732.

. 01256485740. 01256485740

. 01257913952 01257913952

: A.HUY, 01257973835 01257973835

: TUẤN, HÀ NỘI, . 01258164874 01258164874

; A QUANG, SỐ 2D NGÕ 406/29 ÂU CƠ -


TÂY HỒ HÀ NỘI, SỐ ĐIỆN THOẠI 01258444901
01258444901. ; A QUANG, SỐ 2D N
: A.TUẤN, . 01258588898 01258588898

: THỦY, . 01258630072. 01258630072

: C.HOA, 01258639730, MTG. 01258639730

: PHƯƠNG (MR), 105 LÁNG HẠ, ĐỐNG


01258815262
ĐA, HN, . 01258815262

: BÀ LIÊN 01266 069689.BÀ TRẦN


01266069689
LIÊN, : 01266 069689.

ANH TIẾN 01266283423. : ANH TIẾN


01266283423
01266283423

SỐ : 01266433584. : NGUYỄN VĂN


01266433584
THỊNH, N2, 25 LÁNG HẠ

SỐ 2 NGÕ 333 ÂU CƠ :01269572222. :


TRUNGBEODAY, 44 YEN NINH, . 01269572222
01204051789

: BÁC TRÃI, SỐ 7 NGÕ 335 THỤY


01272651949
KHUÊ, 37533873, 01272651949.

: A.THẮNG, . 01272796168. 01272796168

: A.TÂN, : 37282181, 01272881488. 01272881488


: A.THẮNG, . 01273414004. 01273414004

: BÁC LIÊN SỐ 3/113/ĐG ÂU CƠ / Q


TÂY HỒ / HN. 37182586 HOẶC 01274580030
01274580030. : NGUYỄN THỊ VÂN, 3

: A.SƠN, 01275192425. 01275192425

. 01275852028 01275852028

: XUÂN LA, TÂY HỒ. . 01275852119 01275852119

. : NGUYỄN THU MINH,


HTTP://WWW.VINAHOUSELINK.COM, 01275895555
. 01275895555

: C.THÀ, 01276768203, 37197534, MTG. 01276768203

CC: 01277553547. 01277553547

: CHỦ NHÀ, 01277945607 01277945607

. 01278222455. 01278222455

01279991696 0R 01652354155 01279991696


CHÍNH CHỦ DĐ: 01282451189
(A.QUANG). : QUANG, HA NOI, . 01282451189
1282451189

. 01282462620, 01254560690. 01282462620

TRỰC TIẾP CHỦ NHÀ XEM PHÒNG


01285924435
01285924435. ANH HÙNG

: BÀ NGA, . 01286321214. 01286321214

: NGUYỄN HỮU THIỆN, . 37282158,


01287064451
01287064451.

CC: A. QUANG: 01287133681.A.


01287133681
QUANG 01287133681.

: A.HIẾU, . 01287475729. 01287475729

: A.DŨNG, 01289183234, 38432940. 01289183234

. 01292800777, 01665899799. 01292800777

. 66573791, 01295223966. 01295223966

: NGA, . 01295417680 01295417680


TRỰC TIẾP CHỦ NHÀ MIỄN TRUNG
GIAN NHÉ 01296530315. GẶP ANH 01296530315
THUỶ

: LIÊN 012 96 91 66 66. : MS.LIÊN, HÀ


01296916666
NỘI, . 012 96 91 66 66
: ÔNG (BÀ) TUẤN HỒI, SỐ 32 NGÕ 460
NGÁCH 460/7 ĐƯỜNG THỤY KHUÊ, 01297700364
37534984, 01297700364.

. 01298055548, 62939610. 01298055548

A ĐẠT: 01299.145.316. : A ĐẠT, .


01299145316
01299145316

: A.BÌNH, 84 KHÂM THIÊN, 35180135,


01350167694
01676941688.

: DUONG VIET HOA, HA NOI, .


01627787350
01627787350

: LÊ THÚY HẰNG, 375 KIM NGƯU, .


01632375790
01632375790

: A.QUANG, . 01633210025. 01633210025

: C.NGHĨA, . 01634051222. 01634051222


: C.THỦY, 01634782171. 01634782171

: BÀ BẢN, 38361685, 01634914652. 01634914652

: CC, CÔ MINH, 01635271145,


01635271145
0422003551.

. 01636113711, 37198083. 01636113711

: CHÍNH CHỦ, A.QUẾ, 01636499081. 01636499081

: TÙNG, HÀNG GÀ, . 01636626666 01636626666

: HIỀN 01638767126. : HIEN, AU CO, HA


01638767126
NOI, . 01638767126

: C.AN, 01638806568, 01673896898. 01638806568

: C.OANH, . 01639432904. 01639432904

: NGUYỄN VĂN THÀNH, BA ĐÌNH, HÀ


01639852522
NỘI, . 01639852522

: A.KIÊN, 01639869326. 01639869326

: BÀ BẢO, CHÍNH CHỦ, 01642511796. 01642511796


CHÍNH CHỦ CÔ MAI 01643561012;
CHÚ CHIẾN 01667229432 HOẶC SỐ CỐ 01643561012
ĐỊNH 043 8327278. : VŨ THÀNH CÔN

CHỦ NHÀ: BÁC HẢI 0437530451-


01645137652- HOẶC ĐẾN XEM TRỰC
01645137652
TIẾP TẠI ĐỊA CHỈ TRÊN, MIỄN TRUNG
GIA

. 01646258733. 01646258733

: C.LIÊN, 01647853803. 01647853803

: B.NGA, SỐ 12 NGÕ 569 LẠC LONG


01648937255
QUÂN, Q.TH, HN, 01648937255.

: C.HIỀN, 01649230366 01649230366

: CHÍNH CHỦ, 01649398845. 01649398845

: C.HÀ, 01649446142. 01649446142

: C.NGỌC, 01649618088. 01649618088

: CHÍNH CHỦ, . 01649814731. 01649814731

: 0164.991.8104 01649918104
: C.HẰNG, . 01649936666. 01649936666

: 0165.210.2625. XIN
01652102625
HOA.,0165.210.2625

CHÍNH CHỦ: BÁC HUẤN 01652114550 01652114550

: THANH LUÂN,. : VINH, SOC SON, .


01652354155
01652354155

. 01652505129, 366755021. 01652505129

: MR DƯƠNG, . 016 52 52 08 52 01652520852

: MINH THONG, SO 63 NGO 12 DANG


01653083161
THAI MAI TAY HO, . 01653083161

. 01653115899. 01653115899

CÔ HẠNH 0165.323.5638, ĐỊA CHỈ


216A THỤY KHUÊ, QUẬN TÂY HỒ.CÔ 01653235638
HẠNH 0165.323.5638, ĐỊA CHỈ 216A TH

: PHẠM BẰNG GIANG, 27 TRẦN HƯNG


01653528219
ĐẠO, . 01653528219

: CHỊ HỢP, TÂY HỒ, . 01653808968 01653808968

: 01654547285. 01654547285 01654547285


: 04-3755 7455/. : PHAMTHUY, 71
01656056748
NGUYEN CHI THANH, . 01656056748

: TRẦN THỊ THÚY, HÀ NỘI, .


01656076830
01656076830

: C.HẰNG, . 01657253858. 01657253858

: DUNG, 01658844606, 01692919766. 01658844606

: C.HỒNG, . 01659450720. 01659450720

. 01659535185. 01659535185

: ÔNG ĐOÀN, 01659775555. 01659775555

: 043.835.7322 HOẶC 01662.247.119 BÁC


HẢO. : BÁC HẢO, NGUYÊN HỒNG - 01662247119
ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI, . 016622

. 01662721818. 01662721818

. 01662986775. 01662986775

: C.MINH, CHÍNH CHỦ, 01664016042. 01664016042

MR HUY- 01664422925 (CHÍNH CHỦ,


KHÔNG QUA TRUNG GIAN). : HUY, 01664422925
218 LẠC LONG QUÂN- CẦU GIẤY- H

: C.THÔNG, 01664793591. 01664793591


. 01664898989 01664898989

: C.PHƯỢNG, CHÍNH CHỦ, .


01665134345
01665134345.

. 01665913979. 01665913979

: CÔ HUỆ, 01666131826. 01666131826

: A.HOÀN, . 01666228107. 01666228107

: CHÂM, 01666510452. 01666510452

: CHỦ NHÀ, 01666546169. 01666546169

. 01666569616. 01666569616

: SỐ 1 NGÕ 514/43 THỤY KHUÊ,


01666586536
P.BƯỞI, 01666586536.

: C.HẰNG, . 01666799999. 01666799999

: A.BÌNH, 01666839253 01666839253

: A.GIÁP, 18 NGÕ 535 LẠC LONG


01666878988
QUÂN, 01666878988.
: 0166.732.6666. MR KIÊN, MIỄN
01667326666
TRUNG GIAN.: 01667326666. MR KIÊN

: CÔ THẮM, 01667656868. 01667656868

: : 0166.779.8045. : HƯƠNG, CẦU GIẤY -


01667798045
HÀ NỘI, . 0166.779.8045

CHÍNH CHỦ A THỌ - ĐC: 449 ĐƯỜNG


ÂU CƠ. : 01668015737. : A THỌ - ĐC: 01668015737
449 ĐƯỜNG ÂU CƠ. : 0166

: A.MẪN, 01668327554. 01668327554

: C.THOA, 01668735910, 37586024. 01668735910

. 01669260498. 01669260498

: CC, BÁC CHUYÊN, 01669542122,


01669542122
NGUYỆT, 01242080836.

: NGUYENHUONG, SỐ 5 NGÕ 62 ĐẶNG


01669914733
VĂN NGỮ, . 0422 455 282, 01669914733

. 01672131668. 01672131668
. 01672157223, 38681174. 01672157223

: 0167.3434.174 01673434174

CHÍNH CHỦ C AN - 153 ÂU CƠ, 04 3


7182692 / 01673669817. : NG THỊ AN, 01673669817
153 ÂU CƠ, . 04371826

: C.AN, SN 18 NGÕ 535 LẠC LONG


01673896898
QUÂN, TÂY HỒ, 01673896898.

: CÔ LỘC, 01674218785 01674218785

: 01674442888 01674442888

HOÀNG THANH 01674528138 ĐỂ XEM


NHÀ MIỄN PHÍ. : MR.THANH, HA 01674528138
NOI, . 1674528138, 01674528138

: C.LỘC, 01674976979 01674976979

M XUÂN LA, DÂN TRÍ CAO, Ô TO


01675267617
THUẬN TIỆN. : C.THỦY, . 01675267617.

: C.KIM HỒNG, SỐ 23/77 NGHĨA DŨNG,


01675897896
01675897896.
: 0167 617 6684 01676176684

CÔ THINH 01676206658. : CO THINH.


01676206658
01676206658

: A.TOÀN, . 01676895810. 01676895810

. 01677670734. 01677670734

: NGÕ 81 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ,


01677834626
HÀ NỘ. . 01677834626

: C.OANH, 01677996276. 01677996276

: C.DUNG, 01678310456, 37199715. 01678310456

: C.THƯỜNG, 37192532, 01679911292,


01679911292
MTG

: 01679937899. 01679937899 01679937899

. 01682060343. 01682060343

: C.NGÀ, . 01682638672. 01682638672

: C.PHƯỢNG, 01683202753 01683202753


C.VÂN, . 0168 3333386.. 01683333386. 01683333386

CC: 01683565182, 37190726. 01683565182

: A.HOÀNG ĐỨC NGẠC, . 38290564,


01684158618
01684158618.

: C.VÂN, . 01684567967. 01684567967

: CÔ HƯƠNG, 01684650299, 37586425. 01684650299

: C.HƯƠNG, CC, . 01684770489. 01684770489

: SỐ 1 NGÕ 313 ÂU CƠ, A.CƯỜNG,


01685000824
38286039, 01685000824.

: CÔ LIỄU, 01685036208, 38292276. 01685036208

: CÔ MAI, 01685036606. 01685036606

: BÀ MƠ, ĐIỆN THOẠI: 01685162391 01685162391

. 01685301257. 01685301257

: PHƯƠNG ANH, XUÂN LA HÀ NỘI, .


01685448621
01685448621
: CHỊ HUÂN 01685473237. : HUÂN, CẦU
01685473237
GIẤY, HN

: BÁC CÚC, 01685835396. 01685835396

: A.NHẬT, 01685859279 01685859279

CHÍNH CHỦ : TRƯỜNG 01686006463. :


TRUONG.DRAGON, B32-X3-MỸ ĐÌNH 01686006463
1-TỪ LIÊM- HÀ NỘI, . 01686006

: C.THỦY, 01686358999, 01664017886. 01686358999

: CÔ LAN, 01686767700, 39272262. 01686767700

: C.HẰNG, NGÕ 239 LẠC LONG QUÂN,


01686922955
GẦN CHỢ BÁI ÂN, . 01686922955.

, GIAO THÔNG ĐI LẠI THUẬN TIỆN.


ĐẦY ĐỦ ĐỒ . GIÁ 14 TRIỆU/THÁNG. : 01687300736
01687300736.

: CHỦ NHÀ, 01687346587. 01687346587

: C.OANH, . 01687685125. 01687685125

: CẦN, 37618208, 01687935623 01687935623

: A.BÌNH, . 01688616062. 01688616062


BÁC GIANG. : 01689760192. .
01689760192
01689760192

: C.LAN, 01692100495 01692100495

CC: SỐ 10 NGÕ 545/114 THỤY KHUÊ,


01692346568
BƯỞI, TÂY HỒ, HN, 01692346568

: DUNG, 01692919766, 01658844606. 01692919766

: C.HUỆ, 01693506548. 01693506548

: C.THỦY, 01694115796 01694115796

: A.LONG, 01694278889. 01694278889

. 01696586686 01696586686

: CÔ TOÀN: 01696667460-0437532761.
01696667460
01696667460

: A.HÙNG 01697329999, C.TIẾT


01697329999
WIKINHADAT.COM -MÃ SỐ 3HNTA35.

. 01697361008. 01697361008

Ệ: BÁC CHÍNH: 0169.7691233 –


04.37180394 (MIỄN TRUNG GIAN).Ệ: 01697691233
BÁC CHÍNH: 0169.7691233 – 04.37180
: C.NGUYỆT, 01698648696. 01698648696

: C.LIÊN, 38628670, 01698912319 01698912319

: 04.37537773 (DD: 01698 985 271) 01698985271

: BÀ CHU, 38595120, 01699197065. 01699197065

: NGUYỄN VĂN HÙNG, LỤC NAM LỤC


01699387496
NAM BẮC GIANG, . 01699387496

: C.HƯỜNG, 01699599035, 37538056. 01699599035

: TÙNG, NGÕ 81/2/60 ĐƯỜNG LẠC


01884833286
LONG QUÂN, 01884833286.

: CÔ TOÁN, 86 YÊN PHỤ, .


01999418886
01999418886.