Vous êtes sur la page 1sur 3

A/1/T

Adjektivendungen – ko cówki przymiotników

1. Odmiana przymiotnika po rodzajniku okre lonym

Te ko cówki przymiotnika stosujemy przy odmianie przymiotnika po rodzajniku


okre lonym (der, die, das). Aby łatwiej je zapami ta mo na zastosowa zasad
klucza b d pistoletu z nabojami (ko cówki wchodz ce w jego skład –en, pozostałe
to –e).

l. pojedyncza l. mnoga
 rodzaj m ski rodzaj e ski rodzaj nijaki 
N. -e -e -e -en
G. -en -en -en -en
D. -en -en -en -en
Akk. -en -e -e -en

Taki rodzaj odmiany stosujemy tak e po nast puj cych wyrazach:

a) dieser, diese, dieses, (l.mn) diese


b) jener, jene, jenes, (l.mn) jene
c) jeder, jede, jedes, (l.mn) alle
d) mancher, manche, manches, (l.mn) manche
e) solcher, solche, solches, (l.mn) solche
f) welcher, welche, welches, (l.mn) welche
g) derjenige, diejenige, dasjenige, (l.mn) diejenigen
h) derselbe, dieselbe, dasselbe (l.mn.) dieselben
i) zaimek dzier awczy w liczbie mnogiej
j) keine ( w l. mn.)
k) "beide" (obaj, obie, oboje, je eli słowo to stoi zamiast rodzajnika okre lonego,
w przeciwnym wypadku odmienia si jak przymiotnik.

2. Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokre lonym

Te ko cówki przymiotnika stosujemy przy odmianie przymiotnika po rodzajniku


nieokre lonym (ein, eine). Aby łatwiej je zapami ta mo na zastosowa zasad
złamanego klucza b d pistoletu z nabojami (ko cówki wchodz ce w jego skład –en,
pozostałe wyst puj analogicznie do rodzajników okre lonych).

1
A/1/T

l. pojedyncza l. mnoga
 rodzaj m ski rodzaj e ski rodzaj nijaki 
N. -er -e -es  -e
G. -en -en -en -er
D. -en -en -en -en
Akk. -en -e - es  -e

Taki rodzaj odmiany stosujemy tak e po nast puj cych wyrazach:

a) zaimku dzier awczym w liczbie pojedy czej


b) kein, keine, kein ( tylko l. poj.)
c) manch (ein), solch (ein), welch (ein), irgendein (wszystkie tylko w l. poj.)
d) einige, viele, etliche, mehrere (wszystkie tylko w l. mn)

3. Odmiana przymiotnika bez rodzajnika

Niekiedy rzeczownik wyst puje bez rodzajnika. Stosujemy wtedy przymiotniki z


ko cówkami przyj tymi od rodzajnika okre lonego (wyj tkiem ko cówka –en w
Genetivie l. poj.)

Taki rodzaj odmiany stosujemy tak e po nast puj cych wyrazach:

a) dessen, deren

l. pojedyncza l. mnoga
 rodzaj m ski rodzaj e ski rodzaj nijaki 
N. großer Baum graue Katze braves Kind wilde Tiere
G. großen Baumes grauer Katze braven Kindes wilder Tiere
D. großem Baum grauer Katze bravem Kind wilden Tieren
Akk. großen Baum graue Katze braves Kind wilde Tiere

2
A/1/T

l. pojedyncza l. mnoga
 rodzaj m ski rodzaj e ski rodzaj nijaki 
N. -er -e -es -e
G. -en -er -en -er
D. -em -er -em -en
Akk. -en -e -es -e

Pomoce naukowe opracowane na podstawie informacji zawartych na stronie


http://dudu-deutsch.republika.pl/