Vous êtes sur la page 1sur 11

2

For the University of Kentucky Men's Chorus


and the 2013 Texas All-State Men's Choir
Dr. Jefferson Johnson, Conductor

TENEBRAE
for T.T.B.B. divisi voices, a cappella

Music by
RICHARD BURCHARD

Larghetto (q = 62-76)

b P 3

œ
b 4 œ ˙
1 2

b
mournfully
TENOR I V b b b 4 ˙. œ œ ˙ œ

P
l y
Te - ne - brae fac - tae

n
b
V b b b b b 44 ˙ . œ ˙ ˙ œ ˙ œ
O
TENOR II

w
Te - ne - brae fac - tae
P
? b b b 4 ˙.
e
œ ˙.
i
bbb 4
w œ

v
BARITONE

P
? b b b 4 ˙.
Te

R e - ne - brae fac - tae

r
bbb 4 œ w ˙. œ
o
BASS

F
Te - ne - brae fac - tae

bb 4
& b b bb 4
˙. œ œ ˙ ˙ œ ˙œ ˙ œ œœ
P
for
rehearsal

? b b b b 44 ˙˙ .. œœ ww ˙˙ .. œœ
only

bb

NM1009
© Copyright 2013 by National Music Publishers. All rights reserved. Made in U.S.A.
3
œ F˙ 7

b œ œ ˙ cresc. œ˙ œ ˙˙ œ
nœ œ ˙ ˙˙
V b bbbb ˙
4 5 6

TI

sunt dum cru - ci - fi - xis - sent Je - sum,

b F
V b bbbb ˙ ˙. œ œ n œœ œ Aœ
cresc.
T II œ œ œ œ ˙
sunt dum cru - ci - fi - xis - sent Je - sum, Je -

? bbb ˙ ˙ ˙ cresc.
œ œ ˙ œ œ F˙ ˙
Bar. bbb
sunt dum cru - ci - fi - xis - sent Je - sum,
F
? bbb ˙ ˙ ˙˙ .. œœ ˙˙ œœ œœ
cresc.
B bbb ˙˙ ˙˙
sunt dum cru - ci - fi - xis - sent Je - sum,

b
& b bbbb
˙ œœ œœ ˙˙ . œœ œœœ
n l y
˙œ˙ œ n œœœ œœœœ ˙˙˙ ˙ Aœ
œ̇
? b b b b ˙˙ ˙˙ ˙˙ .
cresc.
œ œœ
w O
˙˙
˙
œœ œœ ˙
œ œ ˙˙
F
˙
˙˙
e
bb ˙. œ

v i
8

b
V b
b b b b œœ œ˙ œ œ œœ
R e 9
˙˙ n œœ œœ
molto rit. 10
˙˙ ˙˙
dim. 11
œœ œ œ Uœ

r
TI

T II
bb
V b b bb ˙ F
Je

o -

œ œ
sum, Je

œ˙ œ œœ œœ
- sum, Ju - dae
molto rit.
˙
- i,
dim.
˙
Ju - dae

œ œ ˙
U
-

- - sum, Je - sum, Ju - dae - i, Ju - dae -

? bb b b ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ U̇
molto rit. dim.
Bar.
bb
Je - sum, Je - sum, Ju - dae - i, Ju - dae -
U
? bb b b ˙ ˙˙
molto rit. dim.
B
bb ˙ ˙ œ œ ˙˙ ˙˙ œœ œ ˙
Je - sum, Je - sum, Ju - dae - i, Ju - dae -

b U
& b b b b b œœ œ œ œœ œœ ˙ œ œ ˙
˙ œ œ œ˙ œ n œœœ œœœ ˙˙ ˙˙
˙
œœ œ œ œœ
œ œ
œœ œœ U˙˙
molto rit. dim.
? b b b b ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙ ˙˙
bb ˙ ˙ ˙ ˙ œ
4
p p
b œ œ œ œœ
13

b Œ œ
12 14 15 a tempo
b
Vb b b w Ó œ.
Animato rit.
TI ∑ J

i: (Add some TI if desired) ex - cla - ma - vit

b b
p œ œ œ œ œ œ œ œ pœ
rit. a tempo
T II b
Vb b b w œ œ œ œœœ

Pœ œ œ œ
i: et cir - ca ho - ram no - nam ex - cla - ma - vit
p œœ ˙ p a tempo
? bb b b w ˙ œ œ
rit.
Bar.
bb ˙
i: et cir - ca ho - ram no - nam ex - cla - ma -
p P p a tempo
? bb b b w
rit.

bb œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œœ
B
˙
i: et cir - ca ho - ram no - nam ex - cla - ma -

bb
& b b bb
w
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
n l y jœ œ
œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
œ . œ

O
p P
œœ œœ œœ œ œ œ ˙
rit. p a tempo

w œœ œœœ
? bb b b w œ œ ˙ ˙˙ ˙˙
e
bb

v i
e fœ œ ˙ F œ œ.
slightly faster

R
œ
18

bb ˙ œ œ œ œ ˙ Œ œ
16 17 19

V b b bb J

o r
TI

F
Je - sus vo - ce ma - gna: E - li,

bb ˙ œ œ f˙ ˙˙ F
œœœœ
T II V b b bb ˙ œ œ ˙
Je - sus vo - ce ma - gna: E - li, E -

œ œ œ œ œ f˙ F
? bb b b œ œ œ œ œ œ. J œ. œ ˙ ˙
Bar.
bb J
vit Je - sus vo - ce ma - gna: E - li,

? bb b b ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f˙˙ ˙˙ F
˙˙ ˙˙
B
bb ˙ ˙ ˙ œ œ
vit Je - sus vo - ce ma - gna: E - li,

b j
& b bbbb ˙ œœ œœœ ˙œœ œœ œ œœ œ œœ œ˙ œ ˙˙˙ Œ œ
˙ œ .
œœœœœœ
˙ œ
j
? b b b b ˙œ œ œ œ˙ œ œ œ œ˙ œ œ œœ œœ ˙˙˙ œ˙ . œ F˙˙ ˙˙
bb ˙ ˙ ˙
5

bbb œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. Œ œ
œ œ. œ
20 21 22 23

TI b
V bb J
E - li, la - ma sa - bach - tha - ni? E - li,

b
V b bbbb œ ˙ œ œ. œœ œ œ œ œœ˙ œ œœœœœœ
T II
J
- li, la - ma sa - bach - tha - ni? E - li,

œ
? b b b œ. œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ ˙ œ œœ œœ˙ œ
Bar. bbb J
E - li, la - ma sa - bach - tha - ni? E - li, E -

B
? bbb ˙
bbb œ œœ œœ ˙˙ œœ ˙ œ œ ˙˙ ˙˙
E - li, la - ma sa - bach tha - ni? E - li,

b
& b b b b b œœ ˙˙ œ l
œœ œ œœ œ œœœ œ œœœ œ œœ ˙œ. œ œ ˙
n y Œ œ œ œœ . œ
œ œœ œœœ
j

œ
? bb b b ˙ . œ
j œœœ
œœ œœ œ œ ˙ œœ œ ˙˙
w O œœ œ œ œ˙ œ ˙ ˙ œ

e
bb œ ˙ ˙
i
œ ˙

bbb œ ˙ e v
œœ œ fœœ œœ œ œ œ œ œ . dim.
25

R
œ
24 cresc. 26 27

b
V bb œ œ J ˙ w
r
TI

T II
b b
Vb b b b œ ˙
F
E - li,
cresc.
œ
fo
œ œ œœœ
la - ma sa - bach

œ
tha

˙
-
dim.
ni?

˙ w

E - li, la - ma sa - bach - tha - ni?

? bb b b œ ˙
cresc.
œ œ fœ œ œ œ œ œ ˙
dim.
Œ
begin in head voice
Ó Œ
Bar.
bb
- li, la - ma sa - bach - tha - ni? Ex -
f
? bb b b œ ˙
cresc. dim.
B
bb œ ˙˙ œœ œ ˙ ˙ w
E - li, la - ma - sa - bach - tha - ni?

b
& b b b b b œœ ˙˙ œœœ œ œœ œœ œ œ œ j ? ˙˙ ww
œ œ œ œ œœ œœ œ œ˙ . œ
f P
Œ Ó Œ œ
cresc. dim.

? b b b b œœ ˙˙ œœ œ ˙ œœ œœ œ˙ ˙ ˙ w
bb ˙
Ó˙cresc. Œ˙
6

∑ Pœ
Ex - cla - mans, Ex -
œ ˙˙ œ˙ œ
30

b
31

V b bbbb ˙
28 29

Ó
Ó Œ Ex
TI

- cla - mans Je - sus,


P ˙ ˙ ˙
cresc.

T II
b
V b bbbb Ó Œ œ ˙ œ ˙ œ
Ex - cla - mans Je - sus, Ex -
˙ ˙ ˙ n˙ ˙cresc.
. œ ˙ œ. œ
? bb b b J
Bar.
bb
cla - mans Je - sus, Ex - cla - mans
Pœ ˙
? bb b b ˙ Ó Œ w
cresc.
w˙ . œœ
B
bb

y
Ex - cla - mans Je -

? bbb ˙
bbb &Œ œ ˙ œ œ ˙˙
n l œ˙ œ œ˙˙ ˙ œœ œœ
˙
? bbb ˙
˙ ˙ œ n ˙˙
w O
cresc.

˙w. œ ˙˙ œ. œ
j

e
Œ . œœ
i
bbb Ó

j
e v
R
f˙˙
cla - mans
œ˙ . œ œ˙ œ œœ œ œœ œ œ˙ . p
r
33 35

b ˙ œœœœ
V b bbbb
32 34

˙ œ
o
TI

T II b
V b
b b b b f˙F
Je - sus,

œ œœ
Je

œ ˙
- sus,

œ œ œ.
Je

jœ p
œ œ ˙.
- sus vo -

œœ
cla - mans Je - sus, Je - sus vo -
f œ ˙. œ p
? bb b b ˙ . ˙ ˙ œ ˙.
Bar.
bb
Je - sus, Ex - cla - mans Je - sus
f ˙ œ p
? bb b b w
˙ œ˙ w ˙ ˙
B
bb w
sus, Ex - cla - mans Je - sus

b
& b b b b b ˙˙ œœ .. œ œj œœ œœ œœ œœ œ œ œ ˙˙ œ œ œ
˙ œ œ œ ˙ œœ œœ œœ . ˙˙ œ
. œ œ œœ œ
f J œ p
? b b b b ˙w. œ ˙˙ . œ œœ
bb w ˙ œ œ w˙ ˙ œ˙ ˙ . ˙
ma - gna, 7

bbb œœ˙ œ˙ œ ˙ . œ œ œ œ œœœ œ œ ˙˙ ,


rit.
œ
38

œ
36 37 cresc. 39

TI b
V bb
- ce ma - gna, ma - gna, a - it:
,
b ˙ œ œ ˙rit.
V b bbbb œ œ ˙ ˙ œ ˙ n˙
cresc.
T II

- - ce ma - gna, ma - gna, a - it:

? bb b b œ . œ œ œ œ œ œ œ ˙ . cresc. ˙. œ ˙˙rit. ˙˙ ,
Bar.
bb J
vo - ce ma - gna, ma - gna, a - it:
cresc.

œ œœ œ œ œ œ . œj œ œ œœ ˙rit. ,
? b b b ˙. œœ œ. œ œ ˙ œ œ ˙
B b b b ˙. œ. J

l y ,
vo - ce ma - gna, ma - gna, a - it:

n
b
& b b b b b œ œœ ˙˙ œ œ œ ˙œ œ ˙. œ œ œ œ œ œœ œ˙ œ n ˙˙˙
O
œœ . œ œ œ œ œ œ ˙ œ
J
w
rit.
˙˙ ,
cresc.
œ œ œ œ œ œ œœ .. œj œ œœ ˙˙
? b b b ˙.
b b b ˙. œ œ œ
œ œ. œœ œ ˙
J
v i e œœ œ ˙ ˙

ƒ˙
R e
r
Stately tu - as,

˙ œœ œœ ˙œ œ œ ˙˙ 42
œ˙ œ œ œœ œœ ˙˙ dim. œœ œ œ
o
b b
40 41 43

b
V bb b œ

F
TI

Pa - ter in ma - nus tu - as, tu - as com -


ƒ
b ˙.
V b b bb ˙ œ œ œ œ œ
T II
b A œœ ˙ ˙ ˙
dim.

Pa - ter in ma - nus tu - as, tu - as com -


ƒ˙ œ œ œ œœœ œ œ œ
˙ ˙ ˙ ˙
dim.
? bb b b
Bar.
bb
Pa - ter in ma - nus tu - as, tu - as com -
ƒ ˙
? bb b b ˙ ˙˙ ˙˙
dim.
B
bb ˙ œœ œœ ˙ ˙ ˙ œ œ
Pa - ter in ma - nus tu - as, tu - as com -

b
& b b b b b A ˙˙˙ œœ œœ ˙œœ œ œ ˙˙œ œ
œ œ œ œ ˙˙ œ œ œœœ œœ œ ˙˙˙ œœ œ œœ
œ
ƒ dim.

? b b b b ˙˙ œ œ
œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œ˙ œ œ œ œ œ œ
bb ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
8

b b ˙œ œ œ ˙˙ ˙. œœ œœ˙ œ ˙ ˙
44 45 46 47

V b b bb
cresc.
TI

men - do spi - ri - tum me - um.

b œ œœ˙
V b bbbb ˙ œ œ œ œœ˙
cresc.
T II ˙ ˙
men - do spi - ri - tum, spi - ri - tum me - um.

? bbb ˙ œ ˙ ˙ cresc. ˙ œ œœ œ œ ˙
Bar. bbb œ. J
œ
men - do spi - ri - tum me - um.

? bbb ˙ ˙ ˙˙ ˙˙
cresc.
˙˙ ˙˙ ˙ ˙
B bbb

y
men - do spi - ri - tum me - um.

b
& b b b b b ˙œ ˙
œ œ œ ˙œ œ œ˙ . œ œ ˙ œ œ œ œ ˙œ œ ˙ œ ˙˙
n l ˙˙

? b b b b ˙˙ œ˙ .
j
œ ˙˙ ˙˙
cresc.
˙˙˙ œ˙ œ œ œ œ
˙
w
œ O ˙˙
e
˙
i
bb ˙ ˙

e v
R
œ
49

b b ˙. ˙. ˙ ˙
48 molto rit. e dim. 50

V b b bb
r
TI

T II
b b
f
V b b bb ˙ . F
E - li,

o œ œ œ
E - li.
molto rit. e dim.

˙. œ Œ
My

Ó
E - li, E - li.
fœ . œ œ œ œ œ molto rit. e dim.
? bb b b J œ . œœ˙ œ Œ Ó
Bar.
bb
E - li, E - li.
f
? bb b b ˙ ˙˙ ˙.
molto rit. e dim.
B
bb ˙ œ œ Œ Ó
E - li, E - li.

b
& b b b b b œ˙ ˙ . œ ˙˙ .. ˙œ
. œ œ œ Œ Ó˙
f jœ molto rit. e dim.

? b b b b œ˙ . œ œ œ œ œœ .
bb ˙
˙
˙ ˙ .œ œ ˙ œœ Œ Ó
slightly faster, gradually build intensity 9
F 53 54
stagger breathing 52
b b w ˙ ˙
51

TI b
Vb b b w ˙ ˙. œ ˙w
God, Ah
F œ
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ.
Solo voice - sorrowfully
b j
V b b b Œ œ œ œ œ œ œ œ.
b b
T II œ ˙
My God, my God, why have you for - sa - ken me?

Fw stagger breathing w w w
? bbb
Bar. bbb
Ah

F stagger breathing
? bbb w ww ww ww
B bbb w w w

y
Ah

b
& b bbbb ˙
œ œ œ œ œ ˙œ œ ˙œ . œ˙ . œ
nœlœ œ œ œœ ..
œœ
j ˙
œ ˙˙
O

F Œ̇
? b b b b ww
bb w
www
w
i e w
ww
w
www
w

e v f
R ˙ œ ww œœ
cresc. poco a poco 58

b ˙˙ .
57

V b b b b b ˙w.
r
55 56

œ Œ Ó

o
TI

T II b
V bb F
Add solo voice 2

œœ

œ œ. J œ
œ œ œ
œ
fœ .
œ.
cresc. poco a poco
b b b Œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ . œ œ œ œœ œ œ j
œ ˙œ . Jœ
J
My God, my God, why have you for - sak - en me?
f
? bb b b w w ˙w. œ ww
cresc. poco a poco

Bar.
bb
f
? bb b b w ww ww
cresc. poco a poco
B
bb w w ww

b
& b bbbb œ œ œ œ œœ œœœ œœœ ... j
œ œ œ ˙˙ œ œ œ œ
œ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ . J œ œœ œ œ œ œ œ ˙œ . Jœ
f
? b b b b ww www
cresc. poco a poco
˙w. œ www
bb w w w w
10
Pœlamenting œ œ œ ˙rit..
b bb . œ
J œ œ. jœ
59 60 61

TI b
V b b œ œ Œ
Why have you for - sak - en me?

bbP
rit.

œ˙ . œ ˙
tutti

T II V b bb
b ˙ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Why have you for - sak - en me?
P
? bbb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙rit..
Œ
Bar. bbb
Why have you for - sak - en me?
P
? b b b ˙˙
rit.
B bbb . œ œ œ œ œ œ ˙˙ .. Œ
Why have you for - sak - en me?

b
& b b b b b œ˙ .
j
œ œœ œ œœ . œ œ œj œœ œœ œ œ ˙œ . œœ ˙˙
œ œ
n l y Œ
P
? b b b b œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ˙˙rit...
w O Œ
e
bb œ œ ˙.

v i
bb
subito p
R e
tempo I - allargando - stagger breathing to the end
63
P ˙. ˙ œ
r
62 64

V b b bb œ . œ œ œ œ œ

o
J
TI

F
Et in - cli - na - to, ca - pi -
p P
bb œ
subito
T II V b b bb ˙ œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙
Et in - cli - na - to, ca - pi -
p P˙
? bb b b ˙
subito
œ œ ˙ ˙ ˙
Bar.
bb
Et in - cli - na - to ca - pi -
p P
? bb b b
subito
B
bb ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙
Et in - cli - na - to ca - pi -

b
& b bbbb j
œ˙. œ œœ œœ œ œ˙ ˙ . ˙ ˙œ œ œ œ˙ œ
p P
? bb b b ˙
subito
œœ œœ ˙˙ œœ œ ˙˙ ˙˙
bb ˙
molto rit. to the end 11
F œ. œ ˙ œœ
b
Vb b b ˙
b œ œ œ n œ˙. œ ˙
65 66 67

TI b J
te spi - - ri - tum e - mi -

b F œ
molto rit. to the end
b
Vb b b œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
J
T II

te - - - spi - ri - tum e - mi -

F œ. œ ˙ œ.
molto rit. to the end
œ œ
? bbb ˙ J
œ ˙
Bar. bbb J
te spi - ri - tum e - mi -

F molto rit. to the end

B
? bbb ˙
bbb ˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ . œ œœ

y
te spi - ri - tum e - mi -

b
& b bbbb ˙ œ . œ œj ˙œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ n œœ œ ˙ œ œ
n l œœœ
F
œ . j
. J
molto rit. to the end
œœ
w O œœ
e
˙
? bb b b ˙ ˙ œ ˙˙
i
bb ˙ ˙ ˙
˙ ˙
˙ . œ
v
˙
F
˙
R e
gradual dim. 69
U̇ πU 71

r
b ˙ ˙ w w
V b bbbb
68 70

o
TI

F
sit spi - ri - tum.
U
b b b Fw
πU
˙˙ . ˙ œ
gradual dim.
T II b
V bb w w
sit spi -
u ri - tum.
F
? bb b b ˙ œ U̇ n œ . œ œ œ œ œ nU
gradual dim.
˙ ww
π
œ. J
Bar.
bb J
sit spi - ri - tum, spi - ri - tum.
F U πU
? bb b b w gradual dim.
˙
B
bb w ˙ ˙ ww ww
sit spi - ri - tum.

b U U
& b bbbb ˙ ˙ ˙˙ ˙œ œœ ww ww
w
F
j U˙ u π
gradual dim.

? b b b b ˙w ˙ œ ˙ j
n œ . œ œ œ œ œ nUww
œ˙ .
bb w ˙ ww ww
       
          

                  

             
     

!      !    "         

       #      $  % #  
   

    $ 
   
   &        

           #       

  $   '           
  

(
   )   $       

    *                    

      !  
   + , , -       

     &  &      #    %       

          .    / 0 1 2 3 4 0 5 6 2     $    

!          !     
       

        !     7   8  9 : &    #   

   %    &              7   

    #                   

H   H   .     
       

                 *

                   

              I   . 

 J      
  
   H     

(
              I  

    9 K L - J           

!  I 9 K - 9 J   .     
   

       I 9 K K + J "     
   H  

    #  
  $    M         #   

   # # $  

.  H           N ,        

                         

                 *   

    + , 9 9
 .
O          

00114345 Tenebrae SATB NM1009 $2.35


Exclusively Distributed By

Hal Leonard
c o rpo r atio n
®

8 84088 87134 5 ; ; ; < = > ? @ A B > C D E < F A G


7777 W. Bluemound Rd. P.O. Box 13819 Milwaukee, WI 53213