Vous êtes sur la page 1sur 18

SENTO TALOR NELL'ANIMA

(Aria Lucilla from LA SCALA DI SETA)

>œ œ œ
Gioacchino Rossnini

# 4 >˙ .œ œ. . . œœœœ œ œœœœ
Allegro

& 4˙ œœ œœœœœ Œ ˙ œ#œ œ œ Œ œ


f
- > - >
? #4 ˙ .œ œ. . Ó
. Œ œ ˙ œ œ œ œ œÓ Œ œ œ œœœœœœ
œœ œœœœ œ#œ œ œ œ

> œ Œ ˙ Œ

- -œ . . œ œ # œ œ œ. œ. œ.
>
#œœ . . œ . . œœ
6

& œ œœœœ ˙ Ó Ó Œ œ œ œ œ
> p . . . . . . .
>œ œœœœœœœ œœœœœœœ œ œœœœœœ
?# œ œ œ œ œ œ
œœœœ ˙ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó
˙>
.. - .
œn œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ œ . œ. œ. -œ # œ. œ. -œ œ œ œ œ œ. n œ. œ. œ. œ. . œ™ œ. œ œ™
# œ œ œ
11

&
œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ #œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Ó Œ Ó Œ Œ Œ Œ Œ
>
œœ. œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ. œœ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œœ. œœ. œœ.
#˙ œ œœœœœœœœ ˙ œœ
16

& ‰ ˙
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó
>
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ. œœ. œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ™ œ œ œ œ œœ
#
21
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ™™ œœ œœ œœ œœ Œ œœ Œ
&

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
cresc.
f

?# œ œ œ œ œ œœ Œ œŒ
Œ Ó Œ Ó Œ Ó œ œ

Edition Lendi
2

° # œ œ #œ œ œ œ
26
œ nœ œ œ œ œ
Lucilla gaiamente

S. ¢& ∑ œ œj œj œ œ
mf
œ œ # œ œ œ. œ n œ œ œ œ.
Sen - to ta - lor nel - l'a - ni - ma un dol - ce mo - vi -


& ˙ Ó ∑ Œ Œ
. . . . . . . p œœ œ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? # œœ œ œ œ Œ Óœ
œ Œ Ó Œ Ó Œ Ó

>Ϫ
° # œœ œ œ. #œ. œ. œ. œ œnœ#œ œ œ
30

S. ¢& œ œ œ J œ œ#œ œ œ œJ J

œ
# œ œ œ œ. Œ
men - to che lu - sin - ghie - ro e te - ne ro mi va par - lan - do in
œœœœ
& #œ œ œ œj ‰ œ ‰#œ ‰
∑ Œ
J J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ œ
?# œ
Œ Ó œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
Œ
œ
Œ
Œ Œ Œ Œ

° #˙
34

Ó Ó Œ œ #œ œ œ Œ Ó Œ œ
S. ¢& œ
. . - - œ œ œ . . . œ
# œ œ œ œ n œ œ œ œ. œ. œ.
# œ Œ Œ œ œ œ œ. œ. œ œ. œ.
sen: lo sen - to, lo

& œœœœœ‰ Œ
J
œœœœœœœ œ œœœœœœ œœœ œœœ
p

?# œ Œ Ó œ œ œ Œ Óœ
Œ Ó Œ Ó

>œ œ
° # >œ œ. #œ. œ. œ. œ nœ œ œ œ
38

S.
¢&
œœœœ œ œ œ œ œ œ J œJ
sen - to che lu - sin - ghie - ro e te - ne - ro mi va par - lan - do in
œ œ œ œ œ. œœœœ
# œœœ œ Œ
& Œ ∑ ‰ œ- Œ
œ œ œ œ œ œ
? # œ Œœ œÓ œ œ œ Œœ œ œ œ#œœ œ œ œ Œœ œ œ œ œ œ œ œ Œœ œ œ Œœ
Œ
Edition Lendi
3

° #
42

S. ¢& ˙ Ó ∑ ∑ ∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ. œ. œ. . . . . œ. œ.
sen.

# œ œœœ
& œ- Œ ‰
œ œ œ œ
p
œ œ Œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ Œ œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ
?# œ œ œ
Œ Ó Œ Œ

° # . . . . >˙™
46 mf

Ó Œ œ œ œ
S. ¢& œ œ œ œ œ œ œ
˙™
Al - lor se un ca - ro spo - so a - ves - si al fian - co
œœœœœ œ œ œ
# ˙™ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œœœœœœ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ wœ
Œ Ó ∑

° #
50

Œ ∑ ∑ ∑
S. ¢& œ ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ. œ. œ. . . . . œ. œ.
mi - o,

#œ Œ ‰
œ œœœ
&
œœœœ Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
?# œ Œ Œ Œ Ó œ
Ó Œ

° #Ó - . . . . >˙™
54 mf

Œ œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ
S. ¢&
œ œ œ œ œ.
quan - to nel cor de
˙™
- sio
œ #œ œ nœ œ
sa - ria com - pi - to ap -
# ˙™ œ #œ
& œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ nœ œ œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ wœ œ
Œ Ó ∑
Edition Lendi
>
4

° # j j j j
58 mf
S. ¢& ˙ Œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
pien: al - lor, se un ca - ro spo - so a - ves - si al fian - co

#œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
& Œ Ó Œ Œ Œ

œœœ œ p
œ œ œ œ <n>œ# œ œ œ œ œ œ
?# œ
œ Œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Ó
<n>
Œ Ó œœŒ œÓ œ œ Œ Ó

>
° # jœ , œ
62
œ
cresc...
œ bœ œ
S. ¢& œ œ œ Œ J J œ œ™ œ

#œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
mi - o, quan - to nel cor de - si - o sa -

#
& Œ Œ Œ
poco cesc...

? # œ œ Œœ œ œ œ Œœ œ œ œ bŒœ œ œ œ Œœ œ œ œ Œœ œ œ œ Œœ œ

° # œ bœ œ œ j j œ bœ œ œ bœ œj j
65 f
b œ œ ˙
S. ¢& œ ˙ œ

#œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
ria com - pi - to ap - pien, sa - ria com - pi - to ap -

#Œ Œ Œ
&

? # œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ

° #U
a piacere mf
œ œ #œ œ œ
68
œœ
#œ œ nœ œ œ nœ œ j jœ œ
¢& ˙ nœ œ œ œ œ
œnœ
S.
œ œ
œ œ œ # œ œ œ.
pien. Sen - to ta - lor nel - l'a - ni - ma un

# U
& Œ Ó ∑ Œ

œ œ œ œ œ œ œ
mf p
œ œ œ œ œ œ œ
col canto

? # œœœ U œ Œ Ó œ Œ Ó
Œ Ó

Edition Lendi
5
>Ϫ
° # œ nœ œ œœœœœ ,œ œ. #œ. œ. œ. œ œnœ#œ
71

S. ¢& œ œ œ J œ

œ n œ œ œ œ. œ œ œ œ œ.
dol - ce mo - vi - men - to che lu - sin - ghie - ro e te - ne ro mi

# œœœœ
& Œ Œ ∑ Œ #œ œ

œœœ œœœ œœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œœœ


?# œ Œ œÓ œ Œ œ Œœ œ #œœ œ œŒ œ Œ
Ó

° # >œ
#œ œ œ œ œJ ˙
75

œ œ Ó Ó Œ œ #œ œ œ Œ
S. ¢ & J œ
. . - -œ . . œ œ # œ œ œ. œ. œ
va par - lan - do in sen: Lo sen - to,

# . j #œ œ Œ Œ œ œ œ .
œ .
œ œœ
& œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ
J J œ œ œ œJ ‰ Œ
œ œ œœ œ
p

œ œ œœœ œ œ œ
œ Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó œ
œ
?# Œ Œ œ Œ Ó

° #Ó >œ , œ. #œ. œ. œ.
79

Œ œ œ œ œ œ œ
S. ¢&
œ n œ œ œ œ.
lo sen - to che lu - sin - ghie - ro e

# œ. œ. œ œ œ œ œ
& Œ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?# œ Œ œ œ Œ Ó œ #œœ
Ó Œ

° # >œ œ œ nœ œ œ œ
82

œ œ œ œ œ œ Œ œ
S. ¢& J J ˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
te - ne - ro mi va par - lan - do in sen:
œ œ œ œ
#
& ‰ J œ œ œ œ Œ œ Œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p

? # œ œ Œœ œ œ œ œ œ œ œ Œœ œ œ Œœ Œ Œ
Œ
Edition Lendi
6

° #˙ ,œ >˙ ,
œ œ œœœ œœ œ
85

S. ¢& #œ ˙ Œ œ

œ
# œœ œœ œ
œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
n œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ
sen - to lo sen - to, mi va par - lan do in sen, lo

#Œ œ œ œ
& Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
cresc.....
œ œ
?# œ#œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ Œ Œ

° # >œ œ œ , œ >œ
œ œ œœ ,œ œ œœ œ
89
œ
cresc.....

S. ¢& œ #œ œ
œ
# œœ œœ œ
œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
n œœ œœ œ œœ œœ œœ
sen - to lo sen - to, mi va par - lan - do in

# œ œ
& Œ Œ Œ Œ Œ Œ

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?# œ œ œ œ Œ œ Œ
Œ Œ Œ œ Œ

° # ˙ ˙ ˙
f
˙ ˙
92

˙ ˙ ˙
S.
¢&
œ œ œ œ
# œœ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
sen, mi va par - lan - - do in

&
f

?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
° #œ,œ œ œ œ œ œ
96

Ó ∑ ∑
S. ¢& œ ˙
sen, mi va par - lan - do in sen.

œ œ
# œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ U
& œ Œ
œ™ œ œ œ œ œ œ Œ w
œ™ œ œ œ œ w
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ U
Œ œœ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
œ œ w
Edition Lendi
SENTO TALOR
NELL'ANIMA

SENTO TALOR NELL'ANIMA SENTO UNA CALOR A L'ÀNIMA

Sento talor nell'anima Sento una calor a l'ànima


Un dolce movimento, un dolç moviment
Che lusinghiero e tenero afalagador i tendre,
Mi va parlando in sen. que va parlant al meu interior
Allor se un caro sposo Tenir ara un espòs
Avessi al fianco mio, al meu costat,
Quanto nel cor desio és tot el que el meu cor desitja,
Saria compito appien. però no crec que sigui possible.
Sento
talor
nell'anima
Ària d'òpera de

compositor nascut a

partir de 1756.
Ogni tipo di musica è buono,

eccetto quella noiosa -

GIOACHINO ROSSINI
COMPOSITOR
Gioachino Rossini (1792-1868)

AUTOR DEL TEXT


Giuseppe Maria Foppa (1760–1845)
ÈPOCA
S.XIX

GÈNERE
Òpera bufa
Contingut, descripció, context
Pertany a l'Òpera La scala di seta .
Personatge: Lucilla
Escena anterior: Va la presto va la
Escena següent: Bellisima il cassetto e propio
Recitatiu: Veramente Non ho crudele il core

La seva trama presenta Dormont qui ha promès en matrimoni a Blansac la seva pupil·la Giulia, però ella està casada secretament
amb Dorville, al qual rep totes les nits a la seva cambra pujant per una escala de seda. Afortunadament, una cosina de Giulia, que
viu també a la casa, estima a Blansac. Un criat embolica la situació que, entre falses cites i inútils pesars d'enamorat, desemboca
en el sextet final amb la reconciliació de tots els amants.
Aquesta òpera era tant sols en un acte, i per tant,bastant curta. Aquests tipus de peces curtes eren populars a
Venècia a finals del segle XVIII i principis del XIX. Les peces eren íntimes, amb un repartiment entre cinc i set
cantants, sempre incloent una parella d'amants, almenys dues parts còmiques, i un o dos altres papers de
menor importància. L'estil comportava la comèdia visual improvisada pels cantants. En comparació amb molts
gèneres de l'òpera, la interpretació i talent per a la comèdia eren més importants que la capacitat de cantar.
Les farses de Rossini també tenien un element sentimental significatiu.
LITERATURA
Scala di seta, La (‘The Silken Ladder’), Richard Osborne
INTÈRPRETS
Cecilia Bartoli (vídeo)
CURIOSITATS

Basada en l'obra 'L'Échelle de Soie', de François-Antoine-Eugène de Planard i estrenada a Venècia


el 1812. 

Primera representació el 9.5.1812  al Teatre San Mosè, Venècia


L'échelle de soie , opéra-comique

LINKS en 1 acte (partitura)

Libretto
CONSERVATORI DEL LICEU
2n quadrimestre 2019-2020
TREBALL DE TEXT
Alumne:
Última actualització: 03/06/2020

Obra: Sento talor nell'anima

Data Temps Pronúncia Text Text Comoditat Comentaris


ritme dinàmiques cos
24/03/20 10 min Sí Sí Sí Sí Més llarga la vocal a sEnto
25/03/20 15 min No Sí Sí Sí
29/03/20 5 min Sí Sí Sí Sí
01/04/20 0 min No No No No Compte dobles consonants i més forta la B
05/04/20 0min No No No No
15/04/20 15 min No Sí Sí Sí
19/04/20 10 min No Sí No Sí
22/04/20 15 min Sí No Sí No
26/04/20 10 min Sí Sí Sí No
29/04/20 15 min Sí No Sí Sí

03/05/20 10 min Sí Sí Sí Sí intentar pronunciar més ràpid, quan es puja el tempo amb laa
melodia el text es perd
06/05/20 20 min Sí Sí Sí Sí No fer cops al final.
10/05/20 10 min No Sí No Sí
13/05/20 10min Sí Sí Sí Sí
CONSERVATORI DEL LICEU
2n quadrimestre 2019-2020
TREBALL MUSICAL
Alumne:
Última actualització: 03/06/2020

Obra: Sento talor nell'anima

Data Temps Pronúncia Text Text Comoditat Comentaris


ritme dinàmiques cos
24/03/20 10 min Sí No No Sí
25/03/20 10 min Sí Sí Sí Sí
29/03/20 10min Sí Sí Sí Sí
01/04/20 10 min Sí Sí Sí Sí
05/04/20 10 min Sí Sí Sí Sí
15/04/20 15 min No Sí Sí Sí Potser caldria no respirar cada dos compassos sino cada 4
19/04/20 5 min No No Sí No Compàs 47 fer el que està escrit, stacatto i compàs 49 Do nota
falsa
22/04/20 10 min Sí Sí Sí Sí compàs 55 fer crescendo, 56-57 fer els valors correctament,
blanca amb punt
26/04/20 10 min Sí Sí Sí Sí Intentar anar més ràpid i fa falta més energia en general
29/04/20 10 min Sí Sí Sí Sí compte primera nota compàs 61, i no arrossegar notes, no
portamento,compàs 63 si bemoll no està clar
03/05/20 5 min Sí No Sí No definir cadenza, respirar millor compàs 92
06/05/20 10 min No No Sí Sí
10/05/20 15 min Sí Sí Sí Sí
13/05/20 10 min Sí Sí Sí Sí