Vous êtes sur la page 1sur 426

‫̤˲˧ ۮ‬Ǫ̬‫̤˲ݔ‬Ǫ߷ ̩˸ ˉ

ҟ˘ ̀˧̴̬̪̜Ƕ˲̽ȇ (2)˅ˡ˲ࠍࠀ̣ ̋ ֚߷ ‫وﻣﻦ ﯾﺘﻖ‬


̌ ̤Դ߷ ȅȔǪ̴ˋ̑˸ ˧ ̸̶̙߷ ࠄ ̊ ߘ ̸˕̻̬̪ȇˇ ˸ ˖֤
(3)Ǫǵ˰̜Ǥ‫ ̋ ̣̤ ߙ ދ‬ˠ˰̜̳˲̪ǫȓ
(‫)اﻟﻄﻼق‬
‫ٕاﻫ̒ﺪاء‬
Ụ̈̌ ˡȇ˴̉߸ ˰߯ Ǫȇ ‫ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻜﺮ‬
،‫˰ك اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ اﻟﻄﺎﻫﺮة‬ˡDZȇǵࠃ ǪȔ
߷ ࠇ̶̇ ̚˧‫ ق‬ǫȓȇࠒ ǫȓࠃ ǪȔ
߷ ˰ˋ̉˴̽˴̋ ̤Ǫ‫ ݭ‬ȇǶǭ˅̾߬Ǫ߆ ȉ ˰̰̑˷ ࠃ ǪȔ
ǭ‫̪ٸ‬ǫȓȇ۸ ̪ǫȓܳ ̾̉ǭ˲̜ࠃ Ǫ
̧̺̫ ̴̜ˋ˗̢̽ߺȇܰ ̧ ̜ࠁ‫ ࠃ ߘ̪̬ݔ‬ǪȔ
̈ ̀ Ǫ̸˕߼Ǫȉ ˰‫ ݨ‬ǭ˲؆ȉ ˰̵Ǫ
‫ﳇﻤـــــﺔ ﺷﻜــــــﺮ‬
‫اﶵﺪ ߸‪˅̊ ǫȓȉ ߳ǪỤ̈̌ ˡȇ˴̉߸ ˲̢˻ ̤Ǫȇ‬ﻧﲏ ̊ ࠄ‬
‫إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬
‫‪ ȓ̂ˈȄ˰̝˒ǫȓ‬ކ̹ ̉ˋ˅‪ ̊ ǪǙ˲̽˰̝˕̤Ǫȇ˲̢˻ ̤ǪǮ Ǫǵ‬ٵ‪˅̙Ǫ‬‬
‫‪ Ǵ˅˕̑˷ Ңȓ ̤̣ ̾߮ Ǫẹ̑ ́ ̤̚Դ‬اﻟﻔﺎﺿﻞ ‪˰̾̑˺ǵː̾؈ǪȇǶ‬‬
‫‪ ࠅ Ȑ˰̪ȉ ߳Ǫ‬اﻟﻌﻮن واﻟﻨﺼﺢ‪،‬‬
‫ﺟﺰاﻩ ﷲ ﻋﲏ ߘ˭ٸ‬
‫اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل إﱃ‪ː̰߫Ǥ˅́ ̉ǫȓǙȄǪ˲̢̤Ǫǭ˱˒˅˷ ҡȓǪ‬‬
‫‪̽߳Ǫː˻ ̜˅̰߼Ǫ‬ﻦ ﴍﻓﻮﱐˈ̝ˍ̸ࠂ̩̪̲˅̜ ˻‪Ǫ˱̵ː‬‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
Ȕ Ȅȳɀ ȗȬ ‫ם‬Ȅࡧɯ ɸֿ ࡧȓɮǾȆɛ

ȓʊȋȳɐɦȄࡧȓɔɨɦȆȉ :‫أوﻻ‬
.ȓʊɮȷ ȲࢫȒȯʈȳȡ :ȲࡧȠ
‫ ﺻﻔﺤﺔ‬:‫ص‬
ȓʊȸ ɲȳɘɦȄࡧȓɔɨɦȆȉ :‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬

CEDH Convention Européenne des Droits de l’Homme


Ibid Ibidem, a l’endroit indiqué dans la précédente citation.
JC Juris-Classeur
JORF Journal Officiel de le République Française
LGDJ Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence
Litec Librairies techniques
LPA Les Petites Affiches
N0 Numéro .
Op cit Opus citato, Référence précédemment citée
OPU Office des Publications Universitaires
P Page.
PP De la page à la page
PUF Presses Universitaires de France
RASJEP Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques
RB Revue Banque
RCDSP Revue Critique de Droit et Sciences Politiques
RCE Revue du Conseil d’Etat
RDP Revue du Droit Public et de la science politique
RDPC Revue de Droit Pénal et de Criminologie
RIDE Revue Internationale de Droit Economique
RRJ Revue de la Recherche Juridique
S.dir Sous la direction de.
S Suite.
Vol Volume.
‫ﻣﻘ ّﺪﻣﺔ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
ࢫɰ ȆɠࢫȆɮɺɭࢫ֗ȆɸȲȄȳ ɮȗȷ ַ ࢫȆʊȷ Ȇȷ ǷࢫȆɇȳȻ ࢫȓɦɼȮࢫȓʆֿ ࢫʅ ȮȆɀ ȗɛ‫ ט‬ɼࢫʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬ȄࢫȲȄȳ ɜȗȷ ‫ࢫ ט‬ȯɐʇ
ࢫɪ ɭȄɽɏࢫȴȳȉǷࢫɪ ȝɮȕ ȓʊɦȆ‫ם‬ȄɼࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ Ƿࢫɻʊɗࢫɣ Ȼ ࢫַ ࢫȆɮɭɼ .Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫʅ ȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɽɮɳɦȄ
ࢫȓɮʈȳȡ ࢫɯ ȷ ȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɝ ɨɈ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȆ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫɵ ɭ .ɰ Ȅȯɨȍɨɦࢫʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬ȄࢫȲȄȳ ɜȗȷ ‫ࢫ ט‬ɬȯɏ
ࢫɯ ɓȳɦȆȉࢫ֗ɾ ȳȫ‫ࢫ כ‬ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȲȄȳ ɓࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȲɽɈ ȫ ࢫɪ ɢȼ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ֗ǴȆɄ ʊȍɦȄࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɼǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ
.Ȇ‫ ْڈ‬țȄȯȧ ࢫȓʊȎȸ ɲࢫɵ ɭ
Ք
ࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫȒȲȆȣ ȕࢫɪ ȝɭࢫ֗ȓʊɨȿ Ƿࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ȓ ʊɐȍȕࢫȓɮʈ ȳȡ ࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȯɐȖ
ࢫȓɦȄȴǻࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓʆȆɔɦȄࢫ֗‫ݍݸ‬Ȅ...ɝ ʊɛȳɦȄࢫȒȲȆȣ ȕɼࢫȮɽɜɳɦȄࢫə ʊʈȵȕࢫ֗Ƚ ɔɦȄࢫ֗ȑ ɀ ɳɦȄ ֗ȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫ֗ȓ‫ݏݰ‬ȷ ‫ כ‬ɼ
ࢫɑȗɮȗɦȄࢫɵ ɭࢫɯ ‫ ٔڈ‬ʊɡɮȕɼࢫ֗ɬȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȕ ȆȉȆɀ ɏࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓɨɀՔ ȗȨ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫ ȓɸɽȍȼ ‫ם‬ȄࢫȲȆț‫ך‬
.‫ ﺷﺮﻋﻴﺔ‬ȓɘɀ ȉࢫȔ ȄȯǾȆɐɦȄࢫɷȱ‫٭ڈ‬
ࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅɼࢫ ȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȳɸȄɽɌ ɦȄࢫ ɯ ɸǷࢫ ɰ ؈ȉࢫ ɵ ɭࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ ȓɮʈȳȡ ࢫ ֗ɣ ɦȱȉࢫ‫ف‬؄ȗɐȖ
ࢫɵ ɭࢫ ȒȱȬ ȗɭ .ɤ ɼȯɦȄࢫ ɯ Ɍ ɐɭࢫ Ȕ ȆʆȮȆɀ ȗɛȄࢫ ʏࢭࢫ ɪ ɔɨɔȗȕࢫ Ȕ Ƿȯȉࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫ ȓʆȯɜɳɦȄɼ
ࢫɪ ɠ .ɰ ɽɱȆɜɦȄɼࢫɵ ɭ‫ࢫ כ‬ɤ Ȇȡ Ȳࢫɰ ؈ɏǷࢫɵ ɏࢫȆ‫ ْڈ‬Ɉ ȼ ɲǷࢫǴȆɘȫׁ ࢫȓɨʊȷ ɼࢫȓȝʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄࢫȑ ʊɦȆȷ ‫כ‬
ࢫʎɲɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ɉ ȋȳɦȄࢫȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭࢫǴȄɽȷ ࢫ֗ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫʏࢭࢫȳɮȗȸ ‫ם‬ȄࢫȲɽɈ ȗɦȄࢫȓȣ ʊȘɱࢫɣ ɦȰ
ࢫ‫ف‬؈ȸ ʋȕࢫɻɱǸȻ ࢫɵ ɭࢫʅ ȱɦȄࢫȳɭ‫ כ‬.ȓȝʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄࢫȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭࢫɼǷࢫ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅɼ
.Ȯɼȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ف‬؄ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɜɱࢫȓɦɽɺȷ ࢫɵ ɭࢫȔ ȄȲɽɈ ȗɦȄࢫɷȱɸࢫɷȳɗɽȕࢫȆ‫ࢫם‬Ȅȳ Ɍ ɱࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɏ
ࢫǴȆɄ ʊȍɦȄࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫș ɨɐȡ ࢫ֗ȓ‫ם‬ɽɐɦȆȉࢫɖ ȳɐʇࢫȆɭࢫǴȄȳ ȡ ࢫ ɤ ɼȯɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȮɼȯ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʊɃ Ȅ‫ف‬؅ɗȄࢫɰ ǷࢫȆɮɟ
Ք
.Ȇ‫ ْڈ‬Ȩ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫȳ ȫ ǷࢫȆɮɭࢫȒȯɏȆȍȗɭࢫȓʊɗȄ ȳ ɔȡ ࢫɯ ʊɦȆɛǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɏȴɽɭ
ࢫɵ ɭࢫǴȄɽȷ ࢫȓțȯȨ ȗȸ ɭࢫȒȳɸȆɋ ࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫַ ǻࢫ֗ȓʆȯʊɨɜȕࢫȓʊɭȄȳ ȡ ǻࢫȓɈ ȼ ɲǸȉࢫȒȳɸȆɌ ɦȄࢫɷȱɸ ࢫɝ ɨɐȗȕࢫ
ࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،ȓ‫ם‬ɽɐɦȄࢫȔ ȄȴȄȳ ɗǻࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؈ȍɟࢫɪ ɢȼ Ȍɼࢫ‫ف‬؄ȗɐȖࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫɼǷࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȓʊȧ ȆɳɦȄ
ࢫȔ Ȇʊɦǵɼࢫ֗ȆʈɽɛࢫȆȫ ȆɳɭࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸ ࢫɪ ɋ ࢫʏࢭࢫȔ ȯȡ ɼࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ȓ‫ם‬ɽɐɦȄɼࢫɯ Ɍ ɳ‫ם‬ȄࢫɬȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɰ ؈ȉࢫȓɛֺ ɐɦȄ
ࢫȮɼȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ف‬؄ɏࢫȓʊɏȆɮȗȡ‫ ט‬ɼࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬Ȕ ֺ ɭȆɐ‫ם‬ȄࢫȮȯɏࢫʏࢭࢫȒȮȆʈȵɦȄࢫɑɭɼ .Ȇɸɽɮɱࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȯɏȆȷ
.ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȇɮɏ‫ ׀‬ɦࢫȒȯʆȯȡ ࢫɚ ȳɇ ࢫȔ ȴȳȉࢫ֗ȓʊɳɇɽɦȄ
ࢫȓɦɽɺȷ ɼࢫȓɏȳȷ ࢫȒȮȆʈȴࢫȑ Ȏȸ Ȋࢫ֗Ȓ‫ف‬؈ɔɀ ɦȄࢫȓʈȳɜɦȄࢫɪ ȝɭࢫȩ ȍȿ Ƿࢫʅ ȱɦȄࢫɯ ɦȆɐɦȄࢫȲɽɈ ȕࢫɰ ǷࢫȆɮɟ
ࢫʏࢭࢫ ʅ ȳɸɽȡ ࢫɪ ɢȼ Ȋࢫ‫ف‬؈ʊɔȖࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɾ ȮǷࢫ֗Ȕ ַ Ȇɀ ȕ‫ࢫ ט‬ȒȲɽțɼࢫȓʊ‫ם‬ȆɐɦȄࢫȒȲȆȣ ȗɦȄࢫɽɮɱɼࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄࢫɪ ɜɳɦȄ

1
‫ﻣﻘ ّﺪﻣﺔ‬

ࢫɬȆɭǷࢫȆɺɦࢫɪ ʊȝɭࢫַ ࢫȆȿ ȳɗࢫȦ ȆȕǷɼࢫ֗ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓɼࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ɻʊɗࢫࢫʅ ȳȣ ȕࢫʅ ȱɦȄࢫɚ Ȇʊȸ ɦȄ
.ȓʊɳɇɽɦȄࢫ‫ف‬؄ɏࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫȔ ȆɭɽɌ ɳ‫ם‬Ȅࢫ ə ɨȗȬ ɭࢫ ʏࢭࢫ ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅɼࢫ ʎɢɳȍɦȄࢫ ɬȆɌ ɳɦȄࢫ ȆɺɨȗȨ ʆࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ ȓɭȆɺɦȄࢫ ȓɱȆɢɮɨɦࢫ Ȅȳ Ɍ ɱ
ࢫș ‫ ܷݰ‬Ƿࢫȯɜɗࢫ֗ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɬɽɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫə ǾȆɋɽɦȄࢫɑɭࢫȆʊȻ Ȇɮȕࢫ֗ȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ט‬
ࢫȔ ȆɮɌ ɳ‫ם‬Ȅɼࢫ ɰ ؈ɭȳȣ ‫ם‬Ȅࢫ ɖ ȳɇ ࢫ ɵ ɭࢫ Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫ ȯ ɮȗɐ‫ם‬Ȅࢫ ȓʊȸ ʋǾȳɦȄࢫ ȲɼȆȨ ‫ם‬ȄɼࢫȵǾȆɠȳɦȄࢫ ɯ ɸǷࢫ ɾ ȯȧ ǻ
ࢫɚ ȆɈ ɱࢫɎȆȸ Ȗַ ࢫȄȳ Ɍ ɱࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȱʊɘɳȗɦࢫȆȍɀ ȫ ࢫȆɏȆɈ ɛࢫɪ ɢȼ ȖࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽɠࢫ֗ȓʊɭȄȳ ‫ ـ ـ‬ȡ‫ל‬
ࢫɵ ɭࢫɎɽɳɦȄࢫȄȱɺɦࢫȆɗȯɸࢫɪ ɢȼ ʇࢫʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅɼࢫʅ ȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬Ɇ Ȇȼ ɴɦȄࢫɰ Ƿɼࢫȓȿ Ȇȫ ࢫ֗Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ɬɽɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄ
.ȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȕ ȆɮʊɌ ɳȗɦȄɼࢫɰ ؈ɭȳȣ ‫ם‬Ȅ
ࢫə ɨȗȬ ɭࢫɪ ȫ ȄȮࢫɪ ȸ ɨȸ ȘɦȄࢫ֗ȆʊɦȆɭࢫȄȯǾȆɏࢫȲȯȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫ‫ ۗܣ‬ɡȕȳ‫ࢫם‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫɣ ɦȱȉࢫȩ ʊȘȕࢫ
ࢫȒȯɮȗȸ ‫ם‬ȄࢫȆɺɦȄɽɭǷࢫȲȆɮȝȘȷ Ȅɼࢫə ʊɋɽȗɦࢫȆɺȡ ȲȆȫ ࢫɼǷࢫȓɦɼȯɦȄࢫɪ ȫ ȄȮࢫʏࢭࢫǴȄɽȷ ࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅ
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫɯ ɺɦȆɮɏǷࢫ‫ف‬؅ȷ ࢫɯ ɺɦࢫȳɗɽʆࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫɑʉȲȆȼ ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɪ ȝɭࢫȮɽȡ ɽɗ .ȓʊɭȄȳ ȡ ǻࢫȓɈ ȼ ɲǷࢫɵ ɭ
.Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫȓɘɋɽ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȳȯɀ ɭࢫɻʈɽɮȕɼࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅ
ࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɻʊɨɏࢫʅ ɽɈ ɳȕࢫȆ‫֗ࢫם‬ȓɨɮɐȗȸ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɳɜȗɦȄࢫɯ ɸǷࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȑ ʊɦȆȷ ‫ࢫ כ‬Ȇɳɸ ࢫ‫ﺗﻤﺜﻞ‬
ࢫȆɺɐɭࢫȑ ɐɀ ʆࢫȓʊɦȆɏࢫȔ Ȇʊɳɜȕࢫɵ ɭࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫȆɺɭȯɜʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭȯ‫ݍݵ‬Ȅɼ
ࢫȯɛࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓȀɇ Ȅɽȗ‫ם‬ȄɼࢫȓɨɸȆȸ Ș‫ם‬Ȅࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɯ Ɍ ɳɦȆɗ .ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȲȆțǵࢫǴȆɘȗɛȄ
ࢫȔ Ȇ‫ـ ـ‬ʊɳɜȕɼࢫ Ȓȯɜɐɭࢫ ȓʊɗȳɀ ɭࢫ Ȕ Ȇ‫ـ ـ ـ‬ʊɦǵࢫ ɵ ɭࢫ ɻɡɨɮȕࢫ Ȇ‫ـ ـ ـ‬ɭࢫ ȓɈ ȷ Ȅɽȉࢫ ֗Ʌ ʊʋȍȗɦȄࢫ Ȕ Ȇʊɨɮɏࢫ ɪ ɺȸ Ȗ
.ȓɳʊɐɭࢫȓʊɮʊɨɛǻࢫȮɼȯȧ ࢫȯɳɏࢫə ɜʆࢫַ ࢫȆ‫ ֺٮڈ‬ɭȆɐȖࢫɯ ‫ࢫ ݯݨ‬ɰ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɗȆɃ ǻࢫ֗ȒȲɽ ‫ﻣﺘﻄـ ـ‬
ࢫɉ ȷ ɽɦȄࢫɻɱɽɠࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫ‫ف‬؄ɟ‫ࢫ כ‬Ǵȑ ɐɦȄࢫɣ ɳȍɦȄࢫɪ ɮȨ ȗʆࢫ֗ɻʊɨɏɼ
ࢫɵ ɭࢫȓʊȕǸȗ‫ם‬Ȅࢫ֗ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʈɽȨ ȕɼࢫɪ ɜɳɦࢫȓʊȸ ʋǾȲࢫȒȆɳɜɟࢫɪ ɮɐȗȸ ʇࢫɵ ʆǷ .Ȇɺɦࢫɯ Ǿֺ ‫ם‬Ȅ
ࢫȆɺɐɗȮɼࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȓɔȍɀ ɦȄࢫǴȆɘɃ ׁ ࢫȆ‫ ْڈ‬ɜʊɜȧ ࢫɻʈɽɮȕɼࢫȆɸǴȆɘȫ ǻࢫɼǷࢫ֗ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫə ɨȗȬ ɭ
ࢫȆɭࢫȄȱɸɼࢫ֗ɰ ȆɮȗɡɦȄɼࢫɰ Ȇɭ‫ࢫ כ‬Ȇɺɦࢫȳɗɽʆࢫɻɱɽɠ .ȓɘʊɌ ɱࢫɤ ȄɽɭǷࢫȆ‫ ٰڈ‬ǸɟɼࢫȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȓɨ‫ࢫ ܿݨ‬ʏࢭࢫȠ Ȇɭȯɱֺ ɦ
.ɻʊɦǻࢫȠ ȆȗȨ ȕ

2
‫ﻣﻘ ّﺪﻣﺔ‬

ࢫȄȱɸࢫ֗Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɨɀ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȒȲɽɈ ȫ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄࢫɑɮȗȣ ‫ם‬Ȅࢫɵ Ɉ ɘȕ
ࢫɷȱɸࢫɵ ɭࢫȯ‫ݍݰ‬ȄɼࢫȓʆȆɛɽɨɦࢫȓʊɨɮɏࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȕɼࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ ǻࢫș ɐՑɃՑ ɼࢫ‫ۘܣ‬
Ց ɦȄࢫȒȯʆȯɐɦȄࢫȔ ȆʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɻɮȡ‫ف‬؅ȕࢫȆɭ
Ւ
ࢫɬȵɨȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȯɏȄɽɜɦȄࢫɵ ɮɄ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ֗1Ȕ Ȇʊȿ ɽȗɦȄɼࢫ‫ف‬؈ʆȆɐ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫ‫ ۚܣ‬ȍȕࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫ֗ȒȳɸȆɌ ɦȄ
ࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɆ Ȇȼ ɴȉࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫ֗ȓʊɏȮȳɦȄɼࢫȓʊǾȆɛɽɦȄࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ʌ ɐȊࢫȰȆȬ ȕȆȉࢫ ɤ ɼȯɦȄ
.ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫȓɺȡ ȄɽɭࢫʏࢭࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅ
ࢫȓɨʊɘɡɦȄࢫɪ ȍȸ ɦȄࢫȮȆȣ ʆǻࢫȓʊɔȊࢫ֗Ȇ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫȮɽɺ‫ݍݨ‬ȄࢫȳɗȆɄ ȕࢫȈ ɽȡ ɽȉࢫɰ ȄȯɨȍɦȄࢫȓɏȆɳɛࢫɻȗɨȉȆɛ
‫ ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻟن‬.ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫȓɨɭȆɢɦȄࢫȓʊ‫ ܸݰ‬ȗɦȄࢫ ɰ ɼȮࢫ֗Ȇ‫ ْڈ‬Ȩ ɗȆɢɭɼࢫȆɺɦࢫʅ ȯɀ ȗɨɦ
‫ وﻟﻣﻧﻊ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ‬،‫ ﺗﻠزم اﻟﺑﻧوك ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬،‫ﺗﻛون ﻓﻌﺎﻟﺔ إﻻ ﺑﺈﺻدار ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻠﯾﺔ‬
.‫ ﻧظ ار ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻬدف اﻷول ﻟﻬم‬،‫ﻣن طرف أﺻﺣﺎب اﻷﻣوال ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ‬

ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ɮɐɦȄࢫɻɳɭࢫȓʊɔȌɼࢫ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɺɦࢫʅ ȯɀ ȗɨɦࢫȓʊɭȄȳ ɦȄࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȮɽɺ‫ݍݨ‬ȄࢫɑɭࢫȆʊȻ Ȇɮȕࢫ


:ɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫ֗ɤ Ȇȣ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫɯ ɺɭࢫɆ ɽȻ ࢫɂ ɽȫ ࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɤ ɼȆȧ ࢫ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɸࢫȓȨ ɗȆɢɭ
ࢫɑɮɛࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫ֗ȆɳʋʊɗࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫɪ ȝɭࢫ֗ɤ Ȇȣ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ȆʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬Ʌ ɐȊࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɛȮȆɀ ‫ם‬Ȅ -
ࢫȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࢫȓɮ ʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫ֗ȮȆȸ ɘɦȄࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫ،Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕ
.2(ɽɭ‫ف‬؈ɦȆȉ)ȓʊɳɇɽɦȄࢫ‫ف‬؄ɏ

ࢫȈ Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɤ ֺ ɔȗȷ Ȅࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʎɭȳȕࢫࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȕࢫ‫ ۚܣ‬ȍȕࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭ ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ș ɭȆɛࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȮɽɺ‫ݍݨ‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ‫ف‬؈ȼ ɲࢫȆɳɸ ࢫ-1
ࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫȓɨɮȡ ࢫș ɳɮɄ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄࢫɵ ɭࢫȓɏɽɮȣ ‫ࢫם‬Ȇɺȸ ʉȳɡȕɼࢫ֗ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬ȄࢫɬȆɌ ɳɨɦࢫࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
‫ اﻟﺮاﺑﻂ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫ ȓʊɛȆɘȕ‫ ࢫ ט‬ɑȡ ȄȲ .ɤ Ȅɽ ɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦࢫ ȓɨʊȷ ɽɠࢫ ȆɺɭȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫ ɑɳ‫ ࢫם‬Ȇ‫ ࢫ٭ڈ‬ȯʊɜȗɦȄࢫ ȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫ Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼ
.www.menafatf.org
ࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،‫ اﻟﺘﺤﻔﻆ‬ɑɭࢫ֗ȓɛȮȆɀ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫ֗1995ࢫʎɘɱȆȡ ࢫ28ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗41-95ࢫɯ ɛȲࢫ‫؟ ۜܣ‬ȆǾȲࢫɬɽȷ ȳɭࢫ-2
ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗1988ࢫ‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ20ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫȆɳʋʊɗࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɝ ɗȄɽ‫ם‬Ȅࢫ،ȓʊɨɜɐɦȄࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȆȉࢫɎ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ȓȨ ɗȆɢ‫ם‬
.1995ࢫȳ ʆȄ‫ف‬؄ɗࢫ15ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗7
ࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،‫ﺘﺤﻔﻆ‬ȉࢫ֗ɝ ʆȯɀ ȗɦȄࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫ֗2000ࢫ‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ23ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗445-2000ࢫɯ ɛȲࢫ‫؟ ۜܣ‬ȆǾȲࢫɬɽȷ ‫ ﻣﺮ‬-
ࢫ֗01ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ֗1999‫ف‬؄ɮȸ ʇȮ09ࢫʏࢭࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓɮɌ ɳ‫ࢫם‬ȓɭȆɐɦȄࢫȓʊɐɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫɖ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫȒȯɮȗɐ‫ם‬ȄࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕࢫɑɮɜɦ
2001 ‫ࢫﺟﺎﻧﻔﻲ‬03ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ
ࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،‫ ﺑﺘﺤﻔﻆ‬،ɝ ʆȯɀ ȗɦȄࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫ֗2004ࢫɪ ʈȳɗǷࢫ19ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗128 -04ࢫɯ ɛȲࢫ‫؟ ۜܣ‬ȆǾȲࢫɬ‫ࢫﻣﺮﺳﻮ‬-
ࢫ25ʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗26ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗2003ࢫȳȋɽȗɟǷࢫ31ࢫʏࢭࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ ׀‬ɦࢫȓɭȆɐɦȄࢫȓʊɐɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫȒȯɮȗɐ‫ם‬Ȅࢫ֗ȮȆȸ ɘɦȄࢫȓȨ ɗȆɢ‫ם‬
.2004ࢫɪ ʈȳɗǷ
ࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،‫ࢫﺑﺘﺤﻔﻆ‬،ɝ ʆȯɀ ȗɦȄࢫ‫ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬،2002ࢫȳʆȄ‫ف‬؄ɗࢫ05ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗55-02ࢫɯ ɛȲࢫ‫؟ ۜܣ‬ȆǾȲࢫɬɽȷ ȳɭࢫࢫ-
.2002ࢫȳ ʆȄ‫ف‬؄ɗࢫ10ʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗09ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗ȓʊɳɇɽɦȄࢫ‫ف‬؄ɏࢫȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȨ ɗȆɢ‫ם‬
3
‫ﻣﻘ ّﺪﻣﺔ‬

ࢫʏࢭࢫ Ȇɮɺɭࢫ ȆɘɈ ɐɳɭࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫ ʅ ȱɦȄࢫ ֗1ɂ ȳɜɦȄɼࢫ ȯɜɳɦȆȉࢫ ɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ 10-90ࢫ ɯ ɛȲࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ Ȳɼȯȿ -
ࢫɻȍȡ ɽɮȉࢫɯ ȕࢫȓȿ Ȇȫ .ɚ ɽȸ ɦȄࢫȔ ȆʊɄ ȗɜɭɼࢫȆʊȻ ȆɮȕࢫɷȲȳȧ ࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȆɈ ɜɦȄࢫȔ Ȇȧֺ ȿ ǻ
ࢫɬȄ‫ف‬؅ȧ Ȅࢫɾ ȯɭɼࢫ֗ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȓȉȆɛȲࢫȓɮɺɭࢫȆɺɦࢫș ɨɠɼǷࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫǴȆȼ ɲǻ
ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳɺ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ȷ ࢫɵ ȸ ȧ ࢫɬȄ‫ف‬؅ȧ Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳɺȸ Ȗɼࢫ֗ȓʊɮʊɌ ɳȗɦȄɼࢫȓʊɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɬȆɢȧ‫ ׀‬ɦࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸ
ࢫɵ ɭࢫɻȕ‫ف‬؅ɏȄࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɁ ǾȆɜɳɨɦࢫȓȣ ʊȘɱɼ .ɰ ؈ɘɦȆȬ ‫ם‬ȄࢫȓȍɛȆɐɭɼࢫȔ ַ ֺ ȫ‫ࢫ ל‬ȓɳʆȆɐɭࢫȓɮɺɭࢫȆɺɦࢫș ɨɠɼǷࢫȆɮɟ
.2ɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȆȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭֿ Ȇȉࢫ‫ﻘﺎﻧﻮن‬ɦȄࢫȄȱɸࢫȆɜȧַ ࢫʏ‫ڧ‬ɦǷࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫȓʊȧ ȆɳɦȄ
ࢫȓʊɨȫ ࢫʏࢭࢫɪ ȝɮȗȕࢫ֗Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɦȆȉࢫȓɘɨɢɭࢫȓʊɳɇɼࢫȓȀʊɸࢫǴȆȼ ɲǻ -
.3 127-02ࢫɯ ɛȲࢫʅ ȱʊɘɳȗɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫ֗ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫɬֺ ɐȗȷ ‫ࢫ ט‬ȓ‫ݍݨ‬Ȇɐɭ
ࢫ‫ࢫرؤوس‬ȓɟȳȧ ɼࢫɖ ȳɀ ɦȆȉࢫɰ ؈ȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫɯ ʊɌ ɳȗɦȄɼࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫ‫ࢫﺑﻘﻤﻊࢫﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ‫ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮن‬ɪ ʆȯɐȖࢫ-
ࢫȓȷ Ȇ‫ם‬Ȅࢫ ȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫ ɻʊɄ ȗɜȕࢫ ‫ ࢫﳌﺎ‬ɪ ȿ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫ ‫ ࢫاﻟﺘﻄﻮر‬ȑ ɟȄɽʊɦࢫ ‫ ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮن‬Ȅȱɸ ࢫ ǴȆȡ ࢫȟ ʊȧ ࢫ֗4ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɪ ɠࢫȓ‫٭ڈ‬Ȇȣ ‫ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫﳌ‬Ȅȱɸ ࢫɑɃ ɼࢫ،‫ࢫﻋﺎﻣﺔ‬ȓɘɀ ȋɼࢫ֗ȓʊȡ ȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫ‫ء ۜܣࢫواﻟﺘﺠﺎرة‬Ȇɮȗɨɦ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫȔ ַɼȆȨ ɭࢫɪ ɠࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫɚ Ȇɳ‫ݍݵ‬Ȅࢫ‫֗ࢫﺧﺎﺻﺔࢫﻟﺘﻀﻴﻖ‬ȠȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻɼࢫ‫ࢫﻣﻦ‬ɤ Ȅɽɭ‫ﺗﻤﺲࢫﺣﺮﻛﺔࢫ כ‬
.ȠȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻɼࢫ‫فࢫاﳌﺼﺎرفࢫﻣﻦ‬ ؄ɏ ࢫ‫ﺗﺘﻢ‬

.1990ࢫɪ ʈȳɗǷࢫ18ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗16ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗ɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȆȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫ֗1990ࢫɪ ʈȳɗǷࢫ14ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗10-90ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɛࢫ-1
ࢫࢫʄ‫ڧ‬ɨɭ
ࢫɤ ȯɐɭࢫ،2003ࢫȔ ɼǷࢫ27ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗52ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗ɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȆȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫ֗2003ࢫȔ ɼǷࢫ26ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗ 11-03 ࢫɯ ɛȲࢫȳɭǷ -2
ࢫ26ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗44ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗2009ࢫȓɳȸ ɦࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɮɄ ȗ‫ם‬Ȅࢫ֗2009ࢫȓʊɨʈɽȡ ࢫ22ʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗01-09ɯ ɛȲࢫȳɭֿ Ȇȉࢫɯ ɮȗɭɼ
 ࢫ֗50ȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗2010ࢫȔ ɼǷࢫ26ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗04-10ࢫɯ ɛȲࢫ ȳɭֿ Ȇȉࢫɯ ɮȗɭɼࢫɤ ȯɐɭࢫ֗2009ࢫȓʊɨʈɽȡ
ࢫ֗2010ࢫ‫ف‬؄ɮȗȎȷ ࢫ01ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ
 ࢫ֗2014ࢫȓɳȸ ɦࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɮɄ ȗ‫ם‬Ȅࢫ֗2013ࢫ‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ30ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗08-13ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȆȉࢫɯ ɮȗɭ
ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗68ࢫȮȯɏ ࢫȲࢫȠ
ࢫȓɳȸ ɦࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɮɄ ȗ‫ם‬Ȅࢫ֗2016ࢫ‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ28ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗14-16ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫɤ ȯɐɭࢫ֗2013ࢫ‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ31
.2016‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ29ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗77ȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗2017
Ք
Ȇ‫ם‬Ȅࢫɬֺ ɐȗȷ ‫ࢫ ט‬ȓ‫ݍݨ‬Ȇɐɭࢫȓʊɨȫ ࢫǴȆȼ ɲǻࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫ֗2002ࢫɪ ʈȳ ɗǷࢫ07ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗127-02ࢫɯ ɛȲࢫʅ ȱʊɘɳȕࢫɬɽȷ ȳɭࢫ-3
ࢫȆɺɮʊɌ ɳȕɼࢫʏ‫ڲ‬
ࢫ6ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗275-08ࢫɯ ɛȲࢫʅ ȱʊɘɳȗɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫȑ ȡ ɽɮ ‫ ﺑ‬ɯ ɮȗɭɼࢫɤ ȯɐɭ ،2002ࢫɪ ʈȳ ɗǷࢫ07ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗23ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗Ȇɺɨɮɏɼ
ࢫ֗237-10ࢫɯ ɛȲࢫʅ ȱʊɘɳȗɦȄࢫɬɽȷ ȳ ‫ם‬Ȅ ‫ﻤﻮﺟﺐ‬ȉࢫɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ ‫ם‬Ȅࢫ֗2008ࢫ‫ف‬؄ɮȗȎȷ 7ࢫʏࢭࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫ֗50ࢫȮȯɏ ȲࢫȠ ࢫ֗2008ࢫ‫ف‬؄ɮȗȎȷ
ࢫɯ ɛȲࢫʅ ȱʊɘɳȗɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫȑ ȡɽɮȉࢫɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ֗2010ȳȋɽȗɟǷࢫ13ࢫʏࢭࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫ֗59ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ،2010ࢫȳȋɽȗɟǷࢫ10ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫اﳌ‬
.2013ࢫɪ ʈȳɗǷࢫ28ࢫʏࢭࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫ֗23ࢫȮȯɏȲࢫȠ ࢫ֗2013ࢫɪ ʈȳɗǷࢫ15ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗157-13
ࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ֗1996ࢫɽʊɦɽʆࢫ09ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗22-96ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɯ ɮȗʈɼࢫɤ ȯɐʇࢫ֗2003ࢫʅ ȳɘʊɗࢫ19ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗01-03ࢫɯ ɛȲࢫȳɭǷࢫ-4
ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗12ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗ȠȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻɼࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȶ ɼǹȲࢫȓɟȳȧ ɼࢫɖ ȳɀ ɦȆȉࢫɰ ؈ȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫɯ ʊɌ ɳȗɦȄɼࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫȔ ȆɘɦȆȬ ɭࢫɑɮɜȉ
.ɯ ɮȗɭɼࢫɤ ȯɐɭࢫ֗2003ȳʆȄ‫ف‬؄ɗࢫ23
4
‫ﻣﻘ ّﺪﻣﺔ‬

ࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫɻɳɭࢫȟ ɦȆȝɦȄࢫɪ ɀ ɘɦȄࢫɵ ɮɃ ࢫȠȲȮǷࢫɵ ʆǷࢫ֗12004ࢫȓɳȷ ࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫɪ ʆȯɐȖࢫ -


ࢫɰ Ȇɮțࢫɵ ɮɄ ȕࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɰ ȄɽɳɐȊࢫȲȳɡɭࢫȶ ȮȆȷ ࢫɯ ȸ ɛࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȯɃ ࢫȩ ɳ‫ݍݨ‬ȄɼࢫȔ ȆʆȆɳ‫ݍݨ‬Ȇȉ
.2ȮȄɽɭࢫ08
ࢫȈ ȆɸȲ‫ ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕɼࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ ɵ ɭࢫ ȓʆȆɛɽɦȆȉࢫ ɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ 01-05ࢫ ɯ ɛȲࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ Ȳɼȯȿ ࢫ -
ࢫ֗ȆɘɱǵࢫȒȲɽɠȱ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɛȆɘȕֺ ɦࢫȆ‫ ـ‬ɜɗɼࢫȓʊɨȫ Ȅȯ ‫ـ‬ɦȄࢫȆ‫ٮڈ‬Ȇɐʉȳ ‫ـ‬ȼ Ȗࢫə ʊʊɡȕࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȄȱɸɼ .3Ȇɮ‫ ْڈ‬Ȩ ɗȆɢɭɼ
ࢫɉ ȉȄɽɄ ɦȄࢫɵ ɭࢫȓɏɽɮ ȣ ɭࢫɵ ɮɄ ȕࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȣ ȉࢫɪ ɘɡȗȕࢫȓʊɱɽɱȆɛࢫȾ ɽɀ ɱࢫȚ ȄȯȨ ȗȷ Ȅɼ
ࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȯʊɜȗɦȄࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫɂ ȳɘȉ .ȆɺɏȮȲɼࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɨɦ
.ȓʊȎʆȮǸȗɦȄɼࢫȓʊǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɦǴȆȸ ‫ם‬ȄࢫȓɨǾȆɇ ࢫș Ȩ ȕ
ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫǷȯȍɭࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɬɽɜʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫǽȮȆȍ‫ם‬Ȅ ɰ ؈ȉࢫɵ ɭࢫ֗ɪ ȉȆɜ‫ם‬Ȇȉ
ࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȆɗࢫɰ Ȱǻ .ȆɸǴȆȼ ɗǻࢫɬȯɏɼࢫɵ ǾȆȋȵɦȄࢫʅ ǷࢫǴֺ ɮɐɦȄࢫȲȄȳ ȷ Ǹȉࢫȶ Ȇȸ ‫ם‬ȄࢫɬȯɐȊࢫ‫ غ ۜܣ‬ɜʆࢫʅ ȱɦȄ
ࢫɆ Ȇ‫ ـ ـ ـ‬ȼ ɴɦࢫ ȓʊȷ Ȇȷ Ƿࢫ ȒȯɏȆɜɟ ȲȄȳ ȷ ‫ ࢫ כ‬ǴȆ‫ـ ـ ـ ـ‬ȼ ɗǻࢫ ɬȯɏࢫ Ƿȯ ‫ ـ ـ ـ ـ‬ȍɭࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫ Ȇȷ Ȇȷ Ƿࢫ ɬɽɜȕࢫ ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫɯ ‫ٮڈ‬Ȇʊȧ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɊ Ȇɘ‫ݍݰ‬Ȅɼࢫɯ ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɪ ɠࢫɰ Ȇɮȗɡȉࢫɵ ǾȆȋȵɦȄࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ࢫם‬ǴȄɽȷ ࢫ֗ɞ ɽɳ‫اﻟﺒ ـ ـ ـ‬
ࢫɼǷ .4ɤ ɼȯɦȄࢫ‫ف‬؈ȕȆȷ Ȯࢫȑ ɨɓǷࢫʏࢭࢫȓȷ ȳɡ‫ם‬Ȅࢫȓʊɀ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɯ ‫ ْڈ‬ʈȳȧ ࢫȑ ɱȄɽȡ ࢫɾ ȯȧ ǻࢫȯɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅ
.ɯ ɺɦȄɽɭǷࢫɤ Ȇȍɜȗȷ Ȅɼࢫɵ ǾȆȋȵɦȄࢫȑ ȸ ɟɼࢫ֗ɻɇ Ȇȼ ɲࢫɵ ɭࢫȩ ȋȳɦȄࢫɝ ʊɜȨ ȕࢫʏࢭࢫɣ ɳȍɦȄࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬

Ք ȗ‫ם‬Ȅࢫ֗1966ࢫɰ Ȅɽȡ ࢫ8ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗156-66ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɯ ɮ ȗʈɼࢫɤ ȯɐʇࢫ֗2004ࢫ‫ف‬؄ɮɗɽɱ10ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗15-04ࢫࢫɯ ɛȲ ‫ ﻗﺎﻧﻮن‬-1
ࢫɵ ɮɄ
.2004ࢫ‫ف‬؄ɮɗɽɱࢫ10ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗71ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛ
ࢫ389ࢫɵ ɭࢫȮȄɽ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȮȯȨ ɗࢫ֗Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɵ ɏࢫȆɭǷࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫɪ ɢȼ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬Ȳȳɡɭ389ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȮȯȧ ࢫ-2
.ȓʊɨʊɮɡȗɦȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫ7‫ࢫﻣﻜﺮر‬389ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ5‫ࢫﻣﻜﺮر‬389ࢫɵ ɭࢫȮȄɽ ‫ם‬Ȅࢫʏࢭɼࢫ֗ȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄࢫ4ࢫȲȳɡɭࢫ389ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ1ࢫȲȳɡɭ
Ք
ࢫȲࢫȠ ࢫ֗Ȇ‫ ْڈ‬Ȩ ɗȆɢɭɼࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɦȆȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫ֗2005ࢫʅ ȳɘʊɗࢫ06ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗01-05ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɛ -3
ࢫ֗08ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗2012ࢫʅ ‫ف‬؈ɘʊɗࢫ13ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗02-12ࢫɯ ɛȲࢫȳɭֿ Ȇȉ ɯ ɮȗɭɼࢫɤ ȯɐɭ .2005ࢫʅ ȳɘʊɗࢫ09ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗11ࢫȮȯɏ
ࢫ15ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗ࢫ08ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗2015ࢫȳʆȄ‫ف‬؄ɗࢫ15ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗06-15ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȆȉࢫɯ ɮȗɭɼࢫɤ ȯɐɭࢫ֗2012ȳʆȄ‫ف‬؄ɗ15ʏࢭࢫȲȮȆ‫ﺻ‬
.2015ࢫȳ ʆȄ‫ف‬؄ɗ
Ք
ࢫʏࢭࢫɻʊɨɏࢫɚ ȮȆɀ ɭࢫ֗Ȳɽȗȷ ȯɦȄࢫɪ ʆȯɐȖࢫɁ ɱࢫȲȄȯȿ Ǽȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫ֗1996ࢫ‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ07ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗438-96ࢫɯ ɛȲࢫ‫؟ ۜܣ‬ȆǾȲࢫɬɽȷ ȳɭ -4
:Ռȉࢫɯ ɮȗɭɼࢫɤ ȯɐɭ .1996ࢫ‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ8ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗76ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗1996ࢫ‫ف‬؄ɮɗɽɱࢫ28ࢫǴȆȗɘȗȷ Ȅ
.2002ࢫɪ ʈȳɗǷࢫ14ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ،25ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗Ȳɽȗȷ ȯɦȄࢫɪ ʆȯɐȖࢫɵ ɮɄՔ ȗʆࢫ֗2002ࢫɪ ʈȳ ɗǷࢫ10ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗03-02ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɛࢫ-
.2008‫ف‬؄ɮɗɽɱࢫ16ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗63ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗Ȳɽȗȷ ȯɦȄࢫɪ ʆȯɐȖࢫɵ ɮɄ Ք ȗʆࢫ֗2008ࢫ‫ف‬؄ɮɗɽɱࢫ15ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗19-08ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɛ -
.2016‫ࢫﻣﺎرس‬07ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗14ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗Ȳɽȗȷ ȯɦȄࢫɪ ʆȯɐȖࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫ֗2016ࢫȶ ȲȆɭࢫ06ʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗01-16ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɛ -
ࡧȆɮ‫ ٕڈ‬ɮȨ ʈɼࡧ֗ɻɗȳȻ ࡧȓɭȳȧ ɼࡧ֗ȓȿ Ȇ‫ݍ ݵ‬Ȅࡧɵ ɇ Ȅɽ ‫ם‬ȄࡧȒȆʊȧ ࡧȓɭȳȧ ࡧɞ Ȇ‫ ْڈ‬ɱȄࡧȴɽ ȣ ʆࡧַ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɻɳɭࢫ46ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫȟ ʊȧ ࢫ
.‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
.ȓɱɽ ɮɄ ɭࡧȆɺɦȆɢȻ Ƿࡧɪ ɢȉࡧȓȿ Ȇ‫ݍ ݵ‬ȄࡧȔ ַ Ȇɀ ȕ‫ ט‬ɼࡧȔ ֺ ȷ Ȅȳ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȷ ࡧ
ࡧȄȱɸࡧɞ Ȇ‫ ْڈ‬ɱȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȑ ɛȆɐʉɼࡧȓʊǾȆɄ ɜɦȄࡧȓɈ ɨȸ ɦȄࡧɵ ɭࡧɪ ɨɐɭࡧȳɭǷࡧɰ ɼȮࡧɚ ɽ ɜ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧɷȱ ‫ࡧ٭ڈ‬ȶ Ȇȸ ‫ם‬Ȅࡧɪ ɢȻ ࡧʅ Ǹȉࡧȴɽ ȣ ʆࡧַ
ɰ
.«ɯ ɡ‫ݍ ݰ‬Ȅ

5
‫ﻣﻘ ّﺪﻣﺔ‬

ࢫɰ ɽȋȵɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɵ ɭࢫɪ ɢɦࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɏࢫֺ Ʉ ɗࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɝ ɜȨ ʆ
ࢫɑʉȲȆȼ ɭࢫʏࢭࢫȆɺɘʊɋɽȕɼࢫȓʊȎɳȡ‫ࢫ כ‬ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȶ ɼǹȲࢫȈ ȱȡ ࢫʏࢭࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫ،ȓɭȆɐɦȄࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬Ȅ
.‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɯ ɏȯʆࢫȆɭࢫȄȱɸࢫ֗ȠȲȆ‫ݏݵ‬ɦࢫȓʊɳɇɽɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȑ ʈȳ‫ࢫٮڈ‬ɑɳɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɗȆɃ ǻࢫ֗ȓʈȲȆɮȝȘȷ Ȅ
ࢫʅ ȱɦȄࢫɰ Ȇɭ‫ࢫ כ‬ɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɵ ǾȆȋȵɦȄࢫȈ ȱȡ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ȰǻࢫȯɏȆȸ Ȗ
ࢫɵ ɡɦࢫ֗Ȇ‫ٮڈ‬ȴɽȨ ȉࢫɰ ɽɢȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬ȄࢫǴȆȼ ɗǻࢫɬȯɐȊࢫȯʊɜȗȕࢫɵ ʆǷࢫ֗ɯ ɸȲȄȳ ȷ Ƿࢫɪ ɢɦɼࢫɯ ɺɦȄɽɭֿ ࢫɷȳɗɽȕ
ࢫə ɨȗȬ ɭࢫɵ ɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȒȲȱɜɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȉ Ȇ‫ࢫ ֿ ܵݰ‬ȓȿ ȳɘɦȄࢫʎɈ ɐȖࢫɪ ȉȆɜ‫ם‬Ȇȉ
.‫ࢫﻧﻈﻴﻔﺔ‬Ȇɺɨɐȡ ɼࢫȆɺɄ ʊʋȍȗɦࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɷȱɸࢫǴȄȲɼࢫǴȆȍȗȫַ Ȇȉࢫ֗ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫȲȄȳ ȷ ǷࢫǴȆȼ ɗǻࢫɬȯɏࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬ȄࢫȓɨǾȆɇ ࢫș Ȩ ȕࢫȆɺɭȆɺɭࢫȓȷ ȲȆɮɭࢫǴȆɳțǷࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫɑɜʆ
ࢫȲȯȡ Ƿࢫɰ ɽɢȕࢫ֗ɰ ɽȋȵɨɦࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ‫ם‬Ȅࢫɑɭࢫɂ ȲȆɐȗȕࢫ֗ɾ ȳȫ Ƿࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ɭࢫȯȡ ɽȕࢫɻɱǷࢫ‫ف‬؈ɓࢫ֗Ȇ‫ڈ‬٬ֺ ɮɏ
.Ȕ ַ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɑɗȲࢫȑ ȡ ɼǷࢫȆɭࢫȄȱɸࢫ֗ȓʆȆɮ‫ݍݰ‬Ȇȉ
ࢫɪ ɮɐɦȄࢫɑʊ‫ ܨݨ‬ȖɼࢫȳʈɽɈ ȗɦࢫȓɦȆɐɗࢫȒȄȮǷࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫ֗ȠɼȮȵɭࢫɑȊȆɇ ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫࢫȓʈȳ ȸ ɨɦࢫɰ ǷࢫȆɳɸࢫɯ ɺɘʆ
ࢫ‫ ۛܡ‬ȸ ɦȄࢫɤ ֺ ɔȗȷ ֺ ɦࢫȄȳ Ɍ ɱࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫȓɦɼȱȍ‫ם‬ȄࢫȮɽɺ‫ݍݨ‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳțǺȕࢫȆ‫ ٔڈ‬ɡɦࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅ
.ɷȳɗɽȕࢫʅ ȱɦȄࢫɰ Ȇɭֺ ɦࢫȄȳ Ɍ ɱࢫ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɸࢫȈ ȆɢȕȲַ ࢫȦȳȸ ɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɤ ɽȨ ȕࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫ֗Ȇɺɦ
ࢫȓɮʈȳȡ ɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓʈɽɜ ɦȄࢫȓɈ ȉȄȳ ɦȄɼࢫȓɨɀ ɦȄࢫ֗ɻɦɽɛࢫɝ ȍȷ ࢫȆɮɭ ȆɳɦࢫȳɺɌ ȕ
ࢫʄ‫ڴ‬ɐɗ .ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫȔ ȮȄȴࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʏࢭࢫȆɱȮȯȼ ȖࢫȆɮɨɢɗࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫɪ ɮɐɦȄࢫǽȮȆȍɭࢫɵ ɭࢫǷȯȍɮɟࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɝ ʊɗɽȗɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ɮɐȖࢫɰ ǷࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄ
ࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȉ Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɑɳɮȉࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫȆɺɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫɰ ؈ȋɼࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅ
.ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɤ ֺ ɔȗȷ ȄɼࢫȆɺɦֺ ɔ ȗȷ Ȅࢫɵ ɭ
ࢫ֗ɻʆȮǺȕࢫʅ ȱɦȄࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȓʈȳȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɊ Ȇɘ‫ݍݰ‬ȆȉࢫȆʊɱɽɱȆɛࢫȓɭȵɨɭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ Ƿࢫ‫ ۚܢ‬ɐɮȉ
ࢫʏࢭࢫȓɨȝɮȗ‫ם‬ȄɼࢫȓɘʊɋɽɦȄࢫɷȱɸࢫǴȄȮǷࢫȮȯ‫ࢫٮڈ‬ȓɮʈȳȡ ࢫȳɈ ȫ ǷࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱ‫ࢫ٭ڈ‬ȯʊɜȗɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ȕ‫ف‬؅ʆࢫȯɛ
ࢫ ɵ ɡɮʆࢫə ʊɡɗ .Ȇ‫ ْڈ‬Ȩ ɗȆɢɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ɮɐɦȆȉࢫș ɛɽɦȄࢫȹ ɘɱࢫʏࢭࢫȓɭȵɨɭࢫʏ‫ ۘܣࢫ ۂ‬ɦȄࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ
‫؟‬ɰ ؈ɭȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɵ ʆȱɸ ࢫɰ ؈ȉࢫɬȴֺ ȗɦȄࢫɪ ɋ ࢫʏࢭࢫȆ‫ ْڈ‬ʊɦɼǺȸ ɮȉࢫȲȄȳ ɛ‫ל‬
ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓɮǾȆɜɦȄࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫȓʊȿ ɽɀ ȫ ࢫȴȄȳ ȉǻࢫʏ‫ڤ‬ȯȗȸ ʇࢫ֗ɣ ɦȰࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȉȆȡׂ ɦ
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫɵ ɏࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȓɦǴȆȸ ɭࢫȓʊȿ ɽɀ ȫ ࢫࢫ֗ȯɐȊࢫɯ ț (ɤ ɼǷࢫȈ Ȇȉ )ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ɼ
.(ʎɲȆțࢫȈ Ȇȉ)ࢫȓ ʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȆ‫ٮڈ‬ȆɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫǴɽɃ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫȟ Ȩ ȉࢫ‫ݠݮ‬Ȇɳɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ȆɳʆǸȕȲȄࢫɻȍɱȄɽȡ ࢫɪ ɢȉࢫɬȆ‫ לם‬ɼࢫɎɽɃ ɽ‫ם‬Ȅࢫȩ ʊɃ ɽȕࢫɂ ȳɔȊ
:ʏࢭࢫɪ ȝɮȗȕࢫȓɘɨȗȬ ɭ
6
‫ﻣﻘ ّﺪﻣﺔ‬

ࢫɯ Ɍ ɐɭࢫǴȄȳ ɜȗȷ Ȅࢫɯ ȕࢫȟ ʊȧ ࢫ֗‫ݤݮ‬ɳ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɬɼȵɨɦȄࢫȯɳɏࢫȆɳȝȨ ȉࢫʏࢭࢫȆɱȯɮȗɏȄࢫ֗‫ﻮﺻﻔﻲ‬ɦȄࡧ‫ݤݮ‬ɳ‫ם‬Ȅ


ࢫɾ ȯɭɼࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȔ Ƿȳ ɇ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ֺ ʆȯɐȗɦȄࢫȯȿ ȲɼࢫȆɺɐȍȘȕɼࢫ֗ɎɽɃ ɽɮɨɦࢫȓ‫ݍݨ‬Ȇɐ‫ם‬ȄࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄ
ࢫɎɽɃ ɽ‫ם‬Ȇȉࢫȓɛֺ ɏࢫȆɺɦࢫȲɽɭǸȉࢫǴȆɺɜɘɦȄࢫǴȄȲǵࢫǴȄȳ ɜȗȷ Ȅࢫɯ ȕࢫȆɮɟࢫ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫȓɺȡ ȄɽɭࢫʏࢭࢫȆ‫ ْڈ‬ɏȆȣ ɱ
ࢫȓʊɀ ‫ ܨݵ‬ɦȄɼࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʊȎȗȉࢫə ʈȳɐȗɦȄࢫɪ ȝɭࢫɆ ȆɜɳɦȄࢫɅ ɐȊࢫʏࢭࢫȩ ʊɃ ɽȗɦ
.ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɻȉࢫǴȆȡ ࢫȆɮȉࢫȆ‫ ْڈ‬ɱȲȆɜɭࢫɯ țࢫ֗ȓʊɱɽɱȆɜɦȄ
ࢫə ɨȗȬ ɮȉࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫȓɱȲȆɜ‫ࢫם‬ȓɨʊȷ ɽɠࢫ֗‫ݤݮ‬ɳ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫə ʊɋɽȕࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɱǸ‫ ݍݨ‬:ɰ ȲȆɜ‫ם‬Ȅࡧ‫ݤݮ‬ɳ‫ם‬Ȅ
ࢫ‫ف‬؈ɇ ǸȕࢫȓʊɘʊɟࢫǴȄɽȷ ࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫ֗ʅ ȳɀ ‫ם‬Ȅɼࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȓɱȲȆɜ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɘȻ ȆɢɦȄɼࢫȓʊǾȆɛɽɦȄࢫȔ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ə ɨȗȬ ɭɼࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫɆ ȆɜɱࢫȠ Ȅȳ Ȭ ȗȷ ȄࢫȆɳɭࢫȓɦɼȆȨ ɭࢫ֗Ȓ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫȓʊɦɼǺȸ ɭࢫȑ ȕ‫ف‬؅ȕࢫȆɺȷ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫɝ ȕȆɏ
ࢫɯ ʈȳȣ ȗɦȄࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫɻʊɦǻࢫș ɨȿ ɽȕࢫȆɮɭࢫȒȮȆɘȗȷ ַ ࢫ֗ə ɐɄ ɦȄࢫɵ ɇ ȄɽɭࢫȄȱɟɼࢫɖ ֺ ȗȫ‫ ט‬ɼࢫɻȉȆȼ ȘɦȄ
.‫واﻟﻌﻘﺎب‬
ࢫȓʊɨʊɨȨ ȕࢫȓʆȯɜɱࢫȓȷ ȲȄȮࢫǴȄȳ ȡ ǻࢫȯɀ ɛࢫ֗ȓʊɦȆɐɗࢫ‫ݠݮ‬Ȇɳ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫɵ ɭࢫ‫ݤݮ‬ɳ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫȯɐʇ :ʏ‫ڴ‬ʊɨȨ ȗɦȄࡧ‫ݤݮ‬ɳ‫ם‬Ȅ
ࢫɵ ɏࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȓɦǴȆȸ ɭࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȄȱɟɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʊȎȗȉࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɉ ȋȳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɛֺ ɐɨɦ
ࢫɰ ɽɱȆɛ :ɪ ȝɭࢫɰ ؈ɱȄɽɜɦȄࢫə ɨȗȬ ɭࢫʏࢭࢫࢫȒȯʆȯɏࢫȑ ɱȄɽȡ ࢫȹ ɮȕࢫȓȍɐȼ Șɭࢫȓɛֺ ɏࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽɠࢫ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸ
ࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫ ֗ȑ ǾȄȳ Ʉ ɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫ ֗ɞ ȲȆɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫ ֗ȮȆȸ ɘɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫ ֗ɂ ȳɜɦȄɼࢫ ȯɜɳɦȄ
.‫ݍݸ‬Ȅ...ʅ ȲȆȣ ȗɦȄࢫ֗ʎɲȯ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ֗ȓʊǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ‫ ל‬ɼ

7
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ɤ ɼ‫ࡧ כ‬Ȉ ȆȍɦȄ


ࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɦȄࡧɰ ؈ȉࡧȓɛֺ ɐɦȄࡧȓʊȿ ɽ ɀ ȫ ࡧɵ ɏ
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳȡ ɼ
ࢫɤ ȆɜȗɱȄࢫ‫ف‬؈ȸ ʋɦȄࢫɵ ɭࢫȩ ȍȿ Ƿࢫ֗ȓʊɦɼȯɦȄࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫɚ Ȅɽȷ Ƿࢫɽɮɱࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȆɐɦȄࢫȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȲɽɈ ȕࢫɪ ɋ ࢫʏࢭ
ࢫɤ ȄɽɭǷࢫɤ ɼȄȯȕࢫȯʆȄȵ ȕɼࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȓɟȳȧ ࢫʎɭȆɳȕࢫɻȕȆʊɇ ࢫʏࢭࢫɪ ɮȧ ࢫȆɮɭࢫ֗ȓɘɨȗȬ ‫ם‬Ȅࢫɤ ɼȯɦȄࢫ‫ف‬؄ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫɯ ȕࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬ȓɘȿ ࢫ‫ف‬؈ʊɔȖࢫ ɖ ȯ‫֗ ࢫ٭ڈ‬ʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄɼࢫ ʏ‫ڴ‬Ȩ ‫ם‬Ȅࢫ ɾ ɽȗȸ ‫ם‬Ȅࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫ ȓʊɭȄȳ ȡ‫ ࢫ ל‬Ȕ ȆɮɌ ɳ‫ם‬Ȅ
ࢫȄȱɸɼࢫɎɼȳȼ ɭࢫȲȯɀ ɭࢫɵ ɭࢫȔ ȯɦɽȕࢫȯɛࢫș ɱȆɠࢫɽɦࢫȆɮɟࢫȳɺɌ ȗɦࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɚ ȳɈ ȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɤ ɽɀ ‫ݍݰ‬Ȅ
.ȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɯ ǾȄȳ‫ݏݨ‬ɦࢫȓȝʆȯ‫ݍݰ‬ȄȲɽɀ
 ɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫʅ ȱɦȄ֗1ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɻʊɨɏࢫɝ ɨɈ ʆࢫȆɭ
ࢫȑ ɱȄɽȡ ࢫɑʊɮȡ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɺɦֺ Ɍ ȉࢫʏ‫ڎ‬ȳȕࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫȓɨɢȼ ɭࢫȳ Ƀ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫȆɳȗɛɼࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȩ ȍȿ Ƿ
ࢫ‫ف‬؈ȝɟࢫȩ ȍȿ ǷࢫȲɽɺɌ ɦȄࢫȟ ʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ݏݳ‬Ɉ ɀ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸɼࢫ֗ɷȲȄȳ ɜȗȷ ȄɼࢫɻɳɭǷࢫȮȯ‫ٮڈ‬ɼ֗ɑɮȗȣ ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȒȆʊ‫ݍݰ‬Ȅ
ࢫ֗ɷȳɃ Ȇȧ ɼࢫɻʊɃ Ȇɭࢫɖ ȳɐʇࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦࢫȄȯǾȆɏࢫȆɮ‫ࢫ ܷݵ‬ȆʆȮȆɀ ȗɛȄࢫȆɏɼȳȼ ɭࢫɾ ȳʆࢫɵ ɭࢫɪ ɢɗࢫ֗ɤ Ȇɮɐȗȷ ‫ט‬
ࢫʎɭȄȳ ȡ ǻࢫ‫ع ۜܣ‬ȆɭࢫɻɦࢫɼǷࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫɰ ؈ɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫȯȧ ǷࢫɼǷࢫȓɦɼȯɦȄࢫʏࢭࢫȆɜȉȆȷ ࢫɼǷࢫȆʊɦȆȧ ࢫȆɘ ɋɽɭࢫɰ ȆɠࢫǴȄɽȷ
.ɤ ȄɽɭǷࢫɅ ʊʋȍȕࢫɼǷࢫɪ ȸ ɓࢫɵ ɏࢫȒȲȆȍɏࢫɎɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫȄȲɽɗࢫɤ Ȇɜʊɗࢫɖ ɼȳɐɭ
ࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȦ Ȇȣ ɱࢫʏࢭࢫȄ‫ف‬؈ȍɟࢫȲɼȮࢫȆɺɦࢫ֗ȓɺȡ ࢫɵ ɮɗࢫȆȡ ɼȮȵɭȄȲɼȮࢫȆɳɸࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȑ ɐɨȕɼ
ࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫ֗ɻȧ ȆȋȲǷࢫȔ ַ ȯɐɭɼࢫɻɦȆɮɏǷࢫɯ ‫ࢫ ݯݨ‬ȒȮȆʈȴࢫɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫʄ‫ڥ‬ȸ ʇࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʆȆɔɦȄࢫɻɓɽɨȋɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫɯ ɏȯȕɼࢫ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓʊȎɳȡ‫ כ‬ɼࢫȓʊɨȨ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȶ ɼǹȲࢫȈ Ȅȱȗȡ Ȅࢫɵ ɭࢫ‫ؠ ۜܣ‬ʋǾȳɦȄࢫɞ ȳȨ ‫ם‬Ȅࢫɣ Ȼ ࢫɰ ɼȮ
ࢫʅ ȱɦȄࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɰ ȆɮȗǾַ ȆȉࢫȓɜȝɦȄɼࢫȲȄȳ ɜȗȷ ‫ࢫ ט‬ȳɗɽȕɼࢫȲȆɮȝȘȷ ‫ࢫ ט‬ɑ‫ ܨݨ‬Ȗɼࢫ‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫȮȆɀ ȗɛַ ȆȉࢫȓɜȝɦȄ
ࢫɤ ȆɮɏǷࢫȑ ȧ Ȇȿ ࢫɪ ɠࢫɷȳɌ ȗɴʆࢫȆɭࢫȳɗɽȕࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ȓɜʊɜȧ ࢫʏࢭࢫȆ‫֗ࢫ ֿ ٰڈ‬ʅ ȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȲȄȳ ɜȗȷ ‫ࢫ ט‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫȹ ɡɐɳʆ
ࢫʎɇ ࢫʃɜȍȕࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫʅ Ƿ֗ɵ ʈȳȫ‫ ࢫ ך‬ɤ ɼȆɳȗɭࢫɵ ɏࢫɵ ʆȯʊɐȊࢫɻɦȄɽɭǷɼࢫɻɇ Ȇȼ ɲࢫʎɜȍʆࢫɰ Ƿࢫɽɸɼࢫַ Ƿࢫɤ ȄɽɭǷɼ
ࢫʏࢭࢫȮȯȼ ȖࢫȆɭࢫȄȰǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȲȆȼ ȘɱȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȯɏȆȸ Ȗࢫɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫɵ ɡɦ.‫اﻟﻜﺘﻤﺎن‬
ࢫɰ Ƿࢫȟ ʊȧ ࢫȓʊɮɸɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɪ ȫ ȄȮࢫȆɺɜʊɜȨ ȗɦࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڥ‬ȸ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ‫ם‬ȆɱǼɗࢫȓɜʊɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏࢭɼ .ȆɺɜʊȍɈ ȕ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȯǾȄɽɘɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȲȆȼ ȘɱȄࢫǴȄȳ ȡ ࢫɵ ɮɟɽɳȍɦȆȉࢫɝ ‫ݏݰ‬ʆࢫʅ ȱɦȄࢫȲȳɄ ɦȄ
.ȆɺɜɜȨ ȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆ

.29ࢫȾ ࢫ֗2010ࢫ֗Ȕ ɼ‫ف‬؈ȉࢫ֗ȓʊɛɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ʈȴࢫȔ ȄȲɽȼ ɴɭࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫࢫȵ ʆȆɗࢫȳ ɮȷ ࢫ-1

8
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȓɐʊȍɈ ɦȄࢫȩ ʊɃ ɽȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ɮɐɲࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫɷȱɸࢫȓʊȿ ɽɀ ȫ ࢫȩ ʊɃ ɽȕࢫɪ ʊȎȷ ࢫʏࢭɼ


ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʎɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓɱȴȄɽ‫ם‬Ȅࢫɯ ț (ɤ ɼ‫ࢫ כ‬ɪ ɀ ɘɦȄ)ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɺɦȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅ
.(ʎɲȆȝɦȄࢫɪ ɀ ɘɦȄ)ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢɭɼ
ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɪ ɀ ɘɦȄ
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳ‫ࡧݍݨ‬ȓȿ Ȇ‫ݍ ݵ‬Ȅࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȓɐʊȍɈ ɦȄ
ࢫɣ ɨȸ ‫ם‬ȄࢫȆɸȲȆȍȗɏ Ȇȉࢫ֗ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫ‫ف‬؄ɐɦȄɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫɯ Ɍ ɐɭࢫɯ ȗȕ
ࢫȈ ȆɢȕȲַ ࢫȓʊɗȳɀ ɭࢫ‫ف‬؈ɓ ࢫɾ ȳȫ Ƿࢫɚ ȳɇ ࢫȮɽȡ ɼࢫɵ ɭࢫɑɳɮʆࢫַ ࢫȄȱ ɸ .ȆɸɽɮɱɼࢫȆɸȳțȆɢȗɦࢫȓɦɽɺȷ ࢫ‫ف‬؆ɟ‫כ‬
ࢫȆ‫٭ڈ‬Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫ ɬɽɜʆࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ ȒȲȱ ɜɦȄࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫ Ȇɏ Ȯɽȗȸ ɭࢫ ɣ ɳȍɦȄࢫ ȩ ȍɀ ʆࢫ ɻʊɨɏɽ ɮǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫ ɷȱ ɸ
ࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫȆɭȆɸࢫȄȲɼȮࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɷȱ ɺɦࢫɰ Ǽɗࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȋɼࢫ֗Ȓȯ ʆȯ ɏ ࢫȓɸɽȍȼ ɭࢫȔ ַ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȆɸȲȆɮȝȘȷ Ȇȉ
ࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫɎ ȆȍȕǻɼࢫǴȆȷ Ȳǻࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏ ࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓʆȆɛɽɦȆȉࢫȓʆȄȯ ȉࢫȄȱ ɸɽȉȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫȓʊɦɼȯ ɦȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࢫș ɀ ɱࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɷȱ ɸ ࢫɪ ȫ ȄȮࢫȔ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦ‫ ט‬ɼࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɵ ɭ
ࢫȲȄȳ ɛǻɼࢫȆ‫ ْڈ‬ɘɦȆȬ ɭࢫɯ ʈȳȣ ȕɼࢫȆʊɱȄȯ ʊɭࢫȆɺɜʊȍɈ ȕࢫɾ ȯ ɭࢫȓȍɛȄȳ ɭࢫɯ țࢫ֗ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱ ɸࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫȓʊɳɐ‫ם‬Ȅ
.Ȇ‫ ٕڈ‬ɘɦȆȬ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫȓʊǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅ
ࢫɰ ؈ȗɈ ɜɱࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɚ ȳɈ ȗɱࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࢫȓɐʊȍɈ ɦȄࢫȲȆɺɋׁɼ
ࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɤ ֺ ɔȗȷ ȄࢫȓʊɱȆȝɦȄɼ (ɤ ɼ‫ࢫ כ‬ȟ Ȩ ȍ‫ם‬Ȅ)ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓʊɸȆɭࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ɰ ؈ȗɮɺɭ
.(ʎɲȆȝɦȄࢫȟ Ȩ ȍ‫ם‬Ȅ)ɤ Ȅɽɭֿ ȆɄ ʊʊȎȗ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ‬

9
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ȟ Ȩ ȍ‫ם‬Ȅ


ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳȡ ࡧȓʊɸ Ȇɭ
ࢫɵ ɭȵɦȄࢫ‫ف‬؄ɏࢫȔ ȲɽɈ ȕࢫɯ ț،1ȆʊȎȸ ɲࢫȓȝʆȯ‫ݍݰ‬ȄࢫȳɸȄɽɌ ɦȄࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȯɐȖ
ࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫɪ ɗȆȨ ‫ם‬ȄࢫʎՌɗࢫȆɺՌȸ ɘɱࢫș Ƀ ȳɗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ȳ ɸȄɽɌ ɦȄࢫɯ ɸǷɼࢫȳ Ɉ ȫ Ƿࢫɵ ɭࢫȒȯȧ Ȅɼࢫș Ȩ ȍȿ Ǹɗ
ࢫȓɘɀ ȉࢫȓɮɌ ɳ‫ם‬ȄࢫȓՌɮ ʈȳ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫʏ‫ڤ‬Ȇɮȗȡ‫ࢫ ט‬ɵ ɭ‫ כ‬ɼࢫʅ ȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɵ ɭֿ Ȇȉࢫȓɮȗɺ‫ם‬ȄࢫȓʊɨȨ ‫ם‬Ȅɼࢫȓʊɮʊɨɛ‫ ל‬ɼ
ࢫȆɺɜʈȳɇ ࢫȯȣ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫȓɏɼȳՌȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȓɈ ȼ ɲ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȔ ֺ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬ȆȉࢫȆɜʊțɼࢫȆɇ ȆȍȕȲȄࢫɉ ȍȕȳȕࢫ‫ ࢼܣ‬ɗ .2‫ﻋﺎﻣﺔ‬
ࢫȓɦɼȆȨ ɭࢫȆɺɦࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫȔ ȆՌʊɨɮɏࢫǴȄȳ ȡׁ ࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȄɽɳɜɦȄࢫ‫ف‬؄ɏࢫȠȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻ
ࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɪ Ȩ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȲȯՌɀ ɭࢫɽՌɸ ࢫɵ ɭȵՌɦȄࢫ‫ف‬؄ɏࢫə ɨȗȫ ȄࢫȆɭɼࢫ֗ȓʊɏȳȻ ࢫȓɘɀ ȉࢫɾ ȳȫ ǷࢫȒȳɭࢫȒȮɽɐɦȄ
.ɣ ɦȰࢫʏࢭࢫȓɭȯȬ ȗȸ ‫ם‬Ȅࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄɼࢫȑ ʊɦȆȷ ‫ כ‬ɼ
ࢫȯȧ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɭȆɳɦȄɼࢫȓɭȯɜȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɦȆɐɦȄࢫ ɤ ɼȮࢫə ɨȗȬ ɭࢫʏࢭࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɸࢫȔ ȳȼ ȘɱȄࢫȯɜɦɼ
ࢫɵ ʆ‫ف‬؈ȝɡɨɦࢫȆȍʈȳɓࢫɼȯȍʆࢫɰ Ȇɠࢫɪ ȉࢫȆɗɼȳɐɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫʅ Ƿࢫ‫ݏݳ‬Ɉ ɀ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫɵ ɡʆࢫɯ ɦࢫɵ ɡɦ֗3‫ﺳﻮاء‬
.ȓɜʊɛȮࢫȓɘɀ ȉȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɸࢫȓʊɸȆɭࢫȓȷ ȄȲȮࢫȑ ȣ ʆࢫȄȱɺɦࢫ֗ȶ ȆɳɦȄࢫɵ ɭ
ࢫȳ ȿ ȆɳɐɦȄࢫɅ ɐȍɨɛȳɈ ȗɦȄࢫȆɳɭࢫ‫ غ ۜܣ‬ȗɜʆࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓʊɸȆɭࢫȓȷ ȄȲȯɦࢫɰ ǼɗȄȱɺɦ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫɪ ȧ Ȅȳ ɭɼࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɸࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ș ɗȳɏࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫə ʈȲȆɐȗɦȄࢫə ɨȗȬ ɭࢫʏࢭࢫȓɨȝɮȗ‫ם‬Ȅ
.(ʎɲȆȝɦȄࢫȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ)ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɺɦࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫə ʊʊɡȗɦȄɼ (ɤ ɼ‫ࢫ כ‬ȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ)ɞ ɽɳȍɦȄࢫ‫ف‬؄ɏ

ࢫȆɺɄ ɐȊࢫɑǿȆɛɼࢫȒȯɏࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɻɜɘɦȄࢫȲȆȻ Ƿࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȒȳɸȆɌ ɦࢫʏ‫ ڏ‬ʈȲȆȗɦȄࢫȮȄȯȗɭַ ࢫɝ ʊɛȮࢫȯʆȯȨ ȕࢫȯȡ ɽʆࢫַ ࢫȓɜʊɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏࢭࢫ-1
ࢫȔ ȆʆַɽɦȄࢫʏࢭࢫȆʊɗȆ‫ם‬ȄࢫǴȆɄ ɏǷࢫɅ ɐȊࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ș ɭȆɛࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɑȡȳȕࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫɾ ǷȲࢫɵ ɭࢫɯ ‫ ٔڈ‬ɮɗ .ʅ ȮȆɀ ȗɛȄࢫȳȫ‫ ך‬ɼࢫ֗ʎǿȆɄ ɛ
ࢫȓȀɘɦȄࢫȔ ȄȰࢫȓʊɱȯɐ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ɮɐɦȄࢫɪ ȍɜȕࢫȓʊɡʊȕȆɭɽȕɼǷࢫȔ ַ Ȇȸ ɓ ࢫǴȄȳ ȼ Ȋࢫ֗‫ع ۜܣ‬Ȇ‫ם‬ȄࢫɰȳɜɦȄࢫȔ Ȇʊɴʈȳȼ ɏࢫɤ ֺ ȫ ࢫȓʊɡʈȳɭ‫ࢫ כ‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅ
ࢫɣ ɨȕࢫȮȄȳ ʆǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫȒȲȆȣ ȕࢫȮɼȮȳɭࢫɵ ɭࢫǴȵȡ ࢫȓɗȆɃ ǻࢫ ʅ ȳȣ ʆࢫɬɽʆࢫɪ ɠࢫȓʆȆ‫ࢫ ٰڈ‬ʏࢭɼࢫ֗ȹ Ȋֺ ‫ם‬Ȅࢫɪ ȸ ɔɦࢫȳȡ ǸɟࢫȒ‫ف‬؈ɔɀ ɦȄ
ࢫȆ‫ ٔڈ‬ɏࢫȓ‫ ّڈ‬ȼ ɦȄࢫȯɐȍȕࢫʎɠࢫȔ ַ Ȇȸ ɔɦȄ
ࢫɻɭȆʊɛࢫࢫȯɳɏࢫ֗ʎɲɽȉȆɠࢫɤ Ƕȉࢫࢫ‫ف‬ ؈ɺȼ ɦȄ (ࢫʎɲɽȉȆɠࢫȹ ɲɽɘɦȄ)ࢫȔ ȆȉȆɀ ɐɦȄࢫɪ ȡȲࢫȓɮɟȆȨ ɭࢫȯɳɏ ࢫ1932ࢫȓɳȷ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɺɐȡȳʆࢫࢫɵ ɭࢫɯ ‫ ٔڈ‬ɮɗ
ࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɵ ɏࢫȓȣ ȕȆɳɦȄࢫȦ ȆȋȲ‫ࢫ כ‬ɯ ‫ࢫ ݯݨ‬ȳʆȯɜȕࢫʏࢭࢫȓɔɦȆȍ‫ם‬Ȅࢫɑɭࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɣ ɨȕࢫɑɭࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɻɦȄɽɭǷࢫɵ ɭࢫȯǾȆɐɦȄࢫɉ ɨȬ ȉ
.ȑ ǾȄȳ Ʉ ɦȄࢫɑɗȮࢫɵ ɭࢫɻȋȳ‫ࢫٮڈ‬ɵ ɏࢫȆɮɱǻࢫ֗ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɛɽɦȄࢫɣ ɦȰࢫʏࢭࢫɯ ɟȆȨ ʆࢫɯ ɦࢫɵ ɡɦࢫ֗ȓɏɼȳȼ ɭࢫȆɺɨɐ‫ݍݨ‬
ࢫȓȍȗɡɭࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ )ࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɈ ȍȕȳ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓɮʈȳȡ ࢫ֗ə ʈȳȼ ɦȄࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɦȆȫ :ࢫȳɌ ɱǷࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫɪ ʊɀ ɘȗɨɦ
.27Ⱦ ࢫ֗2012ࢫ֗ɂ ȆʈȳɦȄࢫ֗ȮȆɀ ȗɛ‫ ל‬ɼࢫɰ ɽɱȆɜɦȄ
ࢫɬɽɨɐɦȄࢫʏࢭࢫɷȄȲɽȗɟȯɦȄࢫȒȮȆɺȻ ࢫɪ ʊɳɦࢫȓȧ ɼȳɇ Ƿࢫ֗ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫ֗ɖ ֺ ȫ ࢫɵ ʆȯɦȄࢫȲȯȉ :ȳɌ ɱǷࢫ-2
.33‫و‬32ࢫȾ ࢫ֗2011ࢫ֗ȓɳȕȆȉࢫ֗ࢫȳ Ʉ ‫ࢫݍݵ‬Ƞ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ȓʊɱɽɱȆɜɦȄ
ࢫȲȄȮࢫ֗Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȲɼȮɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȔ ȆʊɨɮɐɦࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȲȆț‫֗ࢫ ך‬ɂ ɽɏࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏࢫȔ ɽɘȿ ࢫ-3
.03Ⱦ ࢫ֗2003ࢫ֗ȒȳɸȆɜɦȄࢫ֗ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɄ ‫ ٔڈ‬ɦȄ

10
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ


Ȇɺɨȧ Ȅȳɭɼ ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳȡ ࡧə ʈȳɐȖ

ࢫɤ ɼȄȯȗɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫ‫ݏݳ‬Ɉ ɀ ɭࢫ֗ȆɱȳɟȰࢫɰ Ƿɼࢫɝ ȍȷ ࢫȆɮɟ 1ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫɼǷࢫɅ ʊʋȍȕࢫ‫ݏݳ‬Ɉ ɀ ɭࢫ‫ف‬؄ȗɐʇ


ࢫȓʊɮʊɨɛ‫ ל‬ɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫɪ ɗȆȨ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɠࢫʏࢭࢫȄȳ ȫ ǺɭࢫɻɦɼȄȯȕࢫɾ ȳȡ ࢫɵ ɡɦ .ȮȆɀ ȗɛ‫ ט‬ɼࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɯ ɦȆɏࢫȲȆɇ ǻࢫʏࢭ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɉ ȍȕȳȕࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɰ Ƿࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ֗ȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȇȉࢫȓɮȗɺ‫ם‬ȄࢫȓʊɨȨ ‫ם‬Ȅɼ
ࢫ֗ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬ȄࢫȮȆȸ ɘɨɦࢫɅ ɸȆɳ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɏࢫȒȯʊɐȊࢫɰ ɽɢȕࢫȆɭࢫȒȮȆɏࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȓɈ ȼ ɲǸȉࢫ‫ف‬؈ȍɟࢫȯȧ
ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫɰ ǷࢫȆɮɟ (ɤ ɼ‫ࢫ כ‬ɎȳɘɦȄ).2ȓʊɏɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫȈ ɽțࢫʅ ȯȕȳȕࢫʏ‫ۂ‬ɼࢫɾ ȳȫ ǷࢫȒȳɭࢫȮɽɐȖࢫɰ Ƿࢫɤ ɼȆȨ ȗɗ
(ʎɲȆȝɦȄࢫɎȳɘɦȄ)ȓʊɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɝ ɜȨ ȕࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫɪ ȧ Ȅȳ ɭࢫȒȯɐȊࢫ‫ﺗﻤﺮ‬
ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɎȳɘɦȄ
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳȡ ࡧə ʈȳɐȖ
ࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ʈȳȣ ȗȉࢫș ɭȆɛɼࢫ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɺɦࢫȄ‫ف‬؈ȍɟࢫȆɭȆɮȗɸȄࢫɤ ɼȯɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫș ɦɼǷ
ࢫɣ ɦȰࢫ ɑȡȳʈɼ.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫə ʈȳɐȖࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫȓȿ Ȇȫ ࢫ ،Ȇ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫȆɮʊɘȗɘɨȗȫ Ȅࢫɵ ɡɦ
ࢫɚ ȳɈ ȉࢫɯ ȗʆࢫȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫʎɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɞ ɽɨȸ ɦȄࢫɰ Ƿɼࢫȓȿ Ȇȫ ࢫ֗ɯ ʈȳȣ ȗɦȄࢫʏࢭࢫȓʊɐʉȳȼ ȘɦȄࢫȓȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫɖ ֺ ȗȫַ
ࢫɅ ɐȊࢫ ʏࢭࢫ ǴȄɽȷ ࢫ ȓɭȯɜ‫ם‬ȆɘʈȲȆɐȗɦȄࢫ ə ɨȗȬ ɭࢫ ɰ ȆʊȎȕࢫȯȉࢫַ ࢫ Ȅȱɺɦ .ȓɏɽɳȗɭɼࢫ ȓɘɨȗȬ ɭࢫ Ȕ Ȇʊɳɜȕɼ
.(‫)ﺛﺎﻟﺜﺎ‬ȓɱȲȆɜ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ɱȄɽɜɦȆɄ ɐȊࢫʏࢭࢫȄ‫ف‬؈ȫ Ƿɼࢫ،(‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ȓʊɺɜɘɦȄࢫə ʈȲȆɐȗɦȄࢫ،(‫)أوﻻ‬ȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ȆʊɛȆɘȕ‫ט‬
ȓʊɦɼȯ ɦȄࡧȔ ȆʊɛȆɘȕ‫ࡧ ט‬Ʌ ɐȊࡧʏࡩࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳȡ ࡧə ʈȳɐȖ -‫أوﻻ‬
ࢫȓɈ ȼ ɲ‫ࢫ כ‬ɎȄɽɱǷࢫɵ ɭࢫȄȯʆȯȡ ࢫȆɏɽɱࢫɪ ȝɮȕࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽɠࢫ֗ʏ‫ڲ‬ ɼȮࢫȯɐȊࢫɤ Ȅɽɭֿ ȆɄ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȔ ȱȫ Ƿ
ʄ‫ڲ‬ǻࢫɎȲȆȸ ȘɦȄࢫʏࢭࢫɬȆɮȗɸ‫ࢫ ט‬ȄȱɸࢫȲɽɨȍȕ֗ɯ ɦȆɐɦȄࢫɰ Ȅȯɨȉࢫȑ ɨɓǷࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫʎɲȆɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ֗ȓɮɌ ɳ‫ם‬ȄࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ל‬
ࢫȆɭȆɮȗɸȄࢫ Ȇɺɦࢫ ș ɦɼǷࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ ȓʊɦɼȯɦȄࢫ Ȕ ȆʊɛȆɘȕ‫ ࢫ ט‬ʏࢭࢫ ə ʈȲȆɐȖࢫ Ȓȯɏࢫ Ȇɺɦࢫ ș ɭȯɛࢫ ȯɜɗࢫ Ȇɺɮʈȳȣ ȕ
:Ȇ‫ ٔڈ‬ɭ3‫ﺑﺎرزا‬

ࢫ‫ݏݳ‬Ɉ ɀ ɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɝ ɨɇ ǷࢫȆɭࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ‫ݏݳ‬Ɉ ɀ ɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɝ ɨɇ Ƿࢫɵ ɭࢫȆ‫ ٔڈ‬ɮɗࢫȓʊɮȸ ȘɦȄࢫʏࢭࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫș ɘɨȗȫ Ȅࢫ-1
.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ
ࢫȓɭȆɐɦȄࢫǽȮȆȍ‫ם‬ȄɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫ‫ف‬؈ʆȆɐ‫ם‬Ȅࢫɑɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʈȳȡȵɦȄࢫȯɏȄɽɜɦȄࢫɝ ɗȄɽȕࢫȮɼȯȧ »ࢫ֗ȓʊɟȴࢫʅ ȳɭɽɏ :‫أﻧﻈﺮ‬
.12Ⱦ ࢫ֗2012ࢫȓɳȸ ɦࢫ3ࢫɼࢫ2ȮȯɐɦȄࢫ֗ȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȔ ȄȲȆȼ Șȷ ‫ ט‬ɼࢫȔ Ȇȷ ȄȲȯɨɦࢫȓʊȋȳɔ‫ם‬Ȅࢫȓɨȣ ‫ם‬Ȅࢫ،«ʎǿȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɨɦ
ࢫ֗2005ࢫ֗ɰ Ȇɮɏࢫ֗ɑʉȴɽȗɦȄɼࢫȳ ȼ ɴɨɦࢫȓɗȆɜȝɦȄࢫȲȄȮࢫ֗ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮࢫ֗ʎǿȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫ-2
.28‫ص‬
3
- BERTOSSA Bernard, « La coopération judiciaire internationale et blanchiment », in Colloque
organisé par le centre français de droit comparé, La lutte internationale contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, société de législation comparée, Paris, 2007, p61.

11
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫ֗(‫)ت‬ʎȌɼȲɼ‫ ࢫ כ‬ȹ ɨȣ ‫ם‬Ȅࢫ ȓʊɛȆɘȕȄࢫ ،(‫)ب‬ȓʊɦɼȯɦȄࢫ ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫ ɪ ɮɐɦȄࢫ ȓɏɽɮȣ ɭࢫ ،(‫)أ‬Ȇɳʋʊɗࢫ ȓʊɛȆɘȕȄࢫ
(‫)ج‬ȓʊɳɇɽɦȄࢫ‫ف‬؄ɏࢫȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫ(‫)ث‬ȮȆȸ ɘɦȄࢫȓȨ ɗȆɢ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻣ‬
:ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳ‫ࡧݍݨ‬1988ࡧȆɳʋʊɗࡧȓʊɛȆɘȕȄࡧə ʈȳɐȖࡧ-‫أ‬
ࢫ‫ف‬؄ȗɐȖࢫȟ ʊȧ ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȔ ȄɽɈ ‫ݍݵ‬Ȅࢫɯ ɸǷࢫɵ ɭࢫ1ȆɳʋʊɗࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫȯɐȖ
ࢫ.3ɻȗȨ ɗȆɢɭࢫȒȲɼȳɄ ȉࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄࢫɑɮȗȣ ‫ם‬ȄࢫȓɏȆɳɛࢫȔ ȯȸ ȡ ɼࢫ2ɻɮʈȳȣ ȗɦࢫǴȆɄ ɏ‫ࢫ כ‬ș ɏȮࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫɤ ɼǷ
ࡧ– 1/ࡧȈ » :ɻɱǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȠɼࢫȈ ࢫȒȳɜɗࢫ03ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫș ɗȳɏࢫȯɛɼ
ࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳɭࡧɯ ǾȄȳ ȡ ࡧɼǷࡧȓɮʈȳȡ ࡧȓʆǷࡧɵ ɭࡧȒȯ ɮȗȸ ɭࡧȆ‫ ٰڈ‬ǸȉࡧɯɨɐɦȄࡧɑɭࡧȆɺɨɜɱࡧɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɪ ʈɽ Ȩ ȕ
ࡧɷȱ ɸࡧɪ ȝɭࡧʏࡩࡧɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࡧ ט‬ɤ ȆɐɗǷࡧɵ ɭࡧɪ ɐɗࡧɵ ɭࡧɼǷࡧ֗ȒȳɜɘɦȄࡧɷȱ ɸࡧɵ ɭ (‫)أ‬ȓʊɏȳɘɦȄࡧȒȳɜɘɦȄࡧʏࡩ
ࡧȯ ɀ ɛࡧɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ ׀‬ɦࡧࡧɎ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧȲȯ ɀ ‫ם‬Ȅࡧɻʈɽ ɮȕࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻࡧɖ ȯ ‫֗٭ڈ‬ɯ ǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄࡧɼǷࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ
ࡧɵ ɭࡧȔ ֺ ɗ‫ࡧ ל‬ʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɯ ǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄࡧɼǷࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࡧɷȱ ɸࡧɪ ȝɭࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧʏࡩࡧɆ Ȳɽ ȗɭࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ʅ ǷࡧȒȯ ɏ Ȇȸ ɭ
.ɻɦȆɐɗֿ ࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȑ ɛȄɽ ɐɦȄ
ࡧࡧɼǷࡧȆ‫ ٕڈ‬ɗࡧɖ ȳɀ ȗɦȄࡧȓɜʈȳɇ ࡧɼǷࡧȆ‫ ٰڈ‬ȆɢɭࡧɼǷࡧȆɸȲȯ ɀ ɭࡧɼǷ֗ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ȓɜʊɜȧ ࡧɻʈɽ ɮȕࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻࡧ– 2
ࡧɯ ǾȄȳȡ ࡧɼǷࡧȓɮʈȳȡ ࡧɵ ɭȒȯ ɮȗȸ ɭࡧȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࡧɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧ֗Ȇ‫ ْڈ‬ʊɡɨɭɼࡧ֗Ȇ‫ࡧ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࡧɚ ɽ ɜ‫ݍ ݰ‬ȄࡧɼǷࡧȆ‫ ْڈ‬ɟȳȧ
ࡧɤ ȆɐɗǷࡧɵ ɭࡧɪ ɐɗࡧɵ ɭࡧȒȯ ɮȗȸ ɭࡧɼǷࡧ֗ȒȳɜɘɦȄࡧɷȱ ɸࡧɵ ɭ (‫)أ‬ȓʊɏȳɘɦȄࡧȒȳɜɘɦȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳɭ
.ɯ ǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄࡧɼǷࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࡧɷȱ ɸࡧɪ ȝɭࡧʏࡩࡧɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ט‬
:ʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧɻɭȆɌ ɳɦࡧȓʊȷ Ȇȷ ‫ࡧ כ‬ɯ ʊɸȆɘ‫ם‬ȄɼࡧȓʈȲɽ ȗȷ ȯ ɦȄࡧɻǾȮȆȍɭࡧȒȆɏ Ȅȳɭࡧɑɭ ࡧ-‫ج‬
ࡧɵ ɭࡧȒȯ ɮȗȸ ɭࡧȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࡧ֗Ȇɺɮɨȸ Ȗࡧș ɛɼࡧ֗ɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɬȄȯ Ȭ ȗȷ ȄࡧɼǷࡧȒȴȆʊȧ ࡧɼǷࡧȈ Ȇȸ ȘɟȄ-1
ࡧɵ ɭࡧȒȯ ɮȗȸ ɭɼࡧȒȳɜɘɦȄࡧɷȱ ɸࡧɵ ɭ (‫ࡧ)أ‬ȓʊɏȳɘɦȄࡧȒȳɜɘɦȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳɭࡧɯ ǾȄȳ ȡ ࡧɵ ɭࡧȓɮʈȳȡ
֗ɯ ǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄࡧɼǷࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࡧɷȱ ɸࡧɪ ȝɭࡧʏࡩࡧɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࡧ ט‬ɤ ȆɐɗǷࡧɵ ɭࡧɪ ɐɗ

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗41-95ࢫɯ ɛȲࢫ‫؟ ۜܣ‬ȆǾȳɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳ ǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫș ɛȮȆȿ ࢫ-1
2
- MANI Malorie, L’union européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent, L’Harmattan,
Paris, 2003, p46.
-PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le blanchiment
d’argent: Aspects juridiques, Thèse de doctorat en droit, Université de Nice Sophia- Antipolis, 2008,
p51.
ࢫ֗ȆɸȮȄɽɭࢫɵ ɭࢫʅ Ƿࢫʏࢭ (ɪ ʊȸ ɓࢫɼǷࢫɅ ʊʋȍȕ )ࢫʅ ǷࢫȒȳȻ ȆȍɭࢫȒȲɽɀ ȉࢫ‫ݏݳ‬Ɉ ɀ ‫ם‬ȄࢫɬȯȬ ȗȸ Ȗࢫɯ ɦࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬ɑɭࢫ-3
.ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸ ࢫɵ ɭࢫ3ɼࢫ1ࢫȮȄɽ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȯɮȗȸ ‫ם‬Ȅɼࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɺɦࢫʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫɪ ɐɘɨɦࢫʎɌ ɘɨɦȄࢫə ȿ ɽɦȄࢫș ɭȯȬ ȗȷ Ȅࢫɪ ȉ
- BROYER Philippe,L’argent sale dans les réseaux de blanchiment, L’Harmattan, Paris, 2000, p323.
- BENILLOUCHE Mikael & MARECHAL Jean-Yves, Leçons de droit pénal spécial, Ellipses
Edition, Paris, 2011, p144.

12
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

.1«...ȓȡ Ȳȯ ɭࡧȮȄɽ ɭࡧɼǷࡧ֗ȮȄɽ ɭࡧɼǷࡧȔ Ȅȯ ɐɭࡧȒȴȆʊȧ -2


ࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫɚ ȆɈ ɳȕȳɀ ȧ ࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫɰ ǷࢫȆɳɸࢫɍ ȧֺ ʆࢫȆɭɼ
ࢫȓʊɛȆɘȕ‫ ࢫ ט‬ɷȱɸࢫ ɰ Ƿࢫ Ȇɮɟ .2ɾ ȳȫ‫ ࢫ כ‬ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫ ɵ ɭࢫ Ȇɸ‫ف‬؈ɓࢫ ɰ ɼȮࢫ ،‫ ࢫاﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‬Ȕ Ȅȳ țǺ‫ם‬Ȅɼࢫ Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅ
ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȑ ɡȕȳɭࢫȔ ֺ ɗǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʅ ȮǺʆࢫȆɮɭࢫȄȯɮɏࢫɪ ɐɘɦȄࢫȑ ɡȕȳʆࢫɰ Ƿࢫ֗Ȉ ȆɜɐɦȄɼࢫɯ ʈȳȣ ȗɨɦࢫș ɇ‫ف‬؅Ȼ Ȅ
ࢫɷȱɸࢫș ɭȳȡ ɼ .3Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɷȲȯɀ ɭɼࢫɤ Ȇ‫ם‬ȄࢫȓɜʊɜȨ ȉࢫɻɮɨɏࢫȔ Ȇȍțǻࢫȓȋɽɐɀ ɦࢫȄȳ Ɍ ɱࢫȈ ȆɜɐɦȄࢫɵ ɭ
4
.ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɛɼࢫɪ ɺȸ ʇࢫʅ ȱɦȄࢫɞ ɽɨȸ ɦȄࢫȳ ɸȆɌ ɭࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؈ȝɡɦȄȓʊɛȆɘȕ‫ט‬
ࢫɤ ɽɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɯ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɼǷࢫȒȯɮȗȸ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫֗ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫȑ ȸ ȧ ࢫȔ ֺ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȇȉࢫȯɀ ɜʆ
ࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫɵ ɭࢫȒȳȻ Ȇȍɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȒȳȻ ȆȍɭࢫȓɜʈȳɈ ȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȓȷ ɽɮɨɭ֗ȓȗȉȆțࢫɼǷࢫȓɦɽɜɳɭ֗ȓʆȮȆɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȓʆȮȆɭࢫ֗Ȇɺɏɽɱࢫɰ ȆɠࢫȆʆǷࢫɤ ɽȿ ‫ ࢼܣࢫ כ‬ɗ֗ɤ Ȅ‫ـ ـﻮ‬ɭ‫أﻣـ ـﺎ כ‬.
.Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ɝ ɨɐȗɭࢫɝ ȧ ࢫʅ ǷࢫɼǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɣ ɨȕࢫș Ȏȝȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɞ ɽɢɀ ɦȄɼࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȔ ȄȯɳȘȸ ‫ם‬Ȅࢫ֗ȓȷ ɽɮɨɭ
ࢫ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɛɼࢫɪ ɺȸ ʇࢫʅ ȱɦȄࢫɞ ɽɨȸ ɦȄࢫȳɸȆɌ ɭࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؈ȝɡɦȄࢫɯ ʈȳȣ ȗȉࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫș ɭȆɛ
ࢫ֗ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ʏࢭࢫȒȮȯȨ ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɱֺ ɏࢫɯ ɺɄ ȧ ɼǷࢫ‫ف‬؈ɔɦȄࢫɅ ʈȳȨ ȕࢫɬȳȡ ࢫȓɺȡ ࢫɵ ɮɗ
ࢫǺɇ ȄɽȗɦȄࢫɼǷࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ʏࢭࢫȒȮȯȨ ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫʅ ǷࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫʏࢭࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ɬȳȡ ࢫɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭɼ
.ȆɸǴȄȴǻࢫȒȲɽȼ ‫ם‬ȄࢫǴȄȯȉǻࢫɼǷࢫ֗Ȇɺɨʊɺȸ ȖࢫɼǷࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬ȄࢫɼǷ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫɎɼȳȼ ɦȄࢫɼǷࢫ֗ɣ ɦȰࢫʄ‫ڴ‬ɏ

ࢫ֗2009ࢫ֗ȓʈȲȯɳɡȷ ‫֗ࢫ ל‬ȳȼ ɴɨɦࢫȒȯʆȯ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɐɭȆ‫ݍݨ‬ȄࢫȲȄȮࢫ֗Ȇ‫ ْڈ‬Ȩ ɗȆɢɭࢫȔ Ȇʊɦǵɼࢫɤ Ȅɽ‫ם‬Ȅࢫɪ ȸ ɓࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȨ ɭࢫɰ ȆʈȳɐɦȄ -1
.105‫ص‬
2
- LOPES DE LIMA Farah José Antonio, La lutte contre le blanchiment d’argent en Europe: Apport
pour une réflexion sur la transposition du modèle européen au Mercosur, Thèse de doctorat en droit
pénal, Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, 2008, p57.
ࢫȓɦȆȷ Ȳࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ɰ ȲȆɜ‫ם‬ȄɼࢫʎȖȄȲȆɭ‫ࢫ ל‬ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓɮʈȳȡ ࢫ֗ɯ ʊȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɯ ʊɸȄȳ ȉǻ -3
.24Ⱦ ࢫ֗2009ࢫ֗ȓʈȲȯɳɡȷ ‫ࢫ ל‬ȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬ȄࢫʏࢭࢫɷȄȲɽȗɟȮࢫȒȮȆɺȻ ࢫɪ ʊɳɦ
. 64Ⱦ ࢫ֗2001ࢫ֗ȒȳɸȆɜɦȄࢫ֗ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɄ ‫ ٔڈ‬ɦȄࢫȲȄȮࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓɺȡ ȄɽɭࢫʏࢭࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȓȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫ֗ȮɽɮȨ ɭࢫȽ ʋȍɟ :ȆɄ ʆǷࢫȳ Ɍ ɱȄ
- SHEHU Abdullali, « Les produits de la criminalité et du blanchiment d’argent » in DION Michel, La
criminalité financière (prévention, gouvernance et influences culturelles), De boeck, Bruxelles, 2011,
p111.
ࢫɪ ʊȸ ɓࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫʏ‫ڲ‬ɼȯɦȄࢫɰ ɼȆɐȗɨɦࢫȓʊǾȄȳ ȡ ǻࢫɬȆɢȧ Ƿࢫ-ࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ș ɳɮɄ ȕࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫə ʈȳɐȖࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɗȆɃ ǻࢫ-4
ࢫɤ ɼȯɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫș Ƀ ȳɗࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫȾ ɽɀ Ȭ ȉࢫȓ‫ ܷݰ‬ȄɼࢫȓʊǾȆɳȡ ࢫȓȷ Ȇʊȷ ࢫ –ࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫʏࢭࢫɑȷ ɽ ȗɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫș ɺȣ ȕȄɼࢫ֗Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫȒȲȆȣ ȕࢫɵ ɏࢫȓɮȡ ȆɳɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʅ ɽɈ ɳȕࢫȔ Ȇʊɟɽɨȷ ࢫɯ ʈȳȣ ȗȉࢫȆɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫǴȆɄ ɏ‫כ‬
ࢫɯ ɨɏࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɪ ɠࢫɯ ʈȳȣ ȗɦȄࢫɪ ɮȼ ʇࢫȰǻ .Ⱦ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ȟ ʊȧ ࢫɵ ɭࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɏࢫȓȣ ȕȆɳɦȄࢫɤ Ȅɽɭֿ ֺ ʊȸ ɓࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫɚ ȆɈ ɱ
ࢫǴȆɈ ȷ ɽɦȄࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɯ ʈȳ ȣ ȗɦȄࢫȮȄȯȗɭȄࢫȟ ʊȧ ࢫɵ ɭࢫɣ ɦȱɟɼࢫ֗ɞ ȲȆȼ ʇࢫɯ ɦࢫɬǷࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫʏࢭࢫɞ ȲȆȻ ࢫǴȄɽȷ ࢫȲȯɀ ‫ם‬Ȇȉ
.‫ݍݸ‬Ȅ...Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄɼࢫɰ ؈ɨȝɮ‫ם‬Ȅɼ
- LOPES DE LIMA Farah José Antonio, La lutte contre le blanchiment d’argent en Europe: Apport
pour une réflexion sur la transposition du modèle européen au Mercosur, op.cit, pp55 - 56.

13
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳ‫ࡧݍݨ‬ȓʊɦɼȯ ɦȄࡧʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࡧɪ ɮɐɦȄࡧȓɏɽ ɮȣ ɭࡧə ʈȳɐȖ-‫ب‬


ࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ȆɺɘʈȳɐȖࢫʏࢭࢫȔ ȯɳȘȷ Ȅࢫȯɛࢫ1ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫɰ ǻ
ࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬Ȅɼࢫ Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫ ʏࢭࢫȲȆȣ ȗɦȄࢫ ɯ ǾȄȳ ȡ ࢫ ȓȨ ɗȆɢ‫ם‬1988ࢫ ɬȆɐɦࢫ ȆɳʋʊɗȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫ ɯ ɭ‫ ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄ
.2ȓɜȉȆȸ ɦȄࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ə ʈȳɐȖࢫɵ ɏࢫə ɨȗȬ ʆࢫɯ ɦࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦࢫȆɺɘʈȳɐȖࢫɰ ǼɗࢫȄȱɦ֗ȓʊɨɜɐɦȄ
ࢫɰ Ƿࢫ֗3ȓɗȆɄ ‫ם‬Ȅɼࢫȓɜ‫םݏݰ‬ȄࢫȓʊɱȆɮȝɦȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄɼࢫɰ ؈ɐȌȲ‫ࢫ כ‬Ȕ Ȇʊȿ ɽȗɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫȳɺɌ ʈɼ
ࢫȲȯɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȄȰࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʅ ȳȣ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɵ ɭࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫɵ ɏࢫȒȲȆȍɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ

ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆɸȆȣ ȕȄɼࢫȔ ȆʊɳɜȗɦȄࢫȓȷ ȄȲȮࢫȓɮɸࢫʄ‫ڲ‬ ɽȗȕࢫȓʊɦɼȮࢫȓʊɭɽɢȧ ࢫȓȀʊɸࢫʏ‫֗ࢫ ۂ‬ȓʊɦɼȯɦȄࢫʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫ-1
ࢫȱɳɭࢫȓɏɽɮȣ ‫ם‬ȄࢫȔ ȵɟȲ .ȆʊɦɼȮɼࢫȆʊɨȨ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫȳʈɽɈ ȕɼࢫȮȄȯɏǻɼࢫ֗Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕɼ
.ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬ȄࢫɬȆɌ ɳɨɦࢫɰ ؈ɭȳȣ ‫ם‬Ȅࢫɤ ֺ ɔȗȷ Ȅࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʎɭȳȕࢫ‫ف‬
؈ȉȄȯȕࢫȱʊɘɳȕɼࢫȮȆɮȗɏȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɸȮɽɺȡ 1989ࢫȓɳȷ ࢫȹ ʉȲȆȍȉࢫȆɺȸ ʋȷ Ǹȕ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȄȲɽɈ ȗɨɦࢫȓȍɟȄɽɭࢫ2012ɼࢫ2003ࢫɯ țࢫ1996ࢫȓɳȷ ࢫȆ‫ ْڈ‬ɐȡ ȄȲɼࢫ֗1990ࢫȓɳȷ ࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄࢫɵ ɭࢫȄȮȯɏ ࢫȓɏɽɮȣ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȳȯȿ Ƿɼ
ࢫʅ ȱɦȄࢫɬȯɜȗɦȄࢫʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫɑȊȆȗȕɼ .ȓȝʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɤ ֺ ɔȗȷ Ȅࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȆ‫ ْڈ‬ɗȳɏ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȑ ʊɦȆȷ Ƿࢫȶ ȲȯȕࢫȆɮɟࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓɭȴֺ ɦȄ‫ف‬؈ȉȄȯȗɦȄࢫȱʊɘɳȕࢫʏࢭࢫǴȆɄ ɏ‫ࢫ כ‬ɤ ɼȯɦȄࢫɻȕȴȳȧ Ƿ
ࢫȯʊɐɀ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȍȷ Ȇɳ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȗɦȄࢫȱʊɘɳȕɼࢫȮȆɮȗɏȄࢫɑ‫ ܨݨ‬Ȗɼࢫ֗ȳɸȄɽɌ ɦȄࢫɷȱɸࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓɭȴֺ ɦȄࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȗɦȄɼࢫ֗Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕɼ
.ȓȨ ɗȆɢ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȓʊɳɐ‫ם‬Ȅࢫɾ ȳȫ‫ࢫ כ‬ȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ȆȀʊɺɦȄࢫɑɭࢫɰ ɼȆɐȗȕɼࢫ֗‫ ׿ܣ‬ɦȆɐɦȄ
- GARABIOL Dominique & GRAVET Bernard, La lutte contre le recyclage de l’argent du crime
organisé, Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure, Paris, 2001, p15.
- GARNIER Jean –Yves, « Lutte contre le blanchiment et terrorisme, vue du praticien dans le cadre de
la SR.VIL du G.A.F.I », inColloque organisé par le centre français de droit comparé, La lutte
internationale contre le blanchiment et le financement du terrorisme, société de législation comparée,
Paris, 2007, p136.
- LOPES DE LIMA Farah José Antonio, La lutte contre le blanchiment d’argent en Europe: Apport
pour une réflexion sur la transposition du modèle européen au Mercosur, op.cit, pp58 - 59.
2
- JEREZ Olivier, Le blanchiment de l’argent, 2èmeédition, La revue banque éditeur, Paris, 2003, P
180.
- DION Michel, Ethique et criminalité financière, L’Harmattan, Paris, 2011, pp157 - 158.
ࢫȹ ɘɱࢫʏࢭࢫș ɭȆɛࢫȆɮɟ .ɣ ɦȰࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ȑ ɨɈ ȕࢫȆɮɨɠࢫȆ‫ ْڈ‬ɓȆʊȿ ࢫȒȮȆɏǻɼࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄࢫɷȱɸࢫȳʈɽɈ ȗȉࢫʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫș ɭȆɛ -3
ࢫȓɭֺ ȷ ɼࢫȓȷ ֺ ȸ ȊࢫȆɺɜʊȍɈ ȕࢫɰ ȆɮɃ ࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫȮȲɼࢫȆɮȉࢫɬȆȗɦȄࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ ט‬ɼࢫȩ ʊ‫ ܶݰ‬ɦȄࢫɝ ʊȍɈ ȗɦȄࢫȓɐȊȆȗɮȉࢫș ɛɽɦȄ
.ȒȯǾȆɗࢫɰ ɼȯȋɼࢫɚ Ȳɼࢫʏ‫ڴ‬ɏࢫȄ‫ف‬؄ȧ ࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄࢫʎɜȍȕࢫַ ࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ɼࢫ֗Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȒȮɽȼ ɴ‫ם‬Ȅࢫɂ Ȅȳ ɓ‫ࢫ כ‬ɝ ʊɜȨ ȗɦࢫȆɺ‫ݤݨ‬ɱࢫʏ‫ڴ‬ɏࢫ‫ف‬؈ȸ ɦȄɼ
ࢫɰ ؈ɐȌȲ‫ࢫ כ‬Ȕ Ȇʊȿ ɽȗɨɦࢫȓɭȆȗɦȄࢫȓɐȡ Ȅȳ ‫ם‬Ȅࢫș ɮȕࢫȟ ʊȧ ࢫȒȯʆȯȡ ࢫȓʊɗȆɃ ǻࢫȔ ȄɽɈ ȫ ࢫȰȆȬ ȕȆȉࢫȓɏɽɮȣ ‫ם‬Ȅࢫș ɭȆɛࢫ֗2001ࢫȓɳȷ ࢫʏࢭɼ
ࢫȓɨɮɡɭࢫȒȯʆȯȡ ࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕࢫȓʊɱȆɮțࢫȓɗȆɃ ǻࢫɯ ȕࢫȆɮɟ .ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɭࢫʏࢭࢫȔ Ƿȳ ɇ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȄȲɽɈ ȗɦȄࢫȓȍɟȄɽ‫ם‬
ࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄࢫɷȱɸɼ .Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫɁ ȗȬ ȕࢫȆɺɨɮȣ ɭࢫʏࢭࢫʏ‫ۂ‬ɼࢫ֗Ȇɐȸ ȖࢫȯɐȊࢫȆɮʊɗࢫș Ȩ ȍȿ Ƿࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫɰ ؈ɐȌȲ‫ࢫ כ‬Ȕ Ȇʊȿ ɽȗɨɦ
ࢫɂ ȳɔɦȄɼࢫ֗ȆɢʈȳɭǷࢫʏࢭࢫȚ ȯȧ ࢫȆɭࢫȯɐȊࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȓɘɀ ȋɼࢫɯ ɦȆɐɦȄࢫɎȆɜȉࢫ‫ ۘܢ‬Ȼ ࢫʏࢭࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ʎɭȆɳȕࢫȯɐȊࢫȆɀ ʊɀ ȫ ࢫȆɺɐɃ ɼࢫɯ ȕࢫȒȯʆȯ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫȲȮȆɀ ‫ם‬ȄɼࢫȱɗȆɳ‫ם‬Ȅࢫɪ ɠࢫə ʊɘȣ ȕࢫɯ ȗʊɦࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ʈɽɮȗɦȄࢫȓɗȆɠࢫɑɈ ɛɼࢫə ɛɼࢫʏ‫ڴ‬ɏࢫɪ ɮɐɦȄࢫɽɸࢫȒȯʆȯ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄࢫɷȱɺɦࢫ‫ؠ ۜܣ‬ʋǾȳɦȄ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ ׿ܣ‬ȷ ȳɦȄࢫɑɛɽ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɑȡ ȄȲࢫ֗ȓɨʊȷ ɼࢫȓʆǸȉࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȯʊɘȗȸ ʇࢫɼǷࢫȆɺɮʆȯɜȕࢫɵ ɡɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅ
-MANI Malorie, L’union européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent, op.cit, p63.
- JAMIN Vincent, « Le blanchiment et l’espace pénal Européen », in Colloque organisé par le centre
français de droit comparé, La lutte internationale contre le blanchiment et le financement du
terrorisme, société de législation comparée, Paris, 2007, p83.
- GARNIER Jean –Yves, « Lutte contre le blanchiment et terrorisme, vue du praticien dans le cadre de
la SR.VIL du G.A.F.I », op.cit, p137.

14
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫǴַǺɺɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫȓʊɮɸ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸɼ֗Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȆɸȲȯɀ ɭࢫǴȆɘȫ ǻࢫȯɀ ɜȉࢫʎɭȳ‫ݍݨ‬Ȅ


ࢫȆɸȲȮȆɀ ɭࢫɅ ʈȳɐȖࢫ ɰ ɼȮࢫɯ ɺɮǾȄȳ ȡ ࢫȯǾȄɽɐȊࢫɎȆȗɮȗȷ ‫ ט‬ɼࢫɎȆɘȗɱ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫɯ ‫ ٔڈ‬ɡɮȕࢫȆ‫ࢫ ֿ ٰڈ‬ɰ ؈ɭȳȣ ‫ם‬Ȅ
.ȳɈ ‫ݏݵ‬ɦ
ࡧɬȳȣ ȕࡧɰ Ƿࡧ ɤ ɼȯ ɦȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧʏ‫ڧ‬ȍɴʆ»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ 2012ࢫȓɳȸ ɦࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȓʊȿ ɽȗɦȄࢫș ɀ ɱࢫȯɜɦɼ
ࡧɪ ȸ ɓ ࡧȓɮʈȳȡ ࡧɝ ȍɈ ȕࡧɰ ǷࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧʏ‫ڧ‬ȍɴʈɼࡧ֗ɽ ɭ‫ف‬؈ɦȆȋɼ ࡧȆɳʋʊɗࡧ‫ ۘܣ‬ʊɛȆɘȕȄࡧȶ Ȇȷ Ƿࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɪ ȸ ɓ
.«ȓʊɨȿ ‫ࡧ כ‬ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࡧɵ ɭࡧȮȯ ɏ ࡧ‫ف‬؄ɟǷࡧɪ ɮȼ ȘɦࡧȒ‫ف‬؈Ɉ ‫ݍ ݵ‬Ȅࡧɯ ǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄࡧȓɗȆɠࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɤ Ȅɽ ɭ‫כ‬
ࢫ‫ ܷݳ‬Ȅɼࢫɪ ɢȼ Ȋࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،Ȇ‫ٮڈ‬Ȇʊȿ ɽȕࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫȓɏɽɮȣ ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫȔ ȵɟȲ
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ ȄɽɭǷࢫȥ ȗɴȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȒ‫ف‬؈Ɉ ȫ ɼࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫȠ ȄȲȮǻࢫʏࢭࢫɑȷ ɽȗɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫ،‫واﺷﻤﻞ‬
ࢫ֗‫ݍݸ‬Ȅ...ࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȇȉࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ‫ ל‬ɼࢫȓɮɌ ɱ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫɣ ɦȱɟɼ .1‫ﻣﺸﺮوﻋﺔ‬
ࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ɯ ǾȄȳ ȡ ࢫɵ ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫɉ ɜɗࢫȒȳɀ ȗɜɭࢫɤ ɼ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫș ɱȆɠࢫȆɭȯɐȊ
.ȓʊɨɜɐɦȄࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȇȉ
ࢫȾ ɽɀ ɱɼࢫɰ ؈ɱȄɽɛࢫɵ ȷ ࢫɤ ɼȯɦȄࢫɪ ɠࢫʄ‫ڴ‬ɐȍȣ ʆࢫ،ȓʊɦɼȮࢫ‫ف‬؈ʆȆɐɭࢫȓȉȆȝɮȉࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄࢫɷȱɸࢫȯɐȖ
ࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȓɱɼȆɐȗ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ ɼȯɦȄࢫȓɮǾȆɛࢫɵ ɮɃ ࢫȆɺȡ ȄȲȮǻࢫȓɨǾȆɇ ࢫș Ȩ ȕࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫȆɸȆɳȎȗȕࢫȓʊɨȫ ȄȮ
ࢫɂ ȳɗࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɪ ɀ ȕࢫ֗ȓɱɼȆɐȗ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȓɦɼȯɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊȍɨȷ ࢫȔ Ȇɐȍȕࢫɵ ɭࢫɣ ɦȱɦࢫȆɭɼࢫ.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫɷȱɺɦࢫȓɨȝȗɮ‫ם‬Ȅࢫɤ ɼȯɦȄࢫɑɳɭࢫɼǷࢫ֗ȆɺɃ Ȅȳ ɛǻࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬ȄࢫɎȆɳȗɭȆɠࢫ֗ȓʆȮȆɀ ȗɛȄࢫȔ Ȇȋɽɜɏ
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫȓɱɼȆɐȗ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ ɼȯɨɦࢫȓɐȊȆȗɦȄࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɢȗȷ ࢫȓȣ ʊȘɳɦȆȋɼࢫ֗Ȇɺɐɭࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫɵ ɭࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄ
ࢫȆɮȗȧ ࢫȳțǺʊȷ ࢫȆɭࢫɽɸɼࢫ֗ȓɱɼȆɐȗ‫ם‬Ȅࢫɤ ɼȯɦȄࢫʏࢭࢫȆ‫ٮڈ‬Ȅ‫ف‬؈Ɍ ɱࢫɑɭࢫȓʊɡɳȍɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȆȉࢫɬȆʊɜɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȲȮȆɛ
.2ɪ ɢɟࢫɤ ɼȯɦȄࢫɷȱɺɦࢫʅ ȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɬȆɌ ɳɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɯ țࢫɵ ɭɼࢫ֗ɞ ɽ ‫ـ ـ‬ɳȍɦȄࢫɷȱ ‫ـ ـ‬ɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ɨȸ ɦȆȉ
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳ‫ࡧݍݨ‬ʎȌɼ Ȳɼ‫ࡧ כ‬ȹ ɨȣ ‫ם‬ȄࡧȓʊɛȆɘȕȄࡧə ʈȳɐȖࡧ-‫ت‬
ࢫɝ ǾȆțɽɦȄࢫɉ ȍɃ ɼࢫɤ ȮȆȍȘȉࢫȩ ɮȸ ȖࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ ǻࢫ‫ ۚܣ‬ȍȘ‫֗ࢫﺑ‬ǴȆɄ ɏ‫ࢫ כ‬ɤ ɼȯɦȄࢫ3ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫș ɭȵɦǷ
ࢫɤ ȮȆȍȕࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬Ȕ ȴȆȡ Ƿɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭֿ ȆɄ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫə ȼ ɟࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȓʊɡɳȍɦȄࢫɼǷࢫȓʊȎȷ ȆȨ ‫ם‬Ȅ
.ȓʊȕȆɭɽɨɐ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɜʊɜȨ ȗɦȄࢫɼǷࢫȓʊɘȕȆɺɦȄࢫȔ ȆțȮȆȨ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȓʊɡɳȍɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȉȆɛȳɦȄ

1
- GARNIER Jean –Yves, « Lutte contre le blanchiment et terrorisme, vue du praticien dans le cadre
de la SR.VIL du G.A.F.I », op.cit, p138.
ࢫɁ ɀ Ȭ ȕࢫ֗ɬɽɨɐɦȄࢫʏࢭࢫɷȄȲɽȗɟȮࢫȒȮȆɺȻ ࢫɪ ʊɳɦࢫȓɦȆȷ Ȳࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȲɼȮࢫ֗ȓɮʈȳɟࢫș ȸ ʉȲȯȕ :ɵ ɏࢫֺ ɜɱࢫ-2
.06‫ص‬،2016ࢫ֗ɼȴɼࢫʅ ‫ق‬؈ȕࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫɬɽɨɐɦȄɼࢫɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ɰ ɽɱȆɛ
ࢫʏࢭࢫȄȴȲȆȉࢫȄȲɼȮࢫ،‫ﺔ‬ɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓʊȕǸȗ‫ם‬ȄࢫȔ ȄȯǾȆɐɦȄࢫȒȲȮȆɀ ɭɼࢫɉ ȍɃ ɼࢫȑ ɜɐȖɼࢫɪ ʊȸ ɓࢫɰ Ǹȼ ȊࢫʎȌɼȲɼ‫ࢫ כ‬ȹ ɨȣ ‫ם‬ȄࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫș ȍɐɦࢫ-3
ࢫȆ‫ ٰڈ‬ǷࢫȆɮɟࢫ֗ɻɱǸȻ ࢫʏࢭࢫɪ ɭȆɐȗɨɦࢫȓɟ‫ف‬؅ȼ ɭࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ ǻࢫș ɐɃ ɼࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫɰ ǸȻ ࢫʏࢭࢫȓɟ‫ف‬؅ȼ ɭࢫȓʊȸ ʋɦɽȉࢫȓȷ Ȇʊȷ ࢫࢫǴȆȷ Ȳǻ
=.ȆȋɼȲɼǷࢫʏࢭࢫǴȆɄ ɏ‫فࢫ כ‬؈ɓࢫɤ ɼȯɦȄࢫɑɭࢫɰ ɼȆɐȗɦȄࢫȈ Ȇȉࢫș Ȩ ȗɗ

15
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫɞ ɽɨȸ ɦȄࢫɪ ɢȼ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬Ʌ ɐȊࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫș ɀ ɱ
ࢫɽȨ ɳɦȄࢫȹ ɘɱࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɻȗɗȳɏࢫȆ‫ ٰڈ‬ǷࢫȓɌ ȧֺ ‫ם‬Ȅࢫɑɭ .ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫə ʈȳɐȖࢫɵ ɡɮʆࢫȆɺɦֺ ȫ ࢫɵ ɭɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
.1‫ف‬؈ʊɔȗɦȄࢫɅ ɐȊࢫɑɭࢫ1988ࢫȆɳʋʊɗࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫɑɭ
ࡧ-‫ أ‬...» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳȕࢫȆɸȯȣ ɱࢫ،ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫɵ ɭࢫȓȷ ȮȆȸ ɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɳɦࢫɎɽȡȳɦȆȉ
ࡧȲȯ ɀ ‫ם‬Ȅࡧɻʈɽ ɮȕࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻࡧȯ ɀ ɜȉࡧȓɮʈȳȡ ࡧɵ ɭࡧȓɨɀ Ȩ ȗɭࡧȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࡧɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɪ ɜɱࡧɼǷࡧɪ ʈɽ Ȩ ȕ
ࡧȔ ֺ ɗ‫ࡧ ל‬ɵ ɭࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࡧɷȱ ɸࡧȈ ȆɢȕȲȆȉࡧɯ ‫ ْڈ‬ɭࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ʅ ǷࡧȒȯ ɏ Ȇȸ ɭɼǷ֗ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɣ ɨȗɦࡧɎ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ
.Ȇ‫ ٔڈ‬ɏ ࡧȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࡧȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࡧɵ ɭ
ࡧɚ ɽ ɜ‫ݍ ݰ‬ȄࡧɼǷࡧȆɺɡʈȳȨ ȕࡧɼǷ֗Ȇɺɐɛɽ ɭࡧɼǷࡧ֗ȆɸȲȯ ɀ ɭ ࡧɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ȓɜʊɜȧ ࡧɻʈɽ ɮȕࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻ -‫ب‬
.ȓʊɏȳȼ ɦȄࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧȆɸȲȯ ɀ ɭࡧɵ ɭࡧȓȣ ȕȆɱࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɷȱ ɸࡧɰ Ǹȉࡧɯ ɨɐɦȄɼࡧȆ‫ ْڈ‬ʊɡɨɭࡧɼǷࡧ֗Ȇ‫ࡧ٭ڈ‬ȓɈ ȍȕȳ‫ם‬Ȅ
ࡧȔ Ȇɇ Ȇȼ ɲࡧɼǷࡧɯ ǾȄȳȡ ࡧɵ ɏ ࡧȓȣ ȕȆɱࡧȆ‫ ٰڈ‬ǸȉࡧɻȕȄȰࡧș ɛɽ ɦȄࡧʏࡩࡧɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɬȄȯ Ȭ ȗȷ ȄɼࡧȒȴȆʊȧ ࡧ-‫ج‬
.«ȓʊɏȳȻ ࡧ‫ف‬؈ɓ
ࢫȔ ȄȯǾȆɏࢫȆ‫ ٔڈ‬ɏࢫȔ ȯɦɽȕࢫȓʊǾȆɳȡ ࢫȓ ɮʈȳȡ ࢫɪ ɠࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȇɗࢫ،ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫȑ ȸ ȧ
.ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫȓȷ ȮȆȸ ɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳɦࢫȆɜɗɼࢫȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫֺ Ȩ ɭࢫɰ ɽɢȕࢫɰֿ ࢫȓɨȉȆɛ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȔ ȯɮɏȰǻࢫ֗ɚ ֺ ɇ‫ࢫ ל‬Ȉ ɽɨȷ Ǹȍȕȱȫ ǷࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫɰ Ƿࢫ֗ɝ ȷ ࢫȆɭࢫɪ ɠࢫɵ ɮ ȣ ȗɴȗȸ ɲ
ࢫ.Ȇ‫ ْڈ‬ɐʊȍɇ ࢫș ɱȆɠࢫȆʆǷࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɤ ȆɢȻ ǷɼࢫȲɽȿ ࢫȓɗȆɠࢫɯ Ʉ ʆࢫȟ ʊȨ ȉࢫ֗ȓʊɦɼ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɚ ȆɈ ɱࢫɑʊȷ ɽȕ
ࢫȓɜȉȆɈ ɭࢫȔ ǴȆȡ ࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫș ɀ ɱࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ȓɱɽɢ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬ɷȱɺɗ
ࢫɚ ȆɈ ɱࢫɵ ɭࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫș ɐȷ ɼࢫɵ ɡɦࢫ֗ȆɳʋʊɗࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬ɣ ɨȗɦࢫȆɭȆɮȕ
ࢫɉ ɜɗࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫȓɮʈȳȡ ࢫș ȸ ʋɦɼࢫ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɤ ȆɢȻ ǷɼࢫȲɽȿ ࢫȓɗȆɠࢫɯ Ɍ ȕࢫȟ ʊȧ ࢫȓʊɦɼ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫ ɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫș ɀ ɱࢫȆɭࢫɪ ȝɭ
.2ȓʊɨɜɐɦȄࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬Ȅɼ

ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓɺȡ Ȅɽ‫ ׿ܣࢫם‬ʊɨɛ‫ࢫ ל‬ɰ ɼȆɐȗɨɦࢫȒ‫ق‬؈ɮȗɭࢫȒȲɽȿ ࢫ‫ف‬؄ȗɐȖɼࢫ֗1990‫ف‬؄ɮɗɽɱࢫ08ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫ֗ɒ Ȳɽȍȷ Ȅ‫ف‬؅ȸ ȊࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫș ɐɛɼ =
ࢫʏࢭࢫȓɦȆɐɗࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ ǻࢫ‫ ۚܣ‬ȍȕࢫɤ ɼȯɦȄࢫɬȄȵ ɦǻࢫ֗ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫɖ ȄȯɸǷࢫɵ ɭɼ .1993ࢫ‫ف‬؄ɮȗȎȷ ࢫ01ࢫʏࢭࢫɝ ʊȍɈ ȗɦȄࢫ‫ق‬؈ȧ ࢫș ɨȫ Ȯࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫʄ‫ڥ‬ȸ Ȗࢫɖ Ȅȯɸ‫ࢫ כ‬ɣ ɨȕࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ ɽȿ ɽɦȄࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭɼ .Ȇɺȧ ȆȋȲǷࢫɵ ɭࢫɰ ؈ɭȳȣ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ȇɭȳȧ ɼࢫ֗Ȓ‫ف‬؈Ɉ ‫ݍݵ‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʊɨȨ ‫ם‬ȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ʊɱȄɽɛ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓɼࢫȒ‫ف‬؈Ɉ ‫ݍݵ‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɤ ɽȿ ‫ࢫ כ‬ȯʊɮȣ ȕࢫȓʊɦȆɐɗࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȯɏȆȸ ʇࢫɪ ɭȆɢȗ‫ם‬Ȅࢫ‫ݤݮ‬ɳ‫ם‬Ȅࢫɰ ǷࢫȯʊɟǸȗɨɦࢫȓʊɛȆɘȕ‫ט‬
.Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɍ ɘȨ ȗɦȄɼࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓȣ ȕȆɳɦȄ
1
-MANI Malorie, L’union européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent, op.cit, p47.
- LOPES DE LIMA Farah José Antonio, La lutte contre le blanchiment d’argent en Europe: Apport
pour une réflexion sur la transposition du modèle européen au Mercosur, op.cit, p69.
ࢫȓɐɭȆ‫ݍݨ‬ȄࢫȲȄȮࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ࢫș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ȓɡȍȻ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫ֗‫ࢫ ד‬ȯȍɏࢫɯ ʈȳ ɡɦȄࢫȯȍɏࢫ‫ࢫ ד‬ȯȍɏ :‫ اﻧﻈﺮ‬-2
.85ࢫȾ ࢫ֗2007ࢫ֗ȓʈȲȯɳɡȷ ‫֗ࢫ ל‬ȳȼ ɴɨɦࢫȒȯʆȯ‫ݍݨ‬Ȅ
- BENILLOUCHE Mikael & MARECHAL Jean-Yves, Leçons de droit pénal spécial, op.cit, p145.

16
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳ‫ࡧݍݨ‬ȮȆȸ ɘɦȄࡧȓȨ ɗȆɢɭࡧȓʊɛȆɘȕȄࡧə ʈȳɐȖ-‫ث‬


ࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫɪ ȝɮȕɼ֗ɤ ɼȯɦȄࢫȔ ȆʆȮȆɀ ȗɛȆȉࢫȩ ʊɈ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȈ Ȇȍȷ ‫ࢫ כ‬ɯ ɸǷࢫɵ ɭࢫȯȧ ȄɼࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫȯɐʇ
ࢫɤ ɽɨȧ ࢫ ɑɃ ‫ﻮ‬ȗɦɼȆȧ ࢫ Ȇ‫ ࢫ ֿ ٰڈ‬،ȓɔɦȆȋɼࢫ Ȓ‫ف‬؈ȍɟࢫ ȓʊɮɸǷࢫ Ȕ ȄȰࢫ ،1ȮȆȸ ɘɦȄࢫ ȓȨ ɗȆɢ‫ ࢫם‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫ ɯ ɭ‫כ‬
.ȮȆȸ ɘɦȄࢫȔ ȄȯǾȆɏࢫɅ ʊʋȍȕࢫȒȳɸȆɋ ࢫɵ ɏࢫȓȀȻ ȆɳɦȄࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫɪ ɠȆȼ ‫ם‬ȄɼࢫȔ Ȇȋɽɐɀ ɨɦ
ࢫɪ ȉࢫȆʊɨȨ ɭࢫȆɱ‫ﺄ‬Ȼ ࢫȯɐʇࢫɯ ɦࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫɰ Ƿࢫ،ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ʏࢭࢫɖ Ȅȳ ɇ‫ࢫ כ‬ɤ ɼȮࢫɖ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫȆɏȆɳȗɛȄ
ࢫɻɐɳɭࢫʏࢭࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄࢫ ɰ ɼȆɐȗɦȄࢫɪ ɐȡ ֗Ȕ ȆʆȮȆɀ ȗɛ‫ ט‬ɼࢫȔ Ȇɐɮȗȣ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɠࢫȹ ɮȕࢫȓʊɳɇɽɦȄࢫ‫ف‬؄ɏࢫȒȳɸȆɋ
.ʅ ȲɼȳɃ ࢫȳ ɭǷࢫɻȗȨ ɗȆɢɭɼ
:ʄ‫ڲ‬ǻࢫȆȷ Ȇȷ ǷࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫɖ ȯ‫ٮڈ‬ɼ
.ɑȣ ɱǷɼࢫǸɘɟǷࢫȒȲɽɀ ȉࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫȓȨ ɗȆɢɭɼࢫɑɳɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓʊɭȄȳ ɦȄࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȗɦȄࢫɯ ʊɏȯȕɼࢫȥ ʈɼȳȕࢫ-
ࢫʏࢭࢫȆɮȉࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȓʊɳɜȗɦȄࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȅɼࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄࢫɰ ɼȆɐȗɦȄࢫɯ ɏȮɼࢫ‫ف‬؈ʊȸ Ȗɼࢫȥ ʈɼȳȕࢫ-
.Ȕ ȄȮɽȡ ɽ‫ם‬ȄࢫȮȄȮ‫ف‬؅ȷ Ȅࢫɣ ɦȰ
.ȓʊɭɽɮɐɦȄࢫȔ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬ȄɼࢫȓʊɭɽɮɐɦȄࢫɰ ɼǺȼ ɨɦࢫȓɮʊɨȸ ɦȄࢫȒȲȄȮ‫ ל‬ɼࢫȓɦǴȆȸ ‫ם‬ȄɼࢫȓɸȄ‫ق‬؇ɦȄࢫȵʈ ȵɐȖࢫ-
ࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،"ȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȕ ȄȯǾȆɐɦȄࢫɪ ȸ ɓ " ɰ Ȅɽɳɏࢫș Ȩ ȕࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫɵ ɭࢫ23ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ‫ﻧﺼﺖ‬
ࡧȆɭȯ ɳɏ ࡧ֗ȓʊɦȆȗɦȄࡧɤ Ȇɐɗ‫ࡧ כ‬ɯ ʈȳȣ ȗɦࡧɾ ȳȫ Ƿࡧ‫ف‬؈ȉȄȯ ȕɼࡧȓʊɐʉȳȼ Ȗࡧ‫ف‬؈ȉȄȯ ȕࡧɵ ɭࡧɬȵɨʆࡧȯ ɛࡧȆɭ ...» :ʏ‫ڴ‬ʆ
:Ȅȯ ɮɏ ࡧȑ ɡȕȳȕ
ࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻࡧɂ ȳɔȊࡧ֗ȓʊɭȄȳȡ ǻࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࡧɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧ֗Ȇ‫ ْڈ‬ɦȆȧ ǻࡧɼǷࡧ֗Ȕ Ȇɢɨȗɮ ‫ם‬Ȅࡧɤ Ȅȯ ȉǻࡧ-1(‫أ‬
ࡧɬȳ‫ݍݨ‬ȄࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧʏࡩࡧɑɦȆɃ ࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ʅ ǷࡧȒȯ ɏ Ȇȸ ɭࡧɼǷࡧɎ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧȔ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬Ȅࡧɣ ɨȕࡧȲȯ ɀ ɭࡧɻʈɽ ɮȕ
֗ɻȗɨɐɘɦࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȑ ɛȄɽ ɐɦȄࡧɵ ɭࡧȔ ֺ ɗ‫ࡧ ל‬ʄ‫ڴ‬ɏ ࡧʏ‫ڴ‬ȿ ‫כ‬
ࡧȓʊɘʊɟ ࡧɼǷࡧ Ȇ‫ ٰڈ‬ȆɢɭࡧɼǷࡧ ȆɸȲȯ ɀ ɭࡧɼǷࡧ Ȕ Ȇɢɨȗɮɮɨɦࡧ ȓʊɜʊɜ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧ ȓɐʊȍɈ ɦȄࡧ ɻʈɽ ɮȕࡧɼǷࡧ ǴȆɘȫ ǻࡧ -2
ࡧȔ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬Ȅࡧɣ ɨȕࡧɰ Ǹȉࡧɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧ֗Ȇ‫ࡧ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࡧɚ ɽ ɜ‫ݍ ݰ‬ȄࡧɼǷࡧȆ‫ ْڈ‬ʊɡɨɭࡧɼǷࡧȆ‫ ْڈ‬ɟȳȧ ࡧɼǷࡧȆ‫ ٕڈ‬ɗࡧɖ ȳɀ ȗɦȄ
«...ȓʊɭȄȳ ȡ ǻࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧʏ‫ۂ‬
ࢫʏ‫ڲ‬ȄɽȗɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɐȗɗȳɏࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫɵ ɭ (‫ࢫ)ه( و)ح‬ȒȳɜɗࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȮɽɐɦȆȋɼ
ࡧȓʊɭȄȳ ȡ‫ ࡧ ל‬Ȕ Ȅȯ ǾȆɐɦȄࡧ‫ف‬؈ȍɐȗȉࡧ ȯ ɀ ɜʆ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫ Ȇɮɟȓʊɨȿ ‫ ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫ ȓʊɭȄȳ ȡ‫ ࢫ ל‬Ȕ ȄȯǾȆɐɦȄ
ࢫȆɭǷ.«ࡧɬȳȡ ࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧɵ ɭࡧȳȻ Ȇȍɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɼǷࡧȳȻ Ȇȍɭࡧɪ ɢȼ ȊࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧȓʊȕǸȗ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇɢɨȗɮ ‫ﺎﳌ‬ɠ

ࢫș ɛȮȆȿ ࢫȯɛɼࢫ֗ȆɳʋʊɗࢫʏࢭࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ ׀‬ɦࢫȓɭȆɐɦȄࢫȓʊɐɮ‫ݏݨ‬ɦࢫȓȷ ȮȆȸ ɦȄࢫȒȲɼȯɦȄࢫʏࢭࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫɎɼȳȼ ɭࢫȓȼ ɛȆɳɭࢫș ɮȕࢫࢫ-1
.‫ࢫﺳﺎﺑﻖ‬ɑȡȳɭࢫ֗128 -04ࢫɯ ɛȲࢫ‫؟ ۜܣ‬ȆǾȳɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȳ ǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅ

17
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࡧɵ ɡɮʆࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧɻɳɭࡧș ȕǸȕࡧɬȳȡ ࡧʅ Ƿ "ʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࡧ כ‬ɬȳ‫ݍݨ‬Ȅ"ࡧ‫ف‬؈ȍɐȗȉࡧȯ ɀ ɜʆ » :‫ ࢼܣ‬ɗࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ


.«ȓʊɛȆɘȕ‫ࡧ ט‬ɷȱ ɸࡧɵ ɭ ࡧ23ࡧȒȮȆ‫ם‬ȄࡧʏࡩࡧȮȲȄɽ ɦȄࡧə ʈȳɐȗɦȄࡧȑ ȸ ȧ ࡧɬȳȡ ࡧɎɽ Ƀ ɽ ɭࡧȩ ȍɀ ȕࡧɰ Ƿ
ࢫ֗1ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȄȯɮɏࢫȑ ɡȕȳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬ɪ ɠࢫɬȳȣ ȕࢫ،ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫɰ Ƿࢫȥ ȗɴȗȸ ɲ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȇȉࢫə ʈȳɐȗɦȄࢫȄȱɸࢫș Ɉ ȋȲࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ȆɳʋʊɗࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫə ʈȳɐȖࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȯɮȗɏȄࢫʏ‫ۂ‬ɼ
ࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ȓɱɽɢ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬ș ɭȳȡ ࢫȆɮɟ֗Ʌ ʊʋȍȗɦȄࢫɪ Ȩ ɭࢫʏ‫ ۘܣࢫ ۂ‬ɦȄɼࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȥ ȗɴȕ
ࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɉ ɜɗࢫȳɀ ȗɜȕࢫַ ࢫɵ ʆǷࢫ֗ȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫə ʈȳɐȖࢫʏࢭࢫș ɐȷ ɼ‫ و‬.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫȥ ȗɴȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɪ ɠࢫɪ ɮȼ ʇࢫɪ ȉࢫ֗ȓʊɨɜɐɦȄࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȆȉࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ ࢫȲȆȣ ȕׁ Ȇȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅ
.ࢫȒȳȻ Ȇȍɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȒȳȻ ȆȍɭࢫȓɜʈȳɈ ȉࢫǴȄɽȷ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȇ‫ ٔڈ‬ɭ
ࡧɅ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳ‫ࡧݍݨ‬ȓʊɳɇ ɽ ɦȄࡧ‫ف‬؄ɏ ࡧȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࡧȓȨ ɗȆɢ‫ࡧם‬Ȓȯ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࡧɯ ɭ‫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࡧə ʈȳɐȖ-‫ج‬
:ɤ Ȅɽ ɭ‫כ‬
ࢫȓʊɛȆɘȕȄ)ȓʊɳɇɽɦȄࢫ‫ف‬؄ɏࢫȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫɵ ɭࢫɂ ȳɔɦȄ
ࢫɵ ɭࢫȯʈȵɮȉࢫȆ‫ ْڈ‬Ȩ ɗȆɢɭɼࢫȓʊɳɇɽɦȄࢫ‫ف‬؄ɏࢫȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɑɳɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɼȆɐȗɦȄࢫȵʈȵɐȖࢫɽɸ ࢫ،2(ɽɭ‫ف‬؈ɦȆȉ
.3‫اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬
ࡧȓɦɼȮࡧɪ ɠࡧȯ ɮȗɐȖ »:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɮɟࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓȷ ȮȆȸ ɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱ‫ ْڈ‬ɗȳɏ
ࡧ‫ف‬؈ȉȄȯ ȕɼࡧȓʊɐʉȳȼ Ȗࡧ‫ف‬؈ȉȄȯ ȕࡧɵ ɭࡧɬȵɨʆࡧȯ ɛࡧȆɭ ࡧ֗ʏ‫ڴ‬ȫ Ȅȯ ɦȄࡧȆ‫ ٰڈ‬ɽ ɱȆɜɦࡧȓʊȷ Ȇȷ ‫ࡧ כ‬ǽȮȆȍɮɨɦࡧȆɜɗɼࡧ֗ɖ ȳɇ
:Ȅȯ ɮɏ ࡧȑ ɡȕȳȕࡧȆɭȯ ɳɏ ࡧȆʊǾȆɳȡ ࡧȓʊɦȆȗɦȄࡧɤ Ȇɐɗ‫ࡧ כ‬ɯ ʈȳȣ ȗɦࡧɾ ȳȫ Ƿ
ࡧɻʈɽ ɮȕࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻࡧɂ ȳɔȊ֗ɯ ǾȄȳȡ ࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࡧɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧ֗ȆɺɨɜɱࡧɼǷࡧȔ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬Ȅࡧɪ ʈɽ Ȩ ȕ-1 (‫أ‬
ࡧɬȳ‫ݍݨ‬ȄࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧʏࡩࡧɑɦȆɃ ࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ʅ ǷࡧȒȯ ɏ Ȇȸ ɭɼǷ֗Ȕ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬Ȅࡧɣ ɨȗɦࡧɎ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧȲȯ ɀ ‫ם‬Ȅ
֗ɻȗɨɐɘɦࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȑ ɛȄɽ ɐɦȄࡧɵ ɭࡧȔ ֺ ɗ‫ࡧ ל‬ʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɻɳɭࡧș ȕǸȕࡧʅ ȱ ɦȄࡧʏ‫ڴ‬ȿ ‫כ‬
ࡧɖ ȳɀ ȗɦȄࡧȓʊɘʊɟࡧɼǷȆ‫ ٰڈ‬ȆɢɭࡧɼǷࡧȆɸȲȯ ɀ ɭࡧɼǷࡧȔ Ȇɢɨȗɮɮɨɦࡧȓʊɜʊɜ‫ݍ ݰ‬ȄࡧȓɐʊȍɈ ɦȄࡧɻʈɽ ɮȕɼǷࡧǴȆɘȫ ǻࡧ-2
.«...،‫ﺋﻢ‬Ȅȳ ȡ ࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࡧɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧ֗Ȇ‫ࡧ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࡧɚ ɽ ɜ‫ݍ ݰ‬ȄɼǷȆ‫ ْڈ‬ʊɡɨɭࡧɼǷࡧȆ‫ ْڈ‬ɟȳȧ ࡧɼǷȆ‫ ٕڈ‬ɗ

.71Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ࢫ ד‬ȯȍɏࢫɯ ʈȳɟࢫ‫ࢫ ד‬ȯȍɏ ࢫ-1


ࢫȓʊɦȆɈ ʆ‫ࢫ ט‬ɽɭ‫ف‬؈ɦȆȉࢫʏࢭࢫɑʊɛɽȗɨɦࢫș Ƀ ȳɏࢫɯ țࢫ֗2000‫ف‬؄ɮɗɽɱࢫ15ࢫɬɽʆࢫȓɭȆɐɦȄࢫȓʊɐɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫɖ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫȔ ȯɮȗɏȄࢫ-2
ࢫȆȸ ɲȳɗࢫș ȍɐɦɼ .ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭֿ ȆȉࢫǴȆɄ ɏ‫ࢫ כ‬ɤ ɼȯɦȄࢫɵ ɭࢫȯʆȯɐɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫș ɐɛɼࢫȯɛɼࢫ֗ࢫ2000ࢫ‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ15ɼࢫ12ࢫɰ ؈ȉࢫȒ‫ف‬؅ɘɦȄࢫɤ ֺ ȫ
.Ȕ ȆɃ ɼȆɘ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȆɭȆɸࢫȄȲɼ‫د‬
-MANIMalorie, L’union européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent, op.cit, p56.
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗55-02ࢫɯ ɛȲࢫ‫؟ ۜܣ‬ȆǾȳɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳ ǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫș ɛȮȆȿ ࢫ-
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫɵ ɭࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-3

18
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɻɳɭࢫș ȕǸȕࢫɬȳȡ ࢫʅ Ƿࢫ֗ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫȑ ȸ ȧ ࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȇȉࢫ‫ﻳﻘﺼﺪ‬


ࢫɷȱɸࢫɵ ɭࢫȓȷ ȮȆȸ ɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȮȲȄɽɦȄࢫə ʈȳɐȗɦȄࢫȑ ȸ ȧ ࢫɬȳȡ ࢫɎɽɃ ɽɭࢫȩ ȍɀ ȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫȔ ȄȯǾȆɏ
ࢫɼǷࢫȳȻ Ȇȍɭࢫɝ ʈȳɈ ȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȓʊȕǸȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬Ȅࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȕ ȄȯǾȆɐɦȄࢫȆɭǷ.ȓʊɛȆɘȕ‫ט‬
.ɬȳȡ ࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫɵ ɭࢫȳ Ȼ Ȇȍɭࢫ‫ف‬؈ɓ
ࢫȟ ʊȧ ࢫ֗1ȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɝ ȍɈ ɳȕࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫȓʊɛȆɘȕַ ࢫȓɭȯɜ‫ם‬ȄࢫȓɌ ȧֺ ‫ם‬Ȅࢫȹ ɘɱࢫ
ࢫɅ ʊʋȍȗɦࢫȆɺɘʈȳɐȖࢫʏࢭࢫȔ ȵɟ Ȳɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȄȯɮɏࢫȑ ɡȕȳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬ɪ ɠࢫɬȳȣ ȕࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɉ ɜɗࢫȳɀ ȗɜȕࢫַ ࢫɵ ʆǷࢫ֗ȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫə ʈȳɐȖࢫʏࢭࢫș ɐȷ ɼɼࢫ֗ȆɳʋʊɗࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
.ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɪ ɠࢫɪ ɮȼ ʇࢫɪ ȉࢫ֗ȓʊɨɜɐɦȄࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȆȉࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ ࢫȲȆȣ
 ȕׁ Ȇȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅ
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳ‫ࡧݍݨ‬ȓʊɺɜɘɦȄࡧə ʈȲȆɐȗɦȄ

ࢫȆɺɨɮȣ ɭࢫ ɰ Ƿࢫɍ ȧ ɽɦࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ ࢫݍݨ‬ə ʈȳɐȖࢫ ɤ Ȇʊȧ ࢫǴȆɺɜɘɦȄࢫ ǴȄȲǵࢫǴȄȳ ɜȗȷ Ȇȉ
ࢫɪ ȡ Ȅࢫɵ ɭࢫȆɸȮȆɮȗɏȄࢫɯ ȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ֗ȆɱɽɱȆɛࢫȒȲɽɌ Ȩ ‫ם‬Ȅࢫȓʊȍɨȸ ɦȄࢫɼǷࢫȓʊȉȆȣ ʆ‫ࢫ ט‬ɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬ɤ ɽȧ ࢫȑ ɀ ɳ‫ﻳ‬
ࢫȆ‫ ْڈ‬ɜʊɜȧ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ‫ف‬؅ȸ ȘɦȄɼࢫ֗ȓʊɏȳȼ ɦȄࢫȓɘȿ ࢫȆɺȨ ɳɭɼࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȳȯɀ ɭࢫʏࢭࢫ‫ف‬؈ʊɔȖࢫȚ Ȅȯȧ ǻ
ࢫʅ ȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɻɜɘɦȄࢫȯʊɐȿ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ǴȆȡ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫə ʈȲȆɐȗɦȄࢫɑɮȡ ࢫɵ ɡɮʈ‫ و‬.2ȓɓɼȄȳ ‫ם‬Ȅɼࢫɪ ʆȆȨ ȗɦȄࢫȮȆɮȗɏȆȉ
:ࢫȔ ȆȀɗࢫȓțֺ țࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɰ Ǹȼ ɦȄࢫȄȱɸ ࢫʎɲɽɱȆɜɦȄɼ
ࢫࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ‫םﻨﺼ‬Ȅɼ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ‫ࢫﻋﻤﻠﻴﺔ‬ɻɳɮɄ ȗ‫ࢫﺗ‬ʅ ȱɦȄࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɪ ɐ ‫ࢫﻓ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȵɟȲ:ʄ‫ڲ‬ɼ‫ࡧ כ‬ȓȀɘɦȄ
:ࢫȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɏࢫș ɗȳɏࢫɣ ɦȱɦࢫ֗ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ ࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫɵ ɭࢫȓȋȳ‫ם ْڈ‬ȄࢫɼǷࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɚ ȳɈ ȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɤ ɽɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɯ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɜɱࢫɼǷ ࢫǴȆɘȫ ǻ "
ࢫȆɸȲȮȆɀ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɈ ɔ ȗɨɦࢫȒɼ‫ف‬؆ɦȆȉࢫɊ Ȇɘȗȧ‫ࢫ ט‬ɤ ȆɢȻ Ƿࢫɵ ɭࢫɾ ȳȫ Ƿࢫɤ ȆɢȻ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ،ȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȔ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦ‫ט‬
ࢫʅ ȱɦȄࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ‫ם‬ȄࢫǴȆɘȫ ǻࢫȆ‫ ٰڈ‬ǸȻ ࢫɵ ɭࢫȓʊɨɮɏࢫɪ ɠ "Ȇ‫ ٰڈ‬ǸȉࢫȆɄ ʆǷࢫș ɗȳɏࢫȯɛɼ."Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ɪ ʊɺȣ ȗɦȄɼ
.3"ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɻɳɭࢫș Ȏȸ ȘɟȄ

1
- LOPES DE LIMA Farah José Antonio, La lutte contre le blanchiment d’argent en Europe: Apport
pour une réflexion sur la transposition du modèle européen au Mercosur, op.cit, p30.
ࢫ֗2011ࢫȓɳȸ ɦࢫ18ࢫȮȯɐɦȄࢫ֗ə ɨ‫ם‬Ȅࢫȓɨȣ ɭࢫ،«ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȒȳɸȆɌ ɦࢫȓʈȳȡȵɦȄɼࢫȓʊǾȆɛɽɦȄࢫȓȋȲȆɜ‫ם‬Ȅ »ࢫ֗ȯʊɮȧ ɼࢫʏ‫ڴ‬ɏࢫȄȯɱࢫȵʈȵɏ ࢫ-2
.35‫ص‬
.29Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫɵ ɏ ‫ ﻧﻘﻼ‬-3

19
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɻȍȘȼ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʈɽȨ ȕࢫɼǷࢫࢫɪ ɜɱࢫɯ ȗʆࢫȆɸȆɄ ȗɜɮȉࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɨɮɐɦȄ" :Ȇ‫ ٰڈ‬ǸȉࢫȆɄ ʆǷࢫș ɗȳɏࢫȆɮɟ
ࢫȓɸɽȍȼ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ ט‬ȠȵɭࢫɼǷࢫ֗ʎɭȄȳ ȡ ǻࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɵ ɭࢫɼǷࢫɎɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ɭࢫɵ ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗɭࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽɠࢫʏࢭ
.1"ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ ט‬Ȳȯɀ ɭɼࢫȓɐʊȍɇ ࢫȓɜʊɜȧ ࢫǴȆɘȫ Ȅࢫɖ ȯ‫ࢫ٭ڈ‬ɣ ɦȰɼࢫ֗ȓɘʊɌ ɱࢫɤ ȄɽɭǸȉ
ࢫȄȱɦࢫ֗ə ʈȳɐȗɦȄࢫȲɽȨ ɭࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȓɜʊɜȧ ࢫǴȆɘȫ ǻࢫɚ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫș ɨɐȡ :ȓʊɱȆȝɦȄࡧȓȀɘɦȄ
ࢫʏࢭࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫɖ ȯɺɦȄࢫ֗ɵ ɭȵɦȄࢫʏࢭࢫȓɛȳɔȗȸ ɭࢫ֗Ȇ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫȆɮʊɗࢫȓɨȫ ȄȯȗɭࢫȓʊɦȆɭࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȒȯɏ ":‫ ٰڈﺎ‬ǸȉࢫȆ‫ﻋﺮﻓ ْڈ‬
ࢫȓʆȯɜɱɼࢫȓʊɦȆɭࢫȔ ֺ ɀ Ȩ ȗɭࢫȒȲɽɀ ȉࢫȆɸȲȆɺɋ ǻɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɺɦࢫʎɭȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɪ ȿ ‫ࢫ כ‬ɽȨ ɭࢫɤ ɼ‫ࢫ כ‬ɬȆɜ‫ם‬Ȅ
ࢫȩ ȍɀ ȗɦࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫɼǷࢫȓʊɨȨ ‫ם‬ȄࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬Ȕ ȄɽɳɜɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɺɦȆȫ ȮǻࢫȓɦɼȆȨ ɭࢫȱǾȯɐȊࢫɪ ɺȸ Ȗࢫȓɏɼȳȼ ɭ
.2"ȆɸȲȮȆɀ ɭࢫȓɜʊɜȧ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɖ ɽ ɛɽɦȄࢫȑ ɐɀ ɦȄࢫɵ ɭࢫɵ ɭȵɦȄࢫȲɼȳɭࢫɑɭ
ࢫɝ ʈȳ ɇ ࢫɵ ɏࢫɎɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɭࢫȒȯɮȗȸ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȓɜʊɜȧ ࢫǴȆɘȫ ǻ":Ȇ‫ ٰڈ‬ǸȉࢫȆɄ ʆǷࢫ‫وﻋﺮﻓﺖ‬
ࢫɵ ɭࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬Ȕ ֺ ɗׂ ɦࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫȓɈ ȼ ɲǷࢫʏࢭࢫȆɸȲȆɮȝȘȷ ȄࢫɼǷࢫȆɺɘʊɋɽȕࢫɼǷࢫȆɺɏȄȯʆǻࢫɼǷ֗Ȇɸȳʆȯɀ ȗȉࢫɬȆʊɜɦȄ
ࢫɎ Ȅȯʆ‫ࢫ ל‬ɰ ȆɠǷࢫǴȄɽȷ ࢫ֗ȓɏɼȳȼ ɭࢫȲȮȆɀ ɭࢫɵ ɭࢫȒȯɮȗȸ ɭࢫș ɱȆɠࢫɽɦࢫȆɮɟࢫȆɸȲȆɺɋ ǻɼࢫȒȲȮȆɀ ‫ם‬Ȅɼࢫɉ ȍɄ ɦȄ
ࢫȓɦɼȮࢫʏࢭࢫɬǷࢫȓɭȯɜȗɭࢫȓɦɼȮࢫʏࢭࢫɯ ȕࢫȯɛࢫȲȆɮȝȘȷ ‫ࢫ ט‬ɼǷࢫə ʊɋɽȗɦȄࢫɼǷࢫɪ ʈɽȨ ȗɦȄɼǷࢫɪ ɜɳɦȄࢫɼǷࢫɻʈɽɮȗɦȄࢫɼǷ
.3"ࢫȓʊɭȆɱ
ࢫɖ ȳɐȖࢫַ ࢫʎɭȄȳ ȡ ǻࢫǸȼ ɴɭࢫʅ Ȱࢫɤ Ȇɭࢫɪ ɠࢫʏ‫ۂ‬ɼࢫ֗ȒȲȱɜɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɤ ɽȍɛࢫȓʊɨɮɏ ":ȆɄ ʆǷࢫș ɗȳɏɼ
ࢫɵ ɭࢫɣ ɦȰࢫȯɐȊࢫȆ‫٭ڈ‬Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɰ ؈ɡɮȗɦࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȄȱɦȆȋɼࢫȓʊɦɼȯɦȄɼࢫȓʊɨȨ ‫ם‬Ȅࢫɚ Ȅɽȷ ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫ ֗ɻɦɽȿ Ƿ
.4"ɑɨȸ ɦȄࢫǴȄȳ Ȼ ࢫʏࢭࢫȆɺɦȆɮɐȗȷ Ȅ
ࢫȑ ɡȕȳɭࢫɪ ɐȡ ࢫɻɗȯɸࢫȆʊɦȆɭࢫȄȯǾȆɏࢫȲȯʆࢫʎɭȄȳ ȡ ǻࢫɆ Ȇȼ ɲࢫʅ Ƿࢫɵ ɭࢫʅ ɽʊȧ ࢫǴȵȡ ":ȆɄ ʆǷࢫș ɗȳɏɼ
ࢫɆ Ȇȼ ɲࢫ ʏࢭࢫ ȒȲȱɜɦȄࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫȲȆɮȝȘȷ ‫ ט‬ɼࢫȲȆȫ Ȯ‫ ט‬ɼࢫ ɞ ֺ ‫ ْڈ‬ȷ ‫ ࢫ ט‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫ ȄȲȮȆɛࢫ ʎɭȄȳ ȡ‫ ࢫ ל‬Ɇ Ȇȼ ɴɦȄ
."ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɻʈɽɮȕࢫɼǷࢫǴȆɘȫ
 ǻࢫȯɐȊࢫɎɼȳȼ ɭࢫʅ ȮȆɀ ȗɛȄ
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɏࢫɰ ǷࢫɽɸࢫȓʊɱȆȝɦȄɼࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȓȀɘɦȄࢫɵ ɭࢫȒȆɈ ɐ‫ם‬Ȅࢫə ʈȲȆɐȗɦȄࢫɵ ɭࢫɻȣ ȗɴȗȸ ɲࢫȆɭɼ
:ɵ ʈȳɀ ɳɏࢫɵ ɭࢫɰ ɽɢȗȕࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȳȯɀ ɭࢫǴȆɘȫ ǻࢫ– 1
.ȓɘɨȗȬ ɭɼࢫȒȯʆȯɏࢫɚ ȳɈ ȉ֗Ȇɺɦࢫʏ‫ڤ‬ȳȼ ɦȄࢫɪ ȿ ‫ࢫ כ‬ǴȆɘɃ ǻɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȓɜʊɜȧ ࢫɻʈɽɮȕࢫ– 2

.30Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȵ ʆȆɗࢫȳ ɮȷ -1


ࢫ֗ɑʉȴɽȗɦȄɼࢫȳȼ ɴɨɦࢫ ȓɗȆɜȝɦȄࢫȲȄȮࢫ ֗ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫ ȓȨ ɗȆɢɭࢫ ʏࢭࢫ ɞ ɽɳȍɦȄࢫ ȲɼȮࢫ ɯ ʊʊɜȕɼࢫ ɪ ʊɨȨ ȕࢫ ֗ȯɮȨ ɭࢫ ȮɽɮȨ ɭࢫ ɰ Ȇɘʊɐȷ -2
.29Ⱦ ࢫ֗2008،‫ﻋﻤﺎن‬
.21Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʈȳȼ ɦȄࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɦȆȫ -3
4
- LOPES DE LIMA Farah José Antonio, La lutte contre le blanchiment d’argent en Europe: Apport
pour une réflexion sur la transposition du modèle européen au Mercosur, op.cit, p17.

20
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȱȫ Ǹʆࢫɰ Ƿࢫȯȉַ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɐɦࢫə ʈȳɐȖࢫʅ Ƿࢫɰ Ƿࢫ،ȆɄ ʆǷࢫɻʊɦǻࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬ȑ ȣ ʆࢫȆɭɼ
ࢫɵ ɡɮ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫʅ Ƿࢫɻɨʈɼȯȕࢫɵ ɡɮʆࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɽɸɼ ࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫɆ Ȇȼ ɴɦࢫȒ‫ق‬؈ɮ‫ם‬Ȅࢫȓɘɀ ɦȄࢫȲȆȍȗɏ‫ט‬
 ࢫɰ ؈ɐȊ
.ȓɦɼȮࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫʏࢭࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȄȱɸࢫ‫ف‬؆ɐȍȘʆࢫɰ ǷࢫȆɄ ʆǷࢫɵ ɡɮʈɼࢫȒȯȧ ȄɼࢫȓɦɼȮࢫɯ ʊɨɛǻࢫʏࢭࢫɻɏɽɛɼ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫɪ ɜɳɦȄࢫɼǷࢫɪ ʈɽȨ ȗɦȄࢫ‫ ۚܢ‬ɐɭࢫɉ ɜɗࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫַ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɰ Ƿࢫɣ ɦȱɟ
.ȒȴȆʊ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ɼࢫɪ ȉࢫȲȆɮȝȘȷ ‫ ט‬ɼࢫə ʊɋɽȗɦȄࢫ‫ ۚܢ‬ɐɭࢫȆɄ ʆǷࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫȆɮɱǻɼ
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽ ɭ‫ࢫ כ‬ȓɜʊɜȧ ɼ ࢫȲȯɀ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɐ ɦࢫȆɺɘʈȳɐȖࢫʏࢭࢫȔ ȵɟȲ :ȓȝɦȆȝɦȄࡧȓȀɘɦȄ
.1Ʌ ʊʋȍȗɦȄࢫɎɽɃ ɽɭ‫اﳌﺸﺮوﻋﺔ‬
ࢫȓɮʈȳȡ ࢫɵ ɭࢫɻɨɀ Ȩ ȗɭࢫɤ ȄɽɭǷࢫȓɜʊɜȧ ࢫɻʈɽɮȕࢫɼǷࢫǴȆɘȫ ǻ ":ɻɱǸȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɖ ȳɏ ࢫȆɳɸɼ
ࢫȓɜʈȳɇ ࢫɼǷࢫȆ‫ ٰڈ‬ȆɢɭࢫɼǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɣ ɨȕࢫȲȯɀ ɭࢫɼǷࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄɼǷࢫ‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳɭ
ࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȓʊɴʊɐɦȄࢫɼǷࢫȓʊɀ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɚ ɽɜ‫ݍݰ‬ȄࢫɼǷࢫȆ‫ ْڈ‬ʊɡɨɭࢫࢫɼǷࢫȆ‫ ْڈ‬ȍȕȳɭࢫɼǷࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɖ ȳɀ ȗɦȄ
.2"ȓɮʈȳȡ ࢫɵ ɭࢫɻɨɀ Ȩ ȗɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɣ ɨȕࢫɰ ǸȉࢫȆ‫ם‬Ȇɏࢫɪ ɏȆɘɦȄ
ࢫȈ ȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫɼǷࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɚ ȳɈ ȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɤ ɽɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɯ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʈɽȨ ȕ" :ȆɄ ʆǷࢫɖ ȳɏɼ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɈ ɔȗɦȄࢫɯ țࢫ֗Ȓɼ‫ف‬؆ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɽɀ ‫ݏݰ‬ɦࢫɤ ȆɢȻ ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫɪ ɢȻ ࢫʅ ȆȉࢫɼǷࢫ֗ȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȔ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɵ ɭ
.3"ɣ ɦȰࢫȯɐȊࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ ט‬ɪ ɢȻ ࢫȱȫ Ǹȕࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɪ ʊɺȣ ȗɦȄɼࢫȆɸȲȯɀ ɭ
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‬
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳ‫ࡧݍݨ‬ʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࡧə ʈȳɐȗɦȄ

ࢫַ ǻࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȒȳɸȆɋ ࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɱȲȆɜ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫɎ Ȇɮȡ ǻࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȉ
ࢫɖ ֺ ȗȫ Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɮȋȲࢫɑȡ ȄȲࢫɽɸɼ .Ȇɺɦࢫə ʈȳɐȖࢫɯ ʆȯɜȕࢫȓɦɼȆȨ ɭࢫȓȍȷ ȆɳɮȉࢫȳɺɌ ʆࢫַ ࢫɎ Ȇɮȡ‫ࢫ ל‬Ȅȱɸࢫɰ Ƿ
ࢫɾ ȯɭࢫʏࢭࢫȆɺɗֺ ȗȫ ȄࢫȄȱɟɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ʈȳ ȣ ȕࢫɚ ȆɈ ɱࢫɉ ȍɃ ࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫ ɤ ɼȯɦȆ‫ݍݰ‬Ȇɀ ɭ
ࢫə ʈȳɐȖࢫȓʊɘʊɟࢫ‫ ܷݳ‬ɽɳȷ ࢫȄȱɺɦ .ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɸࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓɏɽɃ ɽ‫ם‬Ȅࢫ ȓʊɦɼȯɦȄࢫ‫ف‬؈ʆȆɐ ‫ם‬ȆȉࢫȆɸȯʊɜȕ
ࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ ə ɛɽɭࢫ ‫ ܷݳ‬ɽɱࢫ ɯ ț (‫ ࢫ)أ‬ȓɱȲȆɜ‫ם‬Ȅࢫ Ȕ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫ Ʌ ɐȊࢫ ʏࢭࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ ȓɮʈȳȡ
(‫)ب‬ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅ

1
- BENILLOUCHE Mikael & MARECHAL Jean-Yves, Leçons de droit pénal spécial, Ellipses
édition, Paris, 2011, p143.
.32ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯ ‫ﻔﻴ‬ɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫɵ ɏࢫֺ ɜɱ-2
.21Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʈȳȼ ɦȄࢫȯɮȨ ɭࢫɵ ȉࢫȯɦȆȫ ࢫ-3

21
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ȓɱȲȆɜ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࡧɅ ɐȊࡧʏࡩࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳȡ ࡧə ʈȳɐȖࡧࡧ-‫أ‬


:ࡧ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࡧɑʉȳȼ ȘɦȄࡧʏࡩࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧə ʈȳɐȖ- 1
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ʅ ȯɀ ȗɦȆȉࢫȔ Ȇ‫ـ‬ɐʉȳȼ ȘɦȄࢫȓʊȍɦȆɓࢫɰ Ǹ‫ ـ ـ‬Ȼ ࢫɻɱǸȻ ࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɎȳ ‫ ـ ـ ـ‬ȼ ‫ם‬Ȅࢫɯ ‫ ـ ـ‬ȗɸȄ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɸࢫȒȲɽɈ ‫ࢫݍݵ‬ȓȣ ʊȘɱࢫȓȧ Ȇȸ ɦȄࢫȆ‫ٮڈ‬ȯɺȻ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȄȲɽɈ ȗɨɦࢫȓȉȆȣ ȗȷ Ȅࢫɣ ɦȰɼࢫ֗ɤ Ȅɽ ‫ـ ـ ـ‬ɭ‫כ‬
ࢫɰ ȆɠࢫȆȸ ɲȳɗࢫʏࢭࢫȲȯȿ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȒȳɸȆɌ ɦࢫɬȳȣ ɭࢫʎɲɽɱȆɛࢫɁ ɱࢫ ɤ ɼǷɼ .ʅ ȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɵ ɭ‫כ‬
ࢫɵ ɏࢫɯ ɸȆȸ ʇࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫȑ ɛȆɐȖࢫȆɭȆɢȧ ǷࢫɻȕȆʊɇ ࢫʏࢭࢫɵ ɮɄ ȕࢫ֗1987ࢫȓɳȸ ɦࢫ1157-87ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄ
ࢫ3ࢫȒȳɜɗࢫL627 ȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȄȱɸɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȆȉࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ȆɸȲȯɀ ɭࢫɰ ɽɢʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫʏࢭࢫɯ ɨɏ
ࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ȆɐɲȆɭࢫȆɐɭȆȡ ࢫȆɘʈȳɐȖࢫɬȯɜʆࢫɯ ɦࢫɁ ɳɦȄࢫȄȱɸࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɳɸࢫ‫ف‬؈ȼ ɲࢫ1ȓɭȆɐɦȄࢫȓ‫ ܶݰ‬ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭ
.2ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬ȄࢫȓɟȲȆȼ ɮȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ614-90ࢫɰ ɽɱȆɛࢫǴȆȡ ࢫɯ ț
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫɤ ȆɮɏǷࢫȯɐȊࢫǴȆȡ ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸ ࢫ،3Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓʊȕǸȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫȓʆȆɛɽɦȆȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ122-93ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȲȯȿ ࢫɣ ɦȰࢫȯɐȊࢫɯ ț .4ɰ ؈ɐȌȲ‫ࢫ כ‬Ȕ Ȇʊȿ ɽȗɦȄࢫɑɃ ɽȉࢫș ‫ ْڈ‬ɱȄ
ࢫʏࢭࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫș ɺȡ Ȅɼࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇȋɽɐɀ ɨɦࢫȓȉȆȣ ȗȷ ȄࢫǴȆȡ ࢫʅ ȱɦȄࢫ֗ȮȆȸ ɘɦȄࢫɵ ɭ
.5ɯ ‫ڈ‬٬ֺ ɮɏࢫɤ ȄɽɭǷࢫȲȯɀ ɭࢫȓɗȳɐɭ
ࢫə ʈȳɐȗɦࢫ֗1996ࢫȓɳȷ ࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɪ ʆȯɐȖࢫȓʆȆɓࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȲȆɌ ȗɱ‫ࢫ ט‬Ɏȳȼ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ Ȇɠɼ
.Ⱦ Ȇȫ ࢫɁ ɳȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ

1
- AIT HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, Thèse de doctorat en droit, Université de
Nice Sophia- Antipolis, 2009, p213.
2
-Loi n087-1157du 31 /12/1987, relative à la lutte centre le trafic de
stupéfiants.www.legifrance.gouv.fr
LARGUIER Jean & CONTE Philippe & LARGUIER Anne-Marie, Droit pénal spécial, 13 ème édition,
Dalloz, Paris , 2005, p237.
- MAISTRE DU CHAMBON Patrick & LEPAGE Agathe & SALOMON Renaud, Droit pénal des
affaires, Litec, Paris, 2008, p127.
- LOPES DE LIMA Farah José Antonio, La lutte contre le blanchiment d’argent en Europe: Apport
pour une réflexion sur la transposition du modèle européen au Mercosur, op.cit, p20.
- AIT HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op.cit, p213.
3
- Loi n090-614 du 12/07/1990, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le
blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.www.legifrance.gouv.fr.
4
- AIT HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op.cit, p214.
5
.Le sapinࢫɰ ɽɱȆɜȉࢫ‫ ׿ܣ‬ȷ ɼࢫ֗1993ࢫʎɘɱȆȡ ࢫ29ࢫʏࢭࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫࢫȲȯȿ -
- Loi n0 93-122 du 16 décembre 1992, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiqueswww.legifrance.gouv.fr
-AIT HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op.cit, p215.

22
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȩ ɳ‫ݍݨ‬ȄɼࢫȔ ȆʆȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɮɃ ȯʆȯȡ ࢫɪ ɀ ɗࢫ֗ɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫǴȆȡ ࢫɰ Ȱǻ


ࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫȾ Ȇȫ ࢫ֗"ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ"ࢫɰ Ȅɽɳɏࢫș Ȩ ȕࢫ֗ɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɐɛȄɽɦȄ
.19-324ʄ‫ڲ‬ǻ1-324 ɵ ɭࢫȮȄɽ‫ם‬Ȅࢫɪ ɀ ɘɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɮɄ ȗʆ
:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɮɟࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫ1-324ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɗȳɏࢫȯɜɦɼࢫࢫࢫ
« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification
mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un
délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou
indirect d'un crime ou d'un délit … ».
ࢫɯ ȗʆࢫʅ ȱɦȄࢫɪ ʊɺȸ ȘɦȄࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦࢫʎɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɞ ɽɨȸ ɦȄࢫɤ ȆɢȻ Ǹ‫ࢫﻓ‬،ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫȑ ȸ ȧ
ࢫɼǷࢫȓɮʈȳȡ ࢫȑ ɡȕȳɭࢫȔ ȄȯǾȆɏࢫɼǷࢫɤ ȄɽɭǷࢫȲȯɀ ɭࢫɼǷࢫɪ ȿ ֿ ࢫȈ ȰȆɢɦȄࢫȳʆ‫ف‬؄ȗɦȄࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫɚ ȳɈ ɦȄࢫɪ ɢȉ
ࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɪ ʊȍɛࢫɵ ɭࢫȆɄ ʆǷࢫȯɐʇࢫȆɮɟ .ȳȻ Ȇȍɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȄȳ Ȼ ȆȍɭࢫȆȨ ȋȲࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬Ȅȱɺɦࢫș ɜɜȧ ࢫ֗ȓȨ ɳȡ
ࢫȒȲɽɀ ȉࢫȓȣ ȕȆɱࢫȔ ȄȯǾȆɐɦࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫɼǷࢫɻʈɽɮȕࢫɼǷࢫɎȄȯʆǻࢫȓʊɨɮɏࢫɝ
 ʊɜȨ ȕࢫɪ ʊȎȷ ࢫʏࢭࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɯ ʆȯɜȕ
.2ȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫɵ ɏࢫȒȳȻ Ȇȍɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȒȳȻ Ȇȍɭ
ࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫɻȗȷ ȳɟࢫȆɭࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫʅ ȲȆȣ ʆࢫɯ ɦ
ࢫȆɸ‫ف‬؄ȗɏȄɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫɪ Ȩ ɭࢫɚ ȆɈ ɱࢫɵ ɭࢫɑȷ ɼࢫȟ ʊȧ ࢫ֗Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȆȉࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆȣ ȕ‫ט‬
ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆ‫ـ ـ‬ɜɦȄࢫȲȯȿ ǷࢫȯɐȊࢫȆɮʊɗࢫɻɱǷࢫȒȲȆ‫ـ‬Ȼ ‫ࢫ ט‬ɑɭ.3ȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫɵ ɏࢫȓȣ ȕȆɱࢫȔ ȄȯǾȆɏࢫɪ ɠ

1
-Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à
la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.
www.legifrance.gouv.fr.
ࢫɯ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɼǷࢫ֗ȓɳɺ‫ם‬ȄࢫȆɸȳɗɽȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ֺ ʊɺȸ ȘɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɯ ȗʆࢫʅ ȱɦȄࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ2-324ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɭȳȡ ࢫȆɮɟ ࢫ-2
:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫɁ ɳȕࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ɯ Ɍ ɳ‫ם‬ȄࢫɬȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɪ ɋ ࢫʏࢭ
« Le blanchiment est puni...:
1- Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice
d'une activité professionnelle ;
2- Lorsqu'il est commis en bande organisée ».www.legifrance.gouv.fr.
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫɪ Ȩ ɭࢫȳɀ ȧ ࢫʅ ȱɦȄࢫ֗1157-87ࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫȶ ȳɡ‫ם‬Ȅࢫɻɘɛɽɭࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȴɼȆȣ ȕࢫ-3
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆȸ ɲȳɗࢫȓɛȮȆɀ ɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫə ɛɽ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫȳ ȸ ɘʆࢫɼ .ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȵ ɘȨ ɭࢫə ɛɽɭࢫɽɸɼࢫ֗Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȆȉࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫȓʊȕǸȗ‫ם‬Ȅ
ࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳ ɘɦȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫȓȉȆȣ ȗȷ ȄࢫȓɦɼȆȨ ɭࢫȄȱɟɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫɪ Ȩ ‫ࢫם‬ɑȷ ɽ‫ם‬Ȅࢫɬɽɺɘ‫ם‬Ȇȉࢫȱȫ Ǹȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɽɭ‫ف‬؈ɦȆȉࢫȓʊɛȆɘȕȄ
.ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫȔ Ȇʊȿ ɽ ȕࢫȔ ȆʊɄ ȗɜ‫ם‬
.20Ⱦ ࢫ֗2009ࢫ֗ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫ֗ȓʊɐɭȆ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȆɏɽȍɈ ‫ם‬Ȅࢫɰ ȄɽʆȮࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ʎɲɽɱȆɜɦȄࢫȲȆɇ‫֗ࢫ ל‬ʏ‫ڴ‬ɏࢫȑ ȼ ɐɦ :ࢫȳ Ɍ ɱǷࢫ-
- LARGUIER Jean & CONTE Philippe & LARGUIER Anne-Marie, Droit pénal spécial, op.cit, p238.
- AIT HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op.cit, p216.
- PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le blanchiment
d’argent: Aspects juridiques, op.cit, p53.

23
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɻɨȍɛɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫȓ‫ݍݨ‬Ȇɐ‫ࢫם‬ȓȝʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫʅ ȱɦȄࢫ420-2001


.1104-2009ࢫɯ ɛȲ
ࢫɉ ɜɗࢫɆ ‫ف‬؅Ȼ Ȅࢫ‫ﺑﻞ‬،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫʃȖǸȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫȳɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɪ ʊȎȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȮȯȨ ʆࢫɯ ɦࢫɣ ɦȱɟ
ࢫʎɲȆ‫ݍݨ‬Ȅࢫș ɨɘʆࢫַ ࢫʎɢɦࢫȄȱɸɼࢫ֗2Ȇɺɏɽɱࢫɰ ȆɠࢫȆʆǷࢫȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȳȯɀ ɭࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ɽɢȕࢫɰ Ƿ
ࢫɤ ȆɐɗǷࢫȓɐʊȍɇ ࢫȮȯȨ ʆࢫɯ ɦࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȇɗࢫ ،ɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭɼࢫ֗ȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫȄȱɸ .Ȉ ȆɜɐɦȄࢫɵ ɭ
ࢫȓʊȿ ɽɀ ȫ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȯʆȯȨ ȗɦȄࢫɬȯɏࢫɎȆȡ Ȳǻࢫɵ ɡɮʈɼ֗Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ɯ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫɼǷࢫȆɺɏɽɱɼࢫɻʈɽɮȗɦȄ
.ʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄ
:ࡧʎɲȆɳȍɨɦȄࡧɑʉȳȼ ȘɦȄࡧʏࡩࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧə ʈȳɐȖࡧ-2
ࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬Ȅɼࢫ Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫ ʏࢭࢫ ʎɲȆɳȍɨɦȄࢫ ɑʉȳȼ ȘɦȄࢫ ʏࢭࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ ə ʈȳɐȖࢫ ǴȆȡ
ࡧɻɱǷ »:ʏ‫ڲ‬ȆȗɦȄࢫɽȨ ɳɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɐ‫ ٔڈ‬ɭ (02)ࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫ1998/ 03/ 26ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫ673ࢫɯ ɛȲࢫ֗ȓʊɨɜɐɦȄ
ࡧȓȣ ȕȆɳɦȄࡧȮȲȄɽ ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧȓɦɽ ɜɳ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɼǷࡧȓɦɽ ɜɳ‫ם‬Ȅࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ ׀‬ɦࡧɎ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧȲȯ ɀ ‫ם‬Ȅࡧɻʈɽ ɮȕࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻ
.«ȓʊɨɜɐɦȄࡧȔ ȄȳțǺ‫ם‬ȄɼࡧȔ ȄȲȯ Ȭ ‫ם‬Ȅࡧɯ ǾȄȳȡ ࡧɵ ɏ
ࢫɑɃ ɽȉࢫȓɘɨɢ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫɻȗɐɃ ɼࢫʅ ȱɦȄࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɎɼȳȼ ɭࢫɵ ɭࢫ749ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɰ ǷࢫȆɮɟ
ࡧɻɱǸȻ ࡧɵ ɭࡧɪ ɐɗࡧɪ ɠ »:ɻɱǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫș ɗȳɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɤ ɽȧ ࢫɰ ؈ɱȄɽɜɦȄࢫɑʉȲȆȼ ɭ
ࡧɼǷࡧȒȳȻ ȆȍɭࡧȒȲɽ ɀ ȉࡧȓȣ ȕȆɳɦȄࡧɪ ʊȫ Ȅȯ ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ȳȯ ɀ ‫ࡧם‬ș ɱȆɠࡧȓɨʊȷ ɼ ࡧȓʆǸȉࡧȈ ȰȆɠࡧȳʆ‫ف‬؄ȕࡧȮȆȣ ʆǻ
ࡧɵ ɭࡧɪ ɠࡧ֗ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧɪ ʊȍɛࡧɵ ɭࡧ‫ف‬؄ȗɐʉɼ .Ȕ ȄȲȯ Ȭ ‫ם‬Ȅࡧɯ ǾȄȳȡ ࡧɾ ȯ ȧ ǻࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧɵ ɏ ࡧȒȳȻ Ȇȍɭࡧ‫ف‬؈ɓ
ࡧɼǷࡧȒȳȻ ȆȍɭࡧȒȲɽ ɀ ȉࡧȓȣ ȕȆɱࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭǷࡧɪ ʈɽ Ȩ ȕࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻࡧɼǷࡧə ʊɋ ɽ ȕࡧȓʊɨɮɏ ࡧʏࡩࡧɯ ɸȆȸ ʇ
.«Ȕ ȄȲȯ Ȭ ‫ם‬Ȅࡧɯ ǾȄȳȡ ࡧɾ ȯ ȧ ǻࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧɵ ɏ ࡧȒȳȻ Ȇȍɭࡧ‫ف‬؈ɓ
ࢫɯ ɛȲࢫ2001/04/ 20ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫɤ ɽȧ ࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȲȯȿ ࢫɯ ț
:ࡧɻɳɭࡧȯ ɀ ɜʆࡧɪ ɐɗࡧɪ ɠࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧ‫ف‬؄ȗɐʇ» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫɻɳɭ (02)ࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫǴȆȡ ɼࢫ318

1
- Ordonnance n02009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme.www.legifrance.gouv.fr
-Loi n02001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économique, traitant de la lutte
contre le blanchiment.www.legifrance.gouv.fr
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫʃȖǸȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȮȯȨ ʆࢫɯ ɦࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ɻɘʈȳɐȖࢫȯɳɏࢫȆɄ ʆǷࢫʎɢʈȳɭ‫ࢫ כ‬Ɏȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɳɸࢫ‫ف‬؈ȼ ɲࢫ-2
ࡧɵ ɏ ࡧȓȣ ȕȆɳɦȄࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ȳȯ ɀ ɭࡧɼǷࡧȓɐʊȍɇ ࡧǴȆɘȫ ǻࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧɖ ȯ ‫ࡧٱڈ‬ɪ ɮɏ ࡧɪ ɠ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɮɟࢫɁ ɳɦȄࢫǴȆȡ ࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ
ࢫȓȝʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫ֗ȵʈȵɐɦȄࢫȯȍɏࢫȲȮȆɱࢫʏࢭȆȻ : ɵ ɏࢫֺ ɜɱ– .«ȓʊɭȳ‫ݍݨ‬ȄࡧȔ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄ
.23Ⱦ ࢫ֗2005ࢫ֗Ȕ ɼ‫ف‬؈ȉࢫ֗Ȉ Ȇȗɡɨɦ

24
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࡧʅ ǸȉࡧȲȯ ɀ ‫ם‬ȄࡧȄȱ ɺɦࡧȈ ȰȆɠࡧȳ ʆ‫ف‬؄ȕࡧǴȆɈ ɏ ǻࡧɼǷࡧȓɏ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ ׀‬ɦࡧʎɜʊɜ‫ݍ ݰ‬ȄࡧȲȯ ɀ ‫ם‬ȄࡧǴȆɘȫ ǻࡧ– 1
.ș ɱȆɠࡧȓɨʊȷ ɼ
ࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻࡧɂ ȳɔɦࡧȓɏ ɼȳȼ ɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɤ Ȅɽ ɭǷࡧȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࡧɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧȆɺɦȄȯ ȍȘȷ ȄࡧɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɪ ʈɽ Ȩ ȕࡧ– 2
.ȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࡧɵ ɭࡧȔ ֺ ɗׂ ɦࡧɬȳ‫ݍݨ‬ȄࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧʏࡩࡧࡧɑɦȆɃ ࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬Ȓȯ ɏ Ȇȸ ɭࡧɼǷࡧȆɸȲȯ ɀ ɭࡧɻʈɽ ɮȕ
ࡧɤ Ȅɽ ɭǷࡧǴȄȳ Ȼ ࡧȆɺɘʊɋ ɽ ȕࡧɼǷࡧȆɺɭȄȯ Ȭ ȗȷ ȄࡧɼǷࡧȆ‫ٮڈ‬ȴȆʊȧ ࡧɼǷࡧȓɏ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɣ ɨɮȕࡧ – 3
.1«ȓɏ ɼȳȼ ɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɤ Ȅɽ ɭǷࡧȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࡧɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧȓʊɦȆɭࡧȔ Ȇʊɨɮ ɐȊࡧɬȆʊɜɨɦࡧɼǷࡧȓɦɽ ɜɳɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɼǷࡧȓɦɽ ɜɳɭ
.ʅ ȳɀ ‫ם‬Ȅࡧɑʉȳȼ ȘɦȄࡧʏࡩࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧə ʈȳɐȖࡧ-3
(‫ࢫ)ب‬ȒȳɜɘɦȄࢫʏࢭࢫǴȆȡ ࢫ֗22002ࢫȓɳȷ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɔȊࢫȾ Ȇȫ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȲȯȿ Ƿ
ࡧɪ ɠ» :ɽɸࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫɰ Ƿࢫ2002ࢫȓɳȸ ɦࢫ80ࢫɯ ɛȲࢫʅ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭ
ࡧɼǷࡧȆɺ‫ٱڈ‬ɽ ɮȕࡧɼǷࡧȆ‫ٮڈ‬ȲȄȮǻࡧɼǷࡧȆ‫ ٕڈ‬ɗࡧɖ ȳɀ ȗɦȄࡧɼǷࡧȆ‫ٮڈ‬ȴȆʊȧ ࡧɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭǷࡧȈ Ȇȸ ȘɟȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧʅ ɽ Ɉ ɳʆࡧɞ ɽ ɨȷ
ࡧȒȮȆ‫ם‬ȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬Ȅࡧɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࡧɵ ɭࡧȓɮʈȳȡ ࡧɵ ɭࡧɻɨɀ Ȩ ȗɭࡧș ɱȆɠࡧȄȰǻࡧȆ‫ ْڈ‬ɮʊɛࡧʏࡩࡧȑ ɏֺ ȗɦȄ
ࡧɼǷࡧɤ Ȇ‫ם‬ȄࡧǴȆɘȫ ǻࡧɞ ɽ ɨȸ ɦȄࡧɵ ɭࡧȯ ɀ ɜɦȄࡧɰ Ȇɠࡧ‫ ۘܢ‬ɭࡧ֗ɣ ɦȱ ȉࡧɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸࡧɵ ɭ (02)
ࡧȆ‫ ْڈ‬ɜʊɜȧ ࡧ‫ف‬؈ʊɔȖࡧɼǷࡧ֗ɻʊɗࡧɝ ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧȑ ȧ Ȇȿ ࡧɼǷࡧɻ ȍȧ Ȇȿ ࡧɼǷࡧࡧɻɱȆɢɭࡧɼǷࡧ֗ɷȲȯ ɀ ɭࡧɼǷࡧɻȗɐʊȍɇ ࡧɻʈɽ ɮȕ
ࡧɼǷࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࡧȑ ɡȕȲȄࡧɵ ɭࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ʄ‫ڲ‬ǻࡧɪ ȿ ɽ ȗɦȄࡧȓɨɛȳɏɼ֗ࡧɣ ɦȰࡧɖ Ȇȼ ȘɟȄࡧ ɰ ɼȮࡧȓɦɽ ɨʊ‫ݍ ݰ‬Ȅɼ
.3«Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࡧɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫȲȯɀ ɭࢫɰ ɽɢȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɦɼ‫ࢫ כ‬ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȮȯȧ ࢫȯɛࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬ɑɭ
ࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȮȯȨ ɭࢫȮȯ ɏࢫʏࢭࢫȆɸȳɀ ȧ ࢫɵ ɡɦࢫ֗4ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ
.ȆɳʋʊɗࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫɖ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫɬȯɜ‫ם‬ȄࢫȯʆȯȨ ȗɦȆȉࢫȯʊɜȗʆࢫɯ ɦɼࢫ،Ȇɸ‫ف‬؈ɓࢫɰ ɼȮ

ࢫȆɭࢫɖ ȳɏɼࢫ֗ȳɟȱɦȄࢫə ɦȆȸ ɦȄࢫ318-01ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ2003/10/20ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫ547ɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɤ ȯɏ ࢫȯɜɦɼ1
.ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɾ ȯȧ ǻࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫɵ ɭࢫȓȣ ȕȆɳɦȄࢫȓɗȆɠࢫɤ Ȅɽɭ‫֗ࢫ כ‬ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ ࢫɤ Ȅɽɭֿ Ȇȉࢫȯɀ ɜʆ
.44ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ࢫɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȵ ʆȆɗࢫȳ ɮȷ :ȳɌ ɱȄࢫ
.2002ࢫɽʆȆɭ22ʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗Ȳȳɡɭࢫ20ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓ ࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫɝ ɨɐȗɭࢫ֗2002ࢫȓɳȷ ࢫ80ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɛࢫ-2
«www.egx.com.eg».
.29Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ -3
ࡧȳ ɸȄɽ ‫ݍݨ‬ȄɼࡧȔ ȆȕȆȍɳɦȄࡧɑʊɄ ȕɼࡧȓɏ ȄȲȴࡧɯǾȄȳȡ ࡧɵ ɭࡧȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ כ‬...» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫ- 4
ࡧɰ ɽ ɡʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧɯǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄɼࡧȾ Ȇ‫ࡧ כ ܧ ݵ‬ȴȆȣ ȗȧ Ȅɼࡧɪ ɜɳɦȄࡧɪ ǾȆȷ ɼࡧɖ ȆɈ ȗȫ ȄࡧɯǾȄȳȡ ɼ .Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࡧȲȆȣ ȗɦȄɼ ࡧȆɸȳʆȯ ɀ ȕɼࡧȆ‫ ّڈ‬ɨȡ ɼࡧȒȲȯȬ ‫ם‬ȄࡧȮȄɽ ‫ם‬Ȅɼ
ࡧȲȆȣ ȕ‫ ט‬ɼࡧȔ Ȇɐɛȳɘ‫ם‬ȄɼࡧȳǾȆȫ ȱɦȄɼࡧȓ‫ݏݰ‬ȷ ‫ࡧ כ‬ȮȄ‫ف‬؈ȗȷ ȄࡧɯǾȄȳȡ ɼࡧȆɸȱ ʊɘɳȕࡧɪ ǾȆȷ ɼࡧɵ ɭɼǷࡧȆɺɃ Ȅȳ ɓ Ƿࡧɰ ؈ȉࡧɵ ɭࡧɻʈɽ ɮȕࡧɼǷࡧȈ ȆɸȲ‫ࡧ ל‬Ȇ‫ ٕڈ‬ɗ
ࡧɰ ɽ ɱȆɛࡧɵ ɭࡧʎɲȆȝɦȄࡧȈ ȆȗɡɦȄࡧ ‫ﻣﻦ‬،1،2،3،4،15،16ࡧȈ Ȅɽ ȉ‫ࡧ כ‬ʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬ȄࡧɯǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄɼࡧɁ ʊȫȳȕࡧ‫ف‬؈ɔȊࡧȆɺɐɳȿ ɼࡧȆ‫ ٕڈ‬ɗ
ࡧȓʊȁʊȍɦȄࡧɯǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄɼࡧȲȆț‫ࡧ ך‬ʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȓɐɛȄɽ ɦȄࡧɯǾȄȳ‫ݍݨ‬Ȅࡧ֗ȒȲȆɏ ȯ ɦȄɼࡧȲɽ ȣ ɘɦȄࡧɯǾȄȳȡ ࡧ֗Ȇ‫٭ڈ‬Ȇɀ ȗɓ Ȅɼࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ȓɛȳȷ ࡧɯǾȄȳȡ ɼࡧ֗Ȕ Ȇȋɽ ɜɐɦȄ
ࡧ=֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࡧȆɗȳɇ ࡧȳ ɀ ɭࡧɰ ɽ ɡȕࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓʊɦɼȯɦȄࡧȔ ȆɜɘɳɦȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࡧȲȆȼ ʇࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓɮɌ ɳ‫ם‬ȄࡧɯǾȄȳ‫ݍݨ‬Ȅɼࡧ֗Ȓ‫ف‬؈Ɉ ‫ݍ ݵ‬ȄࡧȔ ȆʆȆɘɳɦȄɼࡧȮȄɽ ‫ם‬Ȇȉࡧȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅ
ࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȆȍɛȆɐɭࡧɰ ɽ ɡʆࡧɰ ǷࡧɆ ȳȼ ȊࡧࡧȠȲȆ‫ݍ ݵ‬ȄࡧɼǷࡧɪ ȫ Ȅȯ ɦȄࡧɵ ɭࡧȒȲɽ ɟȱ ‫ם‬ȄࡧɯǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄࡧɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɪ ȸ ɓ ࡧȓɮʈȳȡ ࡧș ɐɛɼࡧǴȄɽ ȷ ࡧɻɨɠࡧɣ ɦȰɼ
.«‫ ۗܣ‬ɳȡ‫ࡧ כ‬ʅȳɀ ‫ם‬Ȅࡧɰ ؈ɱɽ ɱȆɜɦȄࡧֺ ɟࡧʏࡩ

25
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɵ ɭࢫȓȣ ȕȆɱࢫȆ‫ ٰڈ‬ǷࢫȆ‫ם‬Ȇɇ ࢫ،ȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ ȄɽɭǷࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɪ ɠࢫȔ ֺ ɀ Ȩ ȗɮɗࢫȓɜʊɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏࢭɼ
ࢫȲɼȯȿ ࢫȯɐȊࢫȔ ȳɺɋ ࢫȄȰǻࢫȒȯʆȯȡ ࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫȒȳɭࢫɪ ɠࢫʏࢭࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏɼ.1ɰ ɽɱȆɜɨɦࢫə ɦȆȬ ɭࢫɪ ɮɏ
.2002ࢫȓɳȸ ɦࢫ80ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɪ ʆȯɐȖࢫȯɳɏࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫɻȉࢫɬȆɛࢫȆɭࢫɽɸɼ .ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸ
:ࡧʎɲȮȲ‫ࡧ כ‬ɑʉȳȼ ȘɦȄࡧʏࡩࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ ȓɮʈȳȡ ə ʈȳɐȖࡧ-4
ࢫȆɮɟࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫȓɐȊȄȳ ɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬Ɏȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɖ ȳɏ
:ȓʊɦȆȗɦȄࡧɤ Ȇɐɗ‫ࡧ כ‬ɵ ɭࡧɪ ɐɗࡧʅ Ƿࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࡧȯ ɐʇ» :ʏ‫ڴ‬ʆ
ࡧɼǷࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧɻʈɽ ɮȗɦȄࡧɼǷࡧȆɸȮɽ ȡ ɼࡧɰ ȆɢɭࡧɼǷࡧȓɏ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ ׀‬ɦࡧʎɜʊɜ‫ݍ ݰ‬ȄࡧȲȯ ɀ ‫ם‬ȄࡧǴȆɘȫ ǻࡧ-‫أ‬
.Ȇɺɨʈɽ Ȩ ȕࡧɼǷࡧȆɺɨʆȯ ȍȕ
.Ȅȯ ɀ ɛࡧȓʊɡɨ‫ם‬Ȅࡧɷȱ ɸࡧɰ Ǹȼ ȊࡧȓɨɌ ɭࡧȓɭɽ ɨɐɭࡧǴȆɈ ɏ ǻࡧɼǷࡧɎ ɼȳȼ ɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɤ Ȇɭࡧʅ ǷࡧȓʊɡɨɭࡧǴȆɘȫ ǻ-‫ب‬
ࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɼǷࡧȓɦɽ ɜɳɭࡧɤ Ȅɽ ɭǷࡧǴȄȳȼ ɦࡧɻɘʊɋ ɽ ȕࡧɼǷࡧɻɭȄȯ Ȭ ȗȷ ȄࡧɼǷࡧɻȕȴȆʊȧ ࡧɼǷࡧɎ ɼȳȼ ɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɤ Ȇɭࡧɣ ɨɮȕࡧ-‫ج‬
.2«ȓɏ ɼȳȼ ɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɤ Ȅɽ ɭǷࡧȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࡧɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧȓʊɦȆɭࡧȔ ȆʊɨɮɐȊࡧɬȆʊɜɨɦࡧɼǷࡧȓɦɽ ɜɳɭ
ࢫȮȯȧ ࢫȆɮɱǻɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ȆɘʈȳɐȖࢫʎɈ ɐʇࢫɯ ɦࢫ֗ȆɄ ʆǷࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬Ɏȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫɍ ȧֺ ɱ
.ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ
 ȆɢȕȲȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʅ ɽɈ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɐɗ‫כ‬
:ʅ ȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɑʉȳȼ ȘɦȄࡧʏࡩࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳȡ ࡧə ʈȳɐȖ-ࡧȈ
ࢫȆɳʋʊɗࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫɵ ɭࢫȓȝɦȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɷȆȣ ȕȄࢫʎȌȆȣ ʆȄࢫə ɛɽɭࢫ ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȱȬ ȗʆࢫɯ ɦ
ࢫȓɐȡ Ȅȳ ɮȉࢫɖ Ȅȳ ɇ‫ࢫ כ‬ɤ ɼȯɦȄࢫɬȵɨȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ֗ȓʊɨɜɐɦȄࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȆȉࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ȓȨ ɗȆɢɮȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅ
ࢫɷȱɺɦࢫȯɐȊࢫȆɮʊɗࢫ‫ـﻄﻦ‬ɘȕࢫɵ ɡ ‫ﻟـ‬.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫȓʊɨȫ ȄȯɦȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ʊɱȄɽɛ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʊȎȗȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȲȯȿ ȄࢫȆɮɟ ࢫ(1) Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɪ ʆȯɐȖࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫ֗ȓɈ ɜɳɦȄ
.(2)Ȇɮ‫ ْڈ‬Ȩ ɗȆɢɭɼࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕɼ

ࢫȈ Ȅȱȗȡ ȆȉࢫɷȯɮȗɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɦɼȯɦȄࢫȓȍɓȲࢫɽɸࢫȈ ɽɨȷ ‫ࢫ כ‬ȄȱɸࢫȮȆɮȗɏȄࢫȈ Ȇȍȷ Ƿࢫɵ ɮɗ :ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫʅ ǷȲࢫȑ ȸ ȧ ɼࢫ-1
ࢫʏࢭȆɠࢫȲ‫ف‬؄ɮȉࢫȹ ʋɦࢫȄȱɸࢫɵ ɡɦࢫ֗ɬȆɭ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڲ‬ǻࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȓɨ‫ ݀ݨ‬ɦȄࢫɑɗȯɦࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫ‫ ט‬ɽɭǷࢫș ɱȆɠࢫɽ ɦࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȶ ɼǹȲ
ࢫʏ‫ڌ‬ɽȕࢫȯɛࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊȉȆȣ ʆ‫ࢫ ט‬ȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȥ ǾȆȗɳɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؈ȝɡȉࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ȓʊȍɨȸ ɦȄࢫȲȆț‫ࢫ ך‬ɰֿ ࢫȈ ɽɨȷ ‫ࢫ כ‬ȄȱɸࢫȮȆɮȗɏַ
.ȓʊȍɨȸ ɦȄࢫɻȣ ǾȆȗɱࢫȳ ɺɌ ȕࢫȆɭࢫɰ Ȇɏȳȷ ࢫɵ ɡɦࢫȓʊȉȆȣ ʆ‫ࢫ ט‬ȥ ǾȆȗɳɦȄࢫɅ ɐȊࢫɝ ɜȨ ʆࢫȓʆȄȯȍɦȄࢫʎɘɗࢫ֗Ȇ‫٭ڈ‬
ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬ȄࢫʏࢭࢫɷȄȲɽȗɟȯɦȄࢫȓȡȲȮࢫɪ ʊɳɦࢫȯɏǷࢫȟ Ȩ ȉࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࢫ،ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄ :‫اﻧﻈﺮ‬
.29Ⱦ ࢫ֗2010ࢫ֗ɝ ȼ ɭȮࢫȓɐɭȆȡ
.30ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ ࢫ-2

26
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ࡧȔ Ȇȋɽ ɜɐɦȄࡧɰ ɽ ɱȆɛࡧʏࡩࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳȡ ࡧə ʈȳɐȖ-1


ࢫȯʆȯȡ ࢫɯ ȸ ɛࢫ֗2004ࢫȓɳȸ ɦࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɪ ʆȯɐȖࢫʏࢭࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȚ ȯȨ ȗȷ Ȅ
ࢫɅ ʊʊȎȗʁɨɏࢫɁ ɳɦȄࢫɯ ȕ 07ࢫȲȳɡɭࢫ389ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȲȳɡɭࢫ389ࢫɵ ɭࢫȮȄɽ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɻʊɗࢫɤ ɼȆɳȘʆ
:ࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧ‫ف‬؄ȗɐʇ» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȲ‫ࢫﻣﻜﺮ‬389ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȄȱɸɼ،1ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࡧɻʈɽ ɮȕࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻࡧɂ ȳɔȊࡧ֗ȓʊɭȄȳȡ ǻࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࡧɯ ɨɐɦȄࡧɑɭࡧȆɺɨɜɱࡧɼǷࡧȔ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬Ȅࡧɪ ʈɽ Ȩ ȕ-‫أ‬
ࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧʏࡩࡧɆ Ȳɽ ȗɭࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ʅ ǷࡧȒȯ ɏ Ȇȸ ɭࡧɼǷࡧȔ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬Ȅࡧɣ ɨȗɦࡧɎ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧȲȯ ɀ ‫ם‬Ȅ
.ɻȗɨɐɘɦࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȲȆț‫ࡧ ך‬ɵ ɭࡧȔ ֺ ɗ‫ࡧ ל‬ɪ ɏ ࡧȔ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬Ȅࡧɷȱ ɸࡧȆ‫ ٔڈ‬ɭࡧș ȕǸȕࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓʊɨȿ ‫כ‬
ࡧȓʊɘʊɟࡧɼǷࡧȆ‫ ٰڈ‬ȆɢɭࡧɼǷࡧȆɸȲȯ ɀ ɭࡧɼǷࡧȔ Ȇɢɨȗɮɮɨɦࡧȓʊɜʊɜ‫ݍ ݰ‬ȄࡧȓɐʊȍɈ ɦȄࡧɻʈɽ ɮȕࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻ -‫ب‬
.ȓʊɭȄȳ ȡ ǻࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧȆ‫ ٰڈ‬Ƿࡧɪ ɏ ȆɘɦȄࡧɯ ɨɏ ࡧɑɭ ࡧ֗Ȇ‫ࡧ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࡧɚ ɽ ɜ‫ݍ ݰ‬ȄࡧɼǷࡧȆ‫ ْڈ‬ɟȳȧ ࡧɼǷࡧ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࡧɖ ȳɐȗɦȄ
ࡧș ɛɽ ɦȄࡧɣ ɦȱ ȉࡧɯ ǾȆɜɦȄࡧɁ ‫ ܨ ݵ‬ɦȄࡧɯ ɨɏ ࡧɑɭࡧȆɺɭȄȯ Ȭ ȗȷ ȄࡧɼǷࡧȆ‫ٮڈ‬ȴȆʊȧ ࡧɼǷࡧȔ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬ȄࡧȈ Ȇȸ ȘɟȄ -‫ج‬
ȓʊɭȄȳȡ ǻࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧɪ ɢȼ ȖࡧȆ‫ ٰڈ‬ǷࡧȆ‫ ٕڈ‬ɜɨȕ
ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȳ ɭǶȗɦȄࡧɼǷࡧǺɇ Ȅɽ ȗɦȄࡧɼǷࡧ֗ȒȮȆ‫ם‬Ȅࡧɷȱ ɺɦࡧȆɜɗɼࡧȒȲȳɜ‫ם‬Ȅࡧɯ ǾȄȳ‫ݍݨ‬Ȅࡧɵ ɭࡧȆʆǷࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧʏࡩࡧȓɟȲȆȼ ‫ם‬Ȅ -‫أ‬
ࡧȒȲɽ ȼ ‫ם‬ȄࡧǴȄȯ ȷ ǻɼࡧɻɨʊɺȸ Ȗɼࡧɣ ɦȰࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɅ ʈȳȨ ȗɦȄɼࡧȒȯ ɏ Ȇȸ ‫ם‬ȄɼࡧȆ‫٭ڈ‬ȆɢȕȲȄࡧȓɦɼȆȨ ɭɼࡧȆ‫٭ڈ‬ȆɢȕȲȄ
.«ɻɱǸȼ Ȋ
ࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫȳɀ Ȩ ʆࢫɯ ɦࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫȥ ȗɴȗȸ ɲࢫ،ȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫȓɌ ȧֺ ɮȉࢫɰ Ȱǻ
ࢫǷȯȍɭࢫɑɃ ɼࢫɪ ȉࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫə ɛɽɭࢫȹ ɘɳȉࢫȱȫ Ƿࢫʅ Ƿࢫ،Ʌ ʊʋȍȗɦȄࢫɪ Ȩ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫʃȖǸȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ
.2ȩ ɳ‫ݍݨ‬ȄɼࢫȔ ȆʆȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɪ ɠࢫɪ ɮȼ ʋɐȷ ȄɼࢫɬȆɏ
:ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧɵ ɭࡧȓʆȆɛɽ ɦȄࡧɰ ɽ ɱȆɜ ʊɗࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧə ʈȳɐȖࡧ-2
ࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ01-05ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫɷȯȣ ɱࢫ،Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫɬȯɜ‫ם‬Ȅࢫə ʈȳɐȗɦȄࢫȹ ɘɱ
ࢫǴȆȡ ࢫʅ ȱɦȄࢫɻɦࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ֗402-12ࢫɯ ɛȲȳɭ‫ࢫ כ‬Ȅȱɟɼࢫ3Ȇɮ‫ ْڈ‬Ȩ ɗȆɢɭɼࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʊȎȗȉ
.ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧ‫ف‬؄ȗɐʇ»:ʏ‫ڲ‬ȆȗɦȄࢫɽȨ ɳɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࡧɵ ɭࡧȒȳȻ Ȇȍɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɼǷࡧȒȳȻ ȆȍɭࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧȆ‫ ٰڈ‬Ƿࡧɪ ɏ ȆɘɦȄࡧɯ ɨɏ ࡧɑɭࡧȆɺɨɜɱࡧɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɪ ʈɽ Ȩ ȕ -‫أ‬
ࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ʅ ǷࡧȒȯ ɏ Ȇȸ ɭࡧɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɣ ɨȗɦࡧɎ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧȲȯ ɀ ‫ם‬Ȅࡧɻʈɽ ɮȕࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻࡧɂ ȳɔȊ֗ȓɮʈȳȡ

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗15-04ࢫࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɛࢫ-1


.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗15-04ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ3/4ࢫȲȳɡɭࢫ389 ȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫɑȡ ȄȲࢫ-2
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗01-05ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ-3
ࢫ06ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗01-05ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜ ɦȄࢫɯ ɮȗʈɼࢫɤ ȯɐʇࢫ֗2012 ‫ ﻓﻴﻔﺮي‬13ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗02-12ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-4
Ք
ࢫ֗2012ȳʆȄ‫ف‬؄ɗࢫ15ʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗08ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗Ȇ‫ ْڈ‬Ȩ ɗȆɢɭɼࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɦȆȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ֗2005ࢫʅ ȳɘʊɗ
.2015ࢫȳ ʆȄ‫ف‬؄ɗࢫ15ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗08ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗2015ࢫȳ ʆȄ‫ف‬؄ɗࢫ15ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗06-15ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȆȉࢫɯ ɮȗɭɼࢫɤ ȯɐɭ

27
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࡧɵ ɭࡧȔ ֺ ɗ‫ࡧ ל‬ʄ‫ڴ‬ɏ ࡧࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɷȱ ɸࡧȆ‫ ٔڈ‬ɭࡧș ɨɀ Ȩ ȕࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓʊɨȿ ‫ࡧ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧʏࡩࡧɆ Ȳɽ ȗɭ
.ɻɦȆɐɗֿ ࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȲȆț‫ך‬
ࡧɖ ȳɀ ȗɦȄࡧȓʊɘʊɟࡧɼǷࡧȆ‫ ٰڈ‬ȆɢɭࡧɼǷࡧȆɸȲȯ ɀ ɭࡧɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ ׀‬ɦࡧȓʊɜʊɜ‫ݍ ݰ‬ȄࡧȓɐʊȍɈ ɦȄࡧɻʈɽ ɮȕࡧɼǷࡧǴȆɘȫ ǻ -‫ب‬
.ȓʊɭȄȳ ȡ ǻࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧȆ‫ ٰڈ‬Ƿࡧɪ ɏ ȆɘɦȄࡧɯ ɨɏ ࡧɑɭࡧȆ‫ࡧ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࡧɚ ɽ ɜ‫ݍ ݰ‬ȄࡧɼǷࡧȆ‫ ْڈ‬ɟȳȧ ࡧɼǷࡧȆ‫ ٕڈ‬ɗ
ࡧȆ‫ ٕڈ‬ɜɨȕࡧș ɛɼࡧɣ ɦȱ ȉࡧɯ ǾȆɜɦȄࡧɁ ‫ ܨ ݵ‬ɦȄࡧɯ ɨɏ ࡧɑɭࡧȆɺɭȄȯ Ȭ ȗȷ ȄࡧɼǷࡧȆ‫ٮڈ‬ȴȆʊȧ ࡧɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ȉ Ȇȸ ȘɟȄ -‫ج‬
.«ȓʊɭȄȳȡ ǻࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧɪ ɢȼ ȖࡧȆ‫ ٰڈ‬Ƿ
ࢫȆɐȍȕࢫɎȳɘȗʆࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫə ʈȳɐȖࢫɰ Ƿࢫȥ ȗɴȗȸ ɲࢫ،ə ʈȲȆɐȗɦȄࢫɷȱɸࢫɂ Ȅȳ ɐȗȷ Ȅࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭ
:ɝ ʊɃ ࢫȳ ȫ ǵɼࢫɑȷ Ȅɼࢫɬɽɺɘɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫə ʈȳɐȗɦȄࢫȲȯɀ ‫ם‬
ࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɼǷࢫɅ ʊʋȍȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɉ ɜɗࢫɪ ɮȼ ʇࢫɝ ʊɃ ࢫɬɽɺɘ‫ࢫם‬Ȇɜɗɼࢫɻ ɗȳɐʇࢫ،‫ﻗﺴﻢ‬
ࢫɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫȾ ɽɀ ɱࢫʏࢭࢫȮȲɼࢫʅ ȱɦȄࢫə ʈȳɐȗɦȄࢫɽɸɼࢫ ،Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȆȉࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ɵ ɭ
.( 1988ࢫȆɳʋʊɗ)ࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȆȉࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅ
ࢫȄȱɟɼࢫɤ ɼȯ ‫ﻟـ‬ȄࢫɅ ɐȊࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȖࢫɻȗɴȍȕࢫȆɭࢫȄȱɸɼࢫ،ɑȷ Ȅɼࢫə ȿ ɽȉࢫɻɗȳɐ ‫ࢫﻓ‬،ʎɲȆȝɦȄࢫɯ ȸ ɜɦȄࢫȆɭǷ
ࢫɣ ɨȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɤ Ȇɐɗֿ ࢫȓʆȄȯȍɦȄࢫʏࢭࢫȆɺɮʈȳȣ ȕࢫȲȆɀ ȗɛȄࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȉࢫ.ȓʊɦɼȯɦȄࢫɝ ǾȆțɽɦȄ
ࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɯ ʈȳȣ ȗɦȄࢫȄȱɸ ࢫɑʊȷ ɽȕࢫɯ ȕࢫȯɐȊࢫȆɮʊɗࢫɵ ɡɦࢫ،ȆɸȄɽȷ ࢫɰ ɼȮࢫȒȮȯȨ ɭࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫɵ ɭࢫȒȯɮȗȸ ‫ם‬Ȅ
ࢫȓɏɼȳ ȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȯʆȯɐɦȄࢫɵ ɏࢫȓɮȡ ȆɳɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȲȆȍȗɏȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɻȡ ɽȗɦȄࢫȄȱɸࢫʎɭȳʈɼ .‫أﺧﺮى‬
ࢫɰ Ȇʈȳȼ ɦȄࢫɑɈ ɛɼࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȯʆȯɐɦȄࢫə ȼ ɡɦࢫ֗Ȇ‫ڈ‬٬Ȇɘȫ ǻࢫȓɦɼȆȨ ɭࢫɼǷࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɪ ɭȆɐȗɦȄࢫɑɳɮʆࢫȒȲȱɛࢫɤ ȄɽɭǷ
.1ɤ Ȅɽɭֿ ȆȉࢫȆɸȮɼȵʆࢫʅ ȱɦȄ
ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳȡ ࡧȈ ȆɢȕȲȄ ‫ﻣﺮاﺣﻞ‬
ࢫɼǷࢫȯȧ Ȅɼࢫɪ ɐɘȉࢫɯ ȗȕࢫȆɺɗȳɐɲࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȆɸ‫ف‬؈ɔɟࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫɰ Ƿࢫȯɜȗɐʇ
.Ȓȯɜɐɭࢫȓʊɨɮɏࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ɪ ȉࢫȓɨɺȷ ࢫȓʊɨɮɐȊࢫș ȸ ʋɦࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɔɗࢫȓɜʊɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏࢭࢫɵ ɡɦࢫ֗Ȓȯȧ Ȅɼࢫȓɟȳȧ
ࢫɪ ȧ Ȅȳ ɭࢫȚ ֺ țࢫʏࢭࢫȒȮȆɏࢫɪ ȝɮȗȕࢫֺ ʈɽɇ ࢫȆȗɛɼࢫȆɺɭȆɮȕǻࢫɬȵɨȗȸ ʇࢫȯɛࢫȓʊɦȆȗȗɭɼࢫȒȮȯɐȗɭࢫɪ ȧ Ȅȳ ɮȉࢫȳɮȕ
ࢫɪ ȫ Ȅȯȗȕࢫȯɛɼ .Ƞ ȆɭȮ‫ࢫ ל‬ȓɨȧȳɭ֗ɯ ʊɮɐȗɦȄࢫȓɨȧȳɭ֗ə ʊɋɽȗɦȄࢫɼǷࢫɎȄȯʆ‫ࢫ ל‬ȓɨȧȳɭࢫʎɘɨȝɮȗȕ2‫أﺳﺎﺳﻴﺔ‬

ࢫɪ ǾȄɼࢫȲȄȮࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȓɐʊȍɈ ɦȄɼࢫɬȆɐɦȄࢫɤ ɽɦȯ‫ם‬Ȅ :ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȓɮʈȳȡ ࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏ ࢫ‫ ﻧﺎﺋﻞ‬:ȳɌ ɱȄࢫ-1
.25ࢫɼࢫ24ࢫȾ ࢫ֗2002ࢫ֗ɰ Ȇɮɏࢫ֗ɑʉȴɽȗɦȄɼࢫȳ ȼ ɴɨɦ
ࢫ֗2006ࢫ֗ɰ Ȇɮɏࢫ֗ɑʉȴɽȗɦȄɼࢫȳȼ ɴɨɦࢫȓɗȆɜȝɦȄࢫȲȄȮࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓɮʈȳȡ ࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭȄࢫȓȼ ʉȳ‫ݍݵ‬Ȅࢫ-
.27‫ص‬
.116ࢫȾ ࢫ֗1993ࢫ֗ȒȳɸȆɜɦȄࢫ֗ȓɄ ‫ ٔڈ‬ɦȄࢫȲȄȮࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȓɺȡ ȄɽɭࢫʏࢭࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȓȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫ֗ʎɭȆȷ ࢫࢫȄɽȼ ɦȄࢫ-2

28
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȳ ɭǷࢫɑɇ ȆɛࢫɽȨ ɱࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫɪ ɀ ɘɦȄࢫȩ ȍɀ ʆࢫȟ ʊȨ ȉࢫȒ‫ف‬؈ȝɟࢫɰ Ȇʊȧ ǷࢫʏࢭࢫȚ ֺ ȝɦȄࢫɪ ȧ Ȅȳ ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɣ ȉȆȼ Șȕɼ
.1ȓȋɽɐɀ ɦȄɼࢫȓɛȯɦȄࢫȓʆȆɓࢫʏࢭ
ࢫ֗Ɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓ Ȇɺɨȿ Ƿࢫɤ ȄɽɭǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɏ‫ﺸﺮ‬ɦȄࢫȓɘȿ ࢫǴȆɘɃ ǻࢫʄ‫ לڲ‬ɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɏࢫɖ ȯ‫ٮڈ‬
ࢫɪ ȿ Ȅɽɗɼࢫȵ ȡ Ȅɽȧ ࢫȮȆȣ ʆǻࢫɵ ɭࢫȯȉַ ࢫȆɺȧ Ȇȣ ɱࢫɰ ȆɮɄ ɦɼ .ȓɘɨȗȬ ɭࢫɪ ǾȆȷ ɼɼࢫɰ ɽɳɘȉࢫɯ ȗȕࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸɼ
ࢫȓɨɀ ɦȄࢫɑɈ ɛɼࢫȓȋȲȆɄ ȗɭࢫȔ ȆɱȆʊȋɼࢫȓȨ ʊ‫فࢫ ܵݰ‬؈ɓࢫȓɦȮǷࢫɎȆɳɈ ȿ Ȅࢫʅ Ƿ .ȆɸȲȮȆɀ ɭࢫɑȍȘȕࢫɰ ɼȮࢫɤ ɽȨ ȕ
ࢫȆ‫ ّڈ‬ɜɐȖࢫȓȋɽɐɀ ȋɼࢫ֗ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫȲȯɀ ɮɨɦࢫʎɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȲȯɀ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɪ ȿ ɽȕࢫȯɛࢫȔ ȆɱȆʊȉࢫʅ Ǹȉ
ࢫɷȆȣ ȕ‫ ࢫ ט‬ʏࢭࢫ ɪ ȝɮȗʆࢫ ɤ ɼ‫֗ ט‬ɰ ȆɸȆȣ ȕȄࢫ ɞ Ȇɳɸࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫ ɪ ȧ Ȅȳ ɭࢫ ȯʆȯȨ ȗɦɼ .Ȇɺɨȧ Ȅȳ ɭࢫ ɑȍȘȕɼ
ȓɐȊȆȗȗɭࢫɪ ȧ Ȅȳ ɭࢫȚ ֺ ȝȉȆȷ Ȇȷ Ƿࢫȳɮȕࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɏࢫɰ Ƿࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɬɽɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫʅ ȯʊɨɜȗɦȄ
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɏࢫȴȆȣ ɱȄࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȓɳʊɐɭࢫȓɨȧȳɮȉࢫȲɼȳ‫ם‬Ȅࢫɰ Ǹɿȳʆࢫ֗ȟ ʆȯ‫ݍݰ‬ȄࢫɷȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ʎɲȆȝɦȄɼ،(‫)أوﻻ‬
ࢫ‫ف‬؈ʊɔȗɦࢫȄȳ Ɍ ɱࢫȑ ɐȿ ࢫȳɭǷࢫɽɺɗࢫ ɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭɼࢫ֗ȓɺȡ ࢫɵ ɭ2ȆɮǾȄȮࢫȆʊɮȗȧ ࢫȄȳ ɭǷࢫȹ ʋɦࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
.(‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ȓʊɨɮɏࢫɪ ɢȉࢫȓɈ ʊȨ ‫ם‬Ȅࢫɖ ɼȳɌ ɦȄ
‫أوﻻ‬
ࡧʅ ȯ ʊɨɜȗɦȄ ɷȆȣ ȕ‫ט‬
ࢫ،Ȓ‫ق‬؈ɮȗɭࢫɪ ȧ Ȅȳ ɭࢫȚ ֺ ȝȉࢫȳɮȕࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɏࢫɰ Ƿࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɷȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬Ȅȱ ɸࢫɬɽɜʆ
ࢫɪ ȫ ȄȮࢫȓɨǾȆȸ ɦȄࢫȮɽɜɳɦȄࢫɑɃ ɼࢫȆɸȆɳɐɭࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȓɨȧȳ‫ם‬Ȇɗࢫ .3‫واﻟﺪﻣﺞ‬،ȓʊɈ ɔȗɦȄ֗ɎȄȯʆ‫ࢫ ל‬ȓɨȧȳɭࢫʏ‫ۂ‬
ࢫȲȯɀ ‫ם‬ȄࢫǴȆɘȫ ǻࢫȓʊɨɮɏࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫȓʊɈ ɔȗɦȄࢫȓɨȧȳɭࢫȆɭǷ֗ȓɦɼȯɦȄࢫࢫȠȲȆȫ ࢫȆɺɨʈɽȨ ȕࢫɼǷࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫɬȆɌ ɳɦȄ
ࢫʎɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȲȯɀ ‫ם‬ȄࢫǴȆɘȫׁ ࢫȒȯɜɐɭࢫȓʊɦȆɭࢫȔ ȆʊɨɮɐȊࢫɬȆʊɜɦȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɡɨɮȉࢫ‫؟ ۜܣ‬Ȇȷ ‫כ‬
ࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɉ ɨȫ ࢫȓʊɨɮɏࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫȥ ɭȯɦȄࢫʅ ǷࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ȓɨȧȳ‫ם‬ȄࢫȆɭǷࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦ
.ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭֿ Ȇȉ
ࢫɯ ȗʆࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫȓ ‫ﺘﺎﻟﻴ‬ɦȄࢫȓɨȧȳɮɨɦࢫȯɺɮȕࢫȓɨȧȳɭࢫɪ ɠɼࢫ،ȓʊȷ Ȇȷ Ƿࢫɪ ȧ Ȅȳ ɭࢫȚ ֺ ȝɦȄࢫɪ ȧ Ȅȳ ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸɼ
.ʎɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɻɨȿ ǸȉࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫȓɨȿ ࢫș ɐɈ ɜɱȄࢫȯɛࢫȟ ʊȧ ֗ȓʊǾȆ‫ ٔڈ‬ɦȄࢫɪ ȧ Ȅȳ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ ɽȿ ɽɦȄ

ࢫɷȱɸࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȲɼȮɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȔ ȆʊɨɮɐɦࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȲȆț‫ࢫ ד֗ࢫ» ך‬ɂ ɽɏࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏࢫȔ ɽɘȿ ࢫ -1
.43ࢫȾ ࢫ֗ș ʈɽɢɦȄࢫ֗2005ࢫȓɳȸ ɦࢫ02ࢫȮȯɐɦȄࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓɨȣ ɭࢫ֗«‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
. 163ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȮɽɮȨ ɭࢫȽ ʋȍɟ ࢫ-2
.151ࢫȾ ࢫ֗2003ࢫ֗ȒȳɸȆɜɦȄࢫ֗Ȓȳȷ ‫ࢫ כ‬ȓȍȗɡɭࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȆɈ ɜɦȄࢫ֗ɵ ȸ ȧ ࢫɵ ʆȯɦȄࢫȦֺ ȿ - 3
- DION Michel, Ethique et criminalité financière, op.cit, p136.
- DELMAS-MARTY Mireille & GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, Droit pénal des affaires, PUF,
Paris, 2004, p311.
- LOPES DE LIMA Farah José Antonio, La lutte contre le blanchiment d’argent en Europe: Apport
pour une réflexion sur la transposition du modèle européen au Mercosur, op.cit, p18.

29
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:1ə ʊɋ ɽ ȗɦȄɼࡧɎ Ȅȯ ʆ‫ࡧ ל‬ȓɨȧȳɭ ࡧ-‫أ‬


ࢫȲɽɺɋ ࢫǷȯȍʆࢫȟ ʊȧ ֗2ȓɨȧȳ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫʎɭȄȳ ȡ ǻࢫɎɼȳȼ ɮɟࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɎɼȳȼ ɭࢫǷȯȍʆ
ࢫȳ Ɉ ȫ‫ ࢫ כ‬ȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫ ‫ࢼܣ‬ɗࢫ ɣ ɦȱɦࢫ ȒǸȍȬ ɭࢫ ɰ ɽɢȕࢫ ɰ ǻࢫ ȯɐȊࢫ ֗Ȯɽȡ ɽɦȄࢫ‫ق‬؈ȧ ࢫ ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫ ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫʎɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɻɏɼȳȼ ɭࢫɑȊȆȗʋȷ ࢫɻɱȆɗࢫ،Ȧ Ȇȣ ɳȉࢫȆɸȴȆʊȗȡ Ȅࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭֿ ȆɄ ʊȍɭࢫɵ ɡɮȕࢫȄȰǻɼࢫ֗3ȑ ɐȿ ‫ כ‬ɼ
ࢫə ȼ ɡɳʈɼࢫɪ ɭȆɢɦȆȉࢫɻɏɼȳȼ ɭࢫ‫ ࢼܣ‬ȗɴʊȸ ɗࢫɣ ɦȰࢫʏࢭࢫɪ ȼ ɗࢫȄȰǻɼࢫ֗4ɰ ؈ȗʊɜʊɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫɰ ؈ȗɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫַɽȿ ɼ
.ȓȋɽɜɐɦȄɼࢫȓɜȧֺ ɮɨɦࢫȓɃ ȳɏࢫɰ ɽɢʈɼࢫɻɦȄɽɭֿ ࢫʎɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȲȯɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫɵ ɭࢫɻȗɦȄȴǻࢫɖ ȯ‫ࢫ٭ڈ‬ʅ ȯɜɳɦȄࢫɪ ȫ ȯɦȄࢫȓʊɮɟࢫʏࢭࢫʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫɖ ȳɀ ȗɦȄ " :Ȇ‫ ٰڈ‬Ǹȉࢫȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɖ ȳɐȖɼ
ࢫɪ ɮɏࢫɝ ɇ Ȇɳɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɪ ȫ ȯɦȄࢫȄȱ ɸࢫȥ ɭȮࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʏ‫ڥ‬ȸ ɦȆȉࢫɣ ɦȰɼࢫ-ȳɌ ɳɦȄࢫș ɘɦࢫȑ ɳȣ ȗɦࢫ-ɻȉȆȸ ȘɟȄࢫɰ Ȇɢɭ
.5"...ɷȲȯɀ ɭࢫȓɜʊɜȧ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɖ ȳɐȗɦȄࢫȓȋɽɐɀ ɦȄࢫɵ ɭࢫɰ ɽɢʈɼࢫ֗ʎɘȨ ȗɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɪ ɺȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫɰ ‫ﻮ‬ɢʆࢫʅ ȲȆȣ ȕ
ࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɻɦȄɽɭǷࢫə ʊɋɽȗȉࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȑ ȧ Ȇȿ ࢫɬɽɜʆࢫȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫɰ Ȱǻ
ࢫǴȄɽȷ ࢫȠȲȆ‫ݍݵ‬ȄࢫʏࢭࢫɼǷࢫɪ ȫ ȄȯɦȄࢫʏࢭࢫǴȄɽȷ ࢫɾ ȳȫ‫ࢫ כ‬ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȯȧ ȄࢫʏࢭࢫȆɺɏȄȯʆǻ
ࢫȯɛɼࢫ֗ɾ ȳȫ‫ࢫ כ‬ȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɚ ȄȲɼ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȆɸ‫ف‬؈ɓɼࢫɯ ɺȷ ‫ࢫ כ‬ǴȄȳ Ȼ ࢫɼǷࢫɑǿȄȮɽɦȄࢫɼǷࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȩ ȗɗࢫɝ ʈȳɈ ȉ
ࢫȯɐȊࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ǴַǺɸࢫɬɽɜʈɼࢫ֗ȟ ɦȆțࢫɖ ȳɇ ࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɯ ɺȸ ɘɱǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȉ Ȇ‫ ܵݰ‬ǷࢫɎȄȯʆׁ Ȇȉࢫɬɽɜʆ
ࢫȳ ȫ Ƿࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȆɺɘʊɋɽȕࢫɼǷࢫȒɼ‫ف‬؆ɦȄࢫɤ ȆɢȻ Ƿࢫɵ ɭࢫȳȫ Ƿࢫɪ ɢȻ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɺɨʈɽȨ ȕࢫɼǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɜɳȉࢫɣ ɦȰ
ࢫɯ ɺȷ ǷࢫʏࢭࢫȈ Ȇȗȗɟ‫ࢫ ט‬ɼǷࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɚ ȄȲɼ‫ࢫ כ‬ǴȄȳ Ȼ ࢫɼǷࢫȓɐʇȮɽɦȄࢫɰ ȆɮɄ ȉࢫɂ ɼȳɜɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɽɀ ‫ݍݰ‬Ȇȉࢫɣ ɦȰɼ
ࢫȒȮȆɏׁ ࢫȄȯʊɺɮȕࢫȔ ȄȲȆʊȸ ɦȄɼࢫȔ Ȅȳ ɸɽȣ ‫ם‬Ȅɼࢫȑ ɸȱɦȄࢫǴȄȳ Ȼ ࢫɼǷࢫ֗ȓʊɏȆɳɀ ɦȄɼࢫȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫȔ Ȇɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅ
ࢫȄȯʊɺɮȕࢫȳȻ Ȇȍɭࢫɪ ɢȼ ȌɼࢫȒȲɽɌ Ȩ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭȯ‫ݍݵ‬Ȅɼࢫɑɨȸ ɦȆȉࢫȒȵɺȡ‫ כ‬ɼࢫɪ ɜɳɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫȓɄ ʆȆɜɭࢫɼǷ֗Ȇɺɐʊȉ
.ȓɮʊɨȷ ࢫȓʆȮȆɀ ȗɛȄࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɺɜʈɽȸ ȖɼࢫȒȵɺȡ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɑʊȍɦ

Placement ࢫȲȆɮȝȘȷ ‫֗ࢫ ט‬ɤ ֺ ȧ‫֗ࢫ ל‬ə ʊɋɽȗɦȄࢫȓɨȧȳɮȉࢫȓɨȧȳ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫȆɄ ʆǷࢫ‫ ׿ܢ‬ȸ Ȗ1


2
- OLIVIER Jerez, Le blanchiment de l’argent,op.cit, p132.
- PRADEL Jean, « Le droit pénal comparé du blanchiment », in Colloque organisé par le centre
français de droit comparé, La lutte internationale contre le blanchiment et le financement du
terrorisme, société de législation comparée, Paris, 2007,p65.
ࢫɷȱɸࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȲɼȮɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȔ ȆʊɨɮɐɦࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȲȆț‫ࢫ ד֗ࢫ ך‬ɂ ɽɏࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏࢫȔ ɽɘȿ :ȳɌ ɱȄࢫ-3
.43ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄ
ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȵ ʆȆɗࢫȳ ɮȷ ࢫ- .56Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࢫ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄ :ȆɄ ʆǷࢫȳ Ɍ ɱȄࢫ-
.96ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ
- DION Michel, Ethique et criminalité financière, op.cit, p139.
4
- HAYE- ROSSEL Pascale, Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux,
DéfrénoisLextenso Editions, Paris, 2008, p16.
.42Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ࢫ ד‬ɂ ɽɏࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏࢫȔ ɽɘȿ :‫اﻧﻈﺮ‬-5

30
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɪ ɢȻ ࢫʏࢭࢫȮɽɜɳɦȄࢫȲȆɺɋ ǻࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫ،Ȓȳɡȗȍɭࢫɚ ȳɇ ࢫɎȆȍȕǼȍɦȄɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫɬɽɜʆࢫȯɛࢫȆɮɟ


ࢫȆɸ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄɼࢫȔ Ȇɏɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫɅ ɐȊࢫǴȄȳ Ȼ ࢫʏࢭࢫȆɺɘʊɋɽȕࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɣ ɦȰɼ،‫ﻣﺸﺮوع‬
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȆɸǴȄȲɼࢫʎɘȗȬ ȕࢫȓɺȡ ȄɼࢫɼǷࢫǴȆɈ ɔɟ ࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɰ ɽɢȕ֗ȓɺȡ ȄɽɦȄࢫȔ Ȇɠȳȼ Ȋࢫɖ ȳɐʇࢫȆɭࢫɽɸɼ
ࢫȓɨȉȆɛࢫȓʈȲȆȣ ȕࢫɚ ȄȲɼǷࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȮɽɜɳɦȄࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫȈ ɽɨȷ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫﻣﺒﻴﻀﻮࢫ כ‬Ǹ‫ݏݨ‬ʆࢫ‫ࢫﻛﻤﺎ‬،ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ
.ɑɗȮࢫȳ ɭǷࢫɼǷࢫɤ ɼȄȯȗɨɦ
ࢫʄ‫ڴ‬ɐɗ.2ɯ ɺɦࢫȆȡȳȧ ࢫ‫ف‬؆ɟǷɼࢫ،1Ʌ ʊʋȍȗɦȆȉࢫɰ ؈ɮǾȆɜɨɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫȓɨȧȳɭࢫȑ ɐȿ Ƿࢫȓɨȧȳ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫȯɐȖ
ࢫǴȆɘ ‫ـ‬Ƀ ǻࢫɝ ʈȳɇ ࢫʏࢭࢫȄ‫ف‬؈ȍɟࢫȆɇɽȻ ࢫȆɺɦֺ ȫ ࢫș ɐɈ ɛࢫȯɛࢫɰ ɽɢȕࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɰ Ƿࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȄ
ࢫɷȱ ‫ـ‬ɸࢫ ɤ ֺ ‫ ـ‬ȫ ࢫ ȆɸȳɭǷࢫ ɖ Ȇȼ Șɟַ ࢫ ȓɃ ȳ ‫ ࢫﻋ ـ‬ȓɭȆɏ ࢫ ɰ ɽɢȕࢫ Ȇ‫ ٰڈ‬Ǽɗ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫ ȓʊ‫ـ ـ‬ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ ȓ ‫ﺻﻔ ـ ـ‬
.3ȓɨǾȆȸ ɦȄࢫȓʆȯɜɳɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȓɨǾȆɸࢫȔ ȆʊɮɟࢫȒȮȆɏࢫɵ ɮɄ ȗȕࢫȆ‫ࢫ ֿ ٰڈ‬ȓȿ Ȇȫ ࢫȓɘɀ ȋɼ،‫اﳌﺮﺣﻠﺔ‬
ࢫ‫ف‬؆ɟ‫ כ‬ɽɸࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࢫɪ ȫ ȯȕࢫɰ Ǽɗࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊȍ‫ࢫם‬ȑ ɐȿ ‫ࢫ כ‬ʏ‫ࢫ ۂ‬ȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɰ ɽɢȕࢫȆɮɳʋȉ
.ɾ ȳȫ‫ࢫ כ‬ɪ ȧ Ȅȳ ‫ם‬ȆȉࢫȓɱȲȆɜɭࢫȓɦɽɺȷ
4
(ɻՌʈɽ ɮȗɦȄࡧɼǷࡧɯ ՌʊȗɐȗɦȄ)ࡧȯ Ռʊɛ‫ف‬؅ɦȄࡧȓɨȧȳ ‫ﻣ ـ‬-‫ب‬
ࢫɣ ɦȰɼࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɜʊɜȧ ࢫǴȆɘȫ ǻࢫɼǷࢫɻʈɽɮȕࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɖ ȯ‫ٮڈ‬
ࢫɵ ɭࢫȄȯʊɜɐȖࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࢫ‫ق‬؈ɮȗȕࢫȆɮɟ 5Ȓȯɜɐ‫ם‬ȄࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɵ ɭࢫȓɨȸ ɨȸ ȊࢫɬȆʊɜɦȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏ

1
- ROUDAUT Mikael.R, Marchés criminels, Un acteur global, PUF, Paris, p225.
ࢫɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ʎǿȆɳȡ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɁ ɀ Ȭ ȕࢫ֗ɬɽɨɐɦȄࢫʏࢭࢫɷȄȲɽȗɟȯɦȄࢫȒȮȆɺȻ ࢫɪ ʊɳɦࢫȓȧ ɼȳɇ Ƿࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫ֗ȓɨʊɦȮࢫʎɠȲȆȍɭࢫ-2
.19Ⱦ ࢫ֗2008ࢫ֗ȓɳȕȆȉࢫ֗ȳɄ ‫ࢫݍݵ‬Ƞ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫɬɽɨɐɦȄɼ
ࢫɷȱɸࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȲɼȮɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȔ ȆʊɨɮɐɦࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȲȆț‫֗ࢫ» ך‬ɂ ɽɏࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏࢫȔ ɽɘȿ :ȳɌ ɱȄࢫ-3
.44Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
.55Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࢫ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄࢫ- :ȆɄ ʆǷࢫȳ Ɍ ɱȄ
- DELMAS-MARTY Mireille & GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, Droit pénal des affaires, op.cit,
p312.
- PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le blanchiment
d’argent: Aspects juridiques, op.cit, p15.
ࢫȓɔɨɦȆȉࢫ‫ ׿ܢ‬ȸ ȖࢫȆɮɟࢫ‫ف‬؈Ɉ ȼ ȘɦȄɼࢫɪ ɀ ɘɦȄࢫ֗ɝ ʈȳɘȗɦȄࢫ֗ɻʈɽɮȗɦȄࢫ֗ȯʊɛ‫ف‬؅ɦȄࢫɼǷࢫɯ ʊȗɐȗɦȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȔ Ȇʊɮȸ ȖࢫȒȯɏࢫȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɝ ɨɇ Ƿࢫ-4
layering ࢫȓʆ‫ق‬؈ɨȣ ɱ‫ ט‬ɼ ࢫempilageࢫɯ ȷ Ȇȉࢫȓʊȸ ɲȳɘɦȄ
ࢫ֗ȳȼ ɴɨɦࢫ Ȓȯʆȯ‫ݍݨ‬Ȅࢫ ȓɐɭȆ‫ݍݨ‬ȄࢫȲȄȮࢫ ،ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫ ȓȨ ɗȆɢɭࢫ ʏࢭࢫ ɞ ɽɳȍɦȄࢫ ȲɼȮࢫ ֗ɵ ʆȯɮȨ ɭࢫ ǴȆɗɼࢫ ɤ ֺ ȡ ࢫ – :‫ اﻧﻈﺮ‬-5
.15ࢫȾ ࢫ֗2001֗ȓʈȲȯɳɡȷ ‫ל‬
ࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄࢫࢫ- .97Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȵ ʆȆɗࢫȳ ɮȷ ࢫ–.72ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱ:ȆɄ ʆǷࢫȳ Ɍ ɱȄ
ࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȲȆț‫ࢫ ד֗ࢫ» ך‬ɂ ɽɏࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏࢫȔ ɽɘȿ ࢫ–.58ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࢫ֗ȯɮȧ Ƿ
.44Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȲɼȮɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȔ Ȇʊɨɮɐɦ
- OLIVIER Jerez, Le blanchiment de l’argent, op.cit, p139.
- ROUDAUT Mikael.R, Marchés criminels, Un acteur global, op.cit, p228.
- PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le blanchiment
d’argent: Aspects juridiques, op.cit, p16.

31
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɮȷ ȳɦȄࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɨɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫȓȋɽɐȿ ࢫ‫ف‬؆ɟǷɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȷ Ȇɔɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫȓɨȧȳ‫ם‬Ȅ
ࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫȲȄȳ ɡȕࢫȑ Ȏȸ Ȋࢫɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫʎɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȲȯɀ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ ɤ ɽȿ ɽɦȄࢫɵ ɏࢫȵ‫ ݀ݨ‬ȖࢫȆɭࢫȆȍɦȆɓ
.1ȆɺɡȉȆȼ Ȗɼ
ࢫɖ Ȇȼ ȘɟȄɼࢫȓɜȧֺ ɭɼࢫɑȍȘȕࢫȑ ɐɀ ʆࢫɵ ʆǷࢫ֗ʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȄȳ Ɉ ȫ ࢫɪ ɛǷࢫȓɨȧȳ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫȯɐȖ
ࢫɰ ؈ȉࢫȓɮǾȆɜɦȄࢫȓɨɀ ɦȄࢫɑɈ ɛࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɖ ȯ‫ؠ ۜܣࢫٮڈ‬ʋǾȲࢫɪ ɢȼ Ȍɼࢫࢫ2ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȿ Ƿ
ࢫə ɀ ȗʆࢫʎɜʊɜȧ ࢫ‫ف‬؈ɓࢫȳȫ ǵࢫȲȯɀ ɮȉࢫȆɺɈ ȋȳɦࢫȄȯʊɺɮȕࢫʎɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȆɸȲȯɀ ɭɼࢫȓ ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
.3‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
ࢫɽɮɳȗɦࢫɂ Ȳ‫ࢫ כ‬ș Ȩ ȕࢫɷǹȆɘȫ ǻࢫɯ ȗʆࢫʅ ȱɦȄɼࢫɬ‫ࢫ כ‬ȓȗȎɳɦȆȉࢫɪ ɀ ȗ‫ם‬Ȅࢫɵ ɀ ɔɦȄࢫɣ ɦȰࢫɽɸࢫȯʊɛ‫ف‬؅ɦȄ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɰ ؈ȉࢫʃɈ ȷ ɽɦȄࢫ ȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɪ ȝɮȕࢫȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸ ࢫɰ Ȱǻࢫ֗4ɬ‫ࢫ כ‬ɵ ɏࢫȆɺɨɀ ɗࢫȯɐȊࢫ ɾ ȳȫ ǷࢫȓȗȎɱ
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȮȆ‫ ـ ـ‬ɐȊǻɼࢫɝ ʈȳɘȕɼࢫɻʈɽɮȕɼࢫǴȆ‫ ـ‬ɘȫ ǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ ɖ ȯ‫ٮڈ‬،ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ כ‬ɼࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅ
ࢫʎɜʊɜȧ ࢫ‫ف‬؈ɓࢫȳȫ ǵࢫȲȯɀ ɮȉࢫȆɺɈ ȋȳɦࢫȄȯʊɺɮȕࢫ ،Ȇɺɨȿ ǸȉࢫȆʈȳɸȆɋ ࢫȆ‫ ْڈ‬ɨȿ ࢫɑɈ ɛࢫɯ țࢫַ֗ɼǷࢫ ‫اﳌﺸـ ـﺮوﻋﺔ‬
ࢫɵ ɮɗࢫȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫɯ ɺɭࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȳȯɀ ɭࢫǴȆɘȫ Ǽɗࢫɰ Ȱǻ.‫םﺸﺮوﻋﻴﺔ‬Ȇȉࢫə ɀ ȗʆ
.Ȇ‫ ْڈ‬ʈȳȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬Ȅࢫʅ ȲɼȳɄ ɦȄ
ࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɀ ɘɦࢫȑ ʊɦȆȷ Ƿɼࢫɚ ȳɇ ࢫȒȯɏࢫɞ Ȇɳɸ ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɀ ɘɦ
ࢫɼǷȯɨȍɦȄࢫȹ ɘɱࢫɪ ȫ ȄȮࢫɣ ɳȉࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɣ ɳȉࢫɵ ɭࢫȒȲȳɡȗ‫ם‬Ȅࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ʈɽȨ ȗɦȄࢫǴȄȳ ȡ ǻࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫ،ȆɸȲȯɀ ɭࢫɵ ɏ
ࢫȔ Ȇɜɘȿ ɼࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȒȯɐȊࢫɬȆʊɜɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɅ ʊȍ‫ם‬ȄࢫǸ‫ݏݨ‬ʆࢫɖ ȯɺɦȄࢫȄȱɸࢫɝ ʊɜȨ ȕࢫɪ ȡ Ȅࢫɵ ɭɼࢫ֗5‫ﺧﺎرﺟﮫ‬
.ȓɏɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɜɘɀ ɦȄɼࢫȔ Ȇʊɨɮɐ ɦȄࢫȳ ɺɌ ‫ם‬Ȅࢫȟ ʊȧ ࢫɵ ɭࢫȯʊɐȊࢫȯȧ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɻȍȼ ȖࢫȒȲȳɡȗɭࢫȓʊɦȆɭ
ࢫȆȍɦȆɓࢫȓɨȧȳ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫɻɱǼɗࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫȓɨȧȳ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ǴȄȳ ȼ ȊࢫɬɽɜʆࢫɅ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻɼ
ࢫʏࢭࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ ࢫȩ ȗɗࢫʏࢭࢫȆɺɭȯȬ ȗȸ ʇࢫȓʊɗȳɀ ɭࢫȔ ȆɢʊȻ ࢫɪ ȉȆɜɭࢫɑʊȍɦȄࢫɯ ȗʈɼࢫ֗ɷȄ‫ف‬؅Ȼ ȄࢫȆɭࢫɑʊȎȉࢫɬɽɜʆࢫȆɭ
ࢫɰ ɼȮࢫɑʊȍɦȄࢫȓʊɨɮɏࢫɵ ɏࢫȓȣ ȕȆɱࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɼȯȍȕࢫȟ ʊȨ ȉࢫ֗Ȕ Ȇɢʊȼ ɦȄࢫɷȱɸࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓȋɽ‫ם ܦݰ‬Ȅࢫɞ ɽɳȍɦȄ

1
- DION Michel, Ethique et criminalité financière, op.cit, p143.
- PRADEL Jean, « Le droit pénal comparé du blanchiment », op.cit,p66.
ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȲɼȮࢫ֗ɵ ʆȯɮȨ ɭࢫǴȆɗɼࢫɤ ֺ ȡ .39Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ ࢫ-2
.13Ⱦ ࢫࢫ،‫ﺳﺎﺑﻖ‬
intégration – recycling ə ʊɘȣ ȗɦȄࢫ֗ɪ ɭȆɢȗɦȄࢫȓɨȧȳɭࢫȆɄ ʆǷࢫ‫ ׿ܢ‬ȸ Ȗ
3
- HAYE- ROSSEL Pascale, Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, op.cit,
p17.
.36Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ ࢫ-4
ࢫɷȱɸࢫȲȯɀ ɭࢫɵ ɏࢫə ȼ ɡɦȄࢫɵ ɡɮʆࢫַ ࢫȟ ʊȨ ȉࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȮȯȼ Șɭࢫʏࢭȳɀ ɭࢫɬȆɌ ɱࢫȆ‫ٱڈ‬ȯɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ ɼȯɨɦࢫ‫ࢫﺧﺎﺻﺔ‬-5
.ɵ ɭ‫ࢫ ך‬Ȱֺ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȓʊȎʈȳɄ ɦȄࢫȔ Ȇɳ‫ݍݨ‬Ȇȉࢫ‫ ׿ܢ‬ȸ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɰ ȄȯɨȍɦȄࢫʏ‫ۂ‬ɼࢫȆɺɐȍȘȕࢫɼǷࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬

32
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɣ ɨȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɅ ɐȊࢫǴȄȳ ȡ ǻࢫɯ ȗʆࢫȆɮɟ .ɤ ȄǺȸ ɨɦࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȩ ȗɗࢫȯɳɏࢫɪ ȷ ȆɔɦȄࢫɂ ȳɐȗʆࢫɰ Ƿ
.ȓɏɽɳȗɭɼࢫȒȮȯɐȗɭࢫɤ ȆɢȻ ǷɼࢫȓɈ ȼ ɲǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɺɐʉȴɽȕɼࢫȆ‫ ْڈ‬Ǿȵȣ ȕɼࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫȯȧ ȄɽɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ ȯȣ ɱ֗Ȇʊȡ ȲȆȫɼࢫȆʊɨȫ ȄȮࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȮȆɐȊǻࢫȲȆɇ Ǽ‫ﻓﻴ‬
ࢫȓʆǸɗ .ȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɚ ɽȸ ɦȄࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȧȳɇ ࢫɻɳɭࢫȯɀ ɜʆࢫַ ࢫɬȄȮࢫȆɭ،1ȓɨɭȆɢɄ ʊʋȍȕࢫȓȡ ȲȮࢫȑ ɨɈ ȗʆࢫַ ࢫʅ ȱɦȄ
ࢫȓ ɮǾֺ ɭࢫȯɐȖ֗ȓȗȉȆțࢫɪ ʊɔȼ ȖࢫȓɘɨɢȕࢫȆɺɦɼࢫȓʆȯɜɳɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫȔ ȆʊɮɟࢫȆ‫ ٔڈ‬ɏࢫȥ ȗɴȕࢫɤ ȆɮɏǷ
.2‫ ۗܣ‬ʈȳɄ ɦȄࢫǴȆɘɏ‫ࢫ ל‬Ȕ ַ ȆȨ ȉࢫɑȗɮȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫȆțɼȯȧ ࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫɰ ɽɢʆࢫȆɭࢫȄȱɸɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦ
ࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫɯ ȗʊɗ֗Ʌ ʊʋȍȗɨɦࢫȓȍɦȆɔɦȄࢫȒȲɽɀ ɦȄࢫɽɸɼࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄࢫʅ Ƿࢫʏ‫ڊ‬ȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕȆɭǷ
ࢫȄȰֺ ɭࢫȯɐȖࢫɤ ɼȮࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɺɨʈɽȨ ȕࢫɼǷࢫȓɘɨȗȬ ɭࢫȮֺ ȉࢫʏࢭࢫɰ ɽɢȕࢫɰ Ƿࢫɪ Ʉ ɘʆࢫȒȯʆȯɏࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ ࢫɰ ؈ȉࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
:ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɯ ɺɦȄɽɭǷࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫɪ Ʉ ɘʆࢫȆɳɸ .ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦ
ࢫȓʊȎɳȡ‫ࢫ כ‬ȓɨɮɐɦȄࢫȒȲȆȣ ȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȮɽʊɛࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȯȡ ɽʆࢫַ ࢫɤ ɼȮࢫ֗ȳɜȗȸ ɭࢫ‫؟ ۜܣ‬Ȇʊȷ ࢫɬȆɌ ɱࢫȔ ȄȰࢫɤ ɼȮࢫ-
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɤ Ȇȫ Ȯǻࢫ‫ف‬؈ȸ ʋɦȄࢫɵ ɭࢫɰ ɽɢʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȯɜɳɦȄࢫȓȍɛȄȳ ɭࢫɰ ؈ɱȄɽɛࢫʏࢭࢫ‫ ۗܣ‬ȸ ɲࢫɁ ɜɱࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȯȡ ɽʆࢫɼǷ
.Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȆɺȡ Ȅȳ ȫ ǻࢫɼǷࢫɤ ɼȯɦȄࢫɷȱɸ
.ȓʊȎɳȡ‫ࢫ כ‬Ȕ ȄȲȆɮȝȘȷ ֺ ɦࢫȒȯʆȯȡ ࢫɂ Ȳ‫ أ‬-
.ȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ַ Ȇɀ ȕֺ ɦࢫȄȯȡ ࢫȒȲɽɈ ȗɭࢫɝ ɗȄȳ ɭࢫȮɽȡ ɼࢫࢫ-
.3‫ݍݸ‬Ȅ...ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ‫ ۚܢ‬ȍȘȕࢫɤ ɼȮࢫࢫ-
4
ȥ ɭȯ ɦȄࡧȓՌɨȧȳɭ-‫ج‬
ࢫɯ ȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫȓʊɱֺ ɏࢫ‫ف‬؆ɟ‫ࢫ כ‬ȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫʏ‫ۂ‬ɼ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊȎȕࢫɪ ȧ Ȅȳ ɭࢫɵ ɭࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫʏ‫ۂ‬ɼ
ࢫȆ‫ ِڈ‬ȼ ɴɮȉࢫȆɭȆɮȕࢫȆ‫ ْڈ‬ɨȿ ࢫș ɐɈ ɜɱȄࢫɰ ǷࢫȯɐȊࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫʎɲɽɱȆɛࢫȳɺɌ ɭࢫǴȆɈ ɏǻࢫȆɺɦֺ ȫ

ࢫɷȱɸࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȲɼȮɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȔ ȆʊɨɮɐɦࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȲȆț‫ࢫ ד֗ࢫ» ך‬ɂ ɽɏࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏࢫȔ ɽɘȿ ࢫȳɌ ɱȄ -1
ࢫ֗«‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
.37Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ ࢫ-.45ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ
ࢫɖ Ȅȳ Ȼ ǼȉࢫȆɺɮʊɭȳȕࢫɯ țࢫȓʊȍɇ ࢫȔ ȄȮȆʊɏࢫȩ ȗɘȉࢫȄɽɭȆɛࢫ֗Ȇȸ ɲȳɗࢫʏࢭࢫȆʊɨʊȷ ȳɭࢫȓɳʆȯɭࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ʏ‫ڴ‬ȷ Ȇɓࢫɰ ǷࢫȮȯɀ ɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫȳɟȱʆࢫ-2
ࢫȆɭɼࢫɉ ɜɗࢫɚ ȲɽɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɵ ʆȮɽȡ ɽ ɭࢫȄɽɱȆɠࢫ‫ع ۜܢ‬ȳ‫ם‬Ȅࢫɯ Ɍ ɐɭࢫɰ Ƿࢫɣ ɦȰࢫȯɐȊࢫɰ ؈ȍȕɼࢫ֗ȓʈȳȼ ȎɦȄࢫǴȆɄ ɏ‫ࢫ כ‬ɎȲȴɼࢫɪ ɜɳɨɳʋɀ ɀ Ȭ ȗɭࢫǴȆȍɇ Ƿ
ࢫȒȲɽɀ ȉࢫȳɺɌ ȗɦࢫȆɺɄ ʊʋȍȕࢫɯ țࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫȒȲȆȣ ȕࢫࢫɵ ɏࢫȓȣ ȕȆɱࢫ֗ȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫ‫ ט‬ɽɭǷࢫַ ǻࢫȓʊȍɈ ɦȄࢫȔ ȄȮȆʊɐɦȄࢫɷȱɸࢫȔ ȄȮȄȳ ʆǻ
.‫ﻣﺸﺮوﻋﺔ‬
.38Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄ :‫اﻧﻈﺮ‬
.38Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ،ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫ-3
4
.intégration – recyclageࢫə ʊɘȣ ȗɦȄࢫ֗ɪ ɭȆɢȗɦȄࢫȓɨȧȳɭࢫȆɄ ʆǷࢫ‫ ׿ܢ‬ȸ Ȗࢫ-

33
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȲȯɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȄȰࢫȔ Ȅɼ‫ف‬؆ɨɦࢫʏ‫ڤ‬ȳȼ ɦȄࢫȳɺɌ ɮɨɦࢫʎǿȆ‫ ٔڈ‬ɦȄࢫǴȆɈ ɔɦȄࢫɵ ɭǺȕࢫȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɰ Ƿࢫʅ Ƿࢫ֗1ʎɭȄȳ ȡ‫ל‬
.2Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ
ࢫɵ ɭࢫɰ ɽɢʆࢫȟ ʊȨ ȉࢫɰ Ȇɭ‫ࢫ כ‬ȓɨȧȳɭࢫș ɔɨȉࢫȯɛࢫɰ ɽɢȕࢫȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɤ ɽȿ ɼࢫȯɐȌɼ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɾ ȳȫ ǷࢫȒȳɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȮɽɐȖࢫȟ ʊȨ ȉࢫ،3ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓɼࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɰ ؈ȉࢫɝ ʈȳɘȗɦȄࢫȑ ɐɀ ɦȄ
ࢫȆɭǻࢫȓʈȳȨ ȉࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɖ ȳɀ ȗɦȄࢫɣ ɦȰࢫȯɐȊࢫɯ ɺɦࢫȦ Ȇȗʈɼࢫ .ȓɘʊɌ ɱࢫș Ȩ ȍȿ Ƿࢫɰ ǷࢫȯɐȊࢫɰ ؈ɭȳȣ ‫ם‬Ȅࢫʅ ȯʆǷ
ࢫɝ ʊɜȨ ȗɦࢫ،ȓɏɼȳȼ ɭࢫȓɈ ȼ ɲǷࢫʏࢭࢫȆɸȲȆɮȝȘȷ ȄࢫɼǷࢫɖ ‫ف‬؅ɦȄࢫȒȆʊȧ ࢫɼǷࢫȓʊɭȄȳ ȡ ǻࢫȓɈ ȼ ɲǷࢫʏࢭࢫȆɺɭȄȯȬ ȗȷ ַ
.4Ȧ ȆȋȲ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȯʈȵɭ
ࢫɯ ‫ ٰڈ‬Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆ‫٭ڈ‬Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɰ ‫؃‬ɮɈ ʆࢫɪ ɢȼ ȊࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȒȲɼȯɦȄࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȳɺɌ ȕࢫȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏࢭɼ
:ɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɰ ɽɢʈɼࢫʎɲɽɱȆɛࢫɰ ɽɢʆࢫǴ‫ࢫء ۜܣ‬ɪ ɢɗࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫɵ ɭǸɭࢫʏࢭࢫȄɽȨ ȍȿ Ƿ

.ȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȓɨ‫ࢫ ܿݨ‬ɵ ɮɃ ࢫȆɺɦȆȫ Ȯǻɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȲȆɮȝȘȷ Ȅ -


.ȓȝʆȯ‫ݍݰ‬ȄࢫȆʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȲȆɮȝȘȷ ‫ࢫ ט‬ʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ ɽȫ ȯɦȄ -
.Ɏɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȥ ɭȮ -
ࢫȑ ȧȳȕɼࢫȆɳɭǷࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫɰ Ȅȯɨȉࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȲȆɮȝȘȷ Ȅɼࢫə ʊɋɽȕࢫȒȮȆɏǻࢫʏࢭࢫȒȲɽɈ ȗɭࢫȔ ȆʊɳɜȕࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ -
.5ȓʊɨȫ ȄȯɦȄࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȒȲɼȯɦȄࢫȓɭȯ‫ࢫݍݵ‬ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɪ ȝɮȉ
ࢫȓɀ ȗȬ ‫ם‬ȄࢫȒȵɺȡ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȆɗȆȼ ȘɟȄࢫȑ ɐȿ ‫ כ‬ɼࢫȄȳ Ɉ ȫ ࢫɪ ɛ‫ כ‬ɼࢫȆɳɭǷࢫ‫ف‬؆ɟ‫ࢫ כ‬ȓɨȧȳ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫȯɐȖɼ
ࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽɠࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓɼࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɰ ؈ȉࢫɝ ʈȳɘȗɦȄࢫȓȋɽɐɀ ɦࢫ֗6ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɮȉ
ࢫɵ ɡɮʆࢫַɼࢫȔ Ȅɽɳȷ ࢫȒȯɐɦࢫȔ ȳɮȗȷ Ȅࢫȯɛࢫɰ ɽɢȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓʊɦȆȗȗɭࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȒȯɐɦࢫș ɐɄ ȫ

1
- OLIVIER Jerez, Le blanchiment de l’argent, op.cit, p142.
- PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le blanchiment
d’argent: Aspects juridiques, op.cit, p16.
2
- ROUDAUT Mikael.R, Marchés criminels, Un acteur global, op.cit, p230.
.44ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȨ ɭࢫɰ ȆʈȳɐɦȄࢫ-3
- DION Michel, Ethique et criminalité financière, op.cit, p145.
.41ɼࢫ40ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ ࢫ-4
- DELMAS-MARTY Mireille & GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, Droit pénal des affaires, op.cit,
p313.
ࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉȳ‫ݍݵ‬Ȅࢫ- .61Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࢫ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄࢫ- :ȳɌ ɱȄࢫ-5
ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱࢫ- .39ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫ– 41Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛ
.73‫ص‬
6
- HAYE- ROSSEL Pascale, Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, op.cit,
p18.

34
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȔ ȄȯɏȆȸ ɭࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫʅ ȳȷ ࢫȟ Ȩ ȋɼࢫȓʈȲȆȍȬ ȗȷ ‫ࢫ ט‬ɚ ȳɈ ɦȆȉࢫַ ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɵ ɏࢫə ȼ ɡɦȄࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉ
.1ȓɗȯɀ ɦȄࢫɅ Ȩ ɮȉࢫȆ‫ ٔڈ‬ɏࢫə ȼ ɡɦȄࢫɯ ȗʆࢫɼǷࢫɵ ʆ‫ف‬؄Ȭ ɭࢫɵ ɭࢫȓʊɮȷ Ȳࢫ‫ف‬؈ɓ
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
ȟ ʆȯ ‫ݍ ݰ‬ȄࡧɷȆȣ ȕ‫ט‬
ࢫ،Ȇ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȒȲȆȻ ‫ﺔࢫ ל‬ɜȉȆȸ ɦȄࢫȚ ֺ ȝɦȄࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɪ ȧ Ȅȳ ɮȉࢫȲɼȳ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫȟ ʆȯ‫ݍݰ‬ȄࢫɷȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬Ȅȱɺɿȳʆ
ࢫ֗ȆɭɽɮɏࢫɻȕȆʊɨɮɐȊࢫȓɈ ʊȨ ‫ם‬Ȅࢫɖ ɼȳɌ ɦȄࢫɖ ֺ ȗȫ Ȇȉࢫə ɨȗȬ ȕࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫɰַ ࢫ.2Ȇʊɮȗȧ ࢫȄȳ ɭǷࢫȹ ʋɦ
ࢫə ɨȗȬ ȕࢫɯ ɺȸ ɘɱǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣ ࢫ כ‬ʊȍɭࢫɰ ǷࢫȆɮɟ .3ɻɳɭࢫȓʊɨɮɏࢫɪ ɢȉࢫȓɈ ʊȨ ‫ם‬Ȅࢫɖ ɼȳɌ ɦȄࢫɖ ֺ ȗȫ Ȇȋɼ
ࢫʏࢭࢫȆ‫ ٔڈ‬ʊɱȄɽɛࢫɯ ȸ ȘȕࢫȓɦɼȮࢫʏࢭࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɯ ȗʆࢫȯɛɼ .ɑɮȗȣ ‫ם‬ȄࢫɬȆɭǷࢫɯ ‫ ْڈ‬ʊɛȄȯɀ ɭɼࢫȓʊɀ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɯ ɺɗɼȳɋ
ࢫ֗ȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȮɽʊɜɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɤ ǴȆɄ ȗȕࢫɼǷࢫɬȯɐɳȕࢫȓɦɼȮࢫʏࢭࢫɯ ȗʆࢫȯɛɼࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫɬȵ‫ݍݰ‬Ȅ
ࢫǴȆȼ ɲǼɟࢫ֗ȓʈȲȆȣ ȕࢫȔ Ȇɏɼȳȼ ɭࢫʏࢭࢫȒȳȻ ȆȍɭࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓȣ ȕȆɳɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫɯ ȗʆࢫȯɛࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗɼ
ࢫɰ ؈ȉࢫ‫ق‬؈ʊɮȕࢫɰ ɼȮࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɣ ɨȕࢫȲȆɮȝȘȷ ȄࢫȮȆɐʉɼࢫɾ ȳȫ‫ࢫ כ‬ȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ʏࢭɼࢫɯ ɏȆɈ ‫ם‬Ȅɼࢫɚ ȮȆɳɘɦȄ
.Ț ֺ ȝɦȄࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɪ ȧ Ȅȳ ɭ
ࢫȥ ɭȯɳȕࢫȯɛɼ.Ȓȯȧ ȄɼࢫȓɐɗȮࢫȚ ֺ ȝɦȄࢫɪ ȧ Ȅȳ ‫ם‬Ȅࢫɪ ȝɮȕ֗Ȓȯȧ ȄɼࢫȓʊɨɮɏࢫʏࢭࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɯ ȗʆࢫȯɛɼ
ࢫɰ Ƿࢫʏࢭࢫȥ ɭȮɼࢫȓʊɈ ɔȖࢫɪ ȝɮȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫȓȿ ȲɽȍɦȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȓȋȲȆɄ ‫ם‬Ȇɗࢫ֗Ȓȯȧ Ȅɼࢫȓɨȧȳɭࢫʏࢭࢫɰ ؈ȗɨȧȳɭ
ࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɰ ؈ȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɪ ‫ ܦݨ‬Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɜʈȳɈ ɦȄɼࢫȓȋȲȆɄ ‫ם‬ȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɯ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɌ ‫ݏݰ‬ɦȄࢫȑ ȸ ȧ ࢫɣ ɦȰɼࢫ֗ȯȧ Ȅɼ
.ȓʊɦȆɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȓʊɦȆɭ
ࢫɵ ɭࢫɻɱǼɗࢫ،4‫ࢫﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ɖ ɼȳɋɼࢫȔ ȄȲȆȍȗɏȄࢫȒȯɐɦࢫȆɐȍȕࢫɯ ȗȕࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɰ ǷࢫȆ‫ם‬Ȇɇɼ
.ɵ ɜȗ‫ם‬ȄࢫɅ ʊʋȍȗɦȄɼࢫɉ ȷ ɽȗ‫ם‬Ȅࢫ֗ɉ ʊȸ ȎɦȄࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ȓʊȸ ʋǾȲࢫɎȄɽɱǷࢫȚ ֺ țࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɺɮʊȸ ɜȕࢫɪ Ʉ ɘ‫ם‬Ȅ
:ɉ ʊȸ ȎɦȄࡧɅ ʊʋȍȗɦȄ-‫أ‬
ࢫȒ‫ف‬؅ɗࢫɤ ֺ ȫ ࢫȓɘʊɌ ɱࢫȮɽɜɱࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȲȱɜɦȄࢫȮɽɜɳɦȄࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɎɽɳɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɖ ȯ‫ٱڈ‬
ࢫȔ ȄȰࢫɼǷࢫȓǾȲȆɈ ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫʏࢭࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɵ ɭࢫɎɽɳɦȄࢫȄȱɸࢫɬȯȬ ȗȸ ʉɼ.Ȓ‫ف‬؈ɔȿ ࢫȔ ȆʊɮɡȋɼࢫȓʆȆɔɨɦࢫȒ‫ف‬؈ɀ ɛ

ࢫ– .41Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉ‫ݍݵﺮ‬Ȅ :ȆɄ ʆǷࢫȳɌ ɱȄ .21ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓɨʊɦȮࢫʎɠȲȆȍɭ :ȳɌ ɱȄࢫ-1
ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࢫ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄࢫ– .42ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ
.98ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ Ȅࢫȳ ɮȷ ࢫȵ ʆȆɗࢫ– .61ࢫȾ
ࢫɷȆȣ ȕȄࢫȳ ɺɋ ࢫɻɱȄࢫַ ǻࢫ֗ǴȆɺɜɘɦȄࢫɵ ɭࢫɎ Ȇɮȡ ǻɼࢫɚ ȆɘȕȄࢫɪ Ȩ ɭࢫʅ ȯʊɨɜȗɦȄࢫɷȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ȆɸȮȲɼǷࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫȚ ֺ ȝɦȄࢫɪ ȧ Ȅȳ ‫ם‬Ȅࢫș ɱȆɠࢫȄȰǻࢫ-2
.81Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɖ ֺ ȫ ࢫɵ ʆȯɦȄࢫȲȯȉ :‫ اﻧﻈﺮ‬.ɪ ȧ Ȅȳ ‫ם‬ȄࢫɷȱɺɦࢫȒȯʆȯȡ ࢫȔ Ȇɮʊȸ ɜȕࢫ‫ ۚܢ‬ȍȕࢫȟ ʆȯȧ
ࢫɪ ʊɳɦࢫȓɦȆȷ Ȳࢫ֗Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓʆȆɛɽɦȄɼࢫȆ‫ ْڈ‬Ȩ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫȓʈȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɭɽɮɐɦȄࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࢫȲɼȮɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫ֗ȓʊɱȆȕࢫʅ ɼȆɮȼ ȧ -3
.116ࢫȾ .2010ࢫ֗ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ȓʊɦȆɭɼࢫȒȲȄȮǻࢫɎȳɗࢫ֗ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫɷȄȲɽȗɟȯɦȄࢫȒȮȆɺȻ
41Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉ‫ݍݵﺮ‬Ȅࢫ- .117Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɱȆȕࢫʅ ɼȆɮȼ ȧ :ࢫȳ Ɍ ɱȄࢫ-4

35
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫʏࢭࢫɼǷࢫʎɠֺ ‫ ْڈ‬ȷ ‫ࢫ ט‬ɚ Ȇɘɱ‫ࢫ ל‬ʏࢭࢫȮɽɜɳɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȓȡ ȲȯɦȆȉࢫɖ ȯ‫ ۘܣࢫٮڈ‬ɦȄࢫȓɨʊɨɜɦȄࢫȓʊɮɸ‫כ‬
.ȓʊȼ ɭȆɸࢫȮȆɀ ȗɛȄࢫȔ ַ Ȇȣ ɭࢫʏࢭɼࢫȓɘɨɢȗɦȄࢫɪ ʊɨɛࢫȲȆɮȝȘȷ Ȅ
ࢫȮɽʊɜɦȄࢫɰ ɽɢȕࢫɼǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȮɽʊɛࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȯȡ ɽȕࢫַ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ ɼȯɦȄࢫʏࢭࢫȒȮȆɏࢫɯ ȗʈɼ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȗɐȖࢫȒȲȆȣ ȕࢫʏࢭࢫȮɽɜɳɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ ȄࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɵ ɭࢫɎɽɳɦȄࢫȄȱɸࢫȓɨȝɭǷࢫɵ ɭɼ.ȓɨʊɨɛࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȒȮɽȣ ‫ם‬Ȅ
.Ȕ ֺ ɮɐɦȄࢫɤ ȄȯȍȘȷ ȄࢫʏࢭࢫȆɺɭȄȯȬ ȗȷ Ȅɼࢫə Ȩ ȗɦȄɼࢫȮȆ‫ ܦݨ‬ɦȄࢫȒȲȆȣ ȕࢫɪ ȝɭࢫȓɨǾȆȸ ɦȄࢫȮɽɜɳɦȆȉࢫɪ ɭȆɐȗɦȄ
:ɉ ȷ ɽ ȗ‫ם‬ȄࡧɅ ʊʋȍȗɦȄ-‫ب‬
ࢫʏࢭࢫȒȮȆɏࢫɯ ȗʈɼࢫȆɺɄ ʊʋȍȕࢫȈ ɽɨɈ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɯ ‫فࢫ ݯݨ‬؄ɡȉࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɵ ɭࢫɎɽɳɦȄࢫȄȱɸࢫɯ ȸ Șʆ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ؈ɮǾȆɜɦȄࢫʏࢭࢫɰ ؈ɐȗʆࢫȄȱɦ .ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɈ ȷ ɽȗɭࢫȓȉȆɛȲࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȯȡ ɽȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦַɼȯɦȄ
ࢫȒȯʆȯȡ ࢫȒȲȱɛࢫ‫ ט‬ɽɭǸɄ ʊʋȍȗɦȄࢫȄȱɸࢫɪ ɮȼ ʇࢫȯɛɼ֗ɑɮȗȣ ‫ם‬ȄࢫȳɌ ɱࢫʏࢭࢫȓʊɛȄȯɀ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؈ȍɟࢫȲȯɛࢫɅ ʊʋȍȗɦȄ
.1ȓɈ ʊȸ ȊࢫȓɜʈȳɈ ȉȆɺɄ ʊʋȍȕࢫɝ ȍȷ ࢫɤ ȄɽɭǷࢫɼǷ
ࢫʏࢭࢫȓȋɽɐȿ ࢫȯȣ ʈɼࢫ‫ف‬؈ȍɟࢫɪ ȫ ȮࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫȳȡ Ȇȕࢫɾ ȯɦࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫɉ ȷ ɽȗ‫ם‬ȄࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɤ Ȇȝɭɼ
ࢫɻɦȆɭǷࢫɵ ɭࢫǴȵȡ ࢫɎȄȯʆǻࢫɪ ȝɭࢫȓɈ ʊȸ ȊࢫɅ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɐȊࢫȓʆȄȯȍɦȄࢫʏࢭࢫɬɽɜʊɗ.ɻʊɨɏࢫȓʊɏȳȼ ɦȄࢫǴȆɘɃ ǻ
ࢫȔ ȄȮȄȳ ʆǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɻɮɄ ʆࢫȳȫ ǵࢫǴȵȡ ɼࢫȓʊɡʊȕȆɭɽȕɼǷࢫȓɨȸ ɔɮɟࢫȒ‫ف‬؈ɔɀ ɦȄࢫȔ Ȇɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫȯȧ ǷࢫȔ ȄȮȄȳ ʆǻࢫɑɭ
ࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫʏࢭࢫȆɺɭȯȬ ȗȸ ʉɼࢫ ɾ ȳȫ ǷࢫȒȳɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɣ ɨȕࢫɑʊɮȣ ȗȉࢫɬɽɜʆࢫɯ ț֗ɻȋȲȆɛǷࢫȯȧֿ ࢫɎɼȳȼ ɭ
ࢫ֗ɞ ɽɳȍɦȆȉࢫȆɺɦࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ ࢫȩ ȗɗɼࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɵ ɭࢫȮȯɏࢫǴȆȼ ɲǻࢫʏࢭࢫɼǷࢫȓʈȲɽȿ ࢫȓʈȲȆɜɏࢫȔ ȆȋȲȆɄ ɭ
ࢫɵ ɭࢫɅ ɐȍɦȄࢫȓʊɮɳȕࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȒȲȄȮ‫ ל‬ɼࢫȮȆɀ ȗɛ‫ ט‬ɼࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɤ Ȇȡȳȉࢫȓɨȧȳ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫɰ ؈ɐȗȸ ʉɼ
.ȲɽɳɦȄࢫʏࢭࢫȔ Ȇɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɣ ɨȕ
:ɵ ɜȗ‫ם‬ȄࡧɅ ʊʋȍȗɦȄ-‫ج‬
ࢫȓʊȍɨȗɦࢫ ɷֺ ɏǷࢫ Ȇ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȲȆȼ ‫ם‬Ȅࢫ ɉ ȷ ɽȗ‫ם‬Ȅɼࢫ ɉ ʊȸ ȎɦȄࢫ Ʌ ʊʋȍȗɦȄࢫ Ȕ Ȇʊɨɮɏࢫ ʎɘɡȕࢫ ַ ࢫ ȯɛɼ
ࢫɰ ؈ȉࢫȆɺɐʉȴɽȕɼࢫȆɺɄ ʊʋȍȕࢫȈ ɽɨɈ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɯ ‫فࢫ ݯݨ‬؄ɟࢫȑ Ȏȸ ȊࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ؈ɮǾȆɜɦȄࢫȔ Ȇȡ Ȇʊȗȧ Ȅ
ࢫɵ ɭࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ɯ ȗʆࢫȄȱɦࢫ֗ɾ ‫ف‬؄ɟࢫȓʊɭȄȳ ȡ ǻࢫȔ ȆɮɌ ɳɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɡɦȆɭࢫ ɰ ɽɠɼࢫ֗ɤ ɼȮࢫȒȯɏ
ࢫɰ ؈ɭǸȗɦȄࢫ֗ɰ Ȅ‫ف‬؈Ɉ ɦȄࢫ֗Ȕ ַɼȆɜ‫ם‬Ȅɼࢫȳʆȯɀ ȗɦȄɼࢫȮȄ‫ف‬؈ȗȷ ‫ࢫ ט‬ɤ ȆɮɏǷࢫȳȻ Ȇȍȕࢫɤ ɼȮࢫʏࢭࢫȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄ
.ȓɳɭǵɼࢫȓɐʉȳȷ ࢫȓɜʈȳɈ ȉࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɷȱɸࢫɰ ؈ȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɜɱࢫɯ ȗʆࢫȟ ʊȨ ȉ.‫واﻟﺒﻨﻮك‬
ࢫɣ ɨȕࢫȲȮȆɀ ɭࢫǴȆɘȫ ǻࢫɖ ȯ‫ࢫ٭ڈ‬ȑ ʊɦȆȷ ‫ࢫ כ‬Ț ȯȧ ǷࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɵ ɭࢫɎɽɳɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫɬȯȬ ȗȸ ʉɼ
ࢫȒȯɐȊࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ؈ɐȗȸ Ȗࢫɪ ȸ ɔɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫǴȆɳțǷɼ .ȲȮȆɀ ‫ם‬Ȅࢫɣ ɨȕࢫɑȍȘȕࢫ ɰ ɼȮࢫȓɦɽɨʊ‫ݍݰ‬Ȅɼࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
:ȆɺɮɸǷࢫɤ ȆɢȻ Ƿ

.82Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɖ ֺ ȫ ࢫɵ ʆȯɦȄࢫȲȯȉࢫ-1

36
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫʏࢭࢫȆɺɏȄȯʆǻࢫɪ ɺȸ ʇࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫȒ‫ف‬؈ɔȿ ࢫɕɦȆȍɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ‫ف‬؈ȍɡɦȄࢫɕɨȍ‫ם‬ȄࢫǴȵȣ ʆࢫȟ ʊȧ ࢫȑ ʊɟ‫ف‬؅ɦȄࢫȈ ɽ ɨȷ Ƿ


.Ȕ Ȇ‫ ّڈ‬Ȼ ࢫȓʆǷࢫȒȲȆțǻࢫɰ ɼȮࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅ
.Ʌ ʊʋȍȗɦȄࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɪ ʊɺȸ Șɦࢫɣ ɳȍɦȆȉࢫə ɋɽɭࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫʏ‫ڴ‬ȫ ȄȯɦȄࢫǺɇ ȄɽȗɦȄ -1
.ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ʈɽȨ ȗɦȄ -2
.ɞ ɽɳȍɦȆȉࢫȲȆɮȝȘȷ ‫ࢫ ט‬ǴȆɳɭǷࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɯ ɺȷ ‫ כ‬ɼࢫȔ ȄȲȆɜɐɦȆɠࢫȔ Ȅȳ ɸɽȣ ‫ם‬ȄࢫǴȄȳ Ȼ -3
.ȓʊȧ Ȇʊȸ ɦȄࢫȔ Ȇɢʊȼ ɦȄɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɢʊȼ ɦȆɠࢫȓʆȯɜɳɦȄࢫȔ ȄɼȮ‫ࢫ כ‬ǴȄȳ Ȼ -4
.ɎȄȯʆ‫ࢫ ל‬ʏࢭࢫʏ‫ࢫ ךڲ‬ȑ ‫ ܦݰ‬ɦȄࢫȔ ȆɳʊɟȆɭࢫɤ ֺ ɔȗȷ Ȅ -5
.Ȇɺɜʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫɯ ȗʆࢫȓʊɮɸɼࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫǴȆȼ ɲǻ -6
.ȆɏɽʊȻ ࢫȑ ʊɦȆȷ ‫فࢫ כ‬؆ɟǷࢫʏ‫ۂ‬ɼࢫȓʊȸ ɨɢȗɦȄɼࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡʊɦ‫ࢫ ט‬ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ʈɽȨ ȗɦȄ -7
ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳ‫ࡧݍݨ‬ʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧə ʊʊɡȗɦȄ
ࢫɤ ȄɽɭǸȉࢫɖ ȳɀ ȗɦȄࢫɼǷࢫȒȴȆʊȧ ࢫɼǷࢫǴȆɘȫ ǻࢫȓʊɱɽɱȆɛࢫɬȯɏࢫɤ ɽȧ ࢫǴȄȲ‫ࢫ ך‬Ɏ Ȇɮȡ ǻࢫɰ Ƿࢫʏࢭࢫɣ Ȼ ࢫַ
ࢫɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫə ȿ ɼࢫɚ ֺ ɇׁ ࢫʎɘɡʆࢫַ ࢫɤ ɽɜɦȄࢫȄȱɸࢫɰ Ƿࢫַ ǻࢫ֗Ɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ɭࢫɵ ɭࢫȓʊȕǸȗɭ
ࢫȾ ɽɀ ɱࢫȮɽȡ ɼࢫɵ ɭࢫȯȉֺ ɗ.ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɬȆɢȧֿ ࢫɰ ɽɘɦȆȬ ɭࢫɯ ‫ ٰڈ‬Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏȆɗࢫȓɜȧֺ ɭɼࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄ
.Ȕ Ȇʊɟɽɨȸ ɦȄࢫɷȱɸࢫɯ ʈȳȣ ȗȉࢫ‫ غ ۜܣ‬ɜȕࢫȓʊɐʉȳȼ Ȗ
ࢫȑ ɡȕȳ‫ם‬Ȅࢫ ɪ ɐɘɦȄࢫ ǴȆɈ ɏǻࢫ ʄ‫ڲ‬ǻࢫ ɖ ȯ‫ ࢫٮڈ‬ȓʊɳɸȰࢫ ȓʊɨɮɏࢫ ʏ‫ ࢫ ۂ‬،1ʎɲɽɱȆɜɦȄࢫ ə ʊʊɡȗɦȄࢫ Ȓȳɡɗɼ
ࢫ‫ودﺧﻮل‬.2‫ﻲ‬Ȍ‫ﺎ‬ɜɐɦȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɮɄ ȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɖ Ȇȿ ɼ‫ࢫ כ‬ȓɗȆɠࢫɰ ؈ȉࢫɵ ɭࢫɻʊɨɏࢫɝ ȍɈ ɳʆࢫʅ ȱɦȄࢫə ȿ ɽɦȄ
ࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫʅ Ƿࢫɚ ȆȍɈ ɱȄࢫɬȯɏɼࢫȓɮʈȳȡ ࢫɻɳɭࢫɪ ɐȣ ʆࢫ֗ȓɳʋȍ‫ם‬Ȅࢫɖ Ȇȿ ɼ‫ࢫ כ‬ȯȧ ǷࢫȒȳǾȄȮࢫʏࢭࢫȑ ɡȕȳ‫ם‬Ȅࢫɪ ɐɘɦȄ
ࢫɵ ɭࢫȆɳɟȲࢫș ȸ ʋɦࢫ֗Ȕ ȄȮȆ‫ ْڈ‬ȡ‫ ݦݳࢫ ט‬ȲǷࢫʏࢭࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫə ʊʊɡȗɦȄࢫȓʊɨɮɏɼ.Ȇȧ Ȇȍɭࢫɪ ɐɘɦȄࢫɪ ɐȣ ʆࢫɻʊɨɏ
ࢫɆ ȳȻ ࢫʏ‫ࢫ ۂ‬Ȇɮɱǻɼࢫ֗ȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫ ɰ ɽɢ‫ם‬ȄࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɟȳɦȄࢫȳȿ Ȇɳɏࢫɵ ɭࢫȄȳ ɀ ɳɏࢫַɼࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ȆɠȲǷ
.3ȑ ȸ ȧ ɼࢫɯ ʈȳȣ ȗɦȄࢫȾ ɽɀ ɱࢫɵ ɭࢫɰ ؈ɐɭࢫɁ ɳɦࢫɪ ɐɘɦȄࢫɎɽɄ ‫ݍݵ‬
ࢫɻȷ ȲȆɮʆࢫʅ ȱɦȄࢫȯʊȸ ȣ ȗɦȄࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ʎɲɽɱȆɜɦȄࢫɝ ʊȍɈ ȗɦȄࢫȓʊɨɮɏࢫɰ Ƿࢫַ ǻࢫȔ ȄȮȆ‫ ْڈ‬ȡ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫȯȧ Ƿࢫɚ ȆȍɈ ɱȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫַ ǻࢫȓȋɽɜɏࢫַɼࢫȓɮʈȳȡ ࢫַ ࢫȰǻࢫ֗ȓʊɏȳȼ ɦȄࢫǷȯȍ‫ع ۜܣࢫם‬ȆɜɦȄ

ࢫɵ ɭࢫȲȯɛࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫɁ ɳɦȄࢫɰ ȆɠࢫȆɭࢫȄȰǻࢫȔ Ȇȋɽɐȿ ࢫȒȮȆɐɦȄࢫʏࢭࢫ‫ف‬؈ȝʆࢫַ ࢫȓʊɏȳȼ ɦȄࢫǷȯȍɭࢫɝ ʊȍɈ ȕɼࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫə ʊʊɡȗɦȄࢫɰ ǻ -1
ࢫɻɱɽɢɦࢫȆɭǻࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫɁ ɳɦȄࢫɂ ɽ ɮɔɦȄࢫȈ ɽȼ ʇࢫȯɜɗࢫ֗ȆɮǾȄȮࢫȓ‫ ܷݰ‬Ȅɼࢫ ɰ ɽɢȕࢫַ ࢫȓʊɐʉȳȼ ȘɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫɰ Ƿࢫַ ǻࢫ֗ȦɽɃ ɽɦȄ
ࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄɼࢫȔ Ȅȯȣ ȗȸ ‫ם‬ȄࢫȈ ȆɐʊȘȷ Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȲȮȆɛࢫ‫ف‬؈ɓɼࢫ֗ɾ ȳȫ Ƿࢫɰ Ȇʊȧ Ƿࢫʏࢭࢫȳȿ ȆɛࢫɼǷࢫȆɜʊɃ ࢫɼǷࢫ֗ȆɱȆʊȧ Ƿࢫ‫ ܷݳ‬Ȅɼࢫ‫ف‬؈ɓࢫȆɃ ȆɘɄ ɗ
.‫اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬
ࢫȓɳȸ ɦࢫ02ࢫȮȯɏࢫ֗ʎɲɽɱȆɜɦȄࢫȟ Ȩ ȍɨɦࢫȓʊɮʆȮȆɠ‫ࢫ כ‬ȓɨȣ ‫ם‬Ȅࢫ֗«ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ʎɲɽɱȆɜɦȄࢫə ʊʊɡȗɦȄ »ࢫ֗ȓɮʊɡȧ ࢫȺ ɽɭȮࢫ-2
.87Ⱦ ࢫ֗ȓʆȆȣ ȉࢫ֗Ȓ‫ف‬؈ɭࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ࢫɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ،2011
ࢫȓɐɭȆ‫ݍݨ‬ȄࢫȲȄȮࢫ֗(ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȒȳɸȆɋ )ࢫ֗ȓɘʊɌ ɳɦȄࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɏࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫ-3
.37Ⱦ ࢫ֗2000ࢫ֗ȓʈȲȯɳɡȷ ‫֗ࢫ ל‬ȳȼ ɴɨɦࢫȒȯʆȯ‫ݍݨ‬Ȅ

37
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫʏࢭࢫɬɽɺɘ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫ‫ غ ۜܣ‬ȗɜʈɼࢫ،ɪ ɐɘɨɦࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫə ʊʊɡȗɦȄࢫɰ ɽɮɄ ɭɽɸࢫȄȱɸɼ.ɪ ɐɘɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄ


ࢫȆɭࢫȄȰǻɼ.ɻʊɨɏ ࢫǴȆɳȉࢫɪ ɐɘɨɦࢫȆɭȆɮȕࢫɝ ȉȆɈ ‫ם‬ȄࢫʎɲɽɱȆɜ ɦȄࢫə ȿ ɽɦȄࢫȮȆȣ ʆׁ ࢫȟ Ȩ ȍɦȄ֗ʎɲɽɱȆɜɦȄࢫə ʊʊɡȗɦȄ
ࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫɖ Ȇȿ ɼ‫ࢫ כ‬Ȉ ȳɛǷࢫɵ ɏࢫȟ Ȩ ȍɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɖ ȳɀ ɳɱࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʊɗࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫȓɜȉȆɈ ‫ם‬Ȅࢫș ɭȯɐɲȄ
.ɪ ɐɘɨɦࢫȓɜȉȆɈ ‫ם‬Ȅ
ࢫ֗ȓȝʆȯȧ ࢫȓʊǾȆɳȡ ࢫȓȷ Ȇʊȷ ࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫɯ ʈȳȣ ȗɦȄࢫȓȷ Ȇʊȷ ࢫɰ Ƿࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȉ
ࢫȓɜʈȳɈ ȉࢫʅ ɽɈ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬Ʌ ɐȊࢫɵ ɏ ࢫȆʊǾȆ‫ࢫ ٰڈ‬ȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬ȄࢫɬȄȯɐɲȄࢫ‫ ۚܣ‬ɐʇࢫַ ࢫɣ ɦȰࢫɰ Ƿࢫַ ǻ
ࢫɰֿ ࢫɣ ɦȰɼ֗Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫȒȮɽȡ ɽ‫ם‬ȄࢫȾ ɽɀ ɳɨɦࢫȆɜɗɼࢫ.ȒȲȱɜɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɾ ȳȫ ǸȉࢫɼǷ
ࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ‫ם‬ȄࢫɅ ɐȊࢫȓʆȆɮ‫ࢫݍݰ‬ȒȮɽȡ ɽɭࢫș ɱȆɠࢫɰ ǻɼ֗1Ȇȿ ɽɀ ɱࢫɵ ɮɄ ȗȕࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫȓʊȍɦȆɓ
ࢫɪ ȸ ɓࢫɪ ʊȍɛࢫɵ ɭࢫȯɐȖࢫɤ ȆɐɗǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʆȆɮ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫȑ ‫ࢫ ܥݰ‬ɵ ɡɮ ʆࢫɻɱǷࢫַ ǻ֗ȳȻ Ȇȍɭࢫɪ ɢȼ ȊࢫȓʊɏȆɮȗȡ‫ט‬
(ɤ ɼ‫ࢫ ט‬ɎȳɘɦȄ).ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫ Ⱦ ɽɀ ɳɦȄࢫ Ȇ‫ ّڈ‬ɏɽȗȸ Ȗࢫ ɰ Ƿࢫ ɵ ɡɮʆࢫַ ࢫ ȓțȯȨ ȗȸ ‫ם‬Ȅࢫ ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫ ȓʊȿ ɽɀ ȫ ࢫ ɰ Ƿࢫַ ǻ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɏࢫɬ‫ﺠﺮ‬ʆࢫȾ Ȇȫ ࢫɑʉȳȼ ȖȮɽȡ ɼࢫɬȯɏࢫɰ Ǽɗࢫɻʊɨɏɼࢫ֗ɪ ɭȆɠࢫɪ ɢȼ ȊȓɭȆɐɦȄ
ࢫɷȱɸࢫȓ‫٭ڈ‬Ȇȣ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɮǾȆɜɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫȒȲȯɛࢫɬȯɏࢫɣ ɦȰࢫ‫ ۚܣ‬ɐʇ֗ȆʊȎȸ ɲࢫȓȝʆȯȧ ࢫȓʊɭȄȳ ȡ ǻࢫȒȳɡɗࢫȆɸȲȆȍȗɏȄ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɯ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ‫ف‬؈ȝɟࢫɯ ʊțǸȕࢫɵ ɡɮʆࢫɰ Ȇɠࢫɰ ǻɼࢫɻɱֿ .ȒȳɸȆɌ ɦȄ
ࢫַ ࢫɯ ʊțǸȗɦȄࢫɣ ɦȰࢫɰ Ƿࢫַ ǻ֗ȆɱɽɱȆɛࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȑ ɛȆɐɭࢫȓʊɨȿ Ƿࢫȓɮʈȳȡ ࢫʏࢭࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ȳȿ ȆɳɏࢫȔ ȳɗɽȕࢫȄȰǻ֗ȆʊǾȆɳȡ
ࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫɰ Ƿࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȓțȯȨ ȗȸ ‫ם‬Ȅࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɺɦࢫȓʊɐʉȳȼ ȘɦȄࢫȓ‫ݍݨ‬Ȇɐ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȓɨɭȆɢɦȄࢫȓɺȡ Ȅɽ‫ם‬Ȅࢫ‫ ۚܣ‬ɐʇ
ࢫɪ ȸ ɓࢫȒȳɸȆɋ ࢫȓɺȡ Ȅɽ‫ ֺࢫם‬ȿ ǸɐɃ ɽȕࢫɯ ɦࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫȆɺɮɄ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫɼǷࢫȓɭȆɐɦȄࢫȓʊɮʈȳȣ ȗɦȄ
.ɾ ȳȫ ǷࢫȓʊɱɽɱȆɛࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ‫ࢫם‬ȒȳȻ ȆȍɭࢫȓʆȆɮȧ ࢫɝ ʊɜȨ ȗɦࢫș ɐɃ ɼࢫȆɮɱǻɼࢫ،2ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫֺ ȉࢫȆ‫ ّڈ‬ȧ Ȇɀ ʆࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɬȳȣ ʆࢫȚ ȯȨ ȗȸ ɭࢫɑʉȳȼ ȖࢫɑɃ ɼࢫȈ ɽȡ ɼࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒɽɏȯɦȄɼ
ࢫɷȆȣ ȕֺ ɦࢫɻȗ‫ ݯݨ‬ɼࢫɷȯʊɱȆȷ Ƿࢫɯ ‫ ٔڈ‬ɭࢫɪ ɢɦɼࢫ֗ɰ ؈Ƀ ȲȆɐ‫ם‬Ȅɼࢫɵ ʆȯʈǺ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫȔ Ȇȼ ɛȆɳ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȯʆȯɐɦȄࢫɣ Ȼ
ࢫȑ ‫ ܦݰ‬ɴȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫȓȿ Ȇȫ ࢫɼǷࢫȓɭȆɏࢫȓʊǾȄȵ ȡ ɼࢫȓʊȉȆɜɏࢫȾ ɽɀ ɱࢫȮɽȡ ɼࢫɪ ɋ ࢫʏࢭࢫȓȿ Ȇȫ ֗ɻɮɏȯʆࢫʅ ȱɦȄ
ࢫȈ ɽȡ ɼࢫɂ ȲȆɐȖɼࢫȯʈǺȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ ǴȄȲ‫ࢫ ך‬ɷȱɺɗ.3‫ ࢼܣ‬ʆȯȉࢫȳɭǷࢫȄȱɸɼࢫȚ ȯȨ ȗȸ ‫ם‬Ȅࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫɎɽɃ ɽɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫɯ ɓȲࢫȟ ʆȯȧ ࢫɑʉȳȼ ȘɦࢫȆɸȲȄȯȿ ǻࢫɤ Ȇȧ ࢫɤ ɼȯɦȄࢫ‫ ۘܢ‬Ȼ ࢫʏࢭࢫɞ ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬Ȅࢫɯ ȷ ȆɜɦȄࢫȯɐȖࢫȚ ȯȨ ȗȸ ‫ם‬Ȅࢫɑʉȳȼ ȘɦȄ
.(ʎɲȆȝɦȄࢫɎȳɘɦȄ).ɤ ɼȯɦȄࢫɷȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɑʉȳȼ ȘɦȄࢫȓɘȸ ɨɗࢫɖ ֺ ȗȫ Ȅ

ࢫ֗ࢫ72ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȮɽɮȨ ɭࢫȽ ʋȍɟ ࢫ- 1


.73ࢫȾ ࢫ֗ɻȸ ɘɱࢫɑȡȳ‫ם‬Ȅ-2
ࢫɻɜɘɦȄɼࢫʏ‫ڥ‬Ƀ ɽɦȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫɵ ɏࢫȓʊǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫ֗ȮȄɽ‫ݍݨ‬ȄࢫȯȍɏࢫȦֺ ȿ ࢫɰ ؈ȸ ȧ ࢫ-3
.104ࢫȾ ࢫ֗2009ࢫ֗ȒȳɸȆɜɦȄࢫ֗ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɄ ‫ ٔڈ‬ɦȄࢫȲȄȮࢫ֗ʎɭֺ ȷ ‫ל‬

38
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɎȳɘɦȄ
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧɯ ʈȳȣ ȗɦࡧȔ Ȇȋɽ ɜɐɦȄࡧɰ ɽ ɱȆɛࡧʏࡩࡧȒȮȲȄɽ ɦȄࡧȾ ɽ ɀ ɳɦȄࡧȓʆȆɘɟࡧɾ ȯ ɭ
ࢫɪ ȸ ɓࢫȓɺȡ Ȅɽ‫ࢫם‬ʎɘɡȕࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫɅ ɐȊࢫɞ ȆɳɸࢫɻɱȄࢫɻɜɘɦȄࢫɅ ɐȊࢫ‫ﻳﺮى‬
ࢫɯ ʈȳȣ ȗɦȄࢫȈ Ȇʊɓࢫɰ Ƿࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏ .Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬Ⱦ Ȇȫ ࢫɑʉȳȼ ȖࢫȮȄȳ ɗǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɏࢫ‫ ۚܣ‬ɔʇࢫȆɮɭࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫɬȯɏ֗Ȇɮȗȧ ࢫ ‫ ۚܣ‬ɐʇࢫַ ࢫ ȓțȯȨ ȗȸ ɭࢫ ȓɮʈȳȡ ࢫ Ȇ‫ ٰڈ‬ǷࢫȲȆȍȗɏȄࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫ ȒȳɸȆɌ ɦࢫ Ⱦ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅ
ࢫɵ ɡɮʆࢫɻɱȄࢫʅ Ƿ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫȆɮɸȆȸ ɭࢫɼǷࢫȓʊɨȿ Ƿࢫȓɮʈȳȡ ࢫʏࢭࢫֺ ɏȆɗࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿɼ .ȆʊǾȆɳȡ ࢫɪ ɏȆɘɦȄࢫȓʊɦɼǺȸ ɭ
ࢫȓɮʈȳȡ ࢫʏࢭࢫȆʊɨȿ Ƿࢫֺ ɏȆɗࢫɷȲȆȍȗɏȆȉࢫɼǷࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ɮɨɦࢫȓɭȆɐɦȄࢫȯɏȄɽɜɦȄࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɭǻࢫɻȉȆɜɏ
.1ࢫȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫɵ ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬ȄࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ǴȆɘȫ ǻࢫȓɮʈȳȡ ࢫʏࢭࢫȄȯʆȯȨ ȕɼ
ࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ ȓɮʈȳ‫ ࢫݍݨ‬ʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫ ɵ ɟȳɨɦࢫ ȓɱɽɢ‫ם‬Ȅࢫȳȿ ȆɳɐɦȄࢫ ɝ ʊȍɈ ȗȋɼ
ࢫɵ ɭࢫɎɽɮȣ ɭࢫȯȣ ɱࢫȆɳɱǼɗࢫ،ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɁ ɳɦȄࢫɾ ȳȡ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȠ ȰȆɮɳɦȄɼࢫɖ Ȇȿ ɼ‫כ‬
ࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬Ȅࢫȓʊɭȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɖ Ȇȿ ɼ‫ࢫ כ‬Ʌ ɐȌɼࢫȔ Ȇʊɟɽɨȸ ɦȄࢫɷȱɸࢫɰ ؈ȉࢫɝ ȉȆɈ ȕࢫȮɽȡ ɽȉࢫɤ ɽɜʆࢫɵ ɭࢫǴȆɺɜɘɦȄ
.ɑʉȳȼ ȘɦȄࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ
ࢫɣ ɨȕࢫʏ‫֗ࢫ ۂ‬ȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫɑɭࢫȆɺɛȆɘȕȄࢫɾ ȯɭࢫʏࢭࢫȟ Ȩ ȍɦȄࢫɾ ȳȡ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇʊɟɽɨȸ ɦȄࢫɯ ɸǷɼ
ࢫȲȆɮȝȘȷ ȄࢫɼǷࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫɼǷࢫɎȄȯʆǼȉࢫǴȄɽȷ ࢫ֗ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȆɺȷ ȲȆɮȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄ
.2ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɻɳɭࢫȔ ȯɮȗȷ Ȅࢫʅ ȱɦȄࢫȲȯɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʊɏɼȳȼ ɭࢫɬȯɐȊࢫȆɺɮɨɏࢫɑɭࢫɤ ȄɽɭǷ
ࢫɻȸ ɘɱࢫɽɸࢫɅ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫɰ ǷࢫȓɦȆȧ ࢫʏࢭࢫȲȆȝȕࢫȓɨɢȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ǽɗࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫɆ Ȇȼ ɲࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȮɽɐɦȆȉ
ࢫɬɽɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȆɠ֗3Ɏ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȇ‫ם‬ȄࢫȲȯɀ ɭࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȑ ɡȕȲȄࢫʅ ȱɦȄࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄ
ࢫɰ Ǹȝʊȧ .Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɎɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫɪ ɀ Ȩ ȗɭࢫɎɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȇɭࢫɵ ɭࢫȓɟȳȻ ࢫǴȆȼ ɲǼȉ
ࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɛࢫȑ ȸ ȧ ࢫʏ‫ڴ‬ȿ ǷࢫʎɭȄȳ ȡ ǻࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɵ ɭࢫɻȍɡȕȲȄࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ɛȆɐʇࢫʎɲȆ‫ݍݨ‬Ȅ
.‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‬
ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫʏࢭࢫɰ ؈ʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ɰ ؈ɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɵ ɭࢫɪ ȷ ȆɔɦȄࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫȲȆȝȕࢫȓɨɢȼ ɭࢫɞ Ȇɳɸࢫɵ ɡɦ
ࢫ‫ؠ ۜܣ‬ʋǾȲࢫȲɼȯȉࢫɯ ɜʆࢫɯ ɦࢫɪ ȷ ȆɔɦȆɗࢫ֗ʏ‫ڥ‬ȍȕࢫɯ ɸȆȸ ɭࢫʅ ǷࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȇ‫ם‬ȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫɪ ɀ Ȩ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɨȿ ‫כ‬
ࢫɰ ɼȮࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫș ɨɀ Ȩ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɔȊࢫɻɇ Ȇȼ ɲࢫɪ ȝɮȕࢫɪ ȉࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȱʊɘɳȕࢫʏࢭ
.4Ȇɸȱʊɘɳȕࢫʏࢭࢫȓʊɨȿ ǷࢫȓɮɸȆȸ ɭ

.109ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȮȄɽ‫ݍݨ‬ȄࢫȯȍɏࢫȦֺ ȿ ࢫɰ ؈ȸ ȧ -1


.121Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱࢫ- . 83Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫ-2
3
- BENILLOUCHE Mikael & MARECHAL Jean-Yves, Leçons de droit pénal spécial, op.cit, p147.
.118ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭȄࢫȓȼ ʉȳ‫ݍݵ‬Ȅ-4

39
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ȓʊɐȍȗɦȄࡧȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࡧɪ ʊȍɛࡧɵ ɭࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȔ Ȇɇ Ȇȼ ɲȲȆȍȗɏ ȄࡧȴȄɽ ȡ ࡧɾ ȯ ɭ ࡧ-‫أوﻻ‬
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ʎɲɽɱȆɜɦȄࢫə ʊʊɡȕࢫɵ ɏࢫȟ Ȩ ȍɦȄࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȳɌ ɳɦȄࢫȔ Ȇɺȡ ɼࢫɾ ȯȧ ǻࢫɷȱɸ ࢫ
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫʅ Ƿȳ ɦȄࢫȄȱɸࢫȈ Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫȯɐʉɼ֗Ȕ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄࢫɷȱɸࢫɯ ʈȳȣ ȗɦࢫȶ Ȇȷ ǷࢫɑɃ ɼɼࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫ ɤ ȄɽɭǷࢫ Ȇ‫ ٔڈ‬ɏࢫ ș ɮȣ ɱࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ ȓʊɨȿ ‫ ࢫ כ‬ȓɮʈȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫ ʏࢭࢫ ȓʊɐȍȗɦȄࢫ ȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫ ɪ ʊȍɛࢫ ɵ ɭࢫ ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
.1ȓʊɨȿ Ƿࢫȓɮʈȳȡ ࢫʏࢭࢫֺ ȫ ȯȗɭࢫȯɐʇࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȑ ȕȳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄࢫȑ ɡȕȳɭࢫɰ ǸʆǷ֗ȓɏɼȳȼ ɭ
ࢫʅ ȱɦȄࢫɷȲɼȮࢫɯ ‫ ٔڈ‬ɭࢫɪ ɢɦࢫɵ ʆȯʆȯɏࢫȾ Ȇ‫ ܧݵ‬ǷࢫȆɺɜʊɜȨ ȕࢫʏࢭࢫɯ ɸȆȸ ʇࢫɰ Ƿࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅ
ࢫɪ ɐɘɦȆȉࢫɉ ȍȕȳʆࢫɆ Ȇȼ ɲ''ࢫȆ‫ ٰڈ‬ǸȉࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫș ɗȳɏɼ.ɻȗʊɮɸǷࢫʏࢭࢫȔ ɼȆɘȗʈɼࢫɻȕȲɽȿ ࢫʏࢭࢫɎɽɳȘʆ
ࢫʏࢭࢫ‫ؠ ۜܣ‬ʋǾȲࢫȲɼȯȉࢫȆɭȆʊɛࢫɼǷࢫȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫȄȱʊɘɳȕࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫɰ Ƿࢫɰ ɼȮࢫȓʊȎȍȸ ɦȄࢫȓɈ ȉȄȳ ȉࢫȓȣ ʊȘɱɼࢫ֗ʎɭȄȳ ȡ‫ל‬
ࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࢫȠ ȰɽɮɳɦȄࢫɻʊɗࢫȳɗɽȗʆࢫַ ࢫɯ ɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȑ ɡȕȳ‫ם‬Ȅࢫɞ ɽɨȸ ɦȄ "ࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫș ɗȳɏࢫȆɮɟ ''ࢫȆ‫٭ڈ‬ȆɢȕȲȄ
.2"Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫɎɼȳȼ ɦȄࢫȓɨȧȳɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɪ ɀ ʆࢫַ ࢫȆɮɟࢫȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦ
ࢫȔ ȄȰࢫʏࢭࢫɵ ɮɡȕࢫַ (ɣ ʈȳȼ ɦȄ)ࢫɯ ɸȆȸ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɴɗࢫ֗ɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ֺ ɦࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓɘɀ ɦȄࢫ‫ ܸݳ‬ȗȕࢫȆɳɸ ࢫ‫ﻣﻦ‬
ࢫ‫ ۚܢ‬ɐ‫ם‬Ȇȉࢫɣ ʈȳȼ ɦȆɗ.ʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ɪ ɏȆɘɦȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦࢫȆɐȍȕࢫȓɘɀ ɦȄࢫɷȱɸࢫȑ ȸ ȘɡʆࢫȆɮɱǻɼࢫȓʊɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɬȯɏࢫȓɘȿ
.ɻɳɭࢫɝ ȗȼ ʋɦࢫʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ɪ ɏȆɘɦȄࢫɬȄȳ ȡ ǻࢫɵ ɭࢫɻɦࢫȯȉࢫַ ࢫɪ ȉࢫɻȕȄȱȉࢫɪ ɜȗȸ ʇࢫַ ࢫʏ‫ڥ‬ȍȕࢫɬȳȣ ɭɽɸࢫɝ ʊɛȯɦȄ
ࢫɷȱɸࢫȩ ȍɀ ȕࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ȓȍɡȕȳ‫ם‬Ȅࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȒȯȧ ɼɼࢫȔ Ȇɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȮȯɐȖࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɂ ‫ف‬؅ɘȕ
ࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɬɽɜʆࢫɰ Ƿࢫɪ ȿ ‫ࢫ כ‬ɰ ȆɠࢫȄȰǻɼ֗ɯ ‫ٮڈ‬ȄȮȄȲǻࢫǴȆɜȗɦȄࢫȯȧ ȄɼࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɵ ɭࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫȮɽɺ‫ࢫݍݨ‬ȒȳɮțࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫כ‬
ࢫɞ ‫ف‬؅ȼ ʇࢫɰ Ƿࢫɵ ɭࢫɑɳɮʆࢫַ ࢫɣ ɦȰࢫɰ ȆɗࢫʎɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ɇ Ȇȼ ɴɨɦࢫȓɱɽɢ‫ם‬Ȅࢫȳȿ ȆɳɐɦȄࢫȓɗȆɠࢫȈ ȆɢȕȲȆȉࢫȯȧ Ȅɼ
.3ȒȯɏȆȸ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫɚ Ȇɘȕ‫ࢫ ט‬ɼǷࢫə ʈȳȨ ȗɦȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɻȗʆȆɓࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȄȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɤ ɽȿ ɽɦȄࢫʏࢭࢫɰ ɼȳȫ ǵ
ࢫɤ Ȇɐɗ‫ כ‬ɼࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ ɰ ɼȆɐȗɦȄࢫȲɽȿ ࢫɪ ɠࢫɪ ɮȼ ʇࢫɬȆɐɦȄࢫ‫ ۚܢ‬ɐ‫ם‬Ȇȉࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ ט‬ɼ
:ɰ ؈ɏɽɱࢫʏࢭࢫɯ Ɍ ȗɴȕࢫȓɳʆȆȍȗ‫ם‬ȄࢫȲɽɀ ɦȄࢫʏࢭࢫɪ ȫ ȯȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɘɨȗȬ ‫ם‬Ȅ
ࢫɞ ‫ف‬؅Ȼ ȄࢫȯɛࢫȆɺɨɏȆɗࢫɰ ɽɢʈɼࢫș ɐɛɼࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫȓɱɽɢ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬Ȉ ȆɢȕȲȄࢫɵ ɭࢫɪ ȫ ȯʆࢫȆɭ:ɤ ɼ‫כ‬
ࢫɰ ɽɨɏȆɗࢫɰ ɽɠ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬Ȅࢫɻʊɗࢫ‫ ׿ܢ‬ȸ ʉɼࢫʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ɽɸࢫȄȱɸɼࢫ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫȳȻ Ȇȍɭࢫɝ ʈȳɈ ȉ
.‫أﺻﻠﻴﻮن‬
ࢫȳ Ȼ Ȇȍɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɝ ʈȳɈ ȉࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȇȉࢫɪ ɀ ȗʆࢫȆɮɱǻɼࢫȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫȓɱɽɢ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫɪ ȫ ȯʆࢫַ ࢫȆɭࢫ:ʎɲȆȝɦȄ
ࢫɰ ɽɠ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ ׿ܢ‬ȸ ʇࢫʏ‫ڥ‬ȍȗɦȄࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ɽɸࢫȄȱɸɼࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬ȆȉࢫȆɺɨʊɺȸ ȖࢫɼǷࢫȆ‫٭ڈ‬ȆɢȕȲȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒɽɏȯɦȆɠ
.ǴȆɠȳȻ ࢫɻʊɗ

.124ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱ-1


,87ࢫɼࢫ86ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫ-2
.117ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭȄࢫȓȼ ʉȳ‫ݍݵ‬Ȅࢫ- 3

40
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࡧȓʊɐȍȗɦȄࡧȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࡧɰ ȆɠȲǷࡧ-‫أ‬


ࢫ‫ف‬؈ɓࢫ ɷȱɸɼࢫ ،ȓʊɨȿ ‫ ࢫ כ‬ȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫ Ȯɽȡ ɽȉࢫַ ǻࢫ Ȳɽɀ ȗȕࢫַ 1ȓʊɐȍȗɦȄࢫ ȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫ ș ɱȆɠࢫ ȄȰǻ
ࢫɵ ɟȳɦȄࢫɰ Ǽɗࢫ֗ɻɭȳȣ ʆࢫʅ ȱɦȄࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫɁ ɳɦȄࢫɝ ȉȆɈ ʆࢫɎɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɪ ɐɗࢫȈ ȆɢȕȲȆȉࢫַ ǻࢫȒȲɽɀ ȗɭ
ࢫɆ Ȇȼ ɲࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȆɺɔȍɀ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ‫ف‬؈ɓࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫȓɘɀ ɦȄࢫɻɭȄɽɛࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓɮɸȆȸ ɮɨɦࢫʏ‫ڤ‬ȳȼ ɦȄ
.ʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ɪ ɏȆɘɦȄࢫɪ ɐɗࢫɵ ɭࢫȓɜɨɈ ‫ם‬ȄࢫȒȲȆɐȗȷ ‫ࢫ ט‬ȓʈȳɌ ɳɦࢫȆɜȍɇ ࢫȓɘɀ ɦȄࢫɷȱɸࢫȯɮȗȸ ʇࢫʅ ȱɦȄࢫɣ ʈȳȼ ɦȄ
ࢫȓɮɸȆȸ ɭࢫɻɱǸȉࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫș ɐɳɦࢫɷȯȧ ɽɦࢫʎɘɡʆࢫַ ֗ʏ‫ڤ‬ȳȼ ɦȄࢫɵ ɟȳɦȄࢫȮɽȡ ɼࢫɰ Ƿࢫַ ǻ
.ȳȿ Ȇɳɏࢫȓțֺ țࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬Ȅȱɸࢫɬɽɜʈɼࢫʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫɵ ɟȳɦȄࢫɻȍɱȆȡ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȳ ɗȄɽȗʆࢫɰ Ƿࢫȯȉࢫַ ࢫɪ ȉࢫȓʊɐȍȕ
.ȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȅɼࢫɚ Ȇɘȕ‫ ט‬ɼࢫɅ ʈȳȨ ȗɦȄࢫʏࢭࢫɪ ȝɮȗʆࢫʅ ȱɦȄࢫʎɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ɇ Ȇȼ ɴɦȄࢫ-
ࢫɅ ʈȳȨ ȕɼࢫ ɚ ȆɘȕȄࢫ ɵ ɭࢫ ɻɇ Ȇȼ ɲࢫ ɣ ʈȳȼ ɦȄࢫ ʎȖǸʆࢫ ɰ Ƿࢫ ʎɘɡʆࢫֺ ɗࢫ ֗ȓʊɭȄȳ ȡ‫ ࢫ ל‬ȓȣ ʊȘɳɦȄࢫ -
ࢫɪ ɏȆɘɦȄࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫȚ ֺ ȝɦȄࢫɷȲɽɀ ȉࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȄȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ȕ‫ف‬؅ʆࢫɰ Ƿࢫɣ ɦȰࢫɚ ɽɗࢫȑ ȣ ʆࢫȆɮɱǻɼࢫȒȯɏȆȸ ɭɼ
.ȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫʏ‫ڴ‬ȿ ‫כ‬
ࢫȓɛֺ ɏ ࢫȳɗȄɽȕࢫɰ ؈ʊɐȗȉࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓɮɸȆȸ ɮɨɦࢫʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫɵ ɟȳɦȄࢫɤ Ȇɮȗɟַ ࢫ֗ȓʊȎȍȸ ɦȄࢫȓɛֺ ɏ ࢫ -
ࢫɣ ɦȰࢫȲȆ‫ ٰڈ‬Ȅࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫɷȱɸࢫș ɘȗɱȄࢫȄȰǼɗࢫ֗ʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ɯ ɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫȓɮʈȳȡ ɼࢫɣ ʈȳȼ ɦȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɰ ؈ȉࢫȓʊȎȍȸ ɦȄ
 ɽȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȾ ȳȧ Ȇɳɸ .ɪ Ȩ ɭࢫɣ ʈȳȼ ɦȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ࢫם‬ȯɐʇࢫɯ ɦɼࢫ֗ɵ ɟȳɦȄ
ࢫ،ȓȧ Ȅȳ ȿ ࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫɷȱɸ ࢫȳɗȄ
ࢫȄȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄǴȆɳȉࢫɻɏɽɛɼࢫɆ ‫ف‬؅Ȼ Ȅɼࢫȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫ ɰ ɽɢ‫ם‬Ȅࢫɪ ɐɘɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɅ ʈȳȨ ȗɦȄࢫɵ ɏࢫɯ ɨɢȕࢫȆɮɳʊȨ ɗ
.ȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȅɼࢫɚ Ȇɘȕֺ ɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫȹ ɘɱࢫ֗Ʌ ʈȳȨ ȗɦȄ
ࢫʅ ȮȆ‫ם‬Ȅɼࢫʏ‫ڤ‬ȳȼ ɦȄࢫɵ ɟȳɦȄࢫȑ ɱȆȡ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȳɗȄɽȗʆࢫɰ Ƿࢫɵ ɭࢫȯȉࢫַ ࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ȅ
ࢫɆ ‫ف‬؅ȼ ʋɗ.ʏ‫ڥ‬ȍȗɦȄࢫɯ ɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɾ ȯɦࢫɪ ȫ ȯȗɦȄࢫȯɀ ɜȉࢫࢫɻɜɘɦȄࢫɾ ȯɦࢫ‫ ׿ܢ‬ȸ ʇࢫȆɭࢫɼǷࢫ ʅ ɽɳɐ‫ם‬Ȅࢫɵ ɟȳɦȄɼ
ࢫȓɈ ȉȄȲࢫɬȆʊɜȉࢫɝ ɜȨ ȗȕࢫȓʈɽɳɐɭࢫɾ ȳȫ ǷࢫȓɮɸȆȸ ɭࢫȓʆȮȆ‫ם‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɝ ɗȄȳ ȕࢫȓʊɐȍȗɦȄȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɝ ɜȨ ȗɦ
.2ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȯʊɐȿ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɣ ʈȳȼ ɦȄɼࢫʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ɪ ɏȆɘɦȄࢫɑɮȣ ȕࢫȓʈɽɳɐɭࢫȓʊɳɸȰ

ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫʏࢭࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫فࢫ'' ט‬؈ȍɐȖࢫɪ ʊɄ ɘȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫǴȆɺɜɘɦȄࢫʅ ȳȣ ʆࢫȰǻࢫ֗ʎȌȳɐɦȄࢫɻɜɘɦȄࢫʏࢭࢫȆɐǿȆȻ ࢫȹ ʋɦࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ȍɐȖࢫɰ ǻࢫ-1


ࢫɰ Ƿࢫɣ ɦȰࢫ֗ɻȗɦַ Ȯࢫʏࢭࢫɚ ȮǷࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ȍɐȖࢫɰ Ƿࢫɾ ȳɱࢫȆɳɟࢫɰ ǻɼ .ɻȸ ɘɱࢫ‫ݤݮ‬ɳɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫɰ ؈ɱȄɽɜɦȄࢫȑ ɨɓǷࢫ‫ݤݮ‬ȗɴȕɼ ''
.ʏ‫ڥ‬ȍȕࢫɽȨ ɱࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫʏࢭࢫɯ ɸȆȸ ʇࢫɵ ɭࢫɽɸɼࢫ֗ɣ ʈȳȼ ɦȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫֺ ȿ Ƿࢫɖ ȳɀ ɳȕࢫɻȗɦַ Ȯɼࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ט‬
.307ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ʊȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɯ ʊɸȄȳ ȉǻ:‫اﻧﻈﺮ‬
.88ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫ-2

41
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȓʊɐȍȗɦȄࡧȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࡧȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࡧə ȿ ɼࡧɝ ʊȍɈ ȗɦࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȶ Ȇȷ ‫ࡧ כ‬-ࡧȈ
ࢫə ȿ ɽȉࢫȱȫ‫ࢫ כ‬ɑɭࢫɅ ɛȆɳȘʆࢫַ ࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȯɏȄɽɜɦȄࢫɤ ȆɮɏǻɼࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫǽȮȆȍ‫ם‬Ȅࢫɰ ǷࢫȄɼȯȍʆ
ࢫɎɽɛɼࢫȳȸ ʋʆࢫɽȨ ɱࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݏݰ‬ɦࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɬȄȯȬ ȗȷ ‫ࢫ ט‬ȓɦȆȧ ࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅ
.ȓʊɨȿ Ƿࢫȓɮʈȳȡ
ࢫɼǷࢫɅ ʈȳȨ ȗɦȄࢫ֗Ț ֺ ȝɦȄࢫȓʊɟɽɨȸ ɦȄࢫȲɽɀ ɦȄࢫɾ ȯȧ ǻࢫ‫ غ ۜܣ‬ȗɜȕࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫș ɱȆɠࢫȄȰǻ
ࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȇɗ،1ȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȇɠɽɨȷ ࢫʏࢭࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ɭࢫɪ ȝɮȗȕࢫɰ Ƿࢫȑ ɦȆɔɦȆɗࢫ .ȒȯɏȆȸ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫɚ Ȇɘȕ‫ט‬
ࢫȆɸַɽɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼ .ʎɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɻɏɼȳȼ ɭࢫȲȆɮțࢫȮȆɀ ȧ ࢫɻɦࢫɵ ɮɄ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɨʊȷ ɽɦȆȉࢫɑɛȄɽɦȄࢫʏࢭࢫɻɨɮɏࢫȯɮʆࢫȆɮɱǻ
ࢫɬȄȯɛ‫ ࢫ ל‬ɰ ؈ȉࢫ ȮȮ‫ف‬؅ɦȄࢫ ɻɏȴȆɳȗɦࢫ ɪ ɛ‫ ࢫ כ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫɼǷࢫ ɻȗɮʈȳȡ ࢫ Ȉ ȆɢȕȲȄࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫ ɪ ʊɮɐɦȄࢫ Ȅȱɸࢫ ɬȯɛǷࢫ Ȇɭ
ࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬ȄࢫȲɽȿ ࢫȓɗȆɠࢫɪ ɮȼ ʇࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɝ ʈȳɈ ȉࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ɰ Ƿࢫș ȉȆȝɦȄࢫɵ ɮɗ.ɬȆ‫ ל ݯݨ‬ɼ
.ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ ȆɢȕȲַ ࢫȓ ɮɮȗ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȓɨɺȸ ‫ם‬Ȅ
ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ42ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫʏࢭࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬ȄࢫȲɽȿ ࢫȳɀ ȧ ࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅɼ
ࡧ‫ف‬؄ȗɐʇ»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ȓɱɼȆɐ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȅࢫʏ‫ۂ‬ɼࢫȒȯȧ ȄɼࢫȒȲɽȿ ࢫʏࢭࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄ
ࡧɰ ɼȆɏ ࡧɼǷࡧ ɚ ȳɈ ɦȄࡧɪ ɢȉࡧȯ ɏ Ȇȷ ࡧɻɳɡɦࡧȄȳȻ ȆȍɭࡧȆɠȄ‫ف‬؅Ȼ Ȅࡧɞ ‫ف‬؅ȼ ʇࡧɯ ɦࡧɵ ɭࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࡧʏࡩࡧȆɢʈȳȻ
ࡧɻɮɨɐȊࡧȆɺɦࡧȒȱ ɘɳ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧȓɨɺȸ ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧȓʆ‫ف‬؈Ʉ Ȩ ȗɦȄࡧɤ Ȇɐɗ‫ࡧ כ‬Ȉ ȆɢȕȲȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɰ ؈ɨɏ ȆɘɦȄࡧɼ Ƿࡧɪ ɏ ȆɘɦȄ
.2«‫ﺑﺬﻟﻚ‬
ࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫ40ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɱࢫȯɜɗࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆɭǷ
ࡧȄȱ ɸࡧɰ ȆɠࡧȄȰǻࡧȓ ɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࡧɰ ɽ ɡ‫ם‬Ȅࡧɪ ɐɘɦȄࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɂ ȳȧ ࡧɵ ɭࡧɪ ɠࡧ-:ȆɢʈȳȻ ࡧȯ ɐʇ» :Ɂ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼ
.Ʌ ʈȳȨ ȗɦȄࡧȄȱ ɸࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧǴȆɳȉࡧɑɛɼࡧȯ ɛࡧɪ ɐɘɦȄ
.ɚ Ȇɘȕ‫ࡧ ט‬Ȅȱ ɸࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧǴȆɳȉࡧș ɐɛɽ ɗࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɷ‫ف‬؈ɓ ࡧɑɭࡧɝ ɘȕȄࡧɵ ɭ ࡧ-
ࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧʏࡩࡧɪ ɮɐȗȷ ȄࡧȆɮɭࡧȳȫ ǵࡧǴ‫ࡧء ۜܣ‬ʅ ǷࡧɼǷࡧȔ ַ ǵࡧɼǷࡧȆȧֺ ȷ ࡧɰ ؈ɨɏ ȆɘɦȄࡧɼǷࡧɪ ɏ ȆɘɨɦࡧʃɈ ɏ Ƿࡧɵ ɭ -
ࡧɼǷࡧȓɨɺȸ ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧȒȵɺȣ ‫ם‬Ȅࡧɤ Ȇɮɏ‫ࡧ כ‬ʏࡩࡧɾ ȳȫ Ƿࡧȓɜʈȳɇ ࡧȓʆǸȉࡧɷȯ ɏ Ȇȷ ࡧɼǷࡧȆ‫ࡧ٭ڈ‬ɻɮɨɏ ࡧɑɭࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ
.«Ȇ‫٭ڈ‬ȆɢȕȲַ ࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓɮɮȗ‫ם‬Ȅ
ࢫɣ ɳȍɦȄࢫȒȲȄȮǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ؈ɮǾȆɜɦȄࢫɞ ɽɨȷ ࢫȱȬ ȗʆࢫɯ ɦࢫȄȰǼɗ֗ȳɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɪ ʊȎȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȮȲȄɼࢫȯʆȯȨ ȗɦȄࢫȄȱɸ
ࢫɼǷࢫǴȆɠȳȻ ࢫɯ ɸȲȆȍȗɏȄࢫȲȯȣ ʆࢫֺ ɗࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫȒȲȳɜ‫ם‬Ȅࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄࢫɾ ȯȧ ǻࢫ֗‫ف‬؈ɔɦȄࢫɼǷࢫɰ ؈ɘɋɽ‫ם‬ȄࢫɼǷ
.3ʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ʎɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɪ ɐɘɦȆȉࢫɻȗɨȿ ࢫș ɱȆɠࢫȆɮɺɭࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫʏࢭࢫɰ ؈ʊɐȍȕࢫɰ ؈ɮɸȆȸ ɭ

.43ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫ-1


.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ42ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-2
88ࢫȾ ࢫ֗2010ࢫ֗ȓʈȲȯɳɡȷ ‫֗ࢫ ט‬Ȓȯʆȯ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɐɭȆ‫ݍݨ‬ȄࢫȲȄȮࢫ֗ȓʊɡɳȍɦȄࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ɵ ɏࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫ֗ȑ ɴʈȴࢫɯ ɦȆȷ ࢫ-3

42
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄǴȆɳȉࢫș ɐɛɼࢫȯɛࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ɽɢȕࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫȆɢʈȳȻ ࢫɂ ȳȨ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫʎɢɦ :(1ࢫȒȳɜɘɦȄ)ࢫɅ ʈȳȨ ȗɦȄ


ࢫɻɱǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɮȡ ǷࢫɻɜɘɦȄࢫɵ ɡɦࢫɅ ʈȳȨ ȗɦȆȉࢫȮɽɀ ɜ‫ם‬Ȅࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȮȯȨ ʆࢫɯ ɦɼࢫ֗Ʌ ʈȳȨ ȗɦȄࢫȄȱɸ
ࢫ֗ɻȉȆɢȕȲȄࢫȯɀ ɜȉࢫȄȮȮ‫ف‬؅ɭࢫɼǷࢫȆʊɦȆȫ ࢫɪ ȿ ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫɰ Ȇɠࢫɵ ɸȰࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɯ ʊɮɀ ȗɦȄɼࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȒȳɡɗࢫɖ ֺ ȫ
.1ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɝ ȍȸ ʇࢫɻȗɐʊȍɈ ȉࢫɅ ʈȳȨ ȗɦȄɼ
ࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫȓɨʊȷ ɽɦȄࢫɷȱɸࢫɝ ɜȨ ȗȗɗ֗2ɚ Ȇɘȕ‫ ۚܢࢫ ט‬ɐɭࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȮȯȨ ʆࢫɯ ɦ :(2ࢫȒȳɜɘɦȄ
 )ࢫɚ Ȇɘȕ‫ט‬
ࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɜȉȆȷ ࢫɚ Ȇɘȕ‫ࢫ ט‬ɰ ɽɢʆࢫɰ ǻɼ֗ɰ ؈ȕȮȄȲǻࢫǴȆɜȗɦȄࢫʅ Ƿࢫɣ ʈȳȼ ɦȄɼࢫʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ɪ ɏȆɘɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɚ ȆɘȕȄ
ࢫȯɐȊࢫɝ ɜȨ ȕࢫȄȰǻࢫɣ ɦȱɟࢫɰ ɽɢʈɼ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫʏࢭࢫʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫɵ ɟȳɨɦࢫȆɜȉȆȷ ࢫɚ Ȇɘȕ‫ࢫ ט‬ɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫʅ Ƿࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫȳ ȿ ȆɳɐɦȄࢫɤ Ȇɮɡȗȷ Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɜȉȆȷ ࢫȓɌ ‫ࢫݍݰ‬ȓʆǷࢫʏࢭࢫɯ ȕࢫȯɛࢫɬȄȮࢫȆɭࢫɻǾȆɳțǷࢫʏࢭɼࢫȆɸȱʊɘɳȕࢫʏࢭࢫǴȯȍɦȄ
.3ʅ ȮȆ‫ם‬ȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɟȳɦࢫȓɨɢȼ ‫ם‬Ȅ
ࢫȄǴȆɳȉࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȑ ɡȕ‫ف‬؈ɗࢫɪ ɏȆɘɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɻȕȲɽȿ ࢫș ɱȆɠࢫȆʆǷࢫɰ ɽɐɦȄࢫɯ ʆȯɜȕࢫʏ‫ۂ‬ɼ : (3ࢫȒȳɜɗ)ࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȅ
:ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ ȆɢȕȲַ ࢫȓɮɮȗɭࢫɼǷࢫȓɨɺȸ ɭࢫɼǷࢫȒȵɺȣ ɭࢫɤ ȆɮɏǸȉࢫɰ ɽɢȕࢫȯɛࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȅɼ.‫ﻋﻠﻴﮫ‬
ࢫȄȰǻɼ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȱʊɘɳȕࢫʏࢭࢫǴȯȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɝ ȉȆȷ ࢫɆ Ȇȼ ɲࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ȓʆ‫ف‬؈Ʉ Ȩ ȗɦȄࢫɼǷࢫȒȵɺȣ ‫ם‬Ȅࢫʅ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ ɼֿ Ȇɗ
ࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ȴɼȆȣ ȗȕࢫַ ǸȉࢫɆ ɼȳȼ ɭࢫɣ ɦȰࢫɰ ǼɗࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȈ Ȇɜɏࢫַ ࢫȓʆ‫ف‬؈Ʉ Ȩ ȗɦȄࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ɰ ǷࢫȒȯɏȆɜɦȄࢫș ɱȆɠ
.ɾ ȯ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫȓȍɡȕȳ‫ם‬Ȅ
ࢫɰ ɽɐɦȄࢫɣ ʈȳȼ ɦȄࢫɬȯɜʆࢫȆɳɸࢫ֗ȱʊɘɳȗɦȄࢫȳȿ Ȇɐȗɗࢫȓɮɮȗ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȓɨɺȸ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ʅ ǷࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȆɭǷ
ࢫɪ ȧ Ȅȳ ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɰ ɽɢȗɗࢫȓɮɮȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫȆɭǷ.ʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ɻɨȧ Ȅȳ ɭࢫʏࢭࢫɼǷࢫȱʊɘɳȗɦȄࢫȓʆȄȯȉࢫʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ɪ ɏȆɘɨɦ
ࢫȔ ȯɐȍȘȷ Ȅࢫȯɜɗࢫȓɜȧֺ ɦȄࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ȆɭǷ.ɬȆɮȗɦȄࢫɣ Ȼ ɼࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȩ ȍɀ ȕࢫȆɭȯɳɏࢫȱʊɘɳȗɨɦࢫȓʊǾȆ‫ ٔڈ‬ɦȄ
.4ȓʊɐȍȗɦȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɚ ȆɈ ɱࢫɵ ɭ

.89ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ֗ȑ ɴʈȴࢫɯ ɦȆȷ ࢫ-1


ࢫʏࢮֺ ȕࢫɰ ȆɠǷࢫǴȄɽȷ ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫȒȮȄȲǼȉࢫֺ ȿ Ƿࢫɰ ؈ȗȁȍɐɭࢫɰ ؈ȕȮȄȲǻࢫʏࢮֺ ȕࢫȳ ɸɽȡ ࢫʏࢭ ''ࢫɻɱǷࢫȔ ǷȲࢫȓʈȳɀ ‫ם‬ȄࢫɅ ɜɳɦȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫɵ ɡɦࢫ-2
ࢫɰ ؈ȉࢫɚ ȳɗࢫʃɲȮǷࢫɞ Ȇɳɸࢫȹ ʋɦࢫȰǻࢫ֗ɣ ʈȳȼ ɦȄࢫɂ ȳɐɦࢫɪ ɏȆɘɦȄࢫɤ ɽȍɛࢫɼǷࢫɪ ɏȆɘɦȄࢫɂ ȳɐɦࢫɣ ʈȳȼ ɦȄࢫɤ ɽȍɛࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄǴȆɳȉࢫɰ ؈ȕȮȄȲ‫ל‬
.90ࢫȾ ࢫ֗ɻȸ ɘɱࢫɑȡȳ‫ם‬Ȅ.ɵ ʈȳɭ‫כ‬
ࢫɣ ɦȰࢫʏࢭࢫȆɮȉࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɗȆɢɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫȆɳɡɮɭࢫȆɺɜʊȍɈ ȕࢫɪ ɐȣ ȕࢫȓʊɭɽɮɏࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬ȄࢫȓʈȳɌ ɳɦࢫɰ Ƿࢫɣ ɦȰࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɖ ȆɄ ʆࢫ-3
ࢫɵ ɭȴࢫȱɳɭࢫ‫ ۚܢ‬ɐ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɅ ɜɳɦȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫȔ ȯɟǷࢫȯɛɼ .ȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ؈ɱȄɽɜɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦࢫȓɘɦȆȬ ‫ם‬Ȇȉࢫɑɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɣ ɨȕ
ࢫɑɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɄ ʆǷࢫ ʅ ȳȸ ȖࢫȔ Ȇȋɽɜɐ ɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬Ȅࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ȯɏȄɽɛࢫɰ ǷࢫȔ Ȳȳɛࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ȯʊɐȊ
ࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫɾ ȯȧ ǻࢫʏࢭࢫȆɢʈȳȻ ࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȲɽɀ ȕࢫɵ ɡɮʆࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉ .ɣ ɦȰࢫ‫ف‬؈ɓࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɱࢫȄȰǻࢫַ ǻࢫ֗ȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȇȿ ɽɀ ɳɦࢫȓɘɦȆȬ ‫ם‬Ȇȉ
ࢫɪ ɏȆɘɦࢫɻȕȯɏȆȸ ɭࢫɼǷࢫɷǺɇ Ȅɽȕࢫș Ȏțࢫ‫ ۘܢ‬ɭࢫ֗ȓȿ Ȇȫ ࢫɰ ؈ɱȄɽɛࢫ‫ غ ۜܢ‬ȗɜɮȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȑ ɛȆɐ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȆɸ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȯɜɳɦȄࢫɼǷࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅ
.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɾ ȯȧ ǼȉࢫɬȆʊɜɦȄࢫɼǷࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݏݰ‬ɦࢫɎ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɬȄȯȬ ȗȷ ‫ࢫ ט‬ɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ
.44ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ :ȳɌ ɱȄࢫ-
.91ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȑ ɴʈȴࢫɯ ɦȆȷ :ȳɌ ɱǷࢫ-4

43
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࡧȓʆȆɳȡ ࡧʏࡩࡧֺ ȫ ȯ ȗɭࡧȯ ɐʇ» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ2ࢫȒȳɜɗࢫ80ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɁ ɱࢫȯɜɗࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬Ɏȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆɭǷ


.ȓȨ ɳȡ ࡧɼǷ
ࡧǴȆɘȫ ǻࡧʏࡩࡧɯ ɸȆȷ ɼࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࡧȈ ȆɢȕȲȄࡧɪ ȍɛࡧɰ ؈ɨȫ ȯ ȗ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧɪ ɏ ȆɘɦȄࡧɑɭࡧȆɜɘȗɭࡧɰ Ȇɠࡧɵ ɭ ࡧ -Ռɸ
ࡧǴȆɘȫ ǻࡧɼǷࡧȆɺɄ ɐȊࡧɼǷࡧȆɺɐʊɮȡ ࡧȆ‫٭ڈ‬ȆɢȕȲȆȉࡧȓȿ Ȇ‫ݍ ݵ‬ȄࡧǴȆʊȻ ‫ࡧ כ‬ə ʈȳɀ ȕࡧɼǷࡧɻȗȁȍȬ ȕࡧɼǷࡧȆɺ‫ݍ ݰ‬Ȇɀ ɭ
.«ȓɦȄȯ ɐɦȄࡧɻȡ ɼࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȆ‫ ٕڈ‬ɗࡧȄɽ ɟ‫ف‬؅Ȼ Ȅࡧɵ ʆȱ ɦȄࡧɵ ɭࡧ‫ف‬؆ɟǷࡧɼǷࡧɁ ‫ܧ ݵ‬
ࢫɬȆ‫ ـ ـ ـ‬ɛࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓ ‫ ـ ـ ـ‬ɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫʏࢭࢫɪ ȫ ȯȗɦȄࢫə ȿ ɼࢫ‫ ـ ـ ـﺎ‬ɳɳɡɮʆࢫɁ ‫ ـ ـ ـ‬ɳɦȄࢫȄȱɸࢫȑ ȸ ȧ
ࢫɑɭࢫȆ‫ ـ ـ ـ‬ɜɘȗɭࢫɬȄȮࢫȆɭࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ Ȇ‫ ـ ـ ـ‬ɡȕȲȄࢫɵ ɏࢫș ‫ ـ ـ ـ‬ȕǸȕࢫɤ Ȅɽ ‫ـ ـ ـ ـ‬ɭǷࢫȓ ‫ـ ـ ـ ـ‬ʆǷࢫə ʈȳɀ ȕࢫɼǷࢫȓ ‫ ـ ـ ـ‬ȀȍȬ ȕࢫ֗ǴȆ‫ﺑﺈﺧﻔـ ـ ـ ـ‬
ࢫɪ ɐɘɟࢫɚ Ȇɘȕ‫فࢫ ט‬؄ȗɐʇࢫַɼࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫɼǷࢫɰ ؈ȕȮȄȲǻࢫȮȆɜɐɲȄࢫ‫ ۚܣ‬ɐʇࢫɚ Ȇɘȕ‫ ט‬ɼࢫ֗ɪ ɏȆ‫اﻟﻔ ـ ـ ـ‬
.1ɚ Ȇɘȕ‫ࢫ ט‬ʄ‫ڴ‬ɏ ࢫǴȆɳȉࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫș ɐɛɼࢫȄȰǻࢫַ ǻࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࢫȆȍɛȆɐɭࢫȓɮʈȳȡ ࢫʏࢭࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɤ ȆɐɗǷࢫɵ ɭ
ࢫǴȆɘȫ ǼȉࢫɬɽɜʆࢫȆɭȯɳɏ ࢫɅ ʊʋȍ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫȯȣ ɱࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɆ Ȇȼ ɲࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɣ ɦȰࢫɝ ʊȍɈ ȗȋɼࢫ
ࢫɬɽɜʆࢫɻɱǼɗ֗ȓɘɨȗȬ ɭࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫɵ ɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ə ʈȳɀ ȕɼࢫ ،‫وﺗﺨﺒﺌﺔ‬
.ɷֺ ɏǷࢫȒȲɽɠȱ‫ם‬Ȅࢫɶ /2/80ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬Ȅࢫɪ ȫ ȯȗɦȄࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɲࢫɵ ɭࢫɆ Ȇȼ ɴȉ
ࡧȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࡧȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࡧə ȿ ɼࡧɉ ȉȄɽ Ƀ -‫ت‬
ࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȆɘʊʊɡȗɦȄࢫȯȧ Ƿࢫ،ɪ ɛ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫȆʈȳɌ ɱɽɦɼࢫɪ ȝɮȕࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫș ɱȆɠࢫȄȰǻ
ࢫɅ ʊʋȍȕɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݏݰ‬ɦࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɬȄȯȬ ȗȷ ‫ࢫ ט‬ɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȆɺɜʊȍɈ ȕࢫɵ ɡɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʆȯʊɨɜȗɦȄ
ࢫɑɛȄɽɦȄࢫʏࢭࢫɉ ȉȄɽɄ ɦȄࢫɷȱɸࢫȠȳȬ ȕࢫַɼࢫɰ Ǹȼ ɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɰ ؈ɐȖࢫɉ ȉȄɽɃ ࢫȓɮțࢫɻɱȆɗࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
.2ȓɭȆɏࢫȓɘɀ ȉࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȓ ɮɸȆȸ ‫ם‬ȄࢫȓʈȳɌ ɱࢫɝ ʊȍɈ ȕࢫʏࢭࢫɻʊɨɏࢫʅ ȳȣ ʆࢫȆɮɏ
:ࢫɉ ȉȄɽɄ ɦȄࢫɷȱɸࢫɵ ɭɼ
ࢫɵ ɭࢫַ ǻࢫɰ ɽɢʆࢫַ ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫʏࢭࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ȟ ʊȧ ࢫʎȌȆȣ ʆȄࢫɪ ɮɏࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɞ ɽɨȷ ࢫɰ ɽɢʆࢫַ ࢫɰ Ƿ-1
ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫʏࢭࢫȆɢʈȳȻ ࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȯɐʇࢫʎɢɦɼࢫ֗ȓʊȍɨȷ ࢫɤ ȆɮɏǷࢫɵ ɭࢫȄȯȉǷࢫȥ ȗɴʆࢫַɼࢫȓʊȉȆȣ ʆȄࢫɤ ȆɮɏǷ
ࢫȰȆȬ ȕȄࢫɵ ɏࢫɎȆɳȗɭ‫ࢫ ט‬Ȯȳȣ ɮȍɗ.ȆʊȉȆȣ ʆȄࢫȆɠɽɨȷ ࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫɵ ɭࢫȯȉࢫֺ ɗࢫ֗Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫȒȲȆȣ ȕࢫɪ ȝɭࢫȓʊɨȿ ‫כ‬
ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫʏࢭࢫȆɢʈȳȻ ࢫȯɐʇࢫɰֿ ࢫʎɘɡʆࢫַ ࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫɬȄȯ Ȭ ȗȷ ȄࢫȓʊɘʊɟࢫǴȄȴǻࢫȆɭࢫȑ ȡ Ȅɼ
ࢫɬȆʊɜɦȄࢫɵ ɏࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȆɳȗɭȄࢫɬȳȣ ʆࢫɁ ɱࢫȮɽȡ ɼࢫɬȯɏࢫȯɳɏࢫʄ‫ڲ‬ ɼǷࢫȈ Ȇȉࢫɵ ɭࢫɣ ɦȰɼȯȍʈɼ.ȓʊɨȿ ‫כ‬

.119ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉȳ‫ݍݵ‬Ȅ:‫ أﻧﻈﺮ‬-1
.89ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫ- .44ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ :ȳɌ ɱȄࢫ-2

44
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓʆȮȆɭࢫ Ƿȯȍ‫ ࢫם‬ȆɜʊȍɈ ȕࢫ ַ ǻࢫ ɣ ɦȰࢫ ȹ ʋɦɼ،ȓɏȮɽ‫ם‬Ȅࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ȳȯɀ ɭࢫ ɵ ɏࢫ ʅ ȳȨ ȗɦȄࢫ ȑ ȡ Ȅɽȉ


.1‫ ٔڈﺎ‬ɭࢫȒȲɽȿ ࢫɣ Ȼ ࢫɰ ɼȮࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅɼࢫʅ ȮȆɭࢫɞ ɽɨȷ ࢫɰ ɼȮࢫȓɮʈȳȡ ࢫַ ࢫȟ ʊȧ ɼ،ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫʏࢭࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ɰ Ƿࢫɻɦɽɜȉࢫ‫ ۚܢ‬ɐ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫȯʊɟǸȕࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،ȯʊɐȊࢫɵ ɭȴࢫȱɳɭࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫȳɜȗȷ Ȅࢫ
ࢫə ɛɽ‫ם‬Ȅࢫȹ ɘɱɼ.ȓʊȍɨȷ ࢫɤ ȆɮɏǷࢫɵ ɏࢫȄȯȉǷࢫȥ ȗɴʆࢫַɼࢫ،ȓʊȉȆȣ ʆȄࢫɤ ȆɮɏǷࢫɵ ɭࢫַ ǻࢫɰ ɽɢȗʆࢫַ ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ
.2‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫʏࢭࢫ‫ﻧﺠﺪﻩ‬
ࢫȈ Ȇȸ ‫ݏݰ‬ɦࢫɎɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫɪ ɠࢫɵ ɏࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȓɦǴȆȸ ɭࢫɷȆɳɐɭ֗ɣ ɦȰࢫ‫ف‬؈ɔȊࢫɤ ɽɜɦȄɼ
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ɭࢫȔ ȄȰࢫɤ Ȅɽɭֿ ࢫɎȄȯʆǻࢫɪ ɠࢫɵ ɏࢫɼǷ֗ɪ ʊɮɐɨɦࢫɎȄȯʆǻࢫɪ ɠࢫɵ ɏɼǷ֗ɪ ʊɮɐɦȄࢫȑ ɱȆȡ ࢫʏࢭࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫɰ ؈ȋɼࢫɻɳʋȉࢫǺɇ ȄɽȗɦȄࢫȳɗȄɽȕࢫɻɦֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫș ȎțࢫʎȌȆȣ ʆȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫʅ Ƿࢫɻʊɦǻࢫȑ ȸ ɴʆࢫɯ ɦɽɦɼࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫ.‫ﻣﺸﺮوع‬
ࢫɻȡ ɼࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɣ ‫ ْڈ‬ɳʈɼࢫ֗Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄɼࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɏȳȻ ࢫǷȯȍ‫ࢫם‬ɪ Ȭ ʆࢫʅ ȱɦȄࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɽ ɸɼࢫ֗ɪ ʊɮɐɦȄࢫȄȱɸ
.ȆɜʊɃ ࢫȄ‫ف‬؈ȸ ɘȕࢫȓɭȳȣ ‫ם‬ȄࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫ‫ف‬؈ȸ ɘȕࢫȒȲɼȳɄ ȉࢫȓȿ Ȇ‫ݍ ݵ‬ȄࢫɻɭȴȄɽɦࢫɾ ȯȧ ǻࢫȾ ɽɀ ‫ݍݵ‬Ȅ
ࢫɵ ɏࢫʅ ȳȨ ȗɦȄɼࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫȑ ȡ ȄɽȉࢫɬȆʊɜɦȄࢫɵ ɏࢫɻȿ ɽɐɛࢫɵ ɏࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȓɦǴȆȸ ɭࢫɵ ɭࢫȯȉַ ࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻɼ
.3Ⱦ Ȇȫ ࢫɁ ɱࢫ‫ غ ۜܢ‬ȗɜɮȉࢫȄȱɸࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫȆɺɨʈɽȨ ȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȳȯɀ ɭ
ࢫȈ Ȇɜɏࢫֺ ɗࢫȓɮțࢫɵ ɭɼࢫ֗ȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫȳȿ Ȇɐɭࢫɪ ɛ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫɼǷࢫɝ ȉȆȷ ࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɏࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿ-2
ࢫ‫ غ ۜܣ‬ȗɜʆࢫȆ‫ࢫם‬ȯʊɟǸȕࢫȄȱɸɼ֗ȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɛɼࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɜȧַ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȷ ȆɓࢫɻʊȕǸʆࢫɞ ɽɨȷ ࢫʅ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫȓȍɛȆɐɭࢫȴɽȣ ȕࢫַ ࢫɰ Ǹȼ ɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫȓɭȆɐɦȄࢫȯɏȄɽɜɨɦࢫȆɜɗɼࢫȰǻ֗ȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬ȄࢫȓʈȳɌ ɱࢫɝ Ɉ ɳɭࢫɻȉ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫɰ ɽɢ‫ם‬Ȅࢫɞ ɽɨȸ ɨɦࢫȳȿ ȆɐɭࢫɼǷࢫɝ ȉȆȷ ࢫɻɟɽɨȷ ࢫɵ ɡʆࢫɯ ɦࢫȆɭࢫɣ ɦȱɟࢫɻɘȿ ɽɦࢫɣ ʈȳȼ ɦȄ
ࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɝ ȧַ ࢫɞ ɽɨȷ ࢫɪ ɠࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫə ȿ ɽɦࢫ ǴȆɳȞȗȷ ȄࢫȈ Ȇɜɏࢫֺ ɗࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫɞ ‫ف‬؅Ȼ Ȅ
.4ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɜɱࢫɼǷࢫ،ʅ ɽɳɐɭࢫɼǷࢫɰ Ȇɠࢫʏ‫ڥ‬ʊȍɇ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫﻏﺎﺳﻞࢫ כ‬ʃɜɨȕȄȰǻࢫɻɱǷࢫ֗Ȇɳɸࢫɵ ɭࢫȥ ȗɴȗȸ ɲ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȯɮɏࢫɼǷ֗Ȇɸ‫ف‬؈ɓࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɨɮɏࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɪ ʈɽȨ ȗȉࢫɬȆɛࢫɼǷ֗ȳȫֽ ࢫɰ Ȇɢɭࢫɵ ɭࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ

ࢫ֗ʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫɞ ɽɨȸ ɦȄࢫɎɽɛɼࢫɆ ‫ف‬؅ȼ ʇࢫɻɳɭࢫȑ ɱȆȣ ɗࢫɎ Ȇɳȗɭ‫ࢫ ט‬ɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɝ ɜȨ ȕࢫȓʊɱȆɢɭǻࢫȮȯɀ ȉࢫɻɜɘɦȄࢫə ɨȗȫ Ȅࢫ-1
.ɚ Ȇɘȕ‫ ט‬ɼࢫɅ ʈȳȨ ȗɦȄࢫ‫ ۘܣ‬ɦȆȧ ࢫʏࢭࢫɣ ɦȰࢫȯɐȍȘȸ ʉɼࢫ֗ɉ ɜɗࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬ȄࢫȓɦȆȧ ࢫʏࢭࢫɎȆɳȗɭַ Ȇȉࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ɎɽɛɼࢫȲɽɀ ȕࢫɾ ȳʆࢫȳȫ ǵࢫȑ ɱȆȡ ɼ
.Ɏ Ȇɳȗɭ‫ࢫ ט‬ɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɐɗࢫɬȆʊɜɦࢫȯʈǺɭࢫȟ ɦȆțࢫȑ ɱȆȡ ɼ
ࢫࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȵʆȆɗࢫȳɮȷ .45Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫ-.90ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄ :ȳɌ ɱȄࢫ-2
.105ࢫ֗104ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ
ࢫȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɯ ʊɸȄȳ ȉǻ .90ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄ .46Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ :ȳɌ ɱȄࢫ-3
.314ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ࢫɯ ʊȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɜȉȆȷ ࢫɰ ɽɢȕࢫȯɜɗࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬ȄࢫȆɭǷࢫ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɛɼࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ؈ɜȉȆȷ ࢫɰ Ȇɱɽɢʆࢫɚ Ȇɘȕ‫ࢫ ט‬ɼǷࢫɅ ʈȳȨ ȗɦȄࢫɰ ǷࢫɻɜɘɦȄࢫȑ ɦȆɓ ࢫ‫ࢫﻳﺮى‬-4
ࢫɰ ǷࢫȆɱȆʊȧ ǷࢫȲȳɜȕࢫȆʊɨɐɦȄࢫȓɮɡȨ ‫ם‬Ȇɗࢫȓʈȳɀ ‫ם‬ȄࢫɅ ɜɳɦȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫ‫ݤݮ‬ɱࢫȦɽɃ ɼࢫɬȯɏࢫɍ ȧֺ ʆࢫȆɳɸ .ȆɺɦࢫȒȳȿ ȆɐɭࢫɼǷࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɛɼ
ࢫɾ ȳȫ ǷࢫȒȲȆȕɼ .ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɣ ɨȕࢫɎɽɛɼࢫɪ ȍɛࢫȆɮȕࢫȯɛࢫȆɱȆɠࢫɰ ǻࢫַ ǻࢫ֗ȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȅɼࢫɚ Ȇɘȕ‫ ۘܣࢫ ט‬ɦȆȧ ࢫʏࢭࢫɝ ɜȨ ȗʆࢫַ ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫʏࢭࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ט‬
ࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫȑ ɨɔȗɦȄࢫɤ ɼȆȨ ȕࢫɅ ɜɳɦȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫɰ ǻࢫɪ ȉ .ȓɮʈȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɛɽɦࢫȳȿ Ȇɐɭࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɝ ʈȳɈ ȉࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ɰ ǷࢫȲȳɜȕ
.ȓɜȧַ ࢫɤ ȆɮɏǷࢫɵ ɭࢫɻȡ Ȇȗɴȗȷ Ȅࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫɻȕȳȿ ȆɐɭࢫɼǷࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ɪ ɐɗࢫȓʊɜȍȷ ǷࢫɆ ȳȻ
.46ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ :ȳɌ ɱȄࢫ–

45
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɵ ɭࢫɰ Ȇɠࢫ،Ȕ ȄȲȯȬ ɭࢫȓɜɘȿ ࢫɬȆɮȕǻࢫȯɀ ɜȉࢫ،ʏࢭȳɀ ɭࢫȈ Ȇȸ ‫ࢫݍݰ‬Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬ ؈ɓࢫɬȄȯȬ ȗȷ ‫ࢫ ט‬ɪ ʊɺȸ Ȗ
ࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ɼǷࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫȑ ɨȡ ࢫȓɮʈȳȡ ࢫʏࢭࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬ȆȉࢫȆɢʈȳȻ ࢫȔ ַ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫɪ ɠࢫʏࢭࢫ‫ﻩ‬ȲȆȍȗɏȄࢫȲɽɀ ȗ‫ם‬Ȅ
ࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫ،Ȅȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɤ ɽɜɦȄࢫɵ ɡɮʆࢫֺ ɗࢫɣ ɦȰࢫɵ ɭࢫȹ ɡɐɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏɼ.ɪ ɐɘɦȆȉࢫȆɺɏɽɛɼࢫɤ Ȇȧ ࢫ،Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈‫ﻏـ‬
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆȍɀ ɳɭɼࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɸࢫɎɽɛɼࢫɬȆɮȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɜȧ ַࢫș ɐɛɼࢫȯɛࢫɤ ȆɐɗǷࢫɵ ɭࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɣ ɦȰࢫɷȆȕǷࢫȆɭ
.1Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࡧȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࡧə ȿ ɼࡧȲɽ ɀ ɛ-‫ث‬
ࢫɬȄȯȬ ȗȷ ‫ࢫ ט‬ɼǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫə ȿ ɽȉࢫȱȫ‫ࢫ כ‬ɰ ǻ
ࢫɣ ɦȰࢫʏࢭࢫȓɐɭȆ‫ݍݨ‬ȄࢫȒȳɡɘɦȄࢫɪ ɐɦɼ.ȒȯʆȯɏࢫȔ ȄȲȆȍȗɏַ ࢫࢫȯɜȗɳɭࢫȳɭǷࢫ،ʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݏݰ‬ɦࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ
ࢫɷȱɸࢫȮȳɭɼࢫ֗ɻȗʋȿ ɽɀ ȫ ࢫɻɦࢫȆʊɭȄȳ ȡ ǻࢫȆɇ Ȇȼ ɲࢫɪ ȝɮʆࢫ،Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȄȱɦȄɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࢫɰ Ƿ
ࢫȲȯɜȉࢫɯ ȸ Șȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫȔ ȆʊɦǵɼࢫȯɏȄɽɛࢫɻɮɡȨ ȕࢫɻȗɐʊȍɈ ȉࢫ‫ ۚܣ‬ɗࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɻɱȄࢫȓʊȿ ɽɀ ‫ݍݵ‬Ȅ
ࢫȒȯʆȯɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫʏࢭࢫɰ ؈ɐȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫɻʈɽɮȗɦȄࢫ ɚ ȳɇɼ.ȓʊɳɘɦȄɼࢫȯʊɜɐȗɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؈ȍɟ
.ȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫə ȿ ɽɦࢫȆɺɏȆɄ ȫ ǻࢫȲȱɐȗʆࢫȆɮȉࢫ،‫وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬
ࢫȵ ‫ ݀ݨ‬Ȗɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȓʊȿ ɽɀ ȫ ࢫȳɺɌ ȗȸ Ȗࢫַ ࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫ،ɣ ɦȰࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ȕ‫ف‬؅ʈɼ
ࢫȓɭȆɐɦȄࢫȯɏȄɽɜɦȄࢫɤ Ȇɮɏǻࢫɰ ǷࢫȆɮɟ֗ȆɱȆʊȧ ǷࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɯ ȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɘɨȗȬ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇʈɽȗȸ ‫ם‬Ȅࢫȓɜȧֺ ɭࢫɵ ɏ
ࢫȾ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȓɐʊȍɇ ࢫɑɭࢫɂ ȲȆɐȗʆࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬ȄࢫȓʈȳɌ ɱࢫɚ ȆɈ ɱࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɖ ȲȆɐȗ‫ם‬Ȅ
.2ʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݏݰ‬ɦࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɬȄȯȬ ȗȷ ‫ࢫ ט‬ɼǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʊȎȗ‫ﺑ‬
ࢫʏࢭࢫȄȳ ɭǷࢫȯɐʇࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓɮʈȳȡ ࢫə ʊʊɡȕࢫʏࢭࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫə ȿ ɼࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫǴɽ‫ݏݨ‬ɦȄࢫɰ ǻ
ࢫȓȋɽɐɀ ɦȄࢫȓʆȆɓࢫʏࢭࢫȔ ȆȍɜɐɦȄࢫɵ ɭࢫȯʆȯɐɦȄࢫɻɃ ‫ف‬؅ɐȖࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ȓʊɨɮɐɦȄࢫȓʊȧ ȆɳɦȄࢫɵ ɭࢫȓȋɽɐɀ ɦȄࢫȓʆȆɓ
:ࢫʏࢭࢫȔ ȆȍɜɐɦȄࢫɷȱɸࢫɪ ȝɮȗȕɼࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫɪ ȷ ȆɔɦȄࢫȔ ֺ ɗǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʅ ȮǺȕࢫɰ ǷࢫȆ‫ ٰڈ‬ǸȻ ࢫɵ ɭࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ
ȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࡧȓɮɸȆȸ ‫ࡧם‬ə ȿ ɽ ɦࡧȓʊɏɽ Ƀ ɽ ‫ם‬ȄࡧȲɽ ɀ ɜɦȄࡧɻȡ ɼǷࡧ-1
ࢫȲȆɮȝȘȷ ȄࢫɼǷࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫɼǷࢫɎȄȯʆǻࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɤ ɽȍɛࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȳɸɽȡ ࢫɪ ȝɮȗʆ
ࢫ‫ݤݮ‬ȗɴʈɼࢫȆɺɦࢫɑɄ ʆࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȯɏȄɽɜɦȆȉࢫɬ‫ق‬؅ɨʆࢫɣ ɦȰࢫʏࢭɽɸɼࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȆɸȲȯɀ ɮȉࢫɯ ɨɐȊࢫɤ ȄɽɭǷ
ࢫɼǷࢫȓɏȮɽ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɰ ɽɠࢫʏࢭࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȄȱɸࢫȓʊɏɼȳȼ ɭࢫɬȯɏࢫɵ ɮɡȕɼ .ɻɇ Ȇȼ ɴɦࢫɯ Ɍ ɳȕࢫȓʊɳɗࢫȔ Ȇʊɦǵ
.ɰ ɼȳȫ ǵࢫȾ Ȇ‫ ܧݵ‬ǷࢫȆ‫ ّڈ‬ɡȕȲȄࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫȔ ȄȯǾȆɏࢫַ ǻࢫș ȸ ʋɦࢫȒȳɮȝȘȸ ‫ם‬ȄࢫɼǷ֗ȓɦɽȨ ‫ם‬Ȅ
ࢫȆɮɟ ،ȒȯɏȆȸ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫɚ Ȇɘȕ‫ࢫ ט‬،Ʌ ʈȳȨ ȗɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȳɀ Ȩ ɳȕࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȑ ɛȆɐ‫ם‬Ȅࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬Ȳɽȿ ࢫɰ ǻ
ࢫɰ Ƿࢫɤ ɽɜɦȄࢫɵ ɡɮʆࢫɪ ɺɗ.ɤ Ȇɐ ɗ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫȯȧֿ ࢫȒȳɮțࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɛɼࢫɰ Ȇɠࢫ‫ ۘܢ‬ɭࢫɻʊɦǻࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬ɝ ȍȷ
ࢫɤ ɽɜɦȄࢫȑ ɐɀ ʆ֗‫؟‬ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɛɼࢫʏࢭࢫȑ Ȏȸ ɦȄɽɸࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɲ

.313ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ʊȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɯ ʊɸȄȳ ȉȄࢫ-1
.315ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ʊȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɯ ʊɸȄȳ ȉȄ .47ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ :ȳɌ ɱȄࢫ-2

46
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓʆǷࢫɼǷࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȆȉࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ǴȄɽȷ -ࢫՌȓ ʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɛɼࢫʏࢭࢫȑ Ȏȸ ɦȄɽɸࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɰ Ǹȉ
.1ȓȣ ʊȘɳɦȄࢫɵ ɏࢫȆɜȧַ ࢫɰ ɽɢʆࢫַ ࢫȑ Ȏȸ ɦȆɗࢫ-ɾ ȳȫ Ƿࢫȓɮʈȳȡ
ࢫɻʈɽɮȗɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫș ɱȆɠࢫȆʆǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȲɽɀ ȕࢫɵ ɡɮʆࢫַɼ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫș ɨɀ Ȩ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫ‫ آ ۜܡ‬ɴ‫ם‬Ȅࢫȑ Ȏȸ ɦȄࢫɻɱǷࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ɯ ȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɪ ʆȆȨ ȗɦȄɼ
ࢫȒȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ؈ɡɮȗɦࢫǺɇ ȄɽȗɦȄࢫȓ‫ ّڈ‬Ȼ ࢫɵ ɭࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȯʈȳȣ ȕࢫɵ ɡɮʆࢫַ ࢫɻɱǷࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȉ.ȓɘʊɌ ɳɦȄࢫ‫ف‬؈ɓ
ࢫ،ȑ Ȏȸ ɦȄࢫȯȧ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʄࢮȳʆࢫַ ࢫǺɇ ȄɽȗɦȄࢫɰ Ƿࢫַ ǻࢫ֗ʎɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɯ ɺɇ Ȇȼ ɲࢫȔ ȄȯǾȆɏࢫə ʊɌ ɳȕɼࢫ‫ف‬؈ɺɈ ȕࢫɵ ɭ
ࢫɎɽɛɼࢫɰ ؈ȋɼࢫ‫ﺐ‬Ȏȸ ɟࢫʏࢭࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓɨɀ ɦȄࢫɰ Ȱǻ .ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɜȧַ ࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫȆɮʊȷ ‫ﻻ‬
ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɰ Ǹȉࢫɤ ɽɜɦȄࢫɵ ɡɮʆࢫַɼࢫ،ȓɭȯɐɳɭࢫȓȣ ʊȘɳɟࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫַ ࢫȑ Ȏȸ ɦȄࢫɰֿ ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ כ‬Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫș ɨɀ Ȩ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɛɼࢫʏࢭࢫȆȍȎȷ ࢫɰ Ȇɠ
.2ȓȣ ʊȘɳɨɦࢫȆɜȧַ ࢫɰ ɽɢʆ
ࢫʏࢭࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫɻɱǼɗࢫ֗3ɎȆɳȗɭ‫ࢫ ט‬ɝ ʈȳɈ ȉࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬ȄࢫɎɽɛɽɦࢫȯʈǺɭɼࢫɂ ȲȆɐɭࢫɰ ؈ȉࢫɻɜɘɦȄࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻ
ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȑ ɡȕȳɭࢫɆ Ȇȼ ɲࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɜȧַ ࢫȆ‫ ٰڈ‬ǼɗࢫɎȆɳȗɭ‫ࢫ ט‬ɝ ʈȳɈ ȉࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬ȄࢫɎɽɛɼࢫɰ ȆɢɭǻࢫȲɽɀ ȕ
ࢫș ɱȆɠࢫȄȰǻࢫַ ǻࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȈ ȆɜɐɦȄࢫȴɽȣ ʆࢫַ ࢫȓɜȧַ ࢫȒȯɏȆȸ ɭࢫȓȉȆȝɮȉࢫɎȆɳȗɭ‫ࢫ ט‬ȩ ȍɀ ʆࢫɯ țࢫɵ ɭɼࢫ֗ȓʊɦɼ‫כ‬
ࢫɪ ɐɗࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȇȉࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ɎɽɛɼࢫȆɳɃ ‫ف‬؅ɗȄࢫȄȰǼɗࢫɣ ɦȰࢫɑɭɼ.Ȇ‫ٮڈ‬ȄȱȉࢫȓɮǾȆɛࢫȓɮʈȳȡ ࢫɪ ɢȼ Ȗ
:Ȉ Ȇȍȷ ǷࢫȒȯɐɦࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɑɭࢫɝ ɗȄɽȗʆࢫַ ࢫɎȆɳȗɭ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫɰ Ǽɗࢫ،ɎȆɳȗɭ‫ט‬
ࢫɞ ɽɨȸ ɦȄࢫȯȧ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʄࢮȳʆࢫַ ࢫɎȆɳȗɭ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫɰ Ǽɗ֗ɎȆɳȗɭ‫ࢫ ט‬ȑ ɛȆɐʇࢫȾ Ȇȫ ࢫɁ ɱࢫȮɽȡ ɼࢫɬȯɏࢫɪ ɋ ࢫʏࢭ-
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ɼࢫɬȆɏࢫɻȡ ɽȉࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɬȆʊɜɦࢫȆɱɽɱȆɛࢫ‫ف‬؄ȗɐ‫ם‬Ȅɽɸɼࢫ ،ɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ȓɦȆȧ ࢫʏࢭࢫʎȌȆȣ ʆ‫ט‬
.Ⱦ Ȇȫ ࢫɻȡ ɽȉࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫ ɬɽɺɘ‫ם‬Ȅࢫ ɑɭࢫ Ʌ ɛȆɳȘʆࢫ Ȇɮȉࢫ ȓʊɨȿ ‫ ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫ Ȉ ȆɢȕȲȄࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫ Ȇɜȧַ ࢫ ɑɜʆࢫ ɎȆɳȗɭ‫ ࢫ ט‬-
.4ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫɝ ɨȫ ࢫʏࢭࢫ‫ ܷݳ‬Ȅɼࢫ‫ف‬؈țǸȕࢫȔ ȄȰࢫɰ ɽɢȕࢫɰ Ƿࢫ‫ غ ۜܣ‬ȗɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫȒȯɏȆȸ ɮɨɦ

ࢫȓȍɛȆɐɭࢫȴɽȣ ʆࢫַɼࢫ֗ȆɱɽɱȆɛࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɬɽɜȕࢫַ ࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫɣ ʈȳȼ ɦȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɰ ؈ȉࢫȓʊȎȍȸ ɦȄࢫȓɛֺ ɏࢫȳɗɽȕࢫɰ ɼȯȉࢫ-1
.ɣ ʈȳȼ ɦȄ
.125ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱ .48ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ :ȳɌ ɱǷࢫ-2
.316ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ࢫɯ ʊȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȮɽ ɮȨ ɭࢫɯ ʊɸȄȳ ȉǻ:ࢫȳ Ɍ ɱǷࢫ-3
ࢫ122ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉȳ‫ݍݵ‬Ȅࢫ-250‫و‬249Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȨ ɭࢫɰ ȆʈȳɐɦȄ :ȳɌ ɱȄࢫ-4
ࢫȮɽɮȨ ɭࢫɯ ʊɸȄȳ ȉǻࢫ.119Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ࢫȮȄɽ‫ݍݨ‬ȄࢫȯȍɏࢫȦֺ ȿ ࢫɰ ؈ȸ ȧ ࢫ-.95‫و‬94ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄ
.316‫و‬317ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ࢫɯ ʊȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭ
ࢫȹ ȎɨȕࢫȓɦȆȧ ࢫʏࢭࢫȾ ɽɀ ɨɦȄࢫɵ ɭࢫȄȮȯɏࢫɉ ȍɃ ࢫʅ ȱɦȄࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫȓʊȸ ɲȳɘɦȄࢫɅ ɜɳɦȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫ‫ف‬؄ȗɐȖࢫɯ ɦࢫȮȯɀ ɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢭɼ -
ࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫə ɛɽɭࢫɰ ǻ .ɻʊɨɏࢫ‫ ۚܣ‬ȣ ‫ם‬Ȅࢫɪ ʊɨɄ ȗɦࢫɷȮȄȯɐȗȷ Ȅɼࢫɻȗɮȿ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɻȕǸɗȆɢɭࢫɯ ɓȲࢫ-ɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ɚ ȳɇ ࢫʅ Ǹȉࢫ–ࢫȆɢʈȳȻ ࢫȓɛȳȸ ɦȆȉ
ࢫə ɛɽ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȋɼࢫ֗ȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅɼࢫȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫɵ ɟȳɨɦࢫɰ ɽɢ‫ם‬Ȅࢫɞ ɽ ɨȸ ɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɚ ȳɗࢫɞ Ȇɳɸɼ .Ɏ Ȇɳȗɭ‫ࢫ ט‬Ʌ Ȩ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳɀ ȗɛȄࢫȯɛ
.49ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ :ɵ ɏࢫֺ ɜɱ .ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȲȆțǵࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɻʊɗࢫɪ ɔȗȸ ʇࢫʅ ȱɦȄࢫʏ‫ڤ‬Ȇɘȗɱ‫ט‬

47
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȆȷ Ȇȷ Ƿࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫȯɐʇࢫַ ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɛɽȉࢫɯ ɨɐɦȄࢫɰ Ƿࢫ،ǴȆɄ ɛɼࢫȆɺɜɗࢫș ȉȆȝɦȄࢫɵ ɭࢫɰ ǻ


ࢫַ ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫʏࢭࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ַ Ȇɗ֗Ȇ‫٭ڈ‬ȆɢȕȲȄࢫʏࢭࢫȆɢʈȳȻ ࢫȯɐʇࢫȆɺɏɽɛɽȉࢫɯ ɨɐɦȄࢫɰ ǷࢫȲȆȍȗɏȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊǾȆɳȡ ࢫȓɦǴȆȸ ‫ם‬
ࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫȔ ɽȍȞȉࢫɯ ‫ם ْڈ‬Ȅࢫɝ ȧ ࢫʏࢭࢫȳɗȄɽȕࢫȄȰǻࢫַ ǻࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɬȆɢȧֿ ࢫȆɜȍɇ ࢫɝ ɜȨ ȗʆ
ࢫȓɮɡȨ ɭࢫɻȕȲȳɛࢫȆɭࢫȄȱɸɼࢫɣ ɦȰࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ȍɜɭࢫɻɱǷࢫɻ ɮɨɏࢫɑɭࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȑ ɡȕȳ‫ࢫם‬ɻȕȯɏȆȸ ɭࢫɼǷࢫȓʊɄ ʈȳȨ ȕ
ࢫʏࢭࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫַ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɣ ɨȕࢫȲȯɀ ɮȉࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫɣ ɳȍɦȄࢫɯ ɨɏࢫȮȳȣ ɮɗࢫɰ Ȱǻ.1ȓʈȳɀ ‫ם‬ȄࢫɅ ɜɳɦȄ
.2ȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɦǴȆȸ ‫ࢫם‬ȶ Ȇȷ Ƿࢫɰ ɽɱȆɜɦȄ
ࡧȓʊɐȍȗɦȄࡧȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࡧə ȿ ɽ ɦࡧȓʊǾȄȳȡ‫ࡧ ל‬Ȳɽ ɀ ɜɦȄࡧɻȡ ɼǷࡧ-2
ࢫɬȆɭǷࢫȆɜǾȆɏࢫȯɐʇࢫȯɛࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɪ ʊȍɛࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȲȆȍȗɏȄࢫɰ ǻ
ࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫ‫ف‬؄ɏࢫɻɦȆɜȗɱȄɼࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȄȱɸࢫɪ ʈɼȯȕࢫȓɦȆȧ ࢫʏࢭࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫɆ Ȇȼ ɴɦࢫȓɦȆɐɗࢫȓɜȧֺ ɭ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɦɼȯɦȆɗ .3ȓɘɨȗȬ ‫ם‬Ȅࢫɤ ɼȯɦȄࢫʏࢭࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȾ Ȇɀ ȗȫ‫ࢫ ט‬ɖ ֺ ȗȫ Ȅࢫɪ ɋ ࢫʏࢭࢫȓɦɼȮ
ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫʏࢭࢫȳɌ ɳɦȆȉࢫȾ Ȇɀ ȗȫ‫ࢫ ט‬ʎɲɽɱȆɜɦȄࢫȆɺɭȆɌ ɱࢫȩ ɳɮʆࢫַ ࢫȯɛࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɼǷࢫɪ ȸ ɔɦȄࢫɯ ȗʆ
ࢫȟ ʊȧ ࢫ ɵ ɭࢫ ɑȍȘȕࢫ ə ȿ ɽɦȄࢫ Ȅȱ‫ ࢫ٭ڈ‬ȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫ Ȱǻ֗ȓʊɐȍȗɦȄࢫ ȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫ ɤ ȆɐɗǷࢫ ɵ ɭࢫ ɪ ɐɗࢫ Ȇ‫ ٰڈ‬ɽɢɦ
.4ȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȾ Ȇɀ ȗȫ‫ט‬
ࢫʏࢭࢫȳ Ɍ ɳɦȄࢫȆɺɮɟȆȨ ɭࢫɁ ȗȬ ȕࢫַ ࢫȯɛࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȆɺɮʊɨɛǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ ɼȯɦȄࢫɰ ǷࢫȆɮɟ
.5Ȇɺɮ ʊɨɛǻࢫȠȲȆȫ ࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽɢɦࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ
ࢫȓɜȧֺ ɭࢫʏࢭࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȇȉࢫȱȫ‫ࢫ כ‬ɰ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬ȑ ȣ ʆࢫɾ ȳȫ Ƿࢫȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭɼ
ࢫȓȿ ȳɗࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬Ȅȱɸࢫȩ ɳɮȕࢫȯɛࢫ֗ȆɢʈȳȻ ࢫɻɘȿ ɽȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɵ ɏࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫɣ ɳȍɦȄ
ࢫȆɭࢫȄȱɸࢫȓȧ Ȇȉ‫ࢫ ל‬Ȉ Ȇȍȷ Ƿࢫɵ ɭࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɪ ɏȆɗࢫȮȆɘȗȷ ȄࢫȄȰǻࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȓɐȊȆȗ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȔ ֺ ɗ‫ל‬
ࢫɾ ɽɏȯɦȄࢫǴȆɄ ɜɱַ ࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫȹ ɘɱɼ֗ȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɦǴȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫɣ ʈȳȼ ɦȄࢫȔ ֺ ɗǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʅ ȮǺʆ
.ȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȋɽɘɐɦȄࢫȄȱɟɼࢫɬȮȆɜȗɦȆȉ
ࢫɵ ɏࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ȓɘɀ ɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɤ ɼȵȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ַ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏ‫֗ ۂ‬ȓȧ Ȇȉ‫ࢫ ל‬Ȉ Ȇȍȷ Ƿࢫɰ Ƿࢫɬɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭɼ
ࢫȓȧ Ȇȉ‫ࢫ ל‬Ȉ Ȇȍȷ Ƿɼ .ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫȲȳɜɭࢫȑ ȡ ȄɼࢫǴȄȮǷࢫɼǷࢫɝ ȧ ࢫɤ Ȇɮɐȗȷ Ȅࢫȑ Ȏȸ ȊࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ȓɐɛȄɽɦȄ

.50Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫ-.95Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄ:ȳɌ ɱȄࢫ-1
.90Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ʎɲɽɱȆɜɦȄࢫə ʊʊɡȗɦȄ»ࢫ֗ȓɮʊɡȧ ࢫȺ ɽɭȮࢫ-2
.251ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȨ ɭࢫɰ ȆʈȳɐɦȄ:ȳɌ ɱǷࢫ-3
.125ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉȳ‫ݍݵ‬Ȅ:ȳɌ ɱǷࢫ-4
.125ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉ‫ݍݵﺮ‬Ȅࢫ-128ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱ :ȳɌ ɱǷࢫࢫ-5

48
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȳ ȿ ȆɳɏࢫȳɗȄɽȕࢫ ɵ ɭࢫ ɯ ɓȳɦȆȉࢫ ȓʊɭȄȳ ȡ‫ ࢫ ל‬ɻȗɘȿ ࢫ ɪ ɐɘɦȄࢫ ɵ ɏࢫ ɪ ʈȵȕࢫ ֗ȓʊɏɽɃ ɽɭࢫ ȓɐʊȍɇ ࢫ Ȕ ȄȰ


ࢫɪ ȿ ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫȓʊɭȄȳ ȡ ǻࢫʏ‫ ۘܣࢫ ۂ‬ɦȄࢫȓɐɛȄɽɦȄࢫȩ ȍɀ ȕࢫɣ ɦȰࢫʄ‫ڴ‬ɏɼࢫ֗ȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫɰ ȆɠȲǷࢫɼǷ֗ȓɐɛȄɽɦȄ
.ȓʊɦɼǺȸ ɭࢫȓʆǷࢫɻʊɨɏࢫȑ ȕ‫ف‬؅ʆࢫַɼࢫɣ ʈȳȻ ࢫɼǷࢫɪ ɏȆɘɟࢫɯ ɺȷ Ƿࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫɻȉࢫȳ țǸȗʆࢫȆȧ Ȇȍɭࢫֺ ɮɏ
ࢫȈ ȆɜɐɦȄࢫɵ ɭࢫɷɽȍȼ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫș ȣ ȗɱǷࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɦɼ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȑ ɡȕȳɭࢫȔ ֺ ɗǻࢫɰ Ǽɗࢫɣ ɦȰࢫʄ‫ڴ‬ɏɼ
ࢫʅ ȱɦȄࢫɪ ȷ ȆɔɨɦࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬ȄࢫǴȆɜȗɱȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɷȲɼȯȉࢫʅ ȮǺʆࢫ֗ȓȧ Ȇȉ‫ࢫ ל‬Ȉ Ȇȍȷ Ƿࢫɵ ɭࢫȑ Ȏȷ ࢫȳɗȄɽȗɦ
ࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɵ ɭࢫɻɭȄȳ ȡ ǻࢫȯɮȗȸ ʇࢫɣ ʈȳȼ ɦȄࢫɰ Ƿࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɣ ɦȰɼ ''‫ࢫ''اﻟﻐﺴﻞ‬ʏ‫ڥ‬ȍȗɦȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȶ ȲȆɭ
.ʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ɪ ɏȆɘɦȄ
ࢫɤ Ȅɼȴࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʅ ȮǺʆࢫɬȮȆɜȗɦȆȉࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫ ɾ ɽɏȯɦȄࢫ ǴȆɄ ɜɱȄࢫɰ Ƿࢫȯȣ ɱࢫɬȮȆɜȗɨɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫȆɭǷ
ࢫȆ‫ ٔڈ‬ɏࢫȥ ȗɴʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ɼǷࢫȓʊɦɼ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫș ɱȆɠࢫȄȰǻࢫɣ ɦȰࢫʄ‫ڴ‬ɏɼ֗ɪ ɐɘɦȄࢫɵ ɭࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ȓɘɀ ɦȄ
ࢫַ ࢫȓɦȆ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫʎɘɗࢫ֗ɬȮȆɜȗɦȆȉࢫȆɸȮȯɀ ȉࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɾ ɽɏȯɦȄࢫș Ʉ ɜɱȄࢫȯɛࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɪ Ȩ ɭࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅ
ࢫȲȆȍȗɏȆȉࢫ֗ȓʊɐȍȗɦȄࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬ȄࢫȯɏȄɽɜɦࢫȆɜɗɼ .ȓʊǾȆɳȡ ࢫȓʊɦɼǺȸ ɭࢫɼǷࢫȓȋɽɜɏࢫȳʈȳɜȗɦࢫɤ Ȇȣ ɭ
ࢫȄȰǼɗࢫ֗ȓʊɦɼ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫʏࢭࢫʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ɪ ɏȆɘɦȄࢫɬȄȳ ȡ ǻࢫɵ ɭࢫȯɮȗȸ ɭࢫȆɢʈȳȻ ࢫɻɘȿ ɽȉࢫ‫ﺾ‬ʊȍ‫ם‬ȄࢫɬȄȳ ȡ ǻࢫɰ Ƿ
ࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫȓɮɸȆȸ ɭࢫɪ ɠࢫɰ Ǽɗࢫ֗ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȓɘɀ ɦȄࢫɵ ɭࢫȮȳȣ ȕࢫȯɛࢫʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ɪ ɏȆɘɦȄࢫɪ ɐɗࢫɰ Ȇɠ
.Ȇɸ ȲɼȮࢫʏࢭࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȯɐȖࢫַ ࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄ
ࢫȄȱɸࢫȩ ȍɀ ʊɗࢫ،ʏ‫ڥ‬ȡ ȲࢫȳțǸȉࢫɪ ɐɘɦȄࢫɵ ɏࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ȓɘɀ ɦȄࢫɪ ʈȵʈɽɺɗࢫ،ɪ ɭȆȼ ɦȄɽɘɐɦȄࢫȆɭǷ
ࢫɰ Ǽɗࢫɯ țࢫɵ ɭɼ .ȓʊǾȆɳȡ ࢫȓʊɦɼǺȸ ɭࢫɻʊɨɏࢫȑ ȕ‫ف‬؅ȕࢫַ ࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉࢫ،ȓʆȄȯȍɦȄࢫȱɳɭࢫȆȧ Ȇȍɭࢫɰ ȆɠɽɦࢫȆɮɟࢫɪ ɐɘ ɦȄ
ࢫ‫ف‬؈țǸȗȉࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬ȄࢫǴȆɘȗɱȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʅ ȮǺʆࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɪ ʊȍɛࢫɵ ɭࢫɪ ȷ ȆɔɦȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȲȆȍȗɏȄ
ࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȇ‫ ْڈ‬ɘȿ ࢫș ɦȄȴࢫȯɛࢫȓʊɐȍȕࢫȓɮɸȆȸ ɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɯ ɸȆȷ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ȓɐɛȄɽɦȄࢫɰ Ƿࢫȟ ʊȧ ֗ɽɘɐɦȄ
.1ɻʊɗࢫࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫȈ Ȇɜɏࢫַ ࢫȆɏɼȳȼ ɭࢫȆɇ Ȇȼ ɲࢫș Ȩ ȍȿ Ǹɗ
ࢫɵ ɭࢫǴȄɽȷ ࢫȳȿ ȆɛࢫȓʊɐȍȗɦȄࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫə ȿ ɼࢫɰ Ƿࢫ،ȆɳɦࢫȄɼȯȍʆࢫɬȯɜȕࢫȆɭࢫɪ ɠࢫɵ ɭ
.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȈ ȆɐʊȘȷ Ȅࢫɵ ɏࢫȓʊǾȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɼǷࢫȓʊɏɽɃ ɽ‫ם‬Ȅࢫȑ ɱȄɽ‫ݍݨ‬Ȅ

.121‫و‬120ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȮȄɽ‫ݍݨ‬ȄࢫȯȍɏࢫȦֺ ȿ ࢫɰ ؈ȸ ȧ :ȳɌ ɱȄࢫ-1


.319‫و‬318ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ࢫɯ ʊȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɯ ʊɸȄȳ ȉȄࢫ-
.51ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ -
.251ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȨ ɭࢫɰ ȆʈȳɐɦȄ -

49
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࡧȓɮʈȳ‫ࡧݍݨ‬ȓɱɽ ɡ‫ם‬Ȅࡧɤ Ȇɐɗ‫ࡧ כ‬ɪ ʊȍɛࡧɵ ɭࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȔ Ȇɇ Ȇȼ ɲࡧȲȆȍȗɏ ȄࡧȴȄɽ ȡ ࡧɾ ȯ ɭ ࡧ -‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
Ɏ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧȲȯ ɀ ‫ם‬ȄࡧȔ ȄȰࡧǴȆʊȻ ‫ࡧ כ‬ǴȆɘȫ ǻ
ࢫȮɽȡ ɽɦࢫȄȳ Ɍ ɱࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫə ʊʊɡȕࢫʏࢭࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫə ȿ ɼࢫ‫ ݬݳ‬ɳʆࢫɯ ɦ
ࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫɅ ʊʋȍȕࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɻȉࢫɑȗɮȗʆࢫȆɭࢫȈ ȆɐʊȘȷ ַ ࢫȓʊǾȄȳ ȡ ǻࢫɾ ȳȫ ǷɼࢫȓʊɏɽɃ ɽɭࢫȔ Ȇȍɜɏ
ࢫǴȆʊȻ ǷࢫǴȆɘȫ ǻࢫȓɮʈȳȡ ࢫə ȿ ɼࢫɒȆȍȿ ǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɖ ȯ‫ࢫٮڈ‬ȓʊɱȆțࢫȓʊɺɜɗࢫȓɦɼȆȨ ɭࢫȔ ǴȆȡ ࢫȄȱɺɦ.‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت‬
.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɆ Ȇȼ ɲࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ɭࢫȔ ȄȰ
ࢫɉ ȷ ɽȗʆࢫɼǷࢫɻȉࢫɑɘȗɴʆࢫɼǷࢫȆȀʋȻ ࢫɪ ‫ ْڈ‬ȸ ʇࢫɼǷࢫȴɽȨ ʆࢫɼǷࢫʎɘȬ ʆࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫȓɐȊȆȗɮȉࢫ‫ غ ۜܣ‬ɜ ʆࢫǴȆɘȫ‫ל‬
ࢫɰ ȆɠࢫȆʆǷࢫȓɮʈȳȡ ࢫɵ ɏࢫֺ ɀ Ȩ ȗɭࢫɻɱɽɢȉࢫɯ ɨɐʇࢫɰ Ȇɠࢫ‫ ۘܢ‬ɭ֗Ǵ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫȄȱɸࢫȒȲɽȿ ࢫș ɱȆɠࢫȆʆǷࢫɻɦɼȄȯȕࢫʏࢭ
.1ȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫȆɺɏɽɱ
ǴȆɘȫ‫ࡧ ל‬ə ȿ ɼࡧɝ ʊȍɈ ȗɦࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȶ Ȇȷ ‫ ࡧ כ‬-‫أ‬
ࡧɵ ɭࡧɪ ɠ»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ1ࢫȒȳɜɗࢫ387ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫɁ ɱ
ࡧʏࡩࡧɼǷࡧȆɺɏɽ ɮȣ ɭࡧʏࡩࡧȓȨ ɳȡ ࡧɼǷࡧȓʆȆɳȡ ࡧɵ ɭࡧȓɨɀ Ȩ ȗɭࡧɼǷࡧȒȮȯ ȍɭࡧɼǷࡧȓȸ ɨȗȬ ɭࡧǴȆʊȻ ǷࡧȄȯ ɮɏ ࡧʎɘȬ ʆ
.2«...Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࡧǴȵȡ
ࢫ،ȓʊɐȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫʏ‫ࢫ ۂ‬Ɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ɭࢫȔ ȄȰࢫǴȆʊȻ ǷࢫǴȆɘȫ ǻࢫȓɮʈȳȡ ࢫɰ ǷࢫȆɳɸࢫɍ ȧֺ ʆ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʈȳɌ ɳɦȄࢫȓʊȧ ȆɳɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ غ ۜܣ‬ɜʆࢫȆɭɽɸɼࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓʊɦɼǷࢫȓɮʈȳȡ ࢫɎɽɛɼࢫɝ ȍȷ ࢫȒȲɼȳɄ ɦȆȉࢫɂ ‫ف‬؅ɘȕ
ࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ɂ ‫ف‬؅ɘȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳȡ ɼࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫɰ ؈ȉࢫɻȉȆȼ ȖࢫǴɽȼ ɲࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫǷȯȍ‫ם‬Ȅࢫȟ ʊȧ ࢫɵ ɭࢫɪ ɛ‫כ‬
.3ȓʊɐȍȗɦȄࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȆɸȲȆȍȗɏȆȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓɜȉȆȷ ࢫȓʊɨȿ ǷࢫȓʊɦɼǷࢫȓɮʈȳȡ ࢫɎɽɛɼࢫɝ ȍȷ ࢫɾ ȳȫ‫כ‬
ࢫ44ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɁ ɱࢫʅ ȱɦȄࢫ֗ʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɁ ɱࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɓȆʊɀ ɦȄࢫɷȱɸࢫə ɨȗȬ ȕࢫַɼ
ࡧȓɨɀ Ȩ ȗɭࡧɼǷࡧȓɛɼȳȸ ɭࡧǴȆʊȻ Ƿࡧʃɘȫ Ƿࡧɵ ɭࡧɪ ɠ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫȲȳɡɭ
ࡧ֗ɰ ؈ȗɴȷ ࡧɵ ɏ ࡧȯ ʈȵȕࡧַ ࡧȒȯ ‫ࡧם‬ɪ ɔȼ ɦȄࡧɑɭࡧȹ Ȏ‫ݍ ݰ‬Ȇȉࡧȑ ɛȆɐʇࡧɣ ɦȱ ȉࡧɻɮɨɏ ࡧɑɭࡧȓȨ ɳȡ ࡧɼǷࡧȓʆȆɳȡ ࡧɵ ɭ
ࡧɯ ɡȧ ࡧȯ Ȼ ǷࡧȆ‫ ْڈ‬ȋɽ ɜɏ ࡧȓɮʈȳȡ ࡧɵ ɭࡧȓɨɀ Ȩ ȗɭࡧȆ‫ ٕڈ‬ɘȬ ʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧǴȆʊȻ ‫ࡧ כ‬ɰ Ƿࡧɯ ɨɐʇࡧʎɲȆ‫ݍݨ‬Ȅࡧɰ ȆɠࡧȄȰǻɼ
.«ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࡧɷȱ ɺɦࡧȒȲȳɜ‫ם‬Ȅࡧȓȋɽ ɜɐɦȆȉࡧɻʊɨɏ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȮȯȨ ʆࢫɯ ɦࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫȟ ʊȧ ࢫɵ ɭࢫ،ɰ ȳɭɼࢫɑȷ ȄɼࢫɻɱȄࢫɁ ɳɦȄࢫȄȱɸࢫȓɓȆʊȿ ࢫʏࢭࢫ‫ ܷݳ‬Ȅɼ
ࢫȓɮʈȳȡ ࢫɪ ɢɗࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȋɼࢫ،Ȇ‫ ֺٮڈ‬ɀ Ȩ ȗɭࢫȒȴȆʊȧ ࢫɼǷࢫǴȆɘȫ ǻࢫɵ ɡɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɦɼ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȳɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɻȡ ɼ

.126ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉ‫ݍݵﺮ‬Ȅࢫ-.106ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȵ ʆȆɗࢫȳ ɮȷ :ȳɌ ɱȄࢫ-1
.‫ؠ ۜܣ‬ɲȳ ɘɦȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ1/321ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫȆɺɨȉȆɜȕࢫ-2
ࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɏࢫə ȼ ɡɦȄࢫɪ ɛȳɏࢫɬȯɏࢫɰ ȆɮɃ ɼࢫ֗ȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؈ɔɦȄࢫɤ ȄɽɭǷࢫȓʆȆɮȧ ࢫɽɸࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫɎɽɳɦȄࢫȄȱɸࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫɵ ɭࢫȓʆȆɔɦȄࢫ-3
ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫ֗126ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ Ȍȳ‫ݍݵ‬Ȅ :ࢫȳɌ ɱȄ.ࢫɾ ȳȫ Ƿࢫȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭ
.55ࢫȾ

50
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȯʊȧ ɽɦȄࢫɆ ȳȼ ɦȄɼࢫȓɨɔȗȸ ɭࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬Ȇȍɡȕȳɭࢫɻɘȿ ɽȉࢫȆ‫ٮڈ‬ȄȯǾȆɏࢫȴȆȧ ࢫɼǷࢫʃɘȫ Ƿࢫɵ ɭࢫȑ ɛȆɐɭࢫȩ ȍɀ ʆ


.ȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȣ ȉࢫȓɗɽȿ ɽɭࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫɰ ɽɢȕࢫɰ Ƿ
ࢫǴȆɄ ɜɦȄɼࢫɻɜɘɦȄࢫɵ ɡɦࢫ،ǴȆɘȫ‫ݏݳࢫ ל‬Ɉ ɀ ɭࢫɪ ɮɐȗȷ ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȇɗࢫɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭɼࢫ،ȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫȄȱɸ
ࢫȥ ȕȆɳɦȄࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɨɦࢫʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫȶ Ȇȍȗɛ‫ࢫ ט‬ɼǷࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬Ȯȳȣ ɭࢫʏࢭࢫ‫ݏݳ‬Ɉ ɀ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫȳɀ ȧ ࢫɬȯɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ Ȅȳ ɜȗȸ ɭ
.1ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɏ
ࡧֺ ȫ ࡧȆɮʊɗ »:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ83ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɁ ɱࢫȯɜɗࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬Ɏȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆɭǷ
ࡧɯɦȆɏɽ ɸɼࡧɬȯ ɛǷࡧɵ ɭࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸࡧɵ ɭ ࡧ80ࡧȒȮȆ‫ם‬Ȅࡧɵ ɭࡧɶ ࡧȒȳɜɘɦȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬ȄࡧȔ ַ Ȇ‫ݍ ݰ‬Ȅ
ࡧɪ ɀ ȧ ࡧɼǷࡧș ȸ ɨȗȫ ȄࡧɼǷࡧɻɳɭࡧș ɏȵɱࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࡧ‫ف‬؈ɔɦȄࡧȓʊɡɨɭࡧʏࡩࡧȓɨȫ Ȅȯ ɦȄࡧǴȆʊȻ ‫ࡧ כ‬ǴȆɘȫ ǻࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȳɭֿ Ȇȉ
ࡧȴɼȆȣ ȗȕࡧַ ࡧȓɭȄȳ ɔȌɼࡧɰ ؈ȗɴȷ ࡧɵ ɏ ࡧȯ ʈȵȕࡧַ ࡧȒȯ ‫ࡧם‬ȹ Ȏ‫ݍ ݰ‬Ȇȉࡧȑ ɛɽ ɏ ֗ȓȨ ɳȡ ࡧɼǷࡧȓʆȆɳȡ ࡧȈ ȆɢȕȲȆȉࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ
.2«‫ﻳﻨﺎرا‬Ȯࡧɰ ؈ȸ ɮ‫ݍ ݵ‬Ȅ
ࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ‫ם‬Ȅࢫ Ȕ ȄȰࢫ ǴȆʊȻ ‫ ࢫ כ‬ǴȆɘȫ ǻࢫ ȯɀ ɛࢫ Ɏȳȼ ‫ם‬Ȇɗࢫ ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ ɷȱɸࢫ ɤ ֺ ȫ ࢫ ɵ ɭ
ࢫȓɮ ʈȳ‫ࢫݍݨ‬ȓʊɐȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ȆɄ ʆǷࢫȆɳɸࢫǴȆɘȫ‫ ל‬ɼ .Ȕ ȆɘɦȆȬ ‫ם‬Ȅࢫɰ ɼȮࢫȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫɵ ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅ
.‫ﺳﺎﺑﻘﺔ‬
ࡧǴȆɘȫ‫ࡧ ל‬ə ȿ ɽ ȉࡧȱ ȫ‫ࡧ כ‬ɉ ȉȄɽ Ƀ ࡧ-‫ب‬
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫɯ ʈȳȣ ȗɦࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ɵ ɡɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫɻɜɘɦȄࢫȆɺɐɃ ɼࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȄȲ‫ف‬؄‫ם‬Ȅࢫɤ ɽȧ ࢫɤ ǴȆȸ Șɱ
.Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȄȰࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ǴȆɘȫ ǻࢫə ȿ ɼࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄȮȆɮȗɏȄࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
:(ǴȆɘȫ‫ࡧ ל‬ɪ ɐɗ)ࡧʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࡧɵ ɟȳɨɦࡧɰ ɽ ɡ‫ם‬Ȅࡧɞ ɽ ɨȸ ɦȄࡧ-1
ࢫɵ ɏࢫȄȯʊɐȌɼࢫȶ ȆɳɦȄࢫȲȆɌ ɱǷࢫɵ ɏࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫȮȆɐȊǼȉࢫɯ ‫ם ْڈ‬ȄࢫɬȆʊɛࢫɷȆɳɐɭࢫ،ǴȆɘȫ‫ݏݳࢫ ל‬Ɉ ɀ ɭࢫɰ ǻ
ࢫɞ ɽɨȷ ࢫʅ ֿ ࢫʎɲȆ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ Ȇʊȕǻࢫɪ ɮȼ ʇࢫȩ ȍȿ Ƿɼࢫ֗ǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ʅ Ƿࢫ‫ݏݳ‬Ɉ ɀ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫ‫ ۚܢ‬ɐɭࢫȲɽɈ ȕࢫɵ ɡɦ.ɯ ɺɦɼȆɳȗɭ
ࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫȒȴȆʊȧ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɗȆɃ ׁ Ȇȉࢫ،ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫɵ ɭࢫɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬ȄࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȆȉࢫɤ Ȇɀ ȕ‫ࢫ ט‬ɻʊɗࢫɝ ɜȨ ȗʆ
.ȒȴȆʊ‫ݍݰ‬Ȅࢫɤ ȆɢȻ Ƿࢫɵ ɭࢫɪ ɢȻ ࢫʅ Ǹȉࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫɻʊɨɏ ࢫɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅ
ࢫȒȴȆʊ‫ݍݰ‬Ȅࢫȑ Ȏȷ ࢫɯ ‫ַࢫٱڈ‬ɼࢫȆɳɨɏࢫɼǷࢫȓʊɘȫ ࢫɪ ɢȻ ࢫʅ ǸȉࢫȒȴȆʊ‫ݍݰ‬Ȅࢫɽɸ ࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɰ Ƿࢫ֗ɝ ȍȷ ࢫȆɮɭࢫɯ ɺɘ ‫ﻳ‬
ࢫɻȕȴȆʊȧ ࢫȈ Ȇȸ ȘɟȄࢫɼǷ֗ȓɛȳȸ ɦȄࢫɵ ɏࢫɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬ȄࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫǴȄȳ ȼ ɟࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫȓɜʈȳɈ ȉࢫș ɱȆɠɽɦࢫ‫ ۘܢ‬ȧ
ࢫɯ ɦࢫǴȆɘȫ‫ ל‬ɼ.ɣ ɨɮȗɦȄࢫȓʊɴȉࢫɣ ɦȰࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫɬȴֺ ɦȄࢫɵ ɭࢫȹ ʋɦɼ .Ȇɸ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȓȍɺɦȄࢫɼǷࢫȓɐʇȮɽɦȄࢫȓɜʈȳɈ ȉ

.106ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȵ ʆȆɗࢫȳ ɮȷ ࢫ-1


.129ɼࢫ128ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱࢫȳ Ɍ ɱǷࢫ-2

51
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓʊɱɽɱȆɛࢫȔ Ȇɗȳɀ ȗȉࢫɣ ɦȱɟࢫɯ ȗʆࢫȆɮɱǻࢫɼǷࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳȻ ȆȍȕࢫȓʆȮȆɭࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɖ ȳɀ ɳʆࢫȯɐʇ


.1ȓʈȲɽȿ ࢫȓɜʈȳɈ ȉࢫɻȗʊɡɨɭࢫȈ Ȇȸ ȘɟȄࢫɼǷࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫɵ ɏࢫɤ ȴȆɳȗɦȆɠ
ࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɯ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ‫ف‬؈ȝɡɦȄࢫɪ ɮȼ ʇࢫȩ ȍȿ ǷࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɬɽɺɘɭࢫʏࢭࢫɑȷ ɽȗɦȆɗࢫɰ Ȱǻ
ࢫɼǷࢫɎȆɘȗɱȄࢫɼǷࢫɬȄȯȬ ȗȷ ȄࢫɼǷࢫȲȆɮȝȘȷ ȄࢫɼǷࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫɼǷࢫɪ ɜɱࢫɼǷࢫɎȄȯʆǻࢫɼǷࢫɤ ɽȍɜɟ ࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫɯ ɨɐɦȄࢫɑɭࢫȆ‫ٮڈ‬ȴȆʊȧ ࢫɤ ɽȍɛࢫɼǷࢫ،ɤ Ȇ‫ם‬ȄࢫȄȱɺɦࢫȓɃ ‫ف‬؅ɘ‫ם‬ȄࢫȒȴȆʊ‫ݍݰ‬ȄࢫɼǷࢫɤ Ȇ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫɤ ɼȄȯȕࢫʏࢭࢫȓɇ Ȇȷ ɽɦȄ
.2Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȆɸȲȯɀ ɮȉ
ࢫə ȿ ɼࢫɝ ʊȍɈ ȕࢫɰ ɼȮࢫɤ ɽȨ ʆࢫȆɺɄ ɐȊࢫɬȆɢȧ ǷࢫȒȯɏࢫȯȣ ɱࢫ،‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǼɏɽȡȳɦȆȉ
ࢫɯ ɨɐʇࢫ ɤ ȄɽɭǷࢫ ɎȄȯʆǻࢫ ɪ ȍɛࢫ ʅ ȱɦȄࢫ ɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ȯɃ ࢫ Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ‫ם‬Ȅࢫ Ȕ ȄȰࢫ ǴȆʊȻ ‫ ࢫ כ‬ǴȆɘȫ ǻ
ࢫȱȫ‫ࢫ כ‬ȴȄɽȡ ࢫȄɼȳɡɳʆࢫɯ ɦࢫȒȆɄ ɜɦȄࢫɵ ɡɦ .ɣ ɦȰࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɻɳʆȯȕࢫɾ ȳȫ ǷࢫɬȆɢȧ Ƿɼࢫ֗Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȆɸȲȯɀ ɮȉ
ࢫɵ ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗɭࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽɢȉࢫɤ ȄɽɭǷࢫɎȄȯʆǻࢫɪ ȍɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɺȡ ȄɽɭࢫʏࢭࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ǴȆɘȫ ǻࢫə ȿ ɽȉ
ࢫɪ ȝɮȗʆࢫȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࢫʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫɵ ɟȳɨɦࢫɰ ɽɢ‫ם‬Ȅࢫɞ ɽɨȸ ɦȆɗࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ȓɦȆ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏࢭɼ.3Ɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ɭ
ࢫʏࢭࢫ‫ ۚܣ‬ɐʇࢫ֗ʏࢭȳɀ ɭࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɎȄȯʆǻࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɤ ɽȍɛࢫɰ ȰǻࢫȓɏȮɽ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȒȴȆʊȧ ࢫʏࢭ
.ǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ɻȉȆɢȕȲȄࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʆȆ‫ٰڈ‬
ࢫɣ ɦȰࢫʏࢭࢫɯ ‫֗ࢫ ݯݨ ْڈ‬ǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬Ȇȍɡȕȳɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɺɦࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȒȴȆʊȧ ࢫȲȆȍȗɏȄࢫȳɡɱǷࢫɵ ɭɼ
ࢫȄȵ ǾȆȧ ࢫȩ ȍȿ Ƿࢫȯɛࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫɰ Ƿࢫ‫ ۚܣ‬ɐʇࢫַ ࢫɻǾֺ ɮɏࢫȯȧ Ƿࢫɵ ɭࢫȓɏȮɽ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɤ ɽȍɛࢫɰ Ƿ
ࢫȓʊɱȆɢɭǻࢫɅ ɐȍɦȄࢫȲȆțǵࢫɵ ɡɦ.ȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫɪ ʊ‫ ܦݨ‬ȖࢫȴɼȆȣ ȗʆࢫַ ࢫɷȲɼȮࢫȆɮɱǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɺɦࢫɪ ɐɘɦȆȉ
.4ɣ ɳȍɦȄࢫȒȯȿ ȲǷࢫɎɽɮȣ ɭࢫɵ ɭࢫȯʈȵȕࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫɣ Ȼ ࢫַ ࢫȰǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱ‫ࢫ٭ڈ‬Ȇɐɘȗɳɭࢫɪ ɛ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫʅ ǷȲࢫɷȲȆȍȗɏȄ

ȒȴȆʊ‫ݍ ݰ‬ȄࡧɼǷࡧǴȆɘȫ‫ࡧ ל‬ɪ Ȩ ɭ-2

ࢫɑʊȉࢫɼǷࢫɻɦɼȄȯȕࢫʏࢭࢫɉ ȷ ɽȗɦȆɠࢫȒȯʆȯɏࢫȄȲɽȿ ࢫȑ ɏɽȗȸ ʇࢫȩ ȍȿ Ƿࢫȟ ʊȧ ࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɯ ɺɗࢫʏࢭࢫɑȷ ɽȕɼࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫȲɽɈ ȕࢫȯɜɦࢫ-1
ࢫȒȴȆʊȧ ࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɤ ɽȍɛࢫȆɄ ʆǷࢫ֗Ǵ‫ آ ۜܣ‬ɨɦࢫȓʆȮȆ‫ם‬ȄࢫȒȴȆʊ‫ݍݰ‬ȆȉࢫȆȋɽ‫ ܶݰ‬ɭࢫɉ ȷ ɽȗɦȄࢫɵ ɡʆࢫɯ ɦࢫɽɦɼࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫȓɮʈȳȡ ࢫɵ ɭࢫɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬ȄࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄ
ࢫɵ Ɉ ɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɑȷ ɽȕࢫɯ țࢫ֗Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄɼࢫɯ ǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɏȳȻ
 ࢫǷȯȍ‫ࢫם‬ɞ Ȇ‫ ْڈ‬ɱȄࢫȄȱɸɼࢫࢫ֗ɪ ɐɘɦȆȉࢫɻɮɨȸ Șʆࢫɯ ɦࢫɰ Ȅɼࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫǴ‫ء ۜܣ‬
ࢫȄȱɸࢫɰ Ȇɠࢫɰ Ȅɼࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫɻȉࢫɎȆɘȗɱ‫ࢫ ט‬Ʌ Ȩ ɭࢫɼǷࢫȓɮʈȳ ȡ ࢫɵ ɭࢫɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬ȄࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɮɐȗȷ ȄࢫȄ‫ف‬؈ȫ Ƿࢫȓɛɼȳȸ ‫ם‬ȄࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ɻʊɗࢫɎȮɽȕࢫȆɳɡȷ
ࢫɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫ֗ȓʊȸ ɲȳɘɦȄࢫɅ ɜɳɦȄࢫȓɮɡȨ ‫ࢫם‬ɬȆɢȧ Ƿࢫȓɏɽɮȣ ɭ :‫ أﻧﻈﺮ‬.Ǵ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɨɦࢫȓʆȮȆ‫ם‬ȄࢫȒȳɈ ʊȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫȄȮȳȣ ɭࢫɎȆɘȗɱ‫ט‬
.324ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ࢫɯ ʊȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɵ ȉࢫȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɯ ʊɸȄȳ ȉǻࢫ- .61ɼࢫ60ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏ
.91Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ʎɲɽɱȆɜɦȄࢫə ʊʊɡȗɦȄ»ࢫ֗ȓɮʊɡȧ ࢫȺ ɽɭȮࢫ-2
.62ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫȳ Ɍ ɱǷࢫ֗Ƚ ɭȆɺɦȄࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬ɯ ȕࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫʏࢭࢫɬȆɢȧ Ƿࢫȓɏɽɮȣ ɭ -3
ࢫɝ ɜȨ ȗȕࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ǴȆɘȫ ǻࢫȓɮʈȳ ȡ ࢫɰ Ƿ"ࢫȆɺɦɽɜȉࢫȆ‫ ٔڈ‬ɏࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫɯ ɡ‫ݍݰ‬ȄࢫȈ Ȇȍȷ Ƿࢫʏࢭࢫɷȱɸࢫȳ Ɍ ɳɦȄࢫȓɺȡ ɼࢫɖ Ȇɳȁȗȷ ȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫș ɜɳȗɏȄࢫࢫ-4
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʏࢭȳɀ ɭࢫȈ Ȇȸ ‫ࢫݍݰ‬ɵ ǾȄȯɦȄࢫȑ ɱȆȡ ࢫʏࢭࢫ֗Ɏ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȆɸȲȯɀ ɮȉࢫɯ ɨɐʇࢫɤ ȄɽɭǷࢫɎ Ȅȯʆǻࢫ ɤ ɽȍɜȉࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɬɽɜʆࢫȟ ʊȧ
.63ࢫȾ ࢫࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏ ࢫɰ Ȇɮʊɨȷ :‫ اﻧﻈﺮ‬."ȓʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸࢫɵ ɭࢫȄȯʊɘȗȸ ɭࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ɖ ɽȼ ɡ‫ם‬Ȅ

52
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫɵ ɭࢫɻʊɨɏࢫɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬ȄࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄɽɸࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫȑ ȸ ȧ ࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɪ Ȩ ɭ


ࢫʃɘȗɟȄࢫɪ ȉࢫȒȆɘȬ ‫ם‬ȄࢫǴȆʊȻ ‫ ׀‬ɦࢫȓɳʊɐɭࢫȒȲɽȿ ࢫɼǷࢫɪ ɢȻ ࢫȮȯȨ ʆࢫַ ࢫȟ ʊȧ ࢫɝ ʊɃ ࢫə ʈȳɐȖɽɸɼࢫ،1‫ﺟﻨﺤﺔ‬
.ȓȨ ɳ‫ݍݨ‬ȄࢫɼǷࢫȓʆȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫɰ Ȇʊȉࢫɰ ɼȮࢫȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫɵ ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗɭࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɺ‫ם‬ȆɐɭࢫȯʆȯȨ ȗȉ
ࢫǴȄɽȷ ࢫǴȆʊȻ ǷɼࢫȔ Ȇʊȡ Ȇȧ ࢫɵ ɭࢫȮȄȳ ɗ‫ࢫ כ‬ɻɡɨȗɮʆࢫȆɭࢫɽɸ
 ࢫ،ǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɪ Ȩ ɭࢫɬɽɺɘɭࢫɰ ǼɗࢫȄȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏɼ
ࢫȓɭȆɏ ࢫ‫ﺼﻔﺔ‬ȋɼࢫ֗Ȓȵɺȡ‫ כ‬ɼࢫȔ Ȅȳ ɸɽȣ ‫ם‬ȄɼࢫȮɽɜɳɦȄࢫ֗ȆɺɨɢȻ ࢫɰ ȆɠࢫȆʆǷࢫɑǿȆɄ ȍɦȄࢫɪ ȝɭࢫʅ ȮȆɭࢫɑȊȆɇ ࢫȔ ȄȰ
ࢫȓȋɽȗɡ‫ם‬Ȅࢫɚ ȄȲɼ‫ࢫ כ‬ɪ ȝɭࢫʅ ȮȆɭࢫʅ ȳɸȆɋ ࢫɪ ɢȻ ࢫȆɺɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʈɽɳɐ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʈɽȗȨ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȔ ַɽɜɳ‫ם‬ȄࢫȲɽȿ ࢫȓɗȆɠ
2
‫ݍݸ‬Ȅ...Ȕ Ȇɢʊȼ ɦȄࢫ֗Ȕ Ȅȯɳȸ ɦȄࢫɼǷ
ࢫȒȳɡɗࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫɪ ȉࢫ֗ȲɽɈ ȗɦȄɼࢫɑȷ ɽȗɨɦࢫֺ Ȩ ɭࢫɷȯȧ ɽɳɡʆࢫɯ ɦࢫ ǴȆɘȫ‫ ࢫ ל‬ɪ Ȩ ɭࢫɬɽɺɘɭࢫȲɽɈ ȕ
ࢫɵ ɭࢫȲɽɈ ȗɦȄࢫȄȱɸࢫȳɺɌ ʈɼࢫ.‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫȮȆ‫ ْڈ‬ȡ Ȅࢫɪ ɐɘȉࢫȓȿ Ȇȫ ࢫ،Ȕ ȲɽɈ ȕࢫȒȴȆʊ‫ݍݰ‬ȄࢫɼǷࢫǴȆɘȫ‫ל‬
:ɵ ʈȳɺɌ ɭࢫɤ ֺ ȫ
ࢫɯ ɨɗࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫȾ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫɯ ȸ ɜɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫș ȉȆȿ Ƿࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʆȮȆɭֺ ɦȄࢫȓɟȳȧ ɽɸ :ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ȳɺɌ ‫ם‬Ȅ
ࢫȩ ȍȿ Ƿࢫɪ ȉ֗ɉ ɜɗࢫȓʆȮȆ‫ם‬ȄࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȮȄȳ ɗ‫ࢫ כ‬Ȕ ȆɢɨȗɮɭࢫȓʆȆɮȧ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄȳ ɀ ȗɜɭࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬Ȅȱɸࢫȯɐʇ
ࢫɵ ȸ ȧ Ƿɼ .3Ȓ‫ف‬؈ȍɟࢫȓʆȮȆɀ ȗɛȄࢫɼǷࢫȓʊȉȮǷࢫɼǷࢫȓʈɽɳɐɭࢫȓɮʊɛࢫɵ ɭࢫȆɺɦࢫȆ‫֗ࢫם‬ȓʆȮȆɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɾ ȳȫ ǷࢫȄȲɽȿ ࢫ‫ ׿ܣ‬Ȩ ʆ
.Ȉ ɽȷ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫɬȆɌ ɱɼࢫȥ ɭȄȳ ȉࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫǴȄȯȗɏ‫ࢫ ט‬ɯ ʈȳȣ ȕɽɸࢫɤ Ȇȝɭ
ࢫʏࢭࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɪ Ȩ ɭࢫɑȍȘȕɽɸࢫȒȳɡɘɦȄࢫɷȱɸࢫɰ ɽɮɄ ɭɼࢫ،‫ ۚܣ‬ʊɐɦȄࢫɤ ɽɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȒȳɡɗࢫȲɽɺɋ ࢫ:ʎɲȆȝɦȄࡧȳɺɌ ‫ם‬Ȅ
ࢫֺ Ȩ ɭࢫȯɐʇࢫɣ ɦȱȋɼࢫ֗ȓʆȄȯȍɦȄࢫʏࢭࢫɪ Ȩ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȯȡ ɼࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɣ ɨȕࢫ‫ف‬؈ɓࢫș ɱȆɠɽɦࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫȒȲɽȿ ࢫȓʆǷ
ࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫɑʊȉࢫɵ ɭࢫɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇ‫ם‬ȄࢫɼǷ֗ɚ ɼȳȸ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇ‫ם‬ȄࢫȓɈ ȷ ȄɽȉࢫɷǹȄȳ Ȼ ࢫɯ ȕࢫʅ ȱɦȄࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫǴȆɘȫׂ ɦ
ࢫɤ ɽȨ ȗʆࢫɾ ȳȫ ǷࢫȒȲɽȿ ࢫȓʆǷࢫʏࢭࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɪ Ȩ ɭࢫɑȍȘȕࢫ‫ ۚܣ‬ʊɐɦȄࢫɤ ɽɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȒȳɡɘɦࢫȆɜɗɼࢫɵ ɡɮʆࢫɪ ȉ.4‫اﳌﺴﺮوق‬
ࢫǴȆɘȫ ǻࢫɪ ɐɘɦȄࢫȄȱɸࢫȯɐʇࢫɰ Ȱǻ.ȓɛȳȷ ࢫɵ ɭࢫɪ ɀ Ȩ ȗɭࢫɤ Ȇɭࢫɵ ɭࢫȲȆɜɏࢫǴȆɳȎȉࢫɯ ‫ם ْڈ‬ȄࢫɬȆʊɜɟࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫɤ ɼǺʈɼǷ
.ȲȆɜɏࢫș Ȩ ȍȿ ǷࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫɯ ɓȲࢫȓɛȳȸ ɦȄࢫȓɮʈȳȡ ࢫɵ ɭࢫɪ ɀ Ȩ ȗɭࢫɤ ɽɜɳ‫ם‬
ࢫɚ ȆɈ ɱࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ʎɈ ɐʇࢫ‫ ۚܣ‬ʊɐɦȄࢫɤ ɽɨ‫ݍݰ‬Ȅࢫɪ ɐɘȉࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɪ Ȩ ɭࢫɬɽɺɘɭࢫȲɽɈ ȗɗࢫɰ Ȱǻ
ࢫȔ ȄȯǾȆɏࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫȆɳɮ‫ࢫٱڈ‬ȆɭࢫȄȱɸɼࢫ֗ɝ ʊȍɈ ȗɦȄࢫʏࢭࢫɑȷ ɼǷ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ ɽȨ ȗȕࢫȆɭࢫȆȍɦȆɓࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɾ ȯȧ Ƿࢫʏࢭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɾ ȯɦࢫȓɏȮɽ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭֿ Ȇɗ .ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅ

ࢫ֗ȳɀ ɮɟࢫɤ ɼȯɦȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ Ȗࢫɯ Ɍ ɐɭࢫʏࢭࢫɷȯȣ ɱࢫə ʈȳɐȗɦȄࢫȹ ɘɱɼࢫ֗ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ387ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȮȲɼࢫȆɭࢫȄȱɸ -1
.‫ݍݸ‬Ȅࢫɰ ȮȲ‫ כ‬ɼࢫȆȸ ɲȳɗ
.130ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱࢫ-2
ࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ .Ƚ ɭȆɺɦȄࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȲȆȼ ɭࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫʎǿȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫȮȆ‫ ْڈ‬ȡֺ ɦࢫȒȲɽȼ ɴɭࢫ‫ف‬؈ɓɼࢫȒȲɽȼ ɴɭࢫɬȆɢȧ Ƿࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫȳɌ ɱǷࢫ-3
.67ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅ
ࢫȽ ʋȍɟ :ȆɄ ʆǷࢫȳɌ ɱǷ .68ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ .‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫʎǿȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫȮȆ‫ ْڈ‬ȡ‫ࢫ ט‬ɬȆɢȧ ǷࢫȳɌ ɱȄࢫ-4
.124Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȮȄɽ‫ݍݨ‬ȄࢫȯȍɏࢫȦֺ ȿ ࢫɰ ؈ȸ ȧ .84ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȮɽɮȨ ɭ

53
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɼǷࢫȓʊɏȄȲȴࢫȔ Ȇɏɼȳȼ ɭࢫɼǷࢫȔ ȄȲȆɜɏࢫɼǷࢫ֗ȓʆȮȆɀ ȗɛȄࢫ ɾ ȳȫ ǷࢫȓɈ ȼ ɲǷࢫʏࢭࢫȲȆɮȝȘȷ Ȇɠࢫ ɾ ȳȫ ǷࢫȲɽȿ


ࢫȟ ʊȨ ȉࢫ֗ɤ ȄɽɭǷࢫɅ ʊʋȍȕࢫɯ ȗʆࢫȆȍɦȆɓࢫȒȳɮȗȸ ‫ם‬ȄɼࢫȓɐȊȆȗȗ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭɼࢫ֗ȓʊɏȆɳȿ
.Ɏɼȳȼ ɭࢫȄȯʆȯȡ ࢫȄȳ ɺɌ ɭࢫȑ ȸ ȘɡȕࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ ࢫʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ȆɸȲȯɀ ɭࢫȯɜɘȕ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ Ȕ Ȇʊɨɮɏࢫ ȓ ‫ﻘ‬ȧֺ ɭɼࢫ ȓɐȊȆȗɭࢫ ɵ ɭࢫ Ȇɳɳɡɮȕࢫ ‫ ۚܣ‬ʊɐɦȄࢫ ɤ ɽɨ‫ݍݰ‬Ȅࢫ Ȓȳɡɗࢫ ɰ Ȱǻ
ࢫǴȆʊȻ ‫ ࢫ כ‬ǴȆɘȫ ǻࢫ ə ȿ ɼࢫ ʄ‫ڲ‬ǻࢫ ȄȮȆɳȘȷ Ȅࢫ ،ȓɘɨȗȬ ‫ם‬Ȅࢫ ȆɸȲɽȿ ࢫ ʏࢭࢫ ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫ Ȕ ȄȯǾȆɏࢫ ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅɼ
.1ȓɮʈȳȡ ࢫɵ ɏࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅ
:(ȓʊɦɼ‫ࡧ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ)ǴȆɘȫ‫ࡧ ל‬Ȳȯ ɀ ɭ -3
ࢫș ȣ ȗɱࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓɜȉȆȷ ࢫȓʊɦɼǷࢫȓɮʈȳȡ ࢫɎɽɛɼࢫɂ ‫ف‬؅ɘȕࢫ֗ȓʊɐȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ǴȆɘȫ ǻࢫȓɮʈȳȡ
ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɱࢫȓɛȯȉࢫȮȯȨ ʆࢫɯ ɦࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻ .2ǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɼǷࢫȒȴȆʊ‫ݍݰ‬Ȅࢫɪ Ȩ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɼǷࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬Ȇ‫ ٔڈ‬ɏ
ࢫ֗ȓɮɺ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫȮȮȳȕࢫɰ ɼȮࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫʄ‫ڲ‬ ɽȕࢫȯɜɗࢫ֗ȒȴȆʊ‫ݍݰ‬ȄࢫɼǷࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɞ ɽɨȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫȓʊɦɼ‫כ‬
ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫɵ ɏࢫȓɨɀ Ȩ ȗɭࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ǴȆɘȫ ǻࢫɵ ɏࢫȚ ȯȨ ȗʆࢫʅ ȱɦȄࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࢫɁ ɳɦȄࢫȓ ʊɭɽɮɏࢫֺ ɔȗȸ ɭ
ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɬɽɺɘ‫ࢫם‬ɻɜʊȍɈ ȕࢫʏࢭࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɑȷ ɽȕࢫȯɛɼ.ȓȨ ɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ȆɭࢫȆɳɦࢫȳɺɌ ʆࢫɰ Ƿࢫɰ ɼȮࢫȓȨ ɳȡ
ࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫȓɮʈȳȡ ࢫɪ ɠࢫɰ Ƿࢫɤ ɽɜɦȄࢫɻɐɭࢫɵ ɡɮʆࢫȯȧ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫȓʊɦɼ‫כ‬
ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȣ ȉࢫȓɗɽȿ ɽɭࢫɰ ɽɢȕࢫɰ ǻࢫɆ ȳȼ ȊࢫȒȴȆʊ‫ݍݰ‬ȄࢫɼǷࢫǴȆɘȫ ‫ࢫ ל‬ɪ Ȩ ɭࢫǴȆʊȻ ‫ ׀‬ɦࢫȄȲȯɀ ɭࢫɰ ɽɢȕࢫɰ Ƿࢫ‫ݏݳ‬ɀ ȕ
.‫ﺟﻨﺤﺔ‬
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȴȆʊ‫ݍݰ‬ȄࢫɼǷࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬Ȯȳʆࢫɰ ǷࢫȲɽɀ ȗ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȩ ȍȿ ǷɼࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ȓɱɼ‫ࢫ ך‬ʏࢭࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ȲɽɈ ȕࢫɰ Ȱǻ
ࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫɰ Ȱǻࢫ.ȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫɯ ɺ‫ם‬Ȅࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫș ɱȆɠࢫȆɭࢫȆʆǷࢫ،ȓɮʈȳȡ ࢫɵ ɏࢫɪ ɀ Ȩ ȕࢫǴ‫ࢫء ۜܣ‬ʅ Ƿ
ࢫɬȆȗȫ‫ ࢫ כ‬ə ʊʈȵȕࢫ ֗ȹ ɦȆɘȗɦȄ֗ȯʊȿ Ȳࢫ ɰ ɼȯȉࢫ ɣ ʊȻ ࢫȲȄȯȿ ǻࢫ ȓɮʈȳȡ ࢫ ʏࢭࢫ ȓʊɦɼ‫ ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫ ɪ ȝɮȗȕ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫǴȄȯȗɏ‫֗ࢫ ט‬ȓʆȯɗࢫǴȆɜɦࢫȳȿ Ȇɛࢫə Ɉ ȫ ֗Ȕ ֺ ȷ Ȅȳ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫǴȆȼ ɗǻࢫȓɮʈȳȡ ࢫȔ Ȇɭֺ ɐɦȄɼࢫɑȊȄɽɈ ɦȄɼ
‫ݍݸ‬Ȅ....Ȉ ɽȷ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫȥ ɭȄȳ ȉ
ࢫȯɐʇࢫɯ ‫ࢫﻟ‬،ǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫȓʊɦɼ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȒȳɡɗࢫʏࢭࢫɪ ǾȆɺɦȄࢫɑȷ ɽȗɦȄࢫȄȱɸࢫɬȆɭǷ
ࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬Ɇ Ȇȼ ɲࢫɵ ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗɭࢫɤ ȄɽɭǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɞ ɽɨȷ ࢫȮɼȲɼࢫɵ ɭࢫɑɳɮʆࢫȆɭࢫɞ Ȇɳɸ
ࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫȆɺɨɠ.‫ݍݸ‬Ȅ...ȓɃ ȳɜɳ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȕȆȍɳɦȄɼࢫȔ ȆɱȄɽʊ‫ݍݰ‬ȄࢫɼǷࢫȓʈȳ ȼ ȎɦȄࢫǴȆɄ ɏ‫ࢫ כ‬ɼǷࢫȓ‫ݏݰ‬ȷ ֿ Ȇȋɼࢫ،‫ﺑﺎﳌﺨﺪرات‬

ࢫɰ ȆʈȳɐɦȄ.106ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄ .129ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽ ɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫࢫȓȼ Ȍȳ‫ݍݵ‬Ȅ :ȳɌ ɱȄࢫ-1
.258ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȨ ɭ
ࢫɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫ- 107‫و‬106ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫ– 255ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȨ ɭࢫɰ ȆʈȳɐɦȄࢫ-:‫ اﻧﻈﺮ‬-2
.70ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏ

54
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫ1ǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ȓɮʈȳȡ ࢫɁ ɱࢫȓʊɭɽɮɏࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȮȆɳȘȷ ‫ࢫ ט‬ɵ ɡɮʆࢫɰ Ȱǻ .ȓʊȉȆɜɐɦȄࢫȔ Ȇɐʉȳ ȼ ȘɦȄࢫʏࢭࢫȔ ȆʆȆɳȡ ࢫɪ ɢȼ Ȗ


ࢫȓʆǷࢫɵ ɏࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫɣ ɳȍɦȄࢫȓɦǴȆȸ ɭࢫɰ Ȇɢɭׁ ֗ȓʊɦɼ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȯʆȯȨ ȕࢫɬȯɐȊࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɮʊɗ
ࢫɎɽɳɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɏࢫȓɨɀ Ȩ ȗɭࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫș Ȏțࢫ‫ ۘܢ‬ɭࢫ،ȆɸȲȆɮȝȘȷ ȄࢫɼǷࢫȆɺɨʈɽȨ ȕࢫɼǷࢫȆɺɏȄȯʆǻࢫɯ ȗʆࢫɤ ȄɽɭǷࢫɼǷࢫɤ ɽȿ Ƿ
.ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭ
ࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧɆ Ȇȼ ɲࡧȈ ȆɐʊȘȷ Ȅࡧɵ ɏ ࡧǴȆʊȻ ‫ࡧ כ‬ǴȆɘȫ ǻࡧə ȿ ɼࡧȲɽ ɀ ɛ-‫ت‬
ࢫɯ ʈȳȣ ȗɦࢫȈ ȳɛǷࢫə ȿ ɽɦȄࢫȄȱɸࢫɰ Ƿࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȍɗࢫ֗Ȕ ȄȮȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫȓ ɦɼȆȨ ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɯ ɨȸ Ȗࢫɯ ɦ
:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɮ ʊɗࢫȆɺɀ ‫ݏݵ‬ɱࢫȲɽɀ ɜɦȄࢫɻȡ ɼǷɼࢫ֗ɻȉȆɐʊȘȷ Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȲȮȆɛࢫ‫ف‬؈ɓࢫʃɜȍʆࢫɻɱǷࢫַ ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࡧȄȵ ǾȆȧ ࡧɣ ɳȍɦȄࡧȲȆȍȗɏ Ȅࡧɬȯ ɏ )ࡧȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦࡧʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࡧɵ ɟȳɦȄࡧɾ ɽ ȗȸ ɭࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧǴȆɘȫ‫ࡧ ל‬ə ȿ ɼࡧȲɽ ɀ ɛ -1
:(‫ﻟﻸﻣﻮال‬
ࢫɎɽɛɼࢫȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫɵ ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬ȄࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ǴȆɘȫ ǻࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫɵ ɟȳɦȄࢫȑ ɨɈ ȗʆ
ࢫɯ ɨɏࢫȮȳȣ ɭࢫʎɘɡʆࢫֺ ɗ .Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ‫ם‬Ȅࢫʅ ȰࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫǴȆɘȫ ǻࢫʏࢭࢫɪ ȝɮȗʆࢫ ،ʎȌȆȣ ʆȄࢫɆ Ȇȼ ɲ
ࢫǷȯȍɭࢫɾ ȮǺɭɽɸࢫȄȱɸɼࢫ،ʎȌȆȣ ʆȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɻɳɏࢫȲȯɀ ʆࢫɰ Ƿࢫɰ ؈ɐȗʆࢫɪ ȉࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ ȆɢȕȲȆȉࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄ
ࢫȓ ɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɻȉࢫɝ ɜȨ ȗʆࢫַ ࢫɻɱǼɗࢫɎȆɳȗɭ‫ࢫ ט‬ȆɭǷࢫ֗2ʅ ȮȆɭࢫɞ ɽɨȷ ࢫɰ ɼȮࢫȓɮʈȳȡ ࢫֺ ɗࢫ.ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʆȮȆɭ
ࢫȔ Ȇɘɀ ɦȄࢫɷȱɸࢫȳɗɽȗȕࢫɪ ɺɗ .3ɎȆɳȗɭ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫɬȳȣ ʆࢫȾ Ȇȫ ࢫɁ ɱࢫȮɽȡ ɼࢫɪ ɋ ࢫʏࢭࢫַ ǻࢫ֗ȓɭȆɏࢫȒȯɏȆɜɟ
ࢫɰ ǻࢫ֗‫؟‬Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȆɸȲȯɀ ɮȉࢫɯ ɨɐʇࢫɤ ȄɽɭǷࢫȲȆɮȝȘȷ ȄࢫɼǷࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫɼǷࢫɎȄȯʆǻࢫɪ ȍɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫɣ ɳȍɦȄࢫʏࢭ
ࢫɷȱɸࢫɪ Ɍ ȕࢫȆɮɱǻɼࢫ،ɻȉȆȸ ‫ࢫݍݰ‬ɼǷࢫɻɮȷ ȆȉࢫȆɸȴɽȨ ʆࢫַ ࢫɻɱǼɗࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɎȄȯʆǻࢫɪ ȍɜʆࢫȆɭȯɳɏࢫɣ ɳȍɦȄ
ࢫȯɜɏࢫȔ ȆʊɄ ȗɜɭࢫə ɦȆȬ ʆࢫɻɱǼɗࢫַ ǻɼ֗Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȯʊɘȗȸ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ɼࢫɯ ȷ ȆȉࢫȓɟɽɨɮɭࢫȓɏȮɽ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
.Ȉ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȑ ȧ Ȇȿ ࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɰ ؈ȋɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɉ ȋȳʆࢫʅ ȱɦȄࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅ
ࡧȓʊɨȉȆɛࡧɬȯ ɏ ࡧǷȯ ȍɭࡧȲȆɢɱǻ)ࡧȒȴȆʊ‫ݍ ݰ‬ȄࡧɼǷࡧǴȆɘȫ‫ࡧ ל‬ɪ Ȩ ɭࡧɾ ɽ ȗȸ ɭࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧǴȆɘȫ‫ࡧ ל‬ə ȿ ɼࡧȲɽ ɀ ɛ -2
(ȓǾȵȣ ȗɨɦࡧʏࡩȳɀ ‫ם‬ȄࡧȈ Ȇȸ ‫ݍ ݰ‬Ȅ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȲȆȍȗɏȄࢫʏࢭࢫɪ ȝɮȗ‫ם‬Ȅࢫ ،ȒȴȆʊ‫ݍݰ‬ȄࢫɼǷࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɪ Ȩ ɭࢫ ɰ ɽɮɄ ‫ࢫם‬ȲɽɈ ȗ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ȸ ɘȗɦȄࢫɰ ǻ
ࢫ‫ ۚܣ‬ʊɐɦȄࢫɤ ɽɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȒȳɡɗɼࢫ֗ȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɻʊɨɏࢫȮȳʆࢫʅ ȱɦȄࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫɬɽɺɘɭࢫʏࢭࢫȓɨȫ ȄȮࢫȓʈɽɳɐ‫ם‬Ȅ

ࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ123ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅɼࢫʅ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ44ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫȆɺɨȉȆɜȕɼࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ387ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-1
.ǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ȓɮʈȳȡ ࢫə ʈȳɐȖࢫȯɳɏࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫɚ ȳɈ ȗɦȄࢫɝ ȍȷ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄ
ࢫȓɮɡȨ ɭࢫɤ ɽɜȕࢫȆɮɟࢫȔ Ȇɛɼȳȸ ‫ם‬ȄࢫǴȆɘȫ ǻࢫȓɮʈȳȣ ɗࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɻɜɘɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؈ȍɟࢫȑ ɱȆȡ ɼࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɻʊɨɏࢫȲȆȷ ࢫȆɭࢫȄȱɸ ࢫ-2
.ɻȕȴȆʊȧ ࢫʏࢭࢫɚ ɼȳȸ ‫ם‬ȄࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫɻȉࢫɪ ȫ ȯʆࢫȆʊȉȆȣ ʆȄࢫȆʆȮȆɭࢫֺ ɐɗࢫʎɲȆ‫ݍݨ‬ȄࢫʃȖǷࢫȄȰǻࢫַ ǻࢫʅ ȮȆ‫ם‬ȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɟȲࢫɝ ɜȨ ȗʆࢫַ ࢫȓʈȳɀ ‫ם‬ȄࢫɅ ɜɳɦȄ
ࢫ– 130ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉ‫ݍݵﺮ‬Ȅࢫ– 72ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ :ȳɌ ɱȄࢫ-3
.112ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄ

55
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȒȯɐɦࢫɼǷࢫ،‫ࢫםـ ـ ـ ـﺮة‬ɪ ʈɽ ‫ ـ ـ ـ ـ‬Ȩ ȗɦȄࢫɯ ȕࢫǴȄɽȸ ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫ‫ف‬؈ɀ ȕࢫȒȲɽ ‫ـ ـ ـ ـ‬ȿ ࢫȓʆǷࢫʏࢭࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɪ Ȩ ɭࢫɑȍȘȗȉࢫ‫ غ ۜܣ‬ɜʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ
ࢫ‫ف‬؈ɔȖࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȓɜȧֺ ɭࢫȓʊɱȆɢɭǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ‫ غ ۜܢ‬ɗǷ.‫ࢫأﺧﺮى‬ȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭࢫȔ Ȅȳ ‫ﻣ ـ ـ ـ‬
ࢫʏࢭࢫȓɗɼȳɐ‫ם‬ȄࢫǽȮȆȍ‫ם‬Ȅࢫɾ ȯȧ Ǽȉࢫɬȯ ‫ࢫﻳﺼﻄ‬،ɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫ‫ف‬؈ɔȗ‫ם‬Ȅɼࢫɰ ȳ‫ם‬Ȅࢫɬɽɺɘ‫ם‬ȄࢫȄȱ‫ ٔڈ‬ɡɦࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȒȲɽȿ
.ȓǾȵȣ ȗɨɦࢫʅ ȲȆ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʊɨȉȆɛࢫɬȯɏࢫǷȯȍɭɽɸɼࢫַ Ƿࢫ،ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫɤ Ȇȣ ɭ
ࢫַ ࢫȒȲɽɀ ȋɼࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫʏࢭࢫȆʊǾȆɜɨȕࢫȥ ɭȯ ɳȕࢫʅ ȲȆ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȮɽɳȉࢫɰ Ƿࢫ،Ƿȯȍ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫɰ ɽɮɄ ɭɼ
ࢫɻʊɨɏࢫȓʊɱɽɱȆɛࢫȲȆțǵࢫȑ ʋȕ‫ف‬؅ɦࢫʅ ȲȆ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȮɽɳȉࢫȯȧ Ƿࢫɪ ɀ ɗࢫɼǷࢫȠ Ȅȳ ȫ ǻࢫȴɽȣ ʆࢫֺ ɗ.ȓǾȵȣ ȗɦȄࢫɪ ȍɜȕ
ࢫɪ ɺȸ ʇࢫʅ ȱɦȄɽɸࢫǷȯȍ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫɑɛȄɽɦȄࢫʏࢭɼ .1ɻɏɽɮȣ ‫ࢫם‬ʅ ȲȆ‫ݍݨ‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɏࢫȓɨɜȗȸ ɭࢫȒȲɽɀ ȋɼ
ࢫȓɘʊɌ ɳɦȄࢫɤ ȄɽɭֿȆȉࢫʎɭȄȳ ȡ ǻࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɵ ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬ȄࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȄȰࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ɇ ֺ ȗȫ Ȅ
.2Ȇɮ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫɪ ɀ ɘɦȄࢫɪ ʊȨ ȗȸ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫɪ ɐȣ ȕࢫȒȲɽɀ ȉ֗ȓʊɱɽɱȆɛࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɲࢫɵ ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅ
ࡧɯ ǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄࡧȓʊɏȳȻ ࡧǷȯ ȍɭࡧɞ Ȇ‫ ْڈ‬ɱȄ)ࡧȓʊɦɼ‫ࡧ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࡧɾ ɽ ȗȸ ɭࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧǴȆɘȫ‫ࡧ ל‬ə ȿ ɼࡧȲɽ ɀ ɛ -3
: (Ȕ Ȇȋɽ ɜɐɦȄɼ
ࢫɼǷࢫ ȓʆȆɳȡ ࢫ ɵ ɏࢫ ȥ ȗɱࢫ Ǵ‫ ࢫء ۜܣ‬ʅ Ƿࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫ Ȯȳʆࢫ ǴȆɘȫ‫ ࢫ ל‬ɪ ɐɗࢫ ɰ Ƿࢫ ʄ‫ڲ‬ǻࢫ ‫ ࢫﺳﺎﺑﻘﺎ‬ȆɱȳȻ Ƿࢫ ȯɜɦ
ࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȯʆȯȨ ȕࢫɬȯɏࢫȑ Ȏȸ Ȋࢫȓʊɦɼ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɬɽɺɘɭࢫʏࢭࢫɑȷ ɽȕࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫɁ ɳɦȄࢫɰ ɽɮɄ ɭɼ֗ȓȨ ɳȡ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɞ ɽɨȸ ɦࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫȓʊɦɼ‫ࢫ כ‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɎɽɱࢫȓɛȯɦȄࢫɻȡ ɼࢫʄ‫ڴ‬ɐɦɼȯɦȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ Ȗࢫɯ Ɍ ɐɭࢫʏࢭ
ࢫȆȍʈȳɜȕࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɑʊɮȡ ࢫɰ Ǹȉࢫɤ ɽɜɦȄࢫɻɐɭࢫɵ ɡɮʆࢫʅ ȱɦȄࢫȯȧ
ࢫȄȱɸࢫɝ ʊȍɈ ȕࢫɰ Ȇɢɭׁ Ȇȉࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻɼ .ǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɪ Ȩ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ כ‬ɼࢫǴȆʊȻ ‫ ׀‬ɦࢫȄȲȯɀ ɭࢫ ɰ ɽɢȕࢫɰֿ ࢫ‫ݏݳ‬ɀ ȕ
ࢫɵ ɭࢫɻɱǷࢫַ ǻࢫ֗ɤ Ȇȝ‫ם‬Ȅࢫɪ ʊȎȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɯ ǾȄȳ ȣ ɟࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓɳʊɐɭࢫȓɘǾȆɇ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑȷ ɽ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ȍɐȗɦȄ
ࢫȓʊɏȳȻ ࢫǷȯȍɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫǴȄȯȗɏȄɽɺɗࢫȹ ɡɐɦȄࢫȆɳɨɛࢫȄȰǻࢫɻɱֿ ،ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɗȆɠࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɻɜʊȍɈ ȕࢫȑ ɐɀ ɦȄ
.Ɂ ɳȉࢫַ ǻࢫȓȋɽɜɏࢫַɼࢫȓɮʈȳȡ ࢫַ ࢫɰ Ǹȉࢫ‫ غ ۜܣ‬ɜʆࢫʅ ȱɦȄ،Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄɼࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫȠȲȯɳȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫַ ࢫȒȲɽɄ Ȩ ‫ם‬ȄࢫȓɈ ȼ ɲ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫɣ ɳȍɦȄࢫȒȴȆʊȨ ɗࢫɰ Ȱǻ
ࢫɁ ɳȉࢫַ ǻࢫɰ ɽɢʆࢫַ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȓɜȧֺ ɮɗࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȋɼࢫ֗ǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ȓɮʈȳȡ ࢫə ȿ ɼࢫʏࢭࢫȆʊǾȆɜɨȕ
.ȓɮʈȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ȆɠȲǷࢫɪ ɠࢫɻʊɗࢫɰ ؈ȍʆࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ Ȗ

ࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱࢫ-261ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȨ ɭࢫɰ ȆʈȳɐɦȄࢫ-76ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ :ȳɌ ɱȄࢫ-1
.132ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ
ࢫȓɮʈȳȡ ࢫɪ Ȩ ɭࢫȠ Ȅȳ Ȭ ȗȷ Ȅࢫɻɐɭࢫɵ ɡɮʆࢫַ ࢫȆɮɟࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ǴȆɏɼࢫʏࢭࢫȈ ɼȱȕࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɰ Ǽɗࢫɾ ȳȫ ǷࢫȒȲȆȍɐȊࢫ-2
.ȒȴȆʊ‫ݍݰ‬ȄࢫɼǷࢫǴȆɘȫ‫ל‬

56
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:(ʎǿȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࡧȯ ɀ ɜɦȄ)ࡧʅ ɽ ɳɐ‫ם‬Ȅࡧɵ ɟȳɦȄࡧɾ ɽ ȗȸ ɭࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧǴȆɘȫ‫ࡧ ל‬ə ȿ ɼࡧȲɽ ɀ ɛ -4


ࢫȒȲɽȿ ࢫȆɺɨɏȆɗࢫɾ ȯɦࢫʅ ɽɳɐ‫ם‬ȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɟȲࢫȱȫ Ǹʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ،ȓʆȯɮɐɦȄࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ȓɮʈȳȡ ࢫȯɐȖ
ࢫɖ ȳɀ ɳȕࢫȟ ʊȨ ȉࢫɪ ɏȆɘɦȄࢫɾ ȯɦࢫʎɭȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȯɀ ɜɦȄࢫȳɗȄɽȕࢫȑ ɨɈ ȗȕࢫʅ Ƿࢫ֗ʅ ȯɮɐɦȄࢫɼǷࢫʎǿȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȯɀ ɜɦȄ
ࢫɻʊɘȬ ʆࢫȆɭࢫɰ Ǹȉࢫɯ ɨɐʇࢫȟ ʊȨ ȉࢫ،ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȳȿ ȆɳɏࢫȓɗȆɢȉࢫɯ ɨɐɦȄࢫɑɭࢫǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ɪ ɐɗࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɻȕȮȄȲǻ
.ȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫɵ ɭࢫɪ ɀ Ȩ ȗɭ
ࢫȲȯɀ ɭࢫɵ ɏࢫʅ ȳȨ ȗɦȄࢫʏࢭࢫɤ Ȇɮɸ‫ࢫ ל‬Ȯȳȣ ɮȉࢫɑɜȕࢫַ ࢫ،ǴȆɘȫ‫ࢫ ל‬ȓɮʈȳȡ ࢫɰ ǷࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫɯ ɺɘʈɼࢫ
ࢫȲɽɀ ȗʆࢫȆɮɨȝɭࢫ،ȄȯɮɏࢫȆɺɏɽɛɼࢫɵ ɡɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫɖ ֺ ȫ ࢫʄ‫ڴ‬ɏ ،1ȒȆɘȬ ‫ם‬ȄࢫǴȆʊȻ ‫כ‬
ࢫȓɏȮɽ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȳȯɀ ɭࢫɵ ɏࢫɾ ȳȨ ȗʆࢫַ ࢫʅ ȱɦȄࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ Ƿࢫʅ Ƿࢫ֗ɤ Ȇɮɸ‫ࢫ ל‬ɼǷࢫǸɈ ‫ݍݵ‬Ȅࢫɝ ʈȳɈ ȉࢫȆɺɏɽɛɼ
ࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬Ȇȍɡȕȳɭࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫ ،ȓɸɽȍȼ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɅ ɐȊࢫʏࢭࢫ ʅ ȳȨ ȗɦȄࢫɼǷࢫȆɳʊɐɭࢫȄȯȧ ࢫ ȴɼȆȣ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ
.2ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫǴȆʊȻ ‫ ࢫ כ‬ǴȆɘȫ ǻࢫ ə ʊʊɡȕࢫ ɰ Ƿ֗ȆɸȳɟȰࢫ ȓɜȉȆȸ ɦȄࢫ Ȳɽɀ ɜɦȄࢫȳɸȆɌ ɭࢫ ɪ ɮȣ ɭࢫ ɵ ɭࢫ Ȇɳɦࢫ ɰ ؄ȗʆ
ࢫɻɦࢫ ʅ ȱɦȄࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ Ɇ Ȇȼ ɲࢫ ȓɐȊȆȗ‫ ࢫﻣﻼﺋﻤﺎ ࢫם‬ȹ ʋɦࢫ ،ȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫ ȓʆȆɳȡ ࢫ ɵ ɭࢫ ȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅ
ࢫȄȱɸࢫɪ ȝ‫ࢫם‬Ⱦ Ȇȫ ࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ Ȗࢫɪ ȫ ȯȕࢫɞ Ȇɳɸࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫȄȱɺɦ.ɻȗʋȿ ɽɀ ȫ
.ȓʆȯʊɨɜȗɦȄࢫɖ Ȇȿ ɼ‫ࢫ כ‬ɑɭࢫɝ ȉȆɈ ȗȕࢫַ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄࢫɵ ɭࢫɎɽɳɦȄ
ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦࡧȓɱɽ ɡ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇɇ Ȇȼ ɴɨɦࡧȾ Ȇȫ ࡧʎɲɽ ɱȆɛࡧə ʊʊɡȕࡧɵ ɏ ࡧȟ Ȩ ȍɦȄࡧ‫ﺿﺮورة‬
ࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓʆȯʊɨɜȗɦȄࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɖ Ȇȿ ɼ‫ࢫ כ‬Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫʅ ɽɈ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȲɽɀ ɜɦȄࢫɻȡ ɼǷࢫʏ‫ڌ‬ɽȕ
ࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ Ȕ Ȇɇ Ȇȼ ɲࢫ Ȉ ȆɐʊȘȷ Ȅɼࢫ ə ʊʊɡȗɦࢫ Ȇ‫ ْڈ‬ɦɼȆȨ ɭࢫ ǴȆɳțǷǴȆɘȫ‫ ࢫ ל‬ȓɮʈȳȡ ɼࢫ ȓʊɐȍȗɦȄ
ࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄɼࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄࢫɷȱɸࢫȓɺȡ Ȅɽ‫ࢫם‬ʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࢫɪ ȫ ȯȗɦȄࢫȒȲɼȳɄ ȉࢫ֗ɬȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȕ ȄȯǾȆɏࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅɼ
ࢫɣ ɦȱȋɼࢫ֗Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗɭࢫȓȨ ʈȳȿ ࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȓʊɐʉȳȼ ȖࢫȾ ɽɀ ɱࢫȚ ȄȯȨ ȗȷ Ȅࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫ֗Ȇɺɦࢫʅ ȯɀ ȗɨɦ
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬Ȓȯɺɮ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬Ʌ ɐȊࢫɯ ʈȳȣ ȕɼࢫ֗(‫)أوﻻ‬Ȕ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄࢫɷȱɺɦࢫȾ Ȇȫ ࢫʎɲɽɱȆɛࢫə ʊʊɡȕ
.(‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ɤ Ȅɽɭ‫כ‬

ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉȳ‫ݍݵ‬Ȅࢫ-79Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫ-117ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫ- :ȳɌ ɱȄࢫ-1
.133ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ
ࢫɣ ɨɮʆࢫɯ ‫ם ْڈ‬Ȅࢫɰ ǷࢫȯʊɘʆࢫȆɭࢫȓɱȄȮׁ ȆȉࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫɯ ɡ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆ ''ࢫȆɺɮɡȧ ࢫʏࢭࢫȓʈȳɀ ‫ם‬ȄࢫɅ ɜɳɦȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫɻȕȯɟǷࢫȆɭࢫȄȱɸ ࢫ-2
ࢫɵ ɏȆɈ ɦȄࢫș ɱȄȮǷࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɐɛȄɽɦȄࢫɰ ȆʊȉࢫʏࢭࢫȄȳ ȿ Ȇɛࢫȩ ȍɀ ʆࢫɯ ɡ‫ݍݰ‬Ȅࢫɰ Ǽɗࢫַ ǻɼࢫȓɛȳȷ ࢫȓɮʈȳȡ ࢫɵ ɏࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬ȄɼࢫȆɸȴɽȨ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫǴȆʊȻ ‫כ‬
.78ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ :ɵ ɏࢫֺ ɜɱ .Ʌ ɜɱࢫɬȆɢȧ Ƿࢫȓɏɽɮȣ ɭ ''ࢫȆɺɨȡ Ƿࢫɵ ɭ

57
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȔ ȆʊɨɮɐɦࡧʎȖȄȱ ɦȄࡧɯ ʈȳȣ ȗɦȄࡧ-‫أوﻻ‬


ࢫɝ ɨɐȗȕࢫ ،ɯ ɦȆɐ‫ם‬Ȅࢫȓ‫ ܷݰ‬Ȅɼɼࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȓʊɐʉȳȼ ȖࢫȾ ɽɀ ɱࢫȲȄȯȿ Ǽȉࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࢫɪ ȫ ȯȗɦȄࢫɰ ǻ
ࢫȳ ɭǷࢫɯ ȸ Ȩ ʆࢫɽɺɗ .1Ȕ ַ ȆɢȻ ‫ࢫ ל‬ɵ ɭࢫȯʆȯɐɦȄࢫȆɳȎɳȣ ʆࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɯ ʈȳȣ ȗȉࢫȓȧ Ȅȳ ȿ
ࢫ،‫ﻠﻴﺪﻳﺔ‬ɜȗɦȄࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɖ Ȇȿ ɼֿ ȆȉࢫȓɈ ȍȕȳ‫ם‬ȄࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫ‫ف‬؈ȸ ɘȕࢫʏࢭࢫǸȼ ɴʆࢫʅ ȱɦȄࢫɖ ֺ ‫ݍݵ‬Ȅ
ࢫȆɺɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫ֗ȯʊɜɐȗɦȄࢫɵ ɭࢫȲȯɜɦȄࢫȄȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȳɸȆɌ ɦȄࢫɷȱɸ ࢫȓɺȡ Ȅɽ‫ࢫם‬ɪ ȿ ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫɑɃ ɽȕࢫɯ ɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ
ࢫɯ ɨȕࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȾ ɽɀ ɱࢫȮɽȡ ɼࢫʅ ȲɼȳɄ ɦȄࢫɵ ɭࢫȄȱɺɦ.ȓʊɗȳɀ ɭࢫȓʆȮȆɀ ȗɛȄࢫȒȳɸȆɋ ࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽɠࢫȓʊȿ ɽɀ ȫ
ࢫɵ ɮɄ ʆࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫɪ ȫ ȯȗɦȄࢫȄȱɺɗࢫ،ɾ ȳȫ Ƿࢫȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭɼࢫ֗ȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭࢫȄȱɸࢫȆ‫ ٰڈ‬ȆɠȲǷɼࢫȆ‫ ّڈ‬ɱȄɽȡ ࢫɪ ɢȉ
ࢫɪ ɠࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ɨɔȗɦȄࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉ .ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫ‫ ۗܣ‬ɡȕȳ‫ࢫם‬ȆɏȮȲࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫȓʊǾȆɳȡ ࢫȔ Ȇȋɽɜɏ ࢫɂ ȳɗ
ࢫɼǷࢫ‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫȯʊɐɀ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫǴȄɽȷ ࢫ֗Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫɻȡ Ȅɽȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆȍɜɐɦȄ
.Ȇ‫ ْڈ‬ɺȡ Ȅɽɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳ ɺȸ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊȉȆɛȳɦȄࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࢫȲɼȮࢫɁ ʊɨɜȕࢫʏࢭࢫȑ Ȏȷ ࢫɰ ɽɢȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫ،2ʏ‫ڲ‬ɼȯɦȄ
ࡧȓʊɨɜɐɦȄࡧȔ ȄȳțǺ‫ם‬ȄɼࡧȔ ȄȲȯ Ȭ ‫ם‬ȆȉࡧɎ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧȲȆȣ ȕ‫ࡧ ט‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࡧם‬Ȓȯ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࡧɯ ɭ‫ࡧ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࡧɯ ʈȳȣ ȕ-‫أ‬
ࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȇȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄࢫȯǾȄɽɏࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫȔ ȆɳʋɱȆɮȝɦȄࢫʏࢭࢫȔ ȳɺɋ
ࢫȮȄȯɏǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆ‫ ٔڈ‬ɏࢫȓɜȝȎɳ‫ם‬ȄࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ࢫݍݨ‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ ׀‬ɦࢫȓɭȆɐɦȄࢫȓʊɐɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫș ɏȯɗࢫ،Ȇ‫ ֺٮڈ‬ɀ Ȩ ȗɭɼ
ࢫɚ ȳɈ ȗȕࢫɯ ɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȑ ɱȄɽ‫ݍݨ‬Ȅࢫɣ ɨȕࢫȆȿ ɽɀ ȫ ࢫ،ɎɽɃ ɽ‫ם‬Ȅࢫȑ ɱȄɽȡ ࢫȓɗȆɠࢫɤ ɼȆɳȘȕࢫȓʊ‫ם‬ȆɏࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫɎɼȳȼ ɭ
ࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫɎɼȳȼ ɭࢫɑɃ ɼࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫɷȱɸࢫș ‫ ْڈ‬ɱȄɼ.1961ࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦȄ
ࢫʏࢭࢫ ɖ Ȅȳ ɇ‫ ࢫ כ‬ɤ ɼȮࢫ ɵ ɭࢫ ș ɐɛɼɼࢫ ،ȓʊɨɜɐɦȄࢫ Ȕ Ȅȳ țǺ‫ם‬Ȅɼࢫ Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȇȉࢫ Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ ‫ف‬؈ɓࢫ ȲȆȣ ȕ‫ט‬
:ࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫʏࢭࢫɯ ʈȳȣ ȗɦȄࢫȳ ɸȆɌ ɭࢫɵ ɭ.1988/12/19
ࢫȾ ɽɀ ɱࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫș ɳɮɄ ȕࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȲɽȿ ࢫȓɗȆɠࢫɯ ʈ‫ﺗﺠﺮ‬-
ࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȒȲȆȣ ȗɦȄࢫɵ ɭࢫȒȯɮȗȸ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦࢫȲɽȿ ࢫȒȯɏࢫɯ ʈȳȣ ȗȉࢫɝ ɨɐȗȕ
.ȓʊɨɜɐɦȄࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȇȉ
ࢫɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȆʆǷࢫɪ ɮȼ ʋɦࢫɬȳȣ ‫ם‬ȄࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɐɦࢫֺ Ȩ ɭࢫȯɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɬɽɺɘɭࢫʏࢭࢫɑȷ ɽȗɦȄࢫ-
.3ȓȷ ɽɮɨɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȓȷ ɽɮɨɭࢫȲȆɜɏࢫ
 ɼǷࢫɤ ɽɜɳɮȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȓʆȮȆ‫ם‬Ȅ
ࢫȄȱɸɼࢫ֗Ȅȯɮɏࢫɣ ɦȰࢫɯ ȗʆࢫɰ‫ כ‬ɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ʈȳȣ ȗɦࢫɆ ‫ف‬؅ȼ Ȗࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ʅ ɽɳɐ‫ם‬Ȅࢫɵ ɟȳɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳɦȄࢫ-
ࢫȴȄɽȡ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ 3/3ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫȔ ȲȆȻ Ƿɼ.ȓʆȯʊɨɜȗɦȄࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫǽȮȆȍ‫ם‬Ȅࢫɑɭࢫɝ ɘȗʆࢫȆɭ

.81ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɐɳ‫ם‬Ȅࢫȯȍɏࢫɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫ-134ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱ :ȳɌ ɱȄࢫ-1
2
- BERTOSSA Bernard, « La coopération judiciaire internationale et blanchiment », op.cit, p62.
.ɾ ȳȫ‫ࢫ כ‬ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɰ ɼȮࢫɉ ɜɗࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫɤ ȄɽɭǷࢫș ɭȳȡ ࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɰ ǷࢫɽɸࢫȆɳɸࢫɍ ȧֺ ʆࢫȆɭࢫɵ ɡɦ-3

58
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȆɳɟȲࢫȯɀ ɜɦȄࢫ ɰ ɽɢʆࢫʎɢɦȓʊɳɦȄࢫɼǷࢫɯ ɨɐɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɏɽɃ ɽ‫ם‬ȄࢫȓʊɐɛȄɽɦȄࢫɖ ɼȳɌ ɦȄࢫɵ ɭࢫɤ ַ ȯȗȷ ‫ט‬
.ȓɮʈȳ‫ݏݨ‬ɦ
.1Ȇɐɭࢫȓʊȡֺ ɏࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȕɼࢫȔ ȆȋɽɜɏࢫȓʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫȔ ȳɛǷࢫȄ‫ف‬؈ȫ Ƿɼࢫ-
:‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࡧɑʉȳȼ ȘɦȄࡧʏࡩࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȔ Ȇʊɨɮɏ ࡧɯ ʈȳȣ ȕ -‫ب‬
ࢫɝ ɨɐȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓȿ Ȇȫ ࢫ ،ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȓɜȧֺ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȾ ȳȧ ࢫ
ࢫȲɼȯȉࢫȾ ɽɀ ‫ݍݵ‬Ȇȉࢫɯ ȗ‫ࢫٱڈ‬1990ࢫʏࢭࢫɰ ɽɱȆɛࢫȲȯȿ ǷࢫȄȱɺɦ .Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȆȉࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬Ɇ Ȇȼ ɴȉ
ࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ɵ ɏࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄɼࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅ
ࢫȒɽɈ ȫ ࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫʅ ȱɦȄࢫ392-96ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȲȯȿ Ƿࢫ1996ʏࢭɼࢫ،ȓʊɨɜɐɦȄࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬ȄɼࢫȒȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫȮȄɽ‫ﺑﺎם‬
ࢫȄȱɸࢫɵ ɮɄ ȕࢫ֗2ɬȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȕ ȄȯǾȆɏࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȒ‫ف‬؈ȍɟ
ࢫȒȲȮȆɀ ɭɼࢫɉ ȍɃ ࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄࢫɰ ɼȆɐȗɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫɝ ɨɐȗȕࢫȾ ɽɀ ɱࢫɰ ɽɱȆɜɦȄ
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ȓȨ ɗȆɢɭࢫȵʈȵɐȗɦࢫɻɀ ɀ Ȭ ɗࢫʎɲȆȝɦȄࢫȈ ȆȍɦȄࢫȆɭǷࢫ،ɤ ɼǷࢫȈ ȆȉࢫʏࢭࢫȄȱɸࢫ֗ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȯǾȄɽɏ
ࢫɬȆɢȧ‫ ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ ȯʆȯɐɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ Ȅȱɸࢫ ɵ ɮɄ ȕɼ .ȓʊɨɜɐɦȄࢫ Ȕ Ȅȳ țǺ‫ם‬Ȅɼࢫ ȒȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫ ȮȄɽ‫ם‬Ȇȉࢫ Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅ
.3ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɲࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄࢫɰ ɼȆɐȗɦȄɼࢫȈ ȆɜɐɦȄ،ɯ ʈȳȣ ȗɦȄࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȓțȯȨ ȗȸ ‫ם‬Ȅ
ࢫȄȱɸ ࢫȆʊɨȡ ࢫȆɳɦࢫȳɺɌ ʈɼࢫ֗4ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫʏࢭࢫȒȮȳɘɳɭࢫȓɜʈȳɇ ࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫɑȍȕȄࢫ
:ɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫə ɛɽ‫ם‬Ȅ
ࢫȯȿ Ȳࢫȯɛɼࢫ ،ȓɭȆɏࢫȓɘɀ ȉࢫȓȨ ɳȡ ࢫɼǷࢫȓʆȆɳȡ ࢫɵ ɏࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȈ Ȇɜɏɼࢫɯ ʈȳȣ ȕ-
ࢫȆ‫ٮڈ‬Ȳɽȿ ࢫ ʏࢭࢫ ǴȄɽȷ ࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ ȓɮʈȳ‫ ࢫݍݨ‬ȓʊɨʊɮɡȕɼࢫ ȓʊɨȿ Ƿࢫ Ȕ Ȇȋɽɜɏࢫ ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫ Ɏȳȼ ‫ם‬Ȅ
ࢫȔ Ȇȋɽɜɏࢫȹ ɘɳȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫʏࢭࢫɎɼȳȼ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ɛȆɏࢫȆɮɟࢫȒȮȯȼ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȓɈ ʊȸ ȎɦȄ
.ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫɵ ɏࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȓʈɽɳɐ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ȓʊɦɼǺȸ ɭࢫȲȳɛɼࢫȓɭȆȗɦȄࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫɁ ɱࢫȓʊɭɽɮɏࢫɯ ɓȳ ‫ﻓ‬،Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫɾ ȯȧ ǻࢫɵ ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȈ Ȇɜɏɼࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫ-
ࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫ 222ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫȠ ȄȲȮǼȉࢫɬȆɛࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫַ ǻࢫ֗ȳɟȱɦȄࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫ 324ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ
ࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫ ɾ ȯȧ ǻࢫ ɵ ɏࢫ ȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ Ȉ Ȇɜɏɼࢫ ɯ ʈȳȣ ȕࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫ ȯɟǸȕࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄ

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫɵ ɭ 4/3ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫȳ Ɍ ɱȄࢫ-1


2
- PRADEL Jean, « Le droit pénal comparé du blanchiment », op.cit,p68.
.ࢫȓɈ ɜɳɦȄࢫɷȱɸࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɚ ȳɈ ȗɦȄࢫȆɳɦࢫɝ ȍȷ ࢫ-3
ࢫʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫɵ ɏࢫȓʈȲȆȍȗɏ‫ࢫ ט‬ȓȀʊɺɨɦࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࡧ֗ɍ ɗȆ‫ݍݰ‬ȄࢫʎɠȴࢫȯɮȨ ɭࢫʃɘɈ ɀ ɭ-4
ࢫȾ ࢫ֗2011ࢫ֗ȒȳɸȆɜɦȄࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ʎǿȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɎȳɗࢫ֗ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫɷȄȲɽȗɟȮࢫȓȡȲȮࢫɪ ʊɳɦࢫȓɦȆȷ Ȳࢫ֗ɰ ȲȆɜ‫ם‬Ȅɼ
.615

59
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȒȲȳɜ‫ם‬ȄࢫȓȋɽɜɐɦȄࢫɵ ɭࢫȯʈȵʈɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɲȓȨ ɗȆɢ‫ࢫࢫם‬ɎȮȳɦȄࢫɵ ɭࢫȯʈȵɭࢫǴȆɘɃ ׁ ࢫȄȱɸɼ֗Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅ
.1ɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭ
ࡧʅ ȳɀ ‫ם‬Ȅࡧɑʉȳȼ ȘɦȄࡧʏࡩࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧɯ ʈȳȣ ȕࡧ -‫ت‬
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ Ȕ Ȇʊɨɮɏࢫ ȓȨ ɗȆɢɭࢫ ɪ ʊȎȷ ࢫ ʏࢭࢫ Ȓ‫ف‬؈ȍɟࢫ ȒɽɈ ȫ ࢫ ʅ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ Ɏȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ ʃɈ ȫ
ࢫɯ ɓȲ֗2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ78ࢫɰ ɽɱȆɜɦȆȉࢫȯɐȊࢫȆɮʊɗࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ֗2002ࢫȓɳȸ ɦࢫ80ࢫࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɷȲȄȯȿ Ǽȉ
ࢫɵ ɭɼ.ȒȮȆɭࢫ20ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɮɄ ȕࢫ،1991ࢫȓɳȷ ࢫʏࢭࢫ1988ࢫȆɳʋʊɗࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫʄ‫ڴ‬ɏȳɀ ɭࢫȓɛȮȆɀ ɭ
:‫ࢫﻧﺬﻛﺮ‬ʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɖ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫȓɐȍȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ʈȳȣ ȗɦȄࢫȳ ɸȆɌ ɭ
ࢫɪ Ȩ ɭࢫɰ ɽɢȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȥ ȗɴȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɨȿ ‫ࢫ כ‬ɼǷࢫȓʊɦɼ‫ࢫ כ‬ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȯʆȯȨ ȕࢫ-
.‫ي‬ȳɀ
 ȧ ࢫȮȄȯɐȗɦȄࢫɰ Ȇɠɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫɝ ɨɐȗȕࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȆȉࢫȾ Ȇȫ ࢫɑȊȆɇ ࢫȔ ȄȰࢫȓɨɜȗȸ ɭࢫȒȯȧ ɼࢫǴȆȼ ɲǻࢫ-
ࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫȯʆȯȨ ȕࢫ-
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫɵ ɏࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫȓʈɽɳɐ‫ם‬ȄɼࢫȓʊɐʊȍɈ ɦȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ȓʊɦɼǺȸ ɭࢫȲȄȳ ɛǻࢫ-
.2ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄࢫɰ ɼȆɐȗɦȄࢫȲȄȳ ɛǻࢫ-
ࡧʅ ȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɑʉȳȼ ȘɦȄࡧʏࡩࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧɯ ʈȳȣ ȕࡧ -‫ث‬
ࢫֺ ɮɏɼ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʏ‫ڥ‬ȸ ɦȄࢫʏࢭࢫȓʈȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɦɼȯɦȄࢫȮɽɺȡ ࢫȲȆɇ ǻࢫʏࢭ
ࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȆ‫ ْڈ‬ɮɌ ɱǷࢫȟ ʆȯȨ ȕɼࢫȳʈɽɈ ȗȉࢫɤ ɼȯɦȄࢫɬȆʊɛࢫȓʊɮɸǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȯɟǷࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ȆʊɛȆɘȕַ Ȇȉ
ࢫȓȨ ɗȆɢɭɼࢫɯ ʈȳȣ ȗɦࢫɰ ؈ɱȄɽɛࢫȲȄȯȿ Ǽȉࢫș ɭȆɛ.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɐɦࢫȓɦȆɐɘɦȄࢫȓȨ ɗȆɢ‫ם‬Ȅࢫɪ ȡ Ȅࢫɵ ɭ
ࢫɤ Ȇȫ Ȯǻࢫ֗ȒȳɸȆɌ ɦȄࢫɷȱɸࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʈȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɦɼȯɦȄࢫʏ‫ڥ‬ȷ ࢫȳɸȆɌ ɭࢫɵ ɭɼࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏ
ࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊȎȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫɵ ʆǷࢫ֗2004ࢫȓɳȷ ࢫʏࢭࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ֺ ʆȯɐȖ
."ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ"ࢫɰ Ȅɽɳɏࢫș Ȩ ȕࢫȲȳɡɭࢫȶ ȮȆȸ ɦȄࢫɯ ȸ ɜɦȄ
ࢫȒȳɸȆɌ ɦȄࢫɷȱɸࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬Ⱦ Ȇȫ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫ2005ࢫȓɳȷ ࢫʏࢭࢫȲȯȿ Ƿࢫɪ ȉࢫ،Ȅȱ‫ࢫ٭ڈ‬Ɏȳȼ ‫ם‬Ȅࢫʎɘȗɡʆࢫɯ ɦɼ
ࢫɵ ɭɼ.Ȇ‫ ْڈ‬Ȩ ɗȆɢɭɼࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɦȆȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ01-05ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄɽɸɼ
:ɻɦֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆɺɐȍȕȄࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɯ ʈȳȣ ȗɦȄࢫȳ ɸȆɌ ɭࢫɰ ؈ȉ
.ȳɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɪ ʊȎȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɸȮȯȨ ʆࢫɯ ɦࢫɵ ɡɦࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʊȎȗȉࢫɝ ɨɐȗȕࢫȓʊɮʈȳȣ ȕࢫȲɽȿ ࢫȮȯȧ -
ࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬ȆɠࢫȆɺɦࢫֺ ɺȸ ɭࢫɰ ȆɠࢫȆɭࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫȓʊɟɽɨȸ ɦȄࢫȳɸȆɌ ‫ם‬Ȅࢫ‫ ۘܢ‬Ȼ ࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫ-
.ֺ ȝɭࢫɅ ʈȳȨ ȗɦȄɼ

1
- PRADEL Jean, « Le droit pénal comparé du blanchiment », op.cit,p71.
.287ɼࢫ286ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȨ ɭࢫɰ ȆʈȳɐɦȄ-2

60
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

.ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɸࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫʏࢭࢫɎɼȳȼ ɦȄɼࢫǺɇ ȄɽȗɦȄɼࢫɞ Ȅ‫ف‬؅Ȼ ‫ࢫ ט‬ɤ ȆɐɗǷࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫ-
ࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɐɦࢫֺ Ȩ ɭࢫȯɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɬɽɺɘɭࢫȲȆɺɋ ǻࢫʏࢭࢫɑȷ ɽȗɦȄࢫ-
ࢫɰ ȆɠࢫȆʆǷࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȔ ȄȯɳȘȸ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫɝ ǾȆțɽɦȄࢫ֗ȓɦɽɜɳɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȓɦɽɜɳɭ֗ȓʆȮȆɭࢫ‫ف‬؈ɓ ࢫɼǷࢫȓʆȮȆɭࢫɰ ɽɢȕ
ࢫɯ ɺȷ ‫ כ‬ɼࢫ Ȕ ‫ ט‬ɽ‫ݍݰ‬Ȅࢫ ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ Ȕ ȆɱȆɮȗǾ‫ ׿ܣ֗ ט‬ɛȳɦȄࢫɼǷࢫ ʎɲɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ ࢫ ט‬ɣ ʊȼ ɦȄࢫ ɻʊɗࢫ Ȇɮȉࢫ ȆɺɨɢȻ
.1ȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬Ȕ ȆȉȆɈ ȫ ɼࢫȔ ַ ȆʊȍɮɡɦȄɼࢫȔ Ȅȯɳȸ ɦȄɼࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɚ ȄȲɼ‫ כ‬ɼ
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ‫ם‬Ȇȉࢫɯ ɨɐɦȄࢫʅ Ƿ֗Ȅȯɮɏࢫɰ ɽɢȕࢫɰ Ƿࢫɯ ʈȳȣ ȗɦȄࢫʏࢭࢫɆ ‫ف‬؅Ȼ Ȅࢫȟ ʊȧ ࢫ،ʅ ɽɳɐ‫ם‬Ȅࢫɵ ɟȳɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳɦȄࢫ-
ȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫǽȮȆȍ‫ם‬Ȅɼࢫ‫ء ۜܢ‬ȆɮȗʆࢫȄȱɸɼࢫȓʊɭȄȳ ȡ ǻࢫȔ ȄȯǾȆɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅ
.ȓ‫ ّڈ‬ȼ ɦȆȉࢫȲȆɈ ȫ‫ࢫ ל‬ȓȿ Ȇȫ ࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȔ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫȯʆȯȨ ȕࢫ-
ࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɨɦࢫɼǷࢫȮȄȳ ɗ‫ ׀‬ɦࢫǴȄɽȷ ࢫ،ȓɘɨȗȬ ɭࢫȔ ȆȋɽɜɏࢫȯʆȯȨ ȕࢫ-
.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȣ ȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅ
:ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦࡧȒȯ ɺɮ‫ם‬ȄࡧȓɈ ȼ ɲ‫ࡧ כ‬Ʌ ɐȍɦࡧʎ ɇ Ȇʊȗȧ‫ࡧ ט‬ɯ ʈȳȣ ȗɦȄ-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
ࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɯ ʈȳȣ ȗȉࢫȓɨɭȆɠࢫɰ ɽɢȕࢫɵ ɦࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫ
ࢫɅ ɐȊࢫȓɜȧֺ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ɮɐȖࢫɰ Ƿࢫ֗ɤ Ȇȣ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫȓʊɏȆȸ ɦȄࢫɤ ɼȯɦȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ Ȗࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ȡ ɼࢫɪ ȉࢫ،Ȇ‫ٮڈ‬ȄȰ
.2ʎǿȆɛɼࢫɖ ȯɸɼȰࢫɯ ʈȳȣ ȕɽɺɗࢫɰ ȰǻࢫȄ‫ف‬؈ȸ ʉɼࢫȆɳɡɮɭࢫֺ ɮɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɵ ɭࢫɪ ɐȣ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɐɗ‫כ‬
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏ ȯɏȆȸ Ȗࢫȯɛࢫ،ȓɨɺȸ Ș‫ם‬ȄɼࢫȓȀɇ Ȅɽȗ‫ם‬Ȅࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɯ Ɍ ɳɦȄࢫɰ Ƿࢫɣ Ȼ ࢫֺ ɗ
ࢫȥ ȗȨ ȕࢫȯɛࢫȆ‫ ٰڈ‬ǻࢫɪ ȉࢫ.ȒȯʆȯɏɼࢫȒȲɽɈ ȗɭࢫȔ ȆʊɳɜȕɼࢫȒȯɜɐɭࢫȓʊɗȳɀ ɭࢫȔ Ȇʊɦǵࢫɵ ɭࢫɻɡɨɮȕࢫȆɭࢫȓɈ ȷ Ȅɽȉ
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɐɦࢫɬȴֺ ɦȄࢫȪ Ȇɳ‫ם‬ȄࢫȓȀʊ‫ ْڈ‬ɦࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȆɸȲȳɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫʏࢭȳɀ ‫ ֺם‬ɮɐɦȄࢫȯɏȄɽɛࢫɅ ɐȍȉ
ࢫȆɺɦֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɪ ɨȸ Șȕࢫȯɛࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȅȳ ɔȝɦȄࢫȯȸ ɦࢫȓɌ ɜʊɦȄࢫȑ ȡ ȄɼࢫȆɭȄȵ ɦǻɼࢫȆʈȲɼȳɃ ɼȯȍʆࢫȄȱɺɦࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
.ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȑ ɛȆɐʇࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȍɛࢫɵ ɭࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɤ ֺ ȫ‫ࢫ ל‬ȲȆȍȗɏȄɼࢫȓɘʊɌ ɳɦȄࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬

ɻȗȨ ɗȆɢɭɼࡧȮȆȸ ɘɦȄࡧɵ ɭࡧȓʆȆɛɽ ɦȄࡧɰ ɽ ɱȆɛࡧ -‫أ‬

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗02 -12ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ01/04ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ -1


ࢫɯ ɦȆɐɦȄࢫɤ ɼȮࢫɯ Ɍ ɐɮɗࢫ֗ɉ ɜɗࢫɤ Ȇȝɭࢫɪ ʊȎȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫʅ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ֗‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫɯ ʈȳ ȣ ȗɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬ș ɮȕࢫ-
ࢫʅ ȱɦȄࢫ318ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɷȲȄȯȿ Ǽȉࢫ2001ࢫȓɳȷ ࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɪ ȝɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʊȎȗȉࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȖࢫȲȄȯȿ ǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫș ɏȲȆȷ
ࢫɬȳȡ ࢫʅ ȱɦȄࢫʏ‫ڲ‬ȆɈ ʆ‫ࢫ ט‬Ɏȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ֗2002ࢫʏࢭࢫʎȖȄȳ ɭ‫ ט‬ɼࢫ2001 ʏࢭࢫɵ ʈȳȨ ȍɦȄࢫ֗ɤ Ȇȣ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɾ ɽɛǷࢫɵ ɭࢫȯɐʇ
ࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɣ ɦȱɟ .1993ࢫɬȆɐɦࢫ328ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɯ țࢫࢫ֗1990ࢫɬȆɐɦࢫ55ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȒȳɭࢫɤ ɼֿ
.‫ݍݸ‬Ȅ...1993ʏࢭࢫʅ ȯɳɡɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȉȆɛȲࢫɰ ɽɱȆɛࢫ1994ࢫȓɳȷ ࢫʏࢭࢫȲȯȿ Ƿࢫʅ ȱɦȄࢫʎɢʈȳɭ‫כ‬
.95Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ʎɲɽɱȆɜɦȄࢫə ʊʊɡȗɦȄ » ֗ȓɮʊɡȧ ࢫȺ ɽɭȮࢫ-2

61
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɰ ɽɦɽȗʆࢫɵ ɭࢫɅ ɐȊࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɬɽɜʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇʊɟɽɨȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫʏࢭࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫȒȳɸȆɋ ࢫʄ‫ڴ‬ȣ ȗȕ
ࢫɵ ɡɮʆࢫɻɱǷࢫַ ǻࢫ،Ȇ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫȆɮʊɗࢫȆɱȆʊȧ Ƿࢫɪ ȫ ȄȯȗɦȄɼࢫɻȉȆȼ ȘɦȄࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȋɼࢫ֗1ȓȷ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄɼࢫȆʊɨɐɦȆȍȿ Ȇɳ‫ם‬Ȅ
.2ȴȄ‫ق‬؅ȉ‫ ט‬ɼࢫɬȆɐɦȄࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫȑ ‫֗ ٰڈ‬ȓɇ Ȇȷ ɽɦȄ֗ȒȆȉȆȨ ‫ם‬Ȅࢫȓʊȋɽȸ Ȩ ‫ם‬Ȅ֗ȒɽȻ ȳɦȄࢫʏࢭࢫȆɺɦȆɮȡ ǻ
ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫ Ȇȿ ɽɀ ȫ ࢫ ֗ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫ ɤ ȆɢȻ ǷࢫȳǾȆȷ ɼࢫ ȮȆȸ ɘɦȄࢫ ɰ ؈ȉࢫ ȓɮǾȆɜɦȄࢫ ȓɛֺ ɐɨɦࢫ Ȅȳ Ɍ ɱɼ
ࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫȔ ȲȆȻ Ƿࢫȯɜɨɗࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȆɮȉ֗3ȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄɼࢫȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅ
.4ȳɇ ȆȬ ɭɼࢫɪ ɠȆȼ ɭࢫɵ ɭࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫɻȧȳɈ ʆࢫȆɭࢫȒȲɽɈ ȫ ࢫɵ ɏࢫȥ ȕȆɳɦȄࢫɝ ɨɜɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫȓȨ ɗȆɢ‫ם‬
ࢫȲȯȿ ǷࢫȄȱɺɦࢫ֗5ȮȆȸ ɘɦȄࢫɎȄɽɱǷࢫɪ ɠࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȓȿ Ȇȫ ࢫɤ ɼȯɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫɪ ȝɭࢫȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȯɺȻ
ࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫ ɵ ɭࢫ ȓʆȆɛɽɦȆȉࢫ ɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ 01-06ࢫ ɯ ɛȲࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄ 2006ࢫ ȓɳȷ ࢫ ʏࢭࢫ ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫ Ɏȳȼ ‫ם‬Ȅ
ࢫȄȱɸࢫ ɖ ȯ‫ٱڈ‬ɼ֗ȮȆȸ ɘɦȄࢫ ȓȨ ɗȆɢɭࢫ Ɂ Ȭ ʆࢫ Ȇɮ ʊɗࢫ Ȯɽȡ ɽ‫ם‬Ȅࢫ ʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࢫ ɒȄȳ ɘɦȄࢫ ȯȸ ɦࢫ ،6ɻȗȨ ɗȆɢɭɼ
ࢫɰ ɼȆɐȗɦȄࢫɯ ɏȮɼࢫɪ ʊɺȸ Ȗ֗ɻȗȨ ɗȆɢɭɼࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓʊɭȄȳ ɦȄࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȗɦȄࢫɯ ɏȮࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɰ ɽɱȆɜɦȄ
.7ȮȆȸ ɘɦȄࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɦȄࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȓʊɳɜȗɦȄࢫȒȯɏȆȸ ‫ם‬Ȅɼࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄ
ࢫɬɽɺɘɭࢫȯʆȯȨ ȗȉࢫɬȆɛࢫȟ ʊȧ ࢫɎɽɃ ɽ‫ם‬ȄࢫȄȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɬȆ‫ ࢫ לם‬،ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ ɤ ɼȆȧ ࢫ
ࢫɵ ɭࢫɣ ɦȰɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɝ ȕȆɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɜȕࢫɾ ȳȫ ǷࢫȔ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫɖ ȆɃ Ƿɼࢫ֗ȓʊɭȄȳ ȡ ‫ࢫ ל‬Ȕ ȄȯǾȆɐɦȄࢫȄȱɟɼ֗ȮȆȸ ɘɦȄ
:ʏࢭࢫɪ ȝɮȗȕɼࢫ،8ȮȆȸ ɘɦȆȉࢫȓɈ ȍȕȳ‫ם‬ȄࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɪ ɠɼࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȕ ȄȯǾȆɐɦȄࢫə ȼ ɟɼࢫɑɳɭࢫɪ ȡ Ƿ
ࢫɝ ȍɈ ȕࢫɰ Ƿࢫɰ ؈ɐȗʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫɰ ؈ʈȲȆȍȗɏ‫ࢫ ט‬ɼǷࢫɰ ؈ʊɐʊȍɈ ɦȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɰ Ǹȼ ȊࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫȔ ȆʊɈ ɐ‫ם‬ȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ռࢫ1
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄɼࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫɎ ȄɽɱǷࢫȄȱɟɼࢫ֗ɯ ‫ٮڈ‬ȆȉȆȸ ȧ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɝ ʊɛȯɦȄࢫɁ Ȩ ɘɦȄࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࢫɯ ‫ ٕڈ‬ɨɏ

ࢫȓʊɱȆɢɭǻɼࢫ֗ȓțɽɨ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭֿ Ȇȉࢫɯ ‫ ْڈ‬ɛֺ ɏࢫɵ ɏࢫȓɱȆɀ Ȩ ȉࢫɰ ɽɐȗɮȗʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫɤ ɼȯɦȄࢫǴȆȷ ǹȲࢫȓɨǾȆȸ ɭࢫȓʊɱȆɢɭǻࢫɵ ɏࢫȆɳɸࢫɤ ǴȆȸ Șɱࢫ-1
.ȓȍɡȕȳ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɏࢫɯ ‫ ْڈ‬ɦǴȆȸ ɭ
- KHELFANE Karim & SAM Lyes, « La corruption, détournement de biens publics, Blanchiment
d’argent immunité des gouvernants », RASJEP, n0 3, 2009, Faculté de droit d’Alger, p112.
2
- HACHEMAOUI Mohammed, « La corruption politique en Algérie: L’envers de l’autoritarisme »,
in La corruption, La peur et la révolte, (GRAPON.A & HACHEMAOUI.M & MEDDEB.H
&MONGIN.O & SCHLEGEL.J), Esprit, 2011, p111.
3
-Ibid, p112.
.ࢫɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɞ ȲɽʈɽʊɴȉࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ ׀‬ɦࢫȓɭȆɐɦȄࢫȓʊɐɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫȒȯɮȗɐ‫ם‬ȄࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɛȆɘȕȄࢫ-4
5
- HACHEMAOUI Mohammed, « La corruption politique en Algérie: L’envers de l’autoritarisme »,
op.cit, pp.115 - 116.
ࢫȲȮȆȿ ࢫ֗14ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫɻȗȨ ɗȆɢɭɼࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɦȆȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫ֗2006ࢫ ʅ ȳɘʊɗ20ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗01-06ࢫɯ ɛȲࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫ -6
ࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ֗2010ࢫ‫ف‬؄ɮȗȎȷ ࢫ01ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗50ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗2010ࢫȔ ɼǷ 26ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗05-10ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭֿ Ȇȉࢫ‫ اﳌﺘﻤﻢ‬.2006‫ﻣﺎرس‬08ʏࢭ
.2011ࢫȳ ȋɽȗɟȄࢫ10ࢫȲȮȆȿ ࢫ֗44ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗2011ࢫȔ ɼǷࢫ02ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗15-11ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȆȉࢫɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼ
ɼ‫ࢫ כ‬ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-7
.ɻȸ ɘɱࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫʄ‫ڲ‬
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗01-06ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ58ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-8

62
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȆɺɡȸ ɭɼࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫȩ ȗɘɦࢫȆɸȰȆȬ ȕȄࢫȑ ȡ ȄɽɦȄࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȗɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɗȆɃ ׁ Ȇȉࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȓɐȊȆȗɭࢫȑ ɨɈ ȗȕ


.Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɪ ʊ‫ ܦݨ‬Ȗɼ
ࢫȆɮʊȷ ַ ࢫȓʊȎɳȡ‫ࢫ כ‬Ȕ ȆɈ ɨȸ ɦȄࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫȲȆɇ ǻࢫʏࢭࢫȆɺɦࢫɕɨȍȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬ȄࢫȲȆȍȗɏ‫ࢫ ט‬ɰ ؈ɐȊࢫȱȫ Ǹȕࢫɰ ǷࢫՌࢫ2
.ȓɛȯȉࢫɯ ‫ٮڈ‬ȆȉȆȸ ȧ ࢫȓȍɛȄȳ ɭࢫȑ ȣ ʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫɰ ؈ʈȲȆȍȗɏ‫ࢫ ט‬ɼǷࢫɰ ؈ʊɐʊȍɈ ɦȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ȓʈɽ‫ࢫ٭ڈ‬Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅ
ࢫȒ‫ف‬؅ɘɦࢫ֗ɷֺ ɏǷࢫɵ ʈȲɽɠȱ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇ‫ ֿ ܧݵ‬Ȇȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄɼࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݏݰ‬ɦࢫȓʊɗȄɼࢫɖ ɽȼ ɟࢫɣ ȸ ɮȕࢫɰ ǷࢫՌࢫ3
ࢫɖ ɽȼ ɡɦȄࢫɷȱɸࢫɵ ɮɄ ȗȕࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫȓɱɼȯɭࢫȓʊɨɮɏࢫȳȫ ǵࢫȭ ʈȲȆȕࢫɵ ɭࢫʃɲȮǷࢫȯȨ ɟࢫȔ Ȅɽɳȷ (05)ࢫȹ ɮȫ
ࢫȓʊɦȆɐɗࢫࢫɾ ȯɭࢫȓȍɛȄȳ ɮȉࢫɬɽɜȕࢫɰ Ƿࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏɼ.ɑɘȗɳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɦȆ‫ם‬Ȅɼࢫ֗ɰ ɽȋȵ ɦȄࢫȓʈɽɸࢫɵ ɏࢫȔ Ȇɭɽɨɐɭ
.ɻȗȨ ɗȆɢɭɼࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɦȄࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȆɸȯɮȗɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇʊɦ‫ך‬
ࢫȯɏȄɽɜɦȄࢫɰ ؈ȉࢫ ɻʊɗɼࢫ ،ɬȆɐɦȄࢫɎ ȆɈ ɜɦȄࢫʏࢭࢫȓʊǾȆɛɽɦȄࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȗɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ "ʎɲȆȝɦȄࢫȈ ȆȍɦȄ"ʏࢭࢫ Ɂ ɱࢫȆɮɟ
ࢫȔ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬Ȇȉࢫ ȩ ʈȳɀ ȗɦȄࢫ ȓʊɘʊɟ ࢫ ȆɄ ʆǷ .ɬȆɐɦȄࢫ Ɏ ȆɈ ɜɦȄࢫ ʎɭȯȬ ȗȸ ɭࢫ ə ʊɋɽȕࢫ ȯɳɏࢫ Ȇ‫ٮڈ‬ȆɏȄȳ ɭࢫ ȑ ȡ ȄɽɦȄ
.1‫وﻣﺤﺘﻮاﻩ‬
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɱࢫȆɮɟࢫ֗2ȓʊɭɽɮɐɦȄࢫȔ Ȇɜɘɀ ɦȄࢫɬȄȳ ȉǻࢫʏࢭࢫȓʊǾȆɳȞȗȷ ȄࢫȯɏȄɽɛࢫǴȆȷ Ȳǻࢫɣ ɦȰࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫə Ƀ Ƿ
.4ɻȗȨ ɗȆɢɭɼࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɨɦࢫȓʊɳɇɼࢫȓȀʊɸࢫǴȆȼ ɲǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ‫ࢫﻧ‬Ȇɮɟ .3ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɑɳɭࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȕ
ࢫȓʊɏȮȲࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑȊȄȳ ɦȄࢫȈ ȆȍɦȄࢫʏࢭࢫɁ ɱࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɰ Ƿࢫ‫ف‬؈ȼ ɲࢫ֗ɝ ȍȷ ࢫȆɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɗȆɃ ǻ
:ȓȿ Ȇȫ ࢫ֗ɻɳɭ51ʄ‫ڲ‬ǻࢫ25ࢫɵ ɭࢫȮȄɽ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫɅ ɐȊࢫɯ ʈȳȣ ȗɦ

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗01-06ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ06ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-1


ࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫȔ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬Ȇȉࢫȩ ʈȳɀ ȗɦȄࢫȓʊɘʊɡɦࢫȮȯȨ ‫ם‬Ȅࢫ֗2006ࢫ‫ف‬؄ɮɗɽɱࢫ22ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗415-06ࢫɯ ɛȲࢫ‫؟ ۜܣ‬ȆǾȳɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫ- :‫ اﻧﻈﺮ‬-
ࢫȲࢫȠ ࢫ֗ɻȗȨ ɗȆɢɭɼࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɦȆȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫȓȷ ȮȆȸ ɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɯ ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɰ ؈ʊɭɽɮɐɦȄࢫɰ ؈ɘɋɽɮɨɦ
.2006ࢫ‫ف‬؄ɮɗɽɱࢫ22ࢫʏࢭࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫ֗74ࢫȮȯɏ
ࢫȲȮȆȿ ࢫ֗25ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗Ȕ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬Ȇȉࢫȩ ʈȳɀ ȗɦȆȉࢫɰ ؈ɭȵɨ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ʊɭɽɮɐɦȄࢫɰ Ȅɽɏ‫ࢫ כ‬ȓɮǾȆɛࢫȮȯȨ ʆࢫ֗2007ࢫɪ ʈȳɗǷࢫ02ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫࢫȲȄȳ ɛࢫ-
.2007ࢫɪ ʈȳɗǷࢫ18ࢫʏࢭ
ࢫȔ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬Ȇȉࢫȩ ʈȳɀ ȗɦȄࢫǴȄȳ ȡׁ ࢫȓɮɌ ɳ‫ם‬ȄࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫȓɐȡ Ȅȳ ɭࢫɽȨ ɱ »ࢫ֗ȒȲɽɱࢫɰ ɼȲȆɸ :ࢫȳ Ɍ ɱȄࢫȓɈ ɜɳɦȄࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫɪ ʊɀ ɘȗɨɦࢫ-
ࢫ֗Ȓ‫ف‬؈ɭࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗2015ࢫȓɳȸ ɦࢫ02ࢫȮȯɏࢫ֗ʎɲɽɱȆɜɦȄࢫȟ Ȩ ȍɨɦࢫȓʊɮʆȮȆɠ‫ࢫ כ‬ȓɨȣ ‫ם‬Ȅࢫ֗«ɚ Ȇɗ‫ ך‬ɼࢫɑɛȄɽɦȄ
.365ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ363ࢫɵ ɭࢫȾ ࢫ֗ȓʆȆȣ ȉ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗01-06ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ09ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫࢫ-2
ࡧȓ ʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࡧɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɰ ؈ɐȗʆࡧȮȆȸ ɘɦȄࡧȓȨ ɗȆɢ‫ࡧם‬Ȇɮɏ Ȯ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ01-06ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ16ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫ-3
ࡧʏࡩࡧȓʊɭȆɌ ɱࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɼǷࡧȓʊɭȆɌ ɱࡧȔ Ȇɭȯ ȫ ࡧɰ ɽ ɭȯ ɜʆࡧɵ ʆȱ ɦȄࡧɰ ؈ʈȲȆȍȗɏ‫ࡧ ט‬ɼǷࡧɰ ؈ʊɐʊȍɈ ɦȄࡧȾ Ȇ‫ࡧ כ ܧ ݵ‬ɣ ɦȰࡧʏࡩࡧȆɮȉࡧ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ
ࡧɅ ʊʋȍȕࡧɤ ȆɢȻ Ƿࡧɑʊɮȡ ࡧə ȼ ɟɼࡧɑɳɭࡧɻɱǸȻ ࡧɵ ɭࡧʏ‫ڴ‬ȫ ȄȮࡧȓȉȆɛȲࡧɬȆɌ ɳɦࡧɑɄ Ȭ ȕࡧɰ ǷࡧȓɮʊɛࡧɻɦࡧȆɭࡧɪ ɠɼǷࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɪ ʈɽ Ȩ ȕࡧɤ Ȇȣ ɭ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࡧ֗«Ȇɮ‫ࡧ٭ڈ‬ɤ ɽ ɮɐ‫ם‬Ȅࡧɯ ʊɌ ɳȗɦȄɼࡧɑʉȳȼ ȘɨɦࡧȆɜɗɼࡧɤ Ȅɽ ɭ‫כ‬
ࢫȮȆȸ ɘɦȄࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɨɦࢫȓʊɳɇɽɦȄࢫȓȀʊɺɦȄࢫȓɨʊɡȼ ȖࢫȮȯȨ ʆࢫ֗2006ࢫ‫ف‬؄ɮɗɽɱࢫ02ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗413-06ࢫɯ ɛȲࢫ‫؟ ۜܣ‬ȆǾȲࢫɬɽȷ ȳɭࢫࢫ-4
ࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫȑ ȡɽɮȉࢫɯ ɮȗɭɼࢫɤ ȯɐɭࢫ֗2006ࢫ‫ف‬؄ɮɗɽɱࢫ 22ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗74ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗Ȇɸ‫ف‬؈ȷ ࢫȔ ȆʊɘʊɟɼࢫȆɺɮʊɌ ɳȕɼࢫɻȗȨ ɗȆɢɭɼ
.2012ࢫʅ ȳɘʊɗࢫ15ࢫʏࢭࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫ֗08ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗2012ࢫʅ ȳɘʊɗࢫ07ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗64-12ࢫɯ ɛȲࢫ‫؟ ۜܣ‬ȆǾȳɦȄ

63
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȩ ʈȳɀ ȗɦȄࢫɼǷࢫȩ ʈȳɀ ȗɦȄࢫɬȯɏ ࢫ֗3Ɏɼȳȼ ɦȄɼࢫȓɟȲȆȼ ‫ם‬Ȅ֗2ǴȆɘȫ‫ ל‬،1ȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȕ ȄȯǾȆɐɦȄࢫɅ ʊʋȍȕ -
ࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄࢫɰ ɼȆɐȗɨɦࢫɻɀ ɀ ȫ ࢫȯɜɗࢫȹ ɭȆ‫ݍݵ‬ȄࢫȈ ȆȍɦȄࢫȆɭǷ .5Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫǴȄȳ ț‫ࢫ ל‬،4Ȕ Ȇɢɨȗɮ‫ם‬ȆȉࢫȈ ȰȆɢɦȄ
ࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫ֗ȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȕ ȄȯǾȆɐɦȄࢫɪ ʈɽȨ ȕɼࢫə ȼ ɟɼࢫɑɳȿ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɱࢫɻʊɗɼࢫ،Ȕ ȄȮɽȡ ɽ‫ם‬ȄࢫȮȄȮ‫ف‬؅ȷ Ȅɼ
.6ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅ
:(18-04)ࡧȓʊɨɜɐɦȄࡧȔ ȄȳțǺ‫ם‬ȄɼࡧȔ ȄȲȯ Ȭ ‫ם‬Ȅࡧɵ ɭࡧȓʆȆɛɽ ɦȄࡧɰ ɽ ɱȆɛࡧ -‫ب‬
ࢫɑɮɛɼࢫ ȓʊɨɜɐɦȄࢫ Ȕ Ȅȳ țǺ‫ם‬Ȅɼࢫ Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫ ɵ ɭࢫ ȓʆȆɛɽɦȄࢫ ʄ‫ڲ‬ǻ،718-04‫ ࢫرﻗﻢ‬ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ ɖ ȯ‫ٱڈ‬
ࢫɷȱɸࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȳɗɽȗȕࢫʅ ȱɦȄࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬ɯ ʈȳȣ ȗȉࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫɬȆɛࢫȯɜɦɼ.Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ɤ Ȇɮɐȗȷ Ȅ
ࢫɼǷࢫ ،9ȓɏȆɳɀ ɦȄɼࢫȓɏȄȲȵɦȄࢫ ،8ɞ ֺ ‫ ْڈ‬ȷ ‫ ט‬ɼࢫȠ Ȇȗɱ‫ࢫ ל‬ɑʊȍɦȆȉࢫȓɘɨȗȬ ɭࢫȄȲɽȿ ࢫȱȫ Ǹȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬ʏ‫ࢫ ۂ‬ȆɳɸࢫȆɳɮ‫ࢫٱڈ‬Ȇɭɼࢫ.12ɪ ʊɺȸ ȘɦȄࢫ֗11‫ﺘﻌﺎﻣﻞ‬ɦȄɼࢫɤ ȴȆɳȗɦȄࢫɼǷࢫ،10ȳʆȯɀ ȗɦȄɼࢫȮȄ‫ف‬؈ȗȷ ‫ט‬
.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ɪ Ȩ ɭࢫɰ ɽɢȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫɤ ȄɽɭǷࢫȥ ȗɴȕ
ࢫɬȳȡ ɼࢫ֗ȓʊɐȍȕࢫɼǷࢫȓʊɨȿ ǷࢫǴȄɽȷ ࢫȓɘɨȗȬ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɵ ɭࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫ֗ȆɄ ʆǷࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȳɛǷ 
ࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫȳ ɀ ȧ ࢫȆɮɟ .27‫و‬02،22/17ࢫȮȄɽ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȔ Ȇȋɽɜɐ ȊࢫȆɺɀ ȫ ɼࢫ،ȮɽɐɦȄɼࢫɅ ʈȳȨ ȗɦȄɼࢫɎɼȳȼ ɦȄ
.29ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫʏࢭࢫȓʊɐȍȗɦȄ

ࡧȄȱ ɸࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬Ȅࡧɯ ǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧɅ ʊʋȍȕࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȑ ɛȆɐʇ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ42ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫ-1
.«ɤ Ȇȣ ‫ם‬ȄࡧȄȱ ɸࡧʏࡩࡧɤ ɽ ɐɘ‫ם‬Ȅࡧʅ ȲȆȸ ɦȄࡧɑʉȳȼ ȘɦȄࡧʏࡩࡧȒȲȳɜ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȋɽ ɜɐɦȄࡧȹ ɘɳȉࡧࡧ֗ɰ ɽ ɱȆɜɦȄ
ࡧȔ Ȅȯ ǾȆɐɦȄࡧɵ ɭࡧȄǴȵȡ ࡧɼǷࡧֺ ɟࡧȄȯ ɮ ɏ ࡧʃɘȫ ǷࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ɪ ɠ ...ࡧȑ ɛȆɐʇ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ43ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫ-2
.«ɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬Ȅࡧɯ ǾȄȳ‫ݍݨ‬Ȅࡧɾ ȯ ȧ ǻࡧɵ ɭࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧɪ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅ
ࡧɯǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȔ Ȇȋɽ ɜɐɦȄࡧɰ ɽ ɱȆɛࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬ȄࡧȓɟȲȆȼ ‫ם‬Ȇȉࡧȓɨȝɮȗ‫ם‬ȄࡧɬȆɢȧ‫ࡧ כ‬ɝ ʊȍɈ ȕ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ52ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫ- 3
ࡧȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࡧɪ ȝɮȉࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬Ȅࡧɯ ǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄࡧʏࡩࡧɎ ɼȳȼ ɦȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȑ ɛȆɐʉɼࡧ֗ɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬Ȅ
.«Ȇɺȸ ɘɱ
.ɻȸ ɘɱࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ36ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-4
.ɻȸ ɘɱࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ37ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-5
ࡧǸȼ ɴɱࡧɰ Ƿࡧȩ ɮȸ ʇࡧַ ࡧȆɺɘȼ ɟɼࡧȮȆȸ ɘɦȄࡧȔ Ȅȯ ǾȆɏ ࡧɪ ʈɽ Ȩ ȕࡧɑɳɭࡧɪ ȡ Ƿࡧɵ ɭ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ59ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫ-6
.«ȓȉȆɛȳɨɦࡧȓɐɃ Ȇȫ ...ɖ ȲȆɀ ɭࡧʅ ȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɯ ʊɨɛׁ Ȇȉ
ࢫɤ Ȇɮɐȗȷ ȄࢫɑɮɛɼࢫȓʊɨɜɐɦȄࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɦȆȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫ2004ࢫ‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ25ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗18-04ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɛࢫ-7
.2004ࢫ‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ26ʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗83ࢫȮȯɏࢫȠ ࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȲȆȣ ȕ‫ ט‬ɼ
.ɻȸ ɘɱࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭ12ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-8
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ֗18-04ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ17ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-9
.ɻȸ ɘɱࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ19ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-10
.ɻȸ ɘɱࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭ17ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-11
.ɻȸ ɘɱࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ16‫و‬15ࢫɰ ȆȕȮȆ‫ם‬Ȅ-12

64
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫ‫ف‬؈ɓࢫȓɈ ȼ ɲ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫʏࢭࢫɰ ؈ɇ Ȳɽȗ‫ם‬Ȅࢫɰ Ȇɭȳȧ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɖ ȯ‫ࢫٱڈ‬ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸ ࢫ،ȳɭ‫ࢫ כ‬ȓɜʊɜȧ ࢫʏࢭɼ
ࢫȄȱɺɦࢫɷȲȄȯȿ Ǽȉࢫ ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȇ‫ ࢫﻓ‬.‫ﻢ‬ɺɦȆɮɏǷࢫȒȳɮțࢫɵ ɭࢫ ،Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇȫ ࢫɻ ȡ ɽȉࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅ
ࢫɂ ȳɐȖɼ֗ȒȳɸȆɌ ɦȄࢫɷȱɸࢫ‫ آ ۜܣ‬ɘȗɦࢫȯȧ ࢫɑɃ ɽɦࢫɪ ȫ ȯȕࢫȯɛࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɦȆȉࢫȾ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄ
ࢫɁ ɀ ȫ ࢫȆɮɟࢫʎǿȆɄ ɜɦȄࢫɼǷࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫȑ ɱȆ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫǴȄɽȷ ࢫȈ ȆɜɐɦȄɼࢫɯ ʈȳȣ ȗɨɦࢫȓ‫ ܷݰ‬Ȅɼࢫȓɘɀ ȉ
.ɑɮȗȣ ‫ם‬Ȅࢫȹ ɮʆࢫʅ ȱɦȄࢫȳ Ɉ ‫ݍݵ‬Ȅࢫɯ ‫ ݯݨ‬ɼࢫ‫ء ۜܢ‬ȆɮȗȕࢫȓɏȮȄȲࢫȔ Ȇȋɽɜɏ
:ȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࡧȓȨ ɗȆɢɮȉࡧɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧ-‫ت‬
ࢫɑɭࢫɝ ʊȸ ɴȗɦȄࢫɰ Ȇɗࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫȆɺɨɔȗȸ ʇࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄࢫɵ ɮɃ ࢫȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫȲȆȍȗɏȆȉ
ࢫʏࢭࢫɯ ɸȆȸ ʇࢫɰ ǷࢫɻɱȆȻ ࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɵ ɭࢫȓȨ ɗȆɢ‫ם‬ȄɼࢫȓʆȆɛɽɦȆȉࢫȓɘɨɢ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɺ‫ݍݨ‬Ȅࢫə ɨȗȬ ɭ
ࢫ06-05 ‫ࢫرﻗﻢ‬ȳɭ‫כ‬ ࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȲȯȿ Ȅࢫȟ ʊȧ ࢫ.1ʎɢɳȍɦȄࢫɬȆɌ ɳɦȆȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɭࢫɣ ɦȰࢫʏࢭࢫȆɮȉࢫ֗ɻɳɭࢫȓʆȆɛɽɦȄ
:ɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫɯ ɏȮࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɖ ȯ‫ࢫٱڈ‬ʅ ȱɦȄࢫ2ȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅ
.ȓʊǾȆɛɼࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȕࢫɑɃ ɼࢫ-
.Ȕ ȆɏȆɈ ɜɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȆɭࢫɝ ʊȸ ɴȗɦȄࢫȳ ɇ Ȅࢫɰ ؈ȸ Ȩ ȕ -
.3ɑɮɜɦȄɼࢫȓɐȊȆȗ‫ם‬Ȅࢫʏ‫ڲ‬Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȯɏȄɽɛࢫȚ Ȅȯȧ ǻࢫ-
ࢫȓʊɀ ‫ ܨݵ‬ɦȆȉࢫɑȗɮȗʆࢫȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫȓȨ ɗȆɢ‫ ۚܣࢫם‬ɇɽɦȄࢫɰ ȄɽʆȯɦȄࢫǴȆȼ ɲǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ȄȱɸࢫɁ ɱࢫȆɮɟ
ࢫɾ ɽȗȸ ɭࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫ ȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫ ȓȨ ɗȆɢ‫ ࢫם‬ȓʊɨȨ ɭࢫ ɰ Ȇ‫ ࢫݍݨ‬ǴȆȼ ɲǻࢫ Ȅȱɟɼࢫ ֗4ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫ ɤ ֺ ɜȗȷ ‫ ט‬ɼࢫ ȓʈɽɳɐ‫ם‬Ȅ
ࢫࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ‫ ל‬ɼࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȗɦȄࢫ ɵ ɭࢫ ȓɏɽɮȣ ɭࢫȳɭ‫ ࢫ כ‬Ȅȱɸࢫ ɵ ɭࢫ ȓȝɦȆȝɦȄࢫ ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ ș ɐɃ ɼࢫ Ȇɮɟࢫ ֗5‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‬
.ȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫɂ ȳɔɦࢫȓʊǾȆɛɽɦȄ
ɞ ȲȆɮ‫ݍݨ‬Ȅࡧɰ ɽ ɱȆɛ -‫ث‬
ࢫɵ ɭࢫȆɸȲȆȍȗɏȆȉࢫ֗ʎɠȳɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫȒȳɸȆɋ ࢫɯ ʈȳȣ ȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊ‫ם‬ȆɐɦȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫȓɗȆɠࢫș ɜɘȕȄࢫ
ࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɰ ɽɢȕࢫɣ ɦȱȋɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬ȓɨɮɐȗȸ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȲȮȆɀ ɭࢫɰ ؈ȉ

ࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȓɮɌ ɱ‫ כ‬ɼࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫǴɽɃ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȷ ȄȲȮ )ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɵ ɭࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫʎɢɳȍɦȄࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫȓʆȆɛɼࢫ֗ȓɨʊɄ ɗࢫɚ Ȇɺɨɭࢫ-1
ࢫȓ ʊɨɠ֗ࢫȓʊɭɽɮɐɦȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬ȄɼࢫȓɦɼȯɦȄࢫɎȳɗࢫ֗ࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫ‫ف‬؈ȗȸ ȡ Ȇ‫ם‬ȄࢫȒȮȆɺȻ ࢫɪ ʊɳɦࢫȒȳɟȱɭࢫ֗(ࢫ ɤ ɽɐɘ‫ם‬ȄࢫȓʈȲȆȷ ࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄ
76ࢫȾ ࢫ֗ࢫ2013،ࢫ1ࢫȳ ǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ࢫȓʈȲȄȮ‫ࢫ ל‬ɬɽɨɐɦȄɼࢫɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅ
ࢫɤ ȯɐɭࢫ֗2005ࢫȔ ɼǷࢫ28ʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗59ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗ࢫȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫɝ ɨɐȗɭࢫ֗2005ࢫȔ ɼǷࢫ23ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗06-05ࢫࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭǷࢫ- 2
ࢫȓ ʊɨʈɽȡ ࢫ19ʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗47ࢫȲࢫȠ ࢫ֗ȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɮɄ ȗ‫ם‬Ȅࢫ֗2006ࢫȓʊɨʈɽȡ ࢫ15ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗ࢫ09-06ࢫɯ ɛȲࢫȳɭֿ Ȇȉࢫɯ ɮȗɭɼࢫɤ ȯɐɭ
.2006
.ɻȸ ɘɱࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫʄ‫ڲ‬ɼ‫ࢫ כ‬ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ- 3
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗06-05 ɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ6ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ- 4
.ɻȸ ɘɱࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ8ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-5

65
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȄɽȀ‫ݏݨ‬ʆࢫɰ Ƿࢫɯ ɺɦࢫȯȉࢫַ ࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫ‫ ۗܣ‬ɡȕȳ ɭࢫɰ Ƿࢫȯȣ ɱࢫɝ Ɉ ɳ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭɼࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ ȄɽɭǷ
.1ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫȲȯɀ ɭࢫǴȆɘȫ ǻ
ࢫ֗ȓʈȳȨ ȍɦȄɼࢫȓʆ‫ف‬؄ɦȄࢫȓʈɽ‫ݍݨ‬ȄࢫȮɼȯ‫ݍݰ‬ȄࢫȓȉȆɛȲࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫ،Ȕ Ȇʊȧֺ ȿ ࢫȒȯɐȊࢫɞ ȲȆɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ɭࢫɑȗɮȗȕ
ࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȓȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫȓȉȆɛȲࢫʏࢭࢫȲɼȮࢫȆɺɦࢫȟ ʊȨ ȉࢫ֗Ȇɸ‫ف‬؄ɏࢫȳɮȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɑǿȆɄ ȍɦȄࢫɪ ɠࢫȓȉȆɛȲࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭ
ࢫɑǿȆɄ ȍɦȄࢫɪ ɠࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɮʊɌ ɳȗɦȄɼࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȗɦȄࢫɝ ʊȍɈ ȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳɺȸ ȖࢫȆɮɟ .ɖ ȳɀ ɦȄࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅɼ
.ࢫȒȲȯɀ ‫ם‬ȄɼࢫȒȮȲɽȗȸ ‫ם‬Ȅ
ࢫʅ ȱɦȄࢫ ،2ɞ ȲȆɮ‫ݍݨ‬Ȇȉࢫ ɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ 10-98ࢫ ɯ ɛȲࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫ Ɏȳȼ ‫ם‬ȄࢫȲȯȿ Ȅࢫ ȯɜɦɼ
ࢫȓʆȯɐȍɦȄࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫȓʈȳʆȯɭࢫȆɺɮɸǷࢫɵ ɭࢫ֗ȓʈȵɟȳɭࢫȓʈȳʆȯɭࢫ11ɞ ȲȆɮ‫ݍݨ‬ȄࢫȒȲȄȮǻࢫɾ ɽȗȸ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȚ ȯȨ ȗȷ Ȅ
ࢫȽ ɔɦȄࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫȓʈȳʆȯɭࢫȔ Ȇʊȧֺ ȿ ࢫɵ ɭࢫȆɜȉȆȷ ࢫș ɱȆɠࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ֗ࢫȓɜȧֺ ɦȄࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫɬȆɺɭࢫʄ‫ڲ‬ ɽȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ
ࢫɑʊɮȣ ȉࢫȆɸȯɮȉࢫɬɽɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭֺ ɐȗȷ ‫ࢫ ט‬ȓʈȳʆȯɭࢫɑɭࢫɝ ʊȸ ɴȗɦȆȉࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɪ ɮɐȖɼࢫȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄɼ
ࢫ֗ȓʊɨɮɏࢫɪ ɠࢫȯɐȊࢫɰ ؈ʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɰ ؈ɨɭȆɐȗɮɨɦࢫȓɸɽȍȼ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȆȉࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫȔ ȄȰࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅ
.ȓȉȆɛȳɦȄࢫǴȄȳ ȡׁ ࢫȓʆȯɐȍɦȄࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫȓʈȳʆȯɭࢫɪ ȫ ȯȗȕࢫȆɸȯɐȌɼ
ࢫȯɐʇࢫȰǻࢫ֗ɖ ȳɀ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫȓʊɨɮɏࢫʏࢭࢫȄȴȲȆȉࢫȄȲɼȮࢫȑ ɐɨʆࢫʎɠȳɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫȩ ʈȳɀ ȗɦȄࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬ɑɭ
.3ȠȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫɑɭࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɑʊɮȡ ࢫȓɐȊȆȗɭࢫɵ ɭࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɵ ɡɮȗȗɦࢫȆʊȷ Ȇȷ Ƿ
ʎɲȆՌՌȝɦȄࡧȟ Ȩ ȍՌ‫ם‬Ȅ
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȔ Ȇʊɨɮɏ ࡧʏࡩࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧɤ ֺ ɔȗȷ Ȅ
ࢫɵ ɭࢫ،ȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ə ɨȗȬ ɭࢫɵ ɭࢫȔ ȆȉȆɀ ɐɨɦࢫɝ ɜȨ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɨǾȆɈ ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫فࢫ כ‬ ؄ȗɐȖ
ࢫȓʊ‫ﻤﻠ‬ɐɦȄࢫȓʊɘʊɡɦȄࢫȮȆȣ ʆǻࢫʏࢭࢫȆȿ ɽɀ ȫ ࢫȓɨɢȼ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɮɡȕࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ɯ ɺɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫ ɾ ‫ف‬؄ɡɦȄࢫɪ ɠȆȼ ‫ם‬Ȅ
ࢫɯ ȸ Șȕࢫ Ȕ Ȇɭȯȫ ɼࢫ ɑɨȷ ɼࢫ ȓȗȉȆțɼࢫ ȓʊɨȿ Ƿࢫ ɤ ȄɽɭǷࢫ ʄ‫ڲ‬ǻࢫ ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬ɷȱɸࢫ ɪ ʈɽȨ ȗɦ
ࢫɯ ɨɐȖࢫɰ Ƿࢫɰ ɼȮࢫɕɦȆȍ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɪ ʈɽȨ ȗɦࢫȑ ʊɦȆȷ ǷࢫȮȆȣ ʆǻࢫʅ ȲɼȳɄ ɦȄࢫɵ ɭࢫȩ ȍȿ ǷࢫȯɜɗࢫȄȱɦ .‫ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ‬
.ȓʊɮȷ ȳɦȄࢫȔ Ȇɺ‫ݍݨ‬ȄࢫȆ‫٭ڈ‬
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɇ Ȇȸ ȎɦȄࢫɵ ɭࢫȠȲȯȗȕࢫ،Ȓȯʆȯɏࢫɤ ȆɢȻ Ƿɼࢫȑ ʊɦȆȷ Ǹȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨ‫ࢫﻋﻤ‬ɣ ɦȱȉࢫɯ ȗȕ
ࢫɰ Ȇɭȴࢫɵ ɭɼࢫȳȫֽ ࢫɰ Ȇɢɭࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؈ɔȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȆ‫ ْڈ‬ɐʊȍɇɼࢫ،ȓʊɨɮɐɦȆȉࢫȓɈ ʊȨ ‫ם‬Ȅࢫɖ ɼȳɌ ɦȄࢫȑ ȸ Ȩ ȉࢫ֗ȯʊɜɐȗɦȄ

ࢫ‫ ۗܣ‬ɨȧ ࢫȔ ȄȲɽȼ ɴɭࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȮɽɺ‫ݍݨ‬Ȅࢫ֗ɽɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȯɮȨ ɭࢫ‫ࢫ ד‬ȯȍɏ ࢫ-1
.480ࢫȾ ࢫ֗2007ࢫ֗Ȕ ɼ‫ف‬؈ȉࢫ֗ȓʊɛɽɜ‫ݍݰ‬Ȅ
ࢫ֗1979ࢫȓʊɨʈɽȡ ࢫ21ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗07-79ࢫɯ ɛȲࢫࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɯ ɮȗʈɼࢫɤ ȯɐʇࢫ֗ࢫ1998ࢫȔ ɼǷࢫ22ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗10-98ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɛࢫ-2
. 1998ࢫȔ ɼǷࢫ22ʏࢭࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫ֗61ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗ɞ ȲȆɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɮɄ ȗ‫ם‬Ȅ
.ɻȸ ɘɱࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ100ࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫ75ࢫȮȄɽ‫ם‬Ȅࢫ- 3

66
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓɈ ȼ ɲ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫɰ ɽɇ Ȳɽȗ‫ם‬ȄࢫȆɺɭȯȬ ȗȸ ʇࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɚ ȳɈ ɦȄࢫɣ ɨȕࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȑ ʊɦȆȷ Ǹȉࢫȯɀ ɜʈɼ.‫ﻵﺧﺮ‬
ࢫɤ ɽȿ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɺɨʈɽȨ ȕࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȇ‫ ْڈ‬ɐʊȍɇɼࢫȆɸȲȯɀ ɭࢫɵ ɏࢫɻʈɽɮȗɦȄࢫȯɳɏࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ל‬
.Ȇ‫ٮڈ‬ȄȰࢫʏࢭࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫȒȲɽɀ ȉࢫȆ‫ ٰڈ‬Ǹɟɼࢫ
 ɼȯȍȕࢫȔ Ȇɢɨȗɮɭɼ
ࢫɰ ؈ɭȳȣ ‫ם‬Ȅࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫɻʈɽɮȗɦȄɼࢫȓɏȮȆȬ ‫ם‬ȄࢫȆɺɦֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɯ ȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɚ ȳɈ ɦȄɼࢫȑ ʊɦȆȷ ‫ࢫ כ‬Ȯȯɐȗȕ
ࢫȒȲɽɠȱɭࢫș ȸ ʋɦࢫȓɨɮɐȗȸ ‫ם‬ȆȍʊɦȆȷ ‫ࢫ כ‬ɷȱɸ ࢫ.ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫȓ ɏɼ‫םﺸﺮ‬Ȅࢫȓɘɀ ɦȄࢫǴȆɘɃ ׁ
ࢫɎ Ȅȳ ȿ ࢫȳɭֿ Ȇɗ.Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫ‫ف‬؈ȝɡɦȄࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫ‫ ۗܣ‬ɡȕȳɭࢫȯɳɏࢫɞ Ȇɳɸࢫ ɰ ɽɢʆࢫȯɛࢫȆɮɱǻɼࢫ ،ȳɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɪ ʊȎȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫɵ ɭࢫȓɜʈȳɇ ࢫɼǷࢫȓɨʊȷ ɼࢫȓȨ ɗȆɢ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇȡ Ȳࢫə ȼ ɟࢫȆɮɨɠɼࢫ֗ɬȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭࢫɤ Ȇȡ Ȳࢫɰ ؈ȋɼࢫɯ ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫȳɮȗȸ ɭ
ࢫȲɽɈ ȗɦȄࢫȑ ɱȆȡ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȄȱɸ .Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȑ ɐȿ Ƿࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫɖ Ȇȼ ȘɟȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽɭȳȣ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɏࢫȆɮɨɠࢫ֗Ʌ ʊʋȍȗɦȄࢫɚ ȳɇ
ࢫȓʊɨɮɏࢫʏࢭࢫɯ ɸȯɏȆȸ Ȗࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫɾ ȳȫ Ƿࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫȚ ȯȨ ʆࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫʅ ȱɦȄࢫʏ‫ڊ‬ɽɦɽɳɡȗɦȄɼࢫ‫ ׿ܣ‬ɨɐɦȄ
ࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɼǷ(ɤ ɼ‫ࢫ כ‬ȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ)ࢫȒȳȻ ȆȍɭࢫɅ ʊʋȍȗɨɦࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɷȱɸࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉࢫɰ ɽɭɽɜʊɗ.Ʌ ʊʋȍȗɦȄ
.(ȟ ɦȆȝɦȄࢫȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ)ȓʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄࢫȑ ʊɦȆȷ ‫ࢫ כ‬ɬȄȯȬ ȗȷ ȆȉࢫɼǷ(ʎɲȆȝɦȄࢫȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ)ȓʊɱɽɱȆɛࢫȔ Ȇɗȳɀ ȕࢫɬȄȳ ȉǻ
ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ȑ ɨɈ Ռ‫ם‬Ȅ
ɞ ɽ ɳȍɦȄࡧʄ‫ڲ‬ǻȒȳȻ ȆȍɭࡧǴɽ ‫ݏݨ‬ɦ‫ࡧﺑﺎ‬ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫɚ ȳɈ ɦȄࢫȑ ɐȼ Șɦࢫɣ ɦȰɼࢫ֗ȆɜʊɛȮࢫȄȯʆȯȨ ȕࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɚ ȳɇɼࢫȓɐʊȍɇ ࢫȯʆȯȨ ȕࢫ‫ﻳﺼﻌﺐ‬
ࢫʏࢭࢫɪ ȝɮȗȕࢫȓɟ‫ف‬؅ȼ ɭࢫȓɭȆɏࢫɚ ȳɇ ࢫɞ Ȇɳɸࢫɰ Ƿࢫַ ǻࢫ֗ȓɏȳȸ ȊࢫȆɸȲɽɈ ȕࢫȓȿ Ȇȫ ࢫɤ Ȇȣ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫȓɨɮɐȗȸ ‫ם‬Ȅ
.ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȓȡ ȲȯɦȆȉࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȆʆȄȵ ɭࢫɵ ɭࢫɷȳɗɽȕࢫȆ‫ࢫם‬Ȅȳ Ɍ ɱࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɤ Ȇɮɐȗȷ Ȅ
ࢫɯ ȗʆࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬ȆȉࢫȓɱȆɐȗȷ ַ Ȇȉࢫɯ ɺɦȄɽɭǷࢫȄɽɄ ʊȎʆࢫɰ Ƿࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄɽȍɡȕȳɭࢫɑʊɈ ȗȸ ʇ
ࢫȆɛֺ Ɉ ɱȄࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫɪ ȧ Ȅȳ ɭࢫɤ ɼǷɼȯȍȕࢫɰ Ǹȉࢫɣ ɦȰɼࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɏࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ
ࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫȔ Ȇʊɨɮɐɦࢫȑ ʊɦȆȷ ǷࢫȒȯɏ ࢫɞ Ȇɳɸɼࢫ.Ȇȍɀ ȫ ࢫַ Ȇȣ ɭࢫ‫ف‬؄ȗɐȖࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɰֿ ࢫ،ɞ ɽɳȍɦȄࢫɵ ɭ
ࢫɤ ȄɽɭǸȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɤ ȄȯȍȘȷ Ȅɼ Ƿ (ɤ ɼ‫ࢫ כ‬ɎȳɘɦȄ)ɣ ɳȍɦȄࢫɾ ȯɦࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɎȄȯʆǼɟ
(ȟ ɦȆȝɦȄࢫɎȳɘɦȄ)ɵ ʈȳȫ ǵࢫȾ Ȇ‫ ܧݵ‬Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɸɽȍȼ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ ט‬ɪ ɜɳȉࢫɼǷࢫ(ʎɲȆȝɦȄࢫɎȳɘɦȄ)‫اﻟﺒﻨﻚ‬
ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɎȳɘɦȄ
‫ اﻟﺒﻨﻮك‬ɾ ȯ ɦࡧȓɏ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ɏ Ȅȯ ʆǻ
ࢫɷȱɸࢫȦ Ȇȣ ɱׁ ࢫȓɮɺ‫ם‬ȄࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɰ ؈ȉࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫ ɰ ɼȆɐȖ
ࢫș Ȩ ȍȿ ǷࢫȆɳɸ .ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣࢫ כ‬ʊȍɭࢫɬȆɭǷࢫȆɳɭǵࢫȄȰֺ ɭࢫș Ȩ ȍȿ Ƿࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰַ ࢫ֗ȓɮɺ‫ם‬Ȅ
ࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȆɺɭȯɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭȯ‫ݍݵ‬ȆȉࢫȆɜʊțɼࢫȆɇ ȆȍȕȲȄࢫȓɈ ȍȕȳɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏ

67
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȯȡ ɼࢫȄȰǻࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȓɘʊɌ ɳɦȄࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȳʈȳɮȕࢫȆɺɦֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɵ ɡɮ ʆࢫɵ ʆǷࢫ֗ɎȄȯʆ‫ࢫ ל‬Ȕ Ȇʊɨɮɏࢫȓȿ Ȇȫ
.ɻʊɘɋɽɭࢫȯȧ ǷࢫɼǷࢫɣ ɳȍɦȄࢫǺɇ Ȅɽɇɼࢫɯ ɏȮ
ࢫ‫ف‬؈ȡ Ǹȕࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȆɭǻࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫǸ‫ݏݨ‬ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɎȄȯʆ‫ࢫ ל‬Ȕ Ȇʊɨɮɏࢫɯ ȗȕ
.(‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ɣ ɳȍɦȄࢫʏࢭࢫȒȳȻ ȆȍɭࢫɎȄȯʆ‫ࢫ ל‬ɼǷ (‫ࢫ)أوﻻ‬ɵ ǾȄȵ ‫ݍݵ‬Ȅ
:ɵ ǾȄȵ‫ݍ ݵ‬Ȅࡧ‫ف‬؈ȡ Ǹȕࡧȯ ɜɏ ࡧ-‫أوﻻ‬
ࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɖ ȳɀ ȕࢫș Ȩ ȕࢫɻɳǾȄȵ ȫ ࢫɑɃ ɽȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫɬȆʊɛࢫʏࢭࢫ،ȓɜʈȳɈ ɦȄࢫɷȱɸࢫɪ ȝɮȗȕ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ כ‬ɼࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɑɄ ʆࢫʎɢɦࢫɵ ǾȄȵ ‫ݍݵ‬Ȅࢫɷȱɸࢫȩ ɳɮȉࢫɻȗɺȡ ࢫɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɻʊɗࢫɬ‫ق‬؅ɨʆࢫȯɜɏ
.Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬Ȅࢫɖ ȯ‫ݍݸ֗ࢫ٭ڈ‬Ȅ...
ࢫ֗ȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫȄȱɸࢫ֗Ǵֺ ɮɐɦȄࢫɵ ɭࢫɵ ɡɮɭࢫȲȯɛࢫ‫ف‬؄ɟǷࢫȈ ȄȱȗՌȡ ַ ࢫȯɜɐɦȄࢫȄȱɸࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫɣ ɳȍɦȆʁɐȸ ʇ
ࢫȒȯɭࢫ‫ف‬؆ɟֿ ࢫȓɸɽȍȼ ‫ם‬ȄࢫɻɦȄɽɭǷࢫʎɘȬ ʊɗࢫɪ ʊɮɐɨɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫȆɭǷ .ȩ ȋȲࢫɝ ɜȨ ʆࢫɽɺɗࢫɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭɼ
.1ȓɀ ȗȬ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫȓɐȊȆȗɭɼࢫ‫ﺔ‬Ɍ ȧֺ ɭࢫʅ ǷࢫȮɽȡ ɼࢫɬȯɏࢫɵ ɭࢫȯɟǸȗʆࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ‫ﻣﻤﻜﻨﺔ‬
ࢫȓɮʊɜɦࢫɵ ǾȄȵ ‫ݍݵ‬ȄࢫȔ ȆʈɽȗȨ ɭࢫ ȴɼȆȣ ȕࢫɬȯɏ ࢫ ،ȯɜɐɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɆ ‫ف‬؅ȼ ʇ
ࢫɬ‫ق‬؅ɨʆࢫɵ ɡɦࢫ.Ȕ ȆʈɽȗȨ ‫ם‬Ȅࢫȓɛȳȷ ࢫɼǷࢫə ɨȕࢫȓɦȆȧ ࢫʏࢭࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫǴȆɘɏ‫ࢫ ל‬ɽɸࢫʎɲȆțࢫɆ ȳȻ ɼࢫ֗ȓɳʊɐɭ
.2ȓɱȄȵ ‫ݍݵ‬ȄࢫȔ ȆʈɽȗȨ ɭɼࢫȓʈȳȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɮɄ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȗɦȄࢫɪ ɠࢫȰȆȬ ȕȆȉࢫɪ ȉȆɜ‫ם‬Ȇȉ
ࢫɊ Ȇ‫ ࢫﻟﻼﺣﺘﻔ‬ɵ ǾȄȵ ‫ݍݵ‬Ȅࢫ ɷȱɺɦȆɮɐȗȷ Ȅࢫ ʄ‫ڲ‬ǻࢫ ،ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ȉ Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫ ɰ Ȱǻࢫ ȯɮɐʇ
ࢫɰ ɽɢȕࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫʅ Ƿࢫ.ȓɀ ȗȬ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɺ‫ݍݨ‬Ȅࢫɖ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫɯ ‫ ْڈ‬ɐȊȆȗɭࢫɤ Ȇɮȗȧ ȄࢫȮȆɐȍȘȷ ַ ࢫȓʊɗȆɠࢫȒȯɭࢫɯ ɺɦȄɽɭǸȉ
ࢫȆ‫ٮڈ‬ȆʈɽȗȨ ɮȉࢫȩ ʈȳɀ ȕࢫɯ ʆȯɜȗȉࢫȓɱȄȵ ‫ݍݵ‬Ȅࢫȳȡ Ǹȗȸ ɭࢫɬ‫ق‬؅ɨʆࢫȓʆȆɛɽɦȄࢫɂ Ȅȳ ɓֿ ࢫȆɜʊɜȨ ȕɼ .Ʌ ʊʋȍȗɨɦࢫȓɨʊȷ ɼ
ࢫ.ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɖ ȆȬ ȕࢫɾ ȳȫ Ƿࢫɂ Ȅȳ ɓǷࢫʅ ֿ ࢫɼǷࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ֺ ɀ Ȩ ɮȉࢫɊ Ȇɘȗȧֺ ɦࢫȆɺɦȆɮɐȗȷ ȄࢫɬȯɐȊࢫȯɺɐȗɦȄɼ
ࢫ40ࢫɯ ɛȲࢫȓʊȿ ɽȗɦȄࢫɻȗɴȍȕࢫʅ ȱɦȄࢫǷȯȍ‫ם‬Ȅࢫɽɸɼ .ɵ ʈȳȡ Ǹȗȸ ‫ם‬Ȅࢫȓʈɽɸࢫɵ ɭࢫȯɟǸȗɦȆȉࢫʎɢɳȍɦȄࢫɬ‫ق‬؅ɨʆࢫɪ ȉȆɜ‫ם‬Ȇȋɼ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɵ ǾȄȵ ‫ݍݵ‬Ȅࢫ‫ف‬؈ȡ Ǹȕࢫɾ ȯɦࢫȲȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȒȲɼȳɃ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɺɀ ɳȉࢫ1980ࢫɰ Ȅɽȡ ࢫ27ࢫʏࢭࢫȆȋɼȲɼǷࢫȹ ɨȣ ‫ם‬
.3ɯ ‫ ْڈ‬ɜțࢫɰ ɽɜȨ ȗȸ ʇࢫɯ ‫ ٰڈ‬Ƿࢫɣ ɳȍɦȄࢫɾ ȳʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫǴֺ ɮɐɦȄ

ࢫ֗ɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ɰ ɽɱȆɛࢫɎȳɗࢫ֗ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫ‫ف‬؈ȗȸ ȡ Ȇ‫ם‬ȄࢫȒȮȆɺȻ ࢫɪ ʊɳɦࢫȒȳɟȱɭࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫ֗ȓʊɃ ȄȲࢫɞ ɼȳɟȲࢫ-1
.39ࢫȾ ࢫ֗2010ࢫ֗ɼȴɼࢫʅ ‫ق‬؈ȕࢫ֗ʅ ȳɮɐɭࢫȮɽɦɽɭࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠ
.32ࢫȾ ࢫ֗2008ࢫ֗ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫ֗ɑʉȴɽȗɦȄɼࢫȳ ȼ ɴɦȄɼࢫȓɏȆȍɈ ɨɦࢫɾ ȯɺɦȄࢫȲȄȮࢫ֗ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊȎȕࢫ֗ࢫɪ ʊȎɱࢫȳ ɜȿ ࢫ-2
.145Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ ֗ȓɨʊɄ ɗࢫɚ Ȇɺɨɭࢫ-3

68
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ɣ ɳȍɦȄࡧʏࡩࡧȒȳȻ ȆȍɭࡧɎ Ȅȯ ʆ‫ࡧ ל‬-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬


ࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ ࢫʏࢭࢫȆɺɏȄȯʆǻࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȕ ȄȯǾȆɐɦȄࢫǴȆɘȫ ǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫȯɮɐʇ
ࢫʏࢭɼࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȆɸȲȆɮȝȘȷ Ȅࢫɯ ȗʆࢫʅ ȱɦȄࢫȯɨȍɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɺɨʈɽȨ ȕࢫɯ ȗʆࢫɣ ɦȰࢫȯɐȌɼࢫȓɘɨȗȬ ɭࢫɰ ȄȯɨȋɼࢫȒȯʆȯɏࢫȓʊɡɳȉ
.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʊȎȗȉࢫɬȆɛࢫȯɛࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ɽɢʆࢫɣ ɦȱȋɼࢫ֗1ɰ ؈ɏȮɽɮɨɦࢫʏ‫ڴ‬ȿ ‫ࢫ כ‬ɵ ɇɽ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɢʆࢫȑ ɦȆɔɦȄ
ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ
ɣ ɳȍɦȄࡧɤ Ȅɽ ɭǸȉࡧȓɏ ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɤ Ȅȯ ȍȘȷ Ȅ
ࢫȓɏɼ‫םﺸﺮ‬Ȅࢫȓɘɀ ɦȄࢫǴȆɘɃ ǻࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȒȯʆȯɏࢫȔ ȆʊɳɜȕࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫɬɽɜʆ
ࢫɤ ȄɽɭǸȉࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ ࢫɤ Ȅɽɭֿ‫ ט‬ȯȍȘȷ Ȅȓɨɮɐȗȸ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɳɜȗɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɵ ɭɼࢫ֗ȓțɽɨ‫ם‬Ȅࢫɯ ɺɦȄɽɭǷࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫȮȆɮȗɏ‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ(֗ ࢫ ט‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫ ɵ ɭࢫ ɂ Ȅ‫ف‬؅ɛ‫ ࢫ ט‬ȒȮȆɏǻࢫ ֗(‫ ࢫ)أوﻻ‬ȒȲȱɛࢫ ɤ ȄɽɭǷࢫ ɎȄȯʆǼȉࢫ Ȅȱɸɼࢫ .‫اﻟﺒﻨﻮك‬
.(ȆɐȊȄȲ)‫ف‬؈ȕȄɽɘɦȄࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫȄ‫ف‬؈ȫ Ƿɼ (‫)ﺛﺎﻟﺜﺎ‬ʅ ȯɳȘȸ ‫ם‬Ȅ
:ȓʆȯ ɜɳɦȄࡧɑǿȄȮɽ ɦȄࡧ-‫أوﻻ‬
ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ Ȇɺɦࢫ ɤ ɽȬ ʆࢫַ ࢫ ȓʆȯɜɱࢫ ɑǿȄȮɼࢫ ɪ ɢȻ ࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫ ɞ ɽɳȍɦȄࢫ ȆɸȆɜɨȗȕࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬ɰ ǻ
ࢫȯɳɏࢫɼǷࢫ،ȑ ɨɈ ɦȄࢫȯɳɏࢫȆɺɨȝɭࢫȮȳȉࢫɬ‫ق‬؅ɨȕࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏ .ȆɺɦࢫȓɡɦȆɭࢫȆɺɨɐȣ ʆࢫɻɱǻࢫɪ ȉࢫ،ɉ ɜɗࢫȆɺɦȆɮɐȗȷ Ȅ
.2ɝ ȉȆȷ ࢫȲȆɈ ȫ ǻࢫȑ ȡ ɽɮ ȉࢫɼǷࢫȆɸȮȄȮ‫ف‬؅ȷ ַ ࢫɰ ؈ɐ‫ם‬Ȅࢫɪ ȡ‫ࢫ כ‬ɤ ɽɨ‫ﺣ‬
ࢫɕɨȍɮɨɦࢫȓɨțȆɮ‫ם‬ȄࢫȓɮʊɜɦȄࢫȮ‫ف‬؅ȸ ʋȷ ࢫ֗Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȄȰࢫȒȲȱɜɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɎȮɽɮɗࢫɰ Ȱǻ
ࢫȆ‫ ْڈ‬ȍȸ ɲࢫȯʆȯȨ ȕࢫɯ ȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫ،Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɪ ɀ Ȩ ‫ם‬ȄࢫȯǾȄɽɘɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȮȆʈȴࢫɣ ɳȍɦȄࢫʏࢭࢫɻɏȄȯʆǼȉࢫɬȆɛࢫʅ ȱɦȄ
.‫ﻣﺴﺒﻘﺎ‬
ࢫȈ Ȅȱȗȡַ ࢫ ɉ ɜɗࢫ ȹ ʋɦࢫ Ȇɐ‫ ܨݨ‬ɭࢫֺ ɭȆɏࢫɪ ɢȼ Ȗࢫ ȓʆȯɜɳɦȄࢫ ȓɐʇȮɽɨɦࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫ ȓɐʊȍɈ ɦȆɗ
ࢫ.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɪ ȧ Ȅȳ ɭࢫʅ ǷࢫȱʊɘɳȕࢫʏࢭࢫȓʊɳɜȗɦȄࢫɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɼȵɟȳʆࢫɯ ɺɨɐ‫ࢫݍݨ‬ɣ ɦȱɟࢫɪ ȉࢫ،‫اﻟﻌﻤﻼء‬
ࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȓʊɮɟࢫɵ ɏࢫʏ‫ڴ‬Ȭ ȗɦȄࢫ‫ غ ۜܣ‬ȗɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫɎȄȯʆ‫ࢫ ל‬ȓɨȧȳɭࢫʏࢭࢫɪ ȝɮȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼ
.3ɞ ɽɳȍɦȄࢫʏࢭࢫɻɘʊɋɽȕɼࢫʎɭȄȳ ȡ ǻࢫɆ Ȇȼ ɲࢫɵ ɭࢫɻʊɨɏࢫɪ ɀ Ȩ ‫ם‬Ȅ

1
- ROUDAUT Mikael.R, Marchés criminels, Un acteur global, op.cit, p231.
- SHEHU Abdullali, « Les produits de la criminalité et du blanchiment d’argent », op.cit, p108.
- SCHOTT PAUL Allan, Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le
financement du terrorisme, Edition ESKA, Paris, 2008, p10.
.71Ⱦ ࢫ֗2007ࢫ֗ȒȳɸȆɜɦȄࢫ֗ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɄ ‫ ٔڈ‬ɦȄࢫȲȄȮࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȔ Ȇʊɨɮɏɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫ֗ʅ ‫ف‬؈Ɉ ‫ם‬Ȅࢫʎɠȳȕࢫȩ ʊɭȲࢫȯɦȆȫ :ȆɄ ʆǷࢫȳ Ɍ ɱȄࢫ-
.42ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɃ ȄȲࢫɞ ɼȳɟȲࢫ-2
- DION Michel, Ethique et criminalité financière, op.cit, p133.
.30Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɏࢫȑ ȼ ɐɦ-3
- SCHOTT PAUL Allan, Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le
financement du terrorisme, op.cit, p11.

69
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ɞ ɽ ɳȍɦȄࡧɵ ɭࡧɂ Ȅ‫ف‬؅ɛ‫ࡧ ט‬ȒȮȆɏ ǻ-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬


ࢫʏࢭࢫɬȯȬ ȗȸ ʇࢫȆɭࢫȆȍɦȆɓɼࢫ،1ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ǴȆɘȫׁ ࢫʎɢɳȍɦȄࢫɂ Ȅ‫ف‬؅ɛ‫ࢫ ט‬ɬȯȬ ȗȸ ʇࢫ
ࢫɣ ɳȍɦȄࢫɵ ɭࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɂ ‫ف‬؅ɜʆࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɎȄȯʆǻࢫȯɐȊࢫɣ ɦȰࢫɯ ȗʈɼࢫ֗ȯʊɛ‫ف‬؅ɦȄࢫȓɨȧȳɭ
ࢫȓɨʊɀ ȧ ɼࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫɪ ȿ Ƿࢫɰ ؈ȉࢫȓɨɀ ɦȄࢫɑɈ ɛࢫɣ ɦȰࢫɵ ɭࢫɖ ȯɺɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɰ ȆɮɄ ȉ
ࢫɵ ɭࢫə ɨȗȬ ʆࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬Ȅȱɸɼࢫ،ȒȯǾȆɗࢫȳɐȸ Ƀ ȳɜɦȄࢫȄȱɺɦࢫɰ ɽɢʆࢫȆɭࢫȆȍ‫ﻏﺎﻟ‬ɼࢫ.ɣ ɳȍɦȄࢫɵ ɭࢫɂ ‫ف‬؅ɜ‫ם‬Ȅࢫɕɨȍ‫ם‬Ȅ
.ɾ ȳȫ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɦɼȮ
ࢫɣ ɳȍɦȄࢫɵ ɭࢫɂ Ȅ‫ف‬؅ɛ‫ࢫ ט‬ȯɜɏࢫȴ‫ف‬؄ʆࢫɻɱǼɗࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫȲȯɀ ɭࢫ ɤ ɽȧ ࢫɤ ȄǺȷ ࢫȦȳɇ ࢫȄȰǼɗ
ࢫɖ ȳɐʇࢫʅ ȱɦȄࢫɂ ȳɜɦȄࢫȯɜɏࢫɬȄȳ ȉǻࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɂ Ȅ‫ف‬؅ɛ‫ࢫ ט‬ȓʊɨɮɏࢫɯ ȗȕࢫȆɮɟ ࢫ- 2ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɺɦࢫȲȯɀ ɮɟ
ࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ȄȱɸࢫȮȳʆࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ʊɮɐɨɦࢫȒȳȻ Ȇȍɭࢫɰ ؈ɐ ɭࢫɕɨȍɭࢫɯ ʊɨȸ Șȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫɻȍȡ ɽɮȉࢫɬ‫ق‬؅ɨʆࢫȯɜɏࢫɻɱǸȉ
.3Ȕ ȆɱȆɮɄ ɦȄࢫɰ ȆʊȋɼࢫȒȯǾȆɘɦȄࢫȳ ɐȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɚ ȆɘȕȄࢫɑɭࢫɰ ؈ɐɭࢫɪ ȡ Ƿࢫɤ ֺ ȫ ࢫɕɨȍ‫ם‬Ȅ
:ࡧʅ ȯ ɳȘȸ ‫ם‬ȄࡧȮȆɮȗɏ‫ࡧ ט‬-‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‬
ࢫɯ ʊɌ ɳȘȉࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɬɽɜȕɼࢫ֗ʅ ‫ف‬؅ȼ ɭɼࢫɑǿȆȉࢫɰ ؈ȉࢫʏ‫ڲ‬ɼȮࢫɑʊȉࢫȯɜɏࢫɵ ɏ ࢫ4ʅ ȯɳȘȸ ‫ם‬ȄࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬Ǹȼ ɴʆ
ࢫȓɏȆɄ ȍɦȄࢫɵ ɮțࢫɑǿȆȍɦȄࢫɵ ɮɄ ʆࢫȟ ʊȨ ȉ֗ʅ ȯɳȘȸ ɭࢫȮȆɮȗɏȄࢫȩ ȗɗࢫȓɈ ȷ Ȅɽȉࢫɰ ؈ɗȳɈ ɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓɛֺ ɐɦȄ
.ɣ ɳȍɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɬȯɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȅȯɳȸ ‫ם‬Ȅࢫɪ ȉȆɜɭࢫȓɏȆɄ ȍɦȄࢫɵ ‫ࢫ ܧݰ‬ʅ ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɮɄ ʈɼ
ࢫɑɗȯȉࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɻɳʊɐʇࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦࢫɣ ɳȍɦȄࢫɵ ɭࢫȲȯɀ ʆࢫȯɺɐȖࢫ֗ɰ Ȱǻࢫʅ ȯɳȘȸ ‫ם‬ȄࢫȮȆɮȗɏ‫فࢫ ט‬؄ȗɐʇ
ࢫʏࢭࢫɑǿȆɄ ȍɦȄࢫɵ ‫ࢫ ܧݰ‬Ȕ ȄȯɳȘȸ ɭࢫɯ ʆȯɜȕࢫɪ ȉȆɜɭࢫ֗ɻʊɨɏࢫȓȋɽ‫ ܦݰ‬ɭࢫȓʈȲȆȣ ȕࢫȓɛȲɼࢫɼǷࢫɰ ؈ɐɭࢫɕɨȍɭ
ࢫȓʊɦɼǺȸ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɪ ɮȨ ȗʆࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫ‫ غ ۜܢ‬ȗɜɮȋɼࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɝ ɘȗ‫ם‬ȄࢫɆ ɼȳȼ ɦȆȋɼࢫȒȮȯȨ ‫ם‬ȄࢫȯʊɏȄɽ‫ם‬Ȅ
.5ɻɨʊɮɏࢫɵ ɏࢫȓȉȆʊɱࢫɑɗȯɦȄ

.72Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʅ ‫ف‬؈Ɉ ‫ם‬Ȅࢫʎɠȳȕࢫȩ ʊɭȲࢫȯɦȆȫ ࢫ-1


ࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ :ȳɌ ɱȄࢫɪ ʊɀ ɘȗɦȄࢫɵ ɭࢫȯʈȵ‫ ם‬.‫ ۗܣ‬ʈȳɄ ɦȄࢫȈ ȳ‫ ْڈ‬ɨɦࢫȓɨʊȷ ɽɠࢫȓɏȮɽ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɰ ȆɮɄ ȉࢫɂ Ȅ‫ف‬؅ɛ‫ࢫ ט‬ɬȯȬ ȗȸ ʇࢫȆɮɟ ࢫ-2
ࢫȆʊɦɼȮࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫȓʊɮɸǷࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓ ࡧ֗ɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏ :ȆɄ ʆǷࢫȳɌ ɱȄࢫ– .43Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭ
ࢫɰ ؈ɱȄɽɛࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬ɑɭ)ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȔ Ȇʊɨɮɐɦࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫ֗ʅ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫ֗ȆʊɨȨ ɭɼ
.158Ⱦ ࢫ֗2008ࢫ֗ȓʈȲȯɳɡȷ ‫֗ࢫ ל‬ɖ ȲȆɐ‫ם‬ȄࢫȒǸȼ ɴɭࢫ֗(ș ʈɽɢɦȄɼࢫȳ Ɉ ɛɼࢫȓʆȮɽɐȸ ɦȄ
.43ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɃ ȄȲࢫɞ ɼȳɟȲ :ȳɌ ɱȄࢫ-3
.Ȕ ȄȯɳȘȸ ɮɨɦࢫȓʈȳɸȆɌ ɦȄࢫȓɜȉȆɈ ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȆɐʊɛɽȗɦȄࢫɤ ֺ ɜȗȷ Ȅ :Ȇɮɸࢫɵ ʆǷȯȍɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʅ ȯɳȘȸ ‫ם‬ȄࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ɬɽɜʆ-4
.48ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ :ȳɌ ɱȄࢫ-
ࢫȒȮȆɺȻ ࢫɪ ʊɳɦࢫȓɦȆȷ Ȳࢫ֗ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɪ ɋ ࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȲȆɈ ȫ‫ࢫ כ‬ȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫȓʊɦɼǺȸ ɭࢫ֗ȓɳʆȄȴࢫɼȴȄɼࢫș ʆǵ -5
.2012ࢫ֗ɼȴɼࢫʅ ‫ق‬؈ȕࢫʅ ȳɮɐɭࢫȮɽɦɽɭࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫɬɽɨɐɦȄɼࢫɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ɰ ɽɱȆɛࢫɁ ɀ Ȭ ȕࢫ֗ɬɽɨɐɦȄࢫʏࢭࢫɷȄȲɽȗɟȯɦȄ
.92‫ص‬

70
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏ ࢫ ،1ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦࢫȓɨʊȷ ɽɠࢫʅ ȯɳȘȸ ‫ם‬ȄࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ɬȯȬ ȗȸ ʇ
ࢫɬɽɜȕࢫȓʊɜʊɜȧ ࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫɯ ɺɦࢫ ɰ ɽɢȕࢫȆȍɦȆɓɼ֗(‫ ࢫ)اﳌﺴﺘﻮرد‬ʅ ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬Ȅɼ (‫ࢫ)اﳌﺼﺪر‬ɑǿȆȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɚ ȆɘȕȄ
ࢫȓʊɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄȲȆɐȷ ֿ Ȇȉࢫȑ ɏֺ ȗɦȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɼǷ֗ɤ ɽȿ ‫ࢫ כ‬ȑ ȸ ȧ ࢫȆ‫ ܧݰ ٔڈ‬ɼࢫȓɏȆɄ ȍɦȄࢫ‫ق‬؈ɺȣ ȕɼࢫǴȄȳ ȼ Ȋ
ࢫɯ ȗʊɦࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫɕɦȆȍɮȉࢫȯɳȘȸ ‫ם‬Ȅࢫɝ ǾȆțɼࢫɑɭࢫȓɜɗȳ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ȕȄɽɘɦȄࢫɯ ʆȯɜȕࢫȆɺɦֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɯ ȗʆࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ȓɏȆɄ ȍɨ‫ﻟ‬
ࢫȮɽɜɐɦȄࢫʏࢭࢫȳʆȯɀ ȕɼࢫȮȄ‫ف‬؈ȗȷ Ȅࢫɵ ɏࢫȓȣ ȕȆɱࢫɤ ȄɽɭǷࢫȆ‫ ٰڈ‬ǸɟɼࢫȄɼȯȍȗɦࢫʅ ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬Ȅࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ȮȄȯȷ
ࢫȔ ȄȯɳȘȸ ɭɼࢫ‫ف‬؈ȕȄɽɗࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫɯ ȗʈɼࢫ֗(‫ݍݸ‬Ȅ...ə Ȩ ȗɦȄɼࢫȲɽɈ ɐɦȆɠࢫȓɳʊɮȝɦȄࢫȮȄɽ‫ם‬Ȅࢫɪ ȝɭ)ࢫȓʊɦɼȯɦȄ
ࢫȒȲȆȍɏࢫʅ ȯɳȘȸ ‫ם‬ȄࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ɕɨȍɭࢫɪ ɭȆɠࢫȩ ȍɀ ʊɦ֗ȓʊɨɐɗࢫǴȄȳ Ȼ ࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫʅ Ƿࢫɵ ɮɄ ȕࢫַ ࢫȒȲɼȵɭࢫɵ ‫ܧݰ‬
.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɵ ɏ
ࢫɰ ɽɢȕࢫɼǷࢫֺ֗ ȿ Ƿࢫɪ ɀ ȕࢫַ ࢫɑǿȆɄ ȉࢫȮȄ‫ف‬؈ȗȷ ַ ࢫ ،ȓʆȯɳȘȸ ‫ם‬Ȅ Ȕ ȄȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ȩ ȗɗࢫɵ ɡɮʆࢫȆɮɟ
ࢫȳ ɐȸ ɦȄɼࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ȓɮʊɛࢫɰ ؈ȉࢫɚ ȳɘɦȄɼȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ȓɮʊɛࢫɪ ɭȆɠࢫɪ ȝɮȕࢫַ ࢫȓɨʊȁɃ ࢫȓɮʊɜȋɼࢫȓȀʆȮȲࢫɑǿȆɄ ȉ
.2ɤ ɽȸ ɔ‫ם‬Ȅࢫɕɨȍ‫ם‬ȄɽɸࢫȓȀʆȮȳɦȄࢫȓɏȆɄ ȍɨɦࢫʏ‫ڴ‬ɐɘɦȄ
ࢫȓʆȯɱֺ ʆȆȕࢫȓɟȳȼ ɦࢫɰ ȆɮɃ ࢫȈ ȆɈ ȫ ࢫɰ ȄɽʆȆȕࢫʏࢭࢫɪ ʊɮɏࢫɬȯɛࢫ،ȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫȔ Ȇɜɘɀ ɦȄࢫɾ ȯȧ ǻࢫʎɘɗ
ࢫ֗ʎɢʈȳɭǷࢫȲַɼȮࢫɖ ַ Ƿࢫ04ࢫȓɐȌȲǷࢫʎ ɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɮțࢫȓɏȆɄ ȉࢫǴȄȳ Ȼ ࢫɂ ȳɔɦࢫʎɢʈȳɭǷࢫȲַɼȮࢫə ɦǷࢫ100ࢫɕɨȍɮȉ
ࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɐɘɦȄࢫ ȓɏȆɄ ȍɦȄࢫ ɵ ɮțɼࢫ ɰ ȆɮɄ ɦȄࢫ ȓɮʊɛࢫ ɰ ؈ȉࢫ ɚ ȳɘɦȄࢫ ɎȄȯʆǻɼࢫ ɰ ȆɮɄ ɦȄࢫ Ȉ ȆɈ ȫ ࢫ ȒȲȮȆɀ ɭࢫ ɯ ȕɼ
ࢫɬȆɛࢫʅ ȱɦȄࢫɣ ɳ‫ ـ ـ‬ȍɦȄࢫɾ ȯɦࢫȯʊɘȗȸ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫʏࢭࢫʎɢʈȳɭǷࢫȲַɼȮࢫə ɦǷࢫ96ࢫɷȲȯɛɼࢫ،ɤ ɽȸ ɔ‫ם‬Ȅࢫɕɨȍ‫ם‬Ȅɽɸɼ
ࢫȥ ɱɽɠࢫ ȥ ɱɽɸࢫ ʏࢭࢫ Ȕ ȆȉȆȸ ȧ ࢫ ʄ‫ڲ‬ǻࢫ ɻɨʈɽȨ ȕࢫ ɯ ȕࢫ ȯʊɘȗȸ ‫ם‬Ȅࢫ ɵ ɭࢫ ȑ ɨɈ ȋɼࢫ ֗ȒȲȮȆɀ ‫ם ـ ـ‬Ȅࢫ ȓʊɨɮ ‫ ـ ـ‬ɐȊ
.3Ȳɽɠȱ‫ם‬Ȅࢫɕɨȍ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȆ‫ ْڈ‬ɦɽɮɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʆȯɱֺ ʆȆȗɦȄࢫȓɟȳȼ ɦȄࢫș ɨɀ ȧ ɼ֗ɰ ȄɽʆȆȕɼ
:ࡧ‫ف‬؈ȕȄɽ ɘɦȄࡧɪ ʈɽ Ȩ ȕࡧ-ȆɐȊȄȲ
ࢫ‫ ׿ܢ‬ȸ Ȗࢫ ȓɀ ɀ Ȭ ȗɭࢫ ȓɟȳȻ ࢫ ɷȆɄ ȗɜɮȉࢫ ɪ Ȩ ȕࢫ ȯɜɏࢫ ȑ ȡ ɽɮȉࢫ ‫ف‬؈ȕȄɽɘɦȄࢫ ɪ ʈɽȨ ȕࢫ ɯ ȗʆ
ࢫɣ ɳȍɦȄࢫɪ ɘɡȗʈɼࢫ֗ɬȆȗɦȄࢫɕɨȍ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ȄȱɺɦࢫȮȯȸ ȖࢫȆɭȯɳɏ֗‫ ׿ܣ‬ȗɳ‫ם‬Ȅࢫ‫ ׿ܢ‬ȸ ‫ם‬ȄࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽȋȴࢫɪ Ȩ ɭ֗ɉ ʊȷ ɽɦȄ
ࢫɬ‫ق‬؅ɨʆࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ Ǽɗ֗ɣ ɳȍɦȄࢫɑɭࢫ‫ف‬؈ȕȄɽɘɦȄࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫȯɜɏࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɬ‫ف‬؄ʆࢫȆɭȯɳɏࢫʅ Ƿ.ɷȳȡ Ƿࢫɪ ȉȆɜɭࢫȯʆȯȸ ȘɦȆȉ

ࢫ02Ȯȯɏࢫ֗ȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫɬɽɨɐɦȄɼࢫȓʆȯɜɳɦȄࢫȓɨȣ ‫ם‬Ȅࢫ֗«ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȲɼȮ »ࡧ֗ȓʆȯɐȷ ࢫȯʊɐɦȄ :ȳɌ ɱȄࢫ-1
.285Ⱦ ࢫ֗ɼȴɼࢫʅ ‫ق‬؈ȕࢫʅ ȳɮɐɭࢫȮɽɦɽɭࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗2013ࢫȓɳȸ ɦ
. 49ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ࢫȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ ࢫ֗159ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏ :ȳɌ ɱȄࢫ-2
.159ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏ :ɵ ɏࢫֺ ɜɱࢫ-3
ࢫȒȵɺȡ ǷࢫǴȄȳ Ȼ ࢫȯʈȳȕࢫȆ‫ ٰڈ‬ǷࢫȓʊɛȳȻ ࢫȓʊȋɼȲɼǷࢫȓɟȳȻ ࢫș ɳɨɏǷ :ʅ ȯɳȘȸ ‫ם‬ȄࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ȓʊɳɜȕࢫɵ ɏࢫȓʊɐɛȄɼࢫȓʊɄ ɛࢫʏࢭࢫȳȫ ǵࢫɤ Ȇȝɭࢫʏࢭɼ
ࢫȓɐǿȆȍɦȄࢫȓɟȳȼ ɦȆȉࢫȄɽɨɀ ȕȄࢫɯ țࢫ֗(ȮȆɮȗɏȄࢫȈ Ȇȗɟ )ࢫɰ ȆɮɃ ࢫȈ ȆɈ ȫ ࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫȓɐǿȆȍɦȄࢫȓɟȳȼ ɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫɕɨȍɭࢫș ɦɽȨ ɗࢫɰ ɽʈȵɘɨȕ
.Ȅȯɜɱࢫɤ Ȇ‫ם‬ȄࢫɎ Ȇȡ‫ف‬؅ȷ ȄࢫȄɽȍɨɇɼࢫɰ ɽʈȵɘɨȗɦȄࢫȒȵɺȡ Ƿࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫǴȄȳ Ȼ ࢫɯ ‫ ْڈ‬ɏȆɈ ȗȷ Ȇȉࢫȯɐʇࢫɯ ɦࢫȓǾȲȆɇ ࢫɖ ɼȳɋ ࢫȑ Ȏȸ ȊࢫɻɱǷࢫȓɨǾȆɛ
.49ࢫȾ ࢫ֗2009ࢫ֗Ȕ ɼ‫ف‬؈ȉࢫ֗Ȉ Ȇȗɡɨɦࢫȓȝʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȳ țǷࢫ֗ȳɀ ɱࢫɰ ȆɭɽȻ :‫اﻧﻈﺮ‬

71
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɰ ؈ɳʆȯ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎɽȡȳɦȄࢫʏࢭࢫɰ ɽȋȵɦȄࢫɪ Ȩ ɭࢫɪ Ȩ ʈɼ.ȄȲɽɗࢫɻʊɦǻࢫȓɭȯɜ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ȕȄɽɘɦȄࢫʏࢭࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫɕɦȆȍ‫ם‬Ȅࢫɑɗȯȉ


.ɑɗȯɦȄࢫɤ Ȇȡ ǵࢫɤ ɽɨȧ ࢫȯɳɏ
ࢫʏࢭࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫɕɦȆȍ‫ם‬Ȅࢫȓɮʊɛࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɣ ɦȰɼࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ‫ࢫﻋﻤﻠﻴﺔ‬ɪ ɺȸ ȖࢫȓɜʈȳɈ ɦȄࢫɷȱɺɗ
ࢫȔ ֺ ɭȆɐ‫ࢫם‬ȓȣ ʊȘɱࢫɰ ɽɢȕࢫɰ ǸȉࢫɼǷࢫ،Ȕ ֺ ɭȆɐɮɨɦࢫȓʊɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȓɮʊɜɦȄࢫȴɼȆȣ ȗȕࢫȆ‫ ْڈ‬ɮʊɛࢫɰ ɽɢȕࢫɰ Ǹɟ֗‫ف‬؈ȕȄɽɘɦȄ
.1ȓʊɮɸɼ
ȟ ɦȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ
ɵ ʈȳȫ ǵࡧȾ Ȇ‫ ܧ ݵ‬Ƿࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧȓɸɽ ȍȼ ‫ם‬Ȅࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɪ ɜɱࡧȓʊɦǵ
ࢫɯ ɺɦȄɽɭǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɏȳȼ ɦȄࢫȓɘȿ ࢫǴȆɘɃ ׁ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫǸ‫ݏݨ‬ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɳɜȗɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɵ ɭ
ࢫɤ Ȇɮɐȗȷ Ȇȉࢫַ ǻࢫȄȱɸࢫ‫ ۚܢ‬ȸ Șʆࢫַɼࢫɵ ʈȳȫ ǵࢫȾ Ȇ‫ ܧݵ‬Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɘʊɌ ɳɦȄࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɜɱࢫȓʊɳɜȕࢫࢫȓțɽɨ‫ם‬Ȅ
.(‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬Ȯɽɜɳɨɦࢫʏࢮ‫ف‬؄ɦȄࢫɪ ʈɽȨ ȗɦȄɼ (‫)أوﻻ‬ȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓʈɽȗɨɭࢫɪ ǾȆȷ ɼ
:ȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄ-‫أوﻻ‬
ࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫʏࢭࢫɬȯȬ ȗȸ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɚ ȳɈ ɦȄࢫɉ ȸ ȊȄɼࢫɬȯɛǷࢫɵ ‫ם‬Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȑ ʈȳ‫ࢫٮڈ‬ɰ Ƿࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ
ࢫɵ ɭࢫǴȄɽȷ ࢫȆɭȯɜȕࢫɰ ȄȯɨȍɦȄࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫʏࢭࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫɑȷ ȄɼɽȨ ɱࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɭȯȬ ȗȸ ɭࢫɤ ȄȴȆɭࢫɻɱȄࢫַ ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
.2ȓʊɳɭ‫ࢫ כ‬ɼǷࢫȓʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄࢫȓʊȧ ȆɳɦȄ
ࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫʏࢭࢫɰ ɽɇ Ȳɽȗ‫ם‬ȄࢫɬɽɜʆࢫȰǻ֗Ʌ ʊʋȍȗɦȄࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɯ ȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȑ ʊɦȆȷ ‫ࢫࢫ כ‬ȴȳȉȄࢫɵ ɮȍʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄɼ
ࢫɵ ʈȳȫ ǵࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏɼǷࢫɯ ɺȸ ɘɱǸȉࢫɯ ɺɮǾȄȳ ȡ ࢫɵ ɏࢫȓȣ ȕȆɳɦȄࢫȓʆȯɜɳɦȄࢫȔ ֺ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ȉࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ל‬
.3Ȯֺ ȍɦȄࢫȠȲȆȫ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɜɱɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʏࢭࢫɎȄȯʆ‫ࢫ ל‬Ȯȳȣ ɭࢫɵ ɭࢫȓʆȮȆɭࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫȒȲɽɀ ȉࢫȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɯ ȗȕ
ࢫ֗ȮɽɜɳɦȄࢫɷȱɺɦࢫʅ ȮȆ‫ם‬Ȅࢫɪ ɜɳɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȈ ɽɨȷ ‫ࢫ כ‬Ȅȱɸࢫɾ ȯɐȗʆࢫȯɛࢫɪ ȉࢫȓʊ‫ם‬ȆɐɦȄࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȓɡȍȻ ࢫ‫ف‬؄ɏࢫȒȲȱɜɦȄ
ࢫɼǷࢫȓʊɀ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫȹ Ȋֺ ‫ם‬Ȅࢫɪ ȫ ȄȮࢫɼǷࢫȑ ǾȆɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫȳȫ ǵࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȯɨȉࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɜɱࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭ

.47ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɃ ȄȲࢫɞ ɼȳɟȲ :ȳɌ ɱȄࢫ-1


.83ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫࢫȵ ʆȆɗࢫȳ ɮȷ :ȳɌ ɱȄࢫ-2
ࢫ09ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗22-96ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ȑ ȡ ɽɮȉࢫȆɺɐɮɛࢫȓɮɺɭࢫɞ ȲȆɮ‫ݏݨ‬ɦࢫș ɨɠɼǷࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɖ ȳɀ ɦȄࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫȲɽȿ ࢫʏࢭࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȄȱɸࢫȳɺɌ ʆࢫ-
ࢫȲࢫȠ
 ࢫ֗ȠȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻɼࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȶ ɼǹȲࢫȓɟȳȧ ɼࢫɖ ȳɀ ɦȆȉࢫɰ ؈ȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫɯ ʊɌ ɳȗɦȄɼࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫȔ ȆɘɦȆȬ ɭࢫɑɮɜȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ֗1996ࢫɽʊɦɽʆ
ࢫ֗12ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗2003ࢫʅ ȳɘʊɗࢫ19ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗01-03ࢫɯ ɛȲࢫȳɭֿȆȉࢫɯ ɮȗɭɼࢫɤ ȯɐɭࢫ֗1996ࢫȓʊɨʈɽȡ 10ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗43 ‫ﻋﺪد‬
ࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫ֗50ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗2010ࢫȔ ɼǷࢫ26ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗03-10ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ȑ ȡ ɽɮȉࢫ֗ɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ֗2003ȳʆȄ‫ف‬؄ɗࢫ23ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ
.2010‫ف‬؄ɮȗȎȷ ࢫ01ࢫʏࢭ
ࢫȲȄȮࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓʊɨʊɨȨ ȕࢫȓȷ ȄȲȮ )ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȖࢫȲȆɇ ǻࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࡧ֗ȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏࢫʏࢮȆȉࢫɻɮȧ ࢫȆɱȄȮ :ȳɌ ɱǷࢫ-3
.50Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ࢫ ד‬ɂ ɽɏࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏࢫȔ ɽɘȿ :ȆɄ ʆǷࢫȳ Ɍ ɱȄ.118Ⱦ ࢫ֗2013ࢫ֗ȒȳɸȆɜɦȄࢫ֗ȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȑ ȗɡɦȄ

72
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɬȯȬ ȗȸ ʇࢫȯɛɼࢫȓʈɽ‫ݍݨ‬ȄɼࢫȓʈȳȨ ȍɦȄ֗ȓʆ‫ف‬؄ɦȄࢫȓɘɨȗȬ ‫ם‬Ȅࢫɵ ‫ ܨݰ‬ɦȄɼࢫɪ ɜɳɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫɵ ɭࢫȓʈȳȷ ࢫɵ ɟȆɭǷࢫȓʆǷ
.ȓʆ‫ف‬؄ɦȄࢫȮɼȳɈ ɦȄɼࢫɑʉȳȸ ɦȄࢫȯʆ‫ف‬؄ɦȄ
ࢫȆɮȋȲɼࢫ֗ȓɛȳȷ ɼࢫɰ Ȅȯɜɗࢫɵ ɭࢫȯɜɳɦȄࢫɪ ɜɱࢫɵ ɏࢫȳɇ ȆȬ ‫ם‬ȄࢫȒ‫ف‬؆ɟɼࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫȲɽɈ ȕࢫɑɭࢫɵ ɡɦ
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫȈ ɽɨȷ ‫ࢫ כ‬Ȅȱɸࢫɪ ɐȡ ࢫ֗ȓȋȳɺ‫ם‬Ȅࢫȓɺ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɗȳɐɭࢫȓʊɱȆɢɭǻࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȑ ȕ‫ف‬؅ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸࢫə ȼ ɟ
:1ȓʊɦȆȗɦȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫɚ ȳɇ ࢫȒȯɏ ࢫȆ‫ ّڈ‬ʈȳ‫ٮڈ‬ɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɜɱࢫʏࢭࢫɬȯȬ ȗȸ ʇࢫȯɛɼ.ɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣࢫ כ‬ʊȍ‫ࢫם‬ɵ ɭǵ
ࢫɖ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫȈ ɽɨȷ ‫ࢫ כ‬ȄȱɸࢫɬȯȬ ȗȷ Ȅɼࢫ֗Ȅȯȡ ࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫȔ Ȇʊɮɟࢫɪ ɜɳɦࢫȒ‫ف‬؈ȍɡɦȄࢫȔ Ȅȳ ǾȆɈ ɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ-
.ȓʊȍɭɽɦɽɢɦȄɼࢫȓʊɡʊȸ ɡ‫ם‬Ȅࢫȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫȔ ȆɮɌ ɳɭ
ࢫɵ ɟȆɭǷࢫʏࢭࢫȓʆȯɜɳɦȄࢫɕɦȆȍ‫ם‬ȄࢫǴȆɘȫ Ǽȉࢫɣ ɦȰࢫɰ ɽɢʈɼ֗ȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫȔ ȄȲȆʊȸ ɦȄɼࢫȔ Ȇɳȧ Ȇȼ ɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ -
ࢫȯȍɏ ࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫǴȆɘȫ ǻࢫʏࢭࢫȓʊɳɜȕࢫȈ ɽɨȷ ‫ࢫ כ‬ɑȍȘʈɼࢫ֗ȓɳȧ Ȇȼ ɦȄࢫɼǷࢫȒȲȆʊȸ ɦȄࢫɪ ɢʊɸࢫɵ ɭࢫȓɘɨȗȬ ɭ
.Ȯɼȯ‫ݍݰ‬Ȅ
ࢫ֗ȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫɼǷࢫȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫȔ Ȅȳ ǾȆɈ ɦȄࢫɰ ؅ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȄȯɳȘȸ ‫ם‬Ȅࢫȑ ǾȆɜȧ ɼࢫȳɘȸ ɦȄࢫȑ ǾȆɜȧ ࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ -
ࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫʏࢭࢫȯɜɳɦȄࢫɎȄȯʆǻࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ɼࢫȓɦɼȯɦȄࢫȲȆɈ ‫ࢫם‬ɯ ɺɦɽȿ ɼࢫȓɌ ‫ࢫݍݰ‬ȱɳɭࢫȯɜɳɦȄࢫʏ‫ڴ‬ɭȆȧ ࢫȓȷ Ȅȳ ȧ ࢫɯ ȗʈɼ
.ɻʊɨɏࢫɝ ɘȗ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅ
ࢫɵ ɭࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫȔ Ȇʊɮɟ ࢫɪ ɜɳɦࢫȓɐʉȳȸ ɦȄɼࢫȓʆȮȆɐɦȄࢫȓʆ‫ف‬؄ɦȄࢫȮɼȳɈ ɦȄࢫɪ ȫ ȄȮࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄࢫȯʆ‫ف‬؄ɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ -
.Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫɝ ɗȯȗɦࢫȹ ɟȆɐ‫ם‬ȄࢫɷȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ʏࢭࢫɣ ɦȰࢫɰ ɽɢʆࢫȆɭࢫȆȍɦȆɓɼȯɜɳɦȄ
ࢫɵ ɭࢫȒȮȯɐȗɭࢫɵ ɟȆɭǷࢫʏࢭࢫȆ‫ڈ‬٬Ȇɘȫ Ǽȉࢫɣ ɦȰࢫɯ ȗʈɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɜɳɦࢫȓɐʉȳȸ ɦȄࢫɚ ȲȄɼȵɦȄɼࢫɵ ɘȸ ɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ -
.Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫǴȆɘȫ ǻࢫɻȍȼ ȖɼࢫȆɺɨɠȆʊɸ
ࢫȵ ʈȵɐȖࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦࢫȓɨʊȷ ɽɠࢫȑ ʈȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫȓɭɼȆɜɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɼȯɦȄࢫȓʊȍɨɓǷࢫș ȿ ȳȧ
ࢫɵ ɭࢫȳɗȆȸ ‫ם‬ȄࢫɻɨɮȨ ʆࢫȆɮɏࢫȦ Ȇɀ ɗ‫ࢫ ל‬ɬȯɏࢫɯ ʈȳȣ ȗȋɼࢫ֗Ȯɼȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏɼࢫȱɗȆɳ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫȓʊɟȳɮ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȉȆɛȳɦȄ
.2ȓɳʊɐɭࢫɕɦȆȍɭࢫȮɼȯȧ ࢫȔ ȴɼȆȣ ȕࢫȄȰǻࢫȓʆȯɜɱࢫɚ ȄȲɼǷ
:Ȯɽ ɜɳɨɦࡧʏࡪ‫ف‬؄ɦȄࡧɪ ʈɽ Ȩ ȗɦȄ-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
ࢫȄȱɸࢫʅ ‫ف‬؅ɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȅȳ ɔȝɦȄࢫȑ Ȏȸ ȊࢫȮɽɜɳɨɦࢫʏࢮ‫ف‬؄ɦȄࢫɪ ʈɽȨ ȗɦȄࢫȈ ɽɨȷ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫǸ‫ݏݨ‬ʆ
ࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɾ ȯɦࢫȮɽɜɳɦȄࢫɎȄȯʆׁ ࢫʏࢮ‫ف‬؄ɦȄࢫɪ ʈɽȨ ȗɦȄࢫɬȆɌ ɱࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣࢫ כ‬ʊȍɭࢫɰ ȆɢɭǼȋɼࢫ،‫اﻟﻨﻈﺎم‬

.ɪ ʊɀ ɘȗɦȄࢫɵ ɭࢫȯʈȵɮɨɦ .ȆɺɨɠࢫȆɸȳɟȰࢫɵ ɡɮʆࢫַ ࢫɾ ȳȫ Ƿࢫɚ ȳɇ ࢫɞ Ȇɳɸࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ɤ Ȇȝ‫ם‬Ȅࢫɪ ʊȎȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɚ ȳɈ ɦȄࢫɷȱɸࢫȔ ǴȆȡ ࢫ-1
. 68ɼࢫ67ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ :‫ﻧﻈﺮ‬Ȅࢫ
ࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȲɼȮࢫ֗ɵ ʆȯɮȨ ɭࢫǴȆɗɼࢫɤ ֺ ȡ ࢫ–.82Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȵʆȆɗࢫȳɮȷ :ȳɌ ɱȄࢫ-2
.60Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ

73
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫǴַǺɸࢫɬɽɜʆࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɾ ȯɦࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɎȄȯʆǻࢫȯɐȌɼ .2ɯ ‫ڈ‬٬Ȇɮȷ Ƿࢫɵ ɏࢫɰֺ ɏ‫ࢫ ל‬ʄ‫ڲ‬ǻࢫȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫɰ ɼȮࢫ֗1ȠȲȆ‫ݍݵ‬Ȅ
ࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽɢɨȗɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɺȡ ȄɽɦȆȕȆɠȳȻ ࢫɵ ɭࢫȓɟȳȻ ࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɾ ȳ ȫ ǷࢫȒȳɭࢫȆʊɛȳȉࢫȆɺɨʈɽȨ ȗȉࢫȱǾȯɐȊࢫȾ Ȇ‫כ ܧݵ‬
ࢫɎֺ ɇֺ ɦࢫȯȧֿ ࢫȩ ɮȸ ʇࢫַ ࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫȔ Ȇʊɨɮɐɦࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫȱȫ Ǹʆࢫȯɨȉࢫʏࢭࢫʅ Ƿࢫ،ȠȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫʏࢭ
ࢫɬɽɜȕࢫɯ ț .ɞ ɽɳȍɦȄࢫɪ ȫ ȄȮࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓɟȳȧ ࢫɑȍȘȕࢫɼǷࢫȆɸǴֺ ɮɏࢫȓɜʊɜȧ ࢫɵ ɏࢫə ȼ ɡɦȄࢫɼǷࢫȆɸ‫ف‬؅ɗȮࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫȒȮȆɏǻࢫɂ ȳɔȊࢫ֗Ȇ‫٭ڈ‬Ȇȸ ȧ ࢫʏࢭࢫȆɺɏȄȯʆǻࢫɝ ȍȷ ࢫȆɭࢫɰ ȆɮɄ ȉࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȯȧ Ƿࢫɵ ɭࢫɂ Ȅ‫ف‬؅ɛַ Ȇȉࢫȓɺȡ ȄɽɦȄࢫȔ ȆɠȳȻ
ࢫȑ ɜɐȗȉࢫ Ȕ ȆɈ ɨȸ ɦȄࢫ ɤ Ȇɔȼ ɲȄࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫ ɪ ɔȗȷ Ȅࢫ ɣ ɦȱȉ.ɰ ؈ȋȳɺ‫ם‬Ȅࢫ ʄ‫ڲ‬ǻࢫ ɾ ȳȫ Ƿࢫ Ȓȳɭࢫ ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
.ȓʊɛ‫ف‬؄ɦȄࢫȔ ֺ ʈɽȨ ȗɦȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɅ ʊʋȍȗɦȆȉࢫȄɽɭɽɜʆࢫʎɢɦࢫȮɽɜɳɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫɵ ɮɄ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄ
ࢫɎɽɃ ɽ ‫ـ ـ ـ‬ɭࢫȔ Ȇʊɨɮ ‫ ـ‬ɐɦȄࢫȓɐʊȍɇ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɖ ȳɐ ‫ ـ‬ȗɦȆȉࢫȩ ɮȸ ʇࢫַ ࢫ ֗Ȅȱɸ ࢫ ȓʊɛ‫ف‬؄ɦȄࢫȔ ֺ ʈɽȨ ȗɦȄࢫɬȆɌ ɱɼ
ࢫַ ࢫȟ ʊȨ ȉࢫɉ ʊȷ ɼࢫɣ ɳȉࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫɪ ȫ ȯȕࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɯ ȗȕࢫɪ ʈɽȨ ȗɦȄࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɰ Ȅɼࢫȓȿ Ȇȫ ࢫ֗ɪ ‫ـ ـ‬ʈɽȨ ȗɦȄ
ࢫɵ ɏࢫʅ ȳȨ ȗɦȄࢫ֗ɪ ʈɽȨ ȗɦȄࢫȓʊɨɮɏࢫȓɨȸ ɨȷ ࢫʏࢭࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɣ ɳȍɦȄࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫɼǷࢫɉ ʊȷ ɽɦȄࢫɣ ɳȍɦȄࢫȲɼȯɜɮȉࢫɰ ɽɢʆ
ࢫȆɮɭࢫ،Ȯɽɜɳɨɦࢫʏࢮ‫ف‬؄ɦȄࢫɪ ʈɽȨ ȗɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɯ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɜǾȆɘɦȄࢫȓɏȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȳɌ ɳɦȆȉࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫɎɽɃ ɽɭ
.ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؄ɏࢫɯ ɺɦȄɽɭǷࢫɪ ɜɳɦࢫȓɨʊȷ ɽɦȄࢫɷȱɸࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣࢫ כ‬ʊȍɭࢫɑ‫ ܨݨ‬ʇ
ࢫɑʊɮȣ ȗɦࢫɪ ʈɽȨ ȗɦȄࢫʏࢭࢫɪ ȫ ȯȕࢫɣ ɳȉࢫɪ ɢȉࢫɤ Ȇɀ ȕ‫ࢫ ט‬ȓɀ ȗȬ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ȣ ʆࢫȆɳɸࢫɵ ɭ
ࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ Ƿࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȓȋɽɐɀ ɦȄࢫȓʆȆɓࢫʏࢭɽɸࢫȳɭ‫ࢫ כ‬Ȅȱɸࢫɰ Ƿࢫɑɭ֗ȓɸɽȍȼ ɭࢫȓʊɨɮɏࢫʅ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅ
ࢫȔ ȄȱɦȆȋɼࢫ֗ȳȫ ǵࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɣ ɳȉࢫɪ ɠࢫɻɐɄ ʆࢫʅ ȱɦȄࢫȠ ȰɽɮɳɨɦࢫȆɜɗɼࢫɯ ȗȕࢫ֗ȓʊɛ‫ف‬؄ɦȄࢫȔ ֺ ʈɽ Ȩ ȗɦȄࢫʏࢭࢫɞ ‫ف‬؅ȼ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ
ࢫȓɀ ȗȬ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࢫȑ ʈȲȯȕࢫȑ ȡ ɽȗȸ ʇࢫȆɮɭࢫ֗ȓɭȯȬ ȗȸ ‫ם‬ȄࢫȴɽɭȳɦȄɼࢫɬȆɛȲ‫֗ࢫ כ‬Ȇɺɨɢȼ Ȋࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɮʊɗ
. 3ɣ ɳȉࢫɪ ɠࢫȆɺɭȯȬ ȗȸ ʇࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȒȳɘȼ ɦȄࢫɪ ȧ ࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ
ࡧȓʊɱɽ ɱȆɛࡧȔ Ȇɗȳɀ ȕࡧɬȄȳȉǻࡧɝ ʈȳɇ ࡧɵ ɏ ࡧɅ ʊʋȍȗɨ‫ࡧﻟ‬ɞ ɽ ɳȍɦȄࡧɬȄȯ Ȭ ȗȷ Ȅ
ࢫȓʊɏȳȼ ɦȄࢫǴȆɘɃ ׁ ࢫȓɨʊȷ ɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɰ ɽɢȕࢫɾ ȳȫ Ƿࢫɚ ȳɈ ɦࢫɣ ɦȱɟࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫǸ‫ݏݨ‬ʆ
ࢫɅ ʊʋȍȗɨɦࢫɞ ɽɳȍɦȆȉࢫȓɱȆɐȗȷ ַ Ȇȉࢫɣ ɦȰࢫɰ ɽɢʈɼ .ȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȓɨ‫ࢫ ܿݨ‬ʏࢭࢫȆɺɦȆȫ Ȯǻɼࢫ֗ȓțɽɨ‫ם‬Ȅࢫɯ ɺɦȄɽɭǷࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫȆɮɟ ࢫ֗(ɤ ɼ‫ࢫ כ‬ɎȳɘɦȄ)ȓʊɮɸɽ ‫ﺼﻔﻘﺎﺗ‬ɭȄȳ ȉǻɼࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫǴȆȼ ɲǻࢫɪ ȝɭ .ȓʊɱɽɱȆɛࢫȔ Ȇɗȳɀ ȕࢫɬȄȳ ȉǻࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏ
.(ʎɲȆȝɦȄࢫɎȳɘɦȄ)ࢫȓʊɦȆɭࢫȔ Ȇɗȳɀ ȕࢫɬȄȳ ȉǻࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏ ࢫ‫ﻴﺾ‬ʋȍȗɨɦࢫȆɄ ʆǷࢫɬȯȬ ȗȸ Ȗ

1
- OLIVIER Jerez, Le blanchiment de l’argent, op.cit, p79.
- SHEHU Abdullali, « Les produits de la criminalité et du blanchiment d’argent », op.cit, p110.
.77Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʅ ‫ف‬؈Ɉ ‫ם‬Ȅࢫʎɠȳȕࢫȩ ʊɭȲࢫȯɦȆȫ :ȆɄ ʆǷࢫȳ Ɍ ɱȄࢫ-
2
- GARABIOL Dominique & GRAVET Bernard, La lutte contre le recyclage de l’argent du crime
organisé, op.cit, p21.

.90ɼࢫ89ࢫȾ ࢫɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȵ ʆȆɗࢫȳ ɮȷ :ȳɌ ɱȄࢫ-3

74
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɎȳɘɦȄ
ȓʊɮɸɼ ‫ ﺻﻔﻘﺎت‬ɬȄȳȉǻɼ ࡧȔ ȆɠȳȻ ࡧǴȆȼ ɲǻࡧɝ ʈȳɇ ࡧɵ ɏ ࡧɅ ʊʋȍȗɨɦࡧɞ ɽ ɳȍɦȆȉࡧȓɱȆɐȗȷ ‫ט‬
ࢫɰ ɽɢȗɦࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫɰ ɽȀ‫ݏݨ‬ʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣࢫ כ‬ʊȍɭࢫɬȆɭǷࢫȓɨɺȷ ࢫȓɨʊȷ ɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɢȕࢫȆɭࢫȆȍɦȆɓ
ࢫȔ Ȇɜɘȿ ࢫɬȄȳ ȉȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɼǷ (‫)أوﻻ‬ȒȲȱɜɦȄࢫɯ ɺɦȄɽɭǷɼࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽȀȼ ɴʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɪ ȿ ɼࢫȒȵɮɸ
.(‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ȓʊɮɸɼ
:Ȕ Ȇɠȳȼ ɦȄࡧǴȆȼ ɲǻࡧȈ ɽ ɨȷ Ƿ-‫أوﻻ‬
ࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɰ Ƿࢫȟ ʊȧ ࢫ ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʊȎȗȉࢫɬɽɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫȯʊɘȗȸ ɮɨɦࢫǴȆɈ ɓࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫȳɗɽȕ
ࢫȶ ȲȆɮȕࢫȟ ʊȧ ࢫ֗1ɯ ɦȆɐɦȄࢫɤ ɼȮࢫȑ ɨɓǷࢫʏࢭࢫȒȮɽȡ ɽ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɯ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫȈ Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɰ ؈ȉࢫɉ ʊȷ ɽɦȄࢫȲɼȮࢫȆɺɦֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɪ ɮɐȖ .ȓʈȲȆȣ ȕࢫ‫ف‬؈ɓɼࢫȓʈȲȆȣ ȕࢫȓɈ ȼ ɲǷࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɷȱɸ
ࢫȓɦɼȯɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɺɦȆȫ Ȯǻɼ֗2Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓʊɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫȓɘȿ ࢫɒȆȍȿ ǻࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȶ ɼǹȲɼ
:Ȕ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɷȱɸࢫɵ ɭɼࢫȄȯȡ ࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫȓʊɦȆɭࢫȔ ַɽɮɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɽɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɪ ȉȆɜɭࢫɾ ȳȫ ǷࢫȒȳɭ
:ȓʈȲɽ ɀ ɦȄࡧɼǷࡧȓʊɮɸɽ ɦȄࡧȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࡧǴȆȼ ɲǻࡧ-‫أ‬
ࢫʏ‫ࢫ ۂ‬Ȇɭɼࢫ֗ȓʊɨɐɗࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɲࢫȓʆǷࢫɤ ɼȄȵ ȕࢫ‫ࢫﻟﻜﻦ‬3ȓʈȲɽɀ ɦȄࢫɼǷࢫȓʊɮɸɽɦȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɷȱɸࢫȹ ȷ Ǻȕࢫ
ࢫȓɟȳȼ ɨɦࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȓɭȱɦȄɼࢫʅ ȲȆȣ ȗɦȄࢫɯ ȷ ‫ࢫ ט‬ɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉࢫ֗4ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ǴȆɘȫׁ ࢫȓɺȡ Ȅɼࢫַ ǻ

1
- DION Michel, Ethique et criminalité financière, op.cit, p143.
- GARABIOL Dominique & GRAVET Bernard, La lutte contre le recyclage de l’argent du crime
organisé, op.cit, p19.
- OLIVIER Jerez, Le blanchiment de l’argent, op.cit, p84.
ࢫȑ ȣ ʆࢫɵ ɡɦࢫ֗ȓʊɮɸɽɦȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɰ ؈ȋɼࢫȓɺȡ ȄɽɦȄࢫɼǷࢫǴȆɈ ɔɦȄࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫɬɽɺɘɭࢫɰ ؈ȉࢫɖ ֺ ȗȫ ȄࢫȮɽȡ ɼࢫɬȯɏࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȓɨɸɽɦȄࢫʏࢭࢫɼȯȍʆࢫ-3
:Ȇɮ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫȮɽȡ ɽ‫ם‬Ȅࢫɖ ֺ ȗȫ‫ࢫ ט‬ʄ‫ڲ‬ǻࢫɷȆȍȘɱ‫ט‬
ࢫȓɈ ȼ ɲǷࢫʏࢭࢫȓȋȲȆɄ ‫ם‬ȆȉࢫɬɽɜȕɼࢫȓʊɱɽɱȆɛࢫȒȲɽɀ ȉࢫȒǸȼ ɴɭࢫȔ ȆɱȆʊɟࢫȆɺɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫʏ‫ ۂ‬:ǴȆɈ ɔɦȄࡧɼǷࡧȓɺȡ Ȅɽ ɦȄࡧȔ Ȇɠȳȼ ɦȄ -1
ࢫɉ ʊȷ ɽɦȄࢫȲɼȯȉࢫɬȆʊɜɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɈ ɔȗɦȄࢫɣ ɦȰࢫǴȄȲɼࢫɵ ɭࢫɖ ȯ‫ٮڈ‬ɼ .ɣ ɦȱȉࢫȳɸȆɌ ȗȕࢫɼǷࢫȓɏɼȳȼ ɭ
.ȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȓɈ ȼ ɲǷࢫɵ ɭࢫȓʊȕǸȗ‫ם‬Ȅࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȔ ȄȯǾȆɐɦȄࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭ
ࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ ǻࢫɵ ɭࢫǴȄȳ ȡ ǻࢫʅ ǷࢫȆ‫ ٰڈ‬Ǹȼ ȊࢫȱȬ ȗʆࢫɯ ɦɼࢫɯ ȷ Ȇȉࢫַ ǻࢫȯȡ ɽȕࢫַ ࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫ‫ ࢼܣ‬ɗ :ʃɭȯ ɦȄࡧɼǷࡧȓʈȲɽ ɀ ɦȄࡧɼǷࡧȓʊɮɸɽ ɦȄࡧȔ Ȇɠȳȼ ɦȄ -2
ࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫɪ ȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫȓɺ‫ݍݨ‬ȄࢫȆɸȲȆȍȗɏȆȉࢫɪ ʈɽȨ ȗɦȄࢫȳ ɭȄɼǷࢫɼǷࢫɵ ‫ ܨݰ‬ɦȄࢫɝ ǾȆțɼࢫʏࢭࢫַ ǻࢫȳ ɺɌ ȕࢫַɼࢫ֗ɝ ʊțɽȗɦȄࢫɤ ȆɢȻ Ƿࢫɵ ɭࢫɪ ɢȻ ࢫʅ ǷࢫַɼࢫȆɺȸ ʋȷ Ǹȕ
.ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫɰ ؈ʊǾȆ‫ ٔڈ‬ɦȄࢫɰ ؈ɮɨȸ Ș‫ם‬Ȅࢫɵ ɏࢫə ȼ ɡɦȄࢫɬȯɏࢫȓʊɔȊࢫȟ ɦȆțࢫɖ ȳɇ ࢫɼǷࢫɤ Ȇ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȓɳ‫ ܨݰ‬ɦȄ
ࢫʏࢭȆȻ ࢫ– .45ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫ- .45Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȨ ɭࢫɰ ȆʈȳɐɦȄ :ȳɌ ɱȄࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫɪ ʊɀ ɘȗɨɦࢫ-
.168ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ166ࢫɵ ɭࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȵʈȵɐɦȄࢫȯȍɏࢫȲȮȆɱ
4
- BROYER Philippe,L’argent sale dans les réseaux de blanchiment, op.cit, p221.
- OLIVIER Jerez, Le blanchiment de l’argent, op.cit, p125.
- AIT HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op.cit, p100.
.58‫و‬57Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɖ ֺ ȫ ࢫɵ ʆȯɦȄࢫȲȯȉࢫ- .119Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏࢫʏࢮȆȉࢫɻɮȧ ࢫȆɱȄȮ :ȳɌ ɱȄࢫ-

75
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɜɱࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɯ ȗʈɼ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫɾ ȯɦࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȩ ȗɗࢫɂ Ȅȳ ɓֿ
.ȯʊɛ‫ف‬؅ɦȄɼࢫɎȄȯʆ‫ ۘܣࢫ ל‬ɨȧȳ‫ࢫם‬ʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓɟȳȼ ɦȄࢫɬȯȬ ȗȸ Ȗࢫʅ ǷࢫȠȲȆ‫ݍݵ‬Ȅ
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɉ ɨȗȬ ȗɗࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɲࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɷȱɺɦࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫȄȯʊɜɐȖࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ȮȄȮȵʈɼ
ࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɷȱɸࢫȓɈ ȷ Ȅɽȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦࢫȑ ʊɦȆȷ ǷࢫȒȯɏࢫɞ Ȇɳɸɼ.Ɏɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦȆȉࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅ
:‫ﻣﺜﻼ‬
ࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫ ɷȱɸࢫ ɪ ȝɭࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫﻣﺒﻴﻀﻮ כ‬ʅ ‫ف‬؅ȼ ʉɼࢫ ֗Ȓ‫ف‬؆ɐȗ‫ם‬Ȅࢫ Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫ Ȕ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫ ǴȄȳ Ȼ ࢫ -
ࢫɯ ɺɦȄ‫ﻮ‬ɭǷࢫȲȮȆɀ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɈ ɔȗɨɦࢫȓ‫ ݦݰ‬ȆɱࢫȔ Ȇȸ ȷ ǺɭࢫȆ‫ ٰڈ‬ǸɟɼࢫȆɸȲȆɺɋ ǻࢫɖ ȯ‫ࢫ٭ڈ‬Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɰ ɽ‫ ܸݵ‬ʈɼ
.1ɯ ɺɦɽȧ ࢫɞ ɽɢȼ ɦȄࢫȒȲȆțǻࢫɬȯɐɦࢫȓɦɼȯɨɦࢫɬɽȷ Ȳɼࢫȑ ǾȄȳ Ƀ ࢫɵ ɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȆɭࢫɰ ɽɐɗȯʈɼࢫ،ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ
ࢫʏࢭࢫɎȮɽʆࢫȳɐȸ ɦȄࢫɚ ȳɗɼࢫ֗‫ﺮﺗﻔﻊ‬ɭࢫȳɐȸ ȊࢫȓʊȎɳȡ ǷࢫȓɟȳȻ ࢫɵ ɭࢫɑǿȆɄ ȉࢫǴȄȳ ȼ Ȋࢫȓɺȡ ȄɽɦȄࢫȓɟȳȼ ɦȄࢫɬȆʊɛࢫ-
.2ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳ ȸ ɦȆȉࢫɑȗɮȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȯȧ Ƿࢫʏࢭࢫȓɺȡ ȄɽɦȄࢫȓɟȳȼ ɦࢫʅ ȳȷ ࢫȈ Ȇȸ ȧ
ࢫɬɽɜȕɼࢫ،‫ ۗܣ‬ɳȡ ǷࢫȳɮȝȘȸ ɮɟࢫȮֺ ȍɦȄࢫɪ ȫ ȯȕࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬Ȕ ȆɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࢫɑɭࢫɝ ɘȗȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫȆɮɟ ࢫ-
ࢫȓʊɮɸɽɦȄࢫ ȓɟȳȼ ɨɦࢫ ɰ ɽɢʈɼࢫ ،ɵ ʈȳȫ ǵࢫ ɑɭࢫ ȓɟ‫ف‬؅ȼ ɭࢫ Ȕ ȆɠȳȻ ࢫɼǷࢫ ɑɲȆɀ ɭࢫǴȆȼ ɲׁ ࢫ Ȯɽɜɏ ࢫ ‫ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ‬
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ؈ɗȳɈ ɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʈɽȸ Ȗࢫɯ ȗȕɼࢫ֗ȒȲȱɛࢫɤ ȄɽɭǷࢫȓɜʊɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏࢭɽɸࢫʅ ȱɦȄࢫ‫ف‬؄ɟ‫ࢫ כ‬ȑ ʋɀ ɳɦȄ
ࢫȔ ȆɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࢫ ɤ Ȇȡ Ȳࢫ Ȕ ȆȉȆȸ ȧ ࢫ ʄ‫ڲ‬ǻࢫ Ȕ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫ ɣ ɨȕࢫ Ȕ ȆȉȆȸ ȧ ࢫ ɵ ɭࢫ Ȕ ֺ ʈɽȨ ȕࢫ ǴȄȳ ȡ Ǽȉࢫ ɚ ȄȲɼ‫כ‬
.3ȓʊɭȄȳ ȡ‫ל‬
ࢫɰ ؈ȗɦɼȮࢫ ʏࢭࢫ ɰ ؈ȗɟȳȻ ࢫ ɰ ؈ȉࢫ ȓʊɮɸɼࢫ ȓʊǾȆɄ ɛࢫ Ȕ ȆɏȴȆɳɭࢫ Ț Ȅȯȧ ǻࢫ ȆɄ ʆǷࢫ ȑ ʊɦȆȷ ‫ ࢫ כ‬ɵ ɭɼ
ࢫɎȄȯʆǻࢫɯ ȗʆࢫ֗ȓʊɭȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࢫȹ ɘɳɦࢫɰ ȆȗɐȊȆȕࢫɰ ؈ȗɟȳȻ ࢫɰ ؈ȉࢫȆɭࢫɰ ɽɢȕࢫɰ ǷࢫɆ ȳȼ Ȋࢫ֗ɰ ؈ȗɘɨȗȬ ɭ
ࢫɑɗȳȉࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȓɦɼȯɦȆȉࢫȓɟȳȼ ɦȄࢫɬɽɜȕɼ֗ȓɟȳȼ ɦȄࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫʏࢭࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȓɦɼȯɦȄࢫʏࢭࢫȒȲȱɜɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ȗɦȆȉࢫȆɭǻࢫȳɭ‫ ࢼܣࢫ כ‬ȗɴʈɼࢫ֗ʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȓɦɼȯɦȄࢫʏࢭࢫȓɟȳȼ ɦȄࢫȯɃ ࢫʎɲɽɱȆɛࢫɎȄȵ ɱࢫɰ Ǹȼ ȊࢫȓʊǾȆɄ ɛࢫɾ ɽɏȮ
ࢫɯ ȗʆࢫʎǿȆɄ ɛࢫɯ ɡȧ ࢫȲȯɀ ʆࢫɰ ؈ȗɦȆ‫ݍݰ‬ȄࢫȆȗɨɠࢫʏࢭɼࢫ֗ȓʊɱȆȝɦȄࢫȓɟȳȼ ɦȄࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ɦࢫɯ ɡ‫ݍݰ‬ȆȉࢫɼǷࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɬȆɭǷ
ࢫɕɨȍ‫ם‬ȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȒȲȱɜɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɎȄȯʆǻࢫɯ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫʅ Ƿࢫ֗ʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȓɦɼȯɦȄࢫʏࢭࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɟȳȼ ɦȄࢫɑɗȯȕɼࢫɷȱʊɘɳȕ
.4ɞ ɽɳȍɦȄࢫȯȧ Ƿࢫɝ ʈȳɇ
 ࢫɵ ɏࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫɻɨʈɽȨ ȕࢫɯ ȗʈɼࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȓɦɼȯɦȄࢫʏࢭࢫȓɟȳȼ ɨɦࢫɻȉࢫɬɽɢȨ ‫ם‬Ȅ
ࢫǴȆɈ ɏǻࢫȓɌ ‫ࢫݍݰ‬ɵ ɭࢫȔ Ȇɠȳȼ ɨɦࢫʏ‫ڴ‬ɐɘɦȄࢫɝ ɜȨ ȗɦȆȉࢫɬȆʊɜɦȄࢫʅ Ƿࢫ֗Ȕ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫȓȍɛȄȳ ɭࢫȑ ȣ ʆࢫȆɳɸ
ࢫɁ ȫȳ‫ם‬Ȅࢫʏ‫ڴ‬ɐɘɦȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȓȷ ȲȆɮɭࢫɵ ɭࢫȯɟǸȗɨɦࢫȽ ʋȗɘȗɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɣ ɦȰࢫɰ ɽɢʈɼࢫɪ ʊ‫ ܦݨ‬ȘɦȄࢫȒȮȆɺȻ

.57ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ࢫ ד‬ɂ ɽɏࢫɬֺ ȸ ɦȄࢫȯȍɏࢫȔ ɽɘȿ :ȳɌ ɱȄࢫ-1
.45ࢫȾ ࢫ֗ࢫɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ࢫə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄ :ȳɌ ɱȄࢫ- 2
.164ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏ :‫ اﻧﻈﺮ‬-3
- LOPES DE LIMA Farah José Antonio, La lutte contre le blanchiment d’argent en Europe: Apport
pour une réflexion sur la transposition du modèle européen au Mercosur, op.cit, p26.
.45Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉȳ‫ݍݵ‬Ȅࢫ֗ࢫ165‫و‬164ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ Ȇɮɨʊȷ ࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏ :ࢫȳ Ɍ ɱȄࢫ-4

76
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓɗȳɐɭɼࢫǴȆɠȳȼ ɦȄɼࢫȓɟȳȼ ɦȄࢫɯ ȷ Ȇȉࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɤ ֺ ɔȗȷ Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎֺ ɇַ ȆȉࢫȄȱɸɼࢫ֗ɻȉ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ɬȯɏɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫȲȯɀ ɭࢫʏࢭࢫɣ ȼ ɦȄࢫȯɳɏࢫȓɀ ȗȬ ‫ם‬Ȅࢫȓɺ‫ݏݨ‬ɦࢫȆ‫ ْڈ‬ɦȆȧ ǻɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȳȯɀ ɭ
.1Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫɝ ɜȨ ȗɦȄࢫȯɐȊࢫַ ǻࢫȓɟȳȼ ɦȄࢫȈ Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɵ ɭࢫɬȯɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅ
:ɰ ؈ɭǸȗɦȄࡧȔ ȆɠȳȻ ࡧ-‫ب‬
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɏȳȼ ɦȄࢫȓɘɀ ɦȄࢫǴȆɘɃ ׁ ࢫɰ ؈ɭǸȗɦȄࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȉ Ȇ‫ ܵݰ‬ǷࢫǸ‫ݏݨ‬ʆ
ࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ɰ ؈ȗɜʈȳɈ ȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦࢫɰ ؈ɭǸȗɦȄࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȇɮȗʈɼࢫ֗2ȒȲȱɜɦȄࢫɯ ɺɦȄɽɭǷ
.3ȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȓʊɱȆȝɦȄɼ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊȍɭࢫǸ‫ݏݨ‬ʆࢫȆɳɸ :Ɏ ɼȳȼ ɭࡧȲȆɇ ǻࡧʏࡩࡧɅ ʊʋȍȗɨɦࡧȓɨʊȷ ɽ ɟࡧɰ ؈ɭǸȗɦȄࡧȔ ȆɠȳȻ ࡧɬȄȯ Ȭ ȗȷ Ȅ -1
ࢫɷȱɸࢫɬȯȬ ȗȸ ȖࢫȆɳɸࢫ֗ȓʊɱɽɱȆɛࢫȓɜʈȳɈ ȉࢫș ȸ ȷ ǸȕࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɷȱɸࢫɰ ɽɠࢫȆ‫ ٰڈ‬ȆɮɃ ࢫȑ ɨɈ ɦࢫɰ ؈ɭȆȗɦȄࢫȔ ȆɠȳȻ
ࢫȓʊɈ ɔȗɦࢫɆ Ȇȸ ɛǷࢫɑɗȮࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫ֗Ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȄȰࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȳʈȳɮȗɦࢫȒȆɳɜɟࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄ
.ȓɱɽɮɄ ɭࢫȳ ǾȆȸ ȫ ࢫɵ ɏࢫȔ ȆɄ ʈɽɐȗɦȄࢫɼǷࢫȔ ȆɳʊɭǸȗɦȄࢫȒȮȆɏǻࢫ֗ȲȆɈ ȫ‫ࢫ כ‬Ʌ ɐȊ
ࢫɰ ؈ɭǸȗɦȄࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫȹ ȷ Ǹȗȕࢫ:Ɏ ɼȳȼ ɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧȲȆɇ ǻࡧʏࡩࡧɅ ʊʋȍȗɨɦࡧȓɨʊȷ ɽ ɟࡧɰ ؈ɭǸȗɦȄࡧȔ ȆɠȳȻ ࡧɬȄȯ Ȭ ȗȷ Ȅ -2
ࢫɰ ؈ɭǸȗɦȄࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫȹ ʋȷ Ǹȗȉࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɝ ɨɐȗʈɼࢫ֗ȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȓɦȆ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏࢭ
ࢫȓɱȳɭࢫȓʈȲȆȣ ȕɼࢫȓʊǾȆɳȡ ࢫɰ ؈ɱȄɽɛࢫȳɗɽȕࢫȵɟȄȳ ɭࢫʏ‫ۂ‬ɼ .ȲɽɘȻ ɼ‫ࢫ כ‬ȓʊȡ ȲȆ‫ݍݵ‬ȄࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȵɟȄȳ ‫ם‬ȄࢫȒȆɮȸ ‫ם‬Ȅ
ࢫǸ‫ݏݨ‬ʆࢫȄȱɺɦࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫȓɀ ɛȆɱࢫȓʊɱɽɱȆɛࢫȓɱȆȷ ȳȕࢫɑɭࢫ֗ȓɨɺȸ Șɭɼ
.ȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȮȆɀ ɭࢫɵ ɭࢫȓʊȕǸȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȉ Ȇ‫ ܵݰ‬ǷࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ǴȆɘȫׁ ࢫɰ ؈ɭǸȗɦȄࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫȹ ʋȷ ǸȕࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫɅ ʊʋȍȗɨɦࢫɪ ǾȆȷ ɼɼࢫɚ ȳɇ ࢫȒȯɏࢫɬȯȬ ȗȸ ȖࢫȆɳɸ
.4ȠȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆ‫ ّڈ‬ʈȳ‫ٮڈ‬ɼࢫȆɺɨʈɽȨ ȕࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓ
ࢫɯ ‫ـ ـ‬ȷ ȄࢫɼǷࢫȆ‫ ـ ـ‬ɭࢫȓɟȳȻ ࢫ‫ݍݳ‬Ȇ‫ ـ ـ‬ɀ ɦࢫʅ ɽ ‫ـ ـ ـ‬ɳȷ ࢫɉ ȸ ɛࢫȔ ȄȰࢫɰ ؈‫ ـ ـ‬ɭǸȗɦȄࢫȓ ‫ ـ ـ‬ɜʊțɼࢫǴȄȳ ‫ ـ ـ‬ȼ ȊࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɬɽɜʆࢫɰ Ƿࢫ-
ࢫɻɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫɑɭࢫ֗Ȇ‫ڈ‬٬ȆɔɦǼȉࢫȒ‫ق‬؈ȡ ɼࢫȒ‫ف‬؅ɗࢫȯɐȌɼࢫɻ‫ݍݰ‬Ȇɀ ɦࢫȓɜʊțɽɦȄࢫȔ Ȳȯȿ ࢫɵ ɭࢫɣ ɦȰࢫȯɐȊࢫɬɽɜʈɼࢫ֗ə ʈȵ ‫ﻣ ـ ـ‬
.Ȇɸȯɏɽɭࢫɪ ȍɛࢫȓɜʊțɽɦȄࢫǴȆ‫ࢫ ׁ ٰڈ‬ȓȣ ʊȘɳɟࢫ֗ɰ ؈ɭǸȗɦȄࢫȯɜɏࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɝ ɘȗ‫ם‬ȄࢫȓʊǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɆ ɼȳȼ ɦȆȉ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫǴȆɳȉࢫɕɨȍ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇȷ Ȳǻɼࢫɣ ʊȼ Ȋࢫɻɦࢫɵ ɭǸ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɑɗȯɦȆȉࢫɰ ؈ɭǸȗɦȄࢫȓɟȳȻ ࢫɬɽɜȕࢫɰ Ƿࢫɣ ɦȰࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ȕ‫ف‬؅ʈɼ
.5ɞ ɽɳȍɦȄࢫȯȧ ǷࢫʏࢭࢫɻɦࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬Ȅࢫȑ ȧ Ȇȿ ࢫȑ ɨɇ

.71ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ ࢫ-1


.54Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɖ ֺ ȫ ࢫɵ ʆȯɦȄࢫȲȯȉࢫ-2
ࢫȓɳȸ ɦࢫ04ࢫȮȯɐɦȄࢫ֗ȓʊɮʆȮȆɠ‫ࢫ כ‬Ȕ Ȇȷ ȄȲȯɨɦࢫȟ ȧ ȆȍɦȄࢫȓɨȣ ɭࢫ،«ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫɰ ؈ɭȆȗɦȄࢫȔ ȆɠȳȻ »ࢫ֗ȓɳɸȆɢɦȄࢫɪ ʈȴȲǻࢫ-3
.74Ⱦ ࢫ֗ȓɳȕȆȉࢫȳ Ʉ ‫ࢫݍݵ‬Ƞ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗2014
.79ʄ‫ڲ‬Ȅࢫ74ࢫɵ ɭࢫȾ ࢫ֗ɻȸ ɘɱࢫɑȡȳ‫ם‬Ȅࢫȳ Ɍ ɱȄࢫɪ ʊɀ ɘȗɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؆ɟֿ ࢫ-4
ࢫɪ ʊȸ ɓࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȲɼȮࢫ֗ɵ ʆȯɮȨ ɭࢫǴȆɗɼࢫɤ ֺ ȡ .121Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏࢫʏࢮȆȉࢫɻɮȧ ࢫȆɱȄȮ :ȳɌ ɱȄࢫ-5
.613Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫כ‬

77
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓɦɽʊȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫȓɮ‫ࢫ ܷݵ‬ȓʊɦȆɭࢫɕɦȆȍɭࢫɑɮȣ ʈɼࢫɰ ؈ɭǸȗɦȄࢫɝ ǾȆțɼࢫǴȄȳ ȼ Ȋࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊȍɭࢫɬɽɜʆࢫɰ ǷࢫɼǷࢫ-
ࢫȯʆȯȸ ȖࢫȒȮȆɏǻࢫɯ ȗʋȷ ࢫɤ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫȓɐʊȍɈ ȍɗࢫ֗ɝ ǾȆțɽɦȄࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫɂ ɼȳɛࢫȱȫ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɎȲȆȸ ʇࢫɯ țࢫ֗ȓʆȯɜɳɦȄ
ࢫȮȆɮȗɏ‫ࢫ ט‬ȆɄ ʆǷࢫɵ ɡɮʆࢫȆɮɟࢫ֗ȒȲȱɜɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫɰ ɽɢʆࢫʅ ȱɦȄ֗1‫ﺮوض‬ɜɦȄࢫʅ ǷࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫɕɦȆȍ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸ
ࢫȔ Ȅȳ ɸɽȣ ‫ם‬Ȅࢫ Ȕ ֺ Ȩ ɭࢫ Ȕ ȆɠȳȻ ɼࢫ ȮȄ‫ف‬؈ȗȷ ‫ ט‬ɼࢫ ȳʆȯɀ ȗɦȄࢫ Ȕ ȆɠȳȻ ࢫ ֗ȓȧ Ȇʊȸ ɦȄࢫ Ȕ ȆɠȳȻ ࢫ ʄ‫ڴ‬ɏ
.2‫ݍݸ‬Ȅ...ɾ ‫ف‬؄ɡɦȄ
:ȓʊɮɸɽ ɦȄࡧȔ Ȇɜɘɀ ɦȄࡧɬȄȳȉǻ-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
ࢫǴȄȳ Ȼ ࢫɼǷࢫǴȆȼ ɲǼȉࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȑ ȧ Ȇȿ ࢫɬɽɜʆࢫȆɭȯɳɏࢫȈ ɽɨȷ ‫ࢫ כ‬ȄȱɸࢫɬȯȬ ȗȸ ʇ
ࢫɎȮɽ ‫ ـ ـ‬ȕࢫʅ ȱɦȄࢫȯɨȍɦȄࢫʏࢭࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫȹ ɘɳȉࢫɬɽɜʆࢫɯ țࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɻɳɭࢫȑ ɨȣ ȕࢫʅ ȱɦȄࢫȯ ɨȍɦȄࢫʏࢭࢫʅ ȲȆȣ ȕࢫɪ Ȩ ɭ
ࢫɵ ɭࢫȔ Ȇɭȯȫ ࢫɼǷࢫȆɐɨȷ ࢫɅ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫʅ ‫ف‬؅ȼ ʇࢫȆɭȯɳɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓʊɨɮɏࢫɪ ȝɮȗȕɼࢫ֗ɤ Ȅɽ ‫ـ ـ ـ‬ɭ‫ࢫ כ‬ɻʊɗ
:ȓʊɦȆȗɦȄࢫȲɽɀ ɦȄࢫȯȧ ǸȉࢫȓʈȲɽȿ ࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɤ Ȇȷ ȲǻࢫȮȄȳ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɟȳȼ ɦȄ
.Ʌ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫɕɨȍ‫ם‬Ȅɽɸࢫɚ ȳɘɦȄࢫɰ ɽɢʊɗࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫȔ Ȇɭȯ‫ݍݵ‬Ȅɼࢫɑɨȸ ɦȄࢫȲȆɐȷ ǷࢫɑɗȲ-
.3Ʌ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫɕɨȍ‫ם‬ȄɽɸࢫɎɽɗȯ‫ם‬Ȅࢫʏ‫ڲ‬Ȇɮȡ‫ࢫ ל‬ɕɨȍ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɢʊɗࢫȆʊɨɠࢫȒȲɼȵɭࢫ‫ف‬؈ȕȄɽɗࢫɤ Ȇȷ Ȳǻ-
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫʏࢭࢫɤ Ȇɮɐȗȷ ‫ࢫ ט‬ȒȳȕȄɽȗ‫ם‬ȄࢫȓɈ ȼ ɲ‫ࢫ כ‬ȯȧ Ƿࢫə ʊʆ‫ق‬؅ɦȄࢫɤ ȆɮɏǷࢫȯɐȖࢫɰ Ȱǻ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɜɱࢫɯ ɺɐȷ ɽȉࢫ ɰ ɽɢʆࢫɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣࢫ כ‬ʊȍɭࢫɵ ɭࢫȓɮ‫ ܸݵ‬ȗ‫ם‬ȄࢫȲȆɐȷ ‫ࢫ כ‬ɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȋɼࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫȓɘɏȆɄ ɭɼࢫȓɮ‫ࢫ ܷݵ‬ɕɦȆȍ‫ࢫם‬ȓɘǾȄȴࢫ‫ف‬؈ȕȄɽɗࢫʅ ‫ أ‬.ȳɟȱɦȄࢫ‫ ۘܣ‬ɜȉȆȸ ɦȄࢫɰ ؈ȗɜʈȳɈ ɦȆȉࢫȠȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȲȱɜɦȄ
ࢫֺ ȿ ǷࢫɑǿȆɄ ȍɦȄࢫǴȄȳ Ȼ ࢫɯ ȕࢫȄȰǻࢫȄȱɸࢫ֗ɑǿȆɄ ȍɨɦࢫȆɳɮțࢫȆɺɐɗȮࢫɯ ȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɨɐɘɦȄࢫɬȆɛȲ‫ࢫ כ‬ɑɭࢫȓɱȲȆɜ‫ם‬Ȇȉ
ࢫȓʊɮɸɽɦȄࢫ Ȕ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫ ʏࢭࢫ ȒȲȱɜɦȄࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ ܷݸ ࢫ כ‬ʏࢭࢫ‫ف‬؈ȕȄɽɘɦȄࢫ ɷȱɸࢫ ɬȯȬ ȗȸ Ȗɼ،Ƿȯȍ‫ם‬Ȅࢫ ȟ ʊȧ ࢫ ɵ ɭ
.4ȓʊɮɸɽɦȄࢫɑɨȸ ɦȄࢫɑʊȉࢫȒȮȆɏǻࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɵ ɭࢫȓʊȕǸȗ‫ם‬ȄࢫȒȯǾȄȵ ɦȄࢫȦ ȆȋȲ‫ࢫ כ‬ȳ ʆ‫ف‬؄ȗɦࢫɼǷࢫȒȲɽɠȱ‫ם‬Ȅ

.69Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ ࢫ֗46Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉ‫ݍݵﺮ‬Ȅ:ࢫȳ Ɍ ɱȄ-1
.87Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ Ȅࢫȵ ʆȆɗࢫȳ ɮȷ :ȳɌ ɱȄࢫ-2
- AIT HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op.cit, p133 et 134.
.43Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ȆɘʊɈ ɛࢫȮɽɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫȓȼ ʉ‫ݍݵﺮ‬Ȅࢫ-3
.83ɼࢫ82Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱࢫ-4
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫȓʊɡʈȳɭ‫ࢫ כ‬ɞ ȲȆɮ‫ݍݨ‬ȄࢫȒȲȄȮǻࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ș ɭȆɛࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʈȳȨ ȗɦȄࢫș ɘȼ ɟ :ʏࢭࢫɪ ȝɮȗʆࢫȓɜʈȳɈ ɦȄࢫɷȱɸࢫɵ ɏࢫɤ Ȇȝɭࢫȑ ȕȆɢɦȄࢫȄȱɸࢫȮȲɼǷࢫ-
ࢫɵ ʆȱɦȄࢫɰ ؈ʊɨȨ ‫ם‬ȄࢫȲȆȣ ȗɦȄࢫɅ ɐȊࢫɰ Ƿࢫ֗ȓʊɡʈȳɭ‫ࢫ כ‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʆַɽɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɳʊɮȝɦȄࢫɰ ȮȆɐ‫ם‬ȄࢫȮȄ‫ف‬؈ȗȷ Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫș ɗȯ‫ ْڈ‬ȷ Ȅ
ࢫɤ ȄɽɭǷࢫ‫ ܸݸ‬ɦɼࢫ֗ɯ ɺɦȄɽɭǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɏɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫǴȆɘɃ ׁ ࢫȮȲɽȗȸ ‫ם‬Ȅࢫȑ ɸȱɦȄࢫȓɮʊɛࢫȄɽɘʈȴࢫȯɛࢫ֗ȓʊȍɸȱɦȄࢫɣ ǾȆȍȸ ɦȄࢫȒȲȆȣ ȗȉࢫɰ ɽɨɭȆɐȗʆ
:ʏ‫ڲ‬ȆȗɦȄࢫɽȨ ɳɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɨɮɐɦȆȉࢫȄɽɭȆɛɼ .ȓʊɡʈȳ ɭ‫ࢫ כ‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʆַɽɦȄࢫȠȲȆȫ ࢫʄ‫ڲ‬ǻ
ࢫɬȆɛɼࢫ֗ɰ ؈ʊɨȨ ‫ם‬Ȅࢫȑ ɸȱɦȄࢫȲȆȣ ȕࢫȯȧ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫɤ ȄɽɭǷࢫɵ ɭࢫȓʆȯɜɳɦȄࢫȔ ֺ ɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ʊɨȸ Șȉࢫɰ ɽȋɼȯɳ‫ם‬ȄࢫɬȆɛࢫȒɽɈ ȫ ࢫɤ ɼǸɟ ࢫ-
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɸȮȄ‫ف‬؈ȗȷ Ȅࢫɯ ȕࢫɪ ɐɘɦȆȋɼ .ȓʊȋɽɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȆɢʈȳ ɭǷࢫɰ Ȅȯɨȉࢫȯȧ Ƿࢫɵ ɭࢫɬȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫȑ ɸȱɦȄࢫɵ ɭࢫȓʊɮɡɦࢫȮȄ‫ف‬؈ȗȷ ȄࢫǴȄȳ ȡ Ǽȉࢫȳȡ ȆȗɦȄࢫȄȱɸ
=ȓȀʆȮȳɦȄࢫȔ ȆɭȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫɵ ɭࢫɽɸࢫȓɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫʏࢭɼࢫȓʊɦȆɏࢫȒȮɽȡ ࢫȔ ȄȰࢫȓɭȆȫ ࢫɵ ɭࢫɻɱǸȉࢫɻʊɨɏࢫȲȆȻ Ƿࢫȓʊɡʈȳɭ‫ࢫ כ‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʆַɽɦȄ

78
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ
ȓʊɦȆɭࡧȔ Ȇɗȳɀ ȕࡧɬȄȳ ȉǻࡧɝ ʈȳɇ ࡧɵ ɏ ࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫɬȄȳ ȉǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ֗ȓʊɮɸɼࢫȔ Ȇɗȳɀ ȕࢫɬȄȳ ȉǻɼࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫǴȆȼ ɲǻࢫȑ ɱȆȡ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫɬɽɜʆ
ࢫȲȆɐȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȋȲȆɄ ‫ם‬Ȅࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ‫)أوﻻ(ﻋ‬ɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫɚ Ȅɽȷ ǷࢫʏࢭࢫȲȆɮȝȘȷ ַ Ȇɜʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȓʊɦȆɭࢫȔ Ȇɗȳɀ ȕ
ࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏ ࢫɼǷࢫ،(‫)ﺛﺎﻟﺜﺎ‬Ȕ Ȇʊɴȗɜ‫ם‬Ȅɼࢫȓȸ ʋɘɳɦȄࢫɰ ȮȆɐ‫ם‬ȄࢫȒȲȆȣ ȗɦֺ ȫ ࢫɵ ɭɼǷࢫ֗(‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬Ȕ ȄȲȆɜɐɦȄɼࢫ‫ع ۜܣ‬ȄȲ‫כ‬
.(ȆɐȊȄȲ)ȓʊɃ ȆʈȳɦȄɼࢫȓʊȧ Ȇʊȸ ɦȄࢫȔ ַ Ȇɘȗȧ‫ ט‬ɼࢫȔ ȆɱȆȡȳɺ‫ם‬Ȅ
ɤ Ȇ‫ם‬Ȅࡧɚ Ȅɽ ȷ ǷࡧʏࡩࡧȲȆɮȝȘȷ ‫ࡧ ט‬ɤ ֺ ȫ ࡧɵ ɭࡧɅ ʊʋȍȗɦȄ :‫أوﻻ‬
ࢫȑ ɨȡ ࢫɖ ȯ‫ࢫ٭ڈ‬ȓʊɳɇɽɦȄɼࢫȓʊ‫ם‬ȆɐɦȄࢫɚ Ȅɽȷ ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ƞ Ȅȳ ȫ ǻɼࢫɤ Ȇȫ Ȯǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓ‫ם‬ɽɐɦȄࢫȔ ȮǷ
ࢫɵ ɭࢫɯ ɺȷ ֿ Ȇȉࢫɤ ɼȄȯȗɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɚ Ȅɽȷ ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫȲȆɮȝȘȷ ‫ࢫ ט‬ȯɐʉɼࢫ،ɤ ɼȯɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȔ ȄȲȆɮȝȘȷ ‫ט‬
ࢫǴȄȳ ȼ Ȋࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ȗʈɼࢫ1Ȕ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɤ ȄɽɭǷࢫȶ ɼǹȲࢫɪ ȝɮȕࢫɯ ɺȷ ‫ࢫ כ‬ɰֿ ֗ȓʈɽɱȆȝɦȄࢫɚ ɽȸ ɦȄࢫɪ ʊȍɛ
:Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȒȯʆȯɏࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɣ ɦȰɼࢫȔ ȆȉȆɀ ɐɦȄࢫɖ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫȔ Ȅȯɳȸ ɦȄࢫɑʊȋɼ
ࢫɪ ʊɨɛࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɰ ؈ɨɭȆɐȗ‫ם‬ȄࢫȮȯɏɼࢫə ʊɐɃ ࢫȆɺɛɽȷ ࢫɚ ȆɈ ɱࢫɰ ɽɢʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȒȯʆȯ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ Ȇȿ ȲɽȍɦȄࢫɤ ֺ ɔȗȷ Ȅ-‫أ‬
ࢫȓɦɼȄȯȗ‫ם‬Ȅࢫ ɯ ɺȷ ‫ כ‬ɼ֗Ȓ‫ف‬؈ȍɟࢫ‫ف‬؈ɓࢫ ȓȿ ȲɽȍɦȄࢫ ɤ ֺ ȫ ࢫ ɵ ɭࢫ Ȇ‫ ࢫ٭ڈ‬ɪ ɭȆɐȗɦȄࢫ ɯ ȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ ɕɦȆȍ‫ם‬Ȅࢫ ɰ Ƿࢫ Ȇɮɟ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆȉȆɀ ɏࢫȵ‫ ْڈ‬ɳȕ.ȓɘʊɐɃ ࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓɦɼȯɦȄࢫȓȉȆɛȲࢫɰ ɽɢȕɼࢫȓʊɗȆɘȼ ɦȄࢫɪ ɜȕɼ֗ȒȮɼȯȨ ɭ
ࢫɯ ɺȷ ‫ࢫ כ‬ɑʊȋɼࢫǴȄȳ Ȼ ࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɐȊࢫɬɽɜȕɼࢫɖ ɼȳɌ ɦȄࢫɣ ɨȕࢫɪ ɠ
.ɖ Ȅȳ ɇ ǷࢫȚ ֺ țࢫȓɈ ȷ Ȅɽȉ
ࢫɵ ɮɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣࢫ כ‬ʊȍɭࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫɯ ɸȲȆʊȗȫ Ȅࢫɯ ȗʆࢫȓʊɦȆɭࢫɚ ȄȲɼǷࢫǴȆɈ ȷ ɼࢫȒȳȷ Ȇɮȷ :ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɖ ȳɈ ɦȄ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫɬɽɜʆࢫɣ ɦȰࢫɵ ɏࢫɪ ʆȯȍɟɼࢫ ȆɱȆʊȧ Ƿɼ֗ɯ ɺɐɭࢫ ɰ ɼȆɐȗɦȄɼࢫɖ Ȅȳ Ȩ ɱ‫ ࢫ ט‬ɤ ɽʊɭࢫɯ ‫ٱڈ‬ȯɦ
ࢫɬɽɜʈɼ.ɯ ɺɦࢫȓɐȊȆȕࢫɼǷࢫȓɟɽɨɮɭࢫ ɰ ɽɢȕࢫȓɮɸȆȸ ɭࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫɪ ɢȻ ࢫʏࢭࢫȒȳȸ ɮȷ ࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫȹ ʋȷ Ǹȗȉ
ࢫɰ ɼȵɟ‫ف‬؈ɳʆǷࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɐɦࢫȓɨɸǺ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫǴȆɳȗɛȆȉࢫȒȳȸ ɮȸ ɦȄࢫȓɟȳȻ ࢫɼǷࢫȒȳȷ Ȇɮȸ ɦȄ
ࢫɰ ɽɢȕࢫɰ Ǹɟ ࢫȓʊɦȆɭࢫȔ Ȇȋɽɐȿ ࢫɻȡ Ȅɽȕɼࢫɤ ɼȄȯȗɦȄࢫʏࢭࢫȆɺɮȷ Ȅࢫș ȧȳɇ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȲȆʊȗȫ‫ࢫ ט‬ʏࢭ

ࢫȄȯȡ ࢫȓɮ‫ࢫ ܷݵ‬ȓʊɟȳɮ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɨɦࢫȆ‫ ٔڈ‬ɏࢫȩ ʈȳɀ ȗɦȄࢫɯ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȲȆɐȷ ‫ࢫ כ‬ș ɱȆɠɼࢫ֗ȑ ɸȱɦȄࢫɵ ɭࢫȓɨʊȁɃ ࢫȔ Ȇʊɮɟࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʅ ɽȗȨ ȕ ‫ ۘܣ‬ɦȄ=
ࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉ .ȓʊɟȳɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫɬɽȷ ȳɨɦࢫɑɃ Ȇȫ ࢫ‫ف‬؈ɓࢫȑ ɸȱɦȄࢫɬȆȫ ࢫɰֿ ࢫȓʊɦȆɏࢫȲȆɐȷ Ƿࢫɵ ɏࢫȩ ʈȳɀ ȗɦȆȉࢫȳȡ ȆȗɦȄࢫȚ ‫ف‬؅ɡ ʆࢫɯ ɦɼ
ࢫɯ ȕɼࢫȮֺ ȍɦȄࢫȠȲȆȫ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫǴʅ ȮȳɦȄࢫɬȆ‫ݏݵ‬ɦࢫȆɳɮțࢫֺ ɐɗࢫȓɏɽɗȯ‫ם‬ȄࢫȓɮʊɜɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȆɭࢫɚ ȲȆɘɦȄࢫ‫ࢫ ܷݸ‬ɯ ȕࢫ֗ȓɘǾȄȵ ɦȄࢫ‫ف‬؈ȕȄɽɘɦȄࢫɷȱɸࢫɤ Ȇɮɐȗȷ Ȅ
ࢫɰ ɽȋɼȯɳ‫ם‬ȄࢫɬȆɛࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫȠ ɼȳȫ ࢫǴȆɳțǷɼ .ȓʊȋɽɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȆɢʈȳɭǷࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓʊɡʈȳɭ‫ࢫ כ‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʆַɽɦȄࢫɵ ɭࢫֺ ɐɗࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɪ ɜɱ
ࢫȮȲɽȗȸ ‫ם‬ȄࢫɬȆ‫ݍݵ‬ȄࢫȓɮʊɜɦࢫȮȄȯȷ ࢫʏ‫ࢫ ۂ‬Ȇɮɱǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɰ ǷࢫɷȮȆɘɭࢫ֗ȓʊɡʈȳɭ‫ࢫ כ‬ȓʊɟȳɮ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɨɦࢫɁ ɀ Ȭ ‫ם‬ȄࢫȠ ȰɽɮɳɦȄࢫȓȀȍɐȗȉ
ࢫɵ ɭࢫȓɘʈȵɭࢫȓʊȍɸȰࢫɣ
 ǾȆȍȷ ࢫȮȄ‫ف‬؈ȗȷ Ȅࢫɯ ȕࢫȯɛࢫɻɱǷࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɨɦࢫɰ ؈ȍȕࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸࢫ‫ف‬؈ȷ ࢫȓɐȊȆȗɭࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɡɦ .ȑ ɸȱɦȄࢫȳȡ Ȇȕࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭ
.ȳȡ ȆȗɦȄࢫȆɺɭȳȉǷࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊȍɸȱɦȄࢫɣ ǾȆȍȸ ɦȄࢫȓɜɘȿ ࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȾ Ȇȿ ȳɦȄ
.71ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ ࢫ-1

79
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɯ ɺȷ ‫ࢫ כ‬ɑʊȍɦࢫɬȆȕࢫȮȄȯɐȗȷ ȄࢫɻʆȯɦࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɯ ɸȆȸ ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɢʆࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉ.ȳǾȆȸ ȫ ࢫɝ ɜȨ ȕࢫɼǷࢫȓɨʊɨɛࢫȆ‫ ْڈ‬ʊȨ ȋȲ


ࢫǴȄȳ ȼ ɦȆȉࢫɬɽɜʆࢫȆɱȆʊȧ ǷɼࢫȓɨʊɨɛࢫȲȆɐȷ Ǹȉࢫɯ ɺȷ ‫ࢫ כ‬ɑʊɮȡ ࢫǴȄȳ Ȼ ࢫɑʊɈ ȗȸ ʇࢫȄȱ‫٭ڈ‬ȄǴɽȷ ࢫȮȄȮȵʈɼ֗Ȇɺɡɨɮʆ
.ʏ‫ڲ‬ȆȗɦȄࢫʎɲȆȝɦȄࢫɖ ȳɈ ɦȄ
ࢫȒȮȯɐȗɭࢫȓʊɦȆɭࢫɚ ȄȲɼǷࢫɍ ɗȆȨ ɭࢫȆ‫ٱڈ‬ȯɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɞ ɽɳȍɨɦࢫȓɐȊȆȗɦȄࢫȲȆɮȝȘȷ ‫ࢫ ט‬ɝ ʆȮȆɳȿ :ʎɲȆȝɦȄࡧɖ ȳɈ ɦȄ
ࢫȔ ȆȉȆɀ ɏࢫɬɽɜȕࢫȆɳɸࢫ֗ȓʊɦȆɭࢫɚ ȄȲɼǷࢫɵ ɭࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȑ ɨɈ ʆࢫȆɭࢫǴȄȳ ȼ ɦࢫȓʊɗȆɠࢫȮȲȄɽɭࢫȆ‫ٱڈ‬ȯɦɼࢫȓɏɽɳȗɭɼ
ࢫʏࢭࢫɉ ʈȲɽȗɦȄɼࢫ ɾ ɼȆȻ ȳɦȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɻȕȮȆʊɛࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȳɈ ʊȸ ɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɚ Ȅ‫ف‬؅ȫ Ȇȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫɪ ɢȼ ȊࢫȔ ȄȮȆʊɜɦȄࢫɣ ɨȕࢫɵ ʆȯȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȄȯɳȘȸ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɽɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɑɭࢫȓʊɛֺ ȫ‫ כ‬ɼࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫȩ ǾȆɄ ɘɦȄ
ࢫɣ ɳȍɦȄࢫȔ ȄȮȆʊɛࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȔ ȆɮʊɨɐȖࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫȲȯɀ ʈɼ .Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȒȳɈ ʊȸ ɦȄࢫȲȄȳ ɮȗȷ Ȅࢫɰ ȆɮɄ ɦࢫ،‫ﻗﺎﻃﻊ‬
ࢫɰ ɽɭɽɜʆࢫɯ țࢫ،Ȕ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɯ ɺȷ ǷࢫǴȄȳ ȼ Ȋࢫɣ ɳȍɦȆȉࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɚ ȄȲɼ‫ࢫ כ‬ɬȆȸ ɛǷɼࢫȲȆɮȝȘȷ ‫ࢫ ט‬ɝ ʆȮȆɳȿ ࢫɬɽɜȗɦ
.Ʌ ɘȬ ɳɭࢫȳ ɐȸ Ȋࢫȟ ɦȆȝɦȄࢫɖ ȳɈ ɨɦࢫȆɺɐʊȎȉࢫɣ ɦȰࢫȯɐȊ
ࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽɐʊȎʆࢫɯ țࢫɯ ɺȷ ‫ࢫ כ‬ǴȄȳ ȼ Ȋࢫɬɽɜȕࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊȍ‫ࢫם‬ɰ ؈ɐȊȆȕࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫɼǷࢫȮȄȳ ɗǷࢫɯ ɸ ࢫ:ȟ ɦȆȝɦȄࡧɖ ȳɈ ɦȄ
ࢫȯȧ Ƿࢫɵ ɭࢫɼǷࢫɅ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫɯ ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȲȯɀ ȕࢫȒȮȯȨ ɭɼࢫȓ‫ ܷݰ‬ȄɼࢫȔ ȆɮʊɨɐȗɦࢫȆɜɗɼࢫǴȆɠȰɼࢫǴɼȯɸɼࢫȲȱȨ ȉ
.ɻʊɐȊȆȕ
ࢫȓɈ ȷ Ȅɽȉࢫɯ ‫ٮڈ‬ȆȉȆȸ ȧ ࢫȲȄȯȕࢫɰ ؈ȋȲȆɄ ɭࢫȓɈ ȷ Ȅɽȉࢫȓȿ ȲɽȍɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɚ ȄȲɼ‫ࢫ כ‬ɑʊȋɼࢫǴȄȳ Ȼ -‫ب‬
ࢫʏࢭࢫȓʊɦȆɭࢫɚ ȄȲɼǷࢫȓɜɘȿ ࢫǴȄȳ ȼ ȊࢫȲȆȸ ɮȸ ɦȄࢫɬɽɜʆࢫɰ Ƿࢫɣ ɦȰࢫɤ Ȇȝɭɼ .Ʌ ʊȍɮɨɦࢫɑȊȆȕࢫȯȧ ȄɼࢫȲȆȸ ɮȷ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄȳ ɐȷ ࢫȆɺɐʊȎȉࢫɬɽɜʆࢫɯ țࢫ֗ȓɦɼȯɦȄࢫɣ ɨȕࢫʏࢭࢫɪ ʊɮɏࢫȈ Ȇȸ ‫ࢫݍݰ‬ʏ‫ڲ‬Ȇɭࢫɕɨȍɮȉ (‫ࢫ)أ‬ȓɦɼȯɦȄࢫȓȿ Ȳɽȉ
ࢫɪ ɛǷࢫȳɐȸ Ȋ (‫ࢫ)أ‬ȓɦɼȯɦȄࢫʏࢭࢫɪ ʊɮɏࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɺɐʊȎȉࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬Ȅȱɸࢫɬɽɜ ʈɼ (‫ࢫ)ب‬ȓɦɼȮࢫʏࢭࢫȳȫ ǵࢫɪ ʊɮɏࢫȈ Ȇȸ ȧ
.ɻɄ ʊʋȍȕࢫɯ ȕࢫʏ‫ڲ‬ǻࢫɕɨȍ‫ם‬Ȅɽɸࢫɚ ȳɘɦȄࢫɰ ɽɢʆࢫȓɦȆ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉࢫ֗ɻȉࢫɷȄ‫ف‬؅Ȼ Ȅࢫʅ ȱɦȄࢫȳ ɐȸ ɦȄࢫɵ ɭ
ࢫȲȄȯȿ Ǽȉࢫɬɽɜȕࢫ֗ȒȲȱɛࢫɤ ȄɽɭǸȉࢫȠȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫʏࢭࢫɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬ȄࢫǴֺ ɟɽɦࢫȓɟɽɨɮɭࢫȒȯʆȯȡ ࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫǴȆȼ ɲǻࢫ- ‫ج‬
ࢫɅ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫɪ ɀ Ȩ ʆࢫɯ ț֗ɯ ‫ ٕڈ‬ɗࢫɞ ɽɢȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȾ Ȇ‫ࢫ ֿ ܧݵ‬Ȇɺɐʊȋɼࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫɚ ɽȷ ࢫʏࢭࢫɯ ɺȷ ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ‫ف‬؈ȍɟࢫȮȯɏ
.ȓɘʊɌ ɱࢫɤ ȄɽɭǷࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫɑʊȋɼࢫǴȄȳ ȼ Ȋࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊȍɭࢫȈ Ȇȸ ‫ࢫݍݰ‬ȓʊɮɸɼࢫȔ ȆʊɨɮɐȊࢫǴȆɗȳȻ ࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȆɮȝȘȷ ‫ࢫ ט‬ǴȆɳɭǷࢫɬȆʊɛ -‫د‬
ࢫʎɭɽʆࢫɪ ɢȼ ȊࢫȦ ȆȋȲǷࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸࢫȥ ȗɴȕࢫ֗ɚ ɽȸ ɦȄࢫʏࢭࢫȲȆɐȷ ‫ࢫ כ‬Ȕ ȄȲɽɈ ȕࢫǴɽɃ ࢫʏࢭࢫȆʊɭɽʆࢫɯ ɺȷ ‫כ‬
.1ɣ ɳȍɦȄࢫɾ ȯɦࢫɅ ʊȍ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫʏࢭࢫȒȲȱɛࢫɤ ȄɽɭǷࢫɵ ɭࢫȩ ȋȳɦȄࢫȄȱɸࢫɤ ȮȆɐʇࢫȆɭࢫɎȄȯʆǻࢫɯ ȗʈɼ
ࢫʏࢭࢫȈ Ȇȗȗɟַ ȆȉࢫȒȳȸ ɮȸ ɦȄࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫə ʊɨɢȕࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆȉȆɀ ɏࢫǸ‫ݏݨ‬ȕࢫȆɱȆʊȧ Ƿࢫ -ࡧ Ռɸ
ࢫȄȯɜɱࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫɕɦȆȍɮȉࢫȈ Ȇȗȗɟַ ȆȉࢫȒȳȸ ɮȸ ɦȄࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫɬɽɜȕɼࢫȆȝʆȯȧ ࢫǸȼ ɴȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɮɸȆȸ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄ
ࢫȲɽȿ ɼࢫɯ ‫ٮڈ‬ȆɱȆʊȉࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɨɀ ȧ ɼࢫɯ ɺɐɭࢫȄɽɨɭȆɐȖࢫɰ Ƿࢫɝ ȍȷ ࢫɰ ؈ʆȮȆɏࢫȮȄȳ ɗǷࢫǴȆɮȷ ǸȉࢫȒȲȱɛࢫɤ ȄɽɭǷࢫɵ ɭ

.43ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄࢫ-1


-VERNIER Eric, techniques de blanchiment et moyens de lutte , 2èmeédition, EditionDunod, Paris,
2008, p100.

80
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓɟȳȼ ɦȄࢫɵ ɭࢫɯ ɺȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȳȸ ɮȸ ɦȄࢫȓɟȳȻ ࢫɪ ɀ Ȩ ȕࢫɁ ʊɀ Ȭ ȗɦȄࢫȯɳɏɼ .ȓʊɀ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɯ ‫ٮڈ‬Ȇʈɽɸࢫɵ ɭ
ࢫȒȳȸ ɮȸ ɦȄࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫɬɽɜȕɼࢫɰ ؈ȍȘȗɡ‫ם‬ȄࢫǴȆɮȷ ǸȉࢫȔ Ȇɢʊȼ ȊࢫɁ ʊɀ Ȭ ȗɦȄࢫɅ ǾȆɗࢫȮȲࢫɯ ȗʈɼ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫȑ Șȗɡ‫ם‬Ȅ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭɽɳʊȎȗȗɡ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȆ‫ٱڈ‬ȯɦࢫȓɜȉȆȷ ࢫȔ ֺ ʊɟɽȕࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫ֗Ȇ‫ٮڈ‬ȆȉȆȸ ȧ ࢫʏࢭࢫɅ ǾȆɘɦȄࢫȄȱɸࢫɎȄȯʆǼȉ
ࢫɅ ǾȆɗɼࢫ Ȓȯʆȯȡ ࢫ ɯ ɺȷ Ƿࢫ ȓʊɡɨɭࢫ ɝ ʈȳɇ ࢫ ɵ ɏࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ ɯ ȗʆࢫ Ȅȱ‫֗ ࢫ٭ڈ‬Ʌ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫ Ȕ ȆȉȆȸ ȧ
.ࢫɁ ʊɀ Ȭ ȗɦȄ
:Ȕ ȄȲȆɜɐɦȄɼࡧ‫ ع ۜܣ‬ȄȲ‫ࡧ כ‬ȲȆɐȷ Ƿࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȓȋȲȆɄ ‫ם‬Ȅ-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ ȑ ʊɦȆȷ ǷࢫȳɈ ȫ Ƿɼࢫ ɯ ɸǷࢫ ɵ ɭࢫ Ȕ ȄȲȆɜɐɦȄࢫ ɚ ɽȷ ࢫ ʏࢭࢫ ɪ ɔɨɔȗɦȄࢫ ȯɐʇ
ࢫɝ ɜȨ ȗɦȄࢫɰ Ȇʊȧ‫ࢫ כ‬Ʌ ɐȊࢫʏࢭࢫȑ ɐɀ ʆࢫɻɱǷࢫȟ ʊȧ ࢫ،1ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦࢫȄȴȆȗɮɭࢫַ Ȇȣ ɭࢫȯɐȖɼࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅ
.2ȒȯʊɐȊࢫɵ ɟȆɭǷࢫʏࢭࢫɷȮɽȡ ɼࢫȑ Ȏȸ Ȋࢫʎɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȲȆɜɐɦȄࢫȳ ɐȷ ࢫɵ ɭ
ࢫȓȋȲȆɄ ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȄȲȆɜɐɦȄɼࢫ‫ع ۜܣ‬ȄȲ‫ࢫ כ‬ɑʊȋɼࢫǴȄȳ Ȼ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȔ ȆȉȆɀ ɐɦȄࢫɅ ɐȊࢫǸ‫ݏݨ‬ȕࢫɰ Ȇʊȧ‫ࢫ כ‬Ʌ ɐȊࢫʏࢭɼ
ࢫɯ ɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ ȆɢȻ ‫ࢫ כ‬ɵ ɭɼࢫɞ ɽɳȍɦȆȉࢫȔ ȆȉȆɀ ɐɦȄࢫɣ ɨȕࢫȔ ȆɏȄȯʆǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɏȳȼ ɦȄࢫǴȆɘɃ ׁ ࢫȆɸȲȆɐȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏ
:ɤ Ȇȝ‫ם‬Ȅࢫɪ ʊȎȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳ ɟȱɱࢫȮȯɀ ɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫǴɽ‫ݏݨ‬ɦȄࢫɯ ȗʆ
ࢫɯ ȗʈɼࢫ،Ȇɺɦࢫʎɜʊɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȳɐȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫɝ ɜȨ ȗɦȄࢫȑ ɐɀ ʈɼࢫȒȲȱɛࢫɤ ȄɽɭǸȉࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫȔ ȄȲȆɜɏɼࢫ‫ع ۜܣ‬ȄȲǷࢫǴȄȳ Ȼ -
ࢫȲɽȷ ࢫȓɭȆɛǻࢫɼǷࢫ‫ع ۜܣ‬ȄȲֿ ȆȉࢫʎɲȆȍ‫ם‬ȄࢫȓɭȆɛǻࢫɪ ȝɭࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓɘʊɘ‫ݍݵ‬ȄࢫȔ ֺ ʆȯɐȗɦȄࢫɵ ɭࢫɅ ɐȍɦȄࢫɤ Ȇȫ Ȯǻ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɼǷࢫǴȄȳ ȼ ɦȄࢫʏࢭࢫȆȍɓȄȲࢫɰ ɽɢʆࢫʅ ‫ف‬؅ȼ ɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɺɐʊȋɼࢫɯ ‫ٮڈ‬ȄȲȆɜɐɦࢫʏ‫ڲ‬Ȇɮȡ‫ࢫ ל‬ɪ ɢȼ ɦȄࢫɰ ؈ȸ Ȩ ȕࢫɼǷࢫȆɺɦɽȧ
.Ʌ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫɖ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫɁ ‫ܧݵ‬
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɑʊȍɦȄࢫɯ țࢫȒȲȱɛࢫɤ ȄɽɭǸȉࢫȓʆȆɔɨɦࢫȒ‫ق‬؈ɮȗɭࢫɑɛȄɽɭࢫʏࢭࢫȓʊȧ Ȇʊȷ ࢫɾ ȳɛɼࢫɰ Ȇɢȷ ǻࢫȔ Ȇɏɼȳȼ ɭࢫǴȄȳ Ȼ -
ࢫȲȆɐȷ Ǹȉࢫȓɐɮȸ ɦȄࢫȓɳȸ ȧ ࢫȔ Ȇɺȡ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɼǷࢫ‫ف‬؈ȍɟࢫȩ ȋȲࢫȽ ɭȆ‫ࢫ٭ڈ‬Ʌ ʊȍɮɨɨɳʊɐȊȆȗɦȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɾ ȯȧ ǻ
.ɑǿȆȍɦȄࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫʏࢭࢫȔ Ȇɢʊȼ Ȋࢫɵ ɮȝɦȄࢫɎȄȯʆǻࢫɯ ȗʈɼ֗ȓɦɽɜɐɭ
ࢫǴȄȳ ȼ ɦȄࢫȓɮʊɛࢫɰ ǷࢫȔ ȆȍțǼȉࢫʅ ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬Ȅࢫɬɽɜʆࢫɰ Ǹɟࢫ֗ɪ ʊɨɛࢫɕɨȍɮȉࢫȳɐȸ ɦȄࢫȔ ȆȍțǻɼࢫȔ ȄȲȆɜɏࢫǴȄȳ Ȼ -
ࢫɑʊȉࢫɯ ȗʈɼ֗ȒȲȱɛࢫɤ ȄɽɭǷࢫɵ ɭࢫɰ ɽʊɨɭࢫɰ ɼȳȼ ɏࢫֺ ɐɗࢫɎɽɗȯ‫ם‬Ȅࢫɵ ɮȝɦȄࢫɰ Ƿࢫɰ ؈ȧ ࢫʏࢭࢫɰ ؈ʆֺ ɭࢫȒȳȼ ɏ
ࢫȽ ɭȆɸࢫɻɱǸɟࢫɑʊȍɦȄࢫȳ ɐȷ ɼࢫʅ ȯɳȘȸ ‫ם‬ȄࢫǴȄȳ ȼ ɦȄࢫȳɐȷ ࢫɰ ؈ȉࢫɚ ȳɘɦȄࢫȳɺɌ ʈɼࢫ֗ɰ ɽʊɨɭࢫɰ ؈țֺ țࢫɕɨȍɮȉࢫȲȆɜɐɦȄ
.ȩ ȋȲ

1
- OLIVIER Jerez, Le blanchiment de l’argent, op.cit, p38.
.56Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɖ ֺ ȫ ࢫɵ ʆȯɦȄࢫȲȯȉࢫ-
.72ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ ࢫ-2

81
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɉ ʊȷ ɽɠࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȯȧ ǷࢫʏࢭࢫȲȆɮȝȘȷ ‫ࢫ ט‬ǴȆɳɭǷࢫȯȧ ǸȉࢫȔ ַ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫȒȮȆɏࢫȓɱȆɐȗȷ ‫ࢫ ט‬ɯ ȗȕ


ࢫɰ ɼȮࢫȔ Ȇɢʊȼ Ȋࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȯȧ Ǹȉࢫɵ ɮȝɦȄࢫɤ Ȇȫ Ȯǻࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓʊɏȳȼ ɦȄࢫǴȆɘɃ ׁ ࢫɑʊȍɦȄࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫʏࢭ
.1Ȕ Ȇ‫ ّڈ‬Ȼ ࢫȒȲȆțǻ
:Ȕ Ȇʊɴȗɜ‫ם‬Ȅɼࡧȓȸ ʋɘɳɦȄࡧɰ ȮȆɐ‫ם‬ȄࡧȒȲȆȣ ȕࡧɝ ʈȳɇ ࡧɵ ɏ ࡧɅ ʊʋȍȗɦȄࡧ-‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‬
ࢫɤ Ȇɮɏ‫ כ‬ɼࢫə Ȩ ȗɦȆɠࢫȔ Ȇʊɴȗɜ‫ם‬ȄɼࢫȓɄ ɘɦȄɼࢫȑ ɸȱɦȄɼࢫȶ Ȇ‫ࢫ כם‬ɵ ɭࢫȓȸ ʋɘɳɦȄࢫɰ ȮȆɐ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؄ȗɐȖ
ࢫɅ ʊʋȍȗɦࢫ Ȇȍɀ ȫ ࢫ ַ Ȇȣ ɭࢫ ֗ȆɺɦɼȄȯȗȉࢫ Ȧɽɮȸ ‫ם‬Ȅࢫ Ȕ Ȇʈȳț‫ כ‬ɼࢫ ȓʊɦȆɐɦȄࢫ ȓɮʊɜɦȄࢫ Ȕ ȄȰࢫ ȓʊɳɘɦȄ
ࢫȓɘǾȆɇ ࢫȲɽɺɌ ɦɼࢫ֗ȆɸȲȆɐȷ Ƿࢫɤ ɽȧ ࢫ‫ف‬؈ȍɡɦȄࢫɖ ֺ ȗȫ‫ࢫ ט‬ȑ Ȏȸ Ȍɼ،ȓʊɦȆɐɦȄࢫȆ‫ ْڈ‬ɮʊɛࢫȑ Ȏȸ Ȋࢫɣ ɦȰɼ.2ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫȔ ַ Ȇȣ ɭࢫȯȧ ǷࢫȆɺɦࢫɯ ɺɟֺ ȗɭȄࢫɰ ɼ‫ف‬؄ȗɐʇࢫɵ ʆȱɦȄࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫǴȆɳȗɛȆȉࢫɰ ؈ɭȳɔ‫ם‬ȄࢫǴȆʊɳɓ‫ࢫ כ‬ȲȆȍɟࢫɵ ɭ
:‫ﻧﺬﻛﺮ‬ȓɳʊɮȝɦȄࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɰ ؈ȉࢫɵ ɭɼࢫ.ʅ ȲȆɄ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɯ ɺɛɽɘȕɼࢫɯ ɸɽɨɏ
ࢫȱɳɭࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬Ⱦ Ȇȫ ࢫɪ ‫ ܥݨ‬ɼࢫȒ‫ق‬؈ɮɭࢫǴȆɮȷ ǷࢫȒȮȆɐɦȄࢫʏࢭࢫȆɺɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄȒȮɽ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɦȆɏࢫȒȲȮȆɳɦȄࢫȔ Ȅȳ ɸɽȣ ‫ם‬Ȅ -
.Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫș Ƀ ȳɏࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɂ ȲȆɐ‫ם‬ȄɼࢫȆɺɦɼȄȯȕɼࢫȆɺȬ ʈȲȆȕࢫɪ ‫ ܦݨ‬ɦȄࢫȄȱɸࢫɰ ؈ȍʆ֗Ȇ‫ٮڈ‬Ǹȼ ɲ
ࢫș ɱȄ‫ف‬؄ɭȄȲ֗ʏ‫ڲ‬ȄȮࢫȲɼȮȆɘɨȷ ֗ɽȷ Ȇɢʊȉࢫɪ ȝɭࢫɰ ؈ʊ‫ם‬ȆɐɦȄࢫɰ ؈ɭȆȷ ȳɦȄࢫȳɺȻ ǷࢫȔ Ȇȧ ɽɨɠࢫȓʊɳɘɦȄࢫə Ȩ ȗɦȄ -
.ɽɨȣ ɱǷࢫɪ ɢʆȆɭɼ
.‫ف‬؈ɸȆȼ ‫ם‬ȄɼࢫǴȆȷ ǹȳɦȄࢫ֗ɞ ɽɨ‫ם‬Ȅࢫ֗Ȓȳɇ Ȇȷ ‫ࢫ כ‬Ȕ Ȇʊɴȗɜɭ -
.ȓʊȬ ʈȲȆȗɦȄࢫȓɮʊɜɦȄࢫȔ ȄȰࢫȔ ȆɇɽɈ Ȭ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȒȲȮȆɳɦȄࢫ‫ ܦݸ‬ɴɦȄ -
.ȆɺɐʊȋɼࢫȆɺɦɼȄȯȕɼࢫȆ‫ڈ‬٬ȆɳȗɛȆȉࢫȦɽɮȸ ‫ם‬ȄࢫȓʊȬ ʈȲȆȗɦȄࢫȲȆț‫ ך‬-
ࢫȓʆǷࢫȆɺɐʊȉࢫɼǷࢫȆɸǹȄȳ Ȼ ࢫ‫ف‬؈ȝʆࢫַɼࢫ֗Ȓȯȧ Ȅɼࢫȓ‫ ܦݵ‬ɲࢫȒȮȆɏࢫɰ ɽɢȕࢫȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࢫ‫ق‬؈ɮȗȕࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɪ ɠ
ࢫ‫ﻤﺒﻴﻀﻮ‬ɘɨɢʆࢫȄȱɦࢫ֗ɑʊȍɦȄࢫȒȮȆɏǻɼࢫǴȄȳ ȼ ɦȄɼࢫɑʊȍɦȄࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɪ ʊ‫ ܦݨ‬Ȗࢫɯ ȗʆࢫɯ ɦࢫɻɱǷɼࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȔ Ȇ‫ ّڈ‬Ȼ
ࢫɯ ‫٭ڈ‬Ȇȸ ‫ࢫݍݰ‬ǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ɣ ɨȕࢫǴȄȳ ȼ Ȋࢫɬɽɜȗɦࢫɤ Ȇȣ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫɪ ɮɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȒ‫ف‬؈ȍɡɦȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
.3ɞ ɽɳȍɦȄࢫʏࢭࢫɑʊȍɦȄࢫȔ ȄȯǾȆɏࢫɎȄȯʆǻɽȨ ȋȲࢫɝ ʊɜȨ ȕࢫɰ ɼȯȋɽɦɼࢫȆɺɐʊȉࢫȒȮȆɏǻࢫɯ ȗʆࢫɯ țࢫ֗ȒȲȱɛࢫɤ ȄɽɭǸȉ
:ȓʊɃ ȆʈȳɦȄɼࡧȓʊȧ Ȇʊȸ ɦȄࡧȔ ַ Ȇɘȗȧ‫ ט‬ɼࡧȔ ȆɱȆȡȳɺ‫ם‬Ȅࡧɝ ʈȳɇ ࡧɵ ɏ ࡧɅ ʊʋȍȗɦȄࡧ-ȆɐȊȄȲ
ࢫʏࢭࢫȆȍɭȆȸ ɦȄࢫɰ Ȇȡȳɺɭࢫɪ ȝɭࢫ֗ȆʈȲɼȮࢫȯɜɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊ‫ם‬ȆɐɦȄࢫȔ ȆɱȆȡȳɺ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȯʆȯɐɦȄࢫȯȡ ɽȕ
ࢫʏࢭࢫȒ‫ف‬؈ȍɦȄࢫɰ Ȇȡȳɺɭ֗ȆʊɱȆȍȷ Ȅࢫʏࢭࢫɤ Ȇɜȕ‫ف‬؄ɦȄࢫɰ Ȇȡȳɺɭ֗ɞ Ȳɽʈɽʊɱࢫʏࢭࢫɵ ʈɼɽɦȆɺɦȄࢫȮȆʊɏǷࢫɰ Ȇȡȳɺɭࢫɪ ʈȴȄ‫ف‬؄ɦȄ
ࢫ֗ɰ ȮȲֿ ȆȉࢫȺ ȳȡ ࢫʏࢭࢫȓʊȧȳȸ ‫ם‬Ȅࢫɚ ȳɘɦȄࢫɰ Ȇȡȳɺɭࢫ֗Ȇȸ ɲȳɘȉࢫɰ ȆɠࢫʏࢭࢫȆɮɳʋȸ ɦȄࢫɰ Ȇȡȳɺɭ֗ȆʊɱȆ‫ם‬Ǹȉࢫȭ ʊɱɽʊɭ

.168ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏ ࢫ-1


2
- GARABIOL Dominique & GRAVET Bernard, La lutte contre le recyclage de l’argent du crime
organisé, op.cit, p25.
.169ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏ ࢫ-3
- SCHOTT PAUL Allan, Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le
financement du terrorisme, op.cit, p10.

82
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓʊȍ‫ם‬ɼ‫ ࢫ כ‬Ȉ Ȇɐɦֿ Ȇɠࢫ ȓʊɃ ȆʈȳɦȄࢫ Ȕ ȆɱȆȡȳɺ‫ם‬Ȅɼࢫ ֗ȳɀ ɭɼࢫ ʎȌȮࢫ ʏࢭࢫ ɚ ɽȸ ȘɦȄɼࢫ ȓȧ Ȇʊȸ ɦȄࢫ ɰ Ȇȡȳɺɭ
.ࢫ‫ݍݸ‬Ȅ..ࢫɬȯɜɦȄࢫȒȳɡɦࢫɯ ɦȆɐɦȄࢫȶ ǸɟࢫȔ ȆʈȲȆȍɭɼࢫȓʊɃ ȆʈȳɦȄ
ࢫ֗ɰ ؈ʈȲȄȮ‫ ל‬ɼࢫȓɟȲȆȼ ‫ם‬Ȅࢫɚ ȳɘɦȄࢫɚ Ȇɘɱǻɼࢫɪ ʈɽɮȕࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȔ ַ Ȇɘȗȧ‫ ט‬ɼࢫȔ ȆɱȆȡȳɺ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫȠ ȆȗȨ ȕ
ࢫɵ ɭࢫȆɸ‫ف‬؈ɓɼࢫɯ ɏȆɈ ‫ם‬ȄɼࢫȔ ַ Ȇɀ ȕ‫ ט‬ɼࢫȓɭȆɛ‫ࢫ ל‬ɵ ɟȆɭǷࢫ‫ف‬؈ɗɽȕɼ֗ɬֺ ɏ‫ ל‬ɼࢫȓɗȆ‫ ܶݰ‬ɦȄࢫɤ Ȇȡ Ȳɼࢫɖ ɽʊɄ ɦȄ
ࢫɚ Ȇɘɱ‫ ל‬ɼࢫɪ ʈɽɮȗɦȆȉࢫɬɽɜȕɼࢫȔ ַ Ȇȣ ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆȉȆɀ ɏࢫɯ Ȩ ȗɜȕࢫȆɳɸ֗ɚ Ȇɘɱ‫ࢫ ל‬ɻȡ ɼǷ
ࢫȓʆȆɏȳɦȄࢫɚ ɽɜȧ ࢫɵ ɭࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȆ‫ٮڈ‬ȄȮȄȳ ʆǻࢫɵ ɭࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫȓȍȸ ɲࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ɀ Ȩ ȕɼ֗ȒȲȱɜɦȄࢫȆɺɦȄɽɭǷࢫɵ ɭࢫȄȯɜɱ
1
ȓɏɼȳȼ ɭࢫȓɘɀ ȉࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʏࢭࢫȆɺɏȮɽȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ֗Ȕ Ȇɱֺ ɏ‫ ל‬ɼࢫȔ ȄȴȆʊȗɭ‫ ט‬ɼ
ࢫ֗2ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȗɦࢫַ Ȇȣ ɭࢫȵǾȄɽ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȄȰࢫȔ Ȇɐʊȍ‫ם‬ȄࢫȳɟȄȱȕɼࢫȑ ʋɀ ɱȆʊɦȄࢫȳɟȄȱȕࢫ‫ف‬؄ȗɐȖࢫȆɮɟ
ࢫʏࢭࢫȆɺɏȄȯʆǻɼࢫȆɺɐɭࢫȒȲȱɜɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɉ ɨȫ ࢫɵ ɡɮʆࢫȒ‫ف‬؈ɔȿ ࢫɕɦȆȍɮȉࢫɯ ȗȕࢫȳɟȄȱȗɦȄࢫɷȱɸࢫȔ Ȇɐʊȍɮɗ
ࢫɰ ǷࢫȆɮɟࢫ֗‫ف‬؈ɔɨɦࢫɬɽɨɐɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȳɟȄȱȗɦȄࢫɣ ɨȕࢫȔ Ȇɐʊȍɭࢫɯ ‫ࢫ ݯݨ‬ɰ ǷࢫȲȆȍȗɏȆȍȕȆ‫ ّڈ‬Ȼ ࢫȒȲȆțǻࢫɰ ɼȮࢫɞ ɽɳȍɦȄ
ࢫȆ‫ڈ‬٬Ȅȳ Ȼ ࢫɯ ȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȄȲȆʊȸ ɦȆɠࢫȓɮʊɛࢫȆʆȄȯɸࢫȒȲɽȿ ࢫʏࢭࢫɼǷ֗ȒȲȱɛࢫɤ ȄɽɭǷࢫɵ ɭࢫȄȯɜɱࢫȆɭǻࢫɯ ȗȕࢫȵǾȄɽ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫɤ ȄɽɭֿȆȉࢫ ȒȲȱɜɦȄࢫ ɻɦȄɽɭǷࢫ ɉ ɨȬ ȉࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊȍɭࢫ ȯʊɘȗȸ ʉɼ .ȒȲȱɛࢫ ɤ ȄɽɭǸȉࢫ Ȅȯɜɱࢫ ȆɄ ʆǷ
ࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫȯʊɘȗȸ ȖࢫȆɮɳʋȉ֗ɷɽɐȊȆȕࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȴɽɘʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȵǾȄɽ‫ݍݨ‬Ȅࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɻɦȄɽɭǷࢫə ʊɌ ɳȕɼȓɘʊɌ ɳɦȄ
ࢫȆɺɦɽɀ ȧ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɗȆɃ ׁ ȆȉࢫȆ‫ٮڈ‬ȆɐʊȍɭࢫȒȮȆʈȴɼࢫȆ‫ٮڈ‬ȳɺȼ ȊࢫȵǾȄɽ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȄȰࢫȔ Ȇɐʊȍ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɠȳȻ ɼࢫȑ ʋɀ ɱȆʊɦȄ
.3ȓɄ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȓɮʊɛࢫɵ ɭࢫȓʈɽȀɭࢫȓȍȸ ɲࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ȟ ɦȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ
ࡧȓʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄࡧȑ ʊɦȆȷ ‫ࡧ כ‬ɬȄȯ Ȭ ȗȷ Ȇȉࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧɝ ʈȳɇ ࡧɵ ɏ ࡧɅ ʊʋȍȗɦȄ
ࢫȆɸȲɽȿ ࢫɵ ɏࢫȴ‫ف‬؄ȕࢫȒȆʊ‫ݍݰ‬Ȅࢫ Ȕ ַ Ȇȣ ɭࢫɵ ɭࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʅ Ƿࢫʏࢭࢫȓȝʆȯ‫ݍݰ‬ȄࢫȔ ȆʊɳɜȗɦȄࢫɰ Ƿࢫɯ ɓȲ
ࢫɰ Ƿࢫַ ǻࢫ֗ȓʊɭȆɱࢫɼǷࢫȓɭȯɜȗɭࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫș ɱȆɠǷࢫǴȄɽȷ ࢫ֗Ȕ Ȇɐɮȗȣ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫɑɮȗȣ ɭࢫʅ ǷࢫʏࢭࢫȓʊȉȆȣ ʆ‫ט‬
ࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɻɜɜȨ ȕࢫɵ ɡɭǷࢫȯɛࢫ֗ȓʊȍɨȸ ɦȄࢫʏ‫ ڌ‬ȄɽɳɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȔ ȆʊɳɜȗɦȄࢫɷȱɺɦࢫȓʊȉȆȣ ʆ‫ࢫ ל‬Ȳɽɀ ɦȄࢫɪ ȡ ࢫɤ ɽȨ ȕ

.172ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏ :ȳɌ ɱȄࢫ-1


ࢫȳ ɺȼ ɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ɼࢫȯȧ ȄɽɦȄࢫɬȆɐɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫֺ ȝɭࢫ֗Ȯֺ ʊ‫ם‬ȄࢫȮȆʊɏǷࢫȔ ֺ ɘȧ ࢫȓɭȆɛǼȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫɬɽɜʆࢫɚ Ȇʊȸ ɦȄࢫȹ ɘɱࢫʏࢭɼࢫ-
ࢫȔ Ȅȳ ɸɽȣ ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ Ȩ ɭࢫɵ ɭࢫ֗ȓɮʊɜɦȄࢫȓɐɘȕȳ‫ם‬Ȅࢫʏ‫ݍݰڴ‬ȄࢫɑɈ ɛɼࢫȶ Ȇ‫ כם‬ɼࢫࢫȳ ɸȄɽ‫ݍݨ‬Ȅࢫɪ ȝɭࢫȓɮʊɛࢫȆʆȄȯɸࢫǴȄȳ ȼ Ȋࢫɰ ɽɭɽɜʆࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ȯȧ ȄɽɦȄ
ࢫȔ ȆɢʊȻ ࢫɪ ȉȆɜɭࢫɾ ȳȫ ǷࢫȔ ֺ Ȩ ɭࢫɼǷࢫȔ ֺ Ȩ ‫ם‬Ȅࢫȹ ɘɳɦࢫȆɺɐʊȉࢫȒȮȆɏǻࢫɯ ȗʆࢫȆɺɐʉȴɽȕࢫȯɐȌɼࢫ֗ǴȄȳ Ȼ ࢫ‫ف‬؈ȕȄɽɗࢫɪ ȉȆɜɭࢫȒȲȱɛࢫɤ ȄɽɭǸȉࢫȄȯɜɱ
.ɞ ɽɳȍɦȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȆɺɨʊɀ Ȩ ȕࢫɯ ȗʆ
2
- OLIVIER Jerez, Le blanchiment de l’argent, op.cit, p40.
.123Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏࢫʏࢮȆȉࢫɻɮȧ ࢫȆɱȄȮ :ȆɄ ʆǷࢫȳ Ɍ ɱȄࢫ-
.173ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ Ȇɮʊɨȷ ࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏ :ȳɌ ɱȄࢫ-3

83
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȔ ַ Ȇȣ ɭࢫə ɨȗȬ ɭࢫʏࢭࢫȓȝʆȯ‫ݍݰ‬ȄࢫȔ ȆʊɳɜȗɦȄࢫȓɗȆɢɦࢫɪ ɐɘɦȆȉࢫȓɸɽȍȼ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣࢫ כ‬ʊȍɭࢫɤ ֺ ɔȗȷ Ȅ
. 1ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȯʈȵ‫ם‬ȄࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫɪ ȡ Ȅࢫɵ ɭࢫȒȆʊ‫ݍݰ‬Ȅ
ࢫȔ ȆɢȍȻ ࢫ ȲɽɈ ȕɼࢫ2ȓ‫ם‬ɽɐɦȄࢫ ȒȳɸȆɌ ȉࢫ Ȇ‫ ٰڈ‬Ȅ‫ف‬؅ɛȄɼࢫ ɯ ɦȆɐɦȄࢫ ʏࢭࢫ ɤ Ȇɀ ȕ‫ ࢫ ט‬ȒȲɽțࢫȳȣ ɘȕࢫ ɑɭɼ
ࢫʏࢭࢫ‫ﻮࢫﺟﺪﻳﺪ‬ɸࢫȆɭࢫɾ ȳɱࢫȆɳȨ ȍȿ Ƿ֗ȲȄȳ ɮȗȷ Ȇȉࢫ‫ف‬؈ɔȗɭɼࢫ‫ف‬؈ȍɟࢫɪ ɢȼ Ȋ (ș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ) ט‬ȓʊ‫ם‬ȆɐɦȄࢫȔ ַ Ȇɀ ȕ‫ט‬
ࢫɚ ȳɇ ࢫʏࢭࢫȔ Ȅ‫ف‬؈ɔȗɦȄࢫɵ ɭࢫȓɏɽɮȣ ɭࢫȲɽɈ ȗɦȄࢫȄȱɸࢫɝ ɗȄȲࢫ֗3ȆʊɭɽʆࢫȔ ַ Ȇɀ ȕ‫ ט‬ɼࢫș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ל‬ɯ ɦȆɏ
ࢫɯ ʊɜɦȄࢫɤ ȮȆȍȕࢫ‫ف‬؈ȸ ʋɦȄࢫɵ ɭࢫȩ ȍȿ Ƿࢫɵ ʆǷ֗ȓʊɟȱɦȄࢫȔ ȆɛȆɈ ȍɦȄɼࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȲɽɺɌ ɟࢫɪ ɭȆɐȗɦȄ
.ș ɱ‫ف‬؅ɱ‫فࢫ ל‬؄ɏࢫȓʆȯɜɳɦȄ
ࢫȆʆȄȵ ɭࢫɵ ɭࢫ ɰ ɼȯʊɘȗȸ ʇࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭɼࢫȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȆȉȆɀ ɏࢫɰ Ȇɗࢫɪ ȉȆɜ‫ם‬Ȇȉࢫࢫ
ࢫȓɡȍȼ ɦȄࢫ ș Ȩ ȍȿ Ƿࢫ ɵ ʆǷࢫ ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ ȑ ʊɦȆȷ Ƿɼࢫ ɪ ǾȆȷ ɼࢫ Ȕ ȲɽɈ ȕࢫ ȯɜɗࢫ ֗Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ
ࢫɵ ɏࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɵ ɡɮ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȩ ȍ‫ ـ‬ȿ Ƿɼࢫ ،4Ȕ ȆȉȆɀ ɐɦȄࢫɷȱɺɦࢫȆɳɭǵࢫȄȰֺ ɭࢫɪ ɢȼ Ȗࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ט‬
ࢫȓɱȆɐȗȷ ‫ࢫ ט‬ɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɾ ȳȫ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȲȆɛࢫɵ ɭɼࢫȳȫ ǵࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫɵ ɭࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫɣ ʈȳȨ ȗȉࢫ֗ȯɐ ‫ﺑ ـ‬
.ș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ȓɡȍȼ Ȋࢫȓ ɨɀ ȗ‫ם‬Ȅࢫʏ‫ࢫ ךڲ‬Ȉ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȒȵɺȡ Ǹȉ
ࢫǴȆɘȫׁ ࢫȄȯɏȆȸ ɭࢫȄȳ ɭǷࢫȓɈ ɳɔɮ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɛȆɈ ȍɨɦࢫɑǿȆȼ ɦȄࢫɤ Ȇɮɐȗȷ ‫ࢫ ט‬ȩ ȍȿ Ƿࢫɾ ȳȫ Ƿࢫȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭɼ
ࢫɵ ɏࢫȑ ‫ ܦݰ‬ɦȄࢫɵ ɡɮʈɼࢫɤ Ȇ‫ם‬ȄࢫɻʊɗࢫɎȮɼǷࢫʅ ȱɦȄࢫɣ ɳȍɨɦࢫȒȳȻ Ȇȍ‫ם‬ȄࢫȓʆȮȆ‫ם‬ȄࢫȓɱȆɐȗȷ ‫ࢫ ט‬ɰ ɼȮࢫ،ɤ Ȇ‫ם‬ȄࢫȲȯɀ ɭ
.Ȇʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦǻࢫȯɐȊ

.35Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɖ ֺ ȫ ࢫɵ ʆȯɦȄࢫȲȯȉࢫ- .50Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʏ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȨ ɭࢫɰ ȆʈȳɐɦȄ :ȳɌ ɱȄࢫ- 1
2
- PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le
blanchiment d’argent: Aspects juridiques, op.cit, p21.
.86ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱ-3
ࢫɽɢȸ ʋȸ ɲȄȳ ɗࢫɰ Ȇȷ ࢫʏࢭࢫȄɽɐɮȗȡ ȄࢫȓɦɼȮࢫ36ࢫɵ ɭࢫɰ ؈ɦɽȀȸ ɭɼࢫǴȄ‫ف‬؄ȫ ࢫɬȆɮȗɸȄࢫȲɽȨ ɭࢫș ɱȆɠࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫʏࢭࢫȓɜʈȳɈ ɦȄࢫɷȱɸࢫɰ ǻ -4
ࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫ‫ ۗܣ‬ɡȕȳɭࢫɰ ǷࢫȳɮȕǺ‫ם‬Ȅࢫɤ ֺ ȫ ࢫ‫ ܷݳ‬ɼǷɼ .ɤ ɽȉ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ כ‬ɖ Ȅȳ Ȼ ǻࢫș Ȩ ȕࢫ1996ࢫɪ ʈȳɗǷࢫȳɺȻ ࢫʏࢭࢫࢫȓʊɡʈȳɭ‫ࢫ כ‬ȒȯȨ ȗ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʆַɽɦȆȉ
ࢫȩ ɮȸ ȖɼࢫȓʆȯɜɳɦȄࢫɚ ȄȲɼ‫ࢫ כ‬ɑɭࢫɪ ɭȆɐȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ל‬Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄࢫɵ ɭࢫȄȯʆȯȡ ࢫȆɏɽɱࢫࢫɰ ɽɭȯȬ ȗȸ ʇࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫɰ ɼȮࢫș ɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ȓɡȍȻ ࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉࢫɯ ɦȆɐɦȄࢫɾ ɽȗȸ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳȫ ǵࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȓȯȿ ȲǷࢫɤ ȆɜȗɱȄɼࢫɎ ȄȯʆǼȉ
ࢫʏࢭࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫȓɏȳȸ ɦȄࢫ‫ ۘܣ‬ɘȿ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳɗɽȗȕࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ל‬Ȕ ֺ ʈɽȨ ȗɦȆɗࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫﻣﺒﻴﻀﻮࢫ כ‬ɻɨɄ ɘʆࢫȆɭࢫȄȱɸɼࢫ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫ‫ف‬؄ɏࢫȲɼȳ‫ם‬Ȅ
.46Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄ :ȳɌ ɱȄࢫ– .ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫǴȄȳ ȡ ǻ
-VERNIER Eric, techniques de blanchiment et moyens de lutte, op.cit, p90.

84
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȳ ɮȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɪ ȧ Ȅȳ ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫȓɈ ʊȸ ȊࢫȓɱȲȆɜɮȉࢫɬɽɜɱࢫȆʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɜʈȳɇ ࢫȦ ȆɄ ʆׁɼ


ࢫ֗ɎȄȯʆ‫) ל‬ɪ ʊɀ ɘȗɦȆȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȆɳɛȳɈ ȕࢫɰ Ƿɼࢫɝ ȍȷ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫ֗ȳɟȱɦȄࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫɚ ȳɈ ɦȆȉࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸࢫȆ‫٭ڈ‬
.ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ל‬ɪ ȍȸ ɦȄࢫɼǷࢫɚ ȳɈ ɦȆȉࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȳ ɮȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɪ ȧ Ȅȳ ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȋɼࢫ،(ȥ ɭȯɦȄɼࢫə ʊɋɽȗɦȄ
ࢫʏࢭࢫȮɽɜɳɦȄࢫɎȄȯʆǻࢫȓʊɨɮɏ ،ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ɪ ǾȆȷ ɽɦȄࢫɤ Ȇɮɐȗȷ ȆȉࢫȆɺɨȉȆɜȕࢫ֗Ɏ Ȅȯ ʆ‫ ל‬:ʄ‫ڲ‬ɼ‫ࡧ כ‬ȓɨȧȳ‫ם‬Ȇɗ
ࢫ‫ف‬؄ɏࢫɑǿȆɄ ȉࢫɼǷࢫɑɨȷ ࢫǴȄȳ ȼ ɦࢫȓʊɀ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫȳȕɽʊȍɮɡɦȄࢫȒȵɺȡ ǷɼࢫȓʊɟȱɦȄࢫȔ ȆɛȆɈ ȍɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉࢫɣ ɳȍɦȄ
ࢫɯ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫȓʈȳȷ ࢫɰ ȆɮɄ ɦࢫ‫ف‬؈ɘȼ ȘɦȄɼࢫȓʆȆɮ‫ݍݰ‬ȄࢫȓɮɌ ɱǷࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫǴɽ‫ݏݨ‬ɦȄࢫɑɭ֗ȓɡȍȼ ɦȄ
.Ȇɸ‫ف‬؄ɏ
ࢫȳ ȕɽʊȍɮɡɦȄࢫȓɈ ȷ Ȅɽȉࢫə ʊɋɽȗɦȄࢫȓʊɨɮɏࢫǴȄȳ ȡ ǻࢫɵ ɡɮʆࢫȆʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࡧ ֗ə ʊɋ ɽ ȗɦȄ:ȓʊɱȆȝɦȄࡧ ȓɨȧȳ‫ם‬Ȅ
ࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ ࢫ ʄ‫ڲ‬ǻࢫ ȒȲȱɜɦȄࢫ Ȯɽɜɳɨɦࢫ ʅ ȲɽɘɦȄࢫ ɪ ʈɽȨ ȗɦȄࢫ ɤ ֺ ȫ ࢫ ɵ ɭɼࢫ ȓɡȍȼ ɦȆȉࢫ ɉ ȍȕȳ‫ם‬Ȅࢫ ‫ ܨݵظ ۜܣ‬ɦȄ
ࢫ‫ف‬؄ɏࢫȆɺɦȆɮɐȗȷ ȄࢫȓʊɱȆɢɭǼȉࢫȴȆȗɮȕࢫ֗ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫɤ ȄɽɭǷࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɺɨʈɽȨ ȕࢫɼǷࢫ֗Ȯֺ ȍɦȄࢫȠȲȆȫ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓʊɗȳɀ ɭ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɜǾȆțɽɦȄɼࢫȓʊɛȲɽɦȄࢫȲȆț‫ࢫ ך‬ɬȄȯɐɲȄࢫȆɳɸࢫȒ‫ق‬؈‫ם‬Ȅɼࢫʅ ȮȆ‫ם‬ȄࢫȮɽȡ ɽɦȄࢫɬɽɺɘɭࢫʏ‫ڧ‬ɨȕࢫȒȲɽɀ ȉࢫɯ ɦȆɐɦȄ
.Ȇ‫ ّڈ‬ɜɐȖࢫɵ ɡɮʆ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫȓɐʊȍɇ ࢫȟ ʊȧ ࢫɵ ɭࢫȄ‫ف‬؈ȝɟࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ə ɨȗȬ ʆࢫַ ࢫȆʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫ ،‫اﻟﺪﻣﺞ‬:ȓȝɦȆȝɦȄࡧȓɨȧȳ‫ם‬Ȅ
ࢫȑ ɐɦࢫɼǷࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɚ Ȅɽȷ ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫȲȆɮȝȘȷ ‫ࢫ ט‬ɼǷࢫȓʆȮȆ‫ם‬Ȅࢫɤ ɽȿ ‫ ׀‬ɦࢫǴȄȳ Ȼ ࢫɵ ɭࢫ֗Ȇɺɦֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫȠ ȆɭȮ‫ࢫ ל‬ʅ ȳȣ ʆ
.ȒȲȱɜɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȥ ɭȮࢫȑ ʊɦȆȷ Ƿࢫɵ ɭࢫȆɸ‫ف‬؈ɓɼࢫȓʊɱȆɮȗǾ‫ࢫ ט‬Ȕ ȆɛȆɈ ȍɦȄࢫȓɈ ȷ Ȅɽȉࢫȓɡȍȼ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȲȆɮɜɦȄ
ࢫɉ ʊȷ ɼࢫʅ ǷɼǷࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȓɇ Ȇȷ ɼࢫɰ ɼȮɼࢫ‫ ܨݵظ ۜܣ‬ɦȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȓɈ ȷ Ȅɽȉࢫɯ ȗȕࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸࢫɰ Ƿࢫַ ǻ
.1ȄȲȮȆɱࢫַ ǻࢫȆ‫ ّڈ‬ɜɐȖࢫɵ ɡɮʆࢫַ ࢫȟ ʊȨ ȉࢫȓʊɘ‫ݍݵ‬Ȅɼࢫȓɏȳȸ ɦȄɼࢫȓɛȯɦȄࢫɵ ɭɽȨ ɱࢫʄ‫ڴ‬ɏɼࢫ֗ȳȫ ǵࢫʏ‫ڲ‬Ȇɭ
ࢫȔ ȳȼ ȘɱȄࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫʏࢭࢫȓȝʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫɤ Ȇɀ ȕ‫ࢫ ט‬Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȕࢫɤ ֺ ɔȗȷ ȄࢫȒȳɸȆɋɼ
ࢫȳ ʈɽɈ ȗɦȄࢫǴȄȳ ȡׁ ࢫȓʊɨȉȆɜɦȄɼࢫȓɏȳȸ ɦȆȉࢫȴȆȗɮȕࢫȆ‫֗ࢫ ֿ ٰڈ‬ɝ ɨɜɨɦɽɏȯȕࢫȒȲɽɀ ȉࢫʏ‫ڲ‬ ɼȯɦȄࢫȯʊɐɀ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫɯ ȗʈɼ .ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ Ȕ Ȇʊɨɮɏࢫ ǴȄȳ ȡׁ ࢫ ȒȯʆȄ‫ق‬؅‫ם‬Ȅࢫ ȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫ ʎȖȄɽȕࢫ ȒȲɽɀ ȉࢫ Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫ ȟ ʆȯȨ ȗɦȄɼ
ࢫɑɗȯɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫɬȄȯȬ ȗȷ ȆȉࢫɼǷࢫ(ɤ ɼ‫ࢫ כ‬ɎȳɘɦȄ)ȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ַ Ȇɀ ȕ‫ࢫ ט‬ȓɡȍȻ ࢫʄ‫ࢫﻋڴ‬ȆɭǻࢫȆɳɸࢫɅ ʊʋȍȗɦȄ
.(ʎɲȆȝɦȄࢫɎȳɘɦȄ)‫ﺔ‬ʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ט‬

.87ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ Ȇɮȧ ȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ


 ǾȆɱ :ȳɌ ɱȄࢫ-1
.46ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ə ʆȆɱࢫȯʊɘɭࢫ‫ ׿ܣ‬ʊɦȯɦȄ :ȆɄ ʆǷࢫȳ Ɍ ɱȄ -

85
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɎȳՌɘ ՌɦȄ


ࡧȓʊɦɼȯ ɦȄࡧȔ ַ Ȇɀ ȕ‫ࡧ ט‬ȓɡȍȻ ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫɵ ɭࢫɅ ɐȊࢫɵ ɡɦ֗ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫȆɱȳɀ ɏࢫʏࢭࢫȒȆʊ‫ݍݰ‬ȄࢫȔ Ȇʊȷ Ȇȷ Ƿࢫɵ ɭࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫȓʊɳɜȕࢫș Ȩ ȍȿ Ƿ
ࢫȆ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫɵ ɭࢫ֗ɻ‫ݍݰ‬Ȇɀ ‫ࢫם‬Ȇɜȍɇ ࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȈ ȲǶɭࢫʏࢭࢫȆɺɨɔȗȷ Ȅࢫȓȝʆȯ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʊɳɜȗɦȄࢫɷȱɺɦࢫɰ ؈ɭȯȬ ȗȸ ‫ם‬Ȅ
.(‫)ﺛﺎﻟﺜﺎ‬ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȓȿ ȲɽȍɦȄɼ (‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȒȲȆȣ ȗɦȄࢫ،(‫ࢫ)أوﻻ‬ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ɞ ɽɳȍɦȄ
ࡧȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࡧ ט‬ɞ ɽ ɳȍɦȄȓɈ ȷ Ȅɽ ȉࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ-‫أوﻻ‬
ࢫʏࢭࢫʏ‫ۂ‬ɼࢫ֗2ȓȝʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄࢫȳɈ ȫ Ƿɼࢫɯ ɸǷࢫɵ ɭ،1‫ﺔ‬ʊɱɼ‫ف‬؅ɡʊɦ‫ࢫ ט‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫ‫ف‬؄ȗɐȖ
ࢫɼǷࢫֺ ȝɭࢫɑǿȄȮɽɦȄࢫ ɤ ɽȍɜȉࢫɬɽɜȕࢫַ ࢫȰǻ .ɖ ɽɦǸ‫ם‬ȄɼࢫɑǿȆȼ ɦȄࢫ‫ ۚܣ‬ɘɦȄࢫ‫ ۚܣ‬ɐ‫ם‬ȆȉࢫȆɠɽɳȉࢫș ȸ ʋɦࢫɑɛȄɽɦȄ
ࢫ֗ȓʊɦȆ‫ם ـ ـ‬ȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɅ ɐȍȉࢫɬȆʊɜɦȄࢫʏࢭࢫɉ ʊȷ ɼࢫɵ ɏࢫȒȲȆȍɏࢫȆ‫ ٔڈ‬ɡɦࢫȒȮȆȗɐ‫ם‬Ȅࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ʊɺȸ ȘɦȆȉ
ࢫɣ ‫ـ ـ‬ɳȍɦȄࢫɑ ‫ ـ ـ‬ɛɽɭࢫʃ ‫ـ‬ɦǻࢫɤ ɽȫ ȯɦȆȉࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫȄȱ ‫ ـ ـ‬ɸࢫɑ ‫ـ ـ ـ‬ɭࢫɪ ɭȆɐȗ‫ם‬Ȅࢫɬɽɜʆࢫȟ ʊȧ ࢫ֗Ɏɽ ‫ـ ـ ـ‬ʊȍɦȄࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫɪ ȝɭ
ࢫɖ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫʃɈ ɐ‫ם‬Ȅࢫʅ ȳȸ ɦȄࢫɯ ɛȳɦȄࢫȓɈ ȷ ȄɽȉࢫɻȉȆȸ ȧ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɪ ȫ ȯʈɼࢫ֗ș ʋɱȳ ‫ ـ ـ‬ȗɱ‫ࢫ ט‬ȓ ‫ ـ ـ‬ɡȍȻ ࢫȳ ‫ﻋﺒ ـ ـ‬
.3ɤ ȄɽɭǷࢫɵ ɭࢫɻɨʈɽȨ ȕࢫʏࢭࢫȑ ɓȳʆࢫȆɭࢫɪ ʈɽȨ ȗȉࢫɬɽɜʈɼࢫɣ ɳȍɦȄ
ࢫȓɮ‫ࢫ ܷݵ‬ɤ ȄɽɭǷࢫɪ ʈɽȨ ȕࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣࢫ כ‬ʊȍ‫ࢫם‬ȓɨʊȷ ɼࢫș Ȩ ȍȿ ǷࢫȓʊɳɜȗɦȄࢫɷȱɸࢫɰ Ȱǻࢫ
ࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫɷȱɸࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ ɽȫ ȯɨɦࢫȓʈȳȷ ࢫɬȆɛȲǷࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɣ ɦȰɼࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫȓɦɽɺȸ Ȋ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɗȆɃ ׁ ȆȉࢫȓʈɽɺɦȄࢫʏࢭɼȳɐɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɰ ɽɨɭȆɐȗ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɢʆࢫַ ࢫȰǻࢫ،ȓɨɭȆȼ ɦȄࢫȓʈȳ ȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫɉ ʊȨ ɭࢫʏࢭࢫɪ ɮɐȖ
ࢫʅ ǷࢫǴȄȳ ȡ ǻࢫɬȆɭǷࢫȆɜǾȆɏࢫș ȸ ʋɦࢫȓʊɳɇɽɦȄࢫȮɼȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ɼࢫȓȉȆɛȳɨɦࢫȓɐɃ Ȇȫ ࢫ‫ف‬؈ɓࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɷȱɸࢫɰ Ƿ
.ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫɯ ‫ݯݨ‬
ࢫֺ ʊɺȸ ȖࢫȆ‫ ٔڈ‬ǾȆȋȵɦࢫȓʊɗȳɀ ɭࢫȔ Ȇɭȯȫ ࢫɬȯɜȕࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ȓɡȍȼ Ȋࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȓɱȆɐȗȷ Ȅࢫȯɳɏɼ
ࢫɑɗȮ֗ɤ Ȅɽɭ‫ ࢫ כ‬ɪ ʈɽȨ ȗɟࢫ Ȇ‫ ࢫ٭ڈ‬ɰ ɽɭɽɜʆࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ ȓɘɨȗȬ ‫ם‬Ȅࢫ ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄࢫ ǴȄȳ ȡ ǻɼࢫ ȱʊɘɳȗɦ
ࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ Ȇɭȯ‫ݍݵ‬Ȅࢫɷȱɸࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɞ ɽɳȍɦȄȳ Ɍ ɳȕɼ.‫ݍݸ‬Ȅ...Ȉ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɏࢫȲȆȸ ɘȗȷ ‫ ט‬ɼࢫ‫ف‬؈ȕȄɽɘɦȄɼࢫȔ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦ‫ט‬
ࢫȔ ȆɜɘɳɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؈ȝɡɦȄࢫ‫ف‬؈ɗɽȕɼࢫȆ‫ٱڈ‬ȯɦࢫǴֺ ɮɐɦȄࢫȮȯɏࢫɑʊȷ ɽȕࢫʏࢭࢫɯ ɸȆȸ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄࢫɾ ȯȧ ǻ
.Ȓȳɺȼ ɦȄࢫɵ ɭࢫȓʊɦȆɏࢫȓȡ ȲȮࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɷȱɸࢫɪ ȗȨ ȕࢫȟ ʊȧ ࢫȥ ʈɼ‫ف‬؅ɦȄࢫȆɄ ʆǷࢫ֗ȓʈȲȄȮ‫ ל‬ɼࢫȓʊȕȆʊɨɮɐɦȄ

ș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫فࢫ ט‬؄ɏࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȆɄ ʆǷࢫ‫ ׿ܢ‬ȸ Ȗ-1


2
- PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le
blanchiment d’argent: Aspects juridiques, op.cit, p25.
ࢫȾ ɽɀ ɱɼࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡʊɦ‫ࢫ ט‬ɉ ǾȆȷ ɽɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓɮʈȳ ȡ ࢫ֗ʎɭɽʊȉࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏࢫʅ ȴȆ‫ ݯݨ‬:ȳɌ ɱȄࢫɪ ʊɀ ɘȗɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؆ɟֿ -3
ࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ ȄࢫȵʆȆɗࢫȳɮȷ :‫ أﻳﻀﺎ‬.72ࢫȾ ࢫ֗2007֗ȒȳɸȆɜɦȄࢫ֗Ȕ Ȇʊȣ ɭ‫ف‬؄ɦȄɼࢫȳȼ ɴɨɦࢫȔ Ȇȗȼ ɦȄࢫȲȄȮɼࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȑ ȗɡɦȄࢫȲȄȮࢫ֗ɑʉȳȼ ȘɦȄ
.91ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ

86
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫȑ ɜɐȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࢫɻȡ Ȅɽȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʆȯȨ ȗɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɵ ɭࢫɻɱǷࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬ɵ ɡɮʈɼ
ࢫʅ ȳȣ ʆࢫȈ ɽȷ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȗ‫ם‬Ȇɗ.ʎɲȆ‫ݏݨ‬ɦࢫȓʊɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʈɽɺɦȄࢫȯʆȯȨ ȕࢫȓʊɱȆɢɭǻࢫɬȯɏ ࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫɅ ɐȊࢫʏࢭࢫɵ ɡɮʈɼࢫ֗Ȇɸ‫ف‬؈ȸ ɘȕࢫȈ ɽȷ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫɑʊɈ ȗȸ ʇࢫֺ ȕȆɭȯȫ ɼࢫȔ ֺ ɭȆɐɭࢫȓɳʊɐɭࢫȔ ַ ַ Ȯࢫɵ ɮɃ
ࢫɽɸࢫɻɐɭࢫɪ ɭȆɐȗ‫ם‬Ȅࢫɰ ǷࢫȯɜȗɐʇࢫȈ ɽȷ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫɪ ɐȣ ȕࢫȒȲɽɀ ȉࢫȔ ַ ַ ȯɦȄࢫ ɷȱ‫ࢫ٭ڈ‬ȑ ɏֺ ȗɦȄࢫɰ Ȇʊȧ‫כ‬
ࢫǴȄȲɼࢫ Ɂ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫ ȓɗȳɐɭࢫ ʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉࢫ ɪ ʊȨ ȗȸ ‫ם‬Ȅࢫ ɵ ɭࢫ ȩ ȍɀ ʈɼ .ȓɭȯ‫ݍݵ‬Ȅࢫ ɵ ɭࢫ ʎɜʊɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫ ȯʊɘȗȸ ‫ם‬Ȅ
.1ȑ ɏֺ ȗɨɦࢫȲȆțǷࢫȓʆǷࢫ‫ ܦݳ‬ɭࢫȓʊɱȆɢɭǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɗȆɃ ׁ Ȇȉࢫ֗ȑ ɏֺ ȗɦȄ
ࢫȒȵɺȡ‫ࢫ כ‬ɰ Ǽɗࢫ֗ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭȯ‫ݍݵ‬ȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫʏࢭࢫȳɮȗȸ ‫ם‬ȄࢫȯʆȄ‫ق‬؅ɦȄࢫɑɭɼ
ࢫȔ Ȇɭȯ‫ݍݵ‬Ȅࢫɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ Ƿȳ ɇ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʆȯȨ ȗɦȄɼࢫȔ ȄȲɽɈ ȗɦȄࢫȳʆȯɜȕࢫɯ ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȑ ȡ ɽȗʆࢫȓȉȆɛȳɦȄɼࢫȓʊɳɭ‫כ‬
ࢫɷȱɺɦࢫȓʊȍɨȸ ɦȄࢫȔ Ȇȷ Ȇɢɐɲ‫ ט‬ɼࢫȳɇ ȆȬ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫɪ ʊɨɜȗɨɦࢫȓʊȣ ȕȄ‫ف‬؅ȷ ǻࢫ‫ ۚܣ‬ȍȕࢫɖ ȯ‫ࢫ٭ڈ‬ȳɮȗȸ ɭࢫɪ ɢȼ Ȋ
.Ȕ Ȇɭȯ‫ݍݵ‬Ȅ
:ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࡧ ט‬ȒȲȆȣ ȗɦȄࡧȓɈ ȷ Ȅɽ ȉࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
ࢫȒȲȆȣ ȗɦȄࢫ ȒȳɸȆɋ ࢫ Ȕ ȳȼ ȘɱȄࢫ ȯɜɗࢫ Ȕ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅɼࢫ Ȕ ַ Ȇɀ ȕ‫ ࢫ ט‬Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȕࢫ ȲɽɈ ȗɦࢫ Ȇɐȍȕ
ࢫȒȯɏࢫș ɭȯɛɼ.2ɰ Ȇɢ‫ם‬ȄࢫȔ ȄȰࢫʏࢭࢫȯɜɐɦȄࢫȔ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫȱʊɘɳȕࢫɆ ‫ف‬؅ȼ ʇࢫַ ࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗɼࢫș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫فࢫ ט‬؄ɏࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ט‬
ࢫɷȱɸ ࢫ ɰ ؈ȉࢫ ɵ ɭɼࢫ .ɰ ؈ɐɭࢫȲɽɌ ɳɭࢫɵ ɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȳɌ ɳʆࢫə ʈȳɐȖࢫɪ ɠɼࢫ֗ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȒȲȆȣ ȗɨɦࢫə ʈȲȆɐȖ
:ȳɟȱɱࢫə ʈȲȆɐȗɦȄ
."ࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫȓɨʊȷ ɼࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉࢫɯ ȗȕࢫȓʈȲȆȣ ȕࢫȔ ֺ ɭȆɐɭࢫɪ ɠ " -
ࢫȔ Ȇɜɘɀ ɦȄࢫȯɜɏࢫʏࢭࢫɪ ȝɮȗȕɼࢫ֗ʅ ‫ف‬؅ȼ ɭɼࢫɑǿȆȉࢫɰ ؈ɗȳɇ ࢫɰ ؈ȉࢫɯ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫɣ ɨȕ " -
ࢫɰ ɼȮࢫɣ ɦȰɼࢫș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ȓɡȍȻ ࢫ‫ف‬؄ɏࢫʎɲɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬Ȉ ɽȷ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȔ Ȇȣ ȗɳ‫ם‬Ȅࢫɝ ʈɽȸ Ȗɼ
.3"ȯɜɐɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫɑʊɛɽȗɦȄࢫɯ ȗʆࢫɪ ȉࢫȆɮ‫ڈ‬٬ȆɜɦࢫɼǷࢫɰ ؈ɗȳɈ ɦȄࢫɤ Ȇɜȗɱַ ࢫȓȡ Ȇȧ
ࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫʅ ɽɈ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓțֺ ȝɦȄࢫȳȿ ȆɳɐɦȄࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȒȲȆȣ ȗɨɦȓɭȯɜ‫ם‬Ȅࢫə ʈȲȆɐȗɦȄࢫɷȱɸࢫɵ ɭࢫȥ ȗɴȗȸ ɲ
:ʏ‫ۂ‬ɼ
ࢫȓʊɜȉࢫɪ ȝɭࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȒȲȆȣ ȗɦȄࢫɰֿ ࢫ֗Ȇɺɦࢫȓʊȷ Ȇȷ ‫ࢫ כ‬Ȓ‫ق‬؈ɟȳɦȄࢫʏ‫ۂ‬ɼ:ʅ ȲȆȣ ȗɦȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȒȳɡɗࢫ -
.ʅ ȲȆȣ ȕࢫɎɼȳȼ ɭࢫɼǷࢫʅ ȲȆȣ ȕࢫɪ ɮɏࢫ‫ف‬؄ȗɐȖࢫȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫȓɈ ȼ ɲ‫כ‬

.91ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱࢫ-1


.99ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʎɭɽʊȉࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏࢫʅ ȴȆ‫ ݯݨ‬:ȳɌ ɱȄࢫ-2
- OLIVIER Jerez, Le blanchiment de l’argent, op.cit, p152.
.103ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʎɭɽʊȉࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏࢫʅ ȴȆ‫ ݯݨ‬:ȳɌ ɱȄࢫ-3

87
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȈ ɽȗɡɭࢫȯɜɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɼǷ֗ȯɜɐɦȄࢫʏࢭȳɇ ࢫɰ ؈ȉࢫȓʊɛȲɽɦȄࢫȔ ֺ ȷ Ȅȳ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȗɐȖࢫַ ࢫȒȲȆȣ ȗɦȄࢫɷȱɸ ࢫ -


ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄࢫɪ Ʉ ɘȉࢫș ɦɽȨ ȕࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɷȱɸࢫɪ ɢɗࢫ֗‫ݍݸ‬Ȅ...ɵ ɮȝɦȄࢫɅ ȍɛɼࢫɯ ʊɨȸ ȖࢫȒȲɽȕȆɗɼ
.ș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ȓɡȍȻ ࢫɑɭࢫȑ ȷ ȆɳȘȕࢫȔ ȆɭɽɨɐɭࢫɼǷࢫȔ ȆɱȆʊȉ
ࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȔ Ȇɛֺ ɐɦȄࢫɰ Ƿࢫɣ ɦȰ֗ȓɭȯɜȗ‫ם‬Ȅࢫȓʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȆȉࢫȓɱ‫ف‬؅ɜ‫ם‬Ȅࢫȓ‫ם‬ɽɐɦȄࢫɼǷࢫ ɤ ɼȄȯȗɦȄࢫȒȳɡɗࢫ -
ࢫ‫ف‬؄ɏࢫȈ Ȇȸ ɴȕࢫȆ‫ ٔڈ‬ɡɦ֗ɰ ؈ɐɭࢫȯɨȉࢫɼǷࢫɰ Ȇɢɮȉࢫɉ ȍȕȳȕࢫַɼࢫȓʊȸ ɴȡ ࢫȆɺɦࢫș ȸ ʋɦࢫȒȲȆȣ ȗɦȄࢫɷȱɸࢫɵ ɏࢫȓȀȻ ȆɳɦȄ
:ȳɟȱɱࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȒȲȆȣ ȗɦȄࢫȯǾȄɽɗࢫɵ ɭɼ.ɤ ɼȯɦȄࢫȮɼȯȧ
.ʏ‫ڲ‬
ɼȯɦȄࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫʏࢭࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȔ ַ Ȇɀ ȕ‫ࢫ ט‬ȓɏȳȷ -
ࢫȆɮǾȄȮࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȒȲȆȣ ȗɦȄࢫɑɛȄɽɭࢫɰ ɽɢȕࢫȟ ʊȧ ࢫɵ ʆȮȲɽ‫ם‬ȄɼࢫǴֺ ɮɐɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓȋȲȆɜȗɭࢫȔ Ȇɛֺ ɏ -
ࢫʏࢭࢫȚ ȯȨ ȕࢫȔ Ȅ‫ف‬؈ʊɔȖࢫʅ Ǹȉࢫʅ Ȳɽɗࢫɯ ɨɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɵ ʆȮȲɽ‫ם‬ȄɼࢫǴֺ ɮɐɦȄࢫɪ ɐȣ ʆࢫȆɮɭࢫ֗ȓɡȍȼ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓțȯȨ ɭ
.‫اﻟﺴﻮق‬
ࢫȆɺɐɛɽɭɼࢫȆ‫ٮڈ‬Ȇȣ ȗɳɭɼࢫȓɳʊɐɭࢫȓɡȍȻ ࢫɵ ɏࢫȔ Ȇɭɽɨɐɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɽɀ ‫ݏݰ‬ɦࢫȓɨɺȷ ɼࢫȓɐʉȳȷ ࢫȓɜʈȳɇ -
.Ȇʊȡ ȲȆȫ ɼࢫȆʊɨȫ ȄȮࢫʅ ȲȆȣ ȗɦȄ
ࢫɵ ɭ֗Ȓȯʊɇɼࢫȓɛֺ ɏࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɐȊࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȒȲȆȣ ȗɦȄࢫȓɛֺ ɏࢫɵ ɏࢫȆɭǷ
ࢫɬȆɮȕǻࢫɤ Ȇȧ ࢫɤ ȮȆȍȗɦȄࢫʏࢭࢫȓɭȯȬ ȗȸ ‫ם‬Ȅࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ɑɗȯɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫɼǷࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȮɽɜɳɦȄࢫȟ ʊȧ
ࢫɯ ȗʆࢫȟ ʊȨ ȉ .ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȮɽɜɳɦȄࢫȒȳɡɗࢫȲɽɺɋ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ȕȳȕࢫȆ‫ ֿ ٰڈ‬.1ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫȔ ַ ȮȆȍɭɼࢫȔ Ȇɜɘȿ
ࢫȮɽɜ ɳɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅɼ֗ș ʋɱ‫ف‬؅ɱȄɼࢫʏ‫ڲ‬ǵࢫȈ ɽȷ Ȇȧ ࢫɰ ؈ȉࢫȆɭࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫɤ Ȇɀ ȕȄࢫȔ Ȅɽɳɛࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɑɗȯɦȄ
ࢫɊ Ȇɘȗȧ‫ࢫ ט‬ʄ‫ڲ‬ǻࢫȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫɁ ʊɨɜȕɼࢫȔ Ȇɏɽɗȯ‫ם‬Ȅࢫȓʈɽȸ Ȗࢫȓɦɽɺȷ ɼࢫȓɏȳȷ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʅ ȮǺʆࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ט‬
.2ʅ ȲȆȣ ȗɦȄࢫɤ ȮȆȍȗɦȄࢫʏࢭࢫɑʊȷ ɽȗɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȯɏȆȸ ʇࢫʅ ȱɦȄࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ȓɨǾȆȸ ɦȄࢫȮɽɜɳɦȆȉ
:ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ ט‬ȓȿ Ȳɽ ȍɦȄࡧȓɈ ȷ Ȅɽ ȉࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ-‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‬
ࢫɚ ȄȲɼ‫ࢫ כ‬ɚ ɽȷ ࢫʏࢭࢫɪ ɭȆɐȗɦȄɼࢫȔ Ȅȯɳȸ ɦȄɼࢫɯ ɺȷ ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫȓȋȲȆɄ ‫ם‬Ȅࢫʏ‫ࢫ ۂ‬،ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȓȿ ȲɽȍɦȄ
ࢫɵ ɭࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɚ ȄȲɼ‫ࢫ כ‬ɚ ɽȷ ɼࢫȓȿ ȲɽȍɦȄࢫɰ Ƿࢫɻʊɗࢫɣ Ȼ ࢫַ ࢫȆɮɭɼ.ș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ȓȍȻ ࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫ،‫اﳌﺎﻟﻴﺔ‬
ࢫȆɮʊȷ ַ ࢫ֗ȓɦɽɺȸ Ȍɼࢫȓɏȳȸ Ȋࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫȶ ǷȲࢫ ɤ ɼȄȯȗɦࢫȄȳ Ɍ ɱ֗ɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣࢫ כ‬ʊȍ‫ࢫם‬ȓȉȄȱ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȄȲȆɮȝȘȷ ‫ט‬
ࢫǴȄȳ Ȼ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɭࢫǸ‫ݏݨ‬ʆࢫɵ ʆǷࢫ֗ș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ȓɡȍȼ ɦࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫȓɨʊȷ ɽȉࢫɣ ɦȰࢫɰ Ȇɠɽɦ
ࢫʏࢭࢫȓȋȲȆɄ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫ֗Ɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȲȯɀ ɭࢫȔ ȄȰࢫɤ ȄɽɭǸȉࢫȔ Ȅȯɳȸ ɦȄɼࢫɯ ɺȷ ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫȓɏɽɮȣ ɭ

1
- PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le
blanchiment d’argent: Aspects juridiques, op.cit, p30.
.138Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏࢫʏࢮȆȉࢫɻɮȧ ࢫȆɱȄȮ :‫ اﻧﻈﺮ‬-
.106ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʎɭɽʊȉࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏࢫʅ ȴȆ‫ ݯݨ‬:ȳɌ ɱȄࢫ-2

88
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɯ ɺȷ ‫ࢫ כ‬ɼǷࢫ ɰ ȯɐ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫ ȓɐɨȸ ɦȄࢫ ɣ ʈȳȨ ȗȉࢫ ɬɽɜʆࢫ ɯ ț֗ȹ ʋɘɱࢫ ɰ ȯɐɭࢫɼǷࢫ ȓɐɨȷ ࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫ ȓȿ ȲɽȍɦȄ
ࢫȓɡȍȻ ࢫ‫ف‬؄ɏࢫɵ ɡɮɭɼࢫɪ ɺȷ ࢫȄȱɸɼ .Ȇɺɨȸ ɓɼࢫȆɸȳʈɼȯȕࢫɯ ȗʆࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫȆɸǴȄȳ Ȼ ࢫȒȮȆɏǻɼࢫȆɺɐʊȋɼࢫ֗Ȕ Ȅȯɳȸ ɦȄɼ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊ‫ם‬ȆɐɦȄࢫȔ Ȇȿ ȲɽȍɦȄࢫɼǷࢫȓʊɃ Ȅ‫ف‬؅ɗ‫ࢫ ט‬Ȕ Ȇȿ ȲɽȍɦȄࢫɑɛȄɽɭࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ל‬
.1ș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ȓɡȍȻ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɺɐɛɽɭ
ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ
ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࡧ ט‬ɑɗȯ ɦȄࡧɪ ǾȆȷ ɼࡧȓɈ ȷ Ȅɽ ȉࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫɆ Ȇȼ ɲࢫʏࢭࢫȚ ȮȆ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏ‫ڊ‬ɽɦɽɳɡȗɦȄࢫȲɽɈ ȗɦȄࢫȲȆɇ ǻࢫʏࢭࢫɑɗȯɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫɵ ɭࢫȯʆȯɐɦȄࢫɎȄ‫ف‬؅ȫ Ȅࢫɯ ȗʆ
ࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫ ɬȯȬ ȗȸ Ȗࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ ɑɗȯɦȄࢫ ɪ ǾȆȷ ɼࢫɼǷࢫ ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ ࢫ ט‬Ȕ Ȇɏɽɗȯ‫ם‬Ȇȉࢫ ‫ ׿ܢ‬ȸ ʇࢫ Ȇɭࢫ ș Ȩ ȕࢫ ɞ ɽɳȍɦȄ
ࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄࢫɷȱɸࢫɪ ɮȼ ȖɼࢫȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫ ɰ ɽʆȯɦȆȉࢫǴȆɗɽɨɦࢫɽɭȯɜɭࢫȆʊȡ ɽɦɽɳɡȕ
.(‫ࢫ)ﺛﺎﻟﺜﺎ‬ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȮɽɜɳɦȄࢫ(‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬Ȕ Ȇɢʊȼ ɦȄࢫ،(‫)أوﻻ‬ȓʊɟȱɦȄࢫȔ ȆɛȆɈ ȍɦȄ
:ȓʊɟȱ ɦȄࡧȓɛȆɈ ȍɦȄࡧȓɈ ȷ Ȅɽ ȉࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧ-‫أوﻻ‬
ࢫɖ ȳɐȖɼࢫ֗ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ɑɗȯɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɼࢫࢫɾ ȯȧ ǻ֗ʎɠȱɦȄࢫȔ ȲȆɢɦȄࢫɼǷࢫȓʊɟȱɦȄࢫȓɛȆɈ ȍɦȄࢫ‫ف‬؄ȗɐȖ
ࢫȔ Ȇɢȍȼ ɦȄࢫ‫ف‬؄ɏࢫȯɐȊࢫɵ ɏࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫɻȕȆɭȄ‫ق‬؅ɦȆȉࢫǴȆɗɽɦȄࢫɵ ɭࢫȆ‫ ّڈ‬ȧ Ȇȿ ࢫɵ ɡɮȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɨʊȷ ɽɦȄ"Ȇ‫ ٰڈ‬Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫȮɽȡ ɼࢫɾ ȯɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȒȲȆȣ ȗɦȄࢫȦ Ȇȣ ɱࢫə ɛɽȗʈɼࢫș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ʅ Ƿࢫ֗ɤ Ȇɀ ȕֺ ɦࢫȓʊɭɽɮɐɦȄ
."Ȇ‫ٮڈ‬ȆȍɨɈ ȗɭɼࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȒȲȆȣ ȗɦȄࢫȓɐʊȍɇɼࢫɬǴֺ ȗȕࢫȮȄȯȸ ɦȄɼࢫɑɗȯɨɦࢫɯ Ɍ ɱɼࢫȑ ʊɦȆȷ Ƿ
ࢫɪ ɜȗɴȕࢫɯ țࢫ֗ɉ ɳɔɮ‫ם‬ȄࢫȾ ȳɜɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ַɼȄȯȗɦȄࢫɰ ؈ʆֺ ɭࢫȓʊɟȱɦȄࢫȔ ȆɛȆɈ ȍɦȄࢫȑ ȡ ɽɮȍ‫ﺗﺨﺰﻧ‬
ࢫɷȱɸࢫɰ ɽɢȕࢫȆɳɸ .ɯ ɦȆɐɦȄࢫʏࢭࢫɰ Ȇɢɭࢫʅ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻɼࢫȆɜȧַ ࢫɾ ȳȫ ǷࢫȓɛȆɈ ȉࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɦɽɺȸ ȊࢫȆʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫȓɨȧȳ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȆȍɦȆɓࢫɬȯȬ ȗȸ Ȗɼ.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɑȍȘȕࢫȓȋɽɐɀ ɦȄࢫɵ ɭࢫɪ ȉࢫַ ֗ȓȉȆɛȳɦȄࢫɵ ɏࢫɾ Ǹɳɮȉࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
(ȯʊɛ‫ف‬؅ɦȄ)ȓʊɱȆȝɦȄࢫȓɨȧȳɮɨɦࢫȓɛȆɈ ȍɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫɯ țࢫȓɛȆɈ ȉࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʈɽȨ ȕࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫כ‬
ࢫʏࢭࢫȔ ȆɛȆɈ ȍɦȄࢫɷȱɸࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅɼࢫ֗ɣ ɳȉࢫɾ ȯɦࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫȩ ȗɗࢫɼǷ֗ɾ ȳȫ ǷࢫȓɛȆɈ ȉࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȯʊȿ ȳɦȄࢫɪ ɜɳȉ
.2ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊȍ‫ࢫם‬ȓȍɀ ȫ ࢫȓȀʋȉࢫȳ ɗɽʆࢫȆɭࢫȄȱɸ .ȄȯʊɜɐȖࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ȯʈȵʆࢫș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ɞ ɽɳȉ
ࢫȓɛȆɈ ȍɦȄࢫɰ ؅ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɱɽ‫ם ܨݰ‬ȄࢫȓʆȯɜɳɦȄࢫɯ ʊɜɦȄࢫɣ ʈȳȨ ȕࢫɯ ɺɦࢫɵ ɡɮʆࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɽɄ ʊȍɮՌՌɗࢫɰ Ȱǻ
ࢫȓʆȯɜɱࢫȓɮʊɛࢫȓʆǷࢫȓɗȆɃ ǻࢫɯ ɺɦࢫɵ ɡɮʆࢫȆɮɟࢫ֗ʏࢮȲɽɦȄࢫȯɜɳɦȄࢫɵ ɏࢫ‫ ۚܣ‬ɔȗȸ ʉɼ ɯ ɦȆɐɦȄࢫʏࢭࢫɰ Ȇɢɭࢫʅ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻ
.3ȓɛȆɈ ȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɨɮȨ ‫ם‬Ȅࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȓɮʊɜɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ

.98ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʎɭɽʊȉࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏ ࢫʅ ȴȆ‫ ݯݨ‬:ȳɌ ɱȄࢫ1


.59ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ࢫȯɮȨ ɭࢫȮɽɮȨ ɭࢫɰ Ȇɘʊɐȷ ࢫ-2
-VERNIER Eric, techniques de blanchiment et moyens de lutte, op.cit, p217.
.95ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱࢫ-3
ࢫʏ‫ڴ‬ȷ Ȇɔɦࢫɪ ɺȸ ʇࢫȆɭࢫȄȱɸࢫ֗ɯ ɦȆɐɦȄࢫʏࢭࢫȓɦɼȮࢫ53ࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȑ ‫ࢫ ܥݰ‬ɵ ɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɭȆȧ ࢫɵ ɡɮȕࢫȔ ȆɛȆɈ ȍɦȄࢫɷȱɸࢫɰ Ƿࢫɖ ȆɃ Ƿࢫȯɛɼࢫ-
.ɤ ɼȯɨɦࢫȓʊɮʊɨɛ‫ࢫ ל‬Ȯɼȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ف‬؄ɏࢫʏࢮȲɽɦȄࢫȯɜɳɦȄࢫȑ ʈȳ‫ࢫٮڈ‬ȓɜȼ ɭࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬

89
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࡧ ט‬Ȕ Ȇɢʊȼ ɦȄࡧȓɈ ȷ Ȅɽ ȉࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬


ࢫɣ ʊȼ ɦȄࢫȆɸȱȫ Ǹʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȄȲȆȸ ‫ם‬Ȅࢫȹ ɘɱࢫȱȫ ǸȕɼࢫȳȕɽʊȍɮɡɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ ȆȉࢫȲȳȨ ȕࢫȔ Ȇɢʊȼ ɦȄࢫɷȱɸ
ࢫɪ ɜȗɴʈɽɺɗ.Ȉ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫʏࢭࢫȯʊɜɦȄɼࢫɪ ʊɀ Ȩ ȗɦȄࢫɯ țࢫɯ ʊɨȸ ȘɦȄࢫȓʊɨɮɐȊࢫȄȲɼȳɭࢫɷȲȄȯȿ ǻࢫȓɌ ‫ࢫݍݰ‬ȱɳɭࢫʏࢮȲɽɦȄ
ࢫɻɐȡ‫ف‬؅ȸ ʋɗࢫ֗Ȇʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫɻɐʊɛɽȕࢫȯɐȊࢫȯʊɘȗȸ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɷȲȯȿ Ƿࢫʅ ȱɦȄࢫɖ ȳɈ ɦȄࢫɵ ɭࢫʎɲɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȯʆ‫ف‬؄ɦȆȉ
ࢫʏࢭࢫɣ ɦȱɦࢫʎɲɼ‫ف‬؅ɡʊɦȄࢫɎȄȯʆ‫ࢫ ל‬ȲȆɐȻ ǻࢫɑɭࢫʎɲɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȯʆ‫ف‬؄ɦȆȉࢫɻɨȷ ȳʈɼࢫȆʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫɻɐɛɽʈɼࢫȯʊɘȗȸ ‫ם‬Ȅ
.ʎɢɳȍɦȄࢫɻȉȆȸ ȧ
ࢫ֗1ȒȳȻ Ȇȍɭࢫ ȓɛֺ ɏࢫ ʏ‫ ࢫ ۂ‬ɤ Ȅɽ ɭ‫ ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫ ȓɮʈȳȣ ȉࢫ ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ ࢫ ט‬Ȕ Ȇɢʊȼ ɦȄࢫ ɷȱɸࢫ ȓɛֺ ɏ
ࢫȯȧ Ƿࢫɾ ȯɦࢫɣ ʊȼ ɦȄࢫȲȳȨ ‫ࢫם‬ɼǷࢫɪ ʊɮɐɨɦࢫʅ ȮȆɏࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫȮɽȡ ɼࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȗɐʇࢫʎɲɼ‫ف‬؅ɡʊɦ‫ࢫ ט‬ɣ ʊȼ ɦȆɗ
ࢫȓʈȲȆȣ ȕࢫȔ Ȇɜɘȿ ࢫʏࢭࢫș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ȓɡȍȻ ࢫ‫ف‬؄ɏࢫɻɦɼȄȯȕɼࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȄȱɸࢫɪ ɜɳȉࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɬɽɜʆ֗ɞ ɽɳȍɦȄ
.2ɤ ɼȄȯȗɦȄࢫȓɨʊȷ ɽʊɱɼ‫ف‬؅ɡʊɦ‫ࢫ ט‬ɣ ʊȼ ɦȄࢫɰ ɽɢʈɼ .Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫȆɗȳɇ ࢫɰ ɽɢʆ
ࢫɰ ǸȉࢫȲȯɀ ‫ם‬ȄࢫɎ ɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȇɮɺɦɼ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫȯȧ Ƿࢫɾ ȯɦࢫȈ Ȇȸ ȧ (‫ࢫ)أ‬Ɂ ‫ ܨݵ‬ɨɦࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫֺ ȝɮɗ
ࢫɣ ʊȼ ɦȄࢫȓɜʈȳɈ ȉࢫɻɨȸ ɓࢫʏࢭࢫȑ ɓȳʈɼࢫ֗Ȇɸ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȶ ֺ ȗȫ‫ࢫ ט‬ɼǷࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬ȄࢫȒȲȆȣ ȕࢫɵ ɭࢫֺ ɀ Ȩ ȗɭࢫɰ Ȇɠ
ࢫɷȱɸ .ɣ ʊȼ ɦȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɵ ʈȳȫ ǵࢫȾ Ȇ‫ ܧݵ‬ǷࢫɑɭࢫȔ ֺ ɭȆɐɭࢫʏࢭࢫɤ ɽȫ ȯɦȄࢫɾ ɽȷ ࢫɻʊɨɏࢫȆɮɗࢫ֗ʎɲɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ט‬
ࢫɵ ɭࢫɎɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅ (‫ࢫ)أ‬ȠȳȬ ʆࢫɰՒ Ƿࢫɯ ɺ‫ם‬Ȅ.Ȇɸ‫ف‬؈ɓɼࢫȆɃ ɼȳɛɼࢫȄȲȆȣ ʆǻɼࢫȆɐʊȉࢫɰ ɽɢȕࢫȯɛࢫȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬Ȅ
.ɻɨȸ ɓɼࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫɤ ɼȄȯȕࢫɯ ȗʆࢫ‫ݍ ݶݰ ۘܢ‬Ȅ...Ȕ ַɽɜɳɭࢫɼǷࢫȔ ȄȲȆɜɏࢫɪ ȉȆɜɭࢫ֗ǴַǺɸࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɻȗɭȰ
ࢫȲȯɀ ɭࢫɵ ɏࢫɤ Ǹȸ ʇࢫַ ࢫɻʆȯɦࢫɎȮɽ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȆɗࢫ֗ȓʈȳȸ ɦȄɼࢫ ȓɛȯɦȆȉࢫɯ ȸ ȘȕࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸɼ
ࢫɤ ɽȧ ࢫʅ ȱɦȄࢫɤ Ȇ‫ם‬ȄࢫȲȯɀ ɭࢫɵ ɏࢫɣ ɦȱɟࢫȄɽɦǸȸ ʇࢫɵ ɦࢫɯ ɺɐɭࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫɯ ȗʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫǴֺ ɮɐɦȄࢫɣ ɦȱɟࢫ֗ɤ Ȇ‫ם‬Ȅ
ࢫȓɨɭȆɐ‫ם‬ȄࢫȔ Ƿȯȉࢫʅ ȱɦȄ(‫ࢫ)أ‬ɪ ʊɮɐɦȄࢫɵ ɭࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫʎɲɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ɣ ʊȼ ɦȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɵ ʆȯʊɘȗȸ ɮɟࢫɯ ‫ ٕڈ‬ɦǻ
.3ɻɗȳɇ ࢫɵ ɭ
:ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࡧ ט‬Ȯɽ ɜɳɦȄࡧȓɈ ȷ Ȅɽ ȉࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ-‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‬
ࢫɵ ɭɼࢫ֗ȓɟȳ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓɐ ʉȳȷ ɼࢫɬȄȯȬ ȗȷ ‫ࢫ ט‬ȓɨɺȷ ࢫ،ɑɗȯɨɦࢫȒȯʆȯȡ ࢫȒȄȮǷࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫࢫ ל‬ȮɽɜɳɦȄࢫȯɐȖ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫﻣﺒﻴﻀﻮࢫ כ‬ɵ ɡɦ .ȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ȒȆʊ‫ݍݰ‬Ȅࢫɬȯɜȕࢫɝ ʈȳɇ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊȉȆȣ ʆǻࢫȒɽɈ ȫ ࢫɪ ɢȼ Ȗࢫɰ Ƿࢫɂ ‫ف‬؅ɘ‫ם‬Ȅ
‫ ـﻠﮫ‬ȡ Ƿࢫɵ ɭ ‫ ـﺪت‬ȡ ɼࢫʅ ȱɦȄࢫʎȌȆȣ ʆ‫ࢫ ל‬ȆɺɃ ȳɓࢫʅ ȮǺ‫ـ‬ȕࢫȆɸ‫ﻮ‬ɠ‫ف‬؅ʆࢫɯ ՌɦɼࢫȓɨʊՌȷ ɽɦȄࢫɷȱՌɸ ࢫ Ȅɽɮȧȳ ʆࢫɯ ɦ
ࢫʎȌȆȣ ʆǻࢫɰ ؈ɺȡ ɼࢫȔ ȄȰࢫ‫ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ‬.ɤ Ȅɽɭ‫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫʏࢭࢫȆɺɭȄȯȬ ȗȷ ַ ࢫȆɸȲɽɺɋ Ȯȳȣ ɮȉࢫȆɸɽɨɔȗȷ Ȇ‫ﻓ‬
.4‫ ۗܣ‬ɨȷ ɼ

.67Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɖ ֺ ȫ ࢫɵ ʆȯɦȄࢫȲȯȉࢫ-1


2
- PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le
blanchiment d’argent: Aspects juridiques, op.cit, p19.
.91ɼࢫ90ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʎɭɽʊȉࢫȦ ȆȗɘɦȄࢫȯȍɏࢫʅ ȴȆ‫ࢫ ݯݨ‬-3
ࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɬɽɨɐɨɦࢫɝ ȼ ɭȮࢫȓɐɭȆȡ ࢫȓɨȣ ɭࢫ֗«ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫʏࢭࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȮɽɜɳɦȄ»ࢫ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄ -4
.557Ⱦ ࢫ֗2010ࢫȓɳȸ ɦࢫ01ࢫȮȯɐɦȄࢫ֗‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

90
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɷȱɺɦࢫɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣࢫ כ‬ʊȍɭࢫɤ ֺ ɔȗȷ Ȇȉࢫ،ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȣ ȉࢫȮɽɜɳɦȄࢫɷȱɸࢫȓɛֺ ɏࢫʄ‫ڴ‬ȣ ȗȕɼ
ࢫȲȆɺɋ ǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫɰ ɼȮࢫɰ ɽɢʆࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȮɽɜɳɦȆȉࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫɰֿ ࢫ،1ɯ ɺɮǾȄȳ ȡ ࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫʏࢭࢫȮɽɜɳɦȄ
ࢫɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭɼࢫ֗ȓɺȡ ࢫɵ ɭ .2Ȇɛֺ ɇ ǻࢫɯ ‫ ْڈ‬ʈɽɸࢫȲȆɺɋ ǻࢫɰ ɼȮࢫȆɱȆʊȧ Ƿɼࢫ،ɰ ؈ɨɭȆɐȗɮɨɦࢫȓʊɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʈɽɺɦȄ
ࢫȮɽɜɳɦȄࢫɍ ɘȨ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɮɌ ɱ‫ כ‬ɼࢫȒȵɺȡ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɪ Ɉ ɐȗȕࢫȯɜɗࢫ֗ȳȕɽʊȍɮɡɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɬȯȬ ȗȸ ʇࢫȮɽɜɳɦȄࢫɷȱɸ
ࢫȓȍɛȄȳ ɭࢫ ȓɦȆȨ ȗȷ Ȅࢫ ʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉࢫ ֗ȆʊǾȆɜɨȕࢫɼǷࢫ ȓʊɭȳȡ ࢫ ɤ ȆɮɏǷࢫ ȓȣ ʊȘɱࢫ ȄȮɽɀ ɜɭࢫ ɪ Ɉ ɐɦȄࢫ ɰ Ȇɠࢫ ǴȄɽȷ
ࢫȓɮʊɛ " :Ȇ‫ ٰڈ‬Ǹȉࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȮɽɜɳɦȄࢫș ɗȳɏ .ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȮɽɜɳɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉࢫɯ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄ
ࢫȓɦɽȍɜɭࢫȳȕɽʊȍɮɟࢫȒȳɟȄȰࢫɼǷࢫȓɛȆɈ ȍɟࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫȓɨʊȷ ɼࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫȓɜʈȳɈ ȉࢫȓɱɼȵȬ ɭࢫȓʆȯɜɱ
ࢫɤ ɼȆɳȗɭࢫʏࢭࢫȆɺɐɃ ɼࢫɯ ȗʈɼ .Ȇ‫ٮڈ‬Ȳȯȿ Ƿࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؄ɏࢫɵ ʆȯɺɐȗɭࢫȓɈ ȷ Ȅɽȉࢫɑɗȯɨɦࢫȓɨʊȷ ɽɠ
ࢫȔ ֺ ʈɽȨ ȕࢫȚ Ȅȯȧ ǻࢫɖ ȯ‫֗ࢫ٭ڈ‬ȓʊɛȲɽɦȄɼࢫȓʆȯɜɳɦȄࢫȔ ֺ ɮɐɦȄࢫɵ ɏࢫɪ ʆȯȍɟࢫȆɺɦȆɮɐȗȷ ַ ࢫɰ ؈ɭȯȬ ȗȸ ‫ם‬Ȅ
.3"ࢫȒȮȯȨ ɭࢫȓɮʊɛࢫȔ ȄȰࢫȔ Ȇɏɽɗȯ‫ࢫם‬ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄ
ࢫȔ ȆɱȆʊȉࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫ֗Ȇʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦȄࢫȓɱȵȬ ɭࢫȓʆȯɜɱࢫȓɮʊɛࢫɵ ɏࢫȒȲȆȍɏ֗ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȮɽɜɳɦȄࢫɰ Ƿࢫȥ ȗɴȗȸ ɲ
:Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȒȯʆȯɏࢫȔ Ȅ‫ق‬؈ɮɭࢫȆɺɦ .ȳȕɽʊȍɮɡɦȄࢫȒȳɟȄȰࢫʏࢭࢫȓʊɱɼ‫ف‬
 ؅ɡɦȄࢫɪ ǾȆȷ Ȳࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɃ ɽȕࢫȒȳɘȼ ɭ
.ȓʊɦȆɏࢫȓʊɦȆɐɗɼࢫȓɏȳȷ ɼࢫȓɦɽɺȸ ȊࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɪ ɭȆɐȗɦȄࢫʅ ȳȣ ʆ -
.ȓʆȯɜɳɦȄࢫɚ ȄȲɼ‫ ׀‬ɦࢫȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫɬȯɏ -
.ȓɛȳȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫȓʊɮȨ ɭࢫȆɺɨɐȣ ȕࢫȓɐʊȍɇ ࢫȆɺɦ -
.ȓɦɽɺȣ ɭɼࢫȓʈȳȷ ࢫș ɮȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫʃɜȍȕ -
ࢫȓȍɛȄȳ ɭࢫȑ ɐɀ ʆࢫȟ ʊȧ ࢫ،‫ ۗܣ‬ʈȳɄ ɦȄࢫȈ ȳ‫ ْڈ‬ɦȄࢫȔ ַ Ȇȧ ࢫȒȮȆʈȴࢫʏࢭࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȮɽɜɳɦȄࢫɯ ɸȆȸ Ȗ
ࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȮɽɜɳɦȄࢫȆɄ ʆǷࢫ֗4ȮɽɜɳɦȄࢫɷȱɸࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉࢫș ʋɱ‫ف‬؅ɱ‫ࢫ ט‬ȓɡȍȻ ࢫ‫ف‬؄ɏࢫɯ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɜɘɀ ɦȄ
ࢫȮɽȡ ɽɦࢫȓȡ Ȇȧ ࢫɰ ɼȮࢫȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫɼǷࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫȱʊɘɳȘȉࢫȓɡȍȼ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ؈ɨɭȆɐȗ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ɗȳɈ ɨɦࢫȩ ɮȸ Ȗ
.5‫ﻠﻴﺔ‬ɮɐɦȄࢫɎɽɛɼࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ȯȕࢫȓʊɛȲɼࢫȲȆțǵࢫȮɽȡ ɼࢫɬȯɏࢫȓȣ ʊȘɱࢫȄȱɸɼ֗ɣ ɳȍɦȆɠࢫȆɮ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫȟ ɦȆțࢫɉ ʊȷ ɼ

1
- GARABIOL Dominique & GRAVET Bernard, La lutte contre le recyclage de l’argent du crime
organisé, op.cit, p20.
- PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le blanchiment
d’argent: Aspects juridiques, op.cit, p29.
.143Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏࢫʏࢮȆȉࢫɻɮȧ ࢫȆɱȄȮ -
.93Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇȿ ࢫɰ ȆɮȧȳɦȄࢫȯȍɏࢫɪ ǾȆɱࢫ-2
.547Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȔ Ȇʊɨɮɏࢫʏࢭࢫȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȮɽɜɳɦȄ»ࢫ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄ-3
4
- VERNIER Eric, techniques de blanchiment et moyens de lutte, op.cit, pp 91-92.
.94Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࢫ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄࢫ-5

91
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ʎ ɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄ
ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɦȆȉࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧʎɭȄ‫ق‬؅ɦȄࡧɰ ؈ȉࡧȓɱȴȄɽ ‫ם‬Ȅ
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȓɮʈȳȡ ࡧȓȨ ɗȆɢɭɼ
ࢫַ ࢫɆ ȳȼ ɦȄࢫȄȱɸࢫɰ ɼȮɼࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫȦ Ȇȣ ɳɦࢫɻɳɭࢫȯȉࢫַ ࢫɆ ȳȻ ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ‫ف‬؄ȗɐȖ
ࢫɯ ɨɐʇࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȗʆࢫɰ ǷࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ʅ ֿ ࢫɵ ɡɮʆࢫֺ ɗࢫȆʊɜʊɜȧ ࢫȆʊɗȳɀ ɭࢫȆɇ Ȇȼ ɲࢫɑɛɽȗȕ
ࢫȓȧ Ȇȍɭࢫɰ ɽɢȗȷ ࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɰ Ƿɼ .ɻɨɮɏࢫɯ ɡȨ ȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɑɨɇ Ȅࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɷȲȄȳ ȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɍ ɗȆȨ ʆࢫɵ ɦࢫɻɱȄ
ࢫɝ ʊȍɈ ȕࢫʏࢭࢫȮȯȼ ȘɦȄࢫɰ Ȇɗࢫ֗ɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭɼ .ɻȉࢫȒ‫ف‬؈ȍɟࢫȄȲȄȳ Ƀ Ƿࢫɝ ‫ݏݰ‬ʆࢫȯɛࢫȆɮȉࢫɵ ʈȳȫ‫ ־‬ɦࢫȓɗɽȼ ɡɭɼ
ࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫǴȆȼ ʇࢫȆɮȉࢫɬɽɜʆࢫɰ Ƿࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɰ ȆɢɭǼȉࢫɰ ɽɢʊȷ ࢫɻɱȄࢫ‫ ۚܣ‬ɐʇࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ט‬
ࢫȆɭࢫȄȱɸ .ɪ ɮɐʇࢫȄȰȆɭࢫɖ ȳɐʇࢫɵ ɦɼࢫɷȄȳ ʆࢫɵ ɦࢫȄȯȧ ǸɱǷࢫɰ ‫؃‬ ɮɈ ɭࢫɽɸɼࢫɉ ȉȄɽɃ ࢫȓʆǷࢫɰ ɼȮࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫʏࢭࢫɯ ɸȆȸ ʇ
ࢫɎֺ ɇ Ȅࢫɵ ɏࢫȄȯʊɐȊࢫɻʆȯɦࢫȓɏȮɽ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄɼࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬Ȇȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫɬ‫ق‬؅ɨʆ
ࢫʎɲɽɱȆɛࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄȱɸࢫɻɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫɰ ȆɠǷࢫǴȄɽȷ ࢫ،Ȇɺɘȼ ɟࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓʊɏȄȯɦȄࢫȈ Ȇȍȷ ‫ࢫ כ‬ș ɱȆɠࢫȆɮɺɭࢫɵ ʈȳȫ‫ך‬
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȯɳȘȸ ʇࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɬǷࢫ֗Ȇ‫ ֺ ٰڈ‬ɏǻɼࢫɷȲȄȳ ȷ ǷࢫǴȆȼ ɗǻࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ ɻʊɗࢫɬȳȨ ʆࢫ ،ȩ ʈȳȿ ࢫɁ ɳȉࢫʅ Ƿ
.1ȓɦǸȸ ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȖࢫɒȄȳ ɗࢫȮɽȡ ɼࢫȯɳɏࢫȓʊɗȳɐɦȄࢫȯɏȄɽɜɦȄ
ࢫȓɳʋɱǸɮɈ ɦȄࢫə ɐɄ ʈɼࢫȓɜȝɦȄࢫɎȵɏȵʆࢫɖ ɽȷ ࢫ،ɣ ɳȍɦȄࢫɻȉࢫɑɜʆࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫʏࢭࢫɪ ɨȫ ࢫʅ ǸɗࢫȄȱɦ
ࢫ֗ɻɐɭࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫɵ ɏࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɬȆ‫ ݯݨ‬ǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɮȗȧ ࢫȮɽɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫȳɭ‫ࢫ כ‬،ɣ ɳȍɦȄࢫɵ ɭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȆ‫ ِڈ‬ȼ ɴʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ
ࢫɷȮɽȡ ɼࢫɂ ȳɐʇࢫɰ ǷࢫɻɱȆȻ ࢫɵ ɭࢫȄȱɸɼࢫ.ʅ ȲȆȣ ȗɦȄɼࢫʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫɵ ʆȯʊɐɀ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɣ ɳȍɦȄࢫȒȲȆȸ ȫ ࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȋɼ
ࢫȲȳɃ ࢫɵ ɭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɝ ‫ࢫݍݰ‬Ȇɭࢫɵ ɏࢫɅ ʈɽɐȗɦȆȉࢫɻȗȍɦȆɈ ɭࢫɵ ɏࢫ‫ ۚܣ‬ɔʇࢫַ ࢫɣ ɦȰࢫɪ ɠࢫ2ȳɈ ‫ݏݵ‬ɦࢫɷȲȄȳ ɮȗȷ Ȅɼ
.ɷȲȄȳ ȷ Ƿࢫə ȼ ɟࢫǴȄȳ ȡ ࢫɵ ɭ
ࢫַɼࢫ،ɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫȓʊɮȷ ȳɦȄࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫɑɳɮȕࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆɗࢫ
ࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ȓɮʈȳȡ ࢫȓʆǷࢫɪ ȝɭࢫȆɺɨȝɭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫʏࢭࢫȦ Ȇȣ ɳɦȄࢫȔ ȆȍɨɈ ȗɭࢫɯ ɸǸɱǷࢫɣ Ȼ

ࢫ֗2011ࢫ֗ȒȳɸȆɜɦȄࢫ֗ࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȑ ȗɡɦȄࢫȲȄȮࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓʊɱɽɱȆɛࢫȓȷ ȄȲȮ)ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȲȄȳ ȷ ‫֗ࢫ כ‬ȲȆɘȿ ࢫȲȆȍ‫ݍݨ‬Ȅࢫȯȍɏࢫɯ ɱȆɓࢫȓɳʈ‫ࢫز‬-1


.85‫ص‬
2
LAVERGNE Marc, « Le blanchiment comment lutter, l’organisation d’une grande banque », RB, N0
609, Paris,1999,P 21.
-DE MAILLARD Jean, « Le blanchiment comment lutter, Le blanchiment quel mode d’emploi? »,
RB,N° 609, Paris,1999, P 32
92
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫ‫ف‬؈țǸȕࢫȆɺɦࢫȟ ʊȨ ȉࢫ֗(ɤ ɼ‫ࢫ כ‬ȟ Ȩ ȍ‫ם‬Ȅ)ࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɪ ȫ ȄȮࢫȓɱȆɢɭࢫȆɺɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ֗ȓʈȳȸ ɦȄ


.(ʎɲȆȝɦȄࢫȟ Ȩ ȍ‫ם‬Ȅ)ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȆɺɨɮɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȠɼȮȵɭ
ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ȟ Ȩ ȍ‫ם‬Ȅ
ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɦȆȉࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧɬȄ‫ق‬؅ɦȄࡧɾ ȯ ɭ
ࢫȾ ȳ‫ݍݰ‬Ȅɼࢫ֗ȓɱȆɭ‫ כ‬ɼࢫȓɛȯɦȄࢫȒȆɏȄȳ ɭࢫɻʊɨɏࢫȑ ȣ ʊɗࢫ֗Ȇɺȷ ȲȆɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɳɺɮɨɦࢫȒǵȳ ɭࢫʎɢɳȍɦȄࢫȯɐʇ
ࢫɑɭࢫȑ ȷ ȆɳȘʆࢫȆɮȉࢫɻǾֺ ɮɏࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɊ Ȇɘ‫ݍݰ‬ȄɼࢫɻȕȆȍȡ ȄɽȉࢫɬȆʊɜɦȄɼࢫɻɨɮɐɦࢫɻǾȄȮǷࢫʏࢭࢫɬȴֺ ɦȄ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɏ Ȇɮȗȡ‫ࢫ ט‬ɻȗɱȆɢɭࢫɵ ɏࢫ‫ف‬؈ȍɐȖࢫȓɳɺ‫ם‬Ȅࢫɖ ȳȻ ɼ .Ȇ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫ‫ ׿ܣ‬ȗɴʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɻȗɳɺɭࢫȲȯɛࢫɵ ɭࢫɑɗȳʈɼࢫ֗ɻȗɱȆɢɭ
ࢫɵ ɭɼࢫȓɜȝɨɦࢫȮɽȡ ɼࢫַ ࢫȳȸ ɨɦࢫɰ ȆɮɃ ࢫַ ࢫȟ ʊȧ ɼࢫ֗Ȇɺɦࢫɰ ؈ȍȡ ȄɽɦȄࢫɬȄ‫ف‬؅ȧ‫ ט‬ɼࢫȓɜȝɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆȷ Ȇȷ Ƿࢫɬɽɜȕ
.1ȆɸȆʆǻࢫɷǹֺ ɮɏࢫȆɺɏȮɼǷࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɜȝɦȄࢫɰ ɽȬ ʆࢫַ Ƿࢫɣ ɳȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ؈ɐȗʆࢫɯ ț
ࢫɤ ȆɮɏǸȉࢫ ɰ ɽɭɽɜʆࢫ ɵ ʆȱɦȄࢫ Ǵֺ ɮɐɦȄࢫ ȓʆȆɮ‫ ֺ ࢫݍݰ‬ȿ Ƿࢫ ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ȓʈȳȸ ɦȄࢫ ș ɏȳȻ ࢫ ȯɜɦ
ࢫȓɨʊȷ ɼɼࢫȄȲȆȗȷ ࢫȆɸɽɭȯȬ ȗȷ ȄɼࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȄɼȮȆɘȗȷ Ȅࢫȓ ɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬Ȉ Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɰ Ƿࢫַ ǻ֗ȓɏɼȳȼ ɭ
ࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫș ɏȳȻ ࢫȯɜɨɗࢫɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭɼ .ȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫȄȱɸࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭ
.ȓɮɌ ɱǷɼࢫɰ ؈ɱȄɽɛࢫɵ ɭࢫɎȳȼ ʇࢫȆɮȉࢫȆɺɦȆɮɏǷࢫʏࢭࢫȯʊɜȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ֗2ɞ ɽɳȍɦȄࢫȓʆȆɮ‫ࢫݍݰ‬ȆɄ ʆǷࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫ֗ȓɏɼȳ ȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ɭࢫɝ ʊɜȨ ȕࢫɪ ȡ Ȅࢫɵ ɭࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɾ ȯɐȗȕࢫɞ ɽɳȉࢫɞ Ȇɳɸࢫɵ ɡɦ
ࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ ȄɽɭǷࢫɅ ʊʋȍȕࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʄ‫ڥ‬ȸ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫǴֺ ɮɐɦȄࢫɅ ɐȊࢫɤ ȆɮɏǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ‫ف‬؅ȸ ȘɦȆȉࢫȆɭǻࢫɬɽɜȕࢫȟ ʊȧ
ࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȋɼࢫȆɺɦȆɮɏǷࢫɯ ‫ࢫ ݯݨ‬ȒȮȆʈȵȉࢫȆɭǻࢫȆɺ‫ݍݰ‬Ȇɀ ɭࢫɝ ʊɜȨ ȕࢫɪ ȡ Ȅࢫɵ ɭࢫȄȱɸࢫɪ ɠɼࢫ֗ɣ ɦȱȉࢫȆ‫ ْڈ‬ɗȳɐɭࢫɑɭ
ࢫɻȗɮʈȳȡ ࢫɵ ɏࢫȔ ɽɢȸ ɦȄࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɵ ɭࢫȆɸȆɜɨȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɦɽɮɐɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɼǷ֗Ȇɺȧ ȆȋȲǷࢫȒȮȆʈȴ
ࢫȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ)ࢫȆɺɜʊȍɈ ȕࢫɚ ȆɈ ɱࢫʏࢭࢫș ɐȷ ɼɼ (ɤ ɼ‫ࢫ כ‬ȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ)Ȕ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫȆ‫ ْڈ‬ɮɌ ɱࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɷȱɸɼ
.(ʎɲȆȝɦȄ
ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ
ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɦȄࡧɬɽ ɺɘɭ
ࢫȲȄȳ ‫ ـ ـ‬ȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɨɈ ȗȕࢫɰ Ƿࢫɰ ɼȮࢫȆ‫ٮڈ‬Ȇ‫ـ ـ ـ‬ɭȯȫ ࢫɬȯɜȕࢫɰ ǷɼࢫȆɺɇ Ȇȼ ɲࢫȶ ȲȆɮȕࢫɰ Ƿࢫɞ ɽɳȍɨɦࢫɵ ɡɮʆࢫ‫ﻻ‬
ࢫɵ ɭࢫɻɏȆɘȗɱȄࢫɬȯɏࢫɵ ɭࢫȆɗɽȫ ࢫɣ ɳȍɦȄࢫɵ ɏࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫȑ ‫ ݲݨ‬ʆࢫɰ Ƿࢫɪ ʊɮɐɨɦࢫɵ ɡɮʆࢫַ ࢫȆɮɟࢫ֗ɪ ʊɮɐɦȄ
ࢫɯ ɦȆɐɦȄࢫɤ ɼȮࢫɪ ɠࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɾ ȯɦࢫɑȍȗ‫ם‬ȄࢫɬȆɐɦȄࢫǷȯȍ‫ם‬Ȇɗࢫɰ Ȱǻ.ɞ ɽɳȍɦȄࢫɷȱɸࢫȔ Ȇɭȯȫ

ࢫ֗ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɄ ‫ ٔڈ‬ɦȄࢫȲȄȮࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʆȆɮ‫ݍݰ‬Ȅࢫ֗ɵ ȸ ȧ ࢫə ʊɈ ɨɦȄࢫȯȍɏࢫȯʊɐȷ ࢫȯȣ ɭǷ:‫اﻧﻈﺮ‬-1


.79ࢫȾ ࢫ֗2004ࢫ֗ȒȳɸȆɜɦȄ
ࢫ֗«ʏࢮȄȳ ɐɦȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȓʆȆɮ‫ݍݰ‬Ȅ »ࢫࢫ֗ɰ ؈ȷ Ȇʊɦǵࢫɰ ؈ȸ ȧ ࢫȯɮȨ ɭࢫɾ ȳɟȰ֗ɻȗɘɦࢫȳ ȉȆȿ ࢫ‫ف‬؈ɀ ɱ :‫اﻧﻈﺮ‬- 2
.21ࢫȾ ࢫ֗2007ࢫȓɳȸ ɦࢫ47ࢫȮȯɏࢫ֗ɰ ȲȆɜ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȓɨȣ ɭ
93
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɻȷ Ȇȷ ǷࢫɽɸࢫȆɭɼ (ɤ ɼ‫ࢫ כ‬ɎȳɘɦȄ)ࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȄࢫə ʈȳɐȖࢫɽɸࢫȆɮɗࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ȯɟǺʆ
.(ʎɲȆȝɦȄࢫɎȳɘɦȄ)ࢫʎɲɽɱȆɜɦȄ
ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɎȳɘɦȄ
ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɦȄࡧə ʈȳɐȖ
ࢫə ʈȳɐȖࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɚ Ȇɘȕַ Ȇɭȯɏࢫɽɸࢫɍ ȧֺ ʆࢫȆɭࢫɵ ɡɦࢫ֗1ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦࢫə ʈȲȆɐȖࢫȒȯɏࢫȔ ȳɺɋ ࢫ
ࢫȆɮɸȯȧ Ƿࢫ ֗ɰ ؈ɘʈȳɐȖࢫ ɰ ؈ȉࢫ‫ق‬؈ʊɮȗɦȄࢫ ɵ ɡɮʆࢫ ȓɭȯɜ‫ם‬ȆɘʈȲȆɐȗɦȄࢫ Ɂ Ȭ ʆࢫ Ȇɮʊɗɼࢫ ֗Ȇɺɦࢫ ɑɲȆɭɼࢫ ɑɭȆȡ
.(‫ࢫﺿﻴﻖ)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ȳ ȫ‫ ך‬ɼ (‫واﺳﻊ)أوﻻ‬
:ɑȷ Ȅɽ ɦȄࡧə ʈȳɐȗɦȄࡧ-‫أوﻻ‬
ࢫɣ ɦȱɦࢫȆɐȍȕࢫȑ ɨɈ ȗȕɼࢫ֗ɻɐɭࢫɰ ؈ɨɭȆɐȗ‫ם‬ȄࢫȲȄȳ ȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬Ȇ‫٭ڈ‬Ȇ‫ࢫ ֿ ܵݰ‬ȩ ʊȘȕࢫȓɳɺɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫȓɳɺɭࢫɰ ǻ
ࢫɻȗɐɮȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɋ Ȇɘȧ ɼࢫȓʈɽɳɐ‫ם‬ȄɼࢫȓʆȮȆ‫ם‬Ȅࢫɯ ‫ݏݰ ْڈ‬ɀ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆȿ ȳȧ ࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ɷȱ‫ࢫ٭ڈ‬ȦɽȍɦȄࢫɬȯɏࢫȑ ȡ Ȅɼ
.2Ȇ‫ٮڈ‬ȄȰࢫȓʊɳɺ‫ם‬Ȅ
ࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ǴȆȼ ɗǻࢫɬȯɐȊࢫɣ ɳȍɦȄࢫɝ ȕȆɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʃɜɨ‫ם‬Ȅࢫȑ ȡ ɽ‫ם‬Ȅ "ࢫȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫș ɗȳɏ
ࢫȄȱɸɼ֗ɻɳǾȆȋȵȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄɼࢫȓɘʊɋɽɦȄࢫɷȱɸࢫɂ ȳɐɭࢫʏࢭࢫɼǷࢫɻȗɘʊɋɼࢫɯ ɡȨ ȉࢫɻʊɦǻࢫș ɦǵࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
.3"ȓɭȆɏࢫɖ Ȅȳ ɏǷɼࢫȯʊɦȆɜȕࢫʄ‫ڲ‬ǻȓɗȆɃ ׁ ȆȉࢫȓɭȆɏࢫȾ ɽɀ ɱࢫɻȗɃ ȳɗࢫȑ ȡ ɽ‫ם‬Ȅ
ࢫ‫ غ ۜܣ‬ɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫ֗4ȓɳɺ‫ם‬Ȅࢫȳȷ ࢫȲȆɇ ǻࢫʏࢭࢫɪ ȫ ȯȕࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ Ƿࢫə ʈȳɐȗɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫɯ ɺɘɱ
ࢫɻʊɦǻࢫɪ ɀ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫȆɺɐɮȣ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȓɳɺɭࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭɼࢫȓɳɺɭࢫȓʆǷࢫȑ ȧ Ȇȿ ࢫǴȆȼ ɗǻࢫɬȯɏ
ࢫȆɸȮȯȨ ʆࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄɼࢫȓʊǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬ȄࢫȆɭǷ .5ɻȗɘʊɋɼࢫȓȷ ȲȆɮɭࢫȓȍȷ ȆɳɮȉࢫɼǷࢫɻȗɘʊɋɼࢫɯ ɡȨ ȉ
.Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛ
ࢫɑǿȆɛɽɦȄࢫǴȆȼ ɗǻࢫɬȯɐȊࢫɰ ؈ɭ‫ ׿ܢࢫ כ‬ȸ ʇࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɝ ȕȆɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɜʆࢫɬȄ‫ق‬؅ɦȄ"Ȇ‫ ٰڈ‬ǸȉࢫȆɄ ʆǷࢫș ɗȳɏɼ
ࢫɼǷ (ȳȸ ɦȄࢫȑ ȧ Ȇȿ )ࢫȆ‫ ّڈ‬ȧ Ȇȿ ࢫɵ ɭࢫȒȳȻ ȆȍɭࢫȓɜʈȳɈ ȉࢫɻɮɨɏࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɪ ɀ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ (ȲȄȳ ȷ ‫واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت) כ‬

.ȲȄȳ ȷ Ƿࢫɻɐɮȡ ɼࢫɯ ȗɡʆࢫȆɭࢫɪ ɠࢫɽɸɼࢫ֗(‫ࢫ)اﻟﺴﺮ‬ɵ ɭࢫȓɜȗȼ ɭࢫȓʈɽɔɨɦȄࢫȓʊȧ ȆɳɦȄࢫɵ ɭࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ1
ࢫɵ ɺ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɑʊɮȡ ࢫɬȵɨȕࢫȓɭȆɏࢫȓʊɱɽɱȆɛࢫȆȿ ɽɀ ɱࢫɑɃ ɽɗࢫ֗ɵ ɺ‫ם‬ȄࢫɅ ɐȊࢫȓʊȿ ɽɀ ȫ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ ɼȯɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫʏࢭࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɻȍɴȕࢫȯɜɦࢫ2
ࢫȓʊɱȯ‫ם‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮȨ ȗɦࢫȓɃ ȳɏࢫɰ ɽɢʆࢫȑ ȡ ȄɽɦȄࢫȄȱɸࢫɖ ȆȬ ʆࢫɵ ɭɼࢫǴֺ ɮɐɦȄࢫȲȄȳ ȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬Ȇȉࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȓɳɺɭࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭɼ
.ȓʊǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅɼ
.69Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࢫ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄ :ȳɌ ɱǷࢫ3
4
- DREYER Emmanuel, Droit pénal spécial, Ellipses, Paris, 2008, p179.
- SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, Thèse de doctorat en droit,
Université Panthéon-Assas, 2001, p06
5
GAVALDA Christian & STOUFFLET Jean, Droit bancaire. Institutions, comptes, opérations,
services, Litec, Paris, 2002, p 124.
94
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓɗȆɠࢫʎɈ ɔʇࢫɻɱǷࢫə ʈȳɐȗɦȄࢫȄȱɸ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɍ ȧֺ ʆ .1"ɻȗɳɺɭࢫȓȷ ȲȆɮɭࢫȓȍȷ ȆɳɮȉࢫȒȳȻ Ȇȍɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȓɜʈȳɈ ȉ


.2‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅࢫȳ ȸ ɦȄࢫȓɳʊɐɭࢫȓɳɺɭࢫȓȷ ȲȆɮɭࢫɵ ɏࢫȓȀȻ ȆɳɦȄࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɤ ȆɢȻ Ƿ
:Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫɑȷ ȄɽɦȄࢫə ʈȳɐȗɨɦࢫȆ‫ ٕڈ‬ɳȎȕࢫȦɽɃ ɽȉࢫȳ ɺɌ ʆࢫɤ ɼȯɦȄࢫɅ ɐȊࢫȔ Ȇɐʉȳȼ Ȗࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒȮɽɐɦȆȉ
ࢫɻɳɭ13/226ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫ1994ࢫȓɳȷ ࢫɤ ȯɐ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘ ɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆɺɗȳɏ
ࢫɷȱɸࢫɻʆȯɦࢫȓɏȮɽ‫ם‬ȄࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏ ࢫ ،ȓʈȳȷ ࢫȓɘȿ ࢫȔ ȄȰࢫȓɭɽɨɐɭࢫǴȆȼ ɗǼȉࢫɬȆʊɜɦȄࢫȆ‫ ٰڈ‬Ǹȉ
.3ȓȗɛǺɭࢫȓɮɺɭࢫɼǷࢫɻȗɘʊɋɼࢫȑ Ȏȸ ȊࢫɼǷࢫɻȗɳɺɭࢫɼǷࢫɻɐɃ ɼࢫɯ ɡȨ ȉࢫ֗ȓɭɽɨɐ‫ם‬Ȅ
ࡧɵ ɭࡧɪ ɠ »:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ310ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫȯɜɗࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆɭǷ
ࡧ‫ط ۜܣ‬ɽ ɀ ȫ ࡧȳȷ ࡧɻȗɘʊɋ ɼࡧɼǷࡧɻȗɏ Ȇɳȿ ࡧ‫ غ ۜܢ‬ȗɜɮȉࡧɻʊɦǻࡧȆɏ Ȯɽ ɭࡧɯ ɸ‫ف‬؈ɓ ࡧɼǷ...ǴȆȍɇ‫ࡧ כ‬ɵ ɭࡧɰ Ȇɠ
.«...ȑ ɛȆɐʇࡧ֗ɣ ɦȰࡧɕʊɨȍȘȉࡧȆ‫ ٕڈ‬ɗࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧɬȵɨʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧɤ Ȅɽ ȧ‫فࡧ כ‬؈ɓ ࡧʏࡩࡧɷȆȼ ɗǸɗࡧɻ ʊɨɏ ࡧɵ ɮȕǹǷ
ࡧɰ Ȇɠࡧɵ ɭ »:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ565ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫȆɮɟ
ࡧɼǷࡧɎ ɼȳȼ ɭࡧȑ Ȏȷ ࡧɰ ɼȮࡧɷȆȼ ɗǷɼࡧȳȸ Ȋࡧɯ ɨɏ ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɻȍɀ ɳɭࡧɼǷࡧɻȗɳɺɭࡧɼǷࡧɻȗɘʊɋ ɼࡧɼǷࡧɻɐɃ ɼࡧɯ ɡȨ ȉ
.«...‫ﻮﻗﺐ‬ɏ ֗ɾ ȳȫ Ƿࡧȓɐɘɳ‫ࡧם‬ɼǷࡧȓȿ Ȇ‫ݍ ݵ‬Ȅࡧɻȗɐɘɳ‫ࡧם‬ɻɨɮɐȗȷ Ȅ
ࢫȆɘʈȳɐȖࢫ ɬȯɛࢫ ȆɄ ʆǷࢫ ʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫ Ɏȳȼ ‫ם‬Ȇɗࢫ ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄɼࢫ ʅ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ Ɏȳȼ ‫ם‬ȄࢫȲȄȳ ɓࢫ ʄ‫ڴ‬ɐɗࢫ ɰ Ȱǻ
.ɵ ɺ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȯʆȯɐɦȄࢫɪ ɮȼ ʇࢫȓʈȳȸ ɨɦȆɐȷ Ȅɼ
ࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ1/301ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫ‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɱࢫȯɜɗࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆɭǷ
ࡧɯ ɡȨ ȉࡧɰ ؈ɳɮȕǺ‫ם‬ȄࡧȾ Ȇ‫ࡧ כ ܧ ݵ‬ɑʊɮȡ ɼ ...ȑ ɛȆɐʇ» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅ
ࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧʏࡩࡧȆɸɽ ȼ ɗȄɼࡧɯ ‫ ٕڈ‬ɦǻࡧȆ‫ࡧ٭ڈ‬ʄ‫ڲ‬ȮǷࡧȲȄȳ ȷ Ƿࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȓȗɛǺ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧȓɮǾȄȯ ɦȄࡧȓɘʊɋ ɽ ɦȄࡧɼǷࡧȓɳɺ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧɑɛȄɽ ɦȄ
.«ɣ ɦȱ ȉࡧɯ ɺɦࡧȦȳɀ ʈɼࡧȆɸǹȆȼ ɗǻࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȆ‫ ٕڈ‬ɗࡧɯ ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȑ ȡ ɽ ʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȔ ַ Ȇ‫ݍ ݰ‬Ȅ

.21ࢫȾ ࢫ֗2007ࢫ֗ȒȳɸȆɜɦȄࢫ֗ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɄ ‫ ٔڈ‬ɦȄࢫȲȄȮࢫȓʊɱȯ‫ם‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅɼࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫֗ࢫ ט‬ʅ ȯɺ‫ם‬Ȅࢫɚ ȮȆȿ ࢫɻʈȵɱࢫ‫ق‬؅ɐɭ :ȳɌ ɱȄࢫ- 1
:ʏࢭࢫȓɨȝɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ə ʈȳɐȗɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȳ ȿ ȆɳɏࢫȾ ֺ Ȭ ȗȷ ȄࢫȆɳɡɮʆࢫȆɮɟ -2
.(ȳȸ ɦȄࢫɰ ؈ɭǷ)ࢫȓʈȳȷ ࢫɑǿȆɛɽɦȄɼࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɣ ɨȕࢫǴȆɜȍȉࢫɬ‫ق‬؅ɨ‫ם‬Ȅࢫʅ ɽɳɐ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫʏ‫ڥ‬ʊȍɈ ɦȄࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫ-
.(ȳȸ ɦȄࢫȑ ȧ Ȇȿ )ࢫɑǿȆɛɽɦȄɼࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȓɘȿ ࢫǴȆɘɃ ǻࢫʏࢭࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬Ȅࢫȑ ȧ Ȇȿ ࢫʅ ɽɳɐ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫʏ‫ڥ‬ʊȍɈ ɦȄࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫ-
. (‫ࢫ)اﻟﺴﺮ‬Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫǴȆɘɃ ǻࢫȮȄȳ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬ȄɼࢫɑǿȆɛɽɦȄࢫ-
3
- L’article 226-13 (modifié par ordonnance n0 2000-916 du 19/09/2000) dispose:« La révélation
d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». www.legifrance.gouv.fr.
- SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p96.

95
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ȳȸ ɨɦࢫȆɐȷ ȄɼࢫȆɘʈȳɐȖࢫɬȯɛࢫȆɄ ʆǷࢫ ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ ǷࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫɵ ɭࢫɯ ɺɘʆ
ࢫȆɀ ‫ࢫ ܧݵ‬Ȇ‫ ّڈ‬ȧ Ȇȿ ࢫɰ ȆɠࢫȆ‫ـ ـ ـ ـ‬ʆǷɼࢫȆ‫ ْڈ‬ɐʊȍɇ ࢫș ɱȆɠࢫȆʆǷࢫȲȄȳ ‫ـ ـ ـ ـ‬ȷ Ƿࢫ‫ آ ۜܣ‬ɘʆࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫȒȮȆ‫םـ ـ ـ ـ‬Ȅࢫɷȱɸࢫȑ ɛȆɐȖ
ࢫȑ Ȏȸ ȊࢫȆɭǻ֗Ȕ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɣ ɨȕࢫɻʊɦǻࢫș ɨȿ ɼࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɜʈȳɈ ɦȄࢫș ɱȆɠࢫȆɮɺɭɼࢫ֗Ȇ‫ـ ـ ـ‬ʈɽɳɐɭࢫɼǷࢫȆ‫ﻃﺒﻴﻌﻴـ ـ ـ ـ‬
.Ȕ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɣ ɨȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎֺ ɇ Ȇȉࢫɻɦࢫȩ ɮȸ ʇࢫɻɨɔȼ ʇࢫȑ ɀ ɳɭࢫʅ ֿ ࢫɼǷࢫȆ‫ٱڈ‬ȮǺʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɘʊɋɽɦȄ
:‫ﻖ‬ʊɄ ɦȄࡧə ʈȳɐȗɦȄࡧ-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
ࢫɾ ȳȫ‫ࢫ כ‬ɵ ɺ‫ם‬Ȅࢫɵ ɏࢫɪ ɜȗȸ ɭࢫɪ ɢȼ Ȋࢫʏࢭȳ ɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳɺɭࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȳɌ ɳɦȄࢫ،ɝ ʊɄ ɦȄࢫə ʈȳɐȗɦȆȉࢫȯɀ ɜʆ
ࢫʅ ȱɦȄࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬Ⱦ Ȇȫ ࢫɰ ɽɱȆɛȲȄȯȿ ǻࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȶ ȳɡȕɼ .Ȇ‫ ْڈ‬ʊȿ ɽɀ ȫ ɼࢫȆ‫ ْڈ‬ɐʊȍɇ ࢫȆɺɦ
ࢫȆɮɟ֗Ȇɺɛȳȫ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȍȕ‫ف‬؅‫ם‬ȄࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȲȆț‫ࢫ ך‬ȮȯȨ ʈɼࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɂ ȳɘʈɼࢫȆɺɮɌ ɳʆ
ࢫȓʈȳ ȸ ɦȆɗࢫ ɰ Ȱǻ.ȓʊɦɼǺȸ ɭࢫ ȓʆǷࢫ ɪ ɮȨ ȗʆࢫ ɰ Ƿࢫ ɰ ɼȮࢫ Ȇɺɛȳȫ ࢫ Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫ ɻɦࢫ ȴɽȣ ʆࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ Ȕ ַ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫ ȮȯȨ ʆ
.ȓʊɳɺ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫǴȵȡ ࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ɝ ʊɄ ɦȄࢫə ʈȳɐȗɦȄࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫȟ ʊȧ ࢫɵ ɭࢫə ɨȗȬ ȕࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȋɼࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦࢫə ʈȲȆɐȖࢫȒȯɏࢫȔ ȳɺɋ ࢫȄȱɺɦࢫȆɜɗɼࢫ
ࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫə ɋɽɭࢫɬȄ‫ق‬؅ɦȄ":Ȇ‫ ٰڈ‬ǷࢫɅ ɐȍɦȄࢫȆɺɗȳɐɗ .ɻȉȆȼ Șȕࢫɰ ɽɮɄ ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɵ ɡɦࢫȓɓȆʊɀ ɦȄɼࢫɪ ɢȼ ɦȄ
ࢫɯ ɡȨ ȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȆɳɳɮȕǺɭࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȲȆȍȗɏȆȉࢫ֗‫ف‬؈ɔɨɦࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ǴȆɄ ɗ‫ࢫ ל‬ɬȯɏɼࢫɯ ‫ڈ‬٬ֺ ɮɏࢫȲȄȳ ȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ﺑﺎם‬
ࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɰ ȆɮȗɟࢫȆɸȯɮɏࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɜȝɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɬɽɜȕࢫɻǾֺ ɮɏࢫɑɭࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɛֺ ɏࢫɰ Ƿɼࢫȓȿ Ȇȫ ࢫɻȗɳɺɭ
.1"ȓʊɦȆɭࢫȔ ֺ ʊɺȸ ȖࢫǴȆɜɦࢫȆɺɭȯɛࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆɱȆɮɄ ɦȄࢫɼǷࢫɻȉȆȸ ȧ ࢫȯʊȿ ȳɟࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫɻǾֺ ɮɏࢫȲȄȳ ȷ ֿ
ࢫɪ ɀ ȗȕࢫɑǿȆɛɼࢫɼǷࢫȔ ȆɭɽɨɐɭࢫɼǷࢫȳ ɭǷࢫɪ ɢȉࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳ ȸ ɦȄࢫɪ ȝɮȗʆ ":Ȇ‫ ٰڈ‬Ǹȉࢫȳ ȫ ‫ࢫ כ‬Ʌ ɐȍɦȄࢫȆɺɗȳɏɼ
ࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȯɮȗɐȖɼ .Ȇ‫ ّڈ‬ȍȸ ȊࢫɼǷࢫȓʊɗȳɀ ɭࢫȓʊɨɮɏࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫ،ɣ ɳȍɦȄࢫɯ ɨɐȊ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɯ ȗɡȗɦȄࢫɬɼȵɨȉࢫȆɺɐɭࢫȓɛֺ ɏࢫɯ ɺɦࢫɵ ɭࢫɪ ɠɼࢫȆ‫ ٕڈ‬ɘɋɽɭɼࢫȆ‫ٮڈ‬ȵɺȡ Ǹȉࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɝ ȕȆɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ
ࢫ‫ غ ۜܣ‬ȗɜȕࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ǼɗࢫȄȱɺɦɼ .ɯ ‫ڈ‬٬ֺ ɮɐȊࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫȓʊɀ ‫ ܨݵ‬ɦȄɼࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ɪ ɠ
ࢫɣ ɦȰࢫɯ ɺɨɮɏࢫȓɐʊȍɇ ࢫɯ ȗȨ ȕࢫɵ ʆȱɦȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ǴȄɽȷ ࢫ֗ɣ ɳȍɦȄࢫǴֺ ɮɏࢫȲȄȳ ȷ Ƿࢫɵ ɏࢫȯȧ Ƿࢫɯ ɨɐʇࢫַ ࢫɰ Ǹȉ
ࢫַ ࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɪ ɠࢫɵ ɏࢫȄȯʊɐȊࢫȓʊɱֺ ɏࢫ‫ف‬؈ɓࢫʏࢭࢫɰ ȆɮȗɡɦȆȉࢫɯ ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓɭȯɜ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬ȄࢫȓɗȆɠࢫɆ ȆȨ ȕࢫȟ ʊȨ ȉ
.2"Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ɻɦࢫȓɛֺ ɏ

ࢫɪ ǾȄɼࢫȲȄȮࢫ֗ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȄࢫǴȆȼ ɗǻࢫɵ ɏࢫȓʊǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫ֗ȳɮɏࢫɽȉǷࢫɍ ʊɘ‫ݍݰ‬ȄࢫȯȍɏࢫȮɼȮɽɦȄࢫȯȍɏࢫȯɮȨ ɭࢫ-1
.23ࢫȾ ࢫ֗1999ࢫ֗ɰ ȮȲ‫֗ࢫ כ‬ɑʉȴɽȗɦȄɼࢫȳ ȼ ɴɨɦ
ࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȔ ȆʊɨɮɏɼࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȓʆȆɮ‫ݍݰ‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ֗ʅ Ȳɽɮ‫ݍݰ‬ȄࢫȯʆȄȴࢫȯȡ ȆɭࢫɬȆɀ ɏ ࢫ-2
.«www.osamabahar.com».3Ⱦ ࢫ֗2016ࢫɪ ʈȳɗǷ 09 ֗ȓʊɱɼ‫ف‬؅ɡɦ‫ࢫ ט‬ȓȍȗɡ‫ם‬Ȅ

96
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɑʊɮȡ ࢫɰ Ȇɮȗɡȉࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɰ ؈ɨɭȆɐɦȄࢫɬȄ‫ق‬؅ɦȄ" Ȇ‫ ٰڈ‬Ǹȉࢫȳȫ‫ࢫ כ‬Ʌ ɐȍɦȄࢫȆɺɗȳɏࢫȆɮɟ


ࢫȓɺȡ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȦɽȍɦȄࢫɬȯɏɼࢫ֗ɻȍȎȸ ȊࢫɼǷࢫɯ ɺɨɮɐɦࢫɯ ‫ ْڈ‬ȷ ȲȆɮɭࢫǴȆɳțǷࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɵ ɏࢫɯ ɺɮɨɏࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɪ ɀ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ
.1"ɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱɺɦࢫɯ Ɍ ɳ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȆɸ‫ق‬؈ȣ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ַ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏࢭࢫַ ǻࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɼǷ
:ࢫɆ ȆɜɱࢫȒȯɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȵ ɡȕȳȕࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿࢫɍ ȧֺ ɱࢫə ʈȲȆɐȗɦȄࢫɷȱɸࢫə ɨȗȬ ɭࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭ
.ɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɰ ؈ɨɭȆɐɦȄࢫɑʊɮȡ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʃɜɨɭࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ɍ ɘȨ ȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬-
ࢫɰ ɼȮࢫɪ ʊɮɐɦȆȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɪ ɠࢫʏ‫ࢫ ۂ‬Ȇ‫ ْڈ‬ʈȳȷ ࢫɍ ɘȨ ȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ȑ ȣ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫ -
ǴȆɳȞȗȷ Ȅ
ࢫɼǷࢫɯ ɺɨɮɏࢫǴȄȮǷࢫǴȆɳțǷࢫɰ ɽɢʆࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɰ ؈ɨɭȆɐɦȄࢫɑʊɮȡ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ɍ ɘȨ ȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬-
.ɻȍȎȸ Ȋ
ࢫȾ Ȇȫ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫȄȳ ɀ ȧ ࢫȮȯȨ ȕࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫɚ ȳȫ ࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȴɽȣ ʆࢫȓʊǾȆɳȞȗȷ ȄࢫȔ ַ Ȇ‫ࢫݍݰ‬ɤ Ȇȣ ‫ם‬Ȅࢫɞ ȳȕࢫ-
.ȓʈȳȸ ɦȆȉ
ʎɲȆՌȝɦȄࡧɎȳՌɘ ɦȄ
ʏࡩȳՌɀ ‫ם‬Ȅࡧȳ Ռȸ ɦȆȉࡧɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࡧʎɲɽ ɱȆՌɜ ɦȄࡧȶ Ȇȷ ‫כ‬
ࢫȆ‫ﺔ ࢫﻗﺎﻧ ـ ـﻮﻧ ـ ـ ـ‬ȷ ȳɡ‫ם‬Ȅࢫ ȓɭ‫ ـ ـﺎ‬ɐɦȄࢫ Ȕ ȆɭȄȵ ‫ـ ـ‬ȗɦ‫ ࢫ ט‬ɰ ؈ȉࢫ ɵ ɭࢫ ʏࢭȳ ‫ـ ـ ـ‬ɀ ‫ם‬Ȅࢫȳ ‫ ـ ـ‬ȸ ɦȄࢫ ɬȄ‫ق‬؅ɦ‫فࢫ ט‬؄ȗɐʇ
ࢫɑȊȆɈ ɦȄࢫɪ ɢȼ ʇࢫɷȲȆȍȗɏȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫǴȆɺɜɘɦȆȉࢫɾ ȮǷࢫȆɭࢫȄȱ ‫ـ‬ɸ ࢫ .ɬȆɏࢫɼǷࢫ֗Ⱦ Ȇȫ ࢫɁ ɳȉࢫǴȄɽȷ ࢫ֗ʏࢭȳ ‫ﻟﻠﻤﺼـ ـ‬
.Ȳȱ‫ݍݰ‬ȄࢫȯɏȄɽɛࢫɬȄ‫ف‬؅ȧ Ȇɠࢫɾ ȳȫ‫ࢫ כ‬Ȕ Ȇʊȿ ɽɀ ‫ݍݵ‬Ȅࢫȑ ɱȆȡ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ،ʎɢɳȍɦȄࢫɆ Ȇȼ ɴɨɦࢫ‫ط ۜܣ‬ɽɀ ‫ݍݵ‬Ȅ
(‫ࢫ)أوﻻ‬ȓɱȲȆɜ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɅ ɐȊࢫʏࢭࢫǴȄɽȷ ࢫ֗ɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫɖ ֺ ȗȫ ȄࢫȆʊɨȡ ࢫȆɳɦࢫȳɺɌ ʆ
(‫ࢫ)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫə ɛɽɭࢫɵ ɭɼǷ
:ȓɱȲȆɜ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࡧɅ ɐȊࡧʏࡩࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɨɦࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȶ Ȇȷ ‫ࡧ כ‬-‫أوﻻ‬
ࢫɰ Ȇɳȍɦ֗Ȅȳ ȸ ʉɽȷ ࢫɪ ȝɭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦࢫȾ Ȇȫ ࢫɬȆɌ ɱࢫɂ ȳɗࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ ɤ ɼȯɦȄࢫɅ ɐȊࢫȔ Ǹ‫ݍݨ‬
.Ȇȸ ɲȳɗࢫɪ ȝɭࢫɬȆɏࢫɪ ɢȼ Ȋࢫ‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅࢫȳ ȸ ɦȄࢫɬȆɢȧ Ǹȉࢫș ɘȗɟȄࢫɤ ɼȯɦȄࢫɅ ɐȊࢫȆɭǷࢫ֗ȆʈȲɽȷ ɼ
‫ي‬ȳȸ ʉɽ ȸ ɦȄࡧɑʉȳȼ ȘɦȄࡧʏࡩࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɨɦࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȶ Ȇȷ ‫ࡧ כ‬-‫أ‬
ࢫɻǾȆȼ ɗǻࢫɯ ʈȳȣ ȕɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȆȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫ2‫ﺴﺮي‬ʉɽȸ ɦȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫʏࢭ
ࢫɞ ɽɳȍɦȆȉࢫȾ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫʏ‫ڲ‬ȄȲȯʊɘɦȄࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ47ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȇɗࢫ֗ɾ ȳȫ‫ࢫ כ‬ɤ ɼȯɦȄࢫɵ ɭࢫȄȯʆȯȨ ȕɼࢫȆȧ ɽɃ ɼࢫ‫ف‬؆ɟǷ

.73Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡ ‫֗ࢫﻣﺮ‬ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࢫ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄࢫ- 1
ࢫȮȯɐȗȕɼࢫ֗ɯ ɦȆɐɦȄࢫʏࢭࢫɤ ɼȯɦȄࢫɪ ɠࢫɰ ؈ȉࢫɵ ɭࢫɻȗʆȆɮȧ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș Ɍ ɗȆȧ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ ɼȯɦȄࢫȴȳȉǷࢫɵ ɭɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȄࢫɬȆɌ ɱࢫȯɺɭࢫȄȳ ȸ ʉɽȷ ࢫ‫ف‬؄ȗɐȖ-2
= Ȉ ȳ‫ݍݰ‬ȄࢫɎַ ȯɱȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȮɽɐȖ ,ȓʊȷ Ȇʊȷ ɼࢫȓʊɱȆȸ ɲǻɼࢫȓʊɴʆȮɼࢫȓʊɘǾȆɇ ࢫȈ Ȇȍȷ ǷࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȄࢫȮȆɮȗɏȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆ‫ ْڈ‬ɐɗȮࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȈ Ȇȍȷ ‫כ‬
97
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࡧȆ‫ࡧ٭ڈ‬ɻʊɦǻࡧȯ ɺɏ ࡧȓʈȳȷ ࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐɭࡧȄȯ ɮɏ ࡧ‫ آ ۜܣ‬ɘʆࡧɵ ɭࡧɪ ɠ» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ‫فࢫﻧﺼﺖ‬؈ɗɽȗɦȄࢫɝ ʆȮȆɳȿ ɼ


ࡧ֗ɣ ɳȍɦࡧȱ ʊɘɳȕࡧȲɽ ɭǸɭࡧɼǷࡧȓʊɘɀ ȕࡧȲɽ ɭǸɭࡧɼǷࡧ(‫ࡧ)ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ‬ȆɃ ɽ ɘɭࡧɼǷࡧȆɭȯ Ȭ ȗȸ ɭࡧɼǷࡧȄȳʆȯ ɭࡧɻȗɘɀ ȉ
ࡧɪ ȿ ɽ ȗʆࡧɵ ɭࡧɪ ɠɼࡧȯ ɮȗɐɭࡧȔ ȆȉȆȸ ȧ ࡧȑ ɛȄȳ ɭࡧɼǷࡧȆɘɋ ɽ ɭࡧɼǷࡧȄȳʆȯ ɭࡧɼǷࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓɳ‫ݏݨ‬ɦࡧֺ ȝɮɭࡧɼǷ
.ȓɘɀ ɦȄࡧɷȱ ɸࡧɪ ȝɮȉࡧȓɗȳɐɭࡧʄ‫ڲ‬ǻ
ࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧ‫ غ ۜܢ‬ȗɜɮȉࡧȆ‫ࡧ٭ڈ‬ɬȵɨʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓʈȳȸ ɦȄࡧɚ ȳȫ ࡧɼǷࡧɞ Ȇ‫ ْڈ‬ɱȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȳȫ ǷࡧɁ ‫ࡧ ܧݵ‬ɂ ȳȨ ʆࡧɵ ɭࡧɪ ɠɼ ࡧ-
ࡧȴɼȆȣ ȗȕࡧַ ࡧȓʊɦȆɭࡧȓɭȄȳ ɔȊࡧɼǷࡧȳɺȻ Ƿࡧȓȗȷ ࡧ ȴɼȆȣ ʆࡧַ ࡧʅ ȱ ɦȄࡧȹ Ȏ‫ݍ ݰ‬Ȇȉࡧȑ ɛȆɐʇ֗ȓɳɺ‫ם‬Ȅࡧȳȷ ࡧɼǷ
.‫ࡧﻓﺮﻧﻚ‬50.000
.‫ࡧﻓﺮﻧﻚ‬30.000ࡧȴɼȆȣ ȗȕࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓɭȄȳɔɦȄࡧȓȋɽ ɜɐɦȄࡧɰ ɽ ɡȕࡧɤ Ȇɮɸׁ Ȇȉࡧɪ ɐɘɦȄࡧȑ ɡȕȲȄࡧȄȰǼɗࡧ-
ࡧɼǷȓȿ Ȇ‫ݍ ݵ‬ȄࡧɼǷࡧȓɭȆɐɦȄࡧɪ ɮɐɦȄࡧȓɛֺ ɏ ࡧǴȆ‫ ْڈ‬ɱȄࡧȯ ɐȊࡧɻʊɨɏ ࡧȑ ɛȆɐɭࡧ‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅࡧȳȸ ɦȄࡧɞ Ȇ‫ ْڈ‬ɱȄࡧʃɜȍʈɼ ࡧ-
.ࡧȓɳɺ‫ם‬Ȅࡧȓȷ ȲȆɮɭ
ࡧȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࡧ Ȕ Ȇɐɇ Ȇɜ‫ם‬Ȇȉࡧ ȓȿ Ȇ‫ݍ ݵ‬Ȅࡧ Ⱦ ɽ ɀ ɳɦȄɼࡧ ȓɭȆɐɦȄࡧ Ⱦ ɽ ɀ ɳɦȄࡧ ɝ ʊȍɈ ȕࡧ ɑȗɮȗʆ
.1«ȓɭȆɐɦȄࡧȔ ȆɈ ɨȸ ɨɦࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅࡧɯ ʆȯ ɜȕࡧɼǷࡧȒȮȆɺȼ ɦȄࡧǴȄȮǸȉࡧ֗Ȕ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦַ Ȇȉ
ࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫȔ ȆɘɦȆȬ ɭࢫɰ ɽȍɡȕȳʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫɝ ȍɈ ʆࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɰ ǷࢫɁ ɳɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫɯ ɺɘɱ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ə ȼ ɟࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȾ ȳȨ ʆࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɝ ȍɈ ʆࢫȆɮɟࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫɞ ȳȕࢫȯɐȊ
.ȓʈȳȸ ɦȄࢫə ȼ ɟࢫʄ‫ׂڲ‬ɮɐ ɦȄࢫʏࢭࢫɻɦȆɮɸǻࢫȑ Ȏȸ ʇࢫɵ ɭ
ࢫ֗2Ȓȳɜȗȸ ‫ם‬Ȅࢫɖ Ȅȳ ɏ‫ כ‬ɼࢫȓ‫ ܥݵ‬Ȅȳ ɦȄࢫȯʊɦȆɜȗɦȄࢫɵ ɭࢫȄȳ ȸ ʉɽȷ ࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ‫ف‬؄ȗɐȖɼࢫࢫ
ࢫȆɺɮʆȯɜȕࢫȯɐȊࢫȆȿ ɽɀ ȫ .ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȶ ɼǹȲࢫɑʊɮȣ ȗɦࢫȆʊ‫ם‬ȆɏࢫȆʊɗȳɀ ɭࢫȄȵ ɟȳɭࢫȄȳ ȸ ʉɽȷ ࢫɪ ɐȡ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȔ ȮǷ
ࢫȆɭࢫ֗Ȅȳ ȸ ʉɽȷ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɰ ɽȋȳ‫ࢫٱڈ‬ș ɱȆȗȸ Ȗɼ‫ف‬؄ɦȄࢫȆʆȆɏȳɦȄࢫȱȫ Ǹɗ .ȓʊȋȳɔɦȄࢫȆȋȲɼǷࢫɤ ɼȮࢫɅ ɐȊࢫʏࢭࢫș ɱȆȗȸ Ȗɼ‫ف‬؄ɦȄɼࢫɣ ʊɦɽțȆɢɦȄࢫɰ ؈ȉࢫ ‫=اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‬
.ȓʈȳɀ ɳɐɦȄɼࢫȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫȔ Ȇɜȧֺ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȆ‫٭ڈ‬Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȶ ɼǹȲࢫȓʆȆɮȨ ɟࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɣ ɨȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɯ ȗɡȗɦȄࢫʏࢭࢫȮȯ ȼ ȘɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬ȄࢫɑɗȮ
.95Ⱦ ࢫ֗2009ࢫ֗Ȕ ɼ‫ف‬؈ȉࢫ֗Ȉ Ȇȗɡɨɦࢫȓȝʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȳ țǷࢫ֗ȳɀ ɱࢫɰ ȆɭɽȻ :‫اﻧﻈﺮ‬
- BARRO Cécile, « Le secret bancaire et les normes anti- blanchiment en Suisse », in Colloque
organisé par le centre français de droit comparé, La lutte internationale contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, société de législation comparée, Paris, 2007,p149.
- AUGSBURGER-BUCHELI Isabelle, « Le secret bancaire suisse à travers des pans choisis de son
histoire », in AUGSBURGER –BUCHLI I & PERRIN Bertrand (S.dir), Les enjeux juridiques du
secret bancaire, L’Harmattan, Paris, 2011, p20-23.
ࢫɬɽɨɐɦȄࢫȓɨȣ ɭࢫ֗«(ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȓɘȸ ɨɗࢫʏࢭࢫȓȷ ȄȲȮ)ࢫǴȆɜȉ‫ ל‬ɼࢫǴȆɔɦ‫ࢫ ל‬ɰ ؈ȉࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄ »ࢫ֗ɯ ɱȆɓࢫȒȮɽɏࢫə ȷ ɽʆ:ȆɄ ʆǷࢫȳɌ ɱȄࢫ-
.190Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɵ ȸ ȧ ࢫə ʊɈ ɨɦȄࢫȯȍɏ ࢫȯʊɐȷ ࢫȯȣ ɭǷࢫ-.188ࢫȾ ࢫ֗2010ࢫȓɳȸ ɦࢫ26ࢫȮȯ ɏࢫ֗Ȓȳɀ ȍɦȄࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ט‬
ࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȄࢫɞ Ȇ‫ ْڈ‬ɱȄࢫɵ ɏࢫɰ ؈Ƀ ȳȨ ‫ם‬ȄࢫȓȋɽɜɏࢫǴȆɔɦǻࢫɯ ȕࢫɻȍȡɽɮȉࢫࢫ֗1982ࢫȓɳȷ ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ʆȯɐȖࢫǴȄȳ ȡ ǻࢫɯ ȕࢫȯɜɦࢫࢫ-1
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȮɽɺ‫ݍݨ‬Ȅࢫ֗ɽɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȯɮȨ ɭࢫ‫ࢫ ד‬ȯȍɏ :‫ أﻧﻈﺮ‬.ɤ Ȇɮɸ‫ࢫ ל‬ɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɻɟȆ‫ ْڈ‬ɱȄࢫȯɳɏࢫɣ ɦȱɟɼ
ࢫ֗ȳɀ ɱࢫɰ ȆɭɽȻ ࢫ- .227ɼࢫ226Ⱦ ࢫ֗2007ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗Ȕ ɼ‫ف‬؈ȉࢫ֗ȓʊɛɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ ۗܣ‬ɨȧ ࢫȔ ȄȲɽȼ ɴɭࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
.239ɼࢫ238ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȵ ʆȆɗࢫȳ ɮȷ ࢫ- .96ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ
2
- SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, pp 140 - 141.
98
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫʅ ȱɦȄࢫȓʊɮɛȳɦȄࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫɬȆɌ ɳɦࢫȆɸȮȆɮȗɏȆɗࢫ1ɞ ɽɳȍɦȄࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȔ ֺ ʊɺȸ ȘɦȄࢫɪ ɢɦ


ࢫɯ ȷ Ȅࢫȓɗȳɐɭࢫɰ ɼȮࢫ‫ ׿ܣ‬ɛȲࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫʅ ȳȣ ʆࢫȟ ʊȧ ࢫ֗(Form B)ࢫɻʊɨɏ ࢫɝ ɨɈ ʆ
ࢫɻǾȆɈ ɏǻɼࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȩ ȗɘȉࢫȆʊɀ ‫ࢫ ܧݵ‬ɬɽɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳʆȯɭࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫַ ǻࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȑ ȧ Ȇȿ
ࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȄȳ ȸ ʉɽȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɡʈȳɭ‫ࢫ כ‬Ɇ ɽɔɄ ɦȄࢫɵ ɡɦ .2Ȇʈȳȷ ࢫɻȍȧ Ȇȿ ࢫɯ ȷ ȄࢫǴȆɜȉǻࢫɑɭࢫȆɳʊɐɭࢫȆɮɛȲ
ࢫə ʊɛɽȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄȳ ȸ ʉɽȷ ࢫȲȆȍȡ ǼʁɦǻࢫȔ ȮǷࢫȓɘɨȗȬ ‫ם‬ȄࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬ȄɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫɤ ȄɽɭǷࢫȓɜȧֺ ɭ
ࢫə ɛɽȉࢫ‫ غ ۜܢ‬ɛࢫɰ ɽɱȆɛࢫȲȯȿ ࢫ1991ࢫɬȆɏࢫʏࢭࢫȲȯȿ ࢫȟ ʊȧ ֗ȓʊɮɛȳɦȄࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫɬȆɌ ɳȉࢫɪ ɮɐɦȄ
.3ɬȆɌ ɳɦȄࢫȄȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɪ ɮɐɦȄ
:ɰ Ȇɳȍɦࡧʏࡩࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɨɦࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȶ Ȇȷ ‫ࡧ כ‬-‫ب‬
ࢫʏࢭࢫȄȳ ȸ ʉɽȸ ɦࢫࢫɻȗȋȲȆɜɭɼࢫɻȗɱȲȆɜɭࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫ֗ɚ ȳȼ ɦȄࢫȄȳ ȸ ʉɽȷ ࢫȓʊɮȸ Ȗࢫɰ Ȇɳȍɦࢫࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɝ ɨɇ Ƿ
ࢫȓʆȮȆɀ ȗɛȄࢫɑɗȄɼȯɦࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦࢫɰ ɽɱȆɛࢫɷȮȆɮȗɏȄɼࢫ֗ȓȋȲȆɺɦȄࢫȓʊȡ ȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫࢫɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫǸ‫ݏݨ‬ɭࢫɻɱɽ ɠ
.4Ȯֺ ȍɦȄࢫʏࢭࢫʅ ȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɑɃ ɽɦȄࢫȵ ʈȵɐȗɦࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȶ ɼǹȲࢫȈ ȱȡ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɖ ȯ‫ٮڈ‬
ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫ ȲȮȆɀ ɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ ȑ ȡ ɽɮȉࢫ ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ȓʈȳȸ ɦȄࢫ ʎɲȆɳȍɨɦȄࢫ Ɏȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ ȶ ȳɟ ࢫ
ࡧɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࡧʎɭȯ Ȭ ȗȸ ɭɼࡧʅ ȳʆȯ ɭࡧɰ Ƿ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɻɳɭࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɳɗࢫ1956/09/03
ࡧș ɱȆɠࡧȓɜʈȳɇ ࡧȓʆǸȉ֗ɻȗɘʊɋ ɼࡧɼǷࡧɻȗɘȿ ࡧɯ ɡȨ ȉࡧɎֺ ɇ Ȅࡧɻɦࡧɵ ɭࡧɪ ɠɼࡧʄ‫ڲ‬ɼ‫ࡧ כ‬ȒȮȆ‫ם‬ȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࡧȲȆȼ ‫ם‬Ȅ
ࡧȆɛֺ ɇ ǻࡧȳȸ ɦȄࡧ ɰ Ȇɮȗɡȉࡧ ɰ ɽ ɭȵɨɭࡧ ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧ Ȕ ֺ ȷ Ȅȳ‫ם‬Ȅɼࡧ Ȕ ֺ ɭȆɐ‫ם‬ȄɼࡧȳȕȆɗȯ ɦȄࡧ Ȯɽ ʊɛࡧ ʄ‫ڴ‬ɏ
ࡧɵ ǾȆȋȵɦȄࡧǴȆɮȷ Ƿࡧɵ ɏ ࡧ ɻɱɽ ɗȳɐʇࡧȆɭࡧǴȆȼ ɗǻࡧɯɺɦࡧȴɽ ȣ ʆࡧַɼࡧɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࡧɷȱ ɸࡧɵ ǾȆȋȴࡧȓ‫ݏ ݰ‬ɀ ‫ם‬
ࡧɼǷࡧȓʈȳɡȸ ɏ ࡧɼǷࡧȓʈȲȄȮǻࡧȓɭȆɏ ࡧȓɈ ɨȷ ࡧɬǷࡧɰ ȆɠࡧȄȮȳɗࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ʅ ֿ ࡧɯ ‫ࡧ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࡧȲɽ ɭ‫ כ‬ɼࡧɯ ɺɦȄɽ ɭǷɼ
1
-SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p142.
ࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬Ȇȉࢫɬȵɨɭࢫɽɺɗࢫ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫɝ ȕȆɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɜʆࢫɬȄ‫ق‬؅ɦȄࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫ֗Ȕ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʈȳȷ ɼࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫɚ ȳɗࢫɞ Ȇɳɸ ࢫ-2
ࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ ࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȆɭǷ .ʎɲɽɱȆɛࢫȲ‫ف‬؄ɭࢫɰ ɼȯȉࢫȆɸǴȆȼ ɗǻࢫɬȯɏɼࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɯ ‫ ֺٮڈ‬ɭȆɐɭɼࢫɯ ɸȵɟȄȳ ɭɼࢫɻǾֺ ɮɏࢫȲȄȳ ȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏ
.ࢫȓɦɽɺȣ ɭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȓʈɽɸࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɰ ɽɢȕ
.89Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʅ ‫ف‬؈Ɉ ‫ם‬Ȅࢫʎɠȳȕࢫȩ ʊɭȲࢫȯɦȆȫ :ȳɌ ɱȄࢫ
ࢫ֗ȓʊɛɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ ۗܣ‬ɨȧ ࢫȔ ȄȲɽȼ ɴɭࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ࢫȓ‫ם‬ɽɐɦȄࢫɪ ɋ ࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ֗ȹ ʋɟȳȷ ࢫȠ Ȳɽȡ ࢫɰ ȄɽɈ ɱǷ :ȳɌ ɱȄࢫ-3
.227Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɽɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȯɮȨ ɭࢫ‫ࢫ ד‬ȯȍɏ ࢫ- .285ࢫȾ ֗2008ࢫ֗Ȕ ɼ‫ف‬؈ȉ
ࢫȓɦɼȯɨɦࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɞ ɽɢȼ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɏࢫɕɨȍȕࢫɰ Ƿࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ȡ ɽʆࢫɤ Ȅɽ ɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɰ Ǹȼ Ȋࢫ2008ࢫʏࢭࢫɰ ɽɱȆɛࢫȲȯȿ ࢫȆɮɟ ࢫ
ࢫɵ ɭࢫȯʈȵ‫ם‬ȄࢫȔ ȯɮȗɏȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɎɽɃ ɽɮȉࢫɪ ɀ ʆࢫȆɮʊɗࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫș ɐɗȲࢫȄȳ ȸ ʉɽȷ ࢫɰ Ƿࢫɤ ȯʆࢫȆɭ .ȓɸɽȍȼ ‫ם‬ȄࢫȒȯȿ Ȳ‫ࢫ כ‬ȯʊɮȣ ȕɼ
. 97ɼࢫ96Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȳɀ ɱࢫɰ ȆɭɽȻ :‫ أﻧﻈﺮ‬.ȓʈȳȸ ɦȄࢫ‫ف‬؈țǸȕࢫɵ ɭࢫȯ‫ݏݰ‬ɦࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫȓʊɗȆɘȼ ɦȄ
.239Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɪ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȵ ʆȆɗࢫȳ ɮȷ :ȆɄ ʆǷࢫȳɌ ɱȄ
- AUGSBURGER-BUCHELI Isabelle, « Le secret bancaire suisse à travers des pans choisis de son
histoire », op.cit, pp25 - 26.
591Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȹ ʋɟȳȷ ࢫȠ Ȳɽȡ ࢫɰ ȄɽɈ ɱǷࢫࢫ-.105ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȳɀ ɱࢫɰ ȆɭɽȻ :ȳɌ ɱȄࢫ-4
-SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p29.
99
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࡧɵ ɨɏ ǷࡧȄȰǻࡧɼǷࡧɯ ɺɦࡧ‫ط ۜܢ‬ɽ ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧɻȗțȲɼࡧɼǷࡧɰ Ǹȼ ɦȄࡧȑ ȧ Ȇȿ ࡧȆʊɈ ȫ ࡧɣ ɦȱ ȉࡧɯ ɺɦࡧɰ ȰǷȄȰǻַ ǻ֗ȓʊǾȆɄ ɛ
.«1Ȇ‫ ٔڈ‬ǾȆȋȴɼࡧɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࡧɰ ؈ȉࡧȓʊɗȳɀ ɭࡧȓɨɭȆɐɮȉࡧɝ ɨɐȗȕࡧɾ ɽ ɏ ȮࡧȔ Ǹȼ ɲࡧȄȰǻࡧɼǷࡧɻȷ ֺ ɗǻ
ࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɜɦࢫɑɄ Ȭ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫȆɮɟ
ࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɯ ɨɏࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɑɛȄɽɦȆȉࢫɉ ɜɗࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɮʊɗࢫȳȸ ɦȄࢫɍ ɘȨ ȉࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸ ࢫɬȵɦǷɼࢫ.2‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬
ࢫɯ ɨɏࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɑǿȆɛɽɦȄࢫə ȼ ɟࢫɵ ɏࢫַ ɼǺȸ ɭࢫɰ ɽɢʆࢫַ ࢫȆʊɗȳɀ ɭࢫɻȗɘɀ ȋɼࢫ֗ɻȗɘʊɋɼࢫȓȷ ȲȆɮɭࢫȓȍȷ Ȇɳɮȉ
ࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɵ ɡɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ַ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫȳɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɪ ʊȎȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫȮȯȧ ࢫȆɮɟ ࢫ.ȓɘɀ ɦȄࢫɷȱɸࢫȠȲȆȫ ࢫȆ‫٭ڈ‬
.ȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫə ȼ ɡɦȄ
ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɰ Ȇɗࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫǷȯȍɭࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫɊ Ȇɘ‫ݍݰ‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ȆɳȍɦࢫȲȄȳ ȿ ǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄȯʊɟǸȕ
ࢫɻɱǷࢫɯ ɓȲࢫ֗1998ࢫȓɳȸ ɦࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫ673ࢫɯ ɛȲࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫə Ǿֺ ȸ ɦȄɼࢫȓʊɨɜɐɦȄࢫȔ Ȅȳ țǺ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅ
ࢫȓʈȲȆȣ ȗɦȄɼࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ‫ ܦݨ‬ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ʏࢭࢫɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓɀ ȗȬ ‫ם‬ȄࢫȓɈ ȉȆɄ ɨɦࢫɻɳɭࢫ176ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʃɈ ɏǷ
ࢫɰ ؈ȕȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɻɱǷࢫַ ǻࢫ֗ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȇȉࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȆ‫ ٰڈ‬ɽɢȉࢫɷȆȍȘȻ ‫ࢫ ט‬ɤ Ȇȧ ࢫʏࢭ
ࢫȆɺɭȆʊɛࢫɾ ȯɦࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫȒȆɏȄȳ ɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȆȗɃ ȳɗࢫȳɟȱɦȄࢫ‫ ۘܣ‬ɘɦȆȸ ɦȄࢫ 176ࢫɼࢫ 156
.ɤ Ȅɽɭ‫ ׀‬ɦࢫȓʊɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȲȮȆɀ ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɝ ʊɜȨ ȗɦȄࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ Ǽȉ
ࢫȓɳȷ ࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫɰ ɽɱȆɛࢫȲȄȯȿ ǻࢫȯɳɏ ࢫ‫ﻜﺬﻟﻚ‬ʊɱȆɳȍɨɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫɬȆɛ
ࢫȓɌ ɗȆȨ ɮɨɦࢫɷȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ȯɟǺʈɼࢫɵ ɮɄ ʆࢫȆɮɭࢫ،ʎǿȆɄ ɛࢫɑȊȆɇ ࢫȔ ȄȰȓȿ Ȇȫ ࢫɝ ʊɜȨ ȕࢫȓȀʊɸࢫɝ ɨȬ ȉࢫ،2001
ࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ȆȀʊɺɦȄࢫɑɭࢫɰ ɼȆɐȗɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫȯɟǷࢫș ɛɽɦȄࢫȹ ɘɱࢫʏࢭɼ .3ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫȆɭࢫɝ ʊɗɽȗɦȄࢫɎȆɈ ȗȷ Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɰ Ƿࢫʅ Ƿ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫȓȨ ɗȆɢɭ
ࢫȔ ȆȍɨɈ ȗɮȉࢫɰ ȆɳȍɦࢫɬȄ‫ق‬؅ɦȄࢫș ɛɽɦȄࢫȹ ɘɱࢫʏࢭɼࢫ،ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳ ȸ ɦȆȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɮʊɗࢫȓ‫ ܥݵ‬Ȅȳ ɦȄࢫȯʊɦȆɜȗɦȄ
.4ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫȓɏɽɮȣ ɭ

ࢫʏࢭࢫȒȲȳɜ‫ם‬ȄࢫȯɏȄɽɜɨɦࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɑɄ Ȭ ȕࢫș ɱȆɠࢫ1956ࢫȓɳȷ ࢫɪ ȍɛɼ .1956ࢫȓɳȸ ɦࢫ6ࢫɯ ɛȲࢫɰ Ȇɳȍɦࢫʏࢭࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɰ ɽɱȆɛ -1
.189Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɱȆɓࢫȒȮɽɏࢫə ȷ ɽʆ :ȳɌ ɱȄࢫɪ ʊɀ ɘȗɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؆ɟֿ .ȓʊɱȯ‫ם‬ȄɼࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ؈ɱȄɽɜɦȄ
ࡧȓɘɨɔɭࡧȔ ȆɠȳȻ ࡧɪ ɢȻ ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɰ Ȇɳȍɦࡧʏࡩࡧȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࡧɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࡧȓɳɺ‫ם‬Ȅࡧȳȸ ɦࡧɑɄ Ȭ ȕࡧ»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɳȕࢫȟ ʊȧ -2
ࡧȓȿ Ȇȫ ࡧȓɜɗȄɽ ɭࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȓʊȎɳȡ‫ כ‬ɼࡧȓʊɱȆɳȍɨɦȄࡧɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࡧɷȱ ɸࡧɪ ɀ Ȩ ȕࡧɰ ǷࡧɆ ȳȻ ࡧȓʊȎɳȡ ǷࡧȔ Ȇɠȳȼ ɦࡧɎȳɗࡧʏ‫ ۘܣࡧ ۂ‬ɦȄࡧɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅɼ
.«ʅ ȲȆɜɐɦȄɼࡧʏ‫ڤ‬Ȇɳɀ ɦȄɼࡧʏ‫ڤ‬ȄȲȵɦȄࡧə ʊɨȸ ȘɦȄࡧɖ ȳɀ ɭࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸࡧɬȆɢȧ Ƿࡧɵ ɭࡧ‫ ۚܢ‬ȝȘȸ ʉɼࡧȓʆȆɔɦȄࡧɷȱ ɺɦࡧɤ Ȇ‫ם‬Ȅࡧȳ ʈȴɼࡧȆ‫ ٕڈ‬Ɉ ɐʇ
.591Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȹ ʋɟȳȷ ࢫȠ Ȳɽȡ ࢫɰ ȄɽɈ ɱǷ :ȳɌ ɱǷࢫ
3
- SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, pp107 - 108.
ࢫʏࢭࢫȓɱɼȆɐȗ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɤ ɼȯɦȄࢫȦֺ Ɉ ȿ ȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɝ ɨɇ Ƿࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ ɼȯɦȆȉࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫǴȄȮɽȸ ɦȄࢫȓɮǾȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫɰ Ȇɳȍɦࢫɯ ȷ Ȅࢫȑ Ɉ Ȼ ࢫȓʆȆɔɦࢫ-4
.230ࢫɼࢫ229ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɽɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȯɮȨ ɭࢫ‫ࢫ ד‬ȯȍɏ :‫ أﻧﻈﺮ‬.ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫɪ ‫ܥݨ‬
.302‫و‬301ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȹ ʋɟȳȷ ࢫȠ Ȳɽȡ ࢫɰ ȄɽɈ ɱǷ :‫أﻳﻀﺎ‬
100
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:‫םﺼﺮي‬Ȅࡧɑʉȳȼ ȘɦȄࡧʏࡩࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɨɦࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȶ Ȇȷ ‫ כ‬-‫ࡧـ‬Ȕ


ࢫș ɭȯɛࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊȎɳȡ‫ࢫ כ‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȯɮȗɐʇࢫ،ɤ ֺ ɜȗȷ ‫ࢫ ט‬ɪ ȍɛࢫȳɀ ɭࢫʏࢭࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫɰ Ȇɠ
ࢫȓʈȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ȆɠࢫȆɮɗࢫ֗ȆȋɼȲɼǷࢫʏࢭࢫȓɐȍȗ‫ם‬Ȅࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆǾȮȆȍɭࢫȆɺɐɭࢫȓɨɭȆȧȳɀ ɭࢫʄ‫ڲ‬ǻ
ࢫʏࢭȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫǽȮȆȍ‫ࢫם‬ȆɸȮȆɮȗɏȆȉࢫ،ȓʊȎɳȡ‫ࢫ כ‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫɤ Ȅɽɳɭࢫȹ ɘɱࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ‫ف‬؈ȸ Ȗࢫɰ Ƿࢫַ ǻࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫כ‬
ࢫ1937ࢫȓɳȸ ɦࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫȮȲȄɽɦȄࢫɁ ɳɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȯɮȗɐɭ.Ȇ‫ڈ‬٬ֺ ɮɏࢫɑɭࢫȆ‫ ֺٮڈ‬ɭȆɐȖ
ࢫɤ ɼǷࢫȳɀ ɭࢫș ɗȳɏࢫɯ ț .ȓɭȄȳ ɔɦȄɼࢫȹ Ȏ‫ݍݰ‬Ȇȉࢫɻʊɨɏࢫɵ ɮȕǹǷࢫȄȳ ȷ ࢫ‫ آ ۜܢ‬ɗǷࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫȑ ɛȆɐʇࢫɰ Ȇɠࢫʅ ȱɦȄ
ࢫȟ ʊȧ ֗ɻɳɭࢫ63ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫǷȯȍ‫ם‬ȆɸȮȆɮȗɏȄࢫȯɟǷࢫʅ ȱɦȄࢫ1957ࢫȓɳȷ ࢫɞ ɽɳȍɨɦࢫɰ ɽɱȆɛ
ࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɪ ɀ ȧ ࢫȔ ȆɭɽɨɐɭࢫɼǷࢫȔ ȆɱȆʊȉࢫȓʆǷࢫ‫ آ ۜܢ‬ɗǷࢫɵ ɭࢫɪ ɢɦࢫȓɭȄȳ ɔɦȄࢫɼǷࢫȹ Ȏ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓȋɽɜɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɱ
.1ɻȗɘ ʊɋɼࢫɯ ɡȨ ȉ
ࢫȳ ȋɽȗɟǷࢫ02ࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɰ Ǹȼ Ȋࢫɰ ɽɱȆɛࢫɤ ɼǷࢫ֗ɣ ɦȰࢫȯɐȊࢫȳɀ ɭࢫȔ ȳɛǷ
ࢫɵ ɭࢫǸȼ ɴʆࢫȯɛࢫȆɭࢫɯ ȸ ȧ ࢫȯɛࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɢʆࢫɣ ɦȱȋɼ .2003ࢫʏࢭࢫʄ‫ڧ‬ɨ‫ם‬Ȅ2205ࢫɯ ɛȲࢫș Ȩ ȕࢫ1990ࢫȓɳȷ
ࢫȑ ɛȆɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫ310ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳɦࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɎɽɄ ȫ ࢫɾ ȯɭࢫɤ ɽȧ ࢫʅ Ƿȳ ɦȄࢫʏࢭࢫɖ ֺ ȗȫ Ȅ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȯɟǷࢫɵ ʆǷࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫǷȯȍɭࢫȦɽɃ ɽȉࢫ‫؟ ۜܢ‬ȲǷࢫʅ ȱɦȄɼࢫ֗ȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ǴȆȼ ɗǻࢫȓɮʈȳȡ
ࢫǴֺ ɮɐɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ ࢫɑʊɮȡ ࢫȓʈȳȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɱࢫȆɮɟ .ȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫɻȕȆʊɨɮɏɼࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȓʊȿ ɽɀ ȫ ɼࢫȓʈȳȷ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊǾȆɳȞȗȷ ַ Ȇȕַ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫɰ ؈ȋɼ֗Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬ȄɽɠɽɳȍɦȄࢫʏࢭࢫɯ ‫ ٔڈ‬ǾȄȵ ȫ ɼࢫɯ ‫ٮڈ‬ȆɱȆɭǷɼࢫɯ ɺɐǿȄȮɼɼ
.ȳɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɪ ʊȎȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȮȯȨ ‫ם‬Ȅɼࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɷȱɸࢫɵ ɏࢫə ȼ ɡɦȄࢫɣ ɳȍɨɦࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȴɽȣ ʆ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ȳȯɀ ɭࢫə ȼ ɟࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓʆȆɔɦȄ֗ȓʈȳȸ ɦȄࢫɷȱɺɦࢫɉ ȉȄɽɃ ࢫɑɃ ɼࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɷȱɸࢫɰ ǷࢫȆɮɟ
ࢫʎɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȲȯɀ ‫ם‬Ȅࢫɻʈɽɮȗɦࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɬȯȬ ȗȸ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɼǷࢫɎɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫȑ ȸ ɟࢫɵ ɏࢫȓȣ ȕȆɳɦȄ
ࡧɰ ؈ɭȆȨ ‫ם‬Ȅࡧɵ ɭࡧɻɃ ɽ ɘʆࡧɵ ‫ࡧם‬ɼǷࡧɬȆɐɦȄࡧȑ ǾȆɳɨɦ » :ࢫɻɱǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɻɳɭࢫȓȝɦȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫȟ ʊȧ .‫ﻷﻣﻮال‬
ࡧʅ ɼȰࡧȯ ȧ ǷࡧɼǷࡧȓʊɮȷ Ȳࡧȓɺȡ ࡧȑ ɨɇ ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧǴȆɳȉࡧɼǷࡧɻȸ ɘɱࡧǴȆɜɨȕࡧɵ ɭࡧɪ ɛ‫ࡧ כ‬ʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɰ ؈ɭȆɐɦȄ
ࡧȓʆǷࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧ ɤ ɽ ɀ ‫ݍ ݰ‬ȄࡧɼǷࡧɎֺ ɇ ַ Ȇȉࡧȳɭ‫ࡧ כ‬ȒȳɸȆɜɦȄࡧɖ Ȇɳȁȗȷ ȄࡧȓɮɡȨ ɭࡧɵ ɭࡧȑ ɨɈ ʆࡧɰ Ƿࡧ֗ɰ Ǹȼ ɦȄ

.233ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɽɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȮɽɮȨ ɭࢫ‫ࢫ ד‬ȯȍɏ ࢫ:ɵ ɏࢫֺ ɜɱ-1


ࢫȓȷ ȄȲȮ)Ȕ ȄȲȯȬ ‫ם‬Ȅࢫɯ ǾȄȳ ȡ ࢫɵ ɭࢫȓ ɨɀ Ȩ ȗ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȒȳɸȆɌ ɦࢫȓʊɐʉȳȼ ȘɦȄࢫȓɺȡ Ȅɽ‫ם‬Ȅࢫ֗ȳɸȆɇ ࢫʃɘɈ ɀ ɭࢫ :ȆɄ ʆǷࢫȳɌ ɱȄ
.415ࢫȾ ࢫ֗2001ࢫ֗ȒȳɸȆɜɦȄࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬ȄࢫʏࢭࢫɷȄȲɽȗɟȮࢫȓȡȲȮࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɽɀ ‫ݏݰ‬ɦࢫȓɦȆȷ Ȳࢫ֗(‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
ࢫɷȲȄȯȿ ǻࢫɵ ɭࢫɖ ȯɺɦȄࢫɰ Ȇɠɼ֗ș ʈɽɢɦȄɼࢫɚ Ȅȳ ɐɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȥ ʊɨ‫ݍݵ‬ȄࢫȈ ȳȧ ࢫɑɭࢫ1990ࢫȓɳȸ ɦࢫ205ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȲȄȯȿ ǻࢫɵ ɭȄȵ ȕࢫ-2
ࢫɷȱɸࢫș ɱȆɠࢫȯʆȯȨ ȗɦȄࢫɻȡ ɼࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɛɽɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢭɼ .ȓʈȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓʊȣ ʊɨ‫ݍݵ‬Ȅࢫȓ ȿ Ȇȫ ɼࢫȓʊȋȳɐɦȄɼࢫȓʈȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȅȳ ȫ ȯ‫ם‬ȄࢫȈ ȱȡ
.Ȅȯȡ ࢫȆɜɗɽɭࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫȲɼȯȿ ࢫș ʊɛɽȕࢫɰ ȆɠࢫȄȱɦࢫ֗ɻʊɗࢫȲȆɮȝȘȷ ֺ ɦࢫɵ ɭǵࢫɤ Ȇȣ ɭࢫɵ ɏࢫȟ Ȩ ȍȕࢫȔ Ȅȳ ȫ ȯ‫ם‬Ȅ
ࢫ‫ ۗܣ‬ɨȧ ࢫȔ ȄȲɽȼ ɴɭࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫǷȯȍɭࢫɤ ֺ ȫ ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫ֗ȯȻ Ȇɱࢫʏ‫ڲ‬ȯɏࢫʅ ȴɽȷ :ɵ ɏࢫֺ ɜɱ
.233ࢫȾ ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɽɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȮɽɮȨ ɭࢫ‫ࢫ ד‬ȯȍɏ ࢫ– 53ࢫȾ ࢫ֗2011֗Ȕ ɼ‫ف‬؈ȉࢫ֗ȓʊɛɽ ɜ‫ݍݰ‬Ȅ
101
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬Ȅࡧɵ ǾȄȵ ‫ݍ ݵ‬ȄࡧɼǷࡧȔ ȆɱȆɭ‫ࡧ כ‬ɼǷࡧɑǿȄȮɽ ɦȄɼࡧȔ ȆȉȆȸ ‫ݍ ݰ‬Ȇȉࡧɝ ɨɐȗȕࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐɭࡧɼǷࡧȔ ȆɱȆʊȉ
:ɰ ؈ȗʋȕ‫ࡧ ך‬ɰ ؈ȗɦȆ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧʏࡩࡧɣ ɦȰɼࡧȆ‫ࡧ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࡧȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧɰ ؈ȗɜȉȆȸ ɦȄࡧ2 – 1ࡧɰ ؈ȕȮȆ‫ם‬Ȅࡧʏࡩ
ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȓʆȯ ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧɪ Ǿַ ȯ ɦȄࡧș ɭȆɛࡧȓȨ ɳȡ ࡧɼǷࡧȓʆȆɳȡ ࡧʏࡩࡧȓɜʊɜ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧə ȼ ɟࡧɣ ɦȰࡧ‫ غ ۜܢ‬ȗɛȄࡧȄȰǻ -‫أ‬
.Ȇɺɏɽ ɛɼ
ࡧȄȱ ɸࡧɬȆɢȧֿ ࡧȓɐɃ Ȇ‫ݍ ݵ‬Ȅࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧȯ ȧ Ƿࡧɾ ȯ ɦࡧɑɛɽ ɭࡧȵ‫ࡧ ݯݨ‬ȓȍȷ Ȇɳɮȉࡧȓɭȱ ɦȄࡧʏࡩࡧȆɮȉࡧȳʈȳɜȗɦȄ -‫ب‬
.«...‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
ࢫȮȄɽ ‫ם ـ ـ‬ȄࢫɬȆɢ‫ـ ـ‬ȧ Ƿࢫȓ ‫ ـ ـ‬ɘɦȆȬ ɮȉࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳ ‫ ـ ـ‬ȸ ɦȄࢫɣ ‫ ْڈ‬ɳʆࢫɵ ‫ࢫם ـ ـ‬ȓ ‫ ـ ـ‬ȋɽɜɐȊࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫǴȆȡ ࢫȆɮɟ
ࢫȒȳȼ ɏࢫɵ ɏࢫɪ ɜȕࢫַ ࢫȓɭȄȳ ɔȌɼࢫȓɳȷ ࢫɵ ɏࢫɪ ɜȕࢫַ ࢫȒȯ‫ࢫם‬ȹ Ȏ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏ‫ۂ‬ɼ .ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭ (5ࢫɼࢫ2ɼࢫ1 )
ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫȒȲȳɜ‫ם‬ȄࢫȆ‫ ْڈ‬ɨʊȝɭࢫɚ ɽɘȕࢫȓȋɽɜɏࢫʏ‫ۂ‬ɼࢫə ɦǷࢫɵ ʈȳȼ ɏࢫɵ ɏࢫȯʈȵȕࢫַɼࢫɻʊɳȡ ࢫ10.000ࢫɖ ַ Ƿ
.1ʎɲȆɳȍɨɦȄɼࢫʅ ȳȸ ʉɽȸ ɦȄ
:‫ﺴﻮري‬ɦȄࡧɑʉȳȼ ȘɦȄࡧʏࡩࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɨɦࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȶ Ȇȷ ‫ࡧ כ‬-‫ث‬
ࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻ֗‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɂ ȳɘȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɭȆɐɦȄࢫȯɏȄɽɜɦȄࢫȆʈȲɽȷ ࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɐȗ‫ﻃﺒﻘ‬
ࢫʏࢭࢫȓɨɭȆɐɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɠࢫɑɄ ȫ Ƿࢫɵ ʆǷ .22001ࢫȓɳȸ ɦࢫ29ࢫɯ ɛȲࢫʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳ ȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫȲȯȿ
ࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫȓȝɦȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ‫֗ࢫࢫوﻧﺼﺖ‬ȓɳɺ‫ם‬Ȅࢫȳȷ ࢫɬȆɢȧֿ ࢫȓʈȲɽȸ ɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȓʈȲɽɺɮ‫ݍݨ‬Ȅ
ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɰ Ȇɠࡧɵ ɭࡧɪ ɠɼࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸࡧɵ ɭࡧʄ‫ڲ‬ɼ‫ࡧ כ‬ȒȮȆ‫ם‬ȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࡧȲȆȼ ‫ם‬Ȅࡧɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࡧʏࡩࡧɰ ؈ɨɭȆɐɦȄࡧɰ ‫»إ‬:ʏ‫ڴ‬ʆ
ࡧȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬ȄɼࡧȔ ֺ ‫ ܦݨ‬ɦȄɼࡧȳȕȆɗȯ ɦȄࡧȮɽ ʊɛࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧș ɱȆɠࡧȓɜʈȳɇ ࡧȓʆǸȉࡧɻȗɘʊɋ ɼࡧɼǷࡧɻȗɘȿ ࡧɯ ɡȨ ȉࡧɎֺ ɇ Ȅ
ࡧȓ‫ݏ ݰ‬ɀ ‫ࡧם‬ɣ ɦȰɼࡧȆɛֺ ɇ ǻࡧȮɽ ʊɜɦȄࡧɷȱ ɸࡧȳȷ ࡧɰ Ȇɮȗɡȉࡧ ɰ ɽ ɭȵɨɭ ࡧ ،ȲȆɮȝȘȷ ‫ࡧ ט‬Ȕ ȄȮȆɺȻ ɼࡧȔ ֺ ȷ Ȅȳ‫ם‬Ȅɼ
ࡧɰ ȆɠࡧǴȄɽ ȷ ࡧɻɱɽ ɗȳɐʇࡧȆɭࡧǴȆȼ ɗǻࡧɤ Ȅɽ ȧ‫ࡧ כ‬ɵ ɭࡧɰ Ƿࡧɤ Ȇȧ ࡧʅ Ǹȉࡧɯ ɺɦࡧȴɽ ȣ ʆࡧַɼ ࡧ،ɻɐɭࡧɰ ؈ɨɭȆɐȗ‫ם‬Ȅɼࡧɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅ
.«ࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸࡧɵ ɭࡧȓȝɦȆȝɦȄࡧȒȮȆ‫ם‬ȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࡧȲȆȼ ‫ם‬Ȅࡧɤ Ȅɽ ȧ‫ࡧ כ‬ʏࡩࡧַ ǻࡧ،ȓʊǾȆɄ ɛࡧɬǷࡧȓʈȲȄȮǻࡧȓɺȡ ࡧɼǷࡧȄȮȳɗ

ࢫɰ Ǹȼ Ȋࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫȑ ȡɽɮȉࢫɷǹȆɔɦǻࢫɯ ȕࢫȯɛࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɰ Ƿࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬Ȳȯȣ ȕࢫ-1
ࢫȆ‫ ٔڈ‬ɮɄ ȗʆࢫɰ Ȇɠࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʈȳȸ Ȋࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫȯɏȄɽɜɦȄࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɜɱࢫȯɛɼࢫȯɜɳɦȄɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄ
ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɰ ɽɱȆɜɦࢫɪ ʆȯɐȖࢫȳȫ ǵɼࢫ֗101ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ97ࢫɵ ɭࢫȮȄɽ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫɑȊȄȳ ɦȄࢫȈ ȆȍɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǼɱɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸ
« www.gov.eg » .2013ࢫȓɳȸ ɦࢫ8ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫɰ Ȇɠࢫ2003
ࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓɼࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȑ ȡ Ȅɼࢫȓ ɘɦȆȬ ɭࢫɵ ɏࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɖ ȲȆɀ ɮɨɦࢫȓʊǾȆɳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬ȄࢫȮɼȯȧ ࢫ֗ɪ ʊɨȫ ࢫȯʊɮ‫ݍݰ‬ȄࢫȯȍɏࢫȮɽɮȨ ɭࢫȯɮȨ ɭ -
34Ⱦ ࢫ֗2008ࢫ֗ȓʊɱȮȲ‫ࢫ כ‬ȓɐɭȆ‫ݍݨ‬Ȅ֗‫ف‬؈ȗȸ ȡ Ȇ‫ם‬ȄࢫȒȮȆɺȻ ࢫɪ ʊɳɦࢫȒȳɟȱɭ
.116Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʅ ȯɺ‫ם‬Ȅࢫɚ ȮȆȿ ࢫɻʈȵɱࢫ‫ق‬؅ɐɭ -
ࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬ȆȉࢫɷȲɼȯȉࢫʄ‫ڧ‬ɨ‫ם‬Ȅࢫ֗2005ࢫȓɳȸ ɦࢫ34ࢫɯ ɛȲࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬ȆȉࢫɷǹȆɔɦǻࢫɯ ȕࢫʅ ȱɦȄࢫ֗2001ࢫȓɳȸ ɦࢫ29ࢫɯ ɛȲࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ Ȗࢫɬɽȷ ȳɭࢫ-2
« www.justice-Lawhome.com » .2010ࢫȓɳȸ ɦࢫ30ࢫɯ ɛȲࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄ
.455Ⱦ ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄ :ȳɌ ɱǷࢫ
102
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȔ ַ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫ֗ȳɟȱɦȄࢫə ɦȆȸ ɦȄࢫ‫ﺮﻓﻴﺔ‬ɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳ ȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫȓɳɭȆȝɦȄɼࢫȓȸ ɭȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫɰ ؈ȕȮȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȯȯȧ
ࢫ֗ɻɳɭࢫȓɐȷ ȆȗɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫʎɘ ɱɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫȓɘɦȆȬ ɭࢫȓȋɽɜɏ ࢫȆɳʋȍɭ،ǴȆȼ ɗ‫ࢫ ל‬Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫȴɽȣ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊǾȆɳȞȗȷ ‫ט‬
.1Ȇ‫٭ڈ‬ȆɢȕȲȄࢫɤ Ȇȧ ࢫʏࢭࢫȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȋɽɜɏࢫȔ ȄȱȉࢫɎ ɼȳȼ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ɛȆɐʉɼ
:‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘ ɦȄࡧɑʉȳȼ ȘɦȄࡧࡧʏࡩࡧȓ ʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɨɦࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȶ Ȇȷ ‫ࡧ כ‬-‫ح‬
ࢫɬȳȣ ʆࢫɰ ɽɱȆɛࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȲȯȿ ࢫȟ ʊȧ ࢫ1915ࢫȓɳȷ ࢫȱɳɭࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɜɦࢫȓʊȸ ɲȳ ɘɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬ȄࢫɑɄ Ȭ ȕ
ࢫɚ ȆɈ ɱࢫȯȗɭȄࢫɯ ț.ș ɛɽɦȄࢫɣ ɦȰࢫʏࢭࢫȆɺɮʊɭǸȕࢫɯ ȕࢫɖ ȲȆɀ ɭࢫȓɐȌȲǷࢫɻɦࢫɑɄ ȫ Ȅɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ǴȆȼ ɗǻ
ࢫɻɨɮȻ ࢫɰ ǷࢫȯɐȊࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎ ȆɈ ɜɦȄࢫɑʊɮȡ ࢫɪ ɮȼ ʋɦࢫ1981ࢫɰ ɽɱȆɛࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫȓʈȳ ȸ ɨɦࢫɎɽɄ ‫ݍݵ‬Ȅ
ࢫɰ ɽɱȆɛࢫ ɵ ɭࢫ 378ࢫ ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ ȑ ȡ ɽɮȉࢫ ȓʊɮȨ ɭȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ȓʈȳȸ ɦȄࢫ ș ɱȆɠࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ Ȳɼȯȿ ࢫ ɪ ȍɛɼ.‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ‬
ࢫɰ ɼȯɛȆɐȗʆࢫɼǷࢫɪ ɭȆɐȗʆࢫɵ ɭࢫȲȄȳ ȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȲɼȳɄ ɦȆȉࢫɰ ؈ɳɮȕǺɭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʏࢭࢫɰ ؈ɨɭȆɐɦȄࢫɰ ǷࢫɷȲȆȍȗɏȆȍȕȆȋɽɜɐɦȄ
.2ɯ ɺɐɭ
:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɻɳɭࢫ57ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɁ ɱࢫʅ ȱɦȄࢫ֗1984‫ﺟﺎﻧﻔﻲ‬24ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȲȯȿ ࢫɯ ț
ࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ɪ ɠɼࡧȓȍɛȄȳ‫ם‬Ȅɼࡧɖ ȄȳȻ ‫ࡧ ל‬ȹ ɨȣ ɭࡧǴȆɄ ɏ Ƿࡧɵ ɭɼࡧȒȲȄȮ‫ࡧ ל‬ȹ ɨȣ ɭࡧǴȆɄ ɏ Ƿࡧɵ ɭࡧɽ Ʉ ɏ ࡧɪ ɠ »
ࡧǴֺ ɮɐɦȄࡧȲȄȳȷ ǷࡧȓʆȆɮȨ ȉࡧɬȵɨʆ֗Ȇ‫ٱڈ‬ȯ ɦࡧȆɭȯ Ȭ ȗȸ ɭࡧɰ ȆɠࡧɼǷࡧɰ ȆɮȗǾȄࡧȓȸ ȷ Ǻɭࡧ‫ف‬؈ʊȸ ȖࡧɼǷࡧȒȲȄȮǻࡧʏࡩࡧɞ ȲȆȼ ʇ
.«Ȕ Ȇȋɽ ɜɐɦȄࡧɰ ɽ ɱȆɛࡧɵ ɭ ࡧ378ࡧȒȮȆ‫ם‬ȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȋɽ ɜɐɦȄɼࡧɆ ɼȳȼ ɨɦࡧȆɜɗɼ
ࢫȟ ʊȧ ࢫȓɭȆɏࢫȓɔʊȿ ࢫʏࢭࢫȔ ȮȲɼࢫȯʆȯ‫ݍݨ‬Ȅࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳ ɘɦȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ13-226ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫȆɭǷࢫ
ࢫș ɨɘɓǷɼ.ɻȗɘʊɋɼࢫɼǷࢫɻȗɳɺɭࢫɼǷࢫɻȗɦȆȧ ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȄȮȆɳȘȷ Ȅȳ ȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɵ ɮȗǾȄࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɪ ɠࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ט‬
 ࢫș Ƀ ȳɗ

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗2010ࢫȓɳȸ ɦࢫʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ9ɼࢫ8ɼࢫ5ࢫȮȄɽ‫ם‬Ȅࢫɑȡ ȄȲࢫɪ ʊɀ ɘȗɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؆ɟֿ ࢫ-1
ࡧɵ ɭࡧɪ ɠɼࡧɰ ɽ ȧ Ȅȳ‫ݍݨ‬ȄɼࡧǴȆȍɇ‫ » כ‬:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɀ ɱࢫ378ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɳɸࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬ɵ ɡɮʆࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫ-2
ࡧɯ ‫ ْڈ‬ɘʊɋ ɼࡧɼǷࡧɯ ‫ ْڈ‬ɳɺɭɼࡧɯ ‫ ْڈ‬ɗȳȧ ࡧɪ ɢȉࡧɰ ؈ɳɮȕǺ‫ם‬Ȅࡧɵ ʈȳȫ‫ࡧ ך‬Ⱦ Ȇ‫ࡧ כ ܧ ݵ‬ɪ ɠɼࡧȔ Ȇʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧɪ ȉȄɽ ɜɦȄɼࡧɰ ؈ʊɱַ ȯ ʊɀ ɦȆɠࡧȑ ʋȍɈ ȗɦȄࡧȳɭǷࡧʄ‫ڲ‬ɽȗʆ
ࡧַ ࡧȓɭȄȳɔȌɼࡧȳɺȻ Ƿࡧȓ ȗȷ ࡧɵ ɏ ࡧȯ ʈȵʆࡧַ ࡧȳɺȻ ࡧɵ ɏ ࡧɪ ɜʆࡧַ ࡧʅ ȱ ɦȄࡧȹ Ȏ‫ݍ ݰ‬Ȇȉࡧȑ ɛȆɐʇ....ࡧȆɸɽ ȼ ɗǸɗࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȲȄȳȷ Ƿࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȓȗɛǺ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧȓɮǾȄȯ ɦȄ
ࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ʏࢮȆȉࢫȆɭǷ .Ȅȳ ɀ ȧ ࢫɣ ɦȰɼࢫȳȸ ɦȆȉࢫɰ ɽɭ‫ق‬؅ɨ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬Ʌ ɐȊࢫȔ Ȯȯȧ .«‫ࡧﻓﺮﻧﻚ‬15000ࡧȴɼȆȣ ȗȕࡧַɼࡧɣ ɱȳɗࡧ500ࡧɵ ɏ ࡧɪ ɜȕ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ378ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫɝ ʊȍɈ ȕࢫɰ Ǹȼ ȊࢫȆȸ ɲȳɗࢫʏࢭࢫ‫ ࢼܣ‬ɜɗࢫɤ Ȅȯȡ ࢫȲȆțࢫɣ ɦȱɦࢫ֗ȆɮɸȮȯ Ȩ ɱȄȱɨɦȄࢫȆɮɸࢫǴȆɄ ɜɦȄɼࢫɻɜɘɦȆɗ
ࢫɻɱǷࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ13-226ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɁ ɱࢫ1994ࢫȓɳȷ ࢫʏࢭࢫȯʆȯ‫ݍݨ‬Ȅࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫȲɼȯȿ ࢫȯɐȊࢫɵ ɡɦ .‫ﻴﺔ‬ɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳɺ‫ם‬ȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫɵ ɺ‫ם‬ȄࢫʏࢮȆȉ
ࢫȆɭǻࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫǴȆɳɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫɰ ɽɱɽɢʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ȯȧ ǷࢫȓɈ ȷ Ȅɽȉࢫȓʈȳȷ ࢫȓɐʊȍɇ ࢫȔ ȄȰࢫȔ ȆɭɽɨɐɭࢫǴȆȼ ɗǼȉࢫɰ ɽɭɽɜʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫɪ ɠࢫȑ ɛȆɐʇ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɝ ȍɈ ɳʆࢫȓɮțࢫɵ ɭɼࢫ֗ɝ ɨɈ ɭɼࢫɬȆɏࢫȯʆȯ ‫ݍݨ‬ȄࢫɁ ɳɦȄࢫɰ Ƿࢫɍ ȧֺ ʆ .ș ɛǺ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫɼǷࢫȓɘʊɋ ɽɦȄࢫȑ ȸ Ȩ ȉࢫɼǷࢫȓɳɺ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȓɗȳ‫ݍݰ‬Ȅࢫȑ Ȏȸ Ȋ
.ȓȋɽɜɐɦȄࢫʏࢭࢫȮȯȻ ࢫȯɛࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɰ ǷࢫȆɄ ʆǷࢫɍ ȧֺ ɱࢫȆɮɟࢫȾ ɽɀ ‫ݍݵ‬ȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫֺ ʈɽɇ ࢫɬȄȮࢫʅ ȱɦȄࢫɖ ֺ ‫ݍݵ‬Ȅࢫɯ ȸ ȧ ࢫɣ ɦȱ ɦࢫɞ ɽɳȍɦȄ
.186ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɵ ȸ ȧ ࢫə ʊɈ ɨɦȄࢫȯȍɏ ࢫȯʊɐȷ ࢫȯȣ ɭǷ:‫أﻧﻈﺮ‬
- SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p102.
- RAPPO Aurelia, « Les fondements juridiques actuels du secret bancaire», in AUGSBURGER –
BUCHLI I , PERRIN Bertrand (S.dir), Les enjeux juridiques du secret bancaire, L’Harmattan, Paris,
2011, p32.
103
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫ378ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɪ ɋ ࢫʏࢭࢫȄȳ ɜɭࢫɰ ȆɠࢫȆɭࢫȹ ɡɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳȸ ɦȄࢫɰ Ȇɮȗɡȉࢫȓɭ‫ق‬؅ɨ‫ם‬Ȅࢫə ǾȄɽɈ ɨɦࢫȓɨȝɭ‫ࢫ כ‬ȳɟȰࢫʄ‫ڲ‬ǻȒȲȆȻ ‫ל‬
.1Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭ
ʅ ȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧʏࡩࡧ‫ﺔ‬ʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈ‫ﻠﺴﺮ‬ɦࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȶ Ȇȷ ‫ࡧ כ‬-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
(‫)أ‬ɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫɻȷ Ȇȷ Ƿࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ȯȣ ʆ
.(‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛɼ
ɂ ȳɜɦȄɼࡧȯ ɜɳɦȄࡧɰ ɽ ɱȆɛࡧʏࡩ‫ﺔ‬ʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈ‫ﻠﺴﺮ‬ɦࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȶ Ȇȷ ‫ࡧ כ‬-‫أ‬
ࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ12-86ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȆȉࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɬȄ‫ق‬؅ɦȄࢫǷȯȍɭࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫȶ ȳɟ
ࢫȯɜɳɦȆȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫȮȄɽɭࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɨɦࢫɁ ɀ ȫ ࢫȆɮɟ ࢫ.2ɂ ɼȳɜɦȄɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɬȆɌ ɳȉ
:ȮȄɽ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɣ ɦȰɼ3‫واﻟﻘﺮض‬
ࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɼǷࡧȒȳȻ Ȇȍɭࡧȓɘɀ ȉࡧȄɽ ȼ ɘʆࡧɰ ǷࡧȒȲȄȮ‫ࡧ ל‬ȹ ɨȣ ɭࡧǴȆɄ ɏֿ ࡧȴɽ ȣ ʆࡧַ »:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳȕ 25ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ–
ࡧȔ ȆɭȄ‫ق‬؅ɦַ Ȇȉࡧȶ Ȇȸ ‫ם‬Ȅࡧ ɰ ɼȮࡧɣ ɦȰɼ֗ɯ ‫ٮڈ‬ȯ ɺɏ ࡧȲȆɇ ǻࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȄɽ ɐɨɇ ȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐɭࡧɼǷࡧɑǿȆɛɼࡧȒȳȻ Ȇȍɭ
ࡧɾ ɽ ɏ ȮࡧʏࡩࡧȒȮȆɺȼ ȊࡧǴַ Ȯׂ ɦࡧȆ‫ ٕڈ‬ɗࡧɰ ɽ ɏ ȯ ʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȔ ַ Ȇ‫ݍ ݰ‬ȄࡧȄȯ ɏ ࡧȆɭɼࡧ،ɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȑ ȡ ɽ ɮȉࡧɯ ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧ‫اﳌﻔﺮوﺿﺔ‬
.‫ﺟﺰاﺋﻴﺔ‬
.4«ɻɭȆɺɭࡧȓʆȮǸȕࡧɪ ʊȎȷ ࡧʏࡩࡧȒȲȄȮ‫ࡧ ל‬ȹ ɨȣ ɭࡧɻʊɦǻࡧǸ‫ݏݨ‬ʆࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ɪ ɠࡧȑ ȡ Ȅɽ ɦȄࡧȹ ɘɳȉࡧɬ‫ق‬؅ɨʆࡧ-
ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȍȡ Ȅɽ ɦȆȉࡧȹ ɨȣ ‫ם‬ȄࡧǴȆɄ ɏ Ƿࡧɬȵɨʆ» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ‫ﺖ‬ɀ ɳɱɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ61ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-
ࡧȑ Ȏȷ ࡧʅ ֿ ࡧȹ ɨȣ ‫ם‬ȄࡧɻʊɦǻࡧǸ‫ݏݨ‬ʆࡧɰ Ƿࡧɵ ɡɮʆࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ɪ ɠࡧȆ‫ࡧ٭ڈ‬ɬȵɨʆࡧȆɮɟࡧɷֺ ɏ Ƿ 25ࡧȒȮȆ‫ם‬ȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ
.5«ɰ Ȇɠ
ࡧȓɨǾȆɇ ࡧș Ȩ ȕࡧ‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅࡧȳȸ ɨɦࡧɑɄ Ȭ ʆ»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɀ ɳɗࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ 117ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫȆɭǷ
:Ȕ Ȇȋɽ ɜɐɦȄࡧɰ ɽ ɱȆɛࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳɦȄࡧȔ Ȇȋɽ ɜɐɦȄ

1
- DREYER Emmanuel, Droit pénal, op.cit, p182.
- LUCAS Marie-Paule, Droit pénal des affaires, Edition Économica, Paris, 2009, p335.
-JEREZ Olivier, Le secret bancaire, La revue banque éditeur, Paris, 2000, pp46 - 47.
ࢫȓɳȸ ɦࢫ34ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ .ɂ ɼȳɜɦȄɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɬȆɌ ɳȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ1986ࢫȔ ɼǷࢫ19ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ12-86ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ36ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫ-2
ࢫɰ ȆɮɃ ࢫɵ ɭࢫȯʊɘȗȸ Ȗɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȆȉࢫȓʊɮȨ ɭࢫɂ ɼȳɜɦȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻɭࢫɾ ȯɦࢫȓɏɽɃ ɽ‫ם‬ȄࢫɑǿȄȮɽɦȄࢫ ɰ ɽɢȕ» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ (ʄ‫ڧ‬ɨɭ)1986
.ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ44ࢫɼࢫ43ࢫȮȄɽ‫ם‬ȄࢫȆɄ ʆǷࢫȳ Ɍ ɱǷ.«‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɮȗɭɼࢫɤ ȯɐɭࢫ֗11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭǷ-3
ࢫȳ ǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɣ ɳȉࢫ‫ف‬؈ʊȸ Ȗ ''ࢫɰ ȄɽɳɐȊࢫʎɲȆȝɦȄࢫȈ ȆȍɦȄࢫɵ ɭ ''ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɣ ɳȉࢫȒȲȄȮǻ ''ࢫɰ ȄɽɳɐȊࢫʎɲȆȝɦȄࢫɪ ɀ ɘɦȄࢫʏࢭࢫȒȮȲȄɼࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸ ࢫ-4
''ɻȕȆʊɨɮɏɼࢫɻɮʊɌ ɳȕɼࢫȳ ǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɣ ɳȉࢫɪ ɢʊɸ ''ࢫɰ ȄɽɳɐȊࢫʎɲȆȝɦȄࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫɵ ɭɼ ''‫وﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ‬
ࡧȯ ɜɳɦȄࡧȹ ɨȣ ɭ ''ɰ ȄɽɳɐȊࢫɑȊȄȳ ɦȄࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫɵ ɭ ''ɂ ȳɜɦȄɼࡧȯ ɜɳɦȄࡧȹ ɨȣ ɭࡧȓɨʊɡȼ Ȗ ''ɰ ȄɽɳɐȊࢫɤ ɼ‫ࢫ כ‬Ȉ ȆȍɦȄࢫʏࢭࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫ61ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-5
.''‫واﻟﻘﺮض‬
104
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࡧʅ Ǹȉࡧɞ ȲȆȻ ࡧɼǷࡧɞ ȲȆȼ ʇࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ɪ ɠɼࡧȔ ȆȉȆȸ ȧ ࡧɍ ɗȆȨ ɭࡧɪ ɠɼࡧȒȲȄȮǻࡧȹ ɨȣ ɭࡧʏࡩࡧɽ Ʉ ɏ ࡧɪ ɠࡧ-
.Ȇ‫ ٕڈ‬ɭȯ Ȭ ȗȸ ɭࡧȯ ȧ Ƿࡧɰ ȆɠࡧɼǷࡧȓʊɦȆɭࡧȓȸ ȷ ǺɭࡧɼǷࡧɣ ɳȉࡧ‫ف‬؈ʊȸ Ȗࡧʏࡩࡧș ɱȆɠࡧȓɜʈȳɇ
ࡧɆ ɼȳȼ ɨɦࡧȆɜɗɼࡧȓʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࡧɼࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧȓȉȆɛȲࡧʏࡩࡧɞ ȲȆȻ ࡧɼǷࡧɞ ȲȆȼ ʇࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ɪ ɠࡧ -
.Ȉ ȆȗɡɦȄࡧȄȱ ɸࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬Ȅ
:Ȅȯ ɏ ȆɭࡧȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࡧɑʊɮȡ ࡧɰ ؈ɱȄɽ ɜɨɦࡧȓȨ ʈȳɀ ɦȄࡧɬȆɢȧ‫ࡧ כ‬ȒȆɏ Ȅȳɭࡧɑɭࡧȳ ȸ ɦȆȉࡧɬ‫ق‬؅ɨȕ
ࡧȓʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧɷȄȲȮȆȉࡧɰ ؈ɮ ǾȆɜɦȄࡧɰ ؈ʊɐȗȉࡧȓɦɽ Ȭ ‫ם‬Ȅࡧȓʊɭɽ ɮɐɦȄࡧȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄ -1
.ʎǿȄȵȡ ࡧǴȄȳȡ ǻȲȆɇ ǻࡧʏࡩࡧɪ ɮɐȖࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓʊǾȆɄ ɜɦȄࡧȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄ -2
ࡧʏࡩࡧȆɮʊȷ ַ ࡧȓɨɸǺ‫ם‬Ȅࡧȓʊɦɼȯ ɦȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬ȄࡧɕʊɨȍȘȉࡧȓɭȵɨ‫ם‬Ȅࡧȓʊɭɽ ɮɐɦȄࡧȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄ -3
.Ȉ ȆɸȲ‫ࡧ ל‬ɪ ʈɽ ɮȕɼࡧɤ Ȅɽ ‫ם‬ȄࡧɅ ʊʋȍȕɼࡧȒɽ Ȼ ȳɦȄࡧȓȋȲȆȨ ɭࡧȲȆɇ ǻ
ࡧȒȮȆ‫ם‬ȄࡧɬȆɢȧֿ ࡧȆɜȍɇ ࡧȒ‫ف‬؈ȫ‫ࡧ כ‬ɷȱ ɸࡧȈ Ȇȸ ‫ࡧݍ ݰ‬ɪ ɮɐʇࡧʅ ȱ ɦȄࡧȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɣ ɳȉࡧɼǷࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄ -4
.ɷֺ ɏ Ƿࡧ108
ࡧȓɘɨɢ‫ם‬ȄࡧȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅࡧɕʊɨȍȕࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄɼࡧȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɣ ɳȍɦࡧɵ ɡɮʆ
ࡧȓɈ ʈȳȻ ɼࡧɪ ȝ‫ם‬ȆȉࡧȓɨɭȆɐ‫ם‬ȄࡧȒȆɏ Ȅȳɭࡧɑɭࡧɾ ȳȫ Ƿࡧɰ Ȅȯ ɨȉࡧʏࡩࡧ،ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧȓȷ Ȅȳ Ȩ ȉ
ࡧʏࡩࡧȒȮɽ ȡ ɽ ‫ם‬ȄࡧȔ ȆɱȆɮ Ʉ ɦȄࡧȹ ɘɳȉࡧ‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅࡧȳȸ ɨɦࡧȓɐɃ Ȇȫ ࡧȆ‫ٮڈ‬ȄȰࡧȯ ȧ ࡧʏࡩࡧȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࡧɷȱ ɸࡧɰ ɽ ɡȕࡧɰ Ƿ
ࡧȓʈȲɼȳɄ ɦȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅࡧʃɜɨȗʆࡧɰ ǷࡧȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࡧȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧɣ ɳȍɦȄࡧʎɘɀ ‫ࡧם‬ɵ ɡɮʆࡧȆɮɟɼ ࡧ،ȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅ
.1«ɻɇ Ȇȼ ɴɦ
ࢫɵ ʆǷࢫ֗ɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫǷȯȍ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫȶ ȳɟࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫȥ ȗɴȗȸ ɲࢫɝ ȍȷ ࢫȆɮɭ
.ɻʊɨɏࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ‫ ט‬ɼࢫ֗ɻȉࢫɰ ؈ɭȵɨ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬Ȯȯȧ
Ȕ Ȇȋɽ ɜɐɦȄࡧɰ ɽ ɱȆɛࡧʏࡩࡧ‫ﺔ‬ʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈ‫ﻟﺴﺮ‬Ȅࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȶ Ȇȷ ‫ࡧ כ‬-‫ب‬
ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫʄ‫ڲ‬ ɼǷ‫ࢫﻓﻘﺮة‬301ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɁ ɱࢫȯɛࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɜȉȆȷ ࢫȆɱȳȻ Ƿ
ࢫɼǷࢫɑɛȄɽɦȄࢫɯ ɡȨ ȉࢫɰ ؈ɳɮȕǺ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɑʊɮȡ ࢫȑ ɛȆɐȖࢫɵ ʆǷࢫ،ȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄ
.2Ȇ‫ڈ‬٬Ȇȼ ‫ﻓ‬Ǽȉࢫɰ ɽɭɽɜʆࢫɯ ‫ﺛ‬،ȲȄȳ ȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫȓɮǾȄȮࢫɼǷࢫȓȗɛǺɭࢫș ɱȆɠࢫȆɮ ɺɭࢫȓɘʊɋɽɦȄࢫɼǷࢫȓɳɺ‫ם‬
ࢫȆɸ‫ف‬؄ȗɏȄࢫɪ ȉ֗Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬Ⱦ Ȇȫ ࢫɰ ɽɱȆɜȉࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ؇ɜʆࢫɯ ɦࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫȥ ȗɴȗȸ ɲ
ࢫȄȱɟɼࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬Ȅࢫ‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɨɦࢫȓɭȆɐɦȄࢫɬȆɢȧ‫ כ‬ɼࢫǽȮȆȍ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȵɡȕȳȕ
.ɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄ

ࢫȈ ȆȗɡɦȄࢫɵ ɭ '' ‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅࡧȳȸ ɦȄ ''ࢫɰ Ȅɽɳɏࢫș Ȩ ȕࢫɑȊȄȳ ɦȄࢫȈ ȆȍɦȄࢫʏࢭࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫ֗ɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅ 11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ117ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-1
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗''ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧȓȍɛȄȳɭ ''ࢫɰ Ȅɽɳɏࢫș Ȩ ȕࢫȶ ȮȆȸ ɦȄ
ࡧȓȸ ȷ Ǻɭࡧʏࡩࡧș ɱȆɠࡧȓɘȿ ࡧȓʆǸȉࡧɪ ɮɐʇࡧɵ ɭࡧɪ ɠ » :ࢫʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɀ ɱࢫȆɸȲɼȯȍɗࢫ2‫و‬1/302ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫȆɭǷࢫ1/301ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫȄȱɸ ࢫ-2
ࡧɰ ɽ ɡ ʆࡧɰ Ƿࡧɰ ɼȮࡧȆ‫ ٕڈ‬ɗࡧɪ ɮɐʇࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬ȄࡧȲȄȳȷ ǸȉࡧȓʊȎɳȡ ǷࡧȮֺ ȉࡧʏࡩࡧɰ ɽ ɮʊɜʆࡧɰ ؈ʈȳǾȄȵȡ ࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧɼǷࡧȑ ɱȆȡ Ƿࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧǴַ Ȯ‫ࡧ ל‬ʏࡩࡧɎȳȻ ࡧɼǷࡧʄ‫ڲ‬ȮǷɼ
ࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧȲȄȳȷ ‫ࡧ כ‬ɷȱ ‫ࡧ٭ڈ‬ʄ‫ڲ‬ȮǷࡧȄȰǻɼࡧ֗ȲȆɳʆȮࡧ10.000ࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧ500ࡧɵ ɭࡧȓɭȄȳɔȌɼࡧȔ Ȅɽ ɳȷ ࡧȹ ɮȫ ࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧɰ ؈ȗɴȷ ࡧɵ ɭࡧȹ Ȏ‫ݍ ݰ‬Ȇȉࡧȑ ɛȆɐʇ .ɣ ɦȰࡧɻɦࡧַɽ Ȭ ɭ
.«ȲȆɳʆȮࡧ1500ࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧ500ࡧɵ ɭࡧȓɭȄȳɔȌɼࡧɰ ؈ȗɴȷ ࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧȳ ɺȻ Ƿࡧȓțֺ țࡧɵ ɭࡧȹ Ȏ‫ݍ ݰ‬Ȇȉࡧȓȋɽ ɜɐɦȄࡧɰ ɽ ɡ ȗɗࡧȳ ǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧʏࡩࡧɰ ɽ ɮʊɜʆࡧɰ ؈ʈȳǾȄȵȡ
105
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ
ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɦȆȉࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧɬȄ‫ق‬؅ɦȄࡧɚ ȆɈ ɱࡧɑʊȷ ɽ ȕ
ࢫɬ‫ق‬؅ɨȕࢫɵ ʆǷࢫ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɬɽɜʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊȷ Ȇȷ ‫ࢫ כ‬ȯɏȄɽɜɦȄࢫɵ ɭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳ ȸ ɦȄࢫ‫ف‬؄ȗɐȖ
ࢫ.ɯ ɺɐɭࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫȓȍȷ ȆɳɮȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɑɨɈ ȗȕɼࢫ֗ȆɺɦࢫȯɺɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɵ ǾȆȋȵɦȆȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ɪ ɠࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɊ Ȇɘ‫ݍݰ‬Ȇȉ
ࢫɑɭࢫȓɜȝɦȄࢫɝ ɨȫ ࢫʏࢭࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ɭɼࢫ֗ɰ ȆɮȗɡɦȄࢫʎɇ ࢫɯ ɸȲȄȳ ȷ ȄࢫǴȆɜȉȄࢫʏࢭࢫɵ ǾȆȋȵɦȄࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ࢫם‬ȓʆȆɮȧ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆȉȆȣ ʆǻࢫȹ ɡɐɳʆࢫʅ ȱɦȄࢫȳɭ‫֗ࢫ כ‬ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȶ ɼǹȲɼࢫɵ ǾȆȋȵɦȄࢫɵ ɭࢫȮȯɏࢫ‫ف‬؄ɟǷࢫȑ ɨ‫ࢫݍݨ‬ɻɐɭࢫɰ ؈ɨɭȆɐ ‫اﳌﺘ‬
.ɷȲȆɸȮȴȄɼࢫ‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫȮȆɀ ȗɛ‫ט‬
ࢫɚ ȆɈ ɳɦȄࢫ ɻɨɮȼ ʇࢫ Ȇɭࢫ ȯʆȯȨ ȕࢫ ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ȓʈȳ ȸ ɦȆȉࢫ ɞ ɽɳȍɦȄࢫ ɬȄ‫ق‬؅ɦȄࢫ ɚ ȆɈ ɱࢫ ɵ ɭࢫ Ȇɳɸ ࢫ ȯɀ ɜʆ
(ɤ ɼ‫ࢫ כ‬Ɏȳ ‫ࢫ)اﻟﻔ‬ɵ ǾȆȋȵɦȆȉࢫȓɜɨɐ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄɼࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ɀ ɳʆࢫʅ ȱɦȄɼࢫ֗ɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱɺɦࢫʏ‫ڤ‬ɽɃ ɽ ‫ם‬Ȅ
ࢫɚ ȆɈ ɳɦȄࢫȄ‫ف‬؈ȫ Ƿɼ (ʎɲȆȝɦȄࢫɎȳɘɦȄ)ࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɰ ؈ɨɮȼ ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɯ ɸɼࢫ‫ ܨݵظ ۜܣ‬ɦȄࢫɚ ȆɈ ɳɦȄࢫȄȱɟɼ
.(ȟ ɦȆȝɦȄࢫɎȳɘɦȄ)ࢫɻɦࢫ‫ ۚܣ‬ɭȵɦȄ
ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɎȳɘɦȄ
ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɦȆȉࡧɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࡧʏ‫ڤ‬ɽ Ƀ ɽ ‫ם‬Ȅࡧɚ ȆɈ ɳɦȄ
ࢫɝ ȕȆɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɪ Ȩ ɭࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࢫʏ‫ڤ‬ɽɃ ɽ‫ם‬Ȅࢫɚ ȆɈ ɳɦȆȉࢫȯɀ ɜʆ
ࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫɑǿȆɛɽɦȄࢫɵ ɭࢫȆɸ‫ف‬؈ɓɼࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅ֗ǴȆɮȷ ‫֗ࢫ כ‬Ȕ ȆɱȆʊȍɦȄࢫɪ ɠࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬ȄࢫɷȆɄ ȗɜɭɼࢫ .‫اﻟﺒﻨﻚ‬
ࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫȮȄȯɐȖࢫʏࢭࢫȓɱȲȆɜ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫș ɘɨȗȫ Ȅ .Ȅȳ ȷ ࢫȯɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɻȕֺ ɭȆɐɭɼࢫ֗ɻȕȆʊɨɮɏࢫ֗‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ‬
ȓɭȆɏࢫȓɘɀ ȉࢫȆɸȮȯȧ ࢫɵ ɭࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭɼࢫ֗ȆɺɦࢫɷȯʆȯȨ ȕࢫʏࢭࢫɑȷ ɼࢫɵ ɭࢫȆ‫ ٔڈ‬ɮɗࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳ ȸ ɦȄࢫȆɺɨɮȼ ʇࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄɼ
.(‫ࢫ)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɪ ȝɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɪ ɀ ɘʆࢫɯ ɦࢫɵ ɭࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭɼ (‫)أوﻻ‬
‫ࡧاﳌﻘﺎرﻧﺔ‬Ȕ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࡧɅ ɐȊࡧʏࡩࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɨɦࡧʏ‫ڤ‬ɽ Ƀ ɽ ‫ם‬Ȅࡧɚ ȆɈ ɳɦȄࡧ-‫أوﻻ‬
ࢫə ɨȗȬ ʆࢫȄȱɸɼࢫ، ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɪ Ȩ ɭࢫɰ ɽɢȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫ،1ʏ‫ڤ‬ɽɃ ɽ‫ם‬Ȅࢫɚ ȆɈ ɳɦȆȉࢫȯɀ ɜɱ
2

:ȳȫ ǵࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɑʉȳȼ Ȗࢫɵ ɭ


ʅ Ȳɽ ȸ ɦȄࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧʏࡩࡧȓʈȳȸ ɨɦࡧʏ‫ڤ‬ɽ Ƀ ɽ ‫ם‬Ȅࡧɚ ȆɈ ɳɦȄ -‫أ‬
ࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɮȨ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫǴȆʊȻ ‫ כ‬ɼࢫɤ Ȇɐɗ‫ࢫ כ‬ɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫɎȳ ȼ ‫ם‬ȄࢫȮȯȧ
:ʏࢭࢫɪ ȝɮȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫ3ɼࢫ2ࢫȮȄɽ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɣ ɦȰɼࢫȦɽɃ ɽȉࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ

:‫ف‬؈ʆȆɐ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɵ ɭɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȲȆɇ ǻࢫʏࢭࢫɑɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɑǿȆɛɽɦȄɼࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄࢫɰ ؈ȍʆࢫȲȆʊɐɭࢫȯʆȯȨ ȗɦࢫȓɘɨȗȬ ɭࢫȑ ʊɦȆȷ ǷࢫɻɜɘɦȄࢫȯɮȗɏȄࢫ-1
ࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄɼࢫɑǿȆɛɽɦȄࢫə ɨȗȬ ‫ࢫם‬ȓʊɱȆʊȉࢫȔ ֺ ʊɀ ɘȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɬɽɜȕɼࢫʎɲȆ‫ࢫ כם‬ɻɜɘɦȄࢫȆɸȯ ɮȗɏȄࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ :ȮȄȯɐȗɦȄࢫȓɜʈȳɇ ࢫɼǷࢫȓʊǾȆɀ ȧ‫ࢫ ל‬ȓɜʈȳɈ ɦȄ -‫أ‬
ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫȆ‫ ْڈ‬ɇ Ȇȧ ǻࢫȑ ȣ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫǴ‫ࢫء ۜܣ‬ɪ ɠࢫɰ ǷࢫȲȆʊɐ‫ם‬ȄࢫȄȱ ɸࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫȟ ʊȧ ࢫʅ ȳȸ ʉɽȸ ɦȄࢫɻɜɘɦȄࢫȆɸȯɮȗɏȄࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫɑǿȆɛɽɨɦࢫȓʊɏɽɃ ɽ‫ם‬ȄࢫȓɐʊȍɈ ɦȄࢫɼǷࢫȓʆ‫ق‬؈ʊɮȗɦȄࢫȓɜʈȳɈ ɦȄ -‫ب‬
ࢫɵ ɭࢫȆɭȆɮȕࢫɤ ɽɺȣ ɭࢫɼǷࢫɖ ɼȳɐɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɣ ɦȰࢫɰ ɽɢʆࢫɰ ǷࢫɆ ȳȼ Ȋࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫַɽɮȼ ɭࢫɰ ɽɢʆࢫɰ ɽȋȵɦȄࢫɑɭࢫɻɨɭȆɐȖࢫɰ Ȇȉǻࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɻɨɮɐʇ
ࢫȆɄ ɐȊࢫȆɮɺɄ ɐȊࢫɪ ɮɡʆࢫȟ ʊȧ ࢫ،Ȇɐɭࢫɵ ʈȲȆʊɐ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɺɮɌ ɐɭࢫȔ ȯ ɮȗɏȄࢫȯɜɗࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦࢫȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ɱȄɽɜɦȄࢫȆɭǷ.Ȳɽɺɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫɪ ȍɛ
.ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɂ ȳɓɼࢫɝ ɘȗʆࢫַ ȆɐɗࢫȆɭȆɌ ɱࢫֺ ɡȼ ɭ
ࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗Ⱦ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫɬɽɨȉȯɦȄࢫȓȡȲȮࢫɪ ʊɳɦࢫȒȳɟȱɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ‫ ﺛﺎﺋ‬:ȳɌ ɱȄࢫ–
.25Ⱦ ࢫ֗2004،‫دﻣﺸﻖ‬
ࢫɰ ɼȯȉࢫ֗(ɰ ȆɳȍɦɼࢫȄȳ ȸ ʉɽȷ ࢫ֗ɒ Ȳɽȍɮȸ ɟɽɦࢫ֗Ȇȸ ɲȳɗࢫ֗Ȇɢʊ‫ݏݨ‬ȉ)ࢫɰ ȲȆɜ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫȓȷ ȄȲȮࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ֗ɯ ʊɐɲࢫȑ ɔȍɔɭ :ȆɄ ʆǷࢫȳɌ ɱǷ
.95Ⱦ ࢫ֗1997ࢫ֗Ȕ ɼ‫ف‬؈ȉࢫ֗ȳȼ ɲࢫȲȄȮ
2
- PRADEL Jean & DANTI Jean, Droit pénal spécial-Droit des affaires, CUJAS, Paris, 2010, p222
106
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɵ ɭɼࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȒȲȄȮǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɯ ǾȆɜɦȄࢫȳʆȯ‫ם‬Ȅࢫַ ǻࢫȆ‫٭ڈ‬Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɖ ȳɐʇࢫַ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɮɛȳ‫ם‬ȄࢫɑǿȄȮɽɦȄɼࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅ -1


ࢫȔ ַ Ȇȧ ࢫʏࢭࢫַ ǻࢫɯ ɛȳ‫ם‬Ȅࢫɯ ɛȳɦȄࢫȑ ȧ Ȇȿ ࢫȔ ȄȮɽȡ ɽɭࢫɼǸȕȆȉȆȸ ȧ ࢫȓɮʊɛࢫɵ ɨɐȖࢫַɼࢫַ֗ɽȿ ǷࢫɻɭȆɜɭࢫɬɽɜʆ
.ȓʊǾȆɳȞȗȷ Ȅ
ࢫɵ ǾȄȵ ‫ݍݵ‬Ȅࢫȑ ȧ Ȇȿ ࢫȓʈɽɸࢫɵ ɨɐȖࢫַɼࢫȆɸ‫ف‬؈ȡ Ǹȕࢫɣ ɳȍɨɦࢫɵ ɡɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫȓʆȯʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ǾȄȵ ‫ݍݵ‬Ȅ -2
.ɻȕȄȮɽȡ ɽɭࢫȓɮʊɛɼࢫȓʆȯʆȯ‫ݍݰ‬Ȅ
ࢫȓɜʈȳɇ ࢫ ȓʆǸȉࢫ ɯ ‫ ْڈ‬ɘʊɋɼࢫ ɼǷࢫ ɯ ‫ ْڈ‬ɘȿ ࢫ ɯ ɡȨ ȉࢫ ɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ʏࢭࢫ ɰ ɽɨɭȆɐɦȄࢫ ɻʊɨɏࢫ ɑɨɈ ʆࢫ Ȇɭࢫ ɪ ɠ -3
ࢫȆɮɟࢫ֗ȲȆɮȝȘȷ ‫ࢫ ט‬Ȕ ȄȮȆɺȻ ɼࢫȔ ֺ ȷ Ȅȳ ‫ם‬ȄɼࢫȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬ȄɼࢫȔ ֺ ‫ ܦݨ‬ɦȄɼࢫȳȕȆɗȯɦȄࢫȮɽʊɛࢫȄȱɸࢫɪ ɮȼ ʉɼ֗ș ɱȆɠ
.ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɯ ɸȲɽɭǷɼࢫɯ ‫ٮڈ‬ȆɏȄȯʆǼȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɭࢫɪ ɠࢫɼࢫɯ ɺɦȄɽɭǷɼࢫɰ ؈ɨɭȆɐȗ‫ם‬ȄࢫǴȆɮȷ ǷࢫȆɄ ʆǷࢫɪ ɮȼ ʇ
ࢫɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࢫʏ‫ڤ‬ɽɃ ɽ‫ם‬Ȅࢫɚ ȆɈ ɳɦȄࢫȯʆȯȨ ȕࢫʏࢭࢫɑȷ ɼࢫ֗ʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫɍ ȧֺ ɱࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫɵ ɭ
.ȓɛȯȉࢫɷȮȯȧ ɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉ
:ʎɲȆɳȍɨɦȄࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧʏࡩࡧȓʈȳȸ ɨɦࡧʏ‫ڤ‬ɽ Ƀ ɽ ‫ם‬Ȅࡧɚ ȆɈ ɳɦȄ –‫ب‬
ࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ1956ࢫȓɳȸ ɦࢫ6ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫȓȝɦȆȝɦȄɼࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫʎɲȆɳȍɨɦȆɏȳȼ ‫ם‬ȄࢫɁ ɱ
:ʏࢭࢫɪ ȝɮȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼ1ȓɜɨɈ ‫ם‬Ȅࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɪ Ȩ ɭࢫɰ ɽɢȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ
.ɯ ɸȲɽɭǷɼࢫɯ ɺɦȄɽɭǷɼࢫɵ ǾȆȋȵɦȄࢫǴȆɮȷ ǷࢫȄȱɟɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ȷ Ȅȳ ‫ם‬ȄɼࢫȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬Ȅɼࢫȳ ȕȆɗȯɦȄࢫȮɽʊɛ -1
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɝ ȍɈ ɳʆࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ȹ ɘɱɼࢫɻɨʊɟɼࢫɼǷࢫȳʆȯ‫ם‬Ȅࢫַ ǻࢫȆ‫٭ڈ‬Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɖ ȳɐʇࢫַ ࢫȟ ʊȧ ࢫȓɮɛȳɭࢫɑǿȄȮɼɼࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ -2
.2ɬȆɛȲǷࢫș Ȩ ȕࢫȒȳȡ Ǻ‫ם‬Ȅࢫȓʆȯʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ǾȄȵ ‫ݍݵ‬Ȅ
:‫ࡧاﻟﻘﺎﻧﻮنࡧاﳌﺼﺮي‬ʏࡩࡧȓʈȳȸ ɨɦࡧʏ‫ڤ‬ɽ Ƀ ɽ ‫ם‬Ȅࡧɚ ȆɈ ɳɦȄ –‫ت‬
ࢫɣ ɨȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ100ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅɼࢫ97ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫȯɜɦࢫ
:ʏࢭࢫȓɨȝɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɪ Ȩ ɭࢫɰ ɽɢȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅ
ࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬ȄࢫȄȱɟɼࢫ ،ɞ ɽɳȍɦȄࢫʏࢭࢫɯ ‫ ٔڈ‬ǾȄȵ ȫ ɼࢫɯ ‫ٮڈ‬ȆɱȆɭǷɼࢫɯ ɺɐǿȄȮɼɼǴֺ ɮɐɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ -1
.3ȳȻ Ȇȍɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȳ Ȼ Ȇȍɭࢫɝ ʈȳɈ ȉࢫȆ‫ ٔڈ‬ɏࢫȔ ȆɱȆʊȉࢫǴȆɈ ɏǻɼࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ȴɽȣ ʆࢫַɼࢫȓʈȳȷ
ࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫɵ ǾȄȵ ‫ݍݵ‬ȄࢫɼǷࢫȔ ȆɱȆɭ‫ࢫ כ‬ɼǷࢫɯ ɺɐǿȄȮɼࢫɼǷࢫɯ ‫ٮڈ‬ȆȉȆȸ ȧ ࢫɼǷࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫǴֺ ɮɏࢫȔ ȆɱȆʊȉࢫɼǷࢫȔ Ȇɭɽɨɐɭ -2
.4ɯ ‫ ֺٮڈ‬ɭȆɐɭࢫɼǷࢫɯ ‫٭ڈ‬

ࡧɣ ɳȍɦȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ » :ʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ2002ࢫȓɳȸ ɦࢫɻȕֺ ‫ﻳ‬ȯɐȖɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ72ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɁ ɱࢫȟ ʊȧ ࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬Ɏȳȼ ‫ם‬ȄࢫɻɐȍȕȄࢫ‫ݤݮ‬ɳɦȄࢫȹ ɘɱࢫ-1
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«...Ȕ ȆȉȆȸ ȧ ࡧɑ ʊɮ‫ࡧݍݨ‬ȓɭȆȗɦȄࡧȓʈȳȸ ɦȄࡧȒȆɏ Ȅȳɭ
ࡧȲȆȣ ʆǻࡧȯ ɜɏ ࡧɰ Ƿࡧȟ ʊȧ ɼ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫ1986/03/04ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫ69ࢫɯ ɛȲࢫɯ ɡȧ ࢫʏࢭࢫȔ ɼ‫ف‬؈ȉࢫʏࢭࢫȓɨ‫ ݀ݨ‬ȗȸ ‫ם‬ȄࢫȲɽɭ‫ع ۜܣࢫ כ‬ȆɛࢫȲȄȳ ɛࢫʏࢭࢫǴȆȡ ࢫ-2
ࡧɻɦࡧȓʈȳȸ ɦȄࡧɝ ʊɜȨ ȕࡧɚ ɼȯ ɳɀ ɦȆȉࡧɎ Ȇɘȗɱ‫ࡧ ט‬ɵ ɭࡧȳȡ Ǹȗȸ ‫ם‬Ȅࡧɰ ؈ɡɮȕࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧȓɗȆɃ ׁ Ȇȉࡧȳȡ Ǻ‫ם‬Ȅࡧɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࡧɬȵɨʆࡧʅ ȯ ʆȯ ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧɚ ɼȯ ɳɀ ɦȄ
ࡧɼǷࡧɎ Ȇɘȗɱ‫ࡧ ט‬ɰ ؈ɭǸȕࡧȑ ȡ Ȅɽ ȉࡧɪ ȫ ȄࡧȄȰǻࡧɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࡧɤ Ȇȸ ʋɗࡧ֗Ȕ Ȇʈɽ ȗȨ ‫ם‬Ȅࡧɷȱ ɸࡧȓɭֺ ȷ ࡧɍ ɘȧ ɼࡧȓȷ Ȅȳȧ ࡧɰ ؈ɭǸȕࡧȓȿ Ȇȫ ࡧȒȲɽ ɀ ȋɼ
ࡧȓȣ ʊȘɱࡧɝ ʊɜȨ ȗȉࡧɬ‫ق‬؅ɨʆࡧɻɱֿ ࡧ֗ǸɈ ȫ ࡧʅ Ƿࡧɻɜȧ ࡧʏࡩࡧș Ȏȝʆࡧɯ ɦࡧɽ ɦɼࡧɤ Ȇȸ ʋɗࡧɚ ɼȯ ɳɀ ɦȄࡧȔ Ȇʈɽ ȗȨ ɭࡧȓɭֺ ȷ ࡧɍ ɘȧ ...ɻɳɡɦࡧȓʈȳȸ ɦȄ
ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«...
.27Ⱦ ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ǾȆț :ȆɄ ʆǷࢫȳɌ
 ɱǷࢫ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88 ‫ࢫرﻗﻢ‬ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭ97ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ-3
ࢫ1990ࢫȓɳȸ ɦࢫ205ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫȓʊɱȆȝɦȄɼࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ɰ ȆȕȮȆ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȕȮȆ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȕȆɸࢫɪ ȉȆɜʈɼࢫ֗ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ100 ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-4
.ʄ‫ڧ‬ɨ‫ם‬Ȅ
107
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧʏࡩࡧȓʈȳȸ ɦȆȉࡧɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࡧʏ‫ڤ‬ɽ Ƀ ɽ ‫ם‬Ȅࡧɚ ȆɈ ɳɦȄࡧ-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬


ࢫɯ ȷ ‫ف‬؈‫ם‬ɼࢫ ɎɽɃ ɽ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫɪ ɀ ɘʆࢫɯ ɦࢫ ،ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ɮɨɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫə ɨȗȬ ɭࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ȯȣ ɱ
ࢫȒȲȆȻ ׁ Ȇȉࢫɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȆȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ25ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫʃɘȗɟ Ȇɗࢫ֗ɻɦࢫȓɜʊɛȮࢫȮɼȯȧ
ࢫȲȆɇ ǻࢫʏࢭࢫȒȲȄȮ‫ࢫ ל‬ȹ ɨȣ ɭࢫǴȆɄ ɏǷࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɑɨɈ ȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬ȄɼࢫɑǿȆɛɽɦȄࢫʏࢭࢫɪ ȝɮȗ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳ ȸ ɦȄࢫɪ Ȩ ɭࢫʄ‫ڲ‬ǻ
.1ɯ ‫ٮڈ‬ȯɺɏ
ࢫȲȆɇ ȄࢫɑɃ ɽȉࢫʃɘȗɟȄࢫɪ ȉࢫ֗ɬȆɌ ɳɦȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫȓɨȫ Ȅ‫ﺪ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄࢫȮȄȯɐȗȉࢫɯ ɜʆࢫɯ ɦࢫɰ Ȱǻ
ࢫȯɛࢫ֗Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ɣ ɳȍɦȄࢫɬ‫ق‬؅ɨʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄɼࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫȳɀ Ȩ ɗࢫ֗ʎȌȆȣ ʆȄࢫə ɛɽ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫɰ ɽɢʆࢫȆɮȋȲ.‫ﻋﺎﻣﻠﮫ‬
ࢫə ɛɽ‫ם‬Ȅࢫȹ ɘɱࢫȯȣ ɱ .ɪ ȍɜȗȸ ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫȯȣ ȗȸ Ȗࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇʊɨɮɐɨɦࢫȑ ɏɽȗȸ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɁ ɳɦȄࢫ‫ﻳﺠﻌﻞ‬
.3Ȕ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ57ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫʏࢭࢫ2‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɎȳȼ ɮɨɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉ
ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ
ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɦȆȉࡧɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࡧ‫ ܨ ݵظ ۜܣ‬ɦȄࡧɚ ȆɈ ɳɦȄ
ࢫɰ ؈ɐɭࢫɪ ɮɐȊࢫɬȆʊɜɦȄࢫɵ ɏࢫɣ ɳȍɦȄࢫɑɳȗɮʆࢫɻȍȡ ɽɮȉࢫ‫ ۗܣ‬ɨȷ ࢫɬȄ‫ق‬؅ɦȄ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɰ ǻ
ࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫɪ ȉȆɜʈɼࢫ،ɻǾֺ ɮɐȊࢫȓɜɨɐȗɭࢫȓɳʊɐɭࢫȔ ȆɱȆʊȉࢫɼǷࢫȔ ȆɭɽɨɐɭࢫɼǷࢫɑǿȆɛɼࢫɵ ɏࢫǴȆȼ ɗׁ Ȇʊɗࢫɪ ȝɮȗ‫ם‬Ȅ
(‫ࢫ)أوﻻ‬ɣ ɳȍɦȄࢫȆɮɸࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ȆɗȳɈ ɗࢫɰ Ȱǻ.ȓʈȳȸ ɦȄࢫɷȱɸࢫɍ ɘȧ ࢫʏࢭࢫɪ ʊɮɐɨɦࢫɝ ȧ
.(‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ȓʈȳȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫȯʊɘȗȸ ‫ם‬Ȅࢫɪ ʊɮɐɦȄɼࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬ‫ق‬؅ɨ‫ם‬Ȅ
ȓʈȳ ȸ ɦȆȉࡧɬ‫ق‬؅ɨ‫ם‬Ȅࡧɣ ɳȍɦȄ -‫أوﻻ‬
ࡧɣ ɳȍɦȄࡧə ʈȳɐȖࡧ-‫أ‬
ࡧǴȄȳ ȡ ǻࡧʏࡩࡧȆɺɇ Ȇȼ ɲࡧɪ ȝɮȗʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓʈɽ ɳɐ‫ם‬ȄࡧȾ Ȇ‫ࡧ כ ܧ ݵ‬ɣ ɨȕ» :Ȇ‫ ٰڈ‬Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫș ɗȳɏࢫȯɜɦ
ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɣ ɳȍɦȄࡧȓɘȿ ࡧȓɗȆɃ ǻࡧɵ ɡɮʆࡧַ ࡧɻʊɨɏɼࡧ֗ȓʊȸ ʋǾȲɼ ȒȮȆȗɐɭࡧȓɳɺɭࡧȓɘɀ ȉࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࡧȔ ȆʊɨɮɐɦȄ
.«ȓʊɃ ȳɏ ࡧȓɘɀ ȉࡧȔ ȆʊɨɮɐɦȄࡧɷȱ ɸࡧȶ ȲȆɮʆࡧɵ ɭ
ࡧȓʊɜʊɜ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧɤ ɽ ȿ ‫ࡧ כ‬ɪ ʈɽ Ȩ ȕࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȒȲȮȆɛࡧȓʆȯ ɜɱࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻɭ » :Ȇ‫ ٰڈ‬Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɄ ʆǷࢫș ɗȳɏࢫȆɮɟ
ࡧȮɽ ɜɳɦȄ–ࡧ‫ف‬؈ȍɐȖࡧ Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧ ɝ ɨɈ ɱࡧ ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧ ȓɦɽ ʊȸ ɦȄࡧ ɤ ɽ ȿ Ǹʁɦǻࡧ ȓʆȯ ɜɳɦȄࡧ ɤ ɽ ȿ ‫ כ‬ɼ֗ȓʆȯ ɜɱࡧ ɤ ɽ ȿ Ǹʁɦǻ
.4«ʎɭɽ ɜɦȄࡧȮȆɀ ȗɛ‫ࡧ ט‬ʏࡩࡧɰ ȆɮȗǾ‫ ט‬ɼࡧȯ ɜɳɦȄࡧɰ ɼǺȻ ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɵ ɮʊɺ‫ם‬Ȅࡧɣ ɦȱ ɟࡧɽ ɸɼ ࡧ-‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
ࡧȒȲɽ ɀ ȉࡧʄ‫ڲ‬ɽȗȕࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅ» :Ȇ‫ ٰڈ‬Ǹȉࢫ2001ࢫɬȆɐɦࢫ28ɯ ɛȲࢫʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫȯɜɳɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫȆɺɗȳɏ
ࡧȓʊɗȳɀ ɭࡧȔ Ȇʊɨɮɏ ࡧʏࡩࡧȆɸȲȆɮȝȘȷ ַ ࡧ‫ف‬؈ɗɽ ȗɦȄࡧɑǿȄȮɼࡧɪ ȡ‫ ׀‬ɦɼࡧȑ ɨɈ ɦȄࡧș Ȩ ȕࡧɑǿȄȮɽ ɦȄࡧɤ ɽ ȍɛࡧȓʆȮȆʊȗɏ Ȅ
.«Ⱦ Ȇ‫ݍ ݵ‬ȄࡧȆ‫٭ڈ‬Ȇȸ ‫ݍ ݰ‬
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅ11-03ࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ25ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫȳ Ɍ ɱȄࢫ-1
2
- LUCAS Marie-Paule, Droit pénal des affaires, op.cit, p357
- JEREZ Olivier, Le secret bancaire, op.cit, p20.
- RAPPO Aurelia, « Les fondements juridiques actuels du secret bancaire», op.cit, p36.
3
www.legifrance.gouv.fr.‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ57ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ -
 ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ֗ȳʆȯɱࢫȶ ȆȍȕȲǷ :ɵ ɏࢫֺ ɜɱࢫ -4
ࢫȒȮȆɺȻ ࢫɪ ʊɳɦࢫȒȳɟȱɭࢫ֗Ȇ‫ڈ‬٬Ȇȼ ɗǻࢫɵ ɏࢫȓȍȕ‫ف‬؅‫ם‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬ȄɼࢫǷȯȍ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫȆɭࢫȓʊɗȳɀ
.60Ⱦ ֗ࢫ2007֗ɼȴɼࢫʅ ‫ق‬؈ȕࢫ֗ʅ ȳɮɐɭࢫȮɽɦɽɭࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ɤ ȆɮɏǷࢫɰ ɽɱȆɛࢫɎȳɗࢫ֗ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫ‫ف‬؈ȗȸ ȡ Ȇ‫ם‬Ȅ
108
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࡧɤ Ȇɮɏ‫ࡧ כ‬ȓȷ ȲȆɮɮȉࡧȆɺɦࡧɁ ȫȳʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓɟȳȼ ɦȄ»:ʎɲȮȲ‫ ࢫ כ‬ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫɣ ɳȍɦȆȉࢫȯɀ ɜʈɼ
ࡧʏࡩࡧɪ ɮɐɦȆȉࡧɻɦࡧɁ ȫȳ‫ם‬Ȅࡧ‫ ۗܣ‬ɳȡ‫ࡧ כ‬ɣ ɳȍɦȄࡧɎȳɗࡧɣ ɦȰࡧʏࡩࡧȆɮȉࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸࡧɬȆɢȧ Ƿࡧɝ ɗɼࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆɺɐɄ ȫ Ƿࢫȯɜɗࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɷȱɸࢫɎɽɄ ‫ࢫݍݵ‬ȓ ȍȸ ɴɦȆȋɼ.1«‫اﳌﻤﻠﻜﺔ‬
ࢫȆ‫ם‬Ȇɇ ࢫȓʊȎɳȡ‫ כ‬ɼࢫȓʊɳɇɽɦȄࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫ‫ق‬؈ʊɮȕࢫɰ ɼȮࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࢫɬȆɏࢫɻȡ ɽȉࢫʎɲȮȲ‫כ‬
.2ɰ ȮȲ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫȆɺɇ Ȇȼ ɲࢫȶ ȲȆɮȕࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿ
 ɦȄࢫə ʊɨȸ ȘɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ121ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɻȗɗȳɏࢫȯɜɗࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫʏࢭࢫȆɭǷ
ࢫȲȮȆɀ
ࡧȾ Ȇ‫ݍ ݵ‬ȄࡧȆ‫٭ڈ‬Ȇȸ ‫ࡧݍ ݰ‬ɪ ɮɐȗȸ Ȗࡧɰ Ƿࡧ‫؟ ۜܣ‬Ȇȷ ‫ࡧ כ‬Ȇɺɏɽ Ƀ ɽ ɭࡧȓȸ ȷ Ǻɭࡧɪ ɠࡧɽ ɸ »:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɮɟ ࢫ1963ࢫȓɳȷ
ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɑɄ ȫ Ȅࢫ1964ࢫȓɳȷ ࢫʏࢭɼ «Ȳɽ ɺɮ‫ݍݨ‬Ȅࡧɵ ɭࡧȆɸȆɜɨȗȕࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ə ʊɨȸ ȘɦȄࡧȔ Ȇʊɨɮɏ ࡧʏࡩ
.‫ق‬؈ʊɮȕࢫɰ ɼȯȉࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦࢫɰ ȆɳȍɦࢫʏࢭࢫȓɨɭȆɐɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɠࢫȳ ɟȱɦȄࢫɝ ȉȆȸ ɦȄ
ࢫȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɠࢫȓɳɺ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦࢫ1956ࢫȓɳȸ ɦࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɑɄ ȫ Ƿɼ
ࢫɰ ǷࢫɆ ȳȻ ࢫ֗ȓʊȎɳȡ ǷࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦࢫɎȳɗࢫʏ‫ ۘܣࢫ ۂ‬ɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬ȄɼࢫȓɨɘɔɭࢫȔ ȆɠȳȻ ࢫɪ ɢȻ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ Ȇɳȍɦࢫʏࢭ
.3ȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫȳ ʈȴɼࢫɵ ɭࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȓɜɗȄɽɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊȎɳȡ‫ כ‬ɼࢫȓʊɱȆɳȍɨɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɪ ɀ Ȩ ȗȕ
ࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫʅ ȱɦȄࢫɪ ɢȼ ɦȄࢫɉ ɜɗࢫȳɟȰࢫɪ ȉࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɖ ȳɐʇࢫɯ ɨɗࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ɮɨɦȓȍȸ ɴɦȆȋɼ
ࡧȹ ȷ Ǻȕࡧɰ Ƿࡧȑ ȣ ʆ » :ࢫʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ83ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɁ ɱࢫȟ ʊȧ ࢫɻ ʊɨɏࢫɰ ɽɢȕ
ࡧȓɮɸȆȸ ɭࡧ Ȕ ȆɠȳȻ ࡧ ɪ ɢȻ ࡧ ʏࡩࡧ ʅ ȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧ ɰ ɽ ɱȆɜɨɦࡧ ȓɐɃ Ȇ‫ݍ ݵ‬Ȅࡧ ȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࡧ Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࡧ ɞ ɽ ɳȍɦȄ
ࡧɁ ʊȫ‫ف‬؅ɦȄࡧɵ ɡɮʈɼࡧȓʆȯ Ƀ ȆɐȖࡧɪ ɢȻ ࡧȓʊɦȆɭࡧȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࡧɣ ɨȕࡧȰȆȬ ȕȄࡧ ɾ ɼȯ ȡ ࡧȹ ɨȣ ‫ם‬Ȅࡧȶ Ȳȯ ʈɼ
.4«ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȆɺɮɡȨ ʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧʏࡩࡧȓʊȎɳȡ‫ࡧ כ‬Ȕ ȆɮɸȆȸ ‫ם‬Ȇȉ

ࡧɤ ɽ ȍɛࡧ»:Ȇ‫ ٰڈ‬Ǹȉࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫș ɗȳɏࢫȆɮɟ .ɞ ɽɳȍɦȆȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ2000ࢫȓɳȸ ɦࢫ28ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭ (‫أ‬/2)ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫࢫ-1
ࡧʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࡧɣ ɳȍɦȄࡧȲȳɜʆࡧɾ ȳȫ Ƿࡧɤ Ȇɮɏ Ƿࡧʅ Ƿɼࡧɰ ȆɮȗǾ‫ࡧ ט‬ȩ ɳ‫ࡧם‬ȓʊǾȵȡ ࡧɼǷࡧȓʊɨɠࡧȒȲɽ ɀ ȉࡧȆɺɭȄȯ Ȭ ȗȷ ȄɼࡧȲɽ ɺɮ‫ݍݨ‬Ȅࡧɵ ɭࡧɑǿȄȮɽ ɦȄ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«ȓʆȆɔɦȄࡧɷȱ ɺɦࡧȆɸȲɼȯ ȿ ࡧȳ ɭȄɼǷࡧȑ ȡ ɽ ɮȉࡧȓʊɗȳɀ ɭࡧַ Ȇɮɏ ǷࡧȆɸȲȆȍȗɏ Ȅ
.689Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɽɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȯɮȨ ɭࢫ‫ࢫ ד‬ȯȍɏ :ȆɄ ʆǷࢫࢫȳ Ɍ ɱȄࢫ
.«...Ȕ ȆȉȆȸ ȧ ࡧɑʊɮ‫ࡧݍݨ‬ȓɭȆȗɦȄࡧȓʈȳȸ ɦȄࡧȒȆɏ Ȅȳɭࡧɣ ɳȍɦȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ֗ɻ ‫ﺴ‬ɘɱࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ72ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-2
ࢫɖ ȳɀ ɭࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɬȆɢȧ Ƿࢫɵ ɭࢫ‫ ۚܢ‬ȝȘȷ Ȅɼ .ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ1956ࢫȓɳȸ ɦࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-3
ࢫɰ ɽɱȆɜɦࢫ1967ࢫɬȆɐɦࢫ28ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ43ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫȯɐȊࢫȆɮʊɗࢫɑɄ ȫ Ƿࢫʅ ȱɦȄࢫ֗ʅ ȲȆɜɐɦȄɼࢫʏ‫ڤ‬Ȇɳɀ ɦȄࢫʏ‫ڤ‬ȄȲȵɦȄࢫə ʊɨȸ ȘɦȄ
.ɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ
.29Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ǾȆț :ɵ ɏࢫֺ ɜɱࢫ-
ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ29‫ࢫﻣﻜﺮر‬715ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ592ࢫɵ ɭࢫȮȄɽ‫ם‬ȄࢫȆɄ ʆǷࢫ‫ راﺟﻊ‬.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅ 11-03 ‫ࢫرﻗﻢ‬ȳɭ‫כ‬ ࢫɵ ɭࢫ83ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-4
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫اﻟﺘﺠﺎري‬
109
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɷȱɸࢫɎɽɱࢫȳɟȱʆࢫɯ ɦࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȇɗࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɷȱɸࢫɎɽɄ ‫ࢫݍݵ‬ȓȍȸ ɴɦȆȉࢫȆɭǷ


.1ȓʊɳɺ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȓȉȆɛȲࢫ‫ف‬؈ʊȸ Ȗࢫʏࢭࢫɰ ؈ɟȲȆȼ ‫ם‬ȄࢫǴȆɄ ɏ‫ࢫ כ‬ɑɄ ȫ Ƿࢫɪ ȉ
ɣ ɳȍɦȄࡧȠȲȆȫ ɼࡧɪ ȫ ȄȮࡧɵ ɭࡧʏࡩȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȳ ȸ ɦȆȉࡧɰ ɽ ɭ‫ق‬؅ɨ‫ם‬ȄࡧȾ Ȇ‫ࡧ כ ܧ ݵ‬-‫ب‬
ࢫɵ ɭࢫȑ ɨɈ ȗʆࢫʅ ȱɦȄࢫȳɭ‫֗ࢫ כ‬ɻȸ ɘɳȉࢫɻɇ Ȇȼ ɲࢫȳȻ Ȇȍʆࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫַ ࢫʅ ɽɳɐɭࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɣ ɳȍɦȄࢫɰ ǷȆɮȉ
ࢫɑɜʆࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ȑ ȡ Ȅɼࢫɰ Ǽɗࢫɣ ɦȰࢫɵ ɭɼࢫ،ɻɳɏࢫȓȉȆʊɱࢫȓɘʊɋɽɦȄࢫɷȱɸࢫȄɽȷ ȲȆɮʊɱǷࢫɻʊɨȝɮɭ
ࢫɯ ɺɮʊȸ ɜȕࢫɵ ɡɮʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫ֗Ⱦ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɷȱɸࢫɰ Ȇʊȉࢫʏࢭࢫș ɐȷ ɽȕࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫɵ ɡɦ .2ɯ ɺɜȕȆɏࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫȓȀɘɦȄࢫʏ‫ۂ‬ɼࢫ،(ɣ ɳȍɦȄࢫɪ ȫ ȄȮࢫɵ ɭࢫȾ Ȇ‫ ܧݵ‬Ƿ)ࢫȓɘʊɋɼࢫȓ ɛֺ ɏࢫɣ ɳȍɦȆȉࢫɯ ɺɈ ȋȳȕࢫȾ Ȇ‫ ܧݵ‬Ƿࢫɰ ؈ȗȀɗࢫʄ‫ڲ‬ǻ
ࢫɪ ȝɭࢫɣ ɳȍɦȆȉࢫɯ ɺɈ ȋȳȕࢫַ ࢫȾ Ȇ‫ ܧݵ‬Ƿࢫʅ Ƿ (ɣ ɳȍɦȄࢫȠȲȆȫ ࢫɵ ɭࢫȾ Ȇ‫ ܧݵ‬Ƿ)ࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȓȀɘɦȄࢫȆɭǷ.ʄ‫ڲ‬ ɼ‫כ‬
ࢫɼǷࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫȄɽɳɡɮȕࢫɯ ‫ ْڈ‬ɘʊɋɼࢫɼǷࢫɯ ɺɨɮɏࢫɼǷࢫɯ ‫ ْڈ‬ɳɺɭࢫɯ ɡȨ ȉࢫɯ ‫ ٔڈ‬ɡɦࢫ،ȓɛֺ ɐɦȄࢫɷȱɸ
.3ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳ ȸ ɦȄࢫȆɺɨɮȼ ʇࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅ
ɣ ɳȍɦȄࡧɪ ȫ ȄȮࡧɵ ɭࡧȾ Ȇ‫ ܧ ݵ‬Ƿࡧ-1
ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫ Ȇ‫ ٔڈ‬ʊȎɱࢫɯ țࢫ ،ȓɱȲȆɜ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɅ ɐȊࢫʏࢭࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɷȱɸࢫɰ ȆʊȎȕࢫ ɤ ɼȆȨ ɳȷ
.ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɀ ɱࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭ73ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫɍ ȧֺ ɱࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɰ ɽɱȆɜɨɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉ
ࢫǷ/2ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɗȳɏࢫȯɜɦɼ .«...ǴȆɈ ɏ ǻࡧɰ ؈ɜȉȆȸ ɦȄࡧɼǷࡧɰ ؈ʊɦȆ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧɣ ɳȍɦȄࡧʎʉȲȄȮǻࡧɵ ɭࡧʅ Ƿࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȳ Ɍ Ȩ ʆ» :ʏ‫ڴ‬ʆ
ࡧȓʊɀ ‫ ܨݵ‬ɦȄࡧɻȗɘɀ ȉࡧǴȄɽ ȷ ࡧɣ ɳȍɦȄࡧȒȲȄȮǻࡧȹ ɨȣ ɭࡧɽ Ʉ ɏ ࡧʅ ȲȄȮ‫» ל‬:‫"ﺑﺄﻧﮫ‬ʅ ȲȄȮ‫" ל‬،ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭ
.4«ɻʊɗࡧə ɋ ɽ ɭࡧʅ ǷࡧɼǷࡧɣ ɳȍɦࡧɬȆɏ ࡧȳ ʆȯ ɭࡧɼǷࡧʅ ȲȆȍȗɏ ȄࡧɁ ‫ ܨݵ‬ɦࡧֺ ȝɮɭࡧɻȗɘɀ ȉࡧɼǷ
ࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʏࢭࢫɰ ؈ȍɇ ȆȬ ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇ‫ ׀ ܧݵ‬ɦࢫȆɐȷ ȄɼࢫȆɭɽɺɘɭࢫ‫ ۚܢ‬ȍȕࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬Ɏȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ ǷࢫȆɳɸࢫɍ ȧֺ ʆ
.5ɯ ɺɐɛȄɽɭࢫə ɨȗȬ ɮȉࢫɰ ؈ɘɋɽ‫ם‬Ȅɼࢫɰ ؈ɨɭȆɐ ɦȄࢫɵ ʆ‫ف‬؈ȸ ‫ם‬Ȅɼࢫ،ɣ ɳȍɦȄࢫȒȲȄȮǻࢫȹ ɨȣ ɭࢫǴȆɄ ɏǷɼࢫǴȆȷ ǹȲࢫɪ ɮȼ ʋɦ
ࡧʎɭȯ Ȭ ȗȸ ɭɼࡧʅ ȳʆȯ ɭ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ2ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱɼ
.«...‫ﻃﻼﻗﺎ‬ǻࡧʏࡩȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȳ ȸ ɦȄࡧɰ Ȇɮȗɡȉࡧɰ ɽ ɭȵɨʆ...ࡧɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅ

.ࢫɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ117ࢫɼࢫ61‫و‬25ࢫȮȄɽ‫ם‬Ȅࢫ-1


ࢫɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫ– 62ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗Ȇ‫ڈ‬٬Ȇȼ ɗǻࢫɵ ɏࢫȓȍȕ‫ف‬؅‫ם‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬ȄɼࢫǷȯȍ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫȆɭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ֗ȳʆȯɱࢫȶ ȆȍȕȲǷࢫ-2
ࢫȓȡȲȮࢫɪ ʊɳɦࢫȒȳɟȱɭࢫ֗(ȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫȔ ȆʊɨɮɐȊࢫȆ‫ ْڈ‬ɛֺ ɏɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ֗ȯɭȆȧ ࢫɬȆɺɦȄ
.67ࢫȾ ࢫ֗2006ࢫ֗ȓȕǺɭࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ɰ ɽ ɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫ‫ف‬؈ȗȸ ȡ Ȇɭ
.224ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȑ ɴʈȴࢫɯ ɦȆȷ ࢫ-3
- SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p204.
.801Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɽɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȯɮȨ ɭࢫ‫ࢫ ד‬ȯȍɏ :ȆɄ ʆǷࢫȳ Ɍ ɱȄ .ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛ -4
ࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫɯ ‫ ٰڈ‬ǷࢫȲȆȍȗɏȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɣ ɳȍɦȄࢫɑɭࢫɪ ɮɏࢫȓɛֺ ɐȊࢫɰ ؈Ɉ ȍȕȳ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ȄȱɸࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɂ ȳɘʆࢫɰ Ƿࢫʏ‫ڥ‬ʊȍɈ ɦȄࢫɵ ɭࢫ-5
.ȓʈȳȸ ɦȆȉࢫȓɦɽɮȼ ‫ם‬Ȅࢫȓȿ Ȇȫ ࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȇȉࢫȓɨȿ ࢫȾ Ȇ‫כ ܧݵ‬
110
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɣ ɳȍɦȄࢫʏࢭࢫɯ ɺɘǾȆɋɼࢫȓʊɮɸǷɼࢫɰ ؈ɭȯȬ ȗȸ ‫ם‬Ȅࢫȓȡ ȲȮࢫɰ ؈ȉ‫ق‬؈ɮʆࢫɯ ɦࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫɍ ȧֺ ɱ


.ɵ ʈȳȫֽ ȆɳʊɭȯȬ ȗȸ ‫ם‬Ȅɼࢫȳʆȯ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʅ ȳȸ ʇࢫɰ Ȱǻ֗ȓʈȳ ȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ȟ ʊȧ ࢫɵ ɭ
ࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ100ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɁ ɱࢫȯɜɗࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆɭǷ
ࡧȆ‫ ࡧ٭ڈ‬ɰ ؈ɨɭȆɐɦȄɼࡧ Ȇɸȳʆȯ ɭɼ ...ࡧ ɞ ɽ ɳȍɦȄࡧ ȒȲȄȮǻࡧ ȹ ɦȆȣ ɭࡧ ǴȆɄ ɏ Ƿɼࡧ ǴȆȷ ǹȲࡧ ʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȳɌ Ȩ ʆ »:ʏ‫ڴ‬ʆ
.1«...‫إﻋﻄﺎء‬
ࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ǴַǺɸࢫȯʆȯȨ ȕࢫʏࢭࢫɑȷ ɼࢫȯɛࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫ،ȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫɁ ɱࢫɵ ɭࢫɯ ɺɘʆ
.ȓʊɘʊɋɽɦȄࢫɯ ‫ ْڈ‬ȡ ȲȮࢫș ɱȆɠࢫȆʆǷࢫ֗ɯ ‫ٮڈ‬Ȇʈɽȗȸ ɭࢫȓɗȆɢȉࢫɣ ɳȍɦȆȉࢫɰ ؈ɨɭȆɐɦȄࢫɰ ؈ɘɋɽ‫ם‬Ȅࢫɑʊɮȡ ࢫɪ ɮȼ ʋɦ
ࢫȾ Ȇ‫ כ ܧݵ‬211-03ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫כ‬ ࢫɵ ɭࢫ 117ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȮȯȧ ࢫȯɜɗࢫ ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆɭǷ
ࢫȆʆǷࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʎɘɋɽɭࢫɪ ɠࢫɪ ɮȼ ʋɦࢫ،ɣ ɳȍɦȄࢫɪ ȫ ȄȮࢫʏࢭࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȆȉࢫɰ ɽɭ‫ق‬؅ɨ‫ם‬Ȅ
.ɯ ‫ ْڈ‬ɘʊɋɼࢫȓȡ ȲȮࢫș ɱȆɠ
ɣ ɳȍɦȄࡧȠȲȆȫ ࡧɵ ɭࡧȾ Ȇ‫ ܧ ݵ‬Ƿ -2
ࢫʅ Ƿࢫɣ ɳȍɦȄࢫʏࢭࢫɰ ؈ɨɭȆɐɦȄࢫ‫ف‬؈ɓࢫɵ ʈȳȫ ǵࢫȾ Ȇ‫ ܧݵ‬Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȯȗɮʆࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬ȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦַ Ȇɱǻ
ࢫȓɜʈȳɈ ȉࢫɻɨɮɏࢫɼǷࢫɻȗɘʊɋɼࢫɼǷࢫɻȗɳɺɭࢫɯ ɡȨ ȉࢫɑɨɈ ʆࢫɵ ɭࢫʅ Ƿ֗ɪ ɮɏࢫȓɛֺ ɐȊࢫɣ ɳȍɨɦࢫɰ ؈ɐȊȆȕࢫ‫ف‬؈ɓ
ࢫ.3Ȕ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫɻʊɨɏࢫș ɀ ɱࢫȆɭࢫȄȱɸɼࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȳȻ Ȇȍɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȒȳȻ Ȇȍɭ
:ɯ ɸࢫɣ ɳȍɦȄࢫʏࢭࢫɰ ؈ɨɭȆɐɦȄࢫ‫ف‬؈ɓࢫɵ ɭࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɰ ɽɭȵɨ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇ‫ ֿ ܧݵ‬ȆɗࢫȆɺɦֺ ȫ ࢫɵ ɭ‫و‬

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ100ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫȳ Ɍ ɱȄࢫ-1


ࡧȒȲȄȮǻࡧȹ ɨȣ ɭࡧʏࡩࡧɽ Ʉ ɏ ࡧɪ ɠ...‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅࡧȳȸ ɨɦࡧɑɄ Ȭ ʆ» : ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅ 11-03 ‫ࢫرﻗﻢ‬ȳɭ‫כ‬ ࢫɵ ɭࢫ117ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫ-2
ࡧȯ ȧ Ƿࡧɰ ȆɠࡧɼǷࡧȓʊɦȆɭࡧȓȸ ȷ ǺɭࡧɼǷࡧɣ ɳȉࡧ‫ف‬؈ʊȸ Ȗࡧʏࡩࡧș ɱȆɠࡧȓɜʈȳɇ ࡧʅ Ǹȉࡧɞ ȲȆȻ ࡧɼǷࡧɞ ȲȆȻ ࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ɪ ɠɼࡧȔ ȆȉȆȸ ȧ ࡧɍ ɗȆȨ ɭࡧɪ ɠɼ
.«...Ȇ‫ ٕڈ‬ɭȯ Ȭ ȗȸ ɭ
ࡧɻɨɮɏ ࡧɼǷࡧɻȗɘʊɋ ɼࡧɼǷࡧɻȗɳɺɭࡧɯɡȨ ȉࡧɑɨɈ ʆࡧɵ ɭࡧɪ ɠࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȄȱ ɸࡧʅ ȳȸ ʉɼ ...» :Ɂ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ73ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-3
ࡧʎɜɛȯ ɭɼࡧ ֗ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࡧ ɣ ɳȍɦȄࡧ ʎɘɋ ɽ ɭࡧ ɣ ɦȰࡧ ʏࡩࡧ Ȇɮȉࡧ Ȕ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅɼࡧ Ȕ ȆɱȆʊȍɦȄࡧ ɣ ɨȕࡧ ʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȳȻ Ȇȍɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɼǷࡧȳȻ Ȇȍɭࡧ ɝ ʈȳɈ ȉ
.ࢫɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ،«Ȕ ȆȉȆȸ ‫ݍ ݰ‬Ȅ
:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȯɜɳɦȄɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ Ǹȼ Ȋࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ100ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-
ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȒȳȻ Ȇȍɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɼǷࡧȒȳȻ ȆȍɭࡧȓɜʈȳɈ ȉࡧɻɨɮɏ ࡧɼǷࡧɻȗɘʊɋ ɼࡧɼǷࡧɻȗɳɺɭ ࡧɯɡȨ ȉࡧɑɨɈ ʆࡧɵ ɭࡧɪ ɠࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȳɌ ‫ݍ ݰ‬ȄࡧȄȱ ɸࡧʅ ȳȸ ʉɼ ...»
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«Ȇ‫ ٕڈ‬ɦǻࡧȲȆȼ ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬ȄɼࡧȔ ȆɱȆʊȍɦȄ
ࡧɻȉࡧȩ ɮȸ ȖࡧȆɮȉࡧɼǷࡧɻȗɘȿ ࡧɼǷࡧɻȗɘʊɋ ɼࡧɯɡȨ ȉ...»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳȕࢫ2010ࢫȓɳȸ ɦࢫ30ࢫɯ ɛȲࢫʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ2ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࡧ֗«...Ȓȱ ɗȆɳɦȄࡧȓɮɌ ɱ‫ כ‬ɼࡧɰ ؈ɱȄɽ ɜɦȄ
ࡧɻȗɘȿ ࡧɯ ɡȨ ȉࡧɎֺ ɇ‫ࡧ ט‬ɻɦࡧɵ ɭࡧɪ ɠɼ ...»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳȕࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫ1956ࢫȓɳȸ ɦࢫ6ࢫɯ ɛȲࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ‫ࢫﻣ‬2ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«...ș ɱȆɠࡧȓɜʈȳɇ ࡧȓʆǸȉࡧɻȗɘʊɋ ɼࡧɼǷ
111
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓɦɼȯɦȆȉࢫȓɘʊɋɼࢫȓɛֺ ɏࢫɻɈ ȋȳȕࢫַ ࢫʅ ǷࢫȒȳȧ ࢫȓɳɺɭࢫʏࢭࢫɪ ɮɐʇࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫɽɸ :ɻȗɳɺɭࡧɯ ɡȨ ȉࡧɑɨɈ ‫ם‬Ȅࡧ-1-2
.1ʏ‫ࢫ ךڲ‬ȑ ȷ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫȶ ȯɳɺɭࢫֺ ȝɭࢫ،ȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫɾ ȯȧ ǻࢫɼǷ
:ɤ Ȇȝ‫ם‬Ȅࢫɪ ʊȎȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳ ɟȱɱࢫ،ȓɭȆɏࢫȓ ɘʊɋɼࢫɪ ɔȼ ʇࢫɵ ɭࢫɽɸ :ɻȗɘʊɋ ɼࡧɯ ɡȨ ȉࡧɑɨɈ ‫ם‬Ȅࡧ-2-2
ࢫȱʊɘɳȕࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȔ ֺ ‫ ܥݨ‬ɼࢫȳȕȆɗȮࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫȔ ȆɱȆʊȉࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽɐɨɈ ʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫ،ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫɽɘɋɽɭࢫ-
.2ȓȉȆɛȳɦȄࢫȓɮɺ‫ם‬Ȅ
ࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫɽȍɛȄȳ ɭࢫɣ ɦȱɟɼࢫ֗ɣ ɳȍɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ ࢫȓȍɛȄȳ ɭࢫ ɰ ɽɦɽȗʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɽɜɛȯɭࢫ -
ࢫɁ Ȩ ɗࢫȯɳɏࢫǴֺ ɮɐɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ɝ ȧ ࢫɯ ɺɦࢫɵ ʆȱɦȄࢫ ،Ȕ Ȇȍȷ ȆȨ ɮɨɦࢫ ʅ ȵɟȳ‫ם‬ȄࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȇȉ
3
.ɞ ɽɳȍɦȄࢫɤ ȆɮɏǷࢫȓɐȡ Ȅȳ ɭɼ
ࢫɤ ɽɀ ‫ݍݰ‬ȄࢫɼǷࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ɝ ȧ ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɯ ɺɦࢫɤ ɽȬ ʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫ،ɬȆɐɦȄࢫȑ ǾȆɳɦȄࢫɼǷࢫɰ ɼȲȆȼ Șȸ ‫ם‬Ȅɼࢫɰ ɽɭȆȨ ‫ם‬Ȅࢫ-
4
.Ȕ ȆɭɽɨɐɭࢫɼǷࢫȔ ȆɱȆʊȉࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɽɀ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɯ ɺɦࢫɝ Ȩ ʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫɪ ȫ ȯɦȄࢫȒȳǾȄȮࢫɽɘɋɽɭࢫʏ‫ۂ‬ɼࢫ،ȓȀɗࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɖ ȆɃ Ƿ
ࢫʏࢭࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫȓ‫ࢫ ܵݰ‬ɵ ɭࢫȯʊɟǸȗɦȄɼࢫ֗ȓʊȎʈȳɄ ɦȄࢫȳʆȯɜȕࢫȓʆȆɔɦࢫȆ‫ڈ‬٬ֺ ɮɏࢫɵ ɏࢫȔ Ȇɭɽɨɐɭ
ࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɣ ɦȰࢫə ɦȆȬ ʆࢫַ ࢫɰ ǷࢫɆ ȳȻ ࢫ֗ə ɨɢ‫ם‬Ȅࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫȓɭȯɜ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄ
.5ʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɪ ȫ ȯɦȄࢫȓȍʈȳɃ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭ (‫أ‬/23)ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫȑ ȸ ȧ ࢫȄȱɸɼࢫǴֺ ɮɐɦȆȉ

.225Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȑ ɴʈȴࢫɯ ɦȆȷ ࢫ-1


- DREYER Emmanuel, Droit pénal spécial ,op.cit, p184.
- ZANNI Dario, « Enquête pénale en milieu bancaire: Obstacles et pratiques liés au secret bancaire »,
in AUGSBURGER –BUCHLI I & PERRIN Bertrand (S.dir), Les enjeux juridiques du secret
bancaire, L’Harmattan, Paris, 2011, p108.
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«...ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫʎɘɋɽɭࢫɣ ɦȰࢫʏࢭࢫȆɮȉ...»ࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ73ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-2
ࢫֺ ɜɱ .ʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭ (‫ب‬/23ࢫɼࢫǷ/19)ࢫɰ ؈ȕȮȆ‫ם‬ȄɼࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ȓɗȄȳ ɀ ɦȄࢫɤ ȆɮɏǷࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭ (‫ب‬/22)ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ -
.69Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬ȄࢫȯɭȆȧ ࢫɬȆɺɦȄࢫɵ ɏ
ࡧɪ ɠࡧɬȯ ɜʆ...» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫɁ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɯ ɛȲࢫȯɜɳɦȄɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ77ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«... ،Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄࡧɵ ɏ ࡧȔ Ȇȧ ȆɄ ʆǻɼࡧȔ ȆɱȆʊȉࡧɵ ɭࡧɻȍɨɈ ʆࡧȆɭࡧʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࡧɣ ɳȍɨɦࡧɣ ɳȉ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬Ȕ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫʎɜɛȯɭࢫȓʊɐɮȡ ࢫɬȆɌ ɱࢫɵ ɭࢫ33ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄɼࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɣ ɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭ (73)ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-3
.69Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɭȆȧ ࢫɬȆɺɦȄࢫɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬Ȅ :ȆɄ ʆǷࢫȳɌ ɱǷࢫ-
.226Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȑ ɴʈȴࢫ‫ࢫﺳﺎﻟﻢ‬-4
ࢫȓɳȸ ɦࢫ88 ‫ࢫرﻗﻢ‬ɰ ɽɱȆɜɦȆȉࢫʄ‫ڧ‬ɨ‫ם‬Ȅࢫ،1990‫ࢫﻟﺴﻨﺔ‬205ࢫɯ ɛȲࢫȓʈȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɞ ɽɳȍɦȆȉࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭ (03)ࢫȓȝɦȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ–
ࡧɼǷࡧɎֺ ɇ‫ࡧ ט‬ȑ ɨɈ ʆࡧɰ Ƿ...ࡧɪ ɛ‫ࡧ כ‬ʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɰ ؈ɨɭȆɐɦȄࡧɰ ؈ɭȆȨ ‫ם‬Ȅࡧɵ ɭࡧɻɃ ɽ ɘʆࡧɵ ‫ࡧם‬ɼǷࡧɬȆɐɦȄࡧȑ ǾȆɳɨɦ » :ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɀ ɱࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ2003
ࢫɑȡȳɭࢫ֗2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ98ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫȆɺɨȉȆɜȕɼ .«...ࡧȔ ȆȉȆȸ ‫ݍ ݰ‬Ȇȉࡧɝ ɨɐȗȕࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐɭࡧɼǷࡧȔ ȆɱȆʊȉࡧȓʆǷࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɤ ɽ ɀ ‫ݍ ݰ‬Ȅ
.‫ﺳﺎﺑﻖ‬
.69Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɭȆȧ ࢫɬȆɺɦȄࢫɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫȳ Ɍ ɱǷࢫ-5
112
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɪ ȸ ɓࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫȒȯȧ ɼࢫȹ ɨȣ ɭࢫǴȆɄ ɏǷࢫʏ‫ ࢫ ۂ‬ɾ ȳȫ ǷࢫȓȀɗࢫ ʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɖ ȆɃ ǷࢫȆɮɟ
ࢫ‫ف‬؈ɔɦࢫɼǷࢫȯʊɘȗȸ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫɪ ʊɮɐɨɦࢫȦ Ȇɀ ɗ‫ࢫ ל‬ɬȯɐȊࢫ ɰ ɽɭ‫ق‬؅ɨʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɰ ؈ɨɭȆɐɦȄࢫȓ ɗȆɠɼࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫɵ ɭࢫǴȄȳ ȡ ǻࢫʅ Ƿࢫɵ ɏࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫɝ ʊȍɈ ȗȉࢫȓɀ ȗȬ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɺ‫ݍݨ‬ȄɼࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄ
ࢫȆ‫ ٰڈ‬ǷࢫʏࢭࢫɻȍȘȼ ‫ם‬ȄࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬Ȅࢫɰ ǸȻ ࢫʏࢭࢫȱȬ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɁ Ȩ ɘɦȄࢫɼǷࢫʅ ȳȨ ȗɦȄࢫɼǷࢫȲȆɈ ȫ‫ࢫ ל‬Ȕ ȄǴȄȳ ȡ ǻ
.1Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄࢫɵ ɏࢫɼǷࢫɤ ȄɽɭǷࢫɪ ȸ ɓࢫɵ ɮɄ ȗȕ
ࢫɰ ؈ʊɳɘɦȄɼࢫɰ ؈ȷ ȯɳɺ‫ם‬ȆɠࢫȾ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫɎȆɈ ɜɦȄࢫʏࢭࢫɰ ɽɨɮɐʇࢫɵ ɭࢫɻȉࢫȯɀ ɜʆࢫ:ɻɨɮɏ ࡧɯ ɡȨ ȉࡧɑɨɈ ɭ ࡧ-3-2
.2ɞ ɽɳȍɦȄࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ɦࢫַ ȆɮɏǷࢫȱɘɳȕࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦࢫɰ ؈ɐȊȆȗɦȄɼ
ࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࢫȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɣ ɳȉࢫȒȲȄȮǻࢫȹ ɨȣ ɭࢫǴȆɄ ɏǷࢫ֗ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫɑɄ ȫ Ƿ
ࢫɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫȹ ɨȣ ɭࢫǴȆɄ ɏǷࢫ ɑɄ ȫ ǷࢫȆɮɟ ࢫ֗3 11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ 25ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫȑ ȡ ɽɮȉ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ117ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫʄ‫ڲ‬ǻȓɗȆɃ ǻࢫ֗4ȳɭ‫ࢫ כ‬ȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ61ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫȑ ȡ ɽɮȉ
... :‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅࡧȳ ȸ ɨɦࡧɑɄ Ȭ ʆࡧ» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭ
ࡧɆ ɼȳȼ ɨɦࡧ Ȇɜɗɼࡧ ȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࡧ Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࡧ ɞ ɽ ɳȍɦȄࡧ ȓȉȆɛȲࡧ ʏࡩࡧ ɞ ȲȆȻ ࡧɼǷࡧ ɞ ȲȆȼ ʇࡧ Ɂ ‫ ࡧ ܧ ݵ‬ɪ ɠ-
.«..Ȉ ȆȗɡɦȄࡧȄȱ ɸࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬Ȅ
ࢫʏࢭࢫɰ ɽɠȲȆȼ ʇࢫɼǷࢫȄɽɠȲȆȻ ࢫɵ ʆȱɦȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɪ ɠࢫș ɨɮȻ ࢫȯɛࢫ֗Ȓ‫ف‬؈ȫ ‫ࢫ כ‬ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɷȱɺɗࢫɰ Ȱǻ
ࢫȄȱɟɼࢫɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫȹ ɨȣ ɭɼࢫȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɣ ɳȉࢫȆɳɸࢫ‫ ۚܣ‬ɐɲɼࢫ ،ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȓȉȆɛȲ
.5ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄ

ࢫɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȑ ɴʈȴࢫɯ ɦȆȷ :‫ أﻧﻈﺮ‬.2002ࢫȓɳȸ ɦࢫ164ࢫɯ ɛȲࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȳ ɀ ɭࢫȓʈȲɽɺɮȡ ࢫȹ ʋǾȲࢫȲȄȳ ɛࢫɵ ɭࢫ8ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫǴȆȡ ࢫȆɭࢫȄȱɸ ࢫ-1
.226‫ص‬
.226Ⱦ ࢫ֗ɻȸ ɘɱࢫɑȡȳ‫ם‬Ȅ -2
ࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɼǷࡧȒȳȻ Ȇȍɭࡧȓɘɀ ȉࡧȄɽ ȼ ɘʆࡧɰ ǷࡧȒȲȄȮ‫ࡧ ל‬ȹ ɨȣ ɭࡧǴȆɄ ɏֿ ࡧȴɽ ȣ ʆࡧַ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɀ ɱࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ11-03ࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ25ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-3
ࡧȹ ɨȣ ɭࡧɻʊɦǻࡧǸ‫ݏݨ‬ʆࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ɪ ɠࡧȑ ȡ Ȅɽ ɦȄࡧȹ ɘɳȉࡧɬȵɨʆ...ࡧɯ‫ٮڈ‬ȯ ɺɏ ࡧȲȆɇ ǻࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȄɽ ɐɨɇ ȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐɭࡧɼǷࡧɑǿȆɛɼࡧȒȳȻ Ȇȍɭ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡ ȳɭࢫ֗
 «ɻɭȆɺɭࡧȓʆȮǸȕࡧɪ ʊȎȷ ࡧʏࡩࡧȒȲȄȮ‫ל‬
ࡧɷֺ ɏ Ƿࡧ25ࡧȒȮȆ‫ם‬ȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȍȡ Ȅɽ ɦȆȉࡧȹ ɨȣ ‫ם‬ȄࡧǴȆɄ ɏ Ƿࡧɬ‫ق‬؅ɨʆ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ61ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫ-4
.«ɰ Ȇɠࡧȑ Ȏȷ ࡧʅ ֿ ࡧȹ ɨȣ ‫ם‬ȄࡧɻʊɦǻࡧǸ‫ݏݨ‬ʆࡧɰ Ƿࡧɵ ɡɮʆࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ɪ ɠࡧȆ‫ࡧ٭ڈ‬ɬȵɨʆࡧȆɮɟ
ࡧȒȮȆ‫ם‬Ȅࡧɝ ȍɈ ȕɼ ...» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫɁ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼ .04-10ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ȑ ȡ ɽɮȉࢫȓɮɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫȓɦȯɐ‫ם‬Ȅࢫ11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ106ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-5
.ɝ ȉȆȷ ࡧɑȡȳɭࡧ֗«Ȇ‫ڈ‬٬ȆɄ ɏ Ƿɼࡧȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࡧȹ ʋǾȲࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȳ ɭ‫ࡧ כ‬ɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸࡧɵ ɭ ࡧ25
113
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ȓʈȳȸ ɦȄࡧɵ ɭࡧȯ ʊɘȗȸ ‫ם‬Ȅࡧɰ ɽ ȋȵɦȄࡧ-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬


ࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࢫʎɲȆȝɦȄࢫɖ ȳɈ ɦȄࢫɽɸɼࢫ֗1ɣ ɳȍɦȄࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȗ‫ם‬Ȅࢫɽɸࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɼǷࢫ ɰ ɽȋȵɦȄ
ࢫȆ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫɵ ɭɼࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫȮȯȨ ȕࢫɯ ɦɼ .ʄ‫ڲ‬ɼ‫ࢫ כ‬ȓȡ ȲȯɦȆȉࢫɻȗ‫ݏݰ‬ɀ ‫ࢫם‬ș ɐɃ ɼࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸɼࢫ،‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬
ࢫʅ ȲȆȣ ȗɦȄࢫɰ ؈ɳɜȗɦȄࢫʏࢭࢫɻɗȳɏࢫʅ ȱɦȄࢫʎɢʈȳɭ‫ࢫ כ‬Ɏȳȼ ‫ם‬ȄࢫȄȯɏࢫȆɭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫə ʈȳɐȖࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɑʉȳȼ ȘɦȄ
ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɣ ɳȍɦȄࡧɝ ɗȄɼࡧʅ ȱ ɦȄࡧɁ ‫ ܨ ݵ‬ɦȄࡧɻɱǷࡧɼǷࡧɣ ɳȍɦȄࡧɑɭࡧȈ Ȇȸ ȧ ࡧɻʆȯ ɦࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ʅ Ƿ»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɮɟ
.2«ɰ ؈ʊɳɐ‫ם‬Ȅɼࡧɰ ؈ʊɐʊȍɈ ɦȄࡧȾ Ȇ‫ࡧ כ ܧ ݵ‬ɣ ɦȰࡧɪ ɮȼ ʉɼ ࡧɻ‫ݍ ݰ‬Ȇɀ ɦࡧɚ ɽ ɜȧ ࡧɪ ʊɀ Ȩ ȕ
ࢫȆɸȳɗɽȕࢫȑ ȡ ȄɽɦȄࢫɆ ɼȳȼ ɦȄɼࢫɪ ʊɮɐɦȆȉࢫȮɽɀ ɜ‫ם‬ȄࢫȯʆȯȨ ȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ ɰ ɽɀ ȗȬ ‫ם‬Ȅࢫɝ ɘȗʆࢫɯ ɦɼࢫ
:ɰ ȆɸȆȣ ȕȄࢫȳ ɺɌ ɗࢫ،ȓɘɀ ɦȄࢫɷȱɸࢫȈ Ȇȸ Șɟַ
ɰ ɽ ȋȵ ɨɦࡧɑՌȷ Ȅɽ ɦȄࡧɬɽ Ռɺɘ‫ם‬Ȅࡧ-ࡧǷ
ࢫɣ ɳȍɦȄࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȗʆࢫɰ ǷࢫȮȳȣ ɮȉࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȓɘȿ ࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫȑ ȸ Șɡʆࢫ،ɷȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫȑ ȸ ȧ ࢫ
ࢫɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɝ ɜȨ ȕࢫǴȄɽȷ ࢫַ֗ ࢫɬǷࢫɻȸ ɘɳȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫȄȱɸࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫȲȆȗȫ ȄࢫǴȄɽȷ ࢫ،Ȓȯȧ ȄɼࢫȒȳ‫ࢫם‬ɽɦɼ
ࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫȄȱɸࢫɰ ȆɠࢫȆʆǷࢫɣ ɳȍɦȄࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȖࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɰ ǷࢫȆ‫ם‬ȆɈ ɗ.ַ ࢫɬǷࢫɪ ɭȆɐȗɮɨɦࢫȓʊɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʈɽɺɦȄ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫǴȆɳȋɼࢫ3ȓɨǾȆȸ ‫ם‬ȄࢫȓɨǾȆɇ ࢫș Ȩ ȕࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫɍ ɘȨ ȉࢫɬȵɨɭࢫɻɱǼɗࢫ،ɷȲȄȳ ȷ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɣ ɳȍɦȄࢫɑɨɇ Ȅɼ
ࢫɼǷࢫɎȄȯʆǻࢫȓʊɨɮɐȊࢫɬɽɜʆࢫɵ ɭɼࢫ֗ɻȗɮʊɛࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɽɀ ‫ݏݰ‬ɦࢫɣ ɳȍɨɦࢫɻɭȯɜʈɼࢫȆɢʊȻ ࢫȴɽȨ ʆࢫɵ ɭࢫɰ Ǽɗࢫ،‫ذﻟﻚ‬
ࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫȒȮȆɘȗȷ ‫ࢫ ט‬ɻɜȧ ࢫɵ ɭࢫȩ ȍɀ ʈɼࢫ֗ɪ ʊɮɐɦȄࢫȓɘȿ ࢫȑ ȸ Șɡʆࢫ،ɉ ɜɗࢫȒȯȧ ȄɼࢫȒȳ‫ࢫם‬ɪ ʈɽȨ ȕ
.4‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬

ࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɰ ɽɢʆࢫȯɛɼ .ʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ‫ﻣﺜﻞ‬،ɰ ɽȋȵɦȄࢫ‫ݏݳ‬Ɉ ɀ ɮȉࢫȳɟȰࢫȆɮɟ֗Ȕ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫʏࢭࢫ‫ݏݳ‬Ɉ ɀ ‫ם‬ȄࢫȄȱ‫ ّڈ‬ɨʊɮɐɦȄࢫȳɟȰ-1
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ ȆɢȻ ‫ࢫ כ‬ə ɨȗȬ ɮȉࢫȓʊɱȯ‫ם‬ȄɼࢫȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫʅ ȲȆȍȗɏȄࢫʅ Ƿࢫʅ ɽɳɐɭࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫȆɮɟ ࢫ،ʏ‫ڥ‬ʊȍɇ ࢫɁ ‫ܧݵ‬
.ɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɑɭࢫȆ‫ ֺٮڈ‬ɭȆɐɭࢫʏࢭࢫȓɟȳȼ ɦȄࢫɪ ȝɮɭࢫɪ ʊɮɏࢫɼǷࢫɰ ɽȋȴࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫ֗ʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉࢫ֗ȆɸȱȬ ȗȕ
.33Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ǾȆț :ȳɌ ɱǷࢫ-
- SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p223.
ࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬ȄɼࢫǷȯȍ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫȆɭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ֗ȳʆȱɱࢫȶ ȆȍȕȲǷ:ɵ ɏࢫֺ ɜɱ .ʎɢʈȳ ɭ‫ࢫ כ‬ʅ ȲȆȣ ȗɦȄࢫɰ ؈ɳɜȗɦȄࢫɵ ɭ (‫ )أ( )ي‬104-4ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-2
.63ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗Ȇ‫ڈ‬٬Ȇȼ ɲǻࢫɵ ɏࢫȓȣ ȕȆɳɦȄ
ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɭȆȧ ࢫɬȆɺɦȄࢫɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬Ȅ -.88ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄ :‫اﻧﻈﺮ‬-3
.70‫ص‬،‫ﺳﺎﺑﻖ‬
ɾ
.24Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ؈ȷ Ȇʊɦǵࢫɰ ؈ȸ ȧ ࢫȯɮȨ ɭࢫ ȳɟȰɼࢫɻȗɘɦࢫȲȆȍȿ ࢫ‫ف‬؈ɀ ɱࢫ-
ࢫɷȱ‫ࢫ٭ڈ‬Ȕ ȳɛǷࢫȯɜɗࢫ֗ ɽȋȵɨɦࢫȆɐȷ ȄɼࢫȆɭɽɺɘɭࢫ1948/12/21ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫȓʊɱȯ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽʊɦࢫȓɮɡȨ ɭࢫȔ ȯɮȗɏȄࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳ ɘɦȄࢫȮȆ‫ ْڈ‬ȡ‫ࢫ ט‬ʏࢭࢫ-4
ɰ
ࢫɪ ɭȆ‫ࢫݍݰ‬ɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇȍɜȗȷ Ȇɠࢫ֗ȒȳȻ Ȇȍɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫɼǷࢫȒȳȻ ȆȍɭࢫȓɜʈȳɈ ȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫɼǷࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫɖ ȳɏࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɪ ɢɦࢫȓɘɀ ɦȄ
ࢫɑʉȳ ȼ ȘɦȄࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄ »ࢫ֗ʅ ȴȳȨ ɭࢫʎɭࢫ֗ȓɦȆʊɭࢫȑ ʆȮǷࢫ:‫اﻧﻈﺮ‬.ʃɭȄȯɜɦȄࢫɻʊɭȯȬ ȗȸ ɭࢫȯȧ ǷࢫȓɈ ȷ ȄɽȉࢫȳɈ ȸ ‫ם‬Ȅࢫɣ ʊȼ ɦȄ
.17Ⱦ ࢫ֗2011ࢫȓɳȸ ɦࢫ01ࢫȮȯɐɦȄࢫ֗ȓʊɱɽɱȆɜɦȄɼࢫȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬ɬɽɨɐɨɦࢫɝ ȼ ɭȮࢫȓɐɭȆȡ ࢫȓɨȣ ɭࢫ֗«‫اﻟﺴﻮري‬
ࢫʏࢭࢫȔ ɼ‫ف‬؈ȉࢫʏࢭࢫȆɄ ʆǷ .1962/02/07ࢫʏࢭࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫȆɺɮɡȧ ࢫʏࢭࢫȓʊȸ ɲȳɘɦȄࢫɅ ɜɳɦȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫȆɄ ʆǷࢫɻʊɦǻࢫș ȍɸȰࢫȆɭࢫȄȱɸ ࢫ -
ࢫȟ ʊȧ ࢫɰ ɽȋȵɨɦࢫɑȷ ȄɽɦȄࢫɬɽɺɘ‫ם‬Ȇȉࢫȱȫ ǷࢫʎǿȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȮȳɘɦȄࢫ‫ع ۜܣ‬ȆɜɦȄࢫɵ ɏ ࢫ1971/11/23ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫ501ࢫɯ ɛȲࢫɯ ɡȧ ࢫȲȯȿ ࢫȔ Ȇɳʊɐȸ ȘɦȄ
ࡧȒȯ ȧ Ȅɼࡧȓʊɨɮɐɦࡧɽ ɦɼࡧȳȻ Ȇȍɭࡧַ Ȇɀ ȕȄࡧɖ ȳɀ ‫ם‬Ȇȉࡧɪ ɀ ȗʆࡧȆɭࡧɪ ɠࡧȄ‫ف‬؄ȗɏ Ȅࡧɰ ȆɳȍɦࡧʏࡩࡧȮȆ‫ ْڈ‬ȡ‫ ט‬ɼࡧɯ ɨɐɦȄࡧɰ Ƿࡧȟ ʊȧ ɼ " :ɯ ɡ‫ݍݰ‬ȄࢫʏࢭࢫǴȆȡ
=ȑ ȸ ȘɡʈɼࡧȆ‫ࡧ٭ڈ‬ɬɽ ɜʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࡧȔ ȆʊɨɮɐɦȄࡧɰ Ȇɮȗɟࡧ‫ غ ۜܣ‬ȗɜʆࡧȆɱɽ ȋȴ ֗Ȕ Ȅȱ ɦȆȉࡧɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࡧȄȱ ɸࡧɽ ɸࡧ‫ف‬؅Ȭ ʆࡧɯ ɦࡧɽ ɦɼ
114
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȯʊɐȿ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒ‫ف‬؈ȝɟࢫȳɇ ȆȬ ɭࢫɻɦࢫ،ə ȿ ɽɦȄࢫȄȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɪ ʊɮɐɨɦࢫ‫ ۚܢ‬ɐɭࢫǴȆɈ ɏǻɼࢫ


ࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫǸ‫ݏݨ‬ʆࢫɰ ǷࢫȮȳȣ ɭࢫɻɱֿ ࢫ،ɻȗɮʈȳȡ ࢫȈ ȆɢȕȲȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɅ ʊȍ‫ם‬ȄࢫȒȯɏȆȸ ɮʁɦǻࢫʅ ȮǺʆࢫȟ ʊȧ ࢫ.ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫɵ ɏࢫ‫ ܶݳ‬ɘʆࢫɯ ɦࢫɽɦɼࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ɼࢫ֗ɪ ɭȆɐȗɦȄࢫȄȱɸࢫɰ ȆɠࢫȆʆǷࢫȒȯȧ ȄɼࢫȒȳ‫ࢫם‬ɽɦɼࢫɻɐɭࢫɪ ɭȆɐȗʈɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻ
ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɻɦࢫȩ ȍɀ ʈɼࢫ،ɰ ɽȋȵɦȄࢫɼǷࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȓɘȿ ࢫȑ ȸ Șɡʆࢫ،ȓʊɜʊɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫɻȗʋɀ ‫ܧݵ‬
ࢫȓɏɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɻɦȄɽɭǷࢫɅ ʊʋȍȕࢫȯɀ ɜȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫɑɭࢫɻɨɭȆɐȖࢫɰ ɽɢʆࢫȯɛɼ .ɷȲȄȳ ȷ Ƿࢫɯ ȗɡȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫɬȵɨʊɗ
.ɻȗɮʈȳȡ ࢫȈ ȆɢȕȲַ ࢫȒȄȮǸɟࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɬȯȬ ȗȸ ʇࢫɻɱǼɗࢫɣ ɦ‫ࢫﺑﺬ‬،‫ﻓﻘﻂ‬
ɰ ɽ ȋȵ ɨɦࡧɝ ʊɄ ɦȄࡧɬɽ ɺɘ‫ם‬Ȅ-ࡧȈ
ࢫȳ ɗɽȗȕࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫ،ɪ ʊɮɐɦȄࢫȓɘȿ ࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫȑ ȸ ȘɡʆࢫʎɢɦࢫɻɱǷࢫ،ɷȆȣ ȕ‫ࢫ ט‬ȄȱɸࢫȈ Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɾ ȳʆ
:Ɇ ɼȳȼ ɦȄࢫɷȱɸࢫɵ ɭɼ.ȓʈȳȸ ɦȄࢫɵ ɭࢫȯʊɘȗȸ ʇࢫַ ࢫɻɱǼɗࢫַ ǻɼࢫ،ɣ ɳȍɦȄࢫɑɭࢫɻɨɭȆɐȖࢫǴȆɳțǷࢫɆ ɼȳȻ
.ɻȸ ɘɳȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫȲȆȗȬ ʆࢫɰ Ƿ-
.ɪ ʊɮɐɨɦࢫȓʊɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʈɽɺɦȄࢫɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɝ ɜȨ ȗʆࢫɰ Ƿࢫ-
ࢫȒȯȧ Ȅɼࢫȓʊɗȳɀ ɭࢫȓʊɨɮɏࢫʎɘɡȕࢫֺ ɗࢫ،ȓʈȲȄȳ ɮȗȷ ַ Ȇȉࢫɪ ʊɮɐɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫə ɀ ȗȕࢫɰ Ƿ-
.1ȓɘɀ ɦȄࢫɷȱɸࢫȈ Ȇȸ Șɟַ
ࢫʏࢭࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫȆɸȲȄȳ ɛࢫʏࢭࢫȔ ȯɐȍȘȷ Ȅࢫ ،ɰ ɽʊɦࢫɖ Ȇɳȁȗȷ ȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫ ɰ Ǽɘɭɽɺɘ‫ם‬ȄࢫȄȱ‫ ֺࢫ٭ڈ‬ɮɏ
ࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫʏࢭࢫȓʊɜ ȍȷ ‫ࢫ כ‬ɰ ǷࢫȔ ‫ف‬؄ȗɏȄɼࢫɰ ɽȋȵɦȄࢫə ȿ ɼࢫɵ ɭࢫȳȉȆɐɦȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȑ ȧ Ȇȿ ࢫ1950/03/02
.2ə ȿ ɽɦȄࢫȄȱɸࢫȶ Ȇȷ Ƿࢫʏ‫ۂ‬
ࢫɷȱɸࢫɰ ɽȍȸ Șɡʆࢫַ ࢫɆ ɼȳȼ ɦȄࢫɷȱɸࢫɯ ‫ ٕڈ‬ɗࢫȳɗɽȗȕࢫַ ࢫɵ ʆȱɦȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɰ Ƿࢫ،Ȇɳɸ ࢫ‫ﻧﻼﺣﻆ‬
ࢫȑ ȕ‫ف‬؅ʆࢫȆɭࢫɪ ɠࢫɵ ɭࢫȓȧ Ȇȍɭࢫȩ ȍɀ ȕࢫɯ ɸȲȄȳ ȷ Ǹɗࢫɰ Ȱǻࢫ.ȓʈȳȸ ɦȄࢫʏࢭࢫɯ ɺɜȧ ࢫɵ ɭࢫɰ ɽɭȳȨ ʆࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆ‫ࢫﺑ‬،‫اﻟﺼﻔﺔ‬

ࡧɪ ʈɽ Ȩ ȕࡧɅ ȍɜɦࡧɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࡧɵ ɭࡧɬȯ ɜȗʆࡧɵ ɭࡧȆɱɽ ȋȴࡧ‫ف‬؄ȗɐʇࡧȄȱ ɡɸɼࡧɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࡧɑɭࡧȆ‫ٱڈ‬ȳȣ ʆࡧȓʊɨɮɏ ࡧɤ ɼǷࡧȱ ɳɭࡧɰ ɽ ȋȵɦȄࡧȓɘȿ ʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉ=
ࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ǾȆț :ɵ ɏࢫֺ ɜɱࢫ- ."ɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࡧȄȱ ɸࡧʏࡩࡧȆɏ Ȯɽ ɭࡧȆɔɨȍɭࡧɪ ȝɮʆࡧɣ ʊȻ ࡧɅ ȍɜɦࡧɼǷࡧɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࡧʏࡩࡧɎ Ȯɽ ɭࡧɕɨȍɭࡧɼǷ
.32‫و‬31ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ
ࢫȯɮȨ ɭࢫɾ ȳɟȰɼࢫɻȗɘɦࢫȳȉȆȿ ࢫ‫ف‬؈ɀ ɱࢫ- .90Ⱦ ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫ֗ɬȆȸ Ȋࢫȯɮȧ Ƿࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄ:ȳɌ ɱȄࢫ-1
.25Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ؈ȷ Ȇʊɦǵࢫɰ ؈ȸ ȧ
ࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫɰ ɼȮࢫȳɈ ȸ ‫ם‬Ȅࢫɣ ʊȼ ɦȄࢫɪ ɭȆ‫ࢫݍݰ‬ɰ ɽȋȵɦȄࢫə ȿ ɼࢫǴȆɈ ɏǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫș ȍɸȰࢫ1954/11/03ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫࢫɰ ؈ȸ ɦȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫɰ ǷࢫȆɮɟ ࢫࢫ-2
.ɎȳɘɦȄࢫȳ ʆȯɭࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫȆɗɼȳɐɭࢫȆɀ ‫ࢫ ܧݵ‬ȩ ȍȿ Ƿࢫȟ ʊȨ ȉࢫȓʊɗȳɀ ɭࢫȔ ȆʊɨɮɏࢫȒȯɐȊࢫɻɭȆʊɛࢫȯ ɐȊࢫɵ ɡɦ֗ɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɑɭࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫɻɦ
ࡧʅ ȱ ɦȄࡧɁ ‫ ܨ ݵ‬ɦȄࡧɽ ɸࡧɰ ɽ ȋȵɦȄ":ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɮɟࢫɻ ɗȳɏɼࢫɰ ɽȋȵɦȄࢫɼǷࢫɪ ʊɮɐɨɦࢫɑȷ ȄɽɦȄࢫɬɽɺɘ‫ם‬ȄࢫȒȳɡɗࢫɅ ɗȳʆࢫ،‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɻɜɘɦȄࢫɰ ǷࢫȆɮɟ -
ࢫɤ ɼǷࢫʏࢭࢫȯɮȗɏ ȄࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫʎǿȆɄ ɜɦȄࢫȮȆ‫ ْڈ‬ȡ‫ࢫ ט‬ɰ ǷࢫȆɮɟ ."ȓɮǾȄȮɼࡧȒȳɮȗȸ ɭࡧȓɘɀ ȉࡧɻɐɭࡧɪ ɭȆɐȗʈɼࡧɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࡧɾ ȯ ɦࡧȈ Ȇȸ ȧ ࡧȩ ȗɘʆ
. 1958/11/10ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫ382ࢫɯ ɛȲࢫȔ ɼ‫ف‬؈ȉࢫǴȄȳ ȡ ǷࢫȒȳǾȄȮࢫȹ ʋǾȲࢫɵ ɏࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫȲȄȳ ɜɦȄࢫȑ ȸ ȧ ࢫ،ɰ ɽȋȵɨɦࢫɝ ʊɄ ɦȄࢫɬɽɺɘ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳɭ‫כ‬
.32ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ǾȆțࢫ:ɵ ɏࢫֺ ɜɱ–
115
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫɵ ɭࢫȶ ȆɳɦȄࢫɖ ɽȬ ȕࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʅ ȮǺʆࢫȯɛࢫȆɭࢫȄȱɸ ،ɯ ‫ࢫ٭ڈ‬ɝ ‫ݏݰ‬ȕࢫȲȄȳ Ƀ Ƿࢫɵ ɭࢫȳɭ‫ࢫ כ‬Ȅȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏ
.1ȮȆɀ ȗɛ‫ ט‬ɼࢫɞ ɽɳȍɦȆȉࢫȲȄȳ Ƀ Ƿࢫɝ ‫ݏݰ‬ʆࢫȆɮɭࢫɞ ɽɳȍɦȄ
ࢫɰ ɽȋȵɦȄࢫɼǷࢫɪ ʊɮɐɨɦࢫȩ ʊ‫ ܶݰ‬ɦȄࢫɬɽɺɘ‫ם‬ȄࢫȯʆȯȨ ȕࢫɰ Ƿࢫ ،ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄࢫȑ ȕȆɢɦȄࢫ ɾ ȳʆ
ࢫɵ ɭࢫȓʊɜʊɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʆȆɔɦȄࢫɝ ʊɜȨ ȕࢫɰֿ ࢫ֗ɝ ʊɄ ɦȄɼࢫɑȷ ȄɽɦȄࢫɰ ؈ɭɽɺɘ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫȆɈ ȷ ɼࢫȆɘɛɽɭࢫɬȵɨȗȸ ʇ
ࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬Ȅɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅɼࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ɭࢫɝ ɜȨ ȕࢫȓɺȡ ࢫɵ ɮɗࢫ،ȮȆɐȊǷࢫȆɺɦࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄ
ࢫɬȵɨȗȸ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫȔ ȆȍɨɈ ȗɭࢫɰ ؈ɭǸȕࢫ ،ɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭɼࢫ .‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
.ɰ ؈ɭɽɺɘ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȮȆɮȗɏַ Ȇȉࢫɝ ɜȨ ȗȕࢫַ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫ،ȓɸɽȍȼ ‫ם‬Ȅࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄɼࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȓȍɛȄȳ ɭ
ࢫɉ ɜɗࢫȒȯȧ ȄɼࢫȒȳ‫ࢫם‬ɽɦɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɑɭࢫɪ ɭȆɐȗʆࢫʅ ȱɦȄࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɣ ɦȰࢫɽɸࢫɪ ‫ࢫﻓﺎﻟﻌﻤﻴ‬،ɻʆǷȲࢫȑ ȸ ȧ
ࢫȯɏȄɽɜɦȄࢫɝ ɗɼࢫȓʊɜʊɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʈɽɸࢫɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɝ ɜȨ ȗʆࢫɰ ǷࢫɆ ȳȼ Ȋࢫ،ɻȸ ɘɳȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫ‫ف‬؅Ȭ ʆࢫɯ ɦࢫɰ ǻɼࢫ‫ ۘܢ‬ȧ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɡɮȕࢫȒȯȧ ȄɽɦȄࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫ‫ ۘܢ‬Ȩ ɗࢫ.ɤ Ȇȣ ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫʏࢭࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɤ ɽɮɐ‫ם‬ȄࢫȓɮɌ ɱ‫ כ‬ɼ
ࢫȯɛࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɻ‫ݍݰ‬Ȇɀ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɋ Ȇɘȧ ࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ɷȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɍ ɘȗȨ ʆࢫɰ Ƿࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɝ ȧ ࢫɵ ɭɼ.ɪ ʊɮɐɦȄࢫȲȄȳ ȷ ǷࢫɅ ɐȊ
ࢫȆɸ‫ق‬؈ȣ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ַ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏࢭࢫַ ǻࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȦɽȍɦȄࢫɬȯɏ ࢫɣ ɳȍɦȄࢫȑ ȡ Ȅɼࢫɵ ɭɼ .Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ȦɽȍɦȄࢫǴȄȳ ȡ ࢫɵ ɭࢫȲȳɄ ȗȕ
ࢫǴȄɽȷ ࢫɣ ɳȍɦȄࢫɑɭࢫɰ ɽɨɭȆɐȗʆࢫɵ ʆȱɦȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɵ ɭࢫ‫ف‬؄ɟǷࢫȮȯɏࢫɤ Ȇȫ ȮǼȉࢫȩ ɮȸ ʋȷ ࢫȆɭࢫȄȱɸ .‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
ࢫɰ Ƿࢫɰ ɼȮࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȆʆȄȵ ɭࢫɵ ɭࢫɰ ɼȯʊɘȗȸ ʋɗࢫ.ɪ ʊɮɐɦȄࢫɬɽɺɘɮɳɮɃ ࢫɰ ؈ʈɽɳɐɭࢫɼǷࢫɰ ؈ʊɐʊȍɇ
ࢫɤ ֺ ɔȗȷ Ȅࢫɵ ɭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɰ ؈ɡɮȕࢫɰ ɼȮɼࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫȔ ȆȍɨɈ ȗɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɣ ɦȰࢫȳțǺʆ
.3ȓʊɜʊɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫɻȗʋɀ ‫ ܨݵ‬Ȋࢫɣ ɳȍɦȄࢫɖ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫɖ ɼȳɐɭࢫɻɱֿ ࢫ،2ȓɮʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫɷȱɸࢫȈ ȆɢȕȲַ ࢫȓʈȳȸ ɦȄ
ȟ ɦȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ
ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɦȆȉࡧɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࡧ‫ ۚܣ‬ɭȵɦȄࡧɚ ȆɈ ɳɦȄ
ࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɰ ɽɭ‫ق‬؅ɨɭࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬Ȇ‫ ٕڈ‬ɗࢫʃɜȍʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɳɭȵɦȄࢫȒȯ‫ם‬Ȅࢫ،ʎɲȆɭȵɦȄࢫɚ ȆɈ ɳɦȆȉࢫȯɀ ɜʆ
ࢫș ɦȄȴȆɭࢫɪ ʊɮɐɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫɰ ǷࢫɬȄȮࢫȆɭࢫȆɮǾȆɛࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ט‬ ࢫʃɜȍʆࢫȟ ʊȧ ࢫ֗4‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬
ࢫɰ ǷࢫȆ‫ם‬Ȇɇ ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫǷȯȍɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɊ Ȇɘ‫ݍݰ‬ȆȉࢫȆɭ‫ق‬؅ɨɭࢫɰ ɽɢʆࢫɣ ɳȍɦȆɗࢫ.‫ ࢼܣ‬ʆȯȉࢫȳɭǷࢫȄȱɸɼࢫȓɮǾȆɛ
ࢫ֗ȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫɷȱɸࢫǴȆ‫ ْڈ‬ɱȄࢫȯɐȊࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɰ ɽɢʆࢫə ʊɟࢫɵ ɡɦ .5ȓɮǾȆɛࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɰ ؈ȋɼࢫɻɳʋȉࢫȓɛֺ ɐɦȄ

.90ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫ֗ɬȆȸ Ȋࢫȯɮȧ Ƿࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄࢫ-1
.91Ⱦ ࢫ֗ɻȸ ɘɱࢫɑȡȳ ‫ם‬Ȅ-2
3
-SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p231.
.64Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏࢫʏࢮȆȉࢫɻɮȧ ࢫȆɱȄȮࢫ-4
ࢫʏࢭࢫɷȄȲɽȗɟȮࢫȓȡȲȮࢫɪ ʊɳɦࢫȓɦȆȷ Ȳࢫ֗Ȓȳ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɺ‫ם‬ȄࢫȲȄȳ ȷ ǷࢫǴȆȼ ɗǻࢫɵ ɏࢫȓʊɱȯ‫ם‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫ֗ɯ ʊɸȄȳ ȉȄࢫȯʊȸ ɦȄࢫȯʊɐȷ ࢫɵ ɮʆǷࢫ-5
.61Ⱦ ࢫ֗2013ࢫ֗ȓʊɗɽɳ‫ם‬ȄࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ʎɲȯ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɎȳɗࢫ֗ɰ ɽɱȆɜɦȄ
116
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫɪ ɨȨ ȗɦȄࢫȳʆ‫ف‬؄ȗɦࢫʏࢭȆɠࢫɽɺɗࢫɪ ɺɗ .‫؟‬ɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫɻʊɘɋɽɭɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫǴȆ‫ ْڈ‬ɱȄɼ
.֚ɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ט‬
ࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫɰ Ƿࢫȯȣ ɱࢫ،ɤ ɼȯɦȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȖࢫɅ ɐȊࢫʏࢭࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɎɽȡȳɦȆȉ
ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ 72ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫʎɲȮȲ‫ ࢫ כ‬ɑʉȳȼ ȘɦȄ‫ ࢫﻣﺜﻼ‬.ȓɛֺ ɐɦȄࢫɣ ɨȕࢫǴȆ‫ ْڈ‬ɱȄࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȉࢫȆɮǾȆɛࢫʃɜȍʆ
ࡧɪ ʊɮɐɦȄࡧɰ ؈ȉࡧȓɛֺ ɐɦȄࡧș ‫ ْڈ‬ɱȄࡧɽ ɦɼࡧ‫ ۘܢ‬ȧ ࡧȆɮǾȆɛࡧȳɌ ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧɪ Ɍ ʈɼ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɀ ɱࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɞ ɽɳȍɦȄ
.1«Ȉ Ȇȍȷ ‫ࡧ כ‬ɵ ɭࡧȑ Ȏȷ ࡧʅ ֿ ࡧɣ ɳȍɦȄɼ
...» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ97ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫȆɮɟ
ࡧɵ ɭࡧȑ Ȏȷ ࡧʅ ֿ ࡧɣ ɳȍɦȄɼࡧɪ ʊɮɐɦȄࡧɰ ؈ȉࡧȓɛֺ ɐɦȄࡧș ‫ ْڈ‬ɱȄࡧɽ ɦɼࡧ‫ ۘܢ‬ȧ ࡧȆɮǾȆɛࡧȳɌ ‫ݍ ݰ‬ȄࡧȄȱ ɸࡧɪ ɋ ɼ
ࢫ47ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȄȯʆȯȡ ࢫȆɮɡȧ ࢫɖ ȆɃ Ƿɼ،3‫ﻄﺔ‬ɜɳɦȄࢫɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫʅ ȳȸ ʉɽȸ ɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ﻛﺪ‬Ƿɼ ࢫ֗2«Ȉ Ȇȍȷ ‫כ‬
ࡧɝ ȍɈ ʈɼ ...» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫș ɀ ɱࢫȲȆȫ Ȯ‫ࢫ ט‬ɝ ʆȮȆɳȿ ɼࢫɖ ȲȆɀ ɮɨɦࢫʅ ȳȸ ʉɽȸ ɦȄࢫʅ ȮȆȨ ȕ‫ࢫ ט‬ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭ
ࡧɪ ɮɐɦȄࡧ ɞ ȳȕࡧ ȯ ɐȊࡧ ‫ ۘܢ‬ȧ ࡧ ɰ ɽ ɱȆɜɨɦࡧ Ȕ ȆɘɦȆȬ ɭࡧ ɰ ɽ ȍɡȕȳʆࡧ ɵ ʆȱ ɦȄࡧ Ⱦ Ȇ‫ ࡧ כ ܧ ݵ‬ʄ‫ڴ‬ɏ ࡧ ɰ ɽ ɱȆɜɦȄ
.4«ʏࡩȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫȓɮǾȆɛࢫɪ Ɍ ȕࢫȓʆȆɮ‫ݍݰ‬Ȅࢫɰ Ƿࢫɽɸɼࢫ،Ȅȯʆȯȡ ࢫȆɮɡȧ ࢫɖ ȆɃ Ƿࢫʅ ȳȸ ʉɽȸ ɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫ֗Ȇɳɸ ࢫɍ ȧֺ ɱ
ࢫɰ ؈ɘɋɽ‫ם‬Ȅࢫʅ Ƿࢫ֗ȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȵɨ‫ם‬ȄࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȆɄ ʆǷࢫɪ ȉࢫɪ ʊɮɐɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɉ ɜɗࢫȹ ʋɦ
.ȑ Ȏȸ ɦȄࢫɰ ȆɠࢫȆɮɺɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȋɼࢫɯ ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫș ‫ ْڈ‬ɱȄࢫɽɦࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫɣ ɳȍɦȄࢫʏࢭ
ࡧɽ ɦɼࡧ‫ ۘܢ‬ȧ ''ࢫȒȲȆȍɐɦȄࢫȹ ɘɱࢫֺ ɮɐȗȷ Ȅࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄɼࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬Ɏȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫ֗ɝ ȍȷ ࢫȆɮɭࢫȥ ȗɴȗȸ ɲ
ࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫȆɮǾȆɛࢫʃɜȍʆࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɰ Ƿࢫʅ Ƿࢫ֗''Ȉ Ȇȍȷ ‫ࡧ כ‬ɵ ɭࡧȑ Ȏȷ ࡧʅ ֿ ࡧȓɛֺ ɐɦȄࡧș ‫ ْڈ‬ɱȄ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɡɳȍɦȄࢫȓɨɭȆɐ‫ם‬ȄࢫɬȆɮȕǻࢫȯɳɏࢫֺ ȝɭࢫ.ȓʊɐʊȍɇ ࢫȓʆȆ‫ࢫ ٰڈ‬ɣ ɳȍɦȄɼࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫș ‫ ْڈ‬ɱȄࢫɽɦɼ
ࢫɼǷࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫǴȆ‫ ٰڈ‬ǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ʊɮɐɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɚ Ȇɘȕ‫ࢫ ט‬ɯ ȕࢫȄȰǻࢫɼǷࢫ،Ȇɺɨȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫɷȱɸࢫȔ ȯȡ ɼ
.ȳȫ ǵࢫȑ Ȏȸ ɦࢫɑȡ ȄȲࢫȆɸǹȆ‫ ْڈ‬ɱȄࢫɰ Ȇɠ
ࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫɝ ȕȆɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɜʆࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɰ Ȱǻ֗‫ࢫﺑﺼﻮرةࢫﻣﻄﻠﻘﺔ‬Ⱦ ɽɀ ɳɦȄࢫɷȱ ɸ ࢫȔ ǴȆȡ
ࢫȓɮɡ‫ݍݰ‬Ȇɗࢫ.Ǵֺ ɮɐɦȆȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬ȄɼࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɻɨɮɏࢫɼǷࢫɻȗɘʊɋɼࢫɼǷࢫɻȗɳɺɭࢫɯ ɡȨ ȉࢫɑɨɈ ʆ

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ72ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ-1


.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȯɜɳɦȄɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ Ǹȼ Ȋࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ97ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ-2
.60Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ֗ࢫȯȻ Ȇɱࢫʏ‫ڲ‬ȯɏࢫʅ ȴɽȷ :ȳɌ ɱȄࢫ- 3
-RAPPO Aurelia, « Les fondements juridiques actuels du secret bancaire», op.cit, p38.
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȲȆȫ Ȯ‫ࢫ ט‬ɝ ʆȮȆɳȿ ɼࢫɖ ȲȆɀ ɮɨɦࢫʅ ȳȸ ʉɽȸ ɦȄࢫʅ ȮȆȨ ȕ‫ࢫ ט‬ɰ ɽɱȆɜɦȄ-4
117
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɵ ɭࢫʅ ȱɦȄࢫɪ ɮɐɦȆȉࢫɯ ‫ ْڈ‬ɛֺ ɏࢫș ‫ ْڈ‬ɱȄࢫɽɦɼࢫ،ɵ ɭȵɦȄࢫɤ Ȇɇ ࢫȆɮɺɭࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɰ ɽɭ‫ق‬؅ɨɭࢫɑʊɮ‫ݍݨ‬Ȅࢫɪ Ɍ ʆࢫɰ Ƿ
.1Ȕ ȆɱȆʊȍɦȄɼࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ɯ ɺɦࢫɪ ɺȷ ࢫɻɦֺ ȫ
ࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ȓʈȲȄȳ ɮȗȷ Ȅࢫɰ ǷࢫȆɮɟࢫ֗ɣ ɳȍɦȆȉࢫə ɋɽ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫǴȆ‫ ْڈ‬ɱȄࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫȄȱɸ
ࢫȳ ȷ ࢫɰ ȆɮȗɡȉࢫȆɭ‫ق‬؅ɨɭࢫʃɜȍʆࢫɣ ɳȍɦȆɗࢫ֗ɪ ʊɮɐɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫǴȆ‫ ْڈ‬ɱȄࢫȆɄ ʆǷࢫɁ Ȭ ȕࢫȓʈȳȸ ɦȆȉ
.2ȑ Ȏȷ ࢫʅ ֿ ࢫɻȉࢫɻȗɛֺ ɏࢫǴȆ‫ ْڈ‬ɱȄࢫȯɐȊࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫɻɨʊɮɏ
ࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ȲȄȳ ɮȗȷ Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫȒȲȆȍɐɦȄࢫȩ ʈȳɀ ‫ࢫﺑ‬Ɂ ɳʆࢫɯ ɦࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫ֗‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ʏࢭࢫ‫ف‬؈ȼ ɲ
ࢫȯɜɳɦȆȉࢫ ɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅ11-03ࢫ ɯ ɛȲࢫȳɭ‫ ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ 117ࢫ ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ ʄ‫ڲ‬ǻࢫ ȒȮɽɐɦȆȉࢫ ɵ ɡɦࢫ ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ȓʈȳȸ ɦȆȉ
ࢫɰ ǷȆɳɸࢫɯ ɺɘɱࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆ.''ɞ ȲȆȻ ࡧɼǷࡧɞ ȲȆȼ ʇࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ɪ ɠ''ࢫȒȲȆȍɏࢫɪ ɮɐȗȷ Ȅࢫɷȯȣ ɱࢫ،3‫واﻟﻘﺮض‬
ࢫɷȱɸࢫɪ ɘɓǷࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȇɗࢫȩ ʈȳȿ ࢫɁ ɱࢫȈ Ȇʊɓࢫɑɭࢫɵ ɡɦ .ȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ȓʈȲȄȳ ɮȗȷ Ȅࢫȯɀ ɛࢫȯɛࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅ
.‫اﻟﻨﻘﻄﺔ‬
ʎɲȆȝɦȄࡧȟ Ȩ ȍ‫ם‬Ȅ
ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࡧȔ Ȇʊɨɮɏ ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɨɦࡧȠɼȮȵ‫ם‬Ȅࡧ‫ف‬؈țǸȗɦȄ
ࢫȴȵɐȖࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɬɽɜʆࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȳɘɭࢫַ ࢫȒȲɼȳɃ ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳ ȸ ɦȄ‫ف‬ ؄ȗɐȖ
ࢫȄȱɟɼ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫɵ ǾȆȋȵɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬
؄ɟǷࢫȮȯɏ ࢫȑ ɨȡ ࢫʏࢭࢫɯ ɸȆȸ ʇࢫȆɭࢫ֗ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʏࢭࢫȓɜȝɦȄ
ࢫɯ ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɪ ɠࢫɰ Ȇɮȗɡȉࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɷȱɸࢫɬ‫ق‬؅ɨȕɼ֗ȲȆɮȝȘȷ ‫ࢫ ט‬ɑʊ‫ ܨݨ‬Ȗɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ȶ ɼǹȲ
ࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫȓȿ Ȇȫ ࢫ ،ȆɄ ʆǷࢫȓʆȆɮ‫ݍݰ‬ȆȉࢫȒȳʆȯ‫ݍݨ‬Ȅࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ‫ם‬ȄࢫɅ ɐȊࢫɑɭࢫɬȯɈ ɀ ʆࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫɵ ɡɦ
ࢫǷȯȍ‫ם‬ȄࢫȄȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬Ʌ ɐȊࢫɑɃ ɼࢫȑ ɨɈ ȗʆࢫʅ ȱɦȄࢫȳɭ‫֗ࢫ כ‬ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢ‫ﺑﻤ‬
ࢫȓʈȳȸ ɦȆ‫(ﻓ‬ɤ ɼ‫ ࢫ כ‬ȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ)ȓȨ ɗȆɢ‫ם‬Ȅࢫ ɬȆɭǷࢫ ȆɜǾȆɏࢫ ȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫ Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫ ɞ ɽɳȍɦȄࢫ ɰ ɽɢȕࢫ ַ ࢫ ʎɢ‫ﻟ‬
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫȆɺɭȆɺȷ ǻࢫȑ ɱȆȡ ࢫʄ‫ڲ‬Ǽɗࢫ،ɵ ʆȯȧ ࢫɼȰࢫȦֺ ȷ ࢫɰ ɽɢȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ȆɸȲȳɜʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʆȆɮ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ف‬؄ȗɐȖɼ(ʎɲȆȝɦȄࢫȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ)Ȇɺɦࢫȓɐ‫ ܨݨ‬ɭࢫȓʊɦǵࢫ ɰ ɽɢȕࢫȯɛࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫כ‬
ࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȆɗࢫǷȯȍɭࢫ Ȅȱɸ ࢫ Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɬɽɜʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ Ȕ ȆɱȆɮɄ ɦȄࢫɯ ɸǷࢫɵ ɭࢫ ،‫ﺔ‬ʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ȓʈ‫ﺑﺎﻟﺴﺮ‬
ࢫַ ࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫ֗Ȇ‫ ٔڈ‬ǾȆȋȵȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ ט‬ʄ‫ڲ‬Ȅࢫɤ ɽȿ ɽɦȄࢫȔ ַɼȆȨ ɭࢫɪ ɠࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫɻȉࢫɣ ȸ ɮȗȕࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅ
.(ȟ ɦȆȝɦȄࢫȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ)ɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɯ ɺɦֺ ȫ ǻࢫȓȣ ʊȘɱࢫȓʊɦɼǺȸ ɭࢫɯ ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȑ ȕ‫ف‬؅ȕ

.232Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȑ ɴʈȴࢫɯ ɦȆȷ ࢫ- .72ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɭȆȧ ࢫɬȆɺɦȄࢫɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫ-1
ࢫɎȳɗࢫ֗ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫ‫ف‬؈ȗȸ ȡ Ȇ‫ם‬ȄࢫȒȮȆɺȻ ࢫɪ ʊɳɦࢫȒȳɟȱ ɭࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳ ȸ ɦȄࢫǴȆȼ ɗǻࢫɬȯɐȊࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬ȄࢫɬȄ‫ق‬؅ɦȄࢫ֗ȓɳʊɭǷࢫʅ ɼȆɘɈ ɀ ɭࢫ- 2
.38ࢫȾ ࢫ֗2012ࢫ֗1ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ɤ ȆɮɏǷࢫɰ ɽɱȆɛ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ117ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-3
118
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

‫ࡧ כول‬ȑ ɨɈ ‫ם‬Ȅ
ɞ ɽ ɳȍɦȄࡧɪ ɮɐɦࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɦȄࡧɪ ʊɐɘȕ
ࢫȮɼȯȧ ࢫȓȉȆȝɮȉࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ƿȯȍɭࢫɝ ʊȍɈ ȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬ɰ ǻ
ࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ‫ם‬Ȅɼࢫ֗ȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫȓɭȆɐɦȄࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬ȄɼࢫɬȆɐɦȄࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫȓʆȆɮ‫ࢫݍݰ‬ș Ƀ ȳɗࢫࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɷȱɺɦ
ࢫɬȯɈ ɀ ȕࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫȓʊɮȨ ‫ם‬Ȅࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ɮɗࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫȓʊȧ ȆɳɦȄࢫɵ ɭɼ .ɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭ
.ɻɦȄɽȧ Ƿࢫɵ ɏࢫɬֺ ɐȗȷ ַ Ȇȉࢫȑ ɓȄȳ ɦȄࢫɑɮȗȣ ‫ם‬Ȅࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ɮȉ
ࢫǴȆɈ ɏǻࢫ ɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ʄ‫ڴ‬ɐɃ ȳɘʆࢫ ʅ ȱɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ ɵ ɭࢫ Ȇɭǻࢫ ɑȍɴȕࢫ ȓʈȳȸ ɦȄࢫ ȮɼȯȨ ɗࢫ ʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉ
.1ȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ Ȩ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɭȆɐɦȄࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫɼǷࢫ،‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬
ࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫɉ ȍɃ ࢫȔ ȄɼȮǷࢫɵ ɭࢫȓɭȆɸࢫȒȄȮǷࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȮȲȄɽɦȄࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬ȯɐȖࢫ
ࢫɰ ǷࢫȆ‫ם‬Ȇɇ ࢫɣ ɳȍɨɦࢫȓɭȵɨɭɼࢫȓɭ‫ف‬ ؅Ȩ ɭࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʎɜȍȕࢫȆ‫ ٰڈ‬ǷȰǻ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɰ ؈ȉ
ࢫɰ ȆɢɭǼȉࢫɰ ɽɢʈɼ.ɻȗɮʈȳ ȡ ࢫȈ ȆɢȕȲַ ࢫȆɺɨɔȗȸ ʇࢫַɼࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȮɼȯȧ ࢫɵ ɮɃ ࢫɻɇ Ȇȼ ɲࢫȶ ȲȆɮʆࢫɪ ʊɮɐɦȄ
ࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʆȯȡ ࢫɪ Ǿַ ȮࢫɬɽɜȕࢫȆɭȯɳɏࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɚ ȳȫ ɼࢫȒȯɏȆɜɦȄࢫɷȱɸࢫɵ ɏࢫȠ ɼȳ‫ݍݵ‬Ȅࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫȓʊɦɼǺȸ ɭࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮȨ ȗʆࢫַ ࢫȓɦȆ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏࢭɼ֗ɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫɪ ɔȗȸ ʇ
ࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ Ȇ‫ ٔڈ‬ɭɼ (ɤ ɼ‫ࢫ כ‬ɎȳɘɦȄ)ɣ ɳȍɦȄɼࢫɪ ʊɮɐɨɦࢫȒȲȳɜɭࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ȆɭࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬ɷȱɸɼ.2ɚ ȳ‫ݍݵ‬Ȅ
.(ȟ ɦȆȝɦȄࢫɎȳɘɦȄ)ȓɭȆɐɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ࢫם‬ȒȲȳɜɭࢫɾ ȳȫ Ƿɼ (ʎɲȆȝɦȄࢫɎȳɘɦȄ)ࢫȓʊǾȆɄ ɜɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȆȉ
ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɎȳɘɦȄ
ɣ ɳȍɦȄɼࡧɪ ʊɮɐɨɦࡧȒȲȳɜ‫ם‬ȄࡧȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ‫ט‬
ࢫɤ ֺ ȫ ǻࢫȓɦȆȧ ࢫʏࢭࢫɤ ɼ‫ࢫ כ‬Ȳȳ Ʉ ȗ‫ם‬Ȅࢫɻɱֿ ࢫ֗ɪ ʊɮɐɦȄࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ࢫם‬ȓʆȆɮȧ ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫș ɐɃ ɼ
ࢫɊ Ȇɘȗȧ ‫ࢫ ט‬ʏࢭࢫȓɨȝɮȗ‫ם‬Ȅࢫȓɏɼȳȼ ɭࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫǴȄȯȗɏȄࢫɪ ȝɮʆࢫȆɭࢫɽɸɼࢫ ،ɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɣ ɳȍɦȄ
ࢫȈ Ȇȍȷ ֿ ࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɷȱɸࢫɑɗȳȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫȔ ַ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫɅ ɐȊࢫʏࢭࢫɵ ɡɦࢫ،ɪ ʊɮɐɦȆȉࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȇȉ
ȳ ȷ ǷࢫǴȆȼ ɗǼȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫɬȵɨȕࢫȓʆȆɮ‫ݍݰ‬ȆȉࢫȲȯȡ Ƿࢫɾ ȳȫ Ƿࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ɭࢫȮɽȡ ɽɦࢫɼǷ (‫)أوﻻ‬ɪ ʊɮɐɦȆȉࢫȓɜɨɐȗɭ
ࢫȲȄ
(‫ﻋﻤﻴﻠﮫ)ﺛﺎﻧﻴﺎ‬

.54Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȹ ʋɟȳȷ ࢫȠ Ȳɽȡ ࢫɰ ȄɽɈ ɱǷࢫ-1


- BARRO Cécile, « Le secret bancaire et les normes anti- blanchiment en Suisse », op.cit, pp150 -
151.
- AUGSBURGER-BUCHELI Isabelle, « Le secret bancaire suisse à travers des pans choisis de son
histoire », op.cit, pp27 - 28.
.131Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫ֗ɬȆȸ Ȋࢫȯɮȧ Ƿࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄ :‫اﻧﻈﺮ‬-2
119
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ɪ ʊɮɐɦȆȉࡧȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࡧȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ‫ࡧ ט‬-‫أوﻻ‬


ࢫɬȯɏࢫɰ Ƿࢫȟ ʊȧ ࢫ֗1ȒȳȻ Ȇȍɭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȒȮȄȲǻࢫɵ ɭࢫȓɜȝȎɳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɨȕࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬ɷȱɸࢫɪ ɮȼ Ȗ
ࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȄࢫǴȆȼ ɗǻࢫɬȳȡ ࢫȮɽȡ ɽɦࢫȆʊȷ Ȇȷ ǷࢫȄȳ ɀ ɳɏࢫɪ ɢȼ ʇࢫ،ɷȳȷ ࢫǴȆȼ ɗǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȓɜɗȄɽɭ
ࢫɵ ɭࢫɎȆɘȗɱ‫ࢫ ט‬ɵ ɏࢫɤ ɼ ȯɐɦȄࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɼǷࢫ،ɰ Ȱǻࢫɯ ʆȯɜȕࢫɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫȆɭǻࢫȓɜɗȄɽ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɰ ɽɢȕࢫȯɛɼ
.ȓʈȳȸ ɦȄࢫɷȱɸ
:ɰ Ȱ‫ ל‬ǴȆɈ ɏ ǻ -‫أ‬
ࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȑ ȧ Ȇȿ ࢫɽɸࢫʅ ȱɦȄࢫ،2ɻȕȮȄȲǻɼࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȆɃ Ȳࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ،ǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬ȄȱɸࢫȯɳȘȸ ʇ
ࢫɼǷࢫʏ‫ڴ‬Ȭ ȗɦȄࢫɑʊɈ ȗȸ ʇࢫǴ‫ آ ۜܣ‬ɦȄࢫʏࢭࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȑ ȧ Ȇȿ ࢫɰ Ƿࢫɖ ɼȳɐ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭɼࢫ.ȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ʏࢭ
ࢫɰ ǼɗࢫȒȮȄȲ‫ࢫ ל‬Ƿȯȍ‫ࢫם‬ȄȮȆɳȘȷ Ȅɼࢫ .ɷȯʈȳʆࢫʅ ȱɦȄࢫș ɛɽɦȄࢫʏࢭɼࢫǴȆȼ ʇࢫȆɮɘʊɟɼࢫǴȆȼ ʇࢫɵ ‫ࢫם‬ɻɳɏࢫ ɤ ȴȆɳȗɦȄ
ࢫɑɨɈ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɷȲȄȳ ȷ ǷࢫɅ ɐȊࢫɼǷࢫɪ ɢȉࢫȦɽȍʆࢫɰ Ǹȉࢫ،ɖ ȳɀ ɮɨɦࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ǴȆɈ ɏǻࢫʏࢭࢫɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɣ ɨɮʆࢫɪ ʊɮɐɦȄ
ࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ɭࢫɵ ɡȕࢫɯ ɦࢫɰ ǻɼࢫ،ɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȆɺɨɮȨ ȗʆࢫȓʊɦɼǺȸ ɭࢫȓʆǷࢫɣ ɦȰࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ȕ‫ف‬؅ʆࢫɰ Ƿࢫɰ ɼȮࢫȯʈȳʆࢫɵ ‫ࢫם‬Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏ
.3ɣ ɦȰࢫǴȄȳ ȡ ࢫɵ ɭࢫȲȳɃ ࢫɻɜ‫ࢫݍݰ‬ɽɦࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ɼࢫ֗ǴȆȼ ɗ‫ࢫ ל‬Ȅȱɸࢫʏࢭࢫɪ ʊɮɐɦȄ
ࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɅ ɐȊࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦࢫȓɮɌ ɳ‫ם‬ȄࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫ Ⱦ ɽɀ ɳɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɎɽȡȳɦȆȉ
ࢫȓʈȳȷ ࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫ ʏࢭࢫɁ ɱࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫֺ ȝɮɗ .ǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ‫ف‬؈ȼ ȖࢫȆɸȯȣ ɱࢫ ،‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ‬
ࡧɑɭࡧɝ ȉȆȷ ࡧɚ ȆɘȕȄࡧʏࡩࡧ...» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɻɳɭࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭ 1956ࢫȓɳȸ ɦࢫ6ࢫɯ ɛȲࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅ
.4«....ɻɳɭࡧʎɈ ȫ ࡧɰ ȰǼȉࡧɼǷࡧɪ ʊɮɐɦȄ
ࢫȓʈȳ ȸ ɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɱࢫɉ ɜɗࢫʅ Ȳɽ ȸ ɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ ȆɭǷ
ࡧɼǷࡧɰ ؈ʊɏȳȼ ɦȄࡧɻȗțȲɼࡧɵ ɭࡧɼǷࡧɎ Ȯɽ ‫ם‬Ȅࡧɵ ɭࡧʎɈ ȫ ࡧɰ ȰǼȉࡧַ ǻ...»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ‫ ۘܣࢫﻧﺼﺖ‬ɦȄࢫȓ ʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
.5«...ɯ ɺɦࡧ‫ط ۜܣ‬ɽ ‫ם‬Ȅ

1
- SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p308.
- RAPPO Aurelia, « Les fondements juridiques actuels du secret bancaire», op.cit, p44.
2
- LUCAS Marie-Paule, Droit pénal des affaires, op.cit, p361.
- SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p310.
ࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ǾȆț :ȆɄ ʆǷࢫȳ Ɍ ɱȄ .134ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫ֗ɬȆȸ Ȋࢫȯɮȧ Ƿࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄ:ࢫȳ Ɍ ɱǷࢫ-3
.70ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉ
- RAPPO Aurelia, « Les fondements juridiques actuels du secret bancaire», op.cit, p46.
ࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫȓȝɦȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫȆɮɟ .1956ࢫȓɳȸ ɦࢫ6ࢫɯ ɛȲࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ02ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-4
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«...ɯ ɺɦࡧ‫ط ۜܣ‬ɽ ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧɻȗțȲɼࡧɰ ȰǼȉࡧɼǷࡧʎɈ ‫ݍ ݵ‬ȄࡧɻɱȰǼȉࡧַ ǻࡧɯ ɛȳ‫ם‬ȄࡧȈ Ȇȸ ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧȑ ȧ Ȇȿ ࡧȓʈɽ ɸࡧɵ ɨɐȖࡧַɼ ...»:ʏ‫ڴ‬ʆ
ࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ט‬ɑɭ.2005ࢫȓɳȸ ɦࢫʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ2ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫȆɺɨȉȆɜȕɼࢫ،ʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ05ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-5
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȆʊɈ ȫ ࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ɰ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɀ ɱࢫ،‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɵ ɭࢫȓɐȊȄȳ ɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڲ‬Ȅ
120
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ72ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫɵ ʆǷ֗ʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬Ɏȳȼ ‫ם‬ȄࢫɷȱȬ ȕȄࢫə ɛɽ‫ם‬Ȅࢫȹ ɘɱ
ࡧɼǷࡧȓɱȄȵ‫ݍ ݵ‬ȄࡧɼǷࡧȓɱȆɭ‫ࡧ כ‬ɼǷࡧȓɐʇȮɽ ɦȄࡧɼǷࡧȈ Ȇȸ ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧȑ ȧ Ȇȿ ࡧɵ ɭࡧȓ ʊɈ ȫ ࡧȓɜɗȄɽ ɮȉࡧַ ǻ...»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ
.1«...ɻȗțȲɼࡧȯ ȧ Ƿࡧɵ ɭ
ࢫɰ Ǹȼ Ȋࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ97ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɁ ɱࢫʏࢭࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȳɛǷࢫȆɮɟ 
ࡧʎȌȆȗɟࡧɰ ȰǼȉࡧַ ǻ...»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫǴȆȡ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫ֗ȓɈ ɜɳɦȄࢫɷȱɸ ࢫȯɜɳɦȄɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄ
ࡧȯ ȧ Ƿࡧɵ ɭࡧɼǷࡧɻȗțȲɼࡧȯ ȧ Ƿࡧɵ ɭࡧɼǷࡧȓɳʈȵ‫ݍ ݵ‬ȄࡧɼǷࡧȓɱȆɭ‫ࡧ כ‬ɼǷࡧȓɐʇȮɽ ɦȄࡧɼǷࡧȈ Ȇȸ ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧȑ ȧ Ȇȿ ࡧɵ ɭ
ࡧʏࡩࡧɂ ɽ ɘ‫ם‬Ȅࡧɪ ʊɟɽ ɦȄࡧɼǷࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȑ ǾȆɳɦȄࡧɵ ɭࡧɼǷࡧ֗ɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɷȱ ɸࡧɅ ɐȊࡧɼǷࡧɪ ɢȉࡧɯ ɺɦࡧ‫ط ۜܣ‬ɽ ‫ם‬Ȅ
.2«...‫ذﻟﻚ‬
ࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫʃɘɐʇࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȆɃ Ȳࢫɰ Ƿࢫ،ȳɟȱɦȄࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫȮȄɽ‫ם‬ȄࢫȾ ɽɀ ɱࢫɵ ɭࢫ‫ ܸݳ‬ȕ
ࢫɆ ɼȳȼ ɦȄࢫʏ‫ࢫ ۂ‬Ȇɭɼࢫ‫؟‬ɰ ɽɢʆࢫə ʊɟɼࢫ֚ɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ǴȆɈ ɏǻࢫʏࢭࢫɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɻɦࢫɵ ɭࢫɵ ɏࢫɤ ǴȆȸ Șɱࢫɵ ɡɦࢫ.ȓʈȳȸ ɦȆȉ
.֚ȆɱɽɱȆɛࢫɷȲȆțǵࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬Ȅȱɸࢫȥ ȗɴʆࢫʎɢɦࢫȆɸȳɗɽȕࢫȑ ȡ ȄɽɦȄ
:ɰ Ȱ‫ࡧ ל‬ȩ ɳɭࡧɯ ɺɦࡧɝ Ȩ ʆࡧɵ ʆȱ ɦȄࡧȾ Ȇ‫ כ ܧ ݵ‬-1
ࢫɽɸɼࢫ֗3ɷȲȄȳ ȷ Ǹȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɮʊɗࢫɖ ȳɀ ȗɦȄࢫʏࢭࢫɪ ʊȿ ‫ࢫ כ‬ɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȑ ȧ Ȇȿ ࢫɽɸ ࢫ،‫ اﻟﻌﻤﻴﻞ‬:ɪ ʊɮɐɦȄࡧ-1-1
ࢫȆɃ ȳɦȄࢫȲɼȯȿ ࢫɰ ؈ɐȖࢫȆʊɐʊȍɇ ࢫȆɀ ‫ࢫ ܧݵ‬ɰ ȆɠࢫȄȰǼɗ .ȆʈȲȆȍȗɏȄࢫȆɀ ‫ࢫ ܧݵ‬ɼǷࢫȆʊɐʊȍɇ ࢫȆɀ ‫ࢫ ܧݵ‬ɰ ɽ ɢʆࢫɰ ǷȆɭǻ
ࢫɪ ȝɮ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬Ȳȯɀ ʊɗ֗ʅ ɽɳɐɭࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɪ ʊɮɐɦȄࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫȆɭǷࢫ.ȓɨɢȼ ɭࢫȓʆǷࢫ‫ف‬؈ȝʆࢫַ ࢫȄȱɸɼࢫ֗ɻɳɭ
ࢫɣ ɳȍɦȄࢫɾ ȯɦࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻɼࢫ،ɻȸ ʋȷ ǸȕࢫȯɜɏࢫɼǷࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫȑ ȸ ȧ ࢫɻɦࢫʎɲɽɱȆɜɦȄ
ࢫɻȉȆ‫ ܵݰ‬Ƿࢫȯȧ Ƿࢫɵ ɏࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ɰ ɽɢʆࢫֺ ɗࢫ،Ⱦ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɵ ɭࢫȮȯɐɦࢫȓɟ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɭ
ࢫɪ ȉȆɛࢫ‫ف‬؈ɓࢫ ɞ ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬Ȅࢫ Ȉ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫ ɰֿ ࢫ ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ȓʈȳȸ ɦȆȉࢫ ɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ ࢫ ט‬ɵ ɭࢫ ɣ ɳȍɦȄࢫ ǴȆɘɏׁ ࢫ ȆʊɗȆɠ
ࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫ֗Ȓɽȫ‫ࢫ ל‬ɼǷࢫɰ ؈ȡ ɼȴࢫɰ ؈ȉࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅ֗ɞ ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȓɨȝɭǷࢫɵ ɭɼ.4‫ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ‬
ࢫɵ ɡɮʆࢫȆɮɟ֗Ȉ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɯ ɺɦࢫȦɽȗɘ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɰ ؈ȉࢫʎȌȆȣ ʆȄࢫɵ ɭȆɄ ȗȉࢫɰ ‫ف‬؅ɜɭࢫɞ ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅ
.5ɵ ɭȆɄ ȕࢫɰ ɼȯȉࢫɞ ‫ف‬؅ȼ ɭࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿ

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ72ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-1


.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ97ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ-2
ࢫ֗ȯɭȆȧ ࢫɬȆɺɦȄࢫɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫ–.73Ⱦ ࢫɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȳ ǾȆțࢫȯɮȨ ɭࢫࢫ-.235Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȑ ɴʈȴࢫɯ ɦȆ‫ࢫﺳ‬- :‫أﻧﻈﺮ‬-3
.39Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ
ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳǾȆț :ɵ ɏࢫֺ ɜɱ .1986ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫɰ Ȇɳȍɦࢫɰ Ȅɼȳȸ ɟࢫʏࢭࢫȱʊɘɳȗɦȄࢫȒȳǾȄȮࢫȹ ʋǾȲࢫȲȄȳ ɛࢫɑȡ ȄȲࢫ-4
.74
ࢫȓɘɀ ȉࢫȆɐȗɮȗɭࢫɞ ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȄȱɸࢫȈ Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɵ ɭࢫɪ ʊɮɏࢫɪ ɢɦࢫɰ ɽɢ‫ࢫﻳ‬،ʎȌȆȣ ʆȄࢫɵ ɭȆɄ ȗȉࢫɰ ‫ف‬؅ɜ‫ם‬Ȅࢫɞ ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏࢭࢫ-5
=‫ إذن‬ǴȆɈ ɏǻࢫɻɦࢫɵ ɡɮʆࢫɯ țࢫɵ ɭɼ ֗ɷȯȧ ɼࢫɻɮȷ ȆȉࢫȆȧ ɽȗɘɭࢫɰ ȆɠࢫɽɦࢫȆɮɟࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ɭȆɢɦȄࢫɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɻɦɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɷȆȣ ȕࢫɵ ǾȄȮ
121
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ɯ ɺɦࡧ‫ط ۜܢ‬ɽ ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧɪ ʊɮ ɐɦȄࡧȓțȲɼ ࡧ-2-1


ࢫɖ ȳɇ ࢫɵ ɭࢫȩ ɳɮʆࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫɰ Ȱׁ Ȇɗ،1Ȇ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫɚ ȳɈ ȗɦȄࢫɝ ȍȷ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȆȕȆɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫȑ ȸ ȧ
ࢫʎɜɈ ɳɭࢫȳɭǷࢫȄȱɸࢫ‫ف‬؄ȗɐʉɼ.2ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȄࢫǴȆȼ ɗǻࢫɣ ɳȍɨɦࢫȦ Ȇȍʆࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫɯ ɺɦࢫ‫ط ۜܣ‬ɽ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȓțȲɽɦȄ
ࢫɼǷࢫȓɐʇȮɽɦȄࢫɼǷࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȈ Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɯ ɸࢫɻȕȆɗɼࢫȯɐȊࢫȄɽȨ ȍȿ Ƿࢫȯɛɼࢫ،Ț ȲɽɮɨɦࢫȮȄȯȗɭȄࢫɯ ɸȲȆȍȗɏȆȉ
.3ȓɱȄȵ‫ݍݵ‬Ȅࢫ
 ɼǷࢫȓɱȆɭ‫כ‬
ࢫɵ ɭࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ȩ ɳɭࢫ‫ﺎ‬ȧ ȆȉǷࢫ،ʎɲȮȲ‫ כ‬ɼࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɪ ȝɭࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɅ ɐȊࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڲ‬ǻ֗Ȇɳɸ ࢫ‫ف‬ ؈ȼ ɲ
ࢫɪ ɺɗࢫ֗ɯ ɺɦࢫ‫ط ۜܣ‬ɽ‫ם‬ȄࢫʏࢮȆȉࢫɼǷࢫȓțȲɽɦȄࢫʏࢮȆȍɦࢫɰ Ǹȼ ɦȄࢫɽɸࢫȆɮɗ֗ɉ ɜɗࢫɯ ɺɦࢫ‫ط ۜܢ‬ɽ‫ם‬Ȅࢫȯȧ ǷࢫɼǷࢫȓțȲɽɦȄࢫȯȧ Ƿ
.‫؟‬4ɯ ɺɦࢫ‫ط ۜܢ‬ɽ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȓțȲɽɦȄࢫʏࢮȆȉࢫȓɃ ȲȆɐɭࢫɯ ɓȲࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ʎɈ ɐʇࢫɰ Ƿࢫɻɦࢫ‫ط ۜܢ‬ɽ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫȚ ȲȄɽɦȄࢫȄȱɺɦࢫɵ ɡɮʆ
:ɂ ɽ ɘ‫ם‬Ȅࡧɪ ʊɟɽ ɦȄࡧɼǷࡧʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧȑ ǾȆɳɦȄࡧ-3-1
ࢫǴȄȯȗɏȄࢫɬȯɐɦࢫȳȫ ǵࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɪ ʊȝɮȗɦࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɻɮʊɜʆࢫʅ ȱɦȄࢫɁ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫɽɸ ࢫ،‫ﻲ‬ɲɽɱȆɜɦȄࢫȑ ǾȆɳɦȄ
ࢫȆɭǷࢫ.ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȆɸȮȯȨ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȮɼȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏࢭࢫɰ ɽɢʈɼࢫ֗ɯ ʊɜɦȄɼࢫ‫ط ۜܣ‬ɽɦȄɼࢫʏ‫ڲ‬ɽɦȆɠࢫ.‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ȄȱɸࢫȒȮȄȲǼȉࢫɰ ɽɱȆɜɦȄ
ࢫɪ ʊɟɽɦȄࢫɰ ɽɢʆࢫȟ ‫ࢫﺑﺤﻴ‬.5Ȇɮ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫɚ ȆɘȕȄࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɵ ɏࢫȈ ɽɳʆࢫɵ ɭࢫɽɺɗࢫ،ɂ ɽɘ‫ם‬Ȅࢫɪ ʊɟɽɦȄ

ࢫȓɦȆ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫʎɘɗࢫ،ɣ ɳȍɦȄࢫɬȆɭǷࢫɯ ɺɨȝɮʆࢫɵ ɭࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȈ Ȇ‫ ܵ ݰ‬Ƿࢫɰ ؈ȉࢫɵ ɭࢫɵ ɡʆࢫɯ ɦࢫȆɭࢫ،‫ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ȓʈȳȸ ɦȄࢫǴȆȼ ɗǼȉࢫɣ ɳȍɨɦ=
.ɣ ɳȍɨɦࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ǴȆɈ ɏǻࢫɝ ȧ ࢫɻɦࢫɵ ɭࢫɽɸࢫɪ ȝ‫ﻓﺎﳌﻤ‬
ࢫȆɮɭࢫ֗ɣ ɳȍɦȄࢫɷȆȣ ȕࢫɵ ɭȆɄ ȕࢫʅ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʅ ɽɈ ɳʆࢫֺ ‫֗ࢫﻓ‬ɑǿȆȼ ɦȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȇȉࢫ‫ ׿ܢ‬ȸ ʇࢫȆɭࢫɽɸɼ֗ɵ ɭȆɄ ȕࢫɰ ɼȯȉࢫɞ ‫ف‬؅ȼ ‫ם‬ȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȆɭǷ-
ࢫʏࢭࢫɯ ɸȯȧ Ƿࢫɪ ʊɟɽȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄɽɜɘȗʆࢫɯ ɦࢫȆɭࢫ،ɣ ɳȍɨɦࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ǴȆɈ ɏǻࢫʏࢭࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫȄȱɸࢫȈ Ȇ‫ ܵݰ‬Ƿࢫɵ ɭࢫȯȧ ǷࢫȮȳɘɳʆࢫַ ࢫɻɱǷࢫɻɳɏࢫȥ ȗɴʆ
.ȓɮȸ ɜɦȄࢫȲȆɌ ȗɱȄࢫʏࢭࢫȓțȲɽɨɦࢫȩ ȗɘʆࢫʅ ȱ ɦȄࢫȈ Ȇȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫֺ ȝɭ.‫ذﻟﻚ‬
ࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳǾȆț :ȆɄ ʆǷࢫȳɌ ɱȄࢫ.40Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɭȆȧ ࢫɬȆɺɦȄࢫɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬Ȅ :ȳɌ ɱǷࢫȓɈ ɜɳɦȄࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫɪ ʊȿ ȆɘȗɦȄࢫɵ ɭࢫȯʈȵ‫ࢫם‬-
.311Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɵ ȸ ȧ ࢫə ʊɈ ɨɦȄࢫȯȍɏࢫȯʊɐȷ ࢫ-.74ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉ
ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ2ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ– .ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ2ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ-1
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʅ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ79ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ– .ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ72ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ .‫ﺳﺎﺑﻖ‬
2
- BLASER Patrick, « Le secret bancaire à l’épreuve du droit civil », in AUGSBURGER –BUCHLI I
& PERRIN Bertrand (S.dir), Les enjeux juridiques du secret bancaire, L’Harmattan, Paris, 2011, p87.
ࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫɯ ‫ٯڈ‬Ȳɽɭࢫɵ ɭࢫȒȲȮȆɀ ɦȄࢫȔ Ȇɗȳɀ ȗɦȄࢫɵ ɏࢫɣ ɳȍɦȄࢫɵ ɭࢫɬֺ ɐȗȷ ‫ࢫ ט‬ʏࢭࢫȓțȲɽɦȄࢫɝ ȧ ࢫɾ ȯɭࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫɻɜɘɦȄࢫɅ ɐȊࢫɾ ȳʆ -3
ࢫ‫ق‬؈ȣ ȕࢫȚ Ȅ‫ف‬؈‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȒȳɭǵࢫȯɏȄɽɛࢫɞ Ȇɳɸࢫɰֿ ࢫ،ȓțȲɽɦȄࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫȠ Ȇȣ ȗȧ‫ࢫ ט‬ɣ ɳȍɨɦࢫɵ ɡɮʆࢫַɼࢫ֗ɣ ɦȰࢫ‫ﻴﺔ‬ɱȆɢɭǻࢫ֗ɻȕȆɗɽɦ
ࢫɖ ȳɀ ȗɦȄࢫɼǷࢫ ،‫اﻟﺜﻠﺚ‬1/3ࢫɾ ȯɐȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊȿ ɽɦȄࢫ‫ ࢫﻣﺜﻼ‬.ɻȕȆʊȧ ࢫǴȆɳțǷࢫɯ ‫ٯڈ‬Ȳɽɭࢫɵ ɏࢫȒȲȮȆɀ ɦȄࢫȔ Ȇɗȳɀ ȗɦȄࢫʏࢭࢫɵ ɐɈ ɦȄࢫȓțȲɽɨɦ
ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȮɽɮȨ ɭࢫȽ ʋȍɟ ࢫ-.33Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɭȆȧ ࢫɬȆɺɦȄࢫɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬Ȅ :ȳɌ ɱȄࢫɪ ʊɀ ɘȗɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؆ɟֿ ࢫ.Ȕ ɽ‫ם‬Ȅࢫɂ ȳɭࢫʏࢭࢫȲȮ‫اﻟﺼﺎ‬
.48Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ
 ɾ ȳʆࢫࢫ-4
ࢫȩ ȍɀ ʆࢫș ɛɽɦȄࢫɣ ɦȰࢫȱɳɭɼࢫ֗ɻȕȆɗɽȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫȲȆɈ ȫ ǻࢫȮȳȣ ɮȉࢫɻ ‫ࢫﺑ‬ɪ ɭȆɐȗɦȄࢫə ɛɽȗʆࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫɰ Ƿࢫ،ɻɜɘɦȄࢫɵ ɭࢫɝ ʈȳɗࢫ
.49Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȮɽɮȨ ɭࢫȽ ʋȍɟ :‫ أﻧﻈﺮ‬.ȓțȲɽɦȄࢫɑʊɮȡ ࢫɰ ؈ȉࢫɞ ‫ف‬؅ȼ ɭࢫȈ Ȇȸ ȧ
5
-SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p312.
- BLASER Patrick, « Le secret bancaire à l’épreuve du droit civil », op.cit, p94.
122
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɂ ɽɘ‫ם‬Ȅࢫɪ ʊɟɽɦȄࢫɼǷࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫȑ ǾȆɳɨɦࢫɵ ɡɮʈɼࢫ ،ȓɦȆɠɽɦȄࢫȮɼȯȧ ࢫʏࢭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɾ ȯɦࢫɪ ʊɮɐɨɦࢫֺ ȝɮɭ
.1ʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɉ ɜɗࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɁ ɱࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ȓɦȆ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸɼࢫ،ȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ǴȆȼ ɗׁ ࢫɣ ɳȍɨɦࢫɰ Ȱǻࢫɯ ʊʊɜȕ
:ɰ Ȱ‫ࡧ ל‬ʏࡩࡧȆɸȳɗɽ ȕࡧȑ ȡ Ȅɽ ɦȄࡧɆ ɼȳȼ ɦȄ-2
:ȳɟȱɱࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ʏࢭࢫȆɸȳɗɽȕࢫȑ ȡ ȄɽɦȄࢫɆ ɼȳȼ ɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɵ ɭ
.ɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ȩ ɳɭࢫɝ ȧ ࢫɯ ɺɦࢫɵ ʆȱɦȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɯ ɸɼࢫ֗ɷȲȄȯȿ ǻࢫʏࢭࢫɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɻɦࢫɵ ɮɭࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬Ȳȯ ɀ ʆࢫɰ Ƿࢫ-
ࢫַ ࢫʎɢɦɼࢫ،ɂ ɽɮɓࢫַɼࢫɻʊɗࢫȹ Ȏɦࢫַ ࢫ‫ ܷݳ‬Ȅɼࢫɰ ɽɢʆࢫʎɢɦࢫ֗2ʎɈ ȫ ࢫʅ ǷࢫȈ ɽȗɡɭࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫ-
.ɪ ʈɼǸȗɦȄɼࢫ‫ف‬؈ʊɔȗɦȄࢫɪ ɮȨ ȗʆ
ࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬ȄɼࢫȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬Ȅࢫɑʊɮȡ ࢫǴȆȼ ɗǻࢫɣ ɳȍɨɦࢫɰ ȆɠࢫȰǻࢫʅ Ƿࢫ،ɬȆɏࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫȮȯȨ ʆࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫ-
.ɵ ʆȮȯȨ ɭࢫȾ Ȇ‫ֿ ܧݵ‬ɼࢫȓɳʊɐɭࢫɑǿȆɛɼࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳ ɀ ȗɜʆࢫɰ ȰǻࢫɻɱǷࢫɬǷࢫ֗Ⱦ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɑʊɮ‫ݍݨ‬ɼ
ࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫȑ ɨɓǷࢫɰ ǷࢫȆɮȋɼ .3‫ ۚܣ‬ɮɃ ࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫʎɘɡʆࢫַ ࢫȰǻ֗ȆȨ ʈȳȿ ࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫ-
ࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ɰ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɀ ɱࢫ،Ȇ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȒȲȆȻ ‫ࢫ ל‬ɝ ȍȷ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅ
.4ȆȨ ʈȳȿ ࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ȱׁ Ȇɗࢫɣ ɦȱȉࢫ،‫ﺧﻄﻲ‬
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɼǷࢫȔ Ȇɭɽɨɐɮɨɦࢫɣ ɳȍɦȄࢫǴȆȼ ɗׁ ࢫȆɜȉȆȷ ࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬Ȅȱɸࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫ،ɷȲȆțǷࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ȥ ȗɴʆࢫʎɢɦࢫ-
.5ɻɦࢫȄȳ ȿ Ȇɐ ɭࢫɪ ɛ‫כ‬
ࢫȓʊȧ ȆɳɦȄࢫɵ ɭࢫɻɱǷࢫַ ǻࢫ֗ɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ʅ ǷࢫǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬ȄȱɸࢫȓʊɮɸǷࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȉࢫɻɱǷࢫ،6Ʌ ɐȍɦȄࢫɾ ȳʆ
ࢫɵ ɡɮʆࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬Ȅȱɸɼࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȒȮȄȲǼȉࢫɉ ȍȕȳɭࢫɻɱֿ ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫʏࢭࢫɯ ɸȆȸ ʇࢫַ ࢫȓʊɨɮɐɦȄ
ࢫɣ ɳȍɨɦࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ȩ ɳɮȉࢫɬɽɜʆࢫɵ ɦࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɰ Ƿࢫɝ Ɉ ɳ‫ם‬Ȅɼ .ȆɸǹȆȼ ɗǻࢫɵ ɡɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬ȄࢫȮȯȨ ʆࢫɰ Ƿࢫɻɦ

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɜɳɦȄɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȅࢫɼࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȆȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ97ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-1
ࢫ֗ʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳ ȷ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫȓȝɦȆȝɦȄɼࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫֺ ȝɭࢫ،Ȕ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫȓȧ Ȅȳ ȿ ࢫɻʊɨɏࢫș ɀ ɱࢫȆɭࢫȄȱɸɼࢫ-2
ࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ97ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ֗ʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ72ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ֗ʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȯɜɳɦȄɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅ
ࢫɻɐɭࢫȑ ‫ ܶݰ‬ʆࢫɵ ɮɗࢫ֗ɻȉࢫȓɈ ʊȨ ‫ם‬Ȅࢫɖ ɼȳɌ ɦȄࢫɵ ɭࢫɼǷࢫɤ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫɑɛȄɼࢫɵ ɭࢫɯ ɺɘʈɼࢫȮȆɘȗȸ ʇࢫʅ ȱɦȄࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ɣ ɦȰࢫɽɸ ࢫ،‫ ۚܣ‬ɮɄ ɦȄࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬-3
ࢫȓʈȳ ȸ ɦȄࢫǴȆȼ ɗǼȉࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬ǴȆɈ ɏǻࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɻȡ ɽȗɦȄࢫɣ ɦȰࢫɵ ɭࢫɯ ɺɘ ʆࢫַ ࢫ،ɻȕȆȉȆȸ ȧ ࢫɵ ɏࢫɻɭȆɭǷࢫȲȆȸ ɘȗȷ ֺ ɦࢫɣ ɳȍɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɻǾȆɛȯȿ Ƿࢫȯȧ Ƿ
.Ɂ ‫ ܨݵ‬ɦȄࢫȄȱɸࢫɷȆȣ ȕࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫȓʈȳ ȸ ɦȄࢫ֗ȳʆȯɱࢫȶ ȆȍȕȲǷ :ɵ ɏࢫֺ ɜɱࢫ.Ȅ‫ف‬؅ɨȣ ɱȆȉ ‫ق‬؈ɟȲȆȉࢫɣ ɳȉࢫȯɃ ࢫȯɱַ ȯɳȷ ࢫȒȯʊȸ ɦȄࢫȓʊɄ ɛࢫʏࢭࢫ‫ ۚܣ‬ɮɄ ɦȄࢫɰ Ȱ‫ࢫ ל‬Ȅȱ‫ࢫ٭ڈ‬ǴȆɄ ɜɦȄࢫȱȫ Ƿ -
.104Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗Ȇ‫ڈ‬٬Ȇȼ ɗǻࢫɵ ɏࢫȓȍȕ‫ف‬؅‫ם‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬ȄɼࢫǷȯȍ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫȆɭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
.91ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓɳʊɭǷࢫʅ ɼȆɘɈ ɀ ɭ :ȳɌ ɱȄࢫ-4
.92ࢫȾ ࢫ֗ɻȸ ɘɱࢫɑȡȳ‫ם‬Ȅ-5
.136Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓ ࢫ֗ɬȆȸ Ȋࢫȯɮȧ Ƿࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄ :‫اﻧﻈﺮ‬-6
- BLASER Patrick, « Le secret bancaire à l’épreuve du droit civil »,op.cit, p96.
123
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɽɺɗࢫȹ ɡɐɦȆȉࢫ֗ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫɪ ɮȼ ȖࢫȔ ȆʊɨɮɐȊࢫɝ ɨɐȗȕࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫș ɱȆɠࢫɰ ǻࢫɷȲȄȳ ȷ ǷࢫǴȆȼ ɗǼȉ
.ɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫɵ ɏࢫə ȼ ɡɦȆȉࢫȓɀ ȗȬ ‫ם‬ȆȕȆɈ ɨȸ ɦȄࢫɪ ʊɨ‫ﻈ‬ȕࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʄ‫ڥ‬ȸ ʋȷ
:ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɦȄࡧʏࡩࡧɝ ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧɵ ɏ ࡧɤ ɼȯ ɐɦȄࡧ-‫ب‬
ࢫʃɜȍʆࢫɰ ɽȋȵɦȄࢫɰ ǷࢫɅ ɐȍɦȄࢫɾ ȳʆࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɵ ɏࢫɤ ɼȯɐɦȄࢫʏࢭࢫɰ ɽȋȵ ɦȄࢫɝ ȧ ࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗ
ࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫɻɦࢫɻȉࢫɖ ‫ف‬؅ɐ‫ם‬Ȅࢫɝ ‫ݍݰ‬ȄࢫȄȱɸࢫɵ ɏࢫɤ ɼȯɐɦȄࢫɼǷࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ɑȗɮȗɦȆȉࢫȄȳ ȧ
ࢫʅ ȱɦȄࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɵ ɏࢫɤ ɼȯɐɦȄࢫɰ ؈ȉࢫ‫ق‬؈ʊɮȗɦȄࢫȑ ȣ ʆࢫɵ ɡɦ .ɝ ‫ݍݰ‬Ȇȉࢫɖ ȳɀ ȗɦȆȉࢫɤ ɼȯɐɦȄࢫȄȱɸࢫɻʊȎȼ Ȗࢫɵ ɡɮʈɼ
ࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɤ Ȇȣ ɭࢫȮȯȨ ȕࢫɰ ǷࢫȆ‫ ٰڈ‬ǸȻ ࢫɵ ɭࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄɼࢫɑǿȆɛɽɦȄࢫȲɽɺɋ ࢫʅ Ƿࢫ֗ɝ ‫ݍݰ‬ȄࢫȄȱɸࢫȴɼȳȉࢫȯɐȊࢫɰ ɽɢʆ
ࢫȆɠȲȆȕࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫɻɱǼɗࢫɝ ‫ݍݰ‬ȄࢫȲɽɺɌ ɦࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɤ ɼȯɐɦȄࢫȆɭǷࢫ֗ȆȨ ʊ‫ࢫ ܵݰ‬Ȇ‫ ْڈ‬ɛɼࢫɤ ɼȯɐɦȄࢫɰ ɽɢʊɗࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
.ȓɜɨɈ ɭࢫȒȲɽɀ ȉࢫɝ ‫ݏݰ‬ɦ
:ɰ ؈ɜʈȳɗࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɵ ɏࢫɤ ɼȯɐɦȄࢫɝ ȧ ࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗ֗ɻɜɘɦȄࢫɯ ȸ ɜɱȄ
ࢫɰ ɽȋȵɨɦࢫɝ Ȩ ʆࢫַɼࢫɬȆɐɦȄࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȯɳȘȸ ȖࢫȓɜɨɈ ɭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ Ƿࢫɾ ȳʆࢫ:ɤ ɼ‫ࡧ כ‬ɝ ʈȳɘɦȄ
ࢫȓɜɗȄɽɭࢫɰ Ƿࢫɰ ɼ‫ف‬؄ȗɐʊɗࢫ֗ɣ ɦȰࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؆ɟǷࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɰ ɽȍɸȱʆࢫɪ ȉࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʏࢭࢫɻɜȧ ࢫɵ ɏ ࢫ‫اﻟﻌﺪول‬
.ɻɦࢫȆʈȳʆ‫ف‬؄ȕࢫֺ ɐɗࢫȹ ʋɦɼࢫɬȳ‫ݏݨ‬ɦࢫȆȸ ȷ ǺɭࢫȄȳ ɀ ɳɏࢫɪ ɢȼ Ȗࢫȯɛࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳ ȸ ɦȄࢫǴȆȼ ɗǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɰ ɽȋȵɦȄ
ࢫș ɏȳȻ ࢫ֗ȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȵɡȕȳȕࢫȓʊȎȸ ɲࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ Ƿࢫɾ ȳʆࢫ:ʎɲȆȝɦȄࡧɝ ʈȳɘɦȄࡧȆɭǷ
ࢫȓʆȆɮȧ ࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȯɀ ɜɦȆɗࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȮȳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬ȆɭǷࢫ֗ȮȄȳ ɗ‫ ׀‬ɦࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɚ ɽɜ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʆȆɮ‫ݍݰ‬
.1ȓɭȆɐɦȄࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬ȄɼࢫɬȆɐɦȄࢫɬȆɌ ɳɦȄ
ࢫɾ ȯɦࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɵ ɏࢫɤ ɼȯɐɦȄࢫʏࢭࢫɰ ɽȋȵɦȄࢫɝ Ȩ ȉࢫȲȄȳ ɛ‫ࢫ ל‬ɵ ɡɮʆࢫɻɱǷࢫ֗Ȇɳɸ ࢫȥ ȗɴȗȸ ɲ
ࢫɰ ؈ȉࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɎɽɃ ɽɭࢫȮȯȨ ʆࢫȯɜɏࢫʅ Ƿࢫɑʊɛɽȕࢫɪ ȍɛࢫȴɽȣ ʆࢫַɼࢫ֗ɷȯɐȊࢫɼǷࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɑɭࢫȯɜɐɦȄࢫɑʊɛɽȕ
ࢫȓʈȳ ȸ ɦȆȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫə ɨȗȬ ɭࢫȳɟȱȕࢫɯ ɦࢫ،ȓʊɐʉȳȼ ȘɦȄࢫȓʊȧ ȆɳɦȄࢫɵ ɭɼ .2ɪ ʊɮɐɦȄɼࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅ
.ȓʊɱȆɢɭ‫ࢫ ל‬ɷȱɸࢫȯɐȍȘȸ Ȗࢫɯ ɦɼࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɑȗɮȗɦȄࢫɵ ɏࢫɰ ɽȋȵɦȄࢫɤ ɼȯɏࢫȓʊɱȆɢɭǻ
ɣ ɳȍɦȆȉࡧȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࡧȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ‫ࡧ ט‬-ࡧȆʊɱȆț
ࢫɰ ؈ȉࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȕࢫȓɦȆȧ ࢫʏࢭࢫȳȸ ɦȄࢫǴȆȼ ɗǻࢫʏࢭࢫ֗ɣ ɳȍɦȆȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬ɪ ȝɮȗȕ
.(‫)ب‬ʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫȓɦȆȧ ࢫʏࢭɼ (‫اﻟﺒﻨﻮك)أ‬

ࢫȯȣ ɱࢫʎɲȆȝɦȄࢫɝ ʈȳɘɦȄࢫȲȆɀ ɱǷࢫɵ ɭɼࢫAUBERTࢫʅ ȳȸ ʉɽȸ ɦȄࢫȲɽȸ ɗɼ‫ف‬؄ɦȄɼࢫȆɘȿ ࢫȲȆʊȉࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫȯȣ ɱࢫɤ ɼ‫ࢫ כ‬ɝ ʈȳɘɦȄࢫȲȆɀ ɱǷࢫɵ ɭࢫࢫ-1
.CAPITAINEɼࢫAGNEESNSࢫɰ Ȇʈȳȸ ʉɽȸ ɦȄࢫɰ Ȇ‫ ٕڈ‬ɜɘɦȄɼࢫȔ Ȇȧȳɗࢫɰ ɽɮʈȲࢫȲɽȗɟȯɦȄ
.75Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ǾȆț :ȳɌ ɱǷࢫȓɈ ɜɳɦȄࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫɪ ʊɀ ɘȗɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ف‬؆ɟֿ ࢫ-
.76ࢫȾ ࢫ֗ɻȸ ɘɱࢫɑȡȳ‫ם‬Ȅࢫࢫ-2
124
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧɰ ؈ȉࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅࡧɤ ȮȆȍȕࡧ-ࡧǷ


ࢫɪ ɮɐɦȄࢫȦ Ȇȣ ɳɦࢫȓʊȸ ʋǾȳɦȄࢫɪ ɭȄɽɐɦȄࢫɵ ɭࢫɻȕȆɱɽɢɭࢫɪ ɭȆɢȕɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬ȄࢫȒȯȧ ɼࢫȯɐȖ
ࢫɤȵɐɮȋɼࢫɷȯȧ ɽɦࢫɪ ɮɐʇࢫɖ ȳɀ ɭࢫɪ ɠࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫȒȯȧ ɽɦȄࢫɷȱɸࢫɝ ɜȨ ȗȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫַɼࢫ֗ɪ ɢɟࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫɪ ɀ Ȩ ʆࢫɰ Ƿ،ɰ ȰǻࢫȒȯȧ ɽɦȄࢫɷȱɸࢫɬȵɨȗȸ Ȗ .Ǵ‫ࢫء ۜܣ‬Ȇɺɨɮɏࢫɵ ɏࢫɖ ȳɐȖࢫַ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʊɜȉࢫɵ ɏ
.1Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ɬɽɜȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɈ ȼ ɲ‫ࢫ כ‬ɤ ɽȧ ࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȕ
ࢫɯ ɺɏȆɃ ɼǷɼࢫɯ ɺɦȄɽȧ ǷɼࢫȆ‫ڈ‬٬ֺ ɮɏࢫɵ ɏࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȘȕࢫɰ Ƿࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȒȮȆɐɦȄࢫȔ ȳȡ
ࢫȓɳɺ‫ם‬Ȅࢫɯ ɡȨ ȉࢫȆɺɐɮȣ ʆࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫ ɷȱɸࢫ֗ɚ ɽȸ ɦȄࢫʏࢭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɑɭࢫɰ ؈ɨɭȆɐȗ‫ם‬Ȅࢫɣ ɦȱɟɼ،2‫اﳌﺎﻟﻴﺔ‬
.ȒȮȯɐȗɭɼࢫȓɘɨȗȬ ɭࢫȲȮȆɀ ɭࢫɵ ɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɪ ɀ Ȩ ȗʆࢫȆɮɟࢫȆɺȷ ȲȆɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɘʊɋɽɦȄɼ
 ɨɦࢫȆɛȳȫ ࢫȔ Ȇɭɽɨɐɮɨɦࢫɤ ȮȆȍȗɦȄࢫȄȱɸࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫȆɭࢫɤ ɽȧ ࢫɤ ǹȆȸ ȖࢫȆɳɱȆɸȰǷࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȲȮȆȍȘʆࢫ
ࢫȓʈȳȸ
.֚ȆɺɦࢫǴȆɳȞȗȷ ȄࢫɻɱȄࢫɬǷࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȖࢫɅ ɐ ȍɦࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȾ ɽɀ ɳɦȄࢫə ‫ﻠ‬ȗȬ ɭࢫɪ ʊɨȨ ȗȉ
:ɤ Ȇȝ‫ם‬Ȅࢫɪ ʊȎȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫȳɟȱɱࢫǴȆɳȞȗȷ
 ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɀ ɱȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȆɄ ɐȊࢫȯȣ ɱࢫ֗ɤ ɼȯɦȄ
ࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓȷ ȮȆȸ ɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸ ࢫȳɛǷࢫʅ ȱɦȆʈȲɽȸ ɦȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄ
ࡧə ʊɋ ɽ ȗɦࡧȓɱȆʊȿ ࡧȓʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻɮɨɦࡧȴɽ ȣ ʆ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ2010ࢫȓɳȸ ɦࢫ30ࢫɯ ɛȲ
ࡧȔ ȆȉȆȸ ‫ݍ ݰ‬Ȇȉࡧȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐɮɨɦࡧȓɨɭȆɢɦȄࡧȓʈȳȸ ɦȄࡧɑȊȆɇ ࡧș Ȩ ȕɼࡧȆ‫ ٔڈ‬ʊȉࡧȆɮʊɗࡧɤ ȮȆȍȘȕࡧɰ ǷࡧȆɺɦȄɽ ɭǷ
.3«Ȇɺɐɭࡧɰ ؈ɨɭȆɐȗɮɨɦࡧȓʊɱȯ ‫ם‬Ȅ
ࢫȒȲȆȍɏࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȕࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȧ Ȅȳ ȿ ࢫɁ ɱࢫ،ʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫɍ ȧֺ ɱ
ࢫȠȳȬ ȕࢫַ ࢫɰ Ƿࢫʅ Ƿࢫ،ȓɭȆȕࢫȓʈȳȸ Ȋࢫɤ ȮȆȍȗɦȄࢫȄȱɸ ࢫɯ ȗʋɱǷࢫɆ ‫ف‬؅Ȼ Ȅɼࢫ.ȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɵ ɏࢫǴȆɳȞȗȷ Ȅࢫɵ ɏ
.ɞ ɽɳȍɦȄࢫȠȲȆȫ ࢫȆɺɦȮȆȍȕࢫɯ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅ
ࢫǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫȓȷ ȮȆȸ ɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȯɟǷ
ࡧȓɱȆʊȿ ࡧʄ‫ڲ‬ɼ‫ࡧ כ‬ȒȮȆ‫ם‬ȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࡧȲȆȼ ‫ם‬Ȅࡧɖ ȲȆɀ ɮɨɦࡧȴɽ ȣ ʆ» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫș ɀ ɱࢫȟ ʊȧ
ࡧȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅ֗ȓʈȳȸ ɦȄࡧɑȊȆɇ ࡧș Ȩ ȕࡧɼࡧɉ ɜɗࡧȆ‫ ٔڈ‬ʊȉࡧȆɮʊɗࡧɤ ȮȆȍȘȕࡧɰ ǷࡧȆɺɦȄɽ ɭǷࡧə ʊɋ ɽ ȗɦ

.148Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫ֗ȯɮȧ ȄࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄ:ȳɌ ɱȄࢫ-1
ࢫɪ ɭȆɐȗɦȄࢫɻɦࢫɝ ȍȸ ʇࢫɯ ɦɼࢫȓʊɱȆɮȗǾȄࢫȔ ֺ ʊɺȸ ȖࢫɻȨ ɳɭࢫȆȍɦȆɇ ࢫɣ ɳȉࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɬȯɜȗʆࢫɰ Ǹɟ ࢫ֗Ȕ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ Ȇȝɭࢫȳɟȱɱ -2
ࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫɻȗǾֺ ɭࢫȟ ʊȧ ࢫɵ ɭࢫȆɺɐɭࢫɪ ɭȆɐȖࢫȯɛࢫɰ ɽɢʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɾ ȳȫ‫ࢫ כ‬ɞ ɽɳȍɦȄࢫɵ ɭࢫɻɳɏࢫɬֺ ɐȗȷ ַ Ȇȉࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬Ȅȱɸࢫɬɽɜʊɗࢫ֗ɣ ɳȍɦȄࢫȄȱɸࢫɑɭ
ࢫʏࢭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɑɃ ɼࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ɝ ʈȳɇ ࢫɵ ɏࢫɻɦȄɽɭǷࢫȓɭֺ ȷ ɼࢫɻ‫ݍݰ‬Ȇɀ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɌ ɗȆȨ ɮɨɦࢫɣ ɦȰɼ .ɻɱɽʆȯȉࢫǴȆɗɽɦȆȉࢫɻɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫɾ ȯɭɼ
.Ȇɺɐɭࢫɪ ɭȆɐȖࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɑʊɮȡ ࢫɑɭࢫɻȗɛֺ ɏ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗2010ࢫȓɳȸ ɦࢫ30ࢫɯ ɛȲࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓȷ ȮȆȸ ɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-3
125
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȳ ɇ ȆȬ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȵɟȳ‫ࢫם‬Ȕ Ȇɭɽɨɐɭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫǴȆɈ ɏǻࢫȑ ȡ Ȅɼࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɗȆɃ ‫ ﺑﺎﻹ‬.1«ȓɳʆȯ ‫ם‬ȄࡧȆ‫ ٔڈ‬ǾȆȋȴࡧȔ ȆȉȆȸ ‫ﺑﺤ‬
.2ʎɲȆɳȍɨɦȄࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɾ ȯɦ
ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ99ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫɵ ʆǷࢫ֗ʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ﺎם‬ɸȱȬ ȕȄࢫə ɛɽ‫ם‬Ȅࢫȹ ɘɱ
ࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧɤ ȮȆȍȗɦࡧȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࡧȯ ɏ Ȅɽ ɜɦȄࡧʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࡧɣ ɳȍɦȄࡧȒȲȄȮǻࡧȹ ɨȣ ɭࡧɑɄ ʆ» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ2003
ࡧȓʊɱȆɮȗǾ‫ࡧ ט‬Ȕ ֺ ʊɺȸ ȘɦȄɼࡧȆ‫ڈ‬٬ֺ ɮɏ ࡧȓʊɱɽ ʆȯ ɮȉࡧȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࡧȔ ȆɱȆʊȍɦȄɼࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬ȄࡧȆ‫ ٔڈ‬ʊȉࡧȆɮʊɗɼࡧɻɐɭ
ࡧɰ ȆɮȗǾ‫ࡧ ט‬ɯ ʆȯ ɜȕࡧȓɭֺ ȸ ɦࡧȓɭȴֺ ɦȄࡧȔ ȆɱȆʊȍɦȄࡧȳɗȄɽ ȕࡧɵ ɮɄ ʈɼࡧȆ‫ ْڈ‬ʈȳȷ ࡧɪ ɘɡʆࡧȆɮȉࡧ،ɯ ɺɦࡧȒȲȳɜ‫ם‬Ȅ
ࡧɵ ɏ ࡧɪ ɭȆȼ ɦȄࡧɁ Ȩ ɘɦȄࡧȳʈȲȆɜȕࡧȮȄȯ ɏׁ ࡧȆɺɏ Ȇȍȕǻࡧɬȵɨʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȯ ɏ Ȅɽ ɜɦȄࡧɑɄ ʆࡧȆɮɟ ࡧ .ʏࡩȳɀ ‫ם‬Ȅ
.3«Ȇɺȡ Ȇɭȯ ɱַ ࡧɼǷࡧȆɺɄ ɐȊࡧɼǷࡧȆɺɨɠࡧȆɺɮɺȷ ǷࡧɑʊȍɦࡧȄȯ ʊɺɮȕࡧ،‫اﻟﺒﻨﻮك‬
ࢫɵ ɏࢫǴȆɳȞȗȷ ȆɠࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȕࢫ‫ف‬؄ȗɏȄࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫ،ȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɷȱɸࢫɁ ɱࢫɵ ɭࢫȥ ȗɴȗȸ ɲ
ࢫɤ ȮȆȍȗɦȄࢫɣ ɦȰࢫɯ Ɍ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȯɏȄɽɜɦȄࢫȮȯȨ ʆࢫʅ ȱɦȄࢫɽɸࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ Ƿࢫȟ ʊȧ ֗ȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ט‬
ࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ؈ȋɼࢫ،ȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫɑɭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɰ ɽɢʆࢫ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬Ȅȱɸɼࢫȓʈȳȷ ࢫɪ ɢȉ
ࢫȓʊɱȆɮȗǾ‫ࢫ ט‬Ȕ ֺ ʊɺȸ ȘɦȄࢫɪ ɠɼࢫǴֺ ɮɐɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ Ȩ ȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮȼ Ȗɼࢫ .‫أﺧﺮى‬
.ɯ ɺɦࢫȓȧ ɽɳɮ‫ם‬Ȅ
ࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫȓɐȊȆȸ ɦȄࢫȒȳɜɘɦȄ 74ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫə ɛɽ‫ם‬Ȅࢫȹ ɘɱࢫʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬Ɏȳȼ ‫ם‬ȄࢫȳɛǷ
ࡧɵ ɭࡧʅ Ƿࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸ ࡧɵ ɭ ࡧ73ࡧɼ ࡧ72ࡧɰ ؈ȕȮȆ‫ם‬ȄࡧɬȆɢȧ Ƿࡧɵ ɭࡧ‫ ۚܢ‬ȝȘȸ ʇ» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫɁ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɻȕֺ ʆȯɐȖɼ
...:ȓʊɦȆȗɦȄࡧȔ ַ Ȇ‫ݍ ݰ‬Ȅ
ࡧȔ ȆɱȆʊȍɦȄࡧ‫ف‬؈ɗɽ ȗɦࡧɯ ‫ٮڈ‬Ȇʊɱɽ ʆȯ ɭࡧȾ ɽ ɀ Ȭ ȉࡧǴȄɽ ȷ ࡧǴֺ ɮɐɦȆȉࡧȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅࡧɤ ȮȆȍȕࡧՌՌࡧ Ȯ
ࡧɤ Ȇɮɏ Ƿࡧʅ ǷࡧɼǷࡧȯ ʆȯ ȸ Ȗࡧɰ ɼȯ ȉࡧȓɐȣ ȕȳ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇɢʊȼ ɦȄࡧȾ ɽ ɀ Ȭ ȉࡧɼǷࡧɰ ȆɮȗǾ‫ࡧ ט‬ȩ ɳɭࡧȓɭֺ ȸ ɦࡧȓɭȴֺ ɦȄ
ࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧɰ ؈ȉࡧȆɮʊɗࡧɣ ɦȰɼࡧ֗ʏࡩȳɀ ‫ם‬Ȅࡧɪ ɮɐɦȄࡧȓɭֺ ȸ ȊࡧȆɺɜɨɐȗɦࡧȓɭȴַ ࡧʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࡧɣ ɳȍɦȄࡧȆɸȄȳ ʆࡧɾ ȳȫ Ƿ
ࡧɤ ȮȆȍȕࡧɪ ʊɺȸ Șɦࡧʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࡧɣ ɳȍɦȄࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧɝ ɗȄɽ ʆࡧɾ ȳȫ ǷࡧȔ Ȇɺȡ ࡧɼǷࡧȔ ȆɠȳȻ ࡧʅ Ƿɼࡧʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࡧɣ ɳȍɦȄɼ
.4«‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ֗1956ࢫȓɳȸ ɦࢫ6ࢫɯ ɛȲࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ06ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫࢫ-1


ࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȕɼࢫǴȆɈ ɏǼȉࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɬȄ‫ق‬؅ɦȄࢫȈ ɽȡ ɼࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،ʎɲȆɳȍɨɦȄࢫə ʊɨȸ ȘɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ147ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫȆɮɟ ࢫࢫ-2
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓɳʆȯ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɘʊɨȸ ȘɦȆȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɮʊɗࢫȄȱɸɼࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɾ ȯɦࢫȳ ɇ ȆȬ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȵɟȳ‫ם‬
-FARHAT Raymond, Le secret bancaire, op.cit, p 189.
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ99ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-3
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ،ʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬ɻȕֺ ʆȯɐȖɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ɽɱȆɜȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ֗2000ࢫȓɳȸ ɦࢫ82ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ174ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-4
ࡧȓȿ Ȇ‫ݍ ݵ‬ȄࡧɬȆɢȧֿ ࡧȒȆɏ Ȅȳɭࡧɑɭ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫș ɀ ɱࢫ‫ࢫﺣﻴﺚ‬ȳȫ ǵࢫǴȆɳȞȗȷ Ȅࢫ،‫ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮن‬ȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ83ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɗȆɃ ǷࢫȆɮɟ ࢫ-
ࡧȄȱ ɸࡧɬȆɢȧ Ƿࡧȑ ȡ ɽ ɮȉࡧǴȄȳ ȼ ɦȄࡧɼǷࡧȠ Ȇɭȯ ɱ‫ࡧ ט‬ʏࡩࡧȓȍɓ ȄȳɦȄࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧȔ ȄȲȄȮǻࡧȹ ɦȆȣ ɭࡧǴȆȷ ǹȳɦࡧɝ Ȩ ʆࡧ ،ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȸ ɦȆȉ
ࡧȓɜ ɨɐȗ‫ם‬ȄࡧȓʈȲɼȳɄ ɦȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅࡧɯ ‫ ٔڈ‬ʊȉࡧȆɮʊɗࡧȄɽ ɦȮȆȍȘʆࡧɰ Ƿࡧ ،ȓʆȆ‫ ٔڈ‬ɦȄࡧɷȱ ɺɦࡧȾ Ȇȫ ࡧɅ ʈɽ ɘȗȉࡧɯ ɺɃ ɽ ɘʆࡧɵ ɭࡧɼǷࡧ ɰ ɽ ɱȆɜɦȄ
ࡧȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬Ȅࡧɵ ɏ ࡧȆʊɀ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ɰ ؈ɦɼǺȸ ɭࡧȾ Ȇ‫ࡧ כ ܧ ݵ‬ǴַǺɸࡧ‫ف‬؄ȗɐʉɼ ࡧ،ǴȄȳȼ ɦȄࡧɼǷࡧȠ Ȇɭȯ ɱ‫ࡧ ט‬ȓȷ ȄȲȮࡧɤ Ȇɮɡȗȷ ַ ࡧɯ ɺɟɽ ɳȉࡧɤ Ȇɮɏ Ǹȉ
.«ȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȓɨǾȆȸ ‫ם‬ȄࡧȓɨǾȆɇ ࡧș Ȩ ȕࡧȾ ɽ ɀ ‫ݍ ݵ‬ȄࡧȄȱ ‫ࡧ٭ڈ‬Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧɰ ɽ ɐɨɈ ʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅࡧȓʈȳȷ ࡧʄ‫ڴ‬ɏ
126
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɰֿ ،ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫǷȯȍɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄǴȆɳȞȗȷ Ȅࢫ֗ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸ ࢫ‫ࢫﺣﺴﺐ‬Ȕ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȕࢫ‫ف‬؄ȗɐʇ


ࢫȓʆȆɮ ȧ ࢫʏࢭࢫɯ ɸ ‫ﺎ‬ȸ ʉɼ֗ɪ ʊɮɐɦȄࢫȓɦȆȧ ࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ ɖ ȳɐȗɦȄࢫʏࢭࢫȯɏȆȸ ʇࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȕ
.1ɰ ȆɮȗǾ‫ࢫ ט‬ȳ ɇ ȆȬ ɭࢫɑʊɮȣ ȕࢫȵ ɟȳɭࢫɤ ȮȆȍȗɦȄࢫȄȱɸࢫɯ ʊɌ ɳȕࢫʄ‫ڲ‬
ɽȗʈɼࢫ.ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɰ ȆɮȗǾ‫ט‬
ࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɑ Ʉ Ȭ ȕࢫֺ ɗࢫ֗Ȕ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȕࢫʅ ǷࢫǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘ ɦȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫȯɟǷࢫ
.2ȓʈȳȸ ɦȄࢫɬɽɺɘ‫ࢫם‬ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɬֺ ɐȗȷ ‫ࢫ ט‬ɎɽɃ ɽɭࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄɼ
ࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ117ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫȯɜɘ ʈȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ɮɨɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫȆɭǷ
ࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅࡧɕʊɨȍȕࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄɼࡧȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɣ ɳȍɦࡧɵ ɡɮʆ ...» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼ
ࡧȓɨɭȆɐ‫ם‬ȄࡧȒȆɏ Ȅȳ ɭࡧɑɭࡧɾ ȳȫ Ƿࡧɰ Ȅȯ ɨȉࡧʏࡩࡧȓʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧȓȷ ȄȳȨ ȉࡧȓɘɨɢ‫ם‬ȄࡧȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄ
ࡧȹ ɘɳȉࡧ ‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅࡧȳȸ ɨɦࡧ ȓɐɃ Ȇȫ ࡧ Ȇ‫ٮڈ‬ȄȰࡧ ȯ ȧ ࡧ ʏࡩࡧ Ȕ ȆɈ ɨȸ ɦȄࡧ ɷȱ ɸࡧ ɰ ɽ ɡȕࡧ ɰ Ƿࡧ ȓɈ ʈȳȻ ɼࡧ ɪ ȝ‫ם‬Ȇȉ
ࡧʃɜɨȗʆࡧɰ ǷࡧȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࡧȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬ȄࡧɼǷࡧɣ ɳȍɦȄࡧʎɘɀ ɭࡧɵ ɡɮʆࡧȆɮɟࡧȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࡧʏࡩࡧȒȮɽ ȡ ɽ ‫ם‬ȄࡧȔ ȆɱȆɮɄ ɦȄ
.«ɻɇ Ȇȼ ɴɦࡧȓʈȲɼȳɄ ɦȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅ
ࢫɰ ȄȯɨȍɦȄࢫɑɭࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȕࢫȓȧ Ȅȳ ȿ ࢫȳɛǷࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫ֗ȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫɵ ɭࢫɯ ɺɘʆ
ࢫɤ ɼȯɦȄࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫȄȱɸ .ȓɦȮȆȍȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫ ɤ ɽȧ ࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ɇ Ȅ‫ف‬؅Ȼ Ȅࢫɑɭࢫ ɾ ȳȫ‫כ‬
ࢫȚ ȯȧ Ƿࢫ֗ȓʊɳɇɽɦȄࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȕࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫȆɭǷࢫ֗ȓʊȎɳȡ‫כ‬
ࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ11-03 ‫ࢫرﻗﻢ‬ȳɭ‫כ‬ ࢫɵ ɭࢫ98ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫɵ ʆǷࢫ،ȲȆɈ ȫ‫ࢫ כ‬ȓʈȵɟȳɭࢫɻɨɠȆʊɸࢫɵ ɮɃ ࢫȳ ǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɣ ɳȉ
ࡧȓʈȵɟȳɭ ''ʄ‫ڤ‬ȯ ȕࡧȳɇ ȆȬ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȵɟȳ‫ࡧם‬ȓ‫ݏ ݰ‬ɀ ɭࡧ‫ف‬؈ȸ ʉɼࡧȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɣ ɳȉࡧɯ Ɍ ɳʆ» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼ
ࡧȓȧ ɽ ɳɮ‫ם‬Ȅࡧɂ ɼȳɜɦȄࡧ ȓɐʊȍɇ ɼࡧɂ ɼȳɜɦȄࡧɵ ɭࡧɵ ʆȯ ʊɘȗȸ ‫ם‬ȄࡧǴȆɮ ȷ Ƿࡧɑʊɮȣ ȉࡧə ɨɢȕ ''‫اﳌﺨﺎﻃﺮ‬
ࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧ ɑʊɮȡ ࡧ ɵ ɭࡧ ɂ ȳɛࡧ ɪ ɢɦࡧ ȒȆɈ ɐ‫ם‬Ȅࡧ Ȕ ȆɱȆɮɄ ɦȄɼࡧ ȓȋɽ ‫ם ܦ ݰ‬Ȅࡧ ɕɦȆȍ‫ם‬Ȅɼ ࡧ ،Ȇɺɘɜȷ ɼ
.ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼ
ࡧȮɼȵȕࡧɰ Ƿࡧȑ ȣ ʈɼࡧȳɇ ȆȬ ‫ם‬ȄࡧȓʈȵɟȳɭࡧʏࡩࡧɆ ȄȳȬ ɱ‫ࡧ ט‬ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɰ ؈ɐȗʆ
.ȒȮȆ‫ם‬Ȅࡧɷȱ ɸࡧɵ ɭࡧʄ‫ڲ‬ɼ‫ࡧ כ‬Ȓȳɜɘ ɦȄࡧʏࡩࡧȒȲɽ ɟȱ ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȇȉࡧȳ ɇ ȆȬ ‫ם‬Ȅࡧȓʈȵɟȳɭ
ࡧɵ ǾȆȋȴࡧɵ ɏ ࡧȆɸȆɜɨȗʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅࡧ،Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࡧȑ ɨɈ ȉࡧȓʊɦȆɭࡧȓȸ ȷ Ǻɭɼࡧɣ ɳȉࡧɪ ɢɦࡧȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɣ ɳȉࡧɕɨȍʆ
.«...‫اﳌﺆﺳﺴﺔ‬

.55Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɭȆȧ ࢫɬȆɺɦȄࢫɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬Ȅ-1


.248Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȲȆɘɀ ɦȄࢫȲȆȍ‫ݍݨ‬Ȅࢫȯȍɏࢫɯ ɱȆɓࢫȓɳʈȴࢫ-2
- SPIELMANN Dean, « Aspects internationaux du secret bancaire » in DAL G.A & NIES.J,
SPIELMANN.D & STESSENS.G, (s.dir), Le droit bancaire confronté au droit pénal Européen,
Edition la charte, Bruxelles, 2004, p90.

127
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɵ ɭࢫɪ ʊɨɜȗɦȄࢫʏࢭࢫɯ ɸȆȸ ʇࢫȟ ʊȨ ȉ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɦȄࢫȦ Ȇȣ ɱࢫʏࢭࢫȆɮɺɭࢫ‫ࢫدورا‬ǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸ ࢫȑ ɐɨʆ
ࢫȔ Ȅ‫ف‬؄ȫ ࢫɵ ɭࢫȯʊɘȗȸ ȖࢫȒ‫ف‬؈ȫ ‫ࢫ כ‬ɷȱɺ‫ࢫﻓ‬.ɞ ɽɳȍɦȄࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɯ ȗȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳȡ ࢫȈ ȆɢȕȲȄ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɚ Ȇɳ‫ݍݵ‬Ȅࢫɝ ʊɄ ʆࢫǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫɰ Ȇɗࢫɣ ɦȰࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɗȆɃ ǻࢫ،ȓȨ ɗȆɢ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫɅ ɐȍɦȄࢫȆɺɄ ɐȊ
.Ȕ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫɤ ֺ ȫ ࢫɵ ɭࢫɅ ʊʋȍȗɦȄࢫȓʊɱȆɢɭǻࢫɵ ɭࢫɯ ɺɭȳȨ ʊɗࢫɤ Ȅɽɭ‫ غ ۜܣࢫ כ‬ʊȍɭ
ࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫ ɰ ɽɢȕࢫȟ ʊȨ ȉࢫ֗1ȆɭȆɏࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɤ ȮȆȍȕࢫ ɰ ɽɢʆࢫַ ࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫ ،ɪ ȉȆɜ‫ם‬Ȇȉࢫɵ ɡɦࢫ
ࢫɵ ʈȳȫ‫ࢫ ך‬ʄ‫ڲ‬ǻࢫȔ Ȇɭɽ ‫ﻠ‬ɐ‫ם‬ȄࢫɅ ɐȊࢫȈ ȳȸ Ȗࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʅ ȮǺʆࢫȆɮɭࢫɪ ɭȆɠࢫɪ ɢȼ ȊࢫɅ ɐȍɦȄࢫȆɺɄ ɐȊࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȧ ɽȗɘɭ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɽɀ ‫ݏݰ‬ɦࢫɬȴֺ ɦȄࢫȲȯɜɦȆȉࢫɤ ȮȆȍȗɦȄࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫɪ ȉࢫ،2Ǵֺ ɮɐɦȆȉࢫȲȄȳ Ƀ ‫ࢫ כ‬Ȧ ȯɗǷࢫɚ Ȇ‫ݍݰ‬ǻࢫʄ‫ڲ‬ǻɼ
ࢫɣ ɦȰࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫə Ƀ Ƿࢫ.3ɻȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɑʊɮȡ ࢫɪ ɮȼ ʋɦࢫȯȗɮʆࢫַɼࢫɪ ʊɮɐɦȆȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȓɦȮȆȍȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɪ ɀ ȕࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫַ ࢫȟ ʊȨ ȉࢫ،‫ﺔ‬ɭȆȕࢫȓʈȳȸ Ȋࢫɯ ȗʈɼࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫɤ ȮȆȍȗɦȆɗ
.ɾ ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫȓʆǷࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɪ ɀ ȕࢫַɼࢫ‫ف‬؈ɔɦȄࢫɯ ɨɏ
:ʏࡩȳɀ ‫ם‬ȄࡧȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȅࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȓȉȆɛȳɦȄࡧ-‫ب‬
ࢫʅ ȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬Ɇ Ȇ‫ ـ‬ȼ ɴɦȄࢫ‫ف‬؈ʊȸ ȖࢫʏࢭࢫȓɭȆ‫ـ ـ‬ɸࢫȯ ‫ـ ـ‬ȡ ࢫȓɘʊɋɼࢫȓʊɦȆ‫ם ـ ـ‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽ ‫ـ ـ‬ɳȍɦȄࢫʅ ȮǺ‫ﺗـ ـ‬
ࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɝ ɨɐȖࢫǴȄɽȷ ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄࢫȆ‫ࢫ٭ڈ‬ȳ ɮȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȒȆɳɜɦȄࢫɼǷࢫȓɜɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȆɸȲȆȍȗɏȆȉࢫ֗ȓɦɼȯ ‫ﻟﻠ ـ‬
ࢫʏࢭࢫȶ ȲȆɮȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʈɽɮȗȉࢫɼǷࢫ֗ɬȴֺ ɦȄࢫʅ ȯɜɳɦȄࢫɤ Ȇ‫ם‬Ȅࢫȶ Ƿȳ ȉࢫʅ ȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬Ɇ Ȇȼ ɴɦȄࢫɪ ʈɽɮȗȉ
ࢫȱʊɘɳȗɦȄࢫɰ Ƿࢫɵ ɭࢫɝ ɜȨ ȗɨɦࢫȆ‫ ْڈ‬ȍɛȄȳ ɭɼࢫȆ‫ ْڈ‬ɐȊȆȗɭࢫȑ ȣ ʆࢫɣ ɦȱɦࢫ֗ȓʆȮȆɀ ȗɛ‫ࢫ ט‬Ȕ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄࢫɷȱɸࢫȆɸȲȆɇ ǻ
ࢫɂ ȳɔȊࢫȓʊȷ Ȇȷ ‫ࢫ כ‬ǴȆɈ ȫ‫ כ‬ɼࢫə ɐɄ ɦȄࢫɵ ɇ Ȅɽɭࢫɰ Ȇʊȍɦɼࢫ֗ȓʊɏɽɃ ɽ‫ם‬ȄࢫȓɈ ‫ݍݵ‬Ȅࢫɝ ɗɼࢫɰ Ȅ‫ف‬؈ȸ ʇࢫǴȄȮ‫ כ‬ɼ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳ ɺȸ Ȗɼࢫ֗ȓɮɺ‫ם‬Ȅࢫɷȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɪ ɘɡȗȕࢫȒȵɺȡ Ƿࢫɞ Ȇɳɸࢫɪ ȉࢫȓʊǾȆɜɨȕࢫȓɘɀ ȉࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫȶ ȲȆɮȕࢫַɼ .ȆɺȨ ʊ‫ ܶݰ‬ȕ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ ɤ ɽȿ ɽɦȄɼࢫ ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ȓɳɺ‫ם‬Ȅࢫ ɯ ʊɌ ɳȗɦࢫȲȯɀ ȕࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ ȩ ǾȄɽɨɦȄɼࢫ ȓɮɌ ɱ‫ כ‬ɼࢫ ɰ ؈ɱȄɽɜɦȄࢫ ɬȄ‫ف‬؅ȧ Ȅ
.4ɂ ȳɜɦȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻɭࢫɵ ɭࢫȒɽȡȳ‫ם‬Ȅࢫɖ Ȅȯɸ‫כ‬
ࢫɷȱɸ .Ȧ ȆȋȲ‫ כ‬ɼࢫȳǾȆȸ ‫ݍݵ‬ȄࢫȈ Ȇȸ ȧ ɼࢫȓʊɱȄ‫ق‬؈‫ם‬ȆɠࢫȓʊɦȆɭɼࢫȓʆȮȆɀ ȗɛȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐɭࢫɰ ɽɢȕࢫȯɛࢫ،ɞ ɽɳȍɦȄࢫȆɺɦȮȆȍȘȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɰ ǻࢫ-1
ࢫɽɸࢫɪ ȉࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɻɭȄ‫ق‬؅ɦȆȉࢫɪ ȫ ȄࢫȯɛࢫȱǾȯɳɏࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫַɼࢫȆɺɭȯɜʆࢫɰ Ƿࢫɣ ɳȍɨɦࢫȴɽȣ ʆࢫʅ ȮȆɭࢫɑȊȆɈ ȉࢫə ɀ ȗȕࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɬɽɜȕࢫȲɽɭǷࢫʏ‫ۂ‬ɼࢫ،ȓɱȆɭ‫ כ‬ɼࢫȒǴֺ ‫ם‬Ȇȉࢫɝ ɨɐȗȕࢫ‫ࢫ ܧݵظ ۜܣ‬ɑȊȆɈ ȉࢫə ɀ ȗȕࢫȓʈȲȆȣ ȕࢫȔ Ȇɭɽɨɐɭࢫɰ ɽɢȕࢫȯɛɼ .ɕʊɨȍȕɼࢫȲȆȍȫ ǷࢫȮȳȣ ɭ
.ɻǾֺ ɮɏɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȓɦȮȆȍȗ‫ם‬ȄࢫȓɜȝɨɦࢫȆɭȄ‫ف‬؅ȧ ȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɏࢫȦ Ȇɀ ɗ‫ࢫ ל‬ɣ ɳȍɨɦࢫȴɽȣ ʆࢫַ ࢫɣ ɦȱɦࢫȓɜȝɦȄ
.56Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬ȄࢫȯɭȆȧ ࢫɬȆɺɦǻ:‫ أﻧﻈﺮ‬-
.149ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄࢫ-2
-SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p235.
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɽɀ ‫ݍݰ‬ȄɼࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫȑ ɦȆɇ ࢫɵ ɡɭࢫȄȰǻࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɻɭȄ‫ق‬؅ɦַ ࢫȆɘɦȆȬ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫɯ țࢫɵ ɭɼࢫ-3
.ɻȍɨɇ ࢫȆɭࢫȮɼȯȧ ࢫȴɼȆȣ ȗȕࢫȔ ȆɭɽɨɐɭɼࢫȔ ȆɱȆʊȉ
ࢫ֗ɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ɰ ɽɱȆɛࢫɎȳɗࢫ֗ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫ‫ف‬؈ȗȸ ȡ Ȇ‫ם‬ȄࢫȒȮȆɺȻ ࢫɪ ʊɳɦࢫȒȳɟȱɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫ֗ȓɮʊɡȧ ࢫȺ ɽɭȮࢫ-4
.03Ⱦ ࢫ֗2006ࢫ֗ɼȴɼࢫʅ ‫ق‬؈ȕࢫ֗ʅ ȳɮɐɭࢫȮɽɦɽɭࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠ
128
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫʏ‫֗ࢫ ۂ‬ȆɺɜʊɜȨ ȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȯɏȆȸ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ‫ ל‬ɼࢫɤ Ȇɮɏ‫ࢫ כ‬ȓɗȆɠɼࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫɷȱɸࢫȓȷ ȲȆɮɭɼ
ࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɷȱ ‫ ـ ـ‬ɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬Ȅࢫɚ ȆɈ ‫ ـ ـ‬ɱࢫʏࢭɼࢫ֗1ࢫȓ ‫ ـ ـ‬ʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȔ ȄȲȆȍȗɏȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄɽ ‫ ـ ـ‬ɨɐȖࢫȔ ȄȲȆȍȗɏȄ
.ȓȉȆɛȳɦȄࢫȓȷ ȲȆɮɭࢫǴȆɳțǷࢫǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɼȯɦȄࢫɯ Ɍ ɐɭࢫș ɀ ɱࢫ֗ȆɸȲȄȯ ‫ ـ ـ‬ɸǻࢫɬȯ ‫وﻋ ـ ـ‬
ࢫȓɳȸ ɦࢫ30ࢫɯ ɛȲࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓȸ ɭȆ‫ݍ ݵ‬ȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɁ ɱࢫ،ʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫֺ ȝɮɗ
ࡧɵ ɭࡧɤ Ȇȧ ࡧʅ ǸȉࡧȆ‫ࡧ٭ڈ‬Ƞ Ȇȣ ȗȧ‫ࡧ ט‬ȴɽ ȣ ʆࡧַ ࡧɼࡧɬɽ ȷ ȳ‫ם‬ȄࡧȄȱ ɸࡧɬȆɢȧ Ƿࡧɝ ȍɈ ȕ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ2010
:‫ أوﻻ‬:ȓʊɦȆȗɦȄࡧȔ ַ Ȇ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧʏࡩࡧɤ Ȅɽ ȧ‫כ‬
ࡧɯ ɺɭȆɺ‫ࡧם‬ȓɭɽ ɡ‫ݍ ݰ‬ȄࡧȓʊɃ ɽ ɘɭࡧȓʈȳʆȯ ɭɼࡧə ʊɨȸ ȘɦȄɼࡧȯ ɜɳɦȄࡧȹ ɨȣ ɭࡧȓȷ ȲȆɮɭࡧɂ ȳɐɭࡧʏࡩ -‫أ‬
ࡧȄȱ ɸࡧɬȆɢȧ Ǹȉࡧȓɨɮȼ ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࡧʄ‫ڴ‬ɏɼࡧ֗Ȓȱ ɗȆɳɦȄࡧȓɮɌ ɱ‫ כ‬ɼࡧɰ ؈ɱȄɽ ɜɦȄࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȾ ɽ ɀ ɳ‫ם‬Ȅ
...ǴȆɈ ȉǻࡧɰ ɼȮࡧȔ Ȇɺ‫ݍݨ‬Ȅࡧɷȱ ɸࡧȑ ɨɈ ‫ࡧם‬ʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࡧɬɽ ȷ ȳ‫ם‬Ȅ
ࡧȓʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȓȉȆɛȳɨɦࡧʅ ȵɟȳ‫ם‬ȄࡧȴȆɺ‫ݍݨ‬ȄɼࡧȽ ʋȗɘȗɦȄɼࡧȓȉȆɛȳɨɦࡧȓʈȵɟȳ‫ם‬ȄࡧȓȀʊɺɦȄࡧȓȷ ȲȆɮɭࡧɂ ȳɐɭࡧʏࡩࡧ -‫د‬
.2«ɉ ɜɗࡧȓɭȆɐɦȄࡧȓʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȇȉࡧɝ ɨɐȗʆࡧȆɮʊɗࡧȆɺɭȆɺ‫ם‬
ࢫə ʊɨȸ ȘɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫȹ ɨȣ ɭࢫȆɺȷ ȲȆɮʆࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫ‫ف‬؄ȗɏȄࢫʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ ɰ Ƿࢫɍ ȧֺ ɱࢫ
ࢫɰ Ƿࢫʅ Ƿ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȔ ȄȲȆȍȗɏȄࢫɽɨɐȖࢫ ،4ȓɭɽɢ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʊɃ ɽɘɭࢫȓʈȳʆȯɭɼࢫ3ࢫȓʈȵɟȳ‫ם‬ȄࢫȓȀʊɺɦȄɼ
.Ȕ ȆȀʊɺɦȄࢫɷȱɸࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɻɦࢫȠ Ȇȣ ȗȧ‫ࢫ ט‬ɻɦࢫȴɽȣ ʆࢫַ ࢫɣ ɳȍɦȄ
ࢫȄȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ1996ࢫȓɳȸ ɦࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʏࢭࢫɁ ɳʆࢫɯ ɨ‫֗ࢫﻓ‬ʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȆɭǷࢫ
ࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫȓɮɺɭࢫȩ ɳɭࢫɷȯȣ ɱࢫ،ə ʊɨȸ ȘɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɎɽȡȳɦȆȉࢫɵ ɡɦ ،ǴȆɳȞȗȷ ‫ט‬

.57Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȯɭȆȧ ࢫɬȆɺɦǻࢫɰ ؈Ʉ ʊȍ‫ם‬Ȅࢫ-1


.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫ2010ࢫȓɳȸ ɦࢫ30ࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȮࡧɼࢫǷࡧȒȳɜɗ‫أوﻻ‬/5ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-2
ࡧȯ ɜɳɦȄࡧȹ ɨȣ ɭࡧʄ‫ڲ‬ɽȗʆ...» :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭ 2002ࢫȓɳȸ ɦ23ɯ ɛȲࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬ȄࢫȓʈȲɽȷ ࢫɖ ȳɀ ɭࢫɰ ɽ ɱȆɛࢫɵ ɭࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȳɜɘɦȄࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫǴȆȡ -3
ࡧɖ ȳɀ ɭࡧɝ ʈȳɇ ࡧɵ ɏ ࡧ ɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸ ࡧɵ ɭࡧɑȊȄȳɦȄࡧȈ ȆȍɦȄࡧɬȆɢȧֿ ࡧȆɜɗɼࡧȆ‫ ْڈ‬ʊɦȆɐɗࡧɻʊȡ ɽ ȕɼࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓɳɺ‫ם‬ȄࡧȓȍɛȄȳɭࡧə ʊɨȸ ȘɦȄɼ
ࢫɷȱɸࢫɰ ǷࢫȓʈȲɽȷ ࢫʏࢭࢫȓ ȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȹ ʋȷ Ǹȗȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ2001ࢫȓɳȸ ɦࢫ28ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫʄ‫ڲ‬ ɼ‫ࢫ כ‬ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫȆɮɟ .«ʅ ȵɟȳ‫ם‬ȄȓʈȲɽ ȷ
.‫؟ ۜܣ‬Ȇȷ ‫ࢫ כ‬ȯɜɳɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɬȆɢȧֿ ࢫȆɜɗɼࢫɻȗȍɛȄȳ ɭɼࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬ȄࢫȓʈȲɽȷ ࢫɖ ȳɀ ɭࢫɖ Ȅȳ Ȼ ǼȉࢫȆ‫ٮڈ‬Ȇɇ Ȇȼ ɲࢫȶ ȲȆɮȕࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫɰ ؈ȍɛȄȳ ɭࢫȲȆȗȬ ʆࢫɰ Ƿࢫɻɦࢫə ʊɨȸ ȘɦȄɼࢫȯ ɜɳɦȄࢫȹ ɨȣ ɭࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ109ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫ2002ࢫȓɳȸ ɦࢫ23ࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬ȄࢫȓʈȲɽȷ ࢫɖ ȳɀ ɭࢫɰ ɽɱȆɛࢫɁ ɱࢫȯɜɦ -
ࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȯʊɜȕࢫɾ ȯɭࢫȑ ɛȄȳ ȕɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȔ ֺ ȷ Ȅȳ ɭɼࢫȳȕȆɗȯɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ɯ ‫ ْڈ‬ɮɺɭࢫɰ ɽɢȕࢫ֗ȆʈȲɽȷ ࢫʏࢭࢫȓțȯ Ȩ ȗȸ ‫ם‬Ȅࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫɰ ؈ɨȫ ȄȮ
ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫȓȷ ȲȆɮɭࢫʏࢭࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫɾ ȯ ɦࢫȓɭɽɢ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʊɃ ɽɘɭࢫɒֺ ȉǻɼࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬ȄࢫȆɺɦࢫɑɄ Ȭ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫɬȆɢȧ‫ כ‬ɼࢫȾ ɽɀ ɳɦȆȉ
.‫ݏݵﻄﺮ‬ɦࢫɻȗɦɽʊȷ ࢫɼǷࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȒǴֺ ɭࢫɅ ʈȳɐȖࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫʅ ȮǺʆࢫɑɃ ɼࢫɼǷࢫȲȄȳ ɛࢫɪ ɢȉࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɮɏ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏ
.48ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ǾȆț :ȳɌ ɱǷࢫ-
ࢫȓɭɽɢ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʊɃ ɽɘɭࢫɬȆɺɭࢫȔ Ȯȯȧ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ֗2002ࢫɬȆɐɦࢫ23ࢫ‫؟ ۜܣ‬Ȇȷ ‫ࢫ כ‬ȯɜɳɦȄࢫɬȆɌ ɱɼࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬ȄࢫȓʈȲɽȷ ࢫɖ ȳɀ ɭࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ118ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-4
ࢫ115ࢫɰ ȆȕȮȆ‫ם‬Ȅࢫș Ƀ ȳɗɼ .ə ʊɨȸ ȘɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫȹ ɨȣ ɭࢫȔ Ȇ‫ ٕڈ‬ȡ ɽȕࢫɝ ɗɼࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫɤ Ȇɮɏ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫȓȷ ȲȆɮɭࢫʏࢭࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫɾ ȯɦ
.ȓɭɽɢ‫ݍݰ‬ȄࢫȓʊɃ ɽɘɭࢫɼǷࢫɰ ؈ʊɨȫ ȄȯɦȄࢫɰ ؈ȍɛȄȳ ‫ם‬ȄࢫǴȄɽȷ ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɊ Ȇɘ‫ݍݰ‬ȄࢫȈ ɽȡ ɼࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ120ࢫɼ
129
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȯɳɏࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫɷȱɸࢫɬȵɨȕɼࢫ ،1ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɖ ȳɀ ɮɨɦࢫȓɐȊȆȗɦȄࢫ ȓȍɛȄȳ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ࢫݍݨ‬ʄ‫ڲ‬ǻ


.ȓȉȆɛȳɦȄࢫȓȷ ȲȆɮɭ
ࢫɑɨɈ ʆࢫɵ ɭࢫɪ ɠɼࢫɰ ؈ʈȲȄȮ‫ ל‬ɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫ73ࢫɼ 72ࢫɰ ؈ȕȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࡧ֗ʎɲȮȲ‫ࢫ כ‬Ɏȳȼ ‫ם‬ȄࢫɑɄ ȫ Ƿ
ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɻʊɨɏࢫș ɀ ɱࢫȆɭࢫǴȆɳȞȗȷ Ȇȉࢫ.ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࢫɻɨɮɏࢫɼǷࢫɻȗɘʊɋɼࢫɼǷࢫɻȗɳɺɭࢫɯ ɡȨ ȉ
ࢫȠ Ȇȣ ȗȧ‫ࢫ ט‬ɻɳɡɮʆࢫַ ࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ Ƿࢫʅ Ƿࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄɼࢫ֗Ȕ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫʎɜɛȯɮȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɭࢫʅ ǷࢫࢫǷ/74
.ɯ ɺɭȆɺɭࢫǴȄȮǷࢫȯɳɏࢫɯ ‫ ْڈ‬ɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫȓʈȳȸ ɦȆȉ
ࢫɵ ɭࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬ȄࢫɽɜɛȯɭࢫȆɺɦɼȄȯȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɬȆɺ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻ֗ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ61ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫȔ ȲȆȻ Ƿɼࢫ
ࢫɣ ɳȍɨɦࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫɎȆɃ ɼ‫ࢫ כ‬ɰ ؈ȍʈɼࢫ،ɣ ɳȍɦȄࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ࢫݍݰ‬ȓʊɜʊɛȯȕࢫȥ ǾȆȗɱࢫɵ ɏࢫʅ ɽɳȷ ࢫȳʈȳɜȕࢫɯ ʆȯɜȕࢫȆ‫ ٔڈ‬ʊȉ
.2ȓʊɱɽɱȆɛࢫȔ ȆɘɦȆȬ ɭࢫɪ ɢȉࢫɻɮɨɐʉɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɎȆɃ ɼǸȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɪ ɢȉࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫȮɼȵʈɼ
ࢫȆ‫ ّڈ‬ɨɈ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȄǴȆɀ ȧ‫ ל‬ɼࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɪ ɢȉࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫȯʈɼ‫ق‬؅ȉࢫȓɭȵɨɭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ǷࢫȆɮɟ ࢫ
ࢫȄȱɸࢫɵ ɡɦࢫ ،3ȓȉȆɛȳɨɦࢫȓȷ ȲȆɮɭࢫȯɳɏࢫȆɺȡ ȆȗȨ ʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȄȯɳȘȸ ‫ם‬ȄɼࢫȳȕȆɗȯɦȄࢫɪ ɢȉࢫɷȮɼȵȕࢫɰ Ƿࢫɻʊɨɏɼ
ࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɽɜɛȯɭɼࢫ ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫʎɘɋɽɭࢫɰֿ ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ ɚ ȳȫ ࢫɪ ȝɮʆࢫַ ࢫǴȆɳȞȗȷ ‫ט‬
.ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳ ȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦֺ ɦࢫɰ ɽɐɄ Ȭ ʆ
ࢫȓɳȸ ɦࢫ88 ‫ﻮنࢫرﻗﻢ‬ɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫǷ/101ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ‫֗ﺣﻴﺚࢫﻧﺼﺖ‬ə ɛɽ‫ם‬Ȅࢫȹ ɘɳʈȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫أﺗﺨﺬ‬
:ʏ‫ڴ‬ʆࡧȆɮȉࡧɰ ɽ ɱȆɜɦȄࡧȄȱ ɸࡧʏࡩ(100ࡧɼ ࡧ97)ࡧɰ ؈ȕȮȆ‫ם‬ȄࡧɬȆɢȧ Ǹȉࡧɪ Ȭ ȕࡧַ »:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ2003
ࡧȆɱɽ ɱȆɛࡧȓɦɽ Ȭ ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ‫ ט‬ɼࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧȔ ȆȉȆȸ ȧ ࡧ‫ ۗܣ‬ɛȄȳɮȉࡧȆɱɽ ɱȆɛࡧȆɸǹȄȮǷࡧɆ ɽ ɳ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȍȡ Ȅɽ ɦȄࡧ-‫أ‬
.«ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࡧɣ ɳȍɨɦ
ࢫ97ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫɻʊɨɏࢫɁ ɱࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫǴȆɳȞȗȷ Ȅࢫ،ȳɟȱɦȄࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫ101ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɰ Ȱǻࢫș ɐɃ ɼ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɺ‫ݍݨ‬ȄɼࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɑʊɮȡ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɂ ɼȳɘ‫ם‬Ȅࢫȳ Ɍ ‫ݍݰ‬ȄࢫɁ Ȭ ʆࢫȆɮʊɗࢫʅ Ƿࢫ֗ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ100ࢫɼ
ࢫȳ ȸ ɦȆȉࢫȓɦɽɮȼ ‫ם‬Ȅࢫɚ ȄȲɼ‫ כ‬ɼࢫȔ ȆɱȆʊȍɦȄɼࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɽɀ ‫ݍݰ‬ȄɼࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ȓɈ ɨȷ ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȆɺɦɽȬ ʆ

ࢫɰ ɼȮࢫə ʈȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫǴȄȳ ȡ ǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳɀ ȗɜʆࢫȆɺɨɮɏࢫ֗ɻɳɏࢫȓʊɦֺ ɜȗȷ ‫ࢫ ט‬Ʌ ɐȊࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȉࢫɰ Ȇɳȍɦࢫɖ ȳɀ ‫ࢫם‬ȓɐȊȆȕࢫȓɳ‫ࢫݍݨ‬ʏ‫ࢫ ۂ‬-1
ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ209ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫȓɳ‫ࢫݍݨ‬ɪ Ȩ ɭࢫș ɨȧ ࢫ֗ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʊȧֺ ȿ ࢫɵ ɭࢫʃɜȍȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɾ ȳȫ‫ࢫ כ‬ɤ Ȇɮɏ‫כ‬
ࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɖ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫȆɺɃ ȳɘʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ‫ف‬؈ȉȄȯȗɦȄࢫə ɦȆȬ ʆࢫɖ ȳɀ ɭࢫɪ ɠࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɂ ȳɗࢫȆ‫ٮڈ‬Ȇʊȧֺ ȿ ࢫɵ ɭࢫ֗ʎɲȆɳȍɨɦȄࢫə ʊɨȸ ȘɦȄɼࢫȯɜɳɦȄ
.ȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫɻȗʊȧֺ ȿ ࢫ‫ غ ۜܢ‬ȗɜɮȉ
ࢫ֗ȓɳȷ ࢫɰ ɼȯȉࢫ֗Ȕ ɼ‫ف‬؈ȉࢫ֗Ȉ Ȇȗɡɨɦࢫȓȝʆȯ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࢫ֗ȓʊɦȆ‫ם‬Ȅࢫɚ ɽ ȸ ɦȄɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫ֗ʅ ȯɳɺɦȄࢫɪ ʊɨȫ ࢫ֗ə Ȼ ȆɳɦȄࢫɰ ȄɽɈ ɱǷ :‫أﻧﻈﺮ‬
.131ࢫɼ128‫ص‬
.ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ61ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-2
ࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫ ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫȆɳɸࢫɬɽɜʆࢫ ȓʆȮȆȻ Ȳǻࡧȓʊ‫ ٕڈ‬ȡ ɽ ȕࡧȓȉȆɛȲ :ɰ ؈ɏɽɱࢫʏ‫ ࢫ ۂ‬ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫȆɺȷ ȲȆɮʆࢫ ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫɰ ǻࢫ -3
ࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȇȉࢫȶ Ȇȸ ‫ם‬ȄࢫɬȯɐɦࢫȔ Ȇȋɽɜɏࢫɂ ȳɘȕࢫȆɳɸ ࢫ ȓʈȳȡȴࡧȓȉȆɛȲࡧ –ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫɯ ʊɌ ɳȘȉࢫɻʊɦǻࢫȓɦɽȬ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇʊȧֺ ɀ ɦȄ
.ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅ
130
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɑɗȲࢫʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȇɗࢫɰ Ȱǻࢫ.ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄɼࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫʎɜɛȯɭࢫʏࢭࢫɪ ȝɮȗʆࢫ،ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅ
.2ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄɼࢫ1Ȕ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ ۗܣ‬ɛȄȳ ɭࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȑ ɱȆȡ ࢫɵ ɭࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳ ȸ ‫ﺑﺎﻟ‬
ࢫȆȸ ɲȳɗࢫɣ ɳȉࢫʏࢭࢫȓȉȆɛȳɦȆȉࢫȆɺɦࢫɆ ɽɳ‫ם‬ȄࢫȔ ȆȀʊɺɦȄࢫɷȱɸࢫɪ ȝɮȗȕ،‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫɎȳȼ ɮ ɨɦȓȍȸ ɴɦȆȉ
ࢫʏࢭࢫ ȓȉȆɛȳɦȆȉࢫȓɦɽȬ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɺ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫ ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȮȯ‫ݏ ݰ‬ȉȆɜ‫ם‬Ȇȉࢫ .3ȆɜȉȆȷ ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄɼ
ࢫȆɺɭȆɭǷࢫȥ ȗȨ ʆࢫַ ࢫɰ Ƿࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،4ɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȆȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ117ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱ
.ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɣ ɳȋɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫʏࢭࢫɪ ȝɮȗȕ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉ
:ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄ-1
ࢫȠ Ȇȣ ȗȧ‫ࢫ ט‬ɵ ɡɮʆࢫַ ࢫɻɱȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،ȳɟȱɦȄࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫȓȧ Ȅȳ ɀ ȉࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫɁ ɱ
ࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆ‫ٯڈ‬ȯȨ ȗȷ ȄࢫȒ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸ ࢫ.5ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȆȉ
ࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࡧȓʊɳɜȕࡧȓɳ‫"ݍݨ‬ɯ ȷ Ȅࢫș Ȩ ȕࢫɂ ȳɜɦȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻɭࢫɵ ɮɄ ȗ‫ם‬Ȅࢫ֗647-71 ‫ࢫرﻗﻢ‬ȳɭ‫כ‬ ࢫȑ ȡ ɽɮȉ
ࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫȓɳ‫ݏݨ‬ȉࢫș Ƀ ɽɏɼࢫ712-86ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɜɦȆȉࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫɷȱɸ ࢫȯɐȊࢫȆɮʊɗࢫș ʊɔɦǷࢫɯ țࢫ،"‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬
ࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȅࢫ‫ف‬؄ȗɐȖࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȆɗࢫɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɜɦࢫȆɜȍɇɼ.ȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏ
ࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫȓȍɛȄȳ ɭࢫʏࢭࢫȓʆȯʊɨɜȗɦȄࢫȒȲȄȮ‫ࢫ ל‬ɪ Ȩ ɭࢫɪ Ȩ ȕࢫɣ ɦȱȉࢫ֗ʏࢭȳɀ ‫ם‬ȄࢫɆ Ȇȼ ɴɨɦࢫʅ ȲɽȨ ‫ם‬Ȅ
.8‫اﳌﺎﻟﻴﺔ‬

ࢫɵ ʆȯʊɜ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫȓɗȳɐɮȉࢫɯ ɸȲȆʊȗȫ Ȅࢫɯ ȗʆࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ ۗܣ‬ɛȄȳ ɭࢫɰ Ȇɗࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ83ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫȑ ȸ ȧ ࢫ-1
ࢫʎɜɛȯɭࢫɬȆɺ‫ࢫם‬ȓȍȸ ɴɦȆȉࢫȆɭǷ،Ȕ Ȇȍȷ ȆȨ ɮɨɦࢫ ʅ ȵɟȳ‫ם‬ȄࢫȴȆɺ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫ ʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȲɼȆȼ ȘɦȆȉࢫɂ ȳɔɦȄࢫȄȱɺɦࢫȯɐʇࢫɪ ‫ࢫ ܥݨ‬ʏࢭ
.ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ84ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫȆ‫ٮڈ‬Ȯȯȧ ࢫȯɜɨɗࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅ
 ɏࢫȓʈȳɺȻ ࢫȔ ȆɱȆʊȉࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɨɦࢫɬȯɜʆࢫɰ Ǹȉࢫɣ ɳȉࢫɪ ɠࢫ֗ɻ ȸ ɘɳɱɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫ85ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɭȵɦǷࢫ-2
ࢫɵ ɭࢫȆɸ‫ف‬؈ɓɼࢫʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫɷȵɟȳɭࢫɵ
ࢫȆɸȳȻ Ȇȍʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɵ ɏࢫȔ ȆɱȆʊȉࢫɵ ɭࢫɻȍɨɈ ʆࢫȆɭࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɨɦࢫɬȯɜʆࢫɰ Ƿࢫɣ ɳȉࢫɪ ɠࢫ֗ɻ ‫ࢫﻣﻨ‬88ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɭȵɦǷࢫȆɮɟ .‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
.ɞ ɽɳȍɦȄࢫȔ ֺ ‫ ܥݨ‬ɼࢫȳ ȕȆɗȮࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɎֺ ɇ‫ࢫ ט‬ʏࢭࢫɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫʅ ȵɟȳ‫ם‬Ȅࢫɣ ɳȍɨɦࢫș Ɉ ɏ ǷࢫȆɮɟ
3
-JEREZ Olivier, Le secret bancaire, op.cit, pp80 - 81.
- SPIELMANN Dean, « Aspects internationaux du secret bancaire » ,op.cit, pp91- 93.
ࡧȄȯ ɏ ȆɭࡧȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࡧɑʊɮȡ ࡧɰ ؈ɱȄɽ ɜɨɦࡧȓȨ ʈȳɀ ɦȄࡧɬȆɢȧ ‫ࡧ כ‬ȒȆɏ Ȅȳɭࡧɑɭࡧȳȸ ɦȆȉࡧɬȵɨȕ...» :2/117ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫʏࢭࢫǴȆȡ ࢫȟ ʊȧ -4
.«...ɷֺ ɏ Ƿࡧ108ࡧȒȮȆ‫ם‬ȄࡧɬȆɢȧֿ ࡧȆɜȍɇ ࡧȒ‫ف‬؈ȫ‫ࡧ כ‬ɷȱ ɸࡧȈ Ȇȸ ‫ࡧݍ ݰ‬ɪ ɮɐʇࡧʅ ȱ ɦȄࡧȳ ǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɣ ɳȉࡧɼǷࡧȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄ...:
ࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫȥ ȗȨ ʆࢫַ ࢫɻɱȄࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،ɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ5/109ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫȆɄ ʆǷࢫȔ ȯɟǷࢫȆɮɟ ࢫ-5
.‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬
ʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗50ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ֗ɂ ȳɜɦȄࢫɯ ʊɌ ɳȕࢫɵ ɮɄ ȗ‫ם‬Ȅࢫ֗1971ࢫɰ Ȅɽȡ ࢫ30ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫اﳌ‬،47-71ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ11ࢫɼࢫ10ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-6
.1971ȓʊɨʈɽȡ 06
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗12-86ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɛࢫࢫ-7
.03Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫȵ ɟȳ‫ם‬Ȅࢫ֗ȓɮʊɡȧ ࢫȺ ɽɭȮ-8
131
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓʊɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɬȆɢȧֿ ࢫȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɬȄ‫ف‬؅ȧ Ȅࢫɾ ȯɭࢫȑ ɛȄȳ ȕࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ﻓﺎﻟݏݨ‬
ࢫȆɮʊȷ ַ ࢫʅ ȲȆȣ ȗɦȄࢫɰ ɽɱȆɜɦȄɼࢫɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫȓʊɐʉȳȼ ȘɦȆȉࢫȯɀ ɜʆ،Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȓɜȍɈ ‫ם‬ȄࢫȓʊɮʊɌ ɳȗɦȄɼ
ࢫȓɮɌ ɱ‫ࢫ כ‬ɣ ɨȕࢫ‫ ࢼܣ‬ɗࢫȓʊɮʊɌ ɳȗɦȄࢫɬȆɢȧֿ ȆȉࢫȮɽɀ ɜ‫ם‬ȄࢫȆɭǷ .ȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫȔ Ȇɠȳȼ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɜȍɈ ‫ם‬ȄࢫɬȆɢȧ‫כ‬
ࢫȓɮɌ ɱǷࢫɪ ɢȻ ࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫȹ ɨȣ ɭࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫȒȱȬ ȗ‫ם‬ȄɼࢫȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɣ ɳȉࢫɵ ɏࢫȒȲȮȆɀ ɦȄࢫȓɳɺ‫ם‬Ȅ
.1Ȕ ȆɮʊɨɐȖɼ
ࢫȓɳɺ‫ם‬Ȇȉࢫɚ ȆȨ ȗɦ‫ࢫ ט‬Ɇ ɼȳȼ ɦࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɬȄ‫ف‬؅ȧ Ȅࢫɪ ȿ Ȅɽȕࢫɾ ȯɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ،ȓȉȆɛȳɦȄࢫɎɽɃ ɽɭࢫȵɡȕȳʆ
ࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ȓȍɛȄȳ ɭɼࢫ3ɵ ʆ‫ف‬؈ȸ ‫ם‬Ȅɼࢫȓȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȇȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫɆ ɼȳȼ ɦȄࢫɬȄ‫ف‬؅ȧ ȄࢫȒȯɭࢫȓȍɛȄȳ ɭɼ 2‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬
ࢫȓɳɺ‫ם‬Ȅࢫȓȷ ȲȆɮɭɼࢫȓȍɛȄȳ ɮȉࢫȆɄ ʆǷࢫɬɽɜȕࢫȆɮɟ ࢫ.4ȮȆɮȗɏȄɼࢫɁ ʊȫȳȕࢫɰ ɼȯȉࢫȓɳɺ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽȷ ȲȆɮʆࢫɵ ʆȱɦȄ
ࢫȯɳɏɼ .7ȓɳɺ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇʊɛֺ ȫ ǷࢫȯɏȄɽɛɼ6ࢫȓȍȷ ȆȨ ‫ם‬ȄࢫȯɏȄɽɛɼࢫ5‫ف‬؈ʊȸ ȘɦȄࢫȯɏȄɽɛࢫʏࢭࢫȓɨȝɮȗ‫ם‬Ȅࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫɵ ɡɦࢫ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫǴֺ ɮɐȊࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȲȄȳ ȷ ‫ כ‬ɼࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɨɈ ȕࢫȆ‫ ٰڈ‬ǼɗࢫȆ‫ ْڈ‬ȉȆɛȳɦࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫȓȷ ȲȆɮɭ
.8Ȇ‫ ْڈ‬ʈȳȷ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɊ Ȇɘ‫ݍݰ‬Ȇȉࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫǴȆɄ ɏǷࢫɬȄȵ ɦǼȉࢫȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɍ ɗȆȧ ࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅ
:ࡧȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɣ ɳȉࡧ-2
ࢫȓʆȯɜɳɦȄࢫȓȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɤ ɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫɽɸɼࢫ֗ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫʏࢭࢫȓʆȯɜɱࢫȓȸ ȷ Ǻɭࢫɤ ɼǷࢫȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅࢫɣ ɳȉࢫࢫࢫ
ࢫɰ ؈ȉࢫɵ ɭ .9ʏ‫ڲ‬Ȇ‫ם‬Ȅࢫɤ ֺ ɜȗȷ ‫ ט‬ɼࢫȓʈɽɳɐ‫ם‬Ȅࢫȓʊɀ ‫ ܨݵ‬ɦȆȉࢫɑȗɮȗʈɼࢫ֗Ȇ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɖ Ȅȳ Ȼ ‫ࢫ ל‬ȄȱɟɼࢫȓʊɱȆɮȗǾ‫ ט‬ɼ
ࢫ‫ف‬؈ɓࢫ ɕɦȆȍ‫ם‬Ȅࢫ ȓʈȵɟȳɭࢫ ֗ȳɇ ȆȬ ‫ם‬Ȅࢫ ȓʈȵɟȳɭࢫ ȯȣ ɱࢫ ɻȕȯɏȆȸ ɮȉࢫ ȓɘɨɢ‫ם‬Ȅࢫ ɻ‫ݍݰ‬Ȇɀ ɭࢫ ɼǷࢫ ɻɨɠȆʊɸ
ࢫɽɸɼࢫ֗ȯʊȿ Ȳࢫɰ ɼȯȉࢫɣ ʊȻ ࢫȲȄȯȿ ȄࢫȯɃ ࢫȓȨ ɗȆɢ‫ם‬ȄɼࢫȓʆȆɛɽɦȄࢫȴȆɺȡ .1Ȕ ȆʊɱȄ‫ق‬؈‫ם‬Ȅࢫȓʈȵɟȳɭɼ10‫اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ‬

1
--DIB Said, « L’évolution de la réglementation bancaire algérienne depuis la promulgation de la loi
sur la monnaie et le crédit » 3émé partie (la supervision des banques et des établissements financiers)
Media Bank (le journal interne de la banque d’Algérie) ,n° 49,2000, P23.
.70ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ،ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫȵ ɟȳ‫ם‬Ȅࢫ֗ȓɮʊɡȧ ࢫȺ ɽɭȮࢫ-2
.ࢫɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫࢫ2‫و‬1/88ࢫɼࢫ1/83،ࢫ80ࢫȮȄɽ‫ם‬Ȅࢫȳ Ɍ ɱǷࢫ-3
.ȳɭ‫ࢫ כ‬ȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ105ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-4
.ȳɭ‫ࢫ כ‬ȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ62ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-5
.ࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ103ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅɼࢫʅ /62ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫࢫ-6
.109ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ103ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦࢫʎɲɽɱȆɜɦȄࢫȵ ɟȳ‫ם‬Ȅࢫ֗ȓɮʊɡȧ ࢫȺ ɽɭȮࢫ-7
 ɏ ࡧȳɭ‫ࡧ כ‬Ȅȱ ɸࡧɵ ɭ ࡧ 25ࡧȒȮȆ‫ם‬Ȅࡧɝ ʊȍɈ ȕɼ...»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ 11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ 106ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫ -8
ࡧȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࡧȹ ʋǾȲࡧʄ‫ڴ‬
ࡧȹ ɨȣ ɭࡧǴȆɄ ɏֿ ࡧȴɽ ȣ ʆࡧַ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ‫ࢫﻧﺼﺖ‬Ȓ‫ف‬؈ȫ‫ࢫ כ‬ɷȱɸࢫࢫ֗ȳɭ‫ࢫ כ‬ȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ25ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȆɳȗɦȆȧ Ƿࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ «...Ȇ‫ڈ‬٬ȆɄ ɏ Ƿɼ
.«...ɯ ‫ٮڈ‬ȯ ɺɏ ࡧȲȆɇ ǻࡧʏࡩࡧȆ‫ ٕڈ‬ɨɏ ࡧȄɽ ɐɨɇ ȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐɭࡧɼǷࡧɑǿȆɛɼࡧ֗ȒȳȻ Ȇȍɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɼǷࡧȒȳȻ Ȇȍɭࡧȓɘɀ ȉࡧȄɽ ȼ ɘʆࡧɰ ǷࡧȒȲȄȮ‫ל‬
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ ׀‬ɦࢫɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ04-10ࢫɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ09ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-9
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗11-03ɯ ɛȲࢫȳ ɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ98ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ-10
:Ȇ‫ ٔڈ‬ɭࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɝ ʊȍɈ ȕࢫȓɜʈȳɇ ࢫɰ ؈ȍȕࢫȓɮ Ɍ ɱǷࢫɂ ȳɜɦȄɼࢫȯɜɳɦȄࢫȹ ɨȣ ɭࢫȲȯȿ Ƿ
ࢫʅ ȳɘʊɗ07ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗8ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ֗ȆɺɨɮɏɼࢫȲȆɈ ȫ‫ࢫ כ‬ȓʈȵɟȳɭࢫɯ ʊɌ ɳȕࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫ֗1992ࢫȶ ȲȆɭࢫ22ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗01-92ࢫɯ ɛȲࢫɬȆɌ ɱࢫ-
ࢫȳ ȷ ‫ כ‬ɼࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࢫȳɇ ȆȬ ɭࢫȓʈȵɟȳɭࢫɯ ʊɌ ɳȕࢫɵ ɮɄ ȗ‫ם‬Ȅࢫ֗2012‫ﻓﻴﻔﺮي‬20ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ֗01-12ɯ ɛȲࢫɬȆɌ ɳɦȆȉ (ʄ‫ڧ‬ɨɭ).1993
=.2012ࢫɰ Ȅɽȡ ࢫ13ࢫʏࢭࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫ֗36ȮȯɏࢫȲࢫȠ ֗ࢫȆɺɨɮɏɼ
132
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɣ ɳȉࢫȒȵɺȡ Ƿࢫɵ ɮɃ ࢫȯȡ ɽȕࢫȆɮɟࢫ֗2Ȕ Ȇɢʊȼ ɦȄࢫɑɗȮࢫɂ ȲȄɽɐȊࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫɂ ȲȄɽɐɦȄࢫɑʊɮȣ ȕࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɪ ɮɐʇ
ࢫȆɜʊȍɈ ȕࢫȄȱɸɼࢫ08-04ࢫɯ ɛȲࢫȓɮʊɨɐȗɦȄࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫȔ Ǹȼ ɲǷࢫ֗ɞ ɽɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȆɭࢫȓɟ‫ف‬؅ȼ ɭࢫȓʊɨȫ ࢫȳ ǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅ
ࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫɬȆɮɄ ɱ‫ࢫ ט‬ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏɼ307-05ࢫɯ ɛȲࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫɵ ɭࢫ13ɼࢫ04ࢫɰ ؈ȕȮȆɮɨɦ
ࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɪ ɢȉࢫȆɺɮɨɐȖɼࢫ֗Ȇ‫ ٔڈ‬ǾȆȋȵɦࢫȆɺȨ ɳɮȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ȄȯɏȆȸ ‫ם‬ȄࢫɼǷࢫɑɗȯɦȄࢫɝ ǾȄɽɏࢫɪ ɢȉࢫȆɺɓֺ ȉǻɼ
ࢫȳ ȸ ɦȆȉࢫȠ Ȇȣ ȗȧ‫ࢫ ט‬ɰ ɼȮࢫ֗‫ݍݳ‬Ȇɀ ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɵ ɭࢫȑ ɨɇ ࢫʅ ǷࢫȲȆɌ ȗɱȄࢫɰ ɼȮࢫʎǿȆɜɨȕࢫɒֺ ȉ‫ࢫ ל‬ɰ ɽɢʈɼࢫ4‫اﻟﻼزﻣﺔ‬
ࢫȑ ȡ Ȅɼࢫɰ ؈ȉࢫɰ ȴȄɽȗɦȄࢫɵ ɮɄ ʆȆɭࢫ5ȓʈȳ ȸ ɨɦࢫɑɃ Ȇȫ ࢫɰ ɽɢʆࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɪ ɮɏɼࢫ֗Ȇ‫ ْڈ‬ɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɊ Ȇɘ‫ݍݰ‬Ȅࢫʏࢭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɝ ȧ ࢫɰ ؈ȍʈɼࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ‫ם‬ȄࢫɷȱɺɦࢫȔ ȆɭɽɨɐɮɨɦࢫʎǿȆɜɨȗɦȄࢫȩ ʈȳɀ ȗɦȆȉࢫɞ ɽɳȍɦȄ
.ɻȕȆɭɽɨɐɭࢫȓʈȳȷ
ࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɻʊȡ ɽȕࢫʏࢭࢫȄ‫ف‬؈ȍɟࢫȄȲɼȮ،ɞ ɽɳȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɖ Ȅȳ Ȼ ‫ ל‬ɼࢫȓȉȆɛȳɦȆȉࢫȓɀ ȗȬ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɺ‫ݍݨ‬Ȅࢫȑ ɐɨȕ
ࢫɣ Ȼ ࢫַ ࢫȆɮɭɼࢫɾ ȳȫ Ƿࢫȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭɼࢫ֗ȓʊȧ Ȇɱࢫɵ ɭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɘɦȆȬ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȯȨ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȆɠࢫɚ ȳɇ ࢫɎȆȍȕ‫ﻹ‬
ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫɤ ɼ‫ࢫ כ‬ɎȆɗȯɦȄࢫɉ ȫ ࢫɰ ɽɢȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫȔ Ȇɺ‫ݍݨ‬Ȅࢫɷȱɸࢫɰ Ƿࢫɻʊɗ
ࢫȆ‫ٮڈ‬ȆʊɨɮɏࢫɁ Ȩ ɗɼࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȉȆɛȳɦȄɼࢫȽ ʋȗɘȗɦȄࢫ ɰ Ȱǻ .ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭɼࢫ ،ȓɸɽȍȼ ‫ם‬Ȅ
ࢫɻȉࢫɬȵɨȕࢫʅ ȱɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫǷȯȍɭࢫȲȯ‫ࢫٮڈ‬ɰ Ƿࢫɰ ɼȮࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄࢫɷȱɸࢫɵ ɭࢫɁ ɜɳȕࢫ֗Ȇ‫ ْڈ‬ɐȡ Ȅȳ ɭɼ
.Ȇ‫ڈ‬٬ֺ ɮɏࢫɷȆȣ ȕࢫɞ ɽɳȍɦȄ

ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗ࢫ8ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ֗ȓɏɽɗȯ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫɕɦȆȍ‫ם‬Ȅࢫȓʈȵɟȳɭࢫɯ ʊɌ ɳȕࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫ֗1992ࢫȶ ȲȆɭࢫ22ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗02-92ࢫɯ ɛȲࢫɬȆɌ ɱࢫ-=


.1993‫ࢫﻓﻴﻔﺮي‬07
ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗64ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗Ȇɸ‫ف‬؈ȷ ɼࢫȔ ȆʊɱȄ‫ق‬؈‫ם‬Ȅࢫȓʈȵɟȳɭࢫɯ ʊɌ ɳȕࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫ֗1996ࢫȓʊɨʈɽȡ 03ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ07-96ࢫɯ ɛȲࢫɬȆɌ ɱࢫ-1
.1996ࢫȳ ȋɽȗɟǷ27
ࢫ‫ف‬؈ɓ )ɣ ɦȰࢫȓȨ ɗȆɢɭɼࢫȓɱɼǺɭࢫࢫɰ ɼȯȉࢫȔ Ȇɢʊȼ ɦȄࢫȲȄȯȿ Ȅࢫɵ ɭࢫȓʆȆɛɽɦȆȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫ֗1992ࢫȶ ȲȆɭࢫ22ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗03-92ࢫɯ ɛȲࢫɬȆɌ ɱࢫ-2
ࢫʄ‫ڧ‬ɨɭ.(ȓʊɮȷ ȳɦȄࢫȒȯʈȳ‫ݍݨ‬ȄࢫʏࢭࢫȲɽȼ ɴɭ
.2006ࢫɰ Ȅɽȡ ࢫ04ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗37ȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗ࢫɑɗȯɦȄࢫȓɮɌ ɱǷࢫɵ ɭǷࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫ֗2005‫ف‬؄ɮȸ ʇȮࢫ28ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗07-05ࢫɯ ɛȲࢫɬȆɌ ɱࢫ-3
-Instruction N° 04-08du 25mars2008, portant création d’une cellule interbancaire de gestion de risque
et de crises. www.bank-of-algeria.dz.
.329 ‫ إﻟﻰ‬326 ‫ ص ﻣن‬،‫ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‬،‫ آﯾت وازو زاﯾﻧﺔ‬:‫ﻷﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻧظر‬
ࡧȓʈȵɟȳɭࡧʄ‫ڲ‬ǻࡧȦȳ ɀ ȕࡧɰ Ƿࡧȓȧȳɀ ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧɰ ؈ɐȗʆ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ01-12ɯ ɛȲࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫɵ ɭࢫ03ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫࢫ-4
.«...‫اﳌﺨﺎﻃﺮ‬
ɰ
ࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɕɦȆȍ‫ם‬Ȅࡧȓʈȵɟȳɭ ࡧ–ࡧ ɽ ʊɦȆ‫ם‬ȄࡧǴȆɈ ȷ ɽ ɦȄࡧɯ ɨɐʇࡧɰ Ȅࡧȑ ȣ ʆ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ02-92ࢫɯ ɛȲࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫɵ ɭࢫ04ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕɼ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«...Ȇɸɽ Ȩ ɳɭࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧɂ ɼȳɜɦȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧǷȳɈ ȕࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧɑɗȯ ɦȄࡧɝ ǾȄɽ ɐɦࡧȓɏɽ ɗȯ ‫ם‬Ȅ
ࡧȳ ǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɣ ɳȍɦࡧȔ ȆʊɱȄ‫ق‬؈‫ם‬ȄࡧȓʈȵɟȳɭࡧȮɼȵȕࡧɰ Ƿ....ࡧɞ ɽ ɳȍɦȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧȑ ȣ ʆ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ07-96ࢫɯ ɛȲࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫɵ ɭࢫ4ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«...ȓʊȎȷ ȆȨ ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȇȉ
ࡧȲȆɈ ȫ‫ࡧ כ‬ȓʈȵɟȳɭࡧɯ ȷ ȆȉࡧȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɣ ɳȉࡧȆɺɔɨȍʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅ » :ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ01-92ࢫɯ ɛȲࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫɵ ɭࢫ07ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫ-5
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ «‫ ۚܣ‬ɐ‫ם‬Ȅࡧɂ ȳɜɦȄࡧȴȆɺ‫ࡧݍݨ‬ȓɀ ɀ Ȭ ɭɼࡧȄȯ ȡ ࡧȓʈȳȷ
ࡧȓʈȵɟȳɮȉࡧɝ ɨɐȗʆࡧȆɮʊɗࡧȆɺɓֺ ȉǼȉࡧȳǾȄȵ‫ݍݨ‬Ȅࡧɣ ɳȉࡧɬɽ ɜʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȥ ǾȆȗɳɦȄࡧȯ ɐȖ» :ʄ‫ڴ‬ɏ ࢫ07-96ࢫɯ ɛȲࢫɬȆɌ ɳɦȄ 09ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫȆɮɟ
ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࡧ֗«...ȓʊɦȆ‫ם‬ȄࡧȔ Ȇȸ ȷ Ǻ‫ם‬Ȅࡧɼࡧɞ ɽ ɳȍɨɦࡧȓɀ ɀ Ȭ ɭɼࡧȓʈȳȷ ࡧȯ ȡ ࡧȔ ȆʊɱȄ‫ق‬؈‫ם‬Ȅ
133
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ
ȓʊǾȆɄ ɜɦȄࡧȓɈ ɨȸ ɦȆȉࡧȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࡧȔ ȄǴȆɳȞȗȷ ‫ט‬
ࢫʏ‫֗ࢫ ۂ‬ɪ ʊɮɐɦȄࢫȲȄȳ ȷ ǷࢫǴȆȼ ɗǻࢫɣ ɦȱȋɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɑɗȲࢫȲȳɜȗʆࢫɵ ʆǷࢫȔ ַ Ȇȧ ࢫɞ Ȇɳɸ
(‫)أوﻻ‬ɪ ʊɮɐɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɎȄȵ ɱࢫȮɽȡ ɼࢫȓɦȆȧ ࢫʏࢭࢫȆȷ Ȇȷ Ƿࢫɪ ȝɮȗȕࢫȓʊǾȆɄ ɜɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȆȉࢫɝ ɨɐȗȕࢫȔ ַ Ȇȧ
.(ȆɐȊȄȲ)‫ف‬؈ɔɦȄࢫɾ ȯɦࢫɵ ʆȯɮɨɦࢫȆɭࢫȵ ‫ࢫ ݯݨ‬Ȅ‫ف‬؈ȫ Ƿɼ (‫)ﺛﺎﻟﺜﺎ‬ȶ ֺ ɗ‫ࢫ)ﺛﺎﻧﻴﺎ( ל‬ǴȆɄ ɜɦȄࢫɬȆɭǷࢫȒȮȆɺȼ ɦȄࢫǴȄȮǷ
:ɪ ʊɮɐɦȄɼࡧɣ ɳȍɦȄࡧɰ ؈ȉࡧɎ Ȅ‫ق‬؇ɦȄࡧ-‫أوﻻ‬
ࢫȔ ȄȲȄȳ ɜɦȄɼࢫɰ ؈ɱȄɽɜɦȄࢫȆɺɮɌ ɳȕࢫȓɛֺ ɏࢫȆ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫǸȼ ɴȕࢫɣ ɳȍɦȄࢫɑɭࢫȔ ֺ ɭȆɐɭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫʅ ȳȣ ʆࢫȆɭȯɐȊ
ࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɵ ɡɮʆࢫȆɮȉࢫɖ ȳɇ ࢫɪ ɠࢫȔ Ȇȍȡ Ȅɼɼࢫɚ ɽɜȧ ࢫȮȯȨ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ،ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ɮɐɨɦࢫȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࢫȩ ǾȄɽɨɦȄɼ
ࢫɪ ʈɽȨ ȕɼࢫ ɎȄȯʆǻɼࢫ ȑ ‫ ࢫ ܥݰ‬Ȕ Ȇʊɨɮɏࢫ ɵ ɭࢫ ɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ɤ ֺ ȫ ࢫ ɵ ɭࢫ ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ɻɇ Ȇȼ ɲࢫ ȓȷ ȲȆɮɭࢫ ɵ ɭ
ࢫ֗ɂ ȲȆɏࢫʅ ǷࢫȆɺɃ ‫ف‬؅ɐʇࢫɰ Ƿࢫɰ ɼȮࢫʏ‫ڥ‬ʊȍɇ ࢫɪ ɢȼ Ȋࢫȳɮȗȸ Ȗࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫȓɛֺ ɐɦȄࢫɷȱɸɼࢫ.‫ݍݸ‬Ȅ...Ȇɸ‫ف‬؈ɓɼ
.1ɪ ʊɮɐɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȔ Ȇɗֺ ȫ ࢫɞ ȆɳɸࢫȚ ȯȨ ȕࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫɵ ɡɦ .ɖ ֺ ȫ ࢫʅ ǷࢫȆ‫ ٔڈﻤ‬ʊȉࢫǸȼ ɴʆࢫɰ Ƿࢫɰ ɼȮɼ
ࢫ֗2ɻɐɭࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȆ‫ٱڈ‬ȳȣ ʆࢫȓʊɗȳɀ ɭࢫȓɨɭȆ‫ـ ـ‬ɐɭࢫȓʆǷࢫɰ Ǹȼ Ȋࢫ،ɎȄȵ ɱࢫɻɨʊɮɏɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫǸȼ ɲࢫȄȰǼ‫ﻓ‬
ࢫɵ ɏࢫɎȆɗȯɦȄࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ɡɮȕࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȄȱɸɼࢫ֗3ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫʃɘɐʇࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ Ȇɗ
ࢫɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɪ ɨȨ ȕࢫɰ ǷࢫȆ‫ ٰڈ‬ǸȻ ࢫɵ ɭࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɏȳȼ ɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄࢫɪ ɢȉࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫɻ‫ݍݰ‬Ȇɀ ɭࢫȓʆȆɮȧ ɼࢫɻȸ ɘɱ
ࢫɻ‫ݍݰ‬Ȇɀ ɭࢫɵ ɏࢫɎȆɗȯɦȄࢫɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɬȳȨ ʆࢫɰ Ƿࢫɝ Ɉ ɳ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȹ ʋɦࢫɻɱֿ .ȳȸ ɦȄࢫɰ ȆɮȗɡȉࢫɻɭȄ‫ق‬؅ɦȄ
ࢫȒȲɼȳɃ ࢫȓ‫ ݲݨ‬ȉࢫ֗ɎȄ‫ق‬؇ɦȄࢫɎɽɃ ɽɮȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫɻȕȴɽȨ ȉࢫȯȡ ɽȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɦȮ‫ࢫ כ‬ɤ Ȇɮɐȗȷ Ȇȉࢫ4‫اﳌﺸﺮوﻋﺔ‬
.ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬ȆȉࢫɻɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫɬȄ‫ف‬؅ȧ Ȅ
ࢫɪ ɢȼ Ȋࢫɝ ȍɈ ʆࢫɬȆɏࢫǷȯȍɭࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫַ ࢫȓɦȆ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɑɗȲࢫɵ ɡɦ
ࢫʏࢭࢫȄȱɸࢫɵ ɏࢫȥ ȗɴʆࢫȟ ʊȨ ȉ .ȮɽʊɛࢫȓʆǷࢫ‫ࢫﺗﺤﺪﻩ‬ɰ Ƿࢫɰ ɼȮɼࢫȯɏȄɽɛࢫɻʊɗࢫɯ ɡȨ ȗȕࢫɰ Ƿࢫɰ ɼȮࢫ֗ʎǿȄɽȼ ɏ
ࢫɎȄȵ ɱࢫɪ ɀ ȧ ࢫȆɮɨɠࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɪ ɨȨ ȗʈɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȒȳɡɗࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫȒǴȆȷ ‫ࢫ ל‬ȓʆȆ‫ ٔڈ‬ɦȄ
ࢫȆɮȉࢫɻɳɏࢫɻɗȳɐʇࢫȆɭࢫɪ ɠࢫ‫ آ ۜܣ‬ɘʆࢫɣ ɦȱȋɼ .ȆɈ ʊȸ Ȋࢫɖ ֺ ‫ݍݵ‬ȄࢫȄȱɸࢫɰ Ȇɠࢫɽɦࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ɼࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɰ ؈ȋɼࢫɻɳʋȉ

ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓɳʊɭǷࢫʅ ɼȆɘɈ ɀ ɭ - .144Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ʊȸ ɓࢫ֗ȯɮȧ ǷࢫɬȆȸ Ȋࢫ‫ ׿ܣ‬ɦȵ ɦȄࢫ-1
.116
ࢫ֗(3ɼࢫ2ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ)ࢫȆʈȲɽȷ ࢫ֗(3ɼࢫ2ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ)ࢫɰ Ȇɳȍɦࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫʏࢭࢫȆɜȉȆȷ ࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȆɱȳȻ Ȅࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ؈ɱȄɽɛࢫș ɀ ɱࢫȯɜɦࢫ-2
.ǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏ (‫ ج‬/101ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ)ࢫȳ ɀ ɭɼ (5/74ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅ)ࢫɰ ȮȲ‫כ‬
ࢫȾ ɽɀ Ȭ ȉࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɰ ؈ȋɼࢫɻɳʋȉࢫʎɲɽɱȆɛࢫɎ Ȅȵ ɱࢫǴɽȼ ɲࢫȯɳɏࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫǴȆɘɏǻࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɵ ɭȴࢫȱɳɭࢫɖ ȳɐɦȄࢫȳ ɜȗȷ Ȅࢫ-3
.74Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏࢫʏࢮȆȉࢫɻɮȧ ࢫȆɱȄȮ :‫ اﻧﻈﺮ‬.Ȇɮ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫȓʊɗȳɀ ɭࢫȔ ֺ ɭȆɐɭ
ࢫɁ ɀ Ȭ ȕࢫ֗ɬɽɨɐɦȄࢫʏࢭࢫɷȄȲɽȗɟȮࢫȒȮȆɺȻ ࢫɪ ʊɳɦࢫȓɦȆȷ Ȳࢫ֗Ȕ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢭࢫɞ ɽɳȍɨɦࢫȓʊɱȯ‫ם‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫ֗ɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȯȍɏࢫȹ ɮʈȳɛࢫ-4
.213Ⱦ ࢫ֗2011ࢫ֗ȓɳʊɈ ɳȸ ɛࢫ֗ʅ ȲɽȗɳɭࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫɬɽɨɐɦȄɼࢫɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗ɰ ɽɱȆɛ
- RAPPO Aurelia, « Les fondements juridiques actuels du secret bancaire», op.cit, p47.
134
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɖ ֺ ‫ݍݵ‬Ȅࢫɯ ‫ࢫ ݯݨ‬ɑɭࢫȑ ȷ ȆɳȘʆࢫַ ࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆࢫȲȳɄ ɦȄࢫȄȱɸɼࢫ֗ɻȉࢫȄ‫ف‬؈ȍɟࢫȄȲȳɃ ࢫɝ ‫ݏݰ‬ʆࢫɰ Ƿࢫɵ ɡɮʆ


.Ȇɮ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫɪ ȿ Ȇ‫ݍݰ‬Ȅ
1
:ࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫ Ɇ ɼȳȼ ɦȄࢫɅ ɐȊࢫǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬ȄȱɸࢫʏࢭࢫɆ ‫ف‬؅ȼ ʉɼ
:ȓʊɗȳɀ ɭࡧȓɨɭȆɐɮȉࡧɝ ɨɐȗʈɼࡧʎǿȆɄ ɛࡧɎ Ȅ‫ق‬؇ɦȄࡧɰ ɽ ɡʆࡧɰ Ƿ-1
ࢫɎȄȵ ɱࢫɞ Ȇɳɸࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫȯȉַ ࢫ،ʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȄࢫɍ ɘȨ ȉࢫɻɭȄ‫ق‬؅ɦȄࢫɵ ɭࢫȲȳȨ ȗɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫȯɐʇࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ࢫ
ࢫǸȼ ɴʆࢫɎȄȵ ɱࢫɪ ɢȉࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɑɗȲࢫȲ‫ف‬؄ʆࢫַ ࢫ.2Ȇ‫ ٔڈ‬ɏ ࢫ‫ء ۜܡ‬ȆɱࢫɼǷࢫȓʊɗȳɀ ɭࢫȓɨɭȆɐɮȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫʎǿȆɄ ɛ
ࢫɖ ֺ ‫ݍݵ‬Ȅࢫɾ ɽȗȸ ɭࢫȆɮ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫɎ Ȅ‫ق‬؇ɦȄࢫȴɼȆȣ ȗʆࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫɪ ȉࢫ.ɻȗɐʊȍɇ ࢫș ɱȆɠࢫȆɮɺɭɼࢫɪ ʊɮɐɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉ
ࢫȳ ȸ ɦȄࢫǴȆȼ ɗǻࢫɯ ȗʆࢫַɼࢫ֗3ȓɀ ȗȬ ‫ם‬Ȅࢫɯ ɟȆȨ ‫ם‬Ȅࢫʏࢭࢫ ɾ ɽɏȮࢫɬȆɜȕࢫɰ Ǹȉ֗ʎɲɽɱȆɛࢫɎȄȵ ɱࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫ ɤ ɽȨ ȗʈɼ֗ʅ ȮȆɐɦȄ
ࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ȉࢫɾ ɽɏȯɦȄࢫɎɽɃ ɽɭࢫɎȄ‫ق‬؇ɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɂ ɼȳɐɭࢫɯ ʊɡȨ ȕࢫȓȀʊɸࢫɼǷȓʊǾȆɄ ɛࢫࢫȓɈ ɨȷ ࢫɬȆɭǷࢫַ ǻࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅ
.‫واﻟﻌﻤﻴﻞ‬
:ɪ ʊɮɐɦȄɼࡧɣ ɳȍɦȄࡧɰ ؈ȉࡧɾ ɽ ɏ ȯ ɦȄࡧɰ ɽ ɡȕࡧɰ Ƿ-2
ࢫȆɮɀ ȫ ࢫȆɮ‫ ٔڈ‬ɭࢫɪ ɠࢫɰ ɽɢʆࢫȟ ʊȨ ȉࢫ֗ȓȋȲȆɄ ȗɭࢫɪ ʊɮɐɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ɭࢫɰ ɽɢȕࢫɰ ǷࢫȆɳɸࢫȯɀ ɜʆ
ࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ȯɃ ࢫȒȯȧ Ȅɼࢫȓɭɽɀ ȫ ࢫȓɺȣ ɟࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɬȆɭǷࢫɰֺ ȝɮʆࢫɪ ʊɮɐɦȄɼࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫȆɭǷࢫȳȫ‫ﻟﻸ‬
.ȆɮǾȆɛࢫʃɜȍʆࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫɬȄ‫ق‬؅ɦȄࢫɰ Ǽɗ֗ȟ ɦȆț
:ࡧɎ Ȅ‫ق‬؇ɦȄࡧɑɭࡧǴȆȼ ɗ‫ࡧ ל‬ʏࡩࡧɣ ɳȍɦȄࡧɝ ȧ ࡧɬȴֺ ȗʆࡧɰ Ƿ-3
ࢫȓȿ Ȇ‫ݍݵ‬Ȅࢫ Ȕ ȆɱȆʊȍɦȄࢫ Ʌ ɐȊࢫɼǷࢫ ɪ ɠࢫ ʏࢭࢫ ֗Ȇɳɸ ࢫ ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫ ȓʈȳȸ ɦȄࢫ ɵ ɏࢫ ə ȼ ɡɦȄࢫ ɰ ɽɢʆ
ࢫַ ࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ɵ ɭࢫǴȆɘɏׁ Ȇɗࢫ֗ɪ ʊɮɐɦȄࢫɷȆȣ ȕࢫɣ ɳȍɦȄࢫɝ ȧ ࢫȔ Ȇȍțׁ ࢫɬȴֺ ɦȄࢫȲȯɜɦȆȉࢫʅ Ƿ֗ɪ ʊɮɐɦȄࢫȔ ֺ ɭȆɐɮȉ

.214ࢫɼࢫ213Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȯȍɏࢫȹ ɮʈȳɛ :ࢫȳ Ɍ ɱǷࢫ-1


ࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɯ ɡȨ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɰ ؈ɱȄɽɜɨɦࢫȓɱȲȆɜɭࢫȓȷ ȄȲȮ)ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ؈ȉࢫȲȵ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫȯ‫ם‬Ȅࢫ֗ɬȆʊɸࢫȮȳ‫ݍݨ‬Ȅ :ȆɄ ʆǷࢫȳɌ ɱȄࢫ-
.44ࢫȾ ࢫ֗2004ࢫ֗Ȕ ɼ‫ف‬؈ȉࢫ֗ȓʊɛɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ ۗܣ‬ɨ‫ݍݰ‬ȄࢫȔ ȄȲɽȼ ɴɭࢫ֗(ɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕɼࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅ
ࢫȓʊɗȳɀ ɭࢫȓɨɭȆɐɭࢫȒȲȆȍɏࢫɰ Ƿ "ࢫɻʊɗࢫǴȆȡ ࢫʅ ȱɦȄࢫ1964/12/18ࢫȭ ʈȲȆȗȉࢫ1610ࢫɯ ɛȲࢫȔ ɼ‫ف‬؈ȉࢫɖ Ȇɳȁȗȷ ȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫȲȄȳ ɛࢫȳɌ ɱǷࢫ-2
ࢫȄȱɸࢫȆ‫ٱڈ‬ȳȣ ʆࢫȓʊɗȳɀ ɭࢫȓɨɭȆɐɭࢫȓʆǷࢫɰ Ǹȼ ȊࢫɻɳǾȆȋȴࢫȯȧ Ƿɼࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫǸȼ ɴȕࢫɾ ɽɏȮࢫɪ ɠࢫɰ ǷࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫɯ ɺɘʆࢫȟ ʊȨ ȉࢫȓɜɨɈ ɭࢫȔ ǴȆȡ
ࢫɑɭࢫɰ ɽȋȵɦȄࢫȄȱɸࢫȆ‫ٱڈ‬ȳȣ ʆࢫࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓɌ ɗȆȨ ‫ם‬Ȅࢫɻȍȡ ɽɭࢫɵ ɭࢫȲɽɠȱ‫ם‬Ȅࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ Ȩ ȕࢫ֗ɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɑɭࢫɰ ɽȋȵɦȄ
ࢫɽɏȯ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽȋȵɦȄࢫȓʈɽɸࢫɰֺ ɏǻࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫɑȍȘȗȸ ʇࢫɻɱɽȋȴɼࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫɾ ɽɏȮࢫǴɽȼ ɲࢫȮȳȣ ɭࢫɰ Ƿࢫɪ ʊɦȯȉࢫ֗ɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅ
"ɾ ɽɏȯɦȄࢫʏࢭࢫȆɗȳɇ ࢫɷȲȆȍȗɏȆȉ
.67Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ǾȆț :ȳɌ ɱȄࢫ-
ࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɗȳȕࢫɰ Ƿࢫֺ ȝɭࢫ֗Ȕ ȆɱȆʊȍɦȄɼࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫǴȆȼ ɗׁ ࢫȓɨʊȷ ɽɠࢫɾ ɽɢȼ ɦȄࢫȮȳȣ ɭࢫɬȯȬ ȗȸ ʇࢫַ ࢫʎɢɦࢫ֗Ȇɳɸ ࢫȒ‫ف‬؄ɐɦȄࢫࢫ-3
ࢫɻȗɮʊɛࢫɑɗȮࢫɣ ɳȍɦȄࢫɅ ɗȲࢫɼǷࢫɻɦࢫȆɺȨ ɳɭࢫɂ ɼȳɛࢫȯǾȄɽɗࢫɼǷࢫɻʊɨɏࢫȓɜȨ ȗȸ ɭࢫȔ ַ Ȇʊȍɮɟࢫȯʆȯȸ Șȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫȑ ɦȆɈ ʆࢫɾ ɽɏȮ
.ȯʊȿ Ȳࢫȳ ɗɽȕࢫɬȯɏࢫȑ Ȏȸ Ȋࢫȑ ‫ࢫ ܥݰ‬ȯɳȷ ࢫɼǷࢫɣ ʊȻ
135
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫɰ ɼȮࢫɎȆɗȯɨɦࢫɬȴֺ ɦȄࢫȲȯɜɦȆȉࢫɻɐɭࢫȓɭȴֺ ȗ‫ם‬ȄࢫȔ ȆʊɨɮɐɦȄɼࢫɻʊɨɏࢫɎȴȆɳȗ‫ם‬ȄࢫɎɽɃ ɽɮɨɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫַ ǻࢫɯ ȗʆ


.1ə ȸ ɐȖ
:ɉ ɜɗࡧɎ Ȅ‫ق‬؇ɦȄࡧɻɐɭࡧȲȆȝ‫ם‬Ȅࡧɪ ʊɮɐɦȄࡧʄ‫ڴ‬ɏ ࡧǴȆȼ ɗ‫ࡧ ל‬ȳ ɀ ȗɜʆࡧɰ Ƿ-4
ࢫַ ࢫȟ ʊȨ ȉࢫ،Ⱦ Ȇ‫ כ ܧݵ‬ɼࢫɑǿȆɛɽɦȄࢫȟ ʊȧ ࢫɵ ɭࢫȯʊɜɭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɑɗȲࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫȑ ‫ﻳﺠ‬
ࢫɪ ɮȼ ʋɦࢫȯȗɮʆࢫַɼࢫ،ɻɐɭࢫɎȄ‫ق‬؇ɦȄࢫȆȼ ɴʆࢫʅ ȱɦȄࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȈ Ȇȸ ȧ ࢫɵ ɏࢫַ ǻࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɑɗȲࢫɯ ȗʆ
ࢫɖ ֺ ‫ݍݵ‬Ȅࢫɪ Ȩ ɭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬ȄࢫȓɨɭȆɐɮɨɦࢫȓȍȸ ɴɦȆȉࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɑɗȲࢫɯ ȗʆࢫɰ Ƿɼࢫ.ɵ ǾȆȋȵɦȄࢫɵ ɭࢫɷ‫ف‬؈ɓ
.2Ȇɮ‫ ٔڈ‬ʊȉࢫɎȄ‫ق‬؇ɦȄࢫȲȆȸ ɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȆɺɦࢫ‫ف‬؈țǸȕࢫַ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ ֺ ɭȆɐ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫȆɸ‫ف‬؈ɓࢫɰ ɼȮࢫ،‫ﻓﻘﻂ‬
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫ֗ɎȆɗȯɦȄࢫʏࢭࢫɻɜȧ ࢫȓȍȷ ȆɳɮȉࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍ ݰ‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦࢫɣ ɳȍɦȄࢫǴȆȼ ɗǻࢫȳɀ ȗɜʆࢫɰ ǷࢫɷȆɳɐɭ
ࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɻɏȆɗȮࢫʏࢭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɚ ȳɈ ȗʆࢫɰ Ƿࢫɰ ɼȮࢫɉ ɜɗࢫɻɐɭࢫɎȄ‫ق‬؇ɦȄࢫǸȼ ɲࢫʅ ȱɦȄࢫɪ ʊɮɐɦȆȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅ
ࢫɎȄȵ ɱࢫʏࢭࢫȳ ȫ Ƿࢫɪ ʊɮɏࢫȔ ֺ ɭȆɐɭࢫɼǷࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ ࢫɵ ɏࢫə ȼ ɟࢫȄȰǼɗࢫ.ɵ ʈȳȫ ǵࢫǴֺ ɮɏࢫȔ ֺ ɭȆɐɭࢫɼǷࢫȔ ȆȉȆȸ ȧ
.3ȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬Ȅࢫɻʊɨɏࢫȑ ȕ‫ف‬؅ʈɼࢫȔ ȆȉȆȸ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʈȳ ȷ ࢫ‫ آ ۜܢ‬ɗǷࢫȯɛࢫɰ ɽɢʆࢫɻɱǼɗࢫɻʊɗࢫȆɗȳɇ ࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȹ ʋɦ
:ʏࡩȳɀ ‫ם‬Ȅࡧȳ ȸ ɦȄࡧǴȆȼ ɗǻࡧɾ ɽ ɏ ȯ ɦȆȉࡧȒȳɋ ȆɳɦȄࡧȓɺ‫ݍݨ‬Ȅࡧȑ ɨɈ ȕࡧɰ Ƿ-5
ࢫɣ ɳȍɦȄࢫɰ ؈ɡɮȕࢫɽɸࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫ࢫ ט‬ʄ‫ڴ‬ɏࢫǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫɵ ɭࢫɖ ȯɺɦȄࢫɰ ǻ
ࢫַ ࢫʎɢɦࢫɵ ɡɦࢫȓɦȄȯɐɦȄࢫɻȡ ɼࢫʏࢭࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫə ɜȕࢫַ ࢫʎɢɦɼࢫɣ ɦȰࢫʏࢭࢫɻɜȧ ࢫȓȷ ȲȆɮɭɼࢫɻȸ ɘɱࢫɵ ɏࢫɎȆɗȯɦȄ
ࢫɎȄ‫ق‬؇ɦȄࢫȄȱ‫ࢫ٭ڈ‬Ȓȳɋ ȆɳɦȄࢫȓɺ‫ݍݨ‬ȄࢫɬȆɭǷࢫַ ǻࢫȳȸ ɦȄࢫǴȆȼ ɗǻࢫȴɽȣ ʆࢫֺ ɗࢫɝ ‫ݍݰ‬ȄࢫȄȱɸࢫɤ Ȇɮɐ ȗȷ Ȅࢫʏࢭࢫə ȸ ɐȗʆ
.Ȇ‫ ّڈ‬ɨɇ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȄǴȆɳȋɼ
:ࡧǴȆՌՌɄ ɜɦȄࡧɬȆՌՌɭ ǷࡧȒȮȆՌɺȼ ɦȄࡧǴȄȮǷࡧ-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
ࢫȠ Ȇȣ ȗȧַ Ȇȉࢫɝ ɨɐȗʆࢫȆɮʊɗࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɬȆɢȧֿ ࢫȓɮɋ ȆɳɦȄࢫɤ ɼȯɦȄࢫȔ Ȇɐʉȳȼ Ȗࢫș ɴʆȆȍȕ
ࢫɰ ؈ȉࢫ‫ق‬؈ɭࢫȒȯȧ ȄɽɦȄࢫȓɦɼȯ ɦȄࢫɑʉȳȼ Ȗࢫʏࢭࢫɣ ɦȱɟɼ ࢫ ،ɬȆɏࢫɪ ɢȼ ȊࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɬȆɭǷࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉ
ࢫȴȄɽȡ ࢫȔ ȳɛǷࢫȆ‫ ّڈ‬ɨɓȄࢫɵ ɡɦࢫ֗Ȇɮ‫ ٕڈ‬ɨɢɦࢫȯȧ Ȅɼࢫɯ ɡȧ ࢫʎɈ ɐʇࢫɯ ɦɼ (‫)ب‬ʎɲȯ‫ם‬ȄࢫǴȆɄ ɜɦȄɼ (‫)أ‬ʎǿȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫǴȆɄ ɜɦȄ
.4ʎǿȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫʎɲȯ‫ם‬ȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɬȆɭǷࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɑɗȲ

.66Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ǾȆțࢫࢫ-1


.117Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȓɳʊɭǷࢫʅ ɼȆɘɈ ɀ ɭࢫ-2
.42Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɪ ʊɨȫ ࢫȯʊɮ‫ݍݰ‬ȄࢫȯȍɏࢫȮɽɮȨ ɭࢫȯɮȨ ɭࢫ-3
ࢫȓɳȸ ɦࢫ02Ȯȯɏࢫ֗ȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄࢫɬɽɨɐɦȄɼࢫȓʆȯɜɳɦȄࢫȓɨȣ ‫ם‬Ȅࢫ֗«ȒȲɼȳɄ ɦȄࢫȔ ȄȲȆȍȗɏȄɼࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳȸ ɦȆȉࢫɬȄ‫ق‬؅ɦ‫֗ࡧ» ט‬ȳʆȱɱࢫȶ ȆȍȕȲǷࢫ-4
.217ࢫȾ ࢫ֗ɼȴɼࢫʅ ‫ق‬؈ȕࢫʅ ȳɮɐɭࢫȮɽɦɽɭࢫȓɐɭȆȡ ࢫ֗ɚ ɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫȓʊɨɠࢫ֗2013
136
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

:ʎǿȄȵ‫ݍݨ‬ȄࡧǴȆɄ ɜɦȄࡧɬȆɭǷࡧȒȮȆɺȼ ɦȄࡧǴȄȮǷ -‫أ‬


ࢫɻʆȯɦࢫȆɮȉࢫȒȮȆɺȼ ɨɦࢫɣ ɳȍɦȄࢫȒɽɏȮࢫɵ ɡɮʆࢫɵ ʆǷࢫȆʊǾȄȵȡ ࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫȓɐȊȆȗɭࢫȓɦȆȧ ࢫȲɽɀ ȕࢫɵ ɡɮʆ
ࢫȲȆȻ Ƿࢫɪ ȉࢫȓɦȆ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɁ ɳʆࢫɯ ɦ1ʅ ȳɀ ‫ם‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫȯȣ ɱࢫȆɳɸ֗ɪ ʊɮɐɦȄࢫɵ ɏࢫȔ Ȇɭɽɨɐɭࢫ‫ﻣﻦ‬
.ȓʈȳȸ ɦȄࢫɚ ȳȫ ࢫʏࢭࢫȑ Ȏȷ ࢫɰ ɽɢȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɾ ɽɏȯɦȄࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫɉ ɜɗ
ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɎȲȱȗɦȄࢫȓʊɱȆɢɭǻࢫɬȯɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȧ Ȅȳ ȿ ࢫɁ ɱࢫȯɜɗࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆɭǷ
ࢫֺ ɗࢫȓɦȆ‫ݍݰ‬ȄࢫɷȱɸࢫȄȯɏࢫȆɭࢫ֗2‫ع‬ɼȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ‫ف‬؈ɓࢫǴȄȳ țׁ Ȇȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫʅ ɼȆɏȯɦȄࢫʏࢭࢫȓʊǾȆɄ ɜɦȄࢫȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࢫɬȆɭǷ
ࢫ‫ࢫﻣﻦ‬ɰ ȰǼȉַ ǻࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɬȆɭǷࢫɻȕȮȆɺȼ Ȋࢫʏ‫ڲ‬ȯʆࢫɰ ǷࢫȓʊǾȆɄ ɜɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫɑɭࢫɻȗɛֺ ɏࢫʏࢭࢫɖ ȳɀ ɮɨɦࢫȴɽȣ ʆ
.3ɰ Ǹȼ ɦȄࢫȑ ȧ Ȇȿ
ࢫȓɮʈȳȣ ȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫȆʆȆɄ ɜɦȄࢫʏࢭࢫȓɦȆ‫ݍݰ‬Ȅࢫɷȱɸ ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȓȧ Ȅȳ ȿ ࢫɁ ɱࢫȯɜɗࢫ،ʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫȆɭ‫أ‬
ࢫɅ ʊʋȍȕࢫȓɮʈȳ‫ ֺࢫݍݨ‬Ȩ ɭࢫɰ ɽɢȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼ֗ȓɏɼȳȼ ɭࢫ‫ف‬؈ɓࢫ‫ ט‬ɽɭǷࢫȥ ȗɴȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɯ ǾȄȳ ‫ݍݨ‬Ȅɼࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬Ʌ ʊʋȍȕ
ࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ȸ ɓࢫȓȨ ɗȆɢɭࢫȓȀʊɸࢫɵ ɭࢫȑ ɨɈ ɦȄࢫɰ ɽɢʆࢫɰ ǷࢫɆ ȳȼ Ȋࢫ.Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕࢫȓɮʈȳȡ ɼࢫɤ Ȅɽɭ‫כ‬
.4Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ɪ ʈɽɮȕɼ
ࢫȒȮȆɺȼ ɦȄࢫǴȄȮǷࢫɰ ؈ȉࢫȲȆȗȬ ʆࢫɰ ǷࢫɻȕȮȄȲǻɼࢫɷ‫ف‬؈ɮɃ ࢫǴɪ ɮȋɼࢫȓʈȳ‫ݍݰ‬Ȅࢫɖ ȳɀ ɮɨɨɗࢫȆɢʊ‫ݏݨ‬ȉࢫʏࢭࢫȆɭǷ
ࢫɬȯɜȗȕࢫ‫ݍݳ‬Ȇɀ ɭࢫɻɮɡȨ ȕࢫɰ Ƿࢫȑ ȣ ʆࢫȲȆʊ‫ݍݵ‬ȄࢫȄȱɸࢫɵ ɡɦࢫ֗ɻɳǾȆȋȴࢫȲȄȳ ȷ Ƿࢫɍ ɘȧ ࢫɼǷࢫʎǿȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɬȆɭǷ
.5ɣ ɳȍɦȄࢫȆɺɜɜȨ ʈɼࢫȆɺɭȯɜʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬Ȅࢫɵ ɏ

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ88ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɭࢫȠ /101ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-1


.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ56ࢫȓɳȸ ɦࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫɖ ȲȆɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ7ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫȳ Ɍ ɱǷࢫ-2
ࡧɯ‫ࡧ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࡧȲɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɼࡧɯ ɺɦȄɽ ɭǷࡧɼࡧɵ ǾȆȋȵɦȄࡧǴȆɮȷ Ƿࡧɵ ɭࡧɻɱɽ ɗȳɐʇࡧȆɭࡧǴȆȼ ɗǻࡧɯ ɺɦࡧȴɽ ȣ ʆࡧַɼ ...»ࢫɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ2ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-3
.«...ɰ Ǹȼ ɦȄࡧȑ ȧ Ȇȿ ࡧȆʊɈ ȫ ࡧɣ ɦȱ ȉࡧɯ ɺɦࡧɰ ȰǷࡧȄȰǻࡧַ ǻࡧȓʊǾȆɄ ɛࡧɼǷ...ࡧȓɭȆɏ ࡧȓɈ ɨȷ ࡧɬǷࡧɰ ȆɠࡧȄȮȳɗࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ʅ ‫ﻷ‬
ࡧַ ࡧɼࡧʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࡧɬɽ ȷ ȳ‫ם‬ȄࡧȄȱ ɸࡧɬȆɢȧ Ƿࡧɝ ȍɈ ȕ» :ࢫɁ ɳȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫ2010ࢫȓɳȸ ɦࢫ30ࢫɯ ɛȲࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅࢫɵ ɭࢫɶ ࢫ-‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬/5ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-4
:ȓʊɦȆȗɦȄࡧȔ ַ Ȇ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧʏࡩ֗ɤ Ȅɽ ȧ‫ࡧ כ‬ɵ ɭࡧɤ Ȇȧ ࡧʅ ǸȉࡧȆ‫ࡧ٭ڈ‬Ƞ Ȇȣ ȗȧ‫ࡧ ט‬ȴɽ ȣ ʆ
ࡧʄ‫ڴ‬ɏ ֗ȓʊǾȆɄ ɛࡧɾ ɽ ɏ Ȯࡧɂ ȳɐɭࡧʏࡩࡧ-ɯɟȆȨ ‫ם‬ȄࡧɬȆɭǷࡧȒȮȆɺȼ ɦȄࡧɣ ɦȰࡧʏࡩࡧȆɮȉࡧ–ࡧȓɀ ȗȬ ‫ם‬ȄࡧȓʊǾȆɄ ɜɦȄࡧɯ ɟȆȨ ‫ם‬Ȅࡧɵ ɭࡧ‫ࡧﺑﻄﻠﺐ‬-Ռɸ ࡧ
ࡧȓɏ ɼȳȼ ɭࡧ‫ف‬؈ɓ ࡧɤ Ȅɽ ɭǷࡧȆ‫ ٔڈ‬ɏ ࡧȥ ȗɴʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓʊɨȿ ‫ࡧ כ‬ɯǾȄȳ‫ݍݨ‬ȄࡧɼǷ/ɼࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɪ ȸ ɓ ࡧɯ ǾȄȳȣ ȉࡧȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࡧȆʆȆɄ ɜɦȄࡧʏࡩࡧȑ ɨɈ ɦȄࡧɯ ȗʆࡧɰ Ƿ
ࡧȓȀʊɸࡧɝ ʈȳɇ ࡧɵ ɏ ࡧȈ ȆɸȲ‫ࡧ ל‬ɪ ʈɽ ɮȗȉࡧȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࡧɯ ǾȄȳ‫ݍݨ‬Ȅࡧɣ
 ɦȱ ɟɼࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɪ ȸ ɓ ࡧȓȨ ɗȆɢ‫ࡧם‬ȓɮɌ ɳ‫ם‬Ȅࡧɰ ؈ɱȄɽ ɜɦȄࡧʏࡩࡧȆɸȳɟȰࡧȮȲȄɽ ɦȄ
ࡧʄ‫ڴ‬ɏɼࡧȓɨɭȆɠࡧǴȆɄ ɜɦȄࡧȆ‫ ّڈ‬ɨɈ ʆࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐ‫ם‬Ȅࡧɬȯ ɜȕࡧɰ ǷࡧȒȲɽ ɟȱ ‫ם‬ȄࡧȓȀʊɺɦȄࡧʄ‫ڴ‬ɏɼࡧȈ ȆɸȲ‫ࡧ ל‬ɪ ʈɽ ɮȕɼࡧɤ Ȅɽ ɭ‫ࡧ כ‬ɪ ȸ ɓ ࡧȓȨ ɗȆɢɭ
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗«...ȓɏȳȸ ɦȄࡧɻȡ ɼ
ࢫȓʊɳɺ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɰ ɽ ɭ‫ق‬؅ɨ‫ם‬ȄࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ɰ ȆɠࢫȄȰǻࢫɻɱǷࢫȟ ʊȧ '' 1978/10/30ࢫȓʊɡʊ‫ݏݨ‬ȍɦȄࢫ‫ق‬؈ʊɮȗɦȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫȲȄȳ ɛࢫʏࢭࢫǴȆȡ ࢫ-5
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫǴȆʊȻ ‫ࢫ כ‬ɵ ɏࢫ‫ف‬؈ȍɐȗɦȄࢫɵ ɭࢫɯ ɺȸ ɘɱǷࢫǴȆɘɏǻࢫɯ ‫ ٔڈ‬ɡɮʆࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ458ࢫȒȮȆɮɨɦࢫȆɜȍɇ ࢫɯ ‫ ْڈ‬ɘʊɋɼࢫɼǷࢫɯ ɺɐɃ ɼࢫȑ ȸ Ȩ ʆ
ࢫȔ ȄȲɼȳɃ ࢫȮɼȯȧ ࢫʏࢭࢫȆɺɈ ȍɃ ࢫȑ ȣ ʆࢫȒȯɏȆɜɨɦࢫȓɘɦȆȬ ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɰ Ȇɗࢫɯ ɺɐɃ ɽɦࢫɼǷࢫɯ ‫ ْڈ‬ɘʊɋɽɦࢫɯ ‫ ْڈ‬ȷ ȲȆɮɭࢫɰ Ȇȉǻࢫɯ ɺɨɮɏࢫʄ‫ڲ‬ǻࢫș ɨȿ ɼ
.51Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ǾȆț :ɵ ɏࢫֺ ɜɱ .''ࢫȆɸȲ‫ف‬؄ȕࢫɼࢫȆ‫ ّڈ‬ȍȸ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɏȆɮȗȡ‫ࢫ ט‬ȓ‫ݏݰ‬ɀ ‫ם‬Ȅ
137
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫȒȯɏȆɛࢫɰ Ǹȼ ȊࢫȒȮȯɐȗɭࢫȔ Ȅ‫ف‬؈ȸ ɘȕࢫȔ ȆɮɟȆȨ ‫ם‬Ȅࢫɤ ɽȿ Ƿࢫɰ ɽɱȆɜɦࢫʎɈ ɏǷ
ࢫʎɈ ɐʇࢫַ ࢫɤ ɼ‫֗ࢫ כ‬Ȯȯɀ ɦȄࢫȄȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɰ ȆɄ ɛȆɳȗɭࢫɰ Ȇɮɡȧ ࢫȲȯȿ ࢫȟ ʊȧ ࢫ֗ʅ ȲȆȣ ȗɦȄࢫɼǷࢫʎɲȯ‫ם‬ȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɬȆɭǷ
ࢫȆɭǷࢫʎɲȯ‫ם‬ȄࢫǴȆɄ ɜ ‫ ـ‬ɦȄࢫɻȉࢫɬȯɜȗʆࢫȑ ɨɇ ࢫʅ Ƿࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏࢭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫȠ Ȇȣ ȗȧ‫ࢫ ט‬ɝ ȧ ࢫɖ ȳɀ ɮɨɦ
ࢫɎȲȱȗɦȄࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫɰ ȆɢɭǼȉࢫɻɱǷࢫȒȲȆȣ ȗɦȄࢫȓɮɡȨ ɭࢫȹ ʋǾȲࢫ‫ف‬؄ȗɏȄɼࢫɝ ‫ݍݰ‬ȄࢫȄȱ‫ࢫ٭ڈ‬ɖ ȳɀ ɮɨɦࢫȳɛǷࢫ،ʎɲȆȝɦȄ
.1ȓɛȯȉࢫȆɺɭȄ‫ف‬؅ȧ Ȅࢫɻʊɨɏࢫȑ ȡ ɽȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇȍȡ ȄɽɦȄࢫɵ ɭࢫȆɸȲȆȍȗɏȆȉࢫ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉ
ࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬Ʌ ɐȊࢫַ ǻ֗ʎǿȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɬȆɭǷࢫȒȮȆɺȼ ɦȄࢫɵ ɭࢫ‫ﻔﻰ‬ɐʇࢫֺ ɗࢫ،Ȅȳ ȸ ʉɽȷ ࢫʏࢭࢫȆɭǷ
ࢫʏࢭࢫȲȮȆɀ ɦȄࢫ ʏ‫ڲ‬ȄȲȯʊɘɦȄࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ ɵ ɭࢫ 88ࢫ ȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ ʏࢭࢫ ɵ ʆȮȯȨ ‫ם‬Ȅɼࢫ ȓʈȳɀ ȧ ࢫ ȓɘ ɀ ȉࢫ ɵ ʆȮȯȨ ‫ם‬Ȅ
ࢫǴȄȮǷࢫɅ ɗȲࢫɖ ȳɀ ɮɨɦࢫɵ ɡɮʆࢫ CAPITAINEࢫɻʊɜɘɦȄࢫɷȆɳȎȗʆࢫɷȆȣ ȕȄࢫȮɽȡ ɼࢫɑɭࢫ֗21934/06/15
.ǴȆɄ ɜɦȄࢫɬȆɭǷࢫɻɄ ɗȲࢫȳ ʆ‫ف‬؄ȗɦࢫɷȲɽɄ ȧ ࢫɆ ȳȼ ȊࢫȒȮȆɺȼ ɦȄ
ࢫȆ‫ ٰڈ‬Ƿַ ǻ֗ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɨɦࢫɞ ɽɳȍɦȄࢫɎȆɄ ȫ ǻࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȍɗࢫ֗Ȇȸ ɲȳɗࢫʏࢭࢫə ɛɽ‫ם‬Ȅࢫȹ ɘɱࢫȯȣ ɱ
ࢫɵ ɭࢫȓɨȧȳɭࢫȓʆǷࢫʏࢭࢫȒȮȆɺȼ ɦȄࢫǴȄȮǷࢫɰ ɽɢʆࢫַ ࢫȆɳɸɼ .ʎǿȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɷȆȣ ȕࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɎȲȱȗɦȄࢫȆ‫ ٔڈ‬ɡɮ ʆࢫַ
ࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫȒɽɏȮࢫɯ țࢫ֗ʅ ɽɛࢫȶ Ȇȷ ǷࢫȔ ȄȰࢫɾ ɽɏȮࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫַɼǷࢫȆʊɴȍɭࢫɰ ɽɢʆࢫɰ Ƿࢫȯȉַ ࢫȰǻ֗ɾ ɽɏȯɦȄࢫɪ ȧ Ȅȳ ɭ
.3ȓɮɡȨ ‫ם‬Ȅࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭࢫɼǷࢫɝ ʊɜȨ ȗɦȄࢫ‫ع ۜܣ‬Ȇɛ
ࢫɯ ɟȆȨ ‫ם‬ȄࢫɬȆɭǷࢫȒȮȆɺȼ ɦȄࢫǴȄȮǷࢫɅ ɗȲࢫʏࢭࢫɣ ɳȍɦȄࢫɝ Ȩ ȉࢫɰ ؈ʊȸ ɲȳɘɦȄࢫǴȆɄ ɜɦȄɼࢫɻɜɘɦȄࢫɖ ‫ف‬؅ɏȄ
ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫȔ ȮȲɼǷɼࢫ֗4ɰ ɽȋȵɦȄࢫɁ Ȭ ȕࢫȓʈȳȷ ࢫȔ ȄȯɳȘȸ ɭࢫɬȯɛࢫȄȰǻȓȋɽɜɐɨɦࢫɂ ȳɐȗʈɼࢫ،ȓʈȲȆȣ ȗɦȄɼࢫȓʊɱȯ‫ם‬Ȅ
ࢫɵ ʆȯ‫ם‬Ȅࢫɤ ȄɽɭǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȵ‫ݍ ݱݨ‬Ȅࢫȑ ɨɇ ࢫȯɳɏࢫȄǴȆɳȞȗȷ Ȅࢫ֗‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫȓʊɱȯ‫ם‬ȄࢫȔ ȆɮɟȆȨ ‫ם‬Ȅࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ595
ࢫɰ ɽȋȵɨɦࢫȒȯǾȆɐɦȄɼࢫȆɸȵ‫ࢫ ݯݨ‬ɵ ɡɮʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɤ Ȅɽɭ‫ࢫ כ‬ɪ ɭȆɠࢫɵ ɏࢫȦȳɀ ʆࢫɰ Ƿࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȑ ȡ ɽȗʆࢫɻɱȆɗ
.5‫اﳌﺪﻳﻦ‬

.53ࢫȾ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɤ ֺ ȉࢫə ʊɘɏࢫȯɮȨ ɭࢫȳ ǾȆțࢫ-1


."ɯ ɸɼȯɏȆȸ ɭɼࢫȔ ȆʊɱɽɱȆɜɦȄࢫȔ ֺ ȉȆɜɦȄࢫ֗ǴȆȍɇ‫֗ࢫ כ‬ɤ ȯɐɦȄࢫȈ Ȇȗɟࢫ֗ɰ ɽɭȆȨ ‫ם‬Ȅࢫ֗ɵ ʆȯɦȄࢫɤ ȆȡȲ''ࢫʏࢭࢫȾ Ȇ‫ࢫ כ ܧݵ‬ǴַǺɸࢫɪ ȝɮȗʆࢫ-2
- BERNASCONI Paolo, « Secret bancaire et autres secrets professionnels selon les nouveaux codes
Suisses de procédure pénale et civile », in AUGSBURGER –BUCHLI I & PERRIN Bertrand (S.dir),
Les enjeux juridiques du secret bancaire, L’Harmattan, Paris, 2011, p64.
3
- LUCAS Marie-Paule, Droit pénal des affaires, op.cit, p385.
-JEREZ Olivier, Le secret bancaire, op.cit,p61.
-SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p281.
.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗‫ؠ ۜܣ‬ɲȳɘɦȄࢫȔ ȆȋɽɜɐɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ378ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-4
-SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op.cit, p291.
- RAPPO Aurelia, « Les fondements juridiques actuels du secret bancaire», op.cit, p48.
- BERNASCONI Paolo, « Secret bancaire et autres secrets professionnels selon les nouveaux codes
Suisses de procédure pénale et civile », op.cit, pp65 - 66.
ࢫǴȆɈ ɏǼȉࢫɣ ɳȍɦȄࢫȳɭǷɼࢫ֗Ȕ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȷ ࢫɵ ɭࢫɣ ɳȍɦȄࢫǴȆɘɏǻࢫʏࢭࢫ‫ع ۜܣ‬ȆɜɦȄࢫɝ Ȩ ȉࢫȹ ʋɱࢫȓɮɡȨ ɭࢫȹ ʋǾȲࢫ‫ غ ۜܢ‬ɛࢫə ɦȆȬ ɭࢫɯ ɡȧ ࢫʏࢭࢫࢫ-5
.ɻȗɳɺɭࢫǴȄȮǷࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫȒȯʊɘ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ‫ם‬Ȅࢫɪ ɠࢫ‫ف‬؈ȍ‫ݍݵ‬Ȅ
.117Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ȆɸǴȆȼ ɗǻࢫɵ ɏࢫȓȍȕ‫ف‬؅‫ם‬ȄࢫȓʊɦɼǺȸ ‫ם‬ȄɼࢫǷȯȍ‫ם‬Ȅࢫɰ ؈ȉࢫȆɭࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫ֗ȳʆȯɱࢫȶ ȆȍȕȲǷࢫɵ ɏࢫֺ ɜɱࢫ-
138
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫ֗ȓʊɱȯ‫ם‬Ȅࢫɯ ɟȆȨ ‫ם‬ȄࢫɬȆɭǷࢫȒȮȆɺȼ ɦȄࢫǴȄȮǷࢫȓɜɨɈ ɭࢫȒȲɽɀ ȉࢫɰ Ȇɳȍɦࢫʏࢭࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȳɌ Ȩ ʆ


ࢫȒȮȆɺȼ ɦȆȉࢫɻɭȄȵ ɦǻࢫɵ ɡɮʆࢫַ ࢫʏ‫ڲ‬ȆȗɦȆȉࢫ1ȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɬȆɢȧ Ƿࢫȑ ȸ ȧ
ࢫַ ࢫɻɱȆɗࢫɖ ȳɀ ‫ם‬Ȅࢫʅ ȯʆࢫɰ ؈ȉࢫɵ ʆȯ‫ם‬Ȅࢫɤ ȄɽɭǷࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫȵ‫ݍ ݱݨ‬Ȇȉࢫȑ ɨɇ ࢫɤ Ȇȧ ࢫʏࢭࢫȩ ʈȳɀ ɦȄࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɰ ȰǼȉַ ǻ
.2ȓȨ ʈȳɀ ɦȄࢫȓʊɈ ‫ݍݵ‬Ȅࢫɰ ɽȋȵɦȄࢫȓɜɗȄɽɮȉࢫַ ǻࢫɻɨȍɛࢫɵ ɭࢫȔ ȆɭɽɨɐɭࢫǴȆɈ ɏǻࢫɵ ɡɮʆ
ࢫɵ ɭࢫȓȸ ɭȆ‫ݍݵ‬ȄࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫʏࢭࢫȓȧ Ȅȳ ȿ ࢫǴȆɳȞȗȷ ‫ࢫ ט‬Ȅȱɸࢫʄ‫ڴ‬ɏ ࢫʅ Ȳɽȸ ɦȄࢫɎȳȼ ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫɪ ȉȆɜ‫ם‬Ȇȉ
ࢫɬȆɭǷࢫȒȮȆɺȼ ɨɦࢫȑ ɨɇ ࢫȰǻࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫȥ ȗȨ ʆࢫַ ࢫȟ ʊȧ ࢫ֗2010ࢫȓɳȸ ɦࢫ30ࢫʏ‫ڥ‬ʉȳȼ ȘɦȄࢫɬɽȷ ȳ‫ם‬Ȅ
.‫ﺋﻴﺔ‬ȆɄ ɛࢫɾ ɽɏȮࢫȓȍȷ ȆɳɭࢫɼǷࢫɂ ȳɐɭࢫʏࢭࢫȄȱɸɼࢫȓɀ ȗȬ ‫ם‬ȄࢫȓʊǾȆɄ ɜɦȄࢫɯ ɟȆȨ ‫ם‬Ȅ
ࢫɬȆɭǷࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɎȲȱȗɦȄࢫɵ ɡɮʆࢫֺ ɗࢫ ،ə ɛɽ‫ם‬Ȅࢫȹ ɘɱࢫ ʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫɎȳȼ ‫ם‬Ȅࢫ ‫اﺗﺨﺬ‬
ࡧɬȵɨȕ» :ࢫʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɯ ɮȗ‫ם‬Ȅɼࢫɤ ȯɐ‫ם‬Ȅࢫ11-03ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫ࢫ כ‬ɵ ɭࢫ2/117ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫș ɀ ɱࢫȟ ʊȧ ࢫǴȆɄ ɜɦȄ
ࡧȓɈ ɨȸ ɦȄࡧ-2....:ࡧȄȯ ɏ ࡧȆɭࡧȔ ȆɈ ɨȸ ɦȄࡧɑʊɮȡ ࡧɰ ؈ɱȄɽ ɜɨɦࡧȓȨ ʈȳɀ ɦȄࡧɬȆɢȧ‫ࡧ כ‬ȒȆɏ Ȅȳɭࡧɑɭࡧȓʈȳȸ ɦȆȉ
.«ʎǿȄȵ ȡ ࡧǴȄȳȡ ǻࡧȲȆɇ ǻࡧʏࡩࡧɪ ɮɐȖࡧ‫ ۘܣ‬ɦȄࡧȓʊǾȆɄ ɜɦȄ
ࢫɬȆ‫ـ ـ‬ɭǷࢫȒȮȆ‫ ـ ـ‬ɺȼ ɨɦࢫʏ‫ڤ‬ȯ ‫ ـ ـ‬ȗȷ ȄࢫȄȰǻࢫʏࢭȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȳ ‫ـ ـ‬ȸ ɦȄࢫǴȆ‫ـ ـ‬ȼ ɗǻࢫȓɮʈȳ‫ࢫݍݨ‬Ȇȍɡȕȳɭࢫɣ ɳ‫ﺒ‬ɦȄࢫ‫ف‬؄ȗɐʇࢫֺ ɗ
ࢫȒȮȆɺȼ ɦȆȉࢫǴַ Ȯ‫ࢫ ל‬ɬȄ‫ق‬؅ɦȄࢫɻɜȕȆɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɜʆࢫɁ ‫ࢫ ܧݵ‬ɪ ɠࢫɰ Ƿࢫʅ ǷࢫȓɭȆɐɦȄࢫȯɏȄɽɜɨɦࢫȆɜʊȍɈ ȕࢫ֗ǴȆɄ ɜɦȄ
ࢫȲȱɏࢫɰ ɼȯȉࢫȲɽɄ ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɏࢫə ɨȬ ȕࢫȄȰǻɼࢫ֗ȆȨ ʊ‫ࢫ ܵݰ‬Ȇɘʊɨɢȕࢫɣ ɦȱȉࢫɻɘʊɨɢȕࢫɯ ȕࢫȄȰǻࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɬȆɭǷ
ࢫɼǷࢫɝ ʊɜȨ ȗɦȄࢫ‫ع ۜܣ‬ȆɛࢫɬȆɭǷࢫȆɭǻࢫɰ ɽɢȕࢫɣ ɳȍɦȄࢫɵ ɭࢫȒȮȆɺȼ ɦȄࢫȑ ɨɇɼ.3Ȕ ȆȋɽɜɏࢫɻɜȕȆɏࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫɑɜȕࢫɤ ɽȍɜɭ
.4ɯ ɡ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫ع ۜܣ‬Ȇɛ
ࢫǴȄȳ ȡ ǻࢫɝ ʊɜȨ ȗɦȄࢫ‫ع ۜܣ‬ȆɛࢫȔ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅࢫɰ ؈ȉࢫɵ ɭ :ɝ ʊɜȨ ȗɦȄࡧ‫ ع ۜܣ‬ȆɛࡧɬȆɭǷࡧȒȮȆɺȼ ɦȄࡧɣ ɳȍɦȄࡧǴȄȮǷ -1
ࢫʄ‫ڴ‬ɏࢫʅ ȳǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȓʊǾȄȵ ‫ݍݨ‬ȄࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫʄ‫ڲ‬ ɼǷࢫȒȳɜɗ 97ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɳȕࢫȟ ʊȧ ࢫȮɽɺȼ ɦȄࢫɎȆɮȷ
ࡧȒȮȆɺȼ ɦȄࡧǴȄȮǷɼࡧɰ ؈ɮʊɦȄࡧə ɨȧ ɼࡧȲɽ Ʉ ‫ݍ ݰ‬Ȇȉࡧɬȵɨɭ ࡧɻȕȮȆɺȻ ࡧɎ Ȇɮȸ ɦࡧʏ‫ڤ‬ȯ ȗȷ ȄࡧɁ ‫ࡧ ܧ ݵ‬ɪ ɠ»:ʏ‫ڴ‬ʆࢫȆɭ
.5«ȓɳɺ‫ם‬Ȅࡧȳ ȸ Ȋࡧȓɜɨɐȗ‫ם‬Ȅࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧɬȆɢȧ‫ࡧ כ‬ȒȆɏ Ȅȳɭࡧɑɭ

.ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗1956ࢫȓɳȸ ɦࢫʎɲȆɳȍɨɦȄࢫȓʊɗȳɀ ‫ם‬Ȅࢫȓʈȳȸ ɦȄࢫɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɭࢫ2ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-1


.ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫȹ ɘɱࢫɵ ɭࢫ4ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫ-2
Ք ȗʆࢫ֗1966ࢫɰ Ȅɽȡ ࢫ 08ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗155-66ࢫɯ ɛȲࢫȳɭ‫כ‬
ࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ‫ ࢫﻗﺎﻧﻮن ࢫ ל‬ɵ ɮɄ ࢫɵ ɭࢫ 2/99ࢫɼࢫ 97ࢫȒȮȆ‫ם‬ȄࢫɁ ɱࢫȳɌ ɱǷࢫ -3
Ք ȯɐɭ
.ɯ ɮȗɭɼࢫɤ Ք .1966ࢫɰ Ȅɽȡ ࢫ10ʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗48ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ֗ȓʊǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅ
.194Ⱦ ࢫ֗ɝ ȉȆȷ ࢫɑȡȳɭࢫ֗ɝ ‫ݍݰ‬Ȅࢫȯȍɏࢫȹ ɮʈȳɛࢫ-4
- SPIELMANN Dean, « Aspects internationaux du secret bancaire » ,op.cit, pp87 - 88.
ࢫʏࢭࢫȲȮȆȿ ࢫ֗21ࢫȮȯɏࢫȲࢫȠ ࢫ֗ȓʈȲȄȮ‫ ל‬ɼࢫȓʊɱȯ‫ם‬ȄࢫȔ ȄǴȄȳ ȡ‫ࢫ ל‬ɰ ɽɱȆɛࢫɵ ɮɄ ȗʆࢫ֗2008ࢫȳʆȄ‫ف‬؄ɗࢫ25ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺɭࢫ֗09-08ࢫɯ ɛȲࢫɰ ɽɱȆɛࢫ-5
.2008ࢫɪ ʈȳɗǷࢫ23
139
‫ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

ࢫ117ࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɰ Ƿࢫַ ǻࢫ،ȲȄȳ ȷ ‫ࢫ כ‬ǴȆȼ ɗǻࢫȒȮȆɺȼ ɦȄࢫǴȆɳțǷࢫʎɘɐȖࢫȒȮȆ‫ם‬Ȅࢫɷȱɸࢫɰ Ƿࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȉࢫɰ Ȱǻࢫ
ࢫǴȆɏȯȗȷ ȄࢫȓɦȆȧ ࢫʏࢭࢫɰ Ȱǻࢫ.ȓʊǾȆɄ ɜɦȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫɬ ȆɭǷࢫȓʈȳȸ ɦȆȉࢫɎȲȱȗɦȄࢫș ɳȞȗȷ ȄࢫȳɟȱɦȄࢫȓɜȉȆȸ ɦȄ
ࢫȮɽɺȼ ɦȄࢫɎȆɮȷ ࢫȓȸ ɨ‫ࢫݍݨ‬ȓɐȊȆȗ‫ם‬ȄࢫɎɽɃ ɽɭࢫɑǿȆɛɽɦȆȉࢫɤ Ȇɀ ȕȄࢫɻɦࢫɰ Ȇɠࢫʅ ȱɦȄࢫɣ ɳȉࢫɰ ɽɏࢫɼǷࢫ‫ف‬؈ȸ ɭ
ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄɼࢫȆɺɨȡֿ ࢫɪ ʊɮɐɦȄࢫɑȊȆȗʆࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓʊɨɮɐɦȆȉࢫȓɈ ȍȕȳɭࢫȔ ȆɭɽɨɐɭࢫɼǷࢫȔ ȆɱȆʊȉࢫɵ ɏࢫɤ ȄǺȷ ࢫɻʊɦǻࢫɻȡ ɼɼ
ࢫɪ ɢȼ ȊࢫɻȕȴɽȨ ȉࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȔ Ȇɭɽɨɐ ‫ם‬Ȇȉࢫ‫ع ۜܣ‬Ȇɜɨɦࢫʏ‫ڲ‬ȯʆࢫɰ ǸȉࢫȆɭȵɨɭࢫɰ ɽɢʆࢫɻɱǼɗࢫ֗ʅ ȳȸ ɦȄࢫȆɺɐȊȆɇ ࢫɻɦࢫȯɟǸȗʆ
ࢫȳ ȸ ɦȆȉࢫȆɱɽɱȆɛࢫɰ ؈ɭȵɨ‫ם‬ȄࢫɻȍȕȆɠɼࢫɝ ʊɜȨ ȗɦȄࢫ‫ع ۜܣ‬ȆɛࢫɬȆɭǷࢫʅ Ȯȳɗࢫɪ ɢȼ ȊࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫ‫ف‬؈ɔɦȄࢫɎֺ ɇ Ȅࢫɬȯɏࢫɵ ɮɄ ʆ
.1‫ܣ‬۶‫ם‬Ȅ
:ɯ ɡ‫ݍ ݰ‬Ȅࡧ‫ ع ۜܣ‬ȆɛࡧɬȆɭǷࡧȒȮȆɺȼ ɦȄࡧɣ ɳȍɦȄࡧǴȄȮǷ-2
ࢫȆɭࢫ ʄ‫ڴ‬ɏࢫ ȓʊǾȄȵ ‫ݍݨ‬Ȅ