Vous êtes sur la page 1sur 19

கா஡ல் காற்று

P.J.Kirubagaran
கா஡ல் காற்று
P.J.Kirubagaran

குநிப்ன௃: இந்஡ கட்டுர஧ர஦ பதொறுர஥னேடன் ன௅ழு஬தும் ஬ொசிக்கும்தடி வ஬ண்டுகிவநன்;


தொ஡ி஦ில் ஢ிறுத்஡ி஬ிட்டொல் ஋ணது ன௅ழு கன௉த்தும் உங்கல௃க்கு ன௃ரி஦ொ஥ல், என௉ தக்க஥ொக
஢ீங்கள் சிந்஡ிக்கும் ஬ொய்ப்ன௃ உண்டு.

஬ொனிதப் தன௉஬த்஡ில் அடிப஦டுத்து ர஬க்கின்ந சவகொ஡ரிகபொகி஦ உங்கள் வ஥லும்,


சவகொ஡஧ர்கபொகி஦ உங்கள் வ஥லும் கொ஡ல் கொற்று ஬சு஬து
ீ ஡ற்வதொது ஬஫க்க஥ொகிப்வதொணது.
கொ஡னி஦ின் பத஦ர஧வ஦ொ ஢ண்தர்கபிடம் பசொல்னிக்பகொள்஬஡ிலும், கொ஡னிக்கொ஬ிட்டொல்
ப஬றுர஥ ஋ண ஥ணதுடன் கொ஡னிப்த஡ிலும் பதன௉ர஥ பகொள்ல௃கின்ந கொனம் இது.
கொ஡னிப்தது ஡஬நொ? ஢ொன் ஬ொ஫ப்வதொகும் பதண்ரண அல்னது ஬ொனிதரண ஢ொன் ஌ன்
ப஡ரிந்ப஡டுக்கக்கூடொது? ஋ன்ந தன ஡஧ப்தட்ட வகள்஬ிகள் ஬ொனிதப் தன௉஬த்஡ில் உங்கல௃க்கு
உண்டொகனொம். ஬ொனித ஬஦஡ிரண அரடனேம்வதொது ஋஡ிர்தொனரின் வ஥னொண ஈர்ப்ன௃ ஡஬நல்ன
அந்஡ உ஠ர்வு இரந஬ணின் தரடப்ன௃; ஆணொல், அ஡ரண ஢ீங்கள் உங்கபது கட்டுப்தொட்டிற்குள்
ர஬த்துக்பகொள்பப் த஫கவ஬ண்டும். அ஫கிணொவனொ, அ஠ிந்து ஬ன௉ம் ஆரடகபிணொவனொ ஢ீ
ஈர்க்கப்தட்டு஬ிடக்கூடொது. அ஬ள்/அ஬ன் ஦ொர்? ஋ன்தர஡ அ஫கிவனொ, ஆரட஦ிவனொ அல்து
அ஬பது என௉ சின ஢டக்ரககபிணொவனொ, ஬ொர்த்ர஡கபிணொவனொ ஥ொத்஡ி஧ம் ஢ீ அநிந்துபகொள்ப
இ஦னொது. ஥னு஭ன் ன௅கத்ர஡த்஡ொன் தொர்க்கிநொன் ஋ன்று஡ொன் வ஬஡ம் பசொல்லுகின்நது.
஥ணி஡ணின் இன௉஡஦த்ர஡க் கொணும் சக்஡ி உனகத்஡ில் ஋஬ன௉க்கும் இல்ரன. அ஫ரகனேம்,
ஆரடகரபனேம் கண்டு ஥சிந்து கொ஡னில் ஬ிழும் தன஧ொல் ஡ின௉஥஠ ஬ொழ்க்ரக஦ிரண
஥கிழ்ச்சி஦ொகத் ப஡ொட஧ இ஦ன஬ில்ரன; கொ஧஠ம் இ஡஦த்ர஡ அநி஦ொ஥ல் அ஬ர்கள்
இடநி஬ிழுந்஡஡ொல். ஋ந்஡ என௉ ஬ொனிதனும், ஬ொனித பதண்ணும் ஡ன்ணிடத்஡ிலுள்ப பகட்ட
த஫க்க ஬஫க்கங்கரபனேம், வ஡ொல்஬ிகரபனேம், பதன஬ணங்கரபனேம்
ீ ப஬பிவ஦ கொட்டிக்பகொள்ப
஬ின௉ம்ன௃஬஡ில்ரன. கொ஡னி஦ின் ஢ிரண஬ிணொல் ஡ன்ரண ஥நந்து தடிப்திரண இ஫ந்து
அ஬ரணவ஦ ஢ிரணத்து ஬ொழ்க்ரகர஦ அ஫ித்து ஋ப்தடி ஬ொழ்஬து? ஋ன்று வகள்஬ிக்குநிவ஦ொடு
஢ீ உணது ஋஡ிர்கொனத்஡ில் ஢ின்று஬ிடக்கூடொது.

஋ந்஡ ஬஦஡ில் ஋ர஡ச் பசய்஦வ஬ண்டும் ஋ன்று சரி஦ொகப் தகுத்து ஆ஧ொய்ந்து


பச஦ல்தடொ஬ிட்டொல் உணது ஬ொழ்ரக சிர஡ந்துவதொகும். தடிக்கின்ந ஬஦஡ில் கொ஡னித்து
தடிப்தின் வ஥ல் க஬ணம் பசலுத்஡ இ஦னொ஥ல் வதொ஬஡ிணொல் ஋஡ிர்கொனத்஡ில்
உண்டொகப்வதொகும் ஢ஷ்டத்ர஡ ஢ீ ஈடுகட்ட இ஦னொது. அப்பதொழுது ஢ீ ஋த்஡ரண கண்஠ ீர்
஬டித்஡ொலும் ஢ஷ்டத்ர஡ ஢ி஬ிர்த்஡ி பசய்னேம் சந்஡ர்ப்தன௅ம் உணக்குக் கிரடக்கொது. பதண்
ன௅ழு உனக஥ல்ன, ஢ீ ஬ொழும் உனத்஡ில் அ஬ள் என௉த்஡ி. கொ஡னிக்கும் ஬ொனிதர்கபில் தனர்
஡ங்கல௃க்கு ஬ன௉ம் ஆவனொசரணகரப என௉ கொ஡ில் வகட்டு ஥று கொ஡ில் ஬ிட்டு஬ிடுகின்நணர்;
ஆவனொசரணகபின் கன௉த்ர஡ அநிந்துபகொள்பக்கூட அ஬ர்கள் ன௅஦ற்சிப்தது இல்ரன. ஋ங்வக
஢ொம் கொ஡னிப்தர஡ இ஬ர் வ஬ண்டொம் ஋ன்று பசொல்னி ஡டுத்து஬ிடு஬ொவ஧ொ ஋ன்ந
த஦த்துடவண஡ொன் அ஬ர்கபது வதச்சு கொ஠ப்தடும். அ஡ிக஥ொகப் வதொணொல் ஆவனொசரண
பகொடுப்த஬ர்கரபக் கண்டு ஬ினகிக்பகொள்஬ொர்கள். கொ஡னிக்கும் ஢ண்தர்கல௃ம், கொ஡ரன
ஊக்கப்தடுத்தும் ஢ண்தர்கல௃ம் உணக்கின௉ந்஡ொல் ஢ீ க஬ண஥ொ஦ின௉க்கவ஬ண்டும்; அ஬ர்கல௃ரட஦
பச஦ல் உன்ரணனேம் ப஡ொற்நிக்பகொள்ப ஬ொய்ப்ன௃கள் அ஡ிகம். கொ஡ரன ஊக்கப்தடுத்தும்
஢ண்தர்கரப ஢ீங்கள் அரட஦ொபம் கண்டுபகொள்பவ஬ண்டும். உணக்கும், அ஬ல௃க்கும்
இரட஦ில் ஡஧கர்கரபப் வதொன பச஦ல்தடு஬து, ஢ல்னர஡ச் பசய்஬து வதொன வ஡ொன்நனொம்
஦ொர஧வ஦ொ ஢ம்தி ஆ஫ம் ப஡ரி஦ொ஥ொல் கொரன ஬ிடு஬து ஢ல்ன஡ன்று. ஢ண்தர்கபின்
தூண்டு஡னிணொல் ஢ீ ப஡ொடங்கிணொலும், தூண்டினில் ஥ொட்டிக்பகொள்஬து ஢ீ஡ொன்.

'கா஡ல்' அல்ன '஬ிருப்தம்'


(Desire)

'கொ஡ல்' ஋ன்ந ஬ொர்த்ர஡஦ிரண உதவ஦ொகிப்தர஡க் கொட்டிலும் '஬ின௉ப்தம்' (desire) ஋ன்ந


஬ொர்த்ர஡வ஦ அ஡ற்கு பதொறுத்஡஥ொணது. கரட஦ில் கொணும் ஋ந்஡ என௉ பதொன௉பின் வ஥லும்
஬ின௉ம்தம் பகொள்஬து ஡஬நல்ன. ஆணொல், அ஡ரண ஬ொங்கும் ஡கு஡ி ஢஥க்கு
இல்னொ஡ின௉க்கும்வதொது, அ஡ரணவ஦ ஢ிரணத்து ஢ிரணத்து ஌ங்கு஬து ஡஬நல்ன஬ொ! அ஡ிக
஬ிரனனேரட஦ என௉ ரகக்கடிகொ஧த்ர஡ கரட஦ில் கொணுகின்நீர்கள், அது உங்கல௃க்கு
கிரடத்஡ொல் ஋ப்தடி இன௉க்கும் ஋ன்ந ஆரச உண்டொகின்நது, ஬ொங்கவ஬ண்டும் ஋ன்ந
஬ின௉ப்தம் ஌ற்தடுகின்நது; ஆணொல், ரக஦ிவனொ த஠ம் இல்ரன; அ஡ற்கொக அ஡ரணத்
஡ின௉டி஬ிடன௅டினே஥ொ? அப்தடி ஡ின௉டிணொல் அது சரி஦ொகு஥ொ? அப்தடி ஡ின௉டி
அகப்தட்டுக்பகொண்டொல் அ஡ற்குநி஦ ஡ண்டரணர஦ அனுத஬ிக்கவ஬ண்டும் அல்ன஬ொ?
அப்தடித்஡ொன் இன்று தன கொ஡னர்கள் ஥ொட்டிக்பகொண்டொர்கள்? ஡ன்னுரட஦஡ல்னொ஡
஬ொனிதன்வ஥ல் அல்னது ஬ொனித பதண்஠ின்வ஥ல் ஆரச ர஬த்து அ஬ர்கரபத்஡ொன்
கட்டொ஦ம் ஡ின௉஥஠ம் பசய்துபகொள்வ஬ன் ஋ன்று திடி஬ொ஡ம் திடித்து, இரந஬ன்
வ஬பநொன௉஬னுக்கொக ஢ி஦஥ித்஡ர஡ அநி஦ொது இச்சித்து ஆரச ர஬த்து அ஬ரப/அ஬ரண
஬சப்தடுத்஡ிக்பகொண்டு; ஡ின௉஥஠ ஬ொழ்க்ரகக்குப் தின்ணர் ஡ின௉டி஦஡ற்கொண ஡ண்டரணர஦
அனுத஬ித்துக்பகொண்டின௉க்கின்நொர்கள். ஬஫ி஦ில் ஢ிற்கும் ஦ொவ஧ொ என௉஬ன௉ரட஦ அ஫கொண
கொர஧ photo ஋டுப்தது ஡஬நல்ன. ஆணொாொல், அந்஡ photo ர஬க் கொட்டி அந்஡ கொர்
஋ன்னுரட஦து ஋ன்று திடி஬ொ஡ம் திடித்஡ொல், ஬ொ஡ிட்டொல் அது ஡஬று஡ொவண. கல்லூரி஦ில்,
ப஬பி஦ில் கொணும் ஬ொனித சவகொ஡ரிகரப கண்டு ஧சிப்தவ஡ொடு ஢ிறுத்஡ொ஥ல் ன௉சிக்கும்
஥ணதுடன் பச஦ல்தடு஬து ஡஬று஡ொவண; ஋ல்னொ஬ற்நிற்கும் சரி஦ொண ஬஫ி என்று
உண்டல்ன஬ொ.

கீ ழ்கண்ட கொரி஦ங்கபில் ஌஡ொ஬து என்நிணொல் ஋஡ிர்தொனரின் வ஥ல் ஬ின௉ப்தம் ஌ற்தட


஬ொய்ப்ன௃கள் உண்டு:

1. ஬஦து ஬ன௉ம்வதொது உடல் ரீ஡ி஦ொக உண்டொகும் ஥ொற்நத்஡ிணொல் ஋஡ிர்தொனரின் வ஥ல் ஈர்ப்ன௃


஌ற்தடும்.
2. அ஫கொண஬ர்கரபக் கொணும்வதொது ஬ின௉ப்தம் ஌ற்தடனொம்.
3. அன்தொய் வதசுகிந஬ர்கரபக் கண்டொல் ஬ின௉ப்தம் ஌ற்தடனொம்.
4. அ஬ர்கபது த஫க்க஬஫க்கங்கரபக் கண்டு ஬ின௉ப்தம் ஌ற்தடனொம்.
5. கொ஡னிக்கும் ஥ற்ந஬ர்கரபக் கண்டு உணது ஥ண஡ிலும் கொ஡னிக்கும் ஬ின௉ப்தம் ஌ற்தடனொம்.
6. சிணி஥ொர஬ச் சொர்ந்஡ின௉ப்ததும் கொ஡ரனத் தூண்டு஬஡ற்கு என௉ கொ஧஠ம் ஋ன்தர஡ ஥றுக்க
இ஦னொது.
7. வ஡ர஬க்கு அ஡ிக஥ொக ஋஡ிர்தொனன௉டன் வதசு஬஡ொல்.

ஆணொல், வ஥ற்கண்டர஬கரபக் பகொண்டு உணது துர஠ர஦ உடவண ஢ீ


஡ீர்஥ொ஠ித்து஬ிடன௅டி஦ொது ஋ன்தர஡ அநிந்துபகொள்பவ஬ண்டும்.

FIR (First Information Report)


என௉ பதண்஠ின் வ஥ல் ஬ின௉ப்தம் உண்டொணொல், ன௅஡னில்
அ஡ரண ஢ீங்கள் உங்கள் பதற்வநொரிடத்஡ில்
ப஡ரி஬ிக்கவ஬ண்டும். உன்ரணப் பதற்ந பதற்வநொர்,
உன்ரண ஬பர்த்஡ பதற்வநொர் உணது ஬ொழ்க்ரகக்கு
஢ல்னர஬கரபவ஦ வ஦ொசிப்தொர்கள் ஋ன்ந ஢ம்திக்ரக
உணக்கு ஥ண஡ில் உண்டொகவ஬ண்டும். ஥ற்ந஬ர்கரபப்
தரகப்ததுவதொன பதற்ந஬ர்கரபனேம் தரகத்து அ஬ர்கரப
஋஡ிரி஦ொகப்தொ஧ொவ஡; அ஬ர்கள் உணக்கு ஋஡ி஧ொண஬ர்கள்
அல்ன. வ஬஡த்஡ில் சிம்வசொன் என௉ பதண்ரண ஬ின௉ம்தி஦வதொது அ஬ன் ன௅஡னில் ஬ந்து அந்஡
஬ின௉ப்தத்ர஡ ஡ணது பதற்வநொரிடத்஡ில் ப஡ரி஬ித்஡஡ொன் (஢ி஦ொ஦ொ஡ித஡ிகள் 14:2) இது சரி஦ொண
஬஫ி.

ஆணொல், ஦ொக்வகொதின் கு஥ொ஧த்஡ி஦ொகி஦ ஡ீணொரப சீவகம் கண்டு அ஬ரபக் பகொண்டுவதொய்


அ஬வபொவட ச஦ணித்து, அ஬ரபத் ஡ீட்டுப்தடுத்஡ி (ஆ஡ி஦ொக஥ம் 34:2), தின்ணர் ஡ன்
஡கப்தணிடத்஡ில் 'இந்஡ப் பதண்ர஠ ஋ணக்குக் பகொள்பவ஬ண்டும்' (ஆ஡ி஦ொக஥ம் 34:4) ஋ன்று
பசொல்லுகின்நொன். இது஡ொன் இன்ரந஦ ஢ிரன. என௉ பதண்஠ின் வ஥ல் ஬ின௉ப்தம் ஌ற்தடும்
வதொது ஋஡ரண ன௅஡னில் பசய்஦வ஬ண்டும், ஋ப்தடி ஢டந்துபகொள்பவ஬ண்டும் ஋ன்ந
கொரி஦ங்கபிவனவ஦ இன்ரந இரப஦ ஡ரனன௅ரந ஡஬றுகிநது. பதண்஠ின்வ஥ல் ஬ின௉ப்தம்
஌ற்தட்டதும், அ஬ல௃டன் வதசி வ஢஧ம் பசன஬஫ித்து, உல்னச஥ொய் சுற்நி, இன்த஥ொய் ஢ொட்கரபப்
வதொக்கி, ஋ல்ரனகரபனேம் ஥ீ நி ஡ின௉஥஠த்஡ிற்கு தின்ணர்
அனுத஬ிக்கவ஬ண்டி஦ர஬கல௃க்கொகக் கொத்஡ி஧ொ஥ல் உடலுநவு பகொண்டு, இத்஡ரணர஦னேம்
பதற்வநொன௉க்குத் ப஡ரி஦ொ஥ல் பசய்து஬ிட்டு தின்ணர் அ஡ரண ப஡ரி஬ிப்தது ஋த்஡ரண
஡஬நொணது. ஡ின௉஥஠த்஡ிற்கு ன௅ன் உன்ரண அனுத஬ிக்க ஢ிரணப்த஬ன் ஡ின௉டன். ஜொ஥த்஡ில்
஬ந்து கொ஥த்ர஡த் ஡ின்று஬ிட்டு வ஥ொகத்஡ில் வதொய்஬ிடு஬ொன். இன்தத்஡ில்
ன஦ித்஡ின௉க்கும்வதொது இப஡ல்னொம் ஞொதகத்஡ில் ஬ன௉஬஡ில்ரன. ஦ொவ஧ொ என௉ ஬ொனிதனுக்கு
உடரனக் பகொடுத்து஬ிட்டு தின்ணர் அ஬ணது அன்திற்கொக ஬ொனித சவகொ஡ரிவ஦ ஢ீ ஌ங்கி
அரன஦ொவ஡. கொ஥த்ர஡ ஢ிரநவ஬ற்நி஦வுடன் சின கொ஡னர்கள் கொ஠ொ஥ல்
வதொய்஬ிடு஬துண்டு. அ஬ன் வ஬பநங்கும் வதொ஦ின௉க்க஥ொட்டொன் உன்ரணப் வதொன ஌஥ொறும்
வ஬று பதண் அகப்தட஥ொட்டொபொ ஋ண அரனந்துபகொண்டின௉ப்தொன்.அ஬ர்கள் உன்ரணக்
கொ஡னித்஡து அந்஡த் வ஡ர஬க்குத்஡ொன் ஋ன்தது அப்வதொது உணக்குப் ன௃ரினேம் ஋ன்நொலும்,
கற்ரத இ஫ந்஡து இ஫ந்஡து஡ொவண; கன௉ப்ரத இன௉க்கும் ஆணொல் கற்ன௃ இன௉க்கொது. ஬ொனித
பதண்வ஠ ஬ரிதணிடம் ஢ீ ப஢ன௉ங்கிப் த஫கிணொல் உணது கற்ன௃ ப஢ொறுங்கிப்வதொகும் ஋ன்தர஡
஥நந்து஬ிடொவ஡. பசய்஬ப஡ல்னொ஬ற்ரநனேம் ஥ரநன௅க஥ொகச் பசய்து஬ிட்டு தின்ணர்
பதற்வநொரின் அங்கீ கொ஧த்ர஡த் வ஡டு஬து ன௅ரந஦ொகு஥ொ? பதற்வநொர்கள் உங்கள் இன்தத்஡ிற்கு
஋஡ிரிகள் அல்ன, அ஬ர்கள் உங்கரப இன்த஥ொக ர஬க்க ஬ின௉ம்ன௃கிந஬ர்கவப.

இந்஢ிரனக்கு ஬ந்து஬ிட்ட ஬ொனிதர்கள் பதற்வநொர஧ ஡ங்கள் ஬஫ிக்குள் ஋ப்தடி஦ொ஬து


இழுத்து அ஬ர்கரபச் சம்஥஡ிக்க ர஬க்கவ஬ண்டும் ஋ன்வந பச஦ல்தடு஬ொர்கள்.
இப்தடி஦ொணொல், பதற்வநொரின் ஬ின௉ப்தத்஡ிற்கு இட஥ில்ரனவ஦! அ஬ர்கள் பசய்஦வ஬ண்டி஦து
஋ன்ண இன௉க்கிநது? அ஬ரபத்஡ொன் ஡ின௉஥஠ம் ன௅டிப்வதன் ஋ன்று ஡ீர்க்க஥ொண ன௅டிவு
஋டுத்து஬ிட்டு பதற்வநொரிடம் பசல்஬து ஡஬நொண என்று. இது உணது ஡ின௉஥஠த்஡ிற்கு
பதற்வநொன௉க்கு அர஫ப்தி஡ல் பகொடுக்கும் ஢ிரன. இச்சூழ்஢ிரன஦ில், பதற்வநொர் ஥றுத்஡ொவனொ
அல்னது ஋஡ி஧ொகப் வதசிணொவனொ ஋ன்ண஬ொகும், அ஬ர்கரபத்஡ொன் ப஬றுக்கத்஡ொன் ஥ணம்
஬ன௉ம். பதற்வநொ஧து த஡ிரன சகித்துக்பகொள்பொ஥ல் ஡ற்பகொரன வதொன்ந ஡஬நொண
ன௅டிவுகரப ஋டுக்கும் ஢ிரனக்கு ஢ீங்கவப உங்கரபத் ஡ள்பி஬ிடு஬ர்கள்.
ீ பதற்வநொன௉க்கு
இத்஡ரக஦ பச஦ல் ஋த்஡ரக஦ ஥ண஥டிர஬ உண்டொக்கும். கட்டொ஦஥ொக அ஬ரபத்஡ொன்
஡ின௉஥஠ம் பசய்வ஬ன் ஋ன்று பதற்வநொரின் ஆசிர஦ தூசிர஦ப் வதொன உ஡நி஬ிடும்
஬ொனிதர்கல௃ம் ஌஧ொபம்.

பதற்வநொரிடம் என௉ பதண்ர஠க் குநித்஡஡ொண உணது ஬ின௉ப்தத்ர஡த் ப஡ரி஬ிக்கும்வதொது


பதற்வநொர்கபின் த஡ிலுக்வகற்த உணது ன௅டிர஬ ஥ொற்நிக்பகொள்ல௃ம் ஥ண஢ிரனனேடன் ஢ீ
கொ஠ப்தடவ஬ண்டும். அ஬ர்கள் சொக஥ொகப் வதசிணொவனொ அல்னது தொ஡க஥ொகப் வதசிணொவனொ
அ஡ரண ஌ற்றுக்பகொள்ல௃ம் ஥ணப்தொங்கு உணக்கு வ஬ண்டும்; இதுவ஬ பதற்வநொன௉க்கு ஢ொம்
பசய்னேம் ஥ரி஦ொர஡. இதுவ஬ சரி஦ொண ன௅ரந.

஡ிரு஥஠த்஡ிற்கு முன் உடலுநவு


(Sex before marriage)

஡ின௉஥஠த்஡ிற்கு ன௅ன் ஌ன் உடலுநவு ர஬த்துக்பகொள்பக்கூடொது? ஢ொன் அ஬ரபத்஡ொவண


஡ின௉஥஠ம் பசய்துபகொள்பப்வதொகின்வநன், இ஡ில் ஋ந்஡ ஥ொற்நன௅ம் இல்ரனவ஦;
அப்தடி஦ின௉க்க அ஬வபொடு ஡ின௉஥஠த்஡ிற்கு ன௅ன் ஢ொன் ஌ன் உடல் உநவு
ர஬த்துக்பகொள்பக்கூடொது? என௉த்஡ிவ஦ொடு உநவு ர஬த்து அ஬ரப ஌஥ொற்நி஬ிட்டு
஥ற்ந஬ரப ஡ின௉஥஠ம் பசய்஡ொல்஡ொவண ஡஬று ஋ன்று வகட்கொ஥ல் ஥ண஡ில் வகள்஬ிகவபொடு
஡஬று பசய்த஬ர்கள் உண்டு. அப்தடி ஡ின௉஥஠த்஡ிற்கு ன௅ன் உணது கொ஡னினேடன் ஢ீ உடலுநவு
ர஬த்துக்பகொண்டொல் ஢ீ கொ஡லுக்கு அல்ன கொ஥த்஡ிற்வக ன௅஡னிடம்
பகொடுப்த஬ன்/பகொடுப்த஬ள் ஋ன்தர஡ அநிந்துபகொள்பவ஬ண்டும். கொ஥ப்தசி ஬஦ிற்ரநப்
திரசனேம் வதொது அ஡ற்கொகக் கொத்஡ின௉க்க ஥ண஥ில்னொ஡ ஥ணி஡ன் ஬ிதச்சொ஧த்஡ிலும்
஬ிழு஬ொன். ஡ின௉஥஠த்஡ிற்கு ன௅ன் உடலுநவு பகொள்஬஡ிணொல், அ஬ள்/அ஬ன் வ஥ல் இன௉க்கும்
ஆரச குரநந்துவதொகத் ப஡ொடங்கும் ஋ன்தர஡ ஥நந்து஬ிடக்கூடொது. ஥றுதடி அ஬ரபத்
வ஡டிணொலும் உடலுநவுக்கொகவ஬ வ஡டு஬ொய், ஡ின௉஥஠ உந஬ின் தந்஡ம்
அர்த்஡஥ற்ந஡ொகி஬ிடும். ஢ீ கொ஡னித்஡ொல் உணது கொ஡னிர஦ ஥ட்டும் அல் அ஬பது கற்ரதனேம்
஡ின௉஥஠ம் ஬ர஧ தொதுகொக்கும் பதொறுப்ன௃ உணக்கு உண்டு ஋ன்தர஡ ஢ிரண஬ில்
பகொள்பவ஬ண்டும். கற்ரத அ஫ித்து஬ிட்டு கன்ணிர஦க் கொப்த஡ில் ஋ன்ண அர்த்஡ம்
இன௉க்கின்நது.

2சொன௅வ஬ல் 13 ம் அ஡ிகொ஧த்஡ில் கொ஥ப்தசி பகொண்ட அம்வணொன் அ஫கொ஦ின௉ந்஡ ஡ொ஥ொர஧


அரட஦வ஬ண்டும் ஋ன்று ஋ண்஠ிணொன். அ஡ணொல் அ஬ன் ஡ணது ஡கப்தணிடத்஡ில் என௉
஢ொடகவ஥ ஢டத்஡ிணொன். ஡கப்தணொகி஦ ஡ொ஬தும்
ீ அம்வணொணின் ஢ொடகத்஡ில் ஌஥ொந்து஬ிட்டொன்.
அ஬ன் ஆரசர஬த்஡ ஡ொ஥ொர஧ அ஬ன் அரடந்஡தின்ன௃, அ஬ல௃டன் உடலுநவு பகொண்ட
தின்ன௃, அ஬ரபத் ஡ள்பி஬ிட்டொன். திற்தொடு அம்வணொன் அ஬ரப ஥ிகவும் ப஬றுத்஡ொன்
(2சொன௅வ஬ல் 13:15) ஋ன்று வ஬஡த்஡ில் கொண்கின்வநொம். கற்ரதத் ஡ின்று஬ிட்டு உடரன
஬சி஬ிடும்
ீ ஬ொனிதர்கல௃க்கு ஋ச்சரிக்ரக஦ொ஦ின௉ங்கள்; அ஬ர்கபது ஆரச ஬ொர்த்ர஡கல௃க்கு
அடித஠ிந்து஬ிடொ஡ின௉ங்கள்.

஡ின௉஥஠த்஡ிற்கு ன௅ன் ஡஬நொண உடலுந஬ிணொல் கன௉ உண்டொகி஬ிட்டொல் ஋ன்ண பசய்஬து?


கரனத்து஬ிடவ஬ண்டி஦து஡ொவண ஋ன்தது஡ொன் தன஧து த஡ினொக இன௉க்கும். கன௉வும் என௉ உ஦ிர்
஋ன்தர஡ கன௉த்஡ில் பகொள்பவ஬ண்டும்; கன௉க்கரனப்ன௃ (abortion) என௉ பகொரன ஋ன்தர஡
஥நந்து஬ிடக்கூடொது. கன௉ர஬க் கரனத்து஬ிட்டு கண஬ிலும், ஢ிரண஬ிலும் துன்தப்தடுவ஬ொர்
அவ஢கர். உணது ஡஬நொண உந஬ிரண ஥ரநக்க என௉ உ஦ிர் தனி பகொடுப்தது ஢ி஦ொ஦஥ொகு஥ொ?
அந்஡ ஢஧தனி஦ிரண இரந஬ன் அங்கீ கரிப்தொ஧ொ? அ஡ற்குப் த஡ில் பசய்஦ப்தடொ஥ல் வதொகு஥ொ?
஡஬ற்நிற்கு உடணடி ஢ி஬ொ஧஠ம் வ஡டும்வதொது இர஬கள் ஢ிரண஬ில் ஬ன௉஬஡ில்ரன. என௉
஡஬ற்ரந ஥ரநக்க ஥ற்பநொன௉ ஡஬று பசய்஬து஡ொன் ஥ணி஡ இ஦ல்ன௃. ஢ொன் ஢ம்தி஦ ஬ொனிதன்
஋ன்வணொடு உடலுநவு பகொண்டு஬ிட்டு ஏடிப்வதொய்஬ிட்டொன்? ஢ொன் கன௉வுடன் இன௉க்கிவநன்
஋ன்ண பசய்஬து? அ஡ரண ஋ணது பதற்வநொன௉க்கும், ஥ற்ந஬ர்கல௃க்கும் ஋ப்தடி ஥ரநப்தது?
஋ன்ந வகள்஬ிக்கு கன௉ர஬க் கரனத்து஬ிடு ஋ன்தது சொ஡க஥ொண த஡ினொக இன௉ந்஡ொலும்;
அ஡ிணொல் உண்டொகும் தொ஡கத்஡ிற்கும், சொதத்஡ிற்கும் அ஬ள் ஡ப்த இ஦னொது. பசய்஡
஡஬ற்நிரண இரந஬ன் ஥ன்ணித்து஬ிடனொம், அ஡ற்கொக அந்஡ சிசு஬ின் பகொரனர஦ அ஬ர்
஌ற்றுக்பகொள்஬ொ஧ொ? ஢ிச்ச஦ம் ஥ொட்டொர்; இரந஬ன் ஡ீர஥க்கு ஬ிவ஧ொ஡஥ொண஬ன். உணது
஡஬ற்நிற்கொக அடுத்஡஬ரணக் பகொன்று஬ிடு ஋ன்று இரந஬ன் ஋ப்பதொழுதும்
பசொல்லு஬஡ில்ரன. அந்஡ சிசு ஢ிச்ச஦ம் ஬பர்கப்தடவ஬ண்டும்; அ஡ிணி஥ித்஡ம் உண்டொகும்
தி஧ச்சரணகல௃க்குத்஡ொன் ஬ன௉ம் ஢ொட்கபில் ஡ீர்வு கொ஠வ஬ண்டுவ஥ எ஫ி஦ அ஡ரணக்
பகொன்று஬ிடு஬து ஡ீர்஬ொகொது.

வ஬஡த்஡ில் கொ஠ப்தடும் என௉ சம்த஬ம்: உரி஦ொ஬ின் ஥ரண஬ி஦ொகி஦ தச்வசதொள்


குபித்துக்பகொண்டின௉க்கும்வதொது ஡ொ஬து
ீ ஡ணது ஥ொபிரக஦ின் வ஥னின௉ந்து அ஬ரபப் தொர்து
அ஬ள்வ஥ல் வ஥ொகம் பகொண்டொன்; அ஬ன் அ஧சணொக இன௉ந்஡தடி஦ிணொல் அ஡ரண
஢ிரநவ஬ற்று஬து அ஬னுக்கு ஋பி஡ொக இன௉ந்஡து. தச்வசதொரப அர஫த்து஬ந்து அ஬ரப
பகடுத்துப்வதொட்டொன்; அ஡ணொல் அ஬ள் கற்த஬஡ினே஥ொணொள். அந்஡ கன௉வுக்கு உரி஦ொர஬
கொ஧஠ம் கொட்டி஬ிடனொம் ஋ன்ந வ஢ொக்கில் வ஡சத்஡ிற்கொக தரட஦ினின௉ந்஡, னேத்஡த்஡ினின௉ந்஡
உரி஦ொர஬ ஡ொ஬து
ீ அர஫த்து அ஬ரண அ஬ணது ஬ட்டிற்கு
ீ அனுப்த ன௅஦ன்நொன்; உரி஦ொவ஬ொ
னேத்஡ம் ஢டக்கும்வதொது ஢ொன் ஬ட்டினின௉ப்தது
ீ ஋ப்தடி ஋ன்று ஬டு
ீ பசல்ன ஥றுத்து஬ிட்டொன்.
அ஬ணது த஡ில் ஡ொ஬துக்கு
ீ ஢ல்னவ஡ொர் சவுக்கடி஦ொ஦ின௉ந்஡து. ஡ொ஬து
ீ னேத்஡த்஡ின்வதொது
஬ட்டில்
ீ இன௉ந்஡஡ிணொல்஡ொவண இந்஡ தொ஬த்஡ில் ஬ிழுந்஡ொன். உரி஦ொ ஬டு
ீ பசல்ன
஥றுத்஡஡ிணொல் ஡ொ஬து
ீ அ஬ரண வதொர்ன௅ரண஦ில் ன௅ன் ஢ிறுத்஡ அ஬ணது ரககபிவனவ஦
கடி஡ம் பகொடுத்஡னுப்தி அப்தடிவ஦ பசய்து அ஬ரணக் பகொரன பசய்஡ொன். அ஬ன்
஥஧஠஥ரடந்஡வதொது உரி஦ொ஬ின் ஥ரண஬ி஦ொகி஦ தச்வசதொரப ஡ணது அ஧ண்஥ரணக்கு
அர஫த்து ஥ற்ந஬னுரட஦ ஥ரண஬ிர஦ ஡ணது ஥ரண஬ி஦ொக்கிக்பகொண்டொன் ஡ொ஬து.

வ஥ொகத்஡ிணொல் ஢டந்஡ வசொக சம்த஬ம் இது.

஡ின௉஥஠த்஡ிற்கு ன௅ன் உடலுநவு பகொள்த஬ர்கள், அ஡ணொல் கன௉ உண்டொணொல், அ஡ரண


அ஫ிக்கொ஥ல் அவ஡ பதண்ணுடன் ஡ின௉஥஠ம் ஢டந்஡஡ொல் அந்஡ கு஫ந்ர஡ர஦னேம்
ர஬த்துக்பகொண்வட ஡ின௉஥஠ம் பசய்துபகொள்ல௃ம் ர஡ரி஦ம் உண்டொகவ஬ண்டும். இது
஦ொன௉ரட஦ கு஫ந்ர஡ ஋ன்று ஦ொ஧ொ஬து வகட்டொல், ஋ங்கல௃ரட஦து஡ொன் ஋ன்று பசொல்஬஡ில்
஋஡ற்கு ப஬ட்கம்? அது உங்கள் இன௉஬ன௉க்கும் திநந்஡து஡ொவண? ஢ரடன௅ரந஦ில் இப஡ல்னொம்
சொத்஡ி஦ப்தடொது ஋ன்று கன௉஡ிணொல் ஡ின௉஥஠ம் ஬ர஧ கொத்஡ின௉ங்கள். அடிக்கடி தொலுநவும்
கன௉க்கரனப்ன௃ம் சிசுர஬ ஥ட்டு஥ல்ன உங்கரபனேம் அ஫ித்து஬ிடும் ஜொக்கி஧ர஡.

஋ன்வணொடு உடலுநவு பகொண்ட஬ன் ஏடிப்வதொய்஬ிட்டொன்; கன௉க்கரனப்ன௃ பசய்஦க்கூடொது


஋ன்நொல் ஋ன் ஬஦ிற்நில் ஬பன௉ம் கு஫ந்ர஡ர஦ ஢ொன் ஋ன்ண பசய்஬து? ஋ன்று வகட்டொல்,
஢ீங்கள் அ஡ரண ஊ஧ொன௉க்வகொ, உநவுக்வகொ அநி஦ொது பதற்பநடுத்து அ஡ரண ஆசி஧஥த்஡ிவனொ,
திள்ரப஦ில்னொ஡ ஡ம்த஡ி஦ரிடத்஡ிவனொ பகொடுத்து஬ிடனொம். ஋ன்நவதொ஡ிலும், உங்கள்
஥ணசொட்சி஦ினின௉ந்து ஢ீங்கள் ப஬பிவ஦ ஬ன௉஬து கடிணம். வ஬று என௉஬ர஧ ஡ின௉஥஠ம்
பசய்துபகொண்டொலும், இந்஡ ஢ிரணவு உங்கரப ஬ொட்டி ஬ர஡க்கத் ப஡ொடங்கும். இரந஬ரண
அண்டிக்பகொள்஬஡ொல் ஥ட்டுவ஥ ஢ீங்கள் இத்஡ரக஦ர஬கபினின௉ந்து ஬ிடு஡ரன பதந
இ஦லும். ஡஦வு பசய்து சிசுக் பகொரன வ஬ண்டொம்.

கன௉க்கரனப்ன௃ ஡஬பநன்நொல், கன௉த்஡ரட சொ஡ணங்கரபப் த஦ன்தடுத்஡னொ஥ொ? ஋ன்ந வகள்஬ி


உன௉஬ொகனொம். ஡ின௉஥஠த்஡ிற்கு ன௅ன் உடலுநவு பகொள்஬து ன௅ற்நிலும் ஡஬று, தின்ணர்
கன௉த்஡ரட சொ஡ணங்கரபப் த஦ன்தடுத்஡ி உடலுநவு பகொள்஬து ஋ப்தடி சரி஦ொகும்? இது
஡஬ற்ரந ஥ரநக்க வதொடும் ஡ப்ன௃க் க஠க்கு. கு஫ந்ர஡ உன௉஬ொ஬ர஡த் ஡டுத்து஬ிடனொம்,
ஆணொல் அது கற்த஫ிப்ன௃஡ொவண. உடலுந஬ிணொல் கன்ணி ஋ன்ந அந்஡ ஡ன்ர஥
அ஫ிந்து஬ிடு஥ல்ன஬ொ. ஬ொனிதணிடத்஡ில் தொலுநவு பகொள்ல௃஬஡ொல் பதண் ஥ொத்஡ி஧ம்
கற்த஫ிக்கப்தடு஬஡ில்ரன, உநவு பகொண்ட அந்஡ ஬ொனிதனும் கற்த஫ிக்கப்தடுகிநொன்.
஬ிதச்சொரிகள் ஥ட்டும் உனகில் இல்ரன ஬ிதச்சொ஧ன்கல௃ம் உண்டு. சட்டங்கரப ஥ணி஡ன்
஡ணக்கு சொ஡க஥ொக ஬ரபத்துக்பகொண்ட஡ொல் ஬ிதச்சொ஧ன்கள் ஋ன்ந த஡ம்
உதவ஦ொகத்஡ினில்னொ஥ற்வதொய்஬ிட்டது. ஡ின௉஥஠ ஬ொழ்க்ரக஦ில் இர஠஦஬ின௉க்கும்
஥ரண஬ிக்கொக சுத்஡஥ொக ர஬த்துக்பகொள்பவ஬ண்டி஦ர஬கரப அசுத்஡ப்தடுத்து஬து
஢ி஦ொ஦஥ொகு஥ொ?

஡ின௉஥஠ம் ன௅டிக்கும் ஋ண்஠஥ில்னொ஥ல் கொ஥த்஡ிற்கொவ஬ இர஠ந்து ஬ொழும் ஬ொனித


வஜொடிகல௃ம் இந்஢ொட்கபில் பதன௉கி஬ன௉கின்நது. கட்டுக்கடங்கொ஡ உடலுநவுக்கு இ஬ர்கள்
஡஦ங்கு஬஡ில்ரன. இ஬ர்கள் ஡ின௉஥஠ம் ன௅டிக்கும் வ஢ொக்கத்஡ில் அல்ன கொ஥ப் தசி஦ிரண
஢ிரநவ஬ற்றும் எப்தந்஡த்துடன் இர஠ந்துபகொண்ட஬ர்கள். ஡ின௉஥஠ம் ஬ன௉ம்வதொது அ஬஧஬ர்
வ஬று ஢தன௉டன் ஡ின௉஥஠ம் பசய்துபகொள்ல௃ம் ஥ணன௅ரட஦஬ர்கள். இப்தடி ஢டந்஡ொலும்,
அ஬ர்கபது தர஫஦ ஬ொ஫க்ரக஦ின் தொ஬ங்கள் அ஬ர்கரபத் ப஡ொட஧ொ஥ல் ஬ிடு஬஡ில்ரன.
உங்கள் தொ஬ம் உங்கரபத் ப஡ொடர்ந்து திடிக்கும் (஋ண்஠ொக஥ம் 32:23) ஋ன்று வ஬஡த்஡ில்
஬ொசிக்கின்வநொவ஥. இப்தடிப்தட்ட தொ஬த்஡ிரணச் பசய்து஬ிட்டு ஡ின௉஥஠ ஬ொழ்க்ரக஦ிரண
சந்வ஡ொ஭஥ொக ப஡ொட஧ ஥ணசொட்சி ஋ப்தடி இடங்பகொடுக்கும். ஬ி஬ொகம் ஦ொ஬ன௉க்குள்ல௃ம்
கணன௅ள்ப஡ொனேம், ஬ி஬ொக ஥ஞ்சம் அசுசிப்தடொ஡஡ொனே஥ின௉ப்த஡ொக (஋திவ஧஦ர் 13:4). Girl friend
ர஬த்துக்பகொள்வ஬ொரின் ஢ிரனனேம் இந்஡ ஆதத்஡ிற்குத் ஡ள்பப்தடும் ஋ன்த஡ில் சந்வ஡க஥ில்ன.
஥ரநன௅க உநவு ஋ன்றும் உணக்கு ஥ணவ஢ொவு஡ொன்.

ஒரு஡லன ஬ிருப்தம்

஋ணக்கு வ஬ண்டும் ஋ன்ந கு஠வ஥ ஥ணி஡ணிடத்஡ில் ஋ப்பதொழுதும் வ஥னொங்கி ஢ிற்கிநது.


஋ணக்கு அ஬ள் வ஬ண்டும் ஋ன்ந ஬ின௉ப்தத்துடன் அ஬ல௃க்கு ஢ொன் வ஬ண்டு஥ொ ஋ன்ந
அ஬பது ஬ின௉ப்தத்ர஡னேம் அநிந்துபகொள்஬து அ஬சி஦஥ல்ன஬ொ. என௉ பதண்ர஠
஬ின௉ம்ன௃கின்நொய் அந்஡ பதண்ணுக்கு உன்வ஥ல் ஬ின௉ப்த஥ில்ரன, ஆணொல், அ஬பது
அ஫ரகனேம் ஥ற்நர஬கரபனேம் தொர்த்து அ஬ரப ஬ிட்டு஬ிட உணக்கு ஥ண஡ில்ரன,
஋ப்தடி஦ொகிலும் அ஬ரப ஡ின௉஥஠ம் ன௅டித்து஬ிடவ஬ண்டும் ஋ன்ந ஋ண்஠ம் உணக்குள்
உன௉஬ொகின்நது; இது ஋த்஡ரண பகொடுர஥஦ொணது; இது஡ொன் என௉஡ரன ஬ின௉ப்தம்.
இப்தடிப்தட்ட ஢ிரன உன௉஬ொகும்வதொது அ஡ரண ஬ிட்டு஬ிடு஬வ஡ உச்சி஡஥ொணது. அ஬ல௃க்கு
஬ின௉ப்தம் இல்னொ஡ வதொது அ஬பது ஬ட்டொர஧க்பகொண்வடொ
ீ ஥ற்ந஬ர்கரபக் பகொண்வடொ
அ஬ரபத் ஡ின௉஥஠த்஡ிற்குச் சம்஥஡ிக்கர஬ப்தது ஡஬நொணது; அப்தடிச் பசய்஡ொல் உணது
஡ின௉஥஠ ஬ொழ்க்ரக சந்வ஡ொ஭஥ொ஦ி஧ொது ஋ன்தது ஢ிச்ச஦ம். இன௉஬ன௉க்கும் என௉஬ர் வ஥ல்
என௉஬ர் ஬ின௉ப்தம் இன௉ந்஡ொல்஡ொன் இல்னநம் ஢ல்னந஥ொக அர஥னேம். ஡ொன் ஬ின௉ம்ன௃ம் பதண்
஡ன்ரண ஬ின௉ம்த஬ில்ரன ஋ன்தர஡ அநிந்஡ொல் அப்பதண்ணுக்கு ஋஡ிரி஦ொக அ஬ரப
அ஫ித்து஬ிடவ஬ண்டும் ஋ன்ந ப஬நினேடன் அரனனேம் ஬ொனித சன௅஡ொ஦ம் உனகத்஡ில் உண்டு.

சினர் ஡ொன் ஬ின௉ம்ன௃ம் ஢தர் ஡ன்ரண ஬ின௉ம்தொ஡஡ொல் உனகவ஥ இன௉ண்டு ஬ிட்டர஡ப்வதொன


உ஠ர்வுக்குள்பொகி஬ிடு஬ொர்கள். ஡ொன் ஬ின௉ம்தி஦ பதண் ஡ன்ரண ஬ின௉ம்தொ஡஡ொல்
துக்க஥ரடந்து ஥துதொணத்஡ிணொல் ஡ணது உடரனக் பகடுத்துக்பகொள்ல௃ம் ஬ொனிதர்கல௃ம்
உண்டு. ஦ொன௉க்கொகவ஬ொ ஢ீ உன்ரண ஌ன் அ஫ித்துக்பகொள்பவ஬ண்டும்?அ஬ரப ஢ிரணத்து
஢ிரணத்து ஌ங்கி உன்ரண அ஫ித்துக்பகொள்஬஡ொல் உணக்கு கிரடக்கும் தனன் ஋ன்ண?
஬஧ப்வதொகின்ந ஢ல்ன ஬ொழ்க்ரகர஦க் கூட அனுத஬ிக்க இ஦னொ஡ ஬ன௉த்஡ம்஡ொன் உன்ரண
கவ்஬ிப்திடிக்கும். ஡ொடி ஬பர்த்துக்பகொண்டும், வசொகப்தொடல் தொடிக்பகொண்டும் இன௉க்க
அ஬சி஦஥ில்ரன; உணக்குரி஦து உணக்கு உண்டு.

வ஬஡ொக஥த்஡ில் ஆதி஧கொம் ஡ணது கு஥ொ஧ணொகி஦ ஈசொக்குக்கு பதண் தொர்க்க ஡ணது


வ஬ரனக்கொ஧ரண அனுப்திணொன். அந்஡ வ஬ரனக்கொ஧ன் கர்த்஡ரிடத்஡ில் 'பதண் உன் தின்வண
஬஧ ஥ண஡ில்னொ஡ின௉ந்஡ொவப஦ொகில், அப்பதொழுது ஢ீ இந்஡ ஋ன் ஆர஠க்கு ஢ீங்கனொ஦ின௉ப்தொய்;
அங்வக ஥ொத்஡ி஧ம் ஋ன் கு஥ொ஧ரண ஥றுதடினேம் அர஫த்துக்பகொண்டுவதொகவ஬ண்டொம் ஋ன்று
பசொல்லுகின்நொன் (ஆ஡ி஦ொக஥ம் 24:8). பதண் ஢஥து தின்வண ஬஧ ஥ண஡ில்னொ஬ிட்டொல், ஢ொம்
அ஡ற்கு தின்ணர் பசல்னவ஬ண்டி஦ அ஬சி஦஥ில்ரன ஋ன்தர஡ உ஠ர்ந்துபகொள்பவ஬ண்டும்.
இந்஢ிரன ஌ற்தடும்வதொது ஢஥து ஥ணப்தொங்ரக ஥ொற்நிக்பகொள்ப ஢஥க்கு பதனன் வ஬ண்டும்.

ஆதி஧கொ஥ின் கு஥ொ஧ணொகி஦ ஈசொக்குக்கு பதண் தொர்க்கச் பசன்ந வ஬ரனக்கொ஧ன், இவ஡ொ, ஢ொன்


இந்஡த் ஡ண்஠ர்த்
ீ து஧஬ண்ரட஦ின ஢ிற்கிவநன், இந்஡ ஊ஧ொன௉ரட஦ பதண்கள் ஡ண்஠ ீர்
ப஥ொள்பப் ன௃நப்தட்டு ஬ன௉஬ொர்கவப. ஢ொன் குடிக்க உன் குடத்ர஡ச் சொய்க்கவ஬ண்டும் ஋ன்று
஢ொன் பசொல்லும்வதொது குடி ஋ன்றும், உன் எட்டகங்கல௃ம் குடிக்கும்தடி ஬ொர்ப்வதன் ஋ன்றும்
பசொல்லும் பதண் ஋஬வபொ, அ஬வப ஢ீர் உம்ன௅ரட஦ ஊ஫ி஦க்கொ஧ணொகி஦ ஈசொக்குக்கு
஢ி஦஥ித்஡஬பொ஦ின௉க்கவும், ஋ன் ஋ஜ஥ொனுக்கு அத௃க்கி஧கம் பசய்஡ீர் ஋ன்று ஢ொன் அ஡ிணொவன
அநி஦வும் பசய்஡ன௉ல௃ம் (ஆ஡ி஦ொக஥ம் 24:13,14) ஋ன்று பஜதித்து஬ிட்டு அந்஡ வ஬ரனக்கொ஧ன்
பதண் வ஡ட ன௃நப்தட்டொன். அ஬ன் பஜதித்஡து வதொனவ஬ அங்வக ஢ரடவதற்நது, ப஧வதக்கொள்
஋ன்ந பத஦ன௉ரட஦ பதண் அந்஡ வ஬ரனக்கொ஧ணிடத்஡ில் அப்தடிவ஦ பசொன்ணொள். ஆணொல்
அந்஡ வ஬ரனக்கொ஧ன் உடவண கர்த்஡ர் பதண்ர஠க் கொட்டி஬ிட்டொர் ஋ன்று ப஧வதக்கொரபக்
கூட்டிக்பகொண்டு ஏடிப்வதொக஬ில்ரன; ஥ொநொக, ப஧வதக்கொபின் பதற்வநொரின் அனு஥஡ிக்கொக
அ஬பது ஬ட்டிற்குச்
ீ பசன்நொன். அங்கு பசன்ந தின்ணர் ப஧வதக்கொபின் பதற்வநொர஧ப்
தொர்த்து, 'இப்பதொழுதும் ஢ீங்கல௃ம் ஋ன் ஋ஜ஥ொனுக்குத் ஡ர஦னேம் உண்ர஥னேம்
உரட஦஬ர்கபொய் ஢டக்க ஥ணதுள்ப஬ர்கபொணொல், ஋ணக்குச் பசொல்லுங்கள்; இல்ரனப஦ன்நொல்
அர஡னேம் ஋ணக்குச் பசொல்லுங்கள், அப்பதொழுது ஢ொன் ஬னதுன௃நத்ர஡஦ொகிலும்
இடதுன௃நத்ர஡஦ொகிலும் வ஢ொக்கிப் வதொவ஬ன் ஋ன்நொன் (ஆ஡ி஦ொக஥ம் 24:49). வ஡஬ணிடத்஡ில்
அ஬ன் வ஬ண்டிக்பகொண்டது வதொனவ஬ ஢டந்஡ொலும், ப஧வதக்கொபின் பதற்வநொரின் அனு஥஡ி
கிரடக்கொ஬ிட்டொல் வ஬று பதண்ர஠ப் தொர்க்க அ஬ன் ஆ஦த்஡஥ொ஦ின௉ந்஡ொன்.

பதற்வநொர்கல௃க்கு ஬ின௉ப்தம் இல்னொ஬ிட்டொலும், கர்஡ர் ஋ணக்குக் கொட்டி஬ிட்டொல் ஢ொன் அந்஡


பதண்ர஠ ஡ரிசணத்஡ில் தொத்வ஡ன் அ஬ள் ஋ணக்குரி஦஬ள் ஋ன்று கூட்டிக்பகொண்டு ஏட
஢ிரணப்த஬ர்கள் வ஥ற்கண்ட இந்஡ வ஬஡ொக஥த்஡ின் சம்த஬த்ர஡ ஢ிரண஬ில்
பகொள்பவ஬ண்டும். கர்த்஡வ஧ கொட்டிணொலும், அந்஡ பதண்஠ின் பதற்வநொர்
சம்஥஡ிக்க஬ில்ரனப஦ன்நொல், வ஬று ஡ிரச஦ில் த஦஠ிக்க ஢ீ ஆ஦த்஡஥ொ஦ின௉க்கவ஬ண்டும்.

஬ொனிதர்கள் ஡ின௉஥஠த்஡ிற்கொக பஜதிப்தது ஢ல்னது, ஆணொல் குநிப்திட்ட என௉ பதண்ணுக்கொக


பஜதத்஡ில் பத஦ர஧ச் பசொல்னி ப஡ொடர்ந்து பஜதிப்தது அத்஡ரண சரி஦ொண஡ன்று. ப஡ொடர்ந்து
அந்஡ பதண்஠ின் பத஦ர஧ச் பசொல்னி பஜதிக்க பஜதிக்க அ஬பது பத஦ர் உணது
஢ிரண஬ிலும், உ஠ர்஬ிலும் கனந்து஬ிடும் ஆதத்து உண்டொகும். ஆண்ட஬வ஧ உ஥க்குச்
சித்஡஥ொணொல் ஢டக்கட்டும் ஋ன்று஡ொன் பஜதிப்தொய், ஆணொல், ஋ப்தடினேம் அது ஢டக்கவ஬ண்டும்
஋ன்று உணது பஜதத்஡ில் ஆண்ட஬ர஧ ஢ிர்ப்தந்஡ிக்கும் ஢ிரனக்கு அ஬ர஧த் ஡ள்ப
ன௅஦ற்சிப்தொய்; வ஡஬ரண ஥ொற்ந உன்ணொல் ன௅டினே஥ொ? ஦ொ஧ொ஬து என௉ பதண்஠ிடம் ஥ணர஡ப்
தநிபகொடுக்கும் ஬ொனிதணின் ஥ணது இரந஬ணொல் தநிக்கப்தட்டது ஋ன்தர஡ ஢ம்ன௃஬து
சந்வ஡கத்துக்குநி஦து. ஡ின௉஥஠ ஬஦஡ிரண ஋ட்டும்வதொது ன௅ரந஦ொக பதரி஦஬ர்கபின்
துர஠வ஦ொடு அ஬ர்கபிடத்஡ில் ஡ொன் ஋ப்தடிப்தட்ட பதண்ர஠ ஋஡ிர்தொர்க்கிவநன் ஋ன்தர஡ச்
பசொல்னி, வ஡஬ணின் துர஠வ஦ொடு வ஡டிக் கண்டுதிடிப்தவ஡ சரி஦ொண ஬஫ி.

கொ஡னித்து சந்வ஡ொ஭஥ொய் ஬ொழுத஬ர்கல௃ம் உண்டு ஬ொழ்க்ரகர஦


அ஫ித்துக்பகொண்ட஬ர்கல௃ம் உண்டு, பதரிவ஦ொர்கபொல் ஢ிச்ச஦ிக்கப்தட்டும் சந்வ஡ொ஭஥ர்஦
஬ொழுத஬ர்கல௃ம் உண்டு ஬ொ஫க்ரக஦ில் துன்தத்ர஡ சகிப்த஬ர்கல௃ம் உண்டு. இன௉ன௃நன௅ம்
குரநகள் இன௉க்கின்நவ஡, பதரிவ஦ொர்கபொல் ஢ிச்ச஦ிக்கப்தட்டொலும் சின஧து ஬ொழ்க்ரக இப்தடி
தொ஫ொகி஬ிட்டவ஡ ஋ன்று ஢ீங்கள் ஋ண்஠னொம். ஢ொன் இப்த஡ில்கரப ஢ி஦ொ஦ந்஡ீர்க்க அல்ன
சரி஦ொண ன௅ரந பதற்வநொர்கபொல் ஡ீர்஥ொ஠ிக்கப்தடு஬வ஡ ஋ன்தர஡ ஬னினேறுத்஡ி அ஬ர்கள்
உங்கள் துர஠ர஦த் வ஡டும்வதொது ஢ீங்கல௃ம் என௉஬஧ொய் பதற்வநொடுடன்
இர஠ந்துபகொள்பவ஬ண்டும் ஋ன்தர஡வ஦ ஢ிரணப்ன௄ட்ட ஬ின௉ம்ன௃கிவநன். பதற்வநொர் பதண்
வ஡டும்வதொது சின ஬ொனிதர்கள் ஋துவுவ஥ வதசு஬஡ில்ரன, ஊர஥஦ொகவ஬ இன௉ந்து஬ிடு஬ொர்கள்,
அ஬ர்கல௃க்கும் பதற்வநொர்கல௃க்கும் உள்ப உநர஬ப் பதொறுத்வ஡ இந்஡ ஢ிரன ஌ற்தடுகிநது.
஡ின௉஥஠ம் ன௅டிந்஡ தின்ணர் ஢ொன் அப்தடி தடித்஡, வ஬ரன தொர்க்கின்ந, கன஧ொண, அ஫கொண
பதண்ர஠க் கட்ட ஢ிரணத்வ஡ன் ஋ன்று பதற்வநொர஧ ப஢ொந்துபகொள்ல௃஬஡ில் ஋ந்஡
அர்த்஡ன௅ம் இல்ரன. உங்கல௃க்கொண ஬ொழ்க்ரகத் துர஠ வ஡டனில் பதற்வநொன௉டன் ஢ீங்கள்
஌ன் இர஠ந்து பச஦ல்தடக்கூடொது? அ஡ற்கொண ன௅ழு உரிர஥னேம் உங்கல௃க்கு உண்டு.

டிப்ஸ்: ஬ொனித ஬஦஡ிரண அரடந்஡஬ர்கள் ஋஡ிர்தொனன௉டன் ர஬த்துக்பகொள்ல௃ம் உந஬ிலும்,


வதச்சிலும் அ஡ிக ஋ச்சரிக்ரக வ஡ர஬. ஬ட்டிவனவ஦
ீ ன௅டங்கிக்கிடக்கவ஬ண்டும்
஋ன்த஡ில்ரன, க஬ண஥ொ஦ின௉க்கவ஬ண்டும். ஡ணது ஬஦துள்ப஬ர்கல௃டணொணொலும், ஡ன்ரண஬ிட
஬஦஡ில் குரந஬ொகவ஬ொ, அ஡ிக஥ொகவ஬ொ உள்ப ஋஡ிர்தொல் ஢தரிடம் க஬ண஥ொகவ஬
஢டந்துபகொள்பவ஬ண்டும். ஢ீங்கள் ஢ல்ன ஥ண஢ிரனனேடன் கொ஠ப்தட்டொலும், அ஬ர்கள்
உங்கரப இழுத்து஬ிடும் ஆதத்து உண்டு. வதசவ஬ண்டி஦ர஬கரப஡ ஡஬ிர்த்து
வ஡ர஬஦ில்னொ஡ உரந஦ொடல்கள் அ஬சி஦஥ில்னொ஡து. பதரி஦஬ர்கள் ன௅ன்ணிரன஦ில்
஋஡ிர்தொனன௉டன் வதசு஬து ன௅ற்வதொக்கொண தொங்கு; ஡஬நொண ஋ண்஠஥ில்ரனப஦ன்நொல் த஦ம்
஋஡ற்கு? ஋஡ிர்ன௅ரண஦ினின௉ந்து 'I Love You' ஬ந்஡ொல் அ஡ரண அங்கீ கரிக்கொ஥ல் ஬ினகி஬ிடு஬து
஢ீங்கள் பசய்஦வ஬ண்டி஦ ன௅஡ல் வ஬ரப; வ஦ொசிப்த஡ற்கு இ஡ில் ஋ன்ண இன௉க்கு?
பதற்வநொன௉டன் ஢ல்ன உநர஬ ஌ற்தடுத்஡ிக்பகொள்ல௃ங்கள். அ஬ர்கள் உங்கள்
஥஡ிப்திற்குரி஦஬ர்கள் ஋ன்தர஡ ஥நந்து஬ிடவ஬ண்டொம். பதற்வநொன௉டன் வ஢஧ம் பசன஬஫ிக்க
த஫குங்கள்; ஋ப்பதொழுதும் உங்கள் ஢ண்தர்கவப ஡ஞ்சம் ஋ன்று கிடக்கொ஡ின௉ங்கள். உங்கபது
஬ொனிதத்஡ின் வகள்஬ிகரப ஡஦ங்கொ஥ல் பதற்வநொரிடத்஡ில் வகட்க ன௅ற்தடுங்கள்;
உங்கல௃க்கொண த஡ில் அ஬ர்கபிடத்஡ில் உண்டு; இ஡ில் ப஬ட்கம் ஋஡ற்கு? கொ஡ரனனேம், கொ஥
உ஠ர்வுகரபனேம் தூண்டும் ன௃த்஡ங்கரபனேம், சிணி஥ொக்கரபனேம் ஬ிட்டு ப஬பிவ஦றுங்கள்;
இர஬கள் உங்கள் ஥ணர஡ ஡ீர஥க்கு வ஢஧ொக இழுத்துச் பசல்லும் சக்஡ி பகொண்டர஬கள்.
பதற்வநொரின் ஆவனொசரணகல௃க்வகொ, அநிவுர஧கல௃க்வகொ சட்படண வகொதப்தடொ஡ின௉ங்கள்;
கண்டிக்கும்வதொது ப஥பணம் வ஡ர஬; ஍஦ங்கரப ப஬றுக்கொ஥ல், அ஬ர்கபிடவ஥ வகல௃ங்கள்.
பதற்வநொர஧ உங்கள் ஋஡ிரி஦ொக ஢ிரணக்கொ஡ின௉ங்கள். பதற்வநொர்கரபப் தற்நி குரந
வதசு஬ர஡ ஬ிட்டு஬ிடுங்கள். இந்஡ குடும்தத்஡ில் ஌ன் திநந்வ஡ொம், ஋ன்று ஥ற்ந குடும்தத்வ஡ொடு
஥ற்ந பதற்வநொவ஧ொடு உங்கள் குடும்தத்ர஡ எப்திட்டு உங்கல௃க்கொண ஡ணித்஡ன்ர஥ர஦
இ஫ந்து஬ிடொ஡ின௉ங்கள். பதற்வநொர஧ தொ஧ொட்டு஬து ஢ல்னது, அ஬ர்கபது ஡ின௉஥஠ ஢ொள்கள்,
திநந்஡ ஢ொட்கரப உங்கள் ஢ிரண஬ில் ர஬த்து அ஬ர்கரப ஬ொழ்த்துங்கள். அ஬ர்கள்
஋டுத்துத்஡ன௉ம் உரடகரபக் குநித்வ஡ொ, உ஠஬ிரணக் குநித்வ஡ொ குரந஬ொக
஥஡ிப்திடொ஡ின௉ங்கள். அ஬ர்கபது திள்ரப ஋ன்ந ஸ்஡ொணத்ர஡ அ஬ர்கள் ஥ரித்஡ொலும் ஢ீங்கள்
஥ரிக்கும்஬ர஧ ஥ொற்ந இ஦னொது ஋ன்தர஡ ஥நந்து஬ிடவ஬ண்டொம்.

பதற்றநாரின் தங்கு

என௉ பதண்ர஠வ஦ொ அல்னது ஬ொனிதரணவ஦ொ ஬ின௉ம்ன௃ம் திள்ரபகள் பகொண்ட பதற்வநொர்


஋ன்ண பசய்஦வ஬ண்டும்? திள்ரபகள் ஡ங்கபிடம் ஡ணது ஬ின௉ப்தத்ர஡த் ப஡ரி஬ிக்கும்வதொது
உடவண வகொதப்தடொ஥ல் சொந்஡஥ொக, அர஥஡ி஦ொக அ஬ர்கபது ஬ொர்த்ர஡கரபக்
வகட்கவ஬ண்டும். அ஬ர்கபது ஬ொ஧த்ர஡஦ிவனொவ஦ அ஬ர்கபது ஬ின௉ப்தத்஡ின் ஢ிரன ஋த்஡ரண
உறு஡ி஦ொணது ஋ன்தர஡ உங்கபொல் அநிந்துபகொள்ப ன௅டினேம். திள்ரபகள் வதசத்
ப஡ொடங்கி஦ உடன் வகொப்தட்டு வதசி வதச்சு ஬ொர்த்ர஡க்கு ன௅ற்றுப்ன௃ள்பி
ர஬த்து஬ிடக்கூடொது. திள்ரபகள் உடவண உங்கள் த஡ிரன ஋஡ிர்தொர்த்஡ொலும், ஢ீங்கள்
உடவண சரி ஋ன்வநொ அல்னது வ஬ண்டொம் ஋ன்வநொ பசொல்னி஬ிடொ஥ல் ஏரின௉ ஢ொட்கள்
வ஦ொசித்து அந்஡ பதண்ர஠க்குநித்து ஬ிசொரித்து ஢஥து திள்ரபக்கு அந்஡ பதண் ஡குந்஡஬பொ,
அந்஡ ஬ட்டில்
ீ பதண் வகட்டொல் பகொடுப்தொர்கபொ அல்னது தி஧ச்சரண பசய்஬ொர்கபொ வதொன்ந
கொரி஦ங்கரப ஥ரநன௅க஥ொக ஢ம்திக்ரக஦ொண சின ஢தர்கபின் துர஠வ஦ொடு
பசய்஦வ஬ண்டும். ஡குந்஡து அல்ன ஋ன்று அநிந்஡ தட்சத்஡ில் அ஡ரண வகொதத்துடன்
பசொல்னொ஥ல் ப஥து஬ொக அ஬ர்கரப அர஫த்து சொந்஡஥ொண ன௅கத்துடன் அ஬ர்கரபப்
ன௃ரிந்துபகொள்பச் பசய்஦வ஬ண்டும். உங்கபது ஋஡ிர்஥ரந஦ொண த஡ிலுக்கு அ஬ர்கபது ஢ிரன
஋ன்ண ஋ன்தர஡ அநிந்துபகொள்பவ஬ண்டும். இச்ச஥஦த்஡ில் அ஬ர்கள் உங்கள் த஡ிரன
஌ற்றுக்பகொள்ப ஆ஦த்஡஥ொக இன௉க்கின்நொர்கபொ இல்ரன஦ொ ஋ன்தது ப஡பி஬ொகி஬ிடும்.
ஆ஦த்஡஥ொ஦ின௉ப்த஡ொகத் ப஡ரிந்஡ொல் அ஬ர்கல௃க்கு ஡குந்஡ ஆவனொசரணகரபக் பகொடுத்து
தின்஬ன௉ம் ஢ொட்கபில் திள்ரபகல௃டன் அ஡ிக஥ொக வ஢஧ம் பசன஬ிட்டு அ஬ர்கபது ஥ணர஡
பதற்வநொர்கள் ஡ங்கள் ஬சம் இழுத்துக்பகொள்பன௅டினேம். திள்ரபகள் உங்கள் த஡ிரன
஌ற்றுக்பகொள்ப ஆ஦த்஡஥ொ஦ி஧ொ஬ிட்டொல் அ஬ர்கரப அ஬ர்கள் தொர஡஦ில் ஬ிட்டு஬ிடு஬து
஢ல்னது. அ஬ர்கல௃க்கு ஬ிவ஧ொ஡ி஦ொக ஥ொநி அ஬ர்கள் ஡ங்கரப அ஫ித்துக்பகொள்ல௃ம்
஥ண஢ிரனக்கு திள்ரபகரபத் ஡ள்பி஬ிடக்கூடொது. தட்டு ஡ின௉ந்தும்வதொது பதற்வநொரின்
஢ிரணவு ஬ன௉஬து ஢ிச்ச஦ம். திள்ரபகபின் ஬ிவ஧ொ஡஥ொண வதொக்கு உங்கல௃க்கு ஥ணவ஢ொர஬க்
பகொடுப்தது ஡஬ிற்கன௅டி஦ொ஡து. கொனம் பசல்ன பசல்ன ஢ிகழ்ந்஡ர஬ சொ஡க஥ொக
ரககூடி஬ன௉ம்வதொது அ஡ரண ஌ற்றுக்பகொள்ப ஡஦ங்கவ஬ண்டொம். ஬ட்ரட
ீ ஬ிட்டு
வ஬பநொன௉஬னுடன் ஏடி஬ிட்டொள் இணி ஢ொன் உணக்கு ஡ொய் அல்ன ஡ந்ர஡ அல்ன ஋ன்று
஢ீங்கள் பசொன்ணொலும் அந்஡ ஸ்஡ொணத்ர஡ ஥ொற்ந உங்கபொல் கூடொது. தன ஬ன௉டங்கல௃க்குப்
தின்ணர் உங்கரபத் வ஡டி ஬ந்஡ொல் ஌ற்றுக்பகொண் ஥கிழ்சி஦ொ஦ின௉ங்கள்; ஢டந்஡ர஡
஢ிரண஦ொ஡ின௉ங்கள்.

டிப்ஸ் : கு஫ந்ர஡஦ொய் இன௉க்கும்வதொது பதற்வநொர்கள் ஥டி஦ிலும் ப஡ொட்டினின௉ம் ர஬த்து


஡ொனொட்டி தொட்டுதொடு அ஬ர்கல௃டன் அ஡ிக வ஢஧ம் பசன஬஫ிப்தது இ஦ல்தொண என்று.
஋ன்நவதொ஡ிலும், திள்ரபகள் ஬ப஧ ஬ப஧ ஬ொனித தன௉஬த்ர஡ அரடனேம்வதொது இது பகொஞ்சம்
பகொஞ்ச஥ொக வ஡ய்ந்துபகொண்வட வதொய்஬ிட ஬ொய்ப்ன௃கள் உண்டு. ஢ண்தர்கபின் உனகத்஡ில்
அ஬ர்கள் ஬ொழும்வதொது குடும்த உந஬ிற்கு ன௅க்கி஦த்து஬ம் பகொடுக்க அ஬ர்கள் ஥நப்தது
இ஦ல்தொணது. இ஡ரண தக்கு஬஥ொக ரக஦ொபவ஬ண்டும். ஬ொனித ஬஦஡ினொண திள்ரபகல௃டன்
வ஢஧ம் பசன஬஫ிக்கவ஬ண்டும். அ஬ர்கல௃டன் அ஥ர்ந்து உ஠஬ன௉ந்து஬து, வ஡ண ீர் அன௉ந்து஬து,
சுற்றுனொ பசல்஬து வதொன்ந கொரி஦ங்கரப ஢ீங்கள் பசய்஦னொம். அ஬ர்கள் உங்கரப஬ிட்டு
஬ினகி வ஬பநங்கும் எட்டிக்பகொள்஬஡ற்கு ன௅ன்ணர் ஢ீங்கள் அ஬ர்கல௃டன்
எட்டிக்பகொள்பவ஬ண்டும். ஡ிநந்஡ ஥ணதுடன் வதசவும், அ஬ர்கல௃டன் சிரித்து ஬ிரப஦ொடவும்
வ஬ண்டும். குடும்தத்஡ில் ஢ீங்கள் ஥ொ஡ிரி஦ொக ஬ொழ்஬து ஥ிக ஥ிக ன௅க்கி஦஥ொண என்று.
க஠஬ன் ஥ரண஬ி இரட஦ினொண உந஬ில் ஢ீங்கள் உங்கள் கு஫ந்ர஡க்கு ன௅ன்வணொடி஦ொக
இன௉க்கவ஬ண்டும். ஢ீங்கள் சண்ரட஦ிட்டொல் திள்ரபகள் வ஬று ஋ங்கும் வதொய்
சிக்கிக்பகொள்ல௃ம் ஋ன்தர஡ ஥நந்து஬ிடக்கூடொது. க஠஬ன் ஥ரண஬ிர஦ வ஢சிப்த஡ிலும்,
஥ரண஬ி க஠஬ரண வ஢சிப்த஡ிலும் திள்ரபகள் கொ஠ ஢ீங்கள் ன௅ன்வணொடி஦ொக
இன௉க்கவ஬ண்டும். திள்ரபகரப கண்டிப்தது ஡஬நல்ன, ஆணொல் ஋஡ற்கொக கண்டித்வ஡ொம்
஡ண்டித்வ஡ொம் ஋ன்தர஡ அ஬ர்கல௃க்கு பசொல்னொ஥ல் இன௉ப்ததும், என௉ ன௅ரந
஡ண்டித்து஬ிட்டு தின்ணர் அர஡வ஦ ஢ிரண஬ில் பகொண்டு அ஬ர்கரப ஋ப்வதொதும்
வகொதத்துடன் தொர்ப்ததும் பதற்வநொர் திள்ரபகள் இரட஦ினொண உநவுகபின் ஬ிரிசரன
பதரி஡ொக்கி஬ிடும். அ஬ர்கபது பச஦ல்கரப தொ஧ொட்டவும், திள்ரபகபது திநந்஡ ஢ொட்கரப
பகொண்டொடவும் த஫கவ஬ண்டும். ஡ங்கள் திள்ரபகபின் குரநவுகரப ப஬பி஦ில்
஥ற்ந஬ர்கபிடம் வதசு஬ர஡த் ஡஬ிற்கவ஬ண்டும். அ஬ர்கரப ஥ற்ந ஬ொனிதர்கவபொடு
எப்திடு஬ர஡னேம் ஡஬ிற்தது ஢ல்னது. பதற்வநொர்கள் ஡ங்கள் திள்ரபகல௃க்கு ஢ல்ன
கொரி஦ங்கரபவ஦ பகொடுக்க ஬ின௉ம்ன௃கின்நணர் (லூக்கொ 11:13); ஋ன்நவதொ஡ிலும், ஡ங்கள்
திள்ரபகள் ஦ொர஧஦ொ஬து ஡ின௉஥஠ம் ன௅டித்துக்பகொள்ப ஬ின௉ம்திணொல், அந்஡ ஬ின௉ப்தத்ர஡
திள்ரபகள் பதற்வநொரிடம் பசொல்லும்வதொது, அ஡ரண னொ஬க஥ொக ரக஦ொல௃ம் ஡ன்ர஥
வ஬ண்டும். ஋ர஡னேம் குநித்து ஬ிசொரிக்கொ஥ல் உடவண ஡ங்கள் திள்ரபகள் வ஥ல் னெர்க்க
வகொத஥ரட஦க்கூடொது. ஡ீ஧ ஬ிசொரித்஡ தின்ணர் ஢ிரநவுகரபனேம், குரநவுகரபனேம்
திள்ரபகல௃க்கு ஋டுத்துச் பசொல்னி அ஬ர்கரப ன௃ரிந்துபகொள்பச் பசய்஦வ஬ண்டும். ஢ல்ன
பதண் அல்னது ஬ொனிதன் ஋ன்று பதற்வநொன௉க்கு ப஡ரி஦஬ந்஡ொல் அ஡ரண அங்கீ கரிப்தது
஡஬நல்ன. ஜொ஡ிர஦க் கொட்டி அ஡ரணத் ஡டுத்து ஢ிறுத்தும் வதொக்கு கொ஠ப்தடக்கூடொது.
திள்ரபகல௃க்கு ஡ின௉஥஠ துர஠ வ஡டும்வதொது பதற்வநொர்கள் அ஡ரண அ஬ர்கல௃டன்
கனந்து ஆவனொசிக்கவ஬ண்டும். ஢ொங்கள் தொர்ப்தர஡ ஢ீ கட்டித்஡ொன் ஆகவ஬ண்டும் ஋ண
஬ற்ன௃றுத்஡க்கூடொது. அ஬ர்கபின் ஬ின௉ப்தங்கரப ஡ள்பி஬ிடொ஥ல் அ஡ற்கும்
இட஥பிக்கவ஬ண்டும்.
஋ணக்கு ஡ின௉஥஠ ஬஦து ஬ந்஡வதொது, ஋ணது பதற்வநொர் பதண் தொர்க்கத் ப஡ொடங்கிணர்.
அப்வதொது ஋ணது ஡ந்ர஡ அவ஢க தொடத்ர஡ ஋ணக்குக் கற்றுத் ஡ந்஡ொர். A - Age, B-Beauty,C-Character,
D-Dowry, E-Education, F-Family இந்஡ ஆறு கொரி஦ங்கபில் உணக்கு ஋து வ஡ர஬ ஋ன்று ஋ணது
஡ந்ர஡ ஋ன்ணிடம் ர஬த்஡ வகள்஬ிக்கு த஡ில் ஌தும் பசொல்னொ஥ல் ஢ொன் ப஥பண஥ொக
இன௉ந்வ஡ன், அப்வதொது அ஬ர் இர஬கபில் ன௅க்கி஦஥ொணது C-Character கு஠ம் அ஡ற்குத்஡ொன்
ன௅஡னிடம் பகொடுக்கவ஬ண்டும் ஋ன்று கற்றுத்஡ந்஡ொர். ஡ந்ர஡ ஋ணக்கு தொடிக்கொட்டி஦ தொடல்
என்று இன்றும் ஋ணது ஢ிரண஬ில் ஢ிற்கிநது.

஢ல்ன பதண்ர஠ப் தொன௉ ஋ன் தூ஡ொ


஢ல்ன பதண்ர஠ப் தொன௉
அ஫கு கு஠ன௅ள்ப஬ள் (ன்) அ஬ள் ஢ல்ன வஜொடி
அ஫கில்ரன஦ொணொலும் கு஠த்ர஡வ஦ வ஡டி
த஫கு ஢ற்கு஠஥ில்னொ அ஫கி஦ின் (அ஫கணின்) ஬டு

தொம்ன௃ ன௃னி க஧டி ஬ொழ்ந்஡ிடும் கொடு

஢ல்ன஬ள் (ன்) ஌ர஫஦ொணொலும் ஡ள்பொவ஡


஢ொனூறு வதொணொலும் ஢ீனேம் ஬ிடொவ஡
பதொல்னொ஡஬ள் (ன்) ரக஦ில் சிக்கி஬ிடொவ஡
ன௃னிர஦க் பகொண்டு஬ந்து ப஡ன௉஬ில் ஬ிடொவ஡

஢ரககள் ஡ரித்து ஥ஞ்சள் ஆரடகள் ன௄சி


஢ொபடங்கும் ப஡ரி஦ொ஡ ஢ரகத்து ரக ஬சி

பசொகுசுடன் ஢டப்த஬ள் ஆ஦ி஧ம் ஡ொசி
சும்஥ொ ஬ந்஡ொலும் அ஬ள் வ஬ண்டொம் சீ சீ

சரி஦ொண வ஢஧த்஡ில் இரந஬ணொல் ஢ிச்ச஦ிக்கப்தட்ட துர஠ர஦ பதற்வநொர் வ஡டித்஡஧, உங்கள்


஡ின௉஥஠ ஬ொழ்க்ரக இணி஡ொக அர஥஦ ஋ணது ஬ொழ்த்துக்கள்

஬ொழ்க ஬பன௅டன்

றகள்஬ிகள்

கீ வ஫ உள்ப வகள்஬ிகள் அரணத்தும் வ஢஧டி஦ொகவும், கடி஡ங்கள் னென஥ொகவும் ஋ன்ணிடத்஡ில்


஬ொனிதர்கள் வகட்டர஬; அ஬ர்கள் வகட்ட வகள்஬ிகல௃ம், அ஡ற்கு ஢ொன் அபித்஡ த஡ில்கல௃ம்
உங்கல௃க்கும் த஡ினொகக்கூடும் ஋ன்ந வ஢ொக்கத்஡ில் ப஬பி஦ிட்டின௉க்கிவநன்.
஢ான் தார்த்஡ பதண்஠ின்/ஆ஠ின் ற஥ல் எணக்கு முழு ஢ம்திக்லக இருக்கிநது; ஆணால்
எணது பதற்றநார் அ஬லப ஏற்க ஥றுக்கின்நணர்; என்ண பெய்஬து?

ன௅ழு ஢ம்திக்ரக ஋ன்று ஋ர஡ச் பசொல்கிநொய் ஋ண ஋ணக்குப் ன௃ரி஦஬ில்ரன. அ஬ள் வ஥ல்


உள்ப ஆரச஦ிணொல் ஬ன௉கின்ந ஬ொர்த்ர஡கள் இர஬. பதற்வநொன௉ரட஦ தந்஡ம் ஋ல்னொ
பசொந்஡ங்கரபக் கொட்டிலும் தி஧஡ொண஥ொணது, ன௅க்கி஦஥ொணது ஋ன்தர஡
அநிந்துபகொள்பவ஬ண்டும். உணக்கு ஥ட்டு஥ல்ன ஢ீ ஥஠ன௅டிக்கும் பதண் உணது
குடும்தத்துடனும் இரசந்து ஬ொ஫வ஬ண்டும் ஋ன்தர஡ ஥நந்து஬ிடொவ஡. ஡ின௉஥஠ம் ன௅டித்து
பதற்வநொர஧ ஬ிட்டுப் திரிந்து பசன்று ஡ணி஦ொக ஬ொழ்க்ரக ஢டத்தும் (வ஬ரன஦ிணி஥ித்஡ம்
பசல்வ஬ொர஧ அல்ன, பதற்வநொர஧ ப஬றுத்து எதுக்கித் ஡ள்பி஬ிட்டுப் வதொவ஬ொர்) ஢ிரன
இன்று வ஡சப஥ங்கும் பதன௉கி ஬ன௉கின்நது; இ஡ற்குக் கொ஧஠ம், ஥ணன௅டித்஡ பதண்
குடும்தத்துடன் எத்துப்வதொகொ஡வ஡, பதண்ணுக்கொக பதற்வநொர஧ divorce பசய்னேம் ஢ிரன
உன௉஬ொகி஬ிடுகிநது. பதற்வநொர் ஋ந்஡ கொரி஦த்ர஡க் கொட்டி வ஬ண்டொம் ஋ன்று
பசொல்லுகின்நணர் ஋ன்தர஡ அநிந்துபகொள்பவ஬ண்டும். அது சரி஦ொணது ஋ன்று அநிந்஡ொல்
அ஬ர்கல௃க்கு கீ ழ்ப்தடி஬து ஡ொவண ஢ல்னது. என௉ பதண்ணுக்கொக பதற்வநொர஧
஬ிரனபகொடுப்தது ஢ி஦ொ஦஥ொண஡ன்று. ஋ப்பதொழுதும் பதற்வநொன௉டன் இர஠ந்துபகொண்டொல்
஢ீங்கள் தொ஧ொட்டப்தடு஬ர்கள்.

வ஬஡த்஡ில்: ஌சொ ஢ொற்தது ஬஦஡ொணவதொது, ஌த்஡ி஦ணொண பதவ஦ரி஦ினுரட஦ கு஥ொ஧த்஡ி஦ொகி஦


னை஡ீத்ர஡னேம், ஌த்஡ி஦ணொண ஌வனொனுரட஦ கு஥ொ஧த்஡ி஦ொகி஦ தஸ்஥ொத்ர஡னேம் ஬ி஬ொகம்
தண்஠ிணொன், அ஬ர்கள் ஈசொக்குக்கும் ப஧வதக்கொல௃க்கும் ஥ணவ஢ொ஬ொ஦ின௉ந்஡ொர்கள்
(ஆ஡ி஦ொக஥ம் 26:34,35) ஋ன்று ஬ொசிக்கின்வநொம். பதற்வநொர஧ ஥ண஥டி஬ொக்கும் கு஠ன௅ரட஦
பதண் வ஡ர஬஦ொ? அ஬பொல் என௉ ஢ொள் உணக்கும் ஥ண஥டிவு உண்டொகும்.

மு஡ன் மு஡ல் ஒரு ஬ானிதன் ஡ணது கா஡லன என்ணிடம் ப஬பிக்காட்டும்றதாது ஢ான்


என்ண பெய்஦ற஬ண்டும்?

஬ினகிச் பசல்஬து஡ொன் உகந்஡து, ஬ரன஦ில் ஥ொட்டிக்பகொண்டு வசரனர஦ ஌ன்


கி஫ித்துக்பகொள்பவ஬ண்டும். ஢ீ அ஬வணொடு ஌஡ொகிலும் சந்஡ர்ப்தங்கபில் ப஢ன௉ங்கிப்
வதசி஦ின௉ந்஡ொல் அ஬னுக்கு இந்஡ கொ஡ல் ஋ண்஠ம் ஬ந்஡ின௉க்க ஬ொய்ப்ன௃ உண்டு. அ஬ணது
஋ண்஠த்ர஡ப் ன௃ரிந்துபகொண்டதின்ணர் ஢ீ அ஬ணிட஥ின௉ந்து உன்ரண தூ஧ப்தடுத்஡ிக்பகொள். ஢ீ
஬ினகிச் பசன்நொலும் அ஬ன் உன்ரணத் ப஡ொடர்ந்து ஬ந்஡ொல் பதற்வநொரிடவ஥ொ,
பதரிவ஦ொர்கபிடவ஥ொ ஋டுத்துச் பசொல்னி ஥ற்ந ஢ட஬டிக்ரககரப வ஥ற்பகொள்பனொம்.
கன்ணிவ஦ ஢ீ கண்஠ொடி கொ஡னிக்கும் ஬ொனிதன் உன்ரணத் துண்டொட஬ிடொவ஡.

஢ான் ஒரு ஬ானிதலண ெறகா஡஧ணாகத்஡ான் எண்஠ி த஫கிறணன், ஆணால், அ஬ன்


இப்றதாது என்லணக் கா஡னிப்த஡ாகக் கூறுகிநான், ெறகா஡஧லணப் றதான தா஬ித்து
த஫கி஦ எணக்கு இது பதரி஦ அ஡ிர்ச்ெி஦ா஦ிருக்கிநது,

இத்஡ரக஦ ஢ிரன இன்ரந஦ ஢ொட்கபில் தனன௉க்கு உண்டொகிநது. உணது ஢ிரனர஦க்


குநித்து ன௅஡னில் ஢ீ ஡ிட்ட஥ொ஦ின௉க்கவ஬ண்டும். ஢ீ ஢ண்தணொகத்஡ொவண ஋ண்஠ி
த஫கி஦ின௉க்கின்நொய், ஋ணவ஬ ஢ண்தணிடம் பசொல்஬துவதொனவ஬ பதொறுர஥஦ொய், ப஥து஬ொய்,
஢ொன் கொ஡னிக்கும் வ஢ொக்கத்வ஡ொடு த஫க஬ில்ரன, ஢ீ ஋ன்றும் ஋ணக்கு ஢ண்தன்஡ொன் ஋ன்று
உணது ஢ிரனர஦ அ஬னுக்குப் ன௃ரி஦ ர஬. ன௃ரிந்துபகொண்டொல் ப஡ொட஧ட்டும் ஢ட்ன௃, இல்ரன
஋ன்நொல் ப஡ொல்ரன ஢ீங்க அ஬ன் ஋ல்ரனக்குள் த௃ர஫஦ொ஡ின௉ப்தது உத்஡஥ம்.
஋ன்நவதொ஡ிலும், ஢ண்தர்கள் திரி஬஡ொல் உண்டொகும் ஬ன௉த்஡ம் உணக்கும் உண்டொகும், அது
஢ட்திணொல் உண்டொண ஬னிர஥, அ஡ரணத் ஡ொங்கிக்பகொண்டு ஥நந்து஬ிடும் ஡ன்ர஥ உணக்கு
஬஧வ஬ண்டும். ஋ன்ரணப் பதொறுத்஡஬ர஧஦ில் ஋஡ிர்தொனர஧ ஢ண்தர்கபொக பகொள்பொ஡ின௉ப்தது
சொனச் சிநந்஡து, ன௅ற்நிலும் ஡஬று ஋ன்று பசொல்ன஬ில்ரன, அ஡ில் ஆதத்து உண்டு
஋ன்தர஡ச் சுட்டிக்கொட்டவ஬ இப்தடி பசொல்லுகின்வநன்.

ஒரு ஬ானிதனுடன் ஡஬நாண உடலுநவு பகாண்டு஬ிட்றடன்; இப்றதாது அ஡லண


஬ிட்டு஬ிட்றடன்; ஡஬பநன்று எண்ணுகின்றநன்; அதுறதான்ந காரி஦ங்கலப இணி
பெய்஦஥ாட்றடன் என்று முடிப஬டுத்துள்றபன்; ஆணாலும் எணது ஥ண஡ில் அந்஡ ஬டு
அவ்஬ப்றதாது ஬ந்து என்லண ஬ருத்஡த்஡ிற்குள்பாக்குகிநது; ஢ான் என்ண
பெய்஦ற஬ண்டும்?

஡஬று ஋ன்று ஢ிரணத்து஬ிட்டொல், ஡ின௉ந்஡ி஬ிட்டொல் ஋ந்஡ ஥ணி஡னுக்கும் ஥று஬ொழ்வு உண்டு;


க஬ரனப்தடொ஡ின௉ங்கள். ஬ிழுந்஡ர஡வ஦ ஋ப்பதொழுதும் ஢ிரணத்துக்பகொண்டி஧ொ஥ல், ஬ன௉ம்
஬ொழ்க்ரகர஦ ஬டி஬ர஥க்கப் தி஧஦ொசப்தடுங்கள். வ஬஡த்஡ிலுள்ப என௉ ஬சணத்ர஡
உங்கல௃க்கு ஞொதகனெட்டுகிவநன். ஢ித்஡ி஦ ஆ஬ி஦ிணொவன ஡ம்ர஥த்஡ொவ஥ தழு஡ற்ந தனி஦ொகத்
வ஡஬னுக்கு எப்ழுக்பகொடுத்஡ கிநிஸ்து஬ினுரட஦ இ஧த்஡ம் ஜீ஬னுள்ப வ஡஬னுக்கு
ஊ஫ி஦ஞ்பசய்஬஡ற்கு உங்கள் ஥ணச்ாொட்சிர஦ச் பசத்஡ கிரிர஦கபநச் சுத்஡ிகரிப்தது
஋வ்஬பவு ஢ிச்ச஦ம்! (஋திவ஧஦ர் 9:14). இவ஦சுர஬ அண்டிக்பகொண்டொல் அந்஡
஥ண஢ிரன஦ினின௉ந்து உங்கரப ஬ிடு஬ிக்க அ஬ர் வதொது஥ொண஬ர். அ஬ர் ஥ன்ணித்஡ர஡னேம்,
஥நந்து஬ிட்டர஡னேம் ஢ீங்கள் ஢ிரணத்து ஢ிரணத்து க஬ரனப்தடவ஬ண்டி஦ அ஬சி஦஥ில்ரன.

எணது கா஡லனக் குநித்து பதற்றநாரிடம் பொல்ன த஦஥ாக இருக்கிநது? ஏ஡ா஬து ஬஫ி


உண்டா?

பதற்வநொரிடம் பசொல்ன த஦஥ொ஦ின௉க்கிநது ஋ன்று ஢ிரணத்து அ஬ர்கல௃க்குத் ப஡ரி஦ொ஥ல்


ஏடிப்வதொய்஬ிடொ஡ின௉ங்கள்; ஏடிப்வதொ஬து வகொர஫஦ொண ன௅டிவு. உங்கபது பதற்வநொன௉க்கு
ப஢ன௉க்க஥ொண஬ர்கள் னென஥ொகவ஬ொ, உங்கள் உந஬ிணர்கபில் உங்கரப ஢ன்நொக ன௃ரிந்஡஬ர்கள்
னென஥ொகவ஬ொ ப஡ரி஬ிக்க ன௅ற்தடனொம். உங்கல௃க்கும் பதற்வநொன௉க்கும் இரட஦ில் ஬ன௉ம்
஢தர் இரந தக்஡ி உள்ப஬஧ொ஦ின௉ப்தொப஧ன்நொல் ஢ன஥ொ஦ின௉க்கும். ஋ன்ரணப்
பதொன௉த்஡஬ர஧஦ில் பதற்வநொன௉க்கு இரடவ஦ வதசு஬஡ற்கு ஡஧கர்கள் வ஡ர஬஦ில்ரன. ஢ல்ன
஢தர்கள் ஢டு஬ொக பச஦ல்தடு஬ொர்கபபன்நொல் அ஬ர்கள் பதற்வநொன௉க்கும் உங்கல௃க்கும்
ஆவனொசரண பகொடுக்கன௅டினேம். ஆணொல், ஢டு஬ொக பச஦ல்தடும் அந்஡ ஢தரின் சரி஦ொண
஡ீர்வுகல௃க்கு கீ ழ்ப்தடி஦ ஢ீங்கள் ஆ஦த்஡஥ொ஦ின௉க்கவ஬ண்டும்.

எணது கா஡னிக்கு ஥ற்ந ஬ானிதனுடன் ப஡ாடர்பு இருக்கு஥ா என்று ஢ான்


ெந்ற஡கப்தடுகிறநன்; என்ண பெய்஬து?

உடவண கொ஡ரன ஥நந்து஬ிட்டு, கொ஡னிர஦ ஬ிட்டு஬ிடு஬து ஢ல்னது. கொ஡னித்஡ொல்


கொ஡னிர஦ ஢ம்திணொல்஡ொன் அது கொ஡ல், ஢ம்தொ஬ிட்டொல் வ஥ொ஡ல் ஢ிச்ச஦ம் உண்டொகும்
஋ச்சரிக்ரக. சந்வ஡கம் ஋ன்ந வ஬ர் உள்பத்஡ில் உண்டொகி஬ிட்டொல், அது ஬பர்ந்து ஬பர்ந்து
஬ொழ்க்ரகர஦ ஢ிச்ச஦ம் அ஫ித்து஬ிடும். உணக்கு சந்வ஡கம் உண்டொணொல் ன௅஡னில் உணது
஥ண஢ிரனர஦ வசொ஡ித்து அநி஬து ஢ல்னது. ஋ன்ரண வ஢சிக்கும் ஢தர் ஦ொரிடன௅ம் வதசக்கூட
கூடொது ஋ன்ந possesive mind இன௉ந்஡ொல் இது உண்டொகும். சொ஡ொ஧஠஥ொக ஦ொரிடன௅ம்
வதசு஬ர஡க் கூட ஥ணம் சகித்துக்பகொள்பொது. இந்஡ சந்வ஡கத்துடன் அ஬ரப ஡ின௉஥஠ம்
ன௅டித்஡ொல்; ஢ீ ப஬பிவ஦ பசல்லும்வதொது ஬ட்ரட
ீ ஥ரண஬ிர஦ உள்வப ர஬த்து஬ிட்டு
ப஬பிவ஦ ன௄ட்டி஬ிட்டுச் பசல்லும் கீ ழ்த்஡஧஥ொண ஢ிரனர஦க் கூட ஢ீ ரக஦ிபனடுக்கு஥ சூ஫ல்
உண்டொகும்.

என்லணக் கா஡னித்஡஬ன்; ஡ிடீப஧ண இப்பதாழுது ஢ீ ற஬ண்டாம் என்று பொல்கிநான்;


என்ண பெய்஬து?

஋ணது கட்டுர஧஦ில் குநிப்திட்டதுவதொன அ஬ன் கொ஥த்஡ிற்கொக உன்ணிடத்஡ில் த஫கிண஬ணொக


இன௉க்கனொம்; அப்தடி ஢ொங்கள் ஡஬நொக ஢டந்துபகொள்ப஬ில்ரன ஋ன்று பசொன்ணொல்; அ஬ணிடம்
கொ஧஠த்ர஡ அநிந்துபகொள்ப ன௅ற்தடனொம். வ஢஧டி஦ொக வதச ஬ொய்ப்ன௃ கிரடக்கொ஬ிட்டொல்,
஢ம்தக஥ொண ஢டு஢ிரன ஥ணி஡ரின் துர஠ர஦த் வ஡டனொம். ஬ட்டில்
ீ ஋஡ிர்ப்ன௃, ஜொ஡ி, ஥஡ம்
வதொன்ந ஌஡ொ஬து தி஧ச்சரணகள் கொ஡னணின் ஬ட்டில்
ீ உண்டொகி அ஡ற்கு உணது கொ஡னன்
சம்஥஡ித்து பதற்வநொர் பசொல்஬து சரிவ஦ ஋ன்று ஢ிரணத்஡ின௉ந்஡ொல்; ஬ினகிக்பகொள், வ஬று ஬஫ி
இல்ரன. ஢ொன் அ஬ரணக் கொ஡னித்஡து ஊன௉க்பகல்னொம் ப஡ரினேவ஥ ஋ன்ரண ஡ின௉஥஠ம்
ன௅டிக்க ஦ொர் ஬ன௉஬ொர் ஋ன்று ஢ிரணப்தப஡ல்னொம் என௉ ப஥ல்ன ப஥ல்ன ஥ரநந்துவதொகும்.
கொ஡னில் வ஡ொற்ந஬பொக அல்ன ஥ணந்஡ின௉ந்஡ி ஢ற்பத஦ப஧டுக்க ன௅ற்தடு.

என்லண ஡ிரு஥஠ம் பெய்துபகாள்பா஬ிட்டால் பெத்து஬ிடுற஬ன் என்று என்லண


஥ி஧ட்டுகின்நான்? என்ண ஬஫ி.

இப்தடிச் பசொல்லும் சினர் சொ஬துண்டு, சினர் அப்தடி஦ொ஬து ஥ி஧ட்டிப் தொர்ப்வதொம் ஋ன்று கொய்
஢கர்த்து஬து உண்டு. உன் தக்கம் ஡஬று இல்ரன ஋ன்நொல் அந்஡ சொவுக்கு ஢ீ பதொறுப்தல்ன.
அது ஡ற்பகொரன, ஢ீ பகொரன஦ொபி஦ொக ஥ொட்டொய். அ஬ணது ஬ொழ்க்ரக஦ில் அ஬ன் ஋டுத்஡
ன௅டிவு அது. அ஬ன் பசத்து஬ிடுவ஬ன் ஋ன்று பசொல்஬஡ொல்; அ஬ரணத் ஡ின௉஥஠ம் ன௅டித்து ஢ீ
஬ொழ்க்ரக஦ில் பசத்து஬ிடொவ஡. என௉஡ரனக் கொ஡ல் பகொள்ல௃ம் ஬ொனிதர்கள் இம்ன௅ரநர஦க்
ரக஦ில் ஋டுப்ததுண்டு. கொ஡னிக்கும்வதொது, ன௃ரகப்தடங்கள், கடி஡ங்கள் சின
அரட஦ொபங்கரபக் பகொடுத்஡ின௉ந்஡ொல் ஢ிச்ச஦ம் த஦ம் உண்டொகத்஡ொன் பசய்னேம். இந்஡க்
கொ஡னில் உணக்கு ஋ந்஡ தங்கும் இல்ரன ஋ன்நொல் க஬ரனப்தடொவ஡.

கா஡னிக்கிறநன்; எப்பதாழுது தார்த்஡ாலும் எணக்கு எணது கா஡னி஦ின் ஞாதகற஥


஬ருகின்நது; தடிக்க முடி஦஬ில்லன, அ஬லபக் கா஠ா஬ிட்டால் ஡லனற஦ தித்து
திடித்஡துறதான இருக்கின்நது.

஢ன்நொகப் ன௃ரிந்துபகொள்; ஢ீ கொ஡னிக்க஬ில்ன கன்ணி ஋ன்னும் கண்஠ி஦ில் ஥ொட்டிக்பகொண்டொய்


஋ன்தர஡ உணது ஬ொர்த்ர஡கவப ப஬பிப்தடுத்துகிநது. உன்ரண ஢ீவ஦ ஬ிடு஬ித்துக்பகொள்;
஡ண்஠ ீரின் கீ வ஫ ஆ஫஥ொய் னெழ்கி஬ிட்டு ஡ின௉ம்தி சு஬ொசிக்கக் கூட வ஥வன ஬஧ ன௅டி஦ொ஡
஢ிரனர஦ப்வதொன இன௉க்கிநது உணது ஢ிரன. ஢ீ இப்வதொது ஋ன்ண பசய்஦வ஬ண்டும் ஋ன்தர஡
அநிந்துபகொள்; அ஡ற்கொகச் பச஦ல்தடத் ப஡ொடங்கு. உணது ஬ொழ்க்ரக஦ின் இனட்சி஦ம் உணது
கண்கல௃க்கு ன௅ன் ஬஧ட்டும். அ஬ரப சிநி஦஡ொக்கவ஬ண்டும் ஋ன்நொல், இரந஬ரண உணது
஬ொழ்஬ில் பதரி஦஬ணொக ஥ொற்நிக்பகொள். இரந஬ணின் அன்ரத ஢ீ உ஠ர்ந்துபகொண்டொல் அது
஋ல்னொ஬ற்நிற்கும் ஥ன௉ந்து.

கா஡னிக்கும் ஢ாங்கள் உடலுநவு பகாள்ப஬ில்லன, ப஡ாட்டுப் த஫குகிநறநாம்;


அவ்஬ப்றதாது முத்஡ங்கலபப் தரி஥ாநிக்பகாள்கிறநாம்; இது ஡஬நா?
஋பி஦ வகள்஬ி஡ொன்; எவ஧ ஬ொர்த்ர஡஦ில் '஡஬று' ஋ன்று த஡ில் பகொடுத்து஬ிடனொம். கண்தட்டு
கொ஡ல் ஥னர்஬துண்டு ரகதட்டு கற்ன௃ அ஫ிந்துவதொ஬துண்டு. அ஫ிர஬ ஌ன்
ஆ஧ம்தித்துர஬க்கவ஬ண்டும். ப஢ன௉ப்ன௃ம் தஞ்சும் ப஢ன௉ங்கி஦ின௉ப்தது ஡஬று஡ொன்;
஋ப்பதொழுதுவ஬ண்டுப஥ன்நொலும் ஡ீ தற்நிக்பகொள்ல௃ம் ஆதத்து உண்டு. தூ஧஥ொ஦ின௉ங்கள்,
ரககூடி ஬ந்஡ொல் ஡ின௉஥஠த்஡ிற்குப் தின்ணர் ரகவகொர்த்துப் வதொகனொவ஥.

கா஡ல் ற஡ாற்றுப் றதாண஡ால் ஡ற்பகாலன பெய்யும் உ஠ர்வு எப்பதாழுதும் எணது


஥ண஡ில் உண்டாகிநது; என்ண பெய்஬து?

கொ஡ரனவ஦ ஢ீ இன்னும் ஢ிரணத்துக்பகொண்டின௉ப்த஡ொல் உண்டொகும் ஆதத்து இது. கொ஡னின்


வ஡ொல்஬ிர஦க் குநித்து ஋ப்வதொதும் சிந்஡ிக்பகொண்டின௉ப்தர஡த் ஡஬ிர்த்து஬ிடு. ஢ல்ன
ஆக்கப்ன௄ர்஬஥ொண ஆவனொசரணகள் பகொடுக்கும் ஢ண்தர்கல௃டன் உன்ரண இர஠த்துக்பகொள்.
அ஬ள் ஥ட்டும்஡ொன் உனகில் பதண் அல்ன இன்னும் வகொடிகள் உண்டு வகொர஫த்஡ண ன௅டிவு
வ஬ண்டொம். ஢ீ இன்னும் ஬ொ஫வ஬ண்டி஦ ஬சந்஡஥ொண ஬ொழ்ரக ஌஧ொபம் உண்டு; இந்஡
என்ரநக் கொ஧஠ம் கொட்டி அர஬ அத்஡ரணனேம் அ஫ித்து஬ிடொவ஡. இடநி஦ கல்லுக்கொக
கணவுகரப அ஫ித்து஬ிடொவ஡. ஡ற்பகொரன உ஠ர்வு வ஥வனொங்கிவ஦ ஢ின்நொல், வ஡஬
ஊ஫ி஦ர்கபிடம் பசன்று பஜதித்து ஆவனொசரண பதநனொம். ஋து ஋ப்தடி஦ொணொலும், ஢ீ உணது
஥ண஢ிரனர஦ ஥ொற்நி இரந஬ணண்ரட வசர்ந்஡ொல் அத்஡ரணனேம் ஥ொநி஬ிடும்;
க஬ரனப்தடொவ஡.

஢ான் கா஡னித்஡ பதண்ல஠ ற஬பநாரு஬ன் ஡ிரு஥஠ம் பெய்து஬ிட்டான்; அ஡ணால்


அ஬லண அ஫ித்து஬ிடற஬ண்டும் அல்னது அந்஡ குடும்தத்ல஡ இன்த஥ாக
஬ா஫஬ிடக்கூடாது என்ந எண்஠ம் எணக்குள் உண்டாகிநது என்ண பெய்஬து?

ன௅டிந்துவதொணர஬கரப ன௅டிச்சு வதொட்டு ப஡ொடர்஬து சரி஦ொண஡ல்ன. ஢டந்஡து ஢டந்஡து஡ொன்,


஢ீ ஥நக்கக் கற்றுக்பகொள். அ஬ள் கொ஡னி஦ொக இன்னும் உணது ஢ிரண஬ில் இன௉ந்஡ொல்,
இப்தடிப்தட்ட ஋ண்஠ங்கள் ப஡ொடர்ந்து ஬ந்துபகொண்வட஦ின௉க்கும். அ஬ர்கரப ஬ொ஫஬ிடு, ஢ீ
வ஬நொன௉ ஬ொழ்க்ரகர஦த் வ஡டு. அ஬ள் உணக்கு ஌஡ொ஬து ஞொதகப் தரிசுகரப, ஬ொழ்த்துகரப
அனுப்தி஦ின௉ந்஡ொல் அர஬கரப இன்ணன௅ம் தத்஡ி஧ப்தடுத்஡ி ர஬த்஡ி஧ொ஥ல் அர஬கரப
஬சி஬ிடு஬து
ீ ஢ல்னது.

஢ான் கா஡னிக்கிந ஬ானிதறணாடு ஒருமுலந உடலுநவு பகாண்றடன்; அ஡ற்குப் தின்ணர்


அ஬ன் என்லண ற஢ெிக்கா஡ல஡ப் றதானற஬ உ஠ருகிறநன்; இது எணது ஥ண஡ின்
தி஧ம்ல஥஦ா, ஒன்றுற஥ புரி஦஬ில்லன?

கன்ணி஦ொக இன௉ந்஡ ஢ீ கொனி஦ொகி஬ிட்டொய் ஋ன்தர஡ ன௅஡னில் உணக்கு ஢ிரணப்ன௄ட்ட


஬ின௉ம்ன௃கிவநன். கற்ன௃ கொனி஦ொகி஬ிட்ட஡ொல் உணது ஥ண஡ில் ஋ழும் உ஠ர்வுகபின் என௉
தரி஥ொ஠ம் ஡ொன் இந்஡ ஢ிரன. வ஥லும், இணிவ஥ல் ஋ன்ரண ஬ிட்டு஬ிடு஬ொவணொ,
வ஬பநொன௉த்஡ிர஦ ஡ின௉஥஠ம் பசய்துபகொள்ல௃஬ொவணொ ஋ன்ந த஦ம் உணது ப஢ஞ்சில்
஢ிரநந்஡ின௉ந்஡ொலும் இந்஡ ஢ிரன உன௉஬ொகும். உன்ரணச் சுற்நி ஬ந்஡஬ரண ஢ீ இணி
அ஬ரணச் சுற்நி஬ன௉ம் ஢ிரனக்கு உன்ரணத் ஡ள்பி஬ிட்டொய். உடரனக் பகொடுத்து஬ிட்டு
ன௃னம்ன௃஬ர஡க் கொட்டிலும், ஞொண஥ொய் ஬ினகி஦ின௉ந்஡ின௉ந்஡ொல் இந்஢ிரன
஌ற்தட்டின௉க்கொ஡ல்ன஬ொ. ன௄஬ில் வ஡ன் அன௉ந்஡ி஬ிட்டு வ஡ண ீ தநந்து பசல்஬துன௅ண்டு, ஥ீ ண்டும்
வ஡டி஬ன௉஬துன௅ண்டு, வ஡ரண இ஫ந்஡ ஥னர் ஢ீ வ஡ண ீர஦ சுற்நி஬ன௉஬து இ஦னொ஡து. அ஬ணது
அத்஡ரண ஢ட஬டிக்ரககரபனேம் உன்ணொல் கண்கொ஠ிக்க இ஦னொது. ஥ீ ண்டும் ஥ீ ண்டும்
உடலுநவுக்கு உன்ரண அ஬ன் அர஫த்஡ொல் அ஡ற்கு ஬ினகி இன௉ந்து அ஬ணது தொசத்ர஡த்
஡க்கர஬த்துக்பகொள்பப் தொர்; அ஡ற்கு ஢ீ ஬ினகு஬஡ொல் அ஬ன் தநந்து பசன்நொல் ஥நந்து஬ிடு.
கற்ரத இ஫ந்து஬ிட்டொல் ஢ீ க஫ித்துப்வதொடப்தடும் ஬ொய்ப்ன௃கள் உன௉஬ொகனொம், ஋ச்சில்
இரன஦ொய் ஢ீ ஋ரி஦ப்தடு஬ர஡க் கொட்டிலும், சரீ஧஥ொகி஦ உணது இரன஦ில் கற்தொகி஦
வசொற்ரந ஡ின௉஥஠ம் ஬ர஧ கொ஡னனுக்கு தரி஥ொநொ஥ல் இன௉ப்து ஢ல்னது.

஢ான் கா஡னித்஡ ஬ானிதன் என்லண ஬ிட்டு஬ிட்ட஡ால்; ஡ிரு஥஠ற஥ ற஬ண்டாம் என்று


முடிப஬டுத்துள்றபன்; இது ெரி஦ா?

உன்ரணக் கொ஡னித்஡ ஬ொனிதன் அந்஡ ன௅டிர஬ ஋டுக்கொ஡வதொது, ஢ீ ஥ட்டும் ஌ன் இந்஡


஥ட்ட஥ொண ன௅டிர஬ ஋டுக்கவ஬ண்டும். வ஬பநொன௉஬ன௉டன் ஬ொழு஬ர஡ ஋ன்ணொல் ஢ிரணத்துக்
கூட தொர்க்கன௅டி஦஬ில்ரன ஋ன்று பசொல்னொவ஡, ஢ிரணக்கத் ப஡ரிந்஡ ஥ணவ஥ உணக்கு
஥நக்கவும் ப஡ரி஦hjh?