Vous êtes sur la page 1sur 56

'.

T- 10·.···.> M······.·· E· 7'" ,..... L - S" E- "',> R' E :T' D······ E' S·-.I D'" 0· r · ········l Pi H AN-······ . l-T~I E_I S~I

. '.' .1.... .. ' ~' •... '. '" .' ,< . '.: . ,_I .. ; .. ~... . ./ ._. .'~ '. _ ___c L ., ..... ___c. < . -, .' ..... , •..•....

iH!RII,TOP"

,AR,L.-

, I II ~] ~ _:. 1Ft r A ,I Q U ~ N

CLAUDE IGU [HI

~i' ,~~'~nlf,i;..:w"""i'~

A ..I

e5~ IA. ,D£eW·€). '~;;;;;;I!~ ~ It-'Sl"~'e! 6VE..t:,. ~w,' P ~,

~. ~"tCl!'~;' ~-6~".

~~~

...... ,1Ii!!il"" 11 ~

~·rlli~'1L ,

,L~,.. n \"-ID'"r ~ ~~ '_:_"¥'~l

.M.~. '"

~-=-~

~"" """.e Mo .. If!!!! ~~r--'~

~4J!I!.

I~'/ .~ Iii

.. • .'. II

M!j'Dilli. ... ,,~ii, tels

r·'~'" '~I rl'l )

~~-~e5'~i

ai[,~.._ Ii ,~"'_'DI ~~!ii!i

.. t I!Io 'i

.....

". ~ ill!

•• • rIi!t •

6

.. ~ ,

iii. .. .A

. "

Oi~',es( -~ I'

liUN ~_JI"!i;-

- _ .. _ IlIr~i

I,~",,~

~, NI6:: ~16. ~

-

- -- .

..

's, "" '-~ \Ct~M 'EZS

. . A ~

"'G '\6 'D ... ~'.~i""~iU·~.D '.~~~. ~~l",;

.. -.... .A . .!:I!:&~ .. Adil.~~ '~"-'" ~ ~1~1i!F

~j ''ilJ'.A.. ~,~,~ A.L.~, hi M..t€ _ ~ Ji''i.,LI Iw:m.J 111'~ ~ p'~'~ ~j"

,Qt-.\E. ~NE ,~.

,dns~ ~ ~1( s; ftif"n-" _ a5,~"?

.. . ~ ..
""' ..
,..
;:
- ·.1iI
..
~ go ... i:,;r" r.iiii~

~ rr,-a.'~ I'C: ~~,

iii ''''-,,", II ~""'iI~:lL"~'U , .... ,~~'Ij~

.t.:£..'~ ~m. fV)I,·0£

~ ..

".~II

. II'~~'~' -I .

. :I ... .i ... iII!.- ....

~. "'-'-~

I!G.I

r.l~'II •

ItS sj 'iL ~'tJM\ ~ iA. FU!i#t_1~' ~ .. J' ~ J~ . . r.: .... '~'!'

c ~G1~.

~'\5.L.~A~ ~-

~~ ..

I .,

• ~ p

"

,~,~., ~',tA,'·~~ ,ZZ""

..

ill "

"-",,·~:-,o~ ~.

'" . 'I'<~ ~ '-, '~r.... I~ rliI ,;e Ii! 'II;. :D' ~ -~P!iI'~,¥~~ ~J

~,l?' ~v.~~ ~ ~'I'

~I' .. Ii ~ 'fjji';.'!i..I""'~ ~~. ~i'::II' ~1'~ _,' ~~-~ ~j l·~--~T·

N:')l',-& Wi:~, ~, !~ IAE1SJ~ _

,re;~~NF5 ~,.~, ttv'-SaN:s ~~,~

()

o

/ / ~ ,..,;;:A.'D ...... '~II

... >{',~,

. .~. jii"~ 1f1!;;;!L_ II

. ~ r- ~. ~~\_'~

I ;F~'~~;;~·JI

~'~j"!ll!l!!lii

. ... <10;10.

~ __ ~IIIIII!PIIIII!I!III!I!I"lI1 Wt. ~,:~ IS_Lvt Ih-- ..... ~ ",L.c;. RL:lO~V:z. ~ SA&. IJE.. lA W;:,\WES'SE. .(:!ba '.' ~,~

~~.

Q

.

.

~,ES( 'VAS .~ .. _ .... _

. .,. I

I - _. - _ "

,A.. .,

~~"lL~I

.~:'", }'~~~"e;E" .~, ~~. -'~~~~-,~

- ~'" - " ~'j1~NI-

,-~,~;,- "'" ,'" "" ~" ut!'

111·~~ .. - .-".- .' 1/- _I- 1_

.Nt:Y\.5~, JEN~EJ( ,~~,~ ,~" "Qie, '\6rF:

-: .' '-.' - . '. I

'I _ ...

~NE :Jj~~

~

L.~I;~' Ui.(jfjfi

• '~'I~

~

~~,l£.,

~"ii!',t-

,t5.I!:I ~ Ii'~~'~''''~''- IU1i=."1 ~ :IlIo~"-:"_ ~""""",Iil ~ ".~~--~~r~1

« ',M .i!JIi,r!!' ~",' , ~ ~ .' I

-'a~,~4"";~ ".,~,~

Sf'ir~~{~,1~ :

l"_~ .. , .. .e.ii~li, I

N,'~~ "

~,"?,'~

·M!'~~-H· H' II'

I'l~''_'~' . _.'

- - .' ~ ~

rA5

- ~,.,.,., .. [.~ .

. ~ '. -,

. ,.

..,/V .:;rfti.';5

~,.,!~

- . '. ~ - _, '1

'~1',.~ ... ~1.~~ .. ,'1:3!

~ ~

'@6'$4_:;!., 1,9F~5!.,

t6?Y~2.. ,~ei'!

8S34:'1.-

. " 1-

Id's"_~

~nr:5· ..

I

F1L£ ,~-;( A {;:t).€__---1..f3! V;;:'S, lJ'[tJ )£'5

'r~~ E,5~",

~.iIJ ,-:-, ... ,~ ~~:Ii'

~~;,iA

~,A. ~

,c~ ~r~'lt""''''' Ii '...;;I!Q,~I'I

._ . _I.

'_-

. ~

1t;A~

"1'~'~:., .-,' ,"

. _.... • ~ .: I

_ ,T •

- - _._ " ,

~ J:::Jl£

' '.' . ,iI&~'

. _ lP~_.

~,~oI"""~I""'" •

i~_~'.~'·

.~.h. 'lie (A,,~' .,.., i "'"~ ~Y~~'~ ~If'

~Ac:..,~ L' ,~,~ ,~"r#'

'..#' "

£: ,E!i3 ~ .ll!i; LA -

,~"£-

cur &l)t~a>P' ~e6iNr,

_ ,1Iiil,L V .!It ~~.. ...,

rI·a.'~ -, QJ ~

~' _,EZ .#' II!"!II'~"'-' ,

'_ -!!"~ ~'\\.C._

iA,,~ .. .,

'''". . - -; .- . ___"'-

I I iC...M. .ii. ,~e!i 'D.~.._ Mi'""' ~l iI!~'~, ~'fJ ~~J

J.E;.,~!

,l£ ~ ~ 'ft4W'E ,~r

~'~""-'.""':-'

. - .. '. :: .. __ ' ~'oIIiI'

• _. .. ;'" ;r. I

~I'NJ ~

I, I',~ ,I' 1f!'.iiC..,. ~. ;# I~L~~,INI

,.~ll

_ _ I!l

1S5~~ . 8EjL~DI£

L'~:~~~~ii ~, '

,~~\~ ... ,.....,

, ~A,~

~I~'~'

, .... -, ". I ~,~ 1I~,~'ii;~iI!!ill~~

, ~1 '~~!r!llj11

~E .,l!~

~~~J -'I j

G':li\O\ a6

... ' - ZIt-

H~~,··-·--

, .. '

~liI!

'.

'.

i~~11

~'V6; us. ~

\Ls,

1I.ii"'U'N~'I!·

.'\ ~ __ ,11:1 ~ 1;iC" I~~'~~~l

.f!' ... ,rl '~'-".,~",-~'_il'r!ll

,.#" j' ~ ;1&, !!ii..~.r' ~ .4 ......... II, !~l ~'l ~I··v.'·~ ~l P~

... ~ Qlpjl ESf',~ ,Wu,~,

OJ

~, ILJ"""__ II II' CJIiIi..,,;C_

~~, '!Ii~'

,EN" U~ to'

J'"'J'~ ~ 1'~,~ra..~

.f , or .4" ........ __ -~_ ......... '''It.tl

£: ,~-~, '-""~'~I-

jIi;.- ~

I~ IA. ~~I"" .. - .. ' .. ' ... ' - ····.j-·I

¥~~1;t~.

,~~II/

..

atE-$!, _ sr: ~~'''~~ ,"1'

[.-G··'~liil~

~~'~, ~,!,

QJ\,.IA,~. ~ ,~~

GlUr.I \t:.. ~ ~

~·lA,'~,.

~~------------.

.-'~~~.' ','" '~FI~

N:V'I'f .. ','" .. ", , l" I.:" II -. .

_',,_ • _ ._ ~._- .::_- ..__:_ • :.___ "J

EE.L'~,~

~-'-" .. '-

Jl.:.~ ..... 'I.,....,,'~~ ,~4 "', ',' ,- - '.

,U! I~_'_[~l ~.'. :_" ••.... '-

~ T:I!tt.i,,~,~ 'Q! ,(...cJN'· "

~}N! .- l·¥.~ _' III!

:r. r ~..._ ..r-J~~~ ~, .. '!IJ""!ii

q ,L, "~N:~'J

_,.i

. -, - ~.,

~~,.-,."".u...

I .'. '. •

_ _ ,1 _

.IO!~J

aJ &:S, ,@t.rO ~

.£ '.,,-c:rJL Er..lA,

'~l '\i.. '~~esr

'FU'\-Ji§;,~, I

,J!Eft'zis

-~

,N~,

'w:_ •. :, Mi'-"';f'"

. - . .._-

" ,

~ S

.IE.

l,iI' ., '.",'~ , - -

'N"-'-~- '

'. ." - .. ,_ ..

~ I.A.

A~,

~i~~u

NE" :;cis '8\.-"5 ~l ~',~

'~'

. ,

',' I jij!i!'~

:¥~G~'

tt."!';. A-t'St4"~,-,,~,,-,,, "

• • '.' .~. J •

j - r- '_ (_ .. _. _,' '. _. . . .. ~ •. , ,~, ljiti I~

~ 'ESf:' -,. . - .'. ..- I

- .. ~ )I!

I .• I J -'." .• '

. - .. Jillj

~N~~~~Jr-------------~~----------~;;;;;;~;;;;::;rI=,~=.~ .. =~.~=-=-"=c,=,,=~,~=,_i'::::::~

..... ·· .. b~1

~ Wtifli:Fl ,~l!jl,jl

1M
ItIiliI e- ~
0- C 9lo
r3J I ~~
II: Ii< ...
t,.
Cil ,i;O
~ ..
Iii; Ii (\f\ \)L).

11':..' ~, ~

.. iI ,f}JJ_ i!j, • "I-:~i:~=_'i

'~'CbC11 ~ ~ CD 1r:;;:~~IIiIIIItt~

~4~

lIE" ~. i _ ... '

• ," •.• ' ...• I

,~ I 1-.- __ •• ~1~1!!!1

- -- - - "

( ....

...

lY»,

I~

- - - ~ hIE.R.,- lE.,"

~Ji- .. _ .. :

~-"., --'. _. _- _

~~

.- -

. ..-J. __ I •

!c:JI.), r £'!;(~ 4!£ QL\E ~'V€'f \~K

n'EIi'.:!' 'illii.~, ".:t. ~~~~

.

~' ..

... oI .. r_. - II • ~·.IP.I .""~

I •• --- 'I .... I_.··~ I

rii ,jr '"!II! III II ,~... ....

~..,. - I ••

~rl ~'-''"'"~~'iI'rllio.''~~' A _;~,~~, I~ ~I!JI i~ ·"-.~l~j"~

tE,. 1~j_P -: ~

:cE5+c""'A'!loSO ~.~ ..

~ ~ ....... .......r.

CX\& 'ii c., ~ ~'IWI ~ llE.. '0 vS

~~. xe:-~ ~~- '.

iii·· .". :. , :: ' .' .... I," i,". ,. _.-. .....'. .

II· ' _ .. _ _ _ . II . ~ I ;I!''¥L - ._. . '._.1

,'"" ~ ..

A , ........ _, .:::- _, ".--::." _~.

~ r--~_ _ . !II'~'_

I

V- '\_N6 e~'YEII. J)!f ~~ tlH£,

,~ s[',p Alt eJil

l\h-SL:;~'- -.',- ..... -_ .-

.•. , .' .~. .-' ..... r= .. ---., .' - . .' '_.'

__ , I • _ • '.'

/.E... ~'R ;~ IJ!:>JE.. - ~ ~ M:&~' ,Dfr5i6 m\5, SNvtl>r

L~g~~.

- '"" 1,-111 ... , ,I' ~

,~iiiIIi ~'" l~iI!,11

I

I ;oi!!ij' ,

.. '!D'~ il :/' I!II~~~

~

.t ... _,"".~ii''''~'

'~ll

!~~

A~".iI"l'#'_S ~ . -, .

~1f!_:L'~ ii:J~'r

,4A,"--, l_'" ,(A~'~,~,

I. iil7'" ,.,"',-,'........,r'"

~'!J'I~~1

\ .
'i .. .
J
....... " ~, ,,'
~
Ii< ' ..
~
,r.'t;,. r.
~
I !.~ /

. -

_r iM' ..

'.

',,- ,11\'. ,cr.5:3& '~~I ']lEf "K 'bSJI !!'

"' . - II

~~"~1Ii1

I~I-!~j'~ ~~I:JJ.j f'J Em]

~'\l-:A'.

I '. ", •. ~.

B-·-\BhI~' .; ... :".~;....,:

" " . .,.

, . - III!

,lEi'I,,,i

"~I

lA '~",e, ''1'"'A, ~\vS, ,EFt i~ tIOI<r~ ,ACIFl5 EIi~, '~! ZI;¥l/, ,"'

Ni"DS,~

'Iii'~.ii_,_'

A~'i

. ~ - - .. ._;~'

~,~, A~ o.i'~I!

,_ .... ,~ ~,AL,_ ....... .IiIIi.. :"" • .,....,... '" ,""".1Il

~-'i..~~-" ,.,. ~~~

~ .r!BI .... iJ - .- ,-.~.

~ _." .. ' :.~:.I ~

,.., ,t!Bli!;, ,ti~ j '~lZ,,~~

,~-,~

ftX,,~ -<£ ~IIR

,OJ AiQF ~

Qif-' - -

Gii..,oiiCi..~r:. II;~~

'~"-II

. '. .' I

. _.".. .' ~

... , ..... _~ .. ,u

~. ~, ....

~ ~,

- I

1 '$i'Y)-'I&.

I

· ~ I!Sr'\AV.~LIIIfl("·_

- - -~'I!,

1'!'~i~'iII_.II.lE" - .' ~ i~ ,;.0'11 ~ f"~lli

.'·~I .. ~ J', .... ,_ ..... :._,

~I~ I. -~ •• _l

"" '0!1 ..
~ ~ ,~
~ ,p ~
- . .,.
1-:- I '"' III
!!
III .. 'i!J
',I ...,..,
!!>. "
II ifil
,., .
r ••
.. .r! ..
....
, ;1 •
. ., .. -
.....
.111- >§!!
oi!!I'~,; &
"']:111 ._
~ oil' OJ
III ~
I' I!ij
...
' ..
;;
,",
.ill I "'-_; .... 11 ,;iC.., I

ljjl""'·l~.~

...

-b"L'~1 ,AYJ\.I€~~

1b,- 'N II~-", -,

'. ~""

~~ &~lO~~ I

• I

~~~I NI~ ~1":-'-Ll'~'ikI I~ND. m'~ """",,-'_ ~~ ~~y~.~.

I.]

1"6

, .. '.

"

~ ~ i'fIIf .... »<

~',"",,-LIt-~~-S' ft;;rit',,, 7¥r.M-a»?E J£ ,SV5~ r;s.

~L~ s:r~ .. !, ..

..i.I!" .. _"~ .~ .... ~j .'! ~'·!!!Iiil~~

£t:A, .l.J::j, ,MN ~I

(

I

("'.

'"'

I

. ,

•• '.
, " ~
br •
- , C-,f!Z: Soleiil

Em cydo :ikjlle Anarcbique d-,- '0 rndel Ide 'I--ry VO:llme ': I'lime : OS'lliIel1"allitS

'",ill II"" '1I1'""'t~ "

'.0, Ulnile 'Ide~_: 01 "5, __ a~ ~"

.,C'!oF-1die£'JinaltieUf M:oul'ielJ

G!llam,!:5, de 'Troy 1 t:OMe

j'eu d~'Ave rntUre5, die La mi'fe llIst iet, du Mo ' del de no, t;D\"ecD~'

-nleu5,t: del no,' S 'tom as [palliUcS

La"f' lust-: IS ilDiles. l' temes pa rus

1J.e. ~li!Ia]'1lt d ~ Exca Ii bl!U' IOeSSfi11 de' ,HObJeh

CO-lrensl,rio die Me~an;n II palrt-lr du li"gmlf S ,5 tomes paru!1

lle CD' ex drliDpa SI Dmssin de Pe'I'et'

- - - - -

Les Co' "_ ue~-,-nts, de 'Trar Dies'S;n de 'To'ta

, ~'ome' pij!f'itJI

_:Ibdlrs;

,DeBi" del IVaral,ndai ~ tOlFrne lpa ru

ILles, f'eux: led .IAskie~[1 IDessinl del MDurier 1 w mes, pa f1L1S

II....... I:Dr8U Id" 0 1Gj111e.

~ IF ' lli""---

Df!fJin de PeJler 5 t,gmes parus

Le. Je, dl1,Aven' :ll.IIlll'eS del l.a'I'tIf:~'u,t elt Idu I, and:e de Troy

1(10,11 ectirf

IllJeo iJOO81l1

De~:_jnl de' Carrere

m~sdnariDI de NI(;'O,foff a pa1rtir db' tome "5' 111 torn es parus

LIs Maillres, tCarmgraph e,51 Df!5"-sin de G/iiudet

6 'tD nu!s, Iflii rus

Morea

,O'e.uin €lei ,labrosse'

If'o=~c-eflario de tatSI ;il,pattir du M,me' 3 51 tom es lpaliu S

[Les Naulfr:ages, Idr.Ytihaq CeS!Jn' de Floch

15, tlDlm es ,alfus,

llindo.r1i'.1 Fakiir dUI Bengah!, Des,;n Ir/.e Curdl R'/del

11 t:cnrme' patru

Tml[ls del lifioy fJersin 0' MOlutier " [0. f'Omes pa rus

In,", T~JMlU',~n W'C lI[g~ 1"1 __:__ _ 1I!r

[lei, AiJes du Phaeton lJeJ:si'n' de Fin (il

~ temes p~'!!jiil'i I ,

3' , ~'!.i~~ WI I.

Kras ~-I--:- nrl,ll1r:5

C;o-de,g"ina'teUfI ,DIl:Jftlolj' B,ialin;Q I Floch , lome pa,1l1U

11 _, 1L.;IIViOiIRE 'CU MAGO'HAMJOfJH

1:2 ' .. lES 'TOURS DE, MIEIIR,Rl~ON

____ ..1'- . . ~ . _. __ ~ __

11 _, ILE:S PIEfAIUJIRES, SE, 'CA'C:lHENT

POUIR M OU RIIR

'.

'-', -c liiliRO-"-D''UC1IA'N' Ii! "' ·'*I-ILII:'I::"iT'nN ,~''I'',litDQ- iliiN g M· IF,·,' ,-,-, I ,~ " iii I '" J .. ~ l_ lw.l, l'iI!"m;,., '" __ '_

SD1leiil lPii"Gd udlions

1 S!, ,d die: Sb"5iboY!lfg ,83i1'OO Teu Ion - fciranoe

llilllte, I.!_:!!J pillril ~m: ,25 ru e. liton

"I SOl ~ P,iIl rls - Fr CIIrrtt:e

Co.nceptioA et In'f!aln5.a~ionl gr,aJphi q,U,J : StiIiJdio ~SDlei I

lLettr,ii!rge' :: IGuy [Mathias

Of ~-~t I~:ii!ill DelOembre 20011 ,~ ISBIN :: '9118 ~2 -]:0200 ~03~ ~51 Premiere ,idlJonl

Taus' Id~olb;' d!eh';-aduaion, d~ada'pifa'rmn

,.n de ,~~duaion miCMm~illt ~j,~5 ,pour' ow pats ..