Vous êtes sur la page 1sur 15

Stabat Mater

G.Pierluigi da Palestrina ( 1525-1594 )

Soprano & 22 23 ˙ ˙ ˙ œ ˙ œ b˙ ˙ ∑ ∑. Ó Œ œ
Sta - bat Ma - ter do - lo - ro - sa dum

Alto & 22 23 ˙ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙ ∑ ∑. Ó Œ œ
Sta - bat Ma - ter do - lo - ro - sa dum
˙ œ ˙ œ ˙. Œ œ
Tenor V 22 23 #˙ ˙ #œ ∑ ∑. Ó
Coro 1 Sta - bat Ma - ter do - lo - ro - sa dum

?2 3 ˙ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙
∑ ∑. Ó Œ
œ
Bass 2 2
Sta - bat Ma - ter do - lo - ro - sa dum

Soprano & 22 23 ∑ ∑. ∑ ˙ ˙ ˙ œ ˙ œ b˙ ˙
Jux - ta cru - cem la - cry - mo - sa

Alto & 22 23 ∑ ∑. ∑ ˙ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙
Jux - ta cru - cem la - cry - mo - sa
˙ œ ˙ œ ˙.
V 22 23
Tenor ∑ ∑. ∑ #˙ ˙ #œ
Coro 2 Jux - ta cru - cem la - cry - mo - sa

Bass
? 22 23 ∑ ∑. ∑
˙ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙

Jux - ta cru - cem la - cry - mo - sa

Copyright © 2000 by the Choral Public Domain Library (http://www.cpdl.org)


Edition may be freely distributed, duplicated, performed, or recorded.
7
œ œ œ œ œ ˙ ˙ Ó ∑ ∑ ∑
& #œ
pen - de - bat fi - li - us,

&œ œ œ œ œ œ Ó ∑ ∑ ∑
˙ ˙
pen - de - bat fi - li - us,
œ œ œ œ œ. œ
J œ œ
V ˙ Ó ∑ ∑ ∑
pen - de - bat fi - - - li - us,

?œ œ
œ œ œ œ ˙ ˙
Ó ∑ ∑ ∑
pen - de - bat fi - li - us,

∑ ∑ Œ #˙ œ œ. œ œ œ w w
& J
cu - jus a - ni -ma ge - men - - - tem,
j
& ∑ ∑ Œ ˙ œ œ. œ œ œ bw œ ˙ œ
cu - jus a - ni -ma ge - men - - tem, con - tri -
˙ œ œ. œ œ œ w œ ˙ œ
V ∑ ∑ Œ J
cu - jus a - ni -ma ge - men - - tem, con - tri -
˙ œ œ. œ œ œ bw ˙
? ∑ ∑ Œ J ˙
cu - jus a - ni -ma ge - men - - - tem,

13
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

V ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ b˙ œ œ œ ˙ œ œ
& ˙ Œ œ œ œ
con - tri - sta - tam et do - len - tem, per trans - i - - - vit
(stan - tem)

& œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ ˙ bœ œ bœ œ œ œ œ
œ œ
sta - tam et do - len - tem, et do - - - len - tem, per trans - i - - - vit
œ
(stan - tem)
œ œ. œ œ œ œ. œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
V J J Ó
sta - tam et do - len - - - - - - tem, per trans -
(stan - tem) ˙ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ ˙ b˙
? Ó œ ˙
con - - - tri - sta - tam et do - len - tem, per trans - i - - vit
(stan - tem)
18 w ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙ œ
& ∑ ∑ œ
O quam tris - tis et af - fli - cta fu - it
j
& ∑ ∑ œ. œ œ œ œ ˙ œ b˙ œ b˙ œ ˙ œ
O quam tris - tis et af - fli - cta fu - it
˙ ˙ ˙ œ ˙ ˙ œ œ
V ∑ ∑ ˙ œ ˙
O quam tris - tis et af - fli - cta fu - it

? w ˙ ˙ bœ ˙ œ b˙ œ ˙ œ
∑ ∑
O quam tris - tis et af - fli - cta fu - it

˙ ˙ w
& #œ ˙ œ ˙ Ó w ˙ œ ˙ œ
gla - di - us. O quam tris - tis et af - fli - cta

Ó w ˙ j
& ˙ ˙ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ œ. œ ˙
gla - di - us. O quam tris - tis et af - fli - cta
œ œ œ œ #˙ w œ ˙ œ
V Ó b˙ . œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙
i - vit gla - di - us. O quam tris - tis et af - fli - cta

? ˙ ˙ ˙ Ó w ˙ ˙ w
bœ ˙ œ b˙
gla - di - us. O quam tris - tis et af - fli - cta

24
œ. œ œ œ ˙ #œ ˙ œ œ bœ œ . œ ˙ Ó Ó Œ ˙ œ ˙ ˙ Ó
& J J
il - la be - ne - di - cta ma - ter u - ni - ge - ni - ti! et do - le - bat,
j
& œ. œ œ œ
J
b˙ œ ˙ œ œ œ œ. œ ˙ Ó Ó Œ ˙ œ ˙ ˙ Ó
il - la be - ne - di - cta ma - ter u - ni - ge - ni - ti! et do - le - bat,
œ. œ œ #œ ˙ œ n˙ œ œ œ œ. œ ˙ ˙ œ ˙ ˙
V J Ó Ó Œ Ó
il - la be - ne - di - cta ma - ter u - ni - ge - ni - ti! et do - le - bat,


. œ œ œ ˙ œ ˙ bœ œ œ œ. œ ˙ ˙ œ ˙ ˙
J J Ó Ó Œ Ó
il - la be - ne - di - cta ma - ter u - ni - ge - ni - ti! et do - le - bat,

& ∑ ∑. ∑ Œ ˙ œ ˙ ˙ Ó Ó Œ ˙ œ
Quae moe - re - bat et tre -
(pi - a

& ∑ ∑. ∑ Œ ˙ bœ ˙ ˙ Ó Ó Œ ˙ œ
Quae moe - re - bat et tre -

Œ ˙
œ ˙ ˙
(pi - a
œ
V ∑ ∑. ∑ Ó Ó Œ ˙
Quae moe - re - bat et tre -
(pi - a
? ∑ ∑. ∑ Œ ˙ œ ˙ ˙ Ó Ó Œ ˙ œ
Quae moe - re - bat et tre -
(pi - a

3
30
Œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙ œ. œ œ œ ˙
& Ó J Œ ˙ œ
cum vi - de - bat na - ti poe - nas in - - cly - ti. Quis est
(dum)
œ ˙ j ˙
& Ó Œ ˙ œ ˙ œ œ. œ ˙ œ ˙ #œ ˙ Œ œ
cum vi - de - bat na - ti poe - - - nas in - cly - ti. Quis est
œ œ ˙ œ œ. œ ˙ œ
Œ #˙ #˙
(dum)
œ. ˙ œ
V Ó J œ œ ˙
J
Œ
cum vi - de - bat na - ti poe - - - - nas in - cly - ti. Quis est
˙ ˙
œ œ ˙ œ ˙ ˙ ˙
(dum)
?Ó Œ ˙. œ ˙ Œ œ
cum vi - de - bat na - ti poe - nas in - cly - ti. Quis est
(dum)

Œ ˙ œ ˙ ˙ Œ ˙ œ. œ ˙
& ˙ ˙ Ó Ó œ J Ó
ma - bat na - ti poe - nas in - cly - ti.
ma - ter)
Ó Ó Œ ˙ œ œ œ. j j Ó
& ˙ #˙ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
ma - bat na - ti poe - nas in - cly - ti.
ma - ter)

V ˙ ˙ Ó Ó Œ ˙ œ
˙. œ ˙ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
ma - bat na - ti poe - nas in - cly - ti.
ma - ter)
?˙ ˙ Ó Ó Œ ˙ œ œ. œ ˙ œ œ Ó
J ˙ w
ma - bat na - ti poe - - - nas in - cly - ti.
ma - ter)

35
œ ˙ œ œ. œ œ œ Ó œ #œ œ œ
&˙ J ∑. Ó Œ #œ
ho - mo qui non fle - ret, in tan - to sup - pli -

&˙ œ ˙ œ ˙ ˙ Ó ∑. Ó Œ œ ˙ œ œ
ho - mo qui non fle - ret, in tan - to sup -
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
Vœ œ œ œ J Ó ∑. Ó Œ œ
ho - - - mo qui non fle - ret, in tan - to sup - pli -
˙ œ œ œ œ
?˙ œ ˙ #œ ˙ Ó ∑. Ó Œ œ
ho - mo qui non fle - ret, in tan - to sup - pli -

˙ œ ˙ œ ˙ ˙
& ∑. Ó Œ ˙ œ ∑
Chri - sti ma - trem si vi - de - ret

& ∑. Ó Œ ˙ œ ˙ œ ˙ ∑
œ ˙ #˙
Chri - sti ma - trem si vi - de - ret
œ œ ˙ ˙
V ∑. Ó Œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ∑
Chri - sti ma - - trem si vi - de - ret

Œ ˙
? ∑. œ ˙ œ ˙ ˙
Ó #œ ˙ ∑
Chri - sti ma - trem si vi - de - ret
40
œ œ ˙ œ ˙ Ó ∑ ∑ Œ ˙ œ ˙
& œ bœ
ci - o? pi - am ma - ter con -

& ˙. œ ˙ Ó ∑ ∑ Œ ˙ œ ˙ œ œ
pli - - - ci - o? pi - am ma - ter con -
œ œ œ œœœ œ ˙ ˙ œ ˙ œ œ
V Ó ∑ ∑ Œ
ci - o? pi - am ma - ter con -

?œ œ ˙
˙ Ó ∑ ∑ Œ ˙ œ ˙ œ bœ
ci - o? pi - am ma - ter con -

∑ Œ ˙ œ ˙ œ œ œ
& œ b˙ ˙ Ó ∑
Quis non po - set con - tri - sta - ri,

& ∑ Œ ˙ œ b˙ œ œ œ ˙ ˙ Ó ∑
œ
Quis non po - set con - tri - sta - ri,
˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
V ∑ Œ Ó ∑
Quis non po - set con - tri - sta - ri,

? ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙
∑ Œ Ó ∑
Quis non po - set con - tri - sta - ri,

46
& œ œ ˙ ˙ Ó ∑ Œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ Ó Ó
tem - pla - ri pro pec - ca - tis su - ae gen - tis

& œ œ ˙ ˙ Ó ∑ Œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ Ó Ó
tem - pla - ri pro pec - ca - tis su - ae gen - tis

œ œ. œœœ ˙ Ó ∑ Œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ Ó Ó
V
tem - pla - - ri pro pec - ca - tis su - ae gen - tis

Œ œ œ ˙
? œ œ ˙ ˙ œ œ œ ˙ ˙
Ó ∑ Ó Ó
tem - pla - ri pro pec - ca - tis su - ae gen - tis

j
& ∑ Œ œ ˙ œ œ œ. œ ˙ Ó Ó ∑ Œ œ œ ˙ ˙
do - len - te cum fi - li - o? vi - dit Je - sum

& ∑ Œ œ b˙ œ œ œ. j Ó Ó ∑ Œ œ œ ˙ ˙
œ #˙
do - len - te cum fi - li - o? vi - dit Je - sum
œ #˙
Œ œ ˙
œ œ œ #œ ˙ ˙
V ∑ Ó Ó ∑ Œ œ
do - len - te cum fi - li - o? vi - dit Je - sum
b˙ ˙ ˙
? ∑ Œ œ œ œ œ. œ ˙
J Ó Ó ∑ Œ œ œ
do - len - te cum fi - li - o? vi - dit Je - sum
52
œ œ œ œ w
& ∑. ∑. ∑ Œ #˙ œ
Vi - dit su - um dul - cem na - - -
j
& ∑. ∑. ∑ Œ ˙ œ œ. œ œ œ w
Vi - dit su - um dul - cem na - - -
œ œ #w
V ∑. ∑. ∑ Œ ˙ œ œ œ
Vi - dit su - um dul - cem na - - -
˙ œ œ œ œ #œ w
? ∑. ∑. ∑ Œ
Vi - dit su - um dul - cem na - - -

œ œ w œ ˙ œ ˙ Ó ∑ Œ ˙ œ
& #œ ˙ œ ˙
in tor- men - tis, et fla - gel - lis sub - di - tum mo - ri -

& œ œ bw œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ ˙
Ó ∑ Œ ˙ œ
in tor - men - tis, et fla - gel - lis sub - di - tum mo - ri -
œ œ nw œ ˙ œ œ œ
V œ œ ˙ #˙ Ó ∑ Œ ˙ œ
in tor - men - tis, et fla - gel - lis sub - di - tum mo - ri -
œ œ bw œ ˙ œ œ œ ˙
? œ œ ˙ Ó ∑ Œ ˙ œ
in tor - men - tis, et fla - gel - lis sub - di - tum mo - ri -

58
˙ œ œ ˙
& ˙ Ó ∑ Œ ˙ ˙ Œ ˙ Ó
tum, dum e - mi - sit spi - ri - tum,

& ˙ Ó ∑ Œ ˙ œ ˙ ˙ Œ ˙ œ œ. œœ˙
tum, dum e - mi - sit spi - ri - tum,
˙ ˙ œ ˙ ˙ ˙ œ
V Ó ∑ Œ Œ œ œ œ œ œ œ
tum, dum e - mi - sit spi - ri - tum, spi - - -
˙ œ ˙ œ ˙
? ˙ Ó ∑ Œ ˙ ˙ Œ Ó
tum, dum e - mi - sit spi - ri - tum,

˙ œ ˙ ˙ ˙ œ
& ˙. œ œ œ ˙ w Œ Œ
en - tem de - so - la - tum, dum e - mi - sit spi - ri -

& ˙. œ œ.
j
œ ˙ w Œ
˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ
J
en - tem de - so - la - tum, dum e - mi - sit spi - - - - -
.
V ˙ œ œ ˙ w Œ ˙ œ ˙ ˙ ˙. œ
œ
en - tem de - so - la - tum, dum e - mi - sit spi - - - ri -

? ˙. œ œ #œ ˙ Œ ˙ œ ˙ ˙ ˙. œ
w
en - tem de - so - la - tum, dum e - mi - sit spi - - - ri -
64
#w 3
& ˙. œ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
spi - - - - ri - tum.

3
& Œ ˙ œ w 4 ∑ ∑ ∑ ∑
spi - ri - tum.
œ œœœ 34
V œ œ œ w ∑ ∑ ∑ ∑
ri - tum.

? ˙. œ 3 ∑ ∑ ∑ ∑
w 4
spi - - - - ri - tum.

w w 34 ˙ œ ˙ œ ˙ œ
& #˙ œ
tum. E - ja ma - ter fons a - mo - ris

3
& œ #œ œ œ œ w 4 #˙ œ ˙ nœ ˙ œ ˙ œ
ri - tum. E - ja ma - ter fons a - mo - ris
œ. œ #w 3 ˙ œ ˙ œ ˙ œ
V ˙ J 4 ˙ œ
tum, spi - ri - tum. E - ja ma - ter fons a - mo - ris

? w w 34 ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
tum. E - ja ma - ter fons a - mo - ris

70
˙ œ ˙ œ œ œ œ. œ
& #˙ œ #˙ œ œ œ J
me sen - ti - re vim do - lo - ris fac, ut te - cum lu - ge -

b˙ œ j
& ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ #œ . œ
me sen - ti - re vim do - lo - ris fac, ut te - cum lu - ge -
˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ #œ œ œ
V œ œ. œ
J
me sen - ti - re vim do - lo - ris fac, ut te - cum lu - ge -
˙ œ b˙
? ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ
J
me sen - ti - re vim do - lo - ris fac, ut te - cum lu - ge -

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

V ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

7
76
œ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
am.

& œ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
am.

V #œ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
am.

? œ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
am.

œ. œ œ œ. œ œ œ
& Œ œ œ J œ ˙ #œ œ œ œ œ
J
Fac ut ar - de - at cor me - um in a - man - do Chri - stum De -
j j
& Œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ #œ œ. œ œ œ ˙
Fac ut ar - de - at cor me - um in a - man - do Chri - stum De -

#œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ
V Œ J œ œ J ˙
Fac ut ar - de - at cor me - um in a - man - do Chri - stum De -
œ œ œ. œ œ œ ˙ œ. œ œ
? Œ J œ œ œ J œ ˙
Fac ut ar - de - at cor me - um in a - man - do Chri - stum De -

82
∑ ∑ ∑ ∑ 22 23 ˙ . œ ˙ œ œ
&
San - cta ma - ter, i -

& ∑ ∑ ∑ ∑ 22 3 .
2 ˙ œ ˙ ˙
San - cta ma - ter,

22 3 ˙ œ œ
V ∑ ∑ ∑ ∑ 2 ˙ ˙
San - cta ma - ter, i -
˙ œ œ
? ∑ ∑ ∑ ∑ 22 3 ˙ ˙
2
San - cta ma - ter, i -

œ œ œ œ ˙ ˙ #œ ˙ 22 23 ˙ . ˙ ˙
& Œ œ
um ut si - bi com - pla - ce - am! San - cta ma - ter,

œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ 22 3 ˙ .
& #œ 2 œ ˙ œ œ
um ut si - bi com - pla - ce - am! San - cta ma - ter, i -

œ œ œ œ œ. œ #˙ 22 3 ˙ . œ
V œ #œ #œ .
J J Œ 2 ˙ œ œ
um ut si - bi com - pla - ce - am! San - cta ma - ter, i -
œ œ. œ #œ œ œ œ
? œ œ J ˙ Œ 22 3 ˙ . œ ˙
œ œ
2
um ut si - bi pla - ce - am! San - cta ma - ter, i -
œ œ ˙ œ ˙
88
& œ ˙ œ œ œ œ ˙ w ∑.
stud a - gas, cru - ci - fi - xi fi - ge pla - gas

&œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ w ∑.
stud a - gas, cru - ci - fi - xi fi - ge pla - gas
œ œ ˙
V œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ w ∑.
stud a - gas, cru - ci - fi - xi fi - ge pla - gas
œ œ ˙ ˙ œ œ œ
? œ ˙ œ œ ˙ w ∑.
stud a - gas, cru - ci - fi - xi fi - ge pla - gas

œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ
& Ó ∑ ∑ Ó œ œ œ œ
i - stud a - gas, cor di me - o

&œ œ ˙ ˙ Ó ∑ ∑ ∑ Œ ˙ œ. œœ
œ
i - stud a - gas, cor di me -
˙ ˙ œ ˙ œ œ œ œ
Vœ œ ˙ Ó ∑ ∑ Œ œ. J
i - stud a - gas, cor di me - o
˙ œ ˙ œ
?œ œ ˙ ˙ Ó ∑ ∑ ∑
i - stud a - gas, cor di me - o

94
∑ Ó Œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ Œ œ œ ˙ œ
&
Tu - i na - ti vul - ne - ra - ti, tam di - gna - ti

& ∑ Ó ˙ œ ˙ œ œ œ #˙ ˙ œ ˙ œ
˙
Tu - i na - ti vul - ne - ra - ti, tam di - gna - ti

œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ. œ
VÓ Œ Œ œ œ J
Tu - i na - ti vul - ne - ra - ti, tam di - gna - ti pro me pa -
œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ œ ˙ œ
?Ó Œ Œ œ ˙ ˙
Tu - i na - ti vul - ne - ra - ti, tam di - gna - ti pro me

&œ ˙ œ ˙ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
va - li - de.
j Ó ∑ ∑ ∑ ∑
&œ œ œ. œ ˙
o va - li - de.
œ œ œ œ œ ˙
V Ó ∑ ∑ ∑ ∑
va - li - de.
œ
?œ ˙
˙ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
va - li - de.

9
100
& œ œ ˙ #œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ #œ ˙ Ó ∑ ∑
pro me pa - ti poe - nas me - cum di - - - vi - de.

& œ ˙ ˙ j Ó ∑ ∑
œ ˙ œ #œ ˙ œ. œ ˙
pro me pa - ti poe - nas me - cum di - vi - de.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
V œ œ œ œ œ
J ˙ Ó ∑ ∑
ti poe - nas me- cum di - - - vi - de.

? œ. œ ˙ ˙ ˙ ˙
œ œ œ. œ Ó ∑ ∑
J J ˙
pa - - - ti poe - nas me - cum di - vi - de.

& ∑. ∑ ∑ Œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙
Fac me te - cum pi - e fle -

& ∑. ∑ ∑ Œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ. œœ
Fac me te - cum pi - e fle -

V ∑. ∑ ∑ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ
J
Fac me te - cum pi - e fle - -

? ∑. ∑ ∑ Œ ˙ #œ ˙ œ œ œ œ ˙
Fac me te - cum pi - e fle -

106
˙ œ ˙ ˙ ˙. œ
& ∑ ∑ ∑ Œ
do - nec e - go vi - - - xe -

& ∑ ∑ ∑ Œ ˙ œ ˙ œ œ œ #œ œ œ œ
do - nec e - go vi - - - - xe -
˙ œ œ j œ
V ∑ ∑ ∑ Œ œ. œ œ Œ ˙
do - nec e - go vi - xe -

? ∑ ∑ ∑ Œ ˙ ˙ ˙. œ
œ ˙
do - nec e - go vi - - - xe -

˙ ˙ œ ˙ œ œ œ b˙ Œ œ œ ˙
& ˙ œ ˙ œ œ
re, cru - ci - fi - xo con do - le - re do - nec e - go vi - xe -
j
&œ œ Œ œ œ ˙ œ œ œj œ . œœœ ˙ Œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
re, cru - ci - fi - xo con do - le - - - re do - nec e - go vi - xe -

œ ˙ œ œ œ ˙
Œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ
V˙ Œ œ ˙
re, cru - ci - fi - xo con do - le - re do - nec e - go vi - - - xe -
˙ œ ˙ œ bœ œ œ œ œ œ ˙. œ
?˙ ˙ ˙ Œ œ
re, cru - ci - fi - xo con do - le - re do - nec e - go vi - - - xe -
112
˙ ˙. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ
& Ó Œ
ro. Ju - sta cru - cem te - - - - cum sta - re, et me

& ˙ Ó ˙. œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ Œ œ
ro. Ju - sta cru - cem te - cum sta - re, et

V ˙ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ro.

?˙ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ro.

˙ œ œ œ ˙
& ˙ Ó ˙. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
ro. Ju - sta cru - cem te - - - - cum sta - re, et me ti -

& ˙ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ro.
˙
V
˙ Ó ˙. œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
ro. Ju - sta cru - cem te - - - - cum sta - re,

?˙ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ro.

œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
118
˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ˙ œ
&
ti - bi so - ci - a - re in plan - cta de - - - si - de - ro. Vir - go

&œ œ œ œ œ bœ ˙ ˙ Œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ #œ ˙ Œ #˙ œ
me ti - bi so - ci - a - re in plan - cta de - si - - - de - ro. Vir - go

V ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑.

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑.

œ œ œ œ. œ œ œ. Œ ˙ œ
&˙ œ œ
J
œ œ œ œ œ ˙ œ
J œ œ

bi so - ci - a - re in plan - cta de - si - - - de - ro. Vir - go

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑.

˙ ˙ ˙ œ. œ
V ∑ ∑ Ó ˙ J ˙ Œ ˙ œ
in plan - cta de - si - de - ro. Vir - go

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑.

11
124
œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œ . bœ œ œ ˙ ˙ j
& œ. J œ œ J
bœ . œ œ œ
vir - gi-num prae - cia - ra, mi - hi jam non sis a - ma - ra fac me te - cum plan - ge -

& œ œ œ œ ˙ œ b˙ œ œ œ œ œ b˙ w Œ œ ˙ bœ œ œ œ˙ œ
vir - gi - num prae - cia - ra, mi - hi jam non sis a - ma - ra fac me te- cum plan - ge -

V ∑ ∑. ∑ ∑. ∑. ∑

? ∑ ∑. ∑ ∑. ∑. ∑

œ. œ œ œ ˙ bœ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ w ˙ ˙ œ. œ
& J J
vir - gi-num prae - cia - ra, mi - hi jam non sis a - ma - ra fac me te - - cum plan - ge -

& ∑ ∑. ∑ ∑. ∑. ∑

˙ œ œ. œ ˙
V œ . œJ œ œ ˙ œ J œ œ b˙ ˙ ˙ ˙ b˙ ˙ œ. œ
J
vir - gi-num prae - cia - ra, mi - hi jam non sis a - ma - ra fac me te - cum plan - ge -

? ∑ ∑. ∑ ∑. ∑. ∑

130
Ó ˙. œ ˙ œ ˙ #˙ ∑. ∑.
&˙ œ ˙
re. Fac ut por - tem Chri - sti mor - tem

&˙ Ó ˙ ˙ Ó Ó ˙ œ ˙ œ
˙. œ œ œ œ ˙ œ ˙
re. Fac ut por-tem Chri - sti mor - tem pas - si - o - nis

V ˙ ˙ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ w ˙ œ œ œ. œ
J
Fac ut por - tem Chri - sti mor - tem pas - si - o - - - nis fac con sor -
˙ ˙ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ ˙ œ œ œ w
? ˙ œ
Fac ut por - tem Chri - sti mor - tem pas - si - o - nis fac con sor - - -

˙. œ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙
&˙ Ó ∑. ∑.
re. Fac ut por - tem Chri - sti mor - tem

& ∑ ˙. œ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙ ∑. ∑.
Fac ut por - tem Chri - sti mor - tem

Ó ˙. œ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙ N˙ œ ˙ œ œ œ w

re. Fac ut por - tem Chri - sti mor - tem pas - si - o - nis fac con sor - - -
˙
œ ˙
? ∑ ˙. œ œ ˙ ∑. ∑.
˙
Fac ut por - tem Chri - sti mor - tem
œ ˙
136
& ∑ ∑ ∑. Œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
Fac me pla - gis vul - ne - ra - ri cru - cem

& œ œ ˙ œ œ ˙ Ó ∑. ∑.
œ œ ˙. œ ˙
fac con sor - tem, et pla - gas re - co - le - re.
œœ˙ œ œ œ œ. j ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙
V Œ œ ˙ œ ˙ Œ ˙ œ œ
tem, et pla - gas re - co - le- re. Fac me pla - gis vul - ne - ra - ri cru - cem

? ˙ ˙ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙
Ó Ó ∑. ∑.
tem, et pla - gas re - co - le - re.

& ∑ ∑ ∑. Œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
Fac me pla - gis vul - ne - ra - ri cru - cem

& ∑ ∑ ∑. ∑ ∑. Ó Œ ˙ œ
cru - cem

œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ ˙
V ˙ Œ œ Ó ∑. ∑.
tem, et pla - gas re - co - le - re.

? ∑ ∑ ∑. ∑ ∑. ∑.

142
œ ˙ œ œ ˙ œ j
& ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ. œ ˙ Ó Ó ∑
fac i - ne - bri - a - ri et cru - o - re fi - li - i.

& ∑. ∑. ∑ ∑ ∑. ∑

œ b˙ œ w ˙ œ. œ ˙
V ˙ ˙ œ ˙ œ J Ó Ó ∑
fac i - ne - bri - a - ri et cru - o - - - re fi - li - i.

? ∑. ∑. ∑ ∑ ∑. ∑

œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙
& ˙
˙ ˙ #œ œ œ #œ ˙
fac i - ne - bri - a - ri et cru - o - re fi - - - li - i. In - flam-ma - tus et ac - cen -

& ˙ œ b˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ. j ˙ #œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ
œ œ œ
fac i - ne - bri - a - ri et cru - o - re fi - li - i. In - flam-ma - tus et ac - cen -
˙ œ
V ∑. ∑. ∑ ∑ Œ œ #œ nœ œ ˙

i. In - flam-ma - tus et ac - cen -

? ∑. œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ b˙
Ó Œ ˙ œ ˙ ˙ ˙ J
et cru - o - re fi - li - i. In - flam-ma - tus et ac - cen -
148
& Œ œ Nœ ˙ œ œ #œ ˙ #œ œ ˙ œ ˙ œ œ #œ ˙ œ ˙ ∑.
per te, vir - go, sin de - fen - sus, in di - e ju - - - di - ci - i,

&Œ œ ∑.
œ ˙ œ œ ˙ œ œ #œ ˙ œ œ œ œ w.
per te, vir - go, sin de - fen - sus, in di - e ju - di - ci - i,
œ Nœ ˙ œ. œ
VŒ œ œ œ ˙ œ œ ˙ J œ œ œ œ œ œ œ #˙ ∑.
per te, vir - go, sin de - fen - sus, in di - e ju - di - ci - i,

?Œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ nœ œ œ œ
œ ˙ ˙ ∑.
˙
per te, vir - go, sin de - fen - sus, in di - e ju - di - ci - i,

˙ œ ˙ œ œ
&# ˙ Ó Ó ∑ ∑ ∑ Ó Ó
sus Fac me cru - ce cu -

Ó Ó ∑ ∑ ∑ Ó Ó Œ œ j
&˙ œ œ œ. œ œ œ
sus Fac me cru - ce
˙ ˙ œ ˙ œ
V Ó Ó ∑ ∑ ∑ ∑.
sus Fac me cru - ce
˙ #œ œ bœ
?˙ Ó Ó ∑ ∑ ∑ Ó Ó ˙ œ
sus Fac me cru - ce cu - sto -

154
˙ œ ˙ œ ˙ #œ ˙ œ Œ œ œ ˙ nœ ˙ œ ˙
& Ó œ œ Ó
mor - te Chri - sti pre - mu - ni - ri, con - fo - ve - ri gra - ti - a.
j
& Ó Œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙. œ ˙ Ó
mor - te Chri - sti pre - mu - ni - ri, con - fo - ve - ri gra - ti - a.
˙ œ ˙ œ œ œ œ œ j
V ∑ Œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ Ó
mor - te Chri - sti pre - mu - ni - ri, con - fo - ve - ri gra - ti - a.
˙ ˙ #œ œ bœ ˙ ˙
? Ó œ Œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ
J ˙ Ó
mor - te Chri - sti pre - mu - ni - ri, con - fo - ve - ri gra - ti - a.

& #œ ˙ œ ˙ Ó Ó Ó Œ œ #œ œ œ ˙ œ œ œ˙ œ œ ˙ œ
sto - di - - ri, con - fo - ve - ri gra - - - ti - a. Quan - do

Ó Ó Ó Œ œ œ œ j ˙ œ
& œ œ ˙ ˙ œ œ. œ œ ˙ ˙ œ
cu - sto - di - ri, con - fo - ve - ri gra - ti - a. Quan - do
œ œ ˙ œ œ œœ œ œ
œ ˙
œ
V
˙ Ó Ó Ó Œ œ œ œ œ ˙

cu - sto - di - ri, con - fo - ve - ri gra - - - ti - a. Quan - do


œ œ œ œ œ ˙
? ˙ ˙
∑. Ó Œ œ œ w Œ œ
di - ri, con - fo - ve - ri gra - ti - a. a. Quan - do
160
& ∑. Ó Œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙ ∑. ∑
Fac ut a - ni - mae do - ne - tur

j
& ∑. Ó Œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ. œ œ œ ˙
Ó Ó ∑
œ
Fac ut a - ni - mae do - ne - - - tur

V ∑. Ó Œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ. œ œ œ œ ˙ Ó Ó ∑
J
Fac ut a - ni - mae do - ne - - - tur

? ∑. Ó Œ ˙ œ ˙ œ ˙
œ
œ. œ œ œ
œ
˙ Ó Ó ∑
J
Fac ut a - ni - mae do - ne - - - tur

œ
& ˙ œ #˙ ˙ ˙ Ó ∑. Œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ˙ #œ
cor - pus mo - ri - e - tur, pa - ra - di - si glo - ri - a, glo - - - ri -

& ˙ #œ ˙ œ ˙ Ó ∑. ∑ œ. œ œ œ œ
˙ J œ w.
cor - pus mo - ri - e - tur, pa - ra-di - si glo - ri - a,
˙ œ ˙ #œ ˙
V ˙ Ó ∑. ∑ Œ ˙ œ œ. œ
J œ œ œ œ
cor - pus mo - ri - e - tur, pa - ra - di - - - si glo - ri -

? ˙ ˙ œ œ #œ
œ ˙ œ ˙ ˙ Ó ∑. ∑ Œ ˙ ˙
cor - pus mo - ri - e - tur, pa - ra - di - si glo - ri -

166
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ #œ œ œ œ w w
& Œ
pa - ra - di - si glo - ri - a, glo - - - - - - ri - a.

& ∑ Œ œ œ œ œ œ œ œ w w w
pa - ra - di - si glo - ri - a.
œ. œ œ œ œ œ ˙ ˙. œ w w
V ∑ J
pa - - - ra - di - si glo - - - - - ri - a.

? ∑ Œ ˙ œ œ #œ ˙ w w
˙ ˙
pa - ra - di - si glo - - - - ri - a.

œ ˙ Ó Ó œ. œ œ œ j
& œ. J ˙ J œ. œ w w
a, pa - ra - di - si glo - ri - a.
j j
& œ. œ œ
J œ ˙ Ó Œ œ œ œ œ œ ˙ œ #w w
glo - - - ri - a, pa - ra - di - si glo - ri - a.
œ
V ˙ Ó Ó Ó Œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ˙ œ w
a, pa - ra - di - - - - si glo - ri - a.

? œ. œ œ œ œ ˙ Ó œ. œ œ
J œ ˙ ˙ w w
J
a, pa - ra - di - si glo - ri - a.