Vous êtes sur la page 1sur 9

I.

INFORMATIONS GENERALES/FAHALALANA ANKAPOBENY

1. Contact du promoteur ou de la personne en charge de la demande (bien préciser si


différent du promoteur)
Fahalalana ankapobeny momba ny tompon’ny Tetikasa (Apetraka tsara raha misy
fahasamihafana eo amin’ ny tompon’ny Tetikasa)

Nom et prénoms
Adresse exacte Email Téléphone
Anarana sy
Adiresy Mailaka Finday
fanampiny
ANDRIATSIMIAVON 11E00098 andzisannia@gmail.co 0026132435770
A FAHOZIA Manongarivo – m 2
Tsaratanana
Ambilobe 204

2. Nom du porteur de projet/


Anaran’ny Tompon’ny tetikasa ANDRIATSIMIAVONA FAHOZIA
3. Date de naissance
Daty naterahana 16 Avril 1986
4. Sexe/Lahy sa Vavy Femme
Situation matrimoniale : Célibataire
Manambady sa tsia 
5. Situation familiale/Fiankohonana
Nombre d’enfants : 2
Isan’ny zaza
Commercial
6. Profession actuelle
Depuis :
Asa atao ankehitriny
Nanomboka ny :
7. Niveau d’éducation
Fari-pahaizana Terminal
8. Si entreprise existante
Raha orinasa efa mitsangana Oui
-Nom de l’entreprise
Anaran’ny orinasa ETS Annia
Informelle 
Tsy ara-dalàna
Formelle : Entreprise Individuelle [X] ; EURL [] ; SARL
-Type d’entreprise 
[] ;
Karazany
Ara-dalàna :olona iray[]olona iray[]olona maromaro[]
Autre :
Hafa
-Année de création
Taona niorenany  2018
Emplois permanents : 0 dont x formel
-Nombre d’emplois actuels Mpiasaraikitra : xx ary xx ny ara-dalàna
Isan’ny mpiasa ankehitriny Emplois saisonniers/temporaires : 2
Asa miserana/mandalo
-Indentification fiscale NIF
fijoroana ara-panjakana N° STAT
-Activités en cours
Asa atao ankehitriny Confection et vente de vêtement artistique
-Lieu(x) d’exploitation  Commune urbaine Ambilone, Région DIANA
Commune urbaine Majunga, Région BOENY
Toerana iasana
Comune urbaine Antsiranana, Région DIANA
- Chiffre d’affaires des 3
dernières années
Vola maty/Vidim-bokatra azo
nandritra ny telo taona farany
-Clients actuels Détailler autant que possible
Mpanjifa ankehitriny Ataovy amin’ny antsipirihany arak’izay azo atao
- Evolution des dernières années
- Décrire la situation de Ny fivoarany tamin’ny taona farany tatoato
l’entreprise - Succès éventuels à signaler
Farito ny toeran’ny orinasa Izay fahambiazana tsapanao
ankehitriny Difficultés éventuelles à signaler
Ny olana misy eo ankehitriny

9. Autres personnes associées au projet (si c’est le cas)


Ny Mpiara-miombon’antoka(rahamisy)

Rôle envisagé dans le


Nom et prénoms Sexe/Age Lien avec le promoteur projet
Profession
Anarana sy Lahy/Vavy Fifandraisana amin’ny Andraikitra ao
Asa atao
fanampiny Taona tompon’ny Tetikasa anatin’ny Tetikasa

II. DESCRIPTION DU PROJET / FAHALALANA ANKAPOBENY MOMBA NY TETIKASA

1. Titre du projet Spécifier de manière précise la nature du projet


Anaran’ny Tetikasa Asongadinona araka izay mety Tetikasa izay tinao
atao
Ex : Mise en place d’une unité de transformation de
fruits et légumes
Oh : Fametrahana orinasa fanodinana voankazo sy
legioma
2. Secteur d’activité du projet
Agri-business, Tourisme, autres
Sehatr’Asa misy ny Tetikasa
Fampivoarana ny fambolena, ny fizahantany, na hafa

3. Filières ou sous-filières Ex : Cacao, Vanille…. Aviculture, Pisciculture, industrie


concernées légère, artisanat, restauration, hô tellerie, services
Seha-pihariana mifandraika touristiques, services digitaux…
amin’ny Tetikasa Oh : Cacao,vanille, fiompiana akoho amam-borona,
fiompiana trondro,orinasa fanodina tsotra,asa Tànana,
orinasa fisakafoanana,fandraisambahiny,asa
mifandray amin’ny fizahantany,………………
4. Objectifs du projet Quelle(s) opportunité(s) le promoteur cherche à saisir
Tanjon’ny tetik’asa et/ou à quel(s) besoins veut-il répondre et/ou quels
gaps de produits/services/marchés souhaite-t-il
combler ?
Inona avy hirika azon’ny tompon’ny tetikasa raisina?
Inona ny filàna tiana hovahana,inona ny
vokatra/raharaha/tsena tiana hofenoina?

5. Est-ce l’extension d’une Si oui, détailler l’activité en question


activité existante?
Fanitarana ny asa efa misy vé ? Raha eny, azavao amin’ny antsipirihany ny asa
6. Zones d’exploitation Communes :
Faritra iasana Kaominina :
Districts :
Distrika :
Régions :
Faritra :
7. Description précise des
produits ou services
Filazalazana ny vokatra na asa
atolotra

8. Description du marché Type(s) de clients :


Filazalazana ny tsena Karazan’ny mpanjifa :
Zones :
Faritra na toerana :

9. Description détaillée du projet


Filazalazana ny antsipirihany ny tetikasa

 Qu’est-ce qui, selon vous, justifie l’éligibilité du Projet au Programme Miary ?


 Raha ny aminao, inona no ahafanao milaza fa azo raisina eo anivon’ny fandaharan’asa
Miary ny tetikasanao?
- En matière d’innovation ?
Eo amin’ny lafiny famoahana zavatra vaovao vé?
- Et/ou de gaps à combler ?
Misy zavatra tsy ampy vé ka mila ampiana ?
- Et/ou de contrats commerciaux avec des entreprises ou de nouveaux marchés
Lalam-barotra vaovao ve na misy fifanarahana ara-barotra mazava tsara ?
- Autres justifications :
Antony ahafahana manohana ny hevitra naroso

 Décrivez de façon détaillée votre marché cible :


Lazao amin’ny antsipirihany ny lalam-barotra ho tratrarina.
- Caractéristiques et perspectives du marché
Toetra sy fivoarana mety hitranga
- Nombre de clients et volume du marché potentiel
Isan’ny mpanjifa sy habetsahan’ny vokatra misy
- Circuits de vente et de distribution envisagés
Fizotran’ ny varotra sy fantsinjarana eritreretina
- Degré et preuves de l’intérêt des clients potentiels
Porofo mazava fa ilain’ny mpanjifa ny vokatra,
- Difficultés anticipées et solutions envisagées
Olana mety hitranga sy vahaolana azo raisina.

 Quelles sont aujourd’hui les alternatives des clients ?


Raha amin’io tetik’asa ataonao io, inona avy ireo safidy manoloan ny manpjifa ?
- Qui sont vos concurrents ? Pouvez-vous les décrire ainsi que leurs produits ?
Iza avy ireo izay efa misehatra amin’io lalam-bàrotra io?Azonao hazavaina ve ny
vokatra atolony ny mpanjifa?
- Quels sont leurs forces et faiblesses ?
Inona avy ireo Tanjaka sy Lesoka tsapanao eo amin’ireo mpiantsehatra efa misy?
- Décrire les avantages uniques du/des produits/services que vous proposez
Lazao ny mampiavaka ny vokatrao na raharaha atolotrao ny mpanjifa ?
- Quelle serait votre stratégie marketing ou commerciale
Ahoana ny lamina sy paik’ady ho tanterahinao ahafahanao mandany ny vokatrao

 Décrivez en détail le processus de production que vous envisagez :


 Lazao amin’ny antsipirihany ny dingana arahina amin’ny azahoana ny vokatra :
- Quels intrants/matières premières sont nécessaires 
Inona avy ireo akora fototra ilaina eo amin’ny famokarana
- Sont-ils disponibles au niveau local ? Si non quelles solutions sont prévues 
Misy eo antoerana vé ?Raha tsy misy,inona ny vahaolana azo raisina?
- Quels investissements physiques et/ou matériels sont requis pour démarrer le projet 
Inona avy ireo zavatra ilaina @ fanombohanan ny tetik’asa : asa fanorenana,
fanamboarana , milina, sns ?
- Quels investissements immatériels sont requis (formation, acquisition de licences…)
Ankoatra ny asa fanamboarana na fanorenana misy zavatra hafa ve ilaina amin’ny
fampiodinana iotetik’asa heverinao io ?
- Quelles sont les contraintes ou difficultés anticipées 
Inona no mety ho sakana na olana heverinao fa mety hiseo ?
 Quelles ressources et compétences humaines et techniques sont nécessaires au projet ?
 Inona avy ny fahaiza-manao takin’io Tetikasa io?
- Ces ressources sont-elles disponibles localement
Hita eny antoerana vé izy ireo ?
- Si, non quelles solutions sont proposées 
Raha tsia, ,inona ny vaha-olana arososonao?
- Quelles sont les contraintes ou difficultés anticipées 
Inona no mety ho sakana na olana heverinao fa mety hiseo ?
 De quelles conditions d’exploitation dépendent le projet (techniques, logistiques, climat,
etc…) ?
- Quelles difficultés sont anticipées et quelles solutions sont envisagées ?
Inona avy ny fahasarotana mety ho hita ary inona avy ny vaha-olana arosonao?
 Quels sont les impacts ou risques environnementaux du projet
 Inona avy ny fiantraikan’ny Tetikasanao eo amin’ny tontolo iainana ?
- Quelles mesures sont proposées pour les mitiger 
- Inona avy ny fepetra horaisinao hanenana an’izany ?

 Quels sont les impacts ou risques sociaux du projet


 Misy fiantraikany eo amin’ny fiaraha-monina ve ny tetikasanao ?
- Quelles mesures sont proposées pour les mitiger 
- Inona avy ny fepetra horaisinao hanenana an’izany ?

10. Quels sont les principaux risques ou obstacles qui affecteraient la réussite de votre
projet ? Comment comptez-vous les résoudre ?
Inona avy ny mety ho sakana tsy hampahomby ny Tetikasanao ? Ahoana ny fomba hamahanao
azy?
11. De quels atouts disposez-vous et/ou quels facteurs vous rendent confiant dans la
réussite de votre projet ?
Inona ny tombony anananao amin’io tetikasanao io?inona avy ny ahafahanao mahatoky fa
hahomby io tetikasanao io ?
12. Si vous exercez déjà une autre activité : est-elle compatible avec votre projet actuel ?
Comment comptez-vous concilier les deux activités ?
Raha manana asa hafa ianao ? mifanaraka tsara amin’ny tetikasa kasainao hatao vé?ahoana ny
eritreretinao hampifandraisana ireo asa ireo ?

13. Coûts d’investissements estimés pour mise en place et lancement du projet


Vinavinan’ny vidin’ny Tetikasa eo amin’ny fametrahana sy fanombohana ny tetikasa

Budget estimé Observations


Description/Filazalazana Sora-bola Fanamarihana
eritreretina
Travaux/Asa fanorenana
1.
Etc..
Equipements & matériels/Zavatra azo
tsapain-tà nana
1.
Etc/sns…
Services : études, formations, voyages...
Raharaha :Fandalinana,fiofanana,fiveziveze
na
1.
Etc/sns…
Intrants et matières premières nécessaires
au lancement du projet
Ireo zavatra ilaina amin’ny famokarana eo
amin’ny fanombohana ny Tetikasa
1.
Etc/sns …
Valeur totale/Totaly
14. Pouvez-vous détailler les apports propres, en cash ou en nature, que vous comptez
investir dans le projet ? Joindre une estimation de valeur et des preuves autant que possible
Afaka manome amin’ny antsipirihany ny anjara biriky (vola na zavatra) azonao ampiasaina
amin’ity tetikasa ity ve ianao? Ampiaraho amin’ny tombam-bidy sy ny porofo araka izay azo
atao.

 Cash/fonds propres / (valeur, relevé(s) de compte(s) bancaire(s) récent(s)….):


Vola/tombany,ny taratasy manamarika izany any amin’ny banky ?
 Matériels/équipements (valeur estimée, photos, preuves de propriété…) :
Zavatra azo tsapain-tànana (Tombam-bidy,sary, porofom-pananana)
 Terrains ou bâtiments (valeur estimée, description, photos, titres,) :
Tany na trano (Tombam-bidy,filazalazana,sary,kara-tany)

15. En cas de prêt bancaire, quelles garanties éventuelles pourriez-vous apporter pour
rassurer les banques commerciales ? Préciser si ce sont des garanties personnelles ou
provenant de tierces personnes. Joindre estimation de valeur et des preuves autant que possible
Raha misy findramam-bola,manana antoka ve ianao ?Omeo ny tombam-bidiny sy ny porofo
ahafahana mahita izany.

 Garantie financière propre ou de tierce(s) personne(s) : détailler


Antoka ara-bola manokana sa an’olona hafa ?omeo ny antsipirihany
 Matériels/équipements (valeur estimée, photos, preuve de propriété …) :
Zavatra azo tsapaintànana ve (Tombam-bidy,sary, porofom-pananana)
 Terrains ou bâtiments (valeur estimée, description, photos, titres,) :

Tany na trano (Tombam-bidy,filazalazana,sary,kara-tany)

16. Avez-vous des endettements en cours auprès de banques ou d’autres entités ou


individus éventuels ? Si oui, préciser nature, montants et délais de remboursements prévus
Efa manana trosa any amin’ny banky na mpampindram-bola hafa na olon-tsotra vé ianao?
Raha eny,omeo ny endrika, ny totaliny ary ny fe-potoana famerenana nifanarahana.

17. Mis à part les revenus générés par le projet, avez-vous d’autres sources
additionnelles de remboursement d’un prêt bancaire éventuel ? détailler leur nature et
montant, par exemple : salaires, loyers, autres revenus….

Ankoatry ny vola aterak’ity tetikasa ity,misy fidiram-bola hafa ve ianao ahafahanao mamerim-


bola ? lazalazao amin’ny antsipirihany ny endrika, ny totaliny : karama,hofantrano,na vola
miditra hafa…

18. Résultats et impacts attendus


Vokatra andrasana sy ny fiantraikany
 Production et chiffre d’affaires générés
Vokatra andrasana sy vola maty na vidimbokatra azo
Année 1 Année 2 Année 3
Produits/
Services Volume de Chiffre Volume de Chiffre Volume de Chiffre
production d’affaires production d’affaires production d’affaires
1.
2.
Etc…

Taona Voalohany Taona faharoa Taona fahatelo


Vokatra/ Vidim- Vidim- Vidim-
Raharaha Vokatra Vokatra Vokatra
bokatra bokatra bokatra
azo azo azo
azo azo azo
1.
2.
sns…

 Emplois directs créés : i.e personnel à recruter/payer directement par le promoteur


Famoronana Asa mivantana  : mpiasa izay efain’ny tompon’ny tetikasa

Emplois Emplois créés par an Total


Nature et types déjà (non cumulés) emplois
d’emploi existant Année 3 créés
Année 1 Année 2
s
Emplois permanents
1.
Etc.
Emplois temporaires
1.
Etc.

Asa efa Asa vokarina isantaona Totaly asa


Endrika sy
misy (tsy mifameno) azo
karazan’asa
Taona 1 Taona 2 Taona 3
Asa raikitra
1.
sns
Asa tsy raikitra
1.
sns

 Emplois indirects créés : individus non recrutés mais qui bénéficieront de nouveaux revenus
issus du projet : sous-traitants, fournisseurs…
Famoronana asa ankolaka : olona tsy omena vola isam-bolana fa mandray mivantana ny
tombontsoa amin’ny tetikasa : Mpamatsy, mpiara-miombon’antoka
Emplois Emplois créés par an
Nature et types déjà (non cumulés) Total
d’emploi existant Année 3
Année 1 Année 2
s
Emplois permanents
1.
2.
sns
Emplois temporaires
1.
2.
sns

Asa efa Asa vokarina isantaona Totaly asa


Endrika sy
misy (tsy mifameno) azo
karazan’asa
Taona 1 Taona 2 Taona 3
Asa raikitra
1.
sns
Asa tsy raikitra
1.
sns

19. Quels autres impacts positifs sur l’économie locale ou sur d’autres acteurs votre
projet apportera-t-il ? Décrire, chiffrer et justifier autant que possible.
Misy fiantraikany tsara amin’ny toe-karena eo amin’ny faritra misy azy ve ny tetikasanao ?
Lazalazao, manomeza isa ary manomeza porofo.

20. Y a-t-il des informations sur vous-même tels un passif professionnel, un casier
judiciaire, une affaire en cours au tribunal, etc… que vous devriez signaler ?

Manana olana ara-panjakana vé ianao ka azonao tanisaina eto ?

Pièces et documents à joindre à la proposition :

Zavatra ilaina

- CV avec photo récente et photocopie CIN


Ny mombamomba anao miaraka amin’ny sary sy kara-mpanondro
- Photocopie diplô mes
Dika mitovy ny mari-pahaizana BEPC na taratasy manamarina izany
- Si entreprise formelle existante :
Raha orinasa efa misy
Photocopie NIF et STAT
Dika mitovy NIF sy STAT
Photocopie récents bilans et comptes de résultats
Dika mitovy Tsinjara-fintina sy Kaontim-bokatra
- Si entreprise informelle : détailler autant que possible les comptes de l’entreprise
Raha vao miforona : omena amin’ny antsipirihany ny mikasika ny orinasa.