Vous êtes sur la page 1sur 84

1 2 1/2/1900 4

SUM DABAN TANG MSLO HDSO NGAYHD HOTEN


YB Y B B -01 08/670 2/28/2008 Leâ Traàn Tuaán Ñöùc
YB Y B B -02 08/670 2/28/2008 Leâ Traàn Tuaán Ñöùc
YB Y B B -03 08/670 2/28/2008 Leâ Traàn Tuaán Ñöùc

YB Y B B -04 08/671 2/28/2008 Nguyeãn Ngoïc Quyeân

YB Y B B -05 08/671 2/28/2008 Nguyeãn Ngoïc Quyeân


YB Y B B -06 08/672 2/28/2008 Nguyeãn Nam Haûi
YB Y B B -07 08/673 2/28/2008 Nguyeãn Nam Haûi
YB Y B B -08 07/143 10/19/2007 Khuùc Thò Thu Haø
YB Y B B -09 07/144 10/19/2007 Khuùc Thò Thu Haø
YB Y B B -10 09/777 1/16/2009 Lyù Tieåu Myõ
YB Y B B -11 07/122 10/18/2007 Ñoã Quoác Vieät
YB Y B B -12 07/64 10/2/2007 Toâ Thuïy Quyønh Nhö
YB Y B B -13 07/86 10/9/2007 Ung Böûu Thieän Nhaân
YB Y B B -14 08/648 2/19/2008 Nguyeãn Coâng Vieân Bình
YB Y B B -15 07/137 10/19/2007 Ñinh Quang Tuaán

YB Y B B -16 07/251 10/26/2007 Nguyeãn Thò Uùt Laøi

YB Y B B -17 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YB Y B B -18 08/687 3/4/2008 Voõ Thaùi Kha
NB N B B -19 - 12/30/1899 12/30/1899
YB Y B B -20 08/727 7/2/2008 Chaâu Thò Kim Trinh
YB Y B B -21 08/727 7/2/2008 Chaâu Thò Kim Trinh
YB Y B B -22 07/B-22 10/5/2007 Nguyeãn Taøi Danh
YB Y B B -23 07/B-23 9/26/2007 Nguyeãn Taøi Danh
YB Y B B -24 15/079 6/26/2015 Ñoaøn Thieän Nhaân
YB Y B B -25 08/522 1/17/2008 Traàn Theá Bieân
YB Y B B -26 15/079 6/26/2015 Ñoaøn Thieän Nhaân
YB Y B B -27 07/B-27 10/5/2007 Nguyeãn Thò Myõ Dung
YB Y B B -28 12/030 10/30/2012 Leâ Vaên Taâm
YB Y B B -29 12/030 10/30/2012 Leâ Vaên Taâm
YB Y B B -30 08/484 1/3/2008 Ñinh Minh Hieån
YB Y B B -31 12/034 10/31/2012 Traàn Thò Baûo Ngoïc
YB Y B B -32 07/85 10/15/2007 Traàn Thò Myõ Dung

YB Y B B -33 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YB Y B B -34 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YB Y B B -35 07/350 10/29/2007 Nguyeãn Thò Thanh Lan
YB Y B B -36 10/832 6/10/2010 Löu Thò Caåm Töôi
YB Y B B -37 08/728 7/3/2008 Traàn Vaên Tieán
YB Y B B -38 07/159 10/20/2007 Traàn Vaên Tieát
YB Y B B -39 07/165 10/20/2007 Voõ Thò Tuyeát Hoàng
YB Y B B -40 07/231 10/25/2007 Tröông Ñöùc Sang
YB Y B B -41 07/377 12/4/2007 Hoà Ngoïc Huy

YB Y B B -42 07/19 10/4/2007 Nguyeãn Vaên Hoa


YB Y B B -43 08/734 7/10/2008 Phöông Tö Vaân
YB Y B B -44 07/402 12/13/2007 Buøi Bình Thuaän
YB Y B B -45 12/011 10/15/2012 Döông Tröông Höng
YB Y B B -46 07/274 11/2/2007 Traàn Tieán Loäc
YB Y B B -47 07/340 11/20/2007 Nhan Vöông Coâng
YB Y B B -48 07/170 10/20/2007 Ñoã Thò Hoàng Caåm
YB Y B B -49 07/170 10/20/2007 Ñoã Thò Hoàng Caåm
YB Y B B -50 05/B-50 9/26/2005 Voõ Vaên Göông
YB Y B B -51 05/B-51 10/5/2005 Nguyeãn Vaên Tho
YB Y B B -52 07/128 10/18/2007 Tröông Minh Haïnh
YB Y B B -53 07/128 10/18/2007 Tröông Minh Haïnh
YB Y B B -54 08/565 1/24/2008 Nguyễn Mỹ Leä
YB Y B B -55 08/564 1/24/2008 Nguyễn Mỹ Leä
YB Y B B -56 07/276 11/5/2007 Ngoâ Thò Minh Trang
YB Y B B -57 05/B-57 9/26/2005 Nguyeãn Vaên Thuaàn
YB Y B B -58 08/713 4/9/2008 Toâ Chaán Minh
YB Y B B -59 08/559 1/24/2008 Tieâu Thuïc Phöông
YB Y B B -60 08/656 2/21/2008 Nguyeãn Phöôùc Caån Chaâu

YB Y B B -61 08/623 1/29/2008 Trònh Thò Xuaân Trinh


YB Y B B -62 07/180 10/22/2007 Ñoaøn Thò Hoøa
YB Y B B -63 07/180 10/22/2007 Ñoaøn Thò Hoøa
YB Y B B -64 07/199 10/22/2007 Nguyeãn Thò Thuøy Döông
YC Y C C -01 08/710 4/2/2008 Nguyeãn Thò Yeán
YC Y C C -02 07/266 11/1/2007 Vöông Thò Baïch Phöôïng
YC Y C C -03 08/635 1/31/2008 Phan Thò Baïch Tuyeát
YC Y C C -04 07/254 10/26/2007 Voõ Thò Hoàng Loan
YC Y C C -05 07/335 11/13/2007 Leâ Ngoïc Vieân
YC Y C C -06 07/279 11/6/2007 Leâ Ngoïc Vieân
YC Y C C -07 08/497 1/10/2008 Nguyeãn Höõu Khoa
YC Y C C -08 08/668 2/26/2008 Phan Thò Minh Taâm
YC Y C C -09 08/719 4/23/2008 Xuù Dieäu Hoøa

YC Y C C -10 08/529 1/22/2008 Hoà Thò Thu Xuaân


YC Y C C -11 08/606 1/29/2008 Thaùi Coâng Minh
YC Y C C -12 07/208 10/24/2007 Vuõ Thò Thuûy
YC Y C C -13 08/530 1/22/2008 Vuõ Nguyeân Quoác Khaùnh
YC Y C C -14 08/574 1/24/2008 Nguyeãn Thò Thuaàn Phöông
YC Y C C -15 08/573 1/24/2008 Nguyeãn Phöông Taâm
YC Y C C -16 08/627 1/29/2008 Nguyeãn Tinh Töôøng
YC Y C C -17 08/628 1/29/2008 Nguyeãn Thò Dung
YC Y C C -18 08/572 1/24/2008 Nguyeãn Thò Thu Hieàn
YC Y C C -19 08/723 5/7/2008 Xuù Hoa
YC Y C C -20 08/723 5/7/2008 Xuù Hoa
YC Y C C -21 08/732 7/10/2008 Nguyeãn Lieân Höông
YC Y C C -22 07/272 11/1/2007 Töø Thieän Yeán
YC Y C C -23 07/272 11/1/2007 Töø Thieän Yeán
YC Y C C -24 08/732 7/10/2008 Nguyeãn Lieân Höông
YC Y C C -25 08/732 7/10/2008 Nguyeãn Lieân Höông
YC Y C C -26 08/732 7/10/2008 Nguyeãn Lieân Höông
YC Y C C -27 07/74 9/15/2007 Traàn Minh Ñaêng
YC Y C C -28 07/362 11/27/2007 Löông Vaên Taán
YC Y C C -29 07/339 11/20/2007 Leâ Nöõ Baûo Thu
YC Y C C -30 07/381 12/4/2007 Traàn Thò Troïng

YC Y C C -31 08/578 1/24/2008 Hoaøng Gia


YC Y C C -32 07/404 12/11/2007 Buøi Bình Thuaän
YC Y C C -33 07/403 12/13/2007 Buøi Bình Thuaän
YC Y C C -34 07/384 12/6/2007 Phaïm Thò Thu Haø
YC Y C C -35 07/384 12/6/2007 Phaïm Thò Thu Haø
YC Y C C -36 07/173 10/20/2007 Vuõ Thò Thanh Huyeàn
YC Y C C -37 07/173 10/20/2007 Vuõ Thò Thanh Huyeàn

YC Y C C -38 08/579 1/24/2008 Hoaøng Gia


YC Y C C -39 07/184 10/22/2007 Chieâu Thuøy Dung
YC Y C C -40 07/184 10/22/2007 Chieâu Thuøy Dung
YC Y C C -41 07/186 10/22/2007 Chieâu Chí Thoâng
YC Y C C -42 07/185 10/22/2007 Chieâu Chí Ñaït
YC Y C C -43 08/725 5/17/2008 Phaïm Thò Khôi
YC Y C C -44 08/524 1/17/2008 Ñinh Thò Quyønh Nga
YC Y C C -45 08/523 1/17/2008 Ñinh Thò Quyønh Nga
YC Y C C -46 08/523 1/17/2008 Ñinh Thò Quyønh Nga
YC Y C C -47 07/174 10/20/2007 Traàn Thanh Thuûy
YC1 Y C1 C1-01 07/98 10/18/2007 Laâm Myõ Ngoïc
YC1 Y C1 C1-02 07/99 10/18/2007 Laâm Myõ Ngoïc
YC1 Y C1 C1-03 07/393 12/11/2007 Nguyeãn Quoác Höng
YC1 Y C1 C1-04 08/678 2/28/2008 Leâ Thò Lieãu
YC1 Y C1 C1-05 07/100 10/18/2007 Laâm Myõ Ngoïc
YC1 Y C1 C1-06 07/344 11/21/2007 Phaïm Vuõ Thanh Tuù
YC1 Y C1 C1-07 08/753 10/2/2008 Buøi Xuaân Thaønh
YC1 Y C1 C1-08 07/195 10/20/2007 Döông Maïnh Cöôøng
YC1 Y C1 C1-09 08/674 2/28/2008 Nguyeãn Quoác Höng
YC1 Y C1 C1-10 09/806 7/4/2009 Nguyeãn Thuûy
YC1 Y C1 C1-11 09/806 7/4/2009 Nguyeãn Thuûy
YC1 Y C1 C1-12 08/679 2/28/2008 Voõ Hoøang Vaân
YC1 Y C1 C1-13 08/463 1/3/2008 Leâ Thò Kim Tuyeát
YC1 Y C1 C1-14 07/382 12/4/2007 Leâ Thò Höôøng
YC1 Y C1 C1-15 07/382 12/4/2007 Leâ Thò Höôøng
YC1 Y C1 C1-16 07/95 10/17/2007 Huyønh Hanh
YC1 Y C1 C1-17 07/140 10/19/2007 Thi Thoaïi Chí
YC1 Y C1 C1-18 07/399 12/11/2007 Hoà Thanh Thuïy
YC1 Y C1 C1-19 08/495 1/10/2008 Leâ Thò Phöông Haèng
YC1 Y C1 C1-20 07/101 10/18/2007 Laâm Myõ Ngoïc
YC1 Y C1 C1-21 07/101 10/18/2007 Laâm Myõ Ngoïc
YC1 Y C1 C1-22 08/558 1/24/2008 Leâ Thò Ngoïc Dung
YC1 Y C1 C1-23 08/515 1/17/2008 Nguyeãn Taøi Danh

YC1 Y C1 C1-24 08/638 1/31/2008 Phaïm Haø Traân

YC1 Y C1 C1-25 08/638 1/31/2008 Phaïm Haø Traân


YC1 Y C1 C1-26 09/794 4/15/2009 Voõ Ngoïc Caåm
YC1 Y C1 C1-27 08/669 2/26/2008 Leâ Só Ñaït
YC1 Y C1 C1-28 07/139 10/19/2007 Nguyeãn Thò Thu

YC1 Y C1 C1-29 07/365 11/27/2007 Trònh Thò Xuaân Trinh

YC1 Y C1 C1-30 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YC1 Y C1 C1-31 07/156 10/20/2007 Nguyeãn Hoøang Vuõ Huøng
YC1 Y C1 C1-32 07/198 10/22/2007 Phaïm Thò Quyønh Chaâu
YC1 Y C1 C1-33 07/327 11/9/2007 Löông Quyønh Trang
YC1 Y C1 C1-34 07/116 10/18/2007 Baønh Uyeån Nghi
YC1 Y C1 C1-35 07/116 10/18/2007 Baønh Uyeån Nghi
YC1 Y C1 C1-36 07/116 10/18/2007 Baønh Uyeån Nghi
YC1 Y C1 C1-37 08/692 3/6/2008 Buøi Kim Oanh
YC1 Y C1 C1-38 08/714 4/11/2008 Voõ Thò Moäng Thu
YC1 Y C1 C1-39 07/132 10/12/2007 Ñinh Theá Bình
YC1 Y C1 C1-40 08/521 1/17/2008 Huyønh Vi Quyeàn
YC1 Y C1 C1-41 07/05 10/2/2007 Nguyeãn Thò Haân
YC1 Y C1 C1-42 07/05 10/2/2007 Nguyeãn Thò Haân
YD Y D D -01 08/711 4/2/2008 Leâ Troïng Phöôùc
YD Y D D -02 08/654 2/21/2008 Huyønh Vi Chaùnh
YD Y D D -03 08/654 2/21/2008 Huyønh Vi Chaùnh
YD Y D D -04 08/655 2/21/2008 Nguyeãn Thò Myõ Chi
YD Y D D -05 08/655 2/21/2008 Nguyeãn Thò Myõ Chi

YD Y D D -06 07/354 11/27/2007 Thaùi Thò Myõ


YD Y D D -07 08/712 4/2/2008 Nguyeãn Thò Saùu
YD Y D D -08 07/D-08 9/27/2007 Nguyeãn Trung Chinh

YD Y D D -09 07/260 10/29/2007 Nguyeãn Huøng


YD Y D D -10 08/676 2/28/2008 Nguyeãn Thaùi Kieàu My
YD Y D D -11 07/53 10/12/2007 Cao Thanh Thieän Thaûo
YD Y D D -12 07/120 10/12/2007 Laâm Myõ Linh
YD Y D D -13 07/383 12/6/2007 Döông Quoác Chieán
YD Y D D -14 08/629 1/29/2008 Nguyeãn Thò Tieân
YD Y D D -15 08/651 2/19/2008 Nguyeãn Vaên Thanh
YD Y D D -16 08/643 1/31/2008 Nguyeãn Coâng Luaân
YD Y D D -17 07/401 12/13/2007 Buøi Bình Thuaän

YD Y D D -18 08/754 11/7/2008 Nguyeãn Thanh Tuyeán


YD Y D D -19 07/343 11/21/2007 Nguyeãn Nhaát Nam
YD Y D D -20 07/343 11/21/2007 Nguyeãn Nhaát Nam
YD Y D D -21 07/126 10/18/2007 Thaùi Thò Hoøang Ñieåu
YD Y D D -22 07/125 10/16/2007 Nguyeãn Thò Nga
YD Y D D -23 08/577 1/24/2008 Doaõn Coâng Anh Thö
YD Y D D -24 08/691 3/4/2008 Leâ Hoàng Haäu

YD Y D D -25 08/690 3/4/2008 Phaïm Haø Traân


YD Y D D -26 07/240 10/25/2007 Phaïm Thuøy Linh
YD Y D D -27 09/796 4/16/2009 Tröông Kieám Ngoân
YD Y D D -28 08/645 2/1/2008 Nguyeãn Thò Höôøng
YD Y D D -29 08/644 2/1/2008 Nguyeãn Thò Höôøng
YD Y D D -30 07/201 10/22/2007 Ñaøo Vaên Saïch
YD Y D D -31 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi
YD Y D D -32 09/800 5/12/2009 Ñaøo Quyønh Mai
YD Y D D -33 07/179 10/22/2007 Ñinh Xuaân Ñöôïc
YD Y D D -34 07/179 10/22/2007 Ñinh Xuaân Ñöôïc
YD Y D D -35 07/269 11/1/2007 Töø Thieän Yeán
YD Y D D -36 07/270 11/1/2007 Töø Thieän Yeán
YD Y D D -37 07/180 10/22/2007 Ñoaøn Thò Hoøa
YD Y D D -38 07/180 10/22/2007 Ñoaøn Thò Hoøa
YD Y D D -39 07/180 10/22/2007 Ñoaøn Thò Hoøa
YD Y D D -40 07/31 10/4/2007 Ñinh Nguyeãn Kim Hoøan
YD Y D D -41 07/386 12/6/2007 Huyønh Ngoïc Phoái
YD Y D D -42 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi
YD Y D D -43 11/850 1/26/2011 Nguyeãn Ngoïc Phöông Thaûo
YD Y D D -44 07/192 10/22/2007 Baønh Uyeån Nghi
YD Y D D -45 08/709 4/8/2008 Tröông Höõu Ñöùc
YD Y D D -46 12/015 10/19/2012 Phuù Hoàng Thanh

YD Y D D -47 10/833 9/29/2010 Ñaëng Thò Bích Vaân


YD1 Y D1 D1-01 07/49 10/11/2007 Traàn Thò Hoa
YD1 Y D1 D1-02 07/50 10/11/2007 Traàn Thò Hoa
YD1 Y D1 D1-03 07/48 10/11/2007 Nguyeãn Thò Truùc Haèng
YD1 Y D1 D1-04 07/D1-04 9/29/2007 Nguyeãn Thò Bích Haïnh

YD1 Y D1 D1-05 07/421 12/25/2007 Nguyeãn Thò Myõ Trang

YD1 Y D1 D1-06 07/421 12/25/2007 Nguyeãn Thò Myõ Trang


YD1 Y D1 D1-07 07/412 12/18/2007 Nguyeãn Höõu Taøi
YD1 Y D1 D1-08 07/355 11/27/2007 Voõ Thaønh Loäc
YD1 Y D1 D1-09 08/636 1/31/2008 Lyù Khaùnh Sang
YD1 Y D1 D1-10 07/332 11/13/2007 Töø Thieän Yeán
YD1 Y D1 D1-11 08/637 1/31/2008 Nguyeãn Thò Thu Thaûo
YD1 Y D1 D1-12 07/200 10/22/2007 Nguyeãn Thò Thanh Tuyeàn
YD1 Y D1 D1-13 07/54 10/12/2007 Cao Thanh Thieän Thaûo
YD1 Y D1 D1-14 07/55 10/12/2007 Cao Thanh Thieân Höông
YD1 Y D1 D1-15 07/96 10/15/2007 Voõ Thò Myõ Linh
YD1 Y D1 D1-16 07/96 10/15/2007 Voõ Thò Myõ Linh
YD1 Y D1 D1-17 07/87 10/16/2007 Ung Böûu Thieän Nhaân
YD1 Y D1 D1-18 08/707 3/27/2008 Löông Quoác Hieàn
YD1 Y D1 D1-19 08/705 3/20/2008 Nguyeãn Thò Hoa
YD1 Y D1 D1-20 07/229 10/25/2007 Tröông Ñöùc Sang
YD1 Y D1 D1-21 08/706 3/25/2008 Nguyeãn Vaên Xích
YD1 Y D1 D1-22 08/511 1/16/2008 Ñoã Cao Huy
YD1 Y D1 D1-23 07/205 10/23/2007 Phaïm Thò Quyønh Chaâu
YD1 Y D1 D1-24 08/496 1/10/2008 Nguyễn Đức Troïng
YD1 Y D1 D1-25 08/496 1/10/2008 Nguyễn Đức Troïng
YD1 Y D1 D1-26 07/338 11/17/2007 Nguyeãn Thanh
YD1 Y D1 D1-27 09/814 9/15/2009 Nguyeãn Duy Nam
YD1 Y D1 D1-28 07/242 10/26/2007 Traàn Thò Vaân Loan
YD1 Y D1 D1-29 07/242 10/26/2007 Traàn Thò Vaân Loan
YD1 Y D1 D1-30 07/242 10/26/2007 Traàn Thò Vaân Loan
YD1 Y D1 D1-31 07/242 10/26/2007 Traàn Thò Vaân Loan
YD1 Y D1 D1-32 13/071 11/12/2013 Leâ Khaùnh Minh
YD1 Y D1 D1-33 07/199 10/22/2007 Nguyeãn Thò Thuøy Döông

YD1 Y D1 D1-34 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YD1 Y D1 D1-35 07/192 10/22/2007 Baønh Uyeån Nghi
YD1 Y D1 D1-36 07/192 10/22/2007 Baønh Uyeån Nghi
YD1 Y D1 D1-37 07/30 10/10/2007 Nguyeãn Vaên Taïo
YD1 Y D1 D1-38 07/89 10/16/2007 Voøng Myõ Kính

YD1 Y D1 D1-39 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YD1 Y D1 D1-40 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YD1 Y D1 D1-41 07/74 9/15/2007 Traàn Minh Ñaêng
YD1 Y D1 D1-42 07/74 9/15/2007 Traàn Minh Ñaêng
YE Y E E -01 08/626 1/29/2008 Vuõ Thò Huaân
YE Y E E -02 07/413 12/18/2007 Nguyeãn Thò Myõ Phöông
YE Y E E -03 07/378 12/6/2007 Nguyeãn Thaønh Taâm

YE Y E E -04 08/646 2/19/2008 Nguyeãn Trung Tín


YE Y E E -05 08/677 2/28/2008 Huyønh Kim Hoøang
YE Y E E -06 05/E-59 10/9/2007 Leâ Ñaêng Minh
YE Y E E -07 05/E-58 10/9/2007 Traàn Phöông
YE Y E E -08 07/25 10/9/2007 Leä Minh Nhaät Phaåm
YE Y E E -09 07/26 10/9/2007 Phaïm Quoác Döông
YE Y E E -10 09/803 5/19/2009 Phaïm Traàn Leâ Xuaân Phöông
YE Y E E -11 05/E-54 10/26/2005 Huyønh Thò Lan Höông
YE Y E E -12 05/E-53 10/25/2005 Huyønh Thò Lan Höông
YE Y E E -13 08/580 1/24/2008 Vuõ Thò Kim Hieàn
YE Y E E -14 08/498 1/10/2008 Nguyeãn Kim Haïnh

YE Y E E -15 08/536 1/22/2008 Trònh Thò Lieãu


YE Y E E -16 07/349 11/23/2007 Toâ Thò Quyønh
YE Y E E -17 12/054 12/10/2012 Nguyễn Tuấn Anh Vũ
YE Y E E -18 08/776 1/9/2009 Nguyeãn Tuaán Anh Vuõ
YE Y E E -19 08/528 1/19/2008 Ñaëng Baù Toøng
YE Y E E -20 07/E-45 9/13/2007 Buøi Maïnh Haø
YE Y E E -21 05/E-42 8/11/2005 Nguyeãn Thò Thuaän
YE Y E E -22 10/831 4/28/2010 Traàn Tuaán Kieät
YE Y E E -23 05/E-48 10/1/2005 HOÀ THANH DANH
YE Y E E -24 05/E-41 10/12/2007 Nguyeãn Vaên Tö
YE Y E E -25 05/E-40 10/3/2007 Nguyeãn Vaên Tö
YE Y E E -26 05/E-39 9/26/2005 Phuøng Baù Baûo
YE Y E E -27 08/731 7/8/2008 Ñoã Ñaéc Myõ
YE Y E E -28 09/790 3/30/2009 Leâ Vaên Bao
YE Y E E -29 07/33 10/11/2007 Nguyeãn Thò Hoàng Thanh
YE Y E E -30 07/32 10/11/2007 Nguyeãn Thò Hoàng Thanh
YE Y E E -31 08/633 1/31/2008 Nguyeãn Thò Höôøng
YE Y E E -32 10/829 4/26/2010 Hồ Thị Hằng
YE Y E E -33 10/830 4/26/2010 Phạm Đức Trung
YE Y E E -34 07/388 12/6/2007 Phan Ngoïc Bích
YE Y E E -35 07/388 12/6/2007 Phan Ngoïc Bích
YE Y E E -36 05/E-29 8/9/2005 Huyønh Thò Kim Khaùnh

YE Y E E -37 05/E-28 8/11/2005 Ngoâ Huyønh Giao Tieân


YE Y E E -38 08/750 9/1/2008 Laâm Vaên Vinh
YE Y E E -39 08/730 7/8/2008 Ñoã Ñaéc Myõ
YE Y E E -40 07/192 10/22/2007 Baønh Uyeån Nghi
YE Y E E -41 08/571 1/24/2008 Nguyeãn Thò Thu Hieàn
YE Y E E -42 08/697 3/13/2008 Nguyeãn Quang Phöông
YE Y E E -43 07/192 10/22/2007 Baønh Uyeån Nghi
YE Y E E -44 07/192 10/22/2007 Baønh Uyeån Nghi
YE Y E E -45 07/192 10/22/2007 Baønh Uyeån Nghi
YE Y E E -46 07/192 10/22/2007 Baønh Uyeån Nghi
YE Y E E -47 07/192 10/22/2007 Baønh Uyeån Nghi
YE Y E E -48 07/260 10/29/2007 Nguyeãn Huøng

YE Y E E -49 07/260 10/29/2007 Nguyeãn Huøng

YE Y E E -50 07/260 10/29/2007 Nguyeãn Huøng


YE Y E E -51 07/E-51 10/30/2007 Nguyeãn Thò Myõ Dung
YE Y E E -52 07/14 10/3/2007 Traàn Caûnh Huøng

YE Y E E -53 07/260 10/29/2007 Nguyeãn Huøng

YE Y E E -54 07/260 10/29/2007 Nguyeãn Huøng


YE Y E E -55 07/263 10/29/2007 Nguyeãn Hoàng Maïnh
YE Y E E -56 07/263 10/29/2007 Nguyeãn Hoàng Maïnh
YE Y E E -57 07/263 10/29/2007 Nguyeãn Hoàng Maïnh
YE Y E E -58 07/263 10/29/2007 Nguyeãn Hoàng Maïnh
YE Y E E -59 07/263 10/29/2007 Nguyeãn Hoàng Maïnh
YE Y E E -60 07/416 12/19/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YE Y E E -61 07/351 11/26/2007 Döông Kieân Cöôøng
YE Y E E -62 08/570 1/24/2008 Nguyeãn Kim Lieân
YE Y E E -63 10/823 1/11/2010 Nguyeãn Sôn Trung
YE Y E E -64 07/65 10/12/2007 Traàn Haûi Ñaêng

YF Y F F -01 10/847 1/5/2011 Traàn Nguyeân Khoâi


YF Y F F -02 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YF Y F F -03 07/369 12/4/2007 Leâ Thò Thanh Thuûy
YF Y F F -04 09/799 5/7/2009 Hoà Thò Thanh Ñaøo
YF Y F F -05 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi
YF Y F F -06 15/077 6/5/2015 Leâ Ñaûm Ñang
YF Y F F -07 08/685 2/28/2008 Trònh Thò Löông
YF Y F F -08 08/765 12/15/2008 Döông Thaønh
YF Y F F -09 08/765 12/15/2008 Döông Thaønh
YF Y F F -10 12/055 12/7/2012 Hoà Thò Ngoïc Ni
YF Y F F -11 14/076 11/28/2014 Tăng Naùi Hieäp
YF Y F F -12 12/036 11/5/2012 Ngoâ Thanh Luõy
YF Y F F -13 08/764 12/15/2008 Traàn Thò Ngoïc Thoa
YF Y F F -14 08/764 12/15/2008 Traàn Thò Ngoïc Thoa
YF Y F F -15 09/781 3/9/2009 Phaïm Thò Thanh Maãn
YF Y F F -16 09/789 3/30/2009 Nguyeãn Thò Ñeâ
YF Y F F -17 09/789 3/30/2009 Nguyeãn Thò Ñeâ
YF Y F F -18 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi
YF Y F F -19 08/749 9/1/2008 Kinh Quyù Bình
YF Y F F -20 08/749 9/1/2008 Kinh Quyù Bình
YF Y F F -21 08/757 11/13/2008 Ñaøo Thò Kim Lieân
YF Y F F -22 09/770 2/24/2009 Ñaøo Bích Nga
YF Y F F -23 08/756 11/25/2008 Vuõ Thò Hoàng Thuûy
YF Y F F -24 08/756 11/25/2008 Vuõ Thò Hoàng Thuûy

YF Y F F -25 08/768 12/22/2008 Nguyeãn Höõu Taøi


Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö & Xaây döïng
YF Y F F -26 08/767 12/22/2008 Thaùi Bình Döông
Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö & Xaây döïng
YF Y F F -27 08/767 12/22/2008 Thaùi Bình Döông
YF Y F F -28 09/791 3/30/2009 Traàn Maãn Chi
YF Y F F -29 08/771 12/22/2008 Phaïm Thò Lan Höông
YF Y F F -30 09/820 9/12/2009 Leâ Hoaøng Thaïch Thaûo
Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng coâng trình
YF Y F F -31 08/759 12/13/2008 Mieàn Ñoâng
Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng coâng trình
YF Y F F -32 08/759 12/13/2008 Mieàn Ñoâng
YF Y F F -33 3/4/2009 Vuõ Coâng May
YF Y F F -34 08/760 12/13/2008 Phaïm Thò Lan Höông
YF Y F F -35 08/761 12/13/2008 Phaïm Ñöùc Trung
YF Y F F -36 08/761 12/13/2008 Phaïm Ñöùc Trung
YF Y F F -37 09/805 6/22/2009 Phaïm Ñöùc Taán
YF Y F F -38 09/805 6/22/2009 Phaïm Ñöùc Taán
YF Y F F -39 10/836 10/14/2010 Phaïm Ñöùc Taán

YF Y F F -40 12/052 12/7/2012 Nguyeãn Vaên Taøi


YF Y F F -41 12/053 12/7/2012 Nguyeãn Thò Baøn Phi
YF Y F F -42 12/029 10/29/2012 Leâ Hoaøng Sôn
YF Y F F -43 13/065 1/3/2013 Phạm Văn Trong
YF Y F F -44 13/066 1/8/2013 Nguyễn Minh Chí Thiện
YF Y F F -45 10/838 11/4/2010 Nguyeãn Anh Minh
YF Y F F -46 10/839 11/4/2010 Nguyeãn Anh Minh
YF Y F F -47 10/840 11/4/2010 Nguyeãn Anh Minh
YF Y F F -48 10/841 11/4/2010 Nguyeãn Anh Minh
YF Y F F -49 15/078 6/5/2015 Tröông Thò Bích Phöôïng
YF Y F F -50 12/028 12/18/2012 Tröông Coâng Daân
YF Y F F -51 12/035 11/5/2012 Nguyeãn Thò Thu Thuûy

YF Y F F -52 10/842 12/16/2010 Nguyeãn Thò Kim Nguyeân


YF Y F F -53 10/834 9/21/2010 Leâ Phaùt Hueâ

YF Y F F -54 11/853 8/22/2011 Leâ Thò Tuyeát Nhung

YF Y F F -55 12/021 10/22/2012 Vũ Văn Hải


YF Y F F -56 12/047 11/27/2012 Nguyễn Ngọc Thuùy
YF Y F F -57 12/047 11/27/2012 Nguyễn Ngọc Thuùy
YF Y F F -58 12/047 11/27/2012 Nguyễn Ngọc Thuùy
YF Y F F -59 10/848 1/10/2011 Nguyeãn Vaên Thöông
YF Y F F -60 10/849 1/10/2011 Nguyeãn Vaên Thöông

YF Y F F -61 11/851 3/21/2011 Leâ Thò Thu Höông


YF Y F F -62 12/049 11/30/2012 Nguyeãn Thanh Haûi
YF Y F F -63 12/018 10/22/2012 Tröông Thò Bích Tuyeàn
NF N F F -64 - 12/30/1899 12/30/1899
YM Y M M -01 08/607 1/29/2008 Nguyeãn Thò Bích Ñaøo
YM Y M M -02 08/608 1/29/2008 Nguyeãn Thò Bích Ñaøo
YM Y M M -03 08/609 1/29/2008 Nguyeãn Thò Bích Ñaøo
YM Y M M -04 08/597 1/29/2008 Vuõ Thò Luaân
YM Y M M -05 08/602 1/29/2008 Hoøang Thò Thi
YM Y M M -06 08/598 1/29/2008 Döông Nhö Linh
YM Y M M -07 08/599 1/29/2008 Voõ Thò Xuaân Haø
YM Y M M -08 08/600 1/29/2008 Nguyeãn Thò Thuaàn Phöông
YM Y M M -09 08/601 1/29/2008 Ngoâ Nguyeät Aùnh
YM Y M M -10 08/634 1/31/2008 Nguyeãn Thò Vónh
YM Y M M -11 08/519 1/17/2008 Nguyeãn Hoàng Thònh
YM Y M M -12 08/520 1/17/2008 Ñeøo Anh Tuyeân
YM Y M M -13 15/080 9/23/2015 Nguyeãn Thò Ngoïc Duyeân
YM Y M M -14 08/518 1/17/2008 Traàn Phöôùc Long
YM Y M M -15 07/250 10/26/2007 Baønh Uyeån Nghi

YM Y M M -16 08/699 3/18/2008 Döông Thuùy Vaân

YM Y M M -17 08/700 3/18/2008 Döông Thuùy Vaân

YM Y M M -18 08/701 3/18/2008 Döông Thuùy Vaân


YM Y M M -19 08/702 3/18/2008 Döông Thanh Toøng
YM Y M M -20 08/703 3/18/2008 Döông Thanh Toøng

YM Y M M -22 08/610 1/29/2008 Trònh Thò Xuaân Trinh


YM Y M M -23 08/612 1/29/2008 Nguyeãn Ngoïc Thìn
YM Y M M -24 09/782 3/9/2009 Ñoaøn Anh Huy
YM Y M M -25 09/786 3/9/2009 Vuõ Quoác Baûo
YM Y M M -26 08/556 1/24/2008 Leâ Traàn Phöông Lan

YM Y M M -27 08/615 1/29/2008 Ñaëng Thò Myõ Leä


YM Y M M -28 09/784 3/9/2009 Vuõ Quoác Baûo
YM Y M M -29 08/662 2/26/2008 Nguyeãn Thò Tuyeát Mai

YM Y M M -30 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YM Y M M -31 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YM Y M M -32 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YM Y M M -33 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YM Y M M -34 08/720 5/2/2008 Döông Thuùy Vaân

YM Y M M -35 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YM Y M M -36 08/675 2/28/2008 Nguyeãn Taán Trung
YM Y M M -37 08/562 1/24/2008 Nguyeãn Ngoïc Thìn
YM Y M M -38 08/560 1/24/2008 Nguyeãn Thò Tuyeát Mai
YM Y M M -39 08/560 1/24/2008 Nguyeãn Thò Tuyeát Mai

YM Y M M -40 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YM Y M M -41 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YM Y M M -42 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YM Y M M -43 08/620 1/29/2008 Traàn Thanh Haäu

YM Y M M -44 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YM Y M M -45 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YM Y M M -46 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YM Y M M -47 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YM Y M M -48 09/785 3/9/2009 Vuõ Quoác Baûo
YM Y M M -49 09/783 3/9/2009 Ñoaøn Anh Huy

YM Y M M -52 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YM Y M M -56 08/652 2/20/2008 Nguyeãn Ngoïc Thìn
YM Y M M -57 08/653 2/20/2008 Nguyeãn Thò Ngoïc
YM Y M M -58 08/594 1/29/2008 Ñoã Sôn Baùch Khoa
YM Y M M -59 08/595 1/29/2008 Ñoã Sôn Baùch Khoa
YM Y M M -60 08/596 1/29/2008 Ñoã Sôn Baùch Khoa
YM Y M M -61 08/552 1/24/2008 Nguyeãn Ngoïc Thìn
YM Y M M -62 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi
YN Y N N -01 08/658 2/26/2008 Vuõ Thò Kim Hieàn
YN Y N N -02 08/661 2/26/2008 Vuõ Thò Kim Hieàn
YN Y N N -03 08/508 1/15/2008 Trònh Nguyeân Löôïng
YN Y N N -04 08/509 1/15/2008 Trònh Nguyeân Löôïng
YN Y N N -05 08/480 1/4/2008 Ñoaøn Phi Long
YN Y N N -06 08/488 1/8/2008 Nguyeãn Thò Hueä
YN Y N N -07 08/489 1/8/2008 Nguyeãn Thò Hueä
YN Y N N -08 08/490 1/8/2008 Nguyeãn Thò Hueä
YN Y N N -09 08/491 1/8/2008 Nguyeãn Thò Hueä
YN Y N N -10 08/665 2/26/2008 Phuøng Troïng Töø
YN Y N N -11 09/810 8/27/2009 Nguyeãn Thò Haïnh Dung
YN Y N N -12 09/808 8/12/2009 Nguyeãn Thò Haïnh Dung
YN Y N N -13 08/500 1/11/2008 Nguyeãn Thò Nga

YN Y N N -14 08/548 1/23/2008 Döông Phaùt

YN Y N N -15 08/551 1/23/2008 Döông Phaùt


YN Y N N -16 08/443 12/31/2007 Döông Thaèn Ñoâng
YN Y N N -24 08/468 1/3/2008 Nguyeãn Anh Tuaán
YN Y N N -25 09/822 12/28/2009 Haøng Thaønh Phöông
YN Y N N -27 08/549 1/23/2008 Nguyeãn Thò Thuùy
YN Y N N -29 08/632 1/31/2008 Traàn Aùnh Saùng
YN Y N N -30 08/546 1/22/2008 Trònh Nguyeân Löôïng
YN Y N N -31 08/545 1/22/2008 Trònh Nguyeân Löôïng
YN Y N N -32 08/666 2/26/2008 Ñoã Thò Caåm Taâm
YN Y N N -33 08/510 1/15/2008 Leâ Kim Chaâu
YN Y N N -34 09/811 9/14/2009 Nguyeãn Maïnh Cöôøng
YN Y N N -35 08/538 1/22/2008 Hoaøng Toá Nhö
YN Y N N -36 12/050-4 12/29/2012 Leâ Hoaøng Thaïch Thaûo
YN Y N N -37 08/538 1/22/2008 Hoaøng Toá Nhö
YN Y N N -38 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi
YN Y N N -39 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi
YN Y N N -40 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi
YN Y N N -41 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi

YN Y N N -42 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YN Y N N -43 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YN Y N N -44 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YN Y N N -45 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YN Y N N -46 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YN Y N N -47 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YN Y N N -48 08/624 1/29/2008 Vuõ Ñöùc Bình
YN Y N N -49 08/624 1/29/2008 Vuõ Ñöùc Bình
YN Y N N -50 08/590 1/28/2008 Traàn Thò Minh Ngoïc
YN Y N N -51 08/588 1/28/2008 Phan Thò Bích Hoàng
YN Y N N -52 08/589 1/28/2008 Vuõ Thò Haïnh Trang

YN Y N N -53 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YN Y N N -54 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YN Y N N -55 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YN Y N N -56 08/586 1/28/2008 Ngoâ Thò Hoàng Lieân
YN Y N N -57 08/544 1/22/2008 Nguyeãn Ngoïc Thìn
YN Y N N -58 08/717 4/14/2008 Taêng Thò Hoàng Hoa
YN Y N N -59 08/717 4/14/2008 Taêng Thò Hoàng Hoa
YN Y N N -60 08/722 5/5/2008 Taêng Thò Hoàng Hoa
YN Y N N -61 08/716 4/14/2008 Leâ Vaên Nhaâm
YO Y O O -01 08/693 3/6/2008 Traàn Huyønh Nhò Thanh
YO Y O O -02 08/475 1/8/2008 Vuõ Thò Haïnh Trang
YO Y O O -03 08/474 1/8/2008 Nguyeãn Ñình Ban
YO Y O O -04 08/455 1/2/2008 Lai Toá Anh
YO Y O O -05 08/456 1/2/2008 Nguyeãn Thu Höôøng
YO Y O O -06 13/067 1/16/2013 Huyønh Höõu Thuaän vaø Traàn Hueä Ngoïc
YO Y O O -07 08/487 1/2/2008 Traàn Thò Kim Trang
YO Y O O -08 08/587 1/28/2008 Ngoâ Thò Hoàng Lieân
YO Y O O -09 08/458 1/2/2008 Traàn Thò Kim Thoa
YO Y O O -10 08/451 1/2/2008 Traàn Thò Kim Thoa
YO Y O O -11 07/434 1/2/2008 Traàn Thò Kim Anh
YO Y O O -12 07/425 12/26/2007 Hoà Haûi Syõ
YO Y O O -13 08/625 1/29/2008 Traàn Hoaøi Thanh
YO Y O O -14 08/459 1/2/2008 Nguyeãn Thò Hoàng
YO Y O O -15 08/469 1/3/2008 Laêng Thò Hoàng

YO Y O O -16 07/22 10/5/2007 Phaïm Nhö Hoa


YO Y O O -17 12/058 12/12/2012 Huyønh Ngoïc Minh
YO Y O O -18 08/452 1/2/2008 Phaïm Ñình Aùi
YO Y O O -19 08/460 1/2/2008 Traàn Thò Kim Thoa
YO Y O O -20 07/329 12/17/2007 Traàn Hoøa
YO Y O O -21 08/461 1/2/2008 Nguyeãn Quoác Vieät
YO Y O O -22 07/380 12/6/2007 Tröông Hoaøng Haûi

YO Y O O -23 08/450 1/2/2008 Löu Ngoïc Tuaán


YO Y O O -24 08/453 1/2/2008 Nguyeãn Thò Xuaân Thöông
YO Y O O -25 08/773 1/5/2009 Tröông Hoaøng Haûi
YO Y O O -26 07/400 12/12/2007 Nguyeãn Taêng Vinh
YO Y O O -27 08/457 1/2/2008 Leâ Thò Phöông Haèng
YO Y O O -28 08/447 1/2/2008 Nguyeãn Thò Minh Thy
YO Y O O -29 08/448 1/2/2008 Nguyeãn Höõu Tröôøng
YO Y O O -30 08/631 1/30/2008 Nguyeãn Thò Thaûo

YO Y O O -31 07/407 12/17/2007 Hoà Thò Mai


YO Y O O -32 07/433 12/31/2007 Nguyeãn Höõu Tröôøng
YO Y O O -33 08/454 1/5/2008 Nguyeãn Höõu Tröôøng
YO Y O O -34 07/432 12/31/2007 Nguyeãn Höõu Tröôøng

YO Y O O -35 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su

YO Y O O -36 14/31-TC 2/12/2014 Coâng ty TC TNHHMTV Taøi Chính Cao Su


YO Y O O -37 13/069 9/30/2013 Phạm Đình Khieâm
YO Y O O -38 07/319 11/9/2007 Phan Ñình Chuaån

YO Y O O -39 08/501 1/14/2008 Nguyeãn Thò Kim Huy


YO Y O O -40 08/591 1/28/2008 Nguyeãn Thò Höông

YO Y O O -41 12/051 12/8/2012 Leâ Ñinh Quyeán


YO Y O O -42 08/584 1/25/2008 Haø Kim Anh
YO Y O O -43 08/540 1/15/2008 Hoøang Thuïy Hoaøi Yeán
YO Y O O -44 08/683 2/28/2008 Nguyeãn Thaùi Kieàu My
YO Y O O -45 08/592 1/28/2008 Haø Kim Anh
YO Y O O -46 08/569 1/24/2008 Traàn Thò Minh Ngoïc
YO Y O O -47 08/527 1/18/2008 Hoà Thò Thuûy

YO Y O O -48 08/526 1/18/2008 Hoà Thò Thuûy


YO Y O O -49 08/593 1/28/2008 Toân Nöõ Bích Leä
YO Y O O -50 08/630 1/30/2008 Phan Thuùy Quyønh
YO Y O O -51 08/585 1/28/2008 Ñinh Phan Caåm Vaân
YO Y O O -52 10/828 3/24/2010 Ñaëng Duy Son
YO Y O O -53 08/476 1/7/2008 Traàn Thò Ngoïc Thoa
YO Y O O -54 08/477 1/7/2008 Traàn Thò Ngoïc Thoa
YO1 Y O1 O1-01 08/667 2/26/2008 Buøi Thò An
YO1 Y O1 O1-02 08/532 1/22/2008 Buøi Höông Lan
YO1 Y O1 O1-03 08/566 1/24/2008 Traàn Thò Myõ Dung
YO1 Y O1 O1-04 07/372 12/3/2007 Tröông Hoaøng Thoâng
YO1 Y O1 O1-05 07/371 12/3/2007 Tröông Hoaøng Thoâng
YO1 Y O1 O1-06 07/373 12/3/2007 Tröông Hoaøng Thoâng
YO1 Y O1 O1-07 07/330 11/12/2007 Nguyeãn Vaên Hoøa
YO1 Y O1 O1-08 07/330 11/12/2007 Nguyeãn Vaên Hoøa
YO1 Y O1 O1-09 07/330 11/12/2007 Nguyeãn Vaên Hoøa
YO1 Y O1 O1-10 07/330 11/12/2007 Nguyeãn Vaên Hoøa
YO1 Y O1 O1-11 07/330 11/12/2007 Nguyeãn Vaên Hoøa
YO1 Y O1 O1-12 07/330 11/12/2007 Nguyeãn Vaên Hoøa
YO1 Y O1 O1-13 07/390 12/7/2007 Döông Ngoïc Toaøn
YO1 Y O1 O1-14 07/389 12/7/2007 Traàn Tuaán Anh
YO1 Y O1 O1-15 08/482 1/7/2008 Leâ Anh Baûo Haïnh
YO1 Y O1 O1-16 08/742 6/30/2008 Suù Leä Phaân
YO1 Y O1 O1-17 07/366 11/29/2007 Phaïm Hoøang Phöông
YO1 Y O1 O1-18 08/482 1/7/2008 Leâ Anh Baûo Haïnh

YO1 Y O1 O1-19 08/503 1/7/2008 Leâ Duy Khaùnh

YO1 Y O1 O1-20 08/503 1/7/2008 Leâ Duy Khaùnh


YO1 Y O1 O1-21 07/330 11/12/2007 Nguyeãn Vaên Hoøa

YO1 Y O1 O1-22 08/744 6/30/2008 Leâ Ngaân

YO1 Y O1 O1-23 08/745 6/30/2008 Nguyeãn Vaên Möôøi


YO1 Y O1 O1-24 08/746 6/30/2008 Nguyeãn Coâng Duõng
YO1 Y O1 O1-25 08/567 1/24/2008 Traàn Thò Minh Ngoïc
YO1 Y O1 O1-26 08/542 1/22/2008 Nguyeãn Thò Ñaïi Hoàng
YO1 Y O1 O1-27 08/752 9/23/2008 Nguyeãn Thò Thanh Nga
YO1 Y O1 O1-28 07/374 12/4/2007 Tröông Hoaøng Thoâng
YO1 Y O1 O1-29 07/376 12/4/2007 Tröông Hoaøng Thoâng
YO1 Y O1 O1-30 07/375 12/4/2007 Tröông Hoaøng Thoâng
YO1 Y O1 O1-31 07/391 12/11/2007 Trònh Vónh Traùc

YO1 Y O1 O1-32 07/379 12/6/2007 Nguyeãn Chaâu Hieàn My


YO1 Y O1 O1-33 08/568 1/24/2008 Phan Thuùy Quyønh
YO1 Y O1 O1-34 08/755 10/15/2008 Traàn Thanh Phöông
YO1 Y O1 O1-35 09/804 6/8/2009 Voõ Thò Tuyeát Thaûo
YO1 Y O1 O1-36 08/748 8/4/2008 Voõ Vaên Hieäp
YO1 Y O1 O1-38 07/151 10/15/2007 Traàn Thò Hoàng Vaân
YO1 Y O1 O1-39 08/502 1/14/2008 Leâ Thò Thanh Huyeàn
YO1 Y O1 O1-40 08/505 1/15/2008 Nguyeãn Thò Xuaân Hoøa
YO1 Y O1 O1-41 08/504 1/15/2008 Nguyeãn Thò Xuaân Hoøa
YO1 Y O1 O1-42 08/741 6/30/2008 Suù Leä Phaân
YO1 Y O1 O1-43 10/812 1/11/2010 Nguyeãn Minh Giang
YO1 Y O1 O1-44 08/708 4/8/2008 Huyønh Vaên Taâm
YO1 Y O1 O1-45 08/462 1/3/2008 Nguyeãn Thò Caåm
YO1 Y O1 O1-46 08/467 1/3/2008 Phaïm Thò Ngoïc Anh
YO1 Y O1 O1-47 08/649 2/19/2008 Nguyeãn Tinh Töôøng
YO1 Y O1 O1-49 07/330 11/12/2007 Nguyeãn Vaên Hoøa
YO1 Y O1 O1-50 08/748 8/4/2008 Voõ Vaên Hieäp

YO1 Y O1 O1-51 09/792 4/9/2009 Mai Sôn Haø

YO1 Y O1 O1-52 09/793 4/9/2009 Phaïm Thò Bích Lieân


YP Y P P -01 07/34 10/11/2007 Nguyeãn Thò Hoàng Thanh
YP Y P P -02 07/34 10/11/2007 Nguyeãn Thò Hoàng Thanh
YP Y P P -03 08/740 6/30/2008 Nguyeãn Ñöùc Thoï
YP Y P P -04 08/740 6/30/2008 Nguyeãn Ñöùc Thoï
YP Y P P -05 07/230 10/25/2007 Nguyeãn Thò Nhò Haø
YP Y P P -06 07/168 10/20/2007 Nguyeãn Hoøang Tieán
YP Y P P -07 07/419 12/25/2007 Phaïm Thò Ngoïc Anh
YP Y P P -08 07/345 11/21/2007 Ñoã Vaên Vieät
YP Y P P -09 07/346 11/21/2007 Nguyeãn Thò Thu Haø
YP Y P P -10 09/798 5/6/2009 Lyù Thanh Toaøn
YP Y P P -11 08/493 1/10/2008 Nguyeãn Anh Quaân
YP Y P P -12 08/493 1/10/2008 Nguyeãn Anh Quaân
YP Y P P -13 08/493 1/10/2008 Nguyeãn Anh Quaân
YP Y P P -14 07/261 11/2/2007 Hoøang Leä Quyønh
YP Y P P -15 08/494 1/10/2008 Lö Minh Phöông
YP Y P P -16 08/738 7/19/2008 Höùa Thò Thu Vaân
YP Y P P -17 08/724 4/25/2008 Phaïm Ích Haøo
YP Y P P -18 07/268 11/1/2007 Phaïm Bích Lieân

YP Y P P -19 07/259 10/29/2007 Löu Nguyeân Phuù

YP Y P P -20 07/259 10/29/2007 Löu Nguyeân Phuù


YP Y P P -21 07/153 10/20/2007 Tröông Coâng Bình
YP Y P P -22 07/153 10/20/2007 Tröông Coâng Bình
YP Y P P -23 07/153 10/20/2007 Tröông Coâng Bình
YP Y P P -24 07/258 10/27/2007 Ñinh Quang Tuaán
YP Y P P -25 08/563 1/24/2008 Tröông Kieán Thanh
YP Y P P -26 07/426 12/27/2007 Leâ Vaên Phuùc
YP Y P P -27 07/392 12/11/2007 Trònh Vónh Traùc
YP Y P P -28 07/273 11/1/2007 Ñoã Cao Huy
YP Y P P -29 08/603 1/29/2008 Vuõ Tuaán Anh
YP Y P P -30 08/604 1/29/2008 Lö Minh Phöông
YP Y P P -31 08/775 1/7/2009 Lö Minh Phöông
YP Y P P -32 08/663 2/26/2008 Nguyeãn Thò Myõ Phöông
YP Y P P -33 08/663 2/26/2008 Nguyeãn Thò Myõ Phöông
YP Y P P -34 08/747 6/30/2008 Nguyeãõn Thò Baïch Tuyeát
YP Y P P -35 08/647 2/19/2008 Nguyeãn Thò Thu Thaûo
YP Y P P -36 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -37 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -38 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -39 07/398 12/11/2007 Nguyeãn Höõu Taøi
YP Y P P -40 07/238 10/26/2007 Nguyeãn Thaønh Hieäp
YP Y P P -41 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -42 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -44 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -45 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -46 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -47 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -48 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -49 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -50 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -51 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -52 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -53 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -54 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -55 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -56 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -57 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -58 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -59 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -60 07/82 10/11/2007 Phaïm Thò Lan Anh
YP Y P P -61 07/331 11/12/2007 Leâ Thaønh Ñoâng
YP Y P P -62 07/331 11/12/2007 Leâ Thaønh Ñoâng
YR Y R R -01 07/157 10/20/2007 Traàn Vaên Sang
YR Y R R -02 07/166 10/20/2007 Phaïm Thanh Vinh
YR Y R R -03 08/737 6/30/2008 Nguyeãn Thò Thanh Truùc
YR Y R R -04 08/737 6/30/2008 Nguyeãn Thò Thanh Truùc
YR Y R R -05 08/657 2/21/2008 Traàn Thò Quyù
YR Y R R -06 08/657 2/21/2008 Traàn Thò Quyù
YR Y R R -07 08/657 2/21/2008 Traàn Thò Quyù
YE1 Y E1 E1-04 12/026 10/29/2012 Nguyeãn Kim Troïng
YR Y R R -09 11/856 11/15/2011 Trần Đình Trọng
YR Y R R -10 08/486 1/8/2008 Ñinh Thò Döï

YR Y R R -11 08/735 6/30/2008 Huyønh Huøng Vieät


YR Y R R -12 08/537 1/22/2008 Vuõ Thò Thanh Mai
YR Y R R -13 08/507 1/15/2008 Nguyeãn Thò Bích Phöôïng
YR Y R R -14 08/465 1/3/2008 Voõ Minh Ñaïo
YR Y R R -15 07/423 12/25/2007 Buøi Long Taân
YR Y R R -16 07/422 12/25/2007 Tröông Ñöùc Taøi
YR Y R R -17 07/124 11/1/2007 Ñinh Ngoïc Duy
YR Y R R -18 08/445 1/2/2008 Phaïm Kim Thoa
YR Y R R -19 07/181 10/22/2007 Traàn Trí Huøng
YR Y R R -20 07/177 10/15/2007 Chaâu Leä Maïnh
YR Y R R -21 07/141 10/19/2007 Nguyeãn Thò Hoàng Hueá
YR Y R R -22 07/141 10/19/2007 Nguyeãn Thò Hoàng Hueá
YR Y R R -23 07/141 10/19/2007 Nguyeãn Thò Hoàng Hueá
YR Y R R -24 07/141 10/19/2007 Nguyeãn Thò Hoàng Hueá
YR Y R R -25 07/370 12/4/2007 Traàn Thò Myõ Dung
YR Y R R -26 07/409 12/18/2007 Nguyeãn Quoác Höng
YR Y R R -27 07/410 12/18/2007 Nguyeãn Quoác Höng
YR Y R R -28 07/226 10/25/2007 Töø Ñoà Tieát Meâ
YR Y R R -29 05/R-29 9/26/2007 Ñinh Thò Haïnh
YR Y R R -30 08/729 7/8/2008 Li Ngoïc Lan
YR Y R R -31 07/164 10/20/2007 Nguyeãn Thò Hoàng Ngoïc
YR Y R R -32 08/696 3/11/2008 Löông Tuyeát Mai
YR Y R R -33 08/733 7/10/2008 Nguyeãn Lieân Höông
YR Y R R -34 08/733 7/10/2008 Nguyeãn Lieân Höông
YR Y R R -35 09/815 9/29/2009 Voõ Taán Khaùnh
YR Y R R -36 07/169 10/20/2007 Cao Thò Thanh
YR Y R R -37 07/158 10/20/2007 Traàn Thò Huyønh Anh
YR Y R R -38 07/158 10/20/2007 Traàn Thò Huyønh Anh
YR Y R R -39 07/162 10/20/2007 Nguyeãn Thò Ngoïc Haûi
YR Y R R -40 07/161 10/20/2007 Leâ Vaên Teøo
YR Y R R -41 08/650 2/19/2008 Nguyeãn Vaên Tieàn
YR Y R R -42 08/736 6/30/2008 Voõ Kim Sôn
YR Y R R -43 08/737 6/30/2008 Nguyeãn Thò Thanh Truùc
YR Y R R -44 08/737 6/30/2008 Nguyeãn Thò Thanh Truùc
YR Y R R -45 08/737 6/30/2008 Nguyeãn Thò Thanh Truùc
YR Y R R -46 08/737 6/30/2008 Nguyeãn Thò Thanh Truùc
YR Y R R -47 05/R-47 2/11/2006 Nguyeãn Thò Naêm
YR Y R R -48 05/R-48 10/30/2007 Traàn Chí Nguyeän
YR Y R R -49 05/R-49 10/30/2007 Traàn Chí Nguyeän
YR Y R R -50 05/R-50 10/5/2007 Cao Thò Thanh
YR Y R R -51 05/R-51 10/5/2007 Nguyeãn Thò Baûy
YR Y R R -52 05/R-52 10/5/2007 Nguyeãn Tröôøng Thieän

YS Y S S -01 09/817 10/30/2009 Voõ Taán Khaùnh

YS Y S S -02 09/817 10/30/2009 Voõ Taán Khaùnh

YS Y S S -03 09/817 10/30/2009 Voõ Taán Khaùnh


YS Y S S -04 12/007 6/18/2012 Nguyeãn Thò Baûy
YS Y S S -05 12/003 4/10/2012 Nguyeãn Ngoïc Lang
YS Y S S -06 12/002 4/10/2012 Phạm Thị Giaøu
YS Y S S -07 12/056 12/10/2012 Phaïm Thò Hoøa

YS Y S S -08 12/010 10/12/2012 Traàn Hieáu Trung


YS Y S S -09 12/013 10/16/2012 Trần Quaõng Ñaïi
YS Y S S -10 12/023 10/23/2012 Nguyeãn Thò Ngoïc Ngaïn
YS Y S S -11 12/024 10/23/2012 Phaåm Vaên Hieàn
YS Y S S -12 12/033 10/31/2012 Nguyeãn Thò Thu Hieäp

YS Y S S -13 12/025 10/26/2012 Dương Thaønh Ñöùc


YS Y S S -14 12/022 10/23/2012 Tröông Huyønh Quang Vinh
YS Y S S -15 12/037 11/5/2012 Phan Ngoïc Tuaán
YS Y S S -16 10/827 2/26/2010 Huyønh Hanh
YS Y S S -17 09/816 10/27/2009 Nguyeãn Chí An
YS Y S S -18 09/816 10/27/2009 Nguyeãn Chí An
YS Y S S -19 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -20 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi
YS Y S S -21 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi
YS Y S S -22 12/016 10/19/2012 Buøi Coâng Lyù

YS Y S S -23 12/020 10/22/2012 Löông Vaên Hieäp

YS Y S S -24 12/032 10/31/2012 Trương Thị Hoøa

YS Y S S -25 12/031 10/30/2012 Luïc Leä Ñaøo

YS Y S S -26 12/031 10/30/2012 Luïc Leä Ñaøo

YS Y S S -27 12/031 10/30/2012 Luïc Leä Ñaøo

YS Y S S -28 12/012 10/15/2012 Nguyeãn Syõ Anh

YS Y S S -29 12/048 11/30/2012 Hồ Baù Khaùng


YS Y S S -30 11/855 10/10/2011 Nguyeãn Leâ Duy
YS Y S S -31 11/855 10/10/2011 Nguyeãn Leâ Duy
YS Y S S -32 09/821 12/7/2009 Traàn Hoaøng Vuõ
YS Y S S -33 12/044 11/20/2012 Ñinh Ñöùc Bình
YS Y S S -34 12/046 11/20/2012 Ñoã Quang Sinh
YS Y S S -35 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -36 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -37 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -38 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
NS N S S -39 - 12/30/1899 12/30/1899
NS N S S -40 - 12/30/1899 12/30/1899
YS Y S S -41 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi
YS Y S S -42 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -43 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -44 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -45 16/081 1/18/2016 Phạm Thị Thủy
YS Y S S -46 16/14-TL 3/31/2016 Coâng Ty CP Ñòa Oác Thaéng Lôïi
YS Y S S -47 12/059 12/15/2012 Traàn Thò Baûo Ngoïc
YS Y S S -48 12/059 12/15/2012 Traàn Thò Baûo Ngoïc
YS Y S S -49 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -50 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -51 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -52 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -53 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -54 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -55 09/819 11/14/2009 Traàn Thieän Phuùc
YS Y S S -56 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -57 14/32-TC 10/27/2014 Cty TC TNHH MTV Taøi Chính Cao Su
YS Y S S -58 12/062 12/21/2012 Leâ Thò Minh
YS Y S S -59 12/061 12/21/2012 Huỳnh Thị Thu Năm
YS Y S S -60 13/068 7/10/2013 Trần Thị Thanh Nhaøn
YS Y S S -61 12/057 12/10/2012 Hoaøng Thò Minh Haèng
YS Y S S -62 12/042 11/20/2012 Hoaøng Thò Minh Haèng
753 Y PHAÀN ÑAÕ BAÙN
4 N PHAÀN CHÖA BAÙN
757 COÄNG
5 6 8.00 9
DIACHI DIENTHOAI DIENTICH DONGIA GIATRILO
56 Ñinh Tieân Hoaøng, Tp. Ñaø Naüng 0907071504 144.00 2,419,000 348,336,000
56 Ñinh Tieân Hoaøng, Tp. Ñaø Naüng 0907071504 144.00 2,352,000 338,688,000
56 Ñinh Tieân Hoaøng, Tp. Ñaø Naüng 0907071504 144.00 2,352,000 338,688,000
0908800081- 0905 033 539-
Thoân 2, xaõ Chö HDroâng, Pleyku, Gia Lai 0593875166 144.00 2,352,000 338,688,000
0908800081- 0905 033 539-
Thoân 2, xaõ Chö HDroâng, Pleyku, Gia Lai 0593875166 144.00 2,352,000 338,688,000
K03/10 Phan Thanh Taøi, Q. Haûi Chaâu, Tp. Ñaø Naüng 0909914647 144.00 2,352,000 338,688,000
K03/10 Phan Thanh Taøi, Q. Haûi Chaâu, Tp. Ñaø Naüng 0909914647 144.00 2,352,000 338,688,000
20E CT4A1 Vaïn Myõ, Haûi Phoøng 144.00 2,352,000 338,688,000
20E CT4A1 Vaïn Myõ, Haûi Phoøng 144.00 2,352,000 338,688,000
236/11 Traàn Höng Ñaïo, P. 11, Q. 5, Tp. HCM 0903.994.832 144.00 2,352,000 338,688,000
882 Nguyeãn Duy, P12, Q.8, Tp HCM 0989296286 144.00 2,352,000 338,688,000
356/4 Baø Ñình, P10, Q.8, Tp. HCM 0918294022 144.00 2,419,000 348,336,000
27 ñöôøng 6, Khu daân cö Bình Ñaêng, P6, Q8, Tp. HCM 0983902182 144.00 2,419,000 348,336,000
91 Trang Töû, P14, Q.5, Tp. HCM 0903853957-8593601 144.00 2,352,000 338,688,000
Taân phöôùc - Phöôùc Tænh - Long Ñaát - Baø Ròa Vuõng Taøu 0909218432 144.00 2,352,000 338,688,000

0909537853(lai- 0903845677
Thò traán Caùi Raêng, huyeän Chaâu Thaønh, Caàn Thô (A. Linh)- 0938 659 929 144.00 2,352,000 338,688,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 144.00 4,125,000 594,000,000
109 Ñöôøng soá 130 Cao Loã, P4, Q.8, Tp. HCM 0989011427 144.00 2,352,000 338,688,000
12/30/1899 12/30/1899 - - -
61 Phan Vaên Trò, P14, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0903 874 559 144.00 2,352,000 338,688,000
61 Phan Vaên Trò, P14, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0903 874 559 144.00 2,352,000 338,688,000
259A, Lyù Thöôøng Kieät, P15, Q.11, Tp. HCM 0903380404-8638173 136.00 2,300,000 312,800,000
259A, Lyù Thöôøng Kieät, P15, Q.11, Tp. HCM 0903380404-8638173 144.00 2,397,000 345,168,000
7/3A Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P27, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM. 144.00 4,500,000 648,000,000
223/21 Nguyeãn Tieåu La, P8, Q.10, Tp. HCM 0903724860 144.00 2,397,000 345,168,000
7/3A Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P27, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM. 112.00 4,500,000 504,000,000
363/2/8 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 0917 811 478 120.00 2,307,000 276,840,000
316/9 Traàn Xuaân Soaïn, P.Taân Höng, Q7, TP.HCM 0903669418 120.00 2,716,000 325,920,000
316/9 Traàn Xuaân Soaïn, P.Taân Höng, Q7, TP.HCM 0903669418 120.00 2,716,000 325,920,000
40/3 Nguyeãn Khoaùi, P2, Q.4, Tp. HCM 01223171428 - 0906981521 120.00 2,307,000 276,840,000
229 Loâ 2 Cö XaùThanh Ña, P27, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM 0919777921 120.00 2,800,000 336,000,000
236/1 Minh Phuïng, P6, Q.6, Tp. HCM 0919888838 120.00 2,307,000 276,840,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 120.00 3,740,000 448,800,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 120.00 3,740,000 448,800,000
439 ñöôøng Teân Löûa, P. Bình Trò Ñoâng B, Q. Bình Taân, Tp. HCM 0919809999 120.00 3,500,000 420,000,000
712bis Huøng Vöông, P. 13, Q. 6, Tp. HCM 0903733888 120.00 3,500,000 420,000,000
Aáp 2, xaõ Nhöït Chaùnh, huyeän Beán Löùc, tænh Long An 072631737 120.00 2,185,000 262,200,000
Aáp 2 xaõ Thaïnh Ñöùc, Beán Löùc, Long An 120.00 2,185,000 262,200,000
26 KP1, Voõ Coâng Toàn, P2, Beán Löùc, Long An 120.00 2,185,000 262,200,000
46 Nhieâu Taâm, P5, Q.5, Tp. HCM 0903987862 120.00 2,185,000 262,200,000
380/34/4 Leâ Vaên Löông, P. Taân Höng, Q.7, Tp. HCM 0983690248 120.00 1,936,400 232,368,000
028 Loâ M, Kha Vaïn Caân, P. Hieäp Bình Chaùnh, Thuû Ñöùc, Tp.
HCM 0903914883 120.00 1,936,400 232,368,000
225A Traàn Höng Ñaïo, P10, Q.5, Tp. HCM 0903324981 120.00 1,936,400 232,368,000
53 Traøng Thi ( 54 Quaùn Söù) Haø Noäi 0903218001 120.00 1,936,400 232,368,000
AÁp 7B, Myõ Yeân, Beán Löùc, Long An 0918128449 T15/01/2012 120.00 2,744,000 329,280,000
D11/311 Aáp 4, xaõ Phong Phuù, huyeän Bình Chaùnh, Tp. HCM 0909345133 120.00 2,300,000 276,000,000
40/60/4 Nguyeãn Khoaùi, P12, Q.4, Tp. HCM 0907990871 120.00 2,300,000 276,000,000
30 Khu phoá I, TT Beán Löùc, Beán Löùc, Long An 120.00 2,185,000 262,200,000
30 Khu phoá I, TT Beán Löùc, Beán Löùc, Long An 120.00 2,185,000 262,200,000
124 KP1, Thò traán Beán Löùc - Long An 120.00 1,638,000 196,560,000
7/1 KP9, Thò traán Beán Löùc, tænh Long An 120.00 1,638,000 196,560,000
305/31/17A, Leâ Vaên Syõ, P1, Taân Bình, Tp. HCM 0903707636 120.00 2,185,000 262,200,000
305/31/17A, Leâ Vaên Syõ, P1, Taân Bình, Tp. HCM 0903707636 120.00 2,185,000 262,200,000
B2-04 Nam Long II, P. Taân Phong, Q.7, Tp. HCM 0945885990 120.00 2,185,000 262,200,000
B2-04 Nam Long II, P. Taân Phong, Q.7, Tp. HCM 0945885990 120.00 2,185,000 262,200,000
102/11 Aâu Döông Laân, P3, Q.8, Tp. HCM 0908181009 120.00 2,185,000 262,200,000
Soá 8, ñöôøng Mai Thò Toát, KP5, TT Beán Löùc, tænh Long An. 112.00 1,638,000 183,456,000
133/38K ñöôøng Vaên Thaân, P8, Q.6, Tp. HCM 8542812 144.00 1,934,000 278,496,000
87 Cao Vaên Laàu, P1, Q.6, Tp. HCM 38571525 144.00 1,934,000 278,496,000
16/20 Nguyeãn Thieän Thuaät, P2, Q.3, Tp. HCM 38359406-01223131099 144.00 1,934,000 278,496,000

R4-68 Höng Gia 1, PMH, P. Taân phong, Q.7, Tp. HCM 0983.58.57.58 - 0903813056 136.00 2,065,000 280,840,000
13/4 Xa loä Haø noäi, P. Thaûo Ñieàn, Q2, Tp. HCM 0903711994 144.00 2,352,000 338,688,000
13/4 Xa loä Haø noäi, P. Thaûo Ñieàn, Q2, Tp. HCM 0903711994 144.00 2,352,000 338,688,000
TK16/36B Nguyeãn Caûnh Chaân, P5, Q.3, Tp. HCM 8374995 -0983681272 144.00 2,419,000 348,336,000
267/1 Traàn Phuù, P8, Q.5, Tp. HCM 0907610847 132.00 2,162,000 285,384,000
164F Caàn Giuoäc, P11, Q.6, Tp. HCM 088262847-0907990871 120.00 2,011,600 241,392,000
20/15 Ñöôøng soá 2, P16, Q. Goø vaáp, Tp. HCM 0979715735 120.00 2,011,600 241,392,000
267A Leâ Vaên Syõ, P1, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903955049-9816783 120.00 2,011,600 241,392,000
C7/5A Aáp 3, xaõ Bình Höng, Bình Chaùnh, Tp. HCM 08.8504 975 120.00 2,011,600 241,392,000
C7/5A Aáp 3, xaõ Bình Höng, Bình Chaùnh, Tp. HCM 08.8504 975 120.00 2,011,600 241,392,000
104/2 Yeân Theá, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0987510566 132.00 2,162,000 285,384,000
Soá 62, Ñöôøng 20, P6, Q. Goø vaáp, Tp. HCM 8952321 - 0913027711 132.00 2,240,000 295,680,000
238/148 Ñöôøng 3/2, P12, Q.11, Tp. HCM 0913168022 132.00 2,240,000 295,680,000
0938 178 768-0933090366-
Soá 9, Loâ 34 Phaïm Theá Hieån, P4, Q.8, Tp. HCM 38521136 132.00 2,240,000 295,680,000
339B Beán Chöông Döông, P. Caàu Kho, Q.1, Tp. HCM 0913640847 132.00 2,240,000 295,680,000
691B/5 XVNT, P27, Q. Bình thaïnh, Tp. HCM 0918134136 132.00 2,240,000 295,680,000
59 Nguyeãn Vaên Laïc, P19, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0908886228 132.00 2,240,000 295,680,000
384/58 Nam Kyø Khôûi Nghóa, P8, Q.3, Tp. HCM 0903825003 132.00 2,240,000 295,680,000
134/3 CMT8, P10, Q.3, Tp. HCM 0908006373 132.00 2,240,000 295,680,000
206/51 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P21, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0908171595 132.00 2,240,000 295,680,000
206/51 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P21, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0985717664 132.00 2,240,000 295,680,000
370 Phaïm Theá Hieån, P3, Q.8, Tp. HCM 0908381009 132.00 2,240,000 295,680,000
719 Lyù Nam Ñeá, P7, Q.11, Tp. HCM 0908183132 132.00 2,240,000 295,680,000
719 Lyù Nam Ñeá, P7, Q.11, Tp. HCM 0908183132 132.00 2,240,000 295,680,000
2/36D, Ñaát Thaùnh, P6, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903946686-2963271 132.00 2,240,000 295,680,000
355B Leâ HOÀng Phong, P2, Q.10, Tp. HCM 0938715815 132.00 3,000,000 396,000,000
355B Leâ HOÀng Phong, P2, Q.10, Tp. HCM 0938715815 132.00 3,000,000 396,000,000
2/36D, Ñaát Thaùnh, P6, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903946686-2963271 132.00 2,240,000 295,680,000
2/36D, Ñaát Thaùnh, P6, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903946686-2963271 132.00 2,240,000 295,680,000
2/36D, Ñaát Thaùnh, P6, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903946686-2963271 132.00 2,240,000 295,680,000
17 Traàn Phuù, Tp. Pleiku, Gia Lai 0914021406-059824703 168.00 2,140,000 359,520,000
659A, Phaïm Theá Hieån, P4, Q.8, Tp. HCM 0903800268-7731248 168.00 2,105,600 353,740,800
218/4C/3 Nguyeãn Tieåu La, P8, Q.10, Tp. HCM 0908167788 132.00 2,068,000 272,976,000
Xaõ Phöôùc Thaønh, H. Tuy Phöôùc, tænh Bình Ñònh 0903171333 132.00 2,068,000 272,976,000
0902 433 166 - 0938.609.889
44/4 ñöôøng soá 17, P,11, Q.Goø Vaáp, Tp. HCM. (Trí) 132.00 2,068,000 272,976,000
53 Traøng Thi ( 54 Quaùn Söù) Haø Noäi 0903218001 132.00 2,068,000 272,976,000
53 Traøng Thi ( 54 Quaùn Söù) Haø Noäi 0903218001 132.00 2,068,000 272,976,000
1+2 C4, Chu Vaên An, P26, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0918.590.980 132.00 2,068,000 272,976,000
1+2 C4, Chu Vaên An, P26, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0918.590.980 132.00 2,068,000 272,976,000
319A10 Lyù Thöôøng Kieät, P15, Q.11, Tp. HCM 0903783835-8658947 132.00 2,068,000 272,976,000
319A10 Lyù Thöôøng Kieät, P15, Q.11, Tp. HCM 0903783835-8658947 132.00 2,068,000 272,976,000
0902 433 166 - 0938.609.889
44/4 ñöôøng soá 17, P,11, Q.Goø Vaáp, Tp. HCM. (Trí) 132.00 2,068,000 272,976,000
100 Ñöôøng 152 Cao Loã, P4, Q.8, Tp. HCM 0903305996 132.00 2,068,000 272,976,000
100 Ñöôøng 152 Cao Loã, P4, Q.8, Tp. HCM 0903305996 132.00 2,068,000 272,976,000
409 An Döông Vöông, P3, Q.5, Tp. HCM 0903740997 132.00 2,068,000 272,976,000
409 An Döông Vöông, P3, Q.5, Tp. HCM 0903757133 132.00 1,974,000 260,568,000
Aáp 1, Nhöït Chaùnh, Beán Löùc, Long An 072.282.388 132.00 1,974,000 260,568,000
93C/3 Thoaïi Ngoïc Haàu, P. Phuù Thaïnh, Q. Taân phuù, Tp. HCM 0913112077 132.00 1,974,000 260,568,000
93C/3 Thoaïi Ngoïc Haàu, P. Phuù Thaïnh, Q. Taân phuù, Tp. HCM 132.00 1,974,000 260,568,000
93C/3 Thoaïi Ngoïc Haàu, P. Phuù Thaïnh, Q. Taân phuù, Tp. HCM 132.00 1,974,000 260,568,000
388B, Phan Vaên Haân, P17, Q. Taân Bình, Tp. HCM 8402294-0938918191 132.00 1,974,000 260,568,000
46 Haûi Thöôïng Laõn Oâng, P10, Q. 5, Tp. HCM 0909576307 122.00 2,162,000 263,764,000
46 Haûi Thöôïng Laõn Oâng, P10, Q. 5, Tp. HCM 0909576307 120.00 2,011,600 241,392,000
74A Phan Vaên Trò, P12, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0903710304 120.00 2,011,600 241,392,000
149 CalMette, Nguyeãn Thaùi Bình, Q.1, Tp. HCM 8303662-0907471008 120.00 2,011,600 241,392,000
46 Haûi Thöôïng Laõn Oâng, P10, Q. 5, Tp. HCM 0909576307 120.00 2,011,600 241,392,000
186/2 Leâ Caûnh Tuaân, Phuù Thoï Hoøa, Taân Phuù, Tp. HCM 8608742 120.00 2,011,600 241,392,000
Quaûng Phuù, Cö M' gar, Ñaêk Laêk 0985934098 120.00 2,011,600 241,392,000
Haø Loã, Lieân Haø, Ñoâng Anh, Haø Noäi 0974322456-7730824 120.00 2,011,600 241,392,000
74A Phan Vaên Trò, P12, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0903710304 120.00 2,011,600 241,392,000
406 Lyù Thaùi Toå, P10, Q. 10, Tp. HCM 0918373108 120.00 2,011,600 241,392,000
406 Lyù Thaùi Toå, P10, Q. 10, Tp. HCM 0918373108 120.00 2,068,000 248,160,000
43B Ñöôøng soá 2, Cö xaù Ñoâ Thaønh, P4, Q.3, Tp. HCM 0903810151 120.00 2,068,000 248,160,000
40 Leâ Thò Hoàng Gaám, Q.1, Tp. HCM 8211967 120.00 2,011,600 241,392,000
212B/D96 A1 Nguyeãn Traõi, P. Nguyeãn Cö Trinh, Q.1, Tp. HCM 0909313292 120.00 2,011,600 241,392,000
212B/D96 A1 Nguyeãn Traõi, P. Nguyeãn Cö Trinh, Q.1, Tp. HCM 0909313292 120.00 2,011,600 241,392,000
222/11 Sö Vaïn Haïnh, P2, Q10, Tp. HCM 8320995-8300885 120.00 2,011,600 241,392,000
236/1 Minh phuïng P6 Q6 Tp.HCM 0903691683 120.00 2,011,600 241,392,000
B1-03 Myõ Khaùnh 3, P. Taân Phong, Q.7, Tp. HCM 0908272757 120.00 2,011,600 241,392,000
140A Xoùm Chieáu, P14, Q.4, Tp. HCM 0958511009 120.00 2,011,600 241,392,000
46 Haûi Thöôïng Laõn Oâng, P10, Q. 5, Tp. HCM 0909576307 120.00 2,011,600 241,392,000
46 Haûi Thöôïng Laõn Oâng, P10, Q. 5, Tp. HCM 0909576307 122.00 2,162,000 263,764,000
522 Ñöôøng Vónh Vieãn, P6, Q.10, Tp. HCM 8562782 148.00 1,770,000 261,960,000
259 A, Lyù Thöôøng Kieät, P15, Q.11, Tp. HCM 0903380404 144.00 2,397,000 345,168,000
0907928339- 0903 870 776
28/5 Phan Ñình Phuøng, P. Thanh Bình Bieân Hoøa, Ñoàng Nai (Hoàng) 144.00 2,397,000 345,168,000
0907928339- 0903 870 776
28/5 Phan Ñình Phuøng, P. Thanh Bình Bieân Hoøa, Ñoàng Nai (Hoàng) 144.00 2,397,000 345,168,000
236A Phan Vaên Maõn, KP 8, TT Beán Löùc, Long An 0919.735.777 144.00 3,200,000 460,800,000
Soá 62, Ñöôøng 20, P6, Q. Goø vaáp, Tp. HCM 8952321 - 0986087078 144.00 2,397,000 345,168,000
204 Loâ C KCN Taân Bình Taây Thaïnh Tp.HCM 144.00 2,397,000 345,168,000

106 Ba Ñình, P10, Q.8, Tp. HCM 0983.58.57.58 - 0903813056 144.00 2,397,000 345,168,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 144.00 4,125,000 594,000,000
303/7 Traàn Bình Troïng, P4, Q5, Tp. HCM 0903 817 565 144.00 2,464,000 354,816,000
12D1-O1 Nguyeãn An Ninh, P7, Vuõng taøu, BR-Vuõng taøu 0918706569 144.00 2,464,000 354,816,000
B20/1B Phaïm Theá Hieån, P.3, Q.8, Tp. HCM 0908202638 144.00 3,500,000 504,000,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 08-4210264 144.00 2,397,000 345,168,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 08-4210264 144.00 2,397,000 345,168,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 08-4210264 144.00 2,397,000 345,168,000
22/ 5 ñöôøng 50, Khu Phoá 8, P Hieäp Bình Chaùnh, Tp.HCM 144.00 2,397,000 345,168,000
384/58/9, Lyù Thaùi Toå, P10, Q10, TP.HCM 08,8345014 144.00 2,397,000 345,168,000
77/366 ñöôøng Ngoïc Laâm, Q. Long Bieân, Haø Noäi. 0989088660 144.00 2,397,000 345,168,000
175/59 Nguyeãn Cheá Nghóa, P12, Q.8, Tp. HCM 8578663-0903323603 144.00 2,397,000 345,168,000
106/28 Toân Thaát Hieäp, P.13, Q.11, Tp. HCM 0903685269-8580988 144.00 2,397,000 345,168,000
106/28 Toân Thaát Hieäp, P.13, Q.11, Tp. HCM 0903685269-8580988 148.00 2,576,000 381,248,000
B7/199 Aáp 2, xaõ Ña Phöôùc, H. Bình Chaùnh, Tp. HCM 0908118716 132.00 2,086,800 275,457,600
61/27 Coâ Giang, P. Caàu Oâng Laõnh, Q.1, Tp. HCM 0903923998 120.00 1,955,200 234,624,000
61/27 Coâ Giang, P. Caàu Oâng Laõnh, Q.1, Tp. HCM 0903923998 120.00 1,955,200 234,624,000
60/3 Huyønh Vaên Baùnh, P15, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0913127082 120.00 1,955,200 234,624,000
60/3 Huyønh Vaên Baùnh, P15, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0913127082 120.00 1,955,200 234,624,000
769/99 Phaïm Theá Hieån (gaàn UB Phöôøng), Phöôøng 4, Q.8, Tp.
HCM 0903880864 120.00 1,955,200 234,624,000
A8/5 Aáp 1, Xaõ Quy Ñöùc, H. Bình Chaùnh, Tp. HCM 087790065 132.00 2,086,800 275,457,600
1287/23 Phaïm Theá Hieån, P5, Q.8, Tp. HCM 0979791872 132.00 2,120,000 279,840,000

Soâng Veä, Tö Nghóa, Quaûng Ngaõi 0988513436 (An) 0907552222 132.00 2,374,000 313,368,000
43 Phan Ñình Phuøng, Thò xaõ Quaûng Ngaõi, Quaûng Ngaõi 0903935709 132.00 2,374,000 313,368,000
Nhôn Phuù, Quy Nhôn, Bình Ñònh 0903819927 132.00 2,374,000 313,368,000
24 Ñinh Hoaø, P13, Q8, Tp. HCM 0906604848 132.00 2,374,000 313,368,000
405/15 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P24, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0908016167 132.00 2,374,000 313,368,000
702/1A Sö Vaïn Haïnh Noái daøi, P12, Q.10, Tp. HCM 8620804 - 0918277419 132.00 2,374,000 313,368,000
416/28 Phaïm Vaên Baïch, P15, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0908510862 132.00 2,374,000 313,368,000
107/2-4 Nguyeãn Cheá Nghóa, P12, Q.8, Tp. HCM 0903647635 132.00 2,374,000 313,368,000
53 Traøng Thi ( 54 Quaùn Söù) Haø Noäi 0903218001 132.00 2,374,000 313,368,000

354/62 Lyù Thöôøng Kieät, P. 14, Q. 10, Tp. HCM 08.3866.2532 - 0913.807.642 132.00 2,374,000 313,368,000
C30- KP2, P. Taân Ñoâng, Q.7, Tp. HCM 0903726781 132.00 2,374,000 313,368,000
C30- KP2, P. Taân Ñoâng, Q.7, Tp. HCM 0903726781 132.00 2,374,000 313,368,000
180/2 Nguyeãn Tri Phöông, P9, Q5, Tp. HCM 0918086006-088351129 132.00 2,374,000 313,368,000
180/2 Nguyeãn Tri Phöông, P9, Q5, Tp. HCM 0918086006-088351129 132.00 2,374,000 313,368,000
108 CC 24B, Ñöôøng D5, P25, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0983000132 - 0978967979 132.00 2,374,000 313,368,000
Soá 1 Hoàng Haø, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0913572269 132.00 2,374,000 313,368,000
0907928339- 0903 870 776
28/5 Phan Ñình Phuøng, P. Thanh Bình Bieân Hoøa, Ñoàng Nai (Hoàng) 132.00 2,374,000 313,368,000
4/46 KP Gioáng Dinh, p. Khaùnh Haäu, Taân An, Long An 132.00 1,800,000 237,600,000
458 Tuøng.T. Vöông, P. 12, Q. 8, Tp. HCM 0913.611.788 168.00 2,262,000 380,016,000
80/28 Nguyeãn Traõi, P3, Q.5, Tp. HCM 0908676253 168.00 1,800,000 302,400,000
80/28 Nguyeãn Traõi, P3, Q.5, Tp. HCM 0908676253 132.00 1,800,000 237,600,000
89 Huyønh Vaên Gaám, P2, TX Taân An, Long An 0723825600 132.00 1,800,000 237,600,000
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 132.00 3,500,000 462,000,000
39 Lyù Thöôøng Kieät, P. Haøng Baøi, Q. Hoaøn Kieám, Tp. Haø Noäi 0913.349.003 132.00 3,200,000 422,400,000
71C Traàn Teá Xöông, P7, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0903737337-5104812 132.00 2,352,000 310,464,000
71C Traàn Teá Xöông, P7, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0903737337-5104812 132.00 2,352,000 310,464,000
355B Leâ HOÀng Phong, P2, Q.10, Tp. HCM 0938715815 132.00 2,352,000 310,464,000
355B Leâ HOÀng Phong, P2, Q.10, Tp. HCM 0938715815 132.00 2,352,000 310,464,000
13/4 Xa loä Haø noäi, P. Thaûo Ñieàn, Q2, Tp. HCM 0903711994 132.00 2,352,000 310,464,000
13/4 Xa loä Haø noäi, P. Thaûo Ñieàn, Q2, Tp. HCM 0903711994 132.00 2,352,000 310,464,000
13/4 Xa loä Haø noäi, P. Thaûo Ñieàn, Q2, Tp. HCM 0903711994 132.00 2,352,000 310,464,000
034 Loâ H, CC Nguyeãn Thieän Thuaät, P1, Q.3, Tp. HCM 0918290818 132.00 2,352,000 310,464,000
9F/33 Ñöôøng Vónh Vieãn, P8, Q.10, Tp. HCM 0918023430 132.00 2,352,000 310,464,000
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 132.00 3,200,000 422,400,000
394 QL1A, KP9, Thò traán Beán Löùc, Long An 0919007807 132.00 3,780,000 498,960,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 08-4210264 132.00 2,352,000 310,464,000
86 Nguyeãn Oanh, P7, Q. Goø vaáp, Tp. HCM, Tp. HCM 0913633366 132.00 2,240,000 295,680,000
74 aáp 4, Thaïnh Ñöùc, Beán Löùc, Long An 0937478760 132.00 2,800,000 369,600,000
Soá 6 Ñöôøng soá 30, KDC Aáp 5, X. Phong Phuù, H. Bình Chaùnh, Tp.
HCM 01697515558 - 01685194635 132.00 4,200,000 554,400,000
Thanh Myõ, Thò xaõ Sôn Taây, Haø Taây 0937826977 122.00 2,049,200 250,002,400
Thanh Myõ, Thò xaõ Sôn Taây, Haø Taây 0937826977 120.00 1,955,200 234,624,000
272 ñöôøng Chôï lôùn, P11, Q.6, Tp. HCM 7551704 120.00 1,955,200 234,624,000
12B/100 Nguyeãn Thi Phöông, P14, Q.10, Tp. HCM 0906768353 120.00 1,955,200 234,624,000
0918032392 - 8215640-
60/3 Huyønh Vaên Baùnh, P15, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0958848425 120.00 1,955,200 234,624,000
0918032392 - 8215640-
60/3 Huyønh Vaên Baùnh, P15, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0958848425 120.00 1,955,200 234,624,000
1106/12 Phaïm Theá Hieån, P5, Q.8, Tp. HCM 0983399403 120.00 1,955,200 234,624,000
135 Toân Thaát Thuyeát, P15, Q.4, Tp. HCM 0939333510 120.00 1,955,200 234,624,000
39 Ñöôøng 15A, P. Bình Trò Ñoâng, Q. Bình taân, Tp. HCM 0913131276 120.00 1,955,200 234,624,000
355B Leâ Hoàng Phong, P2, Q.10, Tp. HCM 0938715815 120.00 1,955,200 234,624,000
188 Bis, Huyønh Vaên Baùnh, P11, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0909108669 120.00 2,011,600 241,392,000
28 Loâ D, CÖ xaù Phuù Laâm, P. An Laïc, Q. Bình Taân 0908023418 - 0903117680 120.00 2,011,600 241,392,000
Nhôn Phuù, Quy Nhôn, Bình Ñònh 0903819927 120.00 1,955,200 234,624,000
Nhôn Phuù, Quy Nhôn, Bình Ñònh 0903819927 120.00 1,955,200 234,624,000
204/73/19 Laïc Long Quaân, P8, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903727280 120.00 1,955,200 234,624,000
204/73/19 Laïc Long Quaân, P8, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903727280 120.00 1,955,200 234,624,000
27 ñöôøng 6, Khu daân cö Bình Ñaêng, P6, Q8, Tp. HCM 0983902182 120.00 1,955,200 234,624,000
380/3L2 Traàn Phuù, P7, Q.5, Tp. HCM 0903665769 120.00 1,955,200 234,624,000
409/24 Hoaø Haûo, P5, Q.10, Tp. HCM 0908188081 120.00 1,955,200 234,624,000
46 Laàu 2, Nhieâu Taâm, P5, Q.5, Tp. HCM 0903987862 120.00 1,955,200 234,624,000
22/5 CMT8, P5, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903920797 122.00 2,049,200 250,002,400
537 A Lyù Thöôøng Kieät, P9, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0983745650 148.00 2,194,800 324,830,400
12D1-O1 Nguyeãn An Ninh, P7, Vuõng taøu, BR-Vuõng taøu 0918706569 144.00 2,046,000 294,624,000
Trường Đại học GTVT Cơ sở 2, Q.9, Tp. HCM 0989110918 144.00 2,046,000 294,624,000
Trường Đại học GTVT Cơ sở 2, Q.9, Tp. HCM 0989110918 144.00 2,046,000 294,624,000
1/123 Nhò Taân 1, Taân Thôùi Nhì, Hoùc Moân 0903307172 144.00 2,046,000 294,624,000
403 Chung cö 141A Ñaëng Vaên Ngöõ, P14, Q. 8, Tp. HCM 0903785916 144.00 2,046,000 294,624,000
18/46A Traàn Quang Dieän, P14, Q.3, Tp. HCM 0908205617 - 076.855.968 144.00 2,046,000 294,624,000
18/46A Traàn Quang Dieän, P14, Q.3, Tp. HCM 0908205617 - 076.855.968 144.00 2,046,000 294,624,000
18/46A Traàn Quang Dieän, P14, Q.3, Tp. HCM 0908205617 - 076.855.968 144.00 2,046,000 294,624,000
18/46A Traàn Quang Dieän, P14, Q.3, Tp. HCM 0908205617 - 076.855.968 144.00 2,120,400 305,337,600
Toå 2, cuïm 1, P.Phuù Thöôïng, Q.Taây Hoà, Haø Noäi. 0989 637 968 - 0164 642 9946 144.00 2,262,000 325,728,000
TK16/36B Nguyeãn Caûnh Chaân, P5, Q.3, Tp. HCM 8374995 -0983681272 144.00 2,464,000 354,816,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 144.00 4,125,000 594,000,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 08-4210264 144.00 2,464,000 354,816,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 08-4210264 144.00 2,464,000 354,816,000
107B Chung cö Traàn Keá Xöông, P7, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 144.00 2,464,000 354,816,000
110 Loø Sieâu, P12, Q11, Tp. HCM 0908882813 144.00 2,464,000 354,816,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 144.00 4,125,000 594,000,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 144.00 4,125,000 594,000,000
17 Traàn Phuù, Tp. Pleiku, Gia Lai 0914021406-059824703 144.00 2,200,000 316,800,000
17 Traàn Phuù, Tp. Pleiku, Gia Lai 0914021406-059824703 148.00 2,360,000 349,280,000
37 Döông Töû Giang, P14, Q.5, Tp. HCM 0913691238 160.00 1,700,000 272,000,000
60/3 Huyønh Vaên Baùnh, P15, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0908153032 168.00 1,955,200 328,473,600
3233/5 Phaïm Theá Hieån, P7, Q.8, Tp. HCM 0938677033 144.00 1,955,200 281,548,800
0955165089 - 0838382094-
88/31B Traàn Bình Troïng, P1, Q.5, Tp. HCM 01683169378 112.00 1,669,000 186,928,000
686 Phaïm Theá Hieån, P4, Q.8, Tp. HCM 0903801510-0938225577 120.00 1,669,000 200,280,000
260 Ñeà Thaùm, P. Phaïm Nguõ Laõo, Q.1, Tp. HCM 120.00 1,669,000 200,280,000
28/9 Löông Vaên Can, P15, Q.8, Tp. HCM 120.00 1,669,000 200,280,000
A4 Khu Nam Long, P. Phuù Thuaän, Q.7, Tp. HCM 0903706055 120.00 1,669,000 200,280,000
622/40/11 Coäng Hoøa, P13, Q. Taân Bình, Tp. HCM 38107313-0908006226 120.00 1,669,000 200,280,000
17/3 Aáp Chôï, Thò traán Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, Long An 0937733469 120.00 1,669,000 200,280,000
52/48/14 Phaïm Vaên Baïch, P15, Q. Taân Bình, Tp. HCM 08.8150403-0908.331.678 120.00 1,669,000 200,280,000
52/32 Nguyeãn Syõ Saùch, P15, Q. Taân Bình, Tp. HCM 088150403-0908331678 120.00 1,669,000 200,280,000
41CT Tam Ñaûo, Cö xaù Baéc Haûi, P15, Q.10, Tp. HCM 0972564060 -39705053 120.00 1,669,000 200,280,000
C1-08 CC Lyù Vaên Phöùc, Q.1, Tp. HCM 0988663913 120.00 1,990,200 238,824,000
8996218 - 0908325300-
162/C1 Ñieän Bieân Phuû, P17, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 54100125 120.00 1,990,200 238,824,000
J3-4 Loâ R13, Höng Vöôïng 2, P. Taân Phong, Quaän 7 0912993538 120.00 3,200,000 384,000,000
Voi Laù, TT Beán Löùc, H.Beán Löùc, Tænh Long An. 120.00 3,276,000 393,120,000
Aáp 2, xaõ An Thaïnh, huyeän Beán Löùc, Long An 0989.283.455-072.222.9526 120.00 3,200,000 384,000,000
154/71/4 Aâu Döông Laân, P3, Q.8, Tp. HCM 0913714504 120.00 1,669,000 200,280,000
165/9B, Baïch ñaèng, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0907956779 100.00 1,700,000 170,000,000
31/21 Kha Van Caân, HBC, Thuû ñöùc, Tp. HCM 0913656045 100.00 2,140,000 214,000,000
Long Hieäp, Beán Löùc, Long An 0723. 871785 - 0907245417 120.00 1,669,000 200,280,000
47 Phong Phuù, P11, Q8, Tp. HCM 0903308605 120.00 1,700,000 204,000,000
20/22 Ñoàng Xoaøi, P13, Q. Taân Bình, Tp. HCM 120.00 1,669,000 200,280,000
20/22 Ñoàng Xoaøi, P13, Q. Taân Bình, Tp. HCM 120.00 1,669,000 200,280,000
1197 Hieäp Nhaát P4, Q. Taân Bình, Tp. HCM 120.00 1,669,000 200,280,000
25 Ñöôøng 50C, KP9, P. Taân Taïo, Q. Bình taân, Tp. HCM 0913634574 120.00 1,669,000 200,280,000
Aáp 1, xaõ Nhöït Chaùnh, huyeän Beán Löùc, tænh Long An 0916.813.872 120.00 1,669,000 200,280,000
114 Hoà Vaên Hueâ, P9, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0917172829 120.00 1,669,000 200,280,000
114 Hoà Vaên Hueâ, P9, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0917172829 120.00 1,669,000 200,280,000
80/28 Nguyeãn Traõi, P3, Q.5, Tp. HCM 0908676253 120.00 1,669,000 200,280,000
31 Triệu Quang Phục, P. 10, Q.5, TP. HCM 0909315945 120.00 3,200,000 384,000,000
57 D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 0979795947 120.00 3,200,000 384,000,000
P1-IF Laùng Haï, Thaønh Coâng A, Haø Noäi. 0903 445 223 120.00 3,500,000 420,000,000
P1-IF Laùng Haï, Thaønh Coâng A, Haø Noäi. 0903 445 223 120.00 3,500,000 420,000,000
661/10 Luõy Baùn Bích, P. Phuù Thaïnh, Q. Taân Phuù, Tp. HCM 9731945-0908361718 112.00 1,669,000 186,928,000
47/6F, Aáp Xuaân Thôùi Ñoâng 2, xaõ Xuaân Thôùi Ñoâng, H. Hoùc
Moân, Tp. HCM 0903759480-4381972 144.00 1,638,000 235,872,000
154 Nguyeãn Cheá Nghóa, P12, Q. 8, Tp. HCM 0907298793-0854307205 168.00 1,990,000 334,320,000
25 Ñöôøng 50C, KP9, P. Taân Taïo, Q. Bình taân, Tp. HCM 0913634574 160.00 2,139,000 342,240,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 08-4210264 120.00 2,240,000 268,800,000
370 Phaïm Theá Hieån, P3, Q.8, Tp. HCM 0908381009 120.00 2,240,000 268,800,000
35 nguyeãn Vaên Traùng, P. Beán Thaønh, Q.1, Tp. HCM 0913119688 120.00 2,240,000 268,800,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 08-4210264 120.00 2,240,000 268,800,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 08-4210264 120.00 2,240,000 268,800,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 08-4210264 120.00 2,240,000 268,800,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 08-4210264 120.00 2,240,000 268,800,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 08-4210264 120.00 2,240,000 268,800,000
Soâng Veä, Tö Nghóa, Quaûng Ngaõi 0988513436 (An) 0907552222 120.00 2,240,000 268,800,000

Soâng Veä, Tö Nghóa, Quaûng Ngaõi 0988513436 (An) 0907552222 120.00 2,240,000 268,800,000

Soâng Veä, Tö Nghóa, Quaûng Ngaõi 0988513436 (An) 0907552222 120.00 2,240,000 268,800,000
03 Huøng Vöông, P4, Q.5, Tp. HCM 0988533451-7266327 100.00 2,307,000 230,700,000
27 Ñöôøng soá 5, P10, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0913726674 100.00 2,307,000 230,700,000

Soâng Veä, Tö Nghóa, Quaûng Ngaõi 0988513436 (An) 0907552222 120.00 2,240,000 268,800,000

Soâng Veä, Tö Nghóa, Quaûng Ngaõi 0988513436 (An) 0907552222 120.00 2,240,000 268,800,000
29 Quang Trung, Tp. Playku, Gia Lai 0905501888 120.00 2,240,000 268,800,000
29 Quang Trung, Tp. Playku, Gia Lai 0905501888 120.00 2,240,000 268,800,000
29 Quang Trung, Tp. Playku, Gia Lai 0905501888 120.00 2,240,000 268,800,000
29 Quang Trung, Tp. Playku, Gia Lai 0905501888 120.00 2,240,000 268,800,000
29 Quang Trung, Tp. Playku, Gia Lai 0905501888 120.00 2,240,000 268,800,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân Bình, Tp. HCM 120.00 2,240,000 268,800,000
2/37/151 Toå 61, Phöôøng Töông Mai, Hoaøng Mai, Haø Noäi 0903666899 120.00 2,240,000 268,800,000
23 Bis, Hoà Bieåu Chaùnh, P12, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0908039456 120.00 3,200,000 384,000,000
106 Kp3 Linh Trung, Phöôøng Linh Trung, Q.Thuû Ñöùc Tp.HCM 0933688587- 0933688589 120.00 3,200,000 384,000,000
009 Loâ E, CC Laïc Long Quaân, P5, Q.11, Tp. HCM 0963750304 120.00 2,240,000 268,800,000
A809 CC 15 taàng, phöôøng 7, Tp. Vuõng taøu, tænh Baø Ròa -Vuõng
Taøu. 0918321222/08-62934692 160.00 5,940,000 950,400,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 168.00 3,850,000 646,800,000
53 Löông Vaên Can, P15, Q.8, Tp. HCM 0938004398-0903125739 144.00 2,684,000 386,496,000
C3/19 Aáp 3, Xaõ Bình Chaùnh, huyeän Bình Chaùnh, Tp. HCM 0907004081 112.00 3,825,000 428,400,000
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 120.00 4,000,000 480,000,000
Aáp 5, An Nhöït Taân, Taân Truï, Long An. 0919 532 252 120.00 3,300,000 396,000,000
12/5/2 KP4, Toå 7, P. Ñoâng Höng Thuaän, Q.12, Tp. HCM 7193080- 0938417177 120.00 5,000,000 600,000,000
174/17/3 Thaùi Phieân, P8, Q. 11, Tp. HCM 120.00 4,750,000 570,000,000
174/17/3 Thaùi Phieân, P8, Q. 11, Tp. HCM 120.00 4,750,000 570,000,000
C3/19 aáp 3, xaõ Bình Chaùnh, H.Bình Chaùnh, Tp.HCM 094 860 6798 120.00 3,348,000 401,760,000
39 Nguyeãn Nghieâm, P.Hoøa Thaïnh, Q.Taân Phuù, TP.HCM. 120.00 4,800,000 576,000,000
414 QL1A, KP9, TT Beán Löùc, H.Beán Löùc, Long An 0975 852 485 120.00 3,348,000 401,760,000
H4-K300 Coäng Hoøa, P.12, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0918103287 120.00 5,000,000 600,000,000
H4-K300 Coäng Hoøa, P.12, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0918103287 120.00 5,000,000 600,000,000
Aáp Caù Thoát, Xaõ Khaùnh Höng, H. Vónh Höng, Long An 072.3871.529-0982378339 120.00 5,000,000 600,000,000
94 Ñöôøøng Nguuyeãn Vaên Tuoâi, KP6, TT Beán Löùc, Long An. 0723.871.072 120.00 3,825,000 459,000,000
94 Ñöôøøng Nguuyeãn Vaên Tuoâi, KP6, TT Beán Löùc, Long An. 0723.871.072 120.00 3,825,000 459,000,000
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 120.00 4,000,000 480,000,000
93 Traàn Quyù , P.4 , Q. 11, Tp. HCM Chò Thoa 120.00 5,000,000 600,000,000
93 Traàn Quyù , P.4 , Q. 11, Tp. HCM Chò Thoa 100.00 5,000,000 500,000,000
18B/6 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q. 1, Tp. HCM 38234744-0902970889 100.00 5,000,000 500,000,000
91 Huyønh Tònh Cuûa, P8, Q. 3, Tp. HCM 0903805162 120.00 5,000,000 600,000,000
187 Hai Baø Tröng, P6, Q. 3, Tp. HCM Fax 38466419-0903727825 120.00 5,000,000 600,000,000
187 Hai Baø Tröng, P6, Q. 3, Tp. HCM Fax 38466419-0903727825 120.00 5,000,000 600,000,000
66 Phaïm Vaên Nguõ, KP5, Thò traán Beán Löùc, H. Beán Löùc, Long
An 0913763938- 0937386068 120.00 3,825,000 459,000,000

65/23 Kha Vaïn Caân, P. Hieäp Bình Chaùnh, Q. Thuû Ñöùc , Tp. HCM 0989151822 120.00 3,825,000 459,000,000

65/23 Kha Vaïn Caân, P. Hieäp Bình Chaùnh, Q. Thuû Ñöùc , Tp. HCM 0989151822 120.00 3,825,000 459,000,000
Aáp 1, xaõ Nhöït Chaùnh, huyeän Beán Löùc, tænh Long An. 0916.813.872 120.00 3,825,000 459,000,000
20/1 Ñinh Boä Lónh - P24 - Q. Bình thaïnh, Tp. HCM 0903280869 120.00 3,825,000 459,000,000
51C Huyønh Khöông Ninh, P. Ñakao, Q. 1, Tp. HCM 120.00 3,825,000 459,000,000
(Laàu 4) 31/21 Kha Vaïn Caân, P. Hieäp Bình Chaùnh, Q. Thuû Ñöùc ,
Tp. HCM 0837262538 120.00 3,825,000 459,000,000
(Laàu 4) 31/21 Kha Vaïn Caân, P. Hieäp Bình Chaùnh, Q. Thuû Ñöùc ,
Tp. HCM 0837262538 120.00 3,825,000 459,000,000
132/127 Nguyeãn Höõu Caûnh, P22, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0983109135 120.00 3,825,000 459,000,000
20/1 Ñinh Boä Lónh - P24 - Q. Bình thaïnh, Tp. HCM 0903280869 120.00 3,825,000 459,000,000
57D5, P25 - Q. Bình thaïnh, Tp. HCM 120.00 3,825,000 459,000,000
57D5, P25 - Q. Bình thaïnh, Tp. HCM 112.00 3,825,000 428,400,000
20/3 Ñinh Boä Lónh, P 24 Bình Thaïnh, Tp.HCM 144.00 3,825,000 550,800,000
20/3 Ñinh Boä Lónh, P 24 Bình Thaïnh, Tp.HCM 168.00 3,825,000 642,600,000
20/3 Ñinh Boä Lónh, P 24 Bình Thaïnh, Tp.HCM 160.00 4,700,000 752,000,000

Khu phoá 5, TT Beán Löùc, H.Beán Löùc, Long An 0939 429 661 - 0974 502 209 120.00 3,162,000 379,440,000
Khu phoá Vaên
50 Phaïm 3, TTNguõ,
Beán Löùc, H.Beán
KP5, Thò Löùc,
traán BeánLong
Löùc,An
H.Beán Löùc, Long 120.00 3,162,000 379,440,000
An 0913 626 595 120.00 3,300,000 396,000,000
179 Leâ Thieät, P.Phuù Thoï Hoøa, Q.Taân Phuù, Tp.HCM 0909 994 839 120.00 3,230,000 387,600,000
Số 1 Voõ Vaên Ngaân, P.Linh Chieåu, Q.Thuû Ñöùc, Tp.HCM 0909 110 992 120.00 3,060,000 367,200,000
Haøm Trí, Haøm Thuaän Baéc, tænh Bình Thuaän. 0918586365 120.00 7,500,000 900,000,000
Haøm Trí, Haøm Thuaän Baéc, tænh Bình Thuaän. 0918586365 120.00 7,500,000 900,000,000
Haøm Trí, Haøm Thuaän Baéc, tænh Bình Thuaän. 0918586365 120.00 7,500,000 900,000,000
Haøm Trí, Haøm Thuaän Baéc, tænh Bình Thuaän. 0918586365 120.00 7,500,000 900,000,000
66 KP 6, ñöôøng HT 17, P.Hieäp Thaønh, Q.12, Tp.HCM 120.00 3,600,000 432,000,000
7A/5/6B Thaønh Thaùi, P14, Q,10, Tp.HCM 0903 705 163 120.00 3,300,000 396,000,000
Kp4, TT Beán Löùc, H.Beán Löùc, Long An 0908. 596. 150 100.00 3,255,000 325,500,000

95 ÑT
14/6 827A,
Voõ phöôøng
Coâng Toàn, 3, Tp. Taân
KP.1. An, Löùc,
TT Beán tænh Long An Löùc, T. Long
H. Beáùn (072)3822691 - 01233988751 100.00 4,000,000 400,000,000
An 01654855408 120.00 5,500,000 660,000,000
14/6 Voõ Coâng Toàn, Kp1, Thò traán Beán Löùc, huyeän Beán Löùc,
Tænh Long An 01652178782 120.00 5,820,000 698,400,000
Caûng BourBon 71 Nguyeãn Trung Tröïc, Kp6, TT Beán Löùc, Long
An 0914. 035.760 Thu 22/1/2012 120.00 3,298,000 395,760,000
108 Khu 2, aáp Chaùnh, xaõ Long Hieäp, huyeän Beán Löùc, Long An. 0918 065 499 120.00 3,298,000 395,760,000
108 Khu 2, aáp Chaùnh, xaõ Long Hieäp, huyeän Beán Löùc, Long An. 0918 065 499 120.00 3,298,000 395,760,000
108 Khu 2, aáp Chaùnh, xaõ Long Hieäp, huyeän Beán Löùc, Long An. 0918 065 499 120.00 3,298,000 395,760,000
2PB, Ñöôøng Laïc Long Quaân, P5, Q.11, Tp. HCM 0918679226 120.00 4,950,000 594,000,000
2PB, Ñöôøng Laïc Long Quaân, P5, Q.11, Tp. HCM 0918679226 120.00 4,950,000 594,000,000
Soá 9, Toå 6, KP 1, Laõnh Binh Thaùi, TT Caàn Giuoäc, H. Caàn
Giuoäc, Long An 0903966302 120.00 5,500,000 660,000,000
Kp9, TT Beán Löùc, H.Beán Löùc, Long An 0915 403 504 120.00 3,400,000 408,000,000
AÁp Vaøm, TT Beán Löùc, H.Beán Löùc, Long An 0985717265 120.00 3,060,000 367,200,000
12/30/1899 12/30/1899 - - -
443/36 Leâ Vaên Syõ, P12, Q.3, Tp. HCM 0913905241 267.00 4,000,000 1,068,000,000
443/36 Leâ Vaên Syõ, P12, Q.3, Tp. HCM 0913905241 175.00 4,000,000 700,000,000
443/36 Leâ Vaên Syõ, P12, Q.3, Tp. HCM 0913905241 175.00 4,000,000 700,000,000
12 Nguyeãn Minh Hoaøng, P12, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0937002052 175.00 4,000,000 700,000,000
128/39 Ñinh Tieân Hoaøng, P1, Q. Bình thaïnh, Tp. HCM 8238113- 0908208823 175.00 4,000,000 700,000,000
207/38 Hoà Hoïc Laõm, P. An Laïc, Q. Bình taân, Tp. HCM 0918170773- 0983318928 175.00 4,000,000 700,000,000
38 Traàn Khaéc Chaân, P15, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0986 199 575- 39902575 175.00 4,000,000 700,000,000
384/58 Nam kyø Khôûi nghóa, P8, Q.3, Tp. HCM 175.00 4,000,000 700,000,000
05 Phan Phuù Tieân, P10, Q.5, Tp. HCM 7511181 - 0934001024 175.00 4,000,000 700,000,000
65/2/8/21 Ñöôøng soá 20, KP4, P. Hieäp Bình Chaùnh, Thuû Ñöùc 0983484489 190.00 4,000,000 760,000,000
6/1 Buøi Thò Xuaân, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 9905102 184.70 4,000,000 738,800,000
2/31A Cö xaù Löõ Gia, P15, Q.11, Tp. HCM 0938737168 184.70 4,000,000 738,800,000
30 C - 32 C ñöôøng soá 12, P.An Laïc A, Q.Bình Taân, Tp.HCM. 0903 809 398 184.70 4,000,000 738,800,000
29 Phaïm Vaên Hai, P1, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0907718869-8454070 184.70 4,000,000 738,800,000
6/31 Cö xaù Bình Thôùi, P8, Q11, Tp. HCM 0854120264 184.70 4,000,000 738,800,000
0932 049 633- 0913901736 -08
165/27 Vaên Thaân, P8, Q.6, Tp. HCM 54060377-0932049633 184.70 4,000,000 738,800,000
0932 049 633- 0913901736 -08
165/27 Vaên Thaân, P8, Q.6, Tp. HCM 54060377-0932049633 184.70 4,000,000 738,800,000
0932 049 633- 0913901736 -08
165/27 Vaên Thaân, P8, Q.6, Tp. HCM 54060377-0932049633 184.70 4,000,000 738,800,000
165/27 Vaên Thaân, P8, Q.6, Tp. HCM 0913901736 184.70 4,000,000 738,800,000
165/27 Vaên Thaân, P8, Q.6, Tp. HCM 0913901736 184.70 4,000,000 738,800,000

R4-68 Höng Gia 1, PMH, P. Taân phong, Q.7, Tp. HCM 0983.58.57.58 - 0903813056 184.70 4,000,000 738,800,000
285A, CMT8, P12, Q.10, Tp. HCM 0938532320- 0982282943 184.70 4,000,000 738,800,000
176B, Traàn Höng Ñaïo, Q.1, Tp. HCM 0903801346 184.70 4,000,000 738,800,000
Soá 1, Nguyeãn Thanh Tuyeàn, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903636014 184.70 4,000,000 738,800,000
298, Nguyeãn Tri Phöông, P4, Q.10, Tp. HCM 0913626472 184.70 4,000,000 738,800,000
0918578123 - 0908 108 083
29/9A Lieân Tænh 5, P5, Q.8, Tp. HCM (Tuyến ) 184.70 4,000,000 738,800,000
Soá 1, Nguyeãn Thanh Tuyeàn, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903636014 184.70 4,000,000 738,800,000
360 Laïc Long Quaân, P5, Q.11, Tp. HCM 0903636160 281.50 4,000,000 1,126,000,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 190.30 3,905,000 743,121,500
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 195.00 3,850,000 750,750,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 199.50 4,400,000 877,800,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 204.20 4,400,000 898,480,000
0932 049 633- 0913901736 -08
165/27 Vaên Thaân, P8, Q.6, Tp. HCM 54060377-0932049633 322.50 4,000,000 1,290,000,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 165.30 3,850,000 636,405,000
132/10 CMT8, P10, Q.3, Tp. HCM 0983 759 591 165.30 4,000,000 661,200,000
285A, CMT8, P12, Q.10, Tp. HCM 0982282943 165.30 4,000,000 661,200,000
360 Laïc Long Quaân, P5, Q.11, Tp. HCM 0903636160 165.30 4,000,000 661,200,000
360 Laïc Long Quaân, P5, Q.11, Tp. HCM 0903636160 165.30 4,000,000 661,200,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 165.30 3,850,000 636,405,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 165.30 3,850,000 636,405,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 165.30 3,850,000 636,405,000
266/13/4 Phuù Thoï Hoøa, P. Phuù Thoï, Q. Taân phuù, Tp. HCM 0908112296- 0915112296 165.30 4,000,000 661,200,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 165.30 3,850,000 636,405,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 165.30 3,850,000 636,405,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 165.30 3,850,000 636,405,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 165.30 3,850,000 636,405,000
Soá 1, Nguyeãn Thanh Tuyeàn, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903636014 165.30 4,000,000 661,200,000
176B, Traàn Höng Ñaïo, Q.1, Tp. HCM 0903801346 165.30 4,000,000 661,200,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 165.30 3,850,000 636,405,000
285A, CMT8, P12, Q.10, Tp. HCM 0938532320- 0982282943 175.00 4,000,000 700,000,000
285A, CMT8, P12, Q.10, Tp. HCM 38620315 175.00 4,000,000 700,000,000
R4/11 Höng Gia 1, PMH, Q.7, Tp. HCM 0989619019 175.00 4,000,000 700,000,000
R4/11 Höng Gia 1, PMH, Q.7, Tp. HCM 0989619019 175.00 4,000,000 700,000,000
R4/11 Höng Gia 1, PMH, Q.7, Tp. HCM 0989619019 276.00 4,000,000 1,104,000,000
285A, CMT8, P12, Q.10, Tp. HCM 0938532320- 0982282943 175.00 4,000,000 700,000,000
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 175.00 3,500,000 612,500,000
41CT Tam Ñaûo, Cö xaù Baéc Haûi, P15, Q.10, Tp. HCM 0972564060 -39705053 112.00 3,900,000 436,800,000
41CT Tam Ñaûo, Cö xaù Baéc Haûi, P15, Q.10, Tp. HCM 0972564060 -39705053 120.00 3,900,000 468,000,000
12 Nguyeãn Minh Hoaøng, P12, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0937002052 120.00 3,900,000 468,000,000
12 Nguyeãn Minh Hoaøng, P12, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0937002052 120.00 3,900,000 468,000,000
47 Nguyeãn Tröôøng Toä, P12, Q.4, Tp. HCM 0903693694 120.00 3,900,000 468,000,000
28 Nguyeãn Hueä, Thò traán Thaùc Mô, Phöôùc Long, Bình Phöôùc 0913697757 120.00 3,900,000 468,000,000
28 Nguyeãn Hueä, Thò traán Thaùc Mô, Phöôùc Long, Bình Phöôùc 0913697757 120.00 3,900,000 468,000,000
28 Nguyeãn Hueä, Thò traán Thaùc Mô, Phöôùc Long, Bình Phöôùc 0913697757 120.00 3,900,000 468,000,000
28 Nguyeãn Hueä, Thò traán Thaùc Mô, Phöôùc Long, Bình Phöôùc 0913697757 120.00 3,900,000 468,000,000
103/18 Loø Sieâu, P16, Q.11, Tp. HCM 0982499352 120.00 3,900,000 468,000,000
Soá 5 Ñöôøng soá 16, P. An Laïc, Q. Bình Taân, Tp. HCM 0989003015-0862667760 120.00 3,900,000 468,000,000
Soá 5 Ñöôøng soá 16, P. An Laïc, Q. Bình Taân, Tp. HCM 0913909465 120.00 3,800,000 456,000,000
Aáp Chôï, Xaõ Trung Bình, H. Long Phuù, Soùc Traêng 01675 143 292 173.00 3,900,000 674,700,000

R4-23 Höng Gia 2, Nguyeãn Vaên Linh, P. Taân Phong, Q.7, Tp. HCM 0903330345 258.00 1,950,000 503,100,000

R4-23 Höng Gia 2, Nguyeãn Vaên Linh, P. Taân Phong, Q.7, Tp. HCM 0903330345 175.00 3,900,000 682,500,000
202B Löông Nhöõ Hoïc, P11, Q.5, Tp. HCM 0903999716 175.00 3,900,000 682,500,000
48-50 Đỗ Quang, KP4, P. Thaûo Ñieàn, Q.2, Tp. HCM 0903846699- 0903 946 666 175.00 3,900,000 682,500,000
260/4 Nhaät Taûo, P8, Q. 10. Tp. HCM 0908751476- 0908 313 232 175.00 3,900,000 682,500,000
183 CMT8, P.5, Q.3, Tp. HCM 0917278279 175.00 3,900,000 682,500,000
C4/K300 Coäng Hoøa, P12, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903818901 175.00 3,900,000 682,500,000
12 Nguyeãn Minh Hoaøng, P12, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0937002052 175.00 3,900,000 682,500,000
12 Nguyeãn Minh Hoaøng, P12, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0937002052 175.00 3,900,000 682,500,000
205/22 Traàn Vaên Ñang, P11, Q.3, Tp. HCM 0918 571 197 175.00 3,900,000 682,500,000
37 Thaïch Thò Thanh, P.Taân Ñònh, Q.1, Tp. HCM 0909540300 175.00 3,900,000 682,500,000
183 CMT8, P. 5, Q. 3, Tp. HCM, Tp. HCM (lien he) 0917 278 279 267.00 3,900,000 1,041,300,000
11B Leâ Quyù Ñoân, P6, Q.3, Tp. HCM 0903815767 175.00 4,200,000 735,000,000
51C Huyønh Khöông Ninh, P.Ñao Kao, Q1, Tp.HCM. 0908 303 654 175.00 2,739,000 479,325,000
11B Leâ Quyù Ñoân, P6, Q.3, Tp. HCM 0903815767 267.00 4,200,000 1,121,400,000
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 175.00 3,250,000 568,750,000
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 175.00 3,237,000 566,475,000
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 175.00 3,200,000 560,000,000
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 175.00 3,200,000 560,000,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 175.00 3,850,000 673,750,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 175.00 3,850,000 673,750,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 175.00 3,850,000 673,750,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 175.00 3,850,000 673,750,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 175.00 3,850,000 673,750,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 175.00 3,850,000 673,750,000
818/47 Nguyeãn Kieäm, P3, Goø Vaáp, Tp. HCM 0903815767 175.00 4,000,000 700,000,000
818/47 Nguyeãn Kieäm, P3, Goø Vaáp, Tp. HCM 0903815767 175.00 4,000,000 700,000,000
22 Coäng Hoaø, P4, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0909357613-0912 956 969 175.00 4,000,000 700,000,000
25I/3 Leâ Vaên Syõ, P13, Q.3, Tp. HCM 0984320703 175.00 4,000,000 700,000,000
678 Buøi Ñình Tuyù, P12, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0909357613- 0913 770 099 175.00 4,000,000 700,000,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 278.80 4,070,000 1,134,716,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 380.00 4,070,000 1,546,600,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 354.80 4,070,000 1,444,036,000
14 Hoaøng Dieäu, P10, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0903 311 367 282.60 3,600,000 1,017,360,000
285A CMT8, P12, Q.10, Tp. HCM 168.00 3,500,000 588,000,000
23/2 Aáp Chôï, Thò Traán Beán Löùc, Long An 0918095049 112.00 3,800,000 425,600,000
23/2 Aáp Chôï, Thò Traán Beán Löùc, Long An 0918095049 120.00 3,800,000 456,000,000
23/2 Aáp Chôï, Thò Traán Beán Löùc, Long An 0918095049 120.00 3,800,000 456,000,000
261/1 Nguyeãn Vaên Troãi, Phöôøng Ngoïc Traïo, Tp.Thanh Hoaù 0903023408 144.00 3,800,000 547,200,000
480 Buøi Ñình Tuùy, P12, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0933290454-0948888086 160.00 3,200,000 512,000,000
678 Buøi Ñình Tuyù, P12, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0909357613 168.00 3,200,000 537,600,000
14/7A Aáp Trung Ñoâng, X. Thôùi Tam Thoân, HM, Tp. HCM 0909357613 144.00 3,200,000 460,800,000
66/19/8/4 Traàn Vaên Quang, P10, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0908181449 112.00 3,200,000 358,400,000
930 Bis, Traàn Höng Ñaïo, P7, Q.5, Tp. HCM 0989010343 120.00 3,200,000 384,000,000
222 aáp 2, xaõ Phöôùc Vaân, huyeän Caàn Ñöôùc, tænh Long An. 01664696373 120.00 3,200,000 384,000,000
562 Hoàng Baøng, P.16, Q.11, Tp. HCM 0918490645 120.00 3,200,000 384,000,000
14 Hoaøng Dieäu, P10, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0903 311 367 120.00 3,200,000 384,000,000
45/23C9 Coäng Hoøa, P13, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0918 262 707 120.00 3,200,000 384,000,000
45/23C9 Coäng Hoøa, P13, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0918 262 707 120.00 3,200,000 384,000,000
B430/8 Ñoaøn Vaên Bô, P18, Q.4, Tp. HCM 0933884993 - 9403208 120.00 3,200,000 384,000,000
Thò traán Chaâu OÅ, Bình Sôn, Quaûng Ngaõi 0934337766 120.00 3,200,000 384,000,000
86/23E Thích Quaûng Ñöùc, P5, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0948878287 120.00 3,200,000 384,000,000
74/23 Ñöôøng 79, KP1, P. Taân Quy, Q.7, Tp. HCM 0989112553 120.00 3,200,000 384,000,000
54 Ñöôøng soá 8, KDC Bình Phuù, P11, Q.6, Tp. HCM 0903043882 120.00 3,200,000 384,000,000
Căn Số 2 chung cư 127B Đinh Tieân Hoaøng, P13, Q.Bình Thạnh,
Tp.HCM 0979387727-08.5107078 120.00 1,960,000 235,200,000
AÁp loø Gaïch, xaõ Long Hieäp, H.Beán Löùc, Long An. 0918 787 105 120.00 3,200,000 384,000,000
161/3A Coâ Baéc, PN, Tp. HCM 0908062162 120.00 3,200,000 384,000,000
45/23C9 Coäng Hoøa, P13, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0918 262 707 120.00 3,200,000 384,000,000
406 Nguyeãn Traõi, P8, Q.5, Tp. HCM 0903808661 - 4313329 120.00 3,200,000 384,000,000
245 Ñinh Boä Lónh, P26, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0918 914 309 120.00 3,200,000 384,000,000
35-39 Khu phoá 4, P. Linh Taây, Thuû Ñöùc, Tp. HCM 120.00 3,200,000 384,000,000
8414599 - 0919190160
5 Phoù Ñöùc Chính, P1, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM -0907120274 120.00 3,200,000 384,000,000
60/2 Doác Mô 1, Gia Tang, Thoáng Nhaát, Ñoàng Nai 0907933000 120.00 3,200,000 384,000,000
33 Toâ Ngoïc Vaân, KP4, P. Linh Taây, Q. Thuû Ñöùc, Tp. HCM 0908.376.950 - 08.3896.6051 120.00 3,200,000 384,000,000
12 C Cöûu Long, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903188388 120.00 3,200,000 384,000,000
140A(số mới 146) Xoùm Chieáu, P14, Q.4, Tp. HCM 01686816664 120.00 3,200,000 384,000,000
198/2A1 Laïc Long Quaân, P8, Q. Taân Bình, Tp. HCM 120.00 3,200,000 384,000,000
198/2A1 Laïc Long Quaân, P8, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0909234435 - 39731745 120.00 3,200,000 384,000,000
25/19 Thaønh Myõ, P8, Q. Taân Bình, Tp.HCM. 0903655790 - 0903 711 500 120.00 3,200,000 384,000,000
84 Ñöôøng soá 7, KDC An Laïc, P. Bình Trò Ñoâng B, Q. Bình Taân,
Tp. HCM 0918872882 112.00 3,200,000 358,400,000
198/2A1 Laïc Long Quaân, P8, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0909234435 - 39731745 144.00 3,200,000 460,800,000
198/2A1 Laïc Long Quaân, P8, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0909234435 - 39731745 168.00 3,200,000 537,600,000
198/2A1 Laïc Long Quaân, P8, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0909234435 - 39731745 160.00 3,200,000 512,000,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 120.00 3,740,000 448,800,000

Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 0839303766 120.00 3,740,000 448,800,000
23/99 Khu phoá 3, P.Phöôùc Long B, Q9, Tp.HCM. 090 373 2545 120.00 3,100,000 372,000,000
4- Hoà Haûi Nghóa-Cai Laäy - Tieàn Giang 4038663 120.00 3,200,000 384,000,000
0907952 295 (Nghĩa)- 0903681
30 ñöôøng Phong Phuù, P12, Q8, Tp.HCM. 676 120.00 3,200,000 384,000,000
77-79 Phoù Ñöùc Chính, Q.1, Tp. HCM 0983664106 120.00 3,200,000 384,000,000

Soá 7 ñöôøng Nguyeãn Thò Haïnh, P6, Tp.Taân An, Long An, 072 3825 021 -0908 210 021 120.00 3,000,000 360,000,000
157/7 Hoà Vaên Hueâ, P9, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0918293510 120.00 3,200,000 384,000,000
85 Hoaøng Vaên Thuï, P15, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0918415292 120.00 3,200,000 384,000,000
10/7 Khu 10A, Traàn Nhaät Duaät, P Taân Ñònh, Q.1, Tp. HCM 0903935709 120.00 3,200,000 384,000,000
157/7 Hoà Vaên Hueâ, P9, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0918293510 120.00 3,200,000 384,000,000
22 Coäng Hoaø, P4, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0909357613 120.00 3,200,000 384,000,000
427/5/14 Nô Trang Long, P13, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0963065884 120.00 3,200,000 384,000,000

427/5/14 Nô Trang Long, P13, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0963065884- 01239 994 142 120.00 3,200,000 384,000,000
143/2D Ung Vaên Khieâm, P25, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0918326787 120.00 3,200,000 384,000,000
22 Coäng Hoaø, P4, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0909357613 120.00 3,200,000 384,000,000
14/18 Yeân Theá, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0918425085 -0903021310 120.00 3,200,000 384,000,000
Phöôùc Lôïi, Beán Löùc , Long An 0168 28 33339 120.00 4,200,000 504,000,000
H4-K300 Coäng Hoøa, P.12, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0918103287 120.00 3,200,000 384,000,000
H4-K300 Coäng Hoøa, P.12, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0918103287 120.00 3,200,000 384,000,000
A716 XVNT, P26, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0903759336 160.00 2,712,000 433,920,000
11 ngaùch 19 ngoõ 93, Vöông Thöøa Vuõ, P. Khöông Mai, Haø Noäi 0909739457 - 0936467278 168.00 2,568,000 431,424,000
236/1 Minh Phuïng, P6, Q.6, Tp. HCM 0903725019-0919888838 144.00 2,568,000 369,792,000
37 Toâ Ngoïc Vaân, KP. 4, P. Linh Taây, Thuû Ñöùc, Tp. HCM 08.38966051 144.00 2,568,000 369,792,000
37 Toâ Ngoïc Vaân, KP. 4, P. Linh Taây, Thuû Ñöùc, Tp. HCM 08.38966051 168.00 2,568,000 431,424,000
37 Toâ Ngoïc Vaân, KP. 4, P. Linh Taây, Thuû Ñöùc, Tp. HCM 08.38966051 160.00 2,784,000 445,440,000
Long Xuyeân, Nam Phöôùc, Di Xuyeân, Quaûng Nam 0907003222 120.00 2,600,000 312,000,000
Long Xuyeân, Nam Phöôùc, Di Xuyeân, Quaûng Nam 0907003222 120.00 2,600,000 312,000,000
Long Xuyeân, Nam Phöôùc, Di Xuyeân, Quaûng Nam 0907003222 120.00 2,600,000 312,000,000
Long Xuyeân, Nam Phöôùc, Di Xuyeân, Quaûng Nam 0907003222 120.00 2,600,000 312,000,000
Long Xuyeân, Nam Phöôùc, Di Xuyeân, Quaûng Nam 0907003222 120.00 2,600,000 312,000,000
Long Xuyeân, Nam Phöôùc, Di Xuyeân, Quaûng Nam 0907003222 120.00 2,600,000 312,000,000
352 Phan Vaên Trò, P2, Q.5, Tp. HCM 0903905413 120.00 2,352,000 282,240,000
Thò Traán Dieân Khaùnh, Khaùnh Hoøa 0906779988 120.00 2,352,000 282,240,000
44 Loâ 30, Ñöôøng Baøu Caùt, P.14, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0902634179-8335179 120.00 2,352,000 282,240,000
174/17/3 Thaùi Phieân, P. 8, Q. 11, T. HCM 0903648875 120.00 2,419,000 290,280,000
6B ñöôøng 36, P. Taân Quy, Q.7, Tp. HCM 0908179555 120.00 2,419,000 290,280,000
44 Loâ 30, Ñöôøng Baøu Caùt, P.14, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0902634179-8335179 120.00 2,352,000 282,240,000
D8-3 CC SacomReal 584 Building, 254A Luõy Baùn Bích, P. PTH,
Taân Phuù 0918678798 120.00 2,352,000 282,240,000
D8-3 CC SacomReal 584 Building, 254A Luõy Baùn Bích, P. PTH,
Taân Phuù 0918678798 120.00 2,352,000 282,240,000
Long Xuyeân, Nam Phöôùc, Di Xuyeân, Quaûng Nam 0907003222 120.00 2,600,000 312,000,000
Thoân Xuyeân Ñoâng 1, Thò traán Nam Phöôùc, Di Xuyeân, tænh
Quaûng Nam 120.00 2,600,000 312,000,000
Khoái phoá Long Xuyeân 1, Thò traán Nam Phöôùc, Di Xuyeân,
Quaûng Nam 120.00 2,600,000 312,000,000
Thoân Myõ Phöôùc 2, T.traán Nam Phöôùc , Di Xuyeân, Quaûng Nam 120.00 2,600,000 312,000,000
22 Coäng Hoaø, P4, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0909357613 120.00 2,352,000 282,240,000
149/33 A-24 Baønh Vaên Traân, P7, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0958873967 - 9701453 120.00 2,352,000 282,240,000
295/8/9-11 Ñöôøng 3/2, P10, Q. 10, Tp. HCM 8397036 160.00 2,139,000 342,240,000
37 Toâ Ngoïc Vaân, KP. 4, P. Linh Taây, Thuû Ñöùc, Tp. HCM 08.38966051 168.00 1,990,200 334,353,600
37 Toâ Ngoïc Vaân, KP4, P. Linh Taây, Thuû Ñöùc, Tp. HCM 08.38966051 144.00 1,990,200 286,588,800
37 Toâ Ngoïc Vaân, KP. 4, P. Linh Taây, Thuû Ñöùc, Tp. HCM 08.38966051 144.00 1,990,200 286,588,800
335 Nguyeãn Duy Döong, P4, Q.10, Tp. HCM 0928888308 - 0918888308 168.00 1,990,200 334,353,600
35 Ñöôøng soá 3, KDC Trung Sôn, xaõ Bình Höng, H. Bình Chaùnh,
Tp. HCM 0914140840 160.00 2,083,200 333,312,000
22 Coäng Hoaø, P4, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0909357613 120.00 2,262,000 271,440,000
106 Leâ Vaên Syõ, P11, Q. Phuù nhuaän, Tp. HCM 0908115188 120.00 2,262,000 271,440,000
48 Ñinh Tieân Hoaøng, Pleyku, Gia Lai 0905828008 120.00 2,600,000 312,000,000
105 Cao Baù Quaùt, Tp. Pleiku, Gia Lai 0983177344 120.00 2,600,000 312,000,000
18/13 Phan Vaên Trò, P2,Q5, Tp. HCM 0903874220 120.00 2,900,000 348,000,000
58 Coâ Baéc, Q.1, Tp. HCM 0983929626 120.00 2,262,000 271,440,000
190I/3 Ñöôøng 3/2, P14, Q.10, Tp. HCM 0982991349 - 9623309 120.00 2,262,000 271,440,000
190I/3 Ñöôøng 3/2, P14, Q.10, Tp. HCM 0982991349 120.00 2,262,000 271,440,000
174/17/3 Thaùi Phieân, P. 8, Q. 11, Tp. HCM 0903648875 120.00 2,330,000 279,600,000
Yeân Thöôøng, Gia Laâm, Haø Noäi 0989151822 120.00 2,330,000 279,600,000
Aáp Phöôùc Vónh, xaõ Long Traïch, H. Caàn Ñöôùc - Long An 0907593034 120.00 2,262,000 271,440,000
36/23 Ñöôøng D2, P.25, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0909850880 120.00 2,262,000 271,440,000
11A/4 Chieán Thaéng, P9, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 8444449 120.00 2,262,000 271,440,000
206/51 XVNT, P21, Bình Thaïnh, Tp. HCM 0908171595 120.00 3,000,000 360,000,000
Long Xuyeân, Nam Phöôùc, Di Xuyeân, Quaûng Nam 0907003222 120.00 2,600,000 312,000,000
105 Cao Baù Quaùt, Tp. Pleiku, Gia Lai 0983177344 120.00 2,600,000 312,000,000

144 Khu phoá 3, TT Beán Löùc, Beán Löùc, Long An 072.387.1444 - 0908.173.601 120.00 2,600,000 312,000,000

Aáp Chôï, TT Beán Löùc, Beán Löùc, Long An 072.3871.963 - 0918.250.249 120.00 2,600,000 312,000,000
114 Hoà Vaên Hueâ, P9, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0917172829 112.00 2,083,200 233,318,400
114 Hoà Vaên Hueâ, P9, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0917172829 120.00 1,990,200 238,824,000
15 Traø Khuùc, Phöôøng 2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0913828639 120.00 1,990,200 238,824,000
15 Traø Khuùc, Phöôøng 2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0913828639 120.00 1,990,200 238,824,000
01/01 toå 23, KP3, P Tam Hoøa, Bieân Hoøa, Ñoàng Nai 0613857020-0913757440 120.00 1,990,200 238,824,000
395/7 Nguyeãn Kieäm, P9, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0903667721 120.00 1,990,200 238,824,000
11A/4 Chieán Thaéng, P9, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 088444449 120.00 1,990,200 238,824,000
243 Quaùch Ñình Baûo, P. Phuù Thaïnh, Taân phuù, Tp. HCM 0902301701 120.00 1,990,200 238,824,000
243 Quaùch Ñình Baûo, P. Phuù Thaïnh, Q. Taân Phuù, Tp. HCM 0902301701 120.00 1,990,200 238,824,000
B70/8 Nguyeãn Thaàn Hieán, P18, Q. 4, Tp. HCM 0908884208 120.00 1,990,200 238,824,000
15 Traø Khuùc, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0988896636 120.00 1,990,200 238,824,000
15 Traø Khuùc, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0988896636 120.00 1,990,200 238,824,000
15 Traø Khuùc, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0988896636 120.00 1,990,200 238,824,000
16/2C ñöôøng 18, KP3, P. Linh Chieåu, Q. Thuû Ñöùc, Tp. HCM 0982353826 120.00 1,990,200 238,824,000
3/32 Yersin, P. Caàu Oâng Laõnh, Q.1, Tp. HCM 0903303030 - 3821.5812 120.00 1,990,200 238,824,000
48 Ñöôøng 3-2, Phöôøng 1, Vónh Long, Vónh Long 0983771009 120.00 2,046,000 245,520,000
30/20A Ñöôøng Goø Daàu, P. Taân Sôn Nhì, Q. Taân phuù, Tp. HCM 0912044136 120.00 2,046,000 245,520,000
165/9B, Baïch Ñaèng, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0907956779 120.00 1,990,200 238,824,000

334B9, Phan Vaên Trò (Soá môùi: 334J), P11, Q. Bình thaïnh, Tp. HCM 090.943.7979 - 0903739994 120.00 1,990,200 238,824,000

334B9, Phan Vaên Trò (Soá môùi: 334J), P11, Q. Bình thaïnh, Tp. HCM 090.943.7979 - 0903739994 120.00 1,990,200 238,824,000
389 Nguyeãn Ñình Chieåu, P5, Q3, Tp. HCM 0913806225 120.00 1,990,200 238,824,000
389 Nguyeãn Ñình Chieåu, P5, Q3, Tp. HCM 0913806225 120.00 1,990,200 238,824,000
389 Nguyeãn Ñình Chieåu, P5, Q3, Tp. HCM 0913806225 120.00 1,990,200 238,824,000
Taân Phöôùc, Phöôùc Tænh, Long Ñaát, BR-Vuõng taøu 0909218432 120.00 1,990,200 238,824,000
124/42 Xoùm Ñaát, P8, Q.11, Tp. HCM 0909776808 120.00 1,990,200 238,824,000
Phuù Lôïi B, Phuù Thuaän B, Hoàng Ngöï, Ñoàng Thaùp 0972838098/62916881 120.00 1,990,200 238,824,000
335 Nguyeãn Duy Döông, P4, Q.10, Tp. HCM 0928888308 - 0918888308 120.00 1,990,200 238,824,000
537A, Lyù Thöôïng Kieät, P9, Q. Taân Bình, Tp. HCM 120.00 1,990,200 238,824,000
481 Leâ Vaên Syõ, P2, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0919696880 120.00 1,990,200 238,824,000
3/32 Yersin, P. Caàu Oâng Laõnh, Q.1, Tp. HCM 0903333030 120.00 1,990,200 238,824,000
3/32 Yersin, P. Caàu Oâng Laõnh, Q.1, Tp. HCM 0903303030 - 3821.5812 112.00 2,139,000 239,568,000
60/3 Huyønh Vaên Baùnh, P15, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0908153032 136.00 2,176,000 295,936,000
60/3 Huyønh Vaên Baùnh, P15, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0908153032 144.00 2,009,000 289,296,000
86/192 Oâng Ích Khieâm, P. 14, Q. 11, Tp. HCM, Tp. HCM 0913.106.002 144.00 3,000,000 432,000,000
226/18 Huyønh Vaên Baùnh, P11, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0909108669 144.00 3,000,000 432,000,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
1106/12 Phaïm Theá Hieån, P5, Q.8, Tp. HCM 01699996496 - 38500859 144.00 2,419,000 348,336,000
Aáp 2, xaõ Haäu Thaïnh Ñoâng, Taân Thaïnh, Long An 144.00 2,419,000 348,336,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
2A Phuù Hoøa, P7, Q. Taân bình, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
198/3 Huyønh Vaên Baùnh, P11, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0914140840 144.00 2,600,000 374,400,000
198/3 Huyønh Vaên Baùnh, P11, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM 0914140840 136.00 2,600,000 353,600,000
350.00 2,185,000 764,750,000
39 KP5, Mai Thò Toát, Thò traán Beán Löùc, Long An 091.808.5979 144.00 2,185,000 314,640,000
Aáp Vaøm, TT Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, tænh Long An 0938021377-0913171029 144.00 2,185,000 314,640,000
Aáp Vaøm, TT Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, tænh Long An 0938021377-0913171029 136.00 2,185,000 297,160,000
1/20/5 Lyù Thöôøng Kieät, P6, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903181879 144.00 2,600,000 374,400,000
1/20/5 Lyù Thöôøng Kieät, P6, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903181879 144.00 2,600,000 374,400,000
1/20/5 Lyù Thöôøng Kieät, P6, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903181879 144.00 2,600,000 374,400,000
51 Nguyeãn Nhöõ Laõm, Phuù Thoï Hoøa, Q.Taân Phuù, Tp.HCM 0909. 945.404 T29/1/2012 84.00 3,600,000 302,400,000
239/82 Thoại Ngọc Hầu, P. Phuù Thaïnh, Q. Taân Phuù, Tp. HCM 0903875068 144.00 3,200,000 460,800,000
38/6 Nguyeãn Giaûng Thanh, P15, Q.10, Tp. HCM 0907333888 144.00 2,600,000 374,400,000
0905894224(Vợ)- 0903580542-
Soá 14, Oâng Ích Khieâm, P. Thanh Bình, Tp. Ñaø Naüng 05113894224 144.00 2,600,000 374,400,000
11 Ñöôøng soá 7, khu Trung Sôn, Bình Höng, Bình Chaùnh 0938916681-4317020 144.00 2,600,000 374,400,000
172 Quaùch Ñình Baûo, P. Phuù thaïnh, Q. Taân phuù, Tp. HCM 39781336 144.00 2,600,000 374,400,000
129F/138/36A Beán Vaân Ñoàn, P6, Q.4, Tp. HCM 0907824060 144.00 2,600,000 374,400,000
239/64 Traàn Vaên Ñang, P11, Q.3, Tp. HCM 0909067939 144.00 2,600,000 374,400,000
134/B28 Toâ Hieán Thaønh, P15, Q.10, Tp. HCM 0908447348 - 01265986595 144.00 2,600,000 374,400,000
110/10 Leâ Quoác Höng, P12. Q.4, Tp. HCM 144.00 2,600,000 374,400,000
254 Ñöôøng D5 Vaên Thaùnh Baéc, P.25, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0902899905 144.00 3,184,000 458,496,000
161 Phaïm Höõu Chí, P15, Q.5, Tp. HCM 0909649720 144.00 2,900,000 417,600,000
162/67 Traàn Quyù, P6, Q.11, Tp. HCM 0902666654 144.00 2,900,000 417,600,000
146/1 Phaïm Vaán , Phuù Thoï Hoaø Taân Phuù HCM 0989734444 144.00 2,600,000 374,400,000
146/1 Phaïm Vaán , Phuù Thoï Hoaø Taân Phuù HCM 0989734444 144.00 2,600,000 374,400,000
146/1 Phaïm Vaán , Phuù Thoï Hoaø Taân Phuù HCM 0989734444 144.00 2,600,000 374,400,000
146/1 Phaïm Vaán , Phuù Thoï Hoaø Taân Phuù HCM 0989734444 144.00 2,600,000 374,400,000
236/1 Minh Phuïng, P6, Q.6, Tp. HCM 0919888838 136.00 1,800,000 244,800,000
74A Phan Vaên Trò, P12, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0903710304 144.00 1,800,000 259,200,000
74A Phan Vaên Trò, P12, Q. Bình Thaïnh, Tp. HCM 0903710304 144.00 1,800,000 259,200,000
168/31 Ñoaïn Vaên Bô, P9, Q.4, Tp. HCM 0902360116 144.00 1,800,000 259,200,000
1/6 Traàn Bình Troïng, P5, Q. Bình thaïnh, Tp. HCM 8434186-0903720783 112.00 1,638,000 183,456,000
522 L1, Nguyeãn Traõi, P8, Q.5, Tp. HCM 120.00 2,185,000 262,200,000
Aáp 2 xaõ Thaïnh Ñöùc, Beán Löùc, Long An 120.00 2,185,000 262,200,000
174/17/5 Thaùi Phieân, P8, Q.11, Tp. HCM 0909162328 120.00 2,185,000 262,200,000
2/36D, Ñaát Thaùnh, P6, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903946686-2963271 120.00 2,185,000 262,200,000
2/36D, Ñaát Thaùnh, P6, Q. Taân Bình, Tp. HCM 0903946686-2963271 120.00 2,185,000 262,200,000
36-38 Buøi Thò Ñoàng, Thò traán Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, Long
An 0723871708 120.00 2,185,000 262,200,000
201, Baø Haït, P9, Q.10, Tp. HCM 120.00 2,185,000 262,200,000
Aáp 1, xaõ Myõ Yeân, huyeän Beán Löùc, tænh Long An 120.00 2,185,000 262,200,000
Aáp 1, xaõ Myõ Yeân, huyeän Beán Löùc, tænh Long An 120.00 2,185,000 262,200,000
24 Nguyeãn Höõu Thoï, KP3, TT Beán Löùc, Long An 120.00 2,185,000 262,200,000
KP2, TT Beán Löùc, H. Beán Löùc, Long An 120.00 2,185,000 262,200,000
32/4 Aáp Chôï, Thò traán Beán Löùc, Tænh Long An 072871963-0918250249 120.00 2,185,000 262,200,000
Aáp 5, xaõ Nhò Thaønh, huyeän Thuû Thöøa, Long An 0913876085 120.00 2,185,000 262,200,000
Aáp Vaøm, TT Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, tænh Long An 0938021377-0913171029 120.00 2,185,000 262,200,000
Aáp Vaøm, TT Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, tænh Long An 0938021377-0913171029 120.00 2,185,000 262,200,000
Aáp Vaøm, TT Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, tænh Long An 0938021377-0913171029 120.00 2,185,000 262,200,000
Aáp Vaøm, TT Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, tænh Long An 0938021377-0913171029 120.00 2,185,000 262,200,000
22/262 Huyønh Ñình Hai, P24, Q. Bình thaïnh, Tp. HCM 0903844774-088432938 120.00 1,638,000 196,560,000
013B Ñaëng Thaùi Nhaân, P11, Q.5, Tp. HCM 0913812406-088974699 120.00 1,638,000 196,560,000
013B Ñaëng Thaùi Nhaân, P11, Q.5, Tp. HCM 0913812406-088974699 120.00 1,638,000 196,560,000
201 Ñöøong Baø Haït, P9, Q.10, Tp. HCM 0903716697-8346570 120.00 1,638,000 196,560,000
259 Huøng Vöông, P9, Q.5, Tp. HCM 38399161 - 090310278 120.00 1,606,000 192,720,000
Aáp Chôï, Thò Traán Beán Löùc, H. Beán Löùc, T. Long An 120.00 1,606,000 192,720,000
36-38 Buøi Thò Ñoàng, Thò traán Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, Long
An 0723871708 112.00 6,300,000 705,600,000
36-38 Buøi Thò Ñoàng, Thò traán Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, Long
An 0723871708 120.00 5,000,000 600,000,000
36-38 Buøi Thò Ñoàng, Thò traán Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, Long
An 0723871708 120.00 5,000,000 600,000,000
259 Huøng Vöông, P9, Q5, TP.HCM 38399161 120.00 4,936,000 592,320,000
93 Huyønh Chaâu Soå, Kp4, TT Beán Löùc, H.Beán Löùc, Long An 0723 891 473 - 0907040786 120.00 4,500,000 540,000,000
93 Huyønh Chaâu Soå, Kp4, TT Beán Löùc, H.Beán Löùc, Long An 0723 891 473 - 0907040786 120.00 4,500,000 540,000,000
Ñöùc Taân, Moä Ñöùc, Quaõng Ngaõi 0908 048 810 120.00 4,200,000 504,000,000

Khu phoá 2, Thò traán Beán Löùc, H.Beán Löùc, tænh Long An 0984 245 459- 0983 730 821 120.00 3,932,727 471,927,240
85 QL1A KP1, TT Beán Löùc, H.Beán Löùc, Long An 0939505864 120.00 3,906,000 468,720,000
AÁp 1, xaõ Phöôùc Lôïi, H.Beán Löùc, Long An 0918738971 120.00 3,906,000 468,720,000
AÁp 2, xaõ Nhöït Chaùnh, H.Beán Löùc, Long An 0918181381 120.00 3,906,000 468,720,000
100 ñöôøng 15, P.Taân Kieång, Q7, Tp.HCM 0909588815 120.00 3,990,000 478,800,000

AÁp 7B, Myõ Yeân, Beán Löùc, Long An 0937 584 718 - 0128 498 035 120.00 4,200,000 504,000,000
140 Huøng Vöông, P2, Tp.Taân An, Long An 0933984200 120.00 4,074,000 488,880,000
3/4 Kp1, Voõ Coâng Toàn, TT Beán Löùc, Long An 0907 417 787 120.00 4,200,000 504,000,000
222/54 Sö Vaïn Haïnh, F. 2, Q. 10, TP. HCM 8320995-8300885 120.00 5,929,000 711,480,000
KP2 - Thò traán Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, Long An 0934078888 120.00 4,500,000 540,000,000
KP2 - Thò traán Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, Long An 0934078888 120.00 4,500,000 540,000,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 120.00 4,950,000 594,000,000
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 120.00 4,200,000 504,000,000
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 120.00 4,200,000 504,000,000
9 loâ C chôï Nhaät Chaùnh, Beán Löùc, Long An 0918017450 120.00 4,200,000 504,000,000

76 Laïc Long Quaân, Loäc Nga, Baûo Loäc, Laâm Ñoàng. 0988 011 242- 0977 522 227 120.00 4,200,000 504,000,000
0937371010- 0938886162
202 Traàn Bình Troïng, P4, Q5, Tp.HCM (Hoa) 120.00 3,990,000 478,800,000
01226660169- (08) 38539347-
250/23 Tuøng Thieän Vöông, P11, Q8, Tp.HCM 38539819 120.00 3,780,000 453,600,000
01226660169- (08) 38539347-
250/23 Tuøng Thieän Vöông, P11, Q8, Tp.HCM 38539819 120.00 3,780,000 453,600,000
01226660169- (08) 38539347-
250/23 Tuøng Thieän Vöông, P11, Q8, Tp.HCM 38539819 120.00 3,780,000 453,600,000

2/2 Lieân Thoân 2, KP9, TT.Beán Löùc, Tænh Long An 01212429836 120.00 4,200,000 504,000,000

AÁp LoøA,Gaïch,
005 Loâ Cö XaùXaõGoø
Long Hieäp,
Daàu, H.Beán
P. Taân SônLöùc, Long
Nhì, Q. AnPhuù, Tp.
Taân 0974 940 250- 0902 699 450 120.00 4,200,000 504,000,000
HCM
005 Loâ A, Cö Xaù Goø Daàu, P. Taân Sôn Nhì, Q. Taân Phuù, Tp. 0918 496 464 120.00 2,000,000 240,000,000
HCM 0918 496 464 112.00 2,000,000 224,000,000
966 Nguyeãn Traõi, Phöôøng 14, Q. 5, Tp. HCM 0913812406-088974699 136.00 4,900,000 666,400,000
Soá 1 Voõ VAÊn Ngaân, P.Linh Chieåu, Q.Thuû Ñöùc, Tp.HCM 0903 860 460 144.00 3,069,000 441,936,000
Soá 1, Voõ Vaên Ngaân, P.Linh Chieåu, Q.Thuû Ñöùc, Tp.HCM 0909.253.649 144.00 3,069,000 441,936,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
12/30/1899 12/30/1899 - - -
12/30/1899 12/30/1899 - - -
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 144.00 3,500,000 504,000,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
39 Lyù Thường Kiệt, P.Haøng Baøi, Q.Hoaøn Kieám, Tp.Haø Noäi. 144.00 3,100,000 446,400,000
340 Coäng Hoøa, P13, Q.Taân Bình, Tp.HCM. 08 38125252 144.00 3,500,000 504,000,000
229 Loâ 2 Cö Xaù Thanh Ña, P27, Q.Bình Thaïnh. Tp.HCM 0919 777 921 144.00 3,395,000 488,880,000
229 Loâ 2 Cö Xaù Thanh Ña, P27, Q.Bình Thaïnh. Tp.HCM 0919 777 921 144.00 3,201,000 460,944,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
4- An Döông Vöông, P16, Q. 8, Tp. HCM 0909377370 144.00 3,770,000 542,880,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
Soá 210 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q3, Tp.HCM. 144.00 3,355,000 483,120,000
AÁp Vaøm, thò traán Beán Löùc, huyeän Beán Löùc, Long An 144.00 3,069,000 441,936,000
63 OÂ 3. Ấp 3, xaõ Myõ Phuù, huyeän Thuû Thöøa, Long An. 144.00 3,069,000 441,936,000
120 Toân Thaát Thuyeát, P15, Q4, Tp.HCM. 094 273 7499 144.00 3,200,000 460,800,000
Kp9, P1, TT Kiến Tường, Long An. 0983 527 086 144.00 3,201,000 460,944,000
Kp9, P1, TT Kiến Tường, Long An. 0983 527 086 136.00 5,000,000 680,000,000
102,796.90 300,924,982,140
#REF! #REF!
#REF! #REF!
1000%
PT DUCO THU 65% THU 95% THU 100%
100% 348,336,000 - - -
100% 338,688,000 - - -
100% 338,688,000 - - -

100% 338,688,000 - - -

100% 338,688,000 - - -
100% 338,688,000 - - -
95% 321,753,600 - - 16,934,400
100% 338,688,000 - - -
100% 338,688,000 - - -
100% 338,688,000 - - -
100% 338,688,000 - - -
100% 348,336,000 - - -
100% 348,336,000 - - -
100% 338,688,000 - - -
100% 338,688,000 - - -

65% 220,147,200 - 101,606,400 16,934,400

100% 594,000,000 - - -
65% 220,147,000 200 101,606,400 16,934,400
0% - - - -
65% 220,147,200 - 101,606,400 16,934,400
65% 220,147,200 - 101,606,400 16,934,400
65% 203,320,000 - 93,840,000 15,640,000
65% 224,359,200 - 103,550,400 17,258,400
0% - 421,200,000 194,400,000 32,400,000
65% 224,359,200 - 103,550,400 17,258,400
0% - 327,600,000 151,200,000 25,200,000
65% 179,946,000 - 83,052,000 13,842,000
75% 244,440,000 - 65,184,000 16,296,000
75% 244,440,000 - 65,184,000 16,296,000
65% 179,946,000 - 83,052,000 13,842,000
100% 336,000,000 - - -
65% 179,946,000 - 83,052,000 13,842,000

100% 448,800,000 - - -

100% 448,800,000 - - -
100% 420,000,000 - - -
100% 420,000,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 232,368,000 - - -

100% 232,368,000 - - -
100% 232,368,000 - - -
100% 232,368,000 - - -
95% 312,816,000 - - 16,464,000
100% 276,000,000 - - -
100% 276,000,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 196,560,000 - - -
100% 196,560,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 183,456,000 - - -
100% 278,496,000 - - -
85% 236,022,400 - 28,548,800 13,924,800
100% 278,496,000 - - -

100% 280,840,000 - - -
100% 338,688,000 - - -
100% 338,688,000 - - -
100% 348,336,000 - - -
100% 285,384,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 285,384,000 - - -
65% 192,192,000 - 88,704,000 14,784,000
100% 295,680,000 - - -

65% 192,192,000 - 88,704,000 14,784,000


100% 295,680,000 - - -
100% 295,680,000 - - -
100% 295,680,000 - - -
65% 192,192,000 - 88,704,000 14,784,000
65% 192,192,000 - 88,704,000 14,784,000
100% 295,680,000 - - -
100% 295,680,000 - - -
72% 212,192,000 - 68,704,000 14,784,000
100% 295,680,000 - - -
100% 295,680,000 - - -
100% 295,680,000 - - -
100% 396,000,000 - - -
100% 396,000,000 - - -
100% 295,680,000 - - -
100% 295,680,000 - - -
100% 295,680,000 - - -
100% 359,520,000 - - -
100% 353,740,800 - - -
100% 272,976,000 - - -
100% 272,976,000 - - -

95% 259,327,400 - - 13,648,600


100% 272,976,000 - - -
100% 272,976,000 - - -
100% 272,976,000 - - -
100% 272,976,000 - - -
100% 272,976,000 - - -
100% 272,976,000 - - -

95% 259,327,400 - - 13,648,600


100% 272,976,000 - - -
100% 272,976,000 - - -
100% 272,976,000 - - -
100% 260,568,000 - - -
100% 260,568,000 - - -
100% 260,568,000 - - -
100% 260,568,000 - - -
100% 260,568,000 - - -
100% 260,568,000 - - -
100% 263,764,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
75% 181,559,178 - 47,763,222 12,069,600
75% 186,649,622 - 49,102,378 12,408,000
100% 248,160,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 263,764,000 - - -
100% 261,960,000 - - -
100% 345,168,000 - - -

87% 301,134,400 - 26,775,200 17,258,400

87% 301,134,400 - 26,775,200 17,258,400


100% 460,800,000 - - -
100% 345,168,000 - - -
100% 345,168,000 - - -

100% 345,168,000 - - -

100% 594,000,000 - - -
100% 354,816,000 - - -
100% 354,816,000 - - -
100% 504,000,000 - - -
100% 345,168,000 - - -
100% 345,168,000 - - -
100% 345,168,000 - - -
65% 224,359,000 200 103,550,400 17,258,400
100% 345,168,000 - - -
100% 345,168,000 - - -
100% 345,168,000 - - -
82% 283,279,752 - 44,629,848 17,258,400
82% 312,890,648 - 49,294,952 19,062,400
100% 275,458,000 - - (400)
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -

100% 234,624,000 - - -
100% 275,458,000 - - (400)
100% 279,840,000 - - -

100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,000 - - -

100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,000 - - -
100% 313,368,600 - - (600)
100% 313,368,000 - - -

100% 313,368,000 - - -
100% 237,600,000 - - -
100% 380,016,000 - - -
100% 302,400,000 - - -
100% 237,600,000 - - -
100% 237,600,000 - - -
100% 462,000,000 - - -
95% 401,280,000 - - 21,120,000
100% 310,464,000 - - -
100% 310,464,000 - - -
100% 310,464,000 - - -
100% 310,464,000 - - -
100% 310,464,000 - - -
100% 310,464,000 - - -
100% 310,464,000 - - -
100% 310,464,000 - - -
100% 310,464,000 - - -
100% 422,400,000 - - -
100% 498,960,000 - - -
100% 310,464,000 - - -
90% 266,192,000 - 14,704,000 14,784,000
95% 351,120,000 - - 18,480,000

100% 554,400,000 - - -
100% 250,002,000 - - 400
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -

100% 234,624,000 - - -

100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 241,392,000 - - -
100% 241,391,600 - - 400
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 234,624,000 - - -
100% 250,002,000 - - 400
100% 324,830,400 - - -
100% 294,624,000 - - -
64% 188,118,500 3,387,100 88,387,200 14,731,200
64% 188,118,500 3,387,100 88,387,200 14,731,200
100% 294,624,000 - - -
100% 294,624,000 - - -
100% 294,624,000 - - -
100% 294,624,000 - - -
100% 294,624,000 - - -
100% 305,337,600 - - -
63% 204,005,000 7,718,200 97,718,400 16,286,400
100% 354,816,000 - - -

100% 594,000,000 - - -
100% 354,816,000 - - -
100% 354,816,000 - - -
100% 354,816,000 - - -
100% 354,816,000 - - -

100% 594,000,000 - - -

100% 594,000,000 - - -
100% 316,800,000 - - -
100% 349,280,000 - - -
95% 258,400,000 - - 13,600,000
95% 312,049,000 - 920 16,423,680
95% 267,472,000 - - 14,076,800

95% 177,581,400 - 200 9,346,400


100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 238,824,000 - - -

100% 238,824,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 393,120,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 170,000,000 - - -
100% 214,000,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 204,000,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 200,280,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
96% 368,800,000 - - 15,200,000
10% 42,000,000 231,000,000 126,000,000 21,000,000
10% 42,000,000 231,000,000 126,000,000 21,000,000
100% 186,928,000 - - -

100% 235,872,000 - - -
100% 334,320,000 - - -
100% 342,240,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -

100% 268,800,000 - - -

100% 268,800,000 - - -
100% 230,700,000 - - -
100% 230,700,000 - - -

100% 268,800,000 - - -

100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
100% 268,800,000 - - -
84% 225,120,000 - 30,240,000 13,440,000
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 268,800,000 - - -

100% 950,400,000 - - -
100% 646,800,000 - - -
100% 386,496,000 - - -
100% 428,400,000 - - -
100% 480,000,000 - - -
100% 396,000,000 - - -
100% 600,000,000 - - -
100% 570,000,000 - - -
100% 570,000,000 - - -
100% 401,760,000 - - -
0% - 374,400,000 172,800,000 28,800,000
100% 401,760,000 - - -
100% 600,000,000 - - -
100% 600,000,000 - - -
100% 600,000,000 - - -
100% 459,000,000 - - -
100% 459,000,000 - - -
100% 480,000,000 - - -
100% 600,000,000 - - -
100% 500,000,000 - - -
100% 500,000,000 - - -
50% 300,000,000 90,000,000 180,000,000 30,000,000
100% 600,000,000 - - -
100% 600,000,000 - - -

95% 436,050,000 - - 22,950,000

100% 459,000,000 - - -

100% 459,000,000 - - -
100% 459,000,000 - - -
33% 150,000,000 148,350,000 137,700,000 22,950,000
100% 459,000,000 - - -

100% 459,000,000 - - -

100% 459,000,000 - - -
100% 459,000,000 - - -
100% 459,000,000 - - -
100% 459,000,000 - - -
100% 428,400,000 - - -
100% 550,800,000 - - -
100% 642,600,000 - - -
100% 752,000,000 - - -

95% 360,468,000 - - 18,972,000


95% 360,468,000 - - 18,972,000
100% 396,000,000 - - -
100% 387,600,000 - - -
100% 367,200,000 - - -
100% 900,000,000 - - -
100% 900,000,000 - - -
100% 900,000,000 - - -
100% 900,000,000 - - -
100% 432,000,000 - - -
100% 396,000,000 - - -
100% 325,500,000 - - -

20% 80,000,000 180,000,000 120,000,000 20,000,000


100% 660,000,000 - - -

100% 698,400,000 - - -

100% 395,760,000 - - -
95% 375,972,000 - - 19,788,000
95% 375,972,000 - - 19,788,000
95% 375,972,000 - - 19,788,000
100% 594,000,000 - - -
100% 594,000,000 - - -

100% 660,000,000 - - -
95% 387,600,000 - - 20,400,000
100% 367,200,000 - - -
0% - - - -
98% 1,048,800,000 - - 19,200,000
95% 665,000,000 - - 35,000,000
95% 665,000,000 - - 35,000,000
65% 455,000,000 - 210,000,000 35,000,000
65% 455,000,000 - 210,000,000 35,000,000
65% 455,000,000 - 210,000,000 35,000,000
65% 455,000,000 - 210,000,000 35,000,000
65% 455,000,000 - 210,000,000 35,000,000
65% 455,000,000 - 210,000,000 35,000,000
35% 266,000,000 228,000,000 228,000,000 38,000,000
51% 380,220,000 100,000,000 221,640,000 36,940,000
100% 738,800,000 - - -
95% 701,860,000 - - 36,940,000
66% 490,000,000 - 211,860,000 36,940,000
65% 480,220,000 - 221,640,000 36,940,000

92% 680,220,000 21,640,000 36,940,000

92% 680,220,000 - 21,640,000 36,940,000

92% 680,220,000 - 21,640,000 36,940,000


92% 680,220,000 - 21,640,000 36,940,000
92% 680,220,000 - 21,640,000 36,940,000

35% 258,580,000 221,640,000 221,640,000 36,940,000


65% 480,220,000 - 221,640,000 36,940,000
65% 480,220,000 - 221,640,000 36,940,000
66% 490,000,000 - 211,860,000 36,940,000
35% 258,580,000 221,640,000 221,640,000 36,940,000

65% 480,220,000 - 221,640,000 36,940,000


65% 480,220,000 - 221,640,000 36,940,000
65% 731,900,000 - 337,800,000 56,300,000

100% 743,121,500 - - -
100% 750,750,000 - - -

100% 877,800,000 - - -

100% 898,480,000 - - -

84% 1,088,500,000 - 137,000,000 64,500,000

100% 636,405,000 - - -
65% 429,780,000 - 198,360,000 33,060,000
65% 429,780,000 - 198,360,000 33,060,000
65% 429,780,000 - 198,360,000 33,060,000
65% 429,780,000 - 198,360,000 33,060,000

100% 636,405,000 - - -

100% 636,405,000 - - -

100% 636,405,000 - - -
35% 231,420,000 198,360,000 198,360,000 33,060,000

100% 636,405,000 - - -

100% 636,405,000 - - -

100% 636,405,000 - - -

100% 636,405,000 - - -
65% 429,780,000 - 198,360,000 33,060,000
65% 429,780,000 - 198,360,000 33,060,000

100% 636,405,000 - - -
65% 455,000,000 - 210,000,000 35,000,000
65% 455,000,000 - 210,000,000 35,000,000
49% 345,000,000 110,000,000 210,000,000 35,000,000
65% 455,000,000 - 210,000,000 35,000,000
44% 486,400,000 231,200,000 331,200,000 55,200,000
65% 455,000,000 - 210,000,000 35,000,000
100% 612,500,000 - - -
100% 436,800,000 - - -
100% 468,000,000 - - -
65% 304,200,000 - 140,400,000 23,400,000
65% 304,200,000 - 140,400,000 23,400,000
65% 304,200,000 - 140,400,000 23,400,000
65% 304,200,000 - 140,400,000 23,400,000
65% 304,200,000 - 140,400,000 23,400,000
65% 304,200,000 - 140,400,000 23,400,000
65% 304,200,000 - 140,400,000 23,400,000
100% 468,000,000 - - -
65% 304,200,000 - 140,400,000 23,400,000
65% 296,400,000 - 136,800,000 22,800,000
59% 399,945,000 38,610,000 202,410,000 33,735,000

65% 327,015,000 - 150,930,000 25,155,000

65% 443,625,000 - 204,750,000 34,125,000


65% 443,625,000 - 204,750,000 34,125,000
95% 648,375,000 - - 34,125,000
65% 443,625,000 - 204,750,000 34,125,000
65% 443,625,000 - 204,750,000 34,125,000
65% 443,625,000 - 204,750,000 34,125,000
65% 443,625,000 - 204,750,000 34,125,000
65% 443,625,000 - 204,750,000 34,125,000
95% 648,375,000 - - 34,125,000
50% 338,875,000 104,750,000 204,750,000 34,125,000
65% 676,845,000 - 312,390,000 52,065,000
53% 390,447,964 87,302,036 220,500,000 36,750,000
3% 15,000,000 296,561,250 143,797,500 23,966,250
53% 595,712,036 133,197,964 336,420,000 56,070,000
100% 568,750,000 - - -
100% 566,475,000 - - -
100% 560,000,000 - - -
100% 560,000,000 - - -

100% 673,750,000 - - -

100% 673,750,000 - - -

100% 673,750,000 - - -

100% 673,750,000 - - -

100% 673,750,000 - - -

100% 673,750,000 - - -
35% 245,000,000 210,000,000 210,000,000 35,000,000
35% 245,000,000 210,000,000 210,000,000 35,000,000
100% 700,000,000 - - -
100% 700,000,000 - - -
95% 665,000,000 - - 35,000,000

100% 1,134,716,000 - - -

100% 1,546,600,000 - - -

100% 1,444,036,000 - - -
35% 356,076,000 305,208,000 305,208,000 50,868,000
65% 382,200,000 - 176,400,000 29,400,000
100% 425,600,000 - - -
100% 456,000,000 - - -
100% 456,000,000 - - -
67% 364,160,000 - 155,680,000 27,360,000
65% 332,800,000 - 153,600,000 25,600,000
100% 537,600,000 - - -
100% 460,800,000 - - -
100% 358,400,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
52% 199,400,000 50,200,000 115,200,000 19,200,000
91% 349,600,000 - 15,200,000 19,200,000
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
65% 249,600,000 - 115,200,000 19,200,000

100% 235,200,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
53% 204,400,000 45,200,000 115,200,000 19,200,000
65% 249,600,000 - 115,200,000 19,200,000
95% 364,800,000 - - 19,200,000
95% 364,800,000 - - 19,200,000

95% 364,800,000 - - 19,200,000


95% 364,800,000 - - 19,200,000
95% 364,800,000 - - 19,200,000
95% 364,800,000 - - 19,200,000
95% 364,800,000 - - 19,200,000
95% 364,800,000 - - 19,200,000
95% 364,800,000 - - 19,200,000
95% 364,800,000 - - 19,200,000

65% 232,960,000 - 107,520,000 17,920,000


95% 437,760,000 - - 23,040,000
95% 510,720,000 - - 26,880,000
95% 486,400,000 - - 25,600,000

100% 448,800,000 - - -

100% 448,800,000 - - -
100% 372,000,000 - - -
11% 42,000,000 207,600,000 115,200,000 19,200,000

95% 364,800,000 - - 19,200,000


65% 249,600,000 - 115,200,000 19,200,000

95% 342,000,000 - - 18,000,000


95% 364,800,000 - - 19,200,000
95% 364,800,000 - - 19,200,000
95% 364,800,000 - - 19,200,000
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -

100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 504,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 384,000,000 - - -
100% 433,920,000 - - -
100% 431,424,000 - - -
100% 369,868,400 - - (76,400)
100% 369,792,000 - - -
100% 431,424,000 - - -
100% 445,440,000 - - -
100% 312,000,000 - - -
100% 312,000,000 - - -
100% 312,000,000 - - -
100% 312,000,000 - - -
100% 312,000,000 - - -
100% 312,000,000 - - -
100% 282,240,000 - - -
88% 248,784,000 - 19,344,000 14,112,000
100% 282,240,000 - - -
100% 290,280,000 - - -
65% 188,682,000 - 87,084,000 14,514,000
100% 282,240,000 - - -

100% 282,240,000 - - -

100% 282,240,000 - - -
100% 312,000,000 - - -

100% 312,000,000 - - -

100% 312,000,000 - - -
100% 312,000,000 - - -
100% 282,240,000 - - -
100% 282,240,000 - - -
100% 342,240,000 - - -
100% 334,353,600 - - -
100% 286,588,800 - - -
100% 286,588,800 - - -
100% 334,353,600 - - -

100% 333,312,000 - - -
100% 271,440,000 - - -
100% 271,440,000 - - -
100% 312,000,000 - - -
100% 312,000,000 - - -
100% 348,000,000 - - -
100% 271,440,000 - - -
100% 271,440,000 - - -
100% 271,440,000 - - -
100% 279,600,000 - - -
100% 279,600,000 - - -
100% 271,440,000 - - -
95% 257,868,000 - - 13,572,000
100% 271,440,000 - - -
65% 234,000,000 - 108,000,000 18,000,000
100% 312,000,000 - - -
100% 312,000,000 - - -

100% 312,000,000 - - -

100% 312,000,000 - - -
100% 233,318,202 - - 198
100% 238,823,798 - - 202
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 245,520,000 - - -
100% 245,520,000 - - -
100% 238,824,000 - - -

100% 238,824,000 - - -

100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 238,824,000 - - -
100% 239,568,000 - - -
100% 295,936,000 - - -
100% 289,296,000 - - -
100% 432,000,000 - - -
100% 432,000,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 348,336,000 - - -
100% 348,336,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 353,600,000 - - -
100% 764,750,000 - - -
100% 314,640,000 - - -
100% 314,640,000 - - -
100% 297,160,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
95% 287,280,000 - - 15,120,000
100% 460,800,000 - - -
100% 374,400,000 - - -

100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
83% 311,040,000 - 44,640,000 18,720,000
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 458,496,000 - - -
100% 417,600,000 - - -
95% 396,720,000 - - 20,880,000
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 374,400,000 - - -
100% 244,800,000 - - -
100% 259,200,000 - - -
100% 259,200,000 - - -
100% 259,200,000 - - -
100% 183,456,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 262,200,000 - - -
100% 196,560,000 - - -
100% 196,560,000 - - -
100% 196,560,000 - - -
100% 196,560,000 - - -
100% 192,720,000 - - -
100% 192,720,000 - - -

100% 705,600,000 - - -

100% 600,000,000 - - -

100% 600,000,000 - - -
95% 562,704,000 - - 29,616,000
55% 296,400,000 54,600,000 162,000,000 27,000,000
55% 296,400,000 54,600,000 162,000,000 27,000,000
100% 504,000,000 - - -

100% 471,927,240 - - -
100% 468,720,000 - - -
100% 468,720,000 - - -
100% 468,720,000 - - -
100% 478,800,000 - - -

100% 504,000,000 - - -
100% 488,880,000 - - -
95% 478,800,000 - - 25,200,000
95% 675,906,000 - - 35,574,000
50% 270,000,000 81,000,000 162,000,000 27,000,000
50% 270,000,000 81,000,000 162,000,000 27,000,000
100% 594,000,000 - - -
100% 504,000,000 - - -
100% 504,000,000 - - -
91% 458,640,000 - 20,160,000 25,200,000

95% 478,750,104 - 49,896 25,200,000

95% 454,860,000 - - 23,940,000

97% 438,480,000 - - 15,120,000

97% 438,480,000 - - 15,120,000

97% 438,480,000 - - 15,120,000

100% 504,000,000 - - -

100% 504,000,000 - - -
100% 240,000,000 - - -
100% 224,000,000 - - -
100% 666,400,000 - - -
95% 419,839,000 - 200 22,096,800
100% 441,936,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
0% - - - -
0% - - - -
100% 504,000,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 446,400,000 - - -
100% 504,000,000 - - -
100% 488,880,206 - - (206)
100% 460,944,194 - - (194)
100% 483,120,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 542,880,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 483,120,000 - - -
100% 441,936,000 - - -
100% 441,936,000 - - -
95% 437,760,000 - - 23,040,000
100% 460,944,000 - - -
100% 680,000,000 - - -

22,097,200

1,249,411,250 3,644,737,500 1,033,873,130


162,600,000
133,720,000
273,469,846,644 5,288,712,050 17,668,481,916 4,497,941,530

157,643,000