Vous êtes sur la page 1sur 3

â

HANG BELEM
Ü â áÖ à â Ü à â à
à Ö « Ö
à « «« «« «« « « « « Ö
b 2 «
‰ Jœ»»» œ»»» œ»»» »»»œ «ˆ« «ˆ »» « œ
» «
˙«˙«˙ œ»
‰ Jœ»»» »» œ»»» «ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« «««ˆ ««ˆ «««ˆ ««˙«
l& 4 » » l
=========================== l « l « l » » l l l _««˙ =l
l (ñaøn daïo l ...) l l l l l l l
l 24 ‰ «
l « «« ««« l «« l « ««ˆ« l « ««ˆ« l « «« l ««ˆ« ««ˆ« l « ««ˆ« l
l? b
=========================== «
l ««ˆ «ˆ ˆ« l ˙
« l ««ˆ l ««ˆ l ««ˆ ˆ« l l ««ˆ =l

»
œ »
œ œ . « ˆ ««« ˆ««« «« « « « > > « ««
» «
F C F C G7 C F
b Œ » »
» » l » »
============================
l& ˆ
j
« l «
ˆ «
ˆ« l ˆ« « «
ˆ« «
l «ˆ« «ˆ« l _«ˆ« _««ˆ ˆ« «ˆ l
« « « «
l Haùt l khen möøng Chuù l a giaùng sinh l ra ñôøi Chuùa l sinh ra ñôø l i naèm trong hang l
l l « F l « « C« l l l l
«
l b Œ œ»»» œ»»» l «ˆ.«ˆ« . «
«j « « « «
l ««ˆ« «ˆ ««ˆ «««ˆ l «««ˆ ««« l ««« «« l « ««« l
============================
? ˆ
« «
ˆ « ˆ
« ˆ ˆ « ˆ
«
l &
l l l __«ˆ«ˆ __«ˆ«ˆ « «
l _«ˆ _«ˆ l __ˆ««ˆ __««ˆ l
l l l l l l l
l b «« «
l «« «ˆ« l «« «
«ˆ« l «« «
«ˆ« «
l «« «ˆ« l «« «
«ˆ« l
============================
l ? ˙« l ˆ« l ˆ« l ˆ« l ˆ« l ˆ« l
F C7 p % F. . .« f « «
œ»»» « «
« « « ‰ «
« «
« «
« « ‰ œ
J
» œ.
» «ˆ« ˆ««
C7 F
b «
«
ˆ «
ˆ «
˙
« «
ˆ
« ˆ
j
« ˆ
« ˆ
« ˆ
« »
» »
»
l » »» »
œ
»
l& l
=========================== l l l =l
l ñaù nôi maùng l löøa. l Troâng l hang Beâ - l lem: AÙnh l saùng toûa lan töng l
l l l l l l « « l
l «««ˆ «« «« «« l «««˙ «
l ‰ ««ĵ ‰ ««ĵ« «
l ‰ ««j ‰ ««ĵ « « «
l b ««« «««
===========================
& ˆ ˆ « « « « ˆ
«
« ˆ
«
« ˆ
«
ˆ
« ˆ«« l ‰ ĵˆ««ˆ ‰ ĵ
« ««ˆ«ˆ l
=l
l « «
_«ˆ_ˆ _«ˆ_ˆ l _ˆ« __«ˆ« _«ˆ l __««˙ l _«ˆ _«ˆ l _«ˆ _«ˆ l
l l l l l l l
l b «« «
«ˆ« «
l «« «ˆ« l «« «ˆ« l «« « «
«ˆ« l «« «
«ˆ« l «« «
«ˆ« l
===========================
l ? ˆ« l ˆ« l ˆ« l ˆ« l ˆ« l ˆ« =l
b
« p .
« .
« .
« .« « « «
«ˆ« . ««ˆ «ˆ« ««ˆ « «« ««
‰ «j ‰ Jœ»»
C B C7 F
b «
ˆ
« ˆ
«
=========================== «
ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ
« ˆ
« ˆ« =l
l& l l » l l
l böøng Nghe l treân khoâng l trung. Tieáng l haùt Thieân Thaàn vang l löøng. Ñaøn l
l l l l l l
l b ‰ «ĵ « « « « « « « « «
l ‰ ««ĵ «
‰ ««ĵ
««ˆ« ‰ «ĵ
===========================
& «ˆ«« l ‰ «ĵ «
ˆ
«
‰ «ĵ ˆ
«
«
l ‰ «ĵ «
ˆ
«
‰ «ĵ ˆ
«
«
l ‰ «ĵ «
ˆ
«
‰ «ĵ «
ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ
=
«
l
l _«ˆ _«ˆ l _«ˆ _«ˆ l _«ˆ _«ˆ l _«ˆ _«ˆ l _«ˆ _«ˆ l
l l l l l l
l b «« œ
»
» l ««ˆ« «« l ««ˆ« «« l ««ˆ« ««ˆ« l «« «« l
===========================
l ? ˆ
« » l ˆ
« l ˆ
« l l ˆ« ˆ« = l
f « Bb F « « «« F « « f « « « «« ««
«
˙
« X »
œ »
œ «
ˆ
« «
«
ˆ . «
ˆ «
˙
« œ
» œ » œ
» «
j
« «
j
« «
»
«
œ̂ «
»
«
œ̂ «
« «ˆ«ˆ «««ˆ
Dm
b œ »œ»» »»»œ ˙»»» ‰ . »» »»
===========================
l& l l ‰ . K»œ»» œ»»» œ»»» l Ĵœ»»» Ĵœ»»» l «ˆˆ« ˆ=l
l haùt ( haõy caát tieáng l haùt) Xöôùngl ca (dö aâm vangl xa) Ñaây Chuùa Thieân l Toøa l
l «« l «« «« l l l l
giaùng
«« « « « « « «
l b ‰ «j «ˆ«ˆˆ« ‰ «j «ˆ«ˆˆ« l ‰ «ĵ
ˆ«« ‰ «ĵ
ˆ« ˆ«
ˆ« l ‰ ˆ«ĵ
« «
«
ˆ« ‰ «j
ˆ
«
ˆ
«
ˆ« l ‰ «j
ˆ
«
ˆ
«
ˆ« ‰ «ĵ
««ˆ«ˆ l ‰ «ĵ «««ˆ ‰ «ĵ «««ˆ=l
===========================
l & l l l l _ˆ« _ˆ« l
l l l l l l
l b «««ˆ l «« l «
«ˆ« l «« l «« ««ˆ« l
===========================
l? «
«ˆ« l ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« l ˆ« ««ˆ« l ˆ« =l

fB b F «« . ˆ««« « F
«
C7/E
«« «˙
F
«
C7/G
« « «
«
˙
« Xœ œ»œ»» œœ»»» «
«
ˆ
« ˆ« «˙«‰ . œ»K»œ œ»»œ »»œœ
b «
l & ˆ« ˆ« l _«««˙ Jœ»»» œ»»» œ»» l _ˆ««»œ«ˆ œ»ˆ«» bœ»» l« « » » l »» ˙
» ‰ . »» »» »» =l
=========================== l
l l ta. »
» l » Ngöôøi l hôõi (haõykíp böôùc l tôùi) ñeán l xem nôi hang Be l
sinh vì
l l l l ««« ««« l ««« ««« l « « l
l b ‰ «j « «
«ˆ««ˆ ‰ «ĵ «
««ˆ« l ˆ«««« ˆˆ«««« ˆ«««« ˆ«««« l «« ˆ««« bˆ««« l ‰ j «ˆˆ«ˆ« ‰ ĵ «ˆ«ˆ« l ‰ ĵ «ˆ«ˆ« ‰ ĵ «ˆ«ˆ« l ‰ ˆj «
««ˆˆ« ‰ ĵ «
««ˆˆ« l
===========================
l & n_«ˆ _«ˆ l _ˆ« _ˆ« _ˆ« l _ˆ« l l l =l
l l l l l l l
l b «« nˆ««« l ««ˆ« l ««ˆ« « l ««ˆ« « l ««ˆ« « l « ««ˆ« l
l ? ˆ« l
=========================== l «ˆ« l «ˆ« l «ˆ« l «ˆ« =l

«« f «« ««»œ̂« «« « « « «
ˆ« j
j «Ĵœ»» »«»»œ̂ ««ˆˆ« «ˆ«ˆ« x x ««ˆ «««
C7/E F

l & b Jœ»»»
===========================
»
»» l l _««ˆ
«
ˆ
«
_»œ» _»»œ
xx
l __˙«««˙ =l
l Giaùngl l khaên thaáp l l
l «« l «« l l l
lem Ñaây Chuùa Sinh khoù heøn.
«« «« «« ‰ «« l ‰ «« ‰ «« l
l b ‰ ˆĵ ««ˆ« ‰ ˆ««ˆ l ‰ ĵ
ĵ «
ˆ
« ‰ ĵ
«
ˆ
« l ‰
===========================
l&
«
l
ˆ« ˆ«
l _ĵ
ˆ««ˆ
« _ĵ
«ˆ«ˆ«
l __«j
«ˆˆ««ˆ __«ĵ
«ˆ««ˆ =l
l l l l l
l b «« l «« «
l «ˆ« «
«ˆ« l «« «
«ˆ« l
===========================
l? ˆ« «
«
ˆ« l ˆ« «
«
ˆ« l l ˆ« = l
p « « «
F F
‰ « ««ˆ« ««ˆ «
«ˆ« . «
«j «
«j ««˙« «««ˆ «««ˆ
C7 F
b
=========================== œ
J
»
» ˆ
« «
ˆ
j
« ˆ
« «
ˆ
j
« ‰ «
l& _«j
«ˆ l » l l l _«j«ˆ =l
l Nöûa ñeâm möøng l Chuùa Giaùng l Sinh ra choán gian l traàn l Ngöôøi ñem aân l
l l l l l l
l b ‰ « «««ˆ ««ˆ« l ««ˆ.«ˆ. « «
Jœ»»» l ««ˆ«ˆ «
««ˆ« l «««˙ l ‰ « «««ˆ «««ˆ l
===========================
l& _«j«ˆ __««ˆ« _«ˆ« l _««ˆ . l « ˆ« l __««˙«˙ l «ˆ __««ˆ« =
_«j _««ˆ l
l l l l « « «
« l l
l b «« «
«ˆ« l «« «
«ˆ« l «« «
«ˆ« « «
l «««« ««ˆ« ˆ« ««ˆ« l «« «
«ˆ« l
===========================
l? ˆ« l ˆ« l ˆ
« l ˆ« l ˆ« = l

>« >« >« « b


Jœ»»» « « « f ‰ « « « « « «« œ»œ»»
œ»»» . œ»»» »»œ «ˆ« ˆ«« «˙« ˆj
«ˆ« ˆˆ«« ˆˆ«« ˆ«ˆ« ««ˆˆ
Am C F C7 B

l& b
=========================== l » l l l « l ˆ« ˆ
« » =l
l phuùc xuoáng cho l muoân daân laàml than. l Nôi hang Beâ -l lem Thieân l Thaàn xöôùng l
l ««« l « « « l l l l l
l b ˆ.««ˆ.. « « «
Jœ»»» l ˆˆ«« ˆ«« «ˆ« «« l ««˙ « l ‰ «
««« «ˆ« l ‰ «
««ˆ« «ˆ« l ‰ «« «««ˆ ˆ« l «
===========================
& ˆ
« « «
ˆ «
˙ ˆ =l
l l l _««˙ l _e l _e l j ˆ«
l l l « « « «« l l l l
l b ««ˆ« »œ»» l ««ˆ« ««ˆ« l «««« ˆ««« ˆ«« ˆ««« l «« ««ˆ« l «« ««ˆ« l ««ˆ« œ»»
» =ll
l?
=========================== l l ˆ« l ˆ« l ˆ« l

b %
«««˙ F B ‰ ««j «ˆ«ˆ œ»»œ»
F
« « «
»»»œœ ««ˆ« ««ˆ« ˆ«« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ« «««ˆ ««««ˆ «««
C7 F F
««« ‰ ««j
l& b ˙
« l
============================ » l _˙«« l _ˆĴœ»««»» «ˆˆ« ”
» l l
_˙« _«
l ca. l Thieân Chuùa vinh danh l chöùng l nhaân an l hoøa l (Troâng) ”
l l l l l l ”
«
l b ‰ ««ˆ« «ˆ« l ‰ «
«« «ˆ« l ‰ «
«« «ˆ« l ‰ « «
««« «« l ‰ « ««« «« l ««« ”
============================
& _e _e «
ˆ ˆ« «
« « «
ˆ « « ˆ
« ˙
«
l l l _e l _«j ˆ _ˆ« l __««ˆj _«ˆ l __««˙ ”
l l l l l l ”
«
l b «« «ˆ« l «« «
«ˆ« l «« «
«ˆ« l «« «
«ˆ« «
l «« «ˆ« l «« ”
l ? ˆ« l ˆ«
============================ l ˆ« l ˆ« l ˆ« l ˙« ”