Vous êtes sur la page 1sur 2

PL

i
Wskazówka
Wyjść urządzenia nie należy obciążać prądem
większym niż 150mA
ANT
IN2
GND
Wskazówka

i
B
IN1
Należy podłączać tylko zgodnie ze schematem TD
}
P
zamieszczonym w instrukcji. Błędne podłączenie +9 - 30V
może spowodować uszkodzenie urządzenia. TP OUT 2 GND

IN2

}
NC NC

IN1 OUT 1 NO GND


I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE FIBARO: B
GND
INSTRUKCJA OBSŁUGI FIBARO jest systemem nie wymagającym dodatkowych
przewodów, opartym o technologię Z-Wave. FIBARO zapewnia P
Schemat 1 - ogólny
UNIVERSAL BINARY SENSOR szereg korzyści w porównaniu do podobnych systemów. W
ogólności systemy radiowe tworzą bezpośrednie połączenie CZUJNIK
FGBS-001-PL-A-v1.1 pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem. Sygnał radiowy jest tłumiony
PRZEŁĄCZNIK
DZWONKOWY OPADU
przez wszystkie przeszkody wzdłuż jego ścieżki (w mieszkaniu
ściany, meble itp.) w najgorszym przypadku system radiowy
przestanie pełnić swoje funkcje. Zaletą systemu FIBARO jest fakt,
że urządzenia oprócz tego, że są odbiornikiem i nadajnikiem Schemat 5 - Przykładowe połączenie z czujnikiem opadu
sygnału stanowią także "powielacz" sygnału. Jeżeli bezpośrednia
Universal Binary Sensor jest bezprzewodowym modułem umożliwia-
ścieżka połączenia pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem nie
jącym zwiększenie funkcjonalności dowolnego czujnika z wyjściem
może być ustanowiona, połączenie może zostać zrealizowane
binarnym o możliwość komunikacji z bezprzewodową siecią
dzięki wykorzystaniu innych pośredniczących w transmisji
Z-WAVE i systemem inteligencji budynkowej FIBARO. Ponadto Uwaga!

i
Uwaga!

i
urządzeń.
moduł umożliwia bezprzewodową komunikację systemu z Nie należy usuwać warstwy ochronnej Do linii 1-wire (zaciski TP oraz TD) nie należy
czujnikami temperatury DS18B20. Urządzenie może obsłużyć do zabezpieczającej moduł. Należy zwrócić uwagę, podłączać czujników innych niż DS18B20.
FIBARO jest dwukierunkowym systemem bezprzewodowym.
dwóch dowolnych czujników binarnych i do 4 czujników temperatury B aby metalowe cześci innych urządzeń lub
Oznacza to, że sygnał jest nie tylko wysyłany do odbiorników ale
DS18B20. Sensor został przystosowany do montażu w obudowie IN2 IN1 GND P przewodów nie znalazły sie w bliskim kontakcie z
dodatkowo odbiorniki wysyłają potwierdzenie jego odebrania. Tym
czujnika lub innego urządzenia, którego funkcjonalność chcemy montowanym sensorem.
samym potwierdzają swój stan dzięki czemu możemy stwierdzić
rozszerzyć.
czy urządzenie faktycznie zostało włączone. Bezpieczeństwo Uwaga!

i
transmisji systemu FIBARO jest porównywalne z magistralowo- Przy dowolnych zmianach w konfiguracji na linii TP
Universal Binary Sensor może być zastosowany wszędzie tam,
przewodowymi systemami. Uwaga! oraz TD (1-wire), czyli np. przy dodawaniu lub
gdzie konieczne jest bezprzewodowe zbieranie danych z czujników.

i
Po zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń sensor może Stan wyjść OUT1 i OUT2 jest zależny tylko od usuwaniu czujnika/czujników DS18B20, konieczne
FIBARO pracuje w bezpłatnym paśmie do transmisji danych na NC NC TMP TMP COM 12V AUX COM Z1 Z2 stanu odpowiadającego mu wejscia, niezależnie jest każdorazowe przeprowadzenie procedury
pracować również w środowisku wilgotnym oraz w wysokiej
częstotliwości 868,4 MHz. Każda sieć FIBARO posiada własny od ustawień parametrów czy też dodania usunięcia oraz ponownego dodania modułu
temperaturze. Jego główne zastosowanie to integracja bezprzewo- CENTRALA
unikalny numer identyfikujący sieć (home ID), dlatego istnieje urządzenia do sieci z-wave. sensora do centrali. Należy pamiętać, iż system
dowego systemu FIBARO z istniejącymi przewodowymi i CZUJKA RUCHU
bezprzewodowymi systemami alarmowymi oraz pomiarowymi. Jako
możliwość współdziałania dwóch bądź więcej niezależnych ALARMOWA wejdzie w stan uczenia dopiero po wykryciu
systemów w jednym budynku bez żadnych interferencji. wszystkich podłączonych czujników (ok. 10 sek).
element systemu bezpieczeństwa urządzenie jest transparentne dla
alarmowych linii parametrycznych.
Chociaż technologia Z-Wave jest nowa podobnie jak Wi-Fi stała się

i
Uwaga!
oficjalnie obowiązującym standardem. Wielu producentów z Uwaga!

i
Tylko przycisk B uruchamia proces uczenia się
Dane techniczne: różnych dziedzin oferuje rozwiązania bazujące na technologii
Z-Wave i są one wzajemnie kompatybilne. To powoduje, że system Schemat 2 - połączenie z linią alarmową zwykłą urządzenia (Include/Exclude). Zabrania się podłączania linii TP oraz TD do
urządzeń nieobsługujących protokołu 1-wire.
Napięcie zasilania 9-30V DC ±10% jest przyszłościowy i będzie pozwalał na dalszy rozwój. Więcej Nieużywane linie należy pozostawić zaizolowane.
informacji można znaleźć na stronie www.fibaro.com.
Wejścia 2 wejścia bezpotencjałowe,
1 wejście cyfrowe 1-wire FIBARO tworzy dynamiczną strukturę sieci. Od momentu WSKAZÓWKI MONTAŻU CZUJNIKA DS18B20:
włączenia, położenie poszczególnych urządzeń systemu FIBARO
jest uaktualniane automatycznie, w czasie rzeczywistym przez Czujnik DS18B20 może być łatwo zainstalowany
2. Resetowanie Sensora Fibaro
Wyjścia 2 wyjścia bezpotencjałowe
potwierdzenie stanów w pracującej sieci „mesh”. wszędzie tam, gdzie potrzebny jest bardzo
Istnieją dwie procedury umożliwiające zresetowanie urządzenia.

i
Moc sygnału radiowego: 1mW precyzyjny pomiar temperatury, ponadto po
R1 zastosowaniu odpowiednich środków ochronych
Sposób I
Maksymalna Obciążalność 150mA można go umieszczać w środowisku wilgotnym,
prądowa wyjść II Montaż Sensora: R2 pod wodą, zalać w betonie lub umieścić pod
Resetowanie poprzez procedurę usunięcia Modułu Fibaro z
istniejącej sieci Z-Wave. Usunięcia (ekskludowania) urządzenia
podłogą.
można dokonać przy użyciu kontrolera, który ma możliwość
Maksymalne napięcie na 36V DC / 24V AC ±5% B usuwania/dodawania urządzeń z sieci Z-Wave (patrz instrukcja
stykach wyjściowych 1. Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że system
IN2 IN1 GND P kontrolera).
alarmowy lub inny system, do którego urządzenie jest SŁOWNICZEK POJĘĆ:
Ilość obsługiwanych 4 montowane jest wyłączony.
2. Podłączyć Sensor Fibaro wg schematu. Sposób II
czujników temperatury • INCLUSION (Dodawanie) - urządzenie wysyła ramkę Node Info, Poprzez odłączenie zasilania, podłączenie ponowne trzymając
3. Umieścić Sensor Fibaro w obudowie czujnika. która pozwala dodać je do systemu Fibaro (Home Center)
4. Ułożyć antenę (wskazówki znajdują się poniżej schematów). wciśnięty przycisk B, po 10 sekundach po ponownym odłączeniu i
Zakres pomiarowy -55oC - +126oC podłączenia zasilania urządzenie będzie miało skasowane
• EXCLUSION (Usuwanie) - usunięcie urządzenia z systemu ustawienia.
Temperatura pracy 0 - 40 °C NC NC TMP TMP COM 12V COM AUX COM Z1 Fibaro

OBJAŚNIENIA DO SCHEMATÓW, CENTRALA


Zgodność z normami UE RoHS 2011/65/EU CZUJKA RUCHU ALARMOWA • ASSOCIATION (Asocjacja) - sterowanie innymi urządzeniami
RED 2014/53/EU OZNACZENIA PRZEWODÓW: systemu Fibaro 3. Kontrola Sensora Fibaro za pomocą kontrolera
Home Center 2
Protokół radiowy Z-Wave P - (POWER) - przewód zasilający, kolor czerwony • Multi Channel Association (Asocjacja Wielokanałowa)
GND – (GROUND) - przewód masowy, kolor niebieski - sterowanie innymi urządzeniami wielokanałowymi w systemie Sensor FGBS221 jest urządzeniem wielokanałowym. Oznacza to,
Częstotliwość radiowa 868,4 MHz EU; OUT1 - wyjście nr 1 przypisane do wejścia IN1 Fibaro. że posiada dwa niezależne obwody wejścia oraz szynę 1-wire
908,4 MHz US; OUT2 - wyjście nr 2 przypisane do wejścia IN2 Schemat 3 - połączenie z linią alarmową parametryczną umożliwiającą podpięcie do 4 czujników temperatury DS18B20. W
921,4 MHz ANZ; TP – (TEMP_POWER) - przewód zasilający czujnika temperatury związku z tym każde urządzenie podłączone do Sensora
869,2 MHz RU; DS18B20, brązowy(3,3V) III Uruchomienie Sensora Fibaro reprezentowane jest przez niezależną ikonę w systemie.
TD – (TEMP_DATA) - przewód sygnałowy czujnika temperatury
Zasięg do 30 m w budynkach DS18B20, biały Po dodaniu Sensora Fibaro do sieci będzie on reprezentowany w
(w zależności od materiałów ANT- antena, czarny 1.Instalacja Modułu Universal Binary Sensor kontrolerze Home Center 2 odpowiednimi ikonami, w zależności od
budowlanych) B - przycisk serwisowy (służy do dodawania i usuwania ilości podłączonych urządzeń (od trzech do siedmu ikon).
do 50m w terenie otwartym urządzenia z systemu) KROK 1
Podłączyć urządzenie zgodnie ze schematem elektrycznym z
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 27,3 x 14,5 x 12 mm rysunku 1. Włączyć napięcie zasilania.

[Dodanie / Usunięcie] Sensora Fibaro [do / z] sieci Z-wave


Informacje techniczne
WSKAZÓWKI UKŁADANIA ANTENY: KROK 2
• Sterowanie za pomocą urządzeń systemu FIBARO bądź Moduł Fibaro musi być w zasięgu kontrolera Home Center 2.
dowolnego kontrolera Z-wave. Dodawanie do systemu Fibaro wymaga bezpośredniej komunikacji
Poprowadzić antenę w możliwie dużej odległości

i
• Sterowanie mikroprocesorowe. z kontrolerem.
• Kompatybilny ze zwykłymi i parametrycznynymi liniami alarmowymi od metalowych elementów (przewody
(można podłączyć do 2 czujek alarmowych) przyłączeniowe, wsporniki pierścieniowe itp.), aby KROK 3
• Kompatybilny z czujnikami binarnymi (można podłączyć do 2 wyjść zapobiec zakłóceniom sygnału radiowego. Rozpoznać klawisz B, który umożliwia poprawne dodanie
binarnych) urządzenia.
• Kompatybilny z czujnikami temperatury DS18B20 (można
podłączyć do 4 czujników temperatury DS18B20) KROK 4

i
Metalowe powierzchnie w bezpośrednim otoczeniu
• Do podłączenia czujników DS18B20 zaleca się stosowanie (np. metalowe puszki podtynkowe, metalowe listwy Ustawić kontroler Home Center 2 w tryb dodawania urządzenia lub
przewodów wykonanych z pojedynczego drutu o długości ościeżnicowe) mogą pogarszać zdolność odbioru! usunięcia z sieci (patrz instrukcja kontrolera Home Center 2).
nieprzekraczającej 30 metrów Rys. 1 - Ikonka Sensora Fibaro w kontrolerze Home Center
KROK 5
Sensor Fibaro dodajemy do sieci trzykrotnie naciskając przycisk B
NIEBEZPIECZEŃSTWO

i
Nie należy odcinać lub skracać anteny jej długość znajdujący się w środkowej części urządzenia. W przypadku dodania sensora bez podłączonych czujników (lub z
Czujnik zasilany jest napięciem bezpiecznym,
jest idealnie dopasowana do pasma, w którym czujnikami podłączonymi tylko do IN1 oraz IN2, urządzenie będzie
należy jednak zachować szczególną ostrożność
lub zlecić instalcję osobie wykwalifikowanej.
pracuje system Schemat 4 - połaczenie z czujnikami DS18B20 KROK 6 reprezentowane trzema ikonami). Przy dodatkowym podłączeniu
Prawidłowe dodanie urządzenia do sieci zostanie zasygnalizowane czujników DS18B20 urządzenia będą reprezentowane dodatkowy-
w Home Center 2 (patrz instrukcja obsługi centrali Home Center 2). mi ikonami temperatury.
- uszkodzeń wynikłych z przyczyn zewnętrznych np.: powodzi,
Uwaga! Parametr nr 4 Parametr nr 11
VI Dodatkowa funkcjonalność burzy, pożaru, uderzenia pioruna, klęsk żywiołowych, trzęsienia
ziemi, wojny, niepokojów społecznych, siły wyższej, nieprzewidzia-

i
Gdy liczba ikon czujników temperatury jest inna niż Typ wejścia nr 2: Interwał pomiędzy kolejnymi wymuszeniami wysłania raportu o
faktyczna liczba czujników podłączonych do nych wypadków, kradzieży, zalania cieczą, wycieku baterii,
wartość domyślna: 1 - INPUT_NC (Normal Close) stanie temperatury. Wymuszony raport wysyłany jest bezpośrednio Obsługa ramek alarmowych warunków pogodowych; działania promieni słonecznych, piasku,
urządzenia bądź brak jest prawidłowych odczytów Możliwość zmiany parametru: po najbliższym odczycie temperatury z czujnika niezależnie od
temperatury należy skontrolować poprawność wilgoci, wysokiej lub niskiej temperatury, zanieczyszczenia
0 - INPUT_NO (Normal Open) ustawień parametru nr 12. System Fibaro umożliwia ustawienie reakcji urządzeń na sytuacje
połączeń na szynie 1-wire, w szczególności powietrza;
1 - INPUT_NC (Normal Close) wartość domyślna: 200 sek alarmowe (reakcja na ramkę SENSOR ALARM REPORT). Sensor - uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowo działające
prawidłowe podłączenie poszczególnych 2 - INPUT_MONOSTABEL Fibaro wysyła ramki alarmowe różnego typu, zależnie od ustawień oprogramowanie, na skutek ataku wirusa komputerowego, bądź
wyprowadzeń czujnika do linii oraz całkowitą 3 - INPUT_BISTABLE Możliwość zmiany parametru: parametrów 5 i 6. Użytkownik powinien odpowiednio zadeklarować nie stosowanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami
długość szyny (magistrali), która nie powinna 0 - 255 sek typ ramki alarmowej dla każdego podłączonego czujnika (wejścia Producenta;
przekroczyć 30m, a następnie przeprowadzić 0 - wyłączenie funkcji IN1 i IN2). Przykładowo dla czujnika dymu podłączonego do - uszkodzeń wynikłych z: przepięć w sieci energetycznej lub/i
procedurę ponownego dodania urządzenia do wejścia IN1 użytkownik powinien zadeklarować ramkę typu 1 - telekomunikacyjnej lub z podłączenia do sieci energetycznej w
centrali. Parametr nr 5 Uwaga: Częste wysyłanie raportów o stanie temperatury ma ALARM SMOKE (należy wpisać wartość 1), aby pozostałe sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub z powodu przyłączenia
Typ wysyłanej ramki sterującej dla 1 grupy asocjacyjnej, sens w przypadku kiedy czujnik jest umieszczony w miejscu, urządzenia poprawnie rozpoznawały informację o alarmie czujnika innych produktów, których podłączanie nie jest zalecane przez
uruchamianej poprzez wejście IN1. Parametr umożliwia w którym jest narażony na szybkie zmiany temperatury dymu. Producenta;
IV Asocjacja zadeklarowanie typu ramki alarmowej bądź wymuszenie wysyłania
komend sterujacych (BASIC_SET)
otoczenia. W innych przypadkach zaleca się pozostawienie
wartości domyślnej parametru.
- uszkodzeń wywołanych pracą bądź składowaniem Urządzenia w
skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności,

Zastosowanie asocjacji pozwala Sensorowi Fibaro na bezpośred-


wartość domyślna: 255 - BASIC SET
VII Obsługa Sensora Fibaro zapyleniu, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperaturze
otoczenia. Szczegółowe warunki, w jakich dopuszczalne jest
nie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave np. Możliwość zmiany parametru: użytkowanie Urządzenia określa instrukcja obsługi;
0 - Ramka ALARM GENERIC
Parametr nr 12 Sensor Fibaro może być obsługiwany przez: - uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystywania akcesoriów
Ściemniaczem, Łącznikiem (ON-OFF), Sterownikiem Rolet lub
Nieczułość na zmiany temperatury. Jest to maksymalna niezalecanych przez Producenta;
sceną ( tylko z pośrednictwem kontrolera Home Center 2). 1 - Ramka ALARM SMOKE
dopuszczalna róznica pomiedzy temperaturą ostatnio raportowaną • Dowolny kontroler kompatybilny z systemem (np. kontroler Home - uszkodzeń spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną
2 - Ramka ALARM CO
a obecnie odczytaną z czujnika. Jeżeli temperatura różni się o Center 2) użytkownika, w tym zastosowaniem niewłaściwych bezpieczników;
3 - Ramka ALARM CO2
zadaną wartość lub więcej to wysyłany jest raport z obecną • Telefon komórkowy (np. iPhone oraz telefony innych producentów - uszkodzeń wynikłych z zaniechania przez Klienta czynności
4 - Ramka ALARM HEAT
temperaturą do urządzenia wpisanego do trzeciej grupy z odpowiednią aplikacją sterującą) konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji
UWAGA 5 - Ramka ALARM WATER

i
asocjacyjnej. Interwały pomiędzy odczytami temperatury z • Komputer PC, z przeglądarką internetową obsługi;
Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie 255 - Ramka sterująca BASIC_SET
czujników określa parametr nr 10. • Tablet (np. iPad) - uszkodzeń wynikłych ze stosowania nieoryginalnych,
komend sterujących między urządzeniami i
wartość domyślna: 8 [ 0,5oC] • Przycisk serwisowy B niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i
odbywa się bez pośrednictwa głównego
wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby
kontrolera. Dzięki takiemu mechanizmowi Sensor Parametr nr 6 Możliwość zmiany parametru: nieupoważnione;
może komunikować się z urządzeniami nawet w Typ wysyłanej ramki sterującej dla 2 grupy asocjacyjnej, - usterek powstałych wskutek kontynuowania pracy niesprawnym
0 - 255 [0C do 16oC]
przypadku całkowitego zniszczenia centrali uruchamianej poprzez wejście IN 2. Parametr umożliwia
sterującej, np. w przypadku pożaru. zadeklarowanie typu ramki alarmowej bądź wymuszenie wysyłania W celu wyznaczenia odpowiedniej wartości parametru należy użyć
VIII Postępowanie w razie zakłóceń Urządzeniem czy osprzętem.
14. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów
komend sterujacych (BASIC_SET) wzoru: Urządzenia oraz innych części wymienionych w instrukcji
wartość domyślna: 255 - BASIC SET x = delta T x 16 Urządzenie nie reaguje na zaprogramowany nadajnik: użytkowania oraz dokumentacji technicznej posiadających
x - wartosć parametru • Upewnić się, że maksymalny zasięg nie został przekroczony i na określony czas działania.
Sensor Fibaro umożliwia asocjację trzech grup.
Możliwość zmiany parametru: delta T - maksymalny dopuszczany gradient temp drodze sygnału nie znajdują się przeszkody w postaci powierzchni 15. Gwarancja na Urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
0 - Ramka ALARM GENERIC metalowych, jak np. szafy z metalu, żelbetowe stropy i ściany zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.
I grupa jest przypisana do wejścia IN1
1 - Ramka ALARM SMOKE ustawienie wartości 0 skutkuje każdorazowym wysyłaniem nośne itp. 16. Producent nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone
2 - Ramka ALARM CO informacji o temperaturze bezpośrednio po odczycie z czujnika • Upewnić się, czy urządzenie nie znajduje się w trybie przez wadliwe Urządzenie. Producent nie ponosi odpowiedzialno-
II grupa jest przypisana do wejścia IN2 ści za straty pośrednie, uboczne, szczególne, wynikowe lub za
3 - Ramka ALARM CO2 programowania.
4 - Ramka ALARM HEAT • Ewentualnie jeszcze raz powtórzyć proces uczenia. straty moralne, ani za szkody, w tym także między innymi za
III grupa raportuje stan urządzenia, można przypisać tylko jedno utracone korzyści, oszczędności, dane, utratę pożytków,
5 - Ramka ALARM WATER
urządzenie do grupy. Parametr nr 13 roszczenia stron trzecich oraz inne szkody wynikające lub
255 - Ramka sterująca BASIC_SET
Wysyłanie ramki alarmowej lub sterującej w trybie “broadcast” związane z korzystaniem z Urządzenia.
Sensor Fibaro umożliwia kontrole 5 urządzeń zwykłych oraz 5 (czyli do wszystkich urządzeń w zasięgu. Informacja wysyłana w XIX. WARUNKI GWARANCJI
urządzeń wielokanałowych (Multi Channel) na grupę, z czego 1 takim trybie nie jest powielana przez sieć mesh):
pole jest zarezerwowane na kontroler sieci. Parametr nr 7 wartość domyślna: 0 1. FIBAR GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Lotnicza 1, Uproszczona deklaracja zgodności UE:
Fibar Group S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne
Wartość parametru definiującego wymuszany poziom 60-421 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
Aby dodać asocjację (wykorzystując kontroler Home Center 2) ściemnienia/otwarcia rolet podczas wysyłania komendy Możliwość zmiany parametru: Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dostępny pod następującym adresem internetowym:
włącz/otwórz do urządzeń z pierwszej grupy asocjacyjnej. 0 - Sensor 1 i 2 Broadcast nieaktywny Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodar- www.manuals.fibaro.com
należy przejść do opcji urządzenia klikając na ikonę: W przypadku ramek alarmowych określany jest priorytet alarmu. 1 - Sensor 1 tryb broadcast aktywny Sensor 2 tryb broadcast czy KRS pod numerem: 553265, NIP 7811858097, REGON:
Zgodność z dyrektywą WEEE:
wartość domyślna: 255 nieaktywny 301595664, kapitał zakładowy 1.182.100 zł, wpłacony w całości, Urządzenia oznaczonego tym symbolem nie należy utylizować lub
2 - Sensor 1 tryb broadcast nieaktywny Sensor 2 tryb broadcast pozostałe dane kontaktowe dostępne są pod adresem: wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkowni-
Wybrać zakładkę opcje urządzenia. Następnie należy określić, do Możliwość zmiany parametru: aktywny www.fibaro.com (dalej: „Producent”) udziela gwarancji, że ka jest dostarczenie zużytego urządzenia do wyznaczonego punktu
której grupy i jakie urządzenia będziemy asocjować. Wysłanie (1 - 99) i 255 3 - Sensor 1 i 2 tryb broadcast aktywny sprzedawane urządzenie („Urządzenie”) wolne jest od wad recyklingu.
przez kontroler odpowiednich informacji do urządzeń dodanych do Wartość 255 umożliwia włączenie urządzenia, w przypadku modułu materiału i wykonania. Uwaga!
grup asocjacyjnych może zająć nawet kilka minut. Dimmer oznacza to włączenie na poprzedni zapamiętany stan. np UWAGA! 2. Producent odpowiada za wadliwe działanie Urządzenia Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci
Dimmer włączony na 30% i wyłączony, a następnie włączony wynikające z wad fizycznych tkwiących w Urządzeniu i zwierząt!
W przypadku aktywacji wysyłania informacji w trybie
komendą 255 włącza się na poprzedni stan czyli 30%. powodujących jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją
“broadcast” dla danego kanału, zatrzymane jest dla niego
Producenta w okresie: Urządzenie to można stosować ze wszystkimi
wysyłanie informacji w trybie “singlecast” do urządzeń
- 24 miesiące od daty zakupu przez konsumenta, urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave;

i
wpisanych do grupy asocjacyjnej tego kanału.
V Konfiguracja Parametr nr 8
- 12 miesięcy od daty zakupu przez klienta biznesowego
(konsument i klient biznesowy są dalej łącznie zwani „Klientem”).
powinno współpracować również z urządzenia-
mi innych producentów.
Wartość parametru definiującego wymuszany poziom 3. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
Każde urządzenie kompatybilne z Z-Wave można
ściemnienia/otwarcia rolet podczas wysyłania komendy ujawnionych w okresie gwarancji poprzez dokonanie naprawy albo
Parametr nr 14 dodać do systemu Fibaro.
Uniwesalny sensor posiada szeroki zakres ustawień włącz/otwórz do urządzeń z drugiej grupy asocjacyjnej. wymiany (według uznania Producenta) wadliwych elementów
Funkcjonalność aktywowania scen.
zaawansowanych. Poniższe parametry są dostępne w W przypadku ramek alarmowych określany jest priorytet alarmu. Urządzenia na części nowe lub regenerowane. Producent
wartość domyślna: 0
interfejsie konfiguracyjnym Fibaro. wartość domyślna: 255 zastrzega sobie prawo do wymiany całego Urządzenia na nowe lub
regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione
Możliwość zmiany parametru:
Aby Skonfigurować Sensor Fibaro (wykorzystując kontroler Home Możliwość zmiany parametru: Urządzenie.
0 - wyłączenie funkcjonalności
Center 2) należy przejść do opcji urządzenia klikając na (1 - 99) i 255 4. W szczególnych sytuacjach, Producent może wymienić
1 - włączenie funkcjonalności Urządzenie na inne o najbardziej zbliżonych parametrach
Wartość 255 umożliwia włączenie urządzenia, w przypadku modułu
ikonę: Wybrać zakładkę opcje urządzenia. Dimmer oznacza to włączenie na poprzedni zapamiętany stan. np technicznych.
Urządzenie ma możliwość wysyłania komend zgodnych z 5. Jedynie posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może
Dimmer włączony na 30% i wyłączony, a następnie włączony
Command class scene activation. Informacje są wysyłane do zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji.
komendą 255 włącza się na poprzedni stan czyli 30%.
urządzeń wpisanych do grupy asocjacyjnej nr 3. 6. Przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego Producent FIBAR GROUP
Parametry urządzenia: Kontrolery takie jak Home Center 2 potrafią interpretować te
rekomenduje skorzystanie z telefonicznej lub internetowej pomocy
technicznej dostępnej pod adresem https://www.fibaro.com/support/.
FIBARO
Parametr nr 9 komendy i za ich pomocą uruchamiają sceny, do których zostały 7. W celu złożenia reklamacji Klient powinien skontaktować się z
Dezaktywacja wysłania ramki anulującej alarm lub ramki sterującej przypisane odpowiednie ID sceny. Użytkownik ma możliwość Producentem poprzez adres e-mail wskazany na stronie W przypadku pytań technicznych należy zwracać się do centrali
Parametr nr 1 obsługi klienta w Państwa kraju.
wyłączającej urządzenie (Basic). Umożliwia dezaktywację funkcji zwiększenia funkcjonalności przycisku podłączonego do wejść IN1 https://www.fibaro.com/support/.
Opóźnienie odwołania alarmu I wejścia. Polska: tel. +48 61 880 1000
wyłączania i odwoływania alarmów dla urzadzeń zasocjowanych z oraz IN2 poprzez rozróżnianie zachowań klawiszy do nich 8. Po prawidłowym zgłoszeniu reklamacji, Klient otrzyma dane
Dodatkowe opóźnienie po ustąpieniu naruszenia dla wejścia IN1.
odpowiednim wejściem Sensora Fibaro. podłączonych. Dla przykładu: podwójne kliknięcie aktywuje scenę kontaktowe do Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego („ASG”).
Parametr umożliwia zadeklarowanie dodatkowego czasu po jakim www.fibaro.com
wartość domyślna: 0 dla grupy asocjacyjnej nr 1 i 2 informacje są “dobranoc” a potrójne scenę “poranek”. Klient powinien skontaktować się i dostarczyć Urządzenie do ASG.
alarm dla wejścia nr 1 zostanie odwołany po tym jak ustąpi jego
wysyłane Po otrzymaniu Urządzenia Producent poinformuje Klienta o
naruszenie.
ID sceny wyznaczane jest następujaco: numerze zgłoszenia (RMA).
wartość domyślna: 0 Możliwość zmiany parametru: wejście IN1 : 9. Wady zostaną usunięte w ciągu 30 dni, licząc od daty
Możliwość zmiany parametru: 0 - 65535 sek 0 - dla grupy asocjacyjnej nr 1 i 2 informacje są wysyłane zmiana z wyłączony na włączony ID 10 dostarczenia Urządzenia do ASG. Okres trwania gwarancji ulega
Parametr 2 [byte] 1 - dla grupy asocjacyjnej nr 1 informacje są wysyłane. zmiana z włączony na wyłączony ID 11 przedłużeniu o czas, w którym Urządzenie było do dyspozycji ASG.
Dla grupy asocjacyjnej nr 2 informacje nie są wysyłane pozostałe ID są rozpoznawane poprawnie jeżeli parametr nr.3 10. Reklamowane Urządzenie winno być udostępnione przez
2 - dla grupy asocjacyjnej nr 1 informacje nie są wysyłane. ustawiono na wartość 2 Klienta wraz z kompletnym wyposażeniem standardowym i
Parametr nr 2 Dla grupy asocjacyjnej nr 2 informacje są wysyłane przytrzymanie ID 12 dokumentami potwierdzającymi jego zakup.
Opóźnienie odwołania alarmu II wejścia. 3 - dla grupy asocjacyjnej nr 1 i 2 informacje nie są wysyłane zwolnienie ID 13 11. Koszty transportu reklamowanego Urządzenia na terytorium
podwójne kliknięcie ID 14 Rzeczpospolitej Polskiej będą pokrywane przez Producenta.
Dodatkowe opóźnienie po ustąpieniu naruszenia dla wejścia IN2.
UWAGA: Informacje o naruszeniu alarmu bądź polecenia potrójne kliknięcie ID 15 W przypadku transportu Urządzenia z pozostałych krajów koszty
Parametr umożliwia zadeklarowanie dodatkowego czasu po jakim
transportu będą pokrywane przez Klienta. W przypadku nieuzasad-
alarm dla wejścia nr 2 zostanie odwołany po tym jak ustąpi jego włączenia dla urządzeń z grup asocjacyjnych są wysyłane
nionego zgłoszenia reklamacyjnego, ASG ma prawo obciążyć
naruszenie. zawsze. wejście IN2 :
Klienta kosztami związanymi z wyjaśnieniem sprawy.
zmiana z wyłączony na włączony ID 20
wartość domyślna: 0 12. ASG odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:
zmiana z włączony na wyłączony ID 21
Możliwość zmiany parametru: 0 - 65535 sek Parametr nr 10 - stwierdzenia użytkowania Urządzenia niezgodnie z przeznacze-
pozostałe ID są rozpoznawane poprawnie jeżeli parametr nr.4
Parametr 2 [byte] Interwał pomiedzy kojejnymi odczytami temperatury ze wszystkich niem i instrukcją obsługi,
ustawiono na wartość 2 - udostępnienia przez Klienta Urządzenia niekompletnego, bez
czujników podłączonych do urządzenia . przytrzymanie ID 22
wartość domyślna: 20 sek osprzętu, bez tabliczki znamionowej,
Parametr nr 3 zwolnienie ID 23 - stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź
Typ wejścia nr 1: podwójne kliknięcie ID 24 produkcyjna tkwiąca w Urządzeniu,
Możliwość zmiany parametru: potrójne kliknięcie ID 25
wartość domyślna: 1 - INPUT_NC (Normal Close) - nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu
1 - 255 sek
Możliwość zmiany parametru: zakupu.
0 - INPUT_NO (Normal Open) UWAGA!!! Wejścia IN1 oraz IN2 służą do sterowania stanem 13. Gwarancja jakości nie obejmuje:
Uwaga: odczytanie temperatury z czujnika nie skutkuje urządzenia. Każde z wejść może wymusić dwa stany dla
1 - INPUT_NC (Normal Close) - uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, złamania, przecięcia,
wysłaniem raportu ze stanem temperatury do centrali. odpowiednich kanałów urządzenia: włączony/alarm,
2 - INPUT_MONOSTABEL przetarcia, fizyczne odkształcenia spowodowane uderzeniem,
3 - INPUT_BISTABLE wyłączony/brak alarmu. Używając klawiszy mono-stabilnych upadkiem bądź zrzuceniem na Urządzenie innego przedmiotu lub
przy ustawieniu param. 3 lub odpowiednio 4 na wartość 2 eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Urządzenia określonym
mamy możliwość zmiany stanu odpowiedniego kanału w instrukcji obsługi);
poprzez pojedyncze kliknięcie.