Vous êtes sur la page 1sur 2

Stekelvarkentjes wiegenlied

Tekst & muziek: Annie M.G. Schmidt & Paul van Westering
Zangerig Arr.: Tijs Krammer
# 6
Derde
& 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
stem
(ad lib.)
# 6 j j j
& 8 ∑ ∑ œ
J œ œ œ œ
J
J
Eerste œ œ œ œ œ œ
stem
œ
Su - ja, su - ja, Prik - kel- tje, daar bui - ten schijnt de
# 6 j j j
& 8 ∑ ∑ œ œ œ
J
J
œ œ
J
Tweede œ œ œ œ œ œ
stem œ
œœ .. œœ .. Su - ja, su - ja, Prik - kel- tje, daar bui - ten schijnt de
# 6 Œ. œœ ..
Œ.
œœ .. œ j
& 8 œ œ œ œ
Piano
œ œ
œ œ. œ œ. œ œ
?# 6 œ
(ad lib.) œ
8 œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ. œ œ

#
6

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ ‰ œ j
&
œ.
J J
œ œ œ œ œ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ‰ œ
J œ J J J
maan, Je bent een ste - kel - var - ken-tje, maar trek het je niet aan. Je
# j j
œ ‰ œj
œ. œ ‰ œ œ œ œ œ
& J J œ J œ œ œ
J œ œ œ œ œ œ
J #œ .
maan, Je bent een ste - kel - var - ken-tje, maar trek het je niet aan. Je
# œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ
œ œ œ œ #œ œ
œ œ
?#
œ œ
œ. œ œ. œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ

#
11

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# j j j j j
œ ‰ œ
œ œ œ œ œ
& J
œ œ œ œ œ
J
œ œ œ
J J
œ œ œ œ œ.
bent een ste - kel - var - ken-tje, dat heb je al be - gre - pen, De leeu - wen heb - ben
# j j j j j j j
j
& j œ ‰ œ
œ œ
œ œ œ œ œ J œ
œ œ #œ œ #œ . œ œ œ œ
bent een ste - kel - var - ken-tje, dat heb je al be - gre - pen, De leeu - wen heb - ben
# œœ œœ # œ . ##œœ . œ œ œ œ
& œ œ
œ œœ
J œ œ.
J œ œ œ œ
œ
J
œ
œ
?#
œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
2 Stekelvarkentjes wiegenlied

#
16

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ j j j j‰ j j j j
& œ œ
J
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
J œ œ œ œ
ma - nen en de tij - gers heb - ben stre - pen en on - ze tan - te eek - hoorn heeft een
# j j j j‰ j j j j
& œ j œ
J œ
œ #œ . œ œ œ
œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
ma - nen en de tij - gers heb - ben stre - pen en on - ze tan - te eek - hoorn heeft een
# œœ œœ # œ . #œ . œ
#œ œ œ j œ
&
œœ œ. œ œ
J J
œ œ œ œ œ
J œ
œ œ œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

#
21

& ∑ ∑ ∑ ∑

# œ. œ ‰ œ œ œ j
& J J
œ œ œ œ
œ œ J J
œ œ
œ J J œ œ
rooi - e wol - len staart, maar jij hebt al - le - maal ste - kel -tjes en
# j
& œ œ œ œ. œ ‰ œj j j j
œ J J œ œ œ œ œ œ œ œ œ
rooi - e wol - len staart, maar jij hebt al - le - maal ste - kel -tjes en
# j
& œ œ
œ œ Œ œ Œ œœ
œ œ œ œ
J J
œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ. œ. œ œ
œ œ

#
25

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ
J ‰ J ∑
œ œ
&
œ œ œ œ œ
J
œ
J œ œ œ œ. ˙.
dat is zo - veel waard en dat is zo - veel waard.
# j j j j
& œ œ œ œ œ œ ‰ œj a œ œ #œ œ ˙. ∑
œ.
dat is zo - veel waard en dat is zo - veel waard. œœ ..
# j j j j ‰ Œ.
œœ ..
& #œ œ. œ
œ œ œ aœ œ #œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ.
?#
œ
œ œ œ œ œ œœ . œœ .
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ . œ .

Vous aimerez peut-être aussi