Vous êtes sur la page 1sur 4

Badde lontana

Musica di Antonio Costa


Testo Antonio Strinna

b 3
&b 4 œ œ œ ˙
Elab.a 4 vp di Angelina Figus

Soprano œ #œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ

b 3 j
& b 4 ˙.
Sut - t'Ia su che - lu de fiz - zu me - u co - mo si can - tat

˙. ˙ ˙. ˙. œ. œœ
œ
Contralto

b 3 ˙. œ. œ
V b 4 ˙. ˙. œ œ œ ˙. Jœ
Oh...

Tenore

? b b 43 ˙ . œ. œœ
J
œ œ #œ œ. #œ œ œ ˙. ˙.
Oh...

J
Basso

Oh...

b œ œ œ œ œ œ
&b œ œ œ
7

˙ œ œ œ ˙ œœ˙

b
& b ˙.
finz' a trel di - es. Bad - de lon - ta - na, bad - de La - ren - tu,

˙. # œ nœ œ œ œ œ ˙.
œ œ ˙
b œ ˙. ˙.
Vb œ œ ˙.
7

˙. ˙.

? bb œ œ œ œ œ œ . j œ ˙. ˙. #œ œ œ ˙.
œ œ

File may be freely copied and distributed


www.musicasarda.org
b b œ œ œ œ œ
13

& œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ

b
so - lu deo pian - go pen - sen - de a ti - e. Mol - tu mi l'ha - sa

&b œ œ œ #˙ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ˙ œ

b
Mol - tu mi l'ha - sa

˙.
Vb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
13

? bb œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ
Mol - tu mi l'ha - sa

œ ˙. J
Mol - tu mi l'ha - sa

b œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ
&b œ œ œ
19

˙ œ

bb œ œ œœ
che - na pie - da - d'u - na - fu - ra - daIa -
œ œ œ ˙ œ ˙
de cun roc ca De u

& #œ œ œ ˙ œ œ

b œ œ œ ˙ œ œ œ œ
che - na pie - da - de cun d'u - na roc - ca fu - ra - daIa De - u

Vb œ œ œ ˙ œ ˙
19

? bb œ œ # œ œ. #œ œ œ œ j œœœœ
che - na pie - da - de cun d'u - na roc - ca fu - ra - daIa De - u

J œ œ œ. œ œ œ œ ˙ œ
che - na pie - da - de cun d'u - na roc - ca - fu - ra - daIa De - u

b . œ œ
&b œ œ œ œœ œ œ. œ œ œ
25

J ˙ J ˙ œ œ œ œ

bb j
bad - de lon - ta - na, bad - de La - ren - tu, co - men - te fat - to

œ
a

& #œ. œ œ œœœœ ˙ ˙.


œ œ #œ œ œ
œœ œ
b
B.C. co - men - te fat - to a

œ œ œœ œ
V b ˙. œ
25

˙. ˙. ˙. œ

? bb ˙ . #˙. ˙. œ #œ œ
Oh... co - men - te fat - to a

˙. œ œ œ
Oh... co - men - te fat - to a

-2-
b b œ œ œ œ nœ œ
31

& œ ˙ nœ œ œ n˙ œ n˙ œ

bb
ti per - do - na - re? Zen - te al - le - gra e bel - la fe - sta

& #œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ #œ œ œ ˙ œ

b
ti per - do na re? Zen - te al - le - gra e bel - la fe - sta

Vb œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ nœ ˙ œ œ œ œ ˙ œ
31

? bb
ti per - do - na - re? Zen - te al - le - gra e bel - la fe - sta

œ œ œ ˙. œ œ œ ˙ œ
œ nœ œ œœ
˙ œ
Zen - te al - le - gra e bel - la fe - sta

b n˙ œ #œ nœ #œ n˙ œ œ œ.
&b ˙ œ œ nœ œ
37

J ˙

b
- - - d'on - zi - Chel - zo can - ta - re,

&b ˙
po e te se in do mo!

œ œ œ œ #œ nœ #œ œ n˙ œ #˙. œ œ nœ

b
po - e - te - se in d'on - zi do - mo! Oh...

V b n˙ n˙.
37

œ n˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙.

? bb ˙ œ ˙.
po - e - te - se in d'on - zi do - mo! Oh...

n˙ œ nœ œ œ n˙ œ ˙.
po - e - te - se in d'on - zi do - mo! Oh...

b œ œ
& b œ œ . œJ n œ œ ˙ œ œ œ
43

œ œ œ œ œ ˙

bb
Chel - zo pre - ga - re, ma nun m'a - scul - ta - da su co - ro me - u.

& ˙. ˙. œ œ
œ œ #œ œ œ #œ ˙
œ œ
b
ma nun m'a - scul - ta - da su co - ro me - u.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
V b ˙. n˙.
43

œ œ œ

? bb œ n œ ˙ ˙. œ #œ œ œ œ œ
œ œ
ma nun m'a - scul - ta - da su co - ro me - u.

œ œ ˙
ma nun m'a - scul - ta - da su co - ro me - u.

-3-
b b .. n œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
49

& n˙ œ œ nœ n˙ œ

b
& b .. œ œ œ
dam - mi - San - tu - ren - gher - ren -
œ œ œ ˙ œ
sa ma nu La tu, deo so de

˙ œ #œ œ œ ˙ œ

b œ nœ œ œ nœ œ ˙ œ œ œ ˙ œ
V b .. œ œ œ
dam - mi sa ma - nu San - tu La - ren - tu, deo so gher - ren - de

˙ œ œ
49

? b b .. œ œ œ œ. œ œ
J œ ˙ œ œ
dam - mi - San - tu - ren - gher - ren -

œ œœœ œ
sa ma nu La tu, deo so de

œ œ œ œ
dam - mi sa ma - nu San - tu La - ren - tu, deo so gher - ren - de

b œ œ ˙ œ j
&b œ œ
55

œ œ. œ œœ˙ œ œ œœ˙

b
in - tro a mi - e. Dam - mi sa ma - nu, chi so gher - ren - de,

&b œ œ œ ˙ œ j œ
Dam - mi sa ma - nu, chi so pel - den - de

#œ œ. œ œ ˙ œ #œ œ ˙

b œ œ œ ˙ œ
in - tro a mi - e. Dam - mi sa ma - nu, chi so gher - ren - de

b œ œœ œ œœœ œ œ ˙
55

V œ ˙
Dam - mi sa ma - nu, chi so pel - den - de

œœœ œ œ ˙
in - tro - Dam - mi ma - nu, gher - ren - de

? bb œ œ œ œ œ ˙
a mi e. sa chi so

œ. œ œ #œ œ
Dam - mi ma - nu, pel - den - de

œ
sa chi so

œ J
in - tro a mi - e. Dam - mi sa ma - nu, chi so gher - ren - de
Dam - mi sa ma - nu, chi so pel - den - de

bb œ œ œ .. œ
61

& œ œ œ œ œ
1 2

œ œ ˙ ˙

b
fa - ghe - mi spe - ra - re - pa - reIa - e. - e.

..
im ti ti

& b œ #œ œ œ
1 2

œ œ #œ œ œ œ ˙ œ ˙

b
fa - ghe mi spe - ra - re im - pa - reIa ti - e. ti - e.

œ œ œ .. n œ
Vb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
61

œ ˙ ˙
1 2

? bb œ œ œ œ œ œ œ #œ œ1 ˙ œ ˙
#œ ..
fa - ghe mi spe - ra - re im - pa - reIa ti - e. ti - e.
2

˙
fa - ghe mi spe - ra - re im - pa - reIa ti - e. ti - e.

-4-