Vous êtes sur la page 1sur 4

Oda a l'Alegria

L.V.Beethoven
G. Carmona López
%
Soprano & b 44 ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ . œj ˙ œ œ œ œ
U Jo - ia que dels

Alto & b 44 ˙ œ œ œ œ ˙ w œ œ ˙ œ œ œ œ
U Jo - ia que dels

Tenor V b 44 ˙ . œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ
U Jo - ia que dels

?b 4 ˙ œ bœ ˙ #˙ œ œ œ nœ ˙ ˙ œ œ œ œ
Bass 4
U Jo - ia que dels

j
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
6

S œ ˙
déus ets gus - pi - ra a - llà a dalt del cel, vent de foc el pit res - pi - ra

A &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
déus ets gus - pi - ra a - llà a dalt del ce - el vent de foc el pit res - pi - ra

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
T V
˙
déus ets gus - pi - ra a - llà a dalt del cel, vent de foc el pit res - pi - ra

B
?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ #œ œ
déus ets gus - pi - ra a - llà a dalt del cel, vent de foc el pit res - pi - ra

©2020
2 Oda a l'Alegria

&b œ œ œ œ œ . œj ˙ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ
11

so - taels plecs del teu sant vel. Sia - jun - tar - sels cors de - e - ma - nen que un mal vent va

A &b œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œœœ œ ˙. œ
so - taels plecs del teu sant vel. Sia - jun - tarels cors de - e - ma - naal vent va

œ œ ˙. ˙ #˙
T Vb œ œ œ œ ˙ ∑ œ

˙ ˙
so - taels plecs del teu sant vel. Un mal vent va

? b œ œ œ nœ œ œ ∑ ∑
B
˙
so - taels plecs del teu sant vel. Vent va

œ œ œ œ œ œ œ œ j
Fine

&b œ œ œ œ œ œ œ œ
16

S œ. œ ˙
se - pa - rant, to - ts els ho - mes s'a - ger - ma - nen on tes a - les van to - cant.

A &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
se - pa - rant, to - ts els ho - mes s'a - ger - ma - nen on tes a - les van to - cant.

T Vb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

?b œ œ œ œ
se - pa - rant, to - ts els ho - mes s'a - ger - ma - nen on tes a - les van to - cant

B
œ œ œ bœ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ ˙
se - pa - rant, to - ts els ho - mes s'a - ger - ma - nen on tes a - les van to - cant
Oda a l'Alegria 3

&b w ˙. œ w ˙ ˙ w
21

A &b w w w ˙ ˙ w

˙
O

w w ˙ bœ
T Vb w ˙.

?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ œ
O

B J
Quiha - gia - con - se - guit la for - ça que do - na te - nirun a - mic, que cri - di ben

&b w w œ œ œ œ œ œœ œ œ
26

S ˙ ˙
Sí, qui cri - da fins i - tot u -

A &b w w œ œ ˙ ˙ œ œ œ œœ œ œ
Si, cri - da fins i - tot l'à - ni -

T Vb ˙ b˙ ˙ n˙ ˙ ˙ ∑ ˙. œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
À - ni -

?b œ. œ ˙ ∑ ∑
B J
fort per - quèés la o - daa l'a - le - gri - i - a!
4 Oda a l'Alegria

&b œ œœ œ œ w w w
31

S œ œ ˙
na à - ni - ma a la te - rra! O

A & b ˙. œ œ œ ˙ w w w
ma a la te - rra! O

˙ #˙ œ œ ˙ ˙. bœ ˙ b˙ ˙
T Vb n˙

?b ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ma a la te - rra! O

A - la te - rra! I si mai no pots ves, fuig plo - rant d'a - ques - ta

D.S. al Fine

&b ˙
36

S ˙

A &b œ œ ˙

T Vb ˙ ˙

? b œ. œ ˙
B J
ger - - - ma - nor!