Vous êtes sur la page 1sur 8

PHÁT HÀNH

ISSUED FOR
THAM KHẢO REFERENCE

THIẾT KẾ SƠ BỘ PRELIMINARY

TRÌNH DUYỆT YOUR APPROVAL

THI CÔNG CONSTRUCTION

HIỆU CHỈNH REVISED

HOÀN CÔNG AS-BUILT


GHI CHÚ
25 26 NOTE
18 19 20 21 22 23 24
2 3 5 6 9 10 13 15 16
1
4 7 8 11 12 14 17
200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 27 29 31 33 35 37 39 40
197 198
I
199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 28 30 32 34 36 38

8000
230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 42 45 48 51 54 57 59 60
227 228 41 43 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58
H
229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255

8000
REVISION NOTE
260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 62 65 68 71 74 77 79 80 MÔ TẢ
LẦN SỬA NGÀY
257 258 61 63 64 66 67 69 70 72 73 75 76 78
G REV.NO. AMENDMENTS DATE
259 261 263 265 267 269 271 273 275 277 279 281 283 285

8000
290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310 312 314 316 82 85 88 91 94 97 99 100
287 288
F
289 291 293 295 297 299 301 303 305 307 309 311 313 315 81 83 84 86 87 89 90 92 93 95 96 98

11650
320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 101 103 105 107 109 111 113 114
317 318 E CHẤP THUẬN CỦA CHỦ ÐẦU TƯ
319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 102 104 106 108 110 112
APPROVAL OF THE OWNER

11700
FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS

89000
VINH LONG VIET NAM INC.
350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 115 117 119 121 123 125 127 128
347 348 D
349 351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 373 375 116 118 120 122 124 126

11650
380 382 384 386 388 390 392 394 396 398 400 402 404 406 130 133 136 139 142 145 147 148
377 378 129 131 132 134 135 137 138 140 141 143 144 146
C
379 381 383 385 387 389 391 393 395 397 399 401 403 405

15000
TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR
410 412 414 416 418 420 422 424 426 428 430 432 434 436 150 153 156 159 162 165 167 168 YAMAMOTO TAKASHI
407 408 B
409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 149 151 152 154 155 157 158 160 161 163 164 166 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
DESIGN COMPANY

15000
THIEN AN DESIGN CONSTRUCTION
TRADING Co.,Ltd

440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 460 462 464 466 178 181 184 187 190 194 195 196
437 438 A
439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 463 465 177 180 183 186 189 193

169 170 171 172 173 174 175 176 179 182 185 188 191 192
ADD: 61/29 BINH GIA, TAN BINH DIST
HO CHI MINH CITY
TEL/FAX : (028)5446.3207- (028)5446.3208.
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 HOTLINE : 0931 40 2002
EMAIL: info@thienancorp.vn
210000
TỔNG GIÁM ĐỐC -
GENERAL DIRECTOR
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
NGUYỄN QUỐC KHÁNH
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. LÊ VIỆT TUẤN


PILING PLAN SC 1:500 THIẾT KẾ - DESIGN BY

MẶT BẰNG CỌC SC 1:500 KS. LÊ VIỆT TUẤN


VẼ- DRAWN BY

KS. LÊ VIỆT TUẤN


KIỂM - CHECKED BY

PILE SUMMARY KS.TÔN MẠNH LỢI

BẢNG THỐNG KÊ CỌC DỰ ÁN- PROJECT


FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS
NOTE
PHC A400 PHC 500 VINH LONG VIET NAM INC. FACTORY
GHI CHÚ
SYMBOL HẠNG MỤC - ITEM
KÝ HIỆU
FACTORY
Q_DESIGN
Q_THIẾT KẾ TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE

QUANTITY
196 270 TOTAL:466 PILING PLAN
SỐ LƯỢNG

P_TEST
SỐ LƯỢNG CỌC THỬ DWG NO. S.01.02 DATE 2020-08-26
JOB NO.
PHÁT HÀNH
ISSUED FOR
THAM KHẢO REFERENCE

THIẾT KẾ SƠ BỘ PRELIMINARY

TRÌNH DUYỆT YOUR APPROVAL

THI CÔNG CONSTRUCTION

HIỆU CHỈNH REVISED

HOÀN CÔNG AS-BUILT


GHI CHÚ
NOTE

I
F6 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1A F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1A F8 F8 F8 F8 F8 F8 F6A

8000
H
F7 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2A F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2A F9 F9 F9 F9 F9 F9 F7A

8000
G REVISION NOTE
F7 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2A F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2A F9 F9 F9 F9 F9 F9 F7A LẦN SỬA MÔ TẢ

8000
NGÀY
REV.NO. AMENDMENTS DATE

F
F7B F3 F3 F3 F3 F2 F3 F3A F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3A F10 F10 F10 F10 F10 F10 F7C

11650
E
F7 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4A F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4A F11 F11 F11 F11 F11 F11 F7A

11700
CHẤP THUẬN CỦA CHỦ ÐẦU TƯ
APPROVAL OF THE OWNER

89000
FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS
D VINH LONG VIET NAM INC.

F7 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4A F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4A F11 F11 F11 F11 F11 F11 F7A

11650
C
F7 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5A F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5A F12 F12 F12 F12 F12 F12 F7A

15000
B TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR
F7 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4A F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4A F13 F13 F13 F13 F13 F13 F7A YAMAMOTO TAKASHI

15000
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
DESIGN COMPANY
THIEN AN DESIGN CONSTRUCTION
F6 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1A F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1A F8 F8 F8 F8 F8 F8 F6A TRADING Co.,Ltd

A
20 9780 20 9780
200 200

ADD: 61/29 BINH GIA, TAN BINH DIST


10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 HO CHI MINH CITY
210000 TEL/FAX : (028)5446.3207- (028)5446.3208.
HOTLINE : 0931 40 2002
EMAIL: info@thienancorp.vn
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TỔNG GIÁM ĐỐC -
GENERAL DIRECTOR

NGUYỄN QUỐC KHÁNH


CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. LÊ VIỆT TUẤN


THIẾT KẾ - DESIGN BY

FOUNDATION SUMMARY FOUNDATION SUMMARY FOUNDATION PLAN SC 1:500 KS. LÊ VIỆT TUẤN
VẼ- DRAWN BY

NO SYMBOL W(mm) L(mm) H(mm) Q'TY PILE FOOTING BOTTOM LEVEL NO SYMBOL W(mm) L(mm) H(mm) Q'TY PILE FOOTING BOTTOM LEVEL MẶT BẰNG MÓNG SC 1:500
KS. LÊ VIỆT TUẤN
KIỂM - CHECKED BY
1 F1 1000 2500 1000 24 D500 -2.230 12 F6A 900 2000 1000 02 D400 -2.230
KS.TÔN MẠNH LỢI
2 F1A 1000 2500 1000 04 D500 -2.230 13 F7 1000 2500 1000 06 D500 -2.230
DỰ ÁN- PROJECT
14 F7A 900 2000 1000 06 D400 -2.230
3 F2 1000 2500 1000 24 D500 -2.230 FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS
15 F7B 1700 2500 1000 01 D500 -2.230 VINH LONG VIET NAM INC. FACTORY
4 F2A 1180 2500 1000 04 D500 -2.230
16 F7C 1700 2000 1000 01 D400 -2.230
5 F3 1000 2500 1000 12 D500 -2.230 HẠNG MỤC - ITEM
17 F8 800 2000 1000 12 D400 -2.230
6 F3A 1180 2500 1000 02 D500 -2.230 FACTORY
18 F9 1840 2000 1000 06 D400 -2.230
7 F4 1000 2500 1000 36 D500 -2.230
19 F9 1840 2000 1000 06 D400 -2.230 TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE
8 F4A 1180 2500 1000 06 D500 -2.230 20 F10 1840 2000 1000 06 D400 -2.230
9 F5 1000 2500 1000 12 D500 -2.230 FOUNDATION PLAN
21 F11 900 2000 1000 12 D400 -2.230
10 F5A 1180 2500 1000 02 D500 -2.230 22 F12 1840 2000 1000 06 D400 -2.230
11 F6 1000 2500 1000 02 D500 -2.230 23 F13 1840 2000 1000 06 D400 -2.230 DWG NO. S.01.02 DATE 2020-08-26
JOB NO.
PHÁT HÀNH
ISSUED FOR
THAM KHẢO REFERENCE

THIẾT KẾ SƠ BỘ PRELIMINARY

TRÌNH DUYỆT YOUR APPROVAL

THI CÔNG CONSTRUCTION

HIỆU CHỈNH REVISED

HOÀN CÔNG AS-BUILT


GHI CHÚ
NOTE

DC1A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC3A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC3A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC1A
I
DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A
DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

DP8A

8000
DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8

DP8
DC1A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC3A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC3A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC1A
H

8000
DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7
DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7
DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7

DP7
REVISION NOTE
LẦN SỬA MÔ TẢ NGÀY
DC1A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC3A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC3A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC1A
G REV.NO. AMENDMENTS DATE

8000
DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6
DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6
DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6

DP6
DC1A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC3A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC3A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC1A
DC1A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC3A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC3A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC1A
F
DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A
DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

DP5A

11650
DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5

DP5
DC1 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC3 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC3 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC1
E CHẤP THUẬN CỦA CHỦ ÐẦU TƯ
APPROVAL OF THE OWNER

11700
DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4
DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4
DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4

DP4
FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS

89000
VINH LONG VIET NAM INC.

DC1 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC3 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC3 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC1
D
DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A
DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

DP3A

11650
DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3

DP3
DC1 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC3 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC3 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC1
C
DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A
DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

DP2A

15000
DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2

DP2
TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR
YAMAMOTO TAKASHI
DC1 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC3 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC3 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC1
B
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
DESIGN COMPANY
DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A
DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

DP1A

15000
THIEN AN DESIGN CONSTRUCTION
DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1
TRADING Co.,Ltd

DC1A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC3A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC3A DC2A DC2A DC2A DC2A DC2A DC1A
A
20 9780 20 9780
200 200
ADD: 61/29 BINH GIA, TAN BINH DIST
HO CHI MINH CITY
TEL/FAX : (028)5446.3207- (028)5446.3208.
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 HOTLINE : 0931 40 2002
EMAIL: info@thienancorp.vn
210000
TỔNG GIÁM ĐỐC -
GENERAL DIRECTOR
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
NGUYỄN QUỐC KHÁNH
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. LÊ VIỆT TUẤN


BEAM PLAN SC 1:500 THIẾT KẾ - DESIGN BY
BEAM SUMMARY TABLE - BẢNG THỐNG KÊ DẦM BEAM SUMMARY TABLE - BẢNG THỐNG KÊ DẦM MẶT BẰNG DẦM SC 1:500 KS. LÊ VIỆT TUẤN
NO SYMBOL NAME B(mm) H(mm) L(mm) Q'TY VẼ- DRAWN BY
NO SYMBOL NAME B(mm) H(mm) L(mm) Q'TY
1 DC1 400 1000 9355 08 KS. LÊ VIỆT TUẤN
DẦM CHÍNH 1 10 DP3 DẦM PHỤ 3 350 700 11190 23 KIỂM - CHECKED BY
2 DC1A DẦM CHÍNH 1A 400 1000 9140 12
11 DP3A DẦM PHỤ 3A 350 700 11090 22 KS.TÔN MẠNH LỢI

3 DC2 DẦM CHÍNH 2 400 1000 9970 68 DỰ ÁN- PROJECT


12 DP4 DẦM PHỤ 4 350 700 11240 45 FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS
4 DC2A DẦM CHÍNH 2A 400 1000 9540 102 VINH LONG VIET NAM INC. FACTORY
13 DP5 DẦM PHỤ 5 350 700 10990 23
4 DC3 DẦM CHÍNH 3 400 1000 15000 08 HẠNG MỤC - ITEM
14 DP5A DẦM PHỤ 5A 350 700 10790 22
5 DC3A DẦM CHÍNH 3A 400 1000 11650 12 FACTORY
15 DP6 DẦM PHỤ 6 350 500 7740 45
6 DP1 DẦM PHỤ 1 350 900 14340 23 TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE

7 DP1A DẦM PHỤ 1A 350 900 14140 22 16 DP7 DẦM PHỤ 7 350 500 7540 45
1ST BEAM PLAN
8 DP2 DẦM PHỤ 2 350 900 14540 23 17 DP8 DẦM PHỤ 8 350 500 7340 22

9 DP2A DẦM PHỤ 2A 350 900 14440 22 18 DP8 DẦM PHỤ 8A 350 500 7140 23 DWG NO. S.01.02 DATE 2020-08-26
JOB NO.
PHÁT HÀNH
ISSUED FOR
THAM KHẢO REFERENCE

THIẾT KẾ SƠ BỘ PRELIMINARY

TRÌNH DUYỆT YOUR APPROVAL

THI CÔNG CONSTRUCTION

HIỆU CHỈNH REVISED

HOÀN CÔNG AS-BUILT


GHI CHÚ
NOTE

I
1200
P2 5*P1 P2

8000
5000
1200

H
7000 600
7*P1 P9

8000
REVISION NOTE
LẦN SỬA MÔ TẢ NGÀY
G
6000 1380

REV.NO. AMENDMENTS DATE


6*P1 P8

8000
F
1050
P7

11650
10000
10*P1

DETAIL 01

E
1150
P6

CHẤP THUẬN CỦA CHỦ ÐẦU TƯ


APPROVAL OF THE OWNER

11700
9000
9*P1

FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS

89000
VINH LONG VIET NAM INC.
1150
P6

D
1250
P4

11650
10000
10*P1

C
1405
P3

15000
12000
12*P1

TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR


1200
P2

YAMAMOTO TAKASHI
B
1200
P2

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
DESIGN COMPANY
12000

15000
12*P1

THIEN AN DESIGN CONSTRUCTION


TRADING Co.,Ltd
1200
P2

A
300 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 520 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 520 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 300
4625 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4875 4455 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4875 4455 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4625

ADD: 61/29 BINH GIA, TAN BINH DIST


HO CHI MINH CITY
TEL/FAX : (028)5446.3207- (028)5446.3208.
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 HOTLINE : 0931 40 2002
EMAIL: info@thienancorp.vn
210000
TỔNG GIÁM ĐỐC -
GENERAL DIRECTOR
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
NGUYỄN QUỐC KHÁNH
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. LÊ VIỆT TUẤN


1ST PANEL FLOOR PLAN SC 1:500 THIẾT KẾ - DESIGN BY

MẶT BẰNG TẤM PANEL TẦNG 1 SC 1:500 KS. LÊ VIỆT TUẤN


VẼ- DRAWN BY

KS. LÊ VIỆT TUẤN


KIỂM - CHECKED BY

KS.TÔN MẠNH LỢI


DỰ ÁN- PROJECT
FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS
VINH LONG VIET NAM INC. FACTORY

HẠNG MỤC - ITEM

FACTORY

TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE

1ST PANEL PLAN

DWG NO. S.01.02 DATE 2020-08-26


JOB NO.
PHÁT HÀNH
ISSUED FOR
THAM KHẢO REFERENCE

THIẾT KẾ SƠ BỘ PRELIMINARY

TRÌNH DUYỆT YOUR APPROVAL

THI CÔNG CONSTRUCTION

HIỆU CHỈNH REVISED

HOÀN CÔNG AS-BUILT


GHI CHÚ
NOTE

REVISION NOTE
LẦN SỬA MÔ TẢ NGÀY
REV.NO. AMENDMENTS DATE

PANEL PANEL
A
PANEL PANEL
CAST ON SITE CAST ON SITE
PANEL PANEL PANEL PANEL CHẤP THUẬN CỦA CHỦ ÐẦU TƯ
APPROVAL OF THE OWNER
PANEL PANEL MAIN BEAM FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS

B
VINH LONG VIET NAM INC.

4825 350 4825


PANEL PANEL
10000

PANEL PANEL

PANEL PANEL
SECTION A
TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR
YAMAMOTO TAKASHI
PANEL PANEL
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
DESIGN COMPANY
THIEN AN DESIGN CONSTRUCTION
TRADING Co.,Ltd
PANEL PANEL

PANEL PANEL

ADD: 61/29 BINH GIA, TAN BINH DIST


HO CHI MINH CITY
PANEL PANEL
TEL/FAX : (028)5446.3207- (028)5446.3208.
HOTLINE : 0931 40 2002
CAST ON SITE

30 70
EMAIL: info@thienancorp.vn
TỔNG GIÁM ĐỐC -

230
PANEL PANEL SPONGY

80
SPONGY GENERAL DIRECTOR

50
NGUYỄN QUỐC KHÁNH
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
50 90 315 90 315 90 50
KS. LÊ VIỆT TUẤN
1000 THIẾT KẾ - DESIGN BY

KS. LÊ VIỆT TUẤN


VẼ- DRAWN BY
SECTION B KS. LÊ VIỆT TUẤN
KIỂM - CHECKED BY

KS.TÔN MẠNH LỢI


DỰ ÁN- PROJECT
FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS
VINH LONG VIET NAM INC. FACTORY

DETAIL 01 HẠNG MỤC - ITEM

FACTORY

TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE

DETAIL 01

DWG NO. S.01.02 DATE 2020-08-26


JOB NO.
PHÁT HÀNH
ISSUED FOR
I SPUN PILE PHC - A400 THAM KHẢO REFERENCE

THIẾT KẾ SƠ BỘ PRELIMINARY

TRÌNH DUYỆT YOUR APPROVAL

THI CÔNG CONSTRUCTION

HIỆU CHỈNH REVISED


Ø400

A HOÀN CÔNG AS-BUILT


GHI CHÚ
NOTE

a50,L=1500 a100 a50,L=1500


I

III
10Ø7.1 10Ø7.1 10 LOÃ I 80
1 I REVISION NOTE
2 LẦN SỬA MÔ TẢ NGÀY
REV.NO. AMENDMENTS DATE

M2

0.0
Ø399 -0.5

Ø14
Ø7.5
50 50 50
Ø2 Ø2 Ø2
Ø400
Ø320

Ø400
Ø320

Ø399

R160
CHẤP THUẬN CỦA CHỦ ÐẦU TƯ
APPROVAL OF THE OWNER
Ø3 Ø3
2 FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS
VINH LONG VIET NAM INC.

III

SECTION I-I SECTION II-II SECTION A SECTION III-III DETAIL HOLE I

10Ø7.1

1.5
80
Ø400
TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR
YAMAMOTO TAKASHI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
DESIGN COMPANY
IV 5 5 80 4 THIEN AN DESIGN CONSTRUCTION
30 25 25 TRADING Co.,Ltd
1 80

10
3

1.5
hh=2
Ø320

Ø250

Ø400
0.0
Ø399 -0.5

ADD: 61/29 BINH GIA, TAN BINH DIST


hh=8mm HO CHI MINH CITY
Ø400

TEL/FAX : (028)5446.3207- (028)5446.3208.


HOTLINE : 0931 40 2002
EMAIL: info@thienancorp.vn
5 TỔNG GIÁM ĐỐC -
GENERAL DIRECTOR

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Ø14
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
II II
KS. LÊ VIỆT TUẤN
8

Ø7.5
THIẾT KẾ - DESIGN BY
IV
KS. LÊ VIỆT TUẤN
VẼ- DRAWN BY

PILE TIP DETAIL SECTION IV - IV KS. LÊ VIỆT TUẤN


KIỂM - CHECKED BY

5.5+0.5
PILE HEAD DETAIL KS.TÔN MẠNH LỢI
DỰ ÁN- PROJECT
MATERIAL LIST OF PILE SEGMENT LENGTH 10M 12 FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS
LENGTH TOTAL LENGTH AREA WEIGHT VINH LONG VIET NAM INC. FACTORY
NO DESCRIPTION Q'TY NOTE
(m) (m) (m2) (kg)

Ø 7.1 (mm) 10 9.975 99.750 30.986


CONNECTION DETAIL DETAIL 1 HẠNG MỤC - ITEM

1
2 Ø 3 (mm) 1 135.224 135.224 7.500
3 Tole 8 (mm) 1 0.104 6.537
NOTE TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE

Tole 1.5 (mm) 1. MAIN BARS 10 x D7.1 (JISG 3137). STIRRUP Ø3 (JISG 3532). ANCHOR BAR Ø12 (JISG 3112).
4 2 0.101 2.368 PILE DETAIL PHC A400
2. PILE CONCRETE STRENGTH 80MPa
5 Tole 12 (mm) 2 0.077 14.427 3. CRACKING MOMENT Mcr >= 5.5 Tm, BREAKING MOMENT Mu >= 8.3 Tm.
4. AXIAL CARRYING CAPACITY = 115 TON, MAX PRESSING LOAD 240 TON
TỔNG 61.8180 5. PILE SEGMENT LENGTH MAX Lmax = 14M
DWG NO. DATE 2020-08-26
BÊ TÔNG ĐÚC CỌC 0.8550 6. PILE COMBINATION: 4x12 = 48M
JOB NO.
PHÁT HÀNH
ISSUED FOR
I
SPUN PILE PHC - 500 THAM KHẢO REFERENCE

THIẾT KẾ SƠ BỘ PRELIMINARY

TRÌNH DUYỆT YOUR APPROVAL

THI CÔNG CONSTRUCTION

HIỆU CHỈNH REVISED


Ø500

A AS-BUILT
HOÀN CÔNG
GHI CHÚ
NOTE

a50,L=1500 a100 a50,L=1500


I

III
14Ø7.1 14Ø7.1 14 LOÃ I
1 7Ø12 (CB300)
100 REVISION NOTE
I LẦN SỬA MÔ TẢ NGÀY
L=800 REV.NO. AMENDMENTS DATE

M2
0 0 d6x100x300
Ø3 Ø3
Ø500
Ø400

Ø500
Ø400

Ø500
Ø320

Ø14

Ø7.5
Ø500
CHẤP THUẬN CỦA CHỦ ÐẦU TƯ

R200
Ø370.0000

APPROVAL OF THE OWNER


Ø4 Ø4
2 FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS
VINH LONG VIET NAM INC.

III

SECTION I-I SECTION II-II SECTION A SECTION III-III DETAIL HOLE I


14Ø7.1
100

6
Ø500

IV 5 5 100 4
TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR
40 30 30 YAMAMOTO TAKASHI
12 18 250
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

6
10
3 DESIGN COMPANY
THIEN AN DESIGN CONSTRUCTION
TRADING Co.,Ltd

hh=1
hh=8mm
Ø500

Ø500

Ø320
Ø400

Ø500
12

ADD: 61/29 BINH GIA, TAN BINH DIST


II II 5 HO CHI MINH CITY
TEL/FAX : (028)5446.3207- (028)5446.3208.
HOTLINE : 0931 40 2002

Ø14
EMAIL: info@thienancorp.vn
TỔNG GIÁM ĐỐC -
GENERAL DIRECTOR
10
6

Ø7.5
IV d6x100x300 NGUYỄN QUỐC KHÁNH
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
hh=6
KS. LÊ VIỆT TUẤN
PILE TIP DETAIL SECTION IV - IV THIẾT KẾ - DESIGN BY

7.5+0.5 KS. LÊ VIỆT TUẤN


VẼ- DRAWN BY

18 KS. LÊ VIỆT TUẤN


PILE HEAD DETAIL KIỂM - CHECKED BY

DETAIL 1 KS.TÔN MẠNH LỢI


DỰ ÁN- PROJECT
MATERIAL LIST FOR PILE SEGMENT OF 10M
FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS
VINH LONG VIET NAM INC. FACTORY
NO DESCRIPTION Q'TY LENGTH(m)
TOTAL LENGTH
(m)
AREA
(m2)
WEIGHT
(kg)
NOTE CONNECTION DETAIL
HẠNG MỤC - ITEM

1 Ø 7.1 (mm) 14 9.975 139.650 43.3810


2 Ø 4 (mm) 1 167.817 167.817 16.5460
NOTE TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE
3 Tole 12 (mm) 1 0.05 4.7100
1. MAIN BARS: 14xD7.1 (JISG 3137). STIRRUP Ø4 (JISG 3532). ANCHOR BAR Ø12 (JISG 3112).
4 Tole 6 (mm) 2 0.157 14.7890 2. PILE CONCRETE STRENGTH 80MPa PILE DETAIL PHC A500
5 Tole 18 (mm) 2 0.116 32.7820 3. CRACKING MOMENT Mcr >= 10.5 Tm, BREAKING MOMENT Mu >= 15.75 Tm.
4. AXIAL CARRYING CAPACITY = 190 TON, MAX PRESSING LOAD 370 TON
6 Tole 10 (mm) 1 0.125 9.8130 5. PILE SEGMENT LENGTH MAX: Lmax = 15M DWG NO. DATE 2020-08-26
TỔNG 122.0210 6. PILE COMBINATION: 4x15+13 = 73M
JOB NO.
PHÁT HÀNH
ISSUED FOR
THAM KHẢO REFERENCE

THIẾT KẾ SƠ BỘ PRELIMINARY
Þ8a200 LÔÙP BTCT M300 ÑOÅ SAU
3 4 TRÌNH DUYỆT YOUR APPROVAL
3Þ8
5 THI CÔNG CONSTRUCTION

HIỆU CHỈNH REVISED

50 80 30 70
HOÀN CÔNG AS-BUILT

230
GHI CHÚ
SPONGY SPONGY NOTE

Þ8a200 Þ12a100
2 1

50 90 315 90 315 90 50
1000

REVISION NOTE

MAËT CAÉT 1-1 LẦN SỬA


REV.NO.
MÔ TẢ
AMENDMENTS
NGÀY
DATE

SECTION 1-1

LÔÙP BTCT M300 ÑOÅ SAU


3Þ8 Þ8a200 Þ8a200
5 3 4

50 80 30 70
CHẤP THUẬN CỦA CHỦ ÐẦU TƯ
APPROVAL OF THE OWNER

230
SPONGY SPONGY FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS
VINH LONG VIET NAM INC.

Þ12a100 Þ8a200
1 2
100 100 2287.5 100 2287.5 100 100

4875

MAËT CAÉT 2-2


SECTION 2-2 TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR
YAMAMOTO TAKASHI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
DESIGN COMPANY

1 5
3Þ8
THIEN AN DESIGN CONSTRUCTION
TRADING Co.,Ltd

100 40
1 Þ12a100 ADD: 61/29 BINH GIA, TAN BINH DIST

315
HO CHI MINH CITY
2 Þ8a200

4 Þ8a200
TEL/FAX : (028)5446.3207- (028)5446.3208.
HOTLINE : 0931 40 2002
EMAIL: info@thienancorp.vn
TỔNG GIÁM ĐỐC -

1000
GENERAL DIRECTOR

90
NGUYỄN QUỐC KHÁNH
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
3 Þ8a200

315
KS. LÊ VIỆT TUẤN
THIẾT KẾ - DESIGN BY

2 2 KS. LÊ VIỆT TUẤN


VẼ- DRAWN BY

40 100
KS. LÊ VIỆT TUẤN
KIỂM - CHECKED BY

KS.TÔN MẠNH LỢI

100 100 2287.5 100 2287.5 100 100 DỰ ÁN- PROJECT


FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS
4875 VINH LONG VIET NAM INC. FACTORY

1 HẠNG MỤC - ITEM

TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE

MAËT BAÈNG TAÁM PANEL ĐIỂN HÌNH 4875x1000 PANEL DETAIL


TYPICAL PANEL PALN 4875x1000
DWG NO. DATE 2020-08-26
JOB NO.