Vous êtes sur la page 1sur 4

Regeerakkoord op 1 A4

Dit regeerakkoord op 1 A4 is een transitie van het gepubliceerde regeerakkoord (dd 1


okt 10) met behulp van de OGSM-methodiek
De OGSM-methodiek creëert meer synergie tussen de verschillende onderdelen en
maakt voortgang meetbaar
In blauw staan de onderdelen herleid uit het akkoord
In grijs zijn onderdelen die nu niet expliciet in het akkoord staan, maar die volgens
Business Openers nodig zijn voor de richting in de keuzes

Meer weten over OGSM: www.businessopeners.nl / 0294 238 580

Regeerakkoord op 1 A4 © Business Openers


Regeerakkoord behoeft meer strategie en meetbaar succes

OGSM als manier van denken bij planvorming


De OGSM-methodiek is een manier van denken ontwikkeld vanuit het ‘Management by Objectives’-denken dat Peter Drucker
halverwege 20e eeuw introduceerde. Zijn filosofie is erop gebaseerd om één doel op te delen in subdoelen en vervolgens
subonderdelen (bijv. ministeries) verantwoordelijk te maken voor het bereiken van een subdoel. Deze manier van denken is
vervat in een model dat we nu herkennen als het OGSM-model. OGSM is een afkorting die staat voor Objective, Goals,
Strategies en Measures. Het kan toegepast worden op alle typen plannen: strategische businessplannen, en ook
beleidsplannen en projectplannen. Het Regeerakkoord Rutte-Verhagen is een plan en kan dus ook volgens OGSM-denken te
vormen zijn. Hiermee is Business Openers aan de slag gegaan.
Met strategie kan Regeerakkoord meer richting geven
De Strategies vormen de kern van OGSM. Echter, de meeste organisaties hebben wel een Objective (ambitie), of in elk geval een
Goal (kwantitatief doel). En daarnaast zijn ook de activiteiten, maatregelen en projecten wel duidelijk. Maar vaak missen de
Strategies. De Strategies tonen de relatie tussen het een en het ander, en maken daarmee mogelijk om de activiteiten effectiever
te sturen richting doel.
Dit Regeerakkoord heeft in de inleiding een heldere en inspirerende visie neergezet. Ook bevatten alle hoofdstukken een reeks
van maatregelen en activiteiten. De transitie van het Regeerakkoord in een OGSM maakt echter duidelijk dat niet overal
strategische keuzes de basis zijn voor die maatregelen. Business Openers heeft de strategische lijn proberen te herkennen in
de maatregelen en heeft deze ingevuld.
Naast een helderder richting voor het kabinet zelf, is verhelderen van de strategische keuzes ook belangrijk voor de
cascadering van het akkoord naar de diverse departementen.
Regeerakkoord mist meetbaar succes
Een goede OGSM heeft een ritme van woorden (Objective) - cijfers (Goals) - woorden (Strategies) - cijfers (Dashboard
Measures) - woorden (Activiteiten).
Afgezien van de cijfermatige onderbouwing van de 18 miljard Euro ombuigingen en enkele personeelsaantallen in het
Regeerakkoord, zijn kwantitatieve en objectiveerbare parameters niet beschreven. Door dergelijke parameters toe te voegen
wordt succes objectiveerbaar en kan voortgang beter gecommuniceerd worden.
Business Openers heeft mogelijke parameters toegevoegd, de gebruikte xx-jes staan voor de hoogte van de invulling hiervan.

Regeerakkoord op 1 A4 © Business Openers


Regeerakkoord vlgs Rutte-Verhagen (versie 1-okt-10)
Objective 2015: Nederland is toonaangevend in welvaart en vrijheid door - vanuit een compacte,
veilige staat - iedereen aan te spreken zich te ontplooien
MEASURES
GOALS STRATEGIES DASHBOARD ACTION PLAN
 ombuigingen • Gelijk speelveld voor ondernemers en consumenten door kaders WTO en EU
Bezuinigingen op 1.Nederland heeft meer • Focus op economische topgebieden (water, voedsel, etc) door centraliseren economisch
overheid = € 18 mrd concurrentiekracht door beleid in 1 ministerie en (regionale) clustering bedrijven
innovaties en samenwerking te • Bedrijvigheid en innovaties stimuleren door verlagen administratieve regeldruk en koppelen
ondernemerschap aan groen onderwijs (Nota in 2011)
stimuleren (H3, 7)
• Onafhankelijkheid/duurzaamheid energiesector beter door SDE en onderzoeksbevordering
• Evenwicht in ecologie/milieu en economie door innovaties binnen EU-richtlijnen
• Infrastructuur versterken door snellere besluitvorming en uitvoering mbt file-aanpak,
uitbreiding OV
 ombuigingen • Aansluiting onderwijsvormen verbeteren
2. De kwaliteit van het Nederlands • Financiële herverdeling door efficiencykorting ten bate van doceren
onderwijs behoort tot de • Docenten aantrekken door prestatiebeloning en faciliteren combi met bedrijfsleven
wereldtop door kennis, • PO: 12-jarigen hoog niveau taal en rekenen door stricter inspelen op indiv ontwikkeling
• VO/MBO: meer vakmanschap door strakke aansluiting bedrijfsleven en vakcolleges
vakkundigheid en presteren
• WO/HBO: studenten mede-eigenaar onderwijssucces door intro sociaal leenstelsel
centraal te zetten (H8)
 Ombuigingen • Gezondheid bevorderen door stimuleren zelfmanagement, top- en breedtesport, etc.
3. De zorg blijft betaalbaar door 12.000 FTE ouderenzorg • Basiszorg en ouderenzorg dichter bij huis inregelen door vergroten rol huisarts,inzet
strakkere beheersing en privaat ketenzorg, buurtzorg en investering in zorgverleners (+12000 FTE ouderenzorg)
kapitaal (H5, 9) • Toelatingsprocedures voor innovaties versnellen door ….(DBC, pakket, GVS, incl jaarlijkse
herijking)
• Privaat kapitaal aantrekken voor kwaliteitsimpulsen door mogelijk maken winstuitkeringen
• Pakket beheersbaar door inkrimpen en stringenter beheer
• AWBZ beheersbaar door uitkomstfinanciering, scheiding wonen/zorg en Zvw-revalidatie
• Jeugdgezondheidszorg verbeteren door stelselherziening jeugdzorg
 Ombuigingen • Emancipatie bevorderen door discriminatie streng te bestraffen (H1)
4. Alle Nederlanders participeren • Alle nwe Nederlanders werken mee door verhogen kwalificatie- en migratie-eisen
naar vermogen door arbeid te • Einde armoedeval (bijstand) door stop op heffingskorting en normeren minimabeleid
belonen en in te zetten als meest • Kwetsbare groepen helpen te werken door stage- en leerwerkplekken vanuit overheid
• Tekort aan werkenden tegengaan door verhogen AOW-leeftijd en ouderenkorting werkgevers
krachtige integratie-instrument
• Werkenden hebben goede prive-werk-balans door regelingen voor scholing, zorg en
(H6, 11) thuis/telewerken
 ombuigingen • Verminderen aantal politici en ministeries binnen rijksoverheid door …
5. Overheid wordt compacter en • Centraliseren bedrijfsvoering door aansturing op resultaatgerichtheid en doorzettingsmacht
krachtiger door inkrimping obv • Regionale overheid efficiënter maken door opzet Randstadbestuur over provincies
stricte afbakening kerntaken (H1, • Compacter maken lokale overheid door opheffen deelraden, taakdifferentiatie, waterschappen
door gemeentes
4)
 Ombuigingen • Terugdringen criminaliteit, grensoverschrijdend gedrag en recidive door lik op stuk en
6. Veiligheid door realiseren van 3.000 FTE politie duidelijke strafmaat
zichtbare veiligheidsmaatregelen • Vertrouwen herstellen door harde daderaanpak en vergroten slachtoffersrechten en -aandacht
(H10, 12) • Politieorganisatie krachtiger door 1 nationale politie en terugdringen bureaucratie (+ 3000
FTE)
• Regelgeving in brede zin strenger handhaven door gerichter toezicht (verkeersveiligheid,
arbeidsinspectie, uitkeringsfraude, etc.)
 ombuigingen • Efficiënter Europa door deregulering, subsidiariteit, begrotingshervorming , etc.
7. Nederland bevordert • Actieve bijdrage aan asielopvang door vergroten opvang in regio herkomst en versnellen
internationale stabiliteit, procedures
veiligheid,
Regeerakkoord op 1 A4 handel en rechtsorde • Bijdrage aan internationale rechtsorde door deelname aan NAVO-missies in gemengd civiel-
© Business Openers
militaire samenstelling (betaald uit OS)
door zelf voorbeeld te geven en
Vesteda Training feb 2010
landen in hun kracht te helpen
• Effectiviteit ontwikkelingssamenwerking vergroten door de zelfredzaamheid in
ontwikkelingslanden te stimuleren volgens aanbevelingen WRR rapport
zetten (H2) • Defensie is veelzijdig inzetbaar door verhogen kwaliteit materieel en medewerkers
Regeerakkoord versterkt door Business Openers (versie 4-okt-10)
Objective 2015: Nederland is toonaangevend in welvaart en vrijheid door - vanuit een compacte,
veilige staat - iedereen aan te spreken zich te ontplooien
MEASURES
GOALS STRATEGIES DASHBOARD ACTION PLAN
 Top 5 WEForum • Gelijk speelveld voor ondernemers en consumenten door kaders WTO en EU
Toonaangevend in 1.Nederland heeft meer competition report (nu 8) • Focus op economische topgebieden (water, voedsel, etc) door centraliseren economisch
welvaart: concurrentiekracht door Agrofood top 3 wereld beleid in 1 ministerie en (regionale) clustering bedrijven
• BBP + 5% (‘10: innovaties en samenwerking te XX% innovaties duurzaam • Bedrijvigheid en innovaties stimuleren door verlagen administratieve regeldruk en koppelen
 CO2-reductie > 20% / 14% ondernemerschap aan groen onderwijs (Nota in 2011)
593mrd) stimuleren met focus op
duurzame energie (20202) • Onafhankelijkheid/duurzaamheid energiesector beter door SDE en onderzoeksbevordering
• Werkgelegenheid > duurzaamheid (H3, 7) SDE+ • Evenwicht in ecologie/milieu en economie door innovaties binnen EU-richtlijnen
XX % natuur (km2) • Infrastructuur versterken door snellere besluitvorming en uitvoering mbt file-aanpak,
uitbreiding OV
 Top 5 kenniseconomieën • Aansluiting onderwijsvormen verbeteren door …
Toonaangevend in 2. De kwaliteit van het Nederlands XX% lln/stud ervaart • Financiële herverdeling door efficiencykorting ten bate van doceren
vrijheid onderwijs behoort tot de aansluiting tussen • Docenten aantrekken door prestatiebeloning en faciliteren combi met bedrijfsleven
• > 95% Nederlanders wereldtop door kennis, onderwijsvormen • PO: 12-jarigen hoog niveau taal en rekenen door stricter inspelen op indiv ontwikkeling
 Uitval < xx% / niveau • VO/MBO: meer vakmanschap door strakke aansluiting bedrijfsleven en vakcolleges
‘voelt zich vrij’ vakkundigheid en presteren
 Rendement > xx% • WO/HBO: studenten mede-eigenaar onderwijssucces door intro sociaal leenstelsel
(CBS?) centraal te zetten (H8)
• Geluksscore Gem. # ziektevrije jaren > • Gezondheid bevorderen door stimuleren zelfmanagement, top- en breedtesport, etc.
3. De Volksgezondheid blijft hoog xxx / QALY > xx • Basiszorg en ouderenzorg dichter bij huis inregelen door vergroten rol huisarts,inzet
Nederlanders > 7,5 en betaalbaar door Zorgkosten vanuit ketenzorg, buurtzorg en investering in zorgverleners (+12000 FTE ouderenzorg)
(08: 7,4) decentraliseren basiszorg en overheidsbegroting < xx • Toelatingsprocedures voor innovaties versnellen door ….(DBC, pakket, GVS, incl jaarlijkse
mrd herijking)
centraliseren topzorg en
 Aanspraken basiszorg / • Privaat kapitaal aantrekken voor kwaliteitsimpulsen door mogelijk maken winstuitkeringen
Iedereen aanspreken innovaties (H5, 9) Nederlander < xx • Pakket beheersbaar door inkrimpen en stringenter beheer (Innovaties?)
zich te ontplooien # zorginnov (behandeling, • AWBZ beheersbaar door uitkomstfinanciering, scheiding wonen/zorg en Zvw-revalidatie
• CBS processen) > xx • Jeugdgezondheidszorg verbeteren door stelselherziening jeugdzorg
ontplooiingscijfer >> Arbeidsparticipatie > xx% • Emancipatie bevorderen door discriminatie streng te bestraffen (H1)
4. Alle Nederlanders participeren Arbeidsparticipatie • Alle nwe Nederlanders werken mee door verhogen kwalificatie- en migratie-eisen
naar vermogen door arbeid te migranten > xx% • Einde armoedeval (bijstand) door stop op heffingskorting en normeren minimabeleid
Compacte veilige staat
belonen en in te zetten als meest Immigratie < xx • Kwetsbare groepen helpen te werken door stage- en leerwerkplekken vanuit overheid
• Veiligheidsbeleving > Export sociale • Tekort aan werkenden tegengaan door verhogen AOW-leeftijd en ouderenkorting werkgevers
krachtige integratie-instrument
xx voorzieningen < xx • Werkenden hebben goede prive-werk-balans door regelingen voor scholing, zorg en
(H6, 11) Arbeidstevredenheid > xx% thuis/telewerken
• 100% overheids-
onderdelen XX% vertrouwen in • Verminderen aantal politici en ministeries binnen rijksoverheid door …
5. Overheid wordt compacter en overheid • Centraliseren bedrijfsvoering door aansturing op resultaatgerichtheid en doorzettingsmacht
doelstellingen krachtiger door inkrimping obv 100% Overheidsonderdelen • Regionale overheid efficiënter maken door opzet Randstadbestuur over provincies
behaald stricte afbakening kerntaken (H1, behaalt doelstellingen • Compacter maken lokale overheid door opheffen deelraden, taakdifferentiatie, waterschappen
• Overheidskosten- 4) Overheidsuitgaven- door gemeentes
 besparing
besparing > € 18 mrd > 6,6 mrd
XX% Veiligheidsgevoel • Terugdringen criminaliteit, grensoverschrijdend gedrag en recidive door lik op stuk en
6. Veiligheidsperceptie vergroten Criminaliteit < 2xx.xxx (GPS duidelijke strafmaat
door realiseren van zichtbare OM) • Vertrouwen herstellen door harde daderaanpak en vergroten slachtoffersrechten en -aandacht
veiligheidsmaatregelen (H10, 12) Opsporings% > XX • Politieorganisatie krachtiger door 1 nationale politie en terugdringen bureaucratie (+ 3000
 X% ziet ‘meer blauw op FTE)
straat’ • Regelgeving in brede zin strenger handhaven door gerichter toezicht (verkeersveiligheid,
 # verkeersdoden < arbeidsinspectie, uitkeringsfraude, etc.)
 % VN-leden ziet NL als • Efficiënter Europa door deregulering, subsidiariteit, begrotingshervorming , etc.
7. Nederland bevordert voorbeeld • Actieve bijdrage aan asielopvang door vergroten opvang in regio herkomst en versnellen
internationale stabiliteit, # landen vooruit geholpen procedures
veiligheid,
Regeerakkoord op 1 A4 handel en rechtsorde Europese afdracht < xx • Bijdrage aan internationale rechtsorde door deelname aan NAVO-missies in gemengd civiel-
© Business Openers
 OS-bijdrage < xx militaire samenstelling (betaald uit OS)
door zelf voorbeeld te geven en
Vesteda Training feb 2010
landen in hun kracht te helpen
 % private OS > xx% • Effectiviteit ontwikkelingssamenwerking vergroten door de zelfredzaamheid in
 MDG-bijdrage ontwikkelingslanden te stimuleren volgens aanbevelingen WRR rapport
zetten (H2) • Defensie is veelzijdig inzetbaar door verhogen kwaliteit materieel en medewerkers

Centres d'intérêt liés