Vous êtes sur la page 1sur 4

Footprints

Wayne Shorter
Lucien LaMotte

& 4 ™™ œ
b˙ œ b˙ œ ™™
C‹7
3
œ œ œ œ œ œ
œ

™ ™
43 ™ 3 ™

4 4 4 4
5 5
5 5 5 5
3

b œœ œœ œœ b œœ œœ ™™ b œœ ™™
œœ ™™ bb œœœ bb œœœ œœ
C‹7

™ œœ ™™ œœ ˙˙
5

& ™ œœ œœ œœ œœ
œJ œJ b œœ œœ b

b œœœ

™ j ™ j
™ 1011
⁄ ™ 1010
11 11 11 13 10 11 10 8 6 3 1
10 10 10 12 8 10 8 7 5 3 3
10 10 10 12 8 10 8 7 5 1 1
10 10 10 12 8 10 8 6 5

˙˙
9 C‹7

& ∑ b b œœœ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

3 1
3 3
1 1

bF‹7
œœ œœ œœ b œœ œœ ™™ b œœ bb œœœ ™™™ bb œœœ œœ œœ
b œœ ™™ bb œœJ
˙˙ œœ
œ ™ bœ b œœ
13

& œœ œœ œœ œœ
J
œœ
b ˙˙
b œœ

™ j ™ j


11 11 11 11 13 15 16 15 13 11 8 6
10 10 10 10 12 13 15 13 12 10 7 5
10 10 10 10 12 13 15 13 12 10 6 5
10 10 10 10 11 13 15 13 11 10 6 5

Copyright MotLucMusic
b œœ ™™ nb œœ œœ
2 C‹7
œœ
& œœ ™™ ˙˙ ˙˙
17
b œœ bn œœ œœ b b œœœ ∑ b b œœœ
J b˙ b˙

™ j


11 10 8 6 3 1 3 1
10 8 7 5 3 3 3 3
10 8 7 5 1 1 1 1
10 8 6 5

œœ ™™
# n œœœ œœ œœ # œœœ œœ ™™ œœ nbb ˙˙˙ ™™™ n œœ ™™ nœ
J œœ
21 D7 D¨7

& œ œœ œœ œ œœ b ˙™ œ™ œ
J
j j
10
™ ™ ™ 8


12 12 12 12 10 8 11 8 8
11 11 11 11 9 7 10 7 7
10 10 10 10 9 7 9 7 7
10 10 10 10 7 9

˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ 44
25 C‹7

& ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ Œ

™ ™ ™
Œ ™4
⁄ ™4
6 6 6 6
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5

Copyright MotLucMusic
œœ b œœ œœ bb œœ œœ
Quartal Voicings for Cm7 (Dorian Mode)

b œœ œœ œœ
œœ œœ bb œœœ œœ œœ bb œœœ b œœœ
3

4 bœ œœ bb œœ œœ œœ bb œœ œœ œœ
29 C‹7

& 4 b œœœ œœ b œœ œ œœ œœ b œœ œ œ

44
1 3 5 6 8 10 11 13


4 6 8 10 11 13 15 16 1 3 4 6 8 10 11 13
3 5 7 8 10 12 14 15 0 2 3 5 7 8 10 12
3 5 7 8 10 12 13 15 0 1 3 5 7 8 10 12
3 5 6 8 10 12 13 15

œœ b œœ bb œœœ œœ
Quartal Voicings for Fm7 (Dorian Mode)

bœ œœ œœ bb œœ b œœœ œœœ bb œœœ œœ œœ bb œœ b œœœ œœ


& b b œœœ b œœœ b œœ bb œœ œ
33 F‹7

œœ b œœ b œœ œ b œ œ œœ bb œœ b œœ œ

1 3 4 6 8 10 11 13


3 4 6 8 9 11 13 15 1 3 4 6 8 9 11 13
1 3 5 7 8 10 12 13 0 1 3 5 7 8 10 12
1 3 5 6 8 10 12 13 0 1 3 5 6 8 10 12
1 3 5 6 8 10 11 13

œœ œœ œœ œœ # œœœ
# œœœ œœ
Quartal Voicings for D7 (Mixolydian Mode)

œœ œœ # œœœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œ
37

& œœœ œœ
D7(“4)

œœ # œœ œ œœ # œœ œ œœ œœ # œœ
œ

2 3 5 7 8 10 12 14


1 3 5 7 8 10 12 13 1 3 5 7 8 10 12 13
0 2 4 5 7 9 11 12 0 2 4 5 7 9 11 12
0 2 4 5 7 9 10 12 0 2 4 5 7 9 10 12
0 2 3 5 7 9 10 12

b œœ
bb œœ b œœ bbb œœœ b œœ b œœ b œœ bœ bb œœœ bb œœœ
Quartal Voicings for Db7 (Mixolydian Mode)

bbb œœœ bbb œœœ bb b œœœ


bœ nœ b œœ œœ œœ
& bb b œœœ nbb œœœ bbb œœœ
œœ bœ bœ
41 D¨7(“4)

œœ b œœ bb œœ b œ bœ œ bb œœ

2 4 6 7 9 11 13 14


2 4 6 7 9 11 12 14 2 4 6 7 9 11 12 14
1 3 4 6 8 10 11 13 1 3 4 6 8 10 11 13
1 3 4 6 8 9 11 13 1 3 4 6 8 9 11 13
1 2 4 6 8 9 11 13
Copyright MotLucMusic
Drop 2 Voicings for Cm7

b œœ œœ b œœ
bb œœœ
4
œœ œœ œœ
bb œœœ œœ
45

& b œœœ œœ
C‹7
œœ
bœ œ bb œœ œ

3 6 8 11


1 4 8 11 1 4 8 11
0 3 5 8 3 5 8 12
1 5 8 10 1 5 8 10
1 3 6 10

b œœ
Drop 2 Voicings for Fm7

b œœ œœ œœ
bœ œœ œœ œœ bb œœœ œœ œœ
47 F‹7

& b œœœ œœ
b œœ b œœ
b œ

1 4 8 11


4 6 9 13 1 4 6 9
1 5 8 10 1 5 8 10
3 6 10 13 1 3 6 10
3 6 8 11

œ
Drop 2 Voicings for D7

# œœ œœ # œœœ # œœ œœ # œœœ # œœœ


D7

& # œœœœ
49

œœ œ œ œœ œ œ
# œ # œ

2 5 8 10


3 7 10 13 1 3 7 10
2 5 7 11 2 5 7 11
4 7 10 12 0 4 7 10
3 5 9 12

bœ œœ
Drop 2 Voicings for Db7
b œœ
b œœœ
b œœ
bbbœœœ nb œœœ n œœœ œœ
D¨7

& bbb œœœœ


œœ
51
œœ bœ
bœ œ

4 7 9 13


2 6 9 12 2 6 9 12
1 4 6 10 4 6 10 13
3 6 9 11 3 6 9 11
2 4 8 11
Copyright MotLucMusic