Vous êtes sur la page 1sur 2

THAÙNH VÒNH 30

Ñaùp ca : - Thöù 6 TT ÑK1. caâu 3,4,5,6.


- CNTN 9A ÑK2. caâu 1,2,6. Xuaân Thaûo
24 «« «« «« «« . « ««« «««ˆ ««ˆ« ««« «««
l=======================
& « l ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« « l ˆ« ˆ« =l
_«««ˆ
_ ˆ«
j ˆ«
,
ÑK1: Laïy
«««ˆ
Cha,
«««ˆ
trong tay
««ˆ« «««ˆ.
Cha
«
««j «
con
««ˆ« « «
xin phoù
«
««ˆ« ˆ«« «« «thaùc hoàn
««« Fine
«« «« ˆ
««ˆ« l «ˆ« «
« ˆ
««ˆ «ˆ« ˆ««« _ˆ««« l _«ˆ«ˆ Œ=”
l & ˆ« _ˆ««ˆ l ˆ«
========================= ˆ« ˆ« l ˆ« .
ˆ« «
con. Laïy
««« ««
Cha, trong tay
««« ««« ˆ««
Cha con
««« xin «« phoù «« thaù««c hoà «
n con. ««« ,
& _«««ˆˆ
l======================= «««ˆ ˆ«« ˆ«« ˆ««« l ˆ.««ˆ« . «ˆ« l ˆ«ˆ« «ˆˆ« «««ˆˆ l j̄ˆ«« «˙«˙« =l
ĵ «
_«ˆ _ˆ« _ˆ«
««
ÑK2: Xin
««
Ngaøi
«« ««« ««
neân nhö nuùi ñaù
«
cho
«ˆ« «« «« «««
«
con truù
«
aån.
ˆ«ˆ« ««ˆˆ «ˆˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« «««ˆ . « «
««ˆ l »»»œ »»œ̂ _««»œ̂ «ˆ l _˙««««˙ =”
Fine

l&
========================= ˆ« l ˆ« . _«ĵ » »»
Xin
‰ «« «ˆ« «
neân
, «
nhö
« « «
thaønh
«
«ˆ« «« ˆ«« «ˆ« ««« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« « « l
trì
, ñeå cöùu ñoä con.

l=========================
& ˆ«
j ˆ« ˆ« ˆ« j ˆ« _««ˆ _««ˆ «ˆ ˆ« _«ˆ« _««ˆ «ˆ _«ˆ« _ˆ«« = _««ˆ«
_
1. Laïy Chuùa con aån naùu beân Ngaøi, xin ñöøng ñeå con phaûi tuûi nhuïc bao giôø.

‰ « «« «« «« « ««« «« «« «« «« ««ˆ« , ««j ««ˆ« «« œ»»» œ»»» œ»»» J̃œ»»» œ»»»


ˆ
« ˆ
« œ
» œ
»
D.C.

»
» »» »
«ˆ __«««ˆ _ˆ«« ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« _ˆ«« _««ˆ «ˆ
l=========================
& _«j =”

«ˆ« ««« ««ˆ« ˆ««« «««ˆ œ»» Jœ»» œ»» œ»» »J̃œ œ»»» , «ˆ« «««ˆ« ««ˆ« «««« ˆ«««« ˆ««« ˆ«««« œ»» ‰ Jœ»»» œ»»»
Xin giaûi thoaùt con, bôûi vì Ngaøi coâng chính, xin gheù tai nghe vaø mau mau cöùu chöõa

ˆ«
l=========================
& » » » » »» ˆ« » l =
««ˆ« «««ˆ «««ˆ« ˆ««« ˆ«««« ««« ˆ«««« ˆ««« œ»» œ»» œ»»» »»œ J̃œ»»» œ»»» , ««j
2. Xin Ngaøi neân nhö nuùi ñaù cho con truù aån, nhö thaønh trì ñeå cöùu ñoä con. Nuùi ñaù
««ˆ« «« ««« « œ» œ» »»œ «« « «« œ» D.C.
œ
» ««ˆ«
l=========================
& ˆ « » » » » ˆ
« ˆ« ˆ « «
ˆ
« » »
» » » » ˆ« « ˆ
« » »
««ˆ » » =”

‰ «« ««ˆ« , «««ˆ ««« ˆ««« ««ˆ« «««« « «« «« «« ««« «« «« «« «« « ««


vaø thaønh luõy baûo veä con chính laø Chuùa, vì danh döï Ngaøi,xin daãn ñöôøng chæ loái cho con.

l=========================
& j
ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« j ˆ« _«««ˆ _ˆ««« ˆ« ˆ« _««ˆ _««ˆ ˆ« _«««ˆ _ˆ««=l
, « « « « « «« Œ ««ˆ« ˆ««« « ««j
3. Laïy Chuùa con aån naùu beân Ngaøi, xin ñöøng ñeå con phaûi tuûi nhuïc bao
« «« ˆ«««
& __«««ˆ _«j « « « « «
««« _«««ˆ ˆ«« «ˆ« «ˆ« «ˆ« _ˆ««« _«««ˆ ««ˆ
l========================= ˆ« l «
ˆ ˆ
« ˆ« =
« « _ˆ« ˆ _ «

, « « «
giôø. Xin giaûi thoaùt con, bôûi vì Ngaøi coâng chính. Trong tay Ngaøi con xin phoù

»œ»» œ»» œ»» œ»» «ˆ« ˆ«« ˆ« »»»œ œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» Jœ»» »
œ »
œ
» »»»œ œ»»»
D.C.

»
=========================
& » » » » » » » » =”
thaùc hoàn con, Ngaøi ñaõ cöùu chuoäc con. Laïy Chuùa Trôøi, Chuùa Trôøi thaønh tín.
«« ««« «« «« « « « « , «
« «
« « ,
«
ˆ ˆ« « «
l=========================
& « « « « « «
ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« «« «ˆ« «« ˆ«« «« ˆ« «ˆ «ˆ« «« ««=
_ˆ« _ˆ« _ˆ« _«ˆ _ˆ«
4. Con ñaõ neân troø cöôøi cho thuø ñòch vaø cho caû haøng xoùm laùng gieàng. Baïn beø

« , «« « « «« ««« ««« ˆ««« œ»»»


« «
« «
« «
« « «
ˆ
« ˆ
j
« «
ˆ «
« «
« j
ˆ
« «
ˆ ˆ « œ
»
» ‰ J
œ
»
» »
œ œ
»
» »
& «j
ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« «
=========================
ˆ

« «ˆ ˆ« » l » » » =
thaân thích ñeàu kinh haõi, thaáy con ngoaøi ñöôøng ai cuõng traùnh xa. Con bò laõng

œ»» «««ˆ ««««ˆ «««ˆ ˆ««« ˆ«««« ««ˆ« ˆ««« ˆ«« œ»» , »»œ œ»» œ»»» ««ˆ ««ˆ« «««ˆ« « « ˆ««« «««ˆ ««««ˆ ««j̄ˆ ««ˆ«
D.C.

l& »
========================= » » » » « «ˆ« ««ˆ «= ”
queân nhö keû cheát khoâng ngöôøi töôûng nhôù, con hoùa thaønh hoùa thaønh ñoà hö vaát boû.

«« «« «« ««« «« ««« «« «« «« «« « , « «
ˆ« ˆ« ˆ
« ˆ« ˆ
« ˆ« «ˆ« ˆ« « « « «
ˆ« ˆ«« «ˆ« _«j «ˆ« ˆ««« ««ˆ =
l=========================
& ˆ« ««j̄ˆ« «ˆ« «
5. Nhöng con ñaây vaãn tin töôûng nôi Ngaøi, laïy Chuùa daùm thöa raèng :

« « « « Œ «« «« ««« ««« «««ˆ ˆ««« ««« « «« ««« ««« ˆ«««


& _««j «
« «
« «
« «
« «
«
=========================
« « «
ˆ « «
«««ˆ ˆ« l «ˆ «««ˆ ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ« j
ˆ« ««ˆ« ˆ« =
«ˆ _ˆ« _«ˆ ˆ
« _«ˆ
Ngaøi laø thöôïng ñeá cuûa con. Soá phaän con ôû trong tay Ngaøi, xin giaûi thoaùt

««« «« «« «« ««
ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ« ««ˆ J̃œ»»» œ»»» , œ»»» œ»»»» œ»»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« ««« ««ˆ« ««ˆ« «««« ˆ«««« ««ˆ«
D.C.

l=========================
& » » » » «ˆ «ˆ =”
con khoûi tay ñòch thuø, khoûi tay ngöôøi, tay ngöôøi baùch haïi con.

«« «« ««« «« ««« «« «« « ««« ˆ««« ««ˆ« ««« œ , «« œ»


ˆ« «
««ˆ ˆ« «
ˆ «
«ˆ ˆ« ««ˆ «ˆ«
l=========================
& ˆ
« ˆ
« »
»» j ˆ« »» »»œ œ»»» »»»œ=
6. Xin toûa aùnh toân nhan raïng ngôøi treân toâi tôù Ngaøi ñaây, vaø laáy tình thöông

««« «« ««« « Œ «« ««ˆ« «« »


œ œ
» , J
œ
» »
œ
» ««
ˆ
« « »
œ »
»œ » »
œ
» »
» « « œ
» » »
œ » »
œ œ»
» »
ˆ«« ˆ«« »» » » » » »» ˆ«=”
D.C.

œ
»
l & ˆ« «ˆ «ˆ« l «ˆ« »» »» »» »» »
=========================
ˆ

« »

maø cöùu ñoä. Hôõi moïi ngöôøi caäy troâng vaøo Chuùa, maïnh baïo leân ! Can ñaûm leân naøo.