Vous êtes sur la page 1sur 2

10월의 어느 멋진 날에

One fine day in October


Andante q = 70
««
Rolf Loveland / 한경혜

« à «« « C/G D /F#
à G/F#
à «««œˆ» Ñ«««»œ̂
Arr. NOH DONGHWAN

#3 « Ö «
« à « »
«
ˆ
œ
» à « Ö «
« « « Ö «
« _ »
ˆ
œ
«
» Ö «
« « « « «
Ñ «ˆ« «ˆ ˆ«‰ Jœ» »»» œ» »œ̂«»» »œ ˙«‰̇ Ü œ» «ˆ« ««ˆ ˆ«‰̇ á Jœ» »»» á »»»œ »œ̂«»» Ñ «« Ñ Ñ «ˆ« »»»
G 7 G Em

4 Ó »
œ Ñ «
« Ü «
«
ˆ Ñ œ
J
» »
œ »»» »œ
“ { _ »» » »» » »» l _ Jœ»» »» œ»» Œ l __ »»
================================
& l ‰̇ Ñ »
»» Ñ »»»œ __»˙ Jœ»»» » »»»œ __œ̂»»» l ‰
__ » » » » =
» » » »» l
á _»˙» . á _»». » » _»
Ü »» . á »» _
œ
»» _
Ñ »˙» .
2

» » 3
»
눈을 뜨 기 힘 든 가 을 보 다 높 은 저 하 늘 이 기
두 려 워 져 지 난 밤 꿈 처 럼 사 라 질 - 까

# à «««˙ á#œ««»ˆ Ö «« . Ñœ» Ö «« « « «


« à ««œˆ»« «« «« «« ««
Ö « à » à
Am7 D7/A G C/G

‰ Ñ «
» «
˙
‰ á œ
J
» »
» »
œ
» á »
œ
» Ö »
œ Ñ̇ «
˙ Ñ «
« ˆ
« «
‰̂ »
» «
ˆ
»
œ
» Ö ˙
« «ˆ l
œ
»
& __˙» . Ü Jœ»»» »» œ»» »»» »»»œ l __˙» . »» » »œ á
» »» l _»» »»œ Ö »»œ Ñ »œ »œ̂ Ñ »
œ
J »» »» » »» l _‰ Ü »Jœ» »» œ»» ˆ« =
»
œ » »
œ œ
»
7

================================ _»»» » . »» » »» »»
l _ »
»
Ñ »» » Ñ »» 3 á _»˙» . á _»˙» . » » Œ
» »
분 좋 아 - 휴 일 아 침 이 면 나 를
기 도 해 - 매 일 너 를 보 고 너 의

D7/F# « D /F# « á «
« « à «« á« Ö « ««
« à «
_
»
ˆ
œ
« « « à «
«
ˆ _»
ˆ
«
œ
» «
«
ˆ
œ
» Ö «
« _

« _«
ˆ
« _«
œ
»
ˆ
« á«
« à
# Ö «« »» á »œ Ö «œ»ˆ« « «
à »œ̂«» á »» »» ˆ« Ö Jœ» œ» »» »»œ ‰ Ü »Jœ Ö œ»» œ» œ»ˆ»»» »œ
» ˙
« «
G 7 Em Am D D sus 7 7 4

» Ñ «˙« Ñœ» ‰
2

& __‰̂ »» á »
œ
J » » » » œ
» œ
J
» » »
œ
» »» 2 »œ l _‰̇ Ñ Jœ» »» œ» _ » l _ Ñ »» »» »» »» »» l _ » »» œ
» ‰ » » » » l ˙» . »» » »» » = »» l
12

================================
» » _ » » _ . »
_ ˙
Ü »»» . » á »
»» » » Ü _ œ
»» _
_ Ñ _˙
»
»» »
3
» Ñ »˙»» .
깨 운 전 화 오 늘 은 어 디 서 - 무 얼 할
손 을 잡 고 내 곁 에 있 는 너 - 를 확 인

G/F#
à «« Ö «« à_«««ˆ _à«««ˆ à_««œˆ»« Ü «« « á««ˆ« à«««ˆ à_««ˆ« . Ö «« ««Ö̂ «« á«««ˆ
G(add9) G Am7 D7 G

# ˙«‰ Ö Ñ ˆ« ‰ »
» œ̂
»
«
»
» Ö «
˙« »œ œ» á Ö œ
»
‰ Jœ» » » »
»» œ»«»
œ̂
j
« Ñ «
« Ñ ˆ«
& _ Ñ Jœ»» œ»»» »»»œ œ»»» l __ Jœ»»» »»» œ»»» »»» »»»œ l __‰˙» . Ü Jœ»»» Ñ œ»»» »»» »» l Ñ ˙»» . »» » » l __«‰̇ Ñ Jœ»» Ñ œ»»» œ»» _œ»» =l
17

================================
á _»˙» » Œ Ö »˙»» . Ñ »» » á »˙» » » » Ü __»œ»
» » »
까 창 - 밖 에 앉 은 바 람 한 점 에 도 사 랑

#7
à «« «« Ö « à« Ö « « Ü «« à_ˆ««« àG_««« à_««œ«ˆ» á ««
# «˙‰ Ñ œ» œ»ˆ«»» « « « . « «
ˆ « »œ̂»»
Em F B 7

«‰̇ Ü œ̂«»»» ˙
«
‰ Ö à »
œ ˙
«
‰ ‰̂ »
»
Ñ » Ö #œ» »
œ » »
œ »
œ »
l __ Ñ Jœ»»» »» »»»œ »»» =
2

& __ Jœ»»» »» œ»»» »» »»»œ l __ #_»»œá œ»»» »»» » »œ» l _»˙ . á Jœ»»» »» œ»»» »» »» l _»˙ Jœ»»» »» œ»»» ŒŒ »»œ l
22

================================ »
Ñ_»˙»» . . » » ˙
» .
Ö _»˙»» » Ö» » Ö »»
은 가 득 한 걸 - 널 - 만 난 세

à«««ˆ à_««ˆ« . «« _à««»œˆ« à «« ««ˆ« _á«««ˆ à __««« . á «« Ö «« «« à_«««œˆ»


« á«
« Ö ˆ
œ
j
»
« _ ˙
« Ö _ _ˆ
œ
j
»
«
» _ »
œ
ˆ
« Ö ˆ
« Ö«««»œ̂
Am7 D7 Em Am D7

# Ö «˙« «
»»»œ œ̂»» Ö »
œ » »
»
‰ á Jœ»» »» »» »» »»»œ ‰ Ñ Jœ» Ñ œ»» »œ œ» Ö
Ö »
œ »
œ » » »
œ̂»»» »»»œ »» » »» Ö »»»œ ‰̇ á Jœ»» »» »»»œ »»» »»»œ
» »
‰ Ü Ñ »
œ » » l »» . »
27

================================
& Ñ __˙» . Jœ»»» »» » l ˙»» . l __ »» » »» »» l __˙» . =l
»» » _
»Ñ ˙»» . »» » 3
상 더 는 소 원 없 어 바 램 은 죄 가 될 테 니

1.«« «« «« «« «« 2 «« á_««œ«ˆ» ««
G(add9) G G/D

# «˙‰ . «
˙ « « à « . «
˙ à «
ˆ à «
ˆ » «œˆ»»»
Ñ »
œ Ö Ñ »
œ Ñ «
«
ˆ Öˆ«« ‰̇ Ñ »
œ Ñ »
œ ‰̇ »»»
2.
Ñ »
œ
& __ Ñ Jœ»» œ»»» »» »» »» l __ Ñ Ö »
œ
”{ __ Ñ Jœ»» œ»»» »» »» »» l __ l l Ñ »» . Jœ»»» »» œ»»» »»» =
Ñ »»»œ l
32

================================
»á ˙»» . » á »˙»» . á »˙»» . » »á ˙»» Œ »
까 - 가 끔 까 - 아 아 아 아
#7
Ö _««« à__«««˙»»» Ö « Ö «
« « « á«« « á «« « F
« «
à«œ»ˆ« Ö ««« .
# ‰̂ Ö Jœ» »» Ö »œ »»œ œ» ᫈«‰̇ Ö Jœ» _œ«ˆ»»» œ» »»»«œ̂« œ» à «ˆ«‰ _«˙»»»» à «ˆ« _œ«ˆ»»» »»«œ̂« Ö «˙«
Am D 7 G/B Em B 7

à œ»
2

» ‰ » » Ü » ‰̇ Ö
& _. » » » »
» » »
» l »» . » » » »
» » » l _»˙ . »»» »» »» »» »» l _ »»» »»» » »» »» l _ #_J»œ »»œ »» »»» œ»» l _»˙ .á »Jœ»» »» œ»»» »»» =
» Ñ œ
J » Ñ »
œ »
œ Ñ »
œ Ñ œ
J » »
œ » »
œ ‰ á Ö #œ
» » »
œ œ»» l
37

================================ » »
_»˙» » Ü »» _
_
Ñ »» ˙
» . Ö _

» . »
» » » Ö »
»
» »»
아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아

« à «« « «« à_««ˆ« á««ˆ Ö«« Ö« D« Ü«« « « à «« Ö«« Ö« « Em «« à_«««ˆœ»» ««


«« Œ Ö «
ˆ
« _»
ˆ
«
œ
» «
»
ˆ
«
œ Ö_ ˆ
« _ _ « _ «
ˆ «
«
ˆ « à _
»
ˆ
œ
« « Ö «
ˆ
« _ «
ˆ _ «
ˆ «
«
ˆ à « Ö « œ«ˆ»»»
G Am 7 G

# ˙«‰ Ö œ»» à _ _»
» _ »
» _ Ü »
œ
J _»
˙ _ _ _ _ ˆ
« Ö œ
J _
»
»
» »
œ _
»
ˆ
œ
«
»
» »
œ
_ _ _ _ «
_
ˆ _ _ »
» _
‰̇ Ñ » » ‰ » » »
‰̇ » »» » »» ‰˙» . Jœ»Ñ ˙» Ñ » » œ»
& _»˙ .á Jœ»»» œ»»» »» œ»»» œ»»» l á »»» . Jœ»»» »»» »»»œ »»» œ»»» l _. » » l Ñ »» . »» l Ñ_œ̂»œ»»» »»»œ »»» œ»»» »»» =
43

================================ l á »» »» »» »» l
Ö »» Ñ _ ˙
»
» » _
_
Ñ »˙» .
5 3 » 5 3
»
- 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아

Ü__«««ˆ à___««œ«ˆ»»» __»»««œ«ˆ «_Ö«« . « « « à « «


à««ˆ _«« à_«œˆ»« Ü «œ»ˆ«« « à_««« . «« Ö««
Am D 7 G (add9) G Am 7 D 7

Ü à à «
«
˙ Ö «
«
ˆ _ « á«
« à«
«
ˆ Ö »
Ö »»œ »»j
«œ̂ œ»ˆ«»
# ‰ Jœ»» »»» »»œ »»» »»œ ‰̇ á Öœ» œ»»» œ» ‰ Ö Ñ »œ œ» ‰̂ »»
» »»» Ö«˙« Ñ œ»» ˆ«œ»» ‰̂ á »
œ
J
» » » »
œ
J » » »
œ »
œ
l ˙»» . »» » » » »» l _ ÑJœ»» »» »» »» l _ Jœ»»» »» »»»œ »» »»»œ l __‰˙ .Ü Jœ»» œ»»» »» » lÑ »˙» . » »» » » =l
49

================================
& __˙ .
Ñ »»» »Ö á_»˙»» » Œ Ö_»˙»» . Ñ »»» » »

아 아 아 아 아 살 아 가 는 이 유 꿈 을 꾸 는 이

G/F# F#7
« « à «« «« « Ö « « « Ü «« à_«««ˆ à_«««ˆ à_««œ«ˆ» Ü««
G Em B7 G

# Ñ ««˙ Ñ Ñ á«
«ˆ« ˆ« ˙«‰ Ñ œ»ˆ«»» «
˙«‰ à
Ü «œ̂«»»»
2
Ö «
˙«‰ . Ö à œ»» «
˙«‰ Ö ˆ« »» «»œ̂»»
« »
œ ‰ »
»
œ l __ »» » »» »» »» l __ #_œJ» á œ»»» »»» » »œ» l Ö _»˙ . Jœ»»» »» œ»»» » »» l Ö _»˙ Jœ»»» »» œ»»» ŒŒ l __ »» » »» »»» =
Ñ œ
J
» » »
œ » »
œ Ö #œ» á »
œ » »
œ á »
œ œ
J
» » »
œ œ»» l
55

================================
& __‰ Ñ Jœ»» »»» œ»» __œ»» »
á »˙»» » » Ü _œ»» _
»Ñ ˙»» . _˙»» . » » »» »» Ö »˙»» .
» »Ö
유 모 두 가 너 라 는 걸 - 네 가 있 는 세

« « «« ÖAm «« . «« «
á « à«
« à «
« . Ö «
« à «
« à «
˙
« Ö «
_
«
ˆ Ö_ «
ˆ
«
ˆ Ü _
_ ˆ
«
« . 3 Ö_
»«
j
ˆ
ˆ
«
œ Ö «
_
ˆ
« Ö_«««ˆ Öá __««ˆ«œˆ» Ö_«««ˆœ»ˆ
Am7 D 7 Em D 7

«
# Ö «˙« «
« «
ˆ _ ˆ
« Ö »
«
ˆ
œ
j _ œ
»
ˆ
«
» _ á
á Jœ»» œ»»» »»» »»» á »»œ ‰ Ñ Jœ Ñœ»» œ» œ _
«
ˆ á_ _ _
»
œ
» á _
» á _
ˆ
œ
»
«
» Ü « «
» Ü á
Jœ»»» » » »» Ü »»»œ ‰̂ Ö Jœ»» »» »»»œ «»» Ö œ»»
Ñ œ
»
» »
œ̂
» ‰ ‰̂
4 3

»
œ
& Ñ __‰˙ . Ü Jœ»» »» »» » l Ñ ˙»» . » »
» l _ »» » »» »» » » » =
» l
61

================================ l _ . l »
˙
» .
»»» » » __»˙ . _»˙» »
Ñ »» »
상 살 아 가 는 동 안 더 좋 은 것 은 없 을 꺼

à «« «« Ö ««« à «««
ˆ à__««˙«« à««««ˆ _à«««ˆ ««« à_«««ˆ Ö «« à ««
G(add9) Am D7 G(add9)

# ˙«‰ . «
˙ _ ˆ
« _«
«
«ˆ« á «ˆ Ö «
˙«˙« _ « « Ö ˆ
«
á ˆ« á ««ˆ Ü «ˆ« á «ˆ« Ö ««ˆ«« «
ˆ Ñ˙«««˙«˙ ...
Ñ »
œ Ñ œ»» Ö œ»» Ñ œ»» Ö Ö Ö
l Ñ __«˙« .
66

& __ Ñ Jœ»» »» » » » l __
================================ l __˙ . l Ñ ˙»» . =”
»á ˙»» . » »˙»» . Ñ »»» » á »˙»» .
야 - 시 월 의 어 느 멋 진 날 에