Vous êtes sur la page 1sur 4

10 EASY ARIANNA

JAZZ LICKS POWELL


by Arianna Powell
10 Easy Licks Transcription: Jan Jakut

1. Embellishing the tonic chord (I) with 3s and 6s

C
œ œ œ ˙.
4 œ œœ œœ œ œ ˙.
V 4 œœ ¿¿ œœ œ œœ

.
.
sl. H sl. sl.

¿¿
8 10 12 12
5 5 6 8
5 4 5 5 7 9 10 12 12
5 5

2. Jazz-inspired lick (chromaticism!) for the ii-chord

D -7

œ bœ œ
11 9 6

œ œ œ bœ œ œ ‰ œœ ˙˙
V œ œœ ˙˙
chromatic passing tones

8 7 6 5
7 6 5 4 ‰ 5
5
5
5
7 5 3 3
5 5

3. Arpeggio lick and voicing for the iii-chord

E - ¨6
œ œ œ
V œ œ œ œ œ www
w

H sl.
7
8 10 8
4 7 9 7
5 10
7 7

PickUp Music
2

4. Using F and G triads to outline the IV-chord with all its extensions

F ²© 11
œ œ œ œ œ œ
#11 9 13 #11

œ œ œ œ ww
V œ œ œ œ œ œ ww
F G F G

sl. sl. sl.


8 7 5 3 0
10 8 6 3 1
10 7 5 4 2
10 9 7 5 3

5. Blues for the V-chord

G7
j œœ j œœ œœ œ œ œ œ
œ j
œ œ
J ˙˙
œ
V
œ
œ œ bœ
J
3

j 1/2 j
3
j j j
P sl.
3 3 3
5 6 6 5 5 3 3 8
5 5 8 7 5 4
5 7 5

6. Aeolian Lick (Vi)

A - 11
œ œ œ œ œ
œœ œ œ œ œ œ
V œ œ œ
œ
sl. sl. sl.
3 5 8 7
3 5 6 8
5 7 5 4
5 5
5
5

7. Half-diminished chord inversions (Vii)

œœ œ œœ œ œœ
B ±7
œœ œœ
V Œ

Œ
10 12 13 12
10 12 12
10 12 12
9 12
3

8. Altered lick

œ
G 7½ C -7
b œ œ œ œ ww
Vbb œ œ nœ w
w

6 4 3
4 6 4
3 4 3
6 5
3

9. Funk with chord substitutions: Eº as C7b9 voicing

E °7
G -7
œœ. ¿¿ œ b œj œ œ ¿ œ œ ¿ œœ œœœ C 7 ¨9
b œœ œœ ¿ œœ œœ ¿ ¿ œ
3 3

V b .. œ ¿ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ ¿ bœ ¿
œ œ œ.
P.M.
S S S
j
3 3 3 3

. ¿¿ ¿¿ .
P P H sl. P H
3 3 8

. ¿ ¿ ¿ .
3 3 6 10 8 6 5 8 8

.
3 3 6 5 3 6 6 3 3 9 9
5 3 3 8 8 5 5 10
3 5 5 3 1 3 7 4
3 3 3 0

10. Augmented lick

G7+
b œ nœ n œœœ ˙˙ ..
œ bœ nœ
3

Vbb œ
3

œ
3

œ œ œ œ bœ ˙.
3
œ
3 3 3 3

..
8
9
6
7
4
5
2
3
4
4
3
4
4
3
.
10 8 6 4
3