Vous êtes sur la page 1sur 145

www.kumarikrishna.blogspot.

com

த பம ந . ப ரததச ரத ய ன ந வல

ஆதம வ ன ர கஙகள

மனனரர

இத ஒர க நதய சக பத ந வல; ஆன ல ஒனறலல இரணட சக பதஙகர$ நஙகள இநத


ந வலல சநத கக றரகள. ஒர தரலமரறய ன ததசபகதரகள அரனவரதம இநத ந வலன
கத ப தத ரஙக$ க வரக ற ரகள. உபபச சதத ய கக ரகதத லரநத தநறற வரர உள$
ந ரலரமக$ னத/ இநதக கரத ப யக றத; வ$ரக றத, ந ரறக றத.

ததச சதநத ர வரல றம தப ர ட/ஙகளம, ப னனண ய க அரமய உரவ ககபபட/


இககரதரய ஒர ததசய சமகதத ன பத ய வரகச ச தத ர ந வல க ந ன கரதக தறன. அத
எநத அ$வ றகச ச ய ன கரதத எனபரதப படகக றவரகள த ன மடவ சசயய தவணடம.
ஏசனன ல, இத ஒர சதத ய கக ரக ய ன கரத. அப பப ர யஙகர$ வறபறதத எத ரப ரகக
வ ரமபவ லரல.

சதநத ரமர/நத ஒவசவ ர மணண ன சபடசமம அநத சதநத ரதரத அர/யப


தப ர டயவரகர$ உரம கக சக ணட சபறற சபடசம த ன எனபரத மறநத வ /ல க த.
சதநத ரப தப ர ட/தத ன தப த இலல த இயககஙகள, சதநத ரதம தவண/ சமனற
இயககஙகள எலல ம க/ இனற நமத சதநத ரதத ன பயரன அநபவ கக னறன. அனற
சதநத ரதத றக கப தப ர டயவரகள ய தர , அவரகள ம தத மணணடய தல மகக , எனதற
உரம க வ ட/ ரகள. ஆன ல, சதநத ரம இனனம இரகக றத.

த ய கமம, ததச பகத யம சர ச இநத யன ன வ ரதம க ம ற ய சதநத ர தவளவ த தய ல


கலநத, அதன ப ன அரதயடதத பதவ க$ ன பரபரபப ன க லதத ல தன தய வ லக வ ழநத
ஒர ததசபகத ன கரத இத. ஒர சதத ய கக ரக யகதத ந வல எனதற இரத வகததக
சக ணட எழத ய ரகக தறன.

மக தம வ ன கரரலயம, இநத ய சதநத ரப தப ன சஙகந ததரதயம இநத ந வலலம


தகடக றரகள. ஒர மகதத ன தரலமரறய ன மஙக ய மடரவயம, மறசற ர பரபரபப ன
தரலமரறய ன ஆரமபதரதயம இககரத ந கழசச க$ கப சபறற ரகக றத; இநதக கரத
ந/நத க லதத உணரமத ததசபகதரகள ச லர இனனம நமம ர/தய இரகக னறனர. இத ல
வரம கறபரனக கத ப தத ரஙகர$ அற யவம, உணரவம அநத உணரமத ததச பகதரகள
த ன நமகக உரரகல.

உலகற ய ஊரற ய ந டடககத த ய கம சசயத ஒரவரம, உலகற ய மல, ஊரற ய மல,


அநதரஙகம க அவரகக கத த ய கம சசயத ஒரதத யம, அவரகளர/ய ஆதமர கஙகளம
இநத ந வல மழவதம சரத சததம க ஒலகக னறன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இநத ய வ ல 'க நத யகம' ப றநத ஒர நற ணடகள ந ரறயம நலல தவர$ய ல இநத


ந வல சவ$ வரக றத. இத ஒர க நத யகததக கரத. ஆன ல க நத சக பதம ந ரறயம
தப த சவ$ வரக றத. 'சதத ய கக ரகம' எனற பதமம சப ரளம தவததகக
இரணய னரவ. அநதத ததசய மக வ ரதம ந கழநத க லதத ல ந கழம கரத இத. இதறகள$
சபரரமகள என இரத எழத யவன கரத கணகக டவனவறறள அததவ மதனரமய னத;
மகக யம னத.

உ/மரப வ /ப பலனகள உயரநதரவ; பலனகர$ வ / மனம உயரநதத. உ/மப,


பலனகள, மனம எலலவறரறயம வ / ஆதம ம க உயரநதத; ம கப ப சததம னத - எனக றத
பரEய தவதவ கக யம.

உ/மப தல , மனதத தல , பலனக$ தல மடடதம வ E மல அவறற ல ந னற,


அவறற லம தமமபடட ஆதம வ ன ல வ ழநத ஒரதத ய ன த ய கதத ன லம, சதநத ரப தப ர
எனற பவ தத ரம ன தந னப ன லம, மழரமயர/நத ஒரவ ன இநதக கரதய ல நஙகள
இதவரர தகடடர த ஆதம வ ன இன ய பணபகள ஒலகக னறன.

இநந வலன இரண/ வத பத பரபத தம ழப பததக லயதத ர சவ$ ய டக ற ரகள. தம ழப


பததக லய உ ரமய $ர த ர. கண. மதரதய அவரகளம, தக ரவ பக சசன/ர ட.வ . எஸ.
மண அவரகளம, 'எழதத' ஆச யர ச .ச.சசலலபப அவரகளம இநந வரல எழதம தப த
ச ல அ ய கற பபகர$ அ$ தத உதவ ய ரகக ற ரகள. அவரகளககம, 'வ சகர வட/த'
த ரககம, இரத எழதம தப த உ/ன ரநத படதத ரச தத உதவ ய சதக தரர ஆர.
ப லசபரமண யததககம, இரத சவ$ ய டம தப த நனற கறக க/ரமப படடரகக தறன.
ந டடன இனரறய சபடசததகக உரம க ந றகம தநறரறய த ய க கள அரனவ ன
த ரவடகளககம, ததசபகதரக$ ன ந ரனவகளககம அஞசலய க இந ந வரலச
சமரபப கக தறன.

ந . பரததச ரத
"தபம", சசனரன - 2
27.7.70
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஆதம வ ன ர கஙகள

ச/லப ண/ ல க ர/தத கர/ச த தநத ரயயம தசரதத ப னபம க/ப


பத ரனநத வ களகக இ/ம மதம ரநதத. சவ$ யரகளகக ன '/ க - எடஷன' இறஙக , 'ஸட
எடஷ'னகக ம ஷ ன தய ர ய ரபபத க ஃதப ர தமன ந யடவம எசச கரக சக டதத ய றற,
ரநட பதப ரட/ர ந ர யணச ம கர/ச த தநத ரயச சசயத ய கக க சக டததவ டட,
இரணட தமரLகர$ இரணததப படகரகய கக க சக ணட உறஙகத சத /ஙக ய ரநத ர.
ஹ ல கடக ரம ஒர மண அடததத. அவவ$வ சப ய ஹ லல ந சபததரத ம ரடடவத தப ல
ஒறரற மண தய ரசய ன ந த அரலகள ச ல வ ந டகளககத தரததவத தப னற சEனற
சக ணடரநதன. ந யடவ ன கரரலக தகடடத தரல ந ம ரநததன.

"ஸட எடஷன தபஜ கத$ ஸ பணண ம ஷ னல ஏததல ம ? கர/ச த தநத ககக கE தல


இரககற எ/தரதக க லய தவ வடடபப/தறன."

ந ன ந யடவகக மறசம E கறவதறகள எத ரப ர த வ தம க ச/லப ண/ர சறத


சத /ஙக யத. ஃதப ரதமன மகதரதச ச$ பபரதக கவன ததக சக ணத/ ச/ல ப ண/ரர
தந கக வ ரரநததன. தஙகத சத /ஙக வ ட/ ரநட பதப ரட/ ன உதவ ரய இன ந ன
எத ரப ரககமடய த. ஸட எடஷன ம ஷ ன ல ஏற தவணடய அவச யம ரநட எடட/ரகக
இலரலசயனற லம, பதத ரகத சத E ரலப சப றததவரர பதவ ய ன சக$ரவதரத வ /த
சத E லன ந ணயம சப சதனற ந ரனகக றவன ந ன. மனற ந ம ஷம சற வ டட
ச/லப ண/ர ஓயநதத. அலம ன யம ஸதகரல எடததத த ர$க க E தததப த ப த
ப ய த ந ரலய ல ரககள நடஙக ன. மதல வ ய தலதய சசயத ரய ப நத சக ணட வ /
மடநதத எனற லம, ச ற த தநரம ஒனறதம சசயவதறக ஒ/வ லரல.

"ப ரபல ததசபகதரம, அறபதததழ வயத ந ரறநதவரம, க நதயக கலவ ந பணரம,


த ய க யம ன, சரதவ தயத தரலவர க நத ர மன மதரரயரதக இனற மனன ரவ ல தமத
சதத ய தசவ க ர ம ஆச ரமதத ல ம ரர/பப ன ல க லம ன ர. இறத ச ச/ஙககள, ந ர$
ம ரல நர/ சபறல சமனற சத க றத."

- என கணக$ ல நர சநக ழநதத. இரபத வர/ஙகளகக மன க நத யடகள சடடக


சக லலபபட/ சசயத கக எடடக க லமம ந ரறயமபட ஒர தரலபப எழத ய தப த ந ன
இபபடக கணணர ச நத ய ரகக தறன. பதத ரகத தரறய ல ந ன சமப த ககவம,
பகEர/யவம, வ Eவம, தசம ககவம, சநதரபபஙகள இரநதத தப லக கணணர வ /வம,
சபரம தபப/வம க/ சநதரபபஙகள இரநதன. பல ஆணடகள ப டபடட ப ஸம ரக
சLரமன ரய ஐகக யப படதத யத தப ல இநத ய வ ன ஐநநறறறபதத ஐநத
சமஸத னஙகர$த தமத த / சகத ய ல ஒனறபடதத ய சரத ர பத/லன மரணம, Lவகரல ல
எனற தர L க கனவ அE நத சசயத , ல ல பகத ன வர மரணம, இவறரற
சவ$ ய டரகய ல எலல ம ந ன ஒர ததசபகத யள$ இநத யப பதத ரகய $ன எனற
மரறய ல இதயம தடதத சநக ழநத ரகக தறன. நவ இநத ய ரவ உரவ கக ய சப யவரகள
ஒவசவ ரவர கப தப யக சக ணத/ இரபபரதப ப ரதத அககரறதய ட பயபபடக றவன
ந ன. த ய கமம, சபரநதனரமயம ததசபகத யம, தரமம, சதயவநமப கரகயம ந ரறநத ஒர
www.kumarikrishna.blogspot.com

சக பதம சமலல சமலல மரறவரதயம, பதவ யம ததரதலம கடச பபசலகளம


கலவரஙகளம ன ஒர க லம எத தர சத வரதயம ந ளதத றம ப ரததப ப ரதத
தவதரனயர/நத சக ணடரநதவனககக க நத ர மன ன மரணச சசயத இனசன ர
தப டய ய ரநதத.

பதவ கர$யம சயநலஙகர$யம தசசம க மத தத கர/ச ப சப ய மன தனம இனற ப ரத


ந டடலரநத மரறநத வ ட/ ன! ஒர வ ரதத றக மனபத ன ததச நலன ல அககரற
சக ணட க நத ர மன சதத ய தசவ ச ரமதத லரநத அனபப ய ரநத இரணட அற கரககர$
சவ$ ய டடரநததன; அத ல ஓர அற கரக பர/பலததகக எத தர சதத யகக ரகதத லம,
அக மரசய லம சவனற சசகதக ஸதல வ கக ய ரவப பறற யத. 'சசக ந டடல க நதயம
சவலக றத' - எனற தரலபப ல க நத ர மன அனபப ய ரநத அநத அற கரகய ல,
'ஆகக ரம ததவரகளககத தத லவ ; ஆகக ரம ககபபட/வரகளகக ம சபரம சவறற இத' -
எனற கற பப டடரநத ர. மறசற ர அற கரக ந ட மழவதம தய கப பரவ க
சக ணடரககம ம ணவர அரமத ய னரமரயப பறற யத. ந ட தப க ற ந ரல பறற இநத
இரண/ வத அற கரகய ல மகவம கவரல சத வ தத ரநத ர க நத ர மன.

அநத உரககம ன அற கரகக$ லரநத சபறற ஆறதரல இனற நள$ ரவ ல இநத


தவர$ய ல இEகக தறன ந ன. ந யடவ ன கரல எனரன வ ரடடக றத.

"எனனஙக... ந யஸ எத ன சசம உணடஙக$ ?"

"உணட! அவச யம ஸட எடஷனலய வத வநத கணம, க நத ர மன தப ய ட/ ர. கர/ச த


தநத ய தல மத ய ரகக ற இ/தத லய வத தப ட/ கணம..."

ந யடவ ன மகதத லம ஒர கலககம ந Eலட/த.

"இபபதவ மண ஒணணரரய சச! ம தன ஆபதரட/ரம வடடககப தப ய ட/ தன?"

"பரவ ய லரல! இநதப பததப பத ரனஞச வ ரய ந தன அடசசக சக டதத / மடயம


ந யட...."

"தச! தச! ந தன அடசசகக தறஙக. நஙக ச ரமபப/ தவண ம. எழத க கடஙக. ததசததகக க
எவவ$தவ சசஞசவரகக ந ம இதக/ச சசயய டட... அபபறம இநத ந டடதல ந ம
சப றநதத மக றத தல அரதததம ய லரல!.. கர/ச ப சப ய மனசனம தப ய ட/ ன..."

ந யடவ ன பத ல எனககத த ரபத அ$ ததத. மனம பதற - ரக பதற சசயத ரய எழத


உடக ரநததன. சச நதத தநரதய ன மரணதத னதப தக/ ந ன இவவ$வ
தவதரனபபட/த லரல. ய ர ல இநத ந ரலகக வநதததன அநதப சபரநதனரமய $ ன
மரணச சசயத ரய எழதம தப த ந ன எததரகய உணரவகர$ அர/நத ரபதபசனனபரத
வ வ கக தவணடயத லரல. தப ன ம தம மதரரககப தப ய ரநத தப த ஓர இரணட மண
தநரம ஆச ரமம இரநத க ர மததககப தப ய, அவதர ட தபச க சக ணடரநததன.

"ந ஙகச$லல ம அரமப டபடடப ப ரதம த வ ன மகதத ல பனனற ஆணடக$ க


மரறநத ரநத பனனரகரய மணடம வரவரEததத ம. இநத இரபததத ர ணடக$ ல அநதப
www.kumarikrishna.blogspot.com

பனனரக மணடம படபபடய க மரறநத சக ணட வரக றத. ர LV! மறபடயம அவள


மகதத ல பனனரகரயப ப ரகக மல ந ன ச க வ ரமபவ லரல. எனகக வயத க வ ட/த.
நஙகச$லல ம பகழநத எழதமபட ததசததகக எவவ$தவ சசயத சச. ஆன லம மறபட
ந ன கவரலபப/ எததரனதய க ரணஙகள இரகக னறன. ந ஙகள தப ர டய க லதத ல
இநத ததசதத ல ததசம வ டதரல சபற தவணடசமனற ஒதர இயககமம, ஒதர தரலரமயம
த ம இரநதன. இனதற ஒவதவ ர ம ந லதத லம ஒனபத வரக இயககம; ஒனபத வரகத
தரலரம எலல ம வநதவ ட/ன. ஆய ரம க ரணஙகளகக கப பத ன ய ரம கடச கள
தப ர டம தப த ததசம எனக ற சகத எவவ$வ பலவனம க வ டக றத ப ரதத ய ?"

"நஙகள இரணயறற ஒர சக பததரதப ப ரததரகள. இனசன னரறயம இபதப த


ப ரகக றரகள..."

"கவரலதய ட ப ரகக தறன எனற சச ல."

*****

- கர/ச ய க ந ன அவரரச சநத தத ந ரனபரப மறபட எணண யதப த இபபடப


சபரமசதச ட அநத எணணம மடக றத.

ந யட சசயத ரய வ ஙக க சக ணட தப ன ப ன ம தன ம ஷ ன இயஙகம சபதம


வரக றத. ரநட பதப ரட/ ன கறடர/ ஒலரய அநத ம ஷ ன இயஙகம ஓரச
உள$/கக க சக ணட வ ழஙக வ டக றத. இனற ஸட எடஷன மகக ல மண தநரம
த மதம க ம ஷ ன ல ஏறம. ச/லவ வ ன சவ$ தய வநத ந றக றத. ஹ ரன சத /ரநத
ஒலகக, அரதயடதத ர/மகபபர உளத$ வநத ப ரசல சசகன ல இரரவத தகடக றத.
ந ன எனனர/ய லவ சலட/ரர எழத க சக ணடரகக தறன. மதரரககப தப க தவணடம.
ம சபரம ததச பகத ன இறத ச/ஙகக$ ல கலநத சக ள$ தவணடம. பதத ரக ஆச யன
எனற மரறரயவ / இத ல என சச நதகக/ரம சப த ய ரநதத. ம கவம சநரஙக ய
ஆதமபநத ஒரவ ன மரணததககப தப வததப ல, ந ன இதறகப தப க
தவணடயவன ய ரநததன. பல வர/ஙக$ க என வ ழகரககக அவர கரவ கவம,
நணபர கவம இரநத ரகக ற ர. வககலககப படததவ டட, ர Lதக ப ல ப .ஏ., ப . எல., எனற
தப ரட ம டடக சக ணட தக ரடடக$ ன படக$ ல ந ன ஏற இறஙக க சக ணடரகக மல,
"உனககப பதத ரகத தரறத ன சப ரததம ய ரககம. அதன மலம கத ததசததககம,
சப த வ ழகரகககம ந எவவ$தவ நலலத சசயயல ம" எனற எனகக அற வரர கற ,
எனரன இநதத தரறகக அனபப ரவததவதர க நத ர மன த ன. கடமப வ ஷயதத லம ச ,
சப த வ ஷயஙக$ லம ச , தந தல கடத மலதம ந ன அவரரக தகடக மல எநத மடவம
சசயதத லரல. எநதக க யதத லம இறஙக யத லரல.

அபபட ஒர வE க டட இன தமல எனகக இலரல எனபரத மனம ஒபப அஙகக ததக


சக ளவத தவதரனய கத த ன இரநதத. மன தன ல ல பதரத சலபம க அஙகக தத
ஒபபக சக ள$ மடவத தப ல இEபரப அததரன சலபம க அஙகக தத ஒபபக
சக ணடவ / மடவத லரலதய. க ல நறற ணடக க லததகக தமல க எனகக இரநத ஒர
மதக நநதம ன தரண தப யவ ட/த. எனகக மடடம லரல, ததசததககம த ன. கரரவயம,
சதயவதரதயம ததடக கணடப டகக றவரர சர ச இநத யன ன வ ழகரக ந ரறவத லரல
www.kumarikrishna.blogspot.com

எனற நமபக றவன ந ன. பனனற யகஙக$ க இநத ய வ ழகரக வE க டடவதறக கத தகத


வ யநத ஒரவரரத ததடகசக ணடத ன இரநத ரகக றத. தன மன தன க இநத யனககம ச ,
சமகததககம ச , இத சப ரநதக றத. ஒர சமயதத ல பததர க ர/தத ர; அபபறம
கர/ச ய க மக தம க நத , எனககக க நத ர மன - எலதல ரம இபபடதத ன
க ர/தத ரகக ற ரகள. க நத ரயக கரவ கக சக ணட ந னம, இநதத தரலமரறய னரம
வ ழநத ரகக தற ம. இநத ய வ ழகரகதய ட கஙரக நத ரயயம, இமயமரலரயயம தப ல
கரவம - கர பரமபரரத தததவமம, எவவ$வ அEக கப ப ரணநத ரகக னறன
எனசறணண ய தப த சமயச லததத எனகக.

ந னற ய, சசனற நறற ணட இநத யன ஆனம ரவப சப த க மத தத வ ழநத ன. இநத


நறற ணட இநத யன மனதரதப சப த க மத தத வ ழக ற ன. ஆனம ரவப சப த க
மத தத வ ழநத க லதத றகம மனதரதப சப த க மத தத வ ழம க லதத றகம நடதவ
எவவ$தவ தரம நமககத சத ய மதல இரகக றத. இநத இரணட சக பதஙக$ ன
எலரலகர$யம ப ரததவர க நத ர மன. கஙரகய ன உறபதத ரயயம, சஙகமதரதயம
ப ரபபததப ல, இரணட இநத ய சமகஙகர$யம அவர ப ரதத ரகக ற ர. இரணயறற
த ய கமம சதத ய கக ரகமம, வ ரதஙக$ ய ரநத க லதத லம இநத ய வ ல அவர
வ ழநத ரகக ற ர. த ரவததலம, கலவரம சசயதலம, ப டவ தஙக$ க வ ட/ க லதத
இநத ய வ லம அவர வ ழநத ரகக ற ர. சர ச இநத யன ஆனம ரவ மத தத வ ழநத
க லதத ன மஙகலம ன மடவம அவர கணக$ ல சதனபடடரகக றத. ஆரசகளம அரவ
வ ர$யம மனமம க வ Eத சத /ஙக வ ட/ க லமம அவர கணக$ ல சதனபடடரகக றத.
ஒர பதத ரகய $ன எனற மரறய ல இபபட இரணட சக பதஙக$ ன எலரலகர$ப
ப ரததவரர உலகததகக வரல ற க எழத கக ட/ தவணடசமனற ஆரச எனகக உணட.
ஆன ல, அநத ஆரச இனறவரர ந ரறதவறவ லரல.

ஏழ வர/ஙகளகக மனப சசனரனய ல ர L L ஹ லல ரவததப சப யவர


க நத ர மனர/ய அறபத ணட ந ரறவ வ E ரவக சக ண/ டயதப த, மதல மதல க
அவரர/ய வ ழகரக வரல றரற எழத ப பததகம க சவ$ ய / தவணடசமனற என
ஆரசரய ந ன அவ /ம சவ$ ய டத/ன. ச ததக சக ணத/ அரத ஒபபக சக ணட
இரசவ தர மறததவ ட/ ர அவர.

"என தமலள$ ப யம உனகக இநத ஆரசரய உண/ கக ய ரகக றத, ர LV! ஒர


மன தன உய தர ட இரகக ற வரர அவனர/ய வ ழகரக வரல ற பரதத ய க
வ டவத லரல. உய தர ட இரபபவரகளர/ய வ ழகரக வரல றக$ ல சப யயம,
ம ரகபபடததலம, பரனவகளதம அத கம க வரமடயம. ஒவசவ ர ந ளம ந ன ர/
எழதக தறன. ஆன ல, அரதயம என மனதத ரபத கக கதத ன எழதக தறன. ந ன
உய தர டரகக ற வரர என வ ழகரக வரல றரற எழதக க/ த எனபதறக இபதப த ந ன
உனன /ம சச லவரதத தவ ரவம தவற க ரணஙகள உணட, நயம ததசமம எனனர/ய
த ய கஙகளகக நனற சசலததவத தப ல மறககமடய த ச ல த ய கஙகளகக க சவ$ தய
கறமடய மல ந ன இதயதத ல அநதரஙகம க நனற சசலதத தவணடயவரகளம
இரகக ற ரகள. மனதத ன ல எனகக நனற சசலததம பலல ய ரம அனபரக$ /ம ரநத ந ன
அரத ஏறற இர/வ / மல என ஆனம வ ன ல ய ரகதக நனற சசலதத
தவணடய ரகக றத. இநத அறபத வயத வரர கடமபம பநதப சம எதவதம இனற க கE தத
வ ட/ எனரன நஙகச$லல ம ததசபகத சநந ய ச எனற பகழக றரகள. எனரன எனனர/ய
சப னன ன வ லபதத ல சநந ய ச ய கக யவள ப ரதததவ மடடமலல; இனசன ரதத யம
www.kumarikrishna.blogspot.com

இரநத ரகக ற ள. இதறகதமல எனன ல இபதப த எதவதம சச லல மடய ததறக க


எனரன மனன ததவ ட ர LV. இநத ப ரத ததசதத ல கஙரகயம இமயமரலயம உள$வரர
ந னம ச ரஞச வ ய க இரநத ப ரககதவணடசமனற எனககப தபர ரச உணட. ஆன ல
அத மடய த. ஒரந ள ந னம தப கதவணடய ரககம. அபபட இநதத ததசதரதக
க ணபதறக எனரனவ / அத கம ன ப தத யரத உள$ மக தம தவ தப யச
தசரநதவ ட/ ர. ந ன எமம தத ரம? ஒர ந வலன கத ந யகரன வ /ச சவ ரஸயம க ந ன
வ ழநத ரகக தறன. ஆனம வ ன ல வ ழநத ரகக தறன; அதத ன சர மப மகக யம.
ஆனமவ ன ல வ ழநத தரலமரறய ன கர/ச க சக ழநத ந ன. எபதப த வத ந ன
தப னப ன என ர/ கர$த ததட எடதத வ ழகரக வரல ற எழதம உ ரமரய உனகக
ந சசயம கத தரக தறன. இபதப த எனரன வ டடவ ட."

அபதப த அதறகதமல அவரர வறபறதத எனகக வ ரபபம லரல, வ டடவ டத/ன.


அதறகதமல இரணச/ ர மரற அவரரப ப ரகக ஆச ரமததககப தப ய ரநத தப தம
இரதக தகடடப பரEய பத ரலதய எனன ல அவ /ம ரநத சபற மடநதத. ஆய னம,
அவரர/ய வ ழகரக வரல றரற எனற வத எழதம உ ரம எனகக
அ$ ககபபடடரகக றத எனற சபரரமய தலதய ந ன த ரபத அர/நத ரநததன.

இபதப த அநத வரல றரற எழத த த ரபத அர/ய தவணடய சநதரபபமம வநதவ ட/த.
அவரர/ய மரணதரதத த ஙக க சக ள$ மடய த தவதரனதய ட இநத ஒர த ரபத யம
இரநதத. உ/தன மதரரககப பறபப/ ஏறப ட சசயய தவணடம. இநத தநரதத றக தமல
இரய லகள ஏதம இலரல. வ டநததம பகல எகஸப ரச ல தப கல சமனற ல அத மதரரககப
தப யச தசரமதப தத இரவ பதத மண ஆக வ டம. சப யவரர/ய இறத ச ச/ஙக ல கலநத
சக ள$ மடய த. க ரல வ ம னதத ல மதரர தப ய, அஙக ரநத ய ர வத நணபரக$ /ம
க ர தகடடப தப கல ம , அலலத ம மபலம தப ய வடடலரநத சச நதக க தலதய
அத க ரல ந ல மண ககக க $மப வ /ல ம எனற தய ச ததக சக ணடரநததன.

ஃதப ரதமன ஸட எடசன மதல ப ரத ரய தமரLய ல சக ணட வநத பரபப ன ன. ஒர


ப ரரவ ப ரததவ டட, ஏரலயனஸ கமசபன கக ஃதப ன சசயயத சத /ஙக , அத சத /ரநத
'எஙதகஜட' ஆகதவ இரககதவ, 'எத ரதத றதப ல இரகக ற இ/ததகக தந ல த ன
தப தவ தம' எனற பறபபடத/ன.

மண மனற. மவணடதர ட சவற சசசனற ரநதத. சக ததவ லச வடககப தப கம,


அலலத அஙக ரநத வரம இரணச/ ர கடர/ வணடகள க/ம/ சவனற சபததத/ன
நகரநத சக ணடரநதன. கவரனசமணட எஸத/ட மரஙக$ ல க கஙகள கரரயத சத /ஙக
வ ட/ன. க Eககப பககம ரநத க/றக றற ச லசலனற மகதத ல வநத தம த யத.

"மதரரய ல ய தர மகக யம னவஙக... சசததப தப ய ட/ ஙக$ ம. ஃபயசனரலகக


அட/ணட பணண மநத களம, ப ரமகரகளம இபபதவ ஏகபபட/ சவய டடங லஸட.
ச/லல ரநட ப த$னல தவற சரணட யன யன ச/பட ம ன ஸ/ரஸ, ந ல எம. ப எலல ம
வர ஙக, ம ரன ங மதரர ப த$னல அவஙகளகக பரய ட ஸட அதரஞஜ பணணனம.
இஙதகதய சவய டடங லஸடதல பததபதபர இரகக ஙக. எனன பணறதனதன சத யதல,
ச ர!" - எனற மனன பபக தக ன ர, ஏரரலனஸ பகக ங அலவலர. வடடககப தப யக
க தலதய பறபபடவசதனற மடவ சசயததன. க ல க ரல பத சன ர மண கக வத
மதரர தப யச தசரல ம; மதரரய லரநத ஒர மண தநர டரரவ த ன. எபபடயம பகல
www.kumarikrishna.blogspot.com

பனன ரணட மண கக ஆச ரமதத ல இரககல ம.

மறபடயம ஆப ஸகக வநத ச ல வ வரஙகர$ எழத தமரLய ல ரவததவ டட, வடடகக


ஃதப ன சசயததன. சர மப தநரம மண அடததக சக ணடரநதத. தககக க றககததத ட
ச/லதப ரன எடததப தபச ன ள மரனவ .

"ர ம இரநத ல உ/தன க ரர எடததக சக ணட இஙதக வரச சச ல. அவசரம க மதரர


தப கனம" - எனற என மதத ரபயரனக க ர/ன வரசசசயயம பட மரனவ ய /ம
கற தனன. ச/லதப ரன ரவததவ டடத தரல ந ம ரநத தப த,

"மதரர தப றஙக$ , ச ர? எனன வ தசஷதம ?" எனற கணரணக கசகக க சக ணத/


எத ரபபட/ ரநட பதப ரட/ /ம தமரLய ல க /நத தபபபரர எடததச சடடக
க டடதனன. அதத ட, "ம ஸ/ர ந ர யணச ம க ரலய தல சஃப கரஸப ணச/ணட
வநதததம ந ன சச னதனனன ஸட பதப ரட/ரர அனபப , எலல வ .ஐ.ப .ஸதZ /
கண/லனரZயம தகடட வ ஙக ப தப /ச சச லலஙகள. இபபட ஒர சப ய மனஷன
இன தம தம ழ ந டடதல ப றககபதப றதம லதல; ச கப தப றதம லதல..." எனதறன.

"நஙக சச லலணம ? யல ஹ டZரவஸ..." எனற உரககததத ட பத ல வநதத


ந ர யணச ம ய /ம ரநத. வ சலல க ர வநத ரபபத க ரநட வ டசதமன வநத கறதவ,
வ ர/சபறறக சக ணட பறபபடத/ன. வடடககப தப ய அவசரப பயணததகக ன
ச லவறரற மடடம ஒர சபடடய ல த ண ததக சக ண/ப ன, ஞ பகம கக ரககக ம ர ரவயம
எடததக சக ணட பறபபடத/ன.

"மநநற ரமலகக தமதல நஙகத$ ஓடடணட தப ய / மடயம ; ர மரவ தவண க


கடடணட தப ஙகத$ன. சரணட ந ள த தன?" எனற ள மரனவ .

"க தலஜ சகடம, அவன தவண/ ம! ஒர தவர$ இரணட ந ர$கக தமதலயம ஆகல ம"
- எனற அரத மறததவ டடக க $மப தனன.

க ர சசஙகலபடர/க க/ககம தப த சமய ன தர டர/ ஒடடய ரநத ஒர கமபதத ல


மவரணக சக ட அரரக கமபதத ல இறககபபடவரதக கவன தததன. கதE ச ல ஊE யரகள
கரபபச ச னனமண நத கழம ய ரநதனர; அவவ$வ அத க ரலய தலதய சசயத அநத ஊரகக
எபபடக க ர/ததசதனற சத யவ லரல.

வ ழபபரதத ல ச ரலதய ரம க இரநத ஒர ந யஸ ஸ/ லல "தம ழ ந டடக க நத


மரறநத ர" எனற ஒதர சசயத தய ட ஒர ததச யத தம ழ த னச ய ன வ ல தப ஸ/ர
சத ஙகவரதப ப ரதததன.

த ரசச ய ல சம$ன ஊரவலம ஒனற ம ரலய ல நர/சபறசமனற


மரலகதக டர/யரதக த ர தர டல சணண மப ல சப த ய எழத ய ரநத ரகள. கணணகக
சத நத மவரணக சக டகள எலல ம அரரகமபதத ல பறநத சக ணடரநதன. கதரச
சடர/யண நத ஒரவன அரமத ய கக ரகரய நடடக க ரர ந றதத , எனனர/ய
கதரர/ரயக கவன தத எனன /மம ஒர ச ற ய கரபப தண த தணகரகயம கணடச ரயயம
நடடன ர. வ ஙக ச சடர/ய ல கதத க சக ணட பறபபடத/ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

மதரர தப யச தசரம தப தத க ரல பத சன னறரர மண ய க வ ட/த. மதரர நகரதம


தயர வட தப ல கர$ இEநத க ணபபட/த. ஹரதத ல அநஷடததக கர/கள
ம/பபடடரநதன. வத கள கலகலபப க இலரல. எலல கர/களதம
அர/பபடடரநததன ல ம கவம ச ரமபபடட ஒர பககர/கக ர ன வடடககப தப ய
பககதத தலதய உடக ரநத ரநத ஒர தர L பப ம ரலரயத சத டதத வ ஙக
தவணடயத ய றற. தசவ ச ரமததககள சப யவர உய தர டரநதவரர ய ரம தர L பப
ம ரலகத$ தவசறநத ம ரலகத$ சக ணட தப க மடய த.

"ப ரத ம த வ ன கழதத ல ந ர$கக சடடவதறக க ந தன இஙக ஆய ரதரதநநற


தர L பப பத யனகர$ வ$ரதத வரக தறன" எனற தமத ஆச ரமதத ன ம ணவ
ம ணவ கர$ப பறற அடககட கற பப டவ ர சப யவர. ஒவசவ ர ஆச ரமவ ச ரயயம
தர L பபத யன க உரவகபபடதத க கறம அவரர/ய கவ ததவதரத வ யநத ரகக தறன.
ந ன மதல மதல க இனற த ன ரத யம க அவரககச சட/ ஒர தர L பப ம ரலரய
வ ஙக ப தப க தறன. த ழததபபட/வரகள கலவ வ$ரசச , வ ழகரக வ$ரசச கக க அயர த
ப டபட/ சப யவர, ம ரலகள ஏறபரதயம ம ய ரதகள சபறவரதயம ஆ/மபரம கக
கரத சவறதத வநத ர. ம ரலகக ஆகம சசலரவத தமத த ழததபபட/வர கலவ ந த ககத
தரச சச லலக தகடபத அவர வEககம.

மதரரய லரநத தசவ ச ரமமள$ க ரமததககப தப க ற ச ரலய ல ஒதர கட/ம.


ந/நதம, க லம, Lபப லம, பஸக$ லம க மன தரகள சம$னம கப தப யக
சக ணடரநத ரகள. எலல ர ம ரப லம சடர/தமல கரபபச ச னனம, நர/ய ல த$ரசச ,
மகதத ல தயரம. தககதம ஊரவலம சசலவத தப லரநதத. ஆச ரமததகக சவ$ ய தலதய
க ரர 'ப ரக' சசயத வ டட ம ரலயம ரகயம க உளத$ நரEநத தப த அஙக ரநத
சழந ரலகர$ப ப ரதத எனகதக அழரக வநதவ டம தப லரநதத. இ$மம ணவ களம,
ம ணவரகளம சப ய ஆலமததடய ல கழம ய ரநதனர. உணரசச வசபபடடச ச லர ததமப த
ததமப அழத சக ணடரநதரதக கணத/ன. அனப ன ல மன தரகள எவவ$வ ச ற
கEநரதக$ க வ டக ற ரகள எனபரதப ப ரதத தப த மனம சநக ழநதத. இததரன
உய ரள$வரகர$க கலஙக ரவதத ஒர மரணதரத எனன ல கறபரன சசயத ரககக க/
மடயவ லரல. இநத மரணததககக க வலதன தண நத ரககக க/ சதனற தத னற யத.

இரகச யம யச ச ததக சக ணத/ உறஙகவத தப ல மலர ம ரலகளகக ர/தய அவர


மகம சத நதத. சறற லம அரசய மல சம$னம ய ந றகம மன தரகள சலனமறறப
தப ய ரநதனர. தரலப பககம ஒரவர கரதயம இனசன ரவர த ரவ சகமம வ ச ததக
சக ணடரநத ரகள. வணஙக ன ரகள. த ரமப ன ரகள. ச ல /ம அழரக பற க சக ணட
சவடததத; ச ல /ம சமலலய வ சமபலகள ஒலததன. ஆச ரமதத ல அவரர/ய அரறய ல
நரEநததம கணண ல படக றம த , 'சதத ய கக ரகம எனபத எலல கக லததககம
சப ரநத வரககடய ந யத , ஒர சதத ய கக ரக ககத தத லவ தய இலரல' - எனற
மக தம வ ன ப/ததககக கதE எழத ய ரநதரத இனறம க ண மடநதத. இனற அநத
வ கக யததகக அரததஙக$ ன எலரல வ வர/வத தப ல உணரநததன ந ன.
ம ரலயண வ தத வ டடக க றபககம க வணஙக யப ன ஒதஙக ந னற என க தரதக, "மறபட
சநத கக மடய த பணண ய பரஷரகர$ ந ம ஒவசவ ரவர க இEநத சக ணடரகக தற ம" -
எனற தயரததத ட சமலலய கரலல கற ன ர ஒர ப ரமகர. மநத கள, ப ரமகரகள
ததசபகதரகள, கலவ ந பணரகள எலதல ரம ஒவசவ ரவர க வநத ம ரலயண வ தத
www.kumarikrishna.blogspot.com

வ டடக கன நத தரல ந ம ர மல ந னற ரகள. தயஙக த தயஙக ந ன ச ல பரகபப/ஙகள


எடதததன.

ம ரல ஐநத மண கக ஆச ரமதத ன ஒர தக டய தலதய தகனகக ரய ந/நதத. அவர சர மப


ந $ க வ ரமப ச சச லலக சக ணடரநதபட ஆச ரமதத ல கர/ச ய கச தசரநத ரநத
அந ரதச ச றவன ஒரவன த ன அவரககக சக ள$ ய ட/ ன. இரஙகல கட/ம ஒனறம
ந/நதத. ஆலமரக க றதற டம, ஈமத தய ன சநதனப பரகதய டம சமலலய தச க
இரEக$ க 'ரகபத ர கவ' கதமம 'ரவஷணவ Lன தத ' வம ஒலததன. ஆச ரமப சபணகள
ப டன ரகள.

ஒர ச கபதம அஙதக அனரறய ச ய ஸதமனததத ட மடநத தப ய றற. சப யவ ன


அநதரஙகக க யத ச ந ர யணர ரவச சநத ததப சப யவ ன ர/ கர$க தகடக
எணண யம அனற ரவ அத ச தத யம ய லரல. மறந ள க ரலய லம ச தத யம ய லரல.
ப றபகல ந ர யணர ரவச சநத கக மடநதத.

"சப யவர பலத/ரவ சச லலய ரபபத ஞ பகம ரகக றத. தநறற மன த னம ம ரல


வரரய ல க/ அவர ர/ எழத ய ரகக ற ர. ந த னம க எலல ம ததட எடததத தரக தறன.
இரணட ந ள தஙக ப தப கமபட ரவததக சக ளளஙகள. அநத மக பரஷன ன வரல ற
வரதவணடசமனபத ல உஙகர$ வ / எனகக ஆரச அத கம" - எனற ர ந ர யணர வ. ந ன
அவரர/ய வ ரபபபபடதய இரணச/ ர ந ள தசவ ச ரம க ர மதத ல தஙக மடவ சசயததன.
சப யவ /ம அவர இரநத தப த வ ழகரக வரல ற எழதம வ ரபபதரத ந ன
ப ரஸத ப தத சநதரபபஙக$ ல எலல ம "ந ர யணர வ! ந ன உய ல எழத வ ட/ லம என
ர/ க$ ன உ ரம இவரரச தசர தவணடயத த ன; இரத இபதப தத உனன /ம சச லல
ரவகக தறன," எனற பககதத லரநத தமத க யத ச ய /ம ச ததக சக ணத/
சச லலய ரகக ற ர அவர.

'ர LV இபதப த பதத ரககக ரர க இரநத லம வககலககப படததவர. ர/ கர$


அவ /ம சக டகக வ ட/ ல உமதமல தகஸ க/ப தப டவ ர, L கக ரரத!' எனற க/ ஒர
மரற ந ர யணர ரவக தகல சசயத ரகக ற ர சப யவர.

இரணட மனற ந டக$ ல ந ர யணர வ சப யவரர/ய ர/ கள எலல வறரறயம,


அவர ம ரர/பப ல இறநத தப வதறககச ச ல மண தநரஙகளகக மன எழத யத உடப/,
எனன /ம ஒபபர/தத வ ட/ ர. ந ர யணர வகக எபபட நனற கறவசதனதற
சத யவ லரல. சசனரன த ரமப யதம க ய லயததகக ஒர ம தம லவ தப டடவ டடப
சப யவர க நத ர மன ன ர/ க$ ல மழக தனன. சதத ய கக ரக வ ழவ ல க நத யகம
அ$ ககமடநத ஒர க வ யம கதவ அநத வ ழகரக வரல ற அரமயமதப ல சத க றத.
சதநத ரததககத த ய கம சசயதவரக$ ன க லமம சதநத ரதரத அநபவ கக றவரக$ ன
க லமம இநத வரல றற ல சநத கக னறன. சப யவரர/ய வ ழகரகய ல உலகற ய த
பகத களம, அவரரத த ய க ய கக ய தவசற ர த ய க ய ன கரதயம இதன மலம
சவ$ ய க றத. அவதர சச லலயரதப தப ல இநத வரல ற ஒர ந வரலவ /ச
சவ ரஸயம ய ரபபத தவ எனககத தத னறக றத. நஙகள எபபட எடததக சக ணட
வ ச தத லம ச த ன. ஒர வரல றரறப தப ல எழத மரனவரதவ / ஒர
கரதரயபதப லதவ இரத ந ன எழததவணடய ந ரபபநதம இரகக றத. சப யவர தம
வ ழந $ ல ய ரரயம சவறததத லரல; ய ரககம சகடதல சசயதத லரல. எனதவ அவரகக
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஒர க லதத ல சக டரம சசயதவரகர$ப பறற க கடம சம E ய ல எழதவரதத தவ ரகக


தவணடய ரகக றத. இத கரதரயப தப ல அரமவதறக அதவம ஒர க ரணம. 'இனற
பலல ய ரககணகக னவரகள எனககச சசலததம நனற ரய மனபபரவம க ஏறற ந ன அரத
அபபடதய அநதரஙகம கவம, ஆனம பரவம கவம இனசன ரவரககச சசலதத க
சக ணடரகக தறன," எனற அவர அடககட கற ய அநத இனசன ரவரரப பறற எழத
மயலமதப த இத ல கவ ரதய ன சமரதகற வ /ல ம. எபபடய ய னம, இத ஒர மக
பரஷன ன கரத. சக பதஙக$ ன எலரலகர$ப ப ரதத சதத யசல ன வரல ற எனற
அ$வ ல இரதப பர/பபத ல என த றரம மழவரதயம சசலதத எழத தய ஆக தவணடம.
அவர ப யம க அமரநத, ம ரல தவர$க$ ல சதத ய தசவ ஆச ரமதத ன அனப
ம ணவரக$ /ம உரரய டம அநதப ப ரமம ண/ம ன ஆலமரததடய லரநத இநதக
கரதரய ந ன எழதத சத /ஙகக தறன. அதறக கதவ சசனரனககப தப யச ச ல ந ள
தஙக வ டட ஒர ம த லவ ல ந ன மறபட இஙதக வநததன.

ஆதம வ ன ர கஙகள

தம ம தம மதல வ ரம ச தத ரரத த ரவ E வ ன கலகலபபம இபதப த மதரரய ல


இலரல. வ/ககச ச தத ரர வத ய ல இரள சழநத வ ட/த. எனன க ரணதத தல மன ச பல
வ $கககள பத சன ர மண கதக கணமடத தஙக வ ட/ன. சம டர/க தக பரதத
மன ய ணடரயத தஙக ரவபபதறக த ல டடப ப டவத தப ல, ய தர ஒர தவ$ ர,
அலலயரச ண ம ரல ர கதத ல, மதரர வரன கரதரய உடககடததச சச லலக
சக ணடரநத ர. மன டச தக வ ல மத லக$ ல அத பயஙகரம க எத சர லததக
சக ணடரநதத. மத ரல ஒடட இரநத நநதவனதத ல சதனரன மரதத ன பசரச ஓரலகர$க
க றற சதநத ரம ன சகதத/ன அரசததக சக ணடரநதத. அனற 7-5-30 ல வ சகச ரலய ல
ஒர ம க மகக யம ன கட/ம.

அதன ல மத லகக எத ர வ ரச ம டய ல த லகர ததச ய வ சகச ரலய ன அரறய ல


மடடம வ $கக இனனம அரணயவ லரல. ம ட மகபப ல ய தர ச லர ந னற எவரர/ய
வரரவதய எத ரப ரததக சக ணடரபபத சத க றத. தமலசச தத ரர வத யம, வ/ககச
ச தத ரர வத யம சநத கக ற மரலய ல இரநத ஓட/ல வ சலல தவரல சசயக றவரகள,
தக ர/கக க சவ$ தய கடடலகர$ எடததப தப டடக சக ணட, தககம வர தத ல ஏதத
ஊரக கரதகள தபச க சக ணடரகக ற ரகள. வ சக ச ரலய ல கடய ரநதவரகள
எத ரப ரதத ரநத ர L ர மன அனனககE மண/பததககப ப னன லரநத பறபபடட வ சக
ச ரலகக வநத தசரம தப த மண பத சன னறரர ஆக வ ட/த. ரகதய ட மதல ந ள
சசனரனய ல பத பப க மறந ள மதரரககக க ர/தத ரநத 'சததசம தத ரன' த னச ரயயம
சக ணட வநத ரநத ன ர L ர மன. ம டபபட இரணடரநதத. ஆறட உயரதத றக
தமலரநத ர L ர மன சவத$சறனற தமரபப பபதப ல சவளதத தய உர/ய ன
கமபரததத ட படதயற வநதத ம னனல பறபபடட தமதலற வரவத தப லரநதத.
ர L ர மன தமதல படதயற வரவரதப ப ரதததம, ம ட மகபப ல கடய ரநதவரகள
உளத$ த ரமப னர. வ சக ச ரலரயயம ம டபபடரயயம இரணககம கதவ ர L ர மன
உளத$ வநதததம த E /பபட/த. கதE வ ககபபடடரநத ப ய ல நணபரகள சE
அமரநத ன ர L ர மன. வ $கக சவ$ சசதத ல அவன தத றறதரத இபதப த ம க நனற கப
www.kumarikrishna.blogspot.com

ப ரகக மடக றத. உயரதத றகத தகநத அEகம வசகரமம அவன தத றறதத ல
சப ரநத ய ரகக னறன. தர L ப ப ந$ம கப பததச ச வநதத தப ல ந$ னம ய ரநத
அவனர/ய அEக ய ரகவ ரலக$ ல 'சததசம தத ரன' த னச படபபதறக க வ ததப
ப டககபபட/ தப த எலதல ரர/ய கணகளம அவன மகதரததய ப ரததன. சபணரமய ன
வசகரச ச யலம, ஆணரமய ன எடபபம கலநத ரநத அநத மகதத ல கலககம ந Eலடடரநதத.
சசனரனய ல 1930-ம ஆணட தம ம தம ஆற நததத சவ$ ய /பபடட மறந ள ஏE நததத
மதரரககக க ர/தத ரநத தபபபர அத. ர L ர மன தபபபரரப படபபதறக மன,

"உனககத சத யம , ர L ? பசர பZர ச மதவல கர/ச ய ல அநதப பகக ச ம ரய மதம


ம றற வ ட/ ர. தநறற லரநத க தலஜ அடச/ண/னஸ L ஸ/ ல க/ அவன சபயரர
L ன பகக ச ம எனற ம றற எழத ய சச ம!" - எனற உளளர ம ஷன கலல ஒனற ல
ந/நத ந கழசச ஒனரறபபறற ச சறற லம அமரநத ரநத இர$ஞரக$ ல ஒரவன
ப ரஸத ப தததப த, அரதக தகடட ர L ர மனககக தக பதம வநத வ ட/த.

"க தலரLப பறற யம, சவளர$கக ரனககத தத ப டம அநதச ச மதவல வ தத ய ரரப


பறற யம இஙதக தபச ததனன உனகக எததரன த/ரவ சச லறத? இநத ததசதத ல இநதத
தரலமரறய ல ஒதர ஒர மதம றறம த ன உ/னடய ந/ககணம. Lனஙகர$ அடரமத
தனதத லரநத சதநத ரதத றக மதம ம றற ய க தவணடம. அரதக க நத மக ன சசயத
சக ணடரகக ற ர. ப வ கள அத சப றகக மல, மநத ந ள அவரரக ரகத
சசயத ரகக ற ரகள. வ ச ரரணதய இலல மல ச ரறததண/ரனயம சக டதத ரகக ற ரகள!"-
கற வ டடச 'சததசம தத ரரன'யம படதத க டடய தப த, உய ரககர$ ததமபம
ர L ர மன ன Lவன ந ரறநத வ E க$ ல சதத ய தவசம ஒ$ ரநதத. 'சததசம தத ரரன'ப
ப டதத ரநத அவன ரககள கஙகமம கச ச வநத ரநதன. க ய ந ச ககக கதE ச வநத
அழததம ன உதடகள அவன எரதயம ச த ககககடயவன எனற த /ச தததரதக க டடன.

தமலக தக பரததரதக ஃபண/ பஸல மண பனன ரணட அடககம ஓரச க றற ல ம தநத


வநதத. தமதல ர L ர மன எனன சச லலப தப க ற ன எனற எத ரப ரதத எலதல ரம
அவரனதய ப ரககத சத /ஙக ன ரகள. ர L ர மரனத தவ ர அஙக ரநத ந லவ ல
மதத ர$பபன பள$ ஆச ய ; கரச ம ப ணடய தவ$ $ர சதரவ ல ரதயறகர/
ரவதத ரநத ர; சநதரர Lன, பEந ய ணட, இரவரம கலல ம ணவரகள. ர L ர மனம
ச ல ம தஙகளகக மனபவரர அவரகத$ டத ன கலல ய ல சக ம ணவன கப படததக
சக ணடரநத ன. ததசதத ன அரறகவரல ஏறறக கலல ய லரநத அவன சவ$ தயற ச
ச ல ம தஙகளக/ ஆகவ லரல. இண/ரமடயட இரண/ வத வர/ம படததக சக ணடரநத
அவன படபரபவ டட வ டட ததச ய தவளவ த தய ல கத ததரத அவன த தய வ ரமபவ லரல.
இ$ரமய தலதய வ தரவக தக லம பண/ அநத அனரன, த ன வ ழநத கடமப வ ழவ ன
ஒதர இன ய ஞ பகம க எஞச ந றகம மகன மனம தக ணமபட அவரனக கணடகக
மடய மல கவரலபபட/ ள.

"ர L ! ந இபபடச சசயத ரககபப/ த," எனற ர L ர மன ன த ய அவன கலல ப


படபரப மடததக சக ண/ரதப பறற வரததபபட/தப த, "ஒர ப ளர$ரயப சபறற
த ய க ய நதய இபபடக கவரலப ப/ற தய அமம ! தக டககணகக ன ப ளர$கர$ப
சபறற ரககம ஒர த ய எவவ$வ கவரலபபடவ ள எனற ந ரனததபப ர"- எனபத கப
பத ல சச னன ன அவன. அநதப பத ரல எத ரததப ப ளர$ய /ம மரணட ப டககத த ய ல
மடயவ லரல. அவன தப கக ல வ டட வ ட/ ள. ர L ர மரனத சத /ரநத
www.kumarikrishna.blogspot.com

கலல ய லரநத சவ$ தயறவத க வ கக$ தத ரநத சநதரர Lனம, பEந ய ணடயம
இதவரர அபபடச சசயயவ லரல. 'சததசம தத ரரன' மடதத ரவததவ டட "ஏண/ , நஙக
சரணடதபரம எபப சவ$ தயற வரப தப றஙக?"- எனற சநதர Lரனயம,
பEந ய ணடரயயம ப ரததக தகட/ ன ர L ர மன. பEந ய ணடயம, சநதரர Lனம ஒரவர
மகதரத ஒரவர ப ரததக சக ண/னர. சநதரர Lன த ன மதலல பத ல கற ன ன.

"ஃப தர சர மபக கணடபப இரகக ர. சரணட வரஷதரத எபபடய வத க/நத ட/ , ல


க தலL தல தசரநதக /ல மஙக ற ர. அத ன பரகக தறன..."

"ச ! ந உரபப/தவ தப றத லதல. வகக ல பதத சதரவ தலதய க /நத, அடரமய கதவ
ச கதத ன ல யகக."

வககல ன தநரதககப பயநத சநதரர Lன ப னவ ஙக யத ர L ர மனககக


தக பமடடயத. மறசற ரவன க ய பEந ய ணட பத ல சச லலமனதப அவன பத ல
எனனவ ய ரககம எனற ர L ர மதன அநம ன தத வ ட/ ன. பEந ய ணடய ன தநரத
பழதத Lஸடஸ கடச ஆள. / க/ர ந யரரத சதயவம க ந ரனதத சவளர$கக ரன ன தத
ப டக சக ணடரபவர. பEந ய ணடயம தனககத தரண வரம ட/ ன எனபத
ர L ர மனககப ப நத வ ட/த. அதன ல அதறக கத தன மடரவ ம றற க சக ள$ அவன
தய ர ய லரல.

"சநதரர Lன வககல கப தப க ற ன. உஙகபப தவ 'Zர' பட/ததககப பE க /கக ற ர.


ரபயன ததசப தப ர ட/ததககப தப றத ந சசயம க அவரககப ப டகக த. எனன,
பEந ய ணட, ந ன சச லறத ச த தன?

"ந ன இஙதக வரரத தப றத க/ எஙகபப வககத சத ய த,"- எனற பEந ய ணட


பயநத சக ணட ஆரமப தத தப த ர L ர மனகக தமலம தக பம வநதத.

"சத ய த , சர மப நலலத! நஙக சரணட தபரம வடடககப தப ய, தவஷடரய


அவ ழததப தப டட வ டடச தசரல கடடணட க தலLbககப தப ஙக/ . தவஷட
ஆமபர$கத$ / ச னனம. நஙக அரதக கடடகக றத அதகக ம ய ரதய லதல."
ர L ர மனர/ய தக பதரதக கணட நணபரகள ஒனறம தபசத தத னற மல
உடக ரநத ரநதனர. ச ற த தநரதத ல தநரம க றசதனற சச லலகசக ணத/ சநதரர Lனம,
பEந ய ணடயம சமலல வடடகக நழவ ன ரகள. மதத ர$பபனம, கரச ம யம ர L ர மன
எபபடச சசயயச சச னன தன அபபடச சசயயத தய ர ய ரநத ரகள. வடடககத த ரமப
தநரம லல வ ட/ ல அஙதகதய அநத ஒதர ப ய ல ர L ர மதன ட படததத தஙகக
கடயவரகள அவரகள. அத ர L ர மனககம நனற கத சத யம. அதன ல த ன அவன
அவரகர$ ஒனறம தகடகவ லரல.

சநதரர Lனம பEந ய ணடயம பறபபடடப தப னப ன அவரகள மவரம த ஙகள சசயய


தவணடய க யஙகளககத த ட/ம /த சத /ஙக ன ரகள. அனனககE மண/பததச சநத ல
தனனர/ய வடடகக மனபறம ரநத அரறய தலதய த லகர ததச ய வ சக ச ரலரய ந/தத
வநத ர L ர மன, அநத வடடகக ரர இநத வ சக ச ரலய ல நள$ ரவ லம ஆடகள கடவத,
வநதத ம தரம ப டவத தப னறவறற ல தக பபபடடக க ல சசயயச சச னனத ல, வ/ககச
ச தத ரர வத ம டகக ம றற ய ரநத ன. இ/ம ம றற ச ச ல ந டகத$ ஆக னறன. கதEயம,
www.kumarikrishna.blogspot.com

பககதத லம கடய ரபப வடகள இலல தத ல வ/ககச ச தத ரர வத ம டய ல எநத


தநரதத லம நணபரகள கடப தபச வசத ய ய ரநதத. ம டபபடதயறக ற இ/தத ல கதE
தஙகம - சவள$ ப பசச தவரல சசயத ஒர க லட ஷ ப இரநதத. க லட-ஷ பக ரர
ரதத னதவல பததர ஒர க நத பகதர. அவர த ன இநத இ/தரத ர L ர மனககச
சச னனவர. ம டபபடப ப ரத தன தய தநர கத சதரவகக இறஙக வ டவத ல, இநதப பத
இ/ம எநத தநரமம பட/தத றகக வசத ய க இரநதத. ம தம பதத ரப ய வ /ரக, அரத
நணபரகள பஙக டடக சக ணட சக டததவர ஏறப / க இரநதத. பத இ/தத ல மதல
மதல க ந/ககம நள$ ரவக கட/ம இதத ன. ப னபறம இநத வ சகச ரலய ன ம ட ரரம
ஒடடன றதப ல ஒர ச னன சம டர/ ம ட! அடததப பககதத லள$ ஒணண ம நமபர
சநத ல இரககம ம ட வடடல அரற ஒனற இநத சம டர/ ம டரய ஒடட இரகக றத.
சர மப தநரம வரர அநதப பககதத ம டயரறய லரநத ய தர சகம க வரண வ ச ததக
சக ணடரபபரதக தகடக மடநதத. ஃபண/ பஸ மண இரண/டததப ன அநத வரண
ஒலயம ந னற தப ய றற. ர L ர மன, அநந யத தண பக ஷக ரம, களளககர/ மற யல
தப னறவறரறப பறற ஒர த ட/ம தப டட, நணபரகளகக வ $கக க சக ணடரநத ன.
எரத எபபட எஙசகஙதக சசயவசதனபத பறற நணபரகள வ வ த ததனர. உபப
சதத ய கக ரகம அபதப தத ன ந ச/ஙகம ந/நத தரலவரகள ரகத க ய ரநதனர.

"களளககர/ மற யரலச சசலலரலய வத த ரபபரஙகனறதத லய வத ந/ததணம,"-


எனற ர மதத ர$பபன. அநந யத தண ககர/ மற யரல தமலக தக பர வ சலல ரவததக
சக ளவத , கழச ச தத ரர வத ய ல அமமன சநந த யரதக ரவததக சக ளவத எனபத பறற
ர L ர மனககம கரச ம ககம அப பர யதபதம இரநதத. பல சப யவரகள ஏறசகனதவ
ந/தத ய ரநத இநத மற யலகர$ அவரகள மணடம ந/தத எணண னர.

க நத ரகத னத ல எரதய வத சசயத, தஙகளகக ஏறபடடரககம த ரமகக தக பதரதக


க ட/ தவணடம எனபத ல, அவரகளககள அப பர யதபதம எதவம இரககவ லரல. எபபடச
சசயவத, எஙதக சசயவத எனபத ல த ன அப பர யதபதம இரநதத. கரச ம யம,
மதத ர$பபனம ர L ர மரனவ / மததவரகள. ர L ர மன /ம தடபபம, தவகமம,
ஆதவசமம இரநதன. கரச ம ய /மம மதத ர$பபன /மம அநபவ ந த னம இரநதத.

"ந ட மழவதம தரலவரகளம ததசபகதரகளம எரதய வத ச தரன சசயத ரகத க க


சக ணடரகக ற சமயதத தல ந ம மடடம வ சகச ரலய ல உடக ரநத தபபபர படசச டட
வமப தபச க சக ணடரகக றத தல ப ரதய சனம லரல" - எனற ர L ர மன கர/ச த
த/ரவய க வறபறதத ய தப த ஃபண/ பஸ மண ந லடததத.

"ந ர$ ஒர மடவ எடபதப ம" எனற கரச ம சச லலம தப தத தப டட தப டடக


சக ணட வ ரதரதகர$த தடததத சக ட/ வ .

அவரகளம அஙதகதய படபப ரகள எனற எணணதத ல ப ரய உதற வ கக


சத /ஙக ன ன ர L ர மன. மதத ர$பபன பறபப/த தய ர க வ ட/ ர.

"இபபதவ மண ந ல சச. ந ஙக தபச கக டத/ ந/நத தப கச ச ய ய ரககம. இஙதக


படதத தநரந சத ய மத தஙக டதவ ம. கரச ம ககக க ரலல கர/ சதறககணம. எனகக
ஸகல லவனன லம சஹடம ஸ/ர வரச சச லலய ரகக ர. நயம வடடககப தப ய த/ன,
ர L . உனகக எஙகர$வ /ப பககம த தன?"
www.kumarikrishna.blogspot.com

"இலரல, ந ஙக தவணமன தப ஙக. எஙக வடட ஓனர ஒர மசட. ர தத ய தல சததம


தப /தற மன வ சகச ரலரயதய க $பப வ ட/வன. இபப வடர/தய க ல
பணணமப ன. ந ன க ரலய தலதய தப யகக தறன"-எனற நணபரகளகக வ ர/சக டதத
வ டடக கதரவத த E ட/ ன ர L ர மன.

ம ட ஓடடச ச ரபப. ம ததம தம ம தம. உளத$ சவகரக சப றகக மடயவ லரல. தஙக
மடய த தப லரநதத. நணபரகள தபச கசக ணடரநதவரர தபசச சவ ரஸயதத ல சவகரக
சத யவ லரல. ர L ர மன ப ரயச சரடடக சக ணட சம டர/ ம டய ல ப ய வ ததப
படதத ன. அஙக ரநத மறறதத ல அவன க ல நடடய தப த சவ ல இடததத. படதத ச ற த
தநரதத தலதய தஙக வ ட/ ன அவன. நட/ இ/ம லல தத ல தககதத ல ம கக கரறநத
உயரமள$ வ $ மபச சவ ல இரணட க லகர$யம தகக பதப / தவணடயத ய றற. சவர
மறபறம ரநத ப ரதத ல இரணட த மரரகள பததச சவர வ $ மப ல க /பபத தப ல அநதக
க லக$ ன உடபறஙகள சத நதன.

*****

க லக$ ல ச லசலனற ஏதத வநத வ ழநதரத உணரநததப த அவன மறபட கண


வ E தத ன. க லல வநத வ ழநத சப ரள உறததவ லரல. ம ரதவ ய ரநதத/ன சகம கவம
இரநதத. மதன கரம ன நறமணதரத அவன ந ச உணரச சசயதத. அநதப சப ரள,
கணவ E ததப ப ரதத ல இதலச க வ டய ஒர சக தத மலலரகச சரம சரபபம தப ல
சரணட அவன க லக$ ல க /நதத. அரகL , Lவவ த, பனக சநதன வ சரனயம அநதப ப
வ சரனதய ட கலநத ரநதத. அநத வ சரனகள அவரனக க றஙக அடததன. பககதத வடட
ம டய லரநத ய தர சனனல வE தய வச எற நத ரகக தவணடம. பககதத வட
ய ரர/ய த ய ரககம எனற அநம ன கக மயனற அநத அநம னம இதலச க ந ரனவ ல
ப டபட/தப த அநதப பரவக க ல ல உரதகக எணண , 'பககர$ ம த கக தவண/ ம,'
எனற இஙக தம ன நணணணரதவ ட க லக$ லரநத அரதக கதE தரரய ல
நழவவ ட/ ன அவன. க Eகதக வ னம சவளதத ரநதத. ப எநத Lனனலலரநத வநத
வ ழநததத , அநத Lனனல வE தய வரணய ல ய தர பப $ம வ ச ககத சத /ஙகம ஒல
சமலல எழநதத. அவன ப ரயச சரடடக சக ணட உளத$ வநத ன.

அநத மலலரகப பவ ன வ சரன இனனம க லக$ லரநத தப கவ லரல. உளத$


சப த க ம டடய ரநத த லகர, க நத ப/ஙகள அவன ப ரரவய ல பட/தம,

"அபபதன! உனனர/ய ததசம வ டதரலயர/க றவரர க/ ந சதநத ரம க இரச கக


மடய த!" - எனற அநதப ப/ஙக$ லரநதவரக$ ன ப ரரவ அவரன எசச பபத
தப லரநதத. ம டக கதரவத த றநத வ சக ச ரலகக கப தப /பபடடரநத பதத ரககர$
எடதத ன. சசனரனய லம, மதரரய லம, த ரசச ய லம, த ரசநலதவலய லம க தமலம பல
சதத ய கக ரக கள ரகத க ய ரநத ரகள. ததசதத ன நலன ல அககரரயள$ பலர சத /ரநத
ரகத க ச ச ரறககப தப யக சக ணடரககமதப த த ன மடடம சவ$ தய இரபபத
ப வசமனற தத னற யத அநத இர$ஞனகக. வ சக ச ரலரயப படடக சக ணட அவன
க தE இறஙக ய தப த க லட கர/ப பததர, கர/ரயத த றநத சக ணடரநத ர.
வ சகச ரலச ச வ ரயக சக டகக அவ /ம தப ன தப த,
www.kumarikrishna.blogspot.com

"ப ன பககம ம ட வட ய தர /த; சத யலதய?" எனற சக ஞசம சத நதம


சத ய மலம ரநத சநததகதத/தனதய அவரரக தகட/ ன.

"இசதனன தகளவ தமப ! ப னபககம ஒணண நமபரச சநதஙக றத சத யம லதல?" - எனற


சச லலவ டடச ச தத ர பததர. ர L ர மனம ப நத வ ட/ ற தப லப பத லககச
ச தத ன.

"சதரப பர வதம கநதரவ தல கமக றத ஊரற ஞச வ ஷயம சதச? ஏன? எனன ஆசச?"

"ஒணணம லதல! சமம சத ஞசககதத ன தகடத/ன."

"அஙதக நஙக சத ஞசகக றதகக எதவதம இலரல, தமப ,"

பதத /ம ச வ ரயக சக டதத வ டடப பறபபட/ ன ர L ர மன. சதரவ ல


தய ரகக க$ ன பட/ $ம ஒனற தசரநத பறபபடட வநத சக ணடரநதத. தரலய ல
அவவ$வ சப ய ப ரனரயக கர/ககள ரவததக சக ணட இரணட ரககர$யம வச ச
சதநத ரம க ஒர ச ற தம பயபப/ மல எபபட அவரக$ ல ந/நதவர மடக றசதனபத அவன
மனதத ல ஆசச யம ய ரநதத. வ ழகரகய ல எநத மரலய லம சப றபபம
சரமயமள$வரகள இபபடதத ன அந யசம க ந/நத வரக ற ரகச$னற தத னற யத.
சப றபபம சரமயம இலல தவரகள த ன தடம ற வ ழக ற ரகத$ எனற ஒர ச நதரன
உளத$ ஓடயத. வடடககப தப ய க$ தத உர/ ம றற க சக ணட சவ$ தய பறபப/க
க $மப ய ர L ர மரன தமலரககப தப ய கததரககக ரரனப ப ரததவ டட வரச
சச லலத த ய வறபறதத ன ள. அவரகளககப பரவகம தமலர. தமல ல ஒர பரEய
வடம, த ரவ தவ ல சக ஞசம ந லமம உணட. அபப க லம வரர தமல ல த ன வ சம.
அவன ரஹஸகல படபபத சத /ஙக ய தப த மதரரகக ஒணடக கடததனம வநதவரகள
த ன; மதரர இனனம அவரகர$ வ ட/ப / க இலரல. தமலர வட ஒர உர
டபதப வகக க வ /ரககக வ /பபடடரநதத. அநத உர டபதப வ ன சஹட ஆபஸ
மதரரய லரநதத ல வ /ரகரய அநதக ரகய ல வ ஙக , இநதக ரகய ல மதரர ஒணடக
கடததனததககக சக டததக சக ணடரநத ள, அவன அமம .

அவன க தலஜ படபரப வ ட/த லரநத, "ஏண/ இன தமதல மதரரய தல எதகக


கடததனம? தமலரகதக வடத/ /ப தப ய /ல தம?" எனற அவன த ய வ யகக வ ய
மணமணபபத சகLம க ய ரநதத. வ சக ச ரலரயயம, ததச பகத நணபரகர$யம,
தரலவரகர$யம ப நத ததசதத ன பரபரபப ன க லதத ல தமலரககப தப க அவனகக
வ ரபபதம இலரல. அதன ல அத ஒனரற மடடம அமம வ /ம கணடபப க மறதத வநத ன
அவன. ஏ.ரவதத யந தயயர, L ரஜ தL சப தப னற உளளரத தரலவரக$ ன ஆச யம
அவனககக க ர/தத ரநதத. சந வ சவரதன அவனகக ஒர ப ரத ப /ல பததகதரத
அனப$ பப கக சக டதத ரநத ர. மனற வரஷஙகளகக மன மதரரய ன வத க$ ல ததச
பகதர தச மய LVல ந/தத ய பட/ ககதத ஊரவலதத ன தப த, இர$ஞன ய ரநத
அவரனப பலர தடததம தக$ மல அவனம க/ப தப ய ரநத ன. சLனரல அவ
ந கப ய ல ந/தத ய சக ட ஏநத ய ததசபகத ப பர/ய ன வ ள ஊரவலதத ன எத சர லய க
இநதப பட/ ககதத ஊரவலம மதரரய லம ந/நதத. சசனரனய ல ந/நத ரசமன கம ஷன
எத ரபப ஊரவலதத ல கலநத சக ண/ ததசபகதரகர$யம, சப த மககர$யம இரவ ல வட
www.kumarikrishna.blogspot.com

த ரமபரகய ல, அநந யரக$ ன கலப பட/ $மம, கண/ரகளம அடதத சந றகக யரதக
கணடததத தரர சதத யமரதத - ல ரட சவலலங/ரன அரறகவ மEஙக ய வர
வ சகஙகர$ப ப ர டட, அபதப த ரஹஸகலல படததக சக ணடரநத ர L ர மன
அவரகசக ர கடதம எழத ன ன.

"பகலல எஙகள ஆடச ந/கக றத. இரவ தல கண/ரகள ஆடச ந/கக றத!
அபபடய ன ல சவலலங/தன உமத ஆடச எஙதக ந/கக றத? எஙதக தப ய றற?" - எனற
அநத தரர கற ய வ கக யஙகர$ அவன ப ர டட எழத ய கடதததகக ஆச கற , அவர ஒர
ச ற பத ல எழத ய ரநத ர. அநதப பத ல இனனம அவன /ம பதத ரம க இரநதத. மதரரய ன
இநத ஞ பகஙகர$யம அநபவஙகர$யம வ டடவ டட தமலர தப க அவனககப
ப டககவ லரல. தமல ல அவனகக தவணடய சழந ரலதய இலரல.

தL சப ச ரரப ப ரததவ டட வரல ம எனறத ன அனற க ரல அவன சவ$ தய


பறபபடடரநத ன. தமலர தப ன தல , அஙக ரநத த ரவ தவர தப யத த ரமப
ம ரலய க வ டம. அவதன பசமரல தப க வ ரமப ன ன.

"தமலரகக இனசன ர ந ள தப தறன," எனற தடடககE தத வ ட/ ன அவன. த ய


மணமணதத ள.

"சவ$ தய தப றதத ன தப தற; த ரமப எவவ$வ ந E ய கதம ? ஏத வத ச பப டட


வ டடப தப " எனற இரலரயப தப ட/ ள அமம . கணடபரபயம வ / மடய மல
ப சதரதயம வ / மடய மல த ய படம ச ரமதரத அவன நனற க உணரநத ரநத ன.
ஒறரறகசக ர ப ளர$ எனபத ல சர மப ந ள வரர அவரனப ப சரச எனற த ன அவள
கபப டடக சக ணடரநத ள. அவன க தலஜ படபப வயதகக வநததம த ன, அவள
அபபடக கபப டம வEககதம ந னறத.

இரணட தத ரச ச பப ட/ததம அவன இரலய லரநத எழநத வ ட/ ன.

"ஏண/ , தப தம ?"

"ச கக ரம வநதடதவன. இத தப றம."

சசயயபதப க ற க யஙகளகக உ/ன ரநத உதவக ற ம த மதன த /மள$ பதத ரபத


தபர அவனகக ததரவபபட/ ரகள. ஒரவர இரணட தபர சசயவதன ல ஒர மற யதல ,
ஆரபப ட/தம ந ரகக த எனபரத அவன உணரநத ரநத ன. மற யரலத சத /ஙக மனதப
த/யம சத நத தப லஸ ப டததக சக ணட தப யவ ட/ ல மற யதல ந/கக த.
பEந ய ணடயம, சநதரர Lனம இன தமல வ சகச ரலப பககம தரலகக ட/ ம ட/ ரகள
எனபத அவனகக ந சசயம கப ப நதத.

'வயத னவரக$ ல பலர அநந ய அரசஙகததககப பயபபடக றவரகள; வயத க த


இர$ஞரகள அபப வககப பயபபடக றவரகள. க/வத$! இநத ததசம எபபடத த ன
உரபப/பதப றதத ?' - எனற அவன வ ய மணமணததத. 'பயசமனனம தபய தனரன
வ ரடடயடததத ம. சப யரமப ப மரபப ப $நத உய ரரக கடததத ம' - எனற மனபப /ம
சசயத ரநத ப ரத ய ர ப டட ஞ பகம வநதத. அநந ய அரச ஙகததககப பயபபடக ற
www.kumarikrishna.blogspot.com

வயத னவரகர$யம, வயத னவரகளககப பயபபடக ற இர$ஞரகர$யம ரவததக


சக ணட, இஙக எரதயதம ச த கக மடய த. தமதல ரகள சவஞச ரறய ல வழநத
க /பபரதயம, நதல ரகள சசககடய ல தந வரதயம இன யம சப றபபதறக லரல எனற
அவனர/ய இ$ம ரததம சத/ற க சக த ததத. இத ல தனகக உதவககடயவரகள எனற
நமப கரகய$ தத பலரரப தப யச சநத தத, வ சக ச ரலகக அனற ரவ வரம ற தவணடக
சக ண/ ன. ர L ர மன ந ரறய அரலய தவணடய ரநதத; ந ரறயப தபச
தவணடய ரநதத. ததச வ டதரலய லம, க நத ய /மம, அநத பமம நமப கரகயமள$வரகள
க/ப பயபபட/ ரகள.

"எலல ம ச . இதகக க ந க தலஜ படபரப வ டடரககப ப/ தபப " - எனற அவரனக


கடநத சக ள$த தரலபபட/னர ச லர. எரதக தகடடம அவன கலஙக வ /வ லரல. வட
த ரமபம தப த பகல இரணட மண ஆக வ ட/த. ச பப டர/ மடததக சக ணட சவ$ தய
மறபட பறபபட/தப தம, "தமலரககப தப யக கததரககக ரரனப ப ரததடட
வரணமதனதன?" எனற மணடம க ரலய ல சச னனரததய த ரபப ச சச னன ள த ய.

"ந ர$ககப தப தறன, அமம . இனன கக ர தத யம வ சகச ரலய ல கட/ம இரகக.


எலதல ரரயம வரச சச லலய ரகதகன."

"த னம ர தத ர தத எனன கட/ம தவணடகசக/கக?"

"....."

ர L ர மன பத ல சச லலவ லரல. அவன வ சகச ரலககப தப யச தசரநத தப த க லட


கர/ பததர பத த க ஒர சசயத ரயச சச னன ர.

"க ரலய தலரநத ச .ஐ.ட. ஒரததன வட/ம தப /ற ன. எஙக ட/க க/ வநத, 'தமதல
எனன ரலபர ?'னன ன 'த லகர ரலபர ; ச ல சமயம ர தத தல க ரதப ப ரசஙகம
ந/ககம'தனன. தப லஸ கணதல ரலபர யம இரகக; சத ஞசககஙக தமப" எனற ர பததர.
சமயதத ல அவர அரதத தனன /ம சத வ தததறக க ர L ர மன அவரகக நனற
சத வ தத ன.

ஆதம வ ன ர கஙகள

அனற ரவ கட/ம வ சக ச ரலய ல நர/சபறவ லரல. ரவரகக கரரய ல ப டடத தத பப


மண/பததரதக ஒர நநதவனதத ல ந/நதத. வ சகச ரலய ல கட/ம ந/ககம எனற
வநதவரகளககத தகவல சச லலப ப டடத தத பபகக ம றற அனபபவதறக கதவ பததர
அனற ப ரம த தவரலய ரபபத தப ல க லட கர/ரய சர மப தநரம த றநத ரவததக
சக ணட க தத ரநத ர. கர/ச நபரரயம ப டடத தத பபகக அனபப யதத ட அநதக கர/ச
நப /தம வ சகச ரலச ச வ ரயயம ர L ர மனககக சக டததனபப வ ட/ ர பததர. ஒர
தவர$ ர L ர மனம, நணபரகளம ப டடத தத பப ல கட/ம மடநத சவக தநரம க த
த ரமபம தப த வ சக ச ரலய ல வநத படகக தநரநத லம அதறக வசத ய கச ச வ
www.kumarikrishna.blogspot.com

இரககடடம எனற மனதய சரனதய ட த ன ச வ ரயக சக டததனபப ய ரநத ர அவர.


அனற வEககததகக ம ற கக க லட கர/ரயப படடம தப த பத சன ர மண கக
தமல க வ ட/த. எரதய வத தகடர/ச சரணடயம, 'ஆஸட' ஊறலல நரனயப தப டவத
தப லவம பத சன ர மண வரர நடகக தவணடய ரநதத. அதறகளத$தய இரணட தரம
ச .ஐ.ட. வநத வ ட/ ன.

"எனன, க லட கர/கக ரதர, இனன ககக கரதப ப ரசஙகம க ர/ய த ?" - எனறம க/
ஒர த/ரவ அவரரக தகடடரநத ன ச .ஐ.ட. அரதயம ச வ சக ணட தப னவ /ம சச லல
ர L ர மரன எசச தத ரவககமபட பததர கற ய ரநத ர.

ப டடத தத பப நநதவனதத ல 'வநததம தர' மEககதத/ன நணபரகள சநத ததனர.

"நமம ல ச லர வத த ரசச ககப தப ய, தவத ரண யததகக அஙக ரநத தசலம வககல


ஸ.ர Lதக ப ல சச ய ர தரலரமய ல பறபபட/ உபப சதத ய கக ரக தக ஷடதய ட
கலநத சக ணடரகக தவணடம. ந தன அபபடக கலநத சக ணட ரகத க ய ரககல ம.
அதறக ந ன ஆரசபபடத/ன; மடயவ லரல. இபதப தம க லம க/நத வ /வ லரல. ந ம
ஏத வத சசயயதவணடம. க ரலய ல தL சப ச ரர ப ரககப தப ய ரநததன. அவரம
இலரல. க நத யம தரலவரகளம ரகத ன சசயத கர$ப படககப படகக என சநஞச
கமறக றத. நமத ம ய ரதகக ய ததசத தரலவரகள ச ரறய ல வ டமதப த ந ம இபபடச
சமம இரககல க த." - எனற ர L ர மனம அரதயடதத மதத ர$பபனம கரச ம யம
தபச ன ரகள.

சசலல ல களளககர/ மற யலம, கழச ச தத ரர வத ய ல அமமன சநந த மகபப ல


தண ககர/ மற யலம சசயயல சமனற மடவ ய றற. தண ககர/ மற யலகக ர L ர மன
தரலரமதயறபத கக கற ன ன. மறசற னற ககக கரச ம , மதத ர$பபன, இரவரதம
தய ர ய ரநதனர. சடடக கலகக ப தப டடப ப ரதத வ /ல சமனற கறபபட/த.
இரவரதம ரகத வரத வ / ய ர வத ஒரவர சவ$ தய இரபபத ச ல க யஙகர$ச சசயய
வசத ய ய ரககம எனற தத னற யத. ர L ர மரனப சப றததவரர அவன ந சசயம கதவ
ச ரறவ சம அனபவ கக வ ரமப ன ன.

"இநதத தண/ரனரய இனற அர/ய மடநதவன ப/மடக ற சபரம ததரதத ததசதத ல


இன வரம எநதத தரலமரறய லம எநதத தண/ரனய லம, எவன லம அர/ய மடய த,"
எனற அவன அடககட கறவதணட. சடடக கலகக ப தப டடப ப ரததத ல, கரச ம ய ன
சபயர வ ழநதத. மதத ர$பபன சவ$ தய இரநத வ சக ச ரலரயயம, மறறக
க யஙகர$யம கவன ததக சக ளளம ற தவண/பபட/த. ச ரற சசலல மடயவ லரலதய
எனற வரததததத ட தன மதத ர$பபனம அதறக இணஙக தவணடயத ய றற. நணபரகள
மணடம 'வநதத ம தர' மEககததத ட ப யம தப த நள$ ரவகக தமல க வ ட/த. எலல ரம
அவரவர வடகளககப தப யவ ட/ ரகள. ர L ர மன மடடம வ சகச ரலகக வநத
சம டர/ ம டய ல ப ரய வ ததப படததக சக ண/ ன. மற யலககக கற தத ரநத
ததத கக இனனம இரணட மனற ந டகத$ இரநதன. அதறகச சசயய தவணடய
க யஙகர$ ந ரனவ படதத க சக ண/ ன அவன. சர மப தநரம கத தககம வரவ லரல.
அத க ரலய ல த ன சக ஞசம கணணயர மடநதத. அனற ம க அத க ரலய தலதய
எழநத ரநத தமலரககப தப யவர எணண ய ரநத ன அவன. ரகத க சLய லககப
தப வத ன ல அமம வகக வநத தசர தவணடய கததரகப பணம தர/பபடமபட தநரவ /
www.kumarikrishna.blogspot.com

அவன வ ரமபவ லரல. அவன ரகத வதத , மறற வ வரஙகத$ அமம வககத சத ய த.
கததரககக ரன /ம, 'அபபபதப பணதரத மதரரககக சக ணட வநத சக டததட, ந ன
சக ஞச ந ள ஊ லரகக ம டத/ன' - எனற சச னன தல தப தம.

அவன கண வ E தததப த, தநறரறப தப லதவ இனறம க லல பசசரம வ டக க /நதரதப


ப ரதத ன. த ஙக மடய த தக பம வநதத அவனகக. அநதக தக பதத ன தவகதரத
வரணய ன ந தம மடடபபடதத மயனற ற தப ல ஒலததத. அதத வ சரனகள. ஆன ல, ப
மடடம இனற ப சச பப. அதன ல மதல ந ள மலலரகரய வ /க சக ஞசம அத கம கதவ
வ டய ரநதத இத.

பககதத ம டய லரநத வ தம வ தம ன பககர$ச சடக கE தத, வ டநததம எற யம அநத


உரவதரதப ப ரககவம கணடககவம தவணடம தப ல அவனககத தத னற யத. அடதத
கணதம, 'சத ரலயடடம; நமகதகன இநத வமப? ந ர$ மதல சம டர/ ம டய ல படகக
தவண/ ம; அலலத தவற பககம கக க ல நடடப படககல ம' - எனசறணண ய தப த
சக பபத தனரமய/ன வ டட வ /ல சமனறம தத னற யத. 'ந ள தவற மல, வ சகச ரல
சம டர/ ம டய ல, ச நத மகரததம கE தத அரற மறறம தப ல வ டய பககள வ ழநத
க /நத ல, வரக றவரகள தனரனப பறற எனன ந ரனபப ரகள?' எனசறணண யதப த
மடவ கக தக பதம வ சவரபசமடததத.

பககதத ம டய லரககம சபயர சத ய த அநத அபசரரZ எனன சச லல எபபடச சபதம


தப டட இரரநத கபப டவசதனற தயஙக யதப த, இர ரககர$யம தசரததப பலம கத
தடடவரதத தவ ர தவற எநத வE யம பலபப/வ லரல. சகம ன வரண வ ச பரப அபபடக
ரக தடடத தடபபத ந க கம க தத ன. ஆன லம, இநத ஒணண ம நமபர சநத
Lனமஙகளகக ந க கசமனன தகட? மன தரகர$க கபப டம தப த ம ரகஙகர$க
கபப டவத தப ல அந க கம க ஓரசபபடதத க கபப /க க/ தத ன. ஆன ல, அதத
சமயதத ல ம ரகஙகர$க கபப டமதப த மன தரகர$க கபப டவத தப ல இஙக தம கப
சபயர சச லலக கபப / தவணடய அவச யம லரல. உ/மரப வ ய ப ரம பணணம
ஒரதத ரய ம ரகம க ந ரனபபத ல தபசபனன?

'ம ரகம இவவ$வ சகம க வரண வ ச ககம ? ம ரகம இததரன வ சரனயள$


பககர$த சத டததச சடம ?'

அவன மனதத றகளத$தய ஒர தப ர ட/ம ந/நதத. கர/ச ய ல தனம னதம சவனறத.


அவன பலம கக ரக தடடன ன. ச ற த தநரம ரக தடடய ப னனம வரண வ ச பபத
ந றகவ லரல. 'ஒர தவர$ சக ஞசம சசவ / ய ரபப த$ ? - தச! தச! இததரன சகம ன
வ தத யதரத இரசபபவள சசவ / ய ரகக மடய த; இரககவம க/ த.' மறபடயம பலங
சக ண/ மடடம ரககர$ இரணததத தடடன ன ர L ர மன. பபதப னற அவன ரகக$ ல
இரததம கEமப வ ட/த. சடச/னற வரண ஒல ந னறத. ப/ரவ சரசரகக வர$யலகள
கலஙக ய தர எழநதவரம ஓரச தகட/த. அடதத கணம எத தர ரகபப டச சவரரக ல வநத
ந னற வனபரபப ப ரதததம மதலல அவனகக தபச வரவ லரல. சரஸவத ய ன
தமரதரமயம, லடசம ய ன சமகத தனரமயம தசரநத ஓர இ$ம மகம அவன கணகர$
இரமகக மடய மற சசயதத. அநத மகதத ன வசகரதத ல அவன தபச மடய மல
தப யவ ட/ ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

"ரக தடடனத நஙகத தன?"

தபசக ற $ , அலலத இதழக$ லம ந வ ன லதம மணடம வரண வ ச கக ற $ எனற


ப ய மல மரண/ ன ர L ர மன.

சநக E, சநக Eத சத $ சத $சவன நர ட மடதத கநதலம, நலப படடப ப/ரவயம,


சநறற ய ல த லகமம க ந னறவள தகட/ தகளவ ய ல எரதக கணடபபதறக க அவர$க
ரகதடடக கபப டத/ ம எனபரத அவதன மறநதவ ட/ ன. அவளர/ய மகக லரநத
ரவரப தபZ ய ல ச ய ஒ$ பபடடத தத றறக கச யத தப லதவ அவனம கச ப
தப ன ன.

ரகதடடவ டடப தபசவம மடய மல ந றகம அநத வ லபன /ம சவடக யத தப ல


அவளம சமலல உளத$ த ரமப ன ள. தணட நழவ ய சப ன ந ற ம ரப ல அரரகக ரர
வ ரத தவ ன றதப ல கரகரசவனற தர மம/ரநத இவன சநஞரசயம தத ர$யம அ$நத
வ டட அவளர/ய அபரவம ன வ E கள தரரரய தந கக க சக ணத/ ச ததன. சமலல
உடபககம த ரமப ய அவள உதடக$ ல பனனரக ஊற ய ரநதத. ரசம தளமப ந றகம
த ர டரசககன தப ல மதவற ய அநத இதழக$ ல ஓட ஒ$ நத நரகய/ன அவள த ரமப ய
தப தத ன, கபப ட/வனர/ய ரத யம த ரமப வநதத.

"ந ன த ன கபப டத/ன" - எனற தத ளம ம ரபம மரறயமபட தமல தணர/ப தப ரதத க


சக ணத/ சமனற மழஙக ய ப ன, தமதல தபசவதறக க அவர$ 'ந' எனபத 'நஙகள'
எனபத எனற சத ய மல தவ தத ன ர L ர மன. 'ந' எனற சச லல வ ய வரவ லரல.
'நஙகள' எனற சச லல மனம ஒபபவ லரல. வயத ல அவரன வ /ச ச ற யவ$ கதவ சத நத
அவர$சய தத ஒணண ம நமபரச சநத அபசரஸகர$ 'ந' எனற எவசனவதன ந ததம
ந ததம கபப டட உறவ சக ண/ டக றதப த, த ன ந எனற கபப டவத ல ஒனறம
கடமழக வ / சதனற தண வ உண/ கச ச ல வ ந டகள ஆய றற. அபபடயம தபசச ன மதல
வ கக யதத ல 'ந' தய 'உன'தன வர மதல தப யவ ட/த.

"ஒர ந ர$பதப ல வ டயற தவர$கக ய ர தர கEறற எற யற பசவலல ம இஙதக என


தமதல வநத வ Eறத. அரதச சச லலதத ன கபப டத/ன."

"ய ர தர ஒணணம லதல! ந ன த ன கEறற எற யதறன. அத உஙக தமதல வ ழமதன


வ ழநத சக ணடரககனதன இதவரர எனககத சத ய த. இன தம அபபடச சசயயதல.
இத சசஞசதககப சப ய மனச பணண மனன ககணம," - எனற த மரர சம டடப தப ல
ரககபப ன ள, அவள.

வணககததத ட ம கவம பவயம க மனன பபக தகடடவ டட உளத$ தப யவ ட/ ள அவள.


எத ரப ர த அநத பவயம ர L ர மரனத த ணறச சசயதத. மழக தக பதரதயம க டடத
த ட/ மடய மல பணண வ ட/ த$ எனற தர ஷம தவற சப ததக சக ணட வநதத. அநத
தர ஷதரத உறஙகப பணணவததப ல ப ரயச சரடடக சக ணட படய றஙக ய அவன
க த ல மணடம வரணய ன இரச வநத ப யநதத. அவர$யம அவள மகதரதயம கபப ய
ரகக$ ன வ ரலகர$யம ப ரததப ன வரணரய அவள வ ச கக ற $ , அலலத வரணதய
அவளர/ய மதரம ன வ ரலகர$த த/வ வ ச கக றத எனற ர L ர மனககச சநததகம
வநதத. சநததகமம, தக பமம, ம ற ம ற எழம மனந ரலதய ட, அவள சபயர
www.kumarikrishna.blogspot.com

எனனவ ய ரககம எனற தய சரனய லம மழக ன ன அவன. அநதக கரலம உ/தன


பண யம அநத பவயமம, ப றவ தய ட வநத அEககள தப ல அவளககப
சப ரநத ய ரநதத கத தத னற யத. கதE இறஙக வநத ப னபம அவர$ அததரன சலபம க
மறநதவ / மடயவ லரல, அவன ல. பதத ரககர$ப ப ரதத வ டடக கதE இறஙக யதப த
பததர மதல ந ள ப டடத தத பபக கட/ம பறற வ ச தத ர. அவன எலல வறரறயம
அவரககச சச னன ன. பககதத வடட ம டப சபணரணக கபப டட இரரநதத பறற யம
கற ன ன.

"அவ$ , மதரமன சசலலம கக கபப டவ ஙக - மதரவலலனன மழபதபர.


தனப கக யததத / மகள" - எனற அவன தகடக மதல தமல வ வரஙகர$ச சச லலத
சத /ஙக ன ர பததர. அநதப தபசரச ம றற வ ரமப ய ர L ர மன, "தமலரககப தப தறன
பதததர! த ரமப வர ஒர தவர$ ச யஙக லம ய டம. மதத ர$பபன வத, கரச ம ய வத
வநத ச வ ரயக சக டஙக. அதத ட வ சக ச ரலரயயம ப ரததககஙக" எனற ச வ ரய
நடடன ன.

"ப ரததப தப ய டட வ ஙக தமப! எஙக ப ரதத லம ச .ஐ.ட. ந/ம ட/ம இரகக. உஙக
தபர அவஙக லஸடதல இரகக தம?" எனற அவரன எசச தத ர பததர. வடடகக வநத, பல
வ $கக மகம கழவ க சக ணட பறபபட/ அவரனப பரEயத ச பப டட வ டடப தப கச
சச னன ள த ய. பரEய தச றம தய றம ந ரததஙக ய ஊறக யம அம ரதம ய ரநதன.
சக லரலப பககம ந ல ஒணடக கடததனததககம சப தவ ன க ணறறடய ல சபணகள
கட/ம ய ரநதத ல க$ பபரத, தப க ற இ/தத ல எஙக வத ரவததக சக ள$
தவணடயதத ன தப லரநதத. பரEய தச றற லம தய லம ஒர சகத - மறபட ச யஙக லம
வரர பச த ஙகம தப லரநதத. கததரககக ரரனப ப ரததப தபச வ டடத த ரவ தவரக
க யஙகள மடநததம, தமல ல க/ ச ல சத ண/ரகர$யம ஊE யரகர$யம அவன ல
சநத கக மடநதத. அநதத சத ண/ரக$ ல ஒரவர வடடதலதய பகலல ச பப /ச
சச னன ரகள. ஊரகக தமறதக அரண த றநத மலரல வ யகக லல தணணர
வ டடரநத ரகள. தப யக க$ தத அஙதகதய தவஷடரய உலரதத க கடடக சக ணட
வநத ன ர L ர மன. பகல உணவ மடநத நணபர வடடத த ணரணய ல உடக ரநத தபச க
சக ணடரநததப த, தமலரத சத ண/ரகளககம ச ல உறச கம ன த ட/ஙகர$ச
சச னன ன அவன. அஙக ரநத ததசத சத ண/ரகள அவரன வ / வயத ல மததவரகள
எனற லம உலக ந/பரபத சத நத சக ளளம வசத கரறவ ய ரநதத லம, ந/தத ச
சசலவதறகத தரலரம இலல தத லம, இரணச/ ர வ வரம சத நதவரகளம
தவத ரண யதத ல ரகத க ச ரறககப தப யவ ட/த லம, தய சரனகர$ ர L ர மன
சச லல தவணடய ரநதத.

தமல லரநத அவன மதரர த ரமபமதப த இரடடவ ட/த. வடடககப தப ய


அமம வ /ம தகவரலச சச லலவ டட வ சகச ரலககப தப க ந ரனதத ன. அவன
வடடககள நரEநதததம அமம அவனகக அநதத தகவரலச சச னன ள:

"ந த ரமப வநத , வ சகச ரலகக வரதவண/ மன பததர உஙக ட/ச சச லலச
சச னன ர. அஞச மண கக மதத ர$பபனம, கரச ம யம வநத ஙக$ ம. தப லஸ
ப டசச ணட தப ய டதத ம. ந வர தவண/ மன பததர வநத அவசர அவசரம ச
சச லலவ டடப தப ன ர."
www.kumarikrishna.blogspot.com

-அமம வ ன மகதத ல கவரல ததஙக ய ரநதத. கணகள கலஙக ய ரநதன. த ன சசயத


சக ணடரககம க யஙகள எதவதம ப டகக தத தப னற மனதத ஙகல அநத மகதத ல
சத வரதயம ர L ர மன கண/ ன. ந த னம க அவன அவர$க தகட/ ன.

"பததர எபப வநத ர?"

"இபபத ன, ச தத மனதன வநத சச லலடடப தப ற ர. ந தப க தவண/ ம/ கEநரத.


ந ன சச லறரதக தகள... எனரன வய சற யப பணண தத! வயச வநதவன இபபட
அரலயறதத எனககப ப டககலதல."

அவன த ய ன கரல அவரனக சகஞச யத. ஏறககரறய அவள அEத சத /ஙக வ ட/ ள.


அககமபககதத ஒணடக கடததனகக ரரகள கடவ டவ ரகள தப லரநதத.

"எதககமம இபப ட அழத ஒபப ரவகக தற? ஊர கட வ ச ககணம ! இபப எனன


ந/நதடதத? தப க தவண/ மன ப தப கரல..."

-அமம வ ன அழரக அ/ஙக யத. அவன மனம கவரலய ல ழநதத. ஒனறதம சசயத
மடகக மல த ன ரகத க வ /கக/ த எனபத ல அவன அத க அககரறதய ட இரநத ன.
ச ற தத சப தத ஒவசவ ர மரEத த$ ககம ப ரவ கதத ல பஙக உணட. இநத மற யலகர$
எலல ம அவரனவ /ப சப யவரகள க/நத க லதத ல ந ரறய ந/தத ய ரநத ரகள.
இபதப த அவன மணடம ந/தத வ ரமப யதறகக க ரணம க இரநத உள மரனபரப
வ டடவ / அவன தய ர ய லரல. உபப சதத ய கக ரகதத றகப தப யக ரகத க மடய த
தவதரனரய அவனம, அவரனப தப னறவரகளம இபபடத தண ததக சக ள$
வ ரமப ன ரகள. ரகத க ச ச ரறக$ ல தவதரனபபடடக சக ணடரககம தரலவரக$ ன
தவதரன தஙகள இதயதத லம எத சர லததத தணடகக றத எனபரதக க ட/தவ அவன
இரதச சசயய வ ரமப ன ன. தப லஸ வடடககம ததட வரதம எனற மனசனசச கரக
அவன மனதத ல இரநதத. எபபடத தபபவசதனற மனதய சரனகளம அவன
உள$தத லரநதன. வடடதலதய இரநத இனனம ஒர ந ர$க கE ததவ / வ ரமப ன ன
அவன. இனனம ஒர ந ர$க கE ததவ ட/ ல, அபபறம அடதத ந ள த ன அநதத
தண ககர/ மற யலககக கற தத ரககம த னம. ஒர வ ந டய வத மற யரல ந/தத
வ டத/ ம எனற சபரம தததத ட ரகத க தவணடசமனற ரநத ன அவன.

இரவ எடட மண ககச ச பப / உடக ரமன ரகக ல கழவ வர அவன ப னபககம


க ணறறடககப தப னதப த அஙதக தக ர/கக கக கடடரல எடததப தப டடக சக ணட
உடக ரநத ரநத பககததப தப ரஷன வககல கம ஸத த ரதவஙக/ம அவரன வமபப
தபசசகக இழதத ர.

"எனனபப ர L ர மன, இநத உபப சதத ய கக ரகம, அநந யத தண மற யல, களளககர/


எத ரபப இதன சலலல ம எனன ப ரதய Lனம வநத/ப தப றதனன உஙக க நத
இரதசயலல ம கடடணட அEற ர? ச யன அஸதம கக த ப டடஷ ச மர ஜயதரத
இதன சலலல ம அரசசசபப / மடயமன ந ரனகக தற? எலல ம ச னனக கEநரதகள
வ ர$ய /ற ம த னன இரகக..."

"ச னனக கEநரதகள வ ர$ய டதத ன சப யவ $ கணம. சர மப ந $ உமகக Lஸடஸ


www.kumarikrishna.blogspot.com

கடச வககல க ட/க கம ஸத வ இரநத இரநத, அநதப பதத தய வநத ரகக ஓய! இநத
ததசதத ல இனன கக மகக லவ ச Lனஙகளகக சததச உணரசச னன எனனனதன
சத யதல. அத ஏதத தபப ன க யம, அலலத ர Lதததவஷம ன க யமன சப யய ன
ப ரரம ப டசச ஆடடகக ணடரகக. அரதக சக ஞசம சக ஞசம கத த ன தப கக மடயம.
அரதப தப ககறதககக க நத சசயயற எலல தம ச ய ன க யம த ன. சததச
உணரசச ஙகறத எனனனன ப ல ப /தம சச லலக சக டககற பப தல, உமரமப தப லக
தக டககணகக ன Lனஙகள இஙதக இரகக ஓய! ப டடஷக ரன ய தர நர ய தர ; ஆன
அவரன உமம த தத ம த ந ரனசசப தபசறர நர. இநதப ப ரரமரய எபபடய வத
மதலதல தப கக ய கணம..."

"எனனதம தப ! உஙகமம சர மப மனக கஷ/பப/ற . ந படபரபக சகடதத ணட


வணகக அரலயதற?"

"ஓய, எஙகமம த ன படகக தவ! ஒர ப சதத தல அபப ட சநரனககற - நசரலல ம


படசசவர; நதர இஙதக அபபட சநரனககறதப த எனன சசயயறத?..."

வககல கம ஸத தமதல ஒனறம தபச மடயவ லரல. ஈரகரகரய தமல தணடன ல


தர/ததக சக ணத/ உளத$ தப ன ன ர L ர மன. ச பப டடல மனம சசலலவ லரல.
ச பப டத/ ம எனற தபர சசயயதத ன மடநதத. சவளர$கக ரன ச ரறககள சக ணட
ரவபபதறக மன அதறகத தயஙக த த தன ச ரறய ல ரவததக சக ண/ரதப தப ல வடடல
ஒடஙக க க /பபத அவனககப சப றகக மடய தத ய ரநதத. சப றததக சக ணடம ஆக
தவணடய ரநதத. அநத வடடல அவனககப ப டததரதப தபசவம மன தரகள இலரல;
ப டகக தரத எத ரததப தபச ன ல, அரதக தகடகவம மன தரகள இலரல. சச நத ஊ ல,
சச நத ந டடல, கடய ரககம வடடதலதய அநந ய ந டடல இரபபத தப ல இரகக
தவணடய ரநதத.

கரச ம யம, மதத ர$பபனம ரகத க ய சசயத அவரனப பலவ தம ன தய சரனக$ ல


மழகச சசயத ரநதத. கரச ம ய வத தன ககடர/; ரதயறகர/ரய ய ரம கவன கக
ம ட/ ரகள எனபத தவ ர தவற கவரலய லரல. மதத ர$பபன கடமபஸதர. சLய லககப
தப னத ல தவரலயம தப யவ டம. அவரர/ய கடமபததகக இத சப ய
தச தரனய ய ரககசமனபரத இபதப தத ர L ர மன ல உணர மடநதத. ஏறசகனதவ
ப டடத தத பப ல சடடக கலகக ப தப டட மடவ சசயத ம த க கரச ம சசலல ல
களளககர/ மற யல சசயவதம நர/சபற மடய த. மதத ர$பபன சவ$ தய இரநத வ சக
ச ரலரயக கவன பபத எனபதம ந/கக த. ஒரதவர$ வ சக ச ரலரயப பததர கவன ததக
சக ள$ல ம. தப லஸ சத நதரவ, ச .ஐ.ட. ந/ம ட/ம அத கம க த சத E லககத சத நதரவ
வரம ன ல, பததரம அரதச சசயய ம ட/ ர. வககல கம ஸத த ரதவஙக/தரத தப ல
சவளர$கக ர த சர இலரல எனபத த ன பதத /ம வ ரமபததகக அமசதம தவ ரப
தப ர ட/தத ல இறஙகம தண சவலல ம அவ /ம க ர/ய த. உபக , க நத ய /ம
நமப கரக எனற அ$வ ல மழரமய ன பகத உள$வர எனபத வரர, பததர
சநததகததகக /ம லல தவர. வ சக ச ரலரய அவர ந/ததவ ர இலரலய எனபத
பறற யம ச நத தத ஒர மடவகக வர மடய மல தவ தத ன ர L ர மன.

'ப ளர$, எஙதக நட ர தத ய ல எழநத ரநத வ சக ச ரலககப தப யவ டவ தன ' எனற


பயதத ல அமம வம தஙக மல சக ட/க சக ட/ வ E ததக சக ணட உடக ரநத ரநத ள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

அவளர/ய பயமம அககரறயம ர L ர மனககப ப நதன.

மறந ளம அவன சவ$ தய தப கவ லரல. க ரல பத சன ர மண கக ஒர ச .ஐ.ட.


வடடககத ததட வநத ன. நலலதவர$ய க, ர L ர மன ன அமம தவ அபதப த வ சல
த ணரணய ல இரநதத ல, "அவன தமலரதலரநத இனனம வரலதய!" எனற பத ல சச லல
அனபப வ ட/ ள. வநத ஆள ச .ஐ.ட.ய இலரலய எனபத பறற ர L ர மன ன த யககத
சத ய த. ச .ஐ.ட.ய க இலல வ ட/ லம அவள அதத பத ரலதத ன சச லலய ரபப ள.
ப ளர$ய ண/ ன சவ$ தய தப ய ரகத கக க/ சதனபத ல அவளகக அவவ$வ
அககரற.

ஆதம வ ன ர கஙகள

அடதத ந ள க ரல வ டவதறக மனதப எழநத நர டத தய ர க வ ட/ ன ர L ர மன.


க யதரதச சசயதவ டத/ ரகத க வ ரமப யத ல வடடலரநதத அகபபடடக சக ள$ தபட
மனசனசச கரக அவச யம க யத. நணபரகள எலதல ரம அமமன சநந த மகபப ல
ததஙக ய மண/பதத ல க ரல 9 மண ககச சநத கக தவணடசமனற ப டடத தத பபக
கட/தத தலதய சச லலபபடடரநதத. வடடலரநத மதலல தமலக தக பர வ சல வE தய
தக வ லககள பகநத சக ண/ ல அபபறம தக வ லலரநதத அமமன சநந த ககப தப வத
சலபம. அவன பறபபடக ற க யததகக ஆச வEஙக அவனர/ய அனரன வ ரமப
ம ட/ ள. மதரரகதக அனரனய க ய மன டச ய /ம ஆச வ ஙக க சக ணட தப க
வ ரமப ன ன அவன. பலபலசவனற க Eகதக சவளகக மனதப பறபபடட வ ட/ ன.
அவனர/ய த ய கறகதக ந னற ள.

"எஙக க $மப ய சச?"

"தக வ லககப தப தறன..."

"L கக ரரதய ப தப ய டட வ ..."

அவரனப சப றததவரரய ல அவன சச லலயத சப யய லரல. ததசமம தக வ லம


அவனகக ஒனற த ன; இரணர/யம அவன வE படக ற ன. இரணர/யதம அவன தப றற த
சத ழக ற ன.

சப றற மரரய ல ரக க ல சததம சசயத சக ணட அமமன சநந த மகபப ல அவன


ப ரதவச தத தப த, உளத$ இரநத எத தர வநத சக ணடரநதவர$ப ப ரதத ஒர கணம
தயஙக ந னற ன, அவன. அவள இதழக$ ல நரக ஓட ஒ$ நதத. தக ய லககப தப க ற
தப தம அநத ஒணண ம நமபரச சநத Lனமதத ன மகதத ல வ E கக தநரநததத எனற மனம
அரவரபபர/ய தமதல ந/நத ன அவன. அவ$ரதக வநத சக ணடரநதவள அவளர/ய
த ய ய ரகக தவணடம. த ய ன க தரதக சமதவ க அவள ஏதத சச லவரதயம அவன
கவன கக மடநதத. மதரம எனற பததர அவளர/ய சபயரரச சச லலய ரநதத ந ரனவ
வநதத. உளளககள ச ததக சக ணத/ ந/நத ன அவன. ஒர மரற யததசரசய க, அவன
ப னன ல த ரமப ப ப ரதத தப த, அவளம அவரனத த ரமப ப ப ரததபட ந னற
www.kumarikrishna.blogspot.com

சக ணடரநத ள. அநதப ப ரரவரய அவன ல மறகக மடயவ லரல. அபபடப


ப ரதததறக க அவள தமல தக பமம வநதத.

அமமன சநந த ய லரநத ச ம சநந த ககப தப கம தப தம அவர$ அவன அஙதக க ண


மடநதத. ஏதத அப தஷக கலசஙகள அலஙக ககபபடடக கரககள மநத ரஙகர$ச சச லலக
சக ணடரநத ர. அவளம அவள த யம சறறத தள$ அமரநத ரநதனர. அவள அநதக
கலச ப தஷகதககப ப ர ரததரன பணண க சக ணடரகக ற ள தப லம. ரகந ரறய
தம த ரஙகளம, ம ரப ல சமலலய தஙகச சஙக லயம / லடகக ஒர ப ரமகரம இனசன ர
பககம உடக ரநத ரநத ர. த சனமம மடநத ப னனம ந ரறய தநரம ரநதத. மணடம அமமன
சநந த வநத, க $ மண/பததரதக க$ககரரய ல சபபணம கடட உடக ரநத ன அவன.

க ரலய ல அவன எதவம ச பப டடவ டட வரவ லரல; பச ததத. தக வ லககப


தப யவ டட வரவத கக கற ய ரநதத ல அவன த யம அவரனச ச பப /ச சச லல
வறபறததவ லரல. "நலல க யஙகர$ப பச தய ட சசயத ல த ன ச ரதரதரயக
க ணப ககல ம - எனற வ ரதஙகர$யம தந னபகர$யம பச தத வய றதற ட சசயயச
சச லல ப ரத ந டட மனதன ரகள வEககபபடதத ய ரகக ற ரகள. இநதத தரலமரறய ல
ம கப சப ய வ ரதம சததச இயககம த ன!" எனற எனண ய தப த பச ரயக க/ மறகக
மடநதத, அவன ல.

தநரம சமதவ க நகரவத தப லரநதத. மண/பதத ல கணடல அர/பபடடரநத


க $ க$ ன ம Eறறம கரலகர$க சக ஞச ந E ரக அவன இரச ததக சக ணடரநத ன. சம ர
எடத/ மகக ல மண கக அவன அஙக ரநத க Eகதக அமமன சநந த மகபபகக ந/நத ன.
எத ரசசரக ல Lவ$ க கர/கர$ ஒவசவ னற கத த றநத சக ணடரபபத சத நதத.
நணபரகள பனன ரணட தபர மற யலகக வரவத க வ ககக சக டதத ரகக ற ரகள. ஆன ல
வநதத மனற தபரகள. மறறவரகள பயநத தயஙக தய , அலலத மதத ர$பபன, கரச ம
ரகத னத சத நதத மற யலகக வர மல ப ன தஙக வ ட/ ரகள. அவரனயம மறற
மவரரயம ததஙக ய, பEககர/கக ரரகள மரறதத மரறததப ப ரததனர. அத க தநரம
த மத தத ல, இநத மனற தபரம க/ப தப யவ டவ ரகத$ எனற சநததகம ய ரநதத.
ய ரகக கவம க தத ர மல மற யரல உ/தன சத /ஙகவத நலலசதனற ந ரனதத ன
அவன.

"வநதத ம தரம! மக தம க நத கக தL!" - எனற கரலகள அநத ந னக தபரர/ய


கண/தத லரநதம ஒதர சமயதத ல ஒலததன. Lவ$ ககர/ வ சலல தப யக ரகதக தத
ந னற, சதல கஙகள மEகக ன ரகள அவரகள. கர/கக ரர வநத சததம தப ட/ ர.

"உஙகத$ / எஙகளகக எதவம தபசச லரல. அநந ய ந டட Lவ$ வ ஙக வரக ற


Lனஙக$ /ம ந ஙக சச லல தவணடயரதயம, சத வ கக தவணடயரதயம த ன இபபடத
சத வ கக தற ம" - எனற ன ர L ர மன. சறற லம கட/ம கடவ ட/த. கர/ககத தண
வ ஙக வநத இரணச/ ரவர த ரமப ப தப ய வ ட/னர. கர/கக ரரககக தக பம
வநதவ ட/த. கழவ சல தப லசககத தகவல சச லல அனபபவத க ம ரடடன ர.
ர L ர மன கர/வ சல படய ல கறகதக படதத ன. தப லசககத தகவல சச லலப
பறபபட/ ஆள அவன தத ளபடர/ய ல ம த ததக சக ணடத ன தப க மடயசமனற ந ரல
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஏறபட/த. அநத ஆள அரதச சசயயத தயஙக ன ன."

"தப யத சத ரலதயண/ ; ந யப பயதல!" - எனற கர/கக ரர அவரனத தசசம க ஒர


வ ரதரத சச லலத த டடன ர. அவன ர L ர மன ன தத ர$த த ண/ மயனற, மடய மல
சநஞச ல ம த ததக சக ணட பட இறஙக த தனரன மறநத ந ரலய ல ஒரவரரத சத ய மல
ம த ததவ ட/ சமயதத ல சசயவத தப ல கணக$ ல ரகரய ஒறற க சக ணட வ /தவ, அரதக
கணட தமலம தக பம சக ண/ கர/கக ரர, "சப ய ச ம ரய ம த சச ட/ பபல கணண தல
ஒதத கக ற ன. தப / னன ந கக ற தய?" எனற கசசல தப ட/ ர. 'வநதத ம தரம, மக தம
க நத கக தL!' - எனற தக ஷஙகள மற யலக ரரக$ /ம ரநத இர/வ / மல மEஙக க
சக ணத/ இரநதன. கர/ககள ஒர Lனம க/ நரEயவ லரல. மற யல ஒர மண
தநரததககம தமல க ந/நதத. பததத மகக ல மண ககப தப லஸக ரரகளம ஒர சப
இனஸசபக/ரம வநத ரகள. அதறகளத$தய தணண ல ச ண ரயக கரரததக
சக டடவ /ப தப வத கக கர/கக ரர பயமறதத க சக ணடரநத ர.

தப லஸக ரரகளம சப இனஸசபக/ரம வநத ப னபம ர L ர மன மற யரல


வ /வ லரல. கர/கக ரர கறகதக கயதய மரறதய சவனற சப இனஸசபக/ /ம
மரறய ட/ ர. மற யலக ரரகள கர/ரயதய சக ளதத வநதத கப பளக ன ர அவர.
ர L ர மனர/ய தத ளபடர/ய ல லதத க கமப ல ஓஙக அட வ ழநதத. இரணட
தப லஸக ரரகள அவரனத தகக ந றதத ன ரகள. நணபரகளககச ச ய ன அட
வ ழநத ரநதத. தக ஷம டவரத அவரகள இனனம ந றததவ லரல.

தப லஸக ரரகள அவரனயம நணபரகர$யம இழததப தப கம தப த, அமமன சநந த


வ சலல ஒர Lடக வ ல அவள ஏற க சக ணடரநத ள. அவத$ ட அவள த யம அநதத
தஙகச சஙக லப ப ரமகரம உ/ன ரபபத சத நதத. அவள கணகள கலககததத ட தனரனப
ப ரபபரத அவனம கவன தத ன. அப தஷகம மடநத இபதப தத ன அவரகள வட த ரமப
தவணடம எனபத க அவனககத தத னற யத. அதறகள ஒர தப லஸக ரன ப / ய ல
ரகரயக சக டதத அவரன மனனககத தள$ ன ன. 'இவள சடககE ககம வ டய பககள
வ சகச ரல மறறதத ல வநத வ E இன தமல ஒர தர/யம ரகக த...' எனற எணண யபடதய
பச த த$ரசச யம அட வ ஙக ய வலயம கத தள$ டத தள$ ட தமதல ந/நத ன அவன.

ச யஙக லம வரர அவரனயம நணபரகர$யம கEவ சல ல க அபப ல


ரவதத ரநத ரகள. ம ணட - வ ச ரரணககப ப னப அவன மடடம தவலரககக சக ணட
தப கபபட/ ன. நணபரகர$ எனன சசயயப தப க ற ரகள; எஙதக சக ணட தப கப
தப க ற ரகள எனபரத அவன ல அற ய மடயவ லரல. மதரர ரய லதவ ப $ டப ரதத ல,
தமறதக ச யன மரறயம க டச ரயப ப ரததக சக ணத/ வ லஙக ட/ ரககள/ன அவன
ரய தலறறபபட/தப த ரதத னதவல பததர கணக$ ல சதனபட/ ர. சசயத ரயக
தகளவ பபடட அவரனப ப ரககதத ன அவர வநத ரகக தவணடம. ஆன ல அவதர ட அவன
எதவம தபச மடயவ லரல. L ர/ க ட/ மயனறம, அரதச சசயய மடய மல கட/ம
அவரகக அவரனயம, அவனகக அவரரயம மரறததவ ட/த. பரஸபரம ப ரததக சக ள$
மடடம மடநதத. மனதத ல எனசனனனதவ அரல தம த றற.

ரய ல ரவரகப ப லம த ணடயதப த ஊரம, தக பரஙகளம ம ரல இர$ ல மஙகல கத


சத நதன. த ணடககலலல ஏதத ச பப / வ ஙக க சக டதத ரகள. வலத ரகரய மடடம
கEறற வ டட, இ/த ரகரயத தன ரகதய ட ப ரணதத வ லஙரகப படடக சக ணடத ன
www.kumarikrishna.blogspot.com

ர L ர மரன ச பப / அனமத தத ன தப லஸக ரன. அனற மழவதம வடடல அமம


ச பப டடரகக ம ட/ ள எனற ஞ பகம வநதத. அவளகக எபபடயம இரவககள பததர
தப யச சச லலவ டவ ர. அவள எனசனனன உணரசச கர$ அர/வ ள எனபரத அவன ல
கறபரன சசயதக/ப ப ரகக மடயவ லரல. தத ளபடர/ய ல அட வ ழநத இ/தத ல
வலததத. உரடடய கவ$தரத வ ய வரர உயரதத ப தப டடக சக ள$க க/ மடய மல
வலததத. அடபட/ இ/தத ல சப ய சநலலகக ய$வ வஙக இரநதத.

ர L ர மன மறந ள தவலர ச ரறய ல ச வகபபக ரகத ய க நரEநத ன. அரச யல


ரகத களகக ப வகபபத தரவ ரகள எனற எஙதக ய தர சச லலய ரநத ரகள. மதரர
தப லஸ எனன ச ரஜ எழத அனபப ய ரநததத , அவரன ச வகபப ல தள$ ன ரகள.
'ப 'ய லம 'ச 'ய லம இரநத பல ததசத சத ண/ரகர$ப ப ரதததப த அவனககத தன
இனததகக நடதவ வநத தசரநத வ டத/ ம எனற சபரரமய ய ரநதத. மனந மமத
ஏறபட/த.

அஙக ரநத அரனவரதம த ய, தநரத, கடமபம, மரனவ மககள, பநதப சம


எலல வறரறயம வ டடவ டடத ததசதரத வ டவ பபதறக க இபபட வநத வ டக ற ரகள
எனபரத ந ரனதததப த ஒர சப ய த ய ன தவதரனகக கத தன த ரயப தப ல
எஙசகஙதக பல ச ற ய த யம ரகள தவதரனபப/ல சமனற எணண ஆறதலர/ய
மடநதத. மதத ர$பபரனயம, கரச ம ரயயம எஙதக சக ணட தப ய ரபப ரகச$னற
அவன ல அனம ன கக மடயவ லரல. ஒர தவர$ க/லரககக சக ணட தப ய ரககல ம.
அலலத த ரசச ககக சக ணட தப ய ரககல ம; ந கப கதக , சபலல கதக , சக ணட
தப ய ரகக அவவ$வ தவ ரம ன க ரணம இலரலசயனதற தத னற யத. அவரகர$ வ /ப
சப ய க ரணஙகளகக கக ரகத னவரகள எலல ம க/ தவலர சLய லல த ன
இரநத ரகள. சLய லல சக டதத தகழவரகக க$ மதல த/ரவ அவனககக கமடடக
சக ணட வநதத. அம ரததரததய உணணம தகத ள$ சப ய சப ய தரலவரகளம அஙதக
இரததத ன ச பப டக ற ரகள எனற எணண யதப த, ரச கர$க கடடபபடதத மயனற ன
அவன. க/ இரநதவரக$ ல ஒரவர தவத ரண யம உபபச சதத ய கக ரகதத ல ரகத னவர.
அவ /ம தவத ரண யம ந கழசச கர$ வ வ ததச சச லலச சச லலக தகடடக
சக ணடரபபத மக ழசச ய$ கக ற அனபவம க இரநதத. நடததர வயத னர ன அவர ஒர
கரதப பததகம ரவதத ரநத ர. ம ரலதவர$ய ல ச ற த தநரம அவரரக கரதககப சப ரள
சச லலச சசயத தகட/ ன ர L ர மன. அத மனதகக ஆறதல$ பபத ய ரநதத.

"ப ரததத ன மகதத ன அனபவ க ரநததம தப ல த ன ப றநத ரகக றத" எனற அவர
கரதரயப பறற ச சச னனரத அவன இரச தத ன.

"இபதப த ந ம ந/தத க சக ணடரபபத க/ ஒர தரம யததம த ன. இத ல நமமர/ய


கரத க நத ய ய ரகக ற ர. நமத தயககம பநதப சம எலல வறரறயம வ டட வ டட ந ம
இநதப தப ல கத ககத தண நததறக அநத மக ன த ன க ரணம. ப ஸ/ரககப
படததவ டடத சத E ல சசயத ஆய ரககணகக ல சமப த கக மல, இநத ததசததகக க ஒர
ந டடபபற வ வச ய ரயப தப ல ஒறரற ஆர/ரய மEஙக லகக தமலடததப
பறபபடடரகக ற ர ப ரஙகள" - எனற கணக$ ல நர சநக E வரண தத ர அநத நணபர.

'ச ' க $ ஸ அரச யல ரகத கள பததப தபரகக தமல அநத நண/ க/ம தப னற அரறய ல
அர/ககபபடடரநத ரகள. கரதப பததகம ரவதத ரநத நணபர ப ரகதஸவரன
www.kumarikrishna.blogspot.com

பதகதக டர/கக ரர. கலகதத க ஙக ரZbகக தந ல தப யக கலநத சக ண/வர அவர.


ஆய ரததத சத ள$ ய ரதத இரபதசதடடல ந/நத கலகதத க ஙக ரரசப பறற அவர கற ய
வரணரனகர$க தகடடக தகடடப ப$க ஙக தம அர/நத ன ர L ர மன. கலகதத
க ஙக ரஸன தசவ த$த சத ண/ரகளககத தரலவர எனற மரறய ல சப ஷ சநத ரதப ஸ
ர ணவ உர/ த தத தக லதத ல க டச ய$ தத கமபரதரதப பறற ப ரகதஸவரன வரண தத
தப த, அரதக தகடடக சக ணடரநத ர L ர மனகக உ/மப பலல ததத. வரமம,
இ$ரமயம சப ஙக த ததமபம சப ஷ தப ஸன சநதர மகதரத அகககணண ல ந ரனததப
ப ரதத சமயச லரதத ன அவன. தர மன தர லநத கலகதத க ஙக ரZbகக வ ழததச சசயத
அனபப ய ரநதரதப பறற யம, 'ப பரண வ டதரலதய ப ரத ந டடன கற கதக ள' எனற
அநதக க ஙக ரஸல Lவஹரல ல தநரவம, சப ஷ தப Zbம த ரததப ப தரரரணகள
சக ணட வநதரதப பறற யம - எலல ம ப ரகதஸவரன வ வ ததச சச னன ர.

கரத தகடபத தப ல எலல ரம ப ரகதஸவரரனச சறற அமரநத, அரதக தகடடக


சக ணடரநத ரகள. ல கர க ஙக ரரZப பறற யம சச லலம ற அவரரக தகட/ ன
ர L ர மன.

"ஆய ரததத சத ள$ ய ரதத இரபதசத னபத தல ல கர க ஙக ரZbகக ந ன தப க


மடயதல. அநதச சமயம த ன என மரனவ இரண/ வத ப ரசவததககப ப ன சர மப உ/மப
சவக யம லல தம, ப ரEபப த$ ம ட/ த$ எனற ரநதத. தப க மடய மப தப சச"
எனற வரததபபடடக சக ண/ ர ப ரகதஸவரன. கடமபதரதப பறற க கவரலபபடவத
தப லதவ ததசதரதப பறற க கவரலபபடம இநதப பவ தத ரம ன மன ந ரலரய ஒவசவ ர
இநத யனம அர/யச சசயத த லகரம, க நத யம எவவ$வ சப ய சதத ய
சகத யள$வரக$ ய ரகக தவணடம எனற ந ரனதத ந ரனதத வ யநத ன ர L ர மன.
மரனவ உய ரகக மனற டக சக ணடரநதம ல கர க ஙக ரZbககப தப க
மடயவ லரலதய எனற ப ரகதஸவரன வரநத ய ரபபரத எணண ய தப த ததசபகத எனக ற
ம யசகத எனசனனன க யஙகர$ச ச த கக றசதனற ப நத சக ள$ மடநதத.
தவதக லதத இநத ய வககப ப ன த லகரம மக தம வம ததசபகத எனனம ஒர பத ய
தவதரததய வEககததககக சக ணட வநத ரபபத கத தத னற யத. தன மன தனகக
மகத யம ச தத களம அ$ பபதத பரEய தவததகக இலடச யஙகள. இநதப பத ய தவததகதக
எலல இலடச ய தந ககமம ததசம$ வ ய பயனகர$த தரவத க அரமககபபடடரகக றத.
இநதப பத ய தவதரதச சசயயம தய க க$ ல இர$யவன க அவரகள கட/தத ல த னம
இரகக தற ம எனபரத எணண சயணண ப ப தத ன ர L ர மன. சதத ய கக ரகம எனற
பதத சத / ன அரதததரதப ப ரகதஸவரன வ $கக யதப த அவன ப ரம பப அர/நத ன.
'இயககம' எனற ச த ரண வ ரதரதரய வ /ப சப ர$ Eம உள$த ய ரநதத அத.

ச ரறய ல அவரகளகக அ$ ககபபட/ உணவ ம கம க தம சம ய ரநதத. ஒர ந ள


ப ரகதஸவரனகக அ$ ககபபட/ தகழவரகக க$ ய லரநத ஒர கரபப ன பசச ரய எடததக
க டடவ டட அநதக க$ ரய உணண மல மரலய ல ஒதகக ரவதத ர அவர. தவற
சதத ய கக ரக க$ ல ச லர வய றறப தப கக லம ச லர வ நத ய லம தவதரனபபட/ ரகள.
எலல வ த வகபபக ரகத களம தசரநத தஙகள உணவகக ன ச ம னகர$க
சக டததவ ட/ ல த ஙகத$ உணவ தய ததப ப ம ற க சக ளவத க வ டதத
தவணடதக ர$ச ச ரற ந ரவ கம ஏறறத. ப ரகதஸவரனகக நனற கச சரமககத சத யம.
சரமயல சப றபரப அவர மக ழசச தய ட ஏறறக சக ண/ ர. அவரகக ன உதவ கர$ச
சசயவத ல ர L ர மன மன ந னற ன. வ தத ய சம ப ர மல சப ய சப ய தரலவரகள
www.kumarikrishna.blogspot.com

எலல ரம பநத ய ல அமரநத ச பப ட/ரதக கணட அவனம ப ரகதஸவரனம ம கவம


த ரபத யர/நத ரகள. ச ல சதத ய கக ரக கள உணவப பநத ய ல ப ர ரததரனக கதஙகர$ப
ப டன ரகள. தவற ச லர ப ரத ய ரர/ய 'இதநதர மரனய ன நஙக ' - எனற சத /ஙகம
சதநத ரததவ தத ரய இன ய எடபப ன கரலல ப டன ரகள. ந ய யம ன க ரணததகக கப
தப ர டச ச ரற பகநத ரகக தற ம எனற சதத ய ஆதவசம அஙக எலல ரககம இரபபரதப
ப ரதததப த அவனகக அத தன ப சபரம ததரத அ$ ததத. ச ரறசச ரல தவச ச ரலரயப
தப லரநதத.

தபடர/ மததரஙக மதலய ன ந ல ய ர த வயப ப ரபநத ஆர யசச யம,


ப ரகதஸவரன ன கரத வகபபம, ர L ர மன த தன வ ரமப ந/தத ய ப ரத ப /ல வகபபம
ம ரல தவர$க$ ல சதத ய கக ரக கர$ உறச கப படதத ன. 'வநதத ம தரம எனதப ம -
எஙகள ம ந லதத ரய வணஙகதம எனதப ம' - எனற ப டய ஒவசவ ர மரறயம சவசகத
ததமபம த ரக மநத ரம ஒனரற ஓத மடதத மக ழசச அவரகளககக க ர/ததத. ர L ர மன
தவலர ச ரறகக வநத ஒர வ ரதத ல, அவன த ய சச லல ரததனதவல பததர ரகபப/
எழதபபட/ கடதம ஒனற அவனககக க ர/ததத. அநதக கடததத லரநத தனனர/ய த ய
ம கவம அத ரநத தப ய ரகக ற ள எனபரத அவன உணர மடநதத. அதறகபபறமம ம தம
ஒனதற இரணத/ - அவன த ய சச லலப பததர தகடட எழத ய கடதஙகள அவனககத
தவற மல க ர/ததக சக ணடரநதன. ஐநத ற ம தஙகள வ ர$ய டடப தப ல தவகம க
ஓடவ ட/ன. ச ரறவ சம நனற கப பEக வ ட/த. மரடடத தரரய ல க தத ன வ பப ல
தககம க/ வநதத. அததவ ஓர ஆச ரம வ ழகரக தப ல க ய ரநதத. மதரரய லரநத அநத
ம தம கடதம வரதவணடய வEககம ன ததத ககக கடதம வர மல, இரணட ந ள கE ததப
பதததர தந ல சநத தத அவரனப பதர லல அரEததச சசலவதறக ன ஏறப டகள/ன
வநத ரபபத கத சத வ தத ர அவர. அவன அதறக ன க ரணதரதக தகட/தப த,

"உஙகமம சநரலரம சர மப தம சம ய ரகக. இனனம சரணட மண ந ள த ஙகறத


க/க கஷ/ம" எனற கவரல தத யநத கரலல பத ல கற ன ர பததர. ர L ர மன 'பதர லல'
மதரர தப க வ ரமபவ லரல. ச ல த னஙகளகக மனப தபடர/ மததர மலஙக
மதலய ன த ய ர க லம ன சசயத தவலர ச ரறகக வநததப த 'பதர லல ஊர தப ய
வரம ற' - அவரர எலல சதத ய கக ரக களம வறபறதத யதப தம, அவர தப க
மறதத ரநத ர. த யத த ரந டடன வ டதரலகக கக க ர/தத ரநத தனபதரதப பநத ப சக
கவரலய ல ச ல ந டகள க/ இEகக வ ரமப த அநத சநஞசரம, அவன /ம இரநதத.
'பதர லல', அரEததப தப வதறக ன எலல ஏறப டகள/னம வநத ரநத பதததர ட தப க
மறததவ ட/ ன, அவன. அவர எவவ$தவ வறபறதத யம அவன தகடகவ லரல.

"அநதப சபண மதரததகக ஏத சசம சச லலணம ?" எனற பததர தகட/தப த மதலல
அவனகக அவர ய ரரப பறற ச சச லலக ற ர எனதற ந ரனவ வரவ லரல. ப யவம லரல.
ச ற த தநரம கE ததப ப நததம தக பம த ன வநதத.

"நஙக எனன பதததர; எநசதநத ஒணண நமபரச சநதப ப றவ களகசகலல தம தகவல


தகடக றஙக...? அதககம எனககம எனன இரகக? ந ன எதககச சச லலணம, எனன
சச லலணம?" எனற கடரமய கக தகட/தம, பததர தபச மல தப யவ ட/ ர. ஆன ல அவர
தப ய சவக தநரம ன ப னபம பEககம லல த ஒரதத கக ஏத வத தகவல உண/ ? - எனற
தனரன எதறக க அவர தகட/ ர எனபத ப ய மல அவன மனம தய ச ததக சக ணத/
இரநதத; பததர எனன ந ரனததக சக ணட அபபடக தகட/ ர. எனன எத ரப ரததக
www.kumarikrishna.blogspot.com

தகட/ ர எனற அநம ன ககக க/ அவன ல மடயவ லரல.

ச ய ஒ$ ய ல மககதத ம னனம, நரக ஓட ஒ$ க ற இதழகள/ன கடய அநத வசகரம ன


மகமம, கணகளம, வரணய ன கரலம, கரலன வரண இன ரமயம சமலல சமலல அவன
ஞ பகதத ல வநத தப ய ன.

"அவர$ப பறற எனன /ம தகவல தகடக எனன இரகக?"

நண/ தநரம இநத ச நதரனய லரநத அவன ம$வ லரல. அமமன சநந த வ சலல த ன
ரகத ன தப தம, அதறக மனன ல தக வ லககளளம தனரன அவள ப ரதத ள எனபதம
இபதப த அவனகக ந ரனவ வநதத. பததர வநத தப ன அவசரதத லம, பரபரபப லம,
அவ /ம தகடடத சத நத சக ள$ தவணடய பல வ ஷயஙகர$த த ன தகடக மறநத
வ டத/ ம எனபரத ந த னம க ந ரனததப ப ரதத தப தத ன உணர மடநதத.
மதத ர$பபன, கரச ம இரவரரயம பறற ய வ வரஙகள, வ சக ச ரல எபபட
நர/சபறக றசதனற ந ரலரம, தனதன ட அமமன சநந த வ சலல ரகத ன மறற இர
சதத ய கக ரக கள பறற ய வ வரஙகள, எரதயதம த ன பதத /ம வ ச ததத சத நத
சக ள$வ லரல எனபரத அவர பறபபடடப தப ன ப னதப அவன ந த னம க உணரநத ன.

த ன வரவ லரல எனபரத அற நத ல தன த ய ன மனம எனன ப டபடம எனபரத


எணண ப ப ரதததப த அவனகதக தவதரனய கவம இரநதத. அநத அத ரசச ரய அவ$ ல
த ஙகதவ மடய சதனபத அவனககத சத யம.

"உஙகமம வகக நத ன ஒதர ப ளர$னன ப தப ய டட வறதத ன ந ய யமன ப/றத


எனகக. பத னஞச ந ள வரர க/ப 'பதர ல'தல தப ய டட வரல தம?" எனற ர
ப ரகதஸவரன. அவதர இபபடச சச லலயரதக தகட/ தப த, 'தப யவ டத/
வநத ரககல தம ?' எனற க/ அவனககத தத னற யத. தனரன அற ய மல அவன அனற
மழவததம ஓய மல அவ /ம தன த ரயப பறற யம அவளககத தன தமலள$ ப யதரதப
பறற யதம த ரமபத த ரமபப தபச க சக ணடரநத ன. எவவ$தவ மனரதக கடடபபடதத க
சக ள$ மயனறம அவன ல அரதத தவ ரகக மடயவ லரல. அவன மனம எனன
ந ரனகக றசதனற ப நதத ன ப ரகதஸவரன அநத தய சரனரய அவனககக கற ன ர.
'அவவ$வ தரம தனனர/ய க லட கர/ தவரலகர$சயலல ம வ டடவ டட, எனகக க
தவலரககத ததடவநத பததரகக உபச ரம க ஒர வ ரதரத நனற க/ச சச லல
மறநதவ டத/தன' - எனற ந ரனதததப த அவசரதத லம மனக கவரலய லம பல
தவரலகர$ச சசயயத தவற ய ரபபத அவனகக ஞ பகம வநதத.

வடர/யம, அமம ரவயம சறற ச சறற த தயஙக ய மனதரத அனற ம ரல ப ரகதஸவரன


ந/தத ய கரத வ $ககவரர ஓர$வ அரமத யர/யச சசயதத. இரவ சவகதரம உறஙக மல
வ தத க தத ன ல உடக ரநத சக ணத/ இரநத ன ர L ர மன. மறற சதத ய கக ரக கள
த றம ற கக க /நத உறஙக க சக ணடரநத ச ரறய ர$ ல ப ரகதஸவரன அரக லமரநத
அவன மனக கவரலரயப பக ரநத சக ள$ மயனற ர. 'அமம தப ய வ டவ த$ ' எனற
பயமம தககமம ம கநத தப த சப றகக மடய மல அழரகதய வநத வ ட/த அவனகக.
அபதப த ஒர மதத சதக தரன ன ப சததத ட அவன தத ர$த சத டடத தடடக
சக டதத ர ப ரகதஸவரன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

'மனரச வ டட வ / தத' - எனற அவரர/ய ச தவகம ன கரல அபதப த அவன


க தரதக ம ரதவ க ஒலததத.

மறந ள க ரலய ல சக ஞசம கவரல கரறநதத. அனற க ரல சதத ய கக ரக கள


க$ பபதறக மரற; உ/லல தணணர பட/தம ஏதத பததணரசச சபறற வ ட/ ற
தப லரநதத. பநத கக உணவ ப ம றவத, ப ர ரததரன எலல வறற லம கக கவரலகர$
அனற பகலல ஓர$வ மறகக மடநதத. வககலகள, ஆச யரகள, சசலவ ககள$
கடமபதரதச தசரநதவரகள, ச த ரணம ன கடமபதரதச தசரநதவரகள எனற பநத ய ல
அமரநத ச ரற உணரவச ச பப ட/வரகள ஒவசவ ரவரம, இபபட எததரன எததரன
கவரலகர$ மறநத ததச வ டதரலகக க இஙதக க /நத ம யக ற ரகள எனபரத
எணண யதப த தன கவரல ம கவம ச ற த கதவ இரககம எனற தத னற யத அவனகக.

ம ரலய ல கரத வகபப ந/தத யதப த எலல சதத ய கக ரக களம சறற


அமரநத ரநத லம, அவனகக கதவ அநத வகபரப ந/தத யததப ல ந/தத ன ர
ப ரகதஸவரன. அவன மனம மறற லம ஆறதல அர/யததகக வ ததத ல அவரர/ய
உரரகள அரமநத ரநதன. மறந ள வ டநத ல சவள$ கக Eரம. ஒவசவ ர
சவள$ கக Eரமயம அத க ரல ஐநத மண கக எழநத ரநத, மக கவ ப ரத ய ன
த ரபபள$ எழசச ரயப ப டவரத வEககபபடதத க சக ணடரநத ரகள அவரகள. மதலல
ர L ர மன ப டவ ன; அபபறம மறறவரகளம த ரபப ப ப டவ ரகள. அஙக ரநதவரக$ ல
அவனககம இனசன ர இரணச/ ரவரககம த ன ப ரதம த த ரபபள$ எழசச நனற க
மனபப /ம ஆக ய ரநதத.

மதல ந $ ரவ, "ந ர$கக சவள$ கக Eரம! க ரலய தல த ரபபள$ எழசச இரகக.
அஞச மண கதக எழநத ரககணம. சகக ரம கத தஙக" - எனற அவரனயம தஙகச
சச லலப ப யததத ட தவணடக சக ணடத ன அபபறம ப ரகதஸவரன படதத ர.

அவர க ரலய ல ந தல மகக ல மண கதக எழநத ரநத ர L ர மரனயம எழபப வ ட/ ர.


சLய ல க மபவணடககள இரநத மரஙக$ ல பறரவக$ ன வ தவ தம ன கரலகள ஒலககத
சத /ஙக ய அதத தவர$ய ல,

"சப ழத பலரநதத ய ம சசயத தவதத ல


பனரம இரடகணம தப ய ன ய வம..."

எனற ர L ர மன ப /த சத /ஙக ன ன. அபதப த ய ரம எத ரப ர மல வ ர/ன


கதரவத த றகக சLய ல அத க ஒரவர உளத$ வநத ர. அவர ரகய ல ஒர தநத இரநதத.
/க/க எனற படஸ ஒலகக வ ர/னம அத க யம வEககம லல த வEககம க அநத
தவர$ய ல அஙதக வநதரதக கணடம, அவரகள ப டட ந றகவ லரல. ப டட மடக ற வரர
வ ர/ன க தத ரகக தநரநதத.

"ர L ர மன எனபத?"

"ந ன த ன" - எனற ர L ர மன ஓரட மனன ல வநத ன.


www.kumarikrishna.blogspot.com

"மதரரய ல உன த ய ர க லம க வ ட/ ள. தநத நடர தத கக வநதத."

"....."

"பதர லல ய ர வத அரEசச ணட தப க வநத ல அனபபதறன... ஐ ய ம தZ Z ..."

-ர L ர மன ஒனறம தபசத தத னற மல அபபடதய த கப ரரம ப டததபதப ய ந னற ன.


அEகக/ வரவ லரல. மனதரத ஏதத ப ரசநதத. இரமப அ$ ய ன ந$ ந$ம ன கமப கள
ஆக சததககம பம ககம க நணட சத யத சத /ஙகவத தப ல ப ரரம தடடயத. த ய ன
மகமம மதரரய ன தக பரஙகளம, நடவ க நர ஓடம தக ர/க லதத ரவரகய ன
தத றறமம, சமபநதததத டம சமபநதம லல மலம, உரசவ$ ய ல தத னறவதம
மரறவதம ய ரநதன. சத ணர/க கE ய ல ஏதத வநத அர/பபத தப லரநதத.

'சப ழத பலரநதத' எனற அவன ப /த சத /ஙக ய தவர$ய ல மறபட இரடடவ ட/த.


வ ர/ன தரணவர அவரனக க ணறறடககக கடடகசக ணட தப ய இரணட வ $
தணணரர இரறததத தரலய ல ஊறற ன ர ப ரகதஸவரன. சச நதத த ய ன மரணததகதக,
ய தர உறவ னர ச ரவக தகடடத தரல மழகவத தப ல, மழக ன ன அவன.

"அனன கதக 'பதர ல'தல தப ய ரககல ம. மகதததல மE கககக/ உனககக சக டதத


ரவககதல! ப வம..." எனற ர ப ரகதஸவரன.

"கரமமல ம பணணணதம? பதர லதல தப ற ய ?"

"இலரல. தப க தவண/ ம. ந ன தப ய இன தமல அவள த ரமப க சகர/ககப


தப றத லதல" எனற ன ர L ர மன. சச லலமதப தத அவன கரல கமம யத. கணகள
கலஙக வ ட/ன. ச ரமபபடட அவன அழரகரய அ/கக மயனறரதப ப ரகதஸவரன
கவன தத ர. அனற மழவதம ர L ர மன ச பப /வ லரல. ய ர/னம தபசவ லரல.
ப ரகதஸவரன ஆறதல க ஏதததத கற க சக ணடரநத ர. மறந ள பகலலம அவர
வறபறதத ய ப னதப அவன ஏதத சக ஞசம ச பப ட/த கப தபர பணண ன ன. ந $ க
ந $ க அவன மனம ஆற யத. ஒர வ ரததககப ப ன பததர மறபட வநதவ டடப தப ன ர.
க லம ஓடயத.

ஆதம வ ன ர கஙகள

1931-ஆம வர/த சத /ககதத ல மதலல மக தம க நத வ டதரல சசயயபபட/ ர.


சத /ரநத ப ற தரலவரகளம, சதத ய கக ரக களம ந ச/ஙகம வ டதரல
சசயயபபட/ ரகள. க நத - இரவ ன உ/னபடகரக ஏறபட/த. தவல லரநத ர L ர மன
தநதர மதரரகக வரவ லரல. தவல லரநத வ டதரலய னவரக$ ல மதரர, சப யக$ம
தப னற ஊரகர$ச தசரநத சதத ய கக ரக களம இரநதனர. அவரகர$ வரதவறக
அவரவரகள ஊ லரநத சத ண/ரகளம உறவ னரகளம வநத ரநதனர. ஊரகக ரரகள
எலதல ரம தஙகத$ ட மதரரகக வநதவ /ச சச லல ர L ர மரனக கபப ட/னர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ப ரகதஸவரதன , தனதன ட பதகதக டர/கக வநத ச ல ந டகள தஙக வ டட அபபறம


மதரர தப யக சக ள$ல ம எனற அவன /ம கற ன ர. பததர கர/ச ய க மதரரய லரநத
தவலரகக வநததப த, அனனககE மண/பததச சநத ல ஒணடக கடததனம இரநத
வடடலரநத ப தத ரம, பண/ம, தடடமடடச ச ம னகர$ ஒE தத, தமலர வடடல சச நத
உபதய கததகக ரவததக சக ணடரநத ம டப பரண ல கடடப தப டடவ டம ற அவன
கடததத ல சத வ ததபடதய சசயத வ ட/த கக கற ய ரநத ர. வ சக ச ரல நனற க
ந/பபத கவம கற ய ரநத ர. 'எபபட ந/கக றத? ய ர வ /ரக சக டகக ற ரகள? -
பதத ரககள, பததகஙகள வ ஙக ய ர உதவக ற ரகள?' எனசறலல ம அவன தணடத
தணடக தகட/தப த,

"அசதலல ம இபப எதககஙக தமப ? நஙக வ டதரலய க வநதபபறம ச வக சம ப


தபச ககல ம" - எனற மழபப வ ட/ ர பததர. ஒர தவர$ அவதர ரகபபணதரதச
சசலவE ததச சசயத சக ணட அரதத தனன /ம சச லலக கசக ற தர எனற தத னற யத
அவனகக. மதத ர$பபனம கரச ம யம க/லர ச ரறய லரககம சசயத ரயயம, அநதத
த/ரவ பததர வநத ரநததப தத ன அவன தகடடத சத நத சக ணடரநத ன. எனதவ,
ப ரகதஸவரதன ட பதகதக டர/ தப ய ஒர வ ரதம பததந த$ தஙக வ டடப
தப கல சமனற அவனகதக தத னற யத ல, அவன அவ /ம மறகக மல ஒபபக
சக ண/ ன.

'வடர/க க ல சசயத ச ம னகர$ தமல ல சக ணட தப யப தப ட/ ய றற.


வ சகச ரல ஒழஙக க ந/கக றத' - எனற இரணட வ வரஙகளதம அவன உ/னடய க
மதரர தப க அவச யம லரல எனபரத அவனகக உணரதத ன. அவன ப ரகதஸவரதன ட
பதகதக டர/ககப தப ன ன.

அநத ஒர வ ரமம மழரமய க அவன பதகதக டர/ய ல தஙகவ லரல. தப கமதப த


இரவரதம த ரசச ய ல இரணட ந ள தஙக ச ச ல ததச பகதரகர$யம சத ண/ரகர$யம
சநத ததனர. பதகதக டர/ய ல மனற ந டகள இரகக மடநதத. ஒர ந ள ப ர னமரலககம,
இனசன ரந ள அனனவ சல க ர மததககம, அவரன அரEததச சசனற ர ப ரகதஸவரன.
அவரர/ய கடமபதத ல எலல ரம ர டர/ நறகப பEக ய ரநதரதயம, மரனவ
கEநரதகள உடப/ அரனவரம கதரண நத ரநதரதயம ப ரததப சபரரமபபட/ ன அவன.

அவன மதரர த ரமபமதப த க ரரககட வரர ப ரகதஸவரனம க/ வநத ர.


க ரரககடய லம அவரகள சநத கக தவணடயவரகள இரநத ரகள. க ரரககடய ல அவனகக
வ ர/ சக டககமதப த, "ந ர$ய லரநத ந னம என மரனவ யம ப ரத ப /லகர$ப
ப டக சக ணத/, சதரத சதரவ ய, எஙகள பதகதக டர/ச சரமய லள$ க ர மம
க ர மம யக கதரத தண கர$ச சமநத வ றகல சமனற ரகக தற ம. மதரரய ல நஙகளம அத
ம த ஏத வத சசயத ல எனககச சநதத ஷம ய ரககம" - எனற சச லலயனபப ன ர
ப ரகதஸவரன. கதரப ப ரச ரதத ல ஈடபடவத க அவனம அவரகக வ ககக சக டதத ன.
ஒரவரர ஒரவர ப வத பரஸபரம இரவரககதம தவதரனய$ பபத ய ரநதத; அவரர/ய
நடப ன அரரமரயப பல ம தஙகள உ/ன ரநத பEக யதப த உணரநதரத வ / இபதப த
இநதப ப யம வ ந டக$ ல ம கம க அத கம க உணரநத ன ர L ர மன. அவன மதரரகக
வநத தநரம இரவ எடட மண கக தமலரககம. பறபபடக ற த னததனற இபபட இரடடல
த ன பறபபடத/ ம எனபத ந ரனவ வநதத. தமலகதக பர வ சலகக வநத ந னற
தப தத ன எஙதக தப யத தஙகவத எனற தகளவ எழநதத. த ய இறநத அநத வட ம க
www.kumarikrishna.blogspot.com

அரக தலதய இரபபரத உணரநத தப த மனம சநக ழநத அழதத. ரவதத யந தயயர
வடடகதக , தL Zப ச ர வடடகதக தப கல ம எனற தத னற ன லம, சப த
தவரலகர$ச சசயவதறக வ சகச ரலய ல தஙகவதத நலலசதனற ந ரனதத ன
ர L ர மன.

'பததர வ சகச ரலரயப படடக சக ணட வடடககப தப ய ரநத ல எனன சசயவத?'

'வடடககப தப ய ரநத லம பரவ ய லரல. பததர வட பககதத தலதய சசமப யன க ணறறச


சநத தலத ன இரகக றத, அஙதகதய தப யச ச வ ரய வ ஙக க சக ணட வநத வ /ல ம...'

-இநத மடவகக வநததம அவன வ/கதக த ரமப க தக பர வ சலலரநத ச தத ரர வத கக


ந/நத ன. அவன ந ரனததபட பததர கர/ பட/பபடடரநத லம, நலல தவர$ய க வ சக
ச ரல ம டய ல வ $கக சவ$ சசம சத நதத. ய தர வ சக ச ரல ம டய ல இரபபரத
அற ய மடநதத.

வ சக ச ரலகக க தமதல படதயற யதப த ம டக கதவ த E டடரநதத. கதரவ சமதவ க


தடடன ன அவன. உளத$ தகட/ தபசசக கரலக$ லரநத ந ரலநத தபர
கடய ரகக ற ரகள எனபரத உணர மடநதத. கதரவத த றநததத மதத ர$பபன த ன.
நணபரன அபபடதய கடடத தழவ க சக ண/ ன ர L ர மன. கரச ம யம, அநந யத தண
மற யலல அவதன ட ரகத ன உளளர நணபரகளம, பததரம ந றக லக$ ல
அமரநத ரநதனர. வ சகச ரலய ல இபதப த ஐநத ற பரEய ம/கக ந றக லகளம,
இரணட பததக அலம யம, ஒர சப ய தமரLயம இ/ம சபறற ரபபரதக கவன தத
ஆசச யபபட/ ன அவன. இ/ததகக வ /ரக சக டகக மடய மல வ சக ச ரலதய ந/கக
மடய த ந னற தப ய ரககதம எனற பயநதவனகக, 'அபபட இலரல! வ சக ச ரல
ந/கக றத' எனற பததர தவல ல வநத சச லல, ந மமத அ$ தத ரநத ர. இபதப த இநத
வ$ரசச அவனககப பதரமய ய இரநதத. நணபரகள எலல ரம அவரன உறச கம க
வரதவறற அ$வ$ வ ன ரகள. பததரரத தவ ர மறறவரகள இபதப தத ன அவரனப
ப ரகக ற ரகள. ஆதல ல அவன த ய இறநதரதப பறற த தககம தகடபத ல ச ற த தநரம
கE நதத. தககப தபசசத சத /ஙக யததம அஙக ரநத கலகலபபப தப யவ ட/த.

"தமப ந ன தப யக கபப ட/பபதவ 'பதர ல'தல வநத ரககல ம, சப யமம மனச தந கப


பணண ரகக தவண/ ம. ந ன த ரமப வநத, 'அமம உஙக மகன பதர லதல வர
ம டத/னன ட/ ர'னன க/ச சச லலதல, 'சLய லதல வ / ம டத/ஙக ற ஙக சப யமம !
ந ம சக டதத வசசத அவவ$வ த ன'ன சப ய சச னதனன. உள$ரதச சச லலய ரநத
அநதமம இனனம சர மப மனச சந நத தப ய ரககம. 'அநதக க நத ககத தததக
சக டககதத ன ந ன ப ளர$ சபறதறன. எனககக சக ள$ ப தப /ப சபறதல'னன
அனனம ற கக டத/ தப யச தசரநத ஙக ப வம!..." எனற பததரம அமம ரவப பறற ப தபச
ஆரமப தத வ /தவ, ஒனறம சச லலத தத னற மல கணகலஙக ப தப ன ன ர L ர மன.
ச ற நத தநரம ய ரர/ய தபசசக கரலமறற தன சமfனம ந லவ யத அஙதக.

மதத ர$பபன, கரச ம , பததர மவரரத தவ ர மறறவரகள வ ர/சபறறக சக ணட


தப ன ரகள. அஙக ரநத தயரச சழந ரலய ல வ ரதரதக$ ல சச லல வ ர/சபற
அஞச தய தயஙக தய , L ர/ய ல ரகயரசதத வ ர/ சபறறனர அவரகள. மதம ரநத
மவரககம பரஸபரம தபசவதறக எததரனதய வ ஷயஙகள இரநதம சத /ரநத சமfனதம
www.kumarikrishna.blogspot.com

நடததத. ர L ர மன இனனம மனம சத$ நத தரல ந ம ரவ லரல. அவன மனம ச ய க


அவன கப தபசக றவரர அவரன அபபடதய வ டவத நலலசதனற மறறவரகள
தபச மலரநதனர. ச ற த தநரதத றகப ப ன அவதன தரல ந ம ரநத மதத ர$பபரன
வ ச தத ன.

"உஙகளககதத ன சர மபக கஷ/ம. தவரல தவற தப ய ரககம. ம சக கணகக தல


சLய ல வ சம பணண டடஙக, கடமபதரத ய ர கவன சசண/ த$ , எனன ச ரமதம ?"

"அபப டதத ன ந ன கவரலபபடத/ன ர L ! ஆன , இதத பககதத தல இரகக தர;


இநதப பணண யவ $ன தயவதல ம சம தவற தம என கடமபததககப பண உதவ
க ர/சச ரகக. 'க லட கர/ ரதத னதவல பததர ம த ம தம பணம சக டதத உபக ரம
பணண கக டட இரகக ர'ன என சமச ரம எழத ன கடத ச சLய லககக க ர/சசபப எதத ன
சநதத ஷம க இரநத சசத சத யம ?" எனற பததரரக க டடப பத ல சச னன ன
மதத ர$பபன.

"ததசமக ற சப ய கடமபதரதக க பப ததறதகக ந ம கஷ/பப/தற ம. அபப நமதம /


ச னனக கடமபதத தல எததரனதய கஷ/ஙகள, நஷ/ஙகள எலல ம வரத."

"எனனத ச த ரணம! உன நஷ/ம சர மபப சப ச ர L . ந சLய லககப தப க ம


இரநத ரநத உன த ய ரகக இபப ட தநரநத ரகக த..."

"தநரநதத தநரநத சச... மரணம ந ம தடகக மடஞசத லரல..."

"அனனககE மண/பததச சநத ல தப ரஷரனக க ரல பணண ச ச ம னகர$சயலல ம


தமலர வடடதல சக ணட தப யப படடய சசனன பததர சச னன ர. இன தம எஙதக
தஙகப தப தற? உனகக ஆடதசபரன இலதலனன சக ஞச ந ர$ககத சதறக வ சலதல
எஙகத$ / வநத தஙகல ம ர L ."

"தஙகறத ஒர சப ய ப / ? இஙதகதய வ சகச ரலய தல க/த தஙக பதபன. கதE


படய றஙக ன ல பததர க லட கர/ய ல க$ ககக சக ள$ மடயம. பததர த ன மனச
ரவககணம..."

"தபஷ த தஙகல ம! நஙக தகடட, ந ன எதகக வத ம டத/னன ரகதகன தமப?"

"ஆன லம, உஙக அனமத தவணம லலய பதததர?"

"அனமத ய ம, சப ய அனமத ! இசதலல ம எனன தபசசனன தபசறஙக தமப?"

ர L ர மன பததரரப ப ரததச ச தத ன.

"உஙகளகக க எபபடபபட/ மனஷ ளஙகள$ ம எனசனனனதவ சசயயக


க ததகக டடரகக ஙக. ந ன சப ச எனன சசஞச /ப தப தறன தமப..."

"எனகககக/ இஙதக எஙக ய வத ச தத ரர வத ய லதய ஒர எ/ம ப ரஙக, பதததர!


ந னம ரதயல சமஷ ரனத தகக டட வநத/தறன," - எனற ன, அத வரர தபச மலரநத
www.kumarikrishna.blogspot.com

கரச ம . உ/தன ர L ர மன மறதத ன.

"தவண/ ம! ந ப ணடய தவ$ $ர சதரவ தலதய இர. க நத ரயப பதத ப தபசறவஙக


ந ல பககதத தலயம ஊரல இரககணம. எலல ரம ஒதர சதரவ தல மடடம
கவ ஞச /பப/ த."

ஃபண/ பஸ மண ஒனபதடததத.

"மண ஒனபதடககதத. நஙக ஏத வத ச பப / தவண/ ம தமப?"

"நஙகள$ ம?"

"ந ன ச பப ட/ சச. மதத ர$பபனம கரச ம யம வடடககப தப ய டவ ஙக.


உஙகளககதத ன ஏத வத வ ஙக ய ரணம; வ ஙக ய ரடடம ?"

"தவண/ ம, ந தன தப யச ச பப டடகக தறன, பதததர! ஆன , ந ன த ரமப வரற வரர


நஙக இஙதக இரககணம, எனகக உஙகக ட/க சக ஞசம தபச தவணடய ரகக."

"இஙதகய ? ச ! இரகதகன. பககதத ல கர/ எதவம இரகக த. நஙக தமலம ச வத ய ல


கடடசசடட மண/பம பககம யப தப யப ப ரதத ல த ன ஏத வத சரணட ப ல கர/,
ம ட/ யக கர/ த றநத ரககம. நஙக த ரமப வரவரர ந ன இரகதகன தமப... தப ய
வ ஙக..."

- கரச ம , மதத ர$பபன, ர L ர மன மவரம பறபபட/னர. கரச ம யம,


மதத ர$பபனம தமலம ச வத வரர க/ ந/நத வநத, ர L ர மரன வ டட வ டடப
தப வதறக க உ/ன வநதனர.

தமலக தக பர வ சல சதரவம /வன ஹ ல தர டம சநத கக ற இ/தத ல தமறகம ச


வத ய ல கடடசசடட மண/பததரதக ஒர ப ல கர/ த றநத ரநதத. கரச ம ரயயம,
மதத ர$பபரனயம க/த தனதன ட ஏத வத ச பப டமபட தவணடன ன ர L ர மன.
இரவரம மறததவ டடச ச ததக சக ணத/ வ ர/ சபறறனர.

ர L ர மன ப ல கர/ய ல க ர/ததரதச ச பப டடப ப ரலக கடததவ டட, வ சக


ச ரலககத த ரமப ன ன. பததர அவனகக க வ சக ச ரலய ல க தத ரநத ர.

ஆன ல, இசதனன? ந றக லகள ம/கக ரவககபபடட, தமரL ஓரம க ஒதகக ப


தப /பபடட, நடவ கத தரரய ல சமதரத வ ககபபடடரகக றதத! சமதரதய ன இரபறமம
எமப ர ய/ தவரல சசயத பபதப ட/ தரலயரணகள க /கக னறன! ஓர ஓரம க ஒர
சவள$ க கL வம, பககதத ல தமதல /பர வ ல மடய தம$ரம
ரவககபபடடரகக னறனதவ!

"இசதலல ம எனன பதததர! நமம பரEய பததமர/ப ப ரயக க ணலதய? உஙக


வடடலரநத தரலக ண சமதரத சக ணட வநதஙக$ ?"

ஒர ந ம ஷம பத ல சச லலத தயஙக வ டட, "அபபடத த ன வசசககஙகத$ன தமப ?" -


www.kumarikrishna.blogspot.com

எனற சச லலச ச தத ர பததர. ச ததக சக ணத/ /வர வ ல மட ரவதத ரநத சவள$ த


தம$ரர எடததப ப ரல ஆறறத சத /ஙக ய அவ /ம,

"பதததர! ந ன ப ல கடததவ டட வநத சச. நஙக தவதற சக ணட வநத ரககஙகத$?" -


எனற மறதத ன ர L ர மன.

"பரவ ய லரல தமப! ஆய ரம ரநத லம கர/பப ல வடடப ப ல ஆய டஙக$ ?" - எனற


சச லலக சக ணத/ ப ரல ஆறற அவன /ம சக டதத ர. ரகய ல வ ஙக ய ப ல கள$ ச
சச ட/ யப ப த மகர ந றததகக இரநதத. பசரசக கறபரமம கஙகமபபவம கமகமசவனற
மணநதன. அவன ப ரலக கடதத ன. ப ல அம ரதம ய ரநதத.

"சLய லதல கட/ ந தரரய லம சம ரடடக க தத னலயம படததப படததச


சஙக/பபடடரககஙக. நஙக நலல த தஙகஙக தமப! சமம அரலயபப/ த. உ/மரபயம
கவன சசககணம. உஙகர$க கவன கக இபதப உஙகமம க/ இலரல."

"அத ச ! பறபபடட/ தஙக பதததர! ந ன உஙகக ட/ப தபசணமதனதன?"

"எனன தபசணம? எலல ம க ரதத தல தபச பபம! இபப தஙகஙக தமப!"

"இலரல? அஞச ந ம ஷம இரநத டடப தப ஙக. உஙக க லட கர/ வரம னம எனனனன


எனககத சத யம பதததர. நஙக க/தன உ/தன வ ஙக அத கம ச
ச ரமபபடடரககஙகனன சத யத. ந றக ல, தமரL, அலம எலல ம வ சகச ரலகக
வ ஙக ப தப டடரககஙக. சரணட மண தரம தவலர வநத ரககஙக; கர/ச த த/ரவ வநத
தப த எஙக ட/க சக ஞசம பணமம சக டததஙக. மதத ர$பபன கடமபததகக தவற ம ச
ம சம கடதத ரககஙகத$. வ சக ச ரல வ /ரகயம நஙக த ன கடதத ரககணம. இததரன
சப ய சசலவ உமககத த ஙக தஙக றத எனககத சத யம; நரம சப ய கடமபஸதர..."

"அதகசகனன இபப? ச வக சம யப தபச ககவதம?"

"தவலரதல ந ன தகட/பபதவ இபபடதத ன பத ல சச லலத தடடக கE சசர? த யம


ப ளர$யம ன லம வ யம வய றம தவறத ன பதததர! வ வரம சச னனரன நலலத."

பததர ச தத ர. பத ல சச லலத த ணற ன ற தப லச ச ற த தநரம தயஙக ன ர.

"நமம ச தநக தம நடககணமன நஙக இரதச சச லலணம..."

"தஙகஙக தமப? இபப இதகசகனன அவசரம? வ டஞச தபச ககபப/ த ?" எனற மழபப
மயனற ர. அவன வ /வ லரல.

"ந ன ந மமத ய கத தஙகணமன நஙக இதககப பத ல சச லலய கணம பதததர?"

பததர தமலம ச ற த தநரம தயஙக ன ர.

"இத தல தயஙகறதகக எனன இரகக?"


www.kumarikrishna.blogspot.com

"சச னன , உஙகளககக தக பம வரதம னனத ன பயம ய ரகக தமப! 'மதரததகக


ஏத சசம தகவல சச லலணம 'னன தவலரதல தகட/பபதவ உஙகளகக தக பம வநத சச?"

"அதககம, இதககம எனன சமபநதம? அரத ஏன இபப சச லலக க ட/றர?"

"சமபநதம இரகக றத ன தலத ன பயபப/ தவணடய ரகக. உபக ரம பணண வநத


ததவரத தப ல அநதப சபணணத ன வலவ தல வநத உபக ரம பணண கக டடரகக.
அதகக நஙக ஒர சதயவதரதப தப ல, சத உஙகர$தய சநரனசச அத உரக டடரகக..."

"தப தம ந றததம! ஒர ததவடய ளர/ய உபக ரதத தல ந ம இநதத ததசதரதக


க பப தத தவண/ ம."

"நஙக இநத வ ரதரதரயச சச லலகக/ த, தமப! மததவஙக சச லலல ம; ஆன , நஙக


சச லலகக/ த. க நத ரயயம, அஹ மரசரயயம, சதத யதரதயம நமபறவஙக இபப ட
உத சனம ப தபசபப/ த. 'க/வள மன தரனதத ன பர/சச ர - மன ததன L த கர$ப
பர/தத வ ட/ ன'ன க நத சநரனகக ற ர. மன தததனரம உள$வஙக, மன தத தனரம
இலல தவஙகனன உலகதத தலதய சரணட L த த ன இரகக."

அவரர/ய வ ரதரதகள அவன இதயதரதத த கக ன. இ$ரமத தடபப தல தபச ய


தபசசகக க வரநத தரலகன நத ன ர L ர மன. பததரககப பத ல சச லல வ ரதரதகள
க ர/ககவ லரல அவனகக. அவர க நத ய ன தபரர எடதததம அவனககத த ட/
வரவ லரல.

"நஙக ரகத ன அனன கக உஙகர$க தக வ லதல ப ரததத ம. தக வ லதலரநத


சவ$ ய தல வரரபப உஙகர$ வ லஙக தப டடப தப லஸக ரஙக இழததடடப தப றரதயம
ப ரததத ம. எனரன ஏதத நரக தவரல சசயயறதகக கக கபப /ற பல கபப டட,
இததரனயம சச லல அழத சச. நஙக ரகத னதத அத சச லலதத ன எனககத சத யம.
கழவ சலகக ஓட வநததன; ப ரகக வ /ம டத/னட/ ஙக. அபபறம த ன ரய லதவ
ஸத/ஷனகக ஓடவநததன. அஙதகயம தபசமடயரல. ந ன தவலரகக வநதபபலல ம
ந ன வரதல. 'தப ஙக! தப யப ப ரதத டட வ ஙக'னன அத தரதத தத ன ந ன ஓட
வநததன. இநத வ சகச ரல, மதத ர$பபன கடமபம, எலல தரதயம க பப தத அதத ன
உபக ரம பணண ய ரகக. உபக ரம பணணச சச லல, ந ன தகடகரல. 'அவர சLய லககப
தப ய ட/த ன தல எதவம ந ககபப/ த. ந ன ததரன. சசயயஙக'னன அதவ க கபப டட
உபக ரம பணண சச. இபபக க/ச ச ததத மனதன ம ட வE ய எனரனக கபப டட,
'வநத சச 'னன தகடடத. 'வநத சச; ச பப /ப தப ய ரகக ர'னதனன. உ/தன உளத$ ஓட
இநத சமதரத தரலக ண ரயக சக ண/ நத சக டததபப டட, 'ப வம! சLய லதல படகக
வசத கள இரநத ரகக த! இரத வ சச நலல த தஙகச சச லலஙகள. சம டர/ ம டய தல
படகக தவண/ ம; பகல மழதம சவய லடசச சவகரக தரரய தல இரககம. உளத$தய
படககச சச லலஙக'னனத. சமதரததய / ந ன உளத$ வரரததககள$ மறபட கபப டட,
இநத கL , ப ல, எலல தரதயம சக டதத டட, 'எனரனபபதத அவரகக ஞ பகம வத
இரகக பதததர?'னன கணணதல நர தளமபக தகடடசச! உஙகமம உ/மபககச
சகம லல தம படததபப, சரணட வ டட கர/ ந ரறயச ச ததககட வ ஙக க
சக டததனபப சசத. 'நதய வநத, சப யமம ரவப ப ரததக கத/ன அமம 'னதனன.
அதகக மதரம ஒபபககரல.
www.kumarikrishna.blogspot.com

'தவண/ ம! எனகக அவரகர$த சத ய த. எனரனப ப ரதத , அவரகளககச சச நதப


ப ளர$ தமதலதய மனச சமசயபபடம. ஊரகக ரரகளம வமப தபசவ ஙக. என ப றவ ர ச
அபபட'னனசச. 'த ச தனப கக யததகக இபப ட ஒர நலல மனச ந ரறஞச சப ணண 'னன
ந தன வ யநத தப தனன. அநத அழககப ப டசச வடடதல தனரன ஒர ததவரதய ந/ம /
வசசகக டடரகக அத. உஙகர$ப ப ரதத ந ளத$ய ரநத நஙகத ன அதம மனச தல
இரககஙக தமப . இததரன இஙக தம ன சப ணண அநதச சநத தல இரகக மடயமதன
எனன தல நமப மடயரல. தவலரதல வநத ரநதபப, 'மதரததகக தக பம ப பத ல
சச னனஙக. அநதப பத ரல அபபடதய வநத சச லலய ரநத அத மனச ஒடஞச
தப ய ரககம. ஏதத , ந ன இடடக கடடச சச னதனன. 'பதர ல'தல வரம டத/னன நஙக
ப டவ தம ப டசசரதச சச லல தம, 'சLய லக ரன வ / ம டத/னனட/ ன'ன
உஙகமம வககப சப ய சச னன ம த மதரததககம ஒர சப ய சச னதனன. அநதக க நத
மக ரனப ப னபறறத சத /ஙக ன ந ளதலரநத ந ன சப ய சச லறரத வ ட/ சச. ஆன ,
எனன சசயய றத? இத மனசஙகத$ / உலகம. இஙதக ச ல சமயஙக$ தல உணரமரயக
க/ சப ய ரபதத தலத ன வE ப/ தவணடரகக தமப!"

அவன பத ல தபச மடய மலம, கன நத தரல ந ம ர மலம உடக ரநத ரநத ன.


மEஙக லகர$க கதத ரவதத மகதரதப பரதததக சக ணட அவன அமரநத ரநத ந ரல
தவ ர ச நதரனரயக க டடயத. ஒர கர/ கரபபத த ர டரசக கரலகர$க கவ ழததத
தப ல அவன தரல சரள சர$ கப படநத கரரம ம னன யத. இரநத றதப லரநத தரல
ந ம ரநத அவன பததரர ஒர தகளவ தகட/ ன.

"சLய லககப தப றதகக மநத , தண ககர/ மற யலகக மனதன ஒரவ ரம ரககம.


அபப, ந ன ஒர ந ள ர தத இஙதக படதத ரநததன. மறந ள க ரலய தல, கதE
படய றஙகறபப ப ன பககதத ம டரயப பதத உஙகக ட/ வ ச சதசதன; ஞ பகம ரகக ?"

"அதகசகனன இபப? ஞ பகம ரகக. 'ப னபககம ஒணண நமபரச சநதஙக றத


சத யம லதல'னதனன. அடதத ந ள நஙக மதரதரதப பறற யம வ ச சசஙக!
'தனப கக யததத / மகள'னம பத ல சச னதனதன?"

"அபப உண/ ன அரவரபபதத ன இனனம தப கரல. தக வ லதல தவதற, அவத$ /


ய தர ஒர பணகக ர Lமநத ர உடக ரநத ரநத தன அனன கக ?"

"அதகக அவ எனன சசயயவ ?"

"உ/மரப வ றக ற ப வம ம கம க தம சம னத!"

"மனஷ த$ / மனரசப ப ஞசகக தம உத சனமம சவறபபம க ட/றத அரதவ /ப


ப வம தமப! அஹ மரசயம சதத யமம க நத மக தம தவ / உபததசஙகள. ஒர
சதத ய கக ரக கக இததரன உத சனம க/ தஙக..."

அவன ல பததரககப பத ல சச லல மடயவ லரல. மறபடயம தரல கன நத


சமfனம ன ன அவன. மதரதரத அவன ப நத சக ளளமபட சசயவத எபபட எனற
தய சரனய ல பததரம மழக ன ர. 'அவத$ ர L ர மன தமல உய ரரதய ரவதத உரக க
www.kumarikrishna.blogspot.com

சக ணடரகக ற ள! இநதத தமப ய ன மனதத தல உத சனமம சவறபபம ந ரமப க


க /கக னறன. எபபடய வத இநத உத சனதரத ம றற ய க தவணடம எனற தத னற யத
அவரகக. பபதப னற ம ரதவ ன மனமம தக ம$ம ன சப வமம, அத ரப தபச த
இஙக தமம ந ரமப ய மதரம இநத உத சனதரதத த ஙக ந றக மல உரக வ டவ ள எனபத
அவரககத சத யம.

பதத /ம மறபடயம அவதன தபச ன ன.

"உஙக வடடதல க யசச ன ப லன ந ரனசச, அரதக கடசதசன! சத ஞச ரநத அரத


சத டடரகககக/ ம டத/ன."

"ஆம ம ? எஙக வடடதலத தன ந தத ந ததம கஙகமபப, பசரசக கறபரமல ம தப டடப


ப ல க யசச க கடசச கக டட இரகதக ம? சச லல ம டடஙக$ , ப னதன?"

"இநத சமதரத தரலக ண சயலல ம நஙக வ ஙக ய ரககபப/ த பதததர! அவள


இதவரர வ சகச ரலககம மதத ர$பபன கடமபததககம, மறறதககம, எவவ$வ
கடதத ரகக த$ , அவவ$ரவயம கணககப ப ரததச சச லலஙக. ந ர$கக தமலர
தப ய டட வதரன. வநததம, கணககத தரததபப /ல ம."

"தரர கணகக இலலஙக தமப , இத! ஆதத ரதததல தபசறஙக. ந த னம தய ச யஙக. ப ன


பககததச சநத தல எதத ன தய ப வப ப றவ ஙக இரகக. அநதச தசறற தல இநத மதரம ஒர
சசநத மரர. ஒர ததச பகதனகக உபக ரம பணணனமக ற மனச அதகக வநதபபதவ இரத
நஙக ப ஞச டடரககணம. பணதரத எணண த த ரபப க சக டதத /ல ம. ஆன , அநத நலல
மனரச நஙக த ரபப த தர மடய த. பணதரதத த ரபப க சக டதத , அநத நலல மனசதல
மளர$ வ க சக டற பல இரககம..."

ஃபண/ பஸ மண பத சன னற அடததத.

"தஙகஙக தமப ! ந ன வடடககப தப தறன. தயவ சசஞச சமதரதய தல படததககஙக.


கடததவஙக - நலசலணணததத /, மனச தவ சசத தவ சச, அமம வககத சத ய தம,
அலலசலககத சத ய தம, உஙக உ/மப தந கதமனன தவதரனபபடடக
சக டதத ரகக ஙக! சதத யம ன அனரப அவம னபபடதத பப ட/ , அபபறம க நத ககப
ப னன தல தப றதகககக/ நமகக தய கக யரத இரகக த."

கற வ டடப பததர பறபபட/ ர. 'க நத ககப ப னன தல தப றதகககக/ தய கக யரத


இரகக த' எனற த ன கற ய கடரமய ன வ கக யததகக ர L ர மன ம கவம ஆதத ரம
அர/நத ஏத வத கடரமய கப பத ல சச லலவ ன எனற அவர எத ரப ரதத ர. அவன
பத ல சச லல மல தய ச ககதவ, தன வ ரதரதக$ ல அவன மனம சமலல சமலல ம ற க
சக ணடரகக றசதனபரத உணர மடநதத அவர ல.

கதரவத த E டடக சக ளளம ற மணடம கற வ டடப படய றஙக ன ர அவர. கதரவத


த E டடக சக ணட ச ற த தயஙக ந னறப ன, ஏதத மடவகக வநதவன தப ல அவன அநத
சமதரதய ல நடவ கப படததக சக ண/ ன. தரலயரண சமதரத எலல ம பவம,
சநதனமம மணநதன. பசரசக கறபர வ சரன கமகமததத. நண/ தநரம பததர
www.kumarikrishna.blogspot.com

சச லலயவறரறசயலல ம தய ச ததக சக ணத/ படதத ரநத ன அவன. அவர சச லலயத


ந ய யசமனதற அவனககப பட/த.

'ந ன இததரன சவறககமபட அவள அபபட எனனத ன சசயதவ ட/ ள! அவள


ஒணண ம நமபரச சநத ல ப றநததம, தனப கக யதத ன ரகக$ ல வ$ரநததம, வ ழவதம
அவள ப ரEகள அலலதவ! மன தரகள எஙதக இரகக ற ரகள எனபத சப த லரல. எபபட
இரகக ற ரகள எனபதத ன சப யத. L த ரயயம, கலதரதயம ரவதத மடடம ந ன
ஒரதத ரய உத சனம சசயய மடயம ன ல, க நத ரய மனபபரவம கப ப னபறறக றவன க
இரகக ம டத/ன; உத சனம - அரககரகளகக கவம, கரரண - மன தரகளகக கவம,
க/ டசம - சதயவஙகளகக கவம உபக ககபபட/ கணஙகள. எநத அ$வகக மறறவரகர$
உத சனபபடததம கணம எனககள இரகக றதத , அநத அ$வகக ந ன ர டசZன க தறன.
எநத அ$வகக மறறவரகள தமல கரரண க டடம சப வம எனககள இரகக றதத அநத
அ$வகக ந ன மன தன க தறன. எநத அ$வகக மறறவரகள தமல என க/ டசம சகதரத
உண/ கக மடயதம , அநத அ$வகக ந ன ததவரதய க தறன. ததவரதய க
மடய வ ட/ லம ந ன மன தன கவ வத இரகக தவணடம.'

சZf சZfர சமபவதத ன தப த மக தம கற ய அஹ மரசத தததவம


ர L ர மனகக ந ரனவ வநதத. 'சவறபபகக அடபபர/ உத சனம; கதர தததகக
அடபபர/ சவறபப. சக ரல, சக ளர$களகக அடபபர/ கதர தம. உத சனம
படபபடய க மன தரன அரககன ககக றத. கரரணதய படபபடய க மன தரன
சதயவம ககக றத.'

தய ச ததக சக ணத/ இரநதவன எபதப த தஙக தன ம எனற தனகதக சத ய த ஒர


தவர$ய ல நனற க அயரநத தஙக வ ட/ ன. சமதரத - தரலயரணக$ ன ந$ னம ன
நறமணஙகள அவரனச சகம ன உறககதத லம தழவ ய ரநதன. தககதத ல ஒர சச பபனம.

ஒர ததவரத ரக ந ரறய மலலரகப பககர$ அள$ க சக ணட ஓடவநத அவன


ப தஙக$ ல சக டடக ற ள.

அவன வ லக ந றக மயலக ற ன. தக பததத ட "இபபடச சசயய உனகக


அரகரதய லரல" எனற அவன கபப ட தப டக ற ன.

"ப தஙகள, அவறரற வE படக றவரகளககச சச நதம," எனற சச லக ற ள அவள.


சச லலய அ$வ ல ய தர வரண வ ச கக ற கரல தகடக றத. அவள தத றறம மரறக றத;
வரணயம ந றக றத. 'சதலயதலத ர ம பகத ம ரககம' எனற ய தர சமதவ க இன ய
கரலல ப டக ற ரகள. தககம கரலக றத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஆதம வ ன ர கஙகள

ர L ர மன எழநத ரநத கணகர$க கசகக க சக ணட சம டர/ ம டபபககம வநத


ரககர$த தகக ச தச மபல மற தத தப த, எத ரபபறம ரகபப டச சவரரதக மதரம ந னற
சக ணடரநத ள.

"சசfகக யம ?" -

அட மனதத லரநத ஆதம பரவம க வநத அநதக கரல சகம ன சஙகதம தப ல ஒலததத.
த டசரனற, சசfநத யவத ய ன அவர$ எத தர சநத தததம அவனககப தபச வரவ லரல.
'சசfகக யம' எனபதறக அர/ய $ம கத தரலரய ஆடட ரவதத ன.

"அமம க யம ஆசசப தப லரகதக!"

"ம! ந ம சக டதத வசசத அவவ$வத ன. எனன சசயயல ம?" - அவன அவளககப பத ல


சச னன ன.

"சர மப இர$சசப தப ய டடஙக..."

"....."

"உ/மபம கறததப தப ய ரகதக?"

அநதப ப வ ன வ ச ரரணய ன கன வ ல மழக , ஒனறம பத ல சச லல மடய மல தவ தத


ர L ர மன...

"இபபப ப டனத ய ர, நத தன?" - எனற தகளவ ரய தவற பககம த ரபப ன ன.

அவள ச தத ள.

"ஏன? ந ன த ன ப டதனன! உஙகர$ச ச ரமப படதத மல தககதத லரநத எழபப


எனகக தவற உப யம சத யதல?"

"எனன ப டதன?"

"'சதலயதலத ர ம பகத ம ரககம'னன ப டதனன. ஏன? ப டடப ப டககலய


உஙகளகக?"

"சர மபப ப டசச ரநதத! க லஙக ரதத தல தகடகறதகக சகம இரநதத; அத ன


தகடத/ன."
www.kumarikrishna.blogspot.com

"இனசன ர தரம ப /டடம ?"

"ப த/ன..."

"சதலயதலத ர ம பகத ம ரககம!"

- அவள ப /த சத /ஙக யததம கற கக டட தகட/ ன அவன;

"இதகசகனன அரததம, மதரம?"

"ர ம ! உனரனப பகத சசயயம ம ரககம சத யவ லரலதய?" எனற அவன பககம கக


ரகரயச சடடக க டடப பத ல கற ன ள அவள. அபபடப பத ல சச லலம தப த அவள
மகதத ல சவடகமம பனனரகயம தப டடய ட/ன.

அரதக தகடட ர L ர மனகக சமயச லரததத. இரணட அரதததத ல அவள அநத


வ கக யதரதச சச லலயரத அவன இதயம உணரநதத. 'க வ யம, அலஙக ரம எதவதம
கறக மல த ச களகக எபபட இவவ$வ நயம க உரரய / வரக றத? இவரகள சஙகததரத
வ / நயம கச சமப ஷ கக ற ரகள. ந ரதத யதரத வ / லலதம கவம தக ம$ம ன
சப வததத டம பEகக ற ரகள. இநதக கவரசச கள ய வம இவரகளககப பரமபரரய ன
மலதனம தப லம!" - எனசறணண உளளற வ யநத ன அவன.

"மதரம! எஙதக அநத அரதததரத இனசன ர தரம சச லல?"

அவள ந ண த தரலகன நத ள. அத க ரலய ல கண/ கனவ ந ரனவ வநதத அவனகக.

"இனற க ரலய ல உனனர/ய பககள அரசச ககம ப கக யம க லகளககக


க ர/ககவ லரல மதரம?"

"ததவரதக$ ன ப தஙகள அரசச கக மடய த எலரல வரர வ லக ப தப கம தப த, பகத


சசயக றவரகளகக அவறரற அர/யம ம ரககம ப வத லரல; நடவ ல எததரன சவரகத$
தடகக னறன..."

- மறபடயம அவள ப டய சஙகததரத வ /ப தபச ய சஙகதம நயம ய ரபபரத


உணரநத ன அவன. வ சக ச ரலககம, மதத ர$பபன கடமபததககம பததர மலம உதவ
சசயததறக க அவளகக மனபபரவம க நனற சச லல ந ரனதத ந ரனததபட வ ரதரதகள
வர மல அவன ஏதத சச லலத சத /ஙக ய தப த,

"அதகசகனன இபப? ந ன சப ச ஒணணம பணண /ரல" - எனற சபரநதனரமய கப


பத ல சச லலப தபசரச உ/தன மடததவ ட/ ள அவள.

- அநதச சமயதத ல உடபறம ரநத அவள த ய தனப கக யதத ன கரல அவர$க


கபப /தவ,

"அமம கபப /ற ! அபபறம ப ப ரககதறன. உஙக உ/மப ததறணம.


கவன சசககஙதக ..." - எனற கற வ டட அனனம ய அரசநதரசநத ந/நத தப ய வ ட/ ள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

க ரலய ல சலனககப தப ய மட சவடடக சக ள$ ந ரனதத ரநத ன அவன. கதE


பததர 'க லட' கர/ரயத த றநத ரநத ர. அவ /தம சக ஞசம உம கக வ ஙக ப பல வ $கக
மகம கழவ க சக ணட சலனககப பறபபட/ ன ர L ர மன.

அவன மடசவடடக சக ணட த ரமப வநததப த பததர அவனககச சச லவதறக கத


தகவல ரவதத ரநத ர.

"க நத - இரவ ன உ/னபடகரகரயக சக ண/ டம சநதரபபதரத ஒடட ம க ண


க ஙக ரஸ ம ந ட இஙதக மதரரய ல க/ப தப க றத ம. சதத யமரதத தரலரம வக ககப
தப க ற ர ம. சப ய ஊரவலததககம ஏறப ட சசயயணம ம. வ ரதபபடடக க மர ஜ
ந / ர, மததச ம ஆச , எலல ரம வநத ரகக ஙக$ ம. பரவ ஙகக கட/ம இனன ககப
பத சன ர மண கக இரகக ம. உஙகர$ வரச சச லலத தகவல சச லல
அனபப ய ரகக ஙக. க$ சச டடப பறபபடஙகள" எனற ர பததர.

சதத யமரதத வரபதப க ற சரனற தகளவ பபடட அவனர/ய வ லப உள$ம தள$ யத.
அவரர/ய அறபதம ன, ஆண ததரம ன ப ரசஙகதரதக தகடகல ம எனற தத னற ய தப த,
இ$ம ததசபகதன ஒரவனகக இயலப க ஏறப/க கடய கதகலம அவனககம ஏறபட/த.
க$ தத உர/ம றற க சக ணட - ச தத ரர வத மரல தஹ ட/லல ஏதத ச பப டடவ டட
அவசர அவசரம கக கம டட அலவலகததகக வ ரரநத ன அவன. அஙதக கடய ரநத
சப யவரகள எலல ரம அவரன அனத பததத ட வ ச தத ரகள. சசயத சத நத ச லர
அவன த ய க லம னத பறற த தககமம தகட/ ரகள.

"இன தம எனன கவரல? நமமர 'சப ஷ தப ஸ' கட/ததகக வநத சச!" எனற
தவடகரகய க அவரன வரதவறற ர ஒர ததசபகதர. உளளர ததசபகதரகள அவனர/ய
உயரம ன - கமபரம ன தத றறதரத ரவதத சசலலம க அவரன, 'மதரர தப ஸ' - எனற
அரEபபத வEககம. சவணண றக கதரக கலல யகத$ ட கடய ரநத அநதக கட/தத ன
தரலகர$ப ப ரதத தப த ப சததம ன க/ரமரயச ச ரதமற சமநதபட அவரகள எலல ரம
அமரநத ரபபத கத தத னற யத அவனகக.

"ஊரவலததகக ஏறப ட பணறததககம, மக ந டட தசவ த$த சத ண/ரகர$


தமறப ரததகக றதககம ர L ர மரன ந யம சச/ல ம" - எனற ர தL சப ச ர. மறறவரகளம
அதறக ஒபபக சக ண/ ரகள. ஊரவலததககம, ம ந டடககம, அவரவரக$ ல மடநதரத
வசல சசயய தவணடம எனற கம டடக கட/தத ல கறபபட/த. கதரப ப ரச ரதத ல
சத ண/ரகள தவ ரம க ஈடப/ தவணடசமனற ப ரத கரஞ எடததக சக ள$பபட/த.
"ப ரத ப /லகர$ப ப ரபலப படததவத ஒவசவ ர ததச யவ த ககம க/ரமய க இரகக
தவணடம" - எனற சந வ ச வரதன உறச கம கக கற ன ர. அவரர/ய மரனவ பதம Zன
அமம ள அ/ககதம உரவ க அரதக அமரநத ரநத ள.

"ம ம ! நஙக சக டதத ப ரத ப /ல பஸதகதரத அதநகம க மனபப /தம பணண டத/ன" -


எனற ர L ர மன அவ /ம கற யதப த, "சப ஷ/ அமப !" - எனற அவன மதக ல தடடக
சக டதத ர சந வ ச வரதன. 'அமப ' எனற கபப ட/ ல ச றவயச தலதய அவனககக தக பம
வரம. பல /ம அபபடக தக பபபடடம ரகக ற ன; வ லபன ன ப றகம, சந வ ச வரதன ச ர
அபபடக கபப டம தப த மடடம அவனககக தக பதம வரவத லரல.
www.kumarikrishna.blogspot.com

கம டட ஆபஸலரநத மறபட அவன வ சக ச ரலகக வரமதப த ஒர மண கக


தமல க வ ட/த.

"டபன க யரதல ச பப ட தமதல இரகக! தப யச ச பப டஙக தமப!" - எனற ர பததர.


சநததகததத ட அவன அவரரக தகட/ ன.

"ஏத? உஙக வடடதலரநத சக ண/ நதஙக$ ?"

பததர ச தத ர. பத ல சச லலத தயஙக ன ர.

"எஙதகய ரநத சக ண/ நத எனன? தப யச ச பப டஙக. அபபறம தபச ககல ம."

அவன தமதல படதயற வநத ன. டபன தக ய ல 'தனப கக யம' எனற எழதத


அடதத ரநதத. அவனககக சக ள$வம மடய மல, தள$வம மடய மல மனச தவ ததத.
பததரரக கபப டடத த ரபப க சக டககச சச லலவ டட ஓட/லககப தப யவ /ல ம
எனற ஒர கணம தத னற ன லம, அடதத கணதம மதரததகக மனம பணபடதம எனற
தயககம கவம இரநதத.

தயககததத ட தயககம க அவன ச பப டடக ரக கழவ யதம பததர தமதல வநத ர.

"கவரலப ப/ தஙக தமப! தபப ன க யததகக ந ன எபபவம ஒதத ரசய க இரகக


ம டத/ன. எத க லட, எத அசலன எனகக நலல த சத யம. வண மனச தந கப
பணண தஙக."

அவர எனன சச லக ற ர, ய ரரப பறற ச சச லக ற ர எனபத அவனகக நனற கப


ப நதத. அவன அவரர மறததப தபசவ லரல. அநத சமfனதத ன அஙகக ரம பததரககத
த ரபத ய$ தத ரகக தவணடம. உ/தன அநதப தபசரச வ டடவ டட, மக ழசச தய ட கம டட
ஆபஸ கட/தரதப பறற வ ச ககத சத /ஙக ன ர அவர. அவனம அவரகக அரத
வ வ ததச சச லலல ன ன. பததர அரமத ய கக தகடடக சக ணடரநத ர. சச லல
மடநததம, "ச யஙக லம மதத ர$பபனம, கரச ம யம வரவ ஙக$ ? இலதல
ய ட/வ வத தகவல சச லல அனபபணம ?" - எனற அவரரக தகட/ ன அவன.

"தகவல சச லல அனபப தவணடயத லரல. அவரகத$ ச யஙக லம வரவ ஙக. சப ழத


ச யற வரரககம ப ரபதப ம" - எனற பத ல சச லலவ டடக கர/ தவரலரயக கவன ககச
சசனற ர அவர. சம டர/ ம டப பககம ரநத மறபட அநத வரணககரல ஒலததத.

"ச பப ட ப டசச ரநதத ?" க ல டபன தக யதர ட எழநத படதயற சம டர/ ம டககப
தப ன ன அவன. டபன தக யரரத த ரபப க சக டததவ டட, அவன தகட/ ன:

"ந எனரன சர மபச ச ரமபபடதததற மதரம."

"உஙகர$ மதமதல கப ப ரததததலரநத இநதக சக ஞச ம சம என மனரச நஙக


எவவ$வ ச ரமபபடதத ய ரபபஙக சத யம ? அதககப பத ல நஙகளம இபப
ச ரமபபடவதத ன ந ய யம..."
www.kumarikrishna.blogspot.com

"இபபட ந தம ச பப ட சக டககறத - ச தத யம லரல..."

"மடஞசதப த சக டகக தறன. மடய ததப த சவ$ ய தல ச பப டஙதக ..."

"ப ரதய Lனபப/ த வ ரநத $ கக வ ழநத வ ழநத உபச ரம சசயக ற ய?"


"வநத தப க றவரகள த ன வ ரநத $ கள. ந ரநதரம கத தஙக வ ட/வரகர$ அநத வ ரதரத
கற கக த..."

"எஙதக தஙக வ ட/வரகர$?"

"இஙதக!" - எனற சநஞரசத சத டடக க டடச ச ததக சக ணத/ அவள உளத$


தப யவ ட/ ள. வ தஙக$ ல சLய கக மடய த ந$ னததககத தத றறப தப ய உளத$
படய றஙக த த ரமப ன ன ர L ர மன. அவ$ /ம எபபடப தபச சLய பபத, அலலத
தத றகச சசயவசதனற சத யவ லரல அவனகக. பதகதக டர/ய லரநத வரமதப த
ப ரகதஸவரன அவனகக ந ரறயப பததகஙகள சக டததனபப ய ரநத ர.

அனற ச யஙக லம வரர பததகம படபபத ல கE நதத ச யஙக லம மதத ர$பபனம,


நணபரகளம வநத ரகள. "ஊரவலம, ம ந டட ஏறப டகர$க கவன ககணம. சதத யமரதத
வர ர ம" - எனற மதத ர$பபன, கரச ம மதலய நணபரக$ /ம வ வ தத ன ர L ர மன.

"ம க ண ம ந ட தஙகள ஊ ல ந/ககப தப க றத. சதத யமரதத தரலரம வக கக


வரபதப க ற ர" - எனற சசயத எலதல ரககதம உறச கதரத அ$ ததத. வசலல தஙகள
பஙரக அத கம கக சக டபபதறக க ந னக தக பர வ சலலம உணடயல ஏநத ந றகல ம
எனற தய சரன கற ன ன கரச ம . மதத ர$பபன கரச ம ரயக க ண/ல பணண ன ர.

"மன டச யமமனககப தப டடய எனன? ரபய தல இரககறரத எலல ம வ சலதலதய ந


பற சச கக டடய னன தக ய லகக உளத$ய ரகக ற உணடயலகத$ / கத எனன ஆக றத?"

"ப ரத ம த ஙக ற சப ய அமமரனச ச ரற மடகணமன எரதயம சசயயல ம. அநத


மன டச யமமனகதக வ ய ரநத , 'வ சலதல ந றக ற கதர கலல யகக ரதன / உணடயலதல
உளத$ தப /ற க ரசப தப டஙக'னன அததவ சச லல ஆசரவ தம பணணம" எனற
கரச ம மதத ர$பபனககப பத ல சச னன ன.

"ந சச லதற அபபதன! ஆன எதத ன மக தம ககள ப றநத லம, இநத Lனஙகளககப


பதத வர த தப தலரகக. இனன கக வஸத ர லயதத தலரநத ஒர மடர/ கதரததண ரய
வ ஙக ச சமநதகக டடத சதரத சதரவ கப தப தனன. ஒரததன தகட/ ன, "வ தத ய ரரய ,
உமகதகன இநத வமப! 'வ ரதபபடடச சன யரன சவரலகக வ ஙகற பல' இதல நர ஏன
தப ய ம டடரகக றர? தபச ம / ன / வனன ச சச லலக
சக டததகக டடரககபப/ த?'னன. இனசன ர ஷரபத கர/கக ரன தகல பணண ன ன.
இ/ம சத ய தம ஒர Lஸடஸ ப ரடட வககல வடடதல தப ய க கதர சடர/தய /
நரEஞச வசதசன; அடககதவ வநத ஙக. கர/ச ய தல எஙக ட/ மனச தக ண மக கதர
வ ஙக னத ய ரஙக தற? ந ன தவரல ப ரததபபக க/ இரநத சரணட மண
வ தத ய ரஙகளம சதறக வ சல நலலமததப ப ளர$யம த ன மகமலரநத வ ஙக ன ஙக-"
www.kumarikrishna.blogspot.com

மதத ர$பபன கதர வ றகபதப ன அனபவதரதக தகடட ர L ர மனகக ம கவம


வரததம ய ரநதத. க ரரககடய ல வ ர/சபறறக சக ணட பறபபடமதப த ப ரகதஸவரன
தனன /ம கதர வ றபத பறற க கற அனபப ய ரநதத மணடம ஞ பகம வநதத.

"மதத ர$பபன! ந ர$கக வஸத ர லயததககப பறபப/றபதப , இஙதக வநத தப ஙக.


ந னம உஙகத$ / வதரன!" - எனற ன ர L ர மன.

"ந வரணம , ர L ? ம க ண ம ந டட தவரல, ஊரவல ஏறப ட எலல ம இரகதக.


அரதசயலல ம கவன கக தவண/ ம ந?" - எனற ர மதத ர$பபன. "இரநத லம
பரவ ய லரல! சக ஞச ந E சறறல ம" - எனற ர L ர மன ப டவ தம ப டதத ன. ம க ண
ம ந டட தவரலகக க சவ$ தய சறற ப ப ரகக தவணடயவரகர$ அனற ம ரலய தலதய
ப ரதத ரகள அவரகள. சபபர மன அவரகர$யம தL சப ச ரரயம ப ரததச ச ல
தய சரனகள தகடடக சக ண/ ரகள. ரவதத யந தயயர தவற வரச சச லலய ரநத ர.
ஏEரர மண ககச சநரதப தபடர/த சதரவ லரநத மதத ர$பபனம, கரச ம யம மறற
நணபரகளம வ ர/ சபறறக சக ணட தப யவ ட/ ரகள. வ சகச ரலககப தப வதறக மன
ர L ர மனககச சச நதத ததரவகக கச ச ல ச ம னகள வ ஙக தவணடய ரநதத.

மதரரய ல வடர/ ஒE ததச ச ம னகர$ தமல ல சக ணடதப யப தப டவதறக மன


பததர ஞ பகம க அவனர/ய தண மண கள, பததகஙகள அ/ஙக ய டரஙகப சபடடரய
வ சகச ரலய ல சக ணட வநத ரவதத ரநத ர. ஆன லம, தணணர ப டதத ரவததக
சக ள$ ஒர வ $ , அவசரததகக சவநநர ரவததக சக ள$ ஒர ச ற ய க யடபப எலல ம
வ ஙக தவணடய ரநதத. பத மண/பததககப தப ய இநதச ச ம னகர$ வ ஙக க சக ணட,
கEவ சல வE ய ய வ/கக ட வத வநத கறகக வE ய ல வ சக ச ரலரய அர/யம தப த
மண எட/ரர ஆக ய ரநதத.

பததர க லட கர/ரயப படடக சக ணட பறபப/த தய ர க க சக ணடரநத ர. ச வ ரய


அவன /ம சக டததவ டட,

"உ/மப சர மப இர$சசக கறததப தப ய ரககஙக$ ம, தமப! 'சவ$ தய கண/ கண/


இ/ததல ச பப / தவண/ ம, சக ஞச ந ர$கக ந தன எலல ம ததரன. உ/மப
ததறக றவரர இஙதகதய ச பப /ச சச லல அவ ட/ வறபறதத ச சச லலஙதக ,
பதததர'னன மதரம ப டவ தம ப டககத..."

"அத எபபட ச தத யம கம, பதததர? ஒர ந ர$ப தப ல அமம வககத சத ய தம,


அதத ன எபபடச ச பப ட எடததக சக டககம? ந ன த ன ந ல இ/ம அரலயறவன
எபபடச ச பப டடகக க இஙதகதய ஓட வர மடயம?"

"உஙகளகக மடயம இலரலயஙக றதத ன தகளவ தய தவ ர, அதகக மடயம ஙகறத


தகளவ தய இலரல, தமப . அநத வடடகக அதத ன ர ண . இநத ம த வ ஷயதததலதய
உஙக சகடடகக ரததனம என சகடடகக ரததனம எலல ம அததன / ச மரதத யததகக
உரற தப /க க ண த. கற பபற ஞச க யஙகள சசயயறதததல அதகக இரணதய
சச லல மடய த. தனப கக யதரதத தவ ர அநத வடடதல - அவ தமப - மதரததத /
ம ம கக Eவன ஒரவன இரகக ற ன. சர மப ந $ ம ரதஙகதரதத தடடத தடடதய
எனனதவ , அவன /ம ரச சசவ / க ப தப ய வ ட/ ன. மஙகமம னன ஒர தவரலகக ரக
www.kumarikrishna.blogspot.com

க Eவ இரகக . அவத$ த ன சரமயறக யம. அவ மதரததகக சர மப அநதரஙகம.


தனப கக யம சபதத த$ தவ ர, மதரதரத சர டட ஊடட வ$ரததவள மஙகமம த ன.
அவளகக மதரம சசலலப சபண ம த !

"இபப எதகக இநதக கலமரறக கரதசயலல ம சச லறஙக, பதததர?"

"ஒணணம லதல! சக ஞச ந ர$கக அத சச லறபடத ன சசயயஙகத$னன சச லல


வநததன..."

"பதததர! ந ன சப ய தபபப பணண வ டத/ன."

"எனன சச லறஙக தமப?"

"உமம தபசரசக தகடட வ சக ச ரலகக இநத ம டரய வ /ரகககப ப டததரததத ன


சச லதறன."

"அத தல எனன தபப?"

"என ப யசமலல ம ததசதத றக கச சசலவ / தவணடய சமயதத ல இனசன ரவரர/ய


ப யதத ல ந ன மழக மடய த."

"ததசதத தமதல ப யம சசலததறததல மதரமம கரறஞசவ இலரல. அதவம ர டர/


வ ஙக வசச க கதர நறகத. வரண வ ச கக றத தல உள$ ப யம, நல நறக றத தலயம
அதகக இரகக. அதவம மக தம க நத ரயத சதயவம கக சக ண/ டத. அததன /
வடடகக வரணக கசதச தகடக வரக ற ந தமஙகலம Lமநத ரம, த ரதவஙக/ம
மதலய ரம, சதனகரர வககலம Lஸடஸக ரஙகத ன எனற லம அத ப டடஷ ஆடச ரய
சவறககத. அதகக ததசததகக தமதல உள$ ப யமம, உஙக தமதல உள$ ப யமம தவற
தவற இலதல. இரணடம ஒணணத ன. சச லலபதப ன ததசதததமதல உள$
பகத ய தலத ன அதகக உஙக தமதலயம பகத ஏறபடடரகக. உஙகர$ப ப ரகக றதகக
மநத தய அத ர டர/ நறகத, உஙகர$ப ப ரகக றதகக மநத தய க நத ரயக
சக ண/ டத."

"அதன தல?"
"தமப ! இஙதக ப ரஙக! எனககச சதத வர$சசப தபச வர த. இத க லட இலதல; அசல
சச ககத தஙகம. அவவ$வத ன ந ன சச லதவன. அபபறம உஙகப ட."

"ய தர ந கமஙகலம Lமநத ரனஙகத$? ய ரத...?"

"அத ன அனன ககக தக வ லதல ப ததஙக$ தம தமப? கழதத தல தஙகச சஙக லதய /
இரநத ரபப தர!"

"அவர எதகக அஙதக வரக ற ர?"

"எபபவ வத அவரம, த ரதவஙக/ம மதலய ரம, சதனகரர வககலம வரண தகடக


வரவ ஙக..."
www.kumarikrishna.blogspot.com

ச ற த தநரம ஒனறம தபசத தத னற மல ந னற ன ர L ர மன. வ $ ரயயம கமமடட


அடபரபயம அவன ரகய லரநத வ ஙக க சக ணட ம ட வரர உ/ன வநத சக டதத
வ டடப பறபபட/ ர பததர.

அரறய ல கபசபனற மலலரகப ப வ சரன கமகமததத. ர L ர மன த ரமப ப


ப ரதத ன. வ சகச ரலச சவ லரநத க நத ப/ம, த லகர ப/ம, ப ரத ய ர ப/ம
எலல வறற றகம மலலரகப பசசரம தப டடரநதத. இத மதரதத ன தவரலய கதத ன
இரகக தவணடசமனற தத னற யத. சம டர/ ம டரய இரணககம படகக தமதல
மரந ரலத ன உணட, கதவ க ர/ய த. ஆன லம, ப னபககதத சம டர/ ம டச சவரககம
வ சகச ரல சம டர/ம டச சவரககம நடதவ மகக ல ப க ந$ம இர/சவ$ உணத/;
எபபடத த வ வர மடயம எனபத அவனகக வ யபப கதவ இரநதத. சநததகததத ட தமதல
படதயற ப தப யப ப ரதத ன அவன. இரணட சவரகர$யம ஒர பரEய ஊஞசல பலரக
ப லம தப ட/ றதப ல இரணததக சக ணடரநதத. அவன ப ரததக சக ணடரககம
தப தத மதரம சவள$ த தடடல - ஆவ பறககம இடலகள/ன அநதப பலரக வE தய ஏற
ந/நத வநத ள. அவள ரகய ல இரலயம இரநதத.

ர L ர மனககத த டசரனற அவர$க தகலசசயத ப ரகக தவணடசமனற தத னற யத.

"சவதறற க கத கக ற அ$வகக வநத சச! இலலய மதரம?"

"எனன சசயயறத? தப ன ப தப றதனன ந ன அரதச சசயய ட/ , நஙக சசயய


தவணட வரதம!"

"ந ன ஏன சசயயதறன?"

"தவண/ ம! ந தன ஏற க கத சசகக தறன. வண அதகக ஒர சணர/ய ? ச பப /


உடக ரஙதக ."

"சம டர/ ம டய தலதய உடக ரடடம ?"

"தவண/ ம! த றநத சவ$ ய தல ச பப /பப/ தனன ச ஸத ரம. தவ ர, சவகரகய கவம


இரககம..."

"சவதரற க கத ககபப/ தனன ச ஸத ரம ஒணணம இலரல தப லரகக..."

"சவதரற க கத சசப ப ககறபட எனரனச ச ரமபபடததர சதயவதரதக தகடக தவணடய


தகளவ இத."

அவன உளத$ வநத உடக ரநத ன. அவள இரலரயப தப டட இடலரய எடதத


ரவதத ள. அநத வர$க$ண நத அEக ய தர L பபக ரக - சவளர$ சவத$சரனற
மலலரகப பநத தப லரநத இடலரய எடதத ரவபபத சசநத மரரப ப ஒனற சவண
த மரரப பரவப ப ம றவத தப லரநதத. சசலலததமமன தக வ ல சசகக
நலசலணசணயம, ம $க யப சப டயம, இடலகக அமத ய இரசநதன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

"உஙகமம வநத/ப தப ற த$னன பயம லரலய மதரம? சர மப ந த னம ப


பற ம ரற தய?"

"இனன ககப ப ரதத ஷம. ப ரதத ஷம, தச ம வ ரமன எஙகமம வம, ம ம வம மதலதல
த ரபபரஙகனறம, அபபறம மன டச தக ய ல, அபபறம பரEய சச ககந தர தக ய ல,
எலல ததககம தப ய டட அரதத L மம மடஞசபபறமத ன த ரமபவ ஙக."

"ந தப கலய தக வ லகக?"

"என தக வ லத ன இஙதக பககதத தலதய வநத சதச?"

இபபடச சச லலவ டட, அவன ஆதம வ தலதய ஊடரவ ப பத வததப ல பனனரக


பதத ள அவள. பத ய க அடபபம, வ $ யம, அவள ப ரரவய ல சதனபட/ன.

"எனனத? சமலல சமலல இநத அரறய தலதய ஒர சப ய சமச ய ம ற ணட வ ர பதல


இரகதக..."

"ஆம ம, அதவம இநதச சமயதத ல இநத அரறரய ய ர வத ப ரதத ல ஒர சமச ரம


ந/நத சக ணடரபபத தப ல த ன சத யம!"

இரதக தகடட அவள கலசரனற ச ததவ ட/ ள. ச தத உ/தனதய ந ண த தரல


கவ ழநத ள. ஓரககணக$ ல பரகவததப ல அவரனத த பததத ட ப ரதத ள.

"மதரம..."

"எனன?"

"ந சர மப அறபதம வரண வ ச கக தற!"

"இபப இஙதக சக ணட வநத வ ச ககடடம ?"

"தவண/ ம! க ரலய தல ந அஙதகய ரநத வ ச ககறரதக தகடடதத ன கண


மE கக தறன."

"உஙகர$ எழபப வ /தத ன ந ன வ ச கக தறன, இலரலய ?"

"எழநத ரகக தறன. மறபட உன வ ச பப தஙக ரவதத சச பபனதல கததககக சக ணட


தப க றத. தஙக வ டக தறன."

"L கக ரரத! என வரணககசதச கக தரட அத கம. ஒர கசதச கக ஐநற ரப ய


வ ஙகற எஙகமம . ந கமஙகலம Lமநத ர அரத இஙதகதய வநத தநத/ற ர."

"ந ன Lமநத ர இலரலதய, மதரம?"

"ததவரதகள Lமநத ரகர$வ /ப சப யவரகள - ம ய ரதகக யவரகள-"


www.kumarikrishna.blogspot.com

"ச ல சமயஙக$ ல, ந ப டவரதவ /ப தபசவதத சஙகதம ய ரகக றத, மதரம..."

"நஙக பகE தஙதக , நஙக பகழநத எனககக க றகதக ப டசசடம தப லரகக."

- த டசரனற தவசற ர வ ஷயம ஞ பகததகக வநத அரத அவ$ /ம சச லலத


சத /ஙக ன ன ர L ர மன.

"ம க ண க ஙக ரஸ மதரரய தல க/ப தப றத. சதத யமரதத தரலரம வக ககப


தப ற ர. அதகக ன ச ல தவரலகர$ ந னம சசயயணம. ந ர$ய தலரநத பண
வசலகக க உணடயல எடககப தப தற ம. பகல ச பப ட எஙசகஙதக தநரநததத ,
அஙதகத ன. எனகக க ந பகல ச பப ட ரவகக தவண/ ம. மறபட ந ன சச லற வரர
வ டடட..."

"அதச , அநத வசலகக, ந னம சக ஞசம பணம தரல தம ?"

"நய , ஏறகனதவ ந சநரறயச சசஞச ரகதக, அதகக ந ன க/ன படடரகதகன. இபப


தவதற ச ரமம எதகக?"

"க/ன க /னன நஙக சச லறத இரநத இபபதவ ந ன இஙதகய ரநத எழநத ரநத
தப ய டதவன. சக டகக றரத ம ய ரதய வ ஙக ககணம. வ ஙக கக ட/ உணடயலதல
சக ணட வநத தப டதவன; அபப எபபடத தடபபஙக நஙக?" தகடடவ டடச ச தத ள
அவள.

"அத ச ! ம ய ரதய வ ஙக ககணமன தய; அத ய ரகக ம ய ரத?"

"தபபதத ன? அபப டச சச னனதகக கக கனனதததல தப டடகக தறன..."

"கனனதத லயம தப டடகக தவண/ ம; க லதலயம தப டடகக தவண/ ம! பணதரத


எட!"

அரரதத சநதனம தப ல சசழரம ம னனம தத $ ல ரவ கரக மடபப லரநத இரணட நற


ரப ய தந டடககர$ எடதத அவன /ம நடடன ள அவள. அவன த ரகததப தப ன ன.

அநத தந டடகக$ ல பசரசக கறபர வ சரன கமகமததத. அவன வ ஙக க சக ண/ ன.

"பணம மணகக றத, மதரம! சக டததவரக$ ன ரகர ச தப லரகக றத!..."

"ஒர தவர$ வ ஙக க சக ண/வரக$ ன ரகர ச ய கவம இரககல ம."

த ரமபப பறபபடமதப த, த டசரனற அவன எத ரப ர த சமயதத ல, அவனர/ய


ப தஙகர$த சத டடக கணக$ ல ஒறற க சக ணட தடட/ன பறபபட/ ள அவள. அவள
சசயரக அவரன சமயச லரககச சசயதத. அநதச ச லரபப லரநத நண/ தநரம க ம$
மடயவ லரல. அவள தப ன ச ற த தநரதத றகப ப ன அவளர/ய ம டயரறய லரநத
ப /ல தகட/த.
www.kumarikrishna.blogspot.com

'சதலயதலத ர ம பகத ம ரககம' - உரக உரக ப ப டன ள. ம க இஙக தம கப பகத


சசயக ற ஒரதத பகத ம ரககம சத யவ லரலதய எனற ப டவரதக தகடட அவனகக
வ யபப ய ரநதத. அநத இரணட நற ரப ய தந டடககர$க கணக$ ல ஒறற க
சக ண/ ன ர L ர மன.

ஆதம வ ன ர கஙகள

மறந ள க ரலய ல கரச ம வசலகக ன உணடயலகத$ ட வநததப த மதல


உணடயலல தன ரகய தலதய அநத இரணட நற ரப ய தந டடகர$ப தப ட/ ன
ர L ர மன. கரச ம யம தவற இரணட மனற சத ண/ரகளம உணடயலகத$ ட தக பர
வ சலகளககச சசனற ரகள. க$ தத உர/ ம றற க சக ணட மதத ர$பபரன
எத ரப ரததக க தத ரநததப த - மதரம வநத ள. அவள ரகய ல ஒர கர/ ந ரறயக கதர
நல ச ட/ஙகள சப ய கட/ க இரநதன.

"எனனத, மதரம?"

"எனகக நஙக உபக ரம பணணனம."

"உபக ரம ? ந ன ?"

"ஆம ம! இநதச ச ட/ஙகர$ப தப டட ஒர கதரப ப/ரவ - வ ஙக ணட வநத


சக டஙதக !"

"எனகக ஆடதசபரணய லதல மதரம! ஆன , உஙகமம உனரனக கதரப ப/ரவ கடடகக


வ டவ $ ?"

"வ / ட/ , உஙகர$ப ப ரகக வரரபதப மடடம கடடணட வரதவன..."

"உனககக கதர ப டககம ?"

"உஙகளகக எசதலல ம ப டககதம அசதலல ம எனககம ப டககம..."

"அத ச ! ஆன , ந ன ச ட/தரதக சக ணட தப டடடடப ப/ரவ தகட/ ல -


வஸத ர லதத தலதய சநததகபபடவ த$ மதரம? எஙகமம வம தப ய ட/ . ந ன ய ரகக கப
ப/ரவ வ ஙகதறனன இலல த சநததகமல ம வரதம! எனன சசயயல ம?"

"உஙக ரகய தல வ ஙக க கடடககணமன எனகக ஆரச! மறததச சச லல தஙக..."

அவன நல ச ட/ஙகர$ வ ஙக க சக ண/ ன.

"ச பப /றதகக ஏத வத சக ணட வரடடம ?"


www.kumarikrishna.blogspot.com

"தவண/ ம; ச தநக தர ஒரததர வரபதப ற ர. சரணட தபரம க கதர வ றகப தப தற ம.


மதத ய னமம ந ன இஙதக ச பப / வரம டத/ன."

"க பப ய வத ததரதன?"

"வ /ம டத/ தப லரகதக?"

"வ /ம டத/னக ற மடவ எனன கக சம தசம தல இநதப ப தஙகர$ப ப ரததததன


அபபதவ வநத சச..."

அவன ச தத ன.

"எநதக க லகர$ மனதத ன ல பறற க சக ணட வ டக தற தம அநதக க லகர$ வ /தவ


மடவத லரல."

சச லலவ டடக க ப சக ணட வரப தப ன ள மதரம. அவள வநத ந னறவ டடப


தப னத ல அநத அரறய ல பரவ ய நரமணஙகள இனனம இரநதன இநதப சபணண ன
தமன ரயக க/வள சநதனதத லம பசரசக கறபரதத லம மலலரகப பகக$ லம
பர/தத ரகக ற தன - எனற ந ரனககத தத னற யத.

அவள வரக றவரர க ரலத த னச கர$ப பரடடவத ல கE நதத.

கதEய ரநத மதத ர$பபனம, தமதல சம டர/ ம டய லரநத உளத$ இறஙகம


படக$ ல அவளம ஒதர சமயதத ல உளத$ நரEயதவ, ர L ர மனககத தரமசஙக/ம கப
தப ய றற. ஆன ல மதத ர$பபன சஙக/பப/வ லரல. "சசfகக யம அமம " - எனற
மதரதரத வ ச தத ர அவர. க ப ரய ர L ர மன /ம சக டததவ டட, மதத ர$பபரன
வணஙக ன ள மதரம.

"உஙகளககம சக ணட வதரன அணண ..."

"தவண/ ம! ந ன இபபதத ன ச பப டத/ன அமம "


ர L ர மன ஆசச யபபட/ ன. 'தன மனததககத த ன இலல த பயஙகளம, தயககஙகளம
வநத சத ரலகக னறன தப லம! மதரம வநத க ப சக டபபரதப ப ரதத மதத ர$பபன
சநததகபப/ மல சப வம கக கசலம வ ச கக ற ர. மதரம பதற மல, பயபப/ மல அவ /ம
தபசக ற ள!' தன மனபதப கக றக க சவடக ன ன அவன. பததர மதத ர$பபரன ஏறகனதவ
அவளகக அற மகபபடதத ய ரகக தவணடசமனற தத னற யத.

"உஙக ச தநக தரககச சச லலஙகணண ! சர மப அரலயற ர. இர$சசக கறததப


தப ய சச..."

"எனனபப ர L , சச லறத க த தல வ ழநதத ?"

"....."
www.kumarikrishna.blogspot.com

"உனரனதத னபப , க த ல வ ழநதத ?"

"வ ழநதத" எனற சச லலக சக ணத/ /பர /ம$ரர மதரதத /ம நடடன ன


ர L ர மன.

"எனன! ஒர ப/ரவககச ச ட/ம தப ட/ சச அமம ? தபஷ! ந ர$கக இனனம


சக ஞசம பஞச சக ணரநத தரடடம ?"

"சக ணட வ ஙதக அணண !"

அவளககச சரகக வம பஞசம சக டதத நறகப பEகக யதத மதத ர$பபன கதத ன
இரகக தவணடசமன இநத உரரய /லலரநத ர L ர மனககப ப நதத.

"இவ ட/ ச ட/ஙகர$க சக டதத ரகதகன; ப/ரவத ன நலலத க க ர/ககணம."

"இவ ட/க சக டதத ட/ நலல தத ன க ர/ககம" எனற கறமபததனம கச ச தத ர


மதத ர$பபன. மதரம இரவ /ம சச லலக சக ணட தப யச தசரநத ள.

"பறபப/ல ம ?" எனற ர மதத ர$பபன.

"இநதப சபண..." எனற ர L ர மன ஏதத ஆரமப தததப த,

"இத சபணதண இலரல; சரஸவத ! இரத எத தர ப ரககறபசபலல ம ச டச த


சரஸவத ரயதய எத தர ப ரககற ம த எனகக ஒர வ ஞரச உண/ றத ர L ."

"உஙகளகக மனன டதய சத யம ?"

"சத யம! சரகக ந ன த ன சக டதததன. அரசரடத த ரவ E வ தல வரஷ வரஷம


வரண வ ச ககம; தகடடரகதகன. 'சரகக ' சக டததபபதத ன - அதகக ய ரககம
சர$கக த ததச பகத யம இரகக றத சத ஞசத! சLய லதலரநத வநதபப - பததரம எலல ம
சச னன ர."

வ சக ச ரலரயப ப ரததக சக ள$ச சச லலப பதத /ம சச லலவ டட, இரவரம


வஸத ர லயததககப பறபபட/னர. ர L ர மன /ம ரநத நல ச ட/ஙகர$ மதத ர$பபன
வ ஙக க சக ண/ ர.

"இபபக கதர வ றக றத சப ச லதல ர L ! ச தத ர சபfரணம க கட/தத தல நமகக நலல


வ யபப இரகக; அரத ந ம நலல ப பயனபடதத ககணம" எனற ஒர பத தய சரனரயக
கற ன ர மதத ர$பபன.

"உணடயல க/க கலககல தம?"

"கள$Eகர உணடயலககப தப டடய வ ர L ?"

"அபபடய லரல! ததச பகத யம சதயவ பகத யம தவற தவதறனன ந ரனகக தஙக
www.kumarikrishna.blogspot.com

மதத ர$பபன. ததசபகத பறஙரக எனற ல, சதயவ பகத உள$ஙரக. ஒதர ரகய தல த ன
உளளம, பறமம இரகக. பறஙரகககப தப /ற மரநத த ன உள$ஙரகரயயம
கணபபடததம."

"ச ய ன கரதத! சர மப நலல ச சச லதற!"


"எனதன /, சLய லதல ப ரகதஸவரனன ஒர பதகதக டர/கக ரர இரநத ரன
சச னதனதன! அவர அடககட இரதச சச லலவ ர. சதநத ரப தப ரர ஒர சப ய மக ப ரத
யததம கவம, Lஸடஸ கடச கக ரரகர$ சகfரவரக$ கவம, நமரமப ப ண/வரக$ கவம,
நமகக வE க டடம கரதய கக க நத ரயயம சச லலவ ர அவர. உலகதத தல ஒர
மன தனககம இனசன ர மன தனககம நடதவ தரம - அதரம, ந ய ய - அந ய யப ப ரசசரன
இரகக றவரர கரத ந தயக ரநதம ய ரககம எனற அவர அடககட சச லலவ ர."

"ச நதரன பதச இரகக ர L !"

"இபபட ஆய ரம ய ரம பதச ச நதரனகள அவ /ம இரகக மதத ர$பபன."

"ந ன தவலரகக வரக சக டதத ரவககதல. மனன தலதய ரகத க க/லரககப


தப ய , மனன தலதய சவ$ ய தலயம வநத சத ரலசசடத/தன?" தபச க சக ணத/
வஸத ர லயததகக வநத வ ட/ ரகள அவரகள. மதத ர$பபன மதரதத ன ச ட/தரதப
தப ட/ ர. த ரமப வரமதப த ப/ரவ எடததக சக ளவத கச சச லலவ டடக கதர
மடர/கத$ ட இரவரம பறபபட/னர. ர L ர மன ஒர ப ரத ப /ரல ம கக கமபரம ன
கரலல ப டன ன.

தமஙக டடப சப ட/லல கட/ம கடக ற றதப ல, ஓ /தத ல ந னற மயனற ரகள


அவரகள. ப டடன ல கட/ம கடயத.

பத க ரம ன ச ரததத ட, மரல நகரநத வரவத தப ல, ஒர நரகக கர/ச சசடடய ர


வநத ர.

"இவரககக கதர வ தத ல உன மடர/, என மடர/ இரணடதம க ண த ர L !" எனற


ர L ர மன ன க தரதக மணமணதத ர மதத ர$பபன.

ர L ர மனககச ச பப வநதத. அ/ககமடய மல வ ழநத வ ழநத ச தத ன. சசடடய ர


தகட/ ர:

"எனன , தண வ கக றஙக$ ?"

"தண ய லதல, கதர வ கக தற ம... கதர!"

"சர மப சலலச க க ர/ககம ஙக தறன..."

"தண ரயப ப ரஙக சசடடய தர?"

சசடடய ர தண ரய வ ஙக ப ப ரததவ டட,


www.kumarikrishna.blogspot.com

"அடய ததத! சப ணம க கனககதத?" எனற தப த மதத ர$பபனககக தக பம


வநதவ ட/த.

"எதத ன சப ணம தகக அனபவம உமகக? இததரன சப ய உ/மரபத தககறதர;


இநதத தண ரயக கடடன ல வத இர$பபதர சசடடய தர; வ ஙகம." மரல தக பததத ட
மரறததப ப ரததவ டட ந/நதத.

தவற ச லர கதர வ ஙக ன ரகள. அடதத இ/ம கப சபரம ள சதபபக க$ககரரககப


தப ன ரகள அவரகள. அஙதகயம சக ஞசம வ ய ப ரம ஆய றற.

ம ரலய ல தலல க$ம சபரம ள தக வ ல அரதக தப ய வ றற ரகள. ர L ர மன ப ரத


ப டடப ப டயதன ல கட/ம தசரவத சலபம ய ரநதத. மதல ந ர$ வ / அனற
கண சம ன வ றபரன ஆக ய ரநதத.

ஏழ மண கக வஸத ர லயததககத த ரமப ப தப யப பணதரதயம, மத த தண கர$யம


கணகக ஒபப தததம மதத ர$பபன அஙக ரநதத வட த ரமபவத கச சச னன ர.

ர L ர மன, "மதரதத ன நல தப ட/தறகப ப/ரவ எடகக தவணடம," எனற ன.

"அ// ! மறநத தப சதச? எனகக மறநத எனன? ஞ பகம இரகக தவணடய ஆளகக
இரகதக" எனற அவர தகல சசயத தப த ர L ர மன சவடகபபட/ ன.

தனரன எபபட மதரம இபபட ம றற ன ள எனற ந ரனகக ந ரனகக ஆசச யம க இரநதத


அவனகக. ப/ரவரய எடததக சக ணட வநத சக டதத ர மதத ர$பபன. அவர
அஙக ரநதத வ ர/ சபறறக சக ணட தப ன ப ன, அவன வ சக ச ரலககத த ரமப ன ன.

வEககம க வ சகச ரலகக சவ$ ய ர ய ரம படகக வரவத லரல. ர L ர மனம அவன


நணபரகளம பததரம தவ ர, மறறவரகள பEககம அஙதக கரறவ. தப லஸ சகடப டககப
பயநத த ன வ சகச ரல எனற சபய ல ஒர ததச பகத க கட/தத ன இ$ம அண ய னரர
ஒனற தசரதத ரநத ன ர L ர மன. அத அவரகள எலதல ரககதம சத யம. ஆன ல, அனற
அதறக வ தர தம ய ய தர சப த ஆடகள உடக ரநத தபபபரம பததகமம படததக
சக ணடரககதவ அவனகக ஆசச யம ய ரநதத. தமதல ஏற ச சசனற தவகததத ட கதE
இறஙக வநத -

"ய தர படசச கக டடரகக ஙகத$? எனன சம ச ரம?" எனற பததரரக தகட/ ன, அவன.
ய ர வத ச .ஐ.ட.கக$ க இரககதம எனற அவனள சநததகம மர$தத ரநதத. க நத -
இரவ ன ஒபபநதம ஏறபடட, ந டடல சமகம ன ந ரல த றக லகம க இரநத லம, தயககம
எEதத ன சசயதத. அவன தன சநததகதரதயம பதத /ம கற ன ன.

"அசதலல ம ஒணணம லலஙக தமப! த ரந ள ப ரகக வநத பககதத சதத ரததல


தஙக ய ரகக ற பளர$ய ண/ னஙகத ன. இஙதக கர/ய தல சக ஞசம தவரல
சக டதத ரகக ஙக. தவரல மடய ற வரர, 'தமதல படசச டடரஙக'னன - ந ன த ன
உடக ரச சச னதனன. மதரம க/ இலதல; - ந கமஙகலம தப ய ரகக."

பத லகக ஏதத தகடக வ சயடததவன அரதக தகடக மல அ/கக க சக ண/ ன.


www.kumarikrishna.blogspot.com

ம ரலய ல ந கமஙகலம தப க தவணடசமனற அவள தனன /ம சச லலகக/ இலரல


எனற தத னற யவ/ன, எதறக கதவ அவள தமல தக பபப/ தவணடம தப ல இரநதத.
அபபடக தக பபப/த தனகக எனன உ ரம இரகக றசதனற உ/தன மனச ல தத னற யத.

"இரஙக தமப! ந றக றஙகத$! ரகய ல எனன சப ட/லம? கதர ?"

"மதரம நல ச ட/ம தப டடப ப/ரவ வ ஙக டட வரச சச லலயத..."

"உஙகக ட/ சச லலடமபட எஙக ட/ச சச லலடடப தப சச. Lமநத ரகக எனனதவ


தத ண சச ம - த டரன வநத வரண வ ச சச டடப தப கணமன ஆ$னபப சச ட/ ர!...
ஆன ர ததஙகற வEககம இலரல. எதத ன மண ய ன லம வநதடம! மஙகமம தப கரல.
வடடலத ன இரகக . க Eவ உஙகளகக ர பபலக ரம சக ணட வநத கபப டவ . இரஙக,
எஙதகயம தப ய / தஙக..."

ர L ர மன ச தத ன. அவன ச கக றரதப ப ரததவ டட "எனன தமப ச கக றஙக?" -


எனற தகட/ ர பததர.

"ஒணணம லரல! இநத Lஸடஸ ப ரடடகக ரஙகர$ சநரனசதசன; ச பப வநதத.


ஆரச, ப யம எலல ம இநதத ததசததச சஙகதம, இநதத ததசதத வரண, இநதத ததசததச
ச பப ட, இநதத ததசததக தக வ ல க$ம எலல தத தமதலயம இரகக. வ சவ சம மடடம
இநதத ததசதத தமதல இலதல. வ சவ சதரத மடடம சவளர$கக ரன தமதல அ/க
வசசட/ ஙக தப லரகக! இநத ந கமஙகலம Lமநத ரம அபப டதத ன. இலரலய
பதததர...?"

"மதரததககம அத ப டகக த தமப!"

"ப டகக தமத ன தப ய ரகக ?"

"சக ளரக தவதற, கரல தவதற. அஙதக தப றதன தல தன சக ளரகரய அத


வ டடபப டமன மடடம ந ரனகக தஙக."

"ந ன ஏன ந ரனககப தப க தறன. ந ரனகக றதகக ந ன ய ர...?"

அவனர/ய உள$/ஙக ன தக பதரதப ப நத சக ணட பததர ச தத ர. க ரணம, அநதக


தக பம மதரதத ன தமல இவன சக ணடவ ட/ ப யதத ன மறபறம ய ரபபரத இவர ப நத
சக ண/தத ன. உத சனம உள$வரகள தமல சவறபபதத ன வரம. தக பம வர த.
மதரதத ன தமல அவனகக சவறபப இலரல, தக பமத ன வரக றத எனபத சத யம
தப தத அவரகக மக ழசச ய ய ரநதத. அவன த ரமபத த ரமப அவர$ப பறற தய
தபச யத லரநதம அவன மனத ல அவள இரபபரததய ப நத சக ள$ மடநதத.

"தமதல தப ய இரஙக, தமப! மஙகமம க க Eவ கபப டம. மதரதரதப தப ல அதககச


சவதரற வரத சத ய த. பலக ரம ஆற ப தப கம..."

அவன மறபட பததரரப ப ரததச ச தத ன.


www.kumarikrishna.blogspot.com

"எனன ச கக றஙக?"

"நர சர மப ச ம ரதத யம கப தபசறத ந ரனசசப தபசறரதப ப ரதததத ன ச சதசன


பதததர?"

இநதச சமயதத ல தமதல படததக சக ணடரநதவரகள கE றஙக வநதனர. பததர ச வபப


தலஸத ளக$ ல நரககர$ மடததக சக டதத ர. அவரகள வ ஙக க சக ணட பணதரதக
சக டததவ டடப தப ன ரகள. ரககர$க கழவ வ டடக கர/ரயப படடக சக ணட
அவரம அவதன ட தமதல ம டகக வநத ர. மஙகமம க க Eவ சக டதத தத ரசகர$
எபபடதய பததர மறகக மல ர L ர மரனச ச பப /ச சசயதவ ட/ ர. அவரம அஙதகதய
தத ரச ச பப ட/ ர.

"ப/ரவரயக க ரதத தல கடதத/ல ம தமப!"

"இஙதகதய வசச ரகதகன? நஙகத$ கர/ த றகக வரறபப எடததக சக டதத டஙக."

"ஏன தமப ?"

"ந ன க ரதத தல தமலர தப தறன..."

"தப ன எனன? த ரமப வநதபபறம நஙகத$ உஙக ரகய தல கடஙக தமப! அத சர மபச
சநதத ஷபபடம."

ர L ர மன இபதப தம ஏதத தபச வ சயடததவன தபச மதல அ/கக க சக ணட


வ ட/ ன. பததர தயஙக த தயஙக ச சச லலக சக ணட பறபபட/ ர. அவனகக உறககம
வரவ லரல. தய ச ததக சக ணத/ உடக ரநத ரநதவன, த டசரனற ந ரனததக சக ணட
ந றக லரய தமரLயரதக சநரகக ப தப டடக சக ணட ப ரகதஸவரனககக கடதம
எழதல ன ன. அனற க ரல கதர வ றகப தப னத, ம க ண மக ந டட ஏறப டகள,
ஊரவலப சப றபப, சதத யமரதத மதரர வரபதப வத, எலல வறரறயம பறற அவரகக
எழத ன ன. மடநத ல மக ந டடன தப த அவரர மதரர வர தவணடய ரநத ன கடததத ல.
கடததரத உரறய லடடக தக நத ப டடரலத ததட எடதத ஒடடயம ஆய றற. தமலர
வடட வ /ரகரய இன தமல வ சகச ரல வ ல சததககக சக ணட வநத சக டககதவ ,
மண ஆர/ர சசயயதவ தவணடம எனற உரக கமசபன ககம ஒர கடதம எழத
தவணடய ரநதத. அரதயம எழத மடதத தப த ஃபண/ பஸ மண பனன ரணட அடததத.

வ $கரக அரணததவ டடப படதத ன ர L ர மன. 'ந ர$ககதத ன தமலர


தப க தறன! உரக கமசபன ககக கடதம எதகக?'

'தமலர வத, ந ர$ககப தப க றத வத? ஒர தக பதத ல பதத /ம அபபடக


கற ய ய றற. ந ர$யம அடதத ச ல ந டகளம ம க ணக க ஙக ரஸ மக ந டட தவரலகள
ந ரறய இரகக. ந ளம சநரஙக வ ட/த.'

-'பதத /ம அபபட ஏன ஒர சப ய சச னதன ம?' எனசறணண யதப த, அபபடப சப ய


சச லலய ரககக க/ சதனதற தத னற யத. சர மப தநரம கத தககம மழரமய க
வரவ லரல. அரரகரறத தககமம, ந ரனவகளம க அவன தவ ததக சக ணடரநத ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

பரணட பரணட படதத ன.

இதலச கத தககம கணகர$த தழவ யதப த ஃபண/ பஸ மண ஒனறடதத ஓயநதத.


பரணட படதத ர L ர மன, ப தஙக$ ல ம ரதவ க ஏதத படவத தப ல உணரநத வ ச
சரடடக சக ணட எழநத ன.

மதரம கணக$ ல நர தளமப ந னற சக ணடரநத ள. இர$ ல ம னனல அழத சக ணட


ந றபத தப ல.

"இநதப ப தஙகர$க ரகக$ ல ப டகக உனகக எனன தய கக யரத?"

"மதல மதல க இநதப ப தஙகர$த ததடக கணட ப டததப பஷபஙகர$ அரசச ததவள
ந ன த ன..."

"இரககல ம! ஆன ல - Lமனத ரகர$த த ரபத ப படததக றவரகர$ ந ன ப ரககதவ


சவடகபபடக தறன..."

"எனனர/ய ரகக$ ல ந ன இநதப ப தஙகர$ப பறற மடய மல தப கல ம. ஆன ல,


மனதத ன ல இர/வ / மல ந ன இநதப ப தஙகர$ப பறறவரத நஙகள தடகக மடய த..."

-இர$ ல அவளர/ய வ சமபல ஒல ஒர ததவரத ம கவம தச கம ன ர கதரத


மணமணபபததப ல இரநதத. ச ற த தநரம ஒனறம தபச மலரநத ப ன சமfனம க அநதப
ப/ரவப சப ட/லதரத எடதத அவள பககம க நகரதத ன ன அவன.

ரகக$ ல அரத அவன சக டகக மல தரரய ல நகரதத யத அவள மனதத றக வரதததரத


அ$ ததத. த ன சக டதத ரநத சமதரத, தரலயரணகர$ உபதய கபபடதத மல, அவன
தரரய ல ப ரய வ ததப படதத ரபபரதயம அவள கவன தத ள.

"என தமல தக பபபடஙதக ! தவண/ மன சச லலரல! ஆன , அதகக க சவறந


தரரய தல படததகக தஙக..."

அவன பத ல சச லல மல இரககதவ, அவள சமதரதரய எடததப ப ய ன தமல


வ தத ள. தரலயரணகர$யம தநதர எடததப தப டடவ டட ஒதஙக ந னற ள.

அரதயம அவன மறககவ லரல. அவன தபச மதல இரநதத அவர$


வரததததககள$ கக யத. தயஙக த தயஙக த ப/ரவப சப ட/லதரத எடததக சக ணட
த ரமப ப தப ன ள அவள.

"க லமபறப ப கக தறன, தஙகஙதக " எனற அவள தப கமதப த சச லலக சக ணட


தப ன வ ரதரதகளககம அவன /ம ரநத பத ல இலரல. அவள தப ன ப ன, 'த ன
க ரணம னற அவர$ தவதரனபபடதத வ டத/ ம' எனற உணரநத ன ர L ர மன.
ஆன ல க லத மதம க ஏறபட/ அநத உணரசச ய ன ல ஒர பயனம க ட/வ லரல. எனன
க ரணததகக க அவள தமல தக பபபடட சமfனம ச த ததத ம எனற மறபட இரண/ ம
மரறய க தய ச தததப த, க ரணம சத$ வ கப பலபப/வ லரல; தக பபபடட வ டத/ தம
எனற கE வ ரககமத ன பலபபட/த.
www.kumarikrishna.blogspot.com

மறந ள க ரலய ல வ டவதறக மனதப எழநத ரநத க$ தத உர/ம றற க சக ணட,


தக வ லககப தப யவ டட மறபடயம வ சக ச ரலககத த ரமப மல, அஙக ரநதத கம டட
அலவலகததககச சசனற ன ர L ர மன.

"ர L ர மன! தவரல ந ரறய இரகக றத. மக ந டடகக தவற அத க ந ள இலதல. பல


ஏறப டகர$க கவன ககணம. மக ந ட மடக ற வரரககம ந ரலநத ந ர$கக ந
இஙதகதய தஙக வ ட/ ல நலலத" எனற ர வரதவறப தவரலகர$க கவன ததக
சக ணடரநத தரலவர. ர L ர மனம அதறகச சமமத ததவ ட/ ன. மதத ர$பபனககம,
கரச ம ககம தகவல சச லல அனபப உணடயல வசல, ஊரவல ஏறப டகள சசயவத,
சத ண/ர பர/கக இர$ஞரகள தசரபபத, எலல வறரறயம கம டட அலவலகதத ன
மலதம சசயத ன. ஓயவ ஒE வ னற தவரல இரநதத. மதரம எனன ந ரனபப ள, எபபட
எபபட தவதரனபபடவ ள எனற நடநடதவ ந ரனவ வரம தப சதலல ம க யஙக$ ன
பரபரபப ல மழக அரத மறகக மயனற ன அவன.

அவன கம டட அலவலகததகக வநத தஙக வ ட/ மறந ர$கக மறந ள இரவ எடட


மண சம ரகக ரதத னதவல பததர அவரனத ததட வநத ர. அவர மகதத ல ச பரபப ப ரகக
மடய தபட ம கவம கவரலய ய ரபபத கத சத நதத. அவர வநததப த அவனம இனனம
ஐநத ற ததச யத சத ண/ரகளம க அமரநத தத ரணததகக க வரணத த ளகர$க
கதத தத ஒடடக சக ணடரநத ரகள. அதன ல அவன அவரரக கண/வ/தனதய எழநத
சசனற தபசமடயவ லரல. 'வ ஙக பதததர' எனற ஒர வ ரதரத சச லல மடநதத. பததரம
சமம உடக ர மல அவரகத$ ட தசரநத சக ணட சக ஞசம தவரல சசயத ர. ஒர
கற பப ட/ க யம க ர L ர மரன மடடம ததட வநதத தப ல க ணப ததக சக ள$க
கச யத அவர மனம. ச ற த தநரம அவரகத$ ட தவரல சசயதவ டட, "உஙக ட/த த ன
சக ஞசம தபசணம தமப" எனற சச லல ர L ர மன /ம ரசரக க டட அவரன சவ$ தய
கபப ட/ ர பததர.

ர L ர மன பரச அபப ய ரநத ரகரயக கழவ த தர/ததக சக ணட அவதர ட சவ$ தய


வநத ன.

"ஏதத தக வ சசகக டட வநதடடஙக தப ல இரகக..."

"....."

"ப வம அத சர மப சஙக/பபடத! இபப ந ன த ரமப ப தப ய சரணட வ ரதரத நஙக


நலலபடய ச சச னனஙகனன க த தல தப ட/ தத ன அத ச பப / உடக ரம..."

அவர சச லவசதலல ம - அவரர/ய வ ய லரநத வரவதறக மனதப அவனககப


ப நதரவத ன. எனற லம, எனன பத ல சச லவசதனதற சத ய மல தகடடக சக ணட
ந னற ன அவன.

"ப/ரவரயக க/ ரகய தல சக டகக தம தரர தமதல வசச, நகரதத வ டடஙக$ ம.


இநத இரணட ந $ மதரம ப/ற தவதரனரய எனன தல சப றகக மடயதல."

"....."
www.kumarikrishna.blogspot.com

"எனன தமப? ந ன ப டடககச சச லலகக டத/ இரகதகன. நஙக ப டடககப தபச ம


ந ககறஙக?"

"தவரல இரநதத; இஙதகதய தஙக டத/ன. அடததவஙக மனச தல


ந ரனசசககறதகசகலல ம ந ன பத ல சச லல மடயம ?"

இபபடப பத ல சச னன வ ததத லரநதத ர L ர மன மனதத ல தக பம இரபபரதப பததர


ப நத சக ண/ ர.

"தமப! உஙகளககப பல த/ரவ ந ன உததரவ தம சக டதத சச. இத அசல தஙகம;


ம றறக கரறய த சச ககத தஙகம; க லட இலரலனன படசசப படசசச சச லலயம நஙக
ப ஞசககதல! பககதத தல ந Lம ன அனதப / வநத ந றகறவஙகத$ / பகத ரய அலடச யம
பணண பப டடத ததசதத தமதல மடடம பகத பணண / மடய த. மனசஙக இலல மத ததசம
இலதல..."

"கதத க க ட/ தவண/ ம, பதததர! எனன க யம வநதஙகனன மடடம சச லலஙக..."

"அரததத தன தமப, இபபச சச லலகக டடரகதகன..."

"அத ன அபபதவ பத ல சச னதனதன, அடததவஙக மனச தல ந ரனசசககறதகசகலல ம


ந ம எனன பணண மடயம?"

"அபப நஙக ஒணணம மனச தல வசசககலதய?"

"....."

"தவரல இரகக ம. மக ந ட மடய றவரர அஙதகதய தஙக தவணடய ரககம ம. தவற


தக பம எதவம இலலய மன தப யச சச லல/டடம தமப?"

'சச லலஙகள' எனற சமமத ககவம சசயய மல - சச லலகக/ த எனற மறககவம


சசயய மல உளத$ த ரமப வ ட/ ன ர L ர மன. "அபப ந ன தப ய டட
வரல ம லரலய ?" எனற பததர இரரநத தகட/ தகளவ கக மடடம "ச ! மக ந டடககம
ஊரவலததககம வ ஙக!" எனற உளத$ ந/நத தப கத சத /ஙக ய ரநதவன, ஒர கணம
த ரமப அவரரப ப ரதத மறசம E கற ன ன. பததர பறபபடடச சசனற ர. மக ந டடறக
இனனம இரணட மனற ந டகள இரநதத ல மதத ர$பபன, கரச ம எலல ரதம கம டட
ஆபஸலத ன கடனர. பததர வநத வ டடப தப ன மறத னம ஏதத க யம க
வ சகச ரலககப தப யவ டட அபபறம கம டட அலவலகததகக வநத மதத ர$பபன,
"ர L ! மதரதத தமதல ஏத வத தக பம ?" எனற அவரனக தகட/தப த சக ஞசம
தயஙக வ டட "அசதலல ம ஒணணம லதல" எனற பத ல சச னன ன ர L ர மன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஆதம வ ன ர கஙகள

தம ழ ம க ண மக ந ட மதரரய ல கடயத. பல ஊரக$ லரநதம ததச பகதரகள


கழம ன ரகள. சதத யமரதத தரலரம வக தத ர. நகரம மழவததம வநதத ம தர மEககமம,
'மக தம க நத கக தL!' எனற தக ஷமம ந ரமப ய ரபபத தப ல தத னற யத. ஊரவலமம
ம கப ப ரம தம க நர/சபறறத. ர L ர மனர/ய மயறச ய ல ஏர $ம ன இர$ஞரகள
ஊரவலதத ல கலநத சக ண/ ரகள. சதத யமரதத ய ன தரலரமப ப ரசஙகம
ப ரத ய ரர/ய கவ ரதக$ ன சகத ரயயம, ஆதவசதரதயம வசனதத ற சக ணட வநத ற
தப ல அவவ$வ ஆறறல வ யநதத க அரமநதத. மக ந டடன மடவ ல தம ழந ட க ஙக ரஸ
கம டடய ன தரலவர ததரதலம நர/சபறறத. சககரவரதத ர Lதக ப ல சச ய ர,
சதத யமரதத , சரத ர தவதரதனம ப ளர$, த ரவணண மரல அணண மரலப ப ளர$
ஆக யவரகளர/ய சபயரகள ப தரதரப ககப பட/னவ ய னம, ப னன ல ஒர சமரசம
ஏறபட/த. ர Lதக ப ல சச ய ர தரலவர கவம, சதத யமரதத தரணத தரலவர கவம
ததரநசதடககபபட/ ரகள. சரத ரம, அணண மரலப ப ளர$யம, வ பஸ வ ஙக க
சக ண/ ரகள. ததசத சத ண/ர க மர ஜ ந / ர மதல த/ரவய கக க யக கம டடககம,
அக ல இநத யக க ஙக ரஸ கம டடககம அஙகதத னர கத ததரநசதடககபபட/ ர. / க/ர
ட.எஸ.எஸ. ர Lனம பகதவதசலமம க யத ச க$ ய னர.

மக ந ட மடநத ப ன கம டட அலவலகம கலய ணம ந/நத மடநத வட தப லரநதத.


அபபறம இரணச/ ர ந ர$கக அஙதக தவரலகள இரநதன. மதத ர$பபன, கரச ம
எலதல ரதம கம டட அலவலகததககதத ன வநத தப யக சக ணடரநத ரகள.
வ சகச ரலரயக கவன பபதறகப பததர மடடம த ன இரநத ர. மக ந ட மடநத மனற ம
ந ள அத க ரலய ல ர L ர மன வ சகச ரலககப தப யப பதத /ம ச வ ரய வ ஙக
ம டரயத த றநத தப த ம டயரறய ல தக ய ல கரபபக ரகதத ன வ சரன கமகமததத.
த னச தவற மல அஙக ரநத ப/ஙகளகக மலலரகச சரம தப டட ஊதவதத சக ளதத
ரவககபபடடரகக தவணடசமனபரத அவன சலபம க உணர மடநதத. ப ன பககதத
ம டயரறய ல அபதப த த ன மதரம வரண ச தகம சசயயத சத /ஙக ய ரநத ள. அரதத
சத /ரநத 'சதலயதலத ர ம பகத ம ரககம' - எனற அவள உரக உரக ப ப டய
கரரலயம அவன தகட/ ன. அபதப த பததர தமதல படதயற வநத, அவன /ம ஏதத
சச லல வ ரமப ன ற தப லத தயஙக த தயஙக ந னற ர.

"எனன பதததர? ஏதத சச லல வநத ரககஙக தப லத சத யதத?"

"ஒணணம லதல! அடககட சச னன லம, நஙக தக வ சசபபஙகத$ னன பயம ய ரககத


தமப! 'அத தமதல உஙகளககக தக பம இலதல'னன சச லல ஒர ம த ச சம த னபபடதத
வசச ரகதகன. மறபடயம ஏத வத தக பம ப தபச ச சஙக/ப படதத / தஙகனன
சச லலடடப தப கதத ன வநததன..."

"ச ! ச ! தப ம. சத உமகக இதத கவரலத ன தப லரகக."

ர L ர மன பததரர தந கக ப பனமறவல பதத ன. அவன மகதத ல பனமறவரலப


www.kumarikrishna.blogspot.com

ப ரதத அவரகக ஆறதல ய ரநதத. அவர கதE படய றஙக ப தப ன ர. அநத ஐநத ற
ந டக$ கப படகக த பதத ரககள, பததகஙகர$ எடதத, வ ரசபபடததத சத /ஙக ன ன
அவன. பரEய 'நவLவன' - 'யங இநத ய ' சத கபப வ லயமகர$ ய தர தமரLய ல
எடதத ரவதத ரபபரதக கணட, ஒர கணம அரத அலம ய லரநத ய ர சவ$ தய
எடதத ரககக கடசமனற தய ச தத ன அவன. மதரம எடதத ரபப த$ எனற
சநததகம ய ரநதத. அத ச தத யம லரல எனறம தத னற யத. அபபறம பததரர வ ச ததக
சக ள$ல சமனற ந ரனததக சக ணத/, அவறரற உளத$ எடதத ரவதத தப த,
அ$வ கத த $ம டவத தப ல க றசக லசக$ ன சலஙரகப பரலகள ஒலகக ய தர
படய றஙகம ஒல தகடடத த ரமப ன ன. மதரம க ப தய ட வநத சக ணடரநத ள.
அவளர/ய உ/லல அவன ச ட/ம சக ணட தப யப தப டட வ ஙக க சக ணட வநத$ தத
அநதக கதரப ப/ரவ அலஙக தத ரநதத. படடப ப/ரவயம, நரககளம, ரவர
மககதத யம க இரககம தப தம அவள அEக அவரன வசக ததத; கதரப ப/ரவய/ன
வரம தப த அநத எ$ ரமய லம அவள வசகரம ய ரநத ள. இத லரநத அலஙக ரம
அவளகக வசகரதரத உண/ ககக றத , அலலத அலஙக ரததகதக அவள த ன வசகரதரத
உண/ ககக ற $ எனற ப ததப ப நத சக ள$ மடய மல இரநதத. அதவம ந ரலநத
ந டகளகக தமல அவர$ப ப ரகக மல இரநதவ டட இபதப த த டசரனற ப ரதததப த
அநத வசகரம இயலரப வ /ச ச ற த அத கம க த சத வத தப ல உணரநத ன அவன.

ஒனறம தபச மல க ப ரய தமரLதமல ரவதத வ டட எத தர இரககம ஒர ச ரலரய


வணஙகவத தப ல அவரன தந கக க ரக கபப ன ள மதரம. அவள கணகள தநரகக தநர
அவன மகதரத ஏற டடப ப ரககத தயஙக ன.

"எத தர இரபபத மன தன த ன மதரம. ஒர ச ரலரயக ரக கபபவத தப ல கபப


வணஙகக ற தய?"

"எனன சசயறத? மன தரகத$ சமய சமயஙக$ ல ச ரலரயப தப ல க வ டக ற ரகத$!"

"ய ரரக கறறம ச டடக ற ய?"

"ய ர கறறம க எடததகக ற ஙகத$ , அவஙகர$த த ன சச லதறனன வசசககஙகத$ன.


ச ரலகக வத உ/மப மடடம த ன கலல ய ரகக, ச ரலரயப தப ல ய /ற மனஷ ளகதக
மனசம கலல ப தப ய /றத."

"....."

"க ப ரயக கடககல தம, ஆற /ப தப றத..."

"ஆற ன எனன? கலலககதத ன சட, க$ ரசச ஒணணதம சத யப தப றத லரலதய?"

"இரத ந ன சச லலரல. நஙக$ கதவ தவணமன சச லலகக றஙக..."

-அவன க ப ரய எடததப பரக ன ன. பரக வ டட ஒனறதம சச லல மல ச ல வ ந டகள


அவள மகதரததய உறறப ப ரதத ன. அவன ப ரரவ சப றகக மல அவள
தரலகன நத ள. இதழக$ ல ந ணமம, நரகயம தத னற ன. அதவரர ந லவ ய கடரமப
படடர/நத அவள சமலல இ$க ன ள. கணக$ லம ம தர$ இதழக$ லம ச பப ன ச யல
www.kumarikrishna.blogspot.com

வநத தசரநதத.

"கதரப ப/ரவரயக கடடக சக ணட வநத ரகதக தப லரகதக..."

"இனன கக சரண/ வத த/ரவய கக கடடகக தறன. அனன கதக கடடண/ சச! நஙக
ப ரககலய ?"

"எனன கக?"

"சதத யமரதத தரலரமப ப ரசஙகம பணறனன கக இநதப ப/ரவரயக கடடணட


மக ந டடப பநதலகக ந னம வநத ரநததன."

"அபப டய ! எனககத சத யதவ சத ய தத மதரம?"

"உஙகளகக ஏன சத யபதப றத? ச தமபர ப ரத தய / ஏதத தபச க சக ணத/ நஙக


க/ அநதப பககம வநதஙகத$!"

"வநத ரபதபன! ஆன , ந இரநதரத ந ன சதத யம ப ரககரல மதரம!"

"....."

"இநத அஞச ற ந $ எபபடப சப ழத தப சச?"

"ந ரறய ர டட நறதறன. 'ர ம உனரனப பகத சசயய ற ம ரககம சத யலதய'னன


கதற க கதற ப ப டதனன. வரண வ ச சதசன! இரதசயலல ம சசயய மடய ததப த ந ரறய
அழததன..."

"ய ரர சநரனசச?"

"இபப எஙக ட/ இபப டக தகடக றவர ய தர , அநத மக னப வரர சநரனசசதத ன..."

இரதச சச லலம தப த மதரம ச ததவ ட/ ள. அவள தபசம அEரகயம, ந சகரகயம


எணண எணண த த ரகதத ஒனறம சச லலத தத னற மல இரநத ன அவன.

மதத ய னம சவ$ ய ல எஙகம ச பப /ப தப யவ /க க/ த எனறம, அஙதகதய ச பப /


தவணடசமனறம வறபறதத ச சச லலவ டடப தப ன ள மதரம. ம க ண க ஙக ரஸ
ம ந டடககப ப ரகதஸவரன மதரர வநத தப வ ர எனற எத ரப ரதத ரநத ன. அவர
வரவ லரல. 'ஏன வரமடயவ லரல' எனபத பறற க கடதம வத எழதவ ர எனற
எணண ய ரநததறக ம ற கக கடதமம அவ /ம ரநத வர மற தப கதவ, த தன அவரகக
இனசன ர கடதம எழத ன ல எனன எனற தத னற யத. மக ந ட ப ரம தம க ந/நதரதப
பறற யம, அவர வர தத ல தனகக ஏறபட/ வரதததரதப பறற யம வ வ ததக கடதம
எழத ன ன அவன. அதறகப ப ன ஓர அரரமண தநரம ஒர வ ரம க வ டடப தப ய ரநத
ர/ க கற பபககர$ ஞ பகபபடதத எழத ன ன.

பகல உணவககப ப ன ச ற த தநரம படததக சக ணடரநதவ டட, அவன தமலரககப


www.kumarikrishna.blogspot.com

பறபபட/ ன. மதலல த ரவ தவர தப ய ந லதரதயம, கததரககக ரரனயம ப ரததவ டட,


அபபறம தமலர தப க தவணடசமனற ந ரனதத ரநத ன அவன. ஒர தவர$ த ரமபவதறக
தநரம க வ ட/ ல இரவ தமல தலதய தஙக வ / தவணடய ரககம எனற தத னற யத.

ந ரனததததப ல த ரவ தவ தலதய அத க தநரம ஆக வ ட/த. கததரககக ரன


தபசசவ கக ல ஒர தய சரனரய ர L ர மன க த ல தப டட ரவதத ன.

"வள$ $பபடட அமபலகக ரர ஒரததர இநத ந லம, தமலர வட எலல தரதயம


சம ததம ஒர வ ரல தபச க சக டககற தந ககம உணடம னன தகடகச சச னன ர.
நஙகத$ சப ழத வ டஞச சLய லககப தப றதம, வ ரதம, மறபட சLய லககப
தப றதம இரககஙக, சப யமம இரநதவரர ச த ன. இன தம இசதலல ம நஙக எஙதக
கடடக க கக மடயப தப கத?"

தமலர பறபபடட வரமதப த ர L ர மனகதக இபபட அரரகரறய க மனதத ல


ஓசரணணம இரநதத. இபதப த கததரககக ரனம அதத தய சரனரயச சச லலதவ,
'எனன ந லம வட வ சல தவணடக சக/கக? எலல வறரறயம சக டதத வ ட/ ல எனன?'
எனற தத னற யத. உ/தன அத சமபநதம க கததரககக ரன /ம தமலம அககரறதய ட
வ ச தத ன ர L ர மன.

"வள$ $பபடடக ரர எனன வ ரலகக மத பபப தப /ற ர?"

"அசதலல ம ந ன தபச கக /லஙக. தவண இனன கக ர தத ப ரததப தபசல ம.


சரணட ந $ அவர தமலரல த ன தஙக ய ரகக ர."

கததரககக ரரனயம க/ அரEததக சக ணத/ த ரவ தவ லரநத தமலர


பறபபட/ ன ர L ர மன. அனற ரவ வள$ $பபடட அமபலதத ர அவரனப ப ரகக
வநத ர. ர L ர மரன அவர ப ரகக வநத தப த, அவன தனகக ம கவம தவணடய தமலரத
ததசத சத ண/ர ஒரவர வடடல தஙக ய ரநத ன. வலத ரகய ல மறககப ப அ$வககத
தஙகக க பபம, க தக$ ல ச வபபக கடககனகளம ம னன அநத அமபலகக ரர
தத றறம$ தத ர. பத சனட/ ம படகதக வ ல அ வ ள தப ல மரச கமபரம ய ரநதத. கரல
த ன இவவ$வககம சப ரநத மல கரகரதத கசசக கரல ய ரநதத.

"ச ம க நத கக ர கடச ய தல சர மபத தவ ரம தப தலய ரகக?"

"ஆம ம. அரதபபதத சயனன அமபலகக ரதர? வ ரல வ ஷயம கத த ரகய தவணடயரதப


தபசஙக..."

"என மத பரபக கததரககக ரன ட/தவ சச லலய ரநதததன ச ம ! வட ஒர ஆய ரததஞச


நறம, சநலம வரகயற வகக க ஆற ய ரததஞச நறம சம தததத தல எட/ ய ரததகக
மத பபப தப டத/ன..."

"இநத வ ரலககத த ரகய த அமபலகக ரதர! பதத ய ரததககக கரறஞச வ றக ற தபசதச


க ர/ய த..."

"இவவ$வ கணடஷன ப தபச னஙகனன எபபட ச ம ? சக ஞசம இ/ம சக டததப


www.kumarikrishna.blogspot.com

தபசஙக..."

இபபட அமபலகக ரர சச லலக சக ணடரநத தநரதத ல ர L ர மன ன நணபர ன ததசத


சத ண/ர - ஒர ந ம ஷம தனதன ட உடபககம க வரம ற - L ர/ சசயத அவரனக
கபப ட/ ர. அவன எழநத சசனற ன.

"ஒனபத ய ரமன சரணட தபரககம சப தவ வசசககல ம. அததவ நலல வ ரலத ன


அபப . ஆன , அரத இபபதவ அவனக ட/ சச லல தத. 'தய ச சச ரவகக தறன. க ரலய தல
வ ரம அமபலகக ரதர'னன சச லலயனபப. க ரலய தல வநததம, 'ஒனபத ய ரதத
ஐநற'னன த த ரகயமன தபசரச ஆரமப சச அவன ஒனபத ய ரததகக வE கக வரவ ன.
ஏத வத ஒர 'அக சமணட' எழத கசக ணட சக ஞசம அடவ னஸ வ ஙக ககல ம. அபபறம
ஒர வ ரதத தல பர ப பணதரதயம வ ஙக க சக ணட சரL ஸத தரஷரன மடசச/ல ம."

"ந ர$ககக க ரல வரர இஙதக தஙக மடய ததனன ப ரதததன..."

"பரவ ய லரல, தஙக. ந ர$ மதத ய னம பறபபடடப தப யககல ம" - எனற ர நணபர.


அநத ந ரலய ல அவனம அதறகச சமமத கக தவணடயத ய றற. நணபர கற யபட
அமபலகக ர /ம கற அனபப ன ன அவன. அவரம க ரலய ல வரவத கக கற வ டடச
சசனற ர. கததரககக ரனம அனற ரவ தமல தலதய தஙக ன ன.

மறந ள க ரலய ல எலல ம நணபர சச னனபடதய ந/நதத. வடம ந லமம


ஒனபத ன ய ர ரப யகக வ ரல த ரகதத ப ன - இரண/ ய ரம ரப ய அடவ னஸ சக டதத,
ஒர வ ரததககள மழத சத ரகய/ன பதத ரம பத வ சசயத சக ளவத க ர L ர மன/ன
அக சமணட சசயத சக ண/ ர அமபலகக ரர. ர L ர மன வ ர/சபறறக சக ணட
பறபபடமதப த,

"பணததகக ஒணணம அடடய லதல. சகக ரம வநத சரL ஸத தரஷரன மடசசக


கடததடஙக" எனற ர அமபலகக ரர. அவனம அபபடதய சசயவத கச சச லலவ டட மதரர
பறபபட/ ன. மதல ந ள பகலல மதரரய லரநத க $மபம தப த மதரதத /ம சச லலக
சக ள$ மதல வநத வ டத/ ம எனபத ந ரனவ வநதத. அவள ந கமஙகலததககப தப ன
தப த சச லலவ டடப தப னத தப லப பதத /ம சச லலய வத அவளககச சச லலச
சசயத ரகக தவணடம எனற தத னற யத.

'தமலர தப ன லம தப தவன' - எனற பதத /தம இரணடங சகட/ ன கதத ன


சச லலய ரநத ன அவன. 'மதரததஙக ட/ ஒர வ ரதரத சச லலடடஙக$ தமப?' எனற
அவதர அவரனக தகடடரககக கடயவர த ன. ஆன ல, அவன பயணதரத உறத ப
படதத மல சச லலயதன தல , அவன /ம அபபடக தகட/ ல அவன தக ப ததக
சக ளவ ன எனற கரத யதன தல , அவர தகடகவம இலரல. தகடக வ ட/ லம, வ டடக
சக டகக மல ச ல க யஙகள சசயத வ டக ற சமதய ச த ச மரதத யம பதத /ம உணட
எனபத ர L ர மனககத சத யம. 'உனரனக கபப டடச சச லலவ டடப தப கணமன
த ன ப ரதத ர; மடயரல. 'நஙகத$ ஒர வ ரதரத சச லலடஙக பதததர'னன
சச லலவ டடப தப ன ர' எனபத கச சச லலக சக ணட வ டக ற ச மரதத யம பதத /ம
இரநதத ல இபதப த அவன ந மமத ய கத த ரமப ன ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

தமல லரநத த ரமப , க ரல பத சன ர மண கக அவன வ சகச ரல ம டபபடதயற ய


தப த, "தமப! ஒர ந ம ஷம. இரதக தகடடடடப தப ஙக" எனற பததர கரல சக டதத ர.
தவகம க தமதல படதயறத சத /ஙக ய ரநதவன மறபட கதE இறஙக , க லட கர/ மகபப ல
வநத ந னற ன. எனன ஆசச யம! அவன எரத ந ரனததக சக ணத/ வநத தன அரததய
அவன /ம தவணடன ர அவர. "அசதனன 'தமலர தப ன லம தப தவன'ன டடப தப னஙக.
ஒதரயடய ப தப ய டடஙகத$. ர தத தய த ரமப டவஙகனன ப ரதததன. மதரம ஏசEடட
வ டட எஙதக எஙதகனன தகடடசச. அபபறம த ன சச னதனன - அதஙக ட/ச சச லலச
சச லல நஙக எஙக ட/ச சச லலவ டடப தப னத க ஒர சப யயம சச னதனன. 'ந ன
ய ட/வம ய ரகக கவம சச லலடடப தப கரலதய'னன மஞச தல அடசச ம த ப பத ல
சச லல வ / தஙக..."

"அத ரககடடம பதததர! இபப நஙக எனகக இனசன ர உபக ரம பணணனதம! தமலர
ந லம, வட எலல தரதயம வ ரல தபச அடவ னசம வ ஙக ய சச. அநதப பணதரத
உஙகக ட/ சக டதத ரவகக தறன. பதத ரம வசச ரககணம..."

"வசச ரககறரதப பதத எனகசக ணனம லரல. ஆன இவவ$வ அவசரபபடட ஊரகக


மநத ந லம வடர/சயலல ம ஏன வ றகணம?"

"வ றற சச! இபப அரதப பறற எனன? பணதரதக சக ஞசம அடவ னZ


வ ஙக ய ரகதகன. ஒர வ ரதத தல சரL ஸத தரஷன மடயமதப த மத ப பணமம
க ர/ககம..."

"தமப! ந ன சச னன ல தக வ சசகக ம டடஙகத$?"

"எரதச சச லலப தப றஙகனன இபபதவ எனகசகபபடத சத யம?"

"பணதரதக சக டதத ரவகக றதகக எனரனவ /ப பதத ரம ன இ/ம இரககனனத ன


சச லல வநததன."

"ய ட/க சக டதத ரவககல மக றர?"

"மதரததகக ட/க சக டதத ரவககல ம தமப!"

பதத ன தய சரனரயக தகடட அவன மனம சக த ககதவ ஆதத ரமர/யதவ


சசயய மல அரமத ய ய ரநத ன. அவனககம அவர சச லவத ச சயனதற பட/த.
வ சகச ரலகக கவம, தவற க யஙகளகக கவம அவள இதவரர சசலவE தத ரபபரதத
த ரபப எடததக சக ள$ச சச லலவதத ட, தமதல சசலவE கக தவணடய சநதரபபம
எபதப த ஏறபட/ லம, த ன சக டதத ரவதத ரககம சத ரகய லரநதத சசலவE கக
தவணடம எனபரதயம அவ$ /ம வறபறதத ச சச லல வ /ல சமனற எணண ன ன அவன.
த ன கற யரத அவன மறகக தத கணட பததரகக வ யபப ய ரநதத. அவன தடடச
சச லல மல உ/தன அதறக ஒபபக சக ளவ ன எனற எத ரப ரககதவய லரல அவர. அவன
ஒபபக சக ண/ றதப ல அரமத ய ய ரநதரதக கணட அவரகக மக ழசச ய ய ரநதத.

அவன தமதல தப யவ டட மறபட சவ$ தய பறபப/த தய ர க க சக ணடரநததப த,


www.kumarikrishna.blogspot.com

சம டர/ ம டப பககம ரநத வர$க$ ன Lலதரஙக ந தமம, ப/ரவ சரசரததக சக லசகள


த $ம டம ஒலகளம சமலல சமலல சநரஙக வநதன.

"நலலவ ளகக அEக, சச லல மப தப ய /றத த ன, இலரலய ?"

"அபபட எலல ம ஒணணம லரல; பததர சச லலய ரபப தர!"

"சச னன ர! ஆன , நஙகத$ எஙக ட/ ஒர வ ரதரத சச லலடடப தப ய ரநதஙகனன ,


எனகக இனனம சநதத ஷம இரநத ரககம..."

"தமலர தப க தவணடய ரநதத. த டரன ந ரனசசணத/ன. உ/தன அவசரம கப பறபப/


தவணடயத சச..."

"பரவ ய லரல! இபப சக ஞச ந E ரக இரஙதக , ச பப ட சக ணட வதரன. ச பப டட


அபபறம சவ$ தய தப கல ம..."

"ச ! இனசன ர க யம மதரம..."

"எனன? சச லலஙதக ."

தமலர ந லதரதயம, வடர/யம வ ரல தபச அடவ னஸ வ ஙக ய ரபபரதயம, அநதப


பணதரத அவ$ /ம சக டதத ரவககப தப வத பறற யம சச லலவ டட, அத ல அவளககச
தசர தவணடய பரEய க/ன சத ரகரய எடததக சக ளவதத ட, பத த க ஏததனம
வ சகச ரலகதக , தனகதக சசலவE கக தவணடய ரநத லம அத லரநதத சசலவE கக
தவணடசமனற அவன ந பநதரனகள தப ட/தப த, அவனர/ய அநத ந பநதரனகர$க
தகடட அவளககக தக பதம வநத வ ட/த.

"நஙக அடககட இபபடப தபசறத உஙகளகதக நலல இரநத ச த ன! த டர த டரன


ரப ய அண ப ரபச ப ப ரததக கணகக வEககப தபச ஆரமப சச/றஙக. ந ன கணகக
வEககப ப ரதத இசதலல ம சசயயரல. ஒர ப யதத தல சசஞசரதயம, சசயயப
தப றரதயம கணகக வEககப தபச அவம னபபடதத தஙக? நஙக பணதரத எஙக ட/க
சக டதத ரவககதறனன சச லறரதக தகடட ந ன சர மப சநதத ஷபப/தறன! ஆன ,
எனரன ஏன அநந யம கவம, தவறறரமய கவம ந ரனசசக கணகக வEககப
ப ரககறஙகனன த ன ப யரல..."

இரதச சச லலமதப தத அவள கணக$ ல நர மடடக சக ணட வரவரதப ப ரதத


ர L ர மன ஒனறம தபசத தத னற மல ந னற ன. மதரதத ன மனம அன சசப பரவக
க டடலம சமனரமய கவம, உணரவகள அசணப பறரவரயக க டடலம இஙக தம கவம
இரபபத அவனககப ப நதத. அழதத தம நத ப ரதத தல வ டவ டம அன சசபபவம,
அபஸவரதரதக தகட/ ல கதE வ ழநத தடதடதத மரண அவஸரதபபடம அசணப
பறரவயம த ன அவர$ எணணம தப த அவனகக ஞ பகம வநதன.

ஒனறம தபச மல தமல ல அடவ னஸ வ ஙக க சக ணட வநத ரநத ரப ய


தந டடகர$ எடதத அவ$ /ம சக டதத ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

மதரம அரத இரணட ரகக$ லம அவன /ம ரநத வ ஙக க கணக$ ல ஒறற க


சக ண/ ள.

"இபப அபபட எனன சப ய பணமர/ வநதவ ட/த உஙகளகக? எதறக கத த டசரனற


சச லல மல ஓடபதப ய ந லதரதயம வடர/யம வ றக றதகக ஏறப ட பணண டட
வரணம?"

"அதகக கனதன ந ன தப கரல; தப ன இ/தத தல மடவ னதத ன..."

"அபபட மடவ பணண, இபப எனன அவசரம வநததனனத ன தகடக தறன ந ன..."

"....."

"எனரன ஒர வ ரதரத தகடடரநதஙகனன , ந ன வ டடரகக ம டத/ன."

ஆதம தவ ட ஆதம வ கக கலநத உறவ சக ணடவ ட/வர$ப தப ல இவவ$வ


ஒடடதல க அவ$ ல எபபடப தபச மடக றசதனற மனததககள வ யநத ன ர L ர மன.
ஆன ல அவள அபபடப தபச யத அவனகக ம கவம இதம க இரநதத.

*****

சத /ரநத ச ல ந டக$ க ர டட நறகவம படககவம எணண ன ன அவன. எனதவ,


ந ரலநத ந டகள சத /ரநத அவன தவசறஙகம சவ$ தய சறறவ லரல;
வ சகச ரலய தலதய தஙக ப பததகஙகள படதத ன. மதரதத ன அனபம ப யமம ந ரறநத
உபச பப அவரனச சச ரகக பம ககக சக ணட தப ய றசறனதவ சச லல தவணடம. அநத
அனபமயம ன ந டக$ ல ஒர ந ள ம ரல தன த ய தக ய லககப தப ய ரநத தப த,
அஙதகதய வரணரய எடததக சக ணட வநத ரவததக சக ணட அவனகக க ஒர மண
தநரம வரண வ ச தத ள மதரம. அநத இரச சவள$தத ல அவன மனம ப க ய உரக யத.
எத தர சரஸவத ததவ தய ஒர வசகரவத ய க வநதமரநத வரண வ ச ததக சக ணடரபபத
தப ல அவனககக க டச ய$ தத ள அவள.

மறபட வட ந ல வ றபரன L ஸத தரஷனகக க அவன தமலர பறபபடவதறக ரநத


த னததகக மநத ய த னததனற க ரலய ல ப ரகதஸவரன ன பத ல கடதம அவனககக
க ர/ததத. வர/ ஆரமபதத ல தம த ல ல தநர மரணமர/நத சசயத தன மனதரதப
சப தம ப த தத ரபபத க எழத ய ரநத ர அவர. த னம தன மரனவ யம கப
பதகதக டர/ச சரமய ல ஊர ஊர கச சசனற கதர வ றபரனககம, சததச இயககதத றகம
மடநதவரர ப டபடட வரவத கவம, ம க ண ம ந டடன தப த மதரர
வரமடய வ ட/ லம மடநததப த அவச யம மதரர வரவத கவம கடததத ல வ வ தத
எழத ய ரநத ர, அவர. அநதக கடததரத அவன ப ததப படததக சக ணடரநத தப த
மதரம வநதத ல அரத அவ$ /மம படககக சக டதத ன அவன. ப ரகதஸவரன ன
கடததரதப படததவ டட அவரரப பறற ஆரவம க வ ச தத ள. ச ரற வ ழகரகய ல
அவதர ட கE தத இன ய ந டகர$யம, தவர$கர$யம சவ ரஸயம க அவளகக
வரண ததச சச னன ன அவன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

மறந ள அத க ரலய ல தமலர தப யப பதத ரம பத நத சக டததவ டடப ப கக ப


பணதரதயம வ ஙக வரப தப வத க மதல ந $ ரதவ மதரதத /ம சச லலய ரநத ன அவன.
அதன ல அவன எழவதறக மனதப அவள க ப தய ட வநத, அவரன எழபப வ ட/ ள;
சகக ரம கதவ அவன தமலர பறபப/ மடநதத

அமபலகக ரர ஸ/ மப சவண/ரரப ப டததப பதத ரம எலல ம தய ர க எழத


ரவதத ரநத ர. சப- L ஸத ர ர ஆபஸலம அத க தநரம ஆகவ லரல. மதல பதத ரம க
ர L ர மன ன பதத ரதம L ஸதர ஆய றற. L ஸத ர ர மனன ரலய தலதய ப கக
ஏE ய ரதரதயம எணண க சக டதத வ ட/ ர அமபலகக ரர. சப- L ஸத ர ர ஆபஸ
படய லரநத இறஙக யதப த, ப றநத ஊ ன கர/ச ப பநதமம கர$யபபடட வ ட/த தப ல
ஓரணரவ சநஞரச இதலச க அ ததத. வடடல வ /ரககக இரககம உரக
கமசபன கக ரனகக வடர/ வ றற வ ட/ரத அற வ ககம கடதம ஒனரற எழத க
சக டககமபடக தகட/ ர அமபலகக ரர. அபபடதய ஒர கடதம எழத க சக டதத ன
ர L ர மன. தமலர நணபர பகல ச பப டர/ அஙதகதய தனதன ட ச பப டடவ டடப
தப க தவணடம எனற ர. பகல ச பப டர/ மடததக சக ணட பறபபடம தப த மண
பனன ரணட ஆக வ ட/த. சப- L ஸத ர ர ஆபஸ படய லரநத இறஙக யதப த மனதரத
அ தத உணரவ, ஊ லரநத பறபபடமதப த ஏறபட/த. தமலர வடடப பரண ல
மதரரய லரநத ஒE ததக சக ணட தப யப தப டடரநத பண/ம ப டகர$ மணடம
மதரரககக சக ணட வர நணபர சப றபப எடததக சக ண/ ர.

ம ரலய ல அவன மதரர த ரமப யதம, தநதர வ சக ச ரலககத த ரமப மதரதத /ம


பணதரதச தசரதத வ / எணண ன ன. அவன வ சகச ரலகக வநததப த, ப னபககதத
ம டய ல வரண வ ச ததக சக ணடரபபத தகட/த.

'ச , அவள வரண வ ச தத, மடததவ டட வரக றவரர சரகக வ ல நறகல ம' எனற
உடக ரத ன அவன. மதலல எடதத பஞசப படர/ரய மடதத வ டட, இரண/ வத
படர/ரய எடதத தப த பததர தமதல வநத ர.

"எனன சரL ஸத தரஷன மடஞசத தமப ? ப கக ப பணமல ம வ ஙக ய சச ?"

"எலல ம மடஞசத பதததர! மதரததகக ட/ப பணதரத சக டககணம. அத வரண


வ ச சசகக டடரககப தப தலரகக. சத நத ரவ பணண தவண/ ம. த ன வ ச சச
மடசச டட வரடடமன சரகக ரவ எடதத வசசகக டட உடக ரநததன."

"அத இபப வநதடஙக தமப! த டரன எத ரப ர ம Lமநத ர - ய தர அவர ச தநக தன ம


ஒர சவளர$கக ரரனயம கபப டடகக டட வரண தகடகணமன வநத உடக ரநத ட/ ர.
மதத ய னம வரர நஙக வநத சச வநத சச னன க ல ந E ரககசக ர தரம தகட/
வணணம ய ரநத சச. பனன ரணட மண கக மதத ர$பபன வநத ர. அவரகக ட/கக/ நஙக
தமலரககப தப னரதப பறற த த ன தபச கக டடரநதத."

"அபபறம ந கமஙகலதத ர வநததம - ந ன, நர, மதத ர$பபன எலல ரதம மறநத


தப யடத/ ம ககம."

"தச! தச! அபப ட எலல ம தபசபப/ த! Lமநத ர தபரர எடதத தல, உஙகளகக உ/தன
www.kumarikrishna.blogspot.com

மதரதத தமதல தக பம வநதடத. அத எனன சசயயம ப வம! Lமநத ரகக மனன ட


வரண வ ச சச லம, உஙக ஞ பகதத தல த ன வ ச ககத அத! அரத நஙக$ வத
ப ஞசககணம..."

"ந ன ப ஞசககதலனன சச லலலதய இபப..."

"ப ஞசகக டடதத ன இபபட எலல ம தபசறஙக$ தமப!"

"ச ! ச ! அநதப தபசரச வ டஙக, ந ன சக ஞசம தக வ ல வரர தப ய டட வதரன" -


எனற 'சரகக ரவ' ஓரம க ரவததவ டடக கதE இறஙக க தக வ லககப பறபபட/ ன
ர L ர மன.

மணடம அவன த ரமப வநத தப த இரவ ஏழ மண கக தமல க வ ட/த. அவன ம டககப


தப னதப த பததர உடபறம ந றக லய லம மதரம சம டர/ ம டய லரநத உளத$ வரம
மதறபடய லம க உடக ரநத இரவரம க ஏதத தபச க சக ணடரநத ரகள.

உளத$ வரம அவரனப ப ரதததம மதரம பவயம க எழநத ந னற ள. மழ


அலஙக ரதத/ன ப பரண சசfநத யவத ய க எழநத ந னற அவர$ப ப ரததவ/ன அவள
அவவ$வ தநரம ஒர Lஸடஸ கடச Lமநத ர மனன ரலய லம, ஒர சவளர$கக ரன
மனன ரலய லம வரண வ ச ததவ டட வநத ரகக ற ள எனபரதசய டட அவ$ /ம
அவனகக ஏறபடடரநத உள$/ஙக ய ஆதத ரம க/ப பறநத வ டம தப லரநதத.
அகக ன ய கக கனனற வரக றவன தமல ப ரரவய ன தலதய பன பலர த பஷபஙகர$
அரசச ககம இநதக க/ டசதரத எத ர சக ணட சLய கக மடய சதனற தத னற யத
அவனகக. ஒனறம தபச மல பதத ரம மடதத வ ஙக க சக ணட வநத ரநத ஏE ய ரம ரப ய
பணதரத எடதத அவ$ /ம நடடன ன அவன. அவள மனப சசயதத தப லதவ இரணட
ரகக$ லம அரத வ ஙக க கணக$ ல ஒறற க சக ண/ ள. பததர சமலலக கதE பறபபடடப
தப ன ர. எரதய வத சச லல அவர$ வமபகக இழகக ஆரசய ய ரநதத அவனகக;
Lமநத ர வநத தப ன வ ஷயதரத தநரடய கச சச லலக க ணப ககவம மனம வரவ லரல;
தவற வ ததத ல வமபப தபசச ஆரமபம ய றற.

"ஒனபத ய ரம - இரதச தசரதத சம ததம சக டதத ரகதகன. மனன தல ஆன சசலவ,


இன தம ஆகப தப ற சசலவ, எலல தரதயம இத லரநதத ன எடததககணம..."

"சர மப ச ! உஙக வ ரதரதககக கடடபப/தறன. எபபவம எத லயம ந ன உஙகர$


மற ப தப கம டத/ன. ஆன இத தல மடடம ஒர உ ரம சக டஙதக ...! ததசததகக க நஙக
கஷ/பப/றதககம, த ய கம பணறததககம உஙகளகக உ ரம இரககற பபல
உஙகளகக கக கஷ/பப/றதககம, த ய கம பணறதககம, எனககம சக ஞசம வத உ ரம
தவணடம. ஒர த ய க மததவ ளம த ய க ய கறதகக அனமத ககணம. இலல ட/
த ய கதரததய அவன ஒர சயநலம ப பயனபடததற ம த ஆய டம. நஙக ஊரற ய உலகற ய
ததசததகக கத த ய கம பணணஙதக . ஆன ல ஊரற ய மல, உலகற ய மல - பகரE
எத ரப ர த ஒர அநதரஙகம ன த ய கதரத உஙகளகக க ந ன பணறரத நஙக
தடககபப/ த. அத ந ய யம லரல; தரமமம க த. தயவ பணண இன தம எஙக ட/ நஙக
ரப ய அண கணககப தபசப ப/ த."
www.kumarikrishna.blogspot.com

"ச தபசதல, அபபறம?..."

"நஙக சக டதத வசச ரககறரத வ / அத கம கவம ந ன உஙகளகக க சசலவE பதபன.


பகத சசயக றவரகள தனகக எவவ$வ சசலவE கக தவணடசமனபரதத சதயவஙகள மடவ
சசயய உ ரமய லரல..."

"மடவ சசயய உ ரமய லரல எனற லம, கவரலபப/ உ ரம உண/லலவ மதரம?"

"ந ன ஒரதத இரகக றவரர உஙகளகக ஒர கவரலயம வர த. வர வ /ம டத/ன."

"தவடகரகத ன தப ! பகதரக$ ன கவரலரயப தப ககம சதயவஙகர$ப பறற தத ன


இதவரர தகளவ பபடடரகக தறன. சதயவஙக$ ன கவரலகர$தய தப கக மடநத
பகதரகர$ப பறற இபதப த நத ன சச லக ற ய மதரம...!"

அவள மறசம E கற மல பனனரக பதத ள.

ஆதம வ ன ர கஙகள

மக தம க நத லண/னகக வட/ தமரL மக ந டடறகப தப யவ டடத த ரமப ன ர.


ப டடஷ அரச ஙகததககம அவரககம தபசச வ ரதரதகள ந/நதன. சமரசதம ,
உ/னப த/ எதவம ச தத யம லல மல தப ய றற. மக தம லண/ன ல இரநத தப தத
இநத ய வ ல க ஙக ரஸ இயககதரத ஒடகக அE பபதறக ன ஏறப டகர$ப ப டடஷ
அரச ஙகம சசயயத சத /ஙக வ ட/த. லண/ன லரநத த ரமப ய மக தம பமப ய ஆச த
ரமத னதத ல தபச ய தபசச ன சவட மரறயமனதன, ந டடல அஙகஙதக ததச யவ த கள
மணடம ரகத சசயயபபட/ ரகள.

மறற லம எத ரப ர த வ தம க, ஒர வரஷதத றக L மன தக ர L ர மன தமல


வEககத சத டககபபட/த. தவற ச ல ததசபகதரகள தமலம இபபட L மன வEககத
சத டககபபடடரநதத. அரச யல ரகத களககம, ததசபகதரகளககம L மன தகடபத
வEககம லல த பதரமய ய ரநதத. L மன தர மறபபத எனற எலல த ததசபகதரகளம
மடவ சசயத ரகள. ர L ர மனம அதத மடவகக வநத ன. அரச ஙகம ய வரரயம ரகத
சசயதத. ர L ர மனம ரகத ன ன. மதத ர$பபன, கரச ம இரவர தமலம L மன வEகக
இலல தத ல அவரகள சவ$ ய தலதய தஙக னர.

எஙதக சவ$ தய சறற வ டட வ சக ச ரலககத த ரமப வநததப த, சம டர/க தக பர


வ சலல ரவதத அவரனப தப லZ ர ரகத சசயதத ல - அநதச சசயத உ/தன
பததரகதக மதரததகதக எட/வ லரல.

தப லஸ எஸக ரடட/ன இரணட ந ள கE தத அவன க/லரககக சக ணட


தப கபபட/ ன. பததர, மதத ர$பபன, கரச ம மனற தபரதம ரய ல ந ரலயதத லத ன
அவரனப ப ரதத ரகள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

"அதகக எனன சச லலடடம தமப?" - எனற கணகலஙக ய பததரரப ப ரதத:

"கவரலபப/ த ரம பதததர! உஙகர$ப தப ல மதரமம கண கலஙக ன லம, உஙகளகதக


ஆறதல சச லற மனபலம அவளகக இரகக" - எனற ன ர L ர மன. ரகவ லஙககத$ ட
சசயத அநத இரய ல பயணதத ன தப த, அவன மனமரக ந ரனவ ல பத ததக சக ண/ ஒதர
க டச - ஒர சந ணடப ப சரசகக ரன த ரசச ந ரலயதத ல வணடககள ஏற ,

'பணடத தம த ல ல தநரரவப
பற சக டததத தம!
பற சக டததத தம! - உள$ம
பற தவ ததத தம'

- எனற ப டயதத ன. தன தப கக ல ப சரசகக வரம இரய ல ப சரசகக ரரனகக/ அநதத


ததச ய நஷ/ம ப த தத ரபபரத உணரநததப த, அவனகக ஆறதல ய ரநதத.
எஸக ரடட/ம சச லலத தன ரகய லரநத ச லலரறய ல சக ஞசம அநதப
ப சரசகக ரனகக எடததப தப டமபட சசயத ன ர L ர மன. ததசபகத யள$ பல ப ரபல
ப /கரகள ப டய ரநத இநதப பத ய ப டட இரய லல ப சரசசயடகக வரக றவன லம
அழத சக ணத/ ப /ப படக றத எனபரதக கவன தத தப த, ததசம மழவததம
சதநத ரதரத எத ர தந கக அழத தவ பபரத அவன உணரநத ன. ஒர ததசபகதன எனற
மரறய ல அவனககப சபரம தம க இரநதத.

க/லர ச ரறய ல தவசற ர எத ரப ர த சத நத ரவம இரநதத. மனப தவலர சLய லல,


க/ இரநத எலல ரதம ததசபகதரக$ க இரநத ரகள. இஙதகதய அபபடய லல மல
பயஙகரவ த கள ச லரம, பலதவற க ம னல கறறவ $ களம அ/ஙக ய 'அதZ ஸதயஷன
ப $ க' ஒனற ல ர L ர மன அர/ககபபட/ ன. ப ரகதஸவரரனப தப ல நடபககம,
அனபககம உ யவர க இஙக ய ரதம க ர/ககவ லரல. வ ர/ரகத$ , க ம னல ரகத கள
ய ர, ததசபகதரகள ய ர எனற ச ற தம தரம ப கக மல எலல ரரயதம க ம னல
ரகத கர$ப தப லதவ சக டரமய க ந/தத ன ரகள. ச ரறவ சதத ன மழகசக டரமயம
இபதப த க/ல ல த ன ர L ர மனகக நனற கத சத நதத. அவன க/லரகக வநத
இரண/ வத வ ரம மதரம எழத க சக டதத கடதம ஒனரற வ ஙக ப பததர தப லல
அவனகக அனபப ய ரநத ர. உணரம அனபகக மன தரக$ லல த அநதச ச ரறய ன சEலல,
அவள கடதம அவனககப சப ய ஆறதல ய ரநதத.

"ய ரர/ய பவ தத ரம ன மனதத ல ந ன சத க லமம வ ரமப ச ச ரறபபடடக


கடய ரகக தறதன அவரர/ய ப த ரவ நதஙகளகக அதநக தக ட நமஸக ரஙகள.
சசயத ரயப பததர வநத சச னனதம அத ரநத தப தனன. ப வ எநத தவர$ய ல உஙகள
தமல ப யம ரவததததன , அநத தவர$ய லரநத உஙகளககச ச ரறவ சம க வநத
சக ணடரகக றத. ச ற வயத லரநத ந ன கணடக க $ ய கதவ வ$ரககப பட/வள.
உஙகர$ப ப ரபபதறக மனன ல மன தரகள தமல ப யம சசலததவரதப பறற எனககத
சத ய த. உஙகர$க க/ ந ன மகததகக மகம, தநரகக தநர மதலல ப ரககவ லரல.
ந ன மதன மதலல ப ரததத உஙகள சப னந ற உடப தஙகர$தத ன. அEகர தக வ ல
தஙக வ ம னதத ல ப$சரனற இரணட ப தஙகர$ வடதத ரகக ற ரகள. சம டர/ ம ட
www.kumarikrishna.blogspot.com

வ $ மபச சவ ல க ரல சவய லல தகதகசவனற தஙகத த ரவடக$ ய ம னன ய உஙகள


உள$ஙக லகர$த த ன மதன மதலல ந ன ப ரதததன. அநதப ப தஙகர$ப ப ரததவ/ன
கள$Eகர தக வ ல வ ம னதத ல ப ரதத தஙகத த ரவடகள த ன எனகக ந ரனவ வநதன.
சத ய மல ந ன உஙகள க லக$ ல எற நதவ ட/ பககளகக க நஙகள எனரனக தக ப ததக
சக ணடரகள. அபதப த அதறக க ந ன உஙக$ /ம பண நத மனன பபக தகடடக
சக ண/ லம - அரசச கக தவணடய தகத யள$ ப தஙக$ தலதய எனனர/ய பககர$ ந ன
அரசச தத ரபபத க உளளர மக ழநத சபரரமபப/தவ சசயததன. இபபட எலல ம மனம
த றநத உஙகளககக கடதம எழதமதப த, ஏத வத தபப க அசடடப ப சடச/னற
எழதக தறதன எனற எனககப பயம கவம இரகக றத. ந ன சர மபப படததவ$ லரல.
Lமநத ரர/ய ஏறப டடல தம ழச சஙகததக கவ ர யர ஒரவர சக ஞச ந ள ந கணட,
நனனல, ரந/தம, த ரவ ர$ய /ற பர ணம, ப ரபலஙக லரல எலல ம எனககச சச லலக
சக டதத ரகக ற ர. வ சகச ரலகக வரக ற பதத ரகக$ ல சதநத ரச சஙக, க நத - எலல ம
ந தன ப யம கத ததட வ ஙக ப படகக தறன. ஆன லம, ந ன ஒர கவ இலரல. ஆன ல,
உஙகளகக எழதக தற ம எனற ஒதர க ரணதத ன ல, எனனர/ய கடததரத ந ன வ தசஷ
ச ரதரததய டம ஒர கவ ய ன உறச கததத டம எழத மறபடக தறன. எழதக றவரக$ ன
த றரமய ன லனற எழதபபடக னறவரக$ ன ச றபப ல மடடதம ச ல வ சயஙகளகக
கவ ரதய ன அநதஸத வநத தசரம தப லரகக றத. இநதக கடததத லம அபபட ஏத வத ஓர
அநதஸத இரககம ன ல அதறக இரத எழதக ற என த றரம க ரணமலல. ந ன இரத
ய ரகக எழதக தறதன அவரர/ய சபரரம த ன அதறகக க ரணம க இரககம.

பததர எனன /ம நஙகள ரகத க வ ட/ சசயத ரய வநத சச னன தப த ந ன அழததன.

"எனனமம , நதய இபபடப பசரசபபளத$ கணகக அழத எபபட? எஙகளகசகலல ம


ஆறதல சச லற மதன பலம உனகக உணடனன அவர சச லலடடப தப ற ர," எனற ர
பததர. உ/தன நஙகள அபபட எனகசக ர கட/ர$ இடடரநத ல, அரத ந ன ந ரறதவறற
தவணடயத எனனர/ய மதல க/ரம எனற ந ன உணரநததன. ந ன உஙகளகக
கடடபபட/வள. உஙகள சச றபட ந/கக வ ரமபக றவள. நஙகள வ டதரலய க வரக றவரர
சகல க யஙகர$யம ந ன கவன ததக சக ளக தறன. ச ரறவ சம எனற ஒர கவரலரயத
தவ ர தவசறநதக கவரலரயயம நஙகள ப/கக/ த. நஙகள வ டதரலய க வநத,
உஙகளர/ய கமபரத த ரவரவதரதத த ச கக ஒவசவ ர ந ளம ந ன ஏஙக க
சக ணடரபதபன எனபத ஒனற மடடம உஙகளகக ந ரனவ ரநத ல தப தம. பககதத ல
இரகக வ ட/ லம, ம னஸகம க ந னம உஙகத$ ட இரநத அநதச ச ரறவ சதரத
அனபவ பபத கதவ எனககள ப வ ததக சக ணடரகக தறன. மடநத ல இநத ம தமடவ ல
பததரரக க/லரகக அனபபதவன. எனனர/ய இநதக கடதததகக நஙகள பத ல எழத
மடய மற தப ன லம பததர வரமதப த அவ /ம தந தல ஏத வத கற அனபபஙகள.
அரதக தகடத/ ந ன த ரபத ப படடக சக ளதவன. பததர வரமதப த அவ /ம தந ல ச ல
தகவலகள சச லலயனபபக தறன. இநதக கடததத ல எனரனயற ய மல ந ன ஏத வத ப ரE
சசயத ரநத ல சப ரததர$ தவணடக தறன.

எனறம தஙகள அடரம


மதரவலல"

எனற கடததரத மடதத ரநத ள, அவள. இநதக கடததரத அத தனககக க ர/தத


www.kumarikrishna.blogspot.com

த னததனதற பலமரற த ரமபத த ரமபப படததவ ட/ ன ர L ர மன. ப ரலவனதத ன


இர/தய பயணம சசயயம தப த பரகக க ர/தத நலல தணணர தப ல இரநதத அத.
தவலர ச ரறவ சம எநத அ$வகக ஒர கரகல வ சதரதப தப ல சகம கக கE நததத
அபபட இத கE யவ லரல. தவல லம 'தன க சக ட/ட' இலரலய ன லம - ஒதர ப $ கக ல
அர/ககபபடடரநத அததரன ரகத களம சததச இயககதத ன ல மடடதம ச ரறகக
வநதவரக$ க இரநதனர. தவ ர, அநதச ச ரறவ சதத ன கடரமதய சத ய தபட,
ப ரகதஸவரன தப னற ஒரவ ன நடபம ப சமம அவனகக அஙதக க ர/தத ரநதன.
இஙதகதய எலல தம கடரமய க இரநதத.

இரபத மபபத தபர சக ண/ 'அதZ ஸதயஷன ப $ க' மதல ந ள ம ரல ஆற


மண ககப பட/பபட/ ல மறந ள க ரல ஆறமண ககதத ன மறபட த றநத வ டவ ரகள.
அவசர மலLல உப ரதகர$ உளத$தய ஒர தக டய ல த ன மடததக சக ள$ தவணடம.
ஈககளம, சக சககளம, த ர $ம கப பறககக கககஸ வ ர/வசம ஒர நரகம க இரநதத
அநதக சக ட/ட. இரவ தநரம க தநரம கக சக ட/டய தலதய உளத$ய ரககம
தரந றறஙகள சறற ச சறற வரம. அத தககதரதக சகடததத; தந யகர$ உண/ கக யத.

மபபத ரகத க$ ன கறடர/, உ$றல, கனவ அரறறல, இரமல, சசரமல,


இரவகளகக ர/தய இரவ நரகம கக கE நத சக ணடரநதத. மரறய ன வ ர/ரகள
கடரமய ல ச ற தம கரறநதவரக$ லரல. ரகத க$ தலதய வ சவ சமள$ ரகத க$ லரநத
சப றகக ந யம தத 'கனவ கட வ ர/ர' - ய ர வத வநத ல ச ல சமயம கரரணய க ந/நத
சக ளவத உணட. க ம னல ரகத கள சபரமப தல ர க/ இரநததன ல - அவரகத$ ட
இரநத ப வததகக கச சதத ய கக ரக களககம, கதரவத த றகக மதல சநத வE தய
ஆக ரதரதக சக டககம 'Z ல/ கனஃரபனசமனட' மரற க/ல ல
கர/பப டககபபட/த. ச ல சதத ய கக ரக கள 'Z ல/ கனஃரபனசமனட' மரறரய
எத ரககவம சசயதனர. ஆன ல பயன ஒனறம உ/தன வ ர$யவ லரல.

மதன மரற அவரனப ப ரகக வநதரதப தப லதவ பதததர மதத ர$பபதன இரணட
ம தததகக ஒர மரற தவற மல க/லரகக வநத அவரனப ப ரததக சக ணடரநத ரகள
எனபத ஆறதல அ$ ககக கடயத க இரநதத. ததசதத றக க வ ரமப அர/நத தண/ரன
இத எனற சபரரமதய ட க/ல ல ந டகர$ ஒவசவ னற க எணண எணண க கE ததக
சக ணடரநத ன ர L ர மன. க/லர ச ரறய ல உணவ மரற ம கம க தம சம ய ரநதத ல,
மலக கடபப அடககட வநதத. கலரலவ /க கடரமய ன உணர/க கடடகள
வEஙகபபட/ன. ச ரற ரவதத யர உணரவவ / தம சம ன மரநதகர$க சக டதததன ல
ரவதத ய உதவ யம பயன$ ககவ லரல. ஒவசவ ர த ஙகள க Eரமயம ச ரற ரமத னதத ல
நர/சபறற ரகத க$ ன 'பதரட'டன தப த ஒவசவ ர ரகத யம தன கரறகர$
அத க ய /ம கறல ம எனற ரநத லம, அபபடக கறபபட/ கரறகளம அத க க$ ல
அலடச யதம சசயயபபட/ன.

அவன க/லர ச ரறகக வநத ச ற த க லதத றகப ப னப மதத ர$பபனம, பததரம


அவரனச சநத கக வநத ரநத ஒர சமயதத லத ன, மக தம க நத ரகத சசயயபபடட
எரவ / ச ரறய ல ரவககபபடடரகக ற ர எனற சசயத ரய அற நத ன. அவரகள மலம க
அவவபதப த ஏத வத தகவல சச லல அனபப க சக ணடரநத ன, அவன. அவளம
ஏத வத கடதம எழத அனபப க சக ணடரநத ள. க/லர ச ரறய ல அவனர/ய உ/ல
நலம சவகவ கப ப த ககபபட/த. ம ரபக கட ப னன த சத வத தப ல எலமபம
www.kumarikrishna.blogspot.com

தத லம க ஆக வ ட/ ன அவன. க$ பபதறகம தணணரர உபதய கபபடததவதறகம


அத கக கடரமய ன ந பநதரனகள இரநதன அஙதக. படகக வ பப வசத கள அறதவ
இலரல. மEஙரகரய மடததத தரலகக ரவததக சக ணட அபபடதய தஙக
தவணடயதத ன. மலLல ந றறமம, மர/வசசம, அழககத தண க$ ன வ ர/யம க
ஒவசவ ர ந ளம அரவரபதப ட கE கக தவணடய ரநதத.

தவல ல சசயதத தப ல ப ரத ப /ல வகபபகள ந/தததவ , அடககட ஒனற தசரநத,


எலதல ரம ஒரமகம ன மனதத/ன ப ர ரததரனக கதஙகள இரசககதவ க/லர
சLய லல வ யபபககள இலரல. மன ஆறததல , ந மமத தய க ர/கக மடய த க ர கக ரக
வ சம கதவ இரநதத அத.

மனதத ல தன ரம உறதத ய ஒர ப னன ரவ ல நண/ தநரம தககம வர மல அவஸரதப


படடவ டடச ச ற த கணணயரநத அவன ஒர சகம ன கனவ கண/ ன. மதரம கனவ ல சரகக
நறறக சக ணத/ 'சதலயதலத ர ம பகத ம ரககம' எனற ப டக ற ள. அவன அரதக
அமரநத தகடடக சக ணடரகக ற ன; தநரம தப வதத சத யவ லரல.

ச ரறய ல அபதப த வ டயம தநரம சநரஙக வ /தவ 'பதரட'கக க அவரன அடதத


எழபப வ ட/ ரகள. அனற மழவதம தச கம இரEயம அநத இன ய கரல 'சதலயதலத
ர ம ' - எனற அவன க த ல ஒலததக சக ணடரநதத. எலரலய லல தத ர அ/ரநத க டடல
எஙதக ஒர மரலய ல, இரச$னறம ஒ$ சயனறம ப ய த மர$ ல ஒலககம தச கக
கய லன கரல ஒனற கவவத தப ல அநதக கரல அவன சசவ க$ ல தகடடக சக ணத/
இரநதத. அதத ப ரரம அனற மழவதம அவரன வ டடயத. மனவ $ மப ல த பம கவம
த கம கவம ஊரமததனம க ந னற கதற ய தவதரன ச ல வ க$ க உரபசபறற
வ ரதரதக$ கச தசரநத தக ததக சக ணட வநதன.

"எலரலய ல த தத ர க டடர/ - நள
இரச$னறம ஒ$ சயனறம
சச லல சவ ண த தத ர மயககதரத - இ$ஞ
தச கக கய லஒன ற ரசகக றத - அதன
சவட மழதம சத யத ரல
தச கம மழவதம ப யத ரல,
சத லரலப பEஙக ல மதல ய - எரனத
ததட அரலயம கரல
சச லரலக கரEத த ளஙகரல - ஒர
தச கம மத ரநத மத ரநதற ப
பலல ய ர மE கள சத /ரநத
ப டப பச தத கய லன கரல..."

-மரறய னற யம மரறய கவம, வ ரசய கவம வ ரசய னற யம தத னற ய இரதத


த ரமபத த ரமபச சச லலச சச லலப ப ரதத ந ரனவ சக ள$ மடநததத ஒE ய,
ஒழஙகபடதத எழத ரவததக சக ள$ வசத கள இலரல. சபனச ல க க தததகக
வ ர/ன /ம சகஞசத தயஙக , இநத வ கர$த த ரமபத த ரமப மணமணதத மனபப /தம
சசயத சக ண/ ன அவன. சப றகக மடய த தன ரமயம, மனதத ன தவதரன சவடதத
www.kumarikrishna.blogspot.com

சவடபபம க இநத வ கர$ இயறறம சகத ரய அவனகக அ$ தத ரநதன. இநத வ கர$


மணடம ந ரனபபத லம, மறபபத லம மறபட மயனற ந ரனபபத லம கப பல
த னஙகர$தய கE கக மடநதத அவன ல. அபபட ஒர மயககம இநதச ச ல வ க$ ல
இரநதன. வ டதரலய னதம இரத ர/ ய ல எழத க சக ள$ எணண ன ன அவன.

ஒவசவ னற க ம தஙகள ஓடன. அவன வ டதரலய வதறக ஒர ம ததத றக மனப க


வநத ரநததப த ந கமஙகலம Lமநத ர க லம க வ ட/ சசயத ரயப பததர சத வ தத ர.
அரத ஏன அவர தனன /ம சத வ கக ற ர எனபத மதலல அவனககப ப யவ லரல. ச ற த
தநரதத ல அத ப நதத. ப நத தப த தவசற ர சத$ வம க ர/ததத.

"மதரம, தனப கக யம, மஙகமம , ம ம க க Eவர எலல ரதம வடர/ப படடகக டட,
ந கமஙகலம தப ய ரகக ஙக தமப ; வர ஒர ம சம க/ ஆகல ம..."

"தப க தவணடயதத தன?" - அவன கரலல ச ற த ஏ$னம ஒலததத.

"ப வம! தனப கக யததகக இத சப ய தச தரன..."

அவனகக அவர தமலம இபபடக கற யத இனனம ப யவ லரல.

"மதரததகக இன தம தகபபன ர இலதல..."

"நஙக எனன சச லறஙக பதததர?"

"ந ன சச லறத ப யலஙக$ தமப?"

"ப யமபடய க நஙக சச னன ல த தன?"

"நமம மதரம, Lமநத ரக ட/ தனப கக யததககப ப றநத சப ணண, ந கமஙகலதத ர


த ன அதகக அபப ! - Lமநத ர இரத அத கம க சவ$ ய தல சச லலகக றத லதல! ஆன ல,
தன மகளஙக ற மரறய தல மதரததகக ட/ அவரககக சக ளர$ வ ஞரச..."

அதவரர Lமநத ரரப பறற த ன ந ரனதத ரநத ந ரனபபககளகக க மனம கச , எனன


பத ல தபசவசதனதற சத ய மல இரநத ன, ர L ர மன. பயதத தல , சவடகதத தல
மதரம தனன /ம Lமநத ரரப பறற ப தபச ய சமயஙக$ ல க/, அவரரத தன தநரத எனற
சத வ கக மல வ டடரகக தவணடசமனற தத னற யத அவனகக.

"மனஷன தப ய ட/ லம தனதன / உய லதல மரறய Lமநத ண ககப ப றநத


வ சகர$வ / அத கம கதவ மதரததகக தவணடயத எழத வசச டடப
தப ய ரகக ற ரஙக..."

"இரத ஏன இத வரர நஙக எஙக ட/ச சச லலதல?"

"எபபடச சச லறதனன சத யதல; அதன தல சச லலதல. சச லல அவச யமம


ஏறப/ரல; Lமநத தர / மகL ர/ரய நஙகள மதரததகக ட/ப ப ரதத ரபபஙகனன
சநனசதசன..."
www.kumarikrishna.blogspot.com

"....."

"மதரம க/ உஙகக ட/ச சச லலலய தமப!"

"எனன தகளவ தகடக றஙக பதததர! அமம வககப பரஷன ய ரனன மகள எபபடக
கசசம லல மல தபச மடயம?"

"ஏன இததல தபசப ணணம லலஙகத$?"

ர L ர மனகக மனம தலச க வ ட/ ற தப லரநதத. மகள சபயரகக அப தஷகம சசயய


வநத தநரதரயப தப ல அநத ந கமஙகலம Lமநத ர தக வ லல அனற அமரநத ரநத
க டச ரய மணடம ந ரனவ கற மயனற ன அவன! தனனர/ய மனம ச ல தவர$க$ ல
சசயதவ ட/ தபப ன அநம னஙகளகக க இபதப த தனககத த தன சவடகபபட/ ன
ர L ர மன. மதரதரத உ/தன ப ரகக தவணடம தப ல இபதப த ப யம சப ஙக யத
அவனள. தசறற ல த மரரப பவ க அவனள அவள ந ரபணம சபறறவ ட/ ள. அநத
ந ரபணம அவன அனரபத த கம கதவ ம றற யத. அவன அவர$க க ணத தவ தத ன.
'எலரலய ல ததத ர க டடல நள$ ரச$னறம ஒ$ சயனறம' - எனற வ கள அவனகக
ந ரனவ வநதன. அநதக கரல இபதப த ப நதத. அத ய ரர/யத எனறம சத நதத.
மதரததககத தனனர/ய ஆறதலகர$த சத வ ககமபட அவன பதத /ம கற
அனபப ன ன.

*****

மற ம தம அவன வ டதரலய க ற த னததனற, அவரன அரEததக சக ணட தப க


மதத ர$பபனம, பததரம க/லர வநத ரநத தப த, மதரதம ஒர கடதம
சக டததனபப ய ரநத ள. அவன பதத /ம கற யனபப ய ரநத வ ரதரதகள தனகக ம கவம
ஆறதல$ ததத க அவள எழத ய ரநத ள. 'எனரன வ ஞரசதய ட வ$ரததத மடடம னற ,
என வரணய ன மதல இரச கர கவம இரநத அபப க லம க வ ட/த எனரனப சப தம
கலஙகச சசயதவ ட/த' - எனற அவள தன தநரதய ன மரணதரதப பறற அநதக கடததத ல
மனம உரக எழத ய ரநத வ கள அவன இதயதரத த கக ன. ச றவயத லரநத Lமநத ர
தனரனச சசலலப சபணண க வ$ரதத சபரரமகர$, ஒவசவ னற க அநதக கடததத ல
அவள கற ய ரநத ள.

உ/ன வநத பதததர டம, மதத ர$பபதன டம க/ல லரநத தநதர மதரர தப க மல
த ரசச ய ல இறஙக ப பதகதக டர/ சசனற ன ர L ர மன. ப ரகதஸவரன/ன இரணட
ந ள தஙக வ டட, அபபறம அஙக ரநத மதரர பறபபட/ ரகள அவரகள. அநத மரற
அவதர ட தஙக ய ரநததப த, ப ரகதஸவரன வ.தவ.ச. அயய ன தசரம ததவ கரகலதரதப
பறற ந ரறயச சச னன ர.

"ம க உயரநத தந ககததத ட சத /ஙகபபட/ தசரம ததவ 'ப ரதவ L ஆச ரமம'


அபவ தததகக ஆ$ க மரறநதவ ட/த. ப ரதப பணப டடலம, ததச பகத ய லம ச றநத
தரர க ய வ.தவ.ச. ஐயயர, ஊ ன சEலன லம உ/ன ரநத ச ல ன ததரவயறற அ$வ
க/நத ஆச ரப ப டபப ன லம தவற கப ப நத சக ள$பபடட வ ட/தன ல, தம ழந டடலம
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஒர ஞ னத ததப வனம உரவ க மடய மல தப ய றற. மறபடயம ஒர சப ய ஆச ரமம


தத னற தவணடம. தசரம ததவ கரகலததகக ஏறபட/த தப னற அபவ தம எதவம
ஏறபடட வ / மல சத$ வ ன தந ககதத/ன ச த தபதமறற அடபபர/ய லம,
த ழததபபடத/ ர உயர வE வகககம த ட/ஙகள/னம, க நத ய இலடச யஙகள/னம ஓர
அரரமய ன கரகலம ஆரமப கக தவணடம. பய றச த த ட/ஙகளம, சததச
மனபப னரமரய வ$ரககம ந டடபபற ஆச ரம வ ழவம இலல மல தவகம க ந டர/த
த ரதத மடய த. மன தரகள ஒதர ச த . அவரக$ ல ஏறறத த ழவ இலரல எனற உணரரவக
கலநத பEகம பணப டக$ லத ன நர/மரறககக சக ணட வரமடயம" - எனற ர
ப ரகதஸவரன.

அவர வ வ ததச சச லலய வ ததத லம, எடததக க டடய பரEய 'ப ல ப ரத '
இதழகர$ப படததத லரநதம ஒர ததச ய சமக ஞ னப/ம தவணடம எனற ஆரச
ர L ர மனககம ஏறபட/த. அவன மனதத ல வ ததனற ன ற தப ல அழததம கப
பத யமபட அநதக கரதரத நனற க எடததச சச லலய ரநத ர ப ரகதஸவரன.

"இஙதக பதகதக டர/ச சரமய ல இ/தம , அதறக தவணடய சப ரளதவ தய எனககக


க ர/ககவ லரல. ர L ர மன! நகரச சEலலரநத வ லக ய இ/மம, சக ஞசம சப ரள
வசத யம க ர/தத ல ந தன அபபட ஒர கரகலதரதத சத /ஙக வ டதவன. இனற
எனனர/ய ஆரசசயலல ம அத ல த ன இரகக றத. சசயல த ட/ததத ட கடய அரமபப
இலல மல ந ம க ணம பத ய ப ரத சமகதரத உரவ கக மடய த. இயககஙகள ந டடகக
வ டதரல வ ஙக க சக டககல ம. சமகப பEகக வEககஙக$ லள$
அடரமததனதத லரநதம, அற ய ரமய லரநதம வ டதரல சபற இபபட அரமபபககள
ந ச/ஙகம அவச யம. ந ர$ இநத ய ரவ இரவ த ன க கக மடயம," எனற ர அவர. க நத
மக ன ன சபரமத ஆச ரமதத ன தனரமயம, தசரம ததவ கரகலதத ன இலடச யமம ச நத
ந தகதனதத ன அEகம சப ரநத ய ஒர பத அரமபரப அவர வ ரமப ன ர.

பதகதக டர/ய லரநத வ ர/ சபறம தப த ப ய மனம லல மதல ப நத ரகள


அவரகள. மதரர த ரமப யதம ர L ர மன மதரம இரநத தக லதரதப ப ரதத
அத ரசச யர/நத ன. ஏதத க யசசலல வ ழநத - ப ரEதத எழநதவள தப ல இர$தத
வ டய ரநத ள அவள. தனப கக யம சவளர$பப/ரவயம சநறற ய ல த ரநறம கக தக லம
ம ற ய ரநதரதயம அவன கவன தத ன. எனசனனனதவ தபபத தபப க ந ரனதத ரநத
பரEய ந ரனவகளகக க அவன மனம கச யத. த ரமபத த ரமபத சத வரதயம, ஏறகனதவ
சத நத சக ணடரநதரதயம தசரதத ந ரனதத தப சதலல ம அவன மனம கச யத.

அவன மதரததகக ந ரறய ஆறதல சச லலத ததறற ன ன. ந கமஙகலதத ரரப பறற


அவன தககம தகடகத சத /ஙக யதப தத அவள ச ற கEநரத தப ல வ சமப வ சமப அEத
சத /ஙக வ ட/ ள. தநரதய ன தமல அவளகக ரநத ப சம அவரன வ யககச சசயதத.
Lமநத ன சபரநதனரமரயப பறற அவள சமபவம, சமபவம கச சச லல அழத ள.
தமமர/ய சச நத மரனவ வய றறப ப ளர$கர$ப தப லவம அரதவ / அத கக
கன வ/னம தனரன அவர தபண வ$ரததரத எலல ம அவள கறகதகடடக தகடட, அவர
ஒர Lஸடஸ கடச ஆள எனற எணணமம, ம றச யமம சமலல மரறநத 'சபரநதனரமய ன
ஒர மன தர' எனற எணணம மடடதம தத னற அரமத சபறறத அவன மனதத ல. தப கப
சப ர$ கக க ர/தத ஒரதத ரய அபபடதய ஒதகக வ / மல - அவர$யம மரனவ ய க
ந/தத அவள மகர$யம வ ஞரசதய ட மக$ கப ப வ தத சபரநதனரமகக க
www.kumarikrishna.blogspot.com

'மனச டச யள$ மன தர' - எனற அ$வ அவன இதயதத ல பதபப ரரவ சபறற ர
ந கமஙகலதத ர. சமகததககப பயநத அநதரஙகம க இரநத லம, இநத உறவககம
ப சததககம அவர தப லத த ரரய டட மனதத லரநதத ம/வ லரல எனபத
ர L ர மனககப சப ய க யஙக$ கத தத னற ன.

ர L ர மன வ டதரல சபறற வநத ப ன த லகர ததச ய வ சகச ரல நணபரகள கதரப


ப ரச ரதத ல தவ ரம க ஈடபட/ ரகள. சதரத சதரவ கக க ர மம க ர மம கப ப ரத
ப /லகள மEஙக ன. கதர வ றபரன த தமர/நதத. வநதத ம தர கதம வ$ரநதத. எஙகம
ர டர/ நறபவரகள சபரக ன ரகள.

இநத நலல சமயதத ல மறபடயம, தஙகள வட/ ரததத ததசத சத ண/ரகர$ச ச ரறகக
அனபபவதறக க தL டககபபட/ சத வEகக ஒனரற ர L ர மனம, நணபரகளம,
எத ரசக ள$ தவணடய ரநதத. வ ரதபபடட தப ல பஸ மதம ஸ வ லலபததர தப லஸ
ஸத/ஷன மதம சவடகணட எற நத தகரகக மயனறத க உணரமத ததசத சத ண/ரக$ ன
க மர ஜ ந / ர, தக. அரண சசலம, தக.எஸ. மததச ம ஆச , மசலர ந ர யணச ம ,
வ ரதபடட ம யபப ஆக யவரகள தமல தL டககபபட/ வEகக ஒனரற ர மந தபரம
தப லச ர சத /ரநத ரகள. தவலர ச ரறய ல ஏறகனதவ அவத பபடடக சக ணடரநத
க மர ஜ தப னற சதத ய கக ரக கர$ மணடம நண/ க லம சவ$ தய வரவ / மடய மற
சசயய மயனற இநதப சப ய வEகரக வககல L ரஜ தL சப அவரக$ ன உதவ ய ல
அலலம பகலம அயர த ப டபடட மற யடதத ரகள ர L ர மனம, நணபரகளம. இநத
வEகக ன மலம மதரர ர மந தபரம சரமய ன பல அரரமய ன ததசபகதரக$ ன
வ ழரவதய ஒடகக வ / மயனற அரச ஙகதத ன சத தவ டசப டய னத. இநத வEகக ல
சவறற சபற அலலம பகலம அனன ஆக ரக கவரலய னற ர L ர மனம, மதத ர$பபனம,
நணபரகளம அரலநத ரகள.

ந $ க ந $ கத த லகர ததச ய வ சகச ரலய ன சத ண/ரகள எணண கரக சபரக யத.


ர L ர மன ஓர இ$ம ததச யவ த க$ ன அண கக வE ந/ததம சப றபரப ஏறற ன.
இயககம சமலல சமலலப பலமர/நத சக ணட வநதத. அநத வர/ம தனககப ப றநத ஆண
கEநரதகக 'க நத ' எனற சபயர சடடன ர மதத ர$பபன. அதத சமயம ரதத னதவல
பததரகக ஒர தபரன ப றநத ன. அநதக கEநரதகக ஒர நலல சபயர சச லலமபட
ர L ர மரனக தகட/ ர பததர. ர L ர மன 'ச ததரஞசன' எனற பதத ன தபரனககப சபயர
சடடன ன.

த லகர ததச ய வ சகச ரலய ன சசலவகள, தணடப ப ரசரஙகள அசச டட வ ந தய க ககம


சசலவ, கஷ/பபடம ததசத சத ண/ர கடமபஙகளகக உதவ எனற எலல ச சசலவகளககம
சப கக ஷத ரர க அரமநதத தப ல மகஙதக ண மல சக டதத ள மதரம. Lமநத ர இறநத
வரஷம மழவதம கசதச கதக , தமர/ய ல ப /தவ ஒபபக சக ள$ மல தககம
சக ண/ டன ள அவள. தனப கக யம சவ$ தய ந/ம டவரததய ந றதத ய ரநத ள.
கடமபதரத வ / வ சவ சம க அவரகள ந கமஙகலதத ரரப ப வ தத அநத உணரம அனப
ர L ர மரனக கவரநதத. Lமநத ரர/ய மரனவ மககள க/ அநதத தககதரத இவவ$வ
ச ரதரததய ட அநஷடதத ரபப ரக$ எனபத சநததகம ய ரநதத. மன த சமகம நண/
ந $ க ய ரகக உணரம நனற சசலததவ லரலதய , அவரக$ /ம ந ரமப க க /ககம
சதத யம ன அனப ன இறககதரதக கணட ர L ர மனகக ஆசச யம ய ரநதத. மன தரகள
ய ரர/ய அனப பணததகக க மடடதம க ர/ககசமனற ந ரனகக ற ரகத$ அவரக$ /ம
www.kumarikrishna.blogspot.com

பணதரதக சக ணட அ$வ / மடய த ப யம சமநத க /பபரத அவன கண/ ன.


ய ரர/ய மனஙகள ந த வE தநயம நடடம சப தமனம எனற பலல ய ரம ஆணடக$ கப
ப ட ரவததப பE சமததபபடடரகக றதத அவரக$ /ம மனதம ஒர சப ய அனப ந த ய க
இரபபரத அவன கணசணத தர ப ரததக சக ணடரநத ன. Lமநத ரர/ய ப றநத ந ர$
ந ரனவ ரவதத ஏரEகளகக அனனத னம சசயவத மதல, அவர இறநத ததத ய ல வ ரத
ந யமஙகத$ ட த த சக டபபதவரர தனப கக யமம, மதரமம க டடய அககரற அவரன
மரலககச சசயதத. அனரபக கரலய கதவ, சஙகதம தப ல, ந ரதத யம தப ல தப றற
வ$ரககம ந க கம இவரகள கலதனம தப லரகக றத எனதற அவன எணண ன ன.
Lமநத ர தனப கக யததகக ஊரற ய த ல கட/வ லரல. ஆன ல, தனப கக யதம அரதச
ச றரமய க எணண யத கதவ சத யவ லரல. இத ம க ம க வ தந தம ய ரநதத அவனகக.
அநதக கடமபதத ன தமல, கடமபம க உலகம கரத த வடடன தமல எலரலயறற ப வ
ஏறபட/த அவன மனதத ல. அவரகளர/ய வ $மபரம சபற த பணப ட அவரனக
கரததனற க கவன ககச சசயதத.

உயரநத ச த க கடமபஙக$ ல இரபபரத வ / சதததத ல அககரற, ததவரதகர$வ /


அEக, கநதரவரகர$ வ /க கரலய ல ச ரதரத, ப ர மணரகர$ வ / வ ரதஙக$ ல பறற,
தமரதகர$ வ / அத கம ன கற பபற யம ந க கம, படததவரகர$வ / இஙக தம இரவ
எலல ம ஒர த ச ய ன வடடல இரபபரதக கணட அவன சச லல மடய த வ யபப ல
மழக ன ன. 'இத இவரகள கலதனம' - எனற அவன மனம இர/யற த கவ யத.

'ப சததம ன அனபத ன இவளர/ய மதல சஙகதம. இவள வ ச ககம சஙகததம அதத
அனப ன இனசன ர சவ$ யட' - எனற மதரதரதப பறற அவன எணண ன ன. அவள ப டம
சஙகததத ல மடடமலல, தபசம சஙகததத லம அபஸவரதம வர மலரபபரத அவன
ஒவசவ ர மரறயம கரநத கவன தத ன. Lமநத ர க லம ன ப னதப மதரம படபபடய கத
தனன /ம ரநத படடப ப/ரவகர$ உபதய க பபரததய வ டடவ ட/ ள. அவ$ /ம ம க ம க
எ$ ரமய ன கதரப ப/ரவக$ ன எணண கரக அத க ததக சக ணத/ வநதத. அவன ஒர
ந ள அவர$க தகட/ ன.

"எனன மதரம, படடபப/ரவ ஆரசரய அறதவ வ ட/ சசப தப லரகதக!"

"எபபவம எனகக அநத ஆரசதய இலரல? அபப படடப ப/ரவய வ ஙக க கம சச ர.


அரணமரனககப படடபப/ரவ வ ஙக ன ஞ பகம இஙதகயம தசரதத வ ஙகவ ர.
கடடகக வ ட/ ல அவர மனச பணபடதமனன கடடணடரநததன. இன தம அத க/
அவச யம லதல..."

"ஏன? இன தம படடபப/ரவ க ர/கக தத ?"

"சநததகசமனன? உஙகக ட/ச சச னன , நஙக கதரப ப/ரவத தன வ ஙக க கடபபஙக?


ந னம ந ரறய நல ச ட/ம தப டக தறன. கதரத தன ச ட/ததககக க ர/ககம?"

"உனகக தவணமன ப படடபப/ரவதய வ ஙக ககல தம?"

"அபபடய லரல! தன ய எனககப ப யமன எதவதம க ர/ய த. உஙகளகக எத


ப யதம அதத ன எனககப ப யம..."
www.kumarikrishna.blogspot.com

மனதத ன ஆEதத லரநத ப றநத அவளர/ய இநதச சச றகள ர L ர மரனப


சபரரமபப/ ரவததன. அவள இரசகக மடநத ர கஙக$ ல ம க உயரநத ர கம க இநதச
சச றகள அவன சசவ க$ ல ஒலததன. இநத வ ரதரதகள அவரனக க றஙகதவ சசயதன.
மரடடததனமம, இஙக தமம, ந$ னமம, ந சககம, ந க கமம சத ய த பல Lமநத ரகளம,
சசலவக கடமபதத இர$ஞரகளம அவறரற மதல மதல க த ச க$ ன வடக$ லரநதத ன
இபபடபபட/ ந$ னவத க$ /ம கறறக சக ளக ற ரகத$ எனற க/ அவன அடககட
ந ரனககத சத /ஙக ய ரநத ன. 'சஙகதமம, கரலகளம த ன மன தரன ந க கமர/யச
சசயக னறன' எனற கறவத உணட. ஆன ல, கரரம ன மன தரக$ க ய பல சசலவநதரகள
கரரண, அனப, இஙக தம தப னற கன வ ன அமசஙகர$தய கரலரய ஆளம அEக ன
க ரஹஙக$ லத ன படததத ததறக ற ரகள எனற நமப கரக ந ளகக ந ள அவனள
வலததத. ந கமஙகலம Lமநத ன பட/மக ஷ அவரரக கணவன கவம கனவ ன கவம
தவணடம ன ல ஆகக ய ரககல ம. ஆன ல, மதரர ஒணண ம நமபரச சநத ல
தனப கக யதத ன நடப க ர/தத ப றதக, அவர மன தர க ந க கம அர/நத ரகக
மடயசமனற அவனககப பத த க ஒர கரததத தத னற யத. Lபப ன ய சகயஷ ககர$ப
பறற இபபடக கறம ஓர ஆஙக லப பததகதரத அவன படதத ரநத ன. சகயஷ ககர$ப
தப லதவ தம ழந டடத ததவத ச க$ /ம அநதப பணப ந ரறநத ரபபத அவனககப ப நதத.
'ம ரசச கடக'தத ல ச ரதததனககக க ர/தத சகம அனப ன சகம கதத ன இரகக தவணடம.
வZநததசரனய ன ந க கம, கரல ந க கதத ன ம க உயரநத எலரலய க அவனககத
தத னற யத.

இவரகள ம ரகஙகர$ மன தரக$ ககக ற ரகள! மன தரகர$த


சதயவஙக$ ககக ற ரகள!" எனற எணண ய தப த ம க ம க வ தந தம க வ$ரநதத அநதச
ச நதரன. தவடர/ய லம, கடய லம, மலயதததத லம தப ரததயற க க /நத ந கமஙகலம
Lமநத ரரத தனப கக யம மன தன கக ச சஙகத ரச கர க ம றற வ ட/ ள. தனப கக யதத ன
மகத$ சவறம மன தன க ய எனரனத தனனர/ய பகத ய ல சதயவம கதவ ஆகக
மயலக ற ள. எனரனதய எணண உரக உரக த 'சதலயதலத ர ம பகத ம ரககம' - எனற
ப டக ற ள. மன தரனப பகத சசயத உ/மரப இEபபதன மலம சதயவதரதப பகத சசயயம
தததவததகக உலகதரதப பEககம உப சன ம ரககஙக$ ல ஒனற கதவ சத /ககதத ல
இநதத தரற தத னற யதத எனசறலல ம பலவ தம கச ச நத ககத சத /ஙக யதப த அவன
மனதத லரநத பல பரEய ம றச யஙகர$ அநதச ச நதரன தப கக வ ட/த.

ஆதம வ ன ர கஙகள

10

அநத வரஷம க நத யடகள சட/மறபப இயககதரத வ பஸ வ ஙக ன ர. இயககம


இரநதவரர ச ரறககப தப கவம அடப/வம தநரநத ததச யவ த கள அரனவரம இபதப த
சவ$ தய இரநதத ல - அவரகள சசயய தவணடய பண களகக ந ரறய வ யபப ரநதத.
ஆனம ப சததம ன இலடச யதரத ந ரப ககக க நத மக ன இரபதசத ர ந ள கடரமய ன
உணண வ ரதம இரநத ர. அநதச சமயஙக$ ல க ர/தத ஹ Lன, சதநத ரச சஙக, க நத
பதத ரகக$ ன இதழகர$ ர L ர மனம நணபரகளம கணக$ ல நர சநக E வ ச ததனர.
க நத யடகள சதத ய கக ரக ஆச ரமதரதக கரலதத தப தம, அரச யலலரநத வ லக க
www.kumarikrishna.blogspot.com

சக ள$ப தப வத க அற வ தத தப த, தவதரனயர/நத ததசபகதரகள மணடம, அவர


க ர மக ரகதசத E லக$ ல அககரற க டடத சத /ஙக ய கடரசத சத E ல த ட/தத லம,
மறறவறற லம ஓர$வ நமப கரக சக ள$ மடநதத. ச ல ம தஙகளகக மனபத ன
ப ரகதஸவரதன ட பமப ய க ஙக ரசககப தப ய வ டட வநத ரநத ன ர L ர மன.
க நத ய ன மன தவதரனகளம, சட/மறபப இயககம த$ரசச அர/நததம, சழந ரலகர$
வ றவ றபப லல மல ஆகக ய ரநதன. அநத தவர$ய ல மதத ய அசசமப $ ததரதலல
ததசபகதரகளகக அதம கம ன சவறற க ர/ததத ல மணடம ஒர பத ய உறச கம
ப றநத ரநதத. சசனரன ம க ணதரதப சப றததவரர வ லலங/ன ப ரபவ ன த சரக$ க
இரநத ததச ய எத கள பலர ததரதலல தத றறத ததசபகதரக$ ன சசலவ கரக
அத கம கக யத. ததரதல தவரலக$ லம, இரணயறற சவறற ய லம சத ண/ரக$ ர/தய
மறபட வ றவ றபப வநத ரநதத. ம க மகக யம ன ந கழசச ய க மக தம வ ன தம ழந டடச
சறறப பயணம வ யநதத.

அக ல இநத ய ஹ Lன தசவ சஙகதத ன ஏறப டடபபட க நத மக ன தம ழந டடல


சறறப ப ரய ணம சசயத ர. அவர மதரரகக வநத த னததனற நலல மரE. மதலல
அவரகக க ஏறப ட சசயத சபரஙகட/ம கரலககபபடட, மறந ள தவற கட/ததகக
ஏறப ட சசயத ர ரவதத யந தயயர. மதரரகக ம ரல 6 மண கக வரவத க இரநத மக தம
இரவ பததரர மண வரர வர மடய மல தப கதவ மரEய ல ப ரய ணம எனன ஆய றதற
எனற கவரலபபடடக கட/தரதயம கரலததவ டட ரவதத யந தயயர, சபபர மன,
ர L ர மன எலல ரம த ரமஙகலம வரர எத ர சக ணட தப யப ப ரதத ரகள. க றறம
மரEயம ன அநத த னதத ல எதவம ந ரனததபட ந/ககவ லரல. ரவரகய ல சவள$ம
தக ரம ய ரநதத. மக தம மதரர வரமதப த அக லம க வ ட/த. L ரஜ தL சப ச ர
த ரமஙகலதத லரநத க/தவ க நத தய ட வநத ர. மக தம க நத ததசபகதர சபபர மன ன
பஙக$ வ ல தஙக ன ர. சபணகத$ ட சபணக$ கப தப ய, அவரர/ய ஹ Lன ந த ககத
தன நரகக$ ல கண சம ன பகத ரயக சக டதத வ டட வநத ள மதரம. தனன /ம
தகடக மல த ன கதவ அவள இநத நலல க யதரதச சசயதத ர L ர மனகக ம கவம
ப டதத ரநதத. ர L ர மனம, நணபரகளம க/ ஒர சபரநசத ரக த ரடட ஹ Lன
ந த கக க மக தம வ /ம சக டததனர. அபதப த உ/ன ரநத / க/ர ட.எஸ.எஸ. ர Lன
த டசரன வ ய தடம ற , 'ம ஸ/ர ர L ர மன' - எனற கபப டவதறகப பத ல 'ம ஸ/ர
க நத ர மன' - எனற அவரனக கபப /தவ, ரவதத யந தயயர ச ததக சக ணத/,
"இபபடதய உன சபயரர ம றற க சக ணட வ ட! க நத மதரரகக வநததறக
அர/ய $ம க ந இரதச சசயயச சச லலதத ன ம ஸ/ர ர Lன உனகக இபபடப சபயர
சடடக ற ர!" - எனற ர. ர L ர மனகக அவர அபபட அரEததத ம கவம
மக ழசச ய ய ரநதத. "அபபடதய சசயக தறன," எனற ச ததக சக ணத/
ரவதத யந தயய /ம பண வ கக கற ன ன அவன. ரவதத யந தயயர ர L ர மரன ம க
உறச கம க மக தம வகக அற மகபபடதத ன ர. மறந ள க ரல மக தம ஒர ஹ Lனச
தச ககச சசனற ர. ம ரலய ல ம கப சப ய சப தக கட/ம ந/நதத. மதரரய லரநத
அமர வத பதர வரர ர L ர மனம மக தம தவ ட சசனற ன; அஙதக
பதகதக டர/ய லரநத ப ரகதஸவரனம வநத ரநத ர. இரவரம மக தம வ ன சநந த ய ல
சநத ததக சக ண/னர.

இரதத சத /ரநத ச ல ம தஙகள, சறறபபற ஊரக$ ன தச Eவநத ன, ந லகதக டர/,


வததலககணட, சப யக$ம, உததமப ர$யம எனற ததச யப பண களகக க ர L ர மனம
நணபரகளம அரலநதனர. சப யக$மம, வததலககணடம ததசபகத உணரவ ல
www.kumarikrishna.blogspot.com

இயலப கதவ நனக கன நத ரநதன. ப .எஸ. சஙகரன, மனகல பட/ ப ர ரமய மதலய
அபபகத த ததச பகதரகள அபபடபபட/ சEரல உண/ கக ரவதத ரநதனர. ஆலயப
ப ரதவசததகக கவம ச ல மயறச கள ந/நதன. ஓர ணடக க லம இநதப பண க$ ல கE நதத.

மதரம வடடதலதய வரண வ யபப டட வகபபககள ந/ததத சத /ஙக ய ரநத ள.


இர/ய ர/தய கசதச களககம தப யவ டட வநத ள. தகபபன ர க லம ன சக ஞச
ந ர$ககளத$தய ந கமஙகலததத ட அநத வடடன உறவகள வ டபடடப தப ய ன.
தப ககவரவம க/ இர கடமபஙகளககம இர/தய வ டடப தப ய றற. Lமன
கடமபததகக இநத உறரவக க டடக சக ள$க கசசம ய ரபபத கத சத நதத. தவ ர
Lமநத ன உய லல மதரதத ன சபயரககத தன தய சச தத எழத ரவதத ரநதத தவற
மனஸத பதரத ஆEம கக வ டடரநதத. கடமபப சபணகள பலர ஒணண ம நமபர சநத
ததட வநத படககக கச னர. எனற லம ஆரசபபடடத ததட வநத தகட/வரகளகக மடடதம
மதரம கறப தத ள. அபபடப படகக வரக றவரக$ /ம அவள க நத ரயப பறற யம, கதர
நறபத பறற யம க/ எடததச சச லலக சக ணடரநத ள. ச லர சசவ ச யகக வ ட/ லம,
பலர அவள ப ரச ரதத ன லம ம ற னர.

ர L ர மன க ஙக ரஸ தவரலக$ ல ம க உறச கம க ஈடபட/ ன. மதரம தன தமல


சசலதத ய அனரபயம, பகத ரயயம ஏறற, அவன ததசதத ன தமலம சப தக க யஙக$ லம
பகத ச ரதரத க ணப தத ன. பகத சசயயபபடக றவரக$ லத ன பகத சசயய மடக றசதனற
நணககதரத அவன இபதப த அனபவ பரவம க உணர மடநதத. மககள எலதல ரம தன
தமல பகத சசலதத ன ல அரத ஏறகம தரலவன ந ட மழவத ன தமலம பகத சசயய
உறச கம ப றகக றத. ஒர பகத ரய ஏறகமதப த த ன இனசன ர பகத சசயய ஆரவம
ப றகக றத. மதரம அவரனப பகத சசயத ள. அவன ததசதரத பகத சசயத ன. அனப ல
க ர/கக ற உறச கம எததரன அனபப சபரகரக வ$ரகக மடயம எனபதறக அவரகள
உத ரணம ய ரநதனர. ஒரவர அனப சசயத லம, அனப சசயக றவனம
சசயயபபடக றவனம உலக ல இரகச யம கதவ ஒர சமகம ன வ தரதப பய ர சசயத
வ$ரதத வ / மடயம தப லரகக றத. உலக ல இரகச யம கதவ பய ர கம நலலணரவப
பய ரக$ ல ம கப சப யத தய அனப த ன எனற தத னற யத.

அடதத வர/ ஆரமபதத ல அவன க ரரககடய ல கடய தம ழந ட க ஙக ரZbககப


தப யவ டடத த ரமப ய தப த மதரதத ன த ய தனப கக யம ததக அசசfகக யபபடட படதத
படகரகய ய ரநத ள. க ரரககடகக வநத ரநத ப ரகதஸவரன அவதன ட மதரரகக
வநத ரநத ர. க ரரககட க ஙக ரஸல தரர சதத யமரதத தரலவர கவம, க மர ஜ
க யத ச ய கவம வநதத ர L ர மன உடப/ மதரரச சரமத ததச பகதரகளககப சபர
மக ழசச ரய உண/ கக ய ரநதத. மக ழசச தய ட மக ழசச ய க ஆச ரமம அரமபபரதப பறற
ஆதல சரனகர$ மணடம ந ரனவடடன ர ப ரகதஸவரன. அரதப பறற த த ட/ம /தவ
அவரர மதரரகக அரEதத வநத ரநத ன ர L ர மன. மதரதத ன த ய படதத
படகரகய ய ரககதவ, அவரகள கவனம ஆச ரம ஏறப டக$ ல சசலல மடய மல இரநதத.
மக தம வ ன ஆச சபறற ரவதத யந தயயர ஆலயப ப ரதவச ஏறப டகளகக க அவன
தப னற சத ண/ரக$ ன ஒததரEபரப ந டன ர. மன டச தக வ லல அபதப த ரநத
டரஸட ஆர.எஸ. ந யட அதறக ம கவம ஒததரEதத ர.

ஏறககரறய அதத சமயம க நத மக ன வ ரத தசவ ச ரமம அரமககம மயறச ய ல


இரபபரத அற நத தஙகள மயறச ககச சபசசகம க நணபரகள அரதக சக ண/னர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஏறசகனதவ ர L ர மனம ப ரகதஸவரனம, ர மசச ககலஙகதத ன வ ரநத னர க அமர வத


பத ல மக தம வநத தஙக ய ரநததப த, இதபறற க கற அவரர/ய ஆச ரயப
சபறற ரநதனர. இபதப த அரதச சசயய ஏறற தரணம வநதவ ட/த கப ப ரகதஸவரன
கரத ன ர. சட/சரப மன ச பல ததரதலக$ ல ஈடபடடப பதவ ரய அர/வரத வ / இபபடப
பண க$ ல இறஙகவத ந டடகக நலலசதனற ப ரகதஸவரன கரத ன ர. L லல தப ரட
ததரதலகள, சட/சரபத ததரதலகர$வ / மக தம வ ன சமக சரதத ரதத லடச யஙகத$
இரவரரயம கவரநதன. அடததடததத தம ழந டடல சறறப ப ரய ணம சசயத ப ப
ர தLநத ர ப ரச த, Lவஹரல ல தநர ஆக யவரக$ /ம இத பறற க கற தய சரன
தகட/ ரகள அவரகள. அவரகளர/ய ஆச யம க ர/ததத. லகதன க ஙக ரZbககப
தப க த கரற தநரரவத தம ழந டடல சநத ததத ல தரநதத தப லரநதத அவரகளகக.

ஒவசவ ர மரறயம ததரதல, தரலவர பதவ தப டட எலல ம ஏறப/க க ஙக ரஸ


இயககதத ல கழமனபப னரம சமலல சமலல வ$ரவத அவரகளககக கவரலய$ ததத.
மதரர, க ரரககட, தவலர, வததலககணட ஆக ய இ/ஙக$ ல ஒவசவ ர தரலவர
ததரதலலம இயககதத ன சதக தர ப வமள$ சத ண/ரகள ப வதம, கடச கடடவதம
கணட, "ஐதய ! இநத ஒறறரமக கரறவ சப த க ந டடன எத ர க லதரதப ப த ககக
க/ தத" எனற அவரகள கவரலபபட/ ரகள. ஹ பர க ஙக ரஸல சப ஷ ப ப மக சரபத
தரலரமரயப சபறற ர. அசசமப $ ததரதலல வ ரதபடட ததசத சத ண/ரம நணபரம
அயர த ஊE யரம ஆக ய க மர ஜ ந / ர தப டடய னற த ததரநசதடககபபட/த
ர L ர மனககப சப தம மக ழசச அ$ ததத. மதல மதல கச சட/சரப அரமதத தப த
ர L L மநத சரபய ல சதத யமரதத மநத ய க இ/ம சபற தத அநத மக ழசச ரய
எலல ம இரநத இ/ம சத ய மல ஆகக வ ட/த. ஆன ல, அநத மநத சரப ஆலயப
ப ரதவசச சட/ம சக ணட வநதத உ/னட உதவ ய க அரமநதத. தசலம L லல வ ல
மதவ லககம அமலககக சக ணட வரபபட/த. ம சபரம ததச ய வ ரததரதப தப லவம, பல
தக ட மகக$ ன தந னரபப தப லவம சத /ஙகபபட/ க ஙக ரஸல, தப டடகளம
பரககளம இதலச கத சத வரததய சப றகக மடய மல கலஙக ன ரகள அவரகள. இநத
ததச ய மக வ ரதம ந ர$ய உலக ல சவறம கடச ய க வ /கக/ தத என அவரகள
கவரலபபட/ ரகள.

1933-ல த பர க ஙக ரஸல பட/ ப தத றற, சப ஷ சLய ததத க நத யடகளகக


வரதததரத அ$ ககதவ தரலரம த ஙக வ டடப ப ன சப ஷ ர L ந ம சசயத ர.

ர L ர மன ன தவணடதக ளகக இணஙக ப ரகதஸவரன மதரரய தலதய சத /ரநத


ச ற த க லம தஙக ன ர. 1939-ல இரண/ வத உலக மக யததம சத /ஙக யதப த, க ஙக ரஸ
மநத சரப பதவ கர$ வ டட சவ$ தயற யத. அநத வரஷம சப ஷ மதரர வநத ரநத ர.
ரவஸர ய இநத ய வ டதரலரயக கவன கக மறததத ல, வ ரத வ ல கடய க ஙக ரஸ
தன பபட/வர சட/ மறபபகக மணடம அனமத வEஙக மடவ சசயதத. மதல
சதத ய கக ரக ய க வ தன ப ப தவரயத ததரநசதடகக மடவ ஆய றற. அபதப த மதல
ப ரகதஸவரனம ர L ர மனம ஆச ரய வ தன ப ப தவய/ன கடதத சத /ரப
சக ண/னர. ஆச ரம அரமபபப பறற யம அவ /ம தய சரனகள தகட/னர. அவரம
வ வ க எலல ம எழத ய ரநத ர. மதரரய தலதய தஙக ஆச ரம அரமபப தவரலகர$க
கவன தத ப ரகதஸவரன ஒர ந ள ர L ர மரனயம மதரதரதயம ரவததக சக ணட
ச ததபடதய ஒர தய சரன கற ன ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

"நஙகள சரணட தபரம வ ரதத வககப தப ய மக தம வ ன ஆச சபறற கலய ணம


சசயத சக ண/ ல எனன?"

இரதக தகடட மதரம தரலகன நத ள; ச ற த தநரதத ல ச ததக சக ணத/ படதயற


சம டர/ ம ட வE தய வடடறகம ஓடவ ட/ ள. ர L ர மன பத ல சச லல மல இரநத ன.
ப ரகதஸவரன வ /வ லரல, மணடம சத /ரநத ர.

"வ ர$ய டடககச சச லலரல ர L ! ந Lம கதவ த ன சச லதறன..."

"ந னம கரச ம யம இனனம ந ரலநத சதத ய கக ரக களம சதநத ரம க ர/கக றவரர


கலய ணதரதப பறற ந ரனகக றத லதலனன மன டச யமமன தக வ லல சதத யம
பணண ய ரகதக ம. பதத வரஷததகக மனதன ந ன இண/ர மதல வரஷதத ல படததக
சக ணடரநத தப த அநத சதத யதரதப பணண தன ம. இநத ந ம ஷம வரர எஙக$ ல
ஒரவரம அநதச சதத யதரத ம றவ லரல..."

"அபபடய ன ல உனககக கலய ணம ஆகறதகக கவ வத ததசம சகக ரம


வ டதரலயர/யணமன ந ன மன டச யமமரனப ப ர தத சசகக றரதத தவ ர தவதற வE
இலரல."

"சதத யம பணண டத/ ம! அரதக க பப தத ய கணம..."

"ந ன மறககலதய! சகக ரம சதநத ரம க ர/ககணமனத தன சச னதனன..."

"சதநத ரம க ர/கக ற வ ஷயதத ல வத உஙக ப ர ரததரன பலககணம ச ர!"

"பலசச ஒணண மடடம பலகக த ர L ! சரணட ப ர ரததரனயம தசரநதத ன பலககம!


ந சர மப ப கக யச ல அபப ! இநதப சபண மதரம இரகதக! இரதப தப ல ஒர
சகணவத ரய ந ன ப ரதததத இலரல. க/வ$ ன பர/பப ல ம க உததமம ன L த ஏத வத
தன ய க இரககம ன ல, அத ல இவளககதத ன மதல/ம சக டபதபன ந ன."

"உஙகள ஆசரவ தம..." எனற ன ர L ர மன. அவன மகம அபதப த ம கவம


மநதக சம க இரநதத. இதழக$ ல அபரவம கப பனச பபம சத நதத.

மதரரய லரநத ந கமஙகலததககப தப க ற வE ய ல மதரததககச சச நதம ன Lமநத ர


எழத ரவதத ஒர சப ய தத ட/ம இரநதத. ம மரஙகளம, சநலல மரஙகளம, சதனரனக
கட/மம க இரநத அநத இரபதரதநத ஏககர பரபபள$ தத ட/தத ன நடதவ ஒர த மரரக
க$மம, ம கப பரநத வ ழதகத$ ட ப/ரநத சபரங கர/ தப ல பEஙக லதத ஆலமரம
ஒனறம இரநதன. அரத ஆச ரமததககத தநதவ டவத க மதரம சச லலக சக ணடரநத ள.
தனப கக யதத ன சமமதம சபறச சமயம ப ரததக சக ணடரநத ரகள. ப ரகதஸவரனகக
அநத ஆலமரமம க$ககரரயம சர மபப ப டதத ரநதத. அடககட அரத வ யநத தபச க
சக ணடரநத ர.

"ஒர க லதத ல ஆலமரததடக$ ல வ$ரநத தததவஙகள த ன இனற ப ரதம மழவதம


வ ய ப தத ரகக றத. இநத இ/தரதப ப ரதததம எனகக தவத க லததத ததப வனஙகர$
ந ரனககத தத னறக றத" எனற ர ப ரகதஸவரன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

"இநத இ/தத ல ஒர ந $நத சரவகல ச ரலரயதய உண/ கக வ /ல ம" எனற


அடககட பகழவத அவர வEககம ய ரநதத.

"எஙகமம ரவக தகககணமக றதத இலரல! அவ படதத படகரகய ய ட/ . இனனதம


சப Eசச க/வள பணண யமத ன. உஙகளகக அநத இ/ம ப டசச ரநத ந தன பதத ரம
எழத ச Zனம பணண க சக டதத/தறதன," எனற மதரம ஆரவம கச சச னன லம
ப ரகதஸவரன அபபடச சசயயத தயஙக ன ர. இதறகள தனப கக யதம ஒர ந ள
ப ரகதஸவரரனக கபப ட/னபப ப தபச ன ள. ரதத னதவல பததரம க/ இரநத ர.
அபதப த, "மஙகமம எலல ம சச னன ! ந ன ச கறதககள$ அநத வ சகச ரலப
ப ளர$ய ண/ ன /ம மதரதரதக ரகரயப ப டசச ஒபபர/சச/ணம. கலய ணமன ந ன
வறபறததரல. எம சப ணரண ஒபபர/சசக 'க பப தத அபப !' னன சச லலட/ க க/
அபபறம ந மமத ய மசரச வ டதவன."

தனப கக யம இரதத தனரனக கபப டட ஏன சச லக ற ள எனற மதலல ப ரகதஸவரன


தயஙக ன ர.

"தமப ககத தரணய க/ இரகக றவஙக$ தல நஙக த ன வயச மததவஙக. அத ன


சப யமம உஙகர$க கபப டடச சச லற ஙக. தபப ந ரனகக தஙக ஐய ," எனற பததர
அரத வ $கக ன ர. அத த ன சமயசமனற, "இநதக கலய ணதரத ந ன மடசச
ரவகக தறன. ஆன அதககப பத ல நஙக ஓர உபக ரம பணணனதம சப யமம !" எனற
ச ததக சக ணத/ ம நதத பப ந லதரதப பறற ஆரமப தத ர ப ரகதஸவரன. அவள கற ய
சபரநதனரமய ன பத ல அவரர வ யபப ல ஆழதத யத.

"த ர $ம எடததககஙக. சநதத ஷததத / பதத ரம எழத த தரச சச லதறன" எனற ள


தனப கக யம. ர L ர மன ன சபதம ந ரறதவற தவணடயரதப பறற யம ப ரகதஸவரன
அவ$ /ம கற ன ர அதறகம அவள சமமத தத ள. தனப கக யததகக எபபட நனற
சச லவசதனதற சத யவ லரல அவரகக.

"ஏதத நஙக சப யவஙக வ ககக சக டதத ச ச த ன. எஙக ச த த சத E லதல வ /


இஷ/ம லதல. ந னம அபபட வ Eதல. Lமநத ர சகfரவம எனரன வசச ரநத ர.
சகfரவம ப சபதததன; வ$ரதததன. மறபட இநத நரகதத தல தப ய வ ழநத/ தம
சகfரவம ஒரததன ரகய தல ஒபபர/சசடடச ச கணம. 'ந கமஙகலம Lமநத ரககப
சப றநத சப ணண ஒணண ம நமபரச சநததல சத E ல பணற 'னன அவபதபர
வரபப / த. நஙக ப ததககணம. மகர சன இரபபஙக ஐய ."

"நஙக சச னன கக/ உஙக சபண அபப ட ஆக ம ட/ அமம ! கவரலபப/ தஙதக !


ந தன ர L ர மனககச சச லலய ரகதகன. அவன தக வ லதல சதத யம
பணண ய ரகக ட/ , ந தன த ரதவ/கம தக வ லகதக வ ரத ஆச ரமததகதக கபப டடக
சக ணட தப ய ந ர$கதக சரணட தபரககம கலய ணம பணண வசசடதவன," எனற ர
ப ரகதஸவரன. அவள கசச கசச ய கத த$ரநத வ ரலகர$க கபப அவரர வணஙக ன ள.
அதறக தமல தபச அவளககச சகத ய லரல. அவர வ ர/சபறறக சக ணட, பதததர ட
பறபபட/ ர. பவ தரம ன மன த இதயஙகள எஙசகஙதக இபபட இர$ ல இரபபத கத
தத னற யத அவரகக. தனப கக யம இததரன ம ரதவ ன சப வமர/யவ$ க
www.kumarikrishna.blogspot.com

இரபப ச$னற அவர எத ரப ரககதவ இலரல.

அனற ரவ ர L ர மரனயம, ப ரகதஸவரரனயம, பததரரயம, மதத ர$பபரனயம தன


வடடககச ச பப /க கபப ட/னபப ய ரநத ள தனப கக யம. இரத மஙகமம வநத
பதத /ம சச லல, பததர தமதல வநத ப ரகதஸவரன /ம சத வ தத ர.

இரவ அஙதக தப னதம ப ரகதஸவரன தனப கக யதத /ம, "எனன சப யமம ,


ந சசயத ரதத வ ரநத வகக றஙக தப லரகதக?" எனற ச ததக சக ணத/ தகட/ ர.
தனப கக யமம மகம மலரநத ள. வட மழவதம மடடப ப ல வ சரன கமகமததத. அவரகள
எலதல ரம தப கமதப த மதரம தனப கக யதத ன கடடலரதக கதE Lமகக $தத ல
அமரநத, வரண வ ச ததக சக ணடரநத ள.

ப ரகதஸவரதன ட ர L ர மரனப ப ரதததம பதற எழநத ந றக மயனறவரனக


ரகயமரதத உடக ரநத வ ச ககமபட சச னன ன அவன. அவரகளம Lமகக $தத ல
உடக ரநத ரகள. மதரதத ன மகதத ல மணபசபணண ன கவரசச சப லநதத. கநதலல
பககள மணநதன.

"எபதப மதல மதல ந நதத ச ட/ததத / இவன கதரககர/ககப ப/ரவ வ ஙக


வநத தன , அபபதவ சத யதம எனகக?" - எனற மதத ர$பபன அவர$க தகல சசயத ர.

ப ரம தம க வ ரநத சரமதத ரநத ள மஙகமம க க Eவ . வ ரநத மடநத - மதரம ச ற த


தநரம ப டன ள. வ ர/ சபறறக சக ணட பறபபடமதப த,

"எஙகர$ப தப லதவ ப ரத ததசம சகக ரம க அநந யரக$ /ம ரநத வ டதரல அர/ஞச


சதநத ரம சபறணமன நஙகளம ப ர ரதத சசககஙதக அமம . அபபதத ன உஙக
சபணணககக கலய ணமம சகக ரம ஆகம" - எனற படகரகய ல ச ரமபபடட எழநத
உடக ரநத ரநத தனப கக யதத /ம சச லலவ டட வநத ர ப ரகதஸவரன.

மறந ள அத க ரலய ல ர L ர மன, ப ரகதஸவரன, மதத ர$பபன மவரம ஆச ரமம


அரமய இரநத அநத ம நதத பபககச சசனற ரகள. பரண ச ரலகள ம த மகக ல அட
கனததககச சமபஙதக ரர தவயநத கடரசக$ கக கடட/ஙகர$ அரமபபத - எ$ ரமரயக
க டடவதத ட சசலவ லம ச ககனதரத உண/ ககம எனற ர ப ரகதஸவரன. ஆலமரமம
த மரரப பகக$மம அபபடதய இரகக தவணடசமனறம கடயவரர பசரச மரஙகர$
சவடடவரதத தவ ரகக தவணடம எனறம மடநத ல மரஙகர$ தமதல வ டட வ டட அடமரம
கடட/தத றகள தண தப ல அபபடதய இரககமபடய கதவ ச ரபரப சநரகக க கரர
தவயநதவ / தவணடம எனறம க/ அவர அப பப ர யபபட/ ர. ஒர ச ற மரதரத
சவடடவரதக க/ அவர வ ரமபவ லரல. ம நதத பப ன சதனபறச ச வ ல தமறகத
சத /ரசச மரலய ல உறபதத ய க , சநடநதரம ஓர/ய கதவ வநத ப னப ரவரகய ல
கலநதவ டம ஒர சப ய க லவ ய ப யநத சக ணடரநதத. அநத ஓர/ககப 'பனனர ஓர/'
எனபத கத தத ட/ததக க வல ஆள சபயர கற ன ன. தத ட/தத றகள இரநத ஓர/ககள
இறஙக இரணட மனற இ/ஙக$ ல Lமநத தர எபதப தத கசச தம ன படகர$க
கடடவ டடரநத ர. தத ட/ததககளத$யம இரணட மனற இ/ஙக$ ல சப ய சப ய
இறஙக க ணறகள இரநதன. க ணறற ன தணணர கரமப க இன ததத. எத ரககரரய ல
ஓர/ய ல மறபறம க ஒர கரட இரநதத. அரத மரலசயனறம சச லல மடய த. சப ய
www.kumarikrishna.blogspot.com

மரஙகள அ/ரநத ரககவ லரல எனற லம, அநதக கரட ஏதத க டடச சசடக சக டக$ ல
மண சத ய தபட பசரமய ய ரநதத. ச ற ய மரல தப னற கரடம அடதத ஓர/யம,
அரதயடதத ம நதத பபம க அநத இ/ம அறபதம ன இயறரக அEக சக E பபத கத
தத னற யத. சரகக நறபத, கதர சநயவத, தவ ர மதலல ஓர ஆரமபப பள$ ந/ததவம,
ப னப படபபடய க உயரதரப பள$ , க ர மயக கல ச ரல ஆக யவறரற ந/ததவம ஏறப ட
சசயய தவணடம எனற அவரகள கரத ன ரகள. படபபற வ லல த ஏரEகளககம படகக
வசத யறற ந டடப பறதரதச தசரநத த ழததபபட/வரகளககம அற வ பகடடவத
ஆச ரமதத ன மகக ய தந ககம க அரமய தவணடம எனற கரத ன ர ப ரகதஸவரன.

மதரர த ரமப யதம ஆச ரமததககப சபயர ரவபபத பறற தய ச தத ரகள. மததவரம


அநபவஸதரம ஆக ய ரவதத யந தயய /ம தப யக தகடகல ம எனற ன ர L ர மன.
அவரகள ரவதத யந தயயரரச சநத ககச சசனற ரகள. அபதப த மதரர வநத ரநத
மட/பப ரற சவஙகடர மயயரரயம சநத ககச சச லல அவரகளகக அவர கற ன ர.
ஆச ரமதத ன சபயர சமபநதம க தய சரன தகட/தப த,

"சதத யம - தனரனத த ரதத உதவவத. தசரவ - ப றரரச சகம க ணச சசயய உதவவத.


இநத இரணடதம க நதய மக வ ரதஙகள. சதத யமம, தசரவயம உள$ஙரகயம பறஙரகயம
தப ல தசரநத ரகக தவணடம. உஙகள ஆச ரமததககச 'சதத ய தசவ ச ரமம' எனற சபயர
ரவதத ல ம கவம சப ரததம க இரககம" - எனற ர ரவதத யந தயயர. அநதப சபயர
அவரகளககம ப டதத ரநதத. சபயரரச சச லலவ டட அவரகள தகடக மதலதய
ஆச ரமததகக க ரவததக சக ளளமபட ஐநற ரப ய பணமம சக டதத ர
ரவதத யந தயயர. ர L ர மன தயஙக ன ன.

"சப யவர ஆச ரவ தம தப லக சக டகக ற ர, வ ஙக க சக ள," எனற ர ப ரகதஸவரன.


ர L ரமன ரவதத யந தயயரர வணஙக வ டடப பணதரத வ ஙக க சக ண/ ன.
"தரகக யச இரநத ந டடககத சத ணட சசய," எனற அவரன வ ழதத ன ர அவர.
அபபறம சத /ரநத இகதனஷ யஸ, சபபர மன ஆக தய ரரயம தப யப ப ரதத ரகள.
ப ரகதஸவரனம மதத ர$பபனம கடட/ தவரலய ல பEககமள$வரம, சக ஞசம சததச
மனபப னரம உள$வரம ன சக ததன ர ஒரவரரத ததடக கணடப டகக மயனற ரகள.
ரதத னதவல பததர சணண மபகக ரத சதரவ ல இரககம சபரபய க சக ததன ர
எனபவரரத ததடக கபப டடக சக ணட வநத ர. சபரபய க சக ததன ர கதர
கடடய ரநதத அவரகளகக நமப கரகய$ பபத ய இரநதத. வ னம தத ணடத தரர மட/ம
வரர கலகடட, அபபறம சசஙகல, கரரச ச ரப/ன ஆற, தன த தன க கடட/ஙகள, ஒர
ப தரயர ஹ ல, ஆலமரதரதச சறற வட/ம க தமர/ எனற ஒர த ட/ம வகககபபட/த. ச ல
மரச ச ம னகளம, தமரL, ந றக லகளம, ரகர டடனஙகளம, சநசவச ச தனஙகளம,
தற களம, ததன வ$ரககம மரககடகளம க/த ததரவபபட/ன. ஆச ரமதத ன ச ககனம ன
ததரவகளகதக எலல ம கச தசரநத இரபத ய ரம ரப ய வரர தவணடய ரககம
தப லரநதத. அபதப த தப ததன ல அவ ந ச லஙகம சசடடய ர ந/தத வநத
ர மக ரஷண வ தத ய லயதரத மன ம த ய கக சக ளளம ற நணபரகள ச லர தய சரன
கற னர.

அடதத சவள$ கக Eரமதய த மதம னற ம நதத பரப ஆச ரமததகக கப பதத ரம பத நத


ச Zனம சசயத சக டததவ ட/ ள மதரம. வடடகக வரவரEதத ப ரகதஸவரன
மனன ரலய ல மதரதம ர L ர மன /ம அரதக சக டதத ள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

அ/கக ஒடககம க அவரனப ப தஙக$ ல ச ஷ/ ஙகம க வணஙக , எழநத அநதப


பதத ரதரத மதரம சக டதத வ தம ப ரகதஸவரன இதயதரத சநக E ரவததத.

"இதத சதரவ ல உனரனசய தத வயத லள$ சபணகள எபபட எபபட எலல ம சச ததச
தசரககல ம எனற அரலநத சக ணடரககமதப த, ந உனனர/ய சச ததககர$ப
பவ தத ரம ன க யஙகளகக க ஒவசவ னற யத த ய கம சசயத சக ணடரகக ற ய அமம !
க/வள உனகக ஒர கரறயம ரவகக ம ட/ ர. மன டச க ரரபய ல உனககச சகல
ஐஸவ யமம சபரகம," எனற ர ப ரகதஸவரன. மதரம அவரரயம வணஙக எழநத,
அ/ககம கக கன நத தரலந ம ர மல ந னற ள.

'எனனர/ய சகல ஐஸவ யமம இவரத ன' எனற ர L ர மரனச சடடகக டடச
சச லலவ /த தவ பபத தப ல அவ$த இதழகள தடதடததன. மனமதன ன ஆரச ந ரறநத
வ E க$ ன ச வபரபப தப ல ச வநத ரநத அநத இதழக$ ல ந ண மரறயம பனனரக ஒனற
ஒர சர க எ யம கததவ $கக ன ஒ$ ரயப தப ல ந ரநதரம க ஒ$ ரநத சக ணடரபபத க
ர L ர மனககத தத னற யத. எலல ப பறகளம சத யமபட அவள அரடர/ய கச ச தத,
அவன ப ரததததய லரல. வ ரல மத பபறற சவண மததககர$ப ப தக பபத தப ல பறகள
சத ய த இஙக தச ச பதப அவள அலஙக ரம ய ரநத வரவரத அவன அவவபதப த
கவன தத ரகக ற ன. பதத ரம பத வ க க க ர/தத த னததனறம அவரகள அஙதகதய ச பப /
தவணடசமனற தனப கக யம ப டவ தம சசயத ள. அரதயம அவரகள மறகக மடயவ லரல.
மறந ள க ரல ப ரகதஸவரனம, சபரபய க சக ததன ரம, மதத ர$பபனம, கடட/ அ$வ
தவரலகளகக க ம நதத ட/ததககப தப ய ரநத ரகள. ர L ர மனககக க ரலய லரநத
இதலச ன Lbரம அடததக சக ணடரநதத. மநத ய மரற ம நதத பபககப தப ன தப த,
ஓர/ய ல பதத தணண ல க$ ததத உ/மபகக ஒததக சக ள$ மல, நர தக ததக சக ணட
வ ட/த. அவன வ சகச ரலய தலதய படததக சக ணடரநத ன.

மதரம அவன சநறற ய ல தப டவதறக கச ச மப ர ண ப பறற அரரதத, சக த கக


ரவததக சக ணட வநத ள.

"ப ரகதஸவரன இஙதக வநத தஙக னபபறம, ந எஙக ட/ப தபசறரததய வ ட/ சச


இலரலய மதரம?"

"தபச ட/ எனன? அத ன வ டஞச எழநத ரநத ந ள தவற ம, 'சதலயதலத ர ம 'னன


கதற ணடரகதகதன; அத உஙக க த தல வ Eறதத இலரலதய ?"

-தகடடகசக ணத/ ச/சச/ சநறற ய ல பதரதப தப / வநதவ$ /ம ரநத வ லக


உடக ரநத ன அவன. வர$யண நத தநதகரக ப ன வ ஙக யத.

"ஏன? ந ன தப /பப/ த ?"

"இபபட வசசட; ந தன எடததப தப டடககதறன."

"மடய த! நஙகத$ உஙக சநதத ய தலயம தரலய தலயம தப டடகக வசத ய ய ரகக த.
எனகதக இபபட தவர$ய தல அமம தவ , மஙகமம தவ த ன தப டட வ டவ ஙக. பதத
www.kumarikrishna.blogspot.com

தவதற சக த ய கக சக த கக றத. சட த ஙக த உஙக ரககக..."

அரதக தகடட ர L ர மன ச தத ன.

"என ரக த ஙக த சடர/ உன ரக த ஙக மடயம தப தலரகக?"

-பத ல சச லலமடய மல இதழகள ப ய த அநதப பனனரகதய ட தரலகன நத ள


மதரம.

"ததசம சதநத ரமர/யறவரர 'எநதப சபணண ன ரகயம இநத ச ரதத ல ப/வ டவத லரல'
எனற சதத யம பணண ய ரகதகன ககம..."

"தசரவ சசயக றவரகர$த தடபபதறக எநதச சதத யததககம உ ரமய லதல...!"

-இதறக அவன பத ல சச லல மடயவ லரல.

மணடம அவளர/ய ந$ னம ன தக ம$ சமன வ ரலகள அவன சநறற ரய


அணக யதப த அவன தடககவ லரல. சவணசணய த ரண/த தப னற அநத ம ரதவ ன
வர$ககரம சநறற ய ல பட/தப த இதம ய ரநதத. பறறம க/க க$ ரநத ரபபத தப ல
உணரநத ன அவன. பறறப தப டட மடநததம ச ததக சக ணத/ அவரன அவள ஒர
தகளவ தகட/ ள:

"உஙகர$ ஒணண தகககணம எனகக..."

"தகத$ன. வரஙகள எரதயம சக டககம சகத இலல த ச த ரணத ததசத சத ண/ன


ந ன... ந ன சக டகக மடய த சப ய வரம கப ப ரதத ந தகட/ ல அதறக ந ன
சப றபப லரல மதரம!"

அவள பனனரக பதத ள.


"அத ஏன அபபடச சச லலணம நஙக? 'எநதப சபணணம' எனரனத சத /
மடய தனனஙகத$! உஙகர$ எனரனத தவ ர தவசற ரதத யம சத /க க/ தனன ந ன
கதற க கதற ப ப /றரதக தகடடம, நஙக அபபடச சச லலய ரககபப/ த. எததரன
த னஙகள என பகக$ ல உஙகளர/ய இநத அEக ய ப தஙகர$ அரசச தத, பகத ரய
அசச ரம சக டதத ரகதகன? அபபடய ரநதம நஙக இத ம த ப தபசல ம ? 'ந அதவரர
சத / மடய த'னன மடடம த ன நஙக சச லலணம! இனசன ரததர சத /றதஙகற
ப ரஸத பமம க/தவ க/ த."

"தபபதத ன! வ ய தவற ச சச லலவ டத/ன மதரம. ஆன , ந மடடம 'சட த ஙகற சகத


உன ரககக மடடமத ன உணட' எனபத தப லப தபசல ம ?"

"அததல எனன தபப? தசரவ சசயயறவஙகளககச சட சத ய த. பகத ச ரதரததய /


ம யமமன தக வ லல த ம த கக றவரகளககக க ல ச/றத லரலதய?"

"ஏததத? உஙக ட/ப தபச சLய கக மடய த தப லரகதக?"


www.kumarikrishna.blogspot.com

"இரககல ம! ஆன , உஙகர$ சLய கக ற தந ககம எனகக ஒர ந ளம க ர/ய த! என


தவதம உஙகளகக க சகலதரதயம தத றகணமக றதத ன..."

-இபதப தம பத ல தபச மடய மல சமயச லரததப தப ய இரநத ன அவன. பறற


உரறநத மகமம சநஞசம தவரததக சக டடயத. ச கக மல, அநத வ கக யஙகர$
ஒவசவ ர வ ரதரதய க, அவள ந த னம யக கற ய தப த, அவள கணக$ ல ஈரம
ப$ப$பபரத அவன கவன தத ன. இபபட ஒர ப றவ ரயப பலமரற அவளகக கதவ -
அவளர/ய தசரவகக கதவ - அர/ய தவணடம தப ல, அநத வ கக யஙக$ ல இநத
வ ந டய ல அவரனத தவ ககச சசயத ள மதரம. அவள பறறக சக த ததக சக ணட வநத
கரணடதய ட எழநத தப ன ப னபம, நண/ தநரம அநதத தவ பப தலதய இரநத ன அவன.
படதயற த த ரமப ச சசனற தப த கரந கம கச சEனற அவள பசசடய கநதல ப னனல,
வரணய ய இயஙக ய ச ர ந$ னம, ந ரதத யம க ந/நத நர/ய ன அEக, சகநதம யச
சEனற நறமணஙகள, எலல ம 'ந ஙகள உனககச சச நதம' - 'ந ஙகள உனககச சச நதம' -
எனற அவரன தந கக சமfனம கத தவ பபத தப லரநதத. இவவ$வ சப ய த பதரத
அவன இதறக மன எபதப ததம உணரநதத லரல. ச ரறய ல ப டய கவ ரத ந ரனவ வநதத.

மதரம சச லலயபட பணட, ம $க, ததச வரம எலல ம தசரததப பகல உணவ ல
பதத யம க ஒர ரசம ரவதத ரநத ள மஙகமம . அநதச ச பப டர/ச ச பப ட/ தப த
Lbரததகக அத ம றற க இரநதத.

அவன அனற பகலல நனற க அயரநத தஙக ன ன.

ம ரல அவன கண வ E தததப த பககதத ம டய ல மதரம வரண வகபப ந/தத க


சக ணடரபபரத அநம ன கக மடநதத. ச யஙக லத தப லல வநத கடதஙகள தமரL தமல
இரநதன. அவறற ல ஒர கடதம தம ழந ட ம க ண க ஙக ரஸன அடதத கட/ம பறற யம,
தரலவர ததரதல பறற யம கற யத. இனசன ர கடதம சசனரனய லரநத, தரலவர
ததரதலல எனன ம த ய ரர ஆத கக தவணடம எனபத பறற ச சசனரன தப ய ரநத
மதரரத ததச பகதர ஒரவர எழத யத. அவறரற அவன படககத சத /ஙக யதப தத
ப ரகதஸவரனம, மதத ர$பபனம, சபரபய க சக ததன ரம த ரமப வநத ரகள.
கடதஙகர$ப ப ரகதஸவரன /ம சக டதத ன அவன.

ஆதம வ ன ர கஙகள

11

தம ழந ட ம க ண க ஙக ரஸ தரலரமகக அநதத த/ரவ ச .ப . சபரபய வம, க மர Lbம


தப டடய ட/ ரகள. தப டடய ல ச .ப . சபரபய வகக நற ஓடடககளம க மர Lbகக நறற
மனற ஓடடககளம க ர/ததன. க மர ஜ சவறற சபறற ர. தஙகள பககதத மன தர
தரலரமப பதவ ரய ஏறக தநரநதத ல ர L ர மன, மதத ர$பபன, கரச ம எலல ரககம
சபரமக ழசச ஏறபட/த.

"மதரர ம க ண மக ந டடல ஏறபட/ கடச கடடம மனபப னரம ஒவசவ ர தரலவர


ததரதலன தப தம சப ச க க சக ணத/ வரக றதத எனற த ன கவரலய க இரகக றத.
க ஙக ரஸ எனற ததச ய மக வ ரதம பஙகப ப/கக/ தத எனற ந ன பயபபடக தறன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

க மர Lbம அபபழககறற ததசபகதர. ச .ப . எஸZbம அபபழககறற ததசபகதர. இரவ ல


ஒரவரரப தப டடய னற ததரநசதடதத ரககல ம. க ஙக ரஸ எனற சதத ய வ ரததரதச
சதநத ரமர/யம மனப - இபதப தத தரலவர ததரதலகள எபபட எபபட எலல ம கரலகக
மயலக னறன ப ர!" எனற ப ரகதஸவரன மடடம சக ஞசம மனஙகலஙக ன ர. ததரதல
மடநதததம ச .ப . சபரபய சபயரரப ப தரதரப தத ரநத மததரஙக மதலய ர கம டட
உறபப னர பதவ ய லரநத வ லக வ ட/த க வநத சசயத இனனம வரதததரத
அ$ பபத ய ரநதத. அநதச சமயம சசனரன க ரபபதரஷன தமயர ய ரநத சதத யமரதத கக
இரதப பறற க கவரல சத வ தத, வரததததத ட ஒர கடதம எழத ன ன ர L ர மன. அதத
கடததத ல ப ரகதஸவரனம ரகசயழதத டடரநத ர.

யதத ந ரலரம பறற ப தபசவதறக க அநத வர/ம க நத ரவஸர ரயச சநத தத ர.


தன பபட/வர சதத ய கக ரகததகக அநமத க ர/தத ரநதத ல, ததசத சத ண/ரகள
சசயல றறவதறக ஆரவம ய ரநத ரகள. அநதச சமயம ஆச ரம தவரலகளகக க சவ$ தய
ததசபகத யள$ சசலவநதரக$ /ம க/ உதவ தகடக ஏறற சழந ரல உர/யத க இலரல.
ர L ர மன ஒர கணககப தப டடப ப ரதத ன. தமலர ந லம வட வ றறப பணம சக டதத
ரவதத ரநதத ல சபரம பகத ரய மதரதத /ம ரநத வ ஙக , வசல ன ச ற சத ரகரயயம
தசரதத, ந ரநத மக தம வ ன ஹ Lன ந த கக கக சக டதத ய றற. அரதப தப ல இரணட
ம/ஙக, வ சகச ரல, தணடப ப ரசரம, மதத ர$பபன தப னறவரகளகக உதவ , எனற
மதரதம இதறகள ந ரறய அவள ரகரய வ டடச சசலவE தத ரகக தவணடசமனற கணககப
ப ரதத தப த ப நதத. அவன பணமம தவ ர அத கம கதவ ரகய லரநத
சசலவE தத ரநத ள அவள. தப த தறகப சப ய சச தத க ய ம நதத பரபயம இபதப த
ஆச ரமததகக எழத க சக டததவ ட/ ள. ஆச ரமக கடட/ ஏறப டடககப பணமர/ பறற ப
ப ரஸத ப தத லம மதரம ஏத வத சசயவ ள எனற லம, அவளககச ச ரமம தரகக/ த
எனபதறக க அரதப பறற தய அவன அவ$ /ம தபசசசடகக வ ரமபவ லரல.
ரவதத யந தயயர நலல மனததத ட சக டதத ஐநற ரப ய மடடம ரகய ல இரநதத.
பணததகக ஒர ஏறப ட சசயத ஆச ரம தவரலரயப ப ரகதஸவரன /ம ஒபபர/தத
வ ட/ ல - த னம, மதத ர$பபனம, தன நபர சதத ய கக ரகதத ல இறஙகல ம எனற
எணணம ர L ர மனகக இரநதத. ஆன ல, பணதத றகதத ன ஒர வE யம ப யவ லரல.
அவரகள இவவ ற தய ச ததக சக ணடரநத தவர$ய ல கரச ம , தன நபர
சதத ய கக ரகதத ல தக ரடடகக மன மற யல சசயத ச ரற சசனறவ ட/ சசயத சத நதத.
த னம, மதத ர$பபனம தயஙகமபட தநரநததறக க ர L ர மனகக ந ணம ய ரநதத.
ப ரகதஸவரன நடதவ பதகதக டர/ தப ய ஒர வ ரம இரநதவ டடத த ரமப ன ர.
வரமதப த அவர ஒர ஆய ரம ரப ய ஆச ரமததகக கக சக ணட வநத ர. ஆச ரமதத ன
அரமபபப பறற தய அவர ச நதரன இரநதத ல, தன நபர சதத ய கக ரகதத ல அவர அககரற
க ட/வ லரல. ர L ர மனம, மதத ர$பபனம சதத ய கக ரகதரத வ / மனம னற ,
எபபடயம அத ல ஈடபடவசதனற உறத ய ய ரநதனர. அநதத தடபரப அவரக$ ல அ/கக
இயலவ லரல.

"அமம ந ரலரம தம சம ய ரகக! எபப எனன தநரதம ? இன தம ப ரEபப ளன


எனகதக தத ணரல. இநத சநலரமய தல எனரன அந ரதய வ டடடட நஙகளம
சLய லககப தப ய / தஙதக ," - எனற மதரம ஒரந ள ச யஙக லம அவன மடடம
தன ய ய ரநத தப த வநத அழத ள. அவளகக ஆறதல கப தபச அனபப ன ன அவன.
அவளர/ய கவரலயம, பயமம அவனககப ப நதத
ஆச ரம தவரலய கப பணம த ரடடம ச ரமஙகர$யம, ப றவறரறயம மடடம அவன கடய
www.kumarikrishna.blogspot.com

வரர அவ$ /ம சச லல மதல தவ ரதத வ ட/ ன. ஆச ரம மயறச கக மட/பப ரற ஐயர


ச ற த பண உதவ சசயத ர. வநததம தரம சசடடய ர எனற ப லக ரஷணன சசடடய ரம,
ட.தக. ர ம வம, த லகர வ சகச ரலரயத ததட வநத ஆளகக ஐமபத ரப ய வதம
நனசக ர/ சக டதத வ டடப தப ன ரகள. சப ய க$தத றகம, ச வகஙரகககம வசல
தந ககததத ட சசனற ல, / க/ர தக ப லச ம ரயச தசரநதவரகளம, ஆர.வ .
சவ ம ந தனம ஏத வத உதவ கர$ச சசயவ ரகள எனற நமப கரக இரநதத
ர L ர மனகக. ஆச ரமதத ல ஹ Lன மனதனறறம, ப ன தஙக யவர கலவ மனதனறறம
ஆக யவறறகக மகக யததவம அ$ கக தவணடம எனற வககல தச மசநதர ப ரத யம அவர
ம பப ளர$ க ரஷணச ம ப ரத யம, அவர மரனவ லடசம ப ரத யம கரத ன ரகச$னற
சத வ தத ரகள நணபரகள. ப ரகதஸவரனம, ர L ர மனம ஆச ரம வ ஷயம கப பலரரச
சநத கக தவணடய ரநதத. ச லர பண உதவ ககப பத ல கரததககர$ உதவ சசயய
மடநததம பயனப/தவ சசயதத. பண உதவ சசயக ற ந ரலய ல எலதல ரம இலரல.

ஒரந ள ப ரகதஸவரனம, ர L ர மனம, வ/கக ம ச வத ய ல வநத தஙக ய ரநத


பசமசப ன மததர மலஙகத ததவரரச சநத ககப தப ய ரநதனர. ததவர/ன சச வரணத
ததவரம இரநத ர. ஆய ரததத சத $ ய ரதத மபபதத மனற ம ஆணட ச யலகட
வ தவக நநதர வ சக ச ரலய ல மதல வத ஆணட வ E வ ல மததர மலஙகத ததவர
ஆறற ய வரவரர வ தவக நநததர தந ல வநத தபசவத தப ல அவவ$வ ச றபப க
இரநதசதனற க மர Lbம சந வ சவரதனம அடககட ச ரறவ சதத ன தப த சக
சதய கக ரக க$ /ம வ யநத கற யதணட. ர L ர மனகக இபதப த அத ந ரனவ வநதத.
ததவர தமத கமபரம ன தத றறததத ட சதத ய ஆதவசம ந ரறநத கரலல அவரகத$ ட
உரரய டன ர. உதவ களககம வ கக$ தத ர. ப ரத மததத ததவர கடமபதத னரரயம
ப ரககச சச லல அவதர தய சரனயம கற ன ர. ததவரரப ப ரததப ன சமfல ன ச க ப
மலம ச ல மஸலம ததசபகதரகர$யம சநத தத ரகள அவரகள. இகதனஷ யஸ மதலய
க ற ஸதவ சதக தரரகளம மடநதவரர உதவ னர. த ரமஙகலதத ல வ சவந த த தZ ட மனப
எபதப தத பல க ஙக ரஸ கட/ஙக$ ல சநத தத ரநதவரகள ச லரம இதறக க மன வநத
உதவ னர.

அபதப தத தன நபர சட/மறபப ல ய ர ய ர மதல அண ய க ஈடபடடச ச ரற


சசனறவ ட/ ரகத$ அவரகர$ எலல ம ப ரகக மடயவ லரல. எனதவ, ஆச ரம மயறச
தப தம ன பண வசத ய னற த தள$ ப தப /பபட/த. தஙகள ந த ககப பணம
தகடக ததத ட, அபதப த கவரனர வசலததக சக ணடரநத யதத ந த ரய எத ரததத
ததசபகதரகள ப ரச ரமம சத /ஙக னர.

மற வ ரதம ர L ர மனம, மதத ர$பபனம, கசலக/ர ஆபஸ மனப மற யல சசயத


ரகத ன ரகள. மதரததகதக , பததரகதக , ப ரகதஸவரனகதக சத நத ல ஒரதவர$
அவரகள தஙகர$த தடககக கடம எனற மற யல வ ஷயதரத அவரகள மனகடடதய
ய ரககம சத யவ /வ லரல. இரவரம ரகத ன ப னதப மறறவரகளகக அசசசயத
சத நதத. த ரசச சLய லல கடரமய ன 'கவ ரனர/ன ப $ க' அவரகளககக க ர/ததத.

அபதப த அவரகத$ ட த ரசச ச ரறய ல சககரவரதத ர Lதக ப ல சச ய ர, சரத ர


தவதரதத னம, வ .வ . க , ட.எஸ. அவ ன ச லஙகம, சபபர யன, அனநத சயனம, பகதவதசலம
தப னற தரலவரகளம இரநதனர. அவன த ரசச கக வநத இரணட வ ரஙகளககப ப ன,
தனப கக யம க லம க வ ட/ சசயத ரயப ப ரகதஸவரன தநத மலம மதரரய லரநத
www.kumarikrishna.blogspot.com

சத வ தத ர. மதரம எனன தவதரனபபடவ ள எனபரத அவன ல கறபரனதய சசயய


மடய மலரநதத. ப ரகதஸவரனம, பததரம அவளககத தரணய ய ரநத ஆறதல
கறவ ரகள எனற லம, அவள மனம த ன இலல த தன ரமரய எபபட எபபட உணரம
எனசறணண ய தப த அவனகக ம க ம க தவதரனய ய ரநதத. அவன, மதரததககக
க ணப தத ஆறதல கறமபட ச ரறய லரநத ப ரகதஸவரனகக உ/தன ஒர கடதம
எழத ன ன. எவவ$தவ ப வ கவம, கன வ கவம எழத யம க/, அநதக கடததம த ன
அபதப த அரக ல இலல த கரறரயப தப கக மதரததகக ஆறதல$ ககசமன
ர L ர மன ல நமப மடயவ லரல. த ன மதலல ந ரனதத ரநததறக ம ற கத தனப கக யம
ம கம க நலல மனமள$வ$ கப பEக ய ப னப இபதப த அவளர/ய மரணம அவன
மனதரதக கலஙகச சசயதத. Lமநத ரர/ய மரணததககப ப னதன அவள த$ரநத
வ ட/ ள எனற தத னற ன லம, அவள இனனம ச ற த க லம உய ர வ ழநத ரநத ல
மதரததககப சப தம ஆறதல ய ரககம எனத தத னற யத.

"அமம சநரலரம தம சம ய ரகக. இன தமல ப ரEபப னன தத ணரல. இநத


சநரலரமய தல நஙகளம எனரன அந ரதய வ டடவ டட சLய லககப தப ய / தஙதக "
- எனற மதரம ஒர ந ள தனன /ம அழத ரநதரத இபதப த சLய லல ந ரனவ கரநத ன
அவன. வயத ஆனப ன இறநத லம த ய ன மரணம எததரன மதத ப னபம சக ததக சக ள$
மடய தத. மதரம இத ல ம கவம அத ரநத தப ய ரநத ள - எனபத அவனககப ப நதத.

"வடடதலதய மஙகமம வம மதரததத / ம ம வம இரகக ஙக. தப த ததககப


ப ரகதஸவரன மதரரய தலதய இரநத ர. பததர தவதற ஆறதல சச லவ ர! ந
கவரலபப/ ம இர. ந மதன த /தரத வ டட/ ம இரகக தவணடயத இபப மகக யம," -
எனற ச ரறய ல உ/ன ரநத மதத ர$பபன அவன /ம கற ன ர.

அடதத ம தம ப ரகதஸவரனம பததரம அவரகர$ப ப ரததவ டடப தப கத த ரசச


சLய லகக வநத ரநத ரகள. மதரம அவரக$ /ம அவனகக ஒர கடதம எழத க
சக டததனபப இரநத ள. கடததத ல அமம வ ன மரணததகக வரநத க கலஙக ய ரநததத ட,
அவன உ/ல நலரனயம வ ச தத ரநத ள அவள. ந கமஙகலம Lமநத ண யம, தனகக ஒர
வ ததத ல சதக தரரகள மரறயள$ Lமநத ன மககளம மனம ம ற ப சபரநதனரமதய ட
அமம வ ன மரணததககத தககம தகடடவ டடப தப க வநத ரநதரதயம கடததத ல
அவனகக மதரம எழத ய ரநத ள. த ன வ டதரலய க வரமவரர மதரரய தலதய தஙக
இரககமபட ப ரகதஸவரரன தவணடக சக ண/ ன அவன.

"நதய எனரன ஊரககத த ரமப பதப எனற சச னன லம ந ன இபதப


மதரரய லரநத தப க ம டத/ன ர L ! ஆச ரமக கடட/ தவரலரய ஆரமப சச சச.
சபரபய க சக ததன ர வ னம தத ணடக கடட தவரல சத /ஙக வ ட/ ர."

"பணம...?"

"வசல க ரகய தல இரநததத / - தவற பணமம சக ஞசம க ர/சசத..."

"க ர/சசதனன ... எபபட?"

"மதரம ஏறப ட பணண க சக டதத ள! உஙக ட/ச சச னன , ந


www.kumarikrishna.blogspot.com

தக வ சசபப தய னனத ன சச லலத தயஙக தனன..."

"நஙக சசயதத எனககப ப டககரல ச ர! ம நதத பரப எழத வ ஙக தன ம. அதகக


மனன டதய வ சகச ரலககம எஙகளககம, ஹ Lன ந த , ஆலயப ப ரதவச ந த னன மதரம
ந ரறயச சசயத சச. இனனமம அவர$தய ச ரமபபடதத ன எபபட? அத நலல வ
இரகக?"

"இரத அவ ச ரமம எடததண/ லத தன? 'இத த ன என சநதத ஷம! நஙக ஆச ரம


தவரலரயத சத /ஙகஙதக 'னன மதரதம எஙக ட/ வநத சகஞச ன , ந ன எனன சசயய
மடயம ர L ?"

"இதககப பயநதத ன ந ன அவக ட/ ஆச ரம தவரல பறற பணக கஷ/தரதச


சச லல மதல ரவதத ரநததன."

"ந ன மடடம சச னதனன எனன! 'ஏன ஆச ரம தவரல ந னன ரகக?'னன மதரம கதவ


எஙக ட/ வநத தகடட உதவறதப த, வ ஙக கக மல தவசறனன சசயய மடயம? தவ ர ந
ந ரனகக ற ம த ந ம இன தம மதரதரத அநந யம ந ரனகக தவணடயத லரல எனற
அப பப ர யபபடக தறன ந ன. ந மடடம இதகக ஏன தயஙகணமன த ன எனககப ப யதல
ர L ?"

"....."

அவரர/ய தகளவ கக ர L ர மன ல பத ல ஒனறம சச லல மடயவ லரல. அனற


அவன மதரததகக ஒர கடதம எழத அவ /ம சக டதத ரநத ன. அத ல அவள சசயரலப
ப ர டட வ யநத எழத ய ரநத ன. எனற லம மனததககள கவரலய கதத ன இரநதத.

அதறகப ப ன மணடம இரணட ம தஙகள கE ததப பததர மடடம தன தய அவரகர$ப


ப ரகக வநத வ டடச சசனற ர. மதரம அவ /ம ந ரறயத தகவலகள சச லல
அனபப ய ரநத ள. அவனம பத லகக அவ$ /ம சச லலம ற ந ரறய ஆறதல கற
அனபப ன ன.

மதத ர$பபனம அவனம வ டதரல ஆவதறக ஒர ம ததத றக மன மணடம பததர வநத


தப த ஆச ரம தவரல மடநத, ப ரகதஸவரன ஹ Lனக கEநரதகளகக ஒர
பள$ கக/மம, சரகக -சநசவப ப வம அஙதக சத /ஙக வ ட/த கத சத வ தத ர. அனதற
- அநத வ ந டதய - ஆச ரமததககப தப யப ப ரகக தவணடம தப ல ஆரசய ய ரநதத
அவரகளகக. மதத ர$பபனம ர L ர மனம அனற லரநத ந டகர$ எணண ன ரகள.
ரகத க ய ந $ லரநத ச ய க ஒனபத வத ம தம அவரகள வ டதரல சசயயபபட/னர.
வ டதரலய க மதரர தப ய அவன மதரதரதக க ணச சசனற தப த, அவள வடட மன
க/தத ல ஏறகனதவ ம டடய ரநத ந கமஙகலதத ன சப ய ப/ததரதக இபதப த
தனப கக யதத ன ப/மம இரணய க ம ட/ப படடரபபரதக கண/ ன. மதரததகக
அவரனப ப ரதததம அழரக சவடததக சக ணட வநதத.

"அமம தப ய ட/ !" எனற ச ற கEநரதய க அபதப தத ன பத த க அரத உணரநதவள


தப னற அவன /ம கதற ன ள. மனம த றநத ப றககம தச கம இதயதரதப பக ரநத
www.kumarikrishna.blogspot.com

சக ண/வரகளகக மன தவ ரககப ப/ மடவத லரல எனபரத அவள ந ரலய லரநத அவன


நனற க உணரநத ன. மதத ர$பபன மரறபபட அவ$ /ம தஷட தகட/ ர. ப ரகதஸவரன
வ சகச ரலய ல இலரல. அவர ஆச ரமதத தலதய வச ககத சத /ஙக ச ல வ ரஙகளகக தமல
ஆவத க, மதரமம பததரம சத வ தத ரகள.

"நஙகளம அஙதக தப ய ஆச ரமதத தலதய தஙக வ /கக/ த. இஙதக த ன இரககணம.


இலல ட/ ந ன இநதத தன ரமய ல உரக ச சசததத தப தவன," எனற மதரம
ர L ர மன /ம மரறய ட/ ள.

அவன அவள தவணடதக ர$ மறககம சகத யறறவன க இரநத ன. அடரமய க ற


சமரபபண சப வதத/னம, அடரமய கக வ டக ற ப யதத/னம எத தர ந றகம அநத
சசfநத யவத ய /ம ரநத ம$ மடய மல தவ தத ன ர L ர மன. மதத ர$பபன
ரய லலரநத இறஙக தநதர வ/ககச ச தத ரர வத கதக வநத ரநத ர ரகய ன ல,
ர L ர மன /மம, மதரதத /மம சச லலக சக ணட பகல ச பப டடககப ப ன தம
வடடககப தப ன ர. மதத ர$பபன தப ன ப ன தன தய அவன /ம ஏதத தபச வநதவர
தப ல தமதல வநத பததர, தம தபசரச எபபட ஆரமப பபசதனற சத ய த ம த தயஙக த
தயஙக ந னற ர. அவரர/ய கற பபப ப நத ர L ர மதன அவரரக தகட/ ன.

"எனன சம ச ரம பதததர? சச லல வநதரதச சச லலஙகத$ன..."

"ஒணணம லலஙக தமப ..."

"சமம சச லலஙக..."

"சப யமம வம தப ய சச. இன தம நஙக த ன 'அரத' ஆதரவ கவன சசககணம..."

"....."

அவரர/ய தவணடதக ள ம கவம கன வ ய ரநதத. மதரதரதக கவன ததக சக ளளமபட


அவர தனககச ச ப ச சசயவரதக தகடட உளளறச ச பப ய ரநத லம அவரர/ய
அநதரஙகம ன ப சவணரவ அவரன வ யககச சசயதத. ந Lம ன அனப எனபத மன தரகர$
மணடம மணடம கEநரதக$ ககவரத அவன கவன தத ன. தன சச நத மகர$ப பறற
அககரறபபடவத தப ல பததர மதரதத /ம அககரற க டடன ர. ஆச ரமம சத /ஙக ந/நத
சக ணடரநத லம, அவன வ சகச ரலய தலதய தஙக மதரததகக ஆறதல$ கக
தவணடசமனறம அவதர தகடடக சக ண/ ர.

"இரத மதரதம எஙக ட/ச சச லலய சச."

"அத எனககம சத யம தமப! ஆன , நஙக அநத தவணடதக ர$ப ப ஞசககணமக றரத


ந னம ஞ பகபபடதத ஆரசபப/தறன..."

"ச ! இநத வ ஷயதத தல மடடம உஙக சரணட தபர வ ரதரதரயயம ந ன தட/ரல,


இபபத த ரபத த தன உமகக?"

பதத ன மகம மலரநதத.


www.kumarikrishna.blogspot.com

அனற ரவ மதரதரதக சக ஞச தநரம வரண வ ச ககச சச லல தவணடன ன ர L ர மன.

"அமம தப னத லரநத ந ன வ தத யதரதத சத /தல! நஙகத$ ஆரசபபடடக


தகடக றதப த ந ன ம டத/ஙகபப/ த. இதத வ ச கக தறன."

"தவண/ மன இரநத ந ன வறபறதததல மதரம. எனகக க அரத ம தத கக


தவண/ ம..."

"இலதல! உஙகளகக லல ததனன எதவம க ர/ய த எஙக ட/. ந ன இத தல


வ ச ககறதத உஙகர$தத ன. வ ச கக ற ர கம எலல தம நஙக த ன எனகக..."

"ந வ ச கக ட/ லம ந ன எஙதகய ரநத லம எபபட இரநத லம, எனகக உன கரல


த ன தகடக றத மதரம! தப ன த/ரவ சLய லதல இரநதபப உனரன ந ரனசச, ஒர கவ
க/க கடடதனன..."

"நஙக எஙக ட/ இதவரர சச லலதவ இலலதய! எஙதக, அரத மழககச சச லலஙதக


தகடகல ம..."

"இபப எனகதக ச ய ந ரனவ இலரலதய! இர... அரத மறபட சநரனசசச


ச பப ரததகக தறன..."

"தவடகரகத ன! ப டட எழத னவரகதக அத ந ரனவ லரலய , எனன? ப டர/ மறநத


ம த எனரனயம ஒரந ள மறநத/ப தப றஙக!"

"தபப! அத மடடம எனன ல மடயதவ மடய த. ப டடதத ன மறநததத ஒE ய அரததம


மறககதல. ப டடம சக ஞசம சக ஞசம இபப ந ரனவ வநத டம. மறகக த..."

"தய ச சசப ப ரஙதக ..."

"இதத ஞ பகம வரத, சச லதறன தகள..."

ப டர/க சக ஞசம சக ஞசம க ந ரனதத அவளககச சச னன ன அவன.

"எலரலய ல த தத ர க டடர/ - நள
இரள எனறம ஒ$ எனறம
சச லல ஒண த தத ர மயககததத - இ$ஞ
தச கக கய லஒன ற ரசகக றத - அதன
தச கம மழதம ப யத ரல
சவட மழதம சத யத ரல
சத லரலப பEங க லமதல ய - எரனத
ததட அரலயம கரல
சச லரலக கரEத த ளஙகரல - ஒர
தச கம மத ரநத மத ரநதற ப
பலல ய ர மE கள சத /ரநத
www.kumarikrishna.blogspot.com

ப டப பச தத கய லன கரல..."

"ப ரம தம க வநத ரகக றத! பச தத கரல எனற சச லலய ரகக றரகத$; அத எனனர/ய
கரல த ன..."

வரண வ ச தத ப ன - இநதப ப /ரலத த தன ப டப ப ரககம ஆரசரய அவன /ம


சவ$ ய ட/ ள அவள.

"உன இஷ/ம. ஒர தவர$ உன கரலன ரமய ன ல இதவம ஒர மக க வ யம க


வ /ல ம. ப த/ன," எனற ன ர L ர மன. அவன சச னனதத பலததத. தன
கரலன ரமய ல அநதப ப /ரல அவள ஒர மக க வ யம கதவ ஆகக க க டடன ள. 'ப டப
பச தத கய லன கரல' - எனற கர/ச வ ரய அவள மடதத தப த - ஆதம வகதக பச பபத
தப ல ஒர இன ய தச கதரதப பரவச சசயதத அவள சஙகதம. அனதற அநதப ப /ரலத தன
ந டகற பப ல ந ரனவ க எழத க சக ண/ ன ர L ர மன.

மறந ள க ரல அவனம, மதத ர$பபனம ஆச ரமததககச சசனற ப ரகதஸவரரனச


சநத தத ரகள. அநத ம நதத பப இபதப த ஓர$வ ம ற க க டச ய$ ததத. ம நதத பரப
ஒடடய ரநத க ர மதத ரகளககக க/ 'அஙதக ய தர க நத கக ரஙக பள$ கக/ம
ந/ததற ஙக' - எனபத தப ல ஆச ரமதத ன சபரரம பரவ ய ரநதத. ம மரஙக$ ன இர/தய
பரணச ரலகள தப ல கரரச ச ரபபககள சத நதன. த மரரக க$ததரதக தமர/ய ல
ப ரகதஸவரன ம ணவரகர$ அண வகககச சசயத, 'சவளர$த த மரரப பவ ல' எனற
ப ரத ய ன ப ர ரததரன கததத/ன ப தரயர வகபரபத சத /ஙக க சக ணடரநத தப த
அவரகள அஙதக தப யச தசரநத ரநத ரகள. ப ரகதஸவரன அவரகர$ சநஞச ரத தழவ
வரதவறற ர. ம ணவரகளககம அற மகபபடதத ன ர.

தஙகள ந ரனவ லம கனவ லம மடடதம இரநத சதத ய தசவ ச ரமம உரவ க வ ட/ரதக
கண/தப த ர L ர மனககப ப பப ய ரநதத. சததச க கலவ அஙதக எபபட எபபடக
கறப ககபப/ தவணடம எனற ப ரகதஸவரதன க நதயக தக டப டகர$ ரவதத ஒர
த ட/ம வகதத ரநத ர. அவரரத தவ ர தவற இரணட மனற ததசபகதரகளம
ஆச ரமவ ச க$ க இரநத ரகள. ஆச ரமதத ன ததரவகளகக ன உணவப சப ரளகள
அஙதகதய பய /பபட/ன. ந ரலநத பசககள, ததன கடகர$ வ$ரககம ததனப பணரண
எலல ம ஏறப ட சசயயபபடடரநதன. ம ணவரகளம ஆச யரகளம ஒததரEதத, உணவ
தய தத ரகள. ஒதர பநத ய க அமரநத, கடடபப டத/ ட சததம க உண/ ரகள. உணவப
பநத தய ஒர ப ர ரததரனக க/ம தப லச ச நத மல ச தற மல, தபபரவ க இரநதத. ஒதர
சர ன கதர உர/ய/ன ஆச ரமததப ப ளர$கர$யம, மறறவரகர$யம ப ரககம தப த ஒர
சதத ய இயககதரத தந னப க அஙகக ததக சக ண/வரகர$ப ப ரபபத தப ல
சபரம தம க இரநதத.

அனற பகலல ர L ர மனம, மதத ர$பபனம அஙதகதய நர ட ஆச ரமததப


பநத ய தலதய பகல உணவ சக ண/ ரகள.

"ஆச ரம தவரலகளகக க மதரததகக ட/ப பணம வ ஙக னதத இபபட ஒர சதத ய


வ ரததரத ந ள க/தத தம சத /ஙகறதகக கதத ன. அதகக க ந எனரன மனன ககணம,"
எனற ர ப ரகதஸவரன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

"அபபடச சச லல தஙக. நஙக சசயத ரகக றத சப ய ச தரன. ந ன ஏதத , எபபதவ


சச னனரத நஙக மனச தல ரவசசககபப/ த, ச ர..." எனற ன ர L ர மன.

மதத ர$பபன மறந $ லரநத ஆச ரமதத ன ஆச யர கப பண ய றற தவணடம எனற


ப ரகதஸவரன, ர L ர மன இரவரதம அவரர தவணடன ரகள. அவரகள சச லலமன
த ம கதவ அநத மடவகக வநத வ ட/த கத சத வ தத ர அவர. அனற ம ரலய ல
ஓ/ககரரய ல உடக ரநத ச ய ஸதமனதத ன அEரக இரச ததக சக ணத/ தநரம தப வத
சத ய மல தபச க சக ணடரநத ரகள அவரகள. ஆச ரமதத ன எத ரக லம, அதன ந த
வசத கர$ப சபரககவத, அரத ஒர க நத ய மக வ தய லயம க ம றறம இலடச யம,
எலல வறரறயம பறற அநதரஙக சதத தய ட மனம வ டட உரரய டன ரகள நணபரகள.

மதத ர$பபனம, ர L ர மனம அனற ரவ ஆச ரமதத தலதய தஙக வ டட, மறந ள க ரல


மதரரககத த ரமப னர. அடதத ந ள மணடம மதத ர$பபன சத /ரநத ஆச ரமதத ல
பண ப ய அஙதகதய வநதவ / தவணடம எனறம, வ சகச ரல, இயகக தவரலகள
எலல வறரறயம ர L ர மன /மம கரச ம ய /மம வ டடவ / தவணடம எனற
பறபபடமதப த ப ரகதஸவரன வறபறதத ச சச லலய ரநத ர. மதத ர$பபனம அதறக
மக ழசச தய ட இணஙக வ டடதத ன பறபபட/ ர. ஆன ல, கரச ம ககம இயகக தவரலரய
வ / ஆச ரம வ சதம ப டபபத கத சத நதத.

அனற மதரரய ல ஒர மக ழசச கரம ன சசயத பரவ எலல ரரயம உறச கபபடதத க
சக ணடரநதத. ச ரறய ல இரநத க மர ஜ வ ரதபடட மன ச பல தசரமன கத
ததரநசதடககபபடடரநத ர. ச ரறய ல உள$ ஒரவரரதய வ சவ சததத ட
ததரநசதடதத ரநத க யம ததச பகதரகளகக உறச கம அ$ பபத ய ரநதத.
ஆச ரமதத லரநத த ரமப ய த னததனற பகலல, மதரதத ன /ம நண/ தநரம ஆச ரமம
அரமநத ரககம சபரரமகர$தய சச லலச சச லல வ யநத சக ணடரநத ன.
"இநத ஆச ரமதரத இபபட ஏறப ட பணண ய ரகக ட/ அவரககப ரபதத யதம
ப டசச ரககம; அவவ$வ உறச கம க அரலஞச ர ப ரகதஸவரன. அநத
உறச கததகக கதவ, எலல நரகரயயம வ ததப பணம சக டககணமன தத ண தத
எனகக..." எனற ள மதரம.

அபதப த அவர$ப ப ரதத அவன, அவள மகக ல தபZ , க லக$ ல சக லசகள,


ரகக$ ல தஙக வர$கள, க த ல ரவரததத ட எதவதம இலல மல ம$ ய ய ரபபரத மதல
மரறய கக கரநத கவன தத ன... த ன வநத மதல த னததனற அமம வ ன மரறவ றகத
தககம சக ண/ டவதறக க அவள ஒனறம தப டடக சக ள$ மல கEறற ரவதத ரபபத க
அவன ந ரனதத ரநத ன. இபதப த த ன, அவவ$வ நரகயம பணம க ம ற ,
ஆச ரமம க ய ரபபத ப நதத. தமலம தபச யத ல நரக வ றற பணம தப த சதனற
வடர/யம அ/ம னம ரவததப சபரம சத ரக வ ஙக ய ரபபத சத நதத. அவன
அதறக க அவர$க கடநத சக ண/ ன. அவத$ ந ஷக$ஙகம கப பனனரக பதத ள.

"பணததகக எனன? ந ர$கதக கசதச ககனன க $மப ட/ சமப த ககல ம... பணம
எனன ககம க ர/ககம. நலல மனஷ ளம, நலல க யமம த ன எபபவம க ர/ககம ட/ ...
நலல மனஷ ளம, நலல க யமம எத ரபப/ற தப தத பணதரதச சசலவE சசட/ அரதப
தப ல ந மமத தவதற இலரல," எனற ச ததக சக ணத/ அவனகக மறசம E கற ன ள
www.kumarikrishna.blogspot.com

அவள.

சப ய சப ய த ய கஙகர$ப பணண வ டட, அரவ த ய கம எனற ந ரனதவ இலல மல


அவன மன தபதரமதய ட ச ததக சக ணட ந னற ள மதரம.

'இநதப தபரதகக எபபட நனற சச லலவத?' எனற சத ய மல மரலதத ந னற ன


ர L ர மன.

மதத ர$பபன அடதத ந $ லரநத சதத ய தசவ ச ரமதத ன ஆச யரக$ ல ஒரவர க


வ ட/ ர. கரச ம ரதயலம ஷ தன ட ஆச ரமதத றகப தப யவ / வ ரபபம சத வ தத ன.
ஆச ரமதத தலதய சரகக நறறல, சநசவ எலல ம இரநதத ல, உர/கள ரதககக சக ள$
ஒரவர தவணடசமனற ப ரகதஸவரன சச லலச சச லலத தனரனயற ய மதல அவனககம
அநத ஆவரல வ$ரதத வ ட/ ர. ர L ர மன வ சகச ரலதய டம, நகர க ஙக ரஸ கம டட
தவரலகத$ டம, தன தத வ /பபட/த தப னற உணரசச ரய அர/நத ன. அவனர/ய
உலகம த டசரனற ச னனஞ ச ற யத க வ ட/த தப லரநதத.

பததர மனதப ல அத கம கர/கக வரவத லரல. வயத க வ ட/த ல மகன /மம


தவரலய டக$ /மம க லட கர/ரய வ டடவ டட, க ரலய ல ஓடக ல ஸந னம, வ/கக
ம ச வத ர ம யணச ச வடய ல சன கக Eரம பLரன, ர ம யணம தகடபத - எனற ம ற ப
தப யவ ட/ ர. எபதப த வத அவரனயம மதரதரதயம ப ரததப தபச வரவரதத தவ ரச
ச தத ரர வத ய ல அவரரப ப ரபபத அபரவம க வ ட/த. அநத வர/ம ச தத ரரய ல
தமமர/ய இரண/ வத சபணணககக கலய ணம கடடக சக டததவ / தவற ஏறப ட
சசயத சக ணடரநத ர பததர. ர L ர மன சபரமப ல ன தநரதரதக கம டட ஆபஸலம
மத தநரதரத வ சகச ரலய லம கE கக தநரநதத. இதறக ர/தய தனப கக யம க லம க
ஆறம தததகக தமல க ய ரநதத ல மதரம கசதச களகக மணடம தப யவரத
சத /ஙக ய ரநத ள. இநதக கசதச களககத ததட வரக ற தனவநதரக$ /ம தபச மடபபரத
அவன சசயய தவணடசமனற ஆரசபபட/ ள அவள. அதன ல அநத தவரல தவற
ர L ர மன /ம வநத தசரநதத. கசதச தகடட அவள வடடகக வரக றவரகர$
வ சகச ரலகக அனபப ன ள அவள. அவன ஒபபக சக ணட சமமத தத ல த ன அவள
அநதக கசதச ககப தப வ ள. அவனககப ப யம லரல, ப டககவ லரல எனற ல, அவள
அநத இ/ததககப தப வத லரல. ம ம சசவ ட எனபத லம மஙகமம வககப தபச மடவ
சசயயத சத ய த எனபத லம அவரன தவணட இநத ஏறப டர/ச சசயத
சக ணடரநத ள அவள. ர L ர மனம மறகக மல அதறக ஒபபக சக ள$ தவணடய ரநதத.
ஓர$வ சநதத ஷதத/தனதய அவளகக க அரதச சசயத ன அவன.

பதத ன இரண/ வத சபண கலய ணததகக க அவ /ம சக டககச சச லல, ஒர ஐநநற


ரப ரய அவன /ம சக டதத ள மதரம.

"நதய சக த/ன மதரம! பததரர வரச சச லதறன" எனற ன அவன.

"அத மரறய லதல! நஙகத ன சக டககணம. ந னம தவண சக டககறபதப உஙகக/


இரகதகன" எனற ள அவள. அவள மனம ப நத ச ததக சக ணத/ அதறகச அமமத தத ன
அவன. பததர மகள கலய ணதத லம, ச தத ர சபfரணம த த ரவ E , ஆறற ல அEகர
இறஙகம ரவபவம - எலல வறற லம க ஒர ம தம கலகலபப ய ரநதத. அநத ம தமம
www.kumarikrishna.blogspot.com

அடதத மகரதத ந டகள உள$ ம தஙகளம க மதரததகக ந ரறயக கசதச கள இரநதன.


எவவ$வ பணம வநத லம, வடடச சசலவ, உ/ன வ ச கக வரபவரகள பணம தப க ஒர
பகத ரய ஆச ரமததககக சக டதத வநத ள அவள. க/னககம வடட சக டகக
தவணடய ரநதத.

"ததசம வ டதரல அர/க றவரர ப ரமமசச ய ய ரகக ஆரசபபட/வரன உனரனத


சத / மதல ந கடமபஸதன கக வ ட/ ய மதரம? ந பணண னத உனகதக நலல ய ரகக ?" -
எனற ஒர ந ள அவ$ /ம தவடகரகய கக தகட/ ன ர L ர மன. அவள ச தத ள.

"உஙக சதத யததகக ந ன தரணய ரகக தறதன தவ ர அரதப பஙகபபடததணமன


சநரனகககக/ இலதல."

"ஆன லம, உனகக சநஞசழததம அத கம..."

"உஙகளகக மடடம எபப டய ம?

-இரதக தகடகம தப த அவள மகம ம க ம க அEக ய ரநதரத ர L ர மன கவன தத ன.

த னம ம ரலய ல கம டட அலவலகததககப தப வத அநந டக$ ல அவனத


வEககம ய ரநதத. அபபடப தப ய ரநத ஒர ந $ ல - வ ரதபபடட க மர ஜ வ டதரலய க
வநத, த ன ச ரறய லரநததப த ததரநசதடககபபட/ மன ச பல தசரமன பதவ ரய ஒதர ஒர
ந ள வக தத ப ன, ர L ந ம சசயதவ ட/ சம ச ரம வநதத. எலதல ரககம வ யபரப
அ$ தத சசயத ய ய ரநதத அத. பதவ ரய வ /த ததசபகத சப சதனசறணண ய அநத
மனபப னரமரயக சக ண/ ட, நணபரக$ /ம சச லலச சச லல ஆசச யபபட/ ன
அவன.

ஆதம வ ன ர கஙகள

12

ஆய ரததத சத $ ய ரதத ந றபதத ரண/ ம ஆணடன சத /ககதத ல, ந னற தப ய ரநத


'ஹ Lன' பதத கரகரய மக தம மணடம சத /ஙக ன ர. அடதத ச/லலய ல
ஸ/ தப ரட க பரZச சநத ததப தபச ன ர. வ ரத வ ல கடய அ.இ.க .க கட/தத ல
மக தம வ ன வ யசம E ய க 'Lவஹரல ல தநரதவ என வ ச' எனற வ கக யம
சவ$ ய ய றற. ஹ Lன இதழக$ ல 'சவளர$யதன சவ$ தயற' எனற கரதரதப பலதவற
தக ணஙக$ லம வறபறதத எழதத சத /ஙக ன ர மக தம . அலக ப தத ல அக ல இநத ய
க ஙக ரஸ கடயத. ப க ஸத ன ப வ ரன பறற ர L L சக ணட வநத தரம னம
தத லவ யர/யதவ, அவர அ.இ.க .கம டடய லரநத ர L ந ம சசயத வ லக ன ர.
க ஙக ரச ன எலல த சத /ரபகர$யம வ ட/ ர. அதறக மனதப க ஙக ரஸதலதய ஓர$வ
தவ ரம ன மனபப னரம உள$வரகள சப ரஷத தரலவர கக கரதத சத /ஙக ய ரநதனர.
'ப ரவ ரட ப $ க' உதயம க யத. தம ழந டடல மததர மலஙகத ததவர அத ல ச ரப
சபறற ரநத ர. 1939-ல சப ஷ மதரர வநத ரநத தப தத இநத அண ப நத வ ட/த.

1942-ஆம ஆணட ஆகஸட 8 ந ததத அபலகல ம ஆச த தரலரமய ன கழ அ.இ.க .க.


www.kumarikrishna.blogspot.com

பமப ய ல கட 'சவளர$யதன சவ$ தயற' எனற தரம னம ந ரறதவறறபபட/த.


தரம னதத ன வ ர$வககப பயநத அரச ஙகம சக டரமய ன அ/கக மரறரய
தமறசக ண/த. மக தம உளப/ எலல த தரலவரகளம ரகத சசயயபபடட எஙசகஙதக
சக ணட தப கப பட/ ரகள. க யக கம டட அஙகதத னரகள அரனவரம ரகத க ப
ப தக பப ல ரவககபபட/னர. தரலவரகள ய ர ய ர எநத எநத இ/ஙக$ ல ப தக பப ல
ரவககபபடடரநத ரகள எனற சசயத யம சப தமககளககத சத ய மல இரகச யம க
ரவககபபடடரநதத. 'சசய அலலத சசததமட' எனற இரகச ய அற வ பப எலல க க ஙக ரஸ
சத ண/ரகளககம க ர/தத ரநதத. அஹ மரசய லரநத ஆதவசதத றகத த ரமபம
த ரபபமரன இகக லதத ல க ஙக ரசகக தநரநதத. யகப பரடச தப ல ஓர தப ர ப றநதத.
ந ச/ஙகம சதநத ர ஆதவசக கனல மண/த. அனரபயம, அக மரசரயயம நமப ய
மக தம வ ன ச நதக கரதல, 'சசய அலலத சசததமட', 'சவறற ! அலலத இறத வரர
தப ர ட/ம' எனற கனல க ம ற ஒலதததப த, அநதக கரலன சதத யதவடரகரய
ந டமழவதம ப நத சக ணட க $ரநத எழநதத. சரகக ரம பத லககக சக த தத எEதவ
தப ர ட/ம மக தம எத ரப ரதததறக ம ற க வனமரறகளககத த ரமப வ ட/த.
ததசபகதரகள அஙகஙதக தடயடககம, ச தத ரவரதககம, ம னபஙகததககம ஆ$ ய னர. ஒர
ப வமமற ய த சப தமககள சடடத தள$பபட/னர. ந ச/ஙகம ஒர பஞச ப
படசக ரலககப பத ல பல பஞச ப படசக ரலகர$ அரச ஙகம ந/ததத சத /ஙக யத.
சபண ததசபகதரகள சச லலக கசம ம னபஙகஙகளகக ஆ$ ய னர. இரணச/ ர
ம க ணஙக$ ல ஒர தப ர ந/ததவத தப லதவ வ ம ன மலம சவட கணடகர$ வச
அ/கக மயனறத அநந ய அரச ஙகம. சப தமககளககம, ததசபகதரகளககம தவற
வE ய லல தத ல பE ககப பE வ ஙகம அதத சவற மண/த. ப லஙகள தகரககபபட/ன.
ரய ல தண/வ $ஙகர$ அE கக மறபட/னர. எஙகம அரமத ய னரம உரவ ய றற.
ததசபகதரகள அரமத ய க ந/தத மயனற கட/ஙகர$யம அட உரதய ன மலம அ/கக
மறபட/ சரகக ன சவற ய ன ல, அதவரர அரமத ரயயம ச தவகதரதயம நமப க
சக ணடரநதவரகளம ஆதவசம ன க யஙக$ ல இறஙகமபட ஆய றற. இபபட 1942
தப ர ட/ம ஒர சதநத ர மக யததம கதவ ஆக வ ட/த.

பமப ய ல தரலவரகளம, ததசபகதரகளம ரகத ன சசயத மதரரய ல சபரம


கமறரலயம பரபரபரபயம உண/ கக யத. உ/ல நலம கனற ப படதத படகரகய ய ரநத
ரதத னதவல பததரரப தப யப ப ரததவ டடக கம டட ஆபZbககச சசனற ர L ர மன,
அஙதக ச தமபர ப ரத தய ட தபச க சக ணடரநததப த, தப லZ ர வநத இரவரரயதம
ரகத சசயத ரகள. மறந ள மதரர நகரதம அம$ தம$ பபட/த. ததசபகத ய ன ஆதவசம
எஙகம சப ஙக எழநதத. கர/ அர/பப, தவரல ந றததம எனற எத ரபபககள எழநதன.
த லகர சதககதத ல ம சபரம கட/ம த ரண/த. கட/தரதச சறற ஒதர தப லஸ மயம.
அவசர அவசரம க 144 உததரவ ப றபப ககபபட/த. தமஙக டடப சப ட/லல கடய
கட/தம கரலயதவ இலரல. வநதத ம தரம சசடடய ரம, சந வ சவரதனம கட/தரத
அரமத ப படதத வனமரறகர$த தவ ரகக மயனற ரகள. தப லZ ர தடயடய ல இறஙக க
கட/தரதக கரலகக மறப/தவ கட/ம கலசலற ய ல இறஙக யத. தப தம தப த த
கரறகக ஸசபஷல Zரவ தப லஸ தவற ல ல ய க வநதத. பதத பனன ரணட ததச
பகதரகளககப பயஙகரம ன ரததக க யஙகள ஏறபட/ன. ஐநத ற தபர கட/தத தலதய
உய ர நததனர. கலதசகரன பட/ணதத ல ஓர அத க சக ரலதய சசயயபபட/ ர.
மதரரய தல தமஙக டடப சப ட/ல தடயட உளளரத ததச பகதரக$ ர/தய
ஆதத ரமடடயத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

அதன ல மறந ள நக ல சபரம சக நத$ பப மண/த. தப லஸ ல கள நரEய


மடய தபட சபரம சபரம கறக$ லம, கபரபத சத டடக$ லம சதர மரனகர$
அர/ததவ டடச ச னனககர/வத த தப ல பZbககம, சதறகச ச தத ரர வத த
தப ல பZbககம சநரபப ரவககபபட/த. ரவதத யந தயயர மதலயவரகளம க/
ஆதவசமர/நதனர. 144 உததரவ ய ரககதம ந ரனவ லரல. நகரதம தப ரகக$ம க வ ட/த.
கடடபப டர/ உண/ கக மடய மற தப கதவ, நகர ம ல/ கணடதர லல
ஒபபர/ககபபட/த. ரவதத யந தயயர உடப/ப பலர ரகத க னர. எலல ததசபகதரகளம
ப தக பப ல ரவககபபடட ஒடககபபட/னர. அ/ககமரற மழமசச க நர/சபறறத.
மதரர பரEய மதரரய கச ச ல ம தஙகள ஆய ன. 'ச பப யக கலகததககப ப னப ந/நத
ம சபரம சதநத ர யதததம இதத ன' எனற கறம$வகக இபதப ர ட/ம மகக யம ய
இரநதத.

மதரரய ல அதத வர/ம அகத/ பர இரண/ நததத க நத Lயநத அனற


கதரகசக டய/ன ஊரவலம சசனற சத ண/ரகர$யம இர சபணமண கர$யம தப லZ ர
ப டதத ல க$ ல ஏறற க சக ணட தப யத சத ரலவ ல நடகக டடல இறகக வ டட,
எலல ரர/ய ஆர/கர$யம அபக ததவ /தவ மணடம சக நத$ பப மண/த. அநத
ஈனசசசயரலச சசயத சரகக ள இனஸசபக/ர மத அகக ன த த ர வகம சக ட/பபட/த.
க ஙக ரஸ இயககதரதச தசரநத மகக யம னவரகளம, சத ண/ரகளம ரகத க வ ட/த ல
சவ$ தய இயககததகக ஆடகள இலல த ந ரல ஏறபட/த. அனரறய ந ரலய ல அத
தவ ரகக மடய தத ய ரநதத. க ஙக ரஸ தச ஷலஸடக$ க ய சLயபப ரக ஷ ந ர யணன,
அசசதபபட/வரததன, அரண அZப அல, ர ம மதன கர தல க ய , அதச க தமதத
தப னறவரகள மரறவ க இரநத இநத இரண/ க ல கட/தத ல இயககம அE நத வ / மல
சதநத ர தவளவ த தரயக கன ய ரவததக சக ணடரநதனர. இவரகர$த தவ ர அபதப த
ச ரற சசலல மல சவ$ தய இரநதவரகள ர L L யம, பல ப ய ததச யதம.

இதத சமயதத ல மறசற ர நமப கரக ஒ$ யம ப$ சச ட/த. கலகதத வ ல ப தக பபக


ரகத ய ய ரநத சப ஷசநத ரதப ஸ, 'கவ ட இணடய ' இயககததகக மனதப எபதப தத
எபபடதய தபப சLரமன ககம, Lபப னககம தப ய, ர ஷப க தப ஸன உதவ தய ட
இநத ய சதநத ர அரச ஙகதரத ஸத ப தத ரநத ர. இநத ய ததச ய ர ணவமம, L னச ர ண ப
பர/யம அவர தரலரமய ல உரவ ய ன. அநதம ன, ந தக ப ர தவகள ஐ.என.ஏ.
வசபபட/ன. த பர க ஙக ரஸல கரதத மற வ ஏறபடடர வ ட/ ல சப ஷ இபபடப தப ய
ஒர ச தரன ப நத ரகக வ யபப ஏறபடடர த த ன. கரதத தவறறரமயம க/
நலலத ய றற.

*****

ரகத சசயயபபட/ ர L ர மன மதலல தவலரச ச ரறய தல ரவககபபடடரநத ன.


ப னப அஙக ரநத ந கப மலம க அமர வத ச ரறககக சக ணட தப கபபட/ ன.
அமர வத ய ல ம டடக சக ட/ரக தப னற ஓர இ/தத ல அர/ககபபட/ ததசபகதரகள
ம கவம ச ரமபபட/னர. எலல ச தச தரனக$ ன தப தம 'வநததம தர' தக ஷமம, 'மக தம
க நத கக தL!' - எனற த ரக மநத ரமதம அவரகளககத தரணய ய ரநதன. அமர வத ச
ச ரறவ சம சக டரமய ன எலரலகர$க சக ண/த ய ரநதத. ரகத கள கடதம எழததவ ,
சபறதவ மடய மல அத கக கடடபப ட வ த ககபபட/த. சக த ர ந ரலதய
www.kumarikrishna.blogspot.com

படதம சம ய ரநதத. சLய ல அத க களககம வ ர/னகளககம மர தத மடடதம தபசத


சத நத ரநதத. சதய கக ரக க$ ல பலரககத தம ழம, ஆஙக லமதம சத நத ரநதன. அதன ல
பல கEபபஙகளம தநரநதன. ச ரற தமலத க ய ய ரநத ஸக ட எனற ஆஙக தலயன
ம கம கக சக டரமய க ந/நத சக ண/ ன. ர L ர மரனப சப றதத வரரய ல
மதரரரயப பறற எதவதம சத நத சக ள$ மடயவ லரல. ஒர தவகக ந ட க/ததபபடட
வ ட/த தப ல ஆக வ ட/த ந ரலரம. ய ரரப பறற யம எதவம சத நத சக ள$ மடய த
தப ய றற. மரEகக லதத ல கடரமய ன அர/மரE, சவயய ல க லதத ல கடரமய ன
சவபபம எனற அமர வத ய ன சழந ரல இரநதத. ர L ர மன ன உ/ல ந ரல சவகவ கப
ப த ககபபட/த. நரக தவதரன அனபவ பபத தப ல ந டகர$ ஒவசவ னற க எணண
தவணடய ரநதத. மதரம எபபடத தவ பப ள எனபரத ஒவசவ ர வ ந டயம அவன
உணரநத ன. ஆறதல கற மடய மல பததர த$ரநத ஒடஙக ப படததவ ட/ ர.
ப ரகதஸவரனம, மதத ர$பபனம, கரச ம யம ஆச ரமவ ச க$ க , ம நதத பப தலதய தஙக
வ ட/ ரகள. மதரதரதப சப றததவரர மதரர நகரதம சன யம க வ ட/த
தப லரககசமனபரத அவன ப நத சக ள$ மடநதத. அவள ந ரலரமரயப பல நற
ரமலகளகக அபப ல இரநதத உணரநத ன அவன.

ச ரறய ல உ/ன ரநத மறறவரக$ ல பலர கடமபஸதரகள. அவரகள ஒவசவ ரவரம


எததரன எததரன கடமபக கவரலகத$ ட மனம சவநத சக ணடரபப ரகள எனற
ந ரனதத தப த தன கவரலரய அவன ல மறநத வ / மடநதத. மனப ஒர மரற இதத
தப ல ச ரற வ சதத ன தப த மதரதரததய ந ரனததப ப டய அநத வ கள ஞ பகம வநதன.

எலரலய ல ததத ர க டடர/நள


இரச$னறம ஒ$ சயனறம
சச லல ஒண ததத ர மயககததத

- த ன இபதப த இரககம ந ரலதய ப /லல ப டய ரபபத தப ல த ன எனற தத னற ய


தப த மனததககள ச ததக சக ண/ ன அவன. தச கமம தன ரமயம மனதரத ரமபம ய
அறககம ச ல சப றகக மடய த தவர$க$ ல எஙக ரநதத மஙகல க வரணரய மடடம
ஒலயம 'சதலயதலத ர ம ' எனற கரலம க தரதக வநத ஒலபபத தப ல ப ரரம ஏறபட/த
அவனகக. அநதக கரலல பவயமம, பச யம, இன ரமயம, அனபம, அனர கமம அவன
இதயதரததய க$ ரவ பபனவ ய ரநதன.

அமர வத ச ரறய ல அவதன ட இரநத மதரரத ததச பகதரக$ ல ச லர அவனககப ப ன


ரகத னவரகள. அவரகள மதரரய லம, சநலரலய லம, தக யமபதத லம ந/நத ம சபரம
தப ர ட/ ந கழசச கர$யம தப லZ ன அ/ககமரறரயயம வ வ ததக கரத கரதய கச
சச னன ரகள. தநத க கமப கள அறததல, ரய ல தண/வ $தரதத தகரததல, ப லஙகளகக
சவட ரவததல, தப ல பZbககத த எனற சதநத ர ஆதவசதத ல பல சப ய சப ய
ஆதத ரம ன க யஙகள ந/நத ரபபத சத நதத. 'ட ஆர ர/' எனற மக தம வ ன வ சகம
ஒர கமறரலதய க $பப ய ரநதரத அவன உணரநத ன. ச தவகதரத நமப தய பEக ய
தரலரமயம 'சவறற அலலத மரணம' எனற ந ரலகக வநதவ டமபட தநரநதவ ட/
சழந ரலரய அவன ச ரறய ல பல ந டகள சத /ரநத ச நத தத வணணம ரநத ன. கணணர
வ டட வ$ரதத சதநத ரப பய ரரச சசநநரவ டடப சபற தவணடய ந ரலயம வநதவ ட/த
கற தத ந த னம க தய ச தத ன ர L ர மன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

மதரர தமஙக டடப சப ட/ல தடயடய ல உய ர நததவரகர$யம அகக ன த த ர வக


வEகக ல ரகத னவரகர$யம பறற அற நத தப த தவதரனய ய ரநதத. சச நதக
கவரலகளம, ந டடன சதநத ர இயககதரதப பறற ய கவரலகளம க அமர வத ச ரறய ல
தவ தத ன அவன.

ர L ர மனம, அவரனப தப லதவ அமர வத ய லரநத ப ற ததசபகதரகளம


வ டதரலய க மன, இநத இரண/ரர ஆணடச ச ரறவ சக க லதத றகள, ந டடல பல
ந கழசச கள அவரகர$ அற ய மதல ந/நத வ ட/ன. எத ரக லததகக ம கவம பயனப/வலல
சதத யமரதத தப னறவரக$ ன மரணம தம ழந டர/த தயரதத ல ஆழதத ய ரநதத.

இநத ய ச பப யகர$ ரவதத ஆஙக ல ஏக த பதத யதரதத தத றகச சசயத ச/லல


சசஙதக டர/ரயப ப டககத த ட/ம ட/ இநத ய ததச ய இர ணவமம அதன தரலவர
சப ஷbம தரச சசயலகள பலவறரற எட/ த சத ரலவ லரநத ச த ததனர.
க நத யடக$ /ம தமகக அப பப ர ய தபதம ஏறபட/ தப த லம, அவரரதய தம
ததசபப த வ கக கரதவத க தநத L சப ஷ அ ய சசயத ரய ஒல பரபப ய க லதத ல,
இநத ய வ ல அரதக தகட/வரகளகசகலல ம சமயச லரததத. இர$ஞரக$ ன
சநஞசஙக$ ல 'சLய ஹ நத' எனற தக ஷம எத சர லததக சக ணடரநத க லம அத.

ப னன ல இநத ய ததச ய ர ணவம சரணர/ய தந ட/தம, பல ப ய ததச ய ன


வ ததத றரமய ல சரண அர/நத ரகத ன, இ.தத.ர . வரரகள பலர வ டதரல சபறறதம,
தநத L இரகக ற இலரலய எனபதத ப ய த மரமமம ப ரத ந டர/க கலஙக ரவககம
ந கழசச க$ க அரமநதன.

மக தம க நத பன வ ல ஆக க ன ம $ ரகய லம மறறமள$ க ஙக ரஸ க யக கம டட
உறபப னரகள அகமத நகர தக டர/ய லம ச ரற ரவககபபடடரபபத சத யவநதத.
ச ரறவ சதரதத சத /ஙகமதப தத தமத உய ரககய ர ன மக ததவ ததச ரய இEநத
வரநத ய மக தம வகக அடதத தப டய க கஸத ப ய க நத ய ன மரணமம தநரநதத.
அகக லதத ல ச ரறபப/ மல க ஙக ரஸல கரதத தவறபடட சவ$ தய இரநத - மடநதரதச
சசயதவரகள பல ப ய ததச யம ர L L யதம. கஸத ப ய க நத ய ன மரணததகக மனதப
ந டடல நர/சபறம சக டரமகர$க தகடட மனம சந நத, 21 ந ள உபவ சமம,
உணண வ ரதமம இரநத த$ரநத ரநத க நத யடக$ ன உ/லந ரல தயரஙக$ ன கனம
த ஙக த தமலம தமலம த$ரநதத. உ/ன ரநதவரகள வரநத னர.

மனப தவல லம, க/ல லம, த ரசச ய லம நணபரகள ப ரகக வநதத தப ல இஙக
அமர வத கக ர L ர மரன ய ரம ப ரகக வரவ லரல. கணரணக கடடக க டடல வ ட/த
தப லரநதத. எலல க கடடபப டகர$யம மற எபபடதய மக ததவ ததச ய ன மரணமம,
அனரன கஸத ப ய க நத ய ன மரணமம சத நத தவர$க$ ல ர L ர மன கண
கலஙக ன ன. எலல ததசபகதரகர$யதம அத ரச சசயதன, அநதத தயரச சசயத கள. ஊரரப
பறற யம, நணபரகர$ப பறற யம, வ சகச ரலரயப பறற யம, ரதத னதவல பதத ன உ/ல
ந ரலரயப பறற யம பச ததவன பEஙகணககப ப ரபபத தப ல பரEய சமபவஙகர$
ந ரனதத ந ரனதத மனம சநக ழநத உரக ன ன ர L ர மன. க லம ம கவம சமதவ க
நகரவத தப ல ச ரறவ சம ம க தவதரனய ய ரநதத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ச ரறய ல ர L ர மனகக ஒவசவ ர ச யஙக லமம கடரமய ன தரலவல தவற வநத


ர ததககதம இலல மற சசயத சக ணடரநதத. ச ய ன ரவதத ய உதவ கள க ர/பபதறகச
ச ரற அத க உதவவ லரல. 'ஒறரறத தரலவல' எனற அரதச சச னன ரகள நணபரகள.
அத வரக ற தநரம நரக தவதரனய ய ரநதத. வ ர/ன /ம சகஞச க கதற , சடடய ல
சக ஞசம சவநநர வரவரEததச சக ததச பகதர ஒரவர சவநந ல தண ரய நரனதத
சநறற ய ல ஒதத/ம சக டதத வநத ர. நரக தவதரனய க அநத வலவரம தப சதலல ம
இபபட ஒர ச த ரண ரவதத ய உதவ த ன அவனககக க ர/ததத. மனப மதரம சநறற ய ல
ச மப ர ண ப பறற அரறததப தப ட/ சமபவம இநதத தரலவல வரமதப சதலல ம
அவனகக ந ரனவ வநத மனதரத உரகக யத. சத நத மன தரகளம, தவணடயவரகளம
அரதக இலல மல தன ரம எனற தவதரனய ல உரக இர$ததக சக ணடரநத ன அவன.
அற நதவரகளம, சத நதவரகளம, தவணடயவரகளம க ய ததசபகதரகள பலர
உ/ன ரநத லம, ப ரகதஸவரரனப தப ல அனபம ப சமம, சதக தரததவப ப னரமயம
ந ரறநத ஒரவர அரக ல இலல தத ல அவன தவ ததப தப ய ரநத ன.

*****

1944-ம வர/ம தம ம தம மதல வ ரதத ல மக தம க நத வ டதரல சசயயபபட/ ர.


சசப/மபர ம தம மகமமத அல L னன வ/ன ப க ஸத ன சமபநதம கப தபசச
வ ரதரதகள ந/தத ன ர.

யததம ஒர வ தம க மடநதத. இஙக ல நத ல சரசச ல ஆடச தப ய அடல சரகக ர வநதத.


உலக அரச யல சநரககடரய மனத ல சக ணடம, தநத L தப னற தவ ரவ த க$ ன சசயல
அத ரசச ரய அ$ ததத ரநதத லம, யதததத ல இநத ய மககள சசயத அப ர உதவ ரய
ந ரனததம அடல சரகக ர தன மனபப னரமரயதய ம றற க சக ணடரநதத. ஒர
ப ரலசமனட தத தக ஷடரய இநத ய வகக அனபப ரவககவம, சமரசம சசயத
சக ள$வம ந ரனததத.

ந டடல ம தர நலனககப பயனபடததம சப ரடட 'கஸத ப ய க நத ந த ' ஒனற


த ரட/பபட/த. ஒனறரரக தக ட ரப யகக தமல தசரநதத அநத ந த கக.

பத த க தவவலதரர ரவஸர ய க வநத ர. 1942 தப ர ட/தத ல ரகத ன தரலவரகள


ந றபதரதநத ம ஆணடன மறபகத ய ல படபபடய க வ டதரல சசயயபபட/ ரகள.
ர L ர மனம வ டதரலய ன ன.

ந றபதரதநத ம ஆணடல தம ழந டடக க ஙக ரஸல ஒர பரபரபப ன சமபவம ந/நதத.


ந றபதத ரணடதலதய க ஙக ரஸலரநத ர L ந ம சசயத ரநத ர L L த டசரனற
த ரசசசஙதக டடலரநத ததரநசதடககபபட/த க அற வ பப வநததம, அநதத ததரதல
சசலல சதனற மறககபபட/தத ட - 1945 அகத/ பர 30-ந ததத த ரபபரஙகனறதத ல ஒர
மக ந ட கடடவதறக க ஏறப டகள சசயயபபட/ன. க ஙக ரஸ எனற மக வ ரததத ல
எபதப தத ஆரமபம க ய ரநத ச ற ய ப $வ தம ழந டடல இபதப த ஒர சலனதரததய
உண/ கக வ ட/த. த ரபபரஙகனறம மக ந ட தம ழந டடக க ஙக ரஸல ஒர
த ரபபதரததய உண/ ககவத க வநத வ யததரத ய வரம உணரநதனர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

த ரபபரஙகனறம மக ந டடல மததர மலஙகத ததவர சக டதயறற ன ர. தபடர/


மததரஙக மதலய ர சத /ஙக ரவதத ர. கலலர/ககற சச யஙதஞஸவரசரம மக
ந டடககத தரலரம த ஙக ன ர. த ரசசசஙதக ட ததரதல சசலல சதனற கணடததப பலர
தபச ன ரகள. அத ததரதரலக கணடததத தரம னமம ந ரறதவறறபபட/த. மறந ள க யக
கம டடக கட/மம நர/சபறறத. இநத ய மழவதம எநத ஒறறரமகக கச சதநத ரப
தப ர ட/ம எனற தந னப ல இறஙக யதத அநத தந னப ல - அநத தந னப ன பயன
வ ர$யமனதப தம ழந டடல இரணட கடச கள ப ய வE ஏறபடட வ ட/த. இபபட ஒர
ந ரலரய ஏறபடதத வ ட/தறக கப பல மததவரகள ர L L தமல தக பபபட/ ரகள. ச லர
ர L L தமல தபப லரல எனற வ லக யம தப ன ரகள. வ லக ப தப னவரகள ர L L கக
ஆதரவ கச சரக E ய ல ஒர கட/ம தப ட/ ரகள. தக ஷட மனபப னரம வ$ரல ய றற.

*****

ர L ர மன வ டதரலய க மதரரககத த ரமப வநத தப த அவன எத ரப ர த பல


ம றதலகள அஙதக தநரநத ரநதன. ச ல ம றதலகள அவன அநம ன ததரவ த ன
எனற லம, பல ம றதலகள அவன அநம ன கக தரவ எனபதத ட மடடம அலல மல,
அவனகக அத ரசச ய$ பபரவய கவம இரநதன. த டயம மரசயம க இர$தத உ/மபம,
கE வ ழநத கணகளம க அவன தமலக தக பர வ சலல வநத ந னற தப த,
சத நதவரகளககம க/ அவரன மதலல அர/ய $ம ப யவ லரல. நண/ க லததககப
ப ன மதரர மணரண ம த ககம சநதத ஷம உளத$ இரநத லம அவன மனதத ல இனம
ப ய த கலககஙகள ஊ/ டன. சநஞச எதறக கதவ ஊரமத தயரதத ல உளத$தய
பலமப யத. தமலச ச தத ரர வத ய ல வ/கக தந கக த த ரமப த சதர மரனய ல தப யச
ச ற த சத ரலவ ந/நதததம அவனககத 'த க' சகனறத. வ சகச ரல இரநத ம டதய
இலரல; ஒர பத ய சப ய ம டக கடட/ம, அநத இ/தத ல ஒர பல சரகக ம$ ரகக கர/
வநத ரநதத. ம டய ல ஏதத ஒர ஃபவண/ இரமப ச ம னகள, பமப சசட வ றகம
கமசபன ய ன தப ரட சத நதத. சநத ல நரEநத, மதரதத ன வடடககப தப யப
ப ரககல ம , ம$ ரகக கர/ய தலதய வ ச ககல ம எனற அவன க லகள தயஙக ந னறத.
க லட கர/யம, வ சக ச ரலயம அஙதக இலல தரத அவன ஏம றறததத டம
அத ரசச தய டம எத ர சக ண/ ன. ஓ ர கணஙகள ஒனறதம ப ய மல அவன மனம
கEமப யத. தரல சறற யத. ய ரர வ ச பபசதனறம வ $ஙகவ லரல. மனதரதச
சம $ ததக சக ணட ம$ ரகக கர/ய ல வ ச தத தப த, ரதத னதவல பததர க லம க
வ ட/ சசயத யம க லட கர/ சதறக வண மல வத கக ம ற ப தப ய ரபபதம சத நதத.
வ சகச ரலரயப பறற அவரகளகக ஒர வ வரமம சத யவ லரல. ச ரறய லரநத
வ டதரலய க வநத ரநத ர L ர மனகக மறபடயம ச ரறகதக தப யவ ட/த தப லரநதத.
பததரகக க அவன கணக$ ல நர சநக ழநதத. மதரதரதப பறற ம$ ரகக கர/ய ல
வ ச பபத உச தம லரல எனற எணண யபட பககதத ஒணண ம நமபரச சநத ல
நரEநதவன, அவளர/ய அநத வடர/யம த ரகபதப ட ப ரதத ன. க ரணம, அநத வடம
இடததப பத த கக கட/பபடடக சக ணடரநதத. தவரல சசயத சக ணடரநத ஆடகளகக
மதரதரதப பறற த சத யதம , சத ய தத எனற தயஙக ந னற ன அவன. அவத$ தவற
இ/தத லரநத சக ணட வடர/ இடததக கடடக ற $ , அலலத தவற ய ர வத வ ரலகக
வ ஙக க கடடக ற ரக$ எனபரதயம அவன ல ப நத சக ள$ மடயவ லரல. எலல ம
கEபபம கவம, தனரனத சத /ரநத ஏம றறம அர/யச சசயயவதம ந/பபத தப லவம
தத னற ன. அந ரத தப ல த ரமப வநத ச தத ரர வத ய ல ந னற மன டச தக வ ல
www.kumarikrishna.blogspot.com

தக பரஙகர$ப ப ரதத ன அவன. த டசரனற அநதக தக பரஙகத$ இலல த மதரரரயக


க ணபத தப ல அவன கணகள ப ரரமயர/நதன. கணகளகக மன எதவதம சத ய மல
இரணடவ ட/த தப லரநதத. மறபடயம ம$ ரகக கர/கக ர /ம சசனற பததரர/ய
க லட கர/ரயத சதறக ஆவண மலவத ய ல எநத இ/தத றக ம றற ய ரகக ற ரகள
எனபரத அற நத சக ள$ மயனற ன ர L ர மன. ம$ ரகக கர/ய ல இரநதவரகளகக
அநத வ வரம ஒனறம சத யவ லரல.

உ/தன சசமப யன க ணறறச சநதககப தப ய பததர கடய ரநத வடடல ததடன ன. பததர
கடமபமம இபதப த அஙதக இலரல எனற சத நதத. பததர க லம னததம அநதக
கடமபதத னர சதறக ம ச வத ப பககம மறவர ச வடகக அரதக எஙதக கடதப ய
வ ட/த கத சத வ தத ரகள. கர/ரய இ/ம ம றற யத தப ல வடர/யம
ம றற ய ரநத ரகள. ஒனறம ப ய மல ர L ர மனககத தரல சறற யத. தநதர
ஆச ரமததகதக தப யவ ட/ ல எனனசவனற தத னற யத. இ/ஙகர$யம க ண மல,
சத நத மன தரகள எனன ஆன ரகள எனறம ப ய மல மதரரய ன வத க$ ல அந ரத
தப ல சறற அரலவரத வ / ஆச ரமததகதக தப யவ /ல ம எனற தத னற ன லம, எதறகம
சதறக வண மல வத ய ல ஒர த/ரவ சறற ப ப ரதத வ /வம ஆவல ய ரநதத. சச நத
ஊ தலதய ஒனறம ப ய மல கணகர$க கடட வ ட/த தப ல அந ரதய க அரலவத
மனததகக தவதரனய$ தத லம, சதறக ஆவண மல வத கக மடடம ஒர நர/ தப யப
ப ரதத வ டவசதனற பறபபட/ ன அவன. ஆச ரமததககப தப யவ ட/ ல மறபடயம
இரபத ரமலகக தமல த ரமபவம உ/தன எடததக கடட மதரரகக வர மடய த.
அதன ல ரகதய ட க லட கர/ரயத ததடப ப ரதத வ டவசதனற மடவகக வநத ரநத ன
அவன. சதறக வண மல வத ய ல எலல க லட கர/களம ஒர சநத ல இரநதன. எலல த
தஙகம, சவள$ , நரகக கர/களம சதறக வண மல வத ய தலதய இரநதத ல க லட
சத E லல ஓர$வ ந ரறய சமப த கக அநத இ/தம ஏறறத ய ரககம எனற பததரர/ய
க லததககப ப ன அவரர/ய மகன ந ரனதத இ/ம ம ற ய ரகக தவணடம எனற
தத னற யத.

சதறக வண மல வத ய ல ந ரனததரத வ /ச சலபம கதவ பதத ன மகன கர/


ரவதத ரநத இ/தரதக கணட ப டததவ / மடநதத. ரதத னதவல பததர க லதத ல
இரநதரதவ /க கர/ இபதப த சப த க ய ரநதத. ந ரறய ஆடகளம தவரல ப ரததனர.
பதத ன மகன ர ரமய வகக, இர$ததத த டயம மரசயம க வநத ந னற ர L ர மரன
மதலல அர/ய $தம ப யவ லரல.

"அபப க லம ஆய டசச ர ரமய ! இன தம அபபட ஒர நலல மனஷரன ந ன எநதக


க லதத தல ப ககப தப தறதன ?" எனற ர L ர மன ஆரமப தத ப னபம இவரன அவனகக
இனம ப யவ லரல.

"எனரனத சத யலய ர ரமய ! ந பபதத ரணட ஆகஸடதல அரஸ/ க சLய லககப


தப னவன இபபத த ன வதரன. வ சகச ரல எனன ஆசச? அபப இனனம சக ஞசம க லம
படதத படகரகய கதவ உய தர / இரபப ரன ப ரததததன! அவரகக எனன ஆசச?" எனற
அவன இனனம சத$ வ க அர/ய $ம ப யமபட சச னன ப ன ர ரமய வககப ப நதத.

ஆர$ இனம ப நததம, "அ/த/! நமம ர L ர மன ச ர ! அர/ய $தம ப யரலதய


ச ர! எபபட இரநதவர எபபட ஆய டடஙக?" எனற மகம மலரநத ன ர ரமய .
www.kumarikrishna.blogspot.com

"சLய லககப தப றதகக மனதன நஙக அபப ரவ வநத ப ரதத டடப தப னஙகத$;
அபபதவ ரவதத யர ஒர வ ரம க/த த ஙகறத கஷ/மன ர. ஆன நஙக வநத டடப தப ன
மண வத ந த$ அபப தப ய ட/ ர. நஙக சLய லககப தப ய டடஙகஙக ற வ ஷயதம
எனககப ப னன டதத ன சத யம ச ர! ஆச ரமததககத த ககல சச லல அனபப சதசன.
ப ரகதஸவரன ச ர, மதத ர$பபன ஐய , கரச ம எலல ரம உ/தன வநத ஙக. அவஙக
த ன நஙக சLய லககப தப ய ட/ சஙகத ரயதய சச னன ஙக. மதரம க/ வநத நத சச.
ப வம! அநதப சப ணண அபப தப னரதத த ஙக கக மடய தம கதற க கதற அழத சச."

"அதச ர ரமய , ந ன தகட/தகக ந இனனம பத தல சச லலலதய? வ சகச ரல


எனன ஆசச? மதரததத / வடர/ ய ர இடசசப பத த கக கடற ஙக...? மதரம எஙதக
இரகக இபப?"

"நஙக தப னபபறம எனசனனனதம ந/நத தப சச ச ர! உள$ர வ ஙக சச லதறன."

ர L ர மன ன இதயம தவகம க அடததக சக ண/த. அவன ர ரமய தவ / கர/ககள


சசனற ன. பட/ரற, தவரல சசயயம ஆடகள எலல ரரயம க/நத ப னபறம ஒழகரறப
சபடட, பரLப ப/ஙகள எலல ம ரவதத ரநத அரறகக ர L ர மரன அரEததக சக ணட
தப ன ன ர ரமய . அநத அரறய ல தரர தமல ப ய வ தத ரநதத. ஒழகரறப சபடட,
கணககப ப ளர$ தமரL, தர ச, தஙகம உரறததப ப ரககம கல எலல ம ரவதத ரநத
இ/ஙகள தப கப ப ய ல இரணட தபர த ர $ம க உடக ரநத தபச இ/ம இரநதத அஙதக.

"சர மபக கர$பப கத சத யறஙக ச ர? ரபயரன க பப பலக ரம வ ஙக ய றச


சச லதறன. மதலதல ச பப டடடஙக. அபபறம தபசதவ ம," - எனற ர ரமய வ /ம
ர L ர மன எவவ$தவ மறததச சச லலயம தகடகவ லரல. இடல, வர/, சககமலலக
க பப எலல ம வநதத. ர L ர மன ல அபதப த ரநத மனந ரலய ல அவறரற ரச ததச
ச பப / மடயவ லரலய ன லம, ர ரமய வ ன ப யதரதக சகடகக மனம லல மல ஏதத
ச பப டத/ ம எனற தபர பணண வ டடக ரக கழவ ன ன. எனசனனன ந/நத ரகக றத
எனபரத அற நத சக ள$ அவன மனம தவ ததக சக ணடரநதத ல, இடல க பப ய ல சரவ
க ண மடயவ லரல. ச ற த தநரம த ன சச லல தவணடயவறரற எபபடத சத /ஙக எபபடச
சச லலவசதனற சத ய மல ர ரமய தயஙக ன ன. ப னப ர L ர மன தகளவ தமல
தகளவ தப டடத தர$ககதவ தனன ல சச லல மடநதபட எலல வறரறயம சச லலத
சத /ஙக ன ன ர ரமய .

"நஙகளம சLய லககப தப ய டடஙக. அபப த /ம க ந/ம டகக டடரநத லம


இபபடசயலல ம ஆக ய ரகக த. சக ஞச ந ளதல அவரம கணரண மடட/தன தல
எனசனனனதவ ந/நத தப சச. இபப சநரனககறதகதக சஙக/ம ய ரகக. அபப
இரநத ரநத இபப ட எலல ம ந/நத ரகக த. அவரம தப ய ட/ ர, நஙகளம இஙதக
இலதல. ப ரகதஸவரன ச ர, மதத ர$பபன ஐய , கரச ம ச/ய லர எலல ரம
ஆச ரமததத / ஆச ரமம த தஙக ட/ ஙக. நஙக சLய லககப தப ய ட/தன தல மதரம மனச
சந நத தப யக கசதச ககப தப றரத ஒவசவ ணண வ டடடசச. கசதச ககப தப கவம,
ப /வம அதம மனச தல உறச கதம இலதல. பணம தவணதமஙக றதகக கப தப ன
இரணச/ ர கசதச யம ந ரககதல. மனச ந ரறய தவதரன இரநத அநத தவதரனதய /
எபபட நலல ப ப / மடயம? கசதச ககப தப கறத படபபடய ந னனத. அத தப த தனன
www.kumarikrishna.blogspot.com

அநதக க Eவ மஙகமம வம அவ ம மனம அபப தப ன ஆறம சததககளத$ அடததடததச


சச லல வசச பபல ஒவசவ ரததர ப தப யச தசரநத ஙக. தன ரம அரதக சக ஞசம
சக ஞசம உரகக டசச. எஙக வடத/ / வநத இரககச சச லல ந ன சகஞச தனன. அத
தகடகதல. ஆச ரமதத தலதய வநத தஙகச சச லலப ப ரகதஸவரன ச ர எவவ$தவ சகஞச ப
ப ரதத ர. அரதயம அத தகடகதல. தன ய அதத ன சப ய வடடதல ஒணண நமபரச
சநத தல க /நத த ன கதவ அஙதக அத வ டன தவதரனரய எஙக$ தல த ஙக மடயதல."

"கசதச வரம னம இலல ததன தல, வடட தமதல வ ஙக ய ரநத க/னகக வடடயம
சக டககபப/தல, வ சகச ரலககம சரணட மண ம சம வ /ரக ந னன தப சச.
வடடகக ரன ஏறசகனதவ சர மபக தக பம ய ரநத ன. அவனககக சக ஞசம Lஸடஸ
ப ரடட அநத பம உணட. வ /ரகயம ந னற தப கதவ, வ சக ச ரலரயக க ல
பணண டட தவற தவரல ப ரஙகனன வநத கதத ன ன. மதரம ஒணணம ப ய தம
அழதத. ந ன தப ய ஆச ரமததல சச னதனன. ஆச ரமதம சர மபப பணக கஷ/தத தல
இரநத சமயம அத. ப ரகதஸவரன ச ரம மதத ர$பபன ஐய வம எபபடதய பரEய
வ /ரக ப கக ரயக சக டததக கணககத தரதத வ சகச ரலரயக க ல பணண ப
சப ஸதகஙகர$யம, பண/ம ப டக$$யம ஆச ரமததகக எடததகக டடப தப ன ஙக.
தப றதப த மதரதரதயம ஆச ரமததகக வநத/ச சச லல எவவ$தவ சகஞச ன ஙக, அத
தகககதல. வ சக ச ரல வ ஷயம ப தபச னத தல எனககம வடடகக ரனககம ஏறபட/
மனஸத பதத ன தல க லட கர/ரயயம அஙதகய ரநத க ல பணண டட ந ன இஙதக
வநத டத/ன. இஙதக வநதபபறம ஒர ந ள மதரததகக உ/மப சசfக யம லதலனன
ஒணண ம நமபரச சநத தலரநத ஆள வநத சச. தப யப ப ரதததன. அத படதத படகரகய ,
இர$சசப தப ய உ/மபககச சகம லல தம இரநத சச. உ/தன ந ன ஆச ரமததககத
த ககல சச லல அனபப சதசன. ஆச ரமதத தலரநத எலல ரம வநத ஙக. அஙதகதய
வநத/ச சச லல மதரதரத மறபடயம எவவ$தவ சகஞச ன ஙக. அபபவம அத தகடகதல.
ரவதத யரர வரவரEசச இஙதகதய ப ரதத ஙக. 'ட.ப . அட/ க'ன சத ஞசத.
ப ரகதஸவரன பதகதக டர/ககத தநத அடசச அவர மரனவ ரய வரவரEதத ர. அநதமம
வநத மதரதரதக க/தவய ரநத சபதத த ய ம த க கவன சச கக ட/ ஙக. இதககளத$
க/னக ரன மதரதத ன வடடகக Lபத 'வ ரணட' சக ணட வநத ட/ ன. வடர/ மடடக
க/ரனக சக டதத /ணமன ப ரகதஸவரன ச ர ஆனமடடம எனசனனனதம பணண ப
ப தத ர, மடயதல. வட Lபத ய க க க/னக ரன ட/ப தப ய டசச. மதரம சஙகத வ ந யகர
சநத தல ஒர வ /ரக வடடககக கடசபயர தவணடயத சச. அநதச சமயதத தல ந கமஙகலம
Lமநத ண ககத தகவல எபப டதய எடட, அவஙக வநத ப ரதத ஙக. மதரதரத சர மபக
தக வ சசகக டட, உ/தன ந கமஙகலததகக வரணமன ஙக. அதகக மதரம சமமத ககதல.
ஒதர ப டவ தம க இஙக தய இரநத டசச. ந கமஙகலததககப தப ன உஙகளககப
ப டககதம ப டகக தத னனத ன அத பயபபடடதனன ப ரகதஸவரன வடட அமம
எஙக ட/ இரதப பதத ப ப னன ட சச னன ஙக. ந லஞச ம சம மதரததககத சத ய தம
Lமநத ண தய வடட வ /ரக, ரவதத யச சசலவ, எலல ததககம பணம சக டதத ஙக.
பஞசவரணக க $ ய இரநத மதரம இநத ந லஞச ம சதத தல எலமபம தத லம ஆய டசச.
கபம கடட ஒதர தக ரEய த தபப த தபப க கணணஙக கE வ ழநத ப ரககறதகக சக கக ம
ஆய டசச. ப ரகதஸவரன ச ர பதகதக டர/ககப தப ய ய தர சத ஞச / க/ரர
இதகக கதவ கடடய நத ர. அவர வநத ப ரதத டட, "கயதர கம சர மபக கடரமய ப
ப டசச ரகக! சர மப L கக ரரதய கவன ககணம. மனச உறச கம இரககமபட
சசயயணம. ப ல, தகக $ , மடர/ எலல ம சநரறயக சக டககணம. மனச சர மபக
சகடடரகக, ஆதரவ ன சழந ரலயம நலல க றறம தவணம"ன ஏதத மரநதம எழத க
www.kumarikrishna.blogspot.com

சக டதத டடப தப ன ர. அரதப பதத உஙகளககக க/ அமர வத சLய லகக சரணட


மண கடத ச எழத ன ஙக. பத ல இலதல. அநதக கடத ச உஙகளககக க ர/சச த
இலலய னனம சத யதல. இவவ$வம ஆனபபறம Lமநத ண அமம சர மப
தவதரனபபடட, "இநத மதரம! ஆய ரம ரநத லம ந எஙக வடடப சப ணண! உனரன
ந ன ச கவ /ம டத/ன, ந சமமத சச லம, சமமத கக வ ட/ லம ந கமஙகலததகக
வநத கணம. உன உ/மப ததற தவதற வE தய இலதல..." எனற வறபறதத
ந கமஙகலததககக கடடகக டடப தப ய ட/ ஙக. அபபட அவஙக கபப டடகக டடப
தப னபபறம த ன ப ரகதஸவரன வடட அமம பதகதக டர/ககத த ரமப ப தப ன ஙக.
அதவரர அநதமம த ன க/ இரநத மதரதரத ர பபகல கக கவன சச கக ட/ ஙக.
ந கமஙகலததககப தப னபபறம மதரததகக உ/மப ததற ய ரககனன தப ன வ ரம
ப ரகதஸவரன ச ர தப யப ப ரததவ டட வநத சச னன ர! நஙக உ/தன
ந கமஙகலததககப தப கணம. தப றபபதவ ஆச ரமதத தல இறஙக மடஞச ப ரகதஸவரன
ச ரரயம க/தவ கடடகக டடப தப ஙக. உஙகர$ப ப ரதத தல மதரததககப பரEய
உறச கம வநதடம. அத உரக ன உரககததகக எலல தம நஙக த ன க ரணம ச ர!
எனனதம இபபட எலல ம ந/நத ரகக தவண/ ம. ந/நத ரசச. க/வளம
நலலவஙகர$தத ன இபப ட எலல ம தச த கக ற ர. மக லடசம ம த இரநத சப ணண
எலமபந தத லம ஆய டசச, நஙக த ன ப ரததப சப ரEகக ரவககணம" - எனற ன
ர ரமய . இபப டச சச லலம தப த அவனககக கண கலஙக வ ட/த.

ஆதம வ ன ர கஙகள

13

பதத ன மகன ர ரமய வ /ம வ ர/சபறறக சக ணட ர L ர மன ஆச ரமததககப


தப யச தசரநத தப த ச யஙக லம க வ ட/த. ச ல வ$ரசச களம ம றதலகளம
க லபதப கக ல தநரநத ரநதன. ஆச ரமம இரநத ம நதத பபகக அரக லரநத க ர மதத ன
ஒர பறம கச சசனற சமய ன தர டலரநத ஆச ரமததககள சசலல இரணட பரல ங
தரததகக மனப ஒறரறயடப ப ரதத ன உணட. இபதப த அநத இரணட பரல ங
தரததககம சசமமண ச ரல தப /பபடடரநதரத ர L ர மன கவன தத ன.

ப ரகதஸவரனம நணபரகளம அவரனப ப ரதத தப த அவன ரநத தக லம அவரகர$


அத ரசச யர/யச சசயதத.

"எனன ர L இத? ஏன இபபட எலமபந தத லம ஆய டத/? சLய லதல உ/மப


சசfக யம லல ம இரநத ய ?"

"உ/மப, மனச எலல ம த ன ச ய லதல. ஒரதத ட/ இரநதம கடத ச இலதல. ந னம


ஒரததரககம கடத ச தப / மடயதல. ப ரககவம மடயதல. அதன தலதய தவ சசப
தப தனன..."

"ந ன உனகக சரணட மண கடத ச தப டத/தன, ர L . பததர க லம னத பறற ,


மதரததத / அசசfகக யம பறற , ஆச ரம ந ரலரம பறற எலல ம எழத ய ரநதததன?..."

"சLய லதல 'சசனச ர' சர மபக கடரம. ஸக டன ஒர க ர தகன அமர வத ய தல சLய ல


www.kumarikrishna.blogspot.com

அத க ய இரநத ன. ய ரககம கடதம வரவம வ /ரல. ய ரம கடதம தப /வம வ /ரல.


எஙகளகக உலகதம சத ய தபட பணண பப ட/ ன. ந ட க/தத ஏதத தவதல சக ணட
தப ய வசச ம த இரநதத."

"சச லல மடய த கஷ/ம இரநத ரககம. சரண/ரர வரஷததகக தமதல நரக தவதரன
அநபவ சச ரபதப. இஙதக எஙகளகசகலல ம சத உனரனப பறற தத ன சநரனபப. ந ஙக
மனசன தல த ன உனரன சநரனசசக கவரலபபடத/ ம. மதரதம மனச, உ/மப
எலல தம உரக த தவ சசத தவ சச ம ஞசத. இபப ட ஒர ப யம வசசத தவ கக ற மன த
Lனமதரத உலகதத தல ப ரககதவ மடய த. ம நதத பரப ஆச ரமததகக எழத க
சக டததபபவம ச சச கக டத/ சக டததத. ந தன பபட/வர சதத ய கக ரகதத தல
சLய லககப தப ய ரநதபப வடர/ அ/ம னம வசச ஆச ரமச சசலவககப பணம
சக டததபபவம ச சசகக டத/ சக டததத. கர/ச ய , வட Lபத கக வநதபபவம ச பப
ம ற த மகததத /த ன வ /ரக வடடககப தப சச. மஙகமம க க Eவ யம, ம மனம தப யத
தககம த ஙக ம தன ய இரநததம ந சLய லககப தப ய ட/தம ச தசரநதத அரத உரகக
ஒடஙகப பணண ட/த. மனரச உரககற ப யதரதப ப ரதத ரகதகன. உ/மரப உரககற
ப யதரதப ப ரதத ரகதகன. இநதப ப யதம மனச, உ/மப, எலமப அததரனரயயம
உரகக ய ரகக. தஙக வ கக ரகம இரநதவ எபபடதய இர$சச உரக ப தப ய சச. ந
ப ரதத அபபடதய அழதடவ. அநத Lமநத ண வநத ப டவ தம கக கபப டடக சக ணட
தப ய ரகக ட/ மதரம ப ரEககறதத ச ரமம. 'தயஙக ம எஙகக/ வ மம ! ந என
வய றற தல சப றகக ட/ லம நயம என சப ண த ன. எபப எபபதவ உஙகமம வககம
எனககம அபப உய தர / இரநதபப மனஸத பம இரநத ரககல ம; ந தன அநத
மனஸத பதரத எலல ம மறநத சச. நயம மறநத/ணம. என ப ளர$ - தர ததசததககப
படககப தப ய ரகக ன. சபண கலய ணம க ப பரஷன வடத/ / சமடற ஸ தப ய சச. ந
இஙதக மதரரய தல தன ய க க /நத உரகற ம த ந ன அஙதக ந கமஙகலதத தல க/ல
தப ல அரணமரனய தல க /நத தவ கக தறன. ந அஙதக வநத என மனசம க$ ரம; உன
உ/மபம ததறம'ன வநத கடடணட தப ய ட/ அநதமம . ந சLய லதலரநத வநத
உனரனப ப ரககணமன இஙதக தவ சசடடரநதத அத. அதகக ந கமஙகலம தப க மனதச
இலதல. ந னம எஙக வடடகக யம கணடசசச சச னதன ம. அபபறம த ன
Lமநத ண தய / பறபபடடப தப சச. ந சLய லதலரநத வநததம உனரனக கடடணட
ந கமஙகலததகக வதரனன ரகதகன" - எனற ர ப ரகதஸவரன. அவரகக எனன பத ல
கறவசதனற சத ய மல ப ரரம ப டதத ந னற ர L ர மனககச சயந ரனவ வரச ச ல
வ ந டகள ஆய ன.

"கயதர கமன சச லறஙகத$; அரதக தகடடத த ன சர மபக கவரலய ய ரகக..."

"அத ன சச னதனதன ர L , உ/மரப உரககற ப யதரதப ப ரதத ரகதகன, மனரச


உரககற ப யதரதப ப ரதத ரகதகன. எலமரபதய உரககற ப யதரத இபபதத ன
ப ரககதறன ந ன... அநத Lமநத ண , ப வம, சமம சச லலபப/ த. தம சச நதப
சபணரணக கவன சசககற ம த ப ப ரததககற . ந வநத சக ஞச ந ள அஙதகதய க/த
தஙக ய ரநதனன , மதரததகக உ/மப ததற டம..."
"Lமநத ர க லம னபபறம அநதக கடமபதரதப பதத ந ன, மதரம எலல ரதம தபப
ந ரனசச ரநதத ம. மதரதத ன அமம க லம னபப Lமநத ண யம, மததவஙகளம
மதரதரதப ப ரததத தககம தகடக வநத ரநத ஙகனன தகட/பப ஓர$வ அவஙக மனச க/
ம ற ய ரககனன சத ஞசத. இபப மதரதரத அஙதக அரEசசணட தப ய வசசக கணணங
www.kumarikrishna.blogspot.com

கரததம க கவன சசகக ற ஙகனன நஙக சச லறரதக தகடட, மனசககச


சநதத ஷம ய ரகக..."

"உணரமதய அதத ன ர L ! மனஷ $ தல ந ரநதரம க சகட/வஙக ய ரதம க ர/ய த.


க லததச வரததம னஙக$ தல எலல ரம ம ற மடயமக றரதத த ன இநத Lமநத ண
வ ஷயதத தலயம ப ரகக தற ம."

ந கமஙகலததககப பறபபடம மனன ல ஆச ரம ந ரலகர$ப பறற யம அவரகள ச ல மண


தநரம தபச க சக ணடரநத ரகள. மதத ர$பபன ஆச ரமப பள$ க க/தத ல ஆச யர ன
ச ற க லதத ல ஆச ரமததகக அரக லள$ க ர மதத தலதய ஒர வட ப ரததக கடமபததத ட
அஙதக கட வநத வ ட/த கத சத நதத. அநத ச ல வர/ஙக$ ல ஆச ரமததகக ஏறபட/
சப ர$ த ரத தடடபப டகர$யம, தர/கர$யம, கஷ/ஙகர$யம நணபரகள அவனககக
கற ன ரகள. சப யக$ம த லக - அநமநதனபடடக க ர மதரதச தசரநத க ரஷணச ம
ஐயஙக ர எனற ததசபகதரம, த ணடககல அபதல சதத ர ச யபரவச தசரநதவரகளம அநதக
கஷ/ க லதத ல ம தம தவற மல சதத ய தசவ ச ரமச சசலவகக க ஐமபத ஐமபத ரப ய
மண ய ர/ர பணண க சக ணடரநத ரகள எனற சசயத ரயக கணக$ ல நர சநக Eத
சத வ தத ர ப ரகதஸவரன. ச ல சமயஙக$ ல த ம ய தத ரர சசயத சக ணடரநத ஊரக$ ல
வசல சசயத சத ரகரயச சவ ம வ ல டசண னநதர எனபவர ஆச ரமததகக அவவபதப த
அனபப உதவ யத கவம சத நதத. அவறரற எலல ம தகட/ தப த ப ரகதஸவரனம
நணபரகளம ஆச ரமதரத எவவ$வ ச ரமபபடட ந/தத க சக ணட வநத ரகக ற ரகள எனற
சத நதத.

"வ.தவ.ச. ஐய ன ஆச ரமதத ல இரநத ஆதம பலமம, த Z ன ச நத


ந தகதனதத லரபபத தப னற கல ச ர பலமம, மக தம வ ன சபரமத ய ல இரநத பன தத
தனரமயம சப ரநத யத க இத வ$ர தவணடசமனற ஆரசபபடட இததரன ந ள
கடடகக ததவ டத/ன ர L ! தப ன ம தம வ/கதக இரநத ஒர கLர தத ததசபகதர இஙதக
இநத ஆச ரமதரதப ப ரகக வநத ரநத ர. அவர எனன சச னன ர சத யம ?
'எலல வ ததத லம இதவம சபரமத ஆச ரமதரதப தப னற சழந ரலய தலதய
அரமநத ரகக றத. அதத தப ல அரமத , அதத தப ல நத ககரர, அதத தப ல இயறரகச
சழந ரல, எலல ம வ யதத ரகக றத' எனற பகழநத ர அவர. ந $ர/வ ல இரத இபபடதய
ஒர சததச ப பலகரலக கEகம க ஆகக வ / தவணடம" எனற உறச கம கக கற ன ர
ப ரகதஸவரன. த னநதத றம ஆச ரமதத ல இபதப த நற சரகக ககள நறகபபடக னறன
எனபரத அற நத ர L ர மன மக ழநத ன.

பரபரபப ன த ரபபரஙகனறம ம ந டர/ப பறற யம அவரகள தபச ன ரகள.


சதத ய கக ரகம எனற மக தந னப மன தரக$ ன தப டட சப ற ரமக$ ல அE நத வ /க
க/ த எனற எபதப தம தப ல கவரல சத வ தத ர ப ரகதஸவரன. "த ரசசசஙதக ட
ந கழசச ய ல த ன இவவ$வம வநதத. த ரசசசஙதக ட ததரதல - எனற ஒனற
வநத ரகக வ ட/ ல இவவ$வ ந/நத ரகக த" எனற மதத ர$பபன அப பப ர யபபட/ ர.
இநதக கரதத தவறப டகள படபபடய க வ$ரநத, மக தம ஏறபடதத ய சததச வ ரததரதப
ப த ககக க/ தத எனற த ன மணடம மணடம அவரகள எலல ரதம கவரலபபட/ ரகள.

அனற இரதவ ஓர இரடர/ ம டட வணட அமரதத க சக ணட ப ரகதஸவரனம,


ர L ர மனம ந கமஙகலததககப பறபபட/ ரகள. அவரகள ஆச ரமதத லரநத
www.kumarikrishna.blogspot.com

பறபபடமதப தத மரE ப டததக சக ண/த. ப ரத நலல க டடப ப ரத. தப கப தப க


மரEயம கடரமய க யத. வE சநடக அஙகஙதக க டட ஓர/கள கறகக ட/ன. ஓர/க$ ல
நரபசபரககத தண க றவரர ப ரய ணம தர/பபட/த. ஆச ரமததககம ந கமஙகலததககம
இரபத ரமலகக தமலரகக த எனற லம கடரமய ன மரE க ரணம க அஙகஙதக ந னற
பயணம சசயத மறந ள க ரலய லத ன அவரகள ந கமஙகலததககப தப யச தசர மடநதத.
ந கமஙகலம ஊரககள இரநத Lமன அரணமரனகக அவரகள மதலல சசனற ரகள.
ஆன ல, அவரகள தப ன தப த Lமநத ண தய , மதரதம அரணமரனய ல இலரல.
கயதர கததகக ம றற ன நலல க றறகக க / க/ர இ/ம ம றச சச லலய ரநதரத
மனன டட ஆற ரமலகளகக அபப ல ந கமஙகலததகக தமறதக மரலயடவ ரதத ல இரநத
Lமனககச சச நதம ன தக ர/ வ சஸதலதத ல அவரகள தப ய தஙக ய ரபபத க தகவல
கறபபட/த. உ/தன ர L ர மனம, ப ரகதஸவரனம, த ஙகள வநத இரடர/ ம டட
வணடய தலதய மரலயடவ ரததகக வ ரரநதனர. எவவ$தவ மயனறம தமடம பள$மம க
இரநத மரEக லதத வணடத த/தத ல தவகம க வணடரய ஓட/ மடயவ லரல.

Lமன தக ர/ வ சஸதலததகக அவரகள தப யச தசரம தப த க ரல பதத மண கக


தமல க வ ட/த. Lமநத ண அவரகர$ ம கவம ப யம க வரதவறற ள. அனற
சவள$ கக Eரமய தல ல அவரகள தப யச தசரநத தப த மதரம பரLயரறய ல இரநத ள.
அநத உ/ல ந ரலய லம அவளககப பரL பனஸக ரஙக$ ல இரநத பறரறயம,
நமப கரகரயயம வ யநத ரகள அவரகள. Lமநத ண யம, ப ரகதஸவரனம ம $ ரக
வ சலதலதய தபச யபட ந னற வ ட/ ரகள. ர L ர மன மடடம ஆவரல அ/கக மடய மல
பரL அரற வ சலகதக தப யவ ட/ ன. க ரலய ல இனனம நர /வ லரலய தல ல
பரLயரற உளத$ தப க மல சவ$ ய தலதய கதவரதக ந னறவ ட/ ன அவன. உளத$
இரநத மதரம வரண வ ச ததபட பரச சசயத சக ணடரநத ள. அஙதக அமரநத ரநத
உரவம த ன மதரம எனபரத அவன ல நமபதவ மடயவ லரல. அவன கணகள ஈரம ய ன;
வ E க$ ல நர சபரக யத. அபதப தம அவள அதத 'சதலயதலத ர ம 'ரவதத ன வ ச ததக
சக ணடரநத ள. வரண வ ச பபரத ந றதத வ டட அவள கசச கசச ய க இர$தத ரநத
தன ரகக$ ல தர L பபககர$ அள$ அரசச தத தப த அவறற ல எரவ தர L ப பககள,
எரவ ரககள எனற கணடப டகக அவன கணக$ ல மடயவ லரல. ரககள
இர$தத ரநத லம தர L பபககர$ அவள அள$ ய தப த உள$ஙரககளககம
தர L பபககளககம வ தத ய சம கணடப டகக மடய மலரநதத. அவள கணகள இனனம
அவன பககம கத த ரமபவ லரல. ஒரகக$ தத உடக ரநத ரநதத லம, கணகள
த ய ன பபரதபதப ல மடய ரநதத லம அவன வநத ந னறரத அவள இனனம
கவன ககவ லரல தப லரநதத.

ஒர தவர$ அவரனப ப ரபபதறகத தவ ததத அவள சதயவஙகர$ அபபடப பL ததக


சக ணடரகக ற த$ எனனதவ ? அவள இர$தத உரக க கசச தப ல ஆக ய ரநத தச கக
தக லதரதக கணட மறக த த ரகதத ந னற ன ர L ர மன. பரLயரறகக சவ$ தய சவ ல
மதரதத ன த ய தனப கக யம, ந கமஙகலம Lமநத ர ப/ஙகள, அவளர/ய மதரர வடடல
ம ட/பபடடரநத பரEய ப/ஙகள எலல ம ம ட/பபடடரநதன. படகரகயரதக ஒர ந$
சபஞச தல அவள வEககம க நறகம சரகக ரவககபபடடரநதத. படகரகய ன கழ
தபஸன, பரEய சடட ஒனற எலல ம இரநதன. அவள வச ககம /ம ஒர தவ ர தந ய $ ய ன
அரறய க ம ற ய ரநதத.

பரL மடநத அவள த ரமப ய தப த கதவரதக ந னற அவன கணகளம, கரவட/ம


www.kumarikrishna.blogspot.com

தப டடக கE நத ரநத அவள கணகளம சநத ததக சக ண/ன. மனதத ல கனதத ரநத
உணரசச க$ ல இரவரககதம ஒனறம தபச வரவ லரல. பவ தரம ன உணரசச கள/ன
மன தரகள எத சரத தர சநத ததக சக ளளமதப த தஙகள தசரவ அந வச யம எனற
கரத ன றதப ல வ ரதரதகள அவரகர$ வ டடப தப ய ரநதன தப லம. அவன கணக$ ல
நர சநக E ந றபரத அவள ப ரதத ள. அவள கணக$ லம ஈரம ப$ப$ததத.

க றற ல ஒடநத வ ழவத தப லரநத அவள ச ரம ஒர நல அரசவத தப ல அரசநத


அவனரதக வநதத. கதE கன நத அவன ப தஙகர$த சத டடக கணக$ ல ஒறற க
சக ண/ ள அவள. பரL சசயத அவள வலத ரக ஈரதத ல ஒதர ஒர தர L இதழ ஒடடக
சக ணடரநதத. அநத ஒறரற தர L இதரE அவன ப தஙக$ ல அவள உத ரதத ள. ச/ன
இரணட த$ க கணணரம ஒர தர L இதழம அவன ப தஙக$ ல அரசச ககபபட/ன.

தமதல ந ம ரநத அவள சநறற ய ல அவன கணணர உத ரநத சட/த. உணரவகள அவன
இதயதரதப ப ரசநதன.

"மதரம..." இதயதத ன ஆEதத லரநத ப றநத ஒதர ஒர வ ரதரத மடடம அவன


வ ய லரநத சவ$ பபட/த. அவள, இர$ததக கறததத த டயம மரசயம க அவன இரநத
ந ரல கணட கண கலஙக ன ள.

"சதயவதம!" எனற அவன மகதரத ந ம ரநத ப ரதத அவள வ $ தத கரல


க ணறறககள$ ரநத வரவத தப ல ஒடஙக த த$ரநத ரநதத. சத /ரநத அவள ந ரலநத
மரற மசச இழகக இழகக இரம ன ள. அவளர/ய உ/ல தள$ டயத. அவள தள$ ட
தள$ ட ந/நத தப யக தக ரEரயத தபபவதறக கப தபஸரன எடததக சக ள$க கன நத
தப த, அவன ஓடபதப ய தபஸரன எடததப ப டதத ன. கன நததன க ரணம க தமலம
இரமல கதத க சக ணட வநதத. மறபடயம தக ரEரயத தபப ன ள அவள. கர/ச ய க
அவள தபப ய தக ரEதய ட ஒர த$ ரததமம கலநத ச வபப கக கEமப ய ரநதத. அரதக
கணட ர L ர மன இதயம தடததத. தபஸரனக கதE ரவததவ டடக கடடலரதக இரநத
சபஞச ல உடக ரநத சக ணட அவர$ப படததக சக ளளம ற ரகய ல ரசரக சசயத ன
அவன. எவவ$தவ அ/கக யம மடய மல அவன கணக$ லரநத ம ரல ம ரலய கக
கணணர வடநதத. வ ழந $ தலதய இபபட அவன மனம வ டட அழதத இதறக மன ச ல
மரற தநரநத ரகக றத. தமத தள$ த வயரதயம சப ரட படதத மல மக தம உபபச
சதத ய கக ரகதத ன தப த இரநறற ந றபத ரமலகளகக ந/நதத தணடய தத ரர
தமறசக ணடரநத ர எனற சசயத ரய அற நத த னததனற அவன ச ற கEநரத தப ல
அழத ரநத ன! அதறகப ப ன சதத யமரதத , மக ததவ ததச ய, கஸத ப ய க நத
ஆக யவரக$ ன மரணதரதக தகளவ பபட/தப த அமர வத ச ச ரறய ல மரடடச சவரகர$
சவற ததப ப ரததபட கணணர ச நத ய ரநத ன. தவலர ச ரறய ல த ய ன மரணம
அற வ ககபபட/ தப த அழத ரநத ன.

இனதற அவன மனம சச லல மடய த தயரதத ல தடததத. கணக$ ல நரம, மனதத ல


ரததமம வடவத தப லரநதத. அவள கணகத$ அவரனதய ப ரததபட இரநதத. ச யநத ற
தப ல படகரகய தல அவன பககம க ஒரகக$ ததப படதத ரநத ள அவள. அவளர/ய
வ E க$ ல சநக ழம நரம, மகதத ன எலரலயறற ச நதமம அவரன உரகக ன. எவவ$வ
தநரம அபபடக கண கலஙக ய ரநதத சமனற அவனகதக சத ய த. இர$தத வலத
ரகரயத தகக அவரன அE மலரககமபட L ர/ க டடன ள அவள. அவன கணகர$த
www.kumarikrishna.blogspot.com

தர/ததக சக ண/ ன. ரக L ர/ய தலதய அவரனக 'க ரலய ல ஏத வத


ச பப ட/ ய றற இலரலய ?' எனறம வ ச தத ள அவள. த$ரநத சசததக சக ணடரநத
ந ரலய லம சவள$ம கப சபரகம அவள அனப அவரனப ப யதத தலதய சக லவத
தப லரநதத. ஆச ரமததகக ந லம எழத த தநதத, வடர/ அ/ம னம ரவததம நரககர$
வ றறம பணம உதவ யத, எலல வறரறயம ஒவசவ னற கச சச லலப பலமப ன ன அவன.
'அவள இபபடய க இநத ந ரலகக வநததறகத த தன க ரணம,' எனற அவன கறத
சத /ஙக யதப த, சசலலம ன கணடபப மகதத ல சத ய,

"நஙக வநத பககதத தல இரககஙகஙகற சநதத ஷதத தல எனககப தப ன மசசசலல ம


த ரமப வநத ணடரகக. அநத சமயதத தல நஙகள இபபட எலல ம தபச ன எபபட? தயவ
சசயத இபபடப தபச தஙதக ...?" எனற ஒவசவ ர வ ரதரதய க இரமரல அ/கக யபட
கற ன ள மதரம. அவளர/ய ஒவசவ ர சச றகளம சறறமன அவத$ அவன ப ததத ல
உத ரதத தர L இதரEப தப ல ம ரதவ க அவன சசவ க$ ல வநத பவ தழக$ ய
உத ரநதன. அவனர/ய உ/மப இர$தத ரபபரதப பறற வரததபபட/ ள அவள.

அபதப த ப ரகதஸவரனம Lமநத ண யம உளத$ வநத ரகள. ப ரகதஸவரன வநத


த ரசரய தந கக , எழநத ரகக மயனறபடதய ரககபப ன ள மதரம. ப ரகதஸவரன
'எழநத ரகக தவண/ ம' எனற அவளகக L ர/ க ணப ததக சக ணத/ அரதக வநத ர.

"ஆச ரமம எபபட ந/கக றத?" எனற தகடக ந ரனதத "ஆச ரமம..." எனற மதரம சத /ஙக ய
தப தத இரமலம தசரநத வநத அவர$ப தபசவ / மல சசயதத. அவர$ப
தபச மலரககமபட சச லலவ டட அவதர ஆச ரமதரதப பறற அவளககத த ரபத
ஏறபடமபட எலல ம சச னன ர. தகடட மகமலரநத ள அவள.

"சக ணட வநத தசரதத சச. சக ஞச ந ள இஙதக உனதன / இரககச சச லல உததரதவ


தப டடரகதகன இவனகக. நத ன ப ரEசச எழநத ரககணம அமம ! சகக ரதம நமம
ஆச ரமததகக வநத, 'ரகபத ர கவ, ரவஷணவ Lனதத ' எலல ம ப /ணம ந. ததசததககச
சதநத ரமம க ர/சச டம தப தலரகக. மதல சதநத ர கதம க உன கரல தல 'ஆடதவ தம
பளளப ப டதவ தம - ஆனநத சதநத ரம அர/நத வ டத/ ம' எனற அநதப ப ரத ய ர
ப டர/ ந ப ட ந ஙக தகடகணம. சதநத ரம வநதததம ர L ர மதன / வ ரதமம
மடஞச /றத. உஙக கலய ணதரதயம ந தன ஆச ரமதத ல வசச ந/தத சநதத ஷபப/ணம"
எனற ர L ர மரனக க ணப ததச ச ததக சக ணத/ அவ$ /ம கற ன ர ப ரகதஸவரன.
பத லகக அவள மகதத ல வEககம க மலரம ந ணம கலநத பனனரக ஒர கணம சமலலய
ஒ$ ககறற க மலரநத மரறநதத. பறகத$ சவ$ ய ல சத ய மல இரகச யம ய ச ககம
சபணகர$க கடமப ஸத க$ தலதய ததடதத ன கணடப டகக தவணடசமனற ரகரகய ல,
அவள ச ககம தப சதலல ம அத ல ஓர இஙக தம ன அநதரஙகம இரபபத க ர L ர மன
எனறம வ யநதத தப லதவ இனறம வ யநத ன. கலசரனற அவள ச தத அவன
ப ரததத லரல. எபதப தத தன தய அவன மன ஓ ர மரற அவள அபபட ச தத ரநத
தப த க/ அநதப பறக$ ன வனபரபயம ஒ$ ரயயம கவரசச ரயயம மழரமய கக க ண
மடய த தவகதத ல ச தத சவடத/ ட அநதச ச பரபதய வ ரரநத ஓர இரகச யம கக வ டம
ந$ னதரத அவள சப வம கதவ சபறற ரநத ள. அவள வ ச ககம ர கஙகர$ப தப லதவ
அதவம ஓர சகம ன ர கம க அவனககத தத னற யத.

ச ற த தநரதத ல ப ரகதஸவரனம ர L ர மனம பககதத ல மரலயடவ ரதத ல இரநத ஓர


www.kumarikrishna.blogspot.com

அரவ ககப தப யக க$ ததவ டட வநத ரகள. ப ரகதஸவரன சடர/தய தப டவத லரல.


ஒர ந ல மEம கதர தவடடயம தணடமத ன. அரவ க கரரய தலதய அவறரற உலரதத
உடதத க சக ணட வ ட/ ர அவர. நண/ தநரம அரவ ய ல தர$ததத தர$தத நர டய
ர L ர மன, தவற தண மண கள ரகவசம இலரலசயனபரதயம மறநத நரனநத
தண கர$ உலரதத மல ஈரதரதக கடடக சக ணத/ வட த ரமப ன ன. ந/நத வநத வE ய ல
மரE மபப ன மநத சவ$ ய ல அநதக கதரத தண கள சக ஞசமம உலரவ லரல. அவரகள
வட த ரமப ய தப த Lமநத ண சரமயறகடடலரநத ள. ப ரகதஸவரன பரLயரறய ல
நரEநதவ ட/ர. மதரம ர L ர மரன L ர/ சசயத கடடலரதக கபப ட/ ள. அவன
தப ய ந னற ன. "ஈர தவஷடதய / ந றக றஙகத$? உ/மப எனனததகக ஆகம? தவற
தவஷட இலரலய ?"

த ன ஈர தவஷடதய டரபபத அவனகதக அபதப த த ன ந ரனவ வநதத. அவள


எழநத ரகக மயனற ள. அவன தடதத ன.

"பரவ ய லதல..." எனற அவள மணடம எழநத ரகக மயனற தப தம அவன தடதத ன.

"எனன சசயயணமன சச லல மதரம! ந தன சசயயதறன. ந எழநத ரகக தவண/ ம."

"ந ன உஙகர$ தவரல வ ஙகபப/ தனன ப ரதததன. நஙக வ / ம டடஙக


தப தலரகக..."

"எனனனன சச லதலன... ந ன சசயயதறன..."

"அநதக தக ட அரறய தல என டரஙகப சபடட இரகக... அரதக சக ஞசம இபப டக


சக ணட வ ஙதக ..."

அவன டரஙகப சபடடரய எடதத வநத சபஞச ன தமல ரவதத ன. அவள அரதத
த றககச சச லல L ர/ க டடன ள. அவன அரதத த றநத ன. சபடடரயத த றநதததம
சநதன வ சரனயம, Lவவ த, பனக, பசரசக கறபர மணமம கமசமனற எழநதன.
சபடடய ல தமல க அவளர/ய கணண ட வர$களம, அரதயடதத கதரப ப/ரவகளம
அடகக ய ரநதன. அவறரற ஒதகக வ டடக கதE அடய ல ரகரயவ டட ஒர கதர
தவஷடரயயம தணர/யம, சடர/ரயயம மடபபக கரலய மல எடதத ள அவள.

"சLய லககப தப றதகக மநத நஙக வ சகச ரல சம டர/ ம டய தல உலரதத வ டடப


தப னத இத. ந ன மறந ள க தத தல பதத ரம உலரநததம எடதத மடசச என
சபடடய தல வசச ரநததன..."

அவன அவறரற அவ$ /ம ரநத வ ஙக க சக ண/ ன. தவஷடயம, சடர/யம, தணடம


ப ம$ம ன நறமணஙக$ ல மழக ய ரநதன. அவள சபடடய ல அரவ இரநதத ல வநத
மணம அத. அவ$த அநத ச ரதரதயம ஞ பக சகத யம அவன மனதரதக க$ ரச சசயதன.

"இனன கக வத ஈர தவஷடரயப பதத ரம உலரததஙதக , ந ர$ககக சக டககறதகக


எஙக ட/க கதர தவஷட சடர/ இலதல" எனற அநந ரலய லம தவடகரகய கப தபச
மடநதத அவ$ ல. அவன ச ததக சக ணத/ ஈர தவஷடரய உலரததப தப ன ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ப ரகதஸவரனம, அவனம தசரநத ச பப / உடக ரநத தப த -

"எனனபப , தவஷட பத ம பப ளர$ ம த மணகக றத?" எனற அவர அவரனக தகல


சசயத ர. ஒர வ ரநதச ச பப த/ தய தத ரநத ள Lமநத ன அமம ள. சரமயலகக
ஆளம, உதவ ய ளம இரநதம க/ அவரகளகக அநதமம த$ ப ம ற ன ள. வர/,
அபப$ம எலல ம இரணடரண/ க இரலய ல வ Eதவ -

"இசதனன சமபநத உபச ரம தப ல எலல ம சரணட சரண/ ப தப /றஙகத$! ந ன


சர மப அலப ஆக ரகக ரன. ர L ர மனகக தவணம ன ந ல ந ல ப தப டஙதக ;
த ஙகம! அமர வத சLய லதல க யநத தப ய வநத ரகக ன!" எனற ச ததக சக ணத/
கற ன ர ப ரகதஸவரன. அநத அமம ளம வ /வ லரல. உ/தன அதறகப சப ரததம கப
பத ல சச னன ள -

"சமபநத உபச ரமதன வசசககஙகத$ன. அவர இனன கக இலதலனன லம ந ர$கக


எபபவ வத ஒர ந ள இநத வடட ம பப ளர$ய கப தப றவர. நஙகத$ அவரககத
தரமயன ஸத னதத தல இரகக றவர. கரறசசல ப ப ம ற ம சசம ப டசதசனன , நஙகத$
ம ம ய ர சப லல தவளன ந ர$கக எனரனக கரற சச லல ம டத/$ ?"

"தகடடகதக ர L ! உனககதத ன சச லற ஙக..." எனற ர L ர மரனப ப ரததச


ச தத ர ப ரகதஸவரன. ர L ர மன பத தல சச லலவ லரல. சவடகபபடடக கச யவன
தப ல கன நத தரல ந ம ர மல ச பப டட மடதத ன.

அனற ப றபகலல த ஙகள வநத இரடர/ ம டட வணடய தலதய, எலதல /மம


சச லலக சக ணட ஆச ரமததககத த ரமப வ ட/ ர ப ரகதஸவரன.

"ந சக ஞச ந ர$கக இஙதக இரநத வரல ம. மதரததகக உ/மப ததறணம. ந ன


தப க ட/ ஆச ரம தவரலகள தர/பபடம. ந ன இனன கதக பறபப/தறன" எனற
தப கமதப த அவன /ம வறபறதத ச சச லலவ டடப தப ன ர அவர. அவனம அதறக
இணஙக ன ன.

அஙதக Lமநத ர இரநத க லதத ல தசக தத பல ஆய ரம பததகஙகள அ/ஙக ய சப ய


ரலபர ஒனற ரநதத. தம E லம, ஆஙக லதத லம, இநத ய லம, சமஸக ரததத லம க
ஏர $ம ன பததகஙகள அஙதக இரநதன. அத ரஷ/வசம க ர L ர மன அநத ந னக
சம E க$ லம பய றச உள$வன க இரநதத ல ந ரறயப படகக மடநதத. ச ல கரதப
பததகஙகர$ மதரததககம படததச சச னன ன அவன. சப ர$ த ரம, வ ஞஞ னம,
சத E ல நணககம பறற ய பததகஙகர$யம, எணண கரகய ல அத கம க இரநத அரச யல
பததகஙகர$யம அவன ஆழநத கரததனற ப படதத ன. ஒர வ ரம கE தத, ஓர ஆள வசம
அவன உபதய கததகக க, ஆச ரமதத தலதய சநயத கதர தவஷடகளம, தணடகளம,
கரச ம ரததத அனபப ய சடர/களம சக டதத வ டடரநத ர, ப ரகதஸவரன. அவறரற
வ ஙக க சக ணட த ன மடநதவரர அஙக நறற ரநத நல ச ட/ஙகர$க
சக டததனபப ன ன ர L ர மன. படதத தநரம தவ ர மறற ஓயவ தநரஙக$ ல வ டடப தப ய
இரநத ந டகளகக எலல ம தசரதத ர/ எழதவம மடநதத.

ஒர ந ள ம ரல மதரததத ட அவன தபச க சக ணடரநத தப த அவள அவன /ம ஒர


www.kumarikrishna.blogspot.com

வ தந தம ன தவணடதக ள வ டதத ள.

"நஙக இநதத த ட மரசரய எடததடஙகத$ன. இனனமம எதககத த ட மரச? அத ன


சLய லதலரநத வநத சதச. இனனமம ப ரககறதககச ச ம ய ர ம த இரககணம ,
எனன?"

"இரநத எனன? ச ம ய ரதன வசசககதயன. ததசததகக க எனரனப தப ல இபபட


எதத ன தய தபர ச ம ய ர ய ரகதக ம!..."

"அத ச த ன! ந ன ஒரதத இரகதகதன இனனம!"

"இரநத ...?"

"ந ன ஒரதத இரககறவரர நஙக ச ம ய ர க மடய த... அதறக வ /வம ம டத/ன..."

சச லலவ டட அவரன தநரகக தநர ப ரகக ந ண க கதE ப ரதத ள அவள.

"இபப ந எனன சச லதற மதரம? ந ன த ட மரசரய எடததத ஆகணம ககம!"

"எனகக உஙக பரEய மகதரதப ப ரககணம தப ல இரகக..."

"எனககம க/ உன பரEய மகதரதயம, பரEய வ E கர$யம, பரEய இதழக$ ன


கன ரவயம ப ரககணம தப ல இரகக! அதகக ந ன இபப எனன சசயயறத?" எனற
தகடபதறக ந ரனதத, அரதக தகடபத ல அவள மனம பணபடம எனற பயதத ல
தகடக மதலதய இரநத ன அவன. எனற லம அவள வ ரபபதரதயம அவன
ந ரறதவறற ன ன. மறந ள க ரல த ட மரசரய எடததவ டட, அவன அவள மன தப ய
ந னற தப த, அவள கணகள மலரசச தய ட அவரனப ப ரததன. இதழகள பனனரக பததன.

"இபபதத ன பரEய ம த இரககஙக! மகதத தல பரEய ர L கர$ வநத ரகக..."

"நமம சந வ சவரதன 'சப ஷ சநத ரதப ஸ ம த இரகதக'னன அடககட தகல


பணணவ ர மதரம."

"அபபட ஒணணம லதல! சப ஷ சநத ர தப Zbகக மகக சக ஞசம சபரப. உஙகளகக


அEக ன கர மகக. நஙக அவரர வ / உயரம. அவரர வ /ச ச வபப! நஙக மககக
கணண ட தப டடககதல."

"ந அபபட ந ரனகக தற! ஆன , ந ன ப ரதத தரலவரக$ ல சதயவகம னவர மக தம .


ந$ னம னவர Lவஹரல ல தநர, கமபரம னவர சப ஷ சநத ர தப ஸ. அவரகக
இரணய ன கமபர பரஷரன இநத யத தரலவரக$ ல ந ன இனனம ப ரககரல..."

"நஙக இரகதகத$..."

"ந ன தரலவன இலரலதய; ச த ரண ததசத சத ண/ன. மக தம வ ன பலல ய ரம


பகதரக$ ல ஒர பகதன."
www.kumarikrishna.blogspot.com

"எனகக நஙக த ன தரலவர! ந ன உஙகர$தத ன பகத சசயக தறன..."

"....."

அவன ல ஒனறம பத ல சச லல மடயவ லரல. ப யம எனற மரEய ல நரனநத, தபசச


சகத யறறப தப ய ரநத ன அவன.

"ந ன எபதப தத சசததத சத ரலதத ரககணம. அமம தப ய ட/ ; பததர தப ய ட/ ர.


ம ம , மஙகமம எலல ரம தப ய ட/ ஙக. இநத உய ர மடடம உஙகளகக க இனனம
உ/மப தல ஊசல டணடரககஙக றத வத உஙகளககப ப யறத ?" கணக$ ல நர சநக E
அவரனக தகட/ ள அவள. பத ல சச றக$ க சவ$ வரவதறகப பத ல அவன கணக$ லம
நர க சநக ழநதத. பல சமயஙக$ ல வ ரதரதகர$ வ /க கணணர த ன அனப ன
சதத யம ன ச டச ய ய ரகக றசதனபதறக அவரகள அபதப த ந த சனம ய ரநத ரகள.

Lமநத ன அநதக தக ர/ வ சஸதலம அரமநத ரநத இ/ம மதன ரமயம க இரநதத.


தமறதக ம க அரக ல மரலத சத /ரம, கழபபறமம, வ/ககம, சதறகம ச வ ல Lமன
ம நதத பபம அரமய, நடதவ தமடடல அரமநத ரநதத அநத பஙக$ . சக ஞசம உ/ல
ந ரல ததற ய ப ன, த ன உல வப தப கமதப த க ரல ம ரல தவர$க$ ல மதரதரதயம
க றற / அரEததப தப ன ன அவன. அவளர/ய உறச கம சமலல சமலலத த ரமப க
சக ணடரநதத. / க/ர மதரரய லரநத வநத தப யக சக ணடரநத ர.

ஒர ந ள பகலல Lமநத ண ஏதத க யம க ந கமஙகலம ஊரககள தப ய ரநத ள.


சரமயறக ர ஆ$ /ம எலல வறரறயம எடததத தரச சச லல வ ஙக மதரதம அவனககப
பகல ச பப ட பற ம ற ன ள. அவன ச பப டட எழநத ரநத ரககழவ வ டட வநத
ப ரதத ல அவன ச பப ட/ அதத இரலய ல உடக ரநத எலல ப பண/ஙகர$யம
ரககசகடடக ற சத ரலவ ல ரவததக சக ணட தனககத த தன ப ம ற யபட ச பப /த
சத /ஙக ய ரநத ள அவள. அவன அரதக தப ய உடக ரநத சக ணட ப ம றவத ல
அவளகக உதவ சசயத ன. இரலரயப பறற ச ச ததக சக ணத/ சமலல அவன தகடகத
சத /ஙக ய தப தத அவள சவடகபபடட அவன பககம ந ம ரதவ இலரல. யகயக நத ரம கக
கனன கE ய மதல இரநதவ ட/ ஒரதத வ Eத தவ பபத தப ல அவள வ Eத தடபபத
அவனககத சத நதத. அனற பகலல சபடடய லரநத வர$கர$ எடதத அண நத
சக ண/ ள அவள. ம ரலய ல உல வப தப க மன தரலவ ப பசசட மடநத
சக ண/ ள. அனற ம ரல அவர$ மரலயடவ ரதத அரவ ககரர வரர அரEததச
சசனற ன அவன. மரEகக லம மடநத அனற அபரவம கப பகல மழவதம நனற க
சவய ல க யநத ரநதத. பசரசக கமப$ம வ தத ற தப ல மணண ன இர/சவ$ சத ய த
மரலசச வ ல பலசவ$ சசE தத ரநதத. அரவ ய ன தணண ல அ$வ கரறநத ரநத லம
ம ரல சவய லல அத ம க ம க அEக ய ரநதத. பறரவக$ ன சபதஙகள, அரவ வ ழம ஓரச,
க E பபத தப ல ஓரசய/ன அடககம மரலககணவ யக க றற, எலல தம சசவ கக
இனபம க இரநதன. ம நதத பப ல எஙக ரநதத ஒர கய ல வ டட வ டடக கவ யத.
ர L ர மன க/ ந/நத வநத சக ணடரநத மதரதத ன பககம த ரமப -

"உலகதத ல இனசன ர கய லம இரகக றத மதரம. ந ன ந மடடம த ன இரகக ற ய


எனற இதவரர ந ரனததக சக ணடரநததன" எனற ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

"இரககல ம! நஙக ப டய ரகதகத$, 'பலல ய ரம ஊE கள ப டப பச தத கய ல'ன அநதக


கய ல எனரனத தவ ர தவதற எஙதகயம இரகக மடய த."

அநதப ப /ரல அவள மறகக மல ந ரனவ ரவததக சக ணடரநதத அவனகக


ஆசச யம ய ரநதத.

"அநதப ப டட உனகக இனனம ந ரனவ ரகக ?"

"உஙகளகக மறநதட/ லம எனகக மறகக த. அபபட மனபப /ம பணண ய ரகதகன."

வட த ரமப யதம அவன தகடக மல அவ$ கதவ அநதப ப டர/ப ப டன ள. ப டன ள


எனபரத வ / சநஞச ல இரEதத இரEதத உரக ன ள எனற த ன தத னற யத
ர L ர மனகக. நண/ ந டகளககப ப ன அவள தன ஆதம வ ல ஊடரவ ப பத வத தப ல
ப /தவ அவன சமயமறநத தப ன ன. அநத உ/ல ந ரலய ல அவள ப /க க/ த எனபத
அவனககம ந ரனவ லரல. / க/ ன கடரமய ன எசச கரககள அநத உணரசச மயம ன
தவர$ய ல அவளககம ந ரனவ லரல. ஆதம தவ ட ஆதம வ க உரறநத தப ன அனப
சபரகசகடதத அததவ சஙகதம க ந ரறநத வE நத ற தப ல ப டன ள மதரம.

எலரலய லல ததத ர க டடர/ - நள


இரச$னறம ஒ$ சயனறம
சச லல ஒண ததத ர மயககததத - இ$ம
தச கக கய ல ஒனற ரசகக றத அதன
தச கம மழதம சத யத ரல
சவட மழதம ப யத ரல
.... .... .... .... ....
ப டட நடதவ தர/பபட/த. அவள பயஙகரம க இரமத சத /ஙக ன ள. மகம கபசபனற
வ யரததத. கணகள சச ரக க சக ணட தப ய ன. ர L ர மன பயநத தப ன ன. வரணரய
அவள மடய லரநத எடதத ன. அவர$ப படகக ரவதத தப த கணகர$ மE தத மE தத
அவரனப ப ரதத ள. தபஸன ல தக ரEரயத த ஙக ன ன அவன. தக ரEரயத தபப
மடததததம -

"இபதப த வத என தச கம மழவதம ப க றத ? என தச கதத ன சவட மழவதம


சத க றத ?" கரல நலநத தப ய அவரனக தகட/ ள அவள. மறபடயம இரமல கதத ப
ப டஙக யத. தபஸன ல மறபட ஒர சக ததக தக ரE சசமபரதத ப பவ க வநத வ ழநதத.
ர L ர மன பயநத தப ய சரமயறக ரரனக கபப டட உ/தன Lமநத ண கக ஆ$னபபச
சச னன ன.

/ க/ரரக கபப டடக சக ணட வரவம சச லலயனபப ன ன. மதரரய லரநத வரம


சப ய / க/ரரக கபப டடக சக ணட வரவத எனபத அநத தநரதத றக தமல உ/தன
ச தத யம லரல. ந கமஙகலதத ல தல கல பணட ஆஸபதத ய ல ஒர வயத ன எல.எம.ப .
/ க/ர உணட. அவரரக கபப டடக சக ணட வரச சச லல சரமயறக ரன
ஆ$னபப ன ன. மதரம பரகக பரகக வ E தத ள. வ ய தக ண க தக ண வலததக சக ணட
தப ய றற. அரணமரனய லரநத ஒர பரEய ஃதப ரட க ல Lமநத ண அமம ளம,
www.kumarikrishna.blogspot.com

எல.எம.ப . / க/ரம வ ரரநத வநத ரகள. Lமநத ண ஒனறம ப ய மல சப த க


வ யவ டட அEத சத /ஙக வ ட/ ள. இரததம ரததம கக தக ரEரயப ப ரதததம
எல.எம.ப . / க/ரககப பயம தத னற ய ரகக தவணடம. உ/தன மதரரககப தப யப
சப ய / க/ரரக கபப டடக சக ணட வநத வ /ச சச னன ர அவர. Lமநத ண ரயயம
ரவதத யரரயம மதரதரதப ப ரததக சக ள$ச சச லலவ டட அரணமரனக க ல அவன
மதரரகக வ ரரநத ன. அநதக க ல எவவ$வ தவகம கப தப யம மதரரககப தப க இரவ
பத தன ர மண ஆக வ ட/த. / க/ரர தககதத லரநதத ன எழபப தவணடய ரநதத.
Lமன கடமபததகக நண/ ந $ கப பEககமள$ / க/ர ரகய ல ந ரலரமரயப ப நத
தடடச சச லல மல வர உ/தன ஒபபக சக ணட பறபபட/ ர.

"ந ன தப ன வ ரம வநத ரநதபப ந ரலரம சக ஞசம ததற நலல தவ இரநததத!


மறபடயம எபபட இதம த ஆசச?" எனற க ல வரமதப தத / க/ர அவரனக தகட/ ர.
அவன ந/நதவறரறச சச னன ன.

"நஙகள அவர$ப ப /வ டடரககக க/ த. ந தன 'எபபவ வத வரண மடடம த ன


வ ச ககல ம; அதக/ அடககட க/ த'னன கணடசசச சச லலரகதகதன."

"....."

/ க/ரகக அவன ல ஒர பத லம சச லல மடயவ லரல. / க/ர கடரமய கக


தக ப ததக சக ண/ ர. அவன கணகள சநக ழநதன. மனதத ல எனசனனனதவ ந ரனவகள
ஓடன. நலலதம, சப லல ததம க ம ற ம ற த தத னற யத.

"தக ரEய தல ப $ட வரத ந னற ரநதத - நலல 'ச/வலபசமனடன' ந ன


சநதத ஷபபடடணடரநததன. மறபடயம இபபட ஆசசஙக றஙக, க/வள த ன
க பப ததணம...!"

"இபப என க/வள நஙக த ன / க/ர" எனற அவர க லக$ ல வ E த கரறய கக


சகஞச ன ன ர L ர மன. தப கம தப தம வரமதப தம, சமய ன தர டலரநத கபப ட
தரதத ல ஆச ரமம இரநதம, அவசரம க ரணம க, அவன ல ப ரகதஸவரனகதக
மறறவரகளகதக தகவல சச லல மடயவ லரல. அநத நள$ ரவ ல தமடம பள$மம ன
ந கமஙகலம ச ரலய ல எவவ$வ தவகம கப தப க மடயதம அவவ$வ தவகம கக க ர
தப ய றற. / க/ர அரமத ய ய ரநத ர. அவ /ம அத கம தபச ன லம தக ப ததக
சக ளவ ர தப லரநதத. தபச மலம இரகக மடயவ லரல. சதயவஙகர$ எலல ம
மனதத றகள ப ர ரதத ததக சக ணடரநத ன அவன. ஓர அந ரதரயப தப ல அவன இதயம
ந ர தரவ ய அழதத. க ர ந கமஙகலதரதக க/நத மரலச ச ரலய ல ஏற தமல வர$வ ல
த ரமப ய தப த, / க/ர / ரச ஒ$ ரயப ப யசச க ரகககடக ரதத ல மண ப ரதத ர. மண
இரணத/ க ல ஆக ய ரநதத. ச ரல தமல மரலசச வ ல இரநத ம நதத பபகக$ ல க வல
ந யகள க ர சதததத ல கரரததன. மரலசச ரற பன ச லசலனற உரறநதத. ச ளவணடக$ ன
ஓரசரய சவடடவத தப ல எஙதக ஓர ஆநரத அலற ஓயநதத. தரதத ல ந ய அழத
தண யம ஒல இர$ ல தக ரம கக தகட/த. ர L ர மன சசவ கர$ப சப தத க சக ண/ ன.
அவன மனம தவகம க அடததக சக ண/த.

மரலசச வ ல பஙக$ வ சலல தப யக க ர ந னற தப த எல.எம.ப . / க/ர ம டட


www.kumarikrishna.blogspot.com

வணடய ல த ரமப ப பறபபடடக சக ணடரநத ர. அவரகள க லரநத இறஙகவதறகள


வணட நகரநத வ ட/த. வடடல எலல வ $கககளம எ நத சக ணடரநதன. வ சலல
சபடதர ம கஸ ரலட ஒ$ ய ல ஈசலகள சம யததக சக ணடரநதன. கடர/ ம டட
வணடய ல சககரஙகள சத ரலவ ல நகரம ஒலரயத தவ ர பஙக$ அரமத ய ய ரநதத.
/ க/ர படக$ ல தயஙக ன ர. வ சலல ய ரதம இலரல.

உள$ ரநத Lமநத ண அமம ள எத ரபபட/ ள. அழதழத அவள கணகள


வஙக ய ரநதன. தரலமட அவ ழநத மதக ல பரணட சக ணடரநதத.

"ஆச ரமதத தல ப ரகதஸவரனககம, மதரரய தல அவ மனஷய ளககம சச லல


அனபபஙதக . ந ம சக டதத வசசத அவவ$வத ன" - எனற ந த னம ய ஒவசவ ர
வ ரதரதய ய அவள ர L ர மன /ம வநத கற ன ள. கற மடகக மனதப அழரக
சப ஙக க சக ணட வநதத அவளகக. ர L ர மன தக சவனற கதற யழத சக ணத/
உளத$ ஓடன ன.

ச ரததத ட அவரன அர/வதறக ஆரசபபட/ மதரம ச ரதரத நதத ஆதம வ கதவ


அவனள வநத கலநத வ ட/ ள. "சஙகத உலகததகக ம கப சப ய நஷ/ம இத" எனற
சவ$ தய / க/ர, Lமநத ண ய /ம சச லலக சக ணடரபபத தகட/த. 'சஙகத
உலகததகக நஷ/ம மடடமத ன. எனகதக என உலகதம இரணட தப யவ ட/தத' - எனற
கதற யத அவன உள$ம.

பனமறவல பததபட, உறஙகவத தப ல, வ டய தர L ம ரலய கக கடடலல க /நதத


மதரதத ன ச ரம. அநதக கடமபதத ன வEககம தப ல சமஙகலகள இறநத ல சசயயம
மரறபபட அவள ரககர$ சநஞச ல கவ தத பவம மஞசள க Eஙகம, கஙகமச ச ம ழம அவள
ரகக$ ன அரதக சநஞச ல ரவககபபடடரநதன. அபரவம க அனற பகலல அவள
தரலவ ப ப னன ப ப ரவததக சக ண/தம, சபடடய லரநத வர$கர$ எடதத
அண நத சக ண/தம, ர L ர மனகக ந ரனவ வநதன. அவன அபபடதய ஸதமப ததப
தப ன ன. கணகள வறறக றவரர அழத சக ணத/ ந னற ன. இபபடப தப வதறக கதவ,
அனற பகலல அவள அவன இரலய ல ச பப டடவ டட அநத அலப மக ழசச ய தலதய யகம
யகம கத த மபதயம ந/தத வ ட/ ற தப னற ப பரணத த ரபத தய ட எழநத ரநத த$
எனற அவன மனம எணண யத. அவள தபச ய ரநத தபசசககள ஒவசவ னற க ந ரனவ வநத
அவன சநஞரச அரலககE ததன.

"ந ன ஒரதத இரகக ற வரர நஙக ச ம ய ர க மடய த... அதறக வ /வம ம டத/ன."

-ஆம இபதப த அவள அவரனச சநந ய ச ய கக வ ட/ ள. த மபதத யதத ன


ந$ னஙகளககச ச டச ய க இரநதவள தப னப ன இன அவன ய ரகக கவம அநத
ஆரசரய ரவததக சக ணடரகக தவணடய அவச யம லரலத ன. ஒரவரர/ய அனபககக
க ரணம ன ச டச அE யமதப த, மன தன சநந ய ச ய க ற ன. சநந ய ச ய ன ப னதப
உலகதம அனப மயம கத சத ய ஆரமப கக றத. அனப ன எலரலகள வ வர/க னறன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஆதம வ ன ர கஙகள

14

அவளர/ய மரணதரத அவன ல நமபதவ மடயவ லரல. சறற ச சறற அவளர/ய


மகமம, பனனரகயதம அவன கணக$ ல ந னறன. அநத சஙகதக கரல அவன சசவ க$ ல
இர/வ / மல தகடடக சக ணத/ இரநதத. மதரம எனற பததத றக இன ரம எனற
சப ரள. அவள இரநத வரர அவனர/ய உலகம இன ரமய ய ரநதத. அவள தப ன
ப னதப அவனர/ய உலகம கசபப மயம க வ ட/த.

"ந சக டதத வசசத அவவ$வத ன! அழத எனன ப ரதய சனம இன தம?" எனற ர
ப ரகதஸவரன. ந னக ந ள வரர மதரதரதப பற சக டதத அநத மரலயடவ ரதத வடடல
இரபபதத தவதரனய ய ரநதத. அவன ரபதத யம தப ல ன ன. தவ$ தவர$ககச
ச பப /வ லரல. அனன ஆக ரம னற அவன பட/ அவஸரதரயப ப ரதத ப ரகதஸவரன
இ/ம ம ற ன ல அவன சக ஞசம ஆறதல சபற மடயசமனற ந ரனதத ர. மதத ர$பபனம
அபபடதய அப பப ர யபப/தவ இரவரம க ர L ர மரன ஆச ரமததகக அரEததக
சக ணட தப க மடவ சசயதனர.

ஆச ரமததககப பறபபடமன கர/ச ய க அவள தன ரகக$ ல சக டதத அநத


வரணரயயம தனதன ட எடததக சக ண/ ன ர L ர மன. அவரகள எலல ரம பறபபட/
தப த Lமநத ண மனச சப றகக மல வ யவ டடக கதற அழதத வ ட/ ள.

"நஙக எலல ம நலலத சநரனசச, நலலபட சசஞசம, பகவ ன தவற ம த


ந ரனசசட/ ன. ந ம எனன சசயய மடயம? நமம ரகய தல எதவம இலதல. ததசததககச
சதநத ரம வநததம, அவ சரணட தபரககம ந தன க/ இரநத கலய ணதரதப பணண
ரவகக தறனன மதரததத / அமம வகக வ ககக சக டதததன. சதயவ ச ததம தவற ம த
இரககம தப லத சத யறத" - எனற ப ரகதஸவரனம கண கலஙக ன ர.

ஆச ரமதத ல ஓர/ய ன கரர ஓரம க ப ரகதஸவரன, த ன தஙக ய ரநத ஒர கடரசய ல


ர L ர மரனயம தனதன ட தஙகச சசயத சக ண/ ர.

*****

இதறக ர/ய ல ததசதத லம, தம ழந டடலம எவவ$தவ ம றதலகள ந/நதன.


தம ழந டடத ததச பகதரக$ ர/தய த ரபபரஙகனறம மக ந டடல, த ரசசசஙதக ட ததரதல
சசலல சதனற தரம னம ந ரறதவறற யதத ட, 'ப ரலசமண/ தப ரட அரமககம
அத க ரதரதக க யக கம டடய /ம சக டகக தவணடம' எனற தரம னமம
ந ரறதவற ய ரநதத. ப ரலசமண/ தப ரட அரமககம தவரலரயக க யக கம டடய /ம
வ /கக/ த எனற இனசன ர தக ஷடய னர கரத ன ரகள. இநதக கEபபம க ஙக ரஸ
தமல/ம வரர தப ய றற. ப வகளம தபதஙகளம பலம ய ன.

அபதப த அக ல இநத யக க ஙக ரஸ கம டடத தரலவர ய ரநத அபலகல ம ஆச த


www.kumarikrishna.blogspot.com

ந ரலரமரய தந ல கண/ற வதறக கக க யக கம டட உறபப னர ன அZப அலரயத


தம ழந டடறக அனபப ரவதத ர. 1945-டசமபர ம தம பத சனட/ ம ததத அZப அல
சசனரனகக வநத தசரநத ர. ஒர வ ரம தஙக ன ர. அபபறம சரத ர படத/ரலச
சநத பபதறக கப பமப ய தப ன ர. கர/ச ய ல இநதக தக ஷடய ல ஐநத தபர, அநதக
தக ஷடய ல மனற தபரம க எடடப தபரம சக ண/ ப ரலசமண/ கம டட
அரமககபபட/த.

இபதப சதலல ம மனரனப தப ல கடச தவரலக$ ல ர L ர மனகக ஈடப ட இலரல.


ஆச ரமதரத வ$ரககவம கலவ அற ரவப சபரகக தவறறரமகர$ அகறறவதன மலம
ந டடன தண/ ரமரய ஒE ததக கட/வம சததச த சத E லகர$ வ$ரககவம ப டப/
வ ரமப ன ன அவன. மக தம க நத ககப ப ன அவரரப தப ல இன தமல ஆதம
பலதரதயம, தசரவ மனபப னரமரயயம சப த க மத ககம தரலவரகள தத னறவ ரக$
எனற எணண த தயஙக யத அவன உள$ம. 'எபதப தத இநதத ததசம சசயத தவதத ன
பயன க மக தம வநத தத னற ய ரகக ற ர. அவரர நமப , அவரர/ய சதய கக ரக வE ரய
நமப த ததச ய இயககம எனக ற மக வ ரததரத தமறசக ண/வரகள, அவர
இரகக றவரரத ன இஙதக வணஙகவதறகம, பL பபதறகம ய ஒர அவத ர பரஷரனப
ப ரகக மடயம. அபபறம இநத ய வ ல தரலவரகள இரபப ரகள. ஆன ல ஆதம பலதரதயம,
சதத யதரதயம, கரரணரயயம, அனரபயம மடடதம ந தத ய ச தனஙக$ க ந ரனககம
தரலவரகள இரபப ரக$ ? சக ஞச ந டக$ க அவனககம, ப ரகதஸவரனககம இரதப
பறற தய வ வ தஙகள ந/நதன.

"ந சச லவரத ஒபபக சக ளக தறன. ஆன ல க நத மக ரனப தப ல ஆதமபலதரத நமப ச


சசயலல இறஙகக றவரகளம இலல மற தப ய, சப ஷ சநத ர தப ரZப தப ல மன
வலரமரயயம, உ/ல வலரமரயயம நமப ச சசயலல இறஙகக றவரகளம இலல மற
தப யவ ட/ ல ந ர$ய இநத ய ரவ எனன ல ந ரனககதவ மடயவ லரல ர L !..."

"கரதரயச சச லவதறக ஒர பரம தம வம சதத யதரதயம அக மரசரயயம சடடக


க டடவதறக ஒர மக தம வம த ன இஙதக ப றகக மடயம தப லரகக றத..."

"க ரணம அத லரல ர L ! க நத ஒர ததச ய மக மன வரரப தப ல அகஙக ரதரதயம,


ந ன எனத எனனம உணரரவயம அE ததவ டட அபபறம ஒர கEநரதய ன மனததத ட
அரச யலகக வநத ரகக ற ர. இநத ந டடல தவததகக எனற ஒர க லதத ல சச லலபபட/
வ ரத ந யமஙகர$ அரச யலககம, ததசபகத ககம க/ ஏறற அஙகக ததக சக ணட ஒர
தவததத ன ன உர/, தவததத ன ன உணவ, தவததத ன ன பEகக வEககஙகத$ ட
இநத ய வ ல உல வக ற ர அவர. அகஙக ரதரத அE தத வ டட இபபடத தவம
சசயபவரகர$ப தப ல அரச யலகக வரக றவரகள ந ர$ககம இஙதக இரபப ரக$ ,
இலரலய எனபரதப சப றதத ரகக றத இநத ய வ ன எத ரக லம" - எனற ர
ப ரகதஸவரன.

"ய ரககத சத ண/ன கம மதன த /ம இரகக றதத அவதன தரலவன க மடயம.


மக தம வகக அத ப பரணம க இரகக றத. சதனன பப கக வ ல இரககம தப த
அதறகத தய ர க வ ட/ ர அநத மக மன வர..." எனற ர மதத ர$பபன. கரச ம
எலல வறரறயம அரமத ய கக தகடடக சக ணடரநத ன. கடச அரச யலலரநத அவரகள
வE சமலல சமலல வ லக அரத வ / வ ச லம ன பண களகக வநதவ ட/த. ஆச ரமப
www.kumarikrishna.blogspot.com

பண க$ லம, நணபரக$ ன கடடறவ லம உய ரககய ர க தநச ததவர$ மரணததககப


பற சக டதத தயரதரத மறகக மயனற ன ர L ர மன. எவவ$தவ மனதரதத ததறற க
சக ள$ மயனறம ச ல சமயஙக$ ல தச கம அவன மனதரதக கவவ ச ச தரவரத சசயதத.

ச ல தவதரனய ன மனந ரலக$ ல தன அரறய ல ரவககபபடடரநத அநத வரணரயதய


இரமய மல ப ரததபட ரபதத யம தப ல தநரம தப வத சத ய மல அமரநத ரபபத அவன
வEககம ய ரநதத. அபபட தவர$க$ ல L/பசப ர$ ன அநத வரணயம அவதன ட
தபச ய ரகக றத, ப டய ரகக றத. ஆதம வகக மடடதம ப க ற ஆதம வ ன
அநர கஙகர$யம, ர கஙகர$யம, த பஙகர$யம, தவ பபகர$யம சச லலய ரகக றத. ஒர
ப ரரமரயப தப லவம, ந Lதரதப தப லவம ப ரததக சக ணடரககம தப தத அநத
வரணய ன ஒல அவன சசவ கர$ மடடம ந ரறதத ரகக றத. வர$யண நத தநதக ரககள
அதன தநத கர$ மடட ந சபதம ன நள$ ரவ தவர$க$ ல அவனகக மடடதம
தகடகமபடய ன மதர சஙகததரத வ வEஙக ய ரகக றத. இனனம ச ல தவர$க$ ல அநத
வ தயததககப பத ல மதரதம அஙக ந$ னம க ஒடஙக உறஙகவத தப ல ஒர ப ரரம
அர/நத மனம தவ ததத தடதத ரகக ற ன அவன. ப ரகதஸவரனம, நணபரகளம க/
அவன படம தவதரனரய அற நத சநக ழநத தப ய ரநத ரகள. க லம த ன சமலல சமலல
அவன மனப பணரண ஆறற தவணடசமனற தத னற யத அவரகளகக.

*****
1946-ஆம வரஷம Lனவ ம தம மனற வத வ ரதத ல இநத ப ப ரச ர சரப சவள$
வ E வ றகத தரலரம வக கக மக தம க நத சசனரனகக வநத ர. ப னன ல சசனரனய ல
ப ரலசமண/ ததக கழரவயம சநத தத ர. சசனரனய ல மக தம வ ன ப ர ரததரனககம,
கட/ஙகளககம இலடசக கணகக ல மககள கடன ரகள. இநத ப ப ரசச ர சரபககரதக
அவர தஙக ய ரநத இ/தத ல த ரவ E க கட/ம கடயத. மக தம ரவத த ச பபத லம
அவரர/ய ப ர ரததரனக கட/ஙகளகக வரவத லம, உபததசஙகர$க தகடபத லம
சசனரன மககள அ$வறற உறச கம க டடனர. ஒர வ ரததகக தமல சசனரனய ல தஙக
வ டட, மதரர மன டச அமமன தக வ ரலயம பEன மரகரனயம த ச பபதறக க மக தம
சதறதக மதரரகக வநத ர. எபபடய வத மயனற, அநத மக பரஷன ன த ரவடகள சதத ய
தசவ ச ரமதத மணண லம ப/தவணடசமனற ஏறப ட சசயய மயனற ரகள
ப ரகதஸவரனம, ர L ர மனம. ஒர மண தநரம வத அவர ஆச ரமதத ல வநத இரகக
தவணடம எனற சமபநதபபட/வரகர$ப ப ரததக தகடடம பயன லரல. மக தம வ ன
ப ரய ண ஏறப டகர$ உ/ன ரநத கவன தத எல.என. தக ப லச ம ரயச சநத தத தவணடய
தப தம மடயவ லரல. மக தம வ ன ப ரய ணத த$ரசச க ரணம கவம, சதத ய
தசவ ச ரமததகக ஒர மண தநரம ப ரய ணத சத ரலவ இரநததன க ரணம கவம,
வரதவறபககப சப றபப ன தரலவரகள எவவ$தவ மயனறம அத மடய மல
தப யவ ட/த. என னம மக தம ரவச சநத தத வணஙகம ப கக யமம 'ஆச ரமம நனற க
வ$ரநத ந டடககப பயனப/தவணடம' எனற அவர வ யசம E ய கதவ ஆச சபறம தபறம
அவரகளககக க ர/ததத.

"எலல த சத E லகர$யம, யநத ரமயம கக வ ட/ ல க ர மஙகளம, த தத ர


ந ர யணரகளம வரநத ப ப Eர/ய தந டம. சரகக , சநசவ தப னற கடரசத சத E லகள
சபரகவம, வ$ரவம உஙகள சதத ய தசவ ச ரமம ப டப/தவணடம" எனற ர L ர மன /ம
கற ன ர மக தம . அவன அபபடதய சசயவத கப ப பL ய /ம வ கக$ தத ன. ஆச ரமதத ன
www.kumarikrishna.blogspot.com

சபயர தனகக ம கவம ப டதத ரபபத க அவர ப ர டடன ர.

"கதர மலம பல தக ட மகக$ ன உர/த ததரவ ந ரறதவற த எனற வ வரம


சத நதவரகள க/ ந ரனபபதத ன வரதததரத அ$ கக றத. இநத ய ஏர $ம ன
க ர மஙகளம, வ வச ய களம ந ரறநத ந ட. க ர மஙகள அE நத ல இநத ய தவ
அE நதவ டம. க ர மஙகர$யம நகரஙகர$யம இரணககம ஏறப ட த ன கதர. இரதப பலர
ப நத சக ள$வ லரல. கதர ஓர பன தம ன ததச ய வ ரததத ன ச னனம. ந ன சச லலம
ஏரனய இலடச யஙக$ ல நமப கரக இலல தவரகள கதர அண வத ல மடடம பயன லரல.
அவரகள கதரரயம, என இலடச யஙகர$யம தசரததத எ தத வ /ல ம" - எனற
வரததபபட/ ர மக தம .

"சதத யதத ன நமப கரக இலல தவன, அக மரசய ல நமப கரக இலல தவன, சயநலதரத
வ / மனம லல தவன, ப றரககத தஙக ந ரனபபவன, கதர அண வத ல அரதததம இலரல!
உஙகள ஊர ஆலயம ஹ Lனஙகளககத த றககபபட/த எனற அற நத ப னதப ந ன
மக ழசச தய ட இஙதக த ச கக வநததன. ஹ Lனஙகளககம ஏரEகளககம நனரம
உண/ ககப ப டப/ தவணடம. மதவ லககம, கதரம, க ர மப பனரதத ரணமம எநத
சதத ய க ரக ககம இலடச யஙக$ கவம வ ரதஙக$ கவம ஆக ய ரகக னறனதவ அவதன
கதர அண ய தய கயரத உள$வன."

ர L ர மனகக கஙரகய ல மழக எழநதத தப ல மக தம ரவச சநத தத அவர


உரரகர$க தகட/ அநபவம சமயச லரககச சசயவத ய ரநதத. அநதப சப கரக வ யக
க Eவ ன பனமறவலலம, ஆச ய லம சகல தககஙகர$யம மறகக மடநதத. தஙகள
க லதத ன மக மன வரரச சநத தத வணஙக ய சபரம தததத ட ஆச ரமதத றகத
த ரமப ன ரகள ர L ர மனம நணபரகளம. க நத யடகள ஆச ரமததகக வரமடயவ லரலதய
எனற மனதத ஙகள அவரர த ச தத வணஙக யத லம அவதர ட ச ற த தநரம
உரரய டயத லம மரறநத வ ட/த.

இதறக மநத ய மரற மக தம மதரர வநத ரநத தப த மதரம தன வ ரலயயரநத


நரககர$ எலல ம கEறற ஹ Lன ந த ககக சக டதததம த ன சபபர மன பஙக$ வ ல
அவரரச சநத தத வணஙக யதப த அஙதக உ/ன ரநத ட.எஸ.எஸ. ர Lன வ ய தடம ற
"ம ஸ/ர க நத ர மன" எனற தனரன அரEததரதயம ந ரனததக கண கலஙக ன ன
ர L ர மன. எபபட ந ரனதத லம எரத ந ரனதத லம அநத ந ரனவ மதரததத ட தப ய
மடநத அவன மனதரதத தவ ககச சசயதத. அவனர/ய ந ரனவக$ ன எலல
ஆரமபததககம அவத$ மடவ ய ரநத ள.

*****
சமலல சமலல ஒர வர/மம ஓடவ ட/த. அவள இறநத வர/ம மடநத மதல ச ர ரதத
த னததனற ப ரகதஸவரரனயம அரEததக சக ணட ந கமஙகலம தப ய ரநத ன அவன.
Lமநத ண அமம ள அனற மதரததகக க சமஙகலப ப ர ரததரன சக டததக
சக ணடரநத ள. அநத ந கழசச அவரகள மனதரத உரகக யத. தன கணவனககம, தனககச
சகக$தத ய க வநத மர$தத ய தர ஒரதத ககம, ப றநத சபண எனற ஒதகக மல வய றற ல
ப றநத சபணணககச சசயவத தப ல அவள ச ரதரதய க நர டப படடன இரநத, ந ல
சமஙகலகளககச ச பப ட தப டடப பதப ப/ரவயம, சவறற ரலப ப ககம, மஞசள
www.kumarikrishna.blogspot.com

க Eஙகம ரவததக சக டததரதப ப ரதத அவரகள மனம சநக ழநதத தப ன ரகள. அனற
மழவதம ந கமஙகலதத லம மரலயடவ ரதத வடடலம க இரநதவ டட, மறந ள அவரகள
ஆச ரமததககத த ரமப ன ரகள. மறந ளம அதறகடதத ந ளம ஒர தவரலயம ஓ/ மல
ப ரரம ப டததத தப ல இரநத ன ர L ர மன. மனம ததற அவன பரEய ந ரலரம அர/ய
இரணட ந ள ப டததத. மறவ ரம ஆச ரமம ந/தத வநத பள$ க க/ததகக அரச ஙக
அஙகக ரமம 'க ர ணட'டம வ ஙகக ற வ ஷயம க அவனம, ப ரகதஸவரனம சசனரனககப
தப க தவணடய ரநதத. தப கம தப த வE ய ல த ரசச ய ல இறஙக ப பதகதக டர/ப
தப யக கடமபதத னதர ட ஒர ந ள தஙக ப தப க வ ரமப ன ர ப ரகதஸவரன.
ர L ர மனம அவதர ட பதகதக டர/ககப தப ன ன. ப ரகதஸவரன மரனவ , மதரதத ன
மரணததகக க அவன /ம தககம தகடட அழத ள. 'மதரதரதப தப லத தஙகம ன
சபணரண ந ன ப ரதததத இலரல' எனற வ யநத கற , மதரததத ட த ன மதரரய ல
இரநத ந டகர$ ந ரனவ கரநத ள அவள. தனரனப தப லதவ எலல ரம மதரதரத
ந ரனவ ரவததக சக ணடரகக ற ரகள - எலல ரர/ய ந ரனவ லதம அவள பசரமய கத
தஙக ய ரகக ற ள எனபரத அற யம தப சதலல ம அவன மனதரதத தவ கக ரவததத.
அர/ய மடய த - அர/யக க/ த ஒர நஷ/தரதத த ன உணரநத அனபவ பபத
தப த சதனற ஒவசவ ரவர க அரத ந ரனவபடததம தப சதலல ம அநத நஷ/தத ன
கனம சப த க த த ஙக மடய த ப ரம ய அவன இதயதரததய அமகக யத.

மறந ள அவரகள பதகதக டர/ய லரநத சசனரன பறபபட/ ரகள. சசனரனய லம


ச ல ததச பகதரகர$யம, மநத கர$யம, ப ரமகரகர$யம அவரகள சநத ததனர.
ஆச ரமததகக அஙகக ரமம உதவ த சத ரகயம சபற மயலம மயறச சவறற யர/யம
தப லரநதத. எலல ரதம உதவ சசயவத க வ கக$ ததனர. ம க ண மநத க$ ய ரநத
ததசபகதரகள உதவவத க வ கக$ தத ரநத ரகள. ஆச ரமதத ன எத ர க லதத ல
நமப கரகதய ட அவரகள சசனரனய லரநத த ரமப மடநதத. சப ர$ த ர த ய க
ஆச ரமததககப பல ச ரமஙகள இரநத லம, அவரகள மதன பலதத ல க யஙகர$ ந/தத க
சக ணடரநத ரகள. உணவ, க யகற , ப ல, தய ர, சநய எலல தம ஆச ரமதத தல க ர/கக
வசத கள இரநதன. உர/த ததரவயம அஙதக சEனற சரகக கக$ ன மலமம, தற க$ ன
மலமம ந ரறதவற யத. மதரம அவவ$வ சப ய ந லபபரபரபயம தத ட/தரதயம
மனமவநத அனரறகக எழத க சக டதத ரகக வ ட/ ல இனற இநத ஆச ரமதம
உரவ க ய ரகக த எனபரத மனபபரவம க உணரம தப சதலல ம அவன இதயதத ல
நனற யம கணக$ ல நரம சரநதன.

அவனககம சப தக க யஙகளககம தவணடய எலல உபக ரஙகர$யம சசயதவ டடப


பத லகக ஒர நனரமரயயம அநபவ கக மல தப யவ ட/வர$ எணண யதப த மடடம
மனம உளத$தய கமற ஊரமய ய அழதத. அநத ஆச ரமதரததய மதரதத ன ந ரனவ கப
ப வ தத ன அவன.

தம ழந டடன தரலவரகள, ப ரத ந டடன பல பகத ய லரநதம வநத ததசபகதரகள,


எலதல ரம ஆச ரமததகக வநத ப ரதத மக ழசச தய ட அரதப ப ர ட/த சத /ஙக னர.
பதத ரகக$ ல ஆச ரமதரதப பறற ய கடடரரகள 'ர L ர மன எனக ற தன ஒர
க நதயவ த ய ன ச தரன இத' எனற பகழநத சவ$ வரல ய ன. அவரன இததரன சப ய
ச தரனகள ப ய ரவதத சகத எத எனபத அவனககம அவனர/ய அதயநத
நணபரகளககம மடடதம சத நத ரநதத. எநதப பவ தத ரம ன இதயதத ன ப யதத ல
அததரன வ ரரவ க ந ட மழவதம சக ண/ டப ப யம சசலததபபடம அநதஸரத
www.kumarikrishna.blogspot.com

அர/நத தன , அநதப ப யததகக யவள அவனகக கத தவ தத உரக உரக தய


ம யநத ள எனற ந ரனவ வரமதப த தச கம அவரன இர$ யக கவவ மடயத.

தன த ய ன மரணம, த ன ந லம கரரகர$ வ றறத ததச தசரவககச சசலவE ததத, எலல த


தயரதரதயம உணர மடய மல தனரன ஊகக ய அனப ன ஒ$ எத எனபரத இபதப த
அவன நனற க உணரநத ரநத ன. மதரம சசயத த ய கஙக$ ன ஒ$ ய ல தனரனச
சறற ய ரநத அநதக ரஙகள எலல ம மரறநத, த ன உலக ன ப ரரவய ல பல த ய கஙக$ ன
சச நதகக ரன கத தத னற ய ரபபரதயம உணரநத ன அவன. பகத ய ன சகதரத
அனபவ கக றவரக$ ல த ன பகத சசயயவம மடக றசதனற தததவதரத வ ழகரகய ல
அநபவஙக$ ல இபதப த ப நத சக ணடரநத ன ர L ர மன. தனனர/ய பஷபஙக$ ல
அவனர/ய ப தஙக$ ல அரசச தத ள மதரம. அவனர/ய பஷபஙக$ ல ப ரத ம த வ ன
ப தஙகர$ அரசச தத ரநத ன அவன. உத சனதத லரநத அனப ன எலரலகக அவரன
அரEதத வநதவள அவள. சவறபப லரநத ப யதத ன எலரலகக அவரன அரEதத
வநதவள அவள. ச ரறசச ரலய ன தனபஙகர$ அவன த ஙக க சக ள$ச சசயதத - அவள
ப யம ய ரநதத. 'சதலயதலத ர ம பகத ம ரககம' எனற அவள ப டய தப சதலல ம
த ன ததசதரதப பகத சசயயம ம ரககஙகள ஒவசவ னற க அவனககப ப நதன.

அநத வரஷக கர/ச ய ல ஆச ரமதத ன பள$ கக/ம அரச ஙக அஙகக ரம சபறறத.


ஆச ரமக கடட/ஙகளகக கவம, வ$ரசச கக கவம ஒர சபரநசத ரக அரச ஙக 'க ர ணட'
ஆக வEஙகபபட/த. ஆச ரமதத ன பண கள வ$ரநத வ வர/நதன. அத க வகபபகளம,
பலதரற ஆச யரகளம வநத ரகள. சமக தசவகரகர$த தய ககம தச ஷ யல சசரவஸ
டசரய ன ங வகபபகளம, சபணகளகக ன ம தர நலததரறரயப பய றறம வகபபககளம,
க ர மப பனரதத ரணதரத வ $ககம ரரல சசரவஸ டசரய ன ங வகபபகளம
சத /ஙகபபட/ன. சதறதக உரவ கம பத ய யவ இநத ய வ ன ச நத ந தகதனம க அத
வ$ரநதத. அந ரதப சபணகள பலர ஆச ரமதத ல தசரநத சமக தசவக க$ க வ ழவ சபறத
சத /ஙக னர. பத ய இநத ய வ ன சத ண/ரகர$ அநத ஆச ரமம அநதரஙக சதத தய ட
உரவ ககத சத /ஙக யத. ர L ர மன ன பகழ ந ட எஙகம தபசபபட/த. ததச யப
தப ர ட/ஙகள ஓயநத ரநத க லதத ல சமக தசரவய ன க நத யச ச னனம க அநத ஆச ரமம
வ$ரத சத /ஙக ய ரநதத.

இநத - மஸலம கலவரம மணட ந டடன வ/கதகயம வ/க Eகதகயம மக தம


ஒறறரமகக க ய தத ரர தமறசக ண/ ர. நவக $ கலவரப பகத க$ ல மக தம வ ன
ப தஙகள ந/நததப த கவரலதய ட பதத ரகச சசயத கர$ப படதத ன ர L ர மன. அநத
வர/ம தம ழந ட க ஙக ரஸ தரலவர தப டடய ல ச . கதணசனம, க மர Lbம
தப டடய டடக க மர ஜ சவனற ர. ப ரக சம மநத சரப கவ ழநதத. ப ன ஓமநதர
சரடடய ர வநத ர. சததச ஆடச ய ல நனரமகள வ ர$யல ய ன.

1947 ஆம வர/ம ஏபரல ம தம இரண/ வத வ ரம இநத மஸலம ஒறறரமகக க


மகமமதல L னன வம, மக தம க நத யம கடட அற கரக ஒனற சவ$ ய ட/ ரகள.
சதநத ரததகக ன நனன ள ப ரததரத சநரஙக க சக ணடரநதத.

1947 ஆம வர/ம ஆகஸட ம தம இநத ய சதநத ரம அர/நதத. கணணர லம


சசநநர லம வ$ரதத இயககம சதநத ரப பயன$ தத லம, ப ரத ந ட இநத ய எனறம
ப க ஸத ன எனறம ப நத தவதரனரயத த ஙக க சக ள$ மடய மல தவ தத ரகள
www.kumarikrishna.blogspot.com

உணரமத ததசபகதரகள. மதரரய லம சதத ய தசவ ச ரமதத லம சதநத ர த னதரதப


ப ரம தம கக சக ண/ டன ரகள. பலல ய ரம ஆணடகள வர மலரநத ப ன வநத ஒர
ததச யத த ரவ E வ கதவ அத சக ண/ /பபட/த. எஙகம மவரணக சக டகள படச/ $
வச ன.

சதநத ர த னததனற தனனர/ய பரEய வ ரதம ர L ர மனகக ந ரனவ வநதத. பத சனடட


வரஷஙகளகக மன இ$ரம ஆதவசததத ட மன டச யமமன சநந த கக மனன ல அவனம,
நணபரகளம சசயத சக ண/ அநதச சதத யம அவரனப சப றதத வரரய ல இனனம
சத /ரதவ சசயதத. ததசம சதநத ரம அர/க றவரர த ரமணதம சசயத சக ளவத லரல
எனற அனற எடததக சக ண/ வ ரததரத மறறவரகள இன தமல ரகவ /ல ம; ரகவ /
மடயம. ஆன ல அவதன , அநத வ ரததரத இன யம ரகவ / மடய மதல தப யவ ட/த.
எநத மகதத ன க ரணததகக க அவரகள எலல ம வட வ சரலத தறநத, சகஙகர$யம
பநதப சஙகர$யம வ டதத தந னப இயறற ன ரகத$ , அநத தந னபககப பயன க ர/தத
வ ட/த. ஆன ல, அவனர/ய தந னப பலதத தவர$ய ல, அவனகக க அலலம பகலம
தந னப ரநத, "ர ம உனரனப பகத சசயயம ம ரககம சத யவ லரலதய" எனற
சம E ய லம, வரணய லம கதற யவள ய தர , அவளர/ய தந னப பலகக மதல
தன பபட/வரக$ ன வ ரதஙகள அநதத த ய க தவளவ ய ல எ நத தப ய ன. ததசபகதரக$ ன
மக வ ரதம பலதத வ ட/த. க நத எனற சதத ய கக ரக மக மன வ ன தவம ச தத சபறற
வ ட/த. அநத மக வ ரததத ல எததரனதய அலபம ன வ ரபபஙகளம, தன பபட/வரக$ ன
அப ல ரஷகளம, கடமபஙக$ ன சகஙகளம அE நத தப ய ரககல ம. ஆன ல, பன உரக
இமயம அE ய த எனற லம, கஙரக ப றககம. ததசபகத இமயதரதப தப னறசதனற ல
சதநத ரம கஙரகரயப தப னறத. ர L ர மரனப தப ல பலரர/ய சப னன ன
வ லபதரதக க நத எனற மக மன வர தமமர/ய பண கக க வ ஙக க சக ண/ ர.
அதன ல ர L ர மன சபரரமபப/ல ம. ஆன ல, அவனர/ய த ய கதத ல அவனகக கத
த ய கஙகர$ச சசயதவளர/ய த ய கமம கலநதத ன இரகக றத. அத தன த த ய கம
இலரல. வ ழவ ல கலகக மடய தவரகள த ய கஙக$ ல கலநத வ ட/ ரகள. 'ந ன ஒரதத
இரகக றவரர நஙகள ச ம ய ர க மடய த' எனற ள அவள. இபதப த அவள இலரல.
ஆகதவ, அநத வ ரததரத மடகக தவணடய அவச யமம அவனகக இலரல. 'தவத க லததகக
மடடமத ன மன வரகள ததரவ? நவன இநத ய வககம, சயநலதரதத தறநத பல தக ட
மககளகக கத தஙகர$ வரதத க சக ணட தவம ப யம பலல ய ரம சதத ய கக ரக
மன வரகள ததரவத ன. அவரக$ ன மதல அவத ரம கதவ க நத தத னற ய ரகக ற ர.
க நத ரயத சத /ரநத இனனம பலல ய ரம பத ய மன வரகள ததசததகக தவணடம.
சஙகர ன அதரவதம தப ல, ர ம நL ன வ ச ஷ/ தரவதம தப ல க நத யம ந ர$
வ ழந ளகக ஓர அக ல இநத ய ஆச ரம க அரமய தவணடம. அநத ஆச ரதரதப பரபபம
வ சக$ ல ஒரவன க ந ன இரபதபன' எனற சதநத ர த னததனற நண/ தநர
மனதவதரனககப ப ன தனககள ப ரத கரஞ சசயத சக ண/ ன ர L ர மன.

*****
இநத ய வ ன கர/ச ரவஸர ய க வநத ரநத ல ரட மவனடதபட/தன இநத ய மகக$ ன
வ ரபபபபட கர/ச கவரனர சLனரல கப பதவ ஏறற ர. அதத சமயம L னன
ப க ஸத ன ன கவரனர சLனரல ன ர. Lவஹரல ல தநரரவப ப ரதமர கக சக ண/
மநத சரப அரமநதத. ச ல ம க ணஙகள நஙகல க மறற ம க ணஙகளககக கவரனரகள
ந யம ககப பட/ ரகள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இநத - மஸலம கலவரஙகள மணடம தரலசயடககதவ மக தம கலகதத வ ல


உணண வ ரதம சத /ஙக ன ர. பலரர/ய அனப ன தவணடதக ளகக இணஙக எழபதத
மனற மண தநரததககப ப ன உணண வ ரததரதக ரகவ ட/ ர மக தம . அடதத வர/ம
Lனவ ம தம டலலய தல நர/சபறற கலவரதரதக கணடதத மக தம மணடம
உணண வ ரததரதத சத /ஙக ன ர. மக தம வ ன உணண வ ரதம, ந ள கணகக ல நடததத.
எலல த தரலவரகளம வ ககறத அ$ தத மக தம உணண வ ரததரத மடததக
சக ளளமபட சசயத ரகள. ப ர ரததரனகளம கட/ஙகளம ந/நதன. மககள சவள$ம கக
கடன ரகள. 'ரவஷணவ Lனதத 'வம 'ரகபத ர கவ'வம இலடசக கணகக ன சசவ க$ ல
ஒலததச ச நத ய$ ததன.

Lனவ ம தம இரபத ம ததவ மக தம வ ன ப ர ரததரனக கட/தத ல சவடகணட


வசபபட/ சசயத ரய அற நத ர L ர மன, அநதச சசயத சத நத தவர$ய லரநத அனன
ஆக ரம னற மரலததப தப ய உடக ரநத வ ட/ ன. க ரணம னற அவன மனம கலஙக யத.
கரதரய எடதத வ ச தத ஆறதல சபற மயனற ன. அபதப த ப ரகதஸவரனம
பதகதக டர/ தப ய ரநத ர.

உலக ல சகட/வரகளககதத ன எத களம பரகவரகளம இரபப ரகள எனற அவன


இத வரர எணண ய ரநத ன. இபதப தத மக னகளககம, நலலவரகளககம க/ எத கள
இரபப ரகச$னற ந த சனம கத சத நதத. எநத மக ன ன வ ரதஙக$ ல அடரமபபடடக
க /நத இநத ய சதநத ரம அர/நததத , அநத இநத ய வ தலதய மக தம வ ன ப ர ரததரனக
கட/தத தல சவடகணட வசவம ஒரவன இரபப ன எனபத ந ரனககவம கச தவணடய
வ ஷயம ய ரநதத. கஙரகயம, தவதஙகளம ப றநத ந டடல கரரணயம, அனபம க
வ ழக றவரக$ ன உய ரகக உரல ரவககம சக டயவரகளம ப றநத ரகக மடயம
எனபரததய இபதப த த ன அநம ன கக மடநதத. மக தம வகக கத சதயவஙகர$ப
ப ர ரதத ததக சக ண/ ன அவன.

ஆதம வ ன ர கஙகள

15

1948 Lனவ மபபத நததத டலலய ல ப ர ரததரனக கட/ததககப தப கமதப த க நத


மக ன சடடக சக லலபபட/ ர. தரடதய வ ல அஞசல சசயத சக ணடரநத த ரரவய ற
த ய கர Lர உறசவ ந கழசச ந றததபபடட இநதப தப ட தப னற சசயத அற வ ககபபட/த.
அனற டலலய ல ச யன அஸதம ககம தப த சழநத இரள அதனப ன பல ந ள வரர ப ரத
ந டடல நடததத. சசயத யற நத தப த ர L ர மன மரசரசய க வ ட/ ன. அனற
க ரலய ல த ன ஊ லரநத த ரமப வநத ரநத ப ரகதஸவரன ர L ர மரன மரசரச
சத$ வ தத ஆசவ சபபடதத ன ர. ஓர/ய ல தப ய மக தம வகக க மழக எழநத ரகள
இரவரம. மறந ள க ரல ப ரகதஸவரன ததசப த ரவத தன சச நதப ப த வ க
அஙகக ததக சக ணட, அததரன க லம ரவதத ரநத ப சதத ன அர/ய $ம க
மக தம வககத தரபபணம சசயத எளளம தணணரம வ இரறதத ர. தணணர ல அவர
அநதத தரபபணதரதச சசயத ர எனபரதவ /க கணணர ல சசயத ர எனபதத
சப ரததம ய ரககம. ர L ர மனம த ய தநரதகதக சசயதற ய த தரபபணதரத
மக தம வகக கச சசயத ன. மதத ர$பபனம கரச ம யம தரலரய சம டர/யடததக
www.kumarikrishna.blogspot.com

சக ண/ ரகள.

சத /ரநத ஆச ரமதத ல க ரலயம, ம ரலயம ப ர ரததரனகளம, பLரனகளம ந/நதன.


'ரவஷணவ Lனதத 'வம 'ரகபத ர கவ' ப /லம இர/வ / மல பல ந டகள ஒலததக
சக ணடரநதன. ததசம ந ரல கலஙக ப தப ய ரநதத. ஆனம பலதத ன லம தய தய க ய ன
எ$ ரமக தக லதத லம, ப ரத சதநத ர யததததகக வE க டடய தநரதய ன மரறவ பல
தக ட மகக$ ன கணக$ ல நரரப சபரகக யத. மக தம வ ன வ ழந $ ல அவர உய தர ட
இரககம தப த பண ய ன க ரணம கவம, தனன/ககதத ன க ரணம கவம சசயயத
தயஙக ய ரநத ஒர க யதரத இபதப த ர L ர மன மனபபரவம ன ப யததத ட சசயத
சக ண/ ன. மனப ஹ Lன ந த கக க மக தம மதரர வநத ரநததப த ட.எஸ.எஸ. ர Lன
தனரனக கபப ட/பட 'க நத ர மன' எனதற தன சபயரர ம றற க சக ணட சகZடடககம
அற வ தத வ ட/ ன அவன. ட.எஸ.எஸ. ர Lன அனற வ ய தடம ற அபபட
அரEதததப த, "இபபடதய தபர வசசககதயன" - எனற அரக லரநத ரவதத யந தயயர
சசயத ஆச ரவ ததம இனற பலததத கக கரத ன ன அவன. க நத தய ட இநத ய வ ல ஒர
ம சபரம சக பதம மடநதவ ட/த கத தத னற யத அவனகக.

*****

ததரதலல ந னற சவறற சபறறச சட/சரபய தல ப ரலசமணடதல அவன பண ப ய


தவணடம எனற ப னன $ ல சக தரலவரகளம, ததசபகதரகளம அவரன எவவ$தவ
வறபறதத ன ரகள. அவன தரம னம க மறததவ ட/ ன. ஆச ரமப பண தய அவன
பண ய க யத.

"எலல ரதம பதவ க$ லம, ந றக லக$ லம தப ய அமரநதவ ட/ ல, மக தம வ ன


பண கர$த சத /ரமடய த. பத சனடட வரஷ க லததககம தமல க இநத மக வ ரததத ல
ந ஙகள ஈடபடத/ ம. பயன க ர/ததவ ட/த. கடச ப பசலக$ லம, ந றக லரயப ப டககம
பரபரபப லம நமத வ ரதம பஙகபபடடப தப யவ /க க/ சதனற த ன பயபபடக தறன
ந ன. சதநத ரம சபறவதறக மன நம எலதல ரககம அர/ய தவணடய இலடச யம சதநத ரம
எனற ஒனற க மடடதம இரநதத. 'சதநத ரம என ப றபப ரம' - எனற த லகர சக டதத
கரரலதய நம எலல ரர/ய இதயஙகளம எத சர லததன. அர/ய தவணடயரத
அர/நதப ன அனபவ கக தவணடயரத அனபவ ககம எலரலகக இபதப த ந ம
வநத ரகக தற ம. தந ககஙகளகக கப தப ர டம தப த இரநத ஒறறரம
ப ரதய Lனஙகளகக க சநரஙகம தப த இரககம எனபத தப கப தப கதத ன சத யம.
ந டடகக ந ன எரதச சசயய தவணடதம அரத இநத ஆச ரமதத ன மலம த ர $ம கச
சசயதவன. பதவ கள ஒர தவர$ தசரவ சசயவத ல எனககள$ வ நயதரதயம த கதரதயம
தப கக ன லம தப கக வ /ல ம. தயவ சசயத எனரன வ டடவ டஙகள" எனற ன அவன.
ப ரகதஸவரனம அதத மனந ரலய ல த ன இரநத ர.

*****

1948-ம வர/க கர/ச ய ல ந/நத தரலவர ததரதலல பட/ ப சத ர ரமய வககம,


பரதஷ ததமத ஸ த ண/னககம தப டட கடரமய ய ரநதத. த ண/ன தத றற ர. பட/ ப
www.kumarikrishna.blogspot.com

சLய தத ர. ப ரகதஸவரதன , அவதன அநதக க ஙக ரZbககப தப கவ லரல. அடதத


ஆணட சசனரனய ல கம ரச ம ர L வ ன மநத சரப ஏறபட/த.

இநத ய மழரமய ன கடயரச ந / க ய 1950-ஆம வர/ம சசப/மபர ம தம ந ஸகக ல


கடய க ஙக ரஸன தப த - ப ரகதஸவரன உ/ல நலங கனற யத ல பதகதக டர/ககப
தப ய கடமபததத ட தஙக வ ட/ ர. உளளரப ப ரமகரகளம, சக தரலவரகளம
வறபறதத யத ல, ர L ர மன தட/ மடய மல ந ஸக க ஙக ரZbககப தப ய வநத ன.
ந ஸக க ஙக ரஸல த ண/ன, க ரப$ ன , சஙகரர வ ததவ ஆக ய மவர தரலவர பதவ ககப
தப டடய ட/ ரகள. தப டடய டக றவரக$ ன எணண கரக அத கம க அத கம கக கடச ய ல
உடப $வகளம அத கம கத சத /ஙகவத கதவ உணரநத ன அவன. அநதக க ஙக ரஸல
த ண/ன சவறற சபறற ர. Lவஹரல ல தநரவககம அவரககம கரதத தவறப டகள
இரநதத ல கடச ககம - மநத சரபககம ஒறறரமய னற மரணப டகள வரதம என
எலதல ரம வரநத ன ரகள.

ந ஸக க ஙக ரஸ மடநத அவன த ரமப ய தப த மறறவரகத$ ட மதரர தப க மல


பதகதக டர/ தப யப ப ரகதஸவரரனப ப ரககக கரத த த ரசச ய தலதய இறஙக ன ன
அவன. த ரமபம தப த அபபட வநத த ரமபவத க மனதப அவரகக எழத ய ரநத ன.

ரய லலரநத த ரசச ய ல இறஙக யததம தப ட தப ல அநதச சசயத அவனககத சத ய


வநதத. ப ரகதஸவரன க லம க வ ட/ ர எனற சத வ ககபபட/ தப த அநதச சசயத ரய
அவன ல நமப மடயவ லரல. இத த ஙக க சக ள$ மடய த அத ரசச ய ய ரநதத
அவனகக. அரச யலல தன ஆதம ரததம ன கரரவயம நணபரரயம தசரதத ஒதர சமயதத ல
இEநதவ ட/த தப ல தவதரனரய உணரநத தவ ததத அவன உள$ம. அவன
பதகதக டர/கக வ ரரநத ன. அநதக கடமபதத னரககப ப ரகதஸவரன ன மரறவ ம கப
சப ய அத ரசச ய ய ரநதத. மஙகலம ன தத றறதரதயர/ய ப ரகதஸவரன ன
மரனவ ரயச சமஙகலக தக லதத ல ப ரததப ப ரததப பEக ய ரநத அவன கணகள, இநதப
பத ய தக லதரதப ப ரதத அரத ஏறக மடய மல தயஙக ன. ப ரகதஸவரன ன மரனவ
வரகய ல தரமயனம ரகள, தமப ம ரகள வசத ய னவரக$ க இரநதத ல அநதக கடமபம
எத ரக லதரத ம னம கக கE பபத ல ச ரமபப/ த எனற தத னற யத. உ/ன ப றநதவரகள
அரனவரதம அநத அமம ளகக ஆறதல க அபதப த பதகதக டர/ய ல வநத
தஙக ய ரநத ரகள. ர L ர மரனப ப ரததததம ம ம சப றகக மடய மல அழத வ ட/ ள.
அவள மதரததகக க மதரரய ல வநத தரணய ரநதரத எலல ம ந ரனதத ன அவன.

"உன தமதல சக ளர$ப ப யம அவரகக. சத 'ர L , ர L 'னன உனரனப பதத தய


சச லலணடரபப ர. ந ந ஸகதலரநத த ரமப வர தப த இஙதக வதரனன
மதரரய தலரநத பறபப/றபபதவ கடத ச தப டடரநதத. ந த ரமப வரதப த உ/மப
ச ய ய டம; உனதன /தவ மதரர வரல மன இரநத ர..."

ர L ர மன ம ம கக ஆறதல கற வ டடத தன மனதகக அபபட ஆறதல கற கசக ள$


மடய மல கணணர வ ட/ ன.

"எனககதத ன ம ம இலல தம சர மப சர மபக கஷ/ம ம ம! வலத ரக ஒடஞச


ம த தத ன இன தம..." எனற சச லலக சக ணடரககம தப தத தமதல தபச மடய மல
தககம சத ணர/ரய அர/ததத அவனகக. கடதம தப டட ஆச ரமதத லரநத
www.kumarikrishna.blogspot.com

கரச ம ரயயம மதத ர$பபரனயம பதகதக டர/கக வரவரEதத ன அவன.

*****
பதகதக டர/ய ல ப ரகதஸவரனர/ய க யஙகள மடக றவரர இரநதவ டட
ஆச ரமததககத த ரமப ய ப னப தககமம தன ரமயம வ ட/தவ, ர L ர மனகக
ஆச ரமதத ல இரபபக சக ள$ மல உ/மபம மனமம தவ ததப பறநதன. ப ரகதஸவரரனப
தப ல உலக அனபவமம, மதரமயம, ச நத கணமமள$ ஒரவர இலல மல அநத
ஆச ரமதரத ந/ததவத எவவ$வ ச ரமம ன க யம எனபத தப கப தப க அவனககத
சத நதத. அவனககச ச ரமதம சக டகக மல எலல ந ரவ கப சப றபரபயம,
கஷ/ஙகர$யம இதவரர அவர த ஙக க சக ணடரநத ர. இபதப த எலல ப
சப றபரபயம அவதன த ஙக க சக ள$ தவணடய ரநதத. சநரஙக யவரகளம
தவணடயவரகளம ஆதம ரததம னவரகளம ஒவசவ ரவர கப தப யக சக ணடரநத ரகள.
உலக ல த ன மடடதம தன தய ந றபத தப னற தவதரனரயச ச ல தவர$க$ ல உணரநத
தன ரமய ல கணணர வ ட/ ன அவன.

ரதத னதவல பததர தப ய வ ட/ ர. ச ததக சக ணத/ சபணரணக க பப றறச சச லல


தவணடய மதரதத ன த ய தப யவ ட/ ர. மதரமம தப யவ ட/ ள! அவரனப தப னற
பலல ய ரம இர$ஞரகர$ இநதத ததசபகத எனற மக வ ரதததகக அரEதத மக தம வம
தப யவ ட/ ர. தவலர ச ரறய ல அற மகம ன ந $ லரநத கரவ கவம, நணபர கவம
உ/ன ரநத உதவ ய ப ரகதஸவரன தப யவ ட/ ர. மன த L த தய அE நதப ன மதமள$
மய ன பம ய ல தன தய இரபபத தப லரநதத அவனகக. தயரதரத மறககவம, தன தமல
அனப சசலதத யவரக$ ன ப யதரத எலல ம பக ரநத, த ன ப றர தமல அனப சசலததவம
சயநலமறற தசரவகர$ச சசயயம ஒர பத ய க லததத தவமன வன க ம ற ன ன அவன.

*****

ப ரதந ட ப பரணக கடயரச க உரபசபறறதன ப ன ந டடல ஒவசவ னற க வர/ஙகள


நகரநதன. ந டடன ததரதலகளம பத ய பத ய மநத சரபகளம ம ற ம ற வநதன.
சதநத ரததகக கப தப ர டய இநத ய வ ல ஒதர ஓர இயககம த ன இரநதத. ஓதர ஒர
தந ககம த ன இரநதத. ந டடகக வநத சதநத ரம அரச யலல ச நத ககம உ ரமரயயம
கரதத தவறபடம உ ரமரயயம அ$ ததத. அக ல இநத ய த ய லம, ர ஜயஙக$ லம
பலதவற கடச கள தத னற ன. பலதவற தரலவரகள வநத ரகள. பலதவற இலடச யஙகர$க
கற ன ரகள. சக ளரககர$ உபததச தத ரகள. ஆனமபலதத ல நமப கரகயள$ -
மக தம ரவப தப னற அரச யல சதத ய கக ரக ஒரவரர மடடம மணடம ப ரககதவ
மடய மலரநதத. அரணககடடகளம ப ரமம ண/ம ன சத E றச ரலகளம உரவ ய ன.
பள$ களம, கலல களம, பலகரலககEகஙகளம சபரக ன. சம E வ ய க ம க ணஙகள
ப நதன. ஒவசவ ர ப ரததச சம E யம வ$ர வ யபப$ ககம நலசலணணததத ட இத
சசயயபபட/த. ப பரணம க கடயரச அநதஸதப சபறறவ ட/ இநத ய வ ல சவ$ ந டட
உறவப ப ரசரனய ல க ஷமரம, உளந டட உறவ ந ரலக$ ல சம E யம ந ரநதரம ன
தர/க$ க ந னறன. 'சசபபசம E பத சனடட இரநத லம ச நதரன ஒனதற' - எனற பல
ஆணடகளகக மன ப ரத ப ட ரவதத ஒறறரம சமலல சமலலப தப ய எததரன சம E கள
உணத/ அததரனககம அத கம ன தவறறரமகளம, சவறபபகளம ப டவ தஙகளம
சபரக ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

1959-ல க நத ர மன தரலரமய ல 'ரரல எLbதகஷன ஸ/ட ம ஷன' ஒனரற இநத ய


அரச ஙகம ஐதர பப வககம அசம கக வககம அனபப ய ரநதத. இநதப ப ரய ணதத ன
தப த க நத ர மன ம கவம உறச கம ய ரநத ர. சவ$ ந டக$ ன சப ர$ த ர
வ$ரசச ரயயம, வ ஞஞ ன தவகதரதயம ப ரககப ப ரகக இநத ய இபபட வ$ரவத
எனரறகக எனனம ந ய யம ன கவரல அவர மனதத ல ப றநதத. ஸவ டZரல நத லம,
சLன வ வ லம இரநத தப த மக தம தர மன தர லநரதச சநத ததப தபச ய பரEய
ந கழசச கர$ அஙகள$ ச ல மத யவரகள தமம /ம சச லலக தகடட, மனம சநக ழநத ர
அவர. அநதப ப ரய ணம மடநத த ரமப யதம டலலய ல ஒர ம தம தஙக எலல த
தரலவரகர$யம சநத ததப தபச ன ர அவர. ந டடபபறஙக$ ல கலவ வ$ரசச ககம சத E ல
வ$ரசச ககம சசயய தவணடய உ/னடய ன க யஙகள பறற நறரறமபத பககஙகள
சக ண/ அற கரக ஒனரற அவர கலவ மநத ய /ம சமரபப தத ர. சசனரனய லம
மதரரய லம அவரககப சப ய வரதவறப அ$ ககபபட/த. ந டர/ப பறற ய தன
எத ரக லக கவரலகர$ அவர அநத வரதவறபகக$ ல மனம த றநத தபச ன ர.
மக தம வககப ப னப ஆனம பலதத லம சதத யதத லம சத ணட சசயவத லம கவரலயள$
ஒதர சப யவர க ஆச ய வ தந ப ப தவ ஒரவர மடடதம மதம ரபபத க அநதச
சச றசப E வ ன தப த அவர கற பப ட/ ர. ஆனம வ ன ல வ E மயலம பரமபரர
தப யவ ட/தத எனற க நத ர மரனப தப னறவரகள கவரலபபடடக சக ணடரநத
க லதத ல வ தந ப ப தவய ன சரதவ தயத தததவஙகளம பம த ன இயககமம அவர
மனதரதப சப தம மக Eச சசயதன. ததச ய மக வ ரதஙகர$ச சசயயம மன வரக$ ன
கர/ச க சக ழநத க வ தந ப ப தவ அவரககக க டச ய$ தத ர.

க நத ர மன மணடம 1961 ஆம ஆணடன சத /ககதத ல க நதயச சச றசப E வகள


சசயயவம, நலசலணணஙகர$ப பரபபவம, இலஙரகய லம, சதனக Eகக ஆச ய வ லம,
பரம வ லம, ஆஸத தரலய வ லம க மனற ம த க லம சறறப பயணம சசயய தநரநதத.
அநதச சறறப ப ரய ணம மடநததம ச ல ம தஙக$ ல அவரர/ய அறபத ணட ந ரறவ
வ E வநத தசரநதத. ந ட இரநத ந ரலய ல வ E ககள சக ண/ டம மன ந ரலய தல ,
ம ரலகள அண நத சக ளளம உறச கதத தல அவர இலரல. எவவ$தவ மறததம
தக$ மல நணபரகளம, அவர ல படதத மனனகக வநதவரகளம, ததசபகதரகளம
சசனரனய ல அநத வ E ரவப ப ரம தம க ந/தத வ ட/ ரகள. அடதத ம ததம
ஆச ரமததககத த ரமப யதம, தமதம ட ஆரமப மதல இரநத ஆச ரமததககப பண ப யம
மதத ர$பபரனயம, கரச ம ரயயம ப ர டட அவர ஒர வ E ந/தத ன ர. அநத வ E வ ல
தஙகர$ப ப ர டட அவர மனம வ டடப தபச ய தபசச ன ல மதத ர$பபனம கரச ம யம
மனம சநக ழநத உரக ன ரகள. ஆச ரமதத ன ஒர ப தரயர ஹ லககப ப ரகதஸவரன ன
சபயரர ரவததப 'ப ரகதஸவரன ஹ ல' எனற கபப /ச சசயத ரநத ர அவர. மதரதத ன
ந ரனரவதய தன இதயததகக மடடதம சச நதம ன அநதரஙகம க ரவததக
சக ணடவ ட/ ர.

அடதத ஆணடன சத /ககதத ல அவர நண/ ந டக$ க எழத வநத... 'ரம கன/ -
ப ஸட அணட பசரசZனட' - எனற பததகதத ன இரணட ப கஙகளம சவ$ ய /பபட/ன.
உளந டடலம சவ$ ந டடலம பலரர/ய ப ர டடககர$ப சபறறத அநத நல. 'ம கவம
பயனப/த தகக நரலப பயனப/ தவணடய சமயதத ல ந டடகக அ$ தத ரகக றரகள' -
எனற Lவஹரல ல தநர அரதப படததவ டட எழத ய ரநத ர. க நத ர மன அநதப
ப ர டடல உள$ம க$ ரநத ர. அநதப பததகதத ல இநத ய வ ல இரணட சக பதஙகள
www.kumarikrishna.blogspot.com

அறபதம கச ச தத ககபபடடரநதன. சரத ர பத/லன மரறவ வரர உள$ க லம அநத


நலல கறபபடடரநதத.

சதத ய தசவ ச ரமதத ன க/நத க லதரதச தசரநத வர/ஙக$ ல எததரனதய தபர படதத
சவ$ தயற ச சமகதத ல கலநத வ ட/ ரகள. க நத ர மன அநத ஆச ரமதத ல பல எ$ ய
த ரமணஙகர$யம ந/தத ரவதத ர. அவறற ல ச ல மனம வ ரமப ச சசயத சக ண/
அனப ன அடபபர/ரயக சக ண/ கலபப மணஙகள. பலரகக வ ழகரக வE க டடய க
அரமயம நடப னரம, பEக யவரகளம, அனபரகளம, அவரரச சழநத ரநத க லஙக$ ல
சச நத மனதத ன தயரஙகர$ அவர மறகக மடநதத. தவரல க ர/கக மல கஷ/பபட/
எததரனதய த றரமயள$ இர$ஞரகளகக அவர ல தவரல க ர/ததன. இ$ரமய ல வE
தவற ய இர$ஞரகளககம யவத களககம, த ரநதவம வ Eவம வ யபபக க ர/ததத.
அவரர/ய ச நதமயம ன பனச பப தலதய த ரநத யவரகள பலர; தபச க தகடடத
த ரநத யவரகள பலர; க/ இரநத ஆச ரம வ ழவ ல பEக ப பEக ப பணபட/வரகள ச லர.
சதத ய தசவ ச ரமதரத எபபட ஆககதவணடசமனற ஒர க லதத ல அவரம ப ரகதஸவரனம
கனவ கண/ ரகத$ அநதக கனவ இனற நனவ க வ ட/த. அவர அநதக கனவ
நனவ க யரத இரநத ப ரததக சக ணடரநத ர. ப ரகதஸவரனககதத ன, ப வம இரத
இரநத ப ரககக சக டதத ரவககவ லரல. ந டடன அடதத தபரத ரசச ய க Lவஹரல ல
தநரவ ன மரணம தநரநதத. அனற தன ர/ ய ல கழககண/வ ற எழத ன ர அவர:

'ததசதத ன தர L க கனவ அE நதவ ட/த. தர L இதழகர$த த றநத தபச ய வ ய


இன ப தபச த. தர L பபக ரககள இன பண ப ய . 'எனககப ப ன என சம E ரய தநர
தபசவ ர' எனற ய ரரப பறற ப சபரரமய க மக தம சச லலவ டடப தப ய ரநத தர
அநத இன ய வ சம ப ரத ந டடல இனற மரறநத வ ட/த.'

Lவஹரல ல தநரவககப ப ன வலரம வ யநத தரலரம - ததசம மழவதம


சசவ ச யககம ஒர தரலரம இலல மற தப யவ ட/த. ல லபகதர ச ஸத வநத ர. ந ட
மழவதம சம E க க $ரசச தய யப பரவ யத; அவசரபப/ தவண/ ததறக அவசரபபடட
கலகதரத வ ஙக க கடடக சக ள$ தநரநதத. ததசய ஒரரமபப ட சம E ப ப ரசரனய ல
ச னன ப னனம க வ டம தப லரநதத. வ/ககம, சதறகம இரணநத
மனபப னரமதய டரககப ப டபடம ந ய யம ன சசலவ ககள$ தரலரம இலரல.
பஞசசலக கரம நடடய இநத ய வ ன க ரல வ வ டட வ டடரநதத சன .

தப ர ட/ஙக$ ன மரற ம ற யத. சதநத ரததகக மனப சதத ய க ரகமம, த ய கவணரவம


ப றரர மனஙகன ய ரவபபதறக கத தனரனத தனபறதத க சக ளளதலம அ/ஙக ய
ச தவகப தப ர மரற இரநதத. படபபடய கத த ய க மனபப னரம கரறநத
தவணடயரதத தனபறதத ப சபறல ம எனற அசர மனபப னரம ச ல பகத க$ ல
வநதவ ட/த. ஒர சதத ய கக ரக ககத தனரனக சக னற சக ளளம பலம தவணடசமனற ர
மக தம . ததரவரய அர/யப ப றரரக சக லலல ம எனற ந ரனககம$வகக
ம ற ய ரநதத ந ட. ஒவசவ ர ர ஜயததககம தன சய நனரமக$ ல மடடதம பறற
வ ழநதத. வ/கதக உள$வரக$ ன அவசர மனபப னரமய ல எலல ம கEபபம க வ ட/த.
ப க ஸத ன ஆகக ரம பபம சத /ரநத த ஷகணட சநத பபம தநரநதத. ஆகக ரம பப
தவர$ய ல மடடம சம E தபதம, ம ந ல தபதஙகர$ மறநத, அபரவம கவம அவசரம கவம
ந டடல ஓர ஒறறரம உணரவ சதனபட/த. த ஷகணடல எத ரப ர த வ தம க ச ஸத
மரறநத ர. தநரவ ன மரறரவ ஈடசசயவத தப ல வநத ரத யச லயம மரறயதவ
www.kumarikrishna.blogspot.com

இநத ய வ ன எத ரக லதரதப பறற க கவரலப பட/ ரகள சப யவரகள. க நத ர மன


மணடம கலககம அர/நத ர.

சமலல சமலல ந டடல ஓர அரமத ய னரம உரவ ய றற. அறபத வரஷஙகளககம


தமல கக கடடகக தத வ$ரதத ததச ய மக வ ரதம இரபத வரஷஙக$ ல படபபடய கப
பலவனமர/நதத. பனனற மக னக$ ன எணணறற த ய கஙகர$ அஸத வ ரம தப டடக
கடடய சதநத ர ம $ ரகய ல தசகள அர/யத சத /ஙக ய ரநதன. அனபம, கரரணயம
சதத யமம க ய ச றநத சம E க$ ன சப ரர$ உணரநத ந டடல, தபசம சம E க$ ல
தவறப டகள ப றநதவ ட/ன. அரச யலவ த க$ ர/தய த ய க மனபப னரம தப யவ ட/த.
ததரதலல Lய பபதம, Lய ததப ன உ/தன அடதத ததரதலல Lய ககம வE வரககர$
தய ச பபதம க ம ற வ ட/ ரகள. அவரகள வறரமரய, பச ரய, அற ய ரமரய Lய கக
தவணடசமனற சதநத ரம சபறமன இரநத த கம, சதநத ரம சபறற ப ன ததரதலக$ ல
Lய ககம சவறம ஆரசய க மடடதம வநத மநதத. பணமள$வரகத$ ததரதலக$ ல ந றக
மடயசமனறம ஆய றற.

சதத ய தசவ ச ரமதத ன ஒர மரலய லரநத சசயத தத ளக$ ல ந டட ந/பபககர$ப


படககம தப சதலல ம கணணர வடதத ர க நத ர மன. ஒர ந சசயம ன நலல க யம
அலலத சப தகக யம ததரதலல Lய கக இர/யற க இரககம எனற ல அரதச சசயயத
தயஙகவதம, ஒர ந சசயம ன சகட/ க யம அலலத சப த நனரமகக இர/யற ன
க யம ததரதலல Lய கக உதவ ய க இரககம எனற ல அரத உ/தன சசயத வ டவதம க
ம ற யத அரச யல. சதநத ரப தப ர ட/க க லதத ல இரநத ஆதம பலமம சதத ய
தவடரகயம, வ டடக சக டககம மனபப னரமயம எஙதக தப ய ன எனதற சத யவ லரல.

பல வர/ஙகளகக மன ப ரகதஸவரன தனன /ம கற ய ஒர கரதரத இபதப த ம கவம


கவரலதய ட ந ரனவ கரநத ர க நத ர மன.

"க நத மக ரனப தப ல ஆதம பலதரத நமப ச சசயலல இறஙகக றவரகளம இலல மற


தப ய சப ஷ சநத ர தப ரZப தப ல மனவலரமரயயம உ/ல வலரமரயயம நமப ச
சசயலல இறஙகக றவரகளம இலல மற தப யவ ட/ ல ந ர$ய இநத ய ரவ எனன ல
ந ரனககதவ மடயவ லரல." -

அனற எனதற அவர கற ய வ ரதரதகள இனரறய ந ரலரமககத தரகக த சனம தப ல


அரமநத ரநதன. ஆதம பலமம, வரமம ஒர பறம இரககடடம, க நத தய டம சப ஷ
தப Zb/னம அநதத தரலமரற தப யவ ட/சதனதற ரவததக சக ளதவ ம. வ கக
ந ணயமம சதத யதத ல பறறமள$ ஓர அரச யல வ த ரயய வத இஙதக சநத கக
மடய மலரகக றதத! ம ணவரகர$க கடச அரச யலல ஈடபடததக க/ சதனற க நத
சச னன ர. இனற ஒவசவ ர கடச யம மனகளகக வரல வசவத தப ல கலவ க
க/லலரநத அரச யல கரரகக வரல வச ம ணவரகர$ இழகக னறன. படபபக சகடக றத.
ஏரEப சபறதற ரகள கவரல அர/க ற ரகள. கடடபப ட எலல த த ரசய லம கரலக றத.
மததவரகர$ மத பபத லரல. க ரண க யததத ட ந த னம க வ வ த ககதவ ச நத ககதவ
சப றரம இலரல. சவள$தத ல ம தபபத தப ல தவ கக ற ரகள. எஙகம எலல ரம
சநதரபபவ த களம, ததசத ததர க களம, சமக வ தர த களம எஙதக எநதக கEபபம
ந/நத லம அரதத தஙகளககச ச தகம கப பயனபடதத க சக ள$க க தத ரகக ற ரகள.
சப தக க யஙக$ ல ச ரதரத கரறநதவ ட/த. க நத ர மன ம கவம மனம சந நத
www.kumarikrishna.blogspot.com

தப ய ரநத ர. 'ரம கன/ ப ஸட அணட ப சரசZனட' பததகதத ன மனற வத ப கம


சவ$ ய ய றற. 1967 சப தத ததரதல வரர உள$ ந ரலரமகளம, ப றவம, பததகதத ல
அ/ஙக ய ரநதன. பலல ய ரம சதர ரமலகர$ச சன வககப பற சக டதத ரககம
தயரதரதப பறற மனம சநக E எழத ய ரநத ர நலல. பணததகக கவம பதவ கக கவம கடச
ம றம கயரம கணடககபபடடரநதத. படததவரகள வ வரம சத நதவரகள கடச ம றவத
ந டடன Lனந யகததகக இரEககம அவம னம கம எனற அநத நலல அவர ம கவம
வரநத ய ரநத ர.

1967 ககப ப றக ந டடன பல ம ந லஙக$ ல கடட அரச ஙகஙகளம, ம ற ம ற மநத


சரப கவ ழதலம, த னம ஒர கடச ம றதலம, ம ணவரகள தப ர ட/மம சத E ல
அரமத ய னரமயம ந லவ ன. பலவனம ன ந டடத தரலரம எலல வறரறயம தரகக
வE ய னற த தவ ததத.

"இரறவ ! மகதத ன ஒர சக பததரதப ப ரதத வ டத/ன. கவரலகர$த தரம ஒர க லம


எத தர சத க றத. மக தம வ ன கணகள எநத இநத ய ரவப ப ரதத ல ரததக கணணர
ச நததம அநத இநத ய ரவ ந ன இரநத ப ரகக தந டட வ / மல எனரன அரEததக
சக ணடவ ட" எனற சத க லமம இரறவரனப ப ர ரதத பபத அவர வEககம ய ரநதத.
அடககட சநஞச வலய லம ரததக சக த பப லம அவஸரதபபட/ ர அவர. ந டம
தரலவரகளம, இ$ம தரலமரறயம அவர ஒரவர இரகக ற ர எனபரதப பறற க
கவரலபப/ த தவகதத ல எஙதக தப யக சக ணடரநத லம, அவர ந டர/ப பறற யம,
தரலவரகர$ப பறற யம, இ$ம தரலமரறரயப பறற யதம கவரலபபடடச ச நத தத ர.
அற கரககள வ ட/ ர. பதத ரகக$ ல கடடரரகள எழத ன ர. ஆதம வ ன ல
வ ழநதவரக$ ன ந த னம ன தரலமரற சமலல சமலல மரறவரதயம, மனதத ன ல -
உ/மப ன ல வ$ரம தரலமரற பரபரபப க எத தர எழவரதயம கணட சநஞச தடதத ர
அவர.

எஙசகஙதக ரய லகள கவ ழககபபடதலம பஸகள எ ககபபடதலம கப பதத ரகக$ ல


படதத ஒவசவ ர சசயத யம அவரரத த$ரதத ஒடஙகச சசயதன. அனபம, கரரணயம,
சதத யமம, சபடசமம ந ரறநத இநத ய ரவ அவர கணகள ததடன. உத ச னமம, சவறபபம,
கதர தமம, மன தத தனரமகக மகக யததவம அ$ கக த சவறம ததரதல தவடர/ய டம
கடச களம ந ரறநத இநத ய த ன எத தர சத யத சத /ஙக யத. ததசதரத எணண ப பல
இரவகள உறஙக மல தவ தத ர அவர. ப ரகக வநத ப ரமகரக$ /ம எலல ம
கவரலபபட/ ர. தம வயரத ஒதத சரதவ தயத தரலவரகளககக கடதஙகள எழத ன ர.
க நத யமம சக பபத தனரமயம இநத ய மணண ல மரறவத தப ல தத னறம தப த எஙதக
அத உய ர சபறவத ப நதத. ஆயத பலதரதச சக பபத தனரமய ல எத ரசக ண/
சசகதக ஸதல தவகக ய ரவ ரஷய ஆகக ரம தத சசயத சவ$ ய ன த னததனற அவர தம
ர/ ய ல கதE வரம ற எழத ன ர.

'ஏ சசக ந த/! ஒர க லதத ல இடலர உன சதநத ர சநஞச ல ம த தத ன. இனதற


'வ யடந ம ல மன தததனரம க பப றறபப/தவணடம' எனற கற க சக ணத/ எழபத ய ரம
ரஷயரகள தபப கக கத$ ட கனம ன படஸ க லக$ ல அழததம க உன சதநத ர சநஞரச
ம த ததக சக ணட ந றக ற ரகள. 'தறக பபகக அடததவரனக சக லலம சகத ததரவ
இலரல. த தன ச வதறக ய மன உறத த ன ததரவ' எனற எஙகள மக தம கற ய உறத
உனகக இனற இரகக றத. ந அறதத ன ல சவலவ ய! உனரன எத ரககம மறமம,
www.kumarikrishna.blogspot.com

சக டரமகளம ந சசயம ய அE யம...'

இத பறற ப பதத ரககளகக அவர ஓர அற கரகயம வ டதத ர. சம E வ ஷயதத ல


அவசர மனபப னரம க ட/ மல சதனன நத யரக$ ன உணரசச களகக மத பப$ ககம ற
ப ரதம மநத கக ஒர கடதமம, வனமரறக$ ல இறஙகவரதத தவ ரககம ற ம ணவரகர$
தவணடப பதத ரககளகக ஓர அற கரகயம அனபப ன ர. அவ /ம ரநத சவ$ உலகககக
க ர/தத கர/ச உரரகள இரவத ன. இதறகப ப னப அவர அற கரககள வ /வ லரல.
ப ரசஙகஙகள சசயயவ லரல. அற வரரகள கறவ லரல.

அனற மதரதத ன ச ர ரதத த னம. க/நத இரபத ஆணடகளககம தமல க இநத


த னததனற தவற மல ந கமஙகலம தப யத த ரமபவத அவர வEககம ய ரநத ரகக றத.
அனறம அத க ரலய தலதய அவர ந கமஙகலம தப ய ரநத ர. பகல மழவதம அஙதகதய
இரநதவ டட ம ரலய ல ஆச ரமம த ரமப ன ர. த ரமபம தப த இரபத வரஷஙகளககம
தமல கத த ஙக ய தச கம த டசரனற கனபபத தப ல ஓர உணரவ அவர உளத$ உநத யத.

ஆச ரமம த ரமப யதம - தமரLய ல மதம ரநத ரபலக$ ல கற பப எழத க


ரகசய பபம ட/ ர. ஆச ரம ந ரவ க தவரலக$ க மதத ர$பபன /மம கரச ம ய /மம
ச ற த தநரம தபச ன ர. க யத ச ந ர யண ர ரவக கபப டட 'சபணடங' ஆக இரநத
கடதஙகளககப பத ல கற எழத க சக ள$ச சசயத ர. அத மடநததம ஓர அரர மண தநரம
சரகக வ ல நல நறற ர. ஆச ரமததப ரபயன ஒரவன அவரரப ப ரகக வநத ன.
அவதன ட பதத ந ம ஷம தபச அனபப ன ர. ந கமஙகலம தப யவ டட வநத ந ரனவகர$
ர/ ய ல எழத ன ர.

தஙகமன வEககம கப படககம கரதப பகத ரயப படதததப தம, படகரகரய தந கக


ந/நத தப தம சநஞச த ஙக மடய மல வலததத. மறபட த ரமப ப தப ய அரறக தக டய ல
ஒர தமர/ய ல ரவககபபடடரநத அநத வரணரய எடதத வநத கண ப ரரவய ல படமபட
படகரககக அரதக க /நத சபஞச னதமல ரவததக சக ண/ ர. Lனனல வE தய ந ல
ஒ$ ய ல மரலகளம, ஓர/க கரரயம, மரஙகளம அEக கவம ந சபதம கவம அவரரதய
ப ரததக சக ணடரபபத தப ல தத னற ன. ஓர/ நர கலகலசவனற ப யம Lலதரஙக
ஒலய கத சத ரலவ ல சமதவ கக தகடடக சக ணடரநதத. ந ல கக லதத மனன ரவ ன
சசfநத யஙகள அரமத ய ன அநத ஆச ரமதரதச சறற லம சழநத ரநதன. ந சபததத ன
அரததம லல த சஙகதம தப ல க றற வச க சக ணடரநதத. தமகஙகள இலல த நல
நரகக$ம தப ல ந ல ரவச சறற ய ஆக யம க$ஙகமறறத சத நதரத Lனனல வE ய கப
ப ரதத ர அவர.

எஙக ரநதத 'சதலயதலத ர ம பகத ம ரககம' - எனற ஒர கரல ம ரதவ க அவர


சசவ க$ ல வநத பவ தழக$ யச சச றகர$ உத ரபபத தப ல உணரநத தப த, அவரர/ய
சநஞச தமலம த ஙக மடய மல வலததத. ந ல கக லதத மனன ரவ ன தச ரபகளம
ஆக யதத ன நலந ற சசfப கக யஙகளம, ஓர/ ந ன உரவம லல த தபசசம, அநர கதத ன
சபதச பனஙகர$ உணரததம சதனறலம எலல தம சஙகதம ய ந ரறநத தவ பபத தப ல
மனததள உணரநத ர அவர.

அவர ப ரததக சக ணடரககம தப தத அநத வரணய ல வர$கள அண நத தநதந றக


ரககள சமலல வநத ஸவர Lத கர$யம, ர க ததவரதகர$யம ம ரதவ கத த/வ க
www.kumarikrishna.blogspot.com

சக டபபத தப ல மடடன. அநத ஒலகள அவரர/ய ஆதம ரவத சத டட அரEததன.


வரணககம அபப ல மக தம வ ன ப/மம - 'சதத ய கக ரகம எனபத எலல க க லததககம
சப ரநத வரககடய ந யத ' எனற வ கக யமம மஙகல கத சத நதன. ப ரரவ மஙக க
சக ணத/ வநதத. ச ரம சமதவ வத தப ல இதலச ய ரநதத. சசவ க$ ல ஒலதத
ர கஙக$ லம, கணக$ ல மஙக ய மக தம வ ன ப/தத லம க இதயம சமலல சமலலக
கரரநதத.

எலரலய லல ததத ர க டடர/ - நள


இரச$னறம ஒ$ சயனறம
சச லல ஒண ததத ர மயககததத - இ$ம
தச கககய ல ஒனற ரசகக றத - அதன
தச கம மழதம சத யத ரல
சவட மழதம ப யத ரல
சத லரலப பEங க லமதல ய - எரனத
ததடத தவ தத கரல
சச லரலக கரEத த ளஙகரல ஒர
தச கம மத ரநத மத ரநதற ப
பலல ய ர மE கள சத /ரநத
ப டப பச தத கய லன கரல...

எனற எபதப தத - தன ரமயம தச கமம உநத ப ப றநத அநதக கவ ரத சமலலய


சத ன ய ல க தரதக தகடக றத. இபதப த உணரமய ல இநதக கரலன சத ன ய தலதய ஒர
பச சத க றத. பலல ய ரம ஊE கள ப டய பச சத க றத. இரளம ஒ$ யம ப ய த
மயககதத ல அககரல வரக ற இ/ததககத ததடப தப க தவணடம தப ல இரகக றத. தப கத
சத /ஙக ய ப ரததய மடவ லல தத ய ரநதத. எட/ த சத ரலவ லரநத தகடகம அநதக
கரலன ப றபப /ம வரர ததடக சக ணட தப கமதப தத அநத அவசரதத ல ச ரம தவற
ஆனம ந/நத தப கத சத /ஙகக றத. ஆனம வ ன ய தத ரர ஆரமபம கம தப தத
தகடக னற கரல ம கம க அரக ல வநத வ ட/த தப லரநதத. இர$ லரநத ஒ$ ககப
தப வத ப நதத. தககதத லரநத மக ழசச ககப தப வத சத நத தச கமம சவடகளம
ப நதன. தனரனத ததடம கரல எத எனறம ப நதத; சத நதத. கர/ச ய கத சத நத
உரவமம, ஒலதத ர கஙகளம, அ$ தத பனனரகயம ச நதமம மடடதம மகதத ல அபபடதய
பத நதன.

பதத பத ரனநத ந ம ஷஙகளககப ப ன வ $கககர$ அரணபபதறக க ந ர யணர வ


அஙதக வநததப த சப யவர இரச$னறம ஒ$ சயனறம ப ய த உலக றகப தப ய ரநத ர.
இர$ லரநத ஒ$ ரய அர/நத ரநத ர. அவர ஒ$ ரய அர/நத தப த ஆச ரமம இரண/த;
அழதத; தவ ததத. பல நற கரலகள கதற ன. கணகள சநக ழநதன.

*****

மதத ர$பபன தமமர/ய மபரபயம, த$ரசச ரயயம சப ரடபடதத மல அடககட


உ/ன ரநத பல வ ஷயஙகர$க கற யத லம ர/ க$ ன கற பபககள ஓர$வ சப யவ ன
www.kumarikrishna.blogspot.com

ந ரனவகர$யம, அவவபதப த கரத ய கரததககர$யம அற நதத லம, எனன ல மடநத


வரர இநதக கரதரய எழத வ டத/ன. எழத மடநததம ந ர யணர வம, கரச ம யம இரதப
படததப ப ரததச ச ல த ரததஙகர$ச சச னன ரகள. அநதத த ரததஙகர$யம
சசயத ய றற.

சதத ய தசவ ச ரமதரத அரமககம தப தம, ப னன லம, சப யவர க நத ர மனககம


ப ரகதஸவரனககம சகடதலகள பல சசயத ச லரரப பறற க கரதய ல எழத ய ரநததன.
மதத ர$பபன அபபகத கர$ நகக வ டம ற தவணடன ர.

"அவன கரரணயம, அனபதம சபரக வ ழநதவன. அவனர/ய கரதய ல


சகட/வரகர$த தறறவரதக க/ அவன வ ரமபம ட/ ன. தவ ரவம ஒர சக பததத ன
த ய க கள அரனவரம அவரகள மக வ ரததரத அவரகளகக அ$ தத மக தம வம இநதக
கரதய ல வரக ற ரகள. அவரகள எலல ரம வரக ற கரதய ல ச நதமம சதத யமதம
ந ரமப ய ரககடடம. பல இ/ஙகர$ ஒர கரதய கதவ ச தத தத வ டடரகள. ச ல இ/ஙக$ ல
மடடம அதறக வ த வ லகக கக சகட/வரகர$ப பறற ய உணரமகர$ச சச லவ தனன?
அரத வ டடவ ட/ லம இதன சரவ கரறய த! இநதக கரதகக வ லலனகத$ தவண/ ம."
-

ந ன அதறக ஒபபக சக ணட அபபடதய சசயத வ டத/ன. க நத ர மதன ட பEக ய


மதத ர$பபன க நத ர மரன வ / வயத மததவர ய ரநதம, அவரரதய தமத கரவ கக
கரத ன ர. கணக$ ல ஒ$ ம னன ம னன அவரரப பறற ப தபச ன ர:

"எஙகர$ இநத தந னப ல ஈடபடதத யவதன அவன த ன! எததரனதய தச ரவ ன


தவர$க$ ல அவனர/ய பனனரகதய எஙகர$ உறச கபபடதத ய ரகக றத. நஙகள
எலல ம சர மபப ப றக லதத ல இஙக வநத பEக னரகள. வ/ககச ச தத ரர வத த த லகர
ததச ய வ சகச ரல ம டய ல ஒதர ப ய ல படதத ந $ லரநத அவதன ட பEக ய ரகதகன
ந ன. அவரனப தப ல வ ச லம ன மனச பர/சசவரன இன தம எபபப ப ரககப
தப தறனதன சத யதல. ந ரனசசரதச ச த சச மடகக ற மதன பலம அவனககணட. மதரம
தப னபதப அநத த / மனதரதயம இEநத தவ சச ன அவன. பல வ ததத ல அவன
ததசபகத கக அவள த ன தணடதல. அவளர/ய ப யமத ன அவரனப பல
ச தரனகளககத தணடயதனன சச லலணம. Lமன கடமபதரத, ந ன சச னனரதக
தகடட, சர மப நலலவஙக$ ம றற எழத ய ரககஙக. Lமநத ர க லம னபப அநத
Lமநத ண அமம சமம இரநத லம, வ சஙக - ம நதத பப மதரததககப ப தத யரத
ஆக மடய தனன - ரமனர லடடதகஷன சடதப டட வரதசச ஙக. தகடக றவஙக தபசரசக
தகடடக சக ஞச ந ள ஆட/ம ஆடன ஙக. ஆச ரமததகக எததரனதய தச தரன வநதத.
அசதலல ம உலகததககத சத ய த. அததரன ஏன? மதரமன ஒரதத தய / ப யதததல
மழக எழநதத ன க நத ர மன சப ய சப ய க யஙகர$ச ச த ககம சகத சபறற ன
எனபத க/ உலகததகக அத கம சத ய த. க நத ர மனம அவளககக கர/ச வரர
ஆதமபரவம கதத ன நனற சசலதத ன ன. தப கடடம; நஙக இரதக கரதய எழத னத தல
எனகக சர மப சநதத ஷம. எஙகள தரலமரறய ன ததசபகதரகள எலல ரதம இநதக
கரதய தல கத ப தத ரஙக$ க வர ஙக. சரணட தரலமரறகர$ச சநத கக வசச ரககஙக...
அதகக க உஙகளகக சர மப நனற சச லலணம" - எனற ர மதத ர$பபன.

"சப யவரகக ந ன எவவ$தவ நனற க க/ன படடரகதகன. இசதனன ச த ரணம ன


www.kumarikrishna.blogspot.com

ப ரத யபக ரம க/ இலதல. ந ன எழத வ ட/ ல இனனம சக ஞச ந ளதல தவற ய ர வத


இரத எழததத ன சசயவ ஙக - ஆன இரத எழதற உ ரமரய அவதர எனககக
சக டதத ரநத ர எனபதறக கதவ ந ன சபரரமபப/தறன. கரதய தல க/ ந ன ம ணவ
வ ழவ லரநத அவரரச சநத ததப பEகத சத /ஙக ய க லதரதயம ந ன ஒர
பதத ரகய $ன க வர அவர ஊககம$ தத எனகக உதவ யரதயம தவணமதன
எழத ககரல. ந தன இரத எழத னதன தல எனரனப பதத ச சச லலகக தவண/ மன
வ டடவ டத/ன" எனற ந ன மதத ர$பபனககப பத ல கற தனன. அவர தரலபரபப
பறற ப ப ரஸத ப தத ர;

"இநத கரதகக நஙக 'மக வ ரதம'தன தபர வசச ரககணம."

"வசச ரககல ம; ஆன ல இத தல வரரவஙக எலதல ரம ச ர சகதரதயம, உ/மப ன


ததரவகர$யம சப த க மத கக மல ஆதமபலதத ன தல ததசததகக க உரEகக ற ஙக.
அதன தல, இநதப தபதர சப ரததம ய ரககமன ந ரனசதசன ந ன" எனற அவரககச
சம த னம சச னதனன.

"மதரதரத சநரனசச இபபடப தபர வசசஙகத$ னன தத னற யத எனகக."

"அபபடயம ந ன ந ரனதததணட. உஙகள கரததபபடப ப ரதத லம அவள


க நத ர மனகக கச சசயத வ ரததரததய இதன கத ப தத ரஙகள அரனவ ன
வ ரதஙகளககம தமல ன வ ரதம க ந ன ந ரனகக தறன."

ந ன கற யரதக தகடட மதத ர$பபன பனமறவல பதத ர. ஆச ரமதத ல எலல /மம


சச லலக சக ணட பறபபடமன மணடம கர/ச ய கப சப யவ ன அரறககப தப ய அநத
வரணரயயம அவரர/ய கடடரலயம, சப ரடகர$யம, ர/ கர$யம ப ரதததன.

இரணயறற சக பததத ன ந ரனவச ச னனஙக$ க அரவ தத னற ன. 'மறபடயம ப ரத


ம த வ ன மகதத ல பனமறவல பககச சசயய இபபட மக வ ரதஙகர$ நமபக றவரகள
தத னற தவணடம. பன உரக இமயம அE நத வ /கக/ த; அE யவம அE ய த. கஙரக
ப றககம; ப றகக தவணடம. எநத மணண ல இறஙகம ஒவசவ ர மரEத த$ யம
கஙரகய க றதத அநத மக னக$ ன த ய கஙகள, இநதப ப ரத பணண ய பம ய ல
உரம ய ரநத எத ரக லப பய ர எனற சபடசதரத வ$ரகக தவணடம' எனற
ப ர ரததரனதய ட அஙக ரநத பறபபடத/ன ந ன. இநதக கரதரயப படககம வ சகர
ந ரனவ லம அநதரஙக சதத தய ட இதத ப ர ரததரன ஏறப/ தவணடசமனற ப பரணம க
ந ன ஆரசபபடக தறன.

*****

ந னக ம தஙகளககப ப ன இநதக கரதய ன அசச ன மதறப ரத தய ட மணடம


ஆச ரமதத றகச சசனதறன. 'ஆதம வ ன ர கஙகள' மதற ப ரத ரயப சப யவர க நத ர மன ன
அரறய ல, மதரதத ன அநத வரண அரதக சக ணட தப ய ரவதத தல அரத அவ /ம
சமரபப ததத க எனககள ஒர ப வரன தத னற யத. அவவ ற சசயய வ ரமப தனன ந ன.

அபபடதய சசயததப த அநத வரணய ல தம னம க உரறநத க /நத ர கஙகள எலல ம


www.kumarikrishna.blogspot.com

என சசவ க$ ல க $ரநத வநத ஒலபபத க ந ன உணரநததன. வ ச ககப ப/ த எஞச ய


ர கஙகள பலவறரறக தகடகம பதரமய ன அநபவம ய ரநதத அத. ய ரர/ய ஆதம வ ன
ர கஙகள கரதய ல சச லலபபடடரநதனதவ அவ$ /மம அவ /மதம அநதப பததகதரதச
தசரததவ ட/ த ரபத அபதப த எனகக ஏறபட/த. ஆதம வ ன ர கஙகள உரறநத க /ககம
அநத வ தத யததத ட பததகமம தசரநத சதனபடவரத என வ E கள நண/ தநரம
இரமய மல ப ரததக சக ணத/ய ரநதன. கணக$ ல நர சநக ழநதத.

(மறறம)