Vous êtes sur la page 1sur 2

Obszar kształcenia: sztuka

Dziedzina sztuki: dziedzina sztuk muzycznych

Dyscyplina artystyczna: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura,


instrumentalistyka, wokalistyka

Poziom kształcenia: studia III stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki


Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne, trzyletnie

KOD Efekty kształcenia – Studia Doktoranckie

WIEDZA
posiada zindywidualizowaną i rozległą orientację w zakresie problematyki
W01
związanej ze studiowaną dyscypliną artystyczną i specjalnością
dysponuje szeroką perspektywą refleksji ogólnohumanistycznej wykorzystywaną
W02
w działaniach artystycznych i badaniach naukowych
posiada wiedzę z zakresu najnowszych technik i metod prowadzenia badań
W03 naukowych w kontekście samodzielnego poszerzania i rozwijania wiedzy
z zakresu danej dyscypliny
rozumie korelację pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami
W04
studiowanej dyscypliny
UMIEJĘTNOŚCI
dysponuje umiejętnością celowego, sprofilowanego na potrzeby pracy
U01
doktorskiej, formułowania problemów artystycznych i badawczych
U02 potrafi samodzielnie prowadzić działalność artystyczną/badania naukowe
potrafi przedstawić wyrafinowane, czytelne rezultaty pracy twórczej – zarówno
U03
artystycznej, jak i badawczej – w formie prezentacji ustnych i pisemnych
rozumie subtelność materii artystycznej w kontekście etycznym, będącym
U04
niezbędną składową działalności artystycznej i badawczej
potrafi prowadzić zajęcia na poziomie akademickim z wykorzystaniem
U05
nowoczesnych technik
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
uczestniczy w życiu muzycznym poprzez inicjowanie działań artystycznych
K01
w zakresie szeroko pojętej kultury w kraju i za granicą
K02 potrafi krytycznie ocenić własne działania twórcze i artystyczne
świadomie adaptuje zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności
K03
w podejmowanych działaniach zawodowych
jest przygotowany do budowania relacji mistrz-uczeń, poprzez świadome
K04
oddziaływanie na swoich przyszłych uczniów i studentów

Uchwała Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku.