Vous êtes sur la page 1sur 86

Maththagam_jeyamohan.

txt
மதக [நாவ ] அ 1,2
December 13, 2008 – 12:05 am

”ஒமாைண அணா, ஒநா இ ெலகி ஒநா இத


சவைத¨ ெவஷ வ ெகா !" நா சாேவ. பா%&கி!ேட
இ…” எறா *+&க. நா ஓர&கணா ஆ/ ந01 கிடத
ேகசவைன* பா3% வ4!" ”மா ெகட5 ெசைல&காம வ%
ேசாலிமய4ைர* பாேட….” எேற.

”ப4ன அ லாம, அணா, நா ஒ மண4யனா&ேம…” எறா


*+&க ”ஒ வா7 ேசா%& ஊப4 நடதா9 ம ச
ம ச லா…” நா அவ மைடைய ஓகி த!: ”எதி1
வாேல… ஏமா கடா இைன& உன&க தைல ஆ%மணலிேல
ெகட% உ= பா%&க. வாறியா, இ லியா?” எேற.

*+&க ேலசாக வ4ப4 >கைத %ைடதப4ற எ?% வதா.


ேகசவ கபாைறக ந"ேவ பாைற ேபால ஆ/ ந01
ப"%&கிடத%. அேக @த பா*பா எலவளB சீதர நாய3 ஒ
பாைற மD % அம3% கா க ந"ேவ ெவளB*E க!:ய க!ெட+நிற
ப4ரைப ைவ%&ெகா" பா3%& ெகா:தா3. ேகசவனB
%தி&ைக ந0& இ% மைல*பா+ ேபாலவைள% எ?% ‘+FF’
எ சீறிய%. அவ ைடய கா%க பட%"*+* ப!ைடக ேபால
ந0ேரா!டைத அைளதன. வய4 ப எ எ?% ேதா வ1களB ந03
வழிய ந0ேரா!டைத ழி%& கலகல&க ெச7தப: ெத1த%. சீதர
நாய3 வாய4 நிைறத தாEலைத எ!: ந01ேலேய %*ப4வ4!" ”எழிசி
ேவக வHெனடா நாய4கேள” எ ெசானா3.

”பலப!டற எர*பாளB. அவ கக மத காைல ஆைன சவ4!ட!"”


எ தைலனB% >I>Iதப: *+&க எ ட வதா.
சீதர நாயைர எ? வட >+ ேகசவ J&கி ழ/றி* ேபா!"
அவர% இட%காலி மD % த ைடய காைல ெம%வாக J&கி ைவ%
வ4!" எ"தா. @கி ஒ: ஒலி. ேகசவ ஒ கண

Page 1
Maththagam_jeyamohan.txt
ெசவ4யா!டைல நிதிவ4!" தைலைய 9&கி ப4னைடதா. கீ ேழ
கிடத சீதர நாய3 ஒ:த இட%காைல ந0!: ப4:தப: இ ைககைள
வல%காைல ஊறி&ெகா" ”ெகாேந, எைன ஆைன ெகாேந…
ேட அணாசல… ெபர> ஓ:வாடா… ஓ:வாடா” எ கதறியப:
வ4லகி எ?தவ/ >யறா3. ேகசவ அவ3 வ4லவைத&
காதைசயாம பா3%வ4!" %தி&ைக ந0!: அவைர J&கி த
>கா க=& கீ ேழ ேபா!"&ெகாட%. நா *+K
அணாசல> நா9 ப&கதி இ% ஓ:வேதா. என
ெச7வெத ெத1யாம ”ஆசாேன ஆசாேன” எ Lவ4ேனா.

ேகசவ சதாரணமாக கா%கைள அைச%&ெகா" ஒ ஓைலைய


எ"% ெம ல* ப47% மேபாக >னகாலி த!: வ4!" !:
நாைல% >ைற வா7& 5ைழ*ப% ேபால பாவைன கா!: ப4+
உேள ெசகி, கன எ9+க க1ய ேதா9& அைசய, ெம
தின ஆரப4த%. ஆசா ைகந0!: ”ப!:கேள ஓ:வ5 எென
J&ெகடா… ப!:கேள… நநி இ லா நா7கேள” எ Lவ4னா3.
நாஓ: >னா ெசேற. ேகசவ இ ெசவ4கைள >னா
தளB நிைலநிதி %தி&ைகJ&கி மண ப4:தப4 ெகா+ தைல
9&கி அலறினா. நா பா7% ப4னா வ% க Jண4 >!:&
ெகாேட.

அத/ திவ!டா ேகாய4 வ!டேம அ L:வ4!ட%.


மைற&ைட ப4:த இர" அகதமமா3 >கெம லா @"ேகா:யா
@:&ெகா" நி வாய4 ைகைவ% ேவ:&ைக பா3தா3க.
அவ3க=& அகப: வத அசிமா3 தள3த >ைலக=&ேம
ெவளBமண4மாைல உசி& ெகாைடய4 ேகாய4 ப4ரசாதமான
ப4சி*EK M: திறத வாட பா3தன3. ேகாய4 ேவைல&கார3க=
காவ கார3க= வ% ேச3% ேச3% நி கா&கா7 L!டேபால
சளசளெவ ேபசி&ெகாடா3க. ”ஒ/ற சவ4!", நினாைண
அமாசா! அவ ெட L+ சமதி ஆய4!"டாK.” ”ேகசவ
ெகாநா அவ ேமா!செமேட” ”ஒபா" நா ெகா"ள
பைகயா&.”

Nகா1ய ராKண4ேமன ப: இறகி வதா3. ”எதேட பரமா எ%


கா1ய?” எறா3. ”ஆைன.. ஆசாைன…” எ !:& கா!:ேன.

Page 2
Maththagam_jeyamohan.txt
அவ3 யாைனய4 கா கீ ேழ கிடத ஆசாைன* பா3தப: கைடவாய4
ஊறி&கிடத பா&ைக நாவா ெந: எ"தா3. ப4ற ”ேட, ஒ ந ல
>ைள ெகா" வ% அவைன ந0&கி எ"ேட” எறா3. ”ேவடா,
ேவடா. ஆைன& ேகாப வ…” எ ஆசா கதறினா3.
”ப4ன? வலிய எஜமா த1சனதி வந சமய. ஆைன அவைன
ெகாநா ெகா ல!ேட. சவைத எ"% ழ0 இடா..” எறப4
ேமேனா ப4ப&கமாக நடதா3. அவைர& கட% L:நிற பலி
இத ேகாய4 ேவைல&கார3க ஏ/கனேவ கைல% ெசறிதா3க.
என ெச7வெத ெத1யவ4 ைல. Jரதி நிற Nகா1ய
ேமேனா உர&க ”ேட7 மய4ரா:, ந0 எ5 ெச7 எ5 என&
அறிக ேவட. சவேமா ஆேளா இ*ப அவ எ"% மா/றI…”
எறா3.

நா யாைனைய ெம%வாக ெநகிேன. ”வாடா வாடா…” எ


ஆசா எைன ேநா&கி& கதறினா3. நா எ >? பலைத
கா க=&& ெகா"ேபானா9 எனா இமிய4மியாகதா
நகர>:த%. எ வா ெதாைட உல3தி&க ெமாத&ட9
" ஒ பதாக வ% @ைச இ&கி&ெகாட%.

நா ெநகி வவைத& கட ேகசவ வய4 அதிர ப எற ஒலி
எ?*ப4ய%. ேகாய4லி ெப>ர மD % ேகாலா வ"வ% ேபாற
ஒலி. என& அத ெபா ெத1. ேகசவ ஆசாைன %தி&ைகயா
J&கிய%. ஆசா ”பகவத0 எெற பகவத0!” எ உைடத ரலி
Lவ4னா3 ”ெர!சி&கேண பகவத0…” எ அவ3 Lவ4யேபா% ர
ேத7% அைட%&ெகாட%. தாமாறாக ைககா க உைத%&
ெகாடன. யாைன அவைர J&கி த நா கா க ந"ேவ ேபா!"&
ெகாட%. தைரய4 வ4?த% அவ3 வலி தாளாம ”பகவத0” எ
கமிய ரலி Lவ4வ4!" எ?% அம3தா3. தன& / நிற
நா க1ய கா கைள பPதிட பா3% சிழைதக பயதி
ெச7வ%ேபால ”ேவடா ேவடா…” எ கண 03 வழிய ெகQசி&
ைகைய ஆ!:னா3. அத& கா களBடேம அவ3 ேபவ% ேபால இத%.

நா யாைனைய* பா3தப: நிேற. அத கக கபாைறய4


ெவ:*+& இ ஆழமான %ைளகளB தண 03 நிரப4 நி/பைவ ேபால
இதன. வ1 ெவ:த %தி&ைக ெம ல > ப4 

Page 3
Maththagam_jeyamohan.txt
ஊசலா:ய%. ரா!சத& ழைத ஒறிப வ1ைச ேபால ெப1ய நகக
பரவ4ய Jகா களB ஒ ச/ >னக3% நிற%. நா
ககைள @:&ெகா" ைககைள& L*ப4&ெகாேட. ”ேகசவா…
உடய த+ராேன , எஜமாேன! எைன கா*பா% மகாராஜாேவ…” எ
உர&க& Lவ4யப: ேநராக யாைனைய ேநா&கி* பா7ேத. ஆனா எ
அகேவக கா கைள அைடயாததனா மிக ெம லதா எனா ெச ல
>:த%. யாைனைய ெநகியப4 நா ககைள திறேத.
எ ைடய பா3ைவைய >?&க நிர*ப4யப: க1ய உட . உய41 லாத
பாைற அ ல% இ+ ேபால ஒ பர*+.

யாைன அைசவ4 லா% நிற%. நா அ*ேபா% உய4ேரா:*பைத


எமன நப மத%. இ ெவ ததக= ப ல&* ப4:க
ேபால எைன ேநா&கி ந0:தன. எதைன ரத ேதா7% உல3த
ெகா+க. காயள @றாநா ேபா3 >:% திப4யேபா%
ேகசவைன மகராஜாேவ வ% த?வ4&ெகா" மதகதி தி அைற%
சி1தா3. ேகசவைன ளB*பா!டலா, ஆனா ெகா+களB Eசிய4த
ரத ம!" அ*ப:ேய இ&கேவ" எறா3. அரமைன&
ள&கைரய4 ேகசவைன நிதி ைவ% ட டமாக ந0ரளB வ4ட"&
க?வ4ேனா. க1ய உடலி இ% ரத ந01 கல% தைரெய
சிவ*பாக ஓ:ய%. அ:வய4/றி ட க ெதாவ%ேபால ரதந03
சிவ*பாக வழித%. ரத வ% ெகாேட இ*பைத*பா3%
ேகசவ &தா ஏேத அ:யா எ ஆசா ஓ:*ேபா7 ைவதிய3
அர@!: பா3&கவ தப4ைய& L!: வதா3. ேகசவ & ெப1ய
காய ஏ%மி ைல. ப%நாளாக ெகாப4 ரத அ*ப:ேய இத%.
க1ய ேதா மாதி1 ப4ற உ1% வத%. ஒRெவா நா= மகாராஜா
வ% பா3தா3.

ெப1ய ததக ஆட ேகசவ தைலைய& 9&கி ெம ல* ப4னா


நக3த%. ெகா+ 9&கி ப4னா நக3த யாைன எப% ஏ/கனேவ
அைப ெதா"%வ4!ட வ4 ேபாற%.ஆனா ேகசவ ஆசாைன த
கா க=&* ப4னாலி% J&கி ஒ>ைற த மதக%&&
ெகா"ேபா7 ஆ!:வ4!" ெகா+க மD % ப"&க ைவ%& ெகாட%.
நா அத ககைள* பா3ேத. ஒ சிறிய சி1*+, ேமாதிர&
க 9& ெவளBச ெத1வ%ேபால, ெத1த% ேபா உண3ேத.
>னா ெச ெகா+கைள அIகி %ண4% ஆசாைன எேதாளB

Page 4
Maththagam_jeyamohan.txt
J&கி& ெகா" ப4னா திப4 ஓ:ேன. க1ய நதி
%ரதி
வவ%ேபால எைன* ப4:&க ேகசவனB %ப4&ைக வகிற%. இ!"
வவ%ேபால சதமி லாம ேகசவேன வகிறா. எ லா
ப4ரைமக. நா ஆசா ட ெவளBேய வ% வ4!ேட. *+&க
எைன ஆசாைன ேச3%* ப4:%& ெகாடா. அணாசல
எைன* ப4:%& ெகாள நா அவ3 ைககளB தள3% வ4?ேத.

திப4* பா3ேத. Jரதி ேகசவ சாதாரணமாக ஓைல ெம


ெகா:தா. எ லா கனவா எ ப!ட%. வ4&ரமா3&க
கைதய4 அவ பாதாள ேலாக ெச நாககனBைககைள& க யாண
ெச7%ெகா" ஆய4ர வட வாS% T/றிெய!" ழைதகைள
ெப/&ெகா" ப41% திப4வேபா% Eமிய4 ஒ ெநா:தா
ஆகிய4&. அ%ேபால ஒ மாய அ பவ. ஒ சில கணகேள
ஆகிய4தன. எ இ"*+ ேவ!: எ @திரதா நைனதித%.
உட வ4ய3ைவ வழி% ளB3தித%.
”பரமணா, ந0 ஆசாைன கா*பாதி!ேட” எ *+&க திதா.
”ஆஹா அVஹஹா” எ நடனமா:னா. ”மா ெகடேல
சவெதளK&* ெபறத பயேல… எனேமா அத Eத%&க அ*+:
ேதாண4ய4& எளK சீவ ெகட&கI நம தைலெய?%”
எேற. *+&க திப4* பா3% ” அணா, ந0 அவைன
ராஜாேவI லா வ4ளBேச? அதா& அவ உைன வ4!ட%”
எறா. திப4 யாைனைய* பா3ேத ஒ இட அைற.
கI& ெத1யாத ஒ ேகாய4லி கவைறய4 இ!" ம!"
தனBயாக நி/கிற%. அத/ நா அறியாத ஒ வ4ேனாதமான ெத7வ
:ய4&கிற%. மைலெத7வ. த0ராத வம> அ= ெகாட%.

நா ஆ/& நிறகி அேக ெசற% பாைறய4 இத ஆசா


எனBட ”எனேட ெசா 9கா அவ?” எறா3. ”ஒIமி ல
ஆசாேன பய9& ஒ ெசறிய கா7ச9… கா7ச9I ெசானா
உகா7ச9. ைக ந"&க. வாத>I ேதாI%.” ஆசா
உத!ைட& ேகாணலா&கி ”வாத* பனBயா?” எறா3. ”ஆமா ஆசாேன”
”ேட7 ஆைன&க கா9&ள T% ெகா" வாறதா& வாத*பனB&
ைக கட ம%. வரெசா 9ேட அவைன” எறா3. ”ஆசாேன…”
எ நா ெம ல இ?ேத. ஆசா *+&கண4ட ”வாேட… வ5
ெவள ேகா1 ஆைன ேமல வ4"ேட” எறா3.

Page 5
Maththagam_jeyamohan.txt

ஆசானB ஒ:தகா Mப4* ேபா7 ப4ைளவாத&கா ேபால ஆகி


எைண Eசி*Eசி& க% கேவலசியாக ஆகி பாைற மD % J&கி
ைவ&க*ப!:த%. யாைனய4 க?தி ெவளாரக லா ேத7%&
ெகா:த அணாசல *+ைவ* பா3% +னைக ெச7தா.
”எறகி ேசாலி ெச7ேட…” எறா3 ஆசா. நா ெவளாரக ைல
எ"%&ெகா" ஆ/றி இறகிேன. *+ ந"கியப: ைககைள
மா3ப4 ைவ%&ெகா" ெம ல அைலநா&க த%ப4ய ந03
வ4ளB+வைர வதா. அவ ந01 கா ைவ&கK ேகசவ
பயகரமாக* ப4ளறியப: எ?தா. ந0ரைலக எ?% மண வ4ளைப
ந&கின. *+ ”எ&க*ேபா…” எ அலறியப: திப4 ஓ:னா.

”ப4:ேல அவன… ஏல ப4:ேல அவைன” எறா3 ஆசா. நா ேபசாம


நிேற. ”ேட7 *+, இ*ப இக ந0 வரI. வரேலணா ந0
எகேபானா9 உைனய ஆ=வ ப4: ெகா" வேவ…”
எறா3 ஆசா. ”ஆசாேன தயK கா!டI. ெபத மகனா நிைன
கைண கா!டI…” ”வாேட கி!ட… வர*ேபாறியா இ லியா?”
”ஆசாேன அ:யைன& ெகா ல*ப4டா%. பாவமா&. ெகா ல*ப4டா%
ஆசாேன…” *+ >ழதாளB!", மா3ப4 ைகL*ப4, >க ேகாண,
கதறி அ?தா. ”ேட7 வாேட” எறா3 ஆசா.
ளB3த ந01 ளB&க* ேபாகிறவ ேபால *+ னB% ந"ந"கி
அ?தப: வதா. ந0ைர ெநகாம நி ”ஆசாேன.. ஆைன
எைன ெகா ேபா". எைன ெகா ேபா" ஆசாேன. வயசான
அைம இ&கா ஆசாேன” எ ெகQசி அ?தா. நா ேகசவைன*
பா3ேத. ப&கவா!: நறாக ம லா% கிடதா. ப&கவா!"
ெந/றி&ழிய4 ந03 ேதகிய4த%. சிறிய ககைள /றி சம
கி வ41த%. அவ ைடய உடேல *+&கைண கவனB&கிற%
எ என& ெத1. *+&கண4 கா க ந0ைர ெதா!ட அத&
கணேம யாைன ப4ளBறி எ?.

”அ*ப கைத அதா இ லியா? எைண& >த இத கத


நட&%?” ”ஒ வாரமா!" ஆசாேன… அ%& மின நா அ%&க
அ:மயா!" லா இேத. ஒ வாரமா!" எைன அவ அ"&க
வ4"றானB ைல.” ஆசா எனBட ”ந0 எனேல ெசாேன,
மய4ரா:, அவ & ளB3 கா7ச இ லியா? ேல, ஒ வாரமா

Page 6
Maththagam_jeyamohan.txt
இவ ஆைன&க ப&கதி ேபாறதி ைல. அைத நா பா%!"தா
இ&ேக. ப4ட அ=தா, ஓைல ெகா"வ% ேபா"தா.
ஆைன& எ!"த Jர%&ள ேபாறதி ல. இைன&
பாதி"ேவானா& வேத. இவ தண4ய4ல கா9 வச%ேம
ஆைன அலறி பாதியா அ*பேம என& சகதி ப4:கி!:* ேபா”
எறா3. *+&க அ*ப:ேய கைரய4 தி அம3% வ4!டா.

”எனவா& ந0 ெச7த கா1ய?” எறா3 ஆசா. ”ஒI இ ல


ஆசாேன… சதியமா!" ஒI இ ல…” ”ெசா 9ேல. வதா ேச%
ெவ!:*ப4"ேவ பா%&க.” *+ ”ஆசாேன, ஓைல ைவ&த ேநரதில
பகிவதா. ஒ நா9 ந ல ெசா 9 ெசா லி!" நிேன ஆசாேன.
@I வ!ட உமி&கா!:னா. நா §&க ல நாலா வ!ட
உமின*ப நா ஓ:* ேபாேன. அ*ப4:ேய ஒ த!" த!:னா.
எதி1 ஓ:*ேபாய4!ேட. அ*ப4: ஒ ெகால வ4ளB. அ%&ப4ற
அவதில ேபாக வ4"றா இ ைல. நா ேபானா ெக+ 9&கி ஒ
வ4ளB. ஆசாேன அவ எைன& ெகா ேபா!:வா ஆசாேன…
எைனய வ4!டா நா எகிணயா ேபாய4 மI ம% ஜ0வ4*ேப
ஆசாேன.”

ஆசா எகைள* பா3% ”ேசாலி மய4ைர* பாகேல. இக என


பா3வ?” எறா3. நாக இவ ேவகமாக யா¨ைய ேத7&க
ஆரப4ேதா. நா ஒப% வடகளாக ேகசவைன&
றி*பா!"கிேற. அணாசல அண பதிேன? வடகளாக&
Lடேவ இ&கிறா3. ஆசா நா/ப% வடகளாக. எ லா&
ேகசவைன நறாகேவ ெத1. ப4ற யாைனக=&* ேபால
‘காெல"தாேன’ ‘ைகெய"தாேன’ ‘வலதாேன’ ‘இடதாேன’
எெற லா கத& Lடா%, ெசா ல&Lடா%. %ர!: %&க+
எ"*பைத* ப/றி க/பைனLட ெச7ய >:யா%. ெசா ல*ேபானா
ஆசானBட> எகளBட> %ர!:, %&க+, கதி ,மட&வா
எ%Kேம இ ைல. ஆசானB ெவளB*Eண4!ட ப4ர+ ம!"தா.
அைத ைவ% ேகசவைன ேலசாக த!டலா. அவ ேவ எைதயாவ%
பா3% நிறிதா எறா L*ப4"வத/காக. ேகசவேன ைககைள
கா கைள J&கி& கா!"வ. +ர" ப"*பா. அெக லா
ேத7&க ேவ:ய%தா.

Page 7
Maththagam_jeyamohan.txt
ேகசவ எ?% ந03 வழிய மைழ&கால* பாைற ேபால கனகேரெலன
நிறா. ெவ=த ெபண4 ெபெதாைட ேபா ெப1ய ெகா+க
எ தைல& ேம இதன. தைர ெதா!டப4ற கா ப
மிQசிய4& %தி&ைக. ெந/றிய49 காதி9 பரவ4ய சிவ*+ மாE
ேதம . கா%க வசியேபா%
0 தண 03 ெதறித%. யாைன எ?% ெம ல
கைர ேநா&கி ெசற% *+&க எ?% ஓ: இலQசி மரத:ய4
ப%கினா. யாைன கைரய4 கிடத அத க!"சகிலிைய எ"%
ந01 அலப4 ைகய4 ைவ%& ெகாட%. ெவ வாைய ெமறப:
ெம%வாக காெல"% ைவ% கைர& வத%.

ஆசா ”எகல அவ?” எறப ேத:, *+ைவ பா3த% ”எெல,


வ% மகராஜ காலில வ4?% மனB*+ ேக=ேல…” எறா3.
”ஆசாேன” எ *+&க அலறினா. ”ேல, இனB உ கதிய
த0மானB&க ேவ:ய% ஆைனயா&. காலில வ% வ4?…
ெசா லIமா வள&கIமாI அவ ெசா ல!".” ”ஆசாேன
ஆசாேன ஆசாேன…” எ கதறியப: *+&க அ*ப:ேய தைரய4
அம3% அவைன யாேரா ப4:% இ?*ப% ேபால மரைத*
ப4:%&ெகாடா.

”ேல மய4ரா:, நா ெசான ெசா ைல& ேக!ேடணா&க உன&


ஒ ஜ0வ4த உ". இ ேலனா இைன&ேக உன& க!ைட
த0மா&” எறா3 ஆசா. ேபவெத லா +1%ெகாட நி/ப%
ேபால யாைன ஆ/ மண ெவளBைய ச/ இ!டா&கியப: அ*ப:ேய
நிற%. ஆசா ”வாறியா, இ ல, ஆைனய ேபாக ெசா லவா?”
எறா3. *+&க எ?% ஒ அ: எ"% ைவ% உடேன கா களB
பலமி லாம வ4?%வ4!டா. மD " எ?% ப4ரைமய4 நட%
வதா. அவ ககைள* பா3&க கி&கனB கக ேபாலிதன.
இ ைககைள L*ப4யப: அ*ப:ேய தைரய4 அம3% ெகாடா.

ஆசா ”ேபா&” எறா3. யாைன ெம ல காெல"த%. பாைற&


அைசKக பரவ4ன. கனத கா க மணலி கிகிெவன பள
ெச7ய ெம%வாக நட% *+&கைண ேநா&கி ெசற%. *+&க
அ*ப:ேய தைரேயா" தைரயாக வ4?% கிடதா. நா ககைள @:&
ெகாேட. யாைன சாதாரணமாக அ*ப:ேய நட%, ெப கா கைள
J&கி ைவ% க/ப:கைள ேநா&கி ெசற%. அ% மிக நிதானமாக

Page 8
Maththagam_jeyamohan.txt
பQ@!ைடக ேபால கா கைள ைவ% ெச வ%ேபாலித%. நா
*+&கைண ேநா&கி ஓ:ேன. அவ உடலி யாைன&காலிலி%
வ4?த மண பரவ4ய4த%. ”*+ எதி1ேல… ேல *+ எதி1…
உைன ஆைன வ4!"*ேபா!"… ேல.”

*+ எ?% ”ஆ? ஆ அணா?” எ கி&& ககளா


ேக!டா. ”ேல… ந0 சாவ ல. உ கண& த0% ேபா.” ”ஆ!”
எ வா7 ப4ளத *+&க திப4 யாைனைய* பா3தா.
ப:&க!"& ப&கவா!: ச1வான யாைன*பாைத க/கைள அ"&கி
க!ட*ப!:த%. அதி ெம%வாக ேகசவ ஏறி ெச
ெகா:தா. ஆசா ெம%வாக ஒ/ைற&காைல ஊறி மகா9&
ப4ரைப ஊ ெகா"% ப:களB ஏறினா3. ேகசவனB இட%
ெகாைப* ப4:தப: ெசற அணாசல திப4 எைன*
பா3தா.

*+&க ”ஹ0ஹ0ஹ0…” எ சி1&க ஆரப4தா. ”அணா…ேவ


அணா…”’ எறப: எைன த?வ4&ெகாடா. அவ உடலி
மண எ சமைத உரசிய%. ”அணா…பரமணா…அணா …”
எ Lவ4 எைன* ப4:% உ9&கினா. சி1தப:ேய எ?% இ
ைககைள J&கி Lசலி!டப: திதா. தி% மணலி வ4?%
கதறி அ?தா. எ உடலி நா/ற அ:த%. கீ ேழ மணலி
*+&க ேபதி ேபாய4தா.

அ சநியாகால Eைஜ Nபலி >:தப4ற ேகசவைன ெகா!:


Jண4 தைளதப4+ நா ஆசானB அேக ெசேற. ெகா!ைட*
பா&ைக பா& ெவ!:யா ேதா சீவ4யப: ஆசா ”எகல அவ?”
எறா. ”அைமய* பா&க* ேபானா…” எேற. அணாசல>
*+&கI சி1தப: வதா3க. ”எனல சி1*+?” எறா3
ஆசா. ”ஆசாேன இவ &க ேமல ஆைன ேகறின*ப இவ &
மல@திர ம!" ேபாக ல…” எறா3 அணாசல. ”ப4ன?”
எேற. ”நம வட&க@!" க யாண4 இவ ேமல ஏறி எறகின*ப
ேபானெத லா ேபாசா” ஆசா பா&ைக வாய4 ேபாட*ேபானவ3
ெபா&ைக வா7திற% அ&அ&அ& எ தவைளேபால சி1தா3.

”ேபாK ம&கேள. சகல% ேபாK. அவ இ*ப ஈேர? ேலாக>

Page 9
Maththagam_jeyamohan.txt
க" வத வ4&கரமா3&கனா&ேம…” எறா3 ஆசா. ”ஒI
ெசா 9ேக, ேக!"&ேகா. இ% ஆைனய4 ல, இ% நம மகாராஜாK
ெபா த+ரா &க ககட Xப. ஏெதாத & அவ &க
ெதாழிலா& மகாராஜாK. ெச&காைல& ெச& சிவலிக
ெசா 9த% மாதி1 …. ஏேல, வட&@!" க யாண4& @I
ச&கரேதாட அவகி!ட சாயகால வாறவனா& மகாராஜாK…”
எறா3 ஆசா. ”ராஜேசKகனா மா இ ல. ராஜா நம ெத7வ.
ெத7வ உைன& ெகா 9வா, வள%வா. உன& அதில ஒ
ப இ ல ேக!:யா. ராஜாேவ இனB இத ஜ0வ ேதக>
உன&காக& காண4&க வ வ4?% ேபா!ேடனா ந0 ெர!ச*ப!ேட.”

தைல னBதப: *+&க அம3% ெகாடா. ”ெகளவ4ய


பாதியாேட?” ”.” ”என ெசானா?” ”இெதாI
ெசா ல ைல.” ”அ% ந லதா&. இமாதி1 கா1யகைள
வ!டா=களB!ட
0 ெசா ல*ப4டா%. அ%க=& என ெத1?” ஆசா
பா&ைக அ>தி ெமறா3. ”ந0 ெசாேன லேட, ெபத மகைன மாதி1
ெநைன&கII உைன என&க ைகய4ல தாற*ப உன&க அைம
அதா& ெசானா. அ%& ஒ கண& உ". இத* பாடத*
ப:&காம ஆைன*பா*பானால சீவ4&க >:யா%. அைன& நா
னBQ சகிலி அK&ப %ப4&ைகயால எைன த!:னா.
>கேபாய4 க லில உரசின*ப ‘நாசப4:ச%’I ஒ ெசா என&க
வாய4ல வ%ேபா!". அ%&கா& அத& ெகதி என&… >*ப% நா=
நா ெகடேதலா, ஒல&ேகா!" ைவதிய&க :லிேல, கா9 ஊண4
நடத அைன& ேநரா!" வ% ேகசவ &க கால ேநா&கி* ேபாேன.
‘உள% தா. மனசில ஒ ெவ*+ இத%. அ% வாய4ல வ%
ேபா!"… இ*ப அ% இ ல. ந0யா& என&க உைடய த+ரா.
ெபா&கI. ெபா&க லணா ெகா லI உடயேத’I
ெசா லி!" கால:ய4ல இேத. ஒI ெசா லாம நி&கா.
அதா& ஆைன. ஆைன மாதி1 கைண இ ல. ஆைன மாதி1
ெகா"ம இ ைல. ஆைன ஆ= மாதி1 இ லேட. அ% ம ஷ &
T எர!:யா&. அ*ப கைண ெவ*+ T எர!:.
அதா& கண&. ம ஷ & ெத7வ நாடா= த+ரா.
மிகக=& ெத7வ காடா= ஆைன. ஆைன ஒ ெபா
த+ரா திேமனBயா&. ேக!:யாேட பரமா?”. ”உளதா&
ஆசாேன” எேற.

Page 10
Maththagam_jeyamohan.txt

ேகசவ எைனவ4ட இபதிர" வட @தவ. ஆசாைனவ4ட


ப% வட இைளயவ. ஆசா அவர% அ*பா ராம நாயட
ஒநா ஆைன&கடK& வத ேபா% >&ண4 மைலய4
வா1&ழிய4 வ4?த ெபயாைன ஒ உேளேய ப4ரசவ4% வ4!ட%
எற தகவ வத%. அ*பாK @ பாக3க= கா!"&
வ4ைரதைத ஆசா பல>ைற ெசா லிய4&கிறா3. அேக ழிைய
/றி T/&கண&கான கா!"யாைனக L: மரகைள சா7%
ெகா+களா மைண& தி& கிளறி ெவறிய4 ஒட ஒ
>!:& ெகா" ெப ரகைள ெச7தி&கிறன. ஊ1 இ%
தைலைமயாக நிைறய க1ம% ெகா"வ% ெவ:&க ைவ%
யாைன&L!டகைள வ4ர!:ய4&கிறா3க. வா1&ழிய4 ெபயாைன
ெச%&கிடத%. ெகாப !: அத* ப4ணதிலி% பா :%
ேமேலேய ஏறி ச&கி வ4ைளயா:&ெகா:த%.

!:ைய* பதினா நா கா!: ைவ% பபா9 கதலி*பழ>


ெகா"% வள3தா3க. யாைன ைவதிய3 ெசானதப: தின> ஒ
நாழி ேத ஊ!ட*ப!ட%. ேத எ உதியாக ைவதிய3 Lறிய
ப4ற ைவ&ேகா பர*ப4ய வ:ய4 ஏ/றி அைத திவ!டா&&
ெகா" வதா3க. அ*ேபா% சிறிய த+ரா அவ4!ட திநா
உதயமா3தாட வ3மா மகாராஜா திவ!டா ெகா!டாரதி ஒ
மடல ‘ளBெதாழ9’&காக வ% தகிய4தா3. அவ&
அ*ேபா% பனBர" வய%. க"ைமயான இ?ைவேநா வய4/&
க"*+ இத%. சி ழைதயாக இ& ேபா% யாேரா வ4ஷய
ெகா"% ெகா ல*பா3தத வ4ைளK. @த ைவதிய3 பாகY3

Page 11
Maththagam_jeyamohan.txt
அத க3தா Lடேவ வ% தகிய4% ைவதிய பா3%&
ெகா:தா3. இைளய தம+ரா அ*ேபா% ெபபா9
ப"&ைகய4 தா இ*பா3. ப"&ைகேயா" J&கி& ெகா"வ%
திைணய4 ெவளBய4லி காயைவ*பா3க. அவைடய ெம லிய
உட L!: @ ம!" ஓ:& ெகா:&க கக அமி
உ=. ப4ற மD " அைற& ெகா"ேபா7 ைவ*பா3க.
அ"% கிHட அவகாசி எ இைளயத+ரா ெசா ல*ப!டா9 ெப1ய
த+ரா சதய திநா மகாராஜா ராமவ3ம த+ரா திமன நா"
ந0வைர&Lட இைளயத+ரா உய4ேரா:&க வாய*ப4 ைல எேற
அரமைனய49 ஆசி1த3 வ!டாரதி9 ேபச*ப!ட%.

ெகாப !:ைய ேநர:யாக அரமைன&ேக ெகா" ெச 9ப:


உதரவ4ட*ப!ட%. ேகாய4 வ!டதி ஏராளமானவ3க வ% ேபா
இ*பதனா ெகாப & கபட&L" எ அத ஏ/பா".
அரமைனய4 ஏ? யாைன& ெகா!: க காலியாகதா கிடதன.
அேக ெப1யத+ரா வ% தவேத இ ைல. ேகாய49&
ஆறா!"&& ளB% ெதாழ வேபா% ேநராக ேகசவ+ர அசி
வ!"&*
0 ேபா7 அகி% வவைதேய வழ&கமாக& ெகா:தா3.
ேகசவ+ர அசிவ"
0 ெப1ய அரமைனயாக, ேகா!ைட ெகா:
ஆைன&ெகா!:9 திைர லாய> ப!" மQச9 ப1வ!ட>மாக*
ெபாலித%. இைளயராஜா வத அ அமவ!"&0 காரணவ3 ெகா
கிZணப4ைள ஒ ம1யாைத&காக வ% பா3%வ4!"* ேபான%ட
ச1. அத/ >&கியமான காரண ேபZகா3 திவாகர தப4 இைளய
த+ராைன அரமைனைய கவனB%& ெகா:தா3. மிகK
க:*பானவ3 எ ெபய3 ெப/றித திவாகர தப4& சபத&
"பக அத எ ைலைய மD ற&Lடா% எற உதியான எண
இத%.

யாைன& ெகா!:லி நறாக* பனத!: க!: @:ய அைறய4 !:&


ெகாப வ4ட*ப!டா. ெந/றியா எதி3*ப" அைனைத
>!:தளBயப: பறி ேபால வா ழ/றி ெவ ந0ள>&
ந0!: அைலத !:&ெகாபைன ேபZகா3 திவாகர தப4 மா3ேபா"
அைண%& ெகா" ”இ*ப ேநா&கி&ேகாடா, இ% ஐFவ1யதிெட
வரவாI. இவ வநி!"ள% ல!மி ெகாடாI” எறா3,
ெகாபைன* பா3%&ெகாள ஒ யாைன ைவதிய எ!"*

Page 12
Maththagam_jeyamohan.txt
பாக3க= நியமி&க*ப!டா3க இரKபக9 Lடேவ ஆ இ&க
ேவ" எ ஆைணய4!டா3.

ேம9 இப% நாளB ெகப!: நறாக ேதறி பா7த!:ைய


ப47%& ெகா" ெவளBேயறி அரமைன >/றதி உ" உ"
ஓ: எ லா மரகைள >!:* பா3%, நிற இடதிேலேய திப4,
அரமைன& க/ப:களB ஏறி உேள வர >ய >:யாம அமற
ஒலி எ?*ப4ய%. வட& >/றதி அ*ேபா% இைளய த+ரா க
ைவதிய3க நவரஸ உழிசி ெச7% ெகா:தா3க. அ*ேபா%
நாைல% ெவகல உளBகைள த!:தளBவ4!" உ/சாகமாக*
பா7% வத ெகாப ைவதிய3 பா3கவ& ைகமைள ப4னாலி%
>!: எைண ேம வ4ழ ைவ%வ4!" >/றதி திைக% நி
ேம/ெகா" என ெச7வ% எ ேயாசித%.

”கண4யாேர… இ% எதா?” எறா3 தி"&கி!" எ?% அம3% உட


ந"கிய இைளயத+ரா. நா!கண&கி இைளயத+ரா
ேபவதி ைலயாதலா அவர% ரேல ைவதிய3கைள தி&கிட
ெச7த%. ஒவ3 யாைன&!:ைய %ரத ஓட இெனாவ3 ”அ:ய,
த+ரா மா*பா&கI” எறா3 ”இ% எதா மிக?” எறா3
இைளய த+ரா பத/றதா @சிைள*+ட. ”அ:ய. த+ராேன
இ% ஆைன… ஆைன&!:” ”ஆைனேயா?” எற%ேம
இைளயதைபரா & சி1*+ ெவ:% அவரா அட&கேவ
>:யவ4 ைல. சி1% சி1% சி1*+ +ைர&ேகறிய%. அத/
ெகாப!: ஒ !"வதி/ தைலைய வ4!", உேள +க
>ய இ கா கைள ேமேல J&கியைமயா சமநிைல இழ%
!"வ%ட உட%. த+ரா வய4/ைற* ப4:%&ெகா" சி1%
கண 03 வழிதா3. என நடத% எ ெத1யாம உட >?&க
சதனாதி ைதல%ட நிற ெகாப !: எைண சிதறி ெதறி&க
ஓ: திப4 நி தைன* பா3% சி1த த+ராைன* பா3த%.

!:ைய வ4ர!ட*ேபான ைவதியைர த"த ேபZகா3 ஒ கதளB*பழ


ெகா"வ% இைளய மகாராஜா ைகய4 ெகா"% !:& ந0!ட
ெசானா3. பழைத* பா3த%ேம ஆவ9ட பா7% வ% க!:ைல
ெநகி !: @&ைக வ4ல&கி வா7 ப4ள% சிவத உ!பதிைய கா!:
ஊ!: வ4ட*ப"வத/காக நிற% ெகாப. ஊ!ட*ப!ட% ேம9 பழ

Page 13
Maththagam_jeyamohan.txt
ேக!" உமிய%. இைளயத+ரா ஏெழ!"* பழகைள ஊ!:னா3.
ெகாபனB ெந/றி, மய4ரட3த ப4ட1 எ லாவ/ைற தடவ4&
ெகா"தா3. அவர% க!:9&& கீ ேழ ேபானா என ஆ எ
ெத1% ெகாள ெகாப >யறேபா% இைளயத+ரா கவ4S% கீ ேழ
வ4?தா3. ேபZகா3 ப4:&க வதேபா% ைகயைச% உர&க சி1தா3.
அ பக >?&க த+ரா அேகேய இதா3.

அதப4 காைலய4 கவ4ழி*ப% >த இரK Jவ%வைர


இைளயத+ரா ெகாபனB அகிேலேய இதா3. ெகப !:&
தகதி மண4மாைல கா%களB தக& டலக=
ேபாட*ப!டன. அரமைன& ெகாப !: ஏறிெச ல மரதா
ச1K*பாைத அைம&க*ப!ட%. அரமைனய4 அைறகளB ஓ:
Jகைள வைர >!: உ அைறகளB எ லா ப4ட
ேபா!" @திர ெப7% அதகள ெச7த% ெகாப. இைளயத+ரானB
க!:9& அேகேய கவ4Sத இ+&டா ேபால ப"%
கவள. வ4ழித மகணேம பா ேக!" ஒ கதற வ4"&.
அரமைனய4 எ லா @ைலகளB இ% பா ட%ட அைத
ேநா&கி ேசவக3க ஓ"வா3க. கதளB*பழைத ேதா உ1%
தினன&L:ய ஒேர யாைன அ%தா எறா3க. ெவ ல
ேபாடாவ4!டா ேசா சா*ப4டாதா.

இரேட மாததி யாைன மD ேதறி ேதா!டதி உலK அளK&


இைளயத+ரா ேதறினா3. அதப4 அவ3 திவனத+ர ேபானேபா%
Lடேவ ேகசவைன L!: ெசறா3. ேகசவ எ ெபய1!ட%
அவ3தா. யாைன& ப% வயதா வைர திவனத+ர
அரமைனய4 தா அ% வள3த%. மகாராஜாK அ%K
இைணப41யாத ேதாழ3களாக இதா3க. ெகாபைன
பளB&Lட%& அ *+கிறா3க எ யாேரா கிள*ப4ய கிட
கிராமகளB பரவ4 பல அைத நப4னா3களா. ”!:&ெகாப
பா9 பழ> தி5 ெகா!டாரதி சயன கிஹதி ச*பரமQசதில
உற எநா& ேட அ5ள ேப” எறா3 ஆசா.

ெகா+ கன% தைலெய"*+ வதேபா% ேகசவனB ஜாதகைத ைவ%


பல பா3% அவைன திவ!டா ஆதிேகசவ &ேக நைட&
இ%வதாக >:ெவ"தா3க. அ*ேபா% மகாராஜா காசிக ெப1ய

Page 14
Maththagam_jeyamohan.txt
ப:*+ ப:*பத/காக ெசறிதா3. அதப4+ அவ3 திப4 வதேபா%
>தலி ேக!ட ேகவ4ேய ”ேகசவ எவ4ெட?” எதானா. திைர
வ:ய4 ஏறி ேநராக திவ!டா& வ%வ4!டா3. அ*ேபா% ஆசா
ேகசவ & பாகனாக ஆகிவ4!:தா3. அலகாரவ: வ% ேகாய4
>/றதிேலேய நிறைத& கட% நா ப&கமி%
காவ கார3க= ேகாவ4 ேசவக3க= L:னா3க. ”எவ4ெட
ேகசவ?” எ இைளய த+ரா இறகியப:ேய ேக!டா3. >தலி
அவைர யா& ெத1யவ4 ைல. ஆனா உைடைய* பா3தத%
Nகா1ய நபPச &* +1% வ4!ட%. அவ3 ெகாசி&கார3.
மகாராஜாைவ திவனத+ரதி >க கா!ட&L:யவ3. ஆனா9
அவ& வா7 எழவ4 ைல. ”ேக!ட% காதில வ4?ததாடா? எேக
ேகசவ?” அ*ேபா%தா அசி காளB&!:& எ லா +1த%.
”ேகசவ ஆைனய இ*பதா நாய ஆ%& L!:!"* ேபானா…”
எறா.

இைளயத+ரா ைகய4 வ:வா=ட ேவகமாக ஆ/ைற ேநா&கி


ெசறா3.ச!ெட ேதனB&L!ட கைலத%ேபால ஒலி எ?த%.
”அ7ேயா அ% எைளய த+ரானா&ேம.” ”ஆைனயவா ேக&தா?”
”த+ரா ஆைனய மற&க ல ேக!:யா?” Nகா1ய நபPச
”எ லாேபாய4 ேஜாலிகைள பாகேட… எ: காளB , ந0லD ேபாேட
எ லாவ…. ேபா]” எ Lவ4னா3. ப4ன3 இைளயத+ரா &*
ப4னா ஆண4&கா சரக லி ப!" வலி&க எப4 எப4 பா7%
ெசறா3 ”ெவ!"&RகிளB ேபாKேந” எ அசிகளB யாேரா ெசா ல
ஒேர சி1*+. மிகெம ல ேவ ஒ அசி ஏேதா Lற அத/ இ 
பயகரமான சி1*ெபாலி எ?த%.

இைளயத+ரா ப:களB இறகி ஆ/& வதேபா% யாைனைய


ந01 ளB*பா!: அத மதகதி மD % ஏறி அம3% வ%
ெகா:தா3 ஆசா. ேகசவ அ*ேபாேத ெப1ய யாைனயாக
ஆகிவ4!:த%. யாைன&ெகா!:லி கஜ ேகஸ1 எ +கSெப/ற
க"வாள நாராயண அ*ேபா% இதா. அவ & அ*ேபா%
எப% வய%. தைலெய"*ப4 அவ & இைண திவ4தாL1ேலேய
கிைடயா%. ேகசவ நாராயணைனவ4ட அைர&ேகா உயர ைறK.
அவ ெகா!:லி ச/ேற பய*ப"வ% மதி*ப% நாராயணைன
ம!"தா. திமி3 ஏறி* ப4ளBறியப: மரகைள /றி*ப4:% அைச%

Page 15
Maththagam_jeyamohan.txt
ெகா+களா ஈரமைண& தி உ?% மறி% அவ இளகி
நி/ேபா% நாராண ‘33ரா?’ எற ஓ3 ஒலி எ?*ப4னா ேபா%,
ேகசவ ெசவ4 ேகா!: கவனB% %தி&ைக வ41% ப4 &
நக3% வ4"வா. ஆனா பைகட நாராயணைன அவ ைடய க
கவனBதப:தா இ&. நாராயண இ லாத இடதி ேகசவனB
நி/+ நட*+ தனBதிமிட இ&. ேகசவனB ேமேல அம3%
ேபாேபா% ேமககளB வழியாக ெச 9 கதவைன*ேபால
ேதா எ ஆசா ெசா வா3.

இைளயத+ராைன ெவJரதிேலேய ேகசவ பா3%வ4!டா.


%தி&ைகைய J&கி @& 5னBயா வாசைன ப4:தப4 ‘பா’ எ
ஒலிெய?*ப4யப: ஆ/* ப"ைகய4 நாண கைள +/கைள
ப4ளதப: அவைர ேநா&கி ஓ:வதா. என ஏ% எ +1யாம
ஆசா ேமேல இ% ”ஆென நி … ஆென…” எ Lவ4 %ர!:யா
அத காைத ெகா=வ4 இ?தா3. யாைன அைத* ெபா!ப"தேவ
இ ைல. ேநராக வ% %தி&ைகயா இைளயத+ராைன /றி*
ப4:% J&கிய%. அவைர அைடயாள காணாத ஆசா ேமேல
இதப: ”ஆைன… வ4"… ஆைன வ4"” எ Lவ4 அத
மதகதி9 கா%களB9 மாறிமாறி ெவறிட அ:தா3. யாைன
வலிதாளாம தைலைய ஆ!:ய%.

இைளயத+ரா யாைனய4 ததக மD % அம3% ெகா" ேமேல


இத ஆசாைன* பா3% க" ேகாபதி ளBத >க%ட Lவ4னா3
”நிெதடா நாேய…” ஆசா உைற%ேபானா3. அவ& ெம ல அ%
யா3 எ +1த%. அவரா வாைய அைச&க&Lட >:யவ4 ைல…
”எறடா… எறடா கீ ேழ” எ இைளயத+ரா கதினா3. ஆசா
ககைள வ4ழி% அ*ப:ேய அம3திதா3. ”சீ எறடா நாேய” எ
 Lவ4யப: வ:வாைள உவ4& ெகா" இெனா ெகாப4 கா
ைவ% எ?தா3 இைளயத+ரா. ஆசா க?%& கய4றி இத
காைல வ4"வ4%& ெகா" காதி கா ைவ% கா% மடைல* ப4:%&
ெகா" வ4?வ%ேபால இறகி கீ ேழ தி% த"மாறி மண4
வ4?தா3.

ெகா+க மD %அம3தப: இைளயத+ரா ஆைணய4!டா3. ”இனB எ


ேகசவ ெட மD ெத ஆதிேகசவ ஞா மாரேம ேகக பா"=.

Page 16
Maththagam_jeyamohan.txt
ேவெற ஆ ேகறியா9 ேகறியவ ைடய தல ெவ!டா ஞா இதா
க ப4&5…” இ ைகக= மா3+கைள @: வா7ெபாதி, னB%
நி ஆசா மிகெம லிய ரலி ”அ:ய. உதரK” எறா3.
அதப4ற ஆறா!"’ எ?தள இர"& ஆதிேகசவனB
உ/சவதிட+ட !:*ேபாதிக ம!" ேகசவ மD %
ஏறி&ெகாவா3க. நிைன& ேபாெத லா திவனத+ரதி இ%
ேகநசவைன*பா3&க வ இைளயத+ரா ஏறி&ெகா" ஆ/*
ப"ைகய4 அைலவா3. ேவ யா அவமD % ஏறியேத இ ைல.

அத உதரK எ*ப: ேகசவ & ெத1த% எபேத ஆச1யதா.


ேவ எவைர த மதகதி மD % ஏவத/ ேகசவ
அ மதிதததி ைல. ேகசவ+ர அம வ!" 0 ·ப ன நாய3
ஒ>ைற திவ!டா& வதேபா% ேகசவைன* பா3% வ4ய% நி
”இவ வள35 வட&க 5 மாதி1 ஆய ேலா” எறா3. ேநராக
அேக வ% ேமலாைடைய இ"*ப4 க!:யப: ”எேட ஆைனய
இ%க… ஒ/ ேகறி ேநா&க!ேட” எறா3. அவ1ட எ*ப:
ெசா வ% எ ெத1யாம ஆசா வ4ழிதா3. அவ3 ெப1ய
த+ரா & மிகK ெந&க எப% ஊ&ேக ெத1. அவைடய
தைக ெகா காதியாய4னB த+ரா!:& அ*ேபா% பதிேன? வய%.
ெப1யத+ரா & எ?திர". ஆனா காதியாய4னB த+ரா!:&
அவ3 +டைவ ெகா"திதா3. த+ரா!:ைய J&கி ம:ய4
ைவ%&ெகா" அவ3 அமவ!" 0 ேதா!டதி வலியமாமரதி
க!:ய ஊQசலி அம3% ஆ"வா3 எ ஊ1 ேப உ".

ப ன நாய3 உர&க ”எதெரடா நி&நா7? பத கட ெபசாளB


மாதி1? எற&டா ஆைனய” எறா3.
ஒ ேபசாம திப4 ஆசா ேகசவனBட ”ஆைன இேத”
எறா3. ேகசவனB ெசவ4க நிைலதன. ”ஆைன இதாேன”
எறா3 ஆசா. ச!ெட பயகரமாக பளBறியப: ெகா+ 9&கிய
ேகசவ ஓர: ப4னா ைவதா. ேகாப ெகாட ·ப ன நாய3
த உைடவாைள உவ4யப: ”எதடா?” எ ேக!டப: ஆசாைன
ெவ!ட வவத/ ேகசவ மD " ப4ளBறியப: %தி&ைகயா
ப ன நாயைர ஓகி ஒ த!" த!:னா. நாய3 ெதறி%*
ப4னாலித க Jண4 மைட அ:% கீ ேழ வ4?%
@3ைசயானா. அவைன J&கி& ெகா" ஓ:னா3க காவல3க.

Page 17
Maththagam_jeyamohan.txt
ஆனா ப ல&& அேக ேபாவத/ ஒ வலி*+ வ% உய43
ேபா7வ4!ட%. ேகசவ ஒ நிகழாத% ேபால ஓைலைய ப47%
ெமறா. ஆசா மா3ப4 அ:%& கதறியப: தைரய4 அம3%
வ4!டா3. Nகா1ய&கார3க= ேகாய4 அதிகா1க= ஓ:வதா3க.
ஆசாைன* ப4:% தரதரெவ இ?%*ேபா7 க Jண4 க!:
ைவதா3க.

ஆசாைன பமநாப+ர ெஜய49&& ெகா"ேபா7 சகிலி ேபா!" க!:


ைவதா3க. தின ஒ ப!ைட ேசா ஒ வைள தண 0
ம!"தா. தின ேதா சா!ைட அ: உ". ப ன நாய1
மாமா ேகசவ+ர ெகா கிZணப4ைள திவனத+ர
அரமைன&* ேபா7 ெப1ய த+ராைன& க" வணகி த
அனதரவ ெகா ல*ப!டைத ெசா லி& கதறி அ?தா3. ேகாவ4
யாைன& சீலமி& எ நப4 ஏற*ேபான த அனதரவ மD %
தவேற இ ைல எ அவைன யாைன பாக மாக ேச3%
ெகாவ4!டா3க எ வாதா:னா3. அவ3 ேபவைத& ேக!ட
மகாராஜா சிவ% ேபா7 உர&க @வ4!" ”ேட7 நாI…” எற ெப1ய
ச3வாதி&காரைர& L*ப4!" ‘ேபாய4 அத ஆைனய கா!ட:& வ4!"
ஆைன&காரைன க?வ4ேல/றி!" வாடா” எ ஆைணய4!டா3.

ஆனா ச3வாதி&கார3 கிள+வத/ேளேய இைளயத+ரா & தகவ


ேபாய4/. அவ3 ச3வாதி&காரைர த"%வ4!" ேநராக த அமமாம
ஓ7ெவ"த அைற& ெசறா3. அேக அவர% அமா கிளBமா_3
ெகா!டடாரதி ராண4 ேச% பகவதிபா7 த+ரா!: இதா.
ேகாபமாக உேள வத இைளயத+ரா ”ேகசவ ேட மD ெத திட+
ஞா அ லாேத ஆ ேகற அ% எ5 ெசான% எ ெட ராஜ
க பைன. அ% கடநவ ஆெரநா9 மரண அவ ெட வ4தி.
ஆ&" ம வா&? ? ” எறா3. அத நாவைர
மமகனBடமி% அ*ப: ஒ ெசா 9 பாவ> க:ராத ெப1ய
த+ரா ெபா&ைக வாைய திற% அ*ப:ேய அம3%வ4!டா3.

ராண4 ம!" மகனBட ”!டா! ந0 ெசா 9ந% எ%? ேநா&கி


ெசா ெல"&க” எறா. ”ெசா 9 ெபா= அறிQš நா
ெசா 9ேந. ேகசவ ந>ைடய ஆைன. அவ ெட மD ேத நா
அ லாேத ஓரா= கயக இ ல” எறா3. ‘நா’ ச!ெட ‘நா’

Page 18
Maththagam_jeyamohan.txt
ஆகிய4*பைத ெப1யத+ரா கவனBதா3 ”!டா, நா கயறியா ந0
எ% ெச7? நா திவ4தாL1 மகாராஜா அ லேயா?” எறா3.
இைளய த+ரா ச/ ேநர பா3தப: நிவ4!" ராண4ய4ட ”இனB
இநா!: ந>ைடய ெசா லி எதி3ெசா உடாKக இ ல.
இ5>த ” எறா3. ”!டா, ந0 எென ெஜய4லி
அைட&கயாேணா?” எ ெப1ய த+ரா Lவ4யப: எ?% நிறா3.
”எநா அRவ4த நிைன ெகா=க… இனB இத& ெகா!டார வ4!"
எ` ேபாக ேவடா” எறப4 இைளயத+ரா திப4 நடதா3.
மநாேள ஆசா வ4"தைல ஆகி திவ!டா& வ% யாைன&*
பாகனாக ஆனா3. ப4ற எ!" மாத கழி%தா நா அவ1ட வ%
ேச3ேத. ஒப% மாத கழி% ெப1ய த+ரா நா" ந0கினா3.
இைளயத+ரா கிHட ஏ/றா3.

கிHடதாரண சட& ேகசவைன& ளB*பா!: ெப1ய மல3மாைல M!:


திவ!டாறி இ% நட&க ெச7% திவனத+ர ெகா"
ேபானா3க. ேபா வழி>?&க ஆI ெபIமாக ெப
ஜன&L!ட இ ப&க> L: நி ேகசவைன த1சன ெச7த%.
ழி%ைற, பாறசாைல, ெந7யா/றி கைர ேகாவ4 களB இரK தகி
நாலாவ% நாதா திவனத+ர ெச ேசர >:த%. யாைனைய&
கட ம&க ஆரவார எ?*ப4னா3க. தைரய4 வ4?% அைத
வணகினா3க. நிைறய இடகளB க+, பழ&ைல, க*+க!:,
ெவ லேசா எ அத/& காண4&ைகக=ட வ% நிறா3க.
ெபா த+ரானB ப!ட%யாைன அ% எற ேப இத%. என&
அத ஆைச இத%. ப!ட%யாைனய4 பாகனாக ஒநா ஆக>:
எற கனK கேட.

ஆனா ஆசாதா அத எணைத& கைலதா3. ”ேல மய4ரா:,


மய4 மாதி1 சிதி&தா பா. இவ ஆதிேகசவ &க ஆைனய4 லா.
இவைன எ*ப4: த+ரா எ"%&கி"வா?” அ% உைமதா எ
ப!ட%. ஆனா9 எ ேகசவ ப!ட%யாைனயாகேவ
நடத*ப!டா. ேநமதி L:ய ஊ3ம&க ெசைட ெவ: ேமள
மகலதால ப1வ!ட எ லா ெகா" எதிேர வ% ேகசவைன
வரேவ/றா3க. ஆசா & என& அணாசல%& சா ைவ
ப% ச&கர பண> ததா3க. சிறிய ஊ3களB யாைன&
மாைலய4டேவா வாைழ&ைல ெகா"&க ேவா வதவ3கைள ஆசா

Page 19
Maththagam_jeyamohan.txt
”ெவலேட… ேட7 ெவல… ஆைன& வழிவ4"” எ Lவ4
வ4ர!:னா3. !:>" க"&க அண4த ெப1ய நாய3
ப4ரமாண4கLட ஆசானா அத!ட*ப!ட% அQசி வ4லகி நிறா3க.
ஆசா சிலைர ேநா&கி த ேகாைல ஓகK ெச7தா3.

ேகசவ ைடய கண4 அவ ைடய கனத க1ய கால:க=&& கீ ேழ


>!:ேமாதி ஓைசய4!ட ெபL!ட ப!டதா இ ைலயா எேற
ெத1யவ4 ைல. அவ ேத3ேபாவ%ேபால ெம ல& 9கி அைச%
ெசறா. நி/க ேதாறியேபா% நிறா. அவ & வ4*பமானைத
வாகி திறா. மதகதி ெத7வதி உ/சவ திட+ ஏறிய%
யாைன& ஓ ேபாைத உவா எ வா*ேபாதி Lவா3. ப4ற
அ% ஒ வ4ல அ ல. கத3வேனா ேதவேனா தா. வ4ண4
இ% கீ ேழ வா? மனBத3கைள* பா3& பாவைன அத/ L:வ4".
அத ப4 ெபL!ட அைலய:தா9 ெவ:&க!" வாண&க!"
அதி3தா9 அ% அவ/ைற அறிவேதய4 ைல. அ*ப:தா இத%
ேகசவ. அத மதகதி மD % யாமி ைல. அத >%கி ெப1ய
வராளB*ப!"
0 வ41&க*ப!:த%. வ4லாவ4 அத* ப!: ெபா
>லா Eச*ப!ட மண4&Qசலக கி9கி9கி ெதாகி ஆ:ன.
ெந/றிய4 ெபா உகி வழித% ேபால ெந/றி*ப!ட. அத ெப1ய
E&Qசல %தி&ைக மD % ெதாகி யாைன நட& ேபா% ெம ல*
+ரட%. க?தி ெபா>லா Eச*ப!ட ெவளB மண4களா ஆன
ெப1ய மாைல. கா%களB அைசவ4 ஒலி& மண4&டல வ1ைச.
அத மதகதி மD % ப!" வ41*பத/&Lட @கிலா ேமைட
க!:தா ஏேவா.

ேகசவனB வல%ப&க% ததைத* ப4:தப: ைகய4


ெவளB&ேகா9ட நட% ெச வா3 ஆசா. அவ&*ப4னா
அணாசல அண ெச வா3. நா மப&க ப4னகாைல ஒ!:
நட% ேபாேவ. யாைனய4 ம*ப4 மD % யாேரா இ*ப% ேபாற
எண என& எ?தப:ேய இ&. L!டதின& இ*ப%
ேபாலேவ என& ேதா. கிழவ4க= ழைதக= ேமேல பா3%
”ஒடய த+ராேன… ெர!சி&கI ெபா த+ராேன…” எ
Lவ4னா3க. ப4ற என& ஒ ேதாறிய%. ேகசவனB நைட
பாைவனதா அத எணைத எ லா1ட> உவா&கிறன
எ. ேகசவ மைலய4 இ% ஒ ெபபாைற ெம ல சமெவளB

Page 20
Maththagam_jeyamohan.txt
ேநா&கி உவ% ேபால திவனத+ர ேநா&கி ெச
ெகா:தா. சில இடகளB ஆ3*+ ரைவ மகல>மாக
ஊ3ம&க அவைன எதி3ெகாடேபா% அவ3கைள* பா3&காதவ ேபால
நி/காம ேநராக ெச ஊ3மாடப4க=, பாதமகல% தாசிக=,
ெசைட&கார3க=, வாதிய&கார3க= சிதறி ஓ: வ4லகிய வழிய4
ேவக றாம கட% ெசறா. ப4ப&க அவ3க ”த+ராேன
ெபா&கேண… அ:யங ப4ைழ ெபா&கI. த+ராேன…” எ
Lவ4யப: மண4 ேகசவனB பாத பதித தடகைள ெதா!"
ப4!டா3க.

ப!டாப4ேஷக சட&காக அனத+1ேய க யாண&கைள


ெகா:த%. கரமைன ஆ/றி இறகிய ேகசவைன நா 
அணாசல> ேச3% ேவகமாக& ளB*பா!:ேனா. அ*ேபா% நறாக
வ4:% கரமைன ேகாய4லி இ% ெசைட ெகா+ >ழகின.
ப!டாப4ேஷக%&காக T/ெற!" சிற*+ Eைஜக இததனா ஒேர
ப4ராமண3 L!டமாக இத%. ெபபா9 பரேதச* ப4ராமண3க.
அவ3களB பாதி*ேப3 யாைன ளB*பைத* பா3&க ளB&கடK& வ%
L:வ4!டா3க. ”இக ஆ நி&க*ப4டா%… . ேபாக….
ேபாகI ப!டேர… பல தவைண ெசா லியா லா” எற ஆ¡
அவ3கைள %ரதியப: யாைனய4 நைகக அேக காவலிதா3.
யாைன ளB% வத% அைத அேக நிற +கமரத:ய4 நி/க
ெச7% நா அணாசல அணனமாக ேச3% அலகார
ெச7ேதா. ெபாைமய4 லாம கா/றி திைரசீைல +ைட%
திமிவ% ேபால ேகசவ திமிறின. ெந/றி*ப!ட க!: >:த%
அத நிைலெகாளைமெய லா மைற% கபாைறய4 அைமதி
உவாகிய. அ%வைர ப4ைள!:க=ட L:நி >:ய:%
யாைனயலகார பா3% சலப4லெவ ேபசி&ெகா:த பரேதச*
ப4ராமண3க அ*ேபா% அ*ப:ேய அைமதியாகி வ4!:தா3க. யாைன
மைற% அேக கத3வ ேதாறி வ4!:தா.

ப!"%ண4ேபால ெத&களB ெவய4 வ4?% கிடத%. ப!"&


ெகா:க ேபால உயரதி படபட% அைலபா7த%. சாைலெய லா
ஈர. >ைதய நா இரK மைழ ெப7த% எதா >தலி
நிைனேத. ஆனா க!:டகள Lைரக= ஈரமாக இ&கவ4 ைல.
காைல >தேல ஆ/றி ளB% வ4!" ெசறவ3க உைடகளB

Page 21
Maththagam_jeyamohan.txt
இ% ெசா!:ய ஈர அ%. என& +னைகதா வத%. ராம3
ப!டாப4ேஷக +ராணவாசி*ப4 தா அ*ப:& ேக!:&கிேற. ெதவ4
சதன வ4?% ேசறாக மிதிப" எ. ெதவ4 ேகசவனB
ெகாைப* ப4:% நட% ெசறேபா% ெம ல ெம ல ஆசானB தைல
நிமி3தப:ேய வத%. ஒ க!டதி இ"*ப4 க!:ய4த ேந1ய
சா ைவைய எ"% தைலய4 >டாசாக& க!:&ெகாடா3.

ஆ1யசாைலைய அைடதேபா% யாைன& > ப4 ஆ


ேச3% ஒ ஊ3வலமாகேவ ஆகிவ4!:த%. ெச!:க அைனவ
ெதவ4 இறகி ேவ:&ைக பா3தா3க. அத நக1 அ பலT
யாைனக >க*ப!ட ஒளBர ப!" 9க டத ெசறி&.
>%*ப ல&கி ஏறி த+ரா!:க ெசறி*பா3க. ஏ காயள,
ெகா ல, சிறய4கீ S, கிளBமா_3 அரமைன யாைனகLட
அRவழியாக ெசறி&கலா. ஆனா த நைடய4ேலேய தைன
நிவ4&ெகாடா ேகசவ.

ப!ட%யாைன ப!டாப4ேஷக& ெகா9K& Eரண அலகார%ட


ெச வைத* ேபாலித% அத ஊ3வல.நாக ேநராக கிழ&ேக
ேகா!ைட >க*+&* ேபாேனா. ெபா%வாக அரச*ப4ரதிநிதிக
ேபாறவ3கேள ேநர:யாக கிழ&ேக& ேகா!ைட& 5ைழவா3க. ப4ற3
ேம/ வாசலி 5ைழ% ெத&க /றி அரமைனய4 வட&வாச
>/றதி/தா ெச ல ேவ". அதா ப4ரதான ச3வாதி&கா3
அ9வலக இத%. ேபZகாைர திவாைன சதி*பத/&Lட
அRவழியாகதா ெச ல ேவ". கிழ&ேக& ேகா!ைட வாசைல&
கடப4றதா என& நாக எேக வதி&கிேறா எேற +1த%.
நா யாைனய4 கா வழியாக எ!: அணாசல அணைன
பா3ேத. அண பதறி* ப¨%* ேபாய4*ப% ெத1த%.
சாதாரணமாகேவ வா7 திற*பதி ைல இ*ேபா% அ*ப:ேய த உட9&
அவ3 +ைத% ேபா7வ4!ட% ேபாலித%.

பழவகா: கணபதி& ஒ வண&கைத* ேபா!"வ4!" தைலய4 ச1ைக


>டாட யாைன& ெகாைப* ப4:தப: ஆசா ேநராக ராஜவாசலி
ந"ேவ 5ைழதா3. அவர% ேதா/ற கட காவல3க ேபசாம
நிவ4!டா3க. சலைகக= மண4க= ெம ல& 9 ஒலி
ம!" எழ ேகசவ நிதானமாக நட% உேள ெசறா. சில

Page 22
Maththagam_jeyamohan.txt
எ!"களB பமத03த> பமநாபசாமி ேகாய4லி ேகா+ர> ெத1த%.
ப:&க!"களB நEதி1க அம3திதா3க. சில பாதமகல தாசிக
ைககளB உளBக= வ4ள&க=மாக ெச+,ெவகல,பPகா
நிற>ள >ைலக 9கி அைசய இ"*ப4 !:&கைர ேவ!:
சரசர&க ேபசியப: ெச ெகா:தா3க. எவ யாைனைய
அதிக ெபா!ப"தவ4 ைல. ஆனா அரமைன ேநா&கி
திப4ய% காவலக ஓ:வதா3க.

அரமைனய4 ப4ரதான வாச9& ைர நாய3தா காவ எப%


ஊ&ேக ெத1. வட&க. ந ல ஆறைரய: உயர. ப4ள% ேபா!ட
மாத:ய4 நிறம. த0ைய* ேபாற கக. க*படா மD ைச. >தலி
இ காவல3க வதன3. ”நி 9… ேட7 நி 9” எறா3க. ஆசா
நிதானமாக திப4 ”த*ரா க ப4 இRவ4ட அ லேயாடா பளB
எ?தளBய4!"ள%?” எறா3. அத/ அவ3க பதி ெசா வத/க
ைகய4 தைல&ேம இ+&L3 பளபளத ஈட:ைய ஊறியப:
வட&க ைர ராய3 வ%வ4!டா. ஆசா நிதானமாக மD "
ேக!டா3. அவ ”ஆரா?” எறா. ”ந0யாடா ைர நாய3? எேட,
த+ரா தந% இRவ4டமா?” எ நிமி3% ைர நாய3 ககைள*
பா3% ேக!டா3.இேதா அவ ஈ!:ைய எ"% ஆசானB ெநQசி
ெசக* ேபாகிறா எ எண4 என& @திர கனத%. கா க
மர&க!ைடக ேபால மாறின. ைர நாய3 ஈ!:ைய ைகமா/றிவ4!"
”தாக எRவ4ட?” எறா.

”நா திவ!டா3 ேகாசவ ஆைன பா*பா. திமனF எைன


அறி” எறா3 ஆசா. ைர நாய3 ம1யாைதயாக வா7 ெபாதி
”ஓ…” எ Lறி உேள ஓ:னா. ஆசா யாைனைய
L!:&ெகா" ேநராக அரமைனய4 "ெசக பாவ*ப!ட வ41த
கிழ& >/ற%& ெசறா3. அேக யாைனைய >கவாசலி
ேநராகதி*ப4 நிதினா3. சிவ ேகாய4 >க*ப4 நதி நி/ப%ேபால.
உளB% ெகா!டார ச3வாதி&கா3 சதிரப4ைள அவ3கேள >ைலக
9க @சிைர&க ப:களB இறகி ஓ:வதா3. ப!" சா ைவைய
இ?%* ேபா3தி&ெகா" இறகி வ% வாயா @வ4!டப: ”ஆரா?
ஆ?” எறா3. அவர% கக ஆசானB >டா&க!:ேலேய
இதன.

Page 23
Maththagam_jeyamohan.txt
”அ:ய. திவ!டா ேகசவ ஆைனெட பா*பா. திமனைச
>க கா!டI” எறா3 ஆசா. ச3வாதி&கா3 நப >:யாம
திப4 ப4னா நிற ெகா!டார ேமலாள சகர மாதவைன*
பா3தப4+ ”ஆ? எ%?” எறா3. அவர% கக சர" க!:
நிதிய% ேபால ஆசானB தைல*பாைகய4ேலேய வ% பதிதன.
ஆசா ெபாைமய4ழதவராக எகைள* பா3தா3. அத/க சகர
மாதவ உரதரலி ”எேட7 வட&ேக வாடா… வட&ேகா!" வாடா
அசேத” எறா3. ஆசா ேகசவனB காைத*ப4:% ஒ இ?*+ இ?&க
யாைன ‘:1யா’ எ ப4ளBறிய%.

அைத& ேக!ட% ேமேல அலகார உ*ப1ைக ேநா&கி ஓ:வ ஒலி


மரத!"&& கீ ேழ ேக!ட%. உ*ப1ைக சாளர வழியாக
இைளயத+ரா எ!:*பா3% ‘ஆஹா. ேகசவ. ேகசவ வநாேன’
எ Lவ4னா3. மர*ப:க தடதடெவ ஒலி&க சிவேபால
பா7திறகி ெப1ய Lடைத தா: ப:களB பா7திறகி ேகசவைன
அIகி அவ %தி&ைகைய& க!:*ப:%& ெகாடா3. ஆசா
சகரமாதவைன ஒ பா3ைவ பா3%வ4ட" தைலய4 இ%
ேந1யைத எ"% இ"*ப4 க!:னா3. ”கள& க?ேவற0ேட ேமாேன…
எர*பாளB… கமாடா …கபாைற&!டா” எ ெசா லி
இைளயத+ரா ேகசவனB %தி&ைகய4 அைற% தினா3. ேகசவ
த+ராைன ழ/றி J&கி %தி&ைக மD % அமர ெச7%ெகாடா.
த+ரா உர&க சி1தப: அவ இெனா ெகாப4 காைல
ந0!:னா3.

ப4னா வத திவா சதாசிவராய ேபZகா3 ராம ண4 ேமன 


இவாச நிைலயேக தயகி நிறன3. ”ேக!ேடா சதாசிவ ராயேர,
இவ ந>ெட களBேதாழ. இநா!: ந>& மதி1மா3 உ".
ேஸவகமா3 உ". தாசிக உ". ப4ரைஜக உ". எநா
களBேதாழ ஒத மாரேம உ". அ% இவ… இத& ேகசவ.
இவ அ லாெத இநா!: ந>& ஸமானமா7 ேவெற ஆ இ ல”
எறா3. ஆசானBட ”எெதடா நாயேர. எ*ேபா வநா7?-” எ
ேக!" அவர% தைலைய த!:னா3 அைத* ப&திட ெப/& ெகாட
ஆசா +னைக ெச7% ”எ லா அப:யங=& த+ரா கிப”
எறா3. ”நநா7 வர!ேட… ேட7 ைர…” ைர நாய3 ”அ:ய”
எறா3. ”மிழி நி காேத. ஒ ந ல கசK >"ம ேந1ய% இவ

Page 24
Maththagam_jeyamohan.txt
மா3&ெகா"&ெகேட. ேட7 நாயேர ந0 இ5 ஸதியா
ேநர%
ந>ைடய ப!டாப4ேஷக Eைஜ& இத ப!" ேந1ய% உ"%
வரI. எநாேட” எறா3. ”அ:ய. அைத த+ரா திமன
தி&ைகயா தநா அ:யக=& அெதா ஆனத.”

ப!" ேந1ய% வாகியேபா% என& நட*பெத லா கனவா


எறித%. ஆர வா7ெமாழி& ேகா!ைடய4 மறவ3க=ட ேபாரா:
ெசத வர0 ைடய தைத&ேக திவனத+ர வ% ெபா த+ராைன*
பா3% ஒ ேந1ய%ம" வா ேயாக இ&கா%. அப%
வஷ ேவத ஓதிய நEதி1 ப!டLட அ*ப: வ%
வ4ட>:யா%. ஒ யாைனய4 வாைல*ப4:%& ெகா" எதைன
Jர வ%வ4!:&கிேறா.

த+ரா திப4 திவானBட ”சதாசிவ ராயேர இ5 ஸாயகால


திவ!டா ேகஸவனB ேகறி நா நக3வல நட%” எறா3.
திவா ேபZகாைர திப4*பா3&க ேபZகா3
ராம ண4ேமன”அ:ய.அ% ஐFவ1ய நிறQஞ காSசயாI.
எநா ப!ட% ஆைனய4 ேகறி நக3வல வரI எ5 சாFதிர”
எறா3. ”எநா இவ இனB ந>ெட ப!ட% ஆைன” எறா3.
த+ரா ”அ:ய. அதி ள சகல கஜல!சண> உளவ இத
திவ!டா3 ேகஸவ. எநா இவ திவ!டா ஆதிேகசவ &
நைடய4திய ஆைன…” எறா3

ேகாபதி >க சிவ% ,”நா ஒ5 அறிக ேவட. நா இவ


மD ெத மாரேம ேபா…” எறா3 த+றரா சிவைன* ேபால. ஆசா
பRயமாக வணகி ”ப!ட% யாைனேட மிேத ஒ5 கயறி
இறஙய4யதி ப4ன 0" த+ரா திமன ெகா" ேகச ெட மD ெத
ேகக ந5” எறா3. த+ரா >க மல3% ”ஆ… அ% ந ல
கா1ய… அRவ4த ஆக!ேட… ஒ தவண நா ப!ட% ஆைணய4
ேகறி இற. ப4ேன நக3 வல இவ ைடமD ெத… நநாய4… நநாய4
சீதரா…” எறா3. திவா, ேபZகா3, ச3வாதி&கா3 >ககைள நா
பா3ேத. காளB ேகாய4 ப4ரகாரகளB த0!ட*ப!:& டைல
ேதவ3களB >கக ேபால அைவெய லா ெகாbரமாக இதன.

மதக[நாவ ] அ 3
Page 25
Maththagam_jeyamohan.txt
December 13, 2008 – 12:10 am
3

ேகசவனB கனத ப4ளBற ேக!" நா க வ4ழிேத. யாைன&


ெகா!:லி ப4ற யாைனக= அத ஒலிைய&ேக!" உட அைச%
எ?% உவா&கிய சத:ைய& ேக!டப: ஒ சில கணக
ப"தி%வ4!" எ?% அம3ேத. ”அேம… பகவத0… ந0லி…” எ
Lவ4வ4!" ேசாப >றி%& ெகாேட. ேகசவ பரபர*பாக
> ப4 உடைல ஆ!:, க?% மண4 9க
தைலயைச%, >கா ப4¡க ைவத%. எ?% ேவ!:ைய
உ"% அதமD % கைசைய இ&கியப: ேகசவைன அIகிேன.
யாைன உடேன த சகிலிைய ைகய4 எ"%& ெகாட%. நா த
கா தைளைய அவ4Sத% அ%ேவ ஆ/ைற ேநா&கி நடக ஆரப4த%.

இரவ4 யாைன&ெகா!:9&* ெபா*பாக இர" காவல3க உ".


இதா9 ேகசவ && காவலாக நாேனா அணாசல அணேனா
ப"%& ெகாேவா. யாைன*ப4டகளB ப4ற& வ"க=
மண4ய ஈ&க= இரெவ லா உடைல& க:&ேபா% Jவத/
பலவட%* பழ&கமிதா தா >:. *+&கI&
அெத லா ெத1யா%. ேகசவ & எ*பேபா% ஒேர இட.
ெகா!:9& >க*ப4 பைழய வ4ள&கா . அ?தமாக நட*ப!ட
க Jண4 சகிலில வைளயதி ேகசவைன& க!:, இரK&கான
ெதைன ஓைல, ேப7&க+, @கி எ லாவ/ைற வ4%
ைவ*ப%வைர ஆசா அவேர நி பா3*பா3. ப4ற ேகசவனB
%தி&ைகய4 ஒ த!: த!:யப4 இரK தபவ3களBட
”ேநா&கி&ேகாடா” எ Lறிவ4!" கிளப4 ெச வா3.

ேகசவ ெபபா9 நளBரK வைர ஓைல தி , ெதா*ெதா* எற


ப4ட ேபா!" ஜலதாைர ெகா!"வ%ேபால சிந03 கழ0% கா மா/றி
சவ4!: நி ெகா:*பா. ஓைல த03தப4ற க Jண4
ந0டேநர ப4ப&கைத உரவ%".வ"க ஆட&L:ய நடன
மாதி1 இ& அ%. யாைன& ெகா!ட:ய4 நிலாெவளBச இ லாத
நா!களB நா +ைன&காெயைண வ4!" பததி1 ேபா!ட
க வ4ள&க எ1ம. வ4ள&கேக ெச ல>:யாதப: Eசிக வ%
ெகா!". Jரதி நி பா3தா வ4ள&ைக /றி ட3%ளBக

Page 26
Maththagam_jeyamohan.txt
ேபால Eசிக பற&.

நா ேகசவ & அேக வ4?% கிடத ெப1ய க Jண4 மD % எ


பாைய வ41%* ப"%& ெகா" ேகசவைனேய
பா3%&ெகா:*ேப. யாைனய4 உடலைசைவ* பா3*ப%
J&க%%& ந ல%. நிரப4 ெச 9 நதி ந0ேரா!ட அைச%
ெநளBவ% ேபால அத க1யேதா அைச. சில இடகளB
ந"ந". யாைன கா%கைள கா கைள ஆ!"வ%
%தி&ைகயா தைழ ப47% !: உப% எ லா மிகமிக
நிதானமாகேவ இ&. ெம ல ெம ல J&க வ% பரவ4
@Sக:&. கனK& நா கா!"ேவைக மரதி அ:ய4
நி/ப%ேபால இேதா இத ெப1ய காலி அ:ய4 நி/கிேற. கனKதா.
ஆனா கனைவ உண கனK. J&கதி அRவ*ேபா% வ4ழித%ேம
நா ேகசவைனதா பா3*ேப. சிலசமய அவ மிக அேக நி/ப%
ேபாலி&. சிலசமய மிக Jரதி மித% வ4லகி ெசறப:ேய
இ*பா. களB ேபாைதய4 சிலநா எ தைல&ேம இட
க/பாைற&Lைரைய*ேபால அவ பரவ4ய4தா எ கேட.

ப4னகா அேக நி நி பழகி*ேபா7 ஆசா இ லாம நாேன


தனBயாக ேபான Lட அத&காலி அேகதா எனா நி/க>:.
அத& கா ம!"தா என& ெத1 எப%ேபால. யாைனய4 ப4ற
@ கா க= அகி% பா3&ேபா% மிகK தளB அைச%
ெகா:&. ஒ ெப1ய மடப நட% ெச கிற%. கக
Jக ெகாட மடப. ேகாய4 கேச1 க!:ட%&* ேபானா9
நா அ*ப:தா ெத/@ைலய4 உள Jணேக ைகய4 ேம
%ைட எ"% /றி ைவ%&ெகா" நிறி*ேப. யாராவ%
எைன* பா3&க மா!டா3களா எ எ லாைர பா3%&
ெகா:*ேப. ஆனா ெபபா9 ேகாய4 கேச1 நானB*பைத
பா3&காமேலேய அத பா!"& நட% ெகா:&. ெப1ய
Nகா1ய வேபா% ம!" பளைத ெந ஆ ேபால ச/
அவசர. ப4ற நிதானமான யாைன நைடதா. அத யாைன
இ*ப:தா த சகிலிைய தாேன ைகய4 எ"%& ெகா"
நட&கிற%…

ேகசவ ப:&கடைட அைட% மD " நி இரடா >ைறயாக

Page 27
Maththagam_jeyamohan.txt
சீந03 கழிதா. >த சிந03 ந ல காரமண%ட இ&.
இரடா சிந01 தைழவாசைன இ&. Jகி வ4ழித யாைன
தண 0ைர& கணா கட ப4றதா இரடா சிந0ைர வ4"
எப% சாFதிர. இ!"& ஆ ெச 9 களகள ஒலி ைகைத
ஓைலகளB கா/ ெச 9 ஒலி ேக!டன. சின*ெபக
ேபசிசி1%ெச வ% ேபால.

ேகசவ ேநராக* ப:%ைர ேநா&கி நட% ெசறா. நா வானைத*


பா3தேத. ந!சதிரக வ4% கிடத பர*ப4 எைத எனா
ஊகி&க >:யவ4 ைல. வ4:ெவளB எ ஒைற ஆசா பல>ைற
!:கா!:ய4&கிறா3 அ*பதிய4 பல ந!சதிரக மQசளாகK
ந0லமாகK த0சிவ*பாகK ஒளBவ4!"& ெகா:தன. அவ/றி எ%
வ4:ெவளB எ ெத1யவ4 ைல. அ% நளBரவாக&Lட இ&கலா
எ எண4ேன. ஆனா ேகசவனB ேநர&கண&& ஆதிேகசவேன
தி*பளBவ4!" எ?% வ% சா!சி ெசா லலா. நா அவைன
அறித இத பதிென!" வடகளB ஒ>ைறLட அத& கண&த
தவறியதி ைல. ”ேட7 மய4ரா:, அவ & அவ
கண4ைம&கிற%&&Lட கண&"ேல” எபா3 ஆசா.

உைமய4ேலேய க இைம*பைத தைலயா!"வைத


எ லாமன%& எண4& ெகா:&கிறதா என? யாைன மன
மனBத மனைதவ4ட Tமட ெப1ய%. அத கபாைற&
ப%மனக இைண% ெசய ப"கிறன. ஆனா அ%
ேபவதி ைல. +ல+வ% அ?வ%இ ைல. உேள ஏராளமானவ3க
அம3% ேவைல ெச7 ஒ ஹ¤ஹ¤3 கேச1ேய இ&கிற% எ
நிைன%& ெகாேட. யா எ%K ேபசாம >>ரமாக
ேவைலபா3%& ெகா:&கிறா3க. அத& கேச1 ந"ேவ ஒ ெப1ய
மண க:கார மைண இமிய4மியாக உதி3%& ெகா:&கிற%.
எ லா கனகசித. ஒ த*+, ஒ ப4சி கிைடயா%.

ேகசவ சா7மான வழிய4 ெம%வாக இறகி ெசறா. அவ


காைல* ப4:தப: நா Lடேவ ெசேற. ேகசவ ைடய பாதக
மணலி அமி? ஒலி ப*பட ெநாவ% ேபால இ!"&
ேக!ட%. ஆ/றகைரேயார% தாைழ*+த3 L!டக=& இ%
உ&கி ‘9* 9* 9*’ எறப: சலசல% ஓ:ய%. இெனா

Page 28
Maththagam_jeyamohan.txt
சலசல*+. அ% பாபாகK இ&கலா. ஆ/றிகைரய4 இ லாத
பா+ இ ைல. ”ஆைன ேபான வழியா ேபானா ஆப% இ ல” எபா3
ஆசா. எ லாவ/& அ%தா வழி. யாைனேய ேபான வழிய4
மனBத3க ேபானா என? எத திவ4ழா& L!டதி9 நா
ெந1ப!டதி ைல. ஒேர >ைற ெகா லேகா" J&கதி/* ேபா7
L!டதி மிதிப!டேபா%தா ேகசவ என& எ*ேபா% வ41வான
பாைதைய உவா&கி ததி&கிற% எற எண4& ெகாேட.

ேகசவ ஆ/& கைரய4 சகிலிைய ைவ%வ4!" அ%ேவ ந01


இறகி* ப"%& ெகாடா. நா ந0ைர அளB அதமD % வசி
0 கா%
மட கைள உகாைத ேத7&க ஆரப4ேத. இ% அவசர&
ளBய தா. இ பயண கிள+வதனா ேகசவ சீ&கிரேம வ%
வ4!டா. பயணைத* ப/றி அவ மற*பேத இ ைல. அவ & மறதி
எபேத கிைடயா%. யாைனக=&ேக மறதி கிைடயா%. யாைன&
ஒRெவா& தனB அைற அத/ெக தனB ஆ= உ". நா
ேகசவைன& ளB*பா!:வ4!" ந01 இறகி இர" > ேபா!"
அைலேயார% ெம லிய மணைல அளB உடலி Eசி நறாக
நரநரெவ ேத7% @Sகி& ளB% எ?% கைசைய& கழ/றி
அலப4 தைல%வ!:ேன. அ*ேபா%தா காக >த/ர
எ?*ப4ய%. கைரய4 ெம ல ெசவ4கைள ஆ!: இைள அைளதப:
ேகசவ இ=& இளாக நிறிதா. இ!"& நி/மேபா%
யாைன தாய4 ம:ய4 ஒ!:நி/ ழைத ேபால ஆகிவ4"கிற%.
இ!"& நிறா எதைன ேநர ேவ"மானா9 அ*ப:ேய நி/க
அதனா >:.

ளB% எ?தேபா% ச/ ெவளBச வதி&கிறதா எற எண


என& ஏ/ப!ட%. யாைன& கா/ெவளB& இைடேய உள
வ4ளB+&ேகா" இ % லிய*பட:த%. யாைன ப:ேயறி ெச
மண4க ஒலி&க கிழ& வாச9& >பாக நிற ெகாட%. ப4ரம
>L3ததி நி3மா ய ெதா?வத/காக வத பரேதச* ப4ராமண3க
சிறிய ?&களாக ஆ/றி இ% ளB1 ந"கியப: வ4ZI சஹFர
நாமைத >I>I%& ெகா" வதா3க. இ!"& ஒ கிழவ3
தயகி எனBட ”ஆடா அ%?” எறா3. ”Fவாமி, இ% நானா&
பா*பா.” ”ஆைன ஏ%? ேகசவனா? திவனத+ர ேபாறானா?”
”ஆமா ஸாமி” ”அ% ெச1. அ*ப நாைள& %லா ஒணா&…”
Page 29
Maththagam_jeyamohan.txt
எறப: அவ3 ”ஆதிேகசவா ெபமாேன…” எ ப:களB ஏறி
ெசறா3.

ப:க=& ேம ேகாய4லி மாெப ெகா!:யபல& ேகா+ர எ?%


நி/க அத/ ப4னா ெத1த வானதி ந!சதிரகளB ஒளB ச/
ைறதித%. அ ல% வானதி ஒளB ச/ L:ய4த%. : டா
எ உேள ெப1ய மண4 ஒலிதப4+ ச/ ேநர கா3ைவ Hக1த%.
நி3மா ய Eைஜ& நைடதிற&க* ேபாகிறா3க. உேள அசிக,
ேபசியப: அமி அைல ஓைசக= யாேரா யாைரேயா அத!"
ஒலி ேக!டன.

அணாசல அண ஆலமரைத தா: ேவகமாக வ%


ெகா:தா3. ேம >ைட ளB& நறாக* ேபா3தி ைகய4
ஒ பாைள* ெபாதி ைவதிதா3. வ4ைரவாக வதததி @ இைர&க
எைன ெநகி ”ப4தி* ேபா!டாேல?” எறா3. ”இ லணா.
நி3மாலிய Eைஜ இனBேமதா.” ”எகேட ஆசா?” ”இ 
வர ேல’ ”*+&கI? தாயளB இைன& அவ அ:வாகி
சாவதா ேபாறா.” *+&க வ4ைரவாக ஓ: அேக வதா ”ேல,
ஓ: ஆைனேமல வ4?திராத. உேமல அவ & ஒ ெசைற உ"…”
@ வாகியப: ”அைம கSப!:&கா*ப4 :சி!" ேபாேலI
ெசானா” எறா. ஆசா Jரதி வவ% ெத1த%. ஆசானB
ெகதி ெகதி நட& அளசைவ* ெபL!டதி9 க"
ெகாள>:.

ஆசா வத%ேம ”எல *+?” எறா3 ”ஆசாேன!” ”தாயளB, ஏேல


@ வாேத? உைன சமய%& வரெசானா வரமா!:யா? ேல,
இக வாேல…” *+ ப1தாபமாக ”இ ல ஆசாேன… வதி!ேட
ஆசாேன” எறா. ”அவ வதா ஆசாேன. அவதா ஆைனைய&
ளB*பா!:ன%” எேற. ”ந0 ேபசாேத. உைன நா நபமா!ேட…
அணாசல…” எ ஆசா திப, ”இதா” எறா3
அணாசல. ”” எ ஆசா அடகினா3. அணாசல
சாதாரணமான ரலி ”ராதி1 ேகசவ ந லா உறகினா. அதனா
யாதிர7&* பக இ ல” எறா3. ”” எறா3 ஆசா. த
பலவனமான
0 காைல ஊறாம யாைனய4 ெகா+கைள ப4:தவா
ச/ேற சா7% நிெகா" ெவளB*Eேகாைல தமD %

Page 30
Maththagam_jeyamohan.txt
சா7%&ெகாடா3.

உேள ச >ழகிய%. ெதாட3% ெப>ர உ!"&ெகா!"


இைலதாளக= >ழKக= ேச3% >ழகின. Nேகாய4லி
>க*ப4 க!ட*ப!:த இர" ெப1ய கடாமண4க= கவைற&
>னா உள சிறிய ஓ!"மண4 டாடா டணா டாண :
:ம எ ஒலிதன. நைடதிற& ஒலி Lட& ேக!ட%.
ஆதிேகசவனB உதியேக இத ஆவாஹ @3திய4 மD % ேந/
M!:ய எ லா மாைலகைள அலகாரகைள கா*+&கைள
கைள%வ4!" ெவ வ4&ரஹமாக நி%வா3க இ*ேபா%. உேள
அசிக ேச3% லைவேபா" ஒலி ேக!ட%. நி3மா ய @3தி&
ஆ/ந03 அப4ேஷக ெச7% மதிர உபாசைன >:த% மD " கதK
@ட*ப".

ெவளBேய நி ஒலிகைள ம!" ேக!ேபா% அெத லா மிகமிக


ெம%வாக நட*ப% ேபாலித%. ச/ ேநரதிேலேய ெபாைம ேபா7
ேவ வ4ஷயகைள நிைன&க >ய அ கவன நி/பத/ அத
ஓைசக அ மதி&காம த"மாறி& ெகா:ேத. இேநர அப4ளB
அேக ைகய4 J&வ4ள&ட நி ெகா:*பா. >+ அவ
எ"*+ வ4ள& தா ைவதிதா. அத வ4ள& ட3 அவ=ைடய
இ"*+& கீ ழாக வல%ப&க இ&. எைலயகா!" நEதி1
அவ=ைடய இள >ைலகைள* பா3%வ4!" ”ெகாளா. ெபா 
டதி ெபா!" உ". ேட7 இர ந ல >ைல உள !:ைய
எ"*+ வ4ள& ப4:&கா நிதிேயா? ேச7 அரஸிகமா3! !:
இனB J& வ4ள& ப4:சா மதி. %வ4ள&கி தி1ய4!"
ெகா=திய% ேபாேல ஆய41&” எறா3. அதப4 இைககளB9
J& வ4ள&ைக ஏதி நி/ ேவைல அவ=&& கிைடத%.
அவ=ைடய >னா ந0!:ய ைகக ந"ேவ >ைலக ஒட ஒ
ஒ!: நி/ அவ/றி மD % த0பெவளBச ெபா உகிவழிவ% ேபால
வ4?% கிட&. இேநர அவ=ைடய >ைலகைளதா எ லா
பா3%& ெகா:*பா3க.

தடாெல உேள ேகாய4 நைட@" ஒலி ேக!ட%. ெம ல


வாதியக அடகின. ேமேலேய பா3% நிறிேதா.
ெகா!:யபல வாசலி பதகளB ெசRெவாளBட நிழ க எ?%

Page 31
Maththagam_jeyamohan.txt
இ!: பரவ4 அைசதன. ஐ%தி1 எைண* பதக ஏதி இ
பத&கார3 வர, அவ3க=&* ப4னா மைற&ைட ஏதியப: ஒ
வா யகார வதா. ைடநிழலி ைகய4 ெப1ய ெபா/தாபாளதி
ெவளB* ெப!:ட ெப1யநப4 Lனலாக நட%வதா3.
அவ&*ப4ன3 அசிக @வ3. அவ3க=&*ப4னா
வாய&கார3க. ேசகிைல இைட&கா >ழK ச
ம!"தா. Nகா1ய> இ ேகாய4லதிகா1க=ட ப!"
ேம ேவ!:யா உட >?&க* ேபா3தியப: நட% வதா3க.
ப:களB வழியாக அவ3க இறகி வவைத* பா3தப: நிேற.
ஆசா ேம ேவ!:ைய இ"*ப4 இ&கி& க!:& ெகாடா3.

நப4 தாபாளைத& ெகா"வ% ந0!ட ஆசா அைத* ெப/&


ெகாடா3. ேகசவ கா%கைள ம!" ஆ!:யப: அைசவ4 ¨லாம
நிறா. நப4 வா7& ேவகமாக மதிரகைள ெசானப4ற ”ஐய
வQசீச பால வரமா3தாட
0 வரலேசகர
0 காசிராேமFவர கா&
பமநாபதாஸ மைன தா மஹாN உதயமா3தாட வ3மா
ெபா த+ரா & ெஜயபச3வமகள ·பவ! ஓ த ச. ஓ
நேமா நாராயணாய” எ உர&க& Lவ4னா3. L:நிறவ3க
”ஜயவQசீச பால” எ L!டமாக >ழ&கமி!டா3க. நப4
தாபாளதிலித சதன* ேபலாைவ திற% அதிலித சதன&
ழைப வழி% ேகசவனB %தி&ைகய4 Eசினா3. தாபாளதி
இத E&வ4யலி இ% E&கைள அளB அத மதக மD %
>>ைற Jவ4னா3. ஒ வாைழ*பழைத எட% ேகசவ &&
ெகா"தா3. அவ அைத வாகி தினாம %தி&ைகய4ேலேய
ைவ%&ெகாடா.

”எநா +ற*ப"கய ேல?” எறா3 ெப1ய நப4. ”உதரK” எ


ஆசா ெசானா3. ”த+ராேனா" ேக!டதா7 ெசா 9க.
ச*தமிEைஜ& வநா ந5 எ5 அறிவ4&க” எறா3. ”உதரK”
எறா3 ஆசா. ”ச3வமகள ” எ நப4 ப:ேயறிெசறா3.
ப1வாரக= ேமேலறி ெசறா3க. ேகசவ ெம ல அைசதா.
கா க அைசயாமலி&க உடைலம!" அைச&க யாைனகளா ம!"
>:.

நா பத ஒளBய4 கீ ேழ நிற அப4ளBைய* பா3ேத. அவ=ைடய

Page 32
Maththagam_jeyamohan.txt
சிறிய >ைல& கக ளB1 கி உேள ெசறிதன. சிவ*+
ஒளBய4 அவ >ைலக ேத7த ெச+& வைளக ேபால
பளபளதன. ெமலித க?%. இ"*+ ெமலித%தா. ேதாக=
>ைலக= ப4ப&க> ம!" மிக*ெப1யைவ. அவ=&*
பெதாப% வய%. இ ப4ைள ெபறவ4 ைல.மசி எ
ெசா கிறா3க. திவ!டா ேகாய4 வ!டதி அவைள*ேபால ஒ
ெப இ*ேபா% கிைடயா%. அவ=ைடய தா7&கிழவ4ைய&Lட ஏமாக
ப ல&கி ஏ/றி&ெகா" ேபாகிறா3க. ெசற சிதிைரய4 அவ
வ!ட>/றதி
0 அண>க சநாய& பா3திவேசகர+ர ெகாச
நாய& ெப1ய வா சைட. ெகாச நாய& வய4/றி பலத
காய. அைத*ப/றி கவைலேயபடாம அவ மநா ேகாய49&
வதா.

நா அவ=ைடய ககைளேய பா3ேத. சாதாரணமாக* பா3தா


அவ=ைடய உைடயான >க>, மிகசிறிய உதக"க=,
Eெமா!" ேபாற @& ேச3% ஒ ழைத ேபால
அவைள&கா!". ஆனா அவ சி1&ேபா% ழைததனேம
இ&கா%. ஏேதா வம அத சி1*ப கலதி*ப% ேபாலK,
நைம அவ எளB நைகயா"வ% ேபாலK ேதா. அவ=ைடய
கக பர மD க ேபால %:% %:% உலாவ4 எைன
சதிதன. >/றி9 அறி>கமி லாம ஒகண நிைல%
வ4லகி&ெகாடன. எ மன %I&/ற%. எைன உைமய4ேலேய
மற%வ4!டாளா? அெத*ப:?

@ மாத Lட ஆகவ4 ைல. ேபான ேமட மாததி தா அவ=ட


ஒ இரK >?&க இேத. அவ=ைடய ெமைமயான சி
>ைலகைள அளB மாதளB3 நிற கா+களB >தமி!"& ெகாேட
இேத. ”ேபா% >தி >தி அைத ப?&க ைவ&க ேவடா”
எறா. எ*ேபா% அேத இள&காரசி1*+. ”ஏ? ஆைன&கார
>தியா ேதேமா?” எேற. ”ஆைன&கார அ ல ேசைன&கார
வநா9 ஒ5மி ல. ஆ= ஆற: எநா9 அRவ4ட>ள% ஒ
வ4ர9 ம!"ம ேல?” எறா. நா அத இரK >?&க அவைள
ெவ வத/தா >ய/சி ெச7ேத. அவைள >ர!"தனமாக* +ர!:
எ"ேத. மD " மD ". அவ ேபா% ேபா% எ கதற
ேவ" எ நிைனேத. அவ ெவ ெச லெச ல ெவறி

Page 33
Maththagam_jeyamohan.txt
ஆகார> ெகா" ”ேதவ:யா ேதவ:யா… கைண*பா,
ேதவ:யா” எ @வாக தி!:ேன. கைடசிய4 அவ மிதிப!ட
பா+ ேபால சீறிஎ?% அலறியப: எைன க!:*ப:% எ ேதாளB
எ!"*ப/க அ?த* பதி வ4தமாக& க:% இற&கினா. நா
வலிதாளாம அலறியப: அவ ேதாகைள* ப/றி&ெகாேட. அவ
தைலைய* ப47% வ4"வ4ேத. அவ=ைடய உ*+*பர ேபாற Jய
ெவப/களB ெம லிய ரத பரவ4ய4த%. எ ேதா த0ப!ட%ேபால
எ1ய க:வாய4 இ% ரத ெம ல கசி% வழித%.

அவ=ைடய கனைத ஓகி அைறேத. சிரதப: ரதைத ச*ப4&


ெகா" ”ந ல சி’ எறா. அவ மD தி% வ4லகி& தி
அம3ேத >ைலக ஒமD % ஒ ஒசி% அமர ஒ&களB%*
ப"%& ெகா" ”ேநாKேடா?” எறா. ”ேபா: நாேய” ”நா7
அ ல. ச3*பமா&. வ4ஷ ச3*ப” எறா. எ உடலி அச
தி"&கி!ட%. ”பய*பட ேவடா இ% வ4ஷமி லாத க:” எறா.
சி1தப: எ?% ைகJ&கி தைலமய4ைர ழ/றி& க!:னா.
>திெச ல>ய9 இள வ:&காைளக ேபால >ைலக ஏதி
அைசதன. மD " மD " இரெவ லா ெவறி கிள*ப4ய >ைலக.
அத& க:ட இரK >:%வ4!:த%. அத வலிய4 நிகSத
உசதி/* ப4ற நா அைடயK ேதடK எ%மி ைல. ”நா
வாேற” எ எ கைசைய எ"ேத. ”மா வரேவடா.
இ%ேபாேல ைக நிறய ெபாேனா" வ1க” எறா. அவ ககைள*
பா3ேத. அேத சி1*+.

தாபாள%* ெபா!கைள எ"% ெப1ய மர*ெப!:&ைவ%


@:னா3 ஆசா. இெனா ெப!:ய4 பாைனய4 நைகக=
அலகாரக= ப!" இதன. இ ெப!:கைள அத
இ*ப> வப: கய4க!: ேதாளB ெதாகவ4!டா3. ஆசா &
மா/ >" ேம >" உத1ய> உ". அைத ஒ
ஓைல*ெப!:ய4 க!: *+&க எ"%& ெகாடா. என&
அணாசல அண & இர" ேவ!:க ம!"தா. அரச
மரத: வ4னாயகைர வணகி அக+ எ"% காதி ைவ%&
ெகா" ”அ*ேபா ேபாலாேட.. அேம பகவத0…” எறா3 ஆசா.
ேகசவைன ெம ல த!:னா3. அவ வல%காைல எ"% ைவ%&
கிளப4 ெசறா. சிறிய !:யாக இர&ேபாேத வத பழ&க.

Page 34
Maththagam_jeyamohan.txt
எ*ேபா% வல%கா தா. எநிைலய49 வல%கா தா >னா
நி/.

ேகசவனB மண4ேயாைச ேக!" சாைலேயார% வ"களB


0 மாளBைக
சாளரகைள திற% எ!:*பா3%& ைகL*ப4னா3க. ெப1யவ"களB
0
>/றைத& L!:* ெப&கிய >ைல ெதாகிய அசிக எ?%
ப4டடப: நிறா3க. எதிேர வதவ3க ப4!டப: இப&க>
ஒ%கினா3க. ேகசவ திவனத+ர ேபா7 ேச3வ% வைர பா3*ப%
அத வண&ககைள ம!"தா.
பதிேன? வடக=& ேமலாக நட&கிற% இத சட .>த
இர" >ைறதா ேகசவைன நாக L!:வேதா. அத ப4ற
ேகசவ &ேக ெத1%வ4!ட%. இரவ4 எக ஏ/பா"கைள& க"
>தலி பயணைத ஊகி%&ெகா:தா. ேகசவனB நைககைள
கலவைறய4 இ% மைலயாளமாத >த ேததி& இர"
திவ4ழா&க=& ம!"தா எ"*ேபா.

ேகசவ இரெவ லா J&கமி லாம மநா பயண%&காக


தவ4*பா. அதிகாைலய4 ஏ?% நி ப4ளBறி ஊைரேய எ?*+வா.
சகிலி J&கிய%ேம சாைலய4 பா7ேதாட ஆரப4%வ4"வா.
Lடேவ ஒ"வத/ நா அணாசால அண ேம @ வாகி
நா& ெதாகி வ4"ேவா. யாைன& கைள*ேப இ ைல. நாக கீ ேழ
வ4? நிைலைய அைடத% ேகசவைன ப4:% நித ஆரப4*ேபா.
ெகQசி மறா: நிதிவ4!" கா கைள தைள% அ*ப:ேய வ4?%
@சிைரத @சிைர% Jேவா. ஆனா ப4ற ேகசவ அத
ேநரைத Jரைத % லியமாக வ%& ெகாடா. அைதவ4ட
>&கியமாக மைலயாள மாத ஒறா ேததி அவ & மிக% லியமாக
ெத1தித%. >ைதயநாேள அைத அவ ெத1வ4% வ4"வா.
நாக அவ ட ேபானா ம!" ேபா%.

ப!டேம/+ வ4ழா >:% ஊ&& கிள+ேபா%தா இத ஏ/பா"


ெதாடகிய%. வ4ைட ெபவத/காக ேகாய4 ெகா!டைகய4 இ%
அரமைன >/ற%& ேகசவைன& L!: ெசறிேதா.
>/றதி ேகசவனB மண4ேயாைச ேக!ட%ேம த+ரா பா7% கீ ேழ
இறகி வ%வ4!¡3. அவட மதிராேலாசைனய4 இத திவா 
ேபZகா ப4னா வதா3க. ேகசவனB %தி&ைகைய த?வ4

Page 35
Maththagam_jeyamohan.txt
வ: ெந"ேநர நறிதா3 மன3. /றி9 அதைனL!ட
இதேபா%Lட அவ3க இவ தனதனBயாக நிறி*ப%
ேபாலித%. யாைனய4 >கதி Lட அதைன த0வ4ர உண3சிக
ெவளB*ப"மா எ நா ஆச1ய%ட எண4&ெகாேட.

த+ரா திப4 ஆசாைன* பா3% ”ெகா" ேபா7 ெகா=க சீதரா…


நா மாச ேதா திவ!டாறி வ5 ேகசவைன க"ெகாளா”
எறா3 த+ரா. ேபZகா3 ராம ண4 ேமன ச/ேற >னக3%
”அ:ய. மாசதி ஒ தவைண திவ!டாறி ேபாக எநா …
இRவ4ட>ள பண4க பல%…” எறா3. திவா ராய3 ”ச1,
அ*]னா ேகசவ மாசேதா இேக வர!". இனBேம ெகா"
அெதா சடகாக இ&க!". ேட7 Nதரா…” ஆசா ”அ:ய.
திேமனB” எறா3. திவா ”இனBேம எ லா ேகரளமாச>
ஒணா ேததி காைலய4 யாைனய L!:!" திவனத+ர
வதிடேவ:ய%. E3ண ஆபரண அலகாரகேளாேட
ெகா"வர*ப!ட%…என? மாச ெபாறதா மகாராஜா க வழி&கிறேத
இத யாைனய4 >கதி தா. என?” ஆசா வணகினா3. ”
ச1,அRவ4த ஆக!ேட” எறா3 த+ரா. ஆசா னB%
வணகினா3.

அதப4 அசட தவறியேத இ ைல. ஏ?வட >+ ஒ


இடவமாததி ெபமைழ ெகா!: திவ4தாLேர தண 03& காடாக&
கிடத%. ஆக எ லா கட ெபாகி உவ% ேபால திமிறி*
+ரடன. வய ெவளBகளB கடலைல அ:த%. எ ந01 ஒளB
நிழ க= நிைற% தளதளதன. ேம9 ெம9 மைழ ெகா!:&
ெகா:த%. ேகாய4லி ெத/ வாசலி நிற ஆலமர வ4?த%
அ*ேபா% தா. ஆைன& ெகா!டைகய4 ஒ க!:டட வ4?%
வ4!ட%.

ஆனா வழ&கேபா ேகசவ இரவ4 நா>ைற ஆசாைன ேநா&கி*


ப4ளBறினா. ”எனேல ெசா 9கா? இத ெகா"கா/றி எக
ேபாற%&? ளB%ைற ேபாகIமானா&Lட ப%நா ஆேம.
பதி@I கா!டா தா:* ேபாகIேம” எறா3 ஆசா. ”அைத
ஆைன&கி!ட ெசா 9. எளK அ% நி&த ெநைலய* பாக ஆசாேன”
எறா3 அணாசல அண. ”ேபயாம ந ல சகிலியால நா9

Page 36
Maththagam_jeyamohan.txt
காைல தைள*ேபா"வ… ெகட% அமற!". மகாராஜா ேக!டா
ெசா 9ேவா. ம ஷதாேன அவ?” எேற. ”ஆமேல, ேவற
வழி இ ல. எளK, இ*ப4: நம ெகதி ஒ ஆைன&க வாலில ெகட%
அ:படII இ&ேகேட” எறா3 ஆசா. அறிரK ேகசவைன ேவ
யாைனகளB சகிலிகைள எ"% Jேணா" தைள% வ4!ேடா.

இரK நாதா காவ . மைழ ழ/றி அ:த%. யாைனக எ லா


மைழதாைரய4 பாைற&L!டகேபால அைசயாம
நிறன.யாைன& மைழ ேப1ப. ெகா!" மைழய49 யாைனக
நிெகா" J. ேகசவ க Jண4 ேலசாக சா7% ஒ
காைல ேலசாக J&கியப: நி Jகிய%. ெகா+ மD % கிடத
%தி&ைக J&க நறாக கன% அைத @:யேபா% ந?வ4 ந?வ4 வ%
கீ ேழ வ4ழ வ4ழி%&ெகா" கா மா/றி மD " Jகிய%. ெகா!டைக
வாசலி நறாக சார அ:த%. நா உேள ேபா7 ெவ ல>
E?&க1சி வ4&க*ப!ட அைற& ஒ"கி அம3% ெகாேட.
பதிைன% நா!க=& ேமலாக மைழ. ெவய4ேல ெத1யவ4 ைல.
Eமிய4 ஆழதி த0 எபா3க அத த0 ளBதி& ேபால.
உட ந"கிய%. எ ேவ!:ைய உ1% ேபா3தி& ெகா" "
உ!கா3% அ*ப:ேய Jகிவ4!ேட.

காைலய4 நா கவ4ழிதேபா% ந ல ெவளBச இ ைல.


வ4:%வ4!ட% ெத1த%. ேநர ெத1யவ4 ைல. இறகி ெவளBேய
வேத. மைழவ4!" சிறிய சார ம!" இத%. யாைனக
எ லா உட சிலி3த:ப: க1ய ந03*பளபள*+ட நிறிதன. ேதவகி
‘*பா7’ எ ஒலிெய?*ப4ய%. என& ஏேதா த*பாக நடதி*ப%
+1த%. என ஏ% எ மன உவாகி& ெகாளவ4 ைல.
ேதவகிையேய பா3ேத தைலைய அைச% ேதவகி மD " சின
வ4ளBதா. அ*ேபா%தா பா3ேத. ேகசவ இ ைல. ஓ:*ேபா7
ேகசவ க!ட*ப!:த இடைத* பா3ேத. சகிலிக உைட%
கிடதன. உைடத சகிலிய4 5நி கக சி லி ந0லக&ைமட
மினBய%. யாைனைய& க!:ய க J ச1தித%.

அ*ேபா% உண3ேத, நா Jகி எ?த% >தலி பா3தேத


ேகசவ இ ைல எபைததா. ஆனா எ மன அைத உேள
வ4டாம @:&ெகா:த%. ேகசவ இரவ4 அலறிய% ப4ளBறிய%

Page 37
Maththagam_jeyamohan.txt
எநிைனK& வதன. உைடத சகிலிகளB கண4கைள காலா
ெதா!" பா3ேத. என ெச7வெத ெத1யாம அேகேய /றி
வேத. ப4ற மனேசா3Kட க Jண4 அம3% கதறி&கதறி
அ?ேத.

ேவ யாேரா ேபா7 ெசா லி ஆசா அணாசல அண 


ஓ:வதா3க. வத%ேம ஆசா எப4 எைன உைததா3. நா
ப&கவா!: ச1% ேச/றி வ4?ேத. ெவளB*Eண4!ட ப4ரபா
எைன ஓகி ஓகி அ:தா3 ஆசா. நா அைசயாம கிட%
அ:கைள வாகி&ெகாட. அணாசல அணா ஆசாைன* ப4:%
நிதினா3. ஆசா அ?தப: மப&க க லி அம3% வ4!டா3.
அணாசல அண ”ஆ/றி ேபாய4* பா3*ேபா. ஆசாேன.
ைக&ள நி&கிற சாமா இ ல லா, ஆைனய4 லா? எக ேபாK?”
எறா3. நா ”அ% இேநர திவனத+ர ேபாய4!:&”
எேற. ஆசா பா7% எ?% ”ெகள+கேள…ேபாேவா” எறா3.
அணாசல ”ஆசாேன, அெத*ப4: ஆகளBல…” ஆசா ”ேட7
ஆகளBல ஒ"% தண4ய4 ல. உன&க என&க வ4தியா&
வ&ேகா. ெகள+ல. வாற% வர!". இக இதா ம!" உன&
தல மிQணா ெநைன&ேக?” எறா3.

நாக கிளபK மD " மைழ ெகா!ட ஆரப4த%. மைழதாைர&


இர" அ:& அ*பா என நட&கிற% எேற ெத1யவ4 ைல. மாறி
மாறி க லி >!: *+ற வ4?% ெகாேட இேதா. ஒவைர
ஒவ3 J&கிவ4!ேடா. அணாசல அணனB >க க லி
வ4?% கிழி% ரத ெகா!:&ெகா:த%. யாைனய4 ப4டேமா
@திரேமா அைடயாள கிைட&ெமன பா3ேதா. ஆனா மைழ
அதைன உ&கிரமாக Eமிையேய கைர%& ெகா" ஓ:&
ெகா:த%. மைழ& ேச/றிேலேய ப"% @ வாகிேனா.
வலியா/ >கதி ஆேற ெத1யவ4 ைல. வய க= ஆ/*
ெப& ஒறாக சிவத ந03 ெவளBயாக ெத1தன.

நா ”ஆசாேன” எேற. ஆசா ெகாQசLட ேயாசி&காம


”பகவதிேய” எ ந01 தி% வ4!டா3. வய ந0& இ?*+
இ ைல. ஆனா @கில >!க= தாைழ*+ரத3க= உடைல&
கீ றின. ப4+ ஆ/ ந0& +த% ந01 ஆேவசக எைன

Page 38
Maththagam_jeyamohan.txt
அளB ெசற%. வானதி %தி&ைக ேபா இத% ஆ. ஆசா
அணாசல அண இவ வ4லகி ெதறி% ெசறன3. ந01
ெகாதளB*+ எைன இ?% ஆழதி/& ெகா" ெசற%. @
திணறி எ 5ைரயPர உைடய ேபா ேநரதி J&கி ேமேல
எ?*ப4ய%. Jரதி ெதைனமர உசிக, பா7% ப4னா ெசற
ெகா:தன. நா எ ைககைள >:தவைர& வசி*ேபா!"
0
வாயா கா/ைற அளB அளB&:தப: ந0சலி!ேட.

ஆ வைளத இடதி ேவக ைறதேபா% ந01 மவ4ளB+&


வ%வ4!ேட. மைழ ச/ வ4!:தா9 வானஇ"தா
இத%. தாைழ மர&L!ட ஒைற* ப/றி& ெகாேட. அகி%
ஒ ெதைனமரதி ஓைலைய* ப4:ேத. தவைள ேபால கா கைள
உைத% உ¨த% ந0தி ந01 கைர ேநா&கி ெசேற. வலியா/c1
அமேகாய4 இத ேம" கI& ெத1த% ஆனா அ% ெவ
Jரதி இத%. அைத தவ4ர ேவ எணேம இ லாதவனாக
அைதேநா&கி ந0தி ெச ெகாேட இேத.

வலியா/c3 அளகய!சி ேகாய4லி அ:&க!" வ4ளB+வைர தண 03


ஓ:ய%. ேகாய4 திைணய4 ஏறி ெசதப4ண ேபால*
ப"%வ4!ேட. ேகாய4 கவைற& @கி அழிக=& அ*பா
வ1 வைரய*படட ஓவ4யமாக அளகய!சி Lதைல வ41%*ேபா!"
வாயா வர*ப
0 ெத1ய உத ரத&கக=ட ெசப!" உ"தி
நிறா. அவைளேய பா3%& ெகா:ேத. மைழ சடசடெவ
மD " ெகா!:ய%. நா ெகாQச ேநர Jகிய4*ேப. எைன
அணாசல அண உ*ப4 எ?*ப4னா3. நா எ?%
அவைரத?வ4& ெகாேட. ”அணா… ” எறப4 ஆசாைன
நிைனK L3ேத. ”அணா ஆசா…?” ”வாடா” எறா3.
இவ மD " ந01 தி% +த3கைள* ப/றியப: ந0ேரா!டதி/
ெச பா3ேதா. ஒ ெதைன ஓைலைய* ப/றியப: பாதி மித%
கிடத ஆசாைன அணாசல அணதா >தலி பா3தா3. அவ3
!:&கா!:ய% ந01 பா7% நா ந0தி அவைர அைட% ப4:%&
ெகாேட. அவ3 தனBைனKட இ ைல. ”ச*பர சாமி ச*பர”
எ ஏேதா ெசானா3. இைககைள இவ ப4:%
இ?%&ெகா" ந0தி ேகாய49& வேதா.

Page 39
Maththagam_jeyamohan.txt
ஓ7K&*ப4 மD " கிளப4ேனா. இ>ைற ேமடாக ஏறிய
வ:*பாைத. மைலமD தி% ெப1ய ஓைடக ழி% வ% பல
இடகளB அவ4க ேபால& ெகா!:ன. மைலேய மணாக& கைர%
வழிவ% ேபாலித%. ெப1ய மைல*பாைறக இடெபய3%
அம3தி&க அைவ இத பளகளB ேச கலகி 5ைரத%.
சாைலேய ஒ ெப பாைறயா மறி&க*ப!:த%. அைத /றி*
ேபாேபா% இ பாைறகளா மைற&க*ப!ட இடதி ேகசவனB
ப4டைத& கேட. ”ஆசாேன” எ நா !:&கா!:ேன.
ப4ட கா பதா இத%. ஆசாஓ:*ேபா7 அைத அளB
>க3% பா3% ”தாேயாளB… அவ தா. அவைன* ப4:ெகைடசா
நினாைண அணாசல அகவ ஆ&கதியால ெவ!:* ேபா"ேவ”
எறா3 ”வாக ஆசாேன” எ நா >னா ஓ:ேன.

உணாமைல&கைட அேக @&*பPறி ஓைட நிரப4 ெச


ெகா:த%. ஆனா அத ப4 எத ஓைட எக=&
தைடயாக இ&கவ4 ைல. இ!:ய ேபா% ழி%ைறைய
அைடேதா. ழி%ைற ஆ ப4ரளய ேபால ெபாகி*பரவ4& கிடத%.
அதி இறகி ந0த >:யா% எ ேதாண4&காரைன ேத: ஊ&
ேபாேனா . நைனத ேகாழி&L!ட ேபால :ைசக ஒ"கி
அம3தித ஊ& நைனத திைணகளB " @& ெபாதி
கிடத நா7க ளவ4S% நாசி ந0!: >னகி& ைர&க அைலேதா.
பட%"*+ சாதி ைவ&க*ப!:த :ைசைய& க"ப4:% கதைவ
த!: எ?*ப4ேனா. அவ ஆசானB காலி கதறியப:
வ4?%வ4டடா. ”ஆசாேன ப4ள !:&கார ஆசாேன… ெர!சி&கI
ஆசாேன” எ மறா:னா.”ெபெவளமா&…இதிேல எறகினா
மரணமா&…”

அவ வ!"
0 திைணய4 அம3% வ4!ேடா. வ4:வைர எ%K
ெச7ய >:யா% எப% ஒ வைக நிமதிைய அளBத%.இ!:
ஆ/றி ந0%வ% த/ெகாைலேயதா. ஓட&கார மன¨வ4 கQசி
கா7சி கிழ மய& ெச7% ததா. Mடாக அைத சா*ப4!ட%
என& J&க ைககா க மD % ஏறி& கனத%. வ4ர கைள&Lட
அைச&க>:யா% எ ேதாறிவ4!ட%. சார அ:த திைணய4
ஈரதிேலேய ப"% Jகிவ4!ேட. வ4:ய/காைலய4 ஆசா எைன
உைத% எ?*ப4னா3. ”வாடா… வாடா எர*ேப… ேநர வ4:Qசா.”

Page 40
Maththagam_jeyamohan.txt

காைல ேநர >ைதயநா பக ேபாலேவ இத%. அைரய4.


ேதாண4&கார எக Lடேவ வதா. ”த+ராேன ந0தி& கட&க
>:யா%. எளய4ட வ4ளாகதி உள பாைறேமல ஏறி தண4ய4ல
சா:னா ஆ வைளQ ேபாற வழிய4ல அத* ப&க ேகாய49 >&கில
ெகா"ேபாய4 தளB". வாக” எறா. ேதா!டக வழியாக
இளய4ட வ!ைட
0 ேநா&கி ெசேறா. ேதா!டக=& இ"*பளK
உயரதி/ தண 03 ேதகி& கிட&க தவைளக *ைபகளB
ப/றி&ெகா" அைச% கிடதன. எக சலனதி சா!ைடேபால
ழறப: ந03&ேகாலி* பா+க வ4லகி ெசறன. மரக ெப
பா+க ேபால ந0& ெநளBதன.

இளய4ட பாைறமD % ஏறிநிறேபா% Jரதி ழி%ைற மகாேதவ3


ேகாய4 ந0தி3 பாதி@Sகி& கிட*ப% ெத1த%. அைசவ4லாத% ேபாலK
நக3% ெச வ% ேபாலK ஆ/றி ந03ெப& மாறிமாறி ேதாறிய%.
ஆசா எனBட ”பாதா ப4ன சாட >:யா%ேல. சா"” எறப4
ச!ெட ந01 திதா3. அணாசல அண ப4னா
திதா3. நா தி% அவ3க வ4லகி ெச வைத& கேட.
கா/றி சக ெச வ% ேபால ெசேறா. ைககளB9 கா களB9
உய4ேர இ ைல. ஆ எகைள ழ/றி ெசற%. கா/ அளBவச 0
>ெச:ய4 மா!" சக ேபால ழி%ைற ேகாய4லி
ப:%ைறைய ேநா&கி ெசேறா. ேகாய4லி Lைர எகைள ேநா&கி
மிதத ப: ெநQகி வத%. எக மD % ேமாதிவ4"வ% ேபா
அதனேக ெகா!:யபல வாச ெத1த% ெகா!:யபலதி
க?&ேகாைல நா ப/றி&ெகாேட. ஆசா ச/ தளB ஒ க!:ட
5னBைய* ப4:%&ெகாடா3. அணாசல அணா >னதாகேவ
ஏறிவ4!:தா3.

ேகாய49& அ*பா பட3தா9@" ஏ/ற. அத ப4


களBய&காவ4ைள. ப4ற மD " ெசமந03 >!:*+ர= கா!டாக.
ப4ற ெந7யாறி ெப ப4ரவாக. அதப4 மD " கா!டாக.
திவனத+ர வைர நாக சாைலய4 மனBத3கைளேய பா3&கவ4 ைல.
ெமாத நா" Lைரக=&& கீ ேழ ப%கி& கிடத%. வானதிலி%
>:ேவய4 லாத அவ4 ெகா!:& ெகாேடய4த% பாறசாைலய4
சாைலய4 ப"%& ெகா!" மைழய4ேலேய Jகிேனா. அேக

Page 41
Maththagam_jeyamohan.txt
மித%வத ஒ வாைழய4 இத ெசகா7 பறி% ப47%
திவ4!" மD " ஓ:ேனா. நாகா நா ேநமைத
தா:யேபா% >த >ைறயாக மனBத3கைள* பா3ேதா.

திைரகளB வத பைடநாய3க எகைள த"% நிதி ”ஆெரடா?”


எறா3க. ஆசா @ வாக ”ஞா திவ!டா3 ேகசவ ெட
பா*பா” எறா3. அR3க ப4ரமி% ஒவைர ஒவ3 பா3தா3க.
@தநாய3 ”திவ!டாேறா? அRவ4ட நிேநா வந03?” எறா3.
ஆசா ”ேகசவைன நி கேடா?” எறா3 ஆசா. ”இ ல
ஆசாேன” எறா பைடநாய3. ”ேகசவ ெக!" ெபா!: வ5…
இவவ4ட வநி!""” எறா3 ஆசா.

நாய3 சி1தப:, ”இRவ4டமா? ஆசா எ% கதி? இத நா" இ*ேபா


மைலெவளதி அ:ய4லாI” எறா. @த பைடநாய3.
”ெவள ேகறி நாேட >ங4*ேபாய4. ெவள க"வரா த+ரா
உதரK…. ஆைன இேநர ேதகா*ப!:ன கடலி ேபாய4
ேச3தி&” எறா ”ேட7” எ அணாசல அவைன
அ:&க*ேபானா3. ”வ4"ேட அணாசல, தJ&கி நாய யாைனய
எக பாதா?” எறா3 ஆசா.

அவ3களBட ஒ திைரைய வாகி அதி நாக @வ ஏறி&


ெகாடா அ% இ?% இ?% நடத%. திைரேம அம3தப:ேய
நா மD " சிறி% ேநர Jகி வ4ழிேத. ஐதாநா காைலய4
கரமைன ஆ/ைற அைடேதா. ஆ/&& &ேக ெப1ய வட க!:
ப1ச இற&கிய4தா3க. ப1ச கார வடைத* ப/றி ஆ!கைள
மப&க ெகா" ேபானா. கரமைன தா: ஆ1யசாைல&
5ைழேதா. எ*ேபா% ெபெவளேபால ம&க ெந1ேதா"
ஆ1யசாைலய4 யாேம இ ைல. >ழகா அளK& தண 03 ம!"
ஓ:ய%. எ லா படகசாைலக= E!:&கிடதன. கிழ&ேக ேகா!ைட
ெபநைடய4 Lட காவ இ ைல. Jகி வழித ஒேர ஒ காவல
எகைள ஏறி!" பா3&கவ4 ைல.

ேநராக பமத03தகைர& வ% இட*ப&க திப4 அரமைன


>/றைத அைடேதா. தளா: நட% ப:கைள ெநகி
அரமைனைய* பா3த% அ%வைர இத ச&தி >?&க எகைள

Page 42
Maththagam_jeyamohan.txt
வ4!" ெசற%. ெசக பாவ*ப!ட >/றதி ெசத ப4ணக ேபால
வ4?% வ4!ேடா.

வலிய கா1ய&கார3 ஓ:வதா3. ஆசாைன எ?*ப4 அமரெச7% ”எ%


கா1ய? சீதரா எ% கா1ய?” எறா3 ”அ:ய… ேகசவ சகிலி
ெபா!: வ5” எ ைகL*ப4 அ?தப: ெசானா3 ஆசா.
கா1ய&கார3 சி1தப: ”எேட மடா, ஆைன ஒநா ேததி கால%
பதிKேபால இRவ4ட வ5வ ேலா. இ*ப அ% ெகா!டார வள*ப4
உ"” எறா3. ஆசா ச!ெட ஆேவசமாகி ”எெற பகவத0, நா
என பாவ ெச7ேத இத ெவைளயா!" ெவைளயா:ேன நாற
ேதவ4:யா?” எ வறி!டப:
0 த மா3ப4 அைற% கதறி அ?தா3.
நா அணாசல அண ேச3% அ?ேதா. ெகா!டார
ஊழிய3க எ லா எகைள MS% ெகாடா3க. எக
அ?ைகைய& க" அவ3க வ4?% வ4?% சி1தா3க.

ெச7திேக!" த+ரா மா:ய4லி% இறகி வதா3. ெகா!டார


ஊழிய3க ப41% வ4லகினா3க. ”எதா நாராயணப4ேள?” எறா3
த+ரா ”திவ!டா3 பா*பாமா3 வநி!""…பாவக ஆைனய&
காணாேத மழய4 ஆக ந0தி எதிய4!""” எறா3 கா1ய&கார3.
ஆச1ய%ட ”ஆ சீதரேனா… எேட7” எறா3 த+ரா. நாக
கதறியப: எ?%ேபா7 த+ரானB கா களB வ4?% கதறிேனா.
”சீதரா சீ, எ?5 ெகா=க… எேட7” எறா3 த+ரா. ”இ*ப4ரளய
கால% எRவ4த வந03? அ7ய7ேயா!” எறா3 த+ரா

ஆசா ைகL*ப4யப: ”ஆைன பரமாய4 வ5வ ேலா. அ% மதி


த+ராேன” எறா3. ”அவ வ சீதரா. அவ ஆைன. T
ம ஷைர கா!:9 அவ ச&த. ஆய4ர ம ஷைட ஆமா
உளவ . மைலெட மகன ேல அவ? அவ வந வழி ந0 வநா
ஜ0வ உடாேமா? நநாய4. ஒ5 ப/றிய4 ல. ஈFவர
அ &ரஹ…” எறா3 த+ரா.

மைழ +ய9 ேச3% வசிய:%&


0 ெகா:த காைல ேநரதி
ேகசவனB ப4ளBற ேக!"தா அரமைனேய வ4ழி%&ெகாடதா.
என எ ைகவ4ள&ட கா1ய&கா3 வ% பா3தேபா% வாசலி
யாைன. ஏேதா யாைன மதப4:% வ% நி/கிற% எ அQசி

Page 43
Maththagam_jeyamohan.txt
ஓ:ய4&கிறா3. அத/ ேகசவனB ரைல அைடயாள க"
த+ரா ப"&ைகய4 இ% இறகி ஓ:வதாரா. அ
திவனத+ரதி தவறாம நடத இர" வ4ஷயக Nபமநாப &
நி3மாலிய Eைஜ ேகசவனB +%மாத த1சன> ம!"தா.

ெகா!டார ஆைன&ெகா!:லி @கி தி ெகா:த ேகசவைன*


பா3த% ஆசா ஒ கண அைசயாம நிறா3. ச/ அ*பா ஒ
மெவ!: கிடத%. ”மகாபாவ” 0 எ அலறியப: அத
மெவ!:ைய J&கி& ெகா" யாைனைய ேநா&கி* பா7% ெசறா3.
நா ”ஆசாேன” எ Lவ4யப: ப4னா ஓ:ேன. ஆசா அேக
ேபான% மெவ!:ைய ேபா!"வ4!" அ*ப:ேய பா7% ெச
யாைனய4 %தி&ைகைய* ப4:%& ெகாடா3 ”எைன
ைகவ4!"வ ேலா… த+ராேன அ:யைன ைகவ4!"வ ேலா” எ
த?வ4யப: வ4மி& 9கி அழ ஆரப4தா3. நா ஓ:*ேபா7 அவ3
ேதாைள ெதா!" ”ஆசாேன, எதா இ%? ஆசாேன” எ
சமதான*ப"திேன.

அகி% பதிைன% நா கழி%தா கிளப4ேனா. த+ரா


எகைள& L*ப4!" ஆ=& ஒ ச1ைகேம ேவ!: ப%ச&கர
பண> ததா3. ஆசானBட ”ேகசவ எனB& உள பத நா9
சகிலி ெகா" த"% நி%ந% அ ல சீதரா” எறா3 த+ரா.
ஆசா ”அ:ய. மா*பா&கI த+ராேன மா*+” எ
ைகL*ப4னா3. ”E3வ ெஜமதி ேகசவ த+ரா ஞா
ேதாழ மாய45 சீதரா. அவைன அ லா ஞா இ*Eமிய4
ஓராெள Fவ*ன க:!: ல” எறா3. அவர% >க கி
ககளB கண 03 த=ப4ய%. ”ேபா7& ெகா=க” எறப: எ?%
உேள ெசவ4!டா3. நா ஆசா அணாசல அண 
ைகL*ப4யப: அேகேய ெந"ேநர நிறிேதா.

மதக[நாவ ] அ .4
December 13, 2008 – 12:16 am

4
Page 44
Maththagam_jeyamohan.txt

சாயகால பாறசாைல& ேகாய49&* ேபா7வ4!ேடா. யாைனைய


ேகாய4 ஆைன*+ைரய4 தைள%வ4!" அேகேய @கி9
வாைழய4ைல ெதைனேயாைல வாகி த0னB ேபா!ேடா. ஆசா
ேகாய4 ளதி ளB% வ4!" மகாேதவைர த1சன ெச7% வதா3.
நா அணாசல அண ளதி ளBதப4 ஈர உைடட
மட*பளB&* ேபாேனா. மட*பளB திைணய4 இைலேபா!"
க!:ேசா ேதகயா* +ளB&கறி %ைவய9 ததா3க.

நா எ*ேபா% வய4 +ைட&க சா*ப4"ேவ. ஓ1 ேவைள


சா*ப4டாம9ம எனா இ&க >:. இைலகைள% ைகக?வ4ய%
ெதைன ஓைல&கீ /ைற எ"% >/ற%* பலாமரத:ய4 ேபா!"
நா அணாசல அண ப"%& ெகாேடா. ஆசா
திைணய4 அம3% த ெவ/றிைல* ெபா!டலைத* ப41தா3.
என& நறாக J&க ெசா&கிவத%. ஆனா Jகினா >:யா%.
ஓைல&வ4யைல சா*ப4!" ளதி ந03 :த%ேம ேகசவ
கிளப4வ4"வா. வானதி நடசதிரக ஒRெவாறாக ெத1ய
ஆரப4தன. ேந3 எதி1 ச/ேற சிவ*பாக ெத1த% என ந!சதிர
எ ஆசானBட ேக!க நிைனேத. ஆனா ெவ/றிைலைய ெமறப:
ஆசா தன& @Sகி* ேபா7இதா3.

ேகசவ ெம ல உமிய ஒலிேக!" ஆசா எ?தம3தா3. ”ேல


ம&கா, அ*ப +ற*ெப"கேல… பா*ப” எறா3. நாக3ேகாய4
திவனத+ர அQச வ: இரK இரடா நாழிைகய4 பாறசாைல&
வ%வ4". ஆசா வழ&கமாக ச/ Jகிவ4!" அத வ:ய4 ஏறி
ேநரராக காைலய4 திவனத+ர வ% வ4"வா3. அ%
இர!ைட&திைர வ:, ேவகமாகேவ வ. கரமைன ஆ/றி நாக
யாைனைய& ளB*பா!: ெந/றி*ப!ட> நைகக= அண4வ4% கிள*ப4
ஆ¨1யசாைலைய தா: கிழ&ேக ேகா!ைட >க*+&க* ேபாேபா%
அவ3 அேக த அசிவ!:
0 ளB% +திய ேவ!: ேம >"
அண4% ெவளB& ேகா9ட தயாராக நி/பா3. ஒ/ைற&கா9ட
பக >?&க நட*பத/ேக ஆசா மிகK கZட*ப"வா3. திவ!டாறி
இ% +ற*ப" அQச வ:ய4 வரெசானா ேக!கமா!டா3.

Page 45
Maththagam_jeyamohan.txt
”ம&கேள எக நம&க ச%&க இ*பா கI ஆ&ேம
ெத1? தைல ேதா=& ேமேல இ&கIமானா பக ெவ!டதில
பா% நட&கI. அதா& ராஜேசKக.”

பாறசாைலைய தா: ெசறேபா% ந ல இ!". நா9>&களB


ம!" க Jக மD % +னகாெயைண வ4!" த:தி1ய4!ட
வ4ள&க கணா: அைற& மகலாக எ1% ெகா:தன.
சி 9வ4ைள >&கி ஒ பைடநாய3 ம!" த%ட நி
ெகா:தா. அத/ அ*பா பளமாக இறகி ெசற% சாைல.
>+ அ% ேச மிதிப" வ:சாைலயாக இத%. ேகாைட
காலதி மாKேபால +?தி. த+ரா ப!ட%&க வதப4றதா
கக பாளகைள* ேபா!" இ&கி வ:சாைலயாக ஆ&கிய%.
திைர வ:க சடசடெவ அதி ஓ: ெச வைத& காணK
ேக!கK உ/சாகமாக இ&.

நாக3ேகாய4 ெச!:களB திைரவ:க எறா வ:&காவல


ப4ப&க ப:ய4 அம3% ஒ மண4ைய கணகணெவ அ:%&
ெகா:*பா. வலிய நாய3களB வ:க எறா வ:&காவல
எ*ேபா% திமி3 ப4:த நாயராகதா இ*பா. வ:&கார & கீ ேழ
ெதாப:ய4 அம3%ெகா" ந0ட ப4:ள மா!" ேதா சK&ைக
ைகய4 ைவ% எ!ட&L:ய அைனவைர அ:%&ெகாேட
ெச வா. அத வ:களB சத ேக!டாேல வழிய4 ெச பவ3க
ஓரமாக* பா7% ேவலிகளB ஏறி& ெகாவா3க.
வ:&L"க=& வலிய எஜமானக ெசப!" வ1த
தி"களB சா7% அைரJ&க Jகி& ெகா:*பா3க.

ஒ>ைற ஆd3 மாடப4ய4 காவ கார சா!ைடைய ஆசாைன


ேநா&கிவசி
0 வ4!டா. ஆசா னBதா9 அ: +றக?தி
ப!"வ4!ட%. ஆசா ”+ைலயா: ேமா!” எ Lவ4வ4!டா3.
>னா ெசற வ:ைய நிதி காவ கார அேக இதப:
திப4 ரத ேபாற ககளா உ% வ4ழி%, ”ஆெரடா? ஆெராடா
அ%? வாடா வாடா நாேய” எ Lவ4யப: உைடவாைள உவ4
வ4!டா. ஆசா ப4 & நக3% அணாசல அணமD %
>!:&ெகாடா3. நாய3 ”வாடா…வேர ெலனா நா எறகி வ%
ெவ!"ேவ…” எ Lசலி!டா.

Page 46
Maththagam_jeyamohan.txt

ேகசவ ச!ெட எ!" எ"%ைவ% அத* பைடநாயைர ைகைய*


ப4:% J&கி ழ/றி அேக நிற +ளBயமரதி அைறதா. உட
ப47% ெதறி&க ைக ம!" ேகசவனB %தி&ைகய4 எQசிய%. அைத
தைல&ேம J&கி 3ரா எ ப4ளBறிய ப4 ெகாபா அத சார!
வ:ைய அ*ப:ேய தி J&கி& கவ4S% காலா மிதிதா.
Jரதி நாய1 ைக ப47த உட கிட% %ளBய%. சடசடெவ
வ:ய4 மரச!டக= இ+& கப4க= ெநா ஒலி
ேக!ட%. உேள இ% மாடப4 கதறினா3. ஆசா ”ேகசவா
த+ராேன… ேவடா. ெபா&க த+ராேன….” எ கதினா3.

கா%கைள அைச&காம ஒ கண நி அவ3 ரைல& கவனBதப4


இட% காலா வ:ைய த!: பாைதைய வ4!" வ4ல&கி வ4!" ேகசவ
சாதாரணமாக நட% >னா ெசறா. நா ஓ:*ேபா7 கீ ேழ கிடத
வ:ய4 உைடத L: கதைவ திற% மாடப4ைய* ப4:%
ெவளBேய எ"ேத. கனத ெகாளெகாளத உட . ”அ7ேயா!
அ7ேயா! அ7ேயா!” எ கதி& ெகா:தா3. வ:&கார &
ேதாப!ைடய4 அ:. அவைர இ?% சாைலேயார அமர ெச7ேத.
ஊ3&கார3க L:வ4!டா3க. ஆனா ேகசவ >னா
ெசவ4!:தா.ெநா:யப: ஆசா ப4னா ஓ:னா3.
அணாசல ”ேல வாேல, ஆைன ேபாற%ேல” எறா3 நாக
ப4னா ஓ:ேனா.

அத ¦யதிைய& ேக!ட த+ரா உர&க சி1தா3. ”சீ க?ேவறிட


ேமாேன” எ ேகசவனB %தி&ைகைய ஓகி& தினா3. ”ேக!டா
சீதரா, அ%தா ராஜ லeண. ஒ ராஜா த ைடய ப4ரைஜகைள
ம/ெறாரா= சிe¢&க வ4"க இ ல. சிe¢&கI எநா ராஜா
சிe¢&….ேகசவ மன ெகா" ஒ மகாராஜா. அவ அந0தி
கடா ெபா&க மா!டா…” எ ேகசவைன அைறதா3.

எ+&கா!" வ4ைளைய ெநகியேபா% ந ல இ!டாகி வ4!ட%.


யாைன ெச வேத ஒ கா/றைசவாகதா இத%. ெத*பைத*
ப4:%&ெகா" கடலி ெச வ% ேபால யாைனட இ!:
ெசேறா. யாைன @றாவ% @திர ெப7த% அணாசல
அண ”ேல ம&கா, இகின நி*பேல… ேகசவ ெவள

Page 47
Maththagam_jeyamohan.txt
:&க!"” எறா3. யாைனைய ெம ல த!: தண 03 :*பைத*
ப/றி நிைனf!:னா3. ேகசவ நி ப&கவா!: திப4 , ச1%
ெசற மண4 உட &கி இறகிய%. நா >னா ஓ: நி
கீ ேழ இ=& உேலாக ேபால பளபளத ளைத* பா3ேத.
ேகசவ இ!"& நட% ெச ளைத அைட% ேச ப:த கைர
வழியாக ெம%வாக இறகிெச ந0ைர அIகி %தி&ைகய4 ந0ைர
அளB வா7& இைற%& ெகாட%.

அணாசல அண எனBட ”ேல, இகின ஒ ெர" நாழிக


ேநர ஆைனய தைள*ேபாேல… ேசாலி இ&” எறா3. ”என
ேசாலி?” ”ஒ ஆைள* பா&கI” நா சகிலிைய எ"% ேகசவைன
தைளேத. ேகசவ என நடககிற% எ தா1*பத/
ம/ற&காைல ெத¨ையட ேச3%& க!:வ4!ேட. ”இேல
ம&கா. அண இ*ப வதிேத” எறப: அணாசல அணா
ள% ேம!: ஏறி ெசறா3. அவ3 ெச வைத* பா3% நிேற.
ப4ற நா ள% ேம!: ஏறி அவைர இ=& ப4 ெதாட3%
ெசேற. அவ3 அ:&க: திப4*பா3தேபா% இ!: நா
அைசயாம அ*ப:ேய நிேற. அவரா எைன&
காண>:யவ4 ைல.
ஒ ேமேடறி ெச >& திப4 Lைரவ!">0 நி நா
ப&க> பா3தப4 அணாசல அணா ஆைத* ேபால& ர
எ?*ப4னா3. @ >ைற அவ3 அ*ப:& ர எ?*ப4ய% உேள ஒ
வ4ள& ெகா=த*ப" ெவளBச Lைர& வ&மான இ"&
வழியாக ெத1த%. ப4+ கதK திற% ைகய4 J&கவ4ள&ட ஒ
ெப திைண& வவைத& கேட. ச1யாக ெத1யாவ4!டா9
இளெப எற ெத1த%. அணாசல அண அவளBட ெச
ஏேதா ேபசினா3. அவ சி1*ப% ெகாQசி*ேபவ% ேக!ட%.
இவ உேள ெச கதைவ @:& ெகாடா3.

நா ெம ல நட% ெச திைணய4 ஏறி அம3% ெகாேட.


உேள அவ3க ெகாQசி* ேபவ% ச1*ப% ேக!ட%. ப4ற அத
@ெசாலிக சிIக க. அணாசல அணா அவளBட ெம லிய
ரலி வ4ைடெப ஒலி. >தகளB ஒலி. அவ ெம லிய ரலி
+கா3 L சத. ப4+ கதK ெம ல திறத%. அணாசல
அணா ம!" ெம%வாக ெவளBவ% கதைவ @:யப:ன திைண&

Page 48
Maththagam_jeyamohan.txt
வதேபா% எைன* பா3தா3. ஒ கண ந"கி ”ஆ? ஆ?”
எறா3.

”அணா இ% நாலா?” எேற. ”ேல” எறா3 அணாசல


அணா. ”ேல ந0யா?” நா ெம லிய ரலி ”சத ேபாடாதிக
அணா. நா ஆைள* பாதா” எேற. அணாசல அணா
வ% எ அேக நிறா3. ”ெச1ேட இ*ப என? இ*ப4: ஒ கா1ய
உ". மன&* ப4: ேபாேல” ”இ% ஆசா & ெத1மா?”
அணாசல அணா இ=& திைக% இ லாதவ3 ேபால ஆகி
நிறா3. ஆசானB சபதக&கா1 இலவகா!" ந0லைமதா அ%.

அணாசல அணா ெப@ வ4!டப4 ”இ*ப எனேட


ேவIகிேய?” எறா3. ”அண ஆைன&கி!ட ேபாகI. நா
உளேபாய4!" வாேற.” அணாசல அணா ேகாப%ட ”ஏெல
மய4ரா:, இ% என ேதவ4:யா& :னா ெநைனேச? ஏல அவ
வய4தில உள ப4ைள என&கதா&. நானா& அவ=& சிலK&
"&க%… என&க சபத&கா1யா& அவ” எறா3.

”வ4ளB Lவாத0க அணா. ஊ L"க%&கா? அண


சபதமினா சபத, +டவ ெகாைடணா அ%, என மய4ேரா
ெச7%&கிடI. இ*ப நா உள ேகறாம வரமா!ேட” எேற.
அணாசல அணா தண4%, ”ம&கா ேல, ந0 என&க தப4ய4 லா?
அவ உன& அைமய* ேபாலா& ேல” எறா3. ”அத ேசாலிேய
ேவடா. நட&மா நட&காதா ெசா 9” எேற. ”ெச1, ந0
ேபாய4 ேக!"* பாேல.” எறா3

”அ% ெகாளா. சமா ேக!டா "*பாளா? ந0 அவ=க +டவ


ெகா"&கதா!" ெசா லிய4*பP. உம ப4ைள அவ வய4தில இ&.
ந0 ெசா லI… ெசா¡ லி கா1யகைள மனசில ஏ/றI.
ேவIமானா க!டாய*ப"தI.” எேற. ”ேல அவ பாவமா&.
ந0 ெநைன&க% மாதி1 இ ல. மானமா சீவ4&கII ெநைன&க*ப!டவ…
அ*ப4:ெய லா நா ெசானா9 சமதி&க மா!டா….”

”சமதி*பா.
ந0 ெசானா ேபா.” எேற.” என
ெசா 9க%&?” எறா3 அணாசல அணா உைடதரலி .

Page 49
Maththagam_jeyamohan.txt
”என& சமதி&க ேலணா ந0 அவைள வ4!"!"*
ேபாய4"ேவI ெசா 9. சமதிசா அவைள ெவ&காம Lட
வசி% +டவ "% ெக!:னவளா ேச% மானமா
வாழைவ*ேப !" ெசா 9. அவ ெபற*ேபாற ப4ைள& தக*ப
ஒத ேவIமானா சமதி&கII!" ெசா 9.”

அணாசல அண ச!ெட எ கா கைள* ப/றி& ெகாடா3.


இ!: அவர% கக பளபளெவ ஈரமாக இ*பைத& கேட.
அவ3 ைகைக எ கா களB Mடாக* பதிதன. ”தப4, உைன எ
ெசாத தப4யா!" ெநைனசிேயல… ேவடால… மகாபாவல.
அவ ந ல !:யா&. அறியா வயசில ஆசாLட ஆமாச
இதா. இ*ப நாக ெக!:யனவ ெபQசாதி மாதி1யா&”
எறா3.”ெசானா&ேக=….ேபசாம ஒ ெமாழ கய4தில
ெதாகி*ேபா"வா…ெபண: பாவ மாவ4டா%ேல
ம&கா….ெசா 9கைத& ேக=… ேவடா”

நா ேவ!ைடைய& க!:யப: எ?ேத ”ெச1, அ*ப உமால


>:யா%. அவளால >:யா%. ெச1 நட&க!". ஆனா ந0
திவதரதில இ% தைலேயாட திப மா!] பா%&கி"” எ
இறகி நடேத. ”தப4 ேல…” எ அணாசல அணா எ
ப4னா பா7% வதா3 ”தப4 ேல… நி 9” எ எ ேதாைள*
ப/றி& ெகாடா3.”>:மா >:யாதா?” ”ெச1ேட,நா பா&ேத…”

அணாசல அணா மD " கதைவ த!:னா3. அவ கதைவ


திறத% எக இவைர பா3% தி"&கி!டா. அணா உேள
ெசறா3. நா திைணய4 அம3திேத. உேள அணா
அவளBட தயகிதயகி ேபவ% அவ ழ*பமாக ஏேதா ேக!ப%
ச!ெட உரத ரலி ”ெவ!]*ேபா"ேவ. ெவ!:*ேபா!:!"
நா சாேவ” எ வ1"வ%
0 ேக!டன. அணா அவளBட ெகQசி
மறாட அவ ”ெசதிேவ… உசிேராட இ&க மா!ேட” எேற
திப திப ெசா லி அ?% ெகா:தா. தி]ெர ”சடாள*
பாவ,0 ல ெக"&கவத பாவ”0 எ Lவ4யப: ஓ:வ வ% கதைவ
திறதா. அவ=ைடய ந0!:ய ைக ஆேவசமான >க> ஒ கண
ெத1த%.

Page 50
Maththagam_jeyamohan.txt
அத/ அணாசல அணா அவ Lதைல* ப4:% இ?%
உேள ேபா!"வ4!" கதைவ சாதிவ4ட" ப]3 ப]ெர அவைள
அைறதா3. ”ெகா 9க, ெகா 9க. நா சாKேத. ெபணா*
ெபறத பாவ%& நா ெசெதாளBQ ேபாேற.” அணாசல
அணாK ெவறிெகா" ”சாK:…ெச% ெதாைல… என&ெகா ேமச
அ*ப: வர!"” எ அவைள* ேபா!" அ:*ப% உைத*ப%மாக&
Lசலி!டா3. அவகதறி அ?த*ப: வ!"&
0 அ இ ஓ"
ஒலி. ”நா சீவ4&க மா!ேட…நா சீவ4&க மா!ேட” எ அவ
அலறி&ெகாேட இதா.

இ% நட&கா% எ என&ேக ேதாறிவ4!ட%. ெம ல எ?% ேவ!:ைய


ம:%& க!"ேபா% ப]ெர கதைவ திற% அணாசல அணா
உளB% ெவளBேய வதா3. உர&க ”சாK]… ஆனா உன&க சவத
அட&க ெச7யK நா இத* ப:ய4ல கா வ&க மா!ேட… உன&க
ப4ைள அ*பனறியா நாயா!" அைலQ சாவ!"….எர*ேப அதளK&
ஆய4!:யா?” எ Lவ4னா3. அவ த¨வ41&ேகாலமாக ப4னா
வ% அணாசல அணா காலி வ4?% ”ேவடா. வ4!"!"*
ேபாய4டாத0க… என& ேவற ஆமி ல. ெசானெத லா ேக&ேக.”
எ கதறினா.

ெப@ட ெம ல தண4த அணாச அணா எைன* பா3தா3.


”ேல, உள ேபால ந0” எ எனBட ெசானா3.அவ தைரய4ேலேய
கிடதா. நா அவ ைககைள* ப/றி J&கி எ"ேத. வ4ய3%&
ளB3த உட+ ந01 வத வாைழ ேபாலித%. ைக ப4:ய4லி%
வ?&கிய7 . அவைள உேள இ?த% ெச கதைவ சாதிவ4!"
இ"*ப4 ைகவ4!" இ?% இக த?வ4ேன. ”+ைலயா: ேமாேள,
ஆ!டமா கா!"ேத?” எ அவ காதி >I>Iேத.

”எைன ெகா ல*படா%… எைன எ ப4ைளைய நாச


பண4*ப4டா%… நா ெசதிேவ….Lட*ப4ற*பா
நிைன&கI…த+ராேன….உகள ெத7வமா ப4"ேத” எ
எைன உதி ெநளBதப: கண 03 வழிய ெசானா. அவைள*
ேபசேவ வ4ட&Lடா% எ இக* ப4:% இ?%* பாய4 தளBேன.
”அ7ேயா வய4தில ப4ள… பா%” எ அவ பதறி& ெகQச
ஆரப4தா.

Page 51
Maththagam_jeyamohan.txt

நா ெவளBேய வதேபா% அணாசல அண இ ல.


யாைனயேக தைரய4 ப"திதா3. நா யாைனய4 தைளைய
அவ4Sேத. ”ேபாலாமா அணாசல அணா?” அணாசல
அணா ேபசாம Lடேவ வதா3. இ:ச&க*ப4லா@" அேக
ெசற% அணா ”இேட” எ ெசா லிவ4!" ப&கவா!"
சாைலய4 ெசறா3. ”அணா சாராயனா&க என& ஒ *ப4
ேவI” எேற. அவ3 ேக!டமாதி1 ெத1யவ4 ைல. ஆனா
திப4 வேபா% ெப1யந0லநிற கணா:&*ப4 நிைறய என&
வாகி வதிதா3. நா அைத& ெகாQச ெகாQசமாக& :ேத.

ேபாைதய4 இ!" ெநளBய ஆரப4த%. அணாசல அணா


>?*ேபாைதய4 நட&க >:யாம தளா: யாைனய4 ததைத*
ப4:%& ெகாடா3. நா நாைல%>ைற ஏ*ப வ4!ேட. இ>ைற
ம!:ேன. த0 மாதி1 எ1 தமான சாராய. எ உட+ >?&க
அ% ெவ*பமாக* பரKவைத உண3ேத. ேபா% நிதிவ4டலா எ
ேதாறியப:ேய இதா9 யாேரா MனBய ைவத%ேபால நா
:தப:ேய இேத. *ப4ய4 கா *ப4 மிQசியேபா%
ேம/ெகா" எனா :&க >:யவ4 ைல. வா7 திறதாேல சாராய
அமிலமாக ெதாைடய4 இ% வத%. கா%மட க எ1தன.

ப&கவா!: திப4 அணாசல அணைன* பா3தேபா% எனா


சி1*ைப அட&க >:யவ4 ைல ”அணாசல அண! இதா&
அணாசால அண” எ !:&கா!: சி1ேத. இெதன
கி&க ேபால சி1*+ எ ேதாறினா9 சி1*ைப ஒ ெச7ய
>:யவ4 ைல. ”அண &க அசி&க ேப இலவகா!" ந0லைம .
இலவகா!" ந0லைம& >ைல இப4" ெப1.. அவ=&க
>ைலய4ேல….”

ஏ*ப வ4!ட ேபா% நா ெசா ல வதைத மறேத. ஆனா எ


க!"*பா" இ லாம ேம9 ேம9 சி1%&ெகாேட இேத.
”நா நிைனச !:ய நா ப4:*ேப. ேக!:யா அணாசல
அணா… நிைனச !: என& ேவI… எளK, அ%& இத
ஆைனய வ4தா9 ெச1, ெபத அைமய வ4தா9 ெச1…” எ
கா க கைர% ேபா7 இ"*+& கீ ேழ கா/தா இத%. யாைனய4

Page 52
Maththagam_jeyamohan.txt
தததி நறாக சா7% ப4:%& ெகாேட.யாைன பட ந01
ேபாவ% ேபால எகைள மதப: இ!: ெசற%.
எேம ேவ!:ைய எ"% யாைன& ெகா+ட ேச3% க!:&
ெகாேட. நா ேபசி&ெகாேட இ*பைத நாேன
ேக!"&ெகா:ேத.

என& வ4ழி*+ வதேபா% கரமைன அ/றி கைரய4 நி


ெகா:ேதா. மப&க& ெகாப4 அணாசல அணா
ெசதப4ண ெதாவ%ேபால ெதாகி Jகி& ெகா:தா3.
யாைன கா%கைள அைசதப: >காைல ச/ ேமேல J&கியப:
நிறித%. ப4ரம >L3தத ஆகிய4&. Jரதி ஏேதா
ேகாய4லி மண4 >ழகிய%. யாைன மD " ப4ளBறிய%. >த
ப4ளBற ேக!" வ4ழி%& ெகாடைத அ*ேபா% உண3ேத.”அணா…
அணாசல அணா…” எ அவைர உ*ப4 எ?*ப4ேன. ”நாண” 0
எறப: வ4ழி% எைன* பா3தா ”ேல ந0யா? ந0 எ*ப4: இக?”
”அணா கரமைன ஆ வதா… எறக.”

இவமாக யாைனைய கரமைனயா/றி இற&கி ேவகேவகமாக&


ளB*பா!:ேனா. அணாசல அணா மிக அைமதியாக இதா3.
யாைனைய& ளB*பா!: கைரய4 ஏ/றி ெந/றி* ப!ட>,
மண4மாைல, >%சர>, கா% டல> அண4வ4ேதா.
ெகா+க=& ,ெபா L+, ெந/றி& மண4!:
ெபாதிேனா. >%கி மண4*ப!" வ41ேதா. இளB நைகக
ம!" ெத1ய, இ!"&ேக அலகார ெச7த வ4!ட% ேபாலித%.

நா அணாK ஓ:*ேபா7 ந01 இறகி&ளBேதா.


அணாசல அணாவ4 அைமதி என& சகடமாக இத%.
இர">ைற ேபசாம @Sகி எ?த ப4ற ”ேபாக!" அணா
தப4தாேன? ஒ ஆைசய4ல ெச7% ேபா!ேட” எேற. அணா
ஒ ெசா லவ4 ைல ”த*+தா அணா. என& அ*ப4:யா&
ெபைண& கடா ஒ ெவறி… ஆைனெவறி… ேபா!" அணா.
மா*பா&கI.” அணா >Sகி ந0ரளB ெகா*பளBதப: ”ெச1ேட.
அ%& இ*ப என? ெபணாைச என& உளதா&. நா
ஆசா & ெச7தத ந0 என& ெச7ேத” எறா3. எ?% நி3வாணமாக
நட% %ைட* ப4ழி% தைல%வ!:&ெகாடா3. நா ஆத

Page 53
Maththagam_jeyamohan.txt
அைடவத/&* பதி பத/றதா அைடேத. அவ3 ஏேதா ெசா ல
வகிறா3 எ +1த%.

அணாK நா யாைனட ஆ1யசாைல வழியாக ெசேறா.


ஆ1யசாைலய4 அத அதிவ4:ய காைலய4ேலேய ெபாதிவ:க=
@!ைட J&கிக= ெந1ப!"&ெகா:தா3க. யாைனைய&
கட% ப4!" வ4லகி வழிவ4!டா3க. கிழ&ேக ேகா!ைட
கண4 ப!ட% அணாசல அணா எைன*பா3&காம ”ேல
தப4, ந0 அத பாதமகல !:ய பாதா இ லேல?” எறா3.

நா கதியா திய*ப!டவ ேபால நிவ4!ேட ”ஆைர?”


எேற. ”என&க கி!ட ேவடா மாய, ேக!:யா. ேந% ராதி1
ந0தா ெசாேன. அப4ளBI லா அவ=&க ேப?” நா எ
ெதாைடைய வ4?கி வ4!" ”அண இெதன ெசா 9%? அ%
நா :ெவறிய4ல ஒ இ%& ெசான% லா?” ”ெச1. ஆனா ந0
ேபான% சதிய. அவ=& >ைலய*பதிய4 லா ெசா லி!:ேத”
நா ேபசாமலாேன. ”Eத பணமி லாம ேபாக >:யாேத… பண%&
எக ேபாேன?” எறவ3 எ ககைள* பா3த% ச!ெட ஊகி%
வ4!டா3 ”அ*ப ந0 ேகாவ4 கலவைற&ள ேகறி*ேபாேட இ லேல?”
எறா3. நா ”அணா” எேற பPதிட. ”ெச1.” எ அவ3
+னைகெச7% எைனேய பா3தா3.

நா அ*ப:ேய நிேற. அணா எைன* பா3% ”வா” எறா3.


நா ”அண இைத யா1!ட ெசா ல*ப4டா%” எேற.
”பா*ப.” ”அண & என ேவI?” அவ3 திப4* பா3தா3.
உத"களB ெம லிய +னைக வ41த%. ”என ேக*ேப? நா 
ந0 ஒேர என> லா?” நா அைத ஊகி% ”அணா ெசானா
ேக=க அவ…” எேற. ”ஒ&கா ம!"ேல. ஒ&கா ேபா.
நா ேகாவ4 வ!டதி ஜ0வ4ச%& பல இ&க!" … நா
ெசதா ஆமாK& ேமா!ச ேவIல?” ”இ லணா, அ% சி லற
கா1யமி ல. Eத ெபா ேவI அ%&.” அணா ேவப&க
திப4 ”ெபா "%தாேன ந0 ேபாேன?” நா, ”அணா உள
பணெம லா "தா. இனB நா ெபா & எக ேபாற%?”
எற§. ”>ன என ெச7திேயா அைத ெச7ய4. அ% என&க
கண& இ ல.. என& அவ ேவI..இ ேலணா ந0 க?வ4ேல

Page 54
Maththagam_jeyamohan.txt
ேக….” எறா3 அணாசல அணா.

ெகா!டார வழிய4 ஆசா கசK ேந1யைத இ"*ப4 க!: தாEல


வாட நிறா3. காைலய4 பமநாப த1சன >:தத
அைடயாளமாக ெந/றிய4 சதன. ”ஏேல, ேநர கால%&
வரா!:யளா? வலிய ச1வாதி&கா நா9ம!ட ேக!டா” எ
Lறினா3. யாைன அ%ேவ அரமைன& ெச ெசக >/றதி
அரமைனய4 >க*+ வாசைல ேநா&கி நிெகாட%. அத
உடெப ெபாைமய4ைம ெத1த%. %தி&ைகயா தைரைய
ேதைவய4 லாம %ழாவ4ய%. Lழாக/கைள ெபா&கி ஒ ஆ!"
ஆ!: கீ ேழ ேபா!ட%. +FF எ @ சீறி +?தி பற&க ெச7த%.
கா மா/றி ைவ% தைலைய அைசத%.

>ெப லா த+ரா ப4ரம >L3ததிேலேய எ?%வ4"வா3.


ஆகேவ அரமைன Jவேதய4 ைல. எ?தவ3 ககைள
திற&காம ேசவகனB ைககைள* ப4:தப: நட% அரமைன
>/ற%& வவா3. ேகசவனB மதக%& >னா அவைர
நிதிய% இ ைககைள L*ப4யப: ”கஜராஜ வதன” எ
@ >ைற Lறியப: ககைள திற*பா3. ேகசவ உட பரபர&க
%தி&ைக %வள நி த%+. கதலி வாைழ&ைல க+&க!"
ெவ லேசா த ைகயாேலேய ேகசவ & ஊ!"வா3. அத ப4ற
ெச வ4% உைடமா/றி Nபமநாப & நி3மாலிய Eைஜ நட*பைத*
பா3*பத/ ெச வா3. >மதிய மதிராேலாசைனக >:%
காைலணK உடப4ற யாைன&ெகா!:9& வவா3. ேகசவ
அேக சா7K நா/காலிைய* ேபா!" அம3% ெகா" அவைள*பா3%&
ெகா:*பா3. சிலசமய அவ மD % ஏறி ெகா!:ைல /றி வவா3.
நபனBட ேபவ% ேபாலேவ சி1*+ வ4ைளயா!"மாக இ&.

ஆனா இ*ேபா% நாைல% வடகளாக அவ& உட நிைல


ச1ய4 ைல. சிவயதி வத அேத ேநா7தா. க"ைமயான
@சிைள*+. வாய4 ெப1ய ெப1ய +க. இரK J&கமி ைல
எபதனா நிைறய அப4 ெகா"%தா Jக ைவ*பா3க. ஆகேவ
காைலய4 எ?தி&க மிகK தாமதி&. ேகசவைன* பா3%
வணகிய% %தி&ைகைய ெதா!" தைலய4 ைவ%வ4!" ேபசாம
திப4 ெச வ4"வா3. பகலி வ% அம3% ெகாQவ%

Page 55
Maththagam_jeyamohan.txt
இ ைல. எகைள அைடயாள க" ேபசிேய ஒவடதி/
ேமலாகிற%.

சடசடெவ திைரக ெசக பர*+மD % ளப: எழ திைரக


ஓ:வ ஒலி ேக!ட%. ேகசவ ஒலிகைள* பா3% அதி3வேதா
தி+வேதா வழ&கமி ைல. ஆனா அவ ஒலிகைள& கவனB&காம
வ4"வ%மி ைல. கா% ஒ கண நி ப4+ வச 0 ஆரப4த%.
உ!ப&கமி% வத பாைதய4 எ!"& திைரக வதன. >னா
வத க1ய திைரைய* ேபால ஒைற நா பா3தேத இ ைல.
கப!" ேபால பளபள*+. வாய4 சிவ*+ ப/களB ெவைம
ககளB ெவைம தவ4ர ேவ நிறகேள இ ைல. ள+க
ம!" பனெகா!ைடய4 சாப கைம. வாய4 5ைர ெதாகி
@சி அதிர, க?ைத தி*ப4 ,க1ய ப4ட1மய43 சி9ப, >
கா கைள J&கி இ>ைற கா/றி உைத நி +FF எ
@சிைரத%. ப4றதிைரக= பலவைககளB க?ைத தி*ப4
நிறன.

இள>ைற த+ரா திைரய4 இர% இறகி க:வாளைத ஓ:வத


ேசவகனBட ெகா"தா3. ெப1ய ேதா ச*பா%&கைள J&கி ைவ%
நட% ேகசவைன* பா3தா3. ப4ப&க திைரகைள வ4!"
இறகியவ3க அைனவேம ெசப!ைட >: ெகாட %ைரக.
திைரய4 பயண ெச7ததா அவ3க >கக ேசவ/ேகாழிய4
கனக ேபால சிவதிதன. இவ3 ைககளB %*பா&கிக
ைவதிதா3க. க1ய ழ9 மரதாலான ம!ைட ெகாடைவ.

இளத+ரா, அவைர ேநா&கி ஓ:வ% பண4% வா7ெபாதி நிற


கா1ய&கார1ட ”ஏதா ஆைன?” எறா3. அைத அவ3 மிகK >க
ளB%& ெகா" ேக!ட% ேபால ேதாறிய%. ஆசா பண4Kட
வா7ெபாதி ஏேதா ெசா ல*ேபாக இளத+ரா அவைர& L3ைமயாக*
பா3% அட&கிவ4!" கா1ய&காரைர* பா3தா3. அவ3 >I>Iெவ
ெசா ல மD " யாைனைய* பா3%வ4!" த ெப1ய ச*பா%&களா
தைரைய உைத% ேத7தா3. ேசவக3க வ% அவ3 ெச*+&கைள&
கழ/ற ஆரப4தா3க. ப4னா வத எ லா %ைரக=&
ஆ=&ெகா ேசவக3க இதா3க. ச*பா%&கைள கழ/றK
ேம ச!ைடைய கழ/றK உதவ4னா3க. %ைரக வாேகாழி ேபால&

Page 56
Maththagam_jeyamohan.txt
ழறி ேபசியவா யாைனைய* பா3தப: உேள ெசறா3க.
>/றதி நாக யாைனட கா% நிறிேதா.

ெவய4 பரவ ஆரப4த%. ெவளBய4 அேக அ*ப: நி/ப% மிகK


ெபாதமி லாம இத%. எதைனேயா வடகளாக வ% நி/
>/ற. ஆனா +திய இட ேபால ேதாறிய%. இர">ைற
கா1ய&கார3 வ% பா3%* ேபானா3. ப4ற ச3வாதி&காரரேர வதா3.
திவா ேபZகா3 யா கண4 படவ4 ைல. ேம9 ச/ ேநர
கழித%. வ4ய3&க ஆரப4த%. மா:*ப:களB இவ3 த+ராைன
தாகி& ெகா"வவ% ெத1த%. மிகK ெவளBறி ெவ=%*ேபான
த+ரா இ ேசவக3களா ெம ல ெம ல* ப:களB இற&க*ப!டா3.
தைர& வத% @சிைள% நா&ைக ெவளBேய ெதாக*
ேபா!"&ெகா" இ"*ப4 ைகைவ% நிறா3. ேராம நைரத
ெமலித மா3+ ேகாைடகாலதி நா7 இைர*ப% ேபால ஏறிய4றகிய%.
‘ெகா"ேபா’ எ அவ3 ைசைக கா!:ய% ேசவக3 மD " அவைர
நக3தி ெகா"வதா3க.

ேகசவ அவைர& கட% உட >?&க அைசய ஓ3 எ!" எ"%


ைவ% நிற%. அவ3 அேக வத% அத வய4 அதிர ஓ3 உம
எ?த%. ”வேநாடா” எ த+ரா பலவனமான0 ரலி ேக!டா3.
ெம ல அேக வ% ேகசவனB %தி&ைகைய* ப/றி& ெகாடா3.
வழ&கேபால %தி&ைகயா அவைர/றி* ப4:&க ேகசவ
>யலவ4 ைல. இவ ஒவைர ஒவ3 ெதா!டப: அ*ப:ேய
அைசயாம நிறா3க. ெதா!"&ெகாவத @லேம எ லாவ/ைற
ேபசிவ4!டா3க. ப4ற ேகசவ %தி ேபால ெப@ வ4!டா.
த+ரா %தி&ைகைய ஒ >ைற த!:யப4+ ேசவக3களBட தைன&
ெகா" ேபாக ெசா லி ைககா!:னா3.

தி+ேபா% வழ&கமாக நாக கரமைன பகிய&கசிய4 ேசா/&


கைட&* ேபா7 5னBவாைழய4ைல ேபா!" @ L!ட ப4ரதம,
ச&ைக*+ளB&கறி, எ1ேச1, பளBேச1 ,காள ஒல ட ஒ சா*பா"
எ"*ேபா. இைல& ஒ ச&கரதா. அ% எ*ப: மகாராஜா
ைகயா ைகந0!டமாக& கிைடதி&. அ ஆசா எகளBட
”ேபாகேட… நா நாைள& வ%ேத…” எறப: Eஜ*ப+ைரய4
அவைடய ெசாத&கார3க வ!"&*ேபா7வ4!டா3
0 . நாக= எ%K
Page 57
Maththagam_jeyamohan.txt
ேபசாம திப4ேனா. வழ&கமாக கரமைன ஆ/றகைரய4 ேகசவ
ஒைலெய"*ப% உ". அ அவ ேபசாம நடதா. நா
ஓர&கணா அணாசல அணைன* பா3தப: Lடேவ ெசேற.
அவ3 தன& ெம ல பா:&ெகா" த ைகய4லித ப4ரபா த
>ழகாலி9 சாைலேயார இைலகளB9 ெம ல த!:யப: வதா3.

நா ெம ல கைனேத. ப4ற ”அணா” எேற. ”எனேட?”


எறா3 அணா. ”நா அண &க கா9 ப4: மா*+ ேக&ேத.
இத வ4சயைத வ4!"*ேபாடI. நா ெச7த% ெப1ய த*பா&.
அ%& நா என ேவIமான9 ெச7ேத.” எேற.
அணாசல அணா சி1தப: ”ந0 ேவற ஒI
ெச7யேவடாமிேட. இத ம!" சாதி "%* ேபா". ஒ&கா
ேபா. நா ப4ன ேக&க மா!ேட” எறா3. ”இ ைல அணா
அண நிைன&தமாதி1 இ ல அ%. ப% ெபா இ லாம
அவ=&க ெநழைல&Lட ெதாட>:யா%. அவ=&க அைம எண4
உைரச பா&காம ப:ேகற வ4டமா!டா. ப% ெபா னா
இைண& நட&க*ப!ட கா1யமா?”

அணாசல அணா ச/ ேகாப%ட ”அ*ப உன& நடத% ல?


உன& ப%* ெபா Eவா!" வ41Q% ல? என& ப%*
ெபா க"ப4:…” எ ர தைழத%. ”அணா அ% எக
கைளQ கி!:னதா&” அவ3 சி1%, ”ம&கேள, தாயகளB என&க
கி!ட ேவடா ேக!:யா ? நா பல ளகளB :
க?வ4னவனா&. ப%* ெபான வ லவ கைளQசிதா
இேநர ேகாய49 வ!டதில கிளBத!" களB> லா நடதி&.
ந0 ேகாவ4 அகதைறய4ல ேகறி*ேபா!ேட. அதா& சதிய. ஒ&கா
ேகறின வளB இ&ல, அத வளBேய ேக. நா அ%வைர
காதி&ேக.”

நா அவைரேய பா3ேத. ”எனல பா% பய*ெப"%ேத? ந0 களB


ப:ச கள. நா களைன* ப4:&த ள… ந0 கா1யகைள
ெச1*ெப"%ேவ…” ”இ ேலணா…” ”இ ேலனா Nகா1யத* பா%
ஒ ெசா 9. ேபா. அத& !:ய ப4:சா அவ=&க ைகய4ல
பட இ&மி ல? த!" கி!:னா அவ உன&க ேபர ெசா 9வா. ந0
ெத&ேக பற+ல க?வ4ல ஏறி& திய4*ேப. ம&கா உன&க சHர

Page 58
Maththagam_jeyamohan.txt
க?K& ஒத சHரமி ல ேக!:யா?”

”ெச1 அணா, நா மா ேக!ேட. நா அண 


இைன& ேந%ள ெசாதமி ல. இ*ப காம ேகறி நா ஒ த*+
ெச7% ேபா!டா9 எைன& அண என&க அணனா&”
எேற. ”காம என& உ"ேல.” ”ெச1 அணா, நா
பா%&கி"ேத” எேற. ”வாற அமாைச&ள >:சிேட…
ஒபா" காதிதா அண & வயசாK% பா%&ேகா…”
எ1 ெவளBய4 பாறசாைலைய தா: நடேதா. அத/* ப4ற
நாக ேபசி& ெகாளேவய4 ைல. பாறசாைலய4 ேசா/*+ைரய4
ப!ைட ேசா ேதகாச!:னB ெபாகி* ப4ைச% உேடா.
அ*ேபா% அணாசல அண ”ந ல மD Lட: ஒ வா7 ேசா
தினIேட… நா& ெகட% ெபட%” எறா3. நா +னைக
ெச7ேத. மD " சாைலய4 நடேதா. அணாசல அணா
மிகமிக உ/சாகமாக இதா3. பா!" தாள> Lடேவ வதன. அவ3
மன%& அப4ளB மD % அதைன ஆைச இதி&கிற%. ேகாவ4
வ!டதி அ*ப: ஆைச*படாதவ & இ"*+&& கீ ேழ ெமாைண
எ அ3த.

அவ=& >ைல ெமா!:!ட நா >த நா அவைள எண4


மனேபாக கரேபாக ெச7% ெகா:ேத. அவ எதிேர வேபா%
நா எகி&கிேற எபைதேய மற% அவ உடைல* பா3%&
ெகா:*ேப. ஆனா அவ எைன* பா3&கேவய4 ைல. எதிேர
நா வதா Lட அவ கக=& நா ப"வதி ைல.
உைமய4ேலேய ஏதாவ% மதிரமாயதா அவ எைன*
ேபாறவ3கைள த பா3ைவய4லிேத வ4ல&கி& ெகாடா. எ
ேதா. உதாசீன ெச7 ெப ய!சி ேபால ஆைண வைள%
வ4"கிறா.

ஒ>ைற ஊ!"*+ைர >&கி அவைள %ண4% மறி%வ4!ேட.


ைகய4 உளBய4 ெந7ட ெசறவ ஒசி% நி +வகைள
J&கி அல!சியமாக ”?” எறா. நா ஏேதேதா ெசா ல
நிைனதிேத. அவ உத" ெம ல வைளத%. அல!சியமான
சி1*+ட ”ஆைச உேடா?”எறா. எ இதய >ர ேபால அைறய
”ஓ” எேற
Page 59
Maththagam_jeyamohan.txt

அவ மா3+க அைசய ேம9 சி1%, ”ெக!டIமா, கிட&கIமா?”


எறா. அத வா3ைதகைள நா எதி3பா3&கேவய4 ைல. அவ
ஓகி அ:திதா Lட அ% நா எதி3பா3ததாகதா இதி&.
நா எ ெமாத @ைச திர!:& ெகா" ”நா….” எேற.
அவ மறி% ”’ெக!டIமானா ஒ ப% வஷ கழிQ வா
பா*ேபா. ெகட&கIமானா ந ல >திைர* ெபா ப% ேவI.
ெகா" வா” எறப4 கறாராக ”வழி” எறா. நா
வ4லகிவ4!ேட.

அதப4ற ஆ மாத ெசத ப4ண ேபால நடமா:ேன. >கைத&


ெகா!ட /றிவ ளவ4ேபால அத ெசா/க எ டேனேய வ%
Hக1தன. இரவ4 அவ வ" 0 +% அவ காலி வ4?% கதறி எ
ஆைசைய தாபைத ெசாேன. அவ எைன
அைண%&ெகா" >தமி!டா. அவ அமாைவ& க" காலி
வ4?ேத. அவைள என& சபதமாக த% வ4!டா. அவைள*
ப4:% J&கி&ெகா" பா: நா!"&*ேபா7 தாலிக!:& ெகாேட.
அவைள ெவ!:& ெகாவ4!" நா ம ெசேத. அவைள எ1த த0ய4
நா தி% அவைள த?வ4&ெகாேட. ஆ மாததி அவ=ட
ஆறாய4ர வாS&ைககைள வாSேத.

அ*ேபா%தா ஆறா!" வத%. ேகாய4லி மகலப!ட அ*ேபா%


@த யாைனயாகிய கர:&ள நாராயணதா. மிகK வயதாகி
ெமலி% கன எ9+க= மதக எ9+க= %தி ெப1ய
ெகா+கைள J&கேவ ச&திய4 லாம ஆகிவ4!:த%. ேகாய4
வைள*ப4 இ% கர:&ள மாடப4ய4 அரமைன&&
ெகா"ேபா7 அேக நா பா*பாகைள எ!" ஊழிய3கைள
ைவ%* ேபண4வதா3க. ஓைல தைழ ெம ல >:யா%.
எ லா ப/க= உதி3த வ4!டன. தின> க*ப!: & ேபா!"
கா7சிய திைனய1சி& கQசிதா. அைத %ப4&ைகயா அளB
ெகாQச ஊறிQசிவ4!" நி வ4". ப4ற @கி ழா7களB
அளB கைடவாய4 வ4"வா3க. தின> காைலய49 மாைலய49
வ4 வாதி ேலகிய உைடக ஊ!ட*ப". ெவ ேநர நி/க
>:யா% எபதனா ெப1ய ைவ&ேகா உைடகைள நா
கா க=& ந"ேவ ேபா!" அதமD % கா தள3தி அமர

Page 60
Maththagam_jeyamohan.txt
ெச7வா3க.

ஆறா!"& நா நா!க >னேர கர:&ள ேகார நாய


ப1வாரக= யாைனட ேகாய4ைல ேநா&கி கிளப4 வ4"வா3க.
வவழிய4 T/றிெய!" இடகளB கஜ+ைஜ உ". வ%
ேசேபா% நாராயண கைள%* ேபாய4&. ஆ/றி
ெகா"ேபா7 க!: உடலி ேச அளB* Eசி அதமD % ைவ&ேகா *
ப41கைள பர*ப4 ந03 ஊ/றி ளBர ெச7% இரெவ லா ஓ7ெவ"&க
ைவ*பா3க. ெப1ய உளB நிைறய யவன*ப4ராச ெக!:
உைளகளாக ஆ&கி ஊ!"வா3க. காைலய4 ெவ லேசா
ம!"தா உணK. இரெவ லா யாைனைய /றி கர:&ள ப
கதி Lசலி!" அமளB ெச7வா3க. ஆ/& பத ெவளBசமாக
இ&.

ஆசா எனBட ”எனேட கர:&ள ெகாப ச1Qதா? இத


ஆதாளB ேபா"தா க?” எறா3 நா ”ஆசாேன ெம ல” எேற.
”எனேட ெம ல? தைலய சீவ4"வானா?” எ ஆசா கிகிதா3.
கர:&ள த+ரா&க திவ!டா3 ேகாய49& காரா7ம ெபா*+ள
பதிென!" மாடப4மா1 மிகK ெச வா&கானவ3க அவ3கதா.
+லிமைல ஆைனய:&கா" எ லா அவ3களB ைகய4 தா
இதன.

ஆனா காைலய4 ெந/றி*ப!ட க!:, >%*ப!" அண4%,


டல>, %ப4&ைக& Qசல>, ப4தைள சகிலிக=
ஒளBவ4ட சலா சலா எ நாராயண வேபா% ைகெய"%
ப4ட ேதா. ஆசாேன Lட ”ஆைனணா அ% ஆைன. அZட
ஐFவ1ய, T/ெற!" ழி, T/ெற!" அக ல!சண…. ஒ
எளBைட ெகாறவ4 ைல… அவைன இத& கணால பா&கிறேத ஒ
+ண4யமா&” எறா3. ெப1யேதா3 ெபாவ" ேபால Jரதி
ெத1%, வ41% வ41% வ%, ேவைக +ைன Eத க1ய
பாைற& ேபால நாராயண க> வ% நிறேபா% ஆசா
ைகL*ப4னா3. நா ைகL*ப4ேன.

நாராயண கட% ெசறேபா% ”நா ஓ3ம வச நா= >த க"வாற


ஆைனயா&ேட… ஒ அபச*த, ஒ கலக இைன&வைர

Page 61
Maththagam_jeyamohan.txt
ெகடயா%. பரம சாவ4க. சின*ப4ைளகLட வாைல*ப4:
ெதாேவா. அவ &க வா7&ள ைகயவ4!" ேதகாய* ப4"கி
நாதி !"". ேபான ெஜமதில ெபமா=& ெகாQச
கடமிச வச ஏேதா 1ஷி இத ெஜமதில இ*ப4: கடைன&
கழிசி!"* ேபாற3ேட” எறா3 .

நாராயண திட+ எ"*பத/காக கிழ& வாசலி வ% நி/பைத*


பா3&க*ெபLட L:வ4!:த%. அவ3க அைனவ&ேம
திவ!டா3 ஆறா!" எறாேல க"வா*பாைற நாராயணதா.
Tவஷ >+ திந Y3 ச&ரபாண4தா கஜராஜ எ
ெசா வா3க. அவைன* பா3தவ3க யா இ ைல. அவ 
நாராயண ஒேர உயரதா. ஆனா ச&ரபாண4 இர">ைற
மதெம"% கலகெச7த%". நாராயண ரைல&Lட ஓகி
எ?*ப4யதி ைல.

திட+ ஏைன மD % ஏறி ெகா!" ரைவ மகல>காக ஆறா!"


ெதாடகினா ெவய4 ஆறிய ப4றதா ஆ/றிலி% திப திட+
வ% ேகாய4 ப: ஏ. அதைன ேநர ெவளBய4 நி/பதனா
ெபபாலான யாைனக ேசா3% ேபா7 கா மா/ற ஆரப4&.
டகளB ந03 ெமா" வ% கா%களB ஊ/றி& ளB3வ4*பா3க.
ேபா வழிய4 >தாலம ேகாய4 > நி/ேபா% ெவ ல
ேபா!"& கைரத தண 0ைர மரெதா!:களB வ4!" :&க
ைவ*பா3க. மதகதி திட+ ஏ/றிய அZடமகல யாைன&
ேமேல அம3தி& ேபா/றி& ம!"தா அெத லா இ ைல.
>? வ4ரத.

திட+ ஏ/றிவ4!டா ப4ற நாராயண & கைள*+ தள3K ஏ%


இ ைல. >%ைம காரணமாக எ*ேபா% அவ ைடய மதக
>%ைகவ4!" கீ ேழ தாS% தா இக. >%ெக9+ கவ4Sத ஓட
ேபால ெப1யதாக எ?% ெத1.%தி&ைக ம:% தைரய4 இ?ப".
ெகா+களB எைட தாளாம %தி&ைகைய ஊவா.ெகா+கைள&
ெகாQச ெவ!:வ4டலா எ பழமகல நாI&!: ைவதிய3
ெசானேபா% ”ெகாப4 லாத ஆைன கிHடமி லா ராஜாவா&. அவ
அத& ெகா+கேளாடதா சதன& க!ைடய4 ஏவா. அதா&
அவ & என& ெகளரவ” எ க"வாள மாடப4

Page 62
Maththagam_jeyamohan.txt
ெசா லிவ4!டா3.

திட+ ஏ/ற*ப!"வ4!டா ப4ற ஒகணLட நாராயணனB தைல


தாSவதி ைல. மதக >%&ேம எ?%தா நி/ கட அைல
மD % ஏறிெச 9 க!"மர ேபால ெகா+க வைள% ஏதி அவ
நட&ேபா% எப4 எப4 ெச 9. %தி&ைக 5னB தைரய4 ெதாடேவ
ெதாடா%. ெதெவ லா அவைன*பா3&க ப&த3க>:ய:*பார&.
நிைறயாைன வ4ZIXப எப% சாFதிர. நாராயண &* ப4னா
ேகசவ உ/சவ@3திட ெச 9. அத/* ப4னா
உண4கிZண @3திட கண4யாள மாதவ சாவ41
Nேதவ4ட ேதவகி Eேதவ4ட சாவ41 ெச வா3க.

ஆறா!" எ?தள ஆ/& இற எ!டா வ4ல&ைக


அைடதேபா% எதிேர >தாலம ேகாய4லி இ% ெச!:க
ச@க% மடபக*ப:ய4ன3 ெகா!" ரைவ மகல*
ெபா!க=மாக வதா3க. நாராயண நி ேலசாக தைலைய ஆட:&
ெகாட%. ெவய4லி வ4ய3% வழிய Eைஜ நடத%.
எைண*பதக எ1% ேம9 ெவ&ைக L!:ன. ப4னா ெசற
ேகசவ ஓரமாக ஒ%கி நாராயணைன >த >யறேபா% ஆசா
அவகாலி ெம ல த!:னா3. ேகசவ அைத ெபா!ப"தாம
நாராயணைன ப&கவா!: ஒ!: ெசற%.

ேகசவ ஒ ேபா% அ*ப: ெச7வதி ைல. அவ & என ஆய4/


எ வ4யதப: நா ஆசாைன* பா3ேத. ஆசா அத வ4ஷயைத*
+1% ெகாளாம யாைனய4ட ”ெபாறேத.. ஆென ெபாறெத”
எ LறிமD " த!:னா3. நாைல% எ!" ப4னா வதப4
ேகசவ ச!ெட ேவக ப4:% த >? வலிைமயா9
நாராயணனB ப4ப&கதி ெகா+களா >!:ய%. மதக தாSதி
,ெகா+கைள ஏதி, %தி&ைக !: ைவ%, >னகா வைள%,
ேகசவ நாராயணைன& %வ% அவ ைடய ததக நாராயணனB
ப4ெதாைடய4 க1ய பர*ப4 ஆழமாக இறவ% எ லா ஒ சில
கணகளB >:% வ4!டன3. ஆனா நா ெந"ேநர அைத* பா3%&
ெகாேடய4ேத.

ெசவ4க அைட&ப: ப4ளBற >ழகியப: நாராயண திப4ய%.

Page 63
Maththagam_jeyamohan.txt
அதைன ெப1ய யாைன ஒ ெநா:ய4 அ*ப: தி+ எ ப4ன3
நிைனKL3தேபா%Lட எனா நப >:யவ4 ைல. ேகசவனB
ததகைள வ4ட அைரமட ெப1ய ததக. ப4தைள&L3 ெபாதி
ெவய4லி ஒளBவ4!டன அைவ. அத ெப ப4ளBற ேக!" ேகசவ
ப4ரமி%*ேபா7 நி தைனயறியாமேலேய மதக தாSதி,
ெகா+கைள மண4 ஊறி, >கா ம:% ம:ய4!"வ4!டா.
அ&கண ேகசவனB கைத >:த% எற எண எ மனதி
எ?த%. அத எண வதேமா மகிSசிேயா இ லாம யாேரா
ெசான ஒ கைதய4 வ1ேபாலதா என& இத%. அத&
கா!சிையேய நா ஒ கனK ேபால& க" ெகா:ேத. நா
அேக இ*ப¨ேய நா உணரவ4 ைல. அத இ ெப1ய யாைனகைள
தவ4ர எைத நா பா3&கவ4 ைல.

நாராயண ஒ>ைற உடைல உ9&கிவ4!" அ*ப:ேய அைசயாம


நிவ4!ட%. அத கா%க ம!" ெம ல அைசதன. %தி&ைக
தள3% ச1% ெம ல %ழாவ4 @வ4!" தைரய4 Jைச* பற&க
ெச7த%. அ*ேபா% அ% தைலைய தாSதவ4 ைல. அத ேம
இத ஆதிேகசவனB திட+ ெவ>%& ைட ச1யவ4 ைல.
இ ேபா/றிக= அத வ4லா&கய4/றி கா கைள ெசகி ஒ
ைகயா கய4/ைற* ப4:தப:

ெவளBறி உைற% அம3திதா3க. Nகா1ய உரதரலி ”ேட7


சீதரா, நாேய, ெகா"ேபாடா நி ெட ஆெனெய” எறா3. ஆசா
கபா ேகசவைன த!: ”… ஆைன ெபாற&த” எறா3 ேகசவ
அைசயாம ம:ய4!ட நிைலய4ேலேய இத%. மD " பத/ற%ட
ஆசா அைத ப4 &* ேபாக ெசா லி ஆைணய4!டா3. ேகசவனB
%தி&ைக மைல*பா+ ேபால +?திய4 ெநளB% நாராயணைன ேநா&கி
தயகி தயகி ந0ட%. அத @&%ைளக ெபா&ைக வாயா
ஒலிய4 லா% ேபவ%ேபால அைசதன. நாராயண உடலி
காத லாம அைசேவ இ ைல. ேவ எேகா ேக!ப% ேபால அ%
”” எ அம ஒலி எ?த% ேகசவ ச!ெட எ?%
உடைல& 9&கியப: ப4வாகி ப&கவா!: வ4லகி ேகாய4ைல ேநா&கி
ஓ:ய%.

நா அணாசல அண அத ப4னா ஓ:ேனா. ேகசவ

Page 64
Maththagam_jeyamohan.txt
அைத* ேபால ஓ: நா பா3ததி ைல. சிறிய யாைன& !:க ெப1ய
யாைனகளBட வ4ைளயா"ேபாேதா, எைதயாவ% பா3% மிகK
பய%வ4!டாேலா ெச7 உட/பாவைன அ%. வாழல, உடைல&
&கி ,>%தைட நறாக வைள% J&கி, தைலைய தாSதி
,%தி&ைகைய ழ/றியப: ஓ: யாைன& ெகா!:9& ெச அத
வழ&கமான க Jணேக நிெகாட%.

நா அேக ெசேற. எ ெதாைட ம!" ெவடெவடெவன


ந"கிய%. அணாசல அணா Jரதிேலேய நி வ4!:தா3.
நா யாைனையேய உ/* பா3தப: ெம ல ெம ல >னக3ேத.
அத %தி&ைக ந"ந"கி& ெகா:*பைத வாய4லி% எசி
ேகாைழேபால ஒ?கி& ெகா:*பைத பா3ேத. எ ப4ரபா
தைரைய அ:% ‘ஆென’ எேற. ெவ:சத ேக!ட நா7 ேபால
ேகசவ உட வ413% ந"கியப: >%ைக ேம9 வைள%&
ெகாடா. நா ேம9 L3% ேநா&கி இெனா>ைற அ:ேத.
ேகசவ ந"கியப: ‘333” எறா. நா +னைகட உட9
மன> இலவாகி அைத ெநகிேன.
நா அேக வரவர ேகசவனB தைல ேம9 தாSத%. அவனேக
ேபா7 அவைன காைல க JIட ேச3%& க!:ேன. ேகசவனB
ெகா+க இர:9 ஒ >ழ%& நாராயணனB ரத
Eசிய4த%.

திப4 உ/சவ வதி&


0 வேத. நாராயணனB காயகளB இ%
ரத நிண& க!:களாக& ெகா!:& ெகா:த%. தைரெய
ெகா!:ய ரத Mடாக மிழிக உைடய பரவ4 வசம:த%
0 .
நாராயணனB வய4/& அ:ய4 ைவ&ேகா @!ைடக அ"&க*ப!ட
அவ அதமD % அமர ெச7ய*ப!டா. ஆறா!"& வத L!ட
யாைன கைலத%ேம சிதறி ஓ:ய4த%. பாைதெய பலவைகயான
ெபாடக சிதறி&கிடதன. ெசைடக, ெகா+ வாதியக,
தாலக உைடத பரவ4& கிடதன. பைனேயாைல வ!:க
பாைள*ைபக பலவைகயான Eைஜ* ெபா!க ேவ!:க
ேம %"க…

கர:&ள மாடப4 ச/ Jரதி ைகய4 வா=ட நிைல


ெகாளாம நிறி&க அவைர /றி அவர% ேவைல&கார3க=

Page 65
Maththagam_jeyamohan.txt
அகப:ய4ன MSதிதன3. ைவதிய3 பழமகல நாI&!:
நாய3 வ% ேச3தா3. ெப1ய உளBக அ"*ப4 ஏ/ற*ப!" அவ/றி
மQசணாதி ழ+ ேதெம? ேச3%* ேபா!" உக
ைவ&க*படடன. அத உகிய பாகி ைவ&ேகா ப41க ேபாட*ப!"
நறாக ைழ% எ"&க*ப!டன. அவ/ைற காயக மD % ைவ% அ*ப4
இ&கி அத மD % ைவ&ேகா ப41யா க!"ேபாட*ப!ட%.
நாராயணனB >%கிமD % திட+ ெவெகா/ற&ைட இ
இளேபா/றிக= அ*ேபா% இதா3க. அவ ைடய தைல
நிமி3%தா இத%. +மD % Mடான ைவ&ேகா ப41க ைவ&க*ப!ட
ேபா% அவ காதைசK ஒ கண நி ப4+ மD ட%.

*+&!: ஓ:வ% எைன* ப4:தா. ”அணா, ஆசா


வ4ளBசா” எறா. ”ஏ, ெகளவைன இ க?வ4ல
ஏத லியா&?” ”அணா உடேன L!:!" வாI ெசானா3.
உள ெசபகராம மடபதில இ*ப ஊரா7ைம&காரக L!ட
ேபா!:&காக… ெத&ெகமட ததி1 எஜமா வதா.” .நா
ப:களேக ேபான% உளB% ஆசா ெநா: ெநா: வதா3
”ம&கா ேல, என& ஒI ப4: கி!ட ல.. என& ஒI
ெத1ய லேல. நா உய4ேராேட இ&கIமா ேவடாமாI இ*ப
ெசா லி"வாக” எறா3.

நா ”என கா1ய? ஆசா ெசா லI…” எேற. ”என&


க?மரதாேட… ந ல உற*+ள க?மரதா” எ ஆசா அழ
ஆரப4தா3. ”ஆசா கிட% ப4ைட&காம நா ெசா 9கத ேக&கI.
நமள ஆ ஒI ெச7யமா!டாவ” எேற ”ஏ?” எறா3
ஆசா கண 0ட. ”ஆசா சிதி* பா&கI. நமைள க?வ4ல
ஏதினா ேகசவ த*+ பண4னா லா அ3த. ப4ன அவைன
மா வ4"வாகளா?” ரைல தாSதி ”ேகசவைன ெப1யத+ரா
அ*ப4: வ4!"*ேபா"வாரா? ெசா 9க” ஆசா எைன பா3%
அைர&கண வா7திற% நிறா3. ப4+ ”ந0 ெசா 9கதி9
கா1ய>"ேட” எறா3.

அ*ப:தா ஆய4/. எ&காரணதா9 ஆறா!" நி/க&Lடா%


எ, அ% மகராஜாK& ஆப% எ ததி1 ெசா லிவ4!டா3.
திடைப யாைனேமலி% இற&கேவ Lடா%. ஆறா!" ெதாட3%

Page 66
Maththagam_jeyamohan.txt
நட&க ேவ". திடைப அZட ஐFவ1ய>ள யாைனதா
ஏ/றி&ெகா" ேபாகேவ". ஆகேவ ேகசவ ஆறா!"
ெகா"ெச வ% தவ4ர ேவ வழிய4 ைல. ஆனா திபK
ேகசவைன நாராயண அேக ெகா" ெச வ% ச1ய ல. ஆகேவ
சாவ41ைய ெகா"ேபா7 அவைள நாராயண அேக நி/கைவ%
அவ மD தித திடைப இற&காமேலேய சாவ41 மD % ஏ/றி&
ெகா"வதா3க.

நா ேகசவைன& க?வ4&ெகா" ேமேல வதேபா% ஆசா


ஒ/ைற&கா மD % ைகைய ஊறி பா7% ஓ: எனேக வ% ”என&
வ7யேட என& வ7யா… நா சாKேத” எறா3. ”என ஆசாேன?”
”அZடமகல ேவIலாேட? அ% நாராயண &க ேமலய4%
எ"தா எ"தவ ைகய ெவ!"ேவ நி&தா கர:&ெகாள நாய.
நா எக ேபாய4 சாவ?” ”Nகா1ய ேபாய4 ெசா ல!".” ”Nகா1ய
@திர> லா வ4"கா?” எறா3 ஆசா. ”என&க கி!ட ேபா7
ேக=I ெசா 9கா க…நா அத கர:&க வா=ெகா"
சாவ*ேபாேற…” என& ஒ ேதாறவ4 ைல.

ததி1 நEதி1 ேவ!: 5னBைய அ&ளB இ"&கி ெவ/றிைல


ெச ல%ட வதா3. ”எனேட சீதரா, எனேட?” எறா3. ”நா
என ெச7ய உடயேத? நா பா*பாலா? ெப1யநாய ைகய4ல
வாேளாட நி லா %=கா?” எறா3 ஆசா. நEதி1 ”அதி*ப
ெசானா நட&மாேட? ேகசவ ெபா த+ரா &க
களB&L!"காகர &. அவ & இ ேலனா ப4ன அZடமகலிய
>%&ைட ப4ன ஆ&?” எறா3. ஆசா ”உளதா&
உடயேத. சாவ*ேபாற ெகழ!" ஆைன& என%& நைக? ெசான
ேக&க மா!டா. ந0க ஒ வா3ைத ெசா 9க” எறா3

”ேஹ7, நானா? நா %Zடமா3கி!ட ேபசமா!ேட. ந0க ேபசி


எனமா ெச7கேட.” எ நEதி1 கிளப*ேபானா3. நா
&ேக +% ”அ:ய. த+ராேன, என&க சின +திய4ல ஒ
எளBய சித உ"” எேற. ”எனேட ெசா ல*ேபாற? சீ&கிர
ெசா லி க?ேவேட மய4ரா:” எறா3 நEதி1 நி, ெவ/றிைல
ெச லைத திறதப:. ”பைழய திெந லY3 ச&ரபாண4&க
அZமடகலிய> ம/ ேகாய4 ைவ*பைறய4ல இ&லா?”

Page 67
Maththagam_jeyamohan.txt
நEதி1 !:ய ெவ/றிைலட எைன* பா3% ஒ கண
ேயாசிதப4 ”அ7ய, அ% உளதா&ேம. அ*ப: ஒI
உ"லா?” எறா3.

நா நEதி1ய4 ப4னா ஓ:ேன. நEதி1 ைவ*பைற> ெச


நிறா3. படார அதிகா1 உைமெயாபாக ப4ைள எ?% வ%
வணகி வா7ெபாதி நிறா3. ”ேக!:யாேட உைம. இ*ப உடேன
ஒ அ!டமகலிய ேவI. நாராயண &* ேபா!ட நைகய&
கழ!ட*ப4டா% வாேளா" நி&தா அவ &க நாய. ஆறா!"&
அ!டமகல ேவIலா?” ”உளதா& ஏமாேன” ”பைழய
ச&ரபாண4&க அ!டமகல இக உ" லா?” உைமெயாபாக
ப4ைள ழ*பமாக ”உ"…” எறா3 ”உடா இ லியா? இ ேலனா
Nகா1ய ப4ைளய வ4ளB. த+ரா & உடேன கா1ய ெசா லI.
அ!டமகலியனா&க த* ெபா >%
மண4மா&.ெவைளயா"திடாேட?”

”இ ல இ ல…” எறா3 உைமெயா பாக ”இ ல த+ராேன.


இ&. ெப!:ய4ல இ&. நைக உள ெப!:ய4ல உ". ெகாQச
கிளாK களB+ ப4: ெகட&…” நEதி3 ”எ"ேட மய4ரா:.
நி ெவைளதாேன… ேட7, எண4 இ%&ேகா, க> ேகற*ப4டா%
உள” எ சீற உைமெயாபாகப4ைள தயகினா3. நEதி1
எனBட ”உள ேபாேட.. ேபா7 எ"தி!"வா. இ*ப ெகா"
வரI. பளபள %ைட&ேகா…ேபாேட” எறா3.
உைமெயாபாகப4ைள ைகவ4ள&ைக எைண7வ4!" ெகா=தி
எ"%&ெகா" ஒ சிறிய சாவ4ைய இ"*ப4 இ% எ"தவா
அைற& ெசறா3.

கனத வ3க ெகாட உளைறய4 வ1 பதி&க*ப!ட


இ?*பைறைய அத சாவ4யா திறதா3. உேள %*ப4:த பைழய
சாவ4& ெகா%&க இதன. அவ/றி இரைட ேத3K ெச7%
எ"%& ெகாட உேள நடதா3. நா அவைர* ப4ெதாட3ேத.
சாளரகேள இ லாத ெப1ய அைற. உயரமான மர&Lைர. மர&Lைர&
அ:ய4 ெப1ய இ+ ச!டகளா காவ அழி ேபாட*ப!:த%.
எக நிழ க வ3களB எ?% ஆ:ன. தைரேயா" இ+ ச!ட
ேபா!" பதி&க*ப!ட ெப1ய மர*ெப!:க வ1ைசயாக இதன.

Page 68
Maththagam_jeyamohan.txt
அவ/றி எக ேமேல ணாபா எ?த*ப!:தன. பல
E!"க %*ப4:% ெமாைதயாக ெதாகின.

ஒ ெப!:ையத திற% உேள எ!:*பா3தா3


உைமெயாபாகப4ைள. உேள ெந/றி*ப!ட, >%மாைல,
தத5னB எ யாைன அலகாரங& J ஒ!டைட ப4:%
கிடதன. உேள இத சிறிய ெப!:யைய எ"% ெவளBேய ைவ%
அைத சாவ4ய4னா திறதா3. உேள அ!டமகல நைகக
இதன. ஒRெவாறாக எ"% ெவளBேய ைவதா3. ச/ நிற
மகிய4தா9 அைவ நறாகதா இதன. நா ப&கவா!:
திற% கிடத ெப!:& ஒ சிறிய மிைழ* பா3ேத. யாைனய4
க?தி ேபா" கடமண4. அதி பதி&க*ப!:த க/க
எ"&க*படதன.ெப1ய ேகாழி>!ைடயளKள தகமண4 அ%.

எ இதய படபடத%. ஒ கணதி/ எ*ப: உதயமாய4/ எ


நாேன ப4/பா" எண4 எண4 வ4ய&ப: அப4ளBய4 நிைனK
என& ஓ:ய%. அவ=ட நடத ெமாத உைரயாட9 அவ=ைடய
அல!சியமான உத!"ழி*+ கெவ!ட க= இைடயைச% ெசற
நைட ர9 எ லா எ நிகS% >:தன. நா அத
மண4ைய எ"% எ ைடய கைச& ைவ%& ெகாேட.
உைமெயாபாக ப4ைள ெப!:ைய @:னா3 ”ந ல ேவைள இ&.
அ%& அத* ப4ராமண எ%&ேட இ*: ெகட% சா"தா.
மய4ரா:. அவ & ஒநா ஆ*+ ைவ&ேத. வா உன&க
ஆசாைன வ4ளB” எறா3.

ெந7யா/றி கைர& மாைலயானேபா% தா வ% ேச3ேதா. நா


யாைனையத!: ஆ/& இற&கிேன. ெந7யாறி அதிக ந03
இ ைலெயறா9 ெதளBவாக ஓ:ய% அளB அளB& :%
தைலேம9 வ4!"& ெகாேட. அணாசல அணா ேகசவைன
ந0&இற&கிவ4!டா3. ேகசவ ந0ைர அளB அளB& :தப4
>%மD % இைறதா. ப4ற ெம ல மணலி இறகி ைமய
ஓ!டைத அைட% ந0& உட அமிSதி* ப"%& ெகாடா.
%தி&ைகைய ந0& இ% ெவளBேய %ககி ந03%ளBக
மைலெவய4லி ஒளBவ4!" சிதற @ வ4!டா.

Page 69
Maththagam_jeyamohan.txt
நா ேவ!:ைய& கழ/றி ைவ%வ4!" ேகாமண%ட ந01 இறகி
@Sகி& களBேத. அணாசல அண இறகி வதா3.
எனேக ந01 பா7% @Sகி ந0தி மிக அேக எ?% ”உ**…” எ
Lவ4 சி1தா3. நா +னைக ெச7ேத. மD " @Sகி எ?%
தைலமய4ைர& ைகயா ேகாதி* ப4னா வ4!டா3. ”ெவய4லில ெவ%
ேபாய4!ேடேல… ஒV… தண4ய4ல வ% வ4?ப உள
கேவறதா. ேபான சீவ வத%மாதி1 லாேட இ&?” எறா3.

நா ”ந ல ெவய49” எேற. ”ப4ன? இத ெவளBய49& ந ல


மாைல&கைள தண4&ள இ*ப4: >கி ெகட%!ேட ேமாதி
ேமாதி& :&கI பா%&க.” ”அ% ெச1” எ சி1ேத.
”அ%& இ*ப க=& எக ேபாற%?” அணாசல அண
”மா ெசாேனேட. இ ேலணா ந ல வா/ சாராயத எளந01ல
வ4!" :&கI பா%&க. ேதவாமி3தலா” எறா3.

நா ந0தி ெப1ய பாைறமD % ஏறி&ெகா¡ேட. பாைற ெவ:*ப4


ேகாைர வள3தித%. அணாசால அண ெப1ய ப/கைள&
கா!: சி1தப: அேக ந0தி வ% கீ ேழ பாைற நிழ வ4?த ந01
நிறப: ”எளந03 ெசான*ப என& உடேன அப4ளB ஒ3ைமேட.
அவ=& >ைலய4&ேக. உனைண, நா இI பக >?&க
அைத*பதிதா ெநைனேச. ேவற ஒ ெநன*+ இ ல பா%&க.
ெஹா” எறா3. %ைட எ"% தைல&ேம உதறி* ப4ழ0%
தைல%வ!:யப: ”ந0 ஆ= ெகஜெக!:ேட. சாதி*ேபா!:ேய. உைன
நா அத அளK ெநைன&க ல பா%&க. ந0 ந0லைமைய ைவ&ேகா.
என& ஒ தவண இவள ேச3% வ4!""” எறா3. தைல
%வ!:யேபா% ேப ழறிய%.

நா எ வ4ர >த ெதாடகி ெதாைடகைள ந"க ெச7%


உடைலேய உதற அ:த பத/ற ஒைற உண3ேத. கக இ!:
வதன. அ*ேபா% ஏ அத எண வத% எற ப4ற பல>ைற
நிைனதி&கிேற. +1%ெகாளேவ >:யவ4 ைல. அத& கணதி
ஒ மைலெத7வ ேபால அத எண வ% எைன @:&ெகா"
எைன அ%ேவ நடதி ெசற%. எ லாேம % லியமாக தி!டமிட*
ப!டன. சில கனக=& பலவார&கால% சிதைனக எ 
ப4சிறி லாம நட% >:தன. அ% ஏேதா உ&கிர ெத7வதா.

Page 70
Maththagam_jeyamohan.txt
ெத7வதா ம!"ேம அதைன ப4ரமாடமன சிதைன
ெச7ய>:. ெத7வதி தி!டக ம!"ேம அதைன % லியமாக
ஒேறாெடா ெபாதி ெச ல >:.

நா னB% கீ ேழ கிடத ஒ பாறாக ைல J&கி அணாசல


அண தைலய4 ஓகி* ேபா!ேட. ”ஓV” எற ஒலி –
வ4ய*ெபாலியா எ வ4ய*E!:ய வ4சிதிர ஒலி அ% – எ?த%.
அ தைலைய %ேடா" ப/றியப: ஒகண எப4 எைன*
பா3% வ4!" ந01 @Sக அவ3 @Sகிய இடதி சிவ*+ ந03 கலகி&
கலகி& மிழிய4!டப: ந0ேரா!டதி வ4லகி ெசற%. அணாசல
அணனB அத& கைடசி* பா3ைவ எைன ஒ கண உைற% நி/க
ெச7த%. அவர% கக @ மாத தாடாத ழைதய4
பனBபட3த வ4ழிக=ட இதன. ”ஓ:வாக ஓ: வாக… அணைன
ஆைன J&கி* ேபா!"!"%… அ7ேயா” எ கதறியப: நா
ேதா*+& 5ைழ% ெந7யா/றிகைர ேகாய4ைல ேநா&கி ஓ:ேன.

மதக[நாவ ] அ. 5
December 13, 2008 – 12:19 am
5

*+&கI >%*பாச கண மாக ேச3% ஆ/றி


ேகசவைன& ளB*பா!:& ெகா:தா3க. நா ச/ தளB
பாைறமD % அம3திேத. கி!டத!ட ஒ மாதமாக நாதா
ேகசவ & தைலைம*பாக. ம/ற இ ைபயகைள ேச3%&
ெகா:ேத. அணாசல அணாவ4 மரணதகவ ேக!ட%
ஆசா வ4?தவ3தா. எ?தி&கவ4 ைல. ப&கவாத வ%
வ4!ட%. ேகசவனB ெபய3 ெசானாேல அவ3 உட ந"வதாக
*+&க ெசானா.

அணாசல அணாைவ ேகசவ J&கி வசி& 0 ெகாற ெச7திைய


ெசான% *+&கதா. ”ேட7 உளதாடா? உளதாடா எர*பாளB?”
எ ேக!டவ1 தைலம!" ஆ:ய4&கிற%. உத" ேகாணலாகி
வலிதி&கிற% மகளBட ”படபட வ%]” எறப:
திைணய4ேலேய ப"%&ெகாடா3. *+&க வ4சிறிய4&கிறா
ககளB இ% கண 03 வழி% கா%களB ெசா!:ய%. ”இனB அத

Page 71
Maththagam_jeyamohan.txt
Eதத நா கெண"% பா&கமா!ேட ம&கா” எ ககைள
@:யப:ேய ெசா லிய4&கிறா3. ”ஆைன ேசKக ஆடவ
ேசKக ெசா ய4&காகேட. இ% ஆடவனB ைல. ஏேதா
%3ேதைவயா&” எ ெசா லி வலி*+ வதவ3 ேபால* +ர"
ப"தி&கிறா3. ஒ கா ம!" %:%&ெகாேட இததா

*+&க ஓ:*ேபா7 ஒ ெப1ய @கி நிைறய சாராய ெகா"


வ% ெகா"தா. அைத இரெவ லா :% மD " மD "
வாதிெய"% வ4:ய/காைலய4 தா Jகிய4&கிறா3. எ%Kேம
சா*ப4டவ4 ைல. எதைன :% ேபாைத ஏறாம ஒேர +லப .
ப4ற மதிய தா: மக எ?*ப4ய4&கிறா. ஒ ப&க
தள3தித%.

”காைத ேத7ேட, எளK ெவைண வ உKத மாதி1 லா


உKதா. இ% ஆைனயா&, உன&க ெக!:னவ இ ல” எேற.
*+&க ேபசாம எைன திப4* பா3%வ4!" திப4&
ெகாடா. ேமேல ப:க வழியாக ச>க ஓ: வதா.
”ெகாசாசாேன ெகாசாசாேன…” எறா ”எனேட, உன&க அைம&க
தாலி அ%*ேபாேசா?” எேற. ”ேகசவைன& ெகா" வரI
ஆசாேன. அக ெகா!:லி ெகாெகாப அல+%…”

நா உதரவ4"வத/க *+&க ேகசவைன எ?*ப4னா. ேகசவ


ஈர%ட எ?% அ:வய4றி ந03 ெசா!ட கைரைய அைட% த
சகிலிைய J&கியப: ப:களB ஏறி ெசற%. நா ப4னா நட%
ெசேற. ப:களB ஏறி கிழ& >/றைத அைடதேபாேத ெகா!:லி
சாவ41 உர&க* ப4ளB ஒலி ேக!ட%. ப4ற ப4ற யாைனக=
ப4ளBறின. ெகா ெகாபனB தனBத ப4ளBற ப4ற எ?த%.
ேகசவனB Lட ெச வத/ *+&க ஓடேவ:ய4த%.
ெகா!:ைல ெநகிய% ேகசவ உர&க* ப4ளBறிய%. அத ஒலி
ேகாய4லி மதி வ3களB எதிெராலி ெச7த%. ெகா& ெகாபனB
பதி ப4ளBற எ?த%.

எ உடலி அசதா வ4ய3ைவ அப4ய%. ெகா& ெகாப


பாைறேம மைன நEதி1யா திவ!டா3 ஆதிேகசவ & நைட&
இத*ப!" இப%நாதா ஆகிற%. ஒறைர வயதான !:.

Page 72
Maththagam_jeyamohan.txt
ெகா+க எைகயளK&தா. அ% வததி இேத தின>
ரகைளதா. அத/* ேபா" த0னBைய தின மனமி லாம ேவ
யாைனகளB த0னBைய ேநா&கி %தி&ைக ந0!". Jகைள >!:
சா7&க >ய9. >:தா ப4ற யாைனகைள& %. ேகசவனB
ர ேக!டா ம!" அ*ப:ேய அடகிவ4". ஒநா= இ%ேபால
ேகசவ ர9& அ% பதி அளBததி ைல.

ேகசவ திப4 ெகா!:ைல* பா3த% இெனா >ைற இ 


உ&கிரமாக* ப4ளBறிய%. அத& ர9& ெகா& ெகாப பதி
Lறவ4 ைல. அத ைகய4 ப4"க*படட ஒ >ைகமர இத%
அத சகிலி காலி கிட% இ?ப!ட%. ைகய4 த:ட ெகா&
ெகாப ப4னா நக3த%. %தி&ைகைய >னகா க=& கீ ேழ
ெகா"ெச தைலைய தாSதிய%.

ேகசவ நி %தி&ைக J&கி தைலைய& 9&கி உர&க* ப4ளBறிய%.


ெகா&ெகாப >ைகத:ைய& கீ ேழ ேபா!"வ4!" வாைல
ழ/றியப: பண4Kள ழைத ேபால ேநராக த இடைத ேநா&கி
ெச Jணேக நிெகாட%. நா அத பாகனBட ”ேட7
எர*பாளB… உட&கி நி&த பாைன& எ%&ேட அத சினசகிலிய
ேபா"ேத?” எேற. ”சின யாைனயா&ேமI…” எறா
அவ. ”சினயாைன உன&க அைம&க—- எ வாய4ல எனேமா
வ%. ேல, ஆைனய சின% ெப1மா&% அ%&க உட இ ல
மனசா&. அ%&க ெகாப*பாேல. ஒணர வய& இத& ெகா+
வசி&த ஆைன இவ% வயசில எ*ப4: வசி&Iபா. அ%&க
வயச* பா&காேத. அ% ஒ ெகாபனா&. கஜேகச1யா&.”

அவ ெகா& ெகாபைன ெப1ய சகிலியா தைளதா. பRயமாக


ெதைன ஓைலகைள* ப47% உதறி திறப: > ப4 
ஆ:ய%. அ*ேபா% பா3&க ஒ ெத1யாத ழைத ேபால இத%.
ேகசவ அவ ைடய Jண4 வ% நி ெகாடா. *+&க
அவைன* ப4ைணதா. இ*ேபாெத லா சகிலி&க!" எப% ஒ
ெவ பாவைனதா. எத யாைன ஒ>ைற கைடசி சகிலிைய
உைட& அ*ேபா%தா அ% உைமய4 என எ நம&* +1.
அத ப4ற அைத நா க!டமா!ேடா எ ேகசவ அ%& ெகா"
ஓ:யேபா% ஆசா Lறினா3.

Page 73
Maththagam_jeyamohan.txt

*+&கைண ப"%& ெகாள ெசா லிவ4!" நா ராமல!மிய4


வ!"&
0 ெசேற. அணாசல அணனB மைனவ4. அண
ெசத இரடா நா இரK நா ேபானேபா% >தலி அ1வா
மைணட ெவ!டதா வதா. ஐதாநா அ1சி ேதகா
மD வாகி&ெகா" ேபாேன. திைணய4 பசிேயா" கிடத
அணாசல அணனB @தமக மேரச வ% அவேன ைபைய
வாகி&ெகா" உேள ெகா" ைவதா. ராமல!மி& எைன
வ4ட இர" வய% அதிக. நா9 ப4ைளக=& அமா. இதா9
ஒ அதி&Lைர எற அளவ4 ப?தி ைலதா. ைகய4 பண ேச
ேபா% இ இளைமயான ஒதிைய* ப4:%& ெகாளேவ".

நா வ!"&
0 5ைழதேபா% அணாசல அணனB கைடசி*
ைபய >கைன இ"*ப4 ைவதப: வளB நி ெகா:தா.
”உகைம எக!:?” எேற. ”மD க=Kதா” எறா. ”எக
மதவ?” ”அவைன உமிெய"&க அ *ப4ய4&”. ேகாய4
உர +ைரய4 ெந தினா உமிதா Lலி. மேரச
இ*ேபாெத லா இரKகளB வ!"&
0 வவதி ைல. நா திைணய4
அம3% ெகாேட.

ச/ ேநர கழி% ைகைய ேவ!:ய4 ேகாதைலய4 %ைடதப:


ராமல!மி வதா. ”எ*ப வதிய?” எறா ”ெகாெற ேநர ஆ.
இப4" & ெவள எ"” அவ & ந03 ெகா"வதா. நா
அைத& :தப4 திைணய4ேலேய ப"%&ெகாேட. ”என,
ேதக ெசாக இ லியா?” எ ேக!டா ”ேபா: சவேம” எ
சீறிய% பதறி உேள ேபா7வ4!டா. நா திைணய4 ப"%
ந!சதிரகைளேய பா3%& ெகா:ேத.

கதைவ ெம ல திற& ஒலி ேக!ட%. நறாக இரேவறிய4த%.


நா ெகாQச ேநர Jகிய4&க ேவ". அவ எனேக அமர%
எ தைலைய வ:னா ”ைகய எ":” எேற. அவ ைகைய
எ"%வ4!" ெம ல வ4ப4னா ”இ*ப என மய4%&
அ?%கா!"ேத?” எேற அவ ”அ*ப எைன +ளBசா… இனBேம
ேவற ஆ= ேவI இ லியா?” எறா. ”சீ என!: ெசா 9ேத
எர*ேப… சவ4!:* ேபா"ேவ.” ஆனா அவ ெசான% உைம.

Page 74
Maththagam_jeyamohan.txt
ஆரபநா!களB அவ=ட ப"&ேபா% அணாசல அணனB
நிைனK வ% ஒவ4தமான கிள3சி ஏ/ப!:த%. இ*ேபா% அ%
இ ைல. அத& கிள3சி இ லாம அவைள* பா3& ேபா%
எ1ச தா வத%. அ?@Qசி& கிழவ4.

ஆனா நா ச/ தண4% ெப@ வ4!" ”அெத லா ஒI


இ ல!:. என& ேவற கவல. ேகாவ49 கா1ய” எேற. அவ
ெம ல எனேக ப"% எைன அைண%, த ெபத >ைலக
இக >யகி, ”என வ4!"* ேபாடாத0க ராசாேவ. என& ேவற
ஆமி ல. என&க ப4ைளக இ*ப ஒ ேநர கQசி :&கிய%
உகளாலயா&…” எறா. ”உன ஆ வ4"கதா ெசானா?”
எேற. ”இ*ப எைன& கடாேல ப4:&கதி ைல. பாதா அ*பேம
சீத வா& ெசா 9த0க… என& எ ப4ைளய=& ஆமி ல.
கI ெதற&காத நா7&!:களா& என&க ப4ைளய. எகள
வ4!:ட*ப4டா%… நாக அ:மகளா&.” அவ எைன >தியப:
உைடத ரலி +லப4னா.

”ெச1: மா ெகட.” எேற ”வ4டமா!]யளா?” ”மா!ேட


ேபாமா?” ”சதியமா?” நா அவ தைலய4 ைகைவ%
”சதியமா” எேற. அவ பரவச%ட அத& ைகைய எ"%
>தமி!" ”ேபா. ேபா. இ% ேபா ராசாேவ, இ% ேபா…
நா என&க ப4ைளய= இனB சமாதானமா!" அதிறேவா.
திைணய4ல ந0க கிடதா நா எ*ப4: உள கிட*ேப? த0ய4ல
கிட&கிய% மாதி1 லா இ&?” எ எைன >தமிட ஆரப4தா.
உத"க Mடாக இதன. கனகளB கண 03 எ >கதி
பரவ4ய%. @ சீற ஆரப4தா. உைடகைள& கழ/றிவ4ட" எைன
இ&கினா ”ராசாேவ த+ராேன ராசாேவ…”

ப4ன3 மD " ந!சதிரகைள* பா3%& கிட&ேபா% நா


ெசாேன ”நாைள& காலபற திவதர ேபாI. ஒணா ேததி
வ% லா?” அவ ெப@வ4!" ”அ%ெச1 ,அதா&மா கா1ய?”
எறா. ”ேபான ம!ட ேபான*ப அண இதா” எேற.
அவ ஒ ெசா லவ4 ைல. நா அவ ெமளனைத கவனBதப4
”ந ல ம ச” எேற. அவ எ?% Lதைல& க!:யப: ”நா
உள ேபாேற” எறா. ”அண நிைன*பா& ஒ கZட”

Page 75
Maththagam_jeyamohan.txt
எேற. அவ என ெசா வா என எ மன படபடத%

”அ%& இ*ப என? ெசதவக=& கவைல இ ல.


இ&கவக=& லா வய4I இ&. அத த0ய4ல மண வா1
இடIேம @I ேநர. அ%& மான ம1யாத எ லா வ4!"
ஆடIேம” எறா. நா தி"&கி!" எ?% பா3*பத/ உேள
ேபா7வ4!டா.

காைலய4 எ?% திைணய4ேலேய அம3திேத. ந!சதிரகைள


ெவறி%* பா3ேத. அவ/றி ஏேதா வழி எ?திய4&, வாசி%
வ4டலா எ எIபவைன*ேபால. ந!சதிரகைள வாசி*ப%
ஆசா & ெத1. அணாசல அண & ெகாQச ெத1.
என& ம!" அைவ +1யவ4 ைல. அைவ அதி3% அதி3% எைதேயா
ெசா லி& ெகா:&கிறன எ ெத1கிற% ஆனா எ +தி&
அைவ வ% உைற&கவ4 ைல. ந!சதிரக ெசா வைத >?&க*
+1% ெகாட யாேர உடா என?

ஆனா ஆய4ர ல!ச ஆ"களாக ந!சதிரக ஒேறேயதா


ெசா லி&ெகா:&. அத வா3ைதக கால கவ4Sதா9 Eமி
அழிதா9 மாறாதைவ. அவ/ைற Eமிய4 ஏவராவ% +1%
ெகா:*பா3களா? இ&கலா. +1% ெகாடவ3க நா
பா3&ப: ந> உலவ4& ெகா:&கமா!டா3க. கா!"&* ேபா7
மைலஉசிய4 ஏறி தனதனBைமய4 அம3% ந!சதிரைள ம!"
அறிதப: இ*பா3க. ”பகவதி… ேதவ4… உன&ெகா J&க ேந3ைச
ெச7% ேபா"ேத. இதிேல% ம!" எைனய கா*பாதிவ4"]”
எ மனைத ெதா!" Lறிேன.

ராமல!மிைய எ?*பாம கிளப4 அபல&ளதி ளB% ேவ!:ைய


உதறி& க!:& ெகா" நா வதேபா% ேகாய4லி கிழ& >க*ப4
ேகசவ நிறிதா. *+&க எைன ேநா&கி ஓ:வ% ”ஆசாேன,
எக ேபா? ஆசா வரI. நி3மா ய Eைஜ இ*ப >:”
எறா. ”ந0 ேபா7 நி 9ேல” எேற. ”நானா? நா
!:*பா*பாலா. ந0 லா ஆசா? ெகா+ ப4: >ப4ல
நி&க*ப!டவ ந0 லா?” ”அதில ஒI வலிய கா1யமி லேட… ந0
நி 9” எேற

Page 76
Maththagam_jeyamohan.txt

*+&க எைன அைர இ!: L3% ேநா&கி, ”அதி*ப ேபாதி


சமதி&க மா!டா லா?” எறா. நா அவ பா3ைவைய* பா3%
ககைள தி*ப4& ெகா" ”என& வK ச1ய4 லேட… நி&க
>:யா%. ேபாய4 ெசா 9” எேற. ச/ ேநர கழி%
திப4யேபா% *+&கண4 ககைள சதிேத. அவ உடேன
பா3ைவைய தி*ப4&ெகா" வ4!டா. நா ெப@ வ4!ேட.

அவ & ெத1யாமலி&கா%. ஒ மாதமாக எைன ேகசவ


அகிேலேய வ4"வதி ைல. எ ைடய வாசைன கிைடதாேல
>னகாைல J&கி ைவ% எ ஒலிெய?*+. அைத நா
அறிேவ. அவ & %தி&ைக எ!" Jரதி/ அ*பா தா
எ*ேபா% நிறிேத. இதா9 ஒ அறியாதவ ேபால
வ% L*ப4"கிறா. ேசாதைன ெச7% பா3&கிறா. அ ல%
சப4ரதாயமாக அைழ%* பா3&கிறானா?

இேதா அவ ேபா7 ம/ற பாக3களBட ஏேதா இளசி1*+ட


ெசா கிறா. அவ ைடய ெசா/கைள& ேக!ட% அவ3களB கக
வ% எைன ெதா!" மD கிறன. எ உட எ1வ% ேபாலித%.
இ மாைல நா ஒ ைகதியாக திவனத+ரதி இ*ேபனா?
*+&க தைலைம* பாகனாக ேகசவ ட திப4 வவானா? அவ
ைகந0!: கபPரமாக ஏேதா ஆைணய4"கிறா. அத ேதாரைணைய நா
அவனBட கடேதய4 ைல. இ*ேபா% அவ & கீ ேழ ஆ!க
வ% வ4!டா3க. அவ உடேன வள3% வ4!டா.

*+&கI ப4ற பாக3க= ேகசவைன நடதி& ெகா" ெசறா3க.


நா மிகK ப4னா தனBயாக நடேத. பயண >?&க தனBைமய4
மD " மD " ஒேர நிைன*+ட நடேத. என ஆக*ேபாகிற%?
த+ரா யாைன ெதா?வத/ வேபா% ெகா+ ப4:% >னா
நி/பவதா தைலைம*பாக. இத தடைவ *+&க நி/க*
ேபாகிறா. ஏ எ த+ரா ேக!டா என& மரண.
ேக!காவ4!டா Lட திப4வேபா% நா தைலைம* பாகனாக
இ&கமா!ேட. ஒேர பா7சலி > & ெச *+&கைண*
ப4:% யாைனய4 கனத கா க=& அ:ய4 J&கி* ேபாடேவ"
எற ெவறி எ?த%. அவைன வ4தவ4தமாக தா&வ% ப/றி க/பைன

Page 77
Maththagam_jeyamohan.txt
ெச7ய ஆரப4ேத. த+ராைன* ப/றி& க/பைன ெச7வ% ப/றி
பயதி இ% அ% வ4"தைல அளBத%. *+&க எனBட வ%
பண4Kட ஆேலாசைனக ேக!டேபா% அவ ககைள* பா3*பைத
தவ43ேத. அவ திப4 ெச 9ேபா% அவ உடலி அத*
பண4K இ லாதைத மD ைசைய >&கியப: கவனBேத.

பாறசாைலைய தா"ேபா%தா *+&க வ% ெசானா


”ஆசாேன. ெகKனBசியளா? ஒ உசாக இ ல. சனக ெசத மாதி1
இ&கியா க” ”ஏல?” எேற. ”ெப1யத+ரா & ேதகெசாக
இ ேலணா& ேப. எ*ப4: இ&காI ஒ வ4வர>
இ லியா”. நா எ1ச9ட ” ஒ வ4வர> இ ேலணா ப4ன
இவ க எ*ப4:ேட அறிQசா க?” எேற. ”அதி*ப, அரமைன
ரகசிய அகா:* பா!டா&ேம. நாலQ நாளா சீதிர ேதாவாைள
அகத0சர ஆd3 வடேச1 பாதிவேசகரெபார எ லா எடதிலய4%
மாடப4க= கைரநாயமா நEதி1மா திரவ:ய4ல
மQசலில ேகறி திவதர%& ேபாய4!ேட இ&கா களா…”

என& அ**ேபா%தா அ% உைறத%. ஆமா ஊேர இ"தா


இத%. எ கவைலய4 @Sகி நா எைதேம கவனB&கவ4 ைல.
”இ*ப ஆைர காண லிேய” எேற. ”எ லா ேபானா ப4றK
ஆ காணமா!டாகலா?” நா, ”ேபாடா ேபாய4 ேசாலிகைள* பா.
அரமைன& காரய நம&ெக%&? நம ராஜா இதா ேபாற இத
ஆைனயா&. வாய ந0!டாம ேபா” எேற. ”இ ல, இ*ப
ெப1யத+ரா….” ”ெப1யத+ரா & ஒI இ ல. சனக
ேபைன ஆைனயா&கி*ேபா"வாக. ேபாேட ேபாய4 ஆைன*பண4ய
ெச7ய4” எேற. ஆனா எமன எைட ந0கி* பற&க ஆரப4%
வ4!:த%. ஆ, த+ரா க:*பாக ப"த ப"&ைகதா. அ%
எ*ப: என& ேதாறாம ேபாய4/? எைன பகவதி ைகவ4டவ4 ைல.
ெகா லேகா!: ஒ ேந3ைச ேபா!"வ4ட ேவ:ய%தா.

பாறசாைல& ேகாய4லி ெதளBவாகேவ தகவ கிைடத%. ெப1ய


த+ரா ப"த ப"&ைகயாக இ&கிறா3. தனBைனK தி+மா
எபேத ெத1யவ4 ைல. ெவைள&கார அ*ேபாதிகி1க ஏ? ேப3
அவைர/றிஇரK பக9 அம3% சிகிSைச ெச7கிறா3க. சிறிய
த+ராதா இ*ேபா% ராgயபார. ஆனா ஒேவைள ேகசவைன*

Page 78
Maththagam_jeyamohan.txt
பா3தா த+ரா கவ4ழி&க& L" எறா3 பாறசாைல Nகா1ய.
சிவயதி மரண*ப"&ைகய4 த+ரா கிடதேபா% ேகசவ
வததனா தா அவ3 உய43மD டா3 எ ெசா வா3க. ”ந0 எ%&
ஆைனேயாட ேபாேட….அனதபமநாப &க மன கQQசா
ந ல%தாேன?” எறா3 Nகா1ய.

நா மன%&க ஓயா% ழப4ேன. நா யாைன அேக ேபாக


>:யாெதபைத ெகா!டாரதி யா கவனB&காம இ&க என
ெச7வ%. த+ரா வ4ழி*+ட இதா க:*பாக ெத1%வ4".
ேபZகாேரா திவாேனா அைதெய லா க"ப4:*பவ3க அ ல. ஆனா
த/ெசயலாக எ% ேவ"மானா9 நட% வ4டலா. எ தைலவ4தி
Lடேவ இ&கேவ". பகவதி அளேவ". ஒேவைள
*+&கேண Lட எைன& கா!:& ெகா"% வ4ட&L". அத
எண வத%ேம தைலைய அைசேத. இ ைல, அ*ப:
ெச7யமா!டா. ைறதப!ச ெகாQச நா!க=&காவ% அ*ப: ெச7ய
மா!டா, ஆனா …

கரமைனயா/றி *+&கதா ேசகவைன& ளB*பா!: நைகக=


ெந/றி*ப!ட> அண4வ4தா. பழ&கமி லாததனா யாைனய4
கா%மண4கைள மா/றி அண4வ4% வ4டடா. ”ேட7, எர*பாளB ேட7”
எ Lவ4யப: நா எைன மற% >னக3ேத ”எடவல
ெத1யாத நாேய…” ேகசவ எ அதி3தேபா%தா எ அபாய
+1% ப4னா தாவ4 மண4 +ர" வ4?% வ4!ேட.
>ழகாலி சிரா7*+க=ட எ?தேபா% @வ எைன* பா3தன3.
ப4ற பா3ைவைய தி*ப4& ெகாடா3க. ேகசவனB பா3ைவ எ
ஒRெவா கணைத ேவK பா3&கிற% எ அ*ேபா% உண3ேத.
யாைன எ*ேபா%ேம அ*ப:தா ஒைற மற*பதி ைல. எ*ேபா%ேம
அத& கணதி வாSகிறன அைவ.

*+&கI பாக3க= என& >%கா!: யாைனட ெச


ெகா:தேபா% நா அவ3களB ப4தைலையேய பா3தப:
நடேத. உத"க அைசகிறனவா, தைல ஆ"கிறதா? ைசைகயா
ேபசி& ெகாகிறா3களா? ஆனா ேபசி& ெகாளேவ ேவடா,
அவ3க=ைடய உட க வழியாக அத ஏளன ப1மாற*ப!"&
ெகா"தா இத%. இ ைல ெவ ஐயமா? ஓ3 எண மனதி

Page 79
Maththagam_jeyamohan.txt
எ?%வ4!டா ப4/பா" நிைன*ப% எ லா அ%தா. பா3*பெத லா
அ%தா. அ%வ லாம ேவ எ%Kேம இ ைல. சலி*+ட
ைக*ப4ரபா தைரைய அ:தப: நடேத.

திவ4ழா >:த மநா ேபால இத% நகர. சாைலகளB ெதப!ட


சில Jகியப: நட*ப% ேபாலிதன3. கைடகளB பல @:ேய
கிடதன. ஆ1யசாைலய4 வழ&கேபா ெபாதிவ:க பார
இற&கி&ெகா:தன. எறா9 *ப4 லாம வ4ள&ெகாளBய
நிழ க ஆ"வ%ேபால அைசதா3க. கிழ&ேகேகா!ைடய4 >/றி9
காவேல இ ைல. நாக பமத03தைத அIகியேபா% ேகா+ரதி/*
ப4னா வான ெவளBற ஆரப4% வ4!:த%. >ெபறா அ%
நாக ேகசவைன ெகா!:லி ேச3%வ4!" ஊ!"*+ைர&
சா*ப4ட*ேபாகிற ேநர.

அரமைனைய ேநா&கி திப4யேபா% என& ஏேனா மன பகீ 1!ட%.


அேத கணதி ேகசவ அ*ப:ேய அைசயாம நி வ4!டா.
அவ கா%க அRவளK ேநர அைசயாமலி% நா பா3தேத
இ ைல. அவ வய4/& ெப1யேதா3 ெச+& !"வைத
நக3திய% ேபாற ஒலி எ?த%. *+&க பய% ப4னா
நக3%வ4!டா. ப4ற பாக3க= சிதறி வ4லகின3. ேகசவ %தி&ைகைய
J&கி ந0!: 5னB@&ைக அைச% வாசைன ப4:தா. %தி&ைக கா/றி
%ழாவ4 %ழாவ4 அைலத%.
ப4+ அத* பதிையேய ந"&கியப: ேகசவனB ப4ளBற எ?த%. நா
வ4லகி ஓ: ேகா!ைட வட ஒ:& ெகாேட.

உர&க* ப4ளBறியப: ேகசவ ெபபாைற உவ% ேபால கன% ஓ:


அரமைன& கிழ& ம/றதி நி %தி&ைக J&கி ெந/றிமD %
அைறதப: கதறினா. ெப1ய எைடெயா& கீ ேழ மா!: நகி வலி
தாகாம அலவ% ேபாலித%. அவ ரலி ெவறி %யர>
ஏறி ஏறி வத%. உடைல அைலபாயைவ%, %தி&ைக J&கி ழ/றி
வசி
0 , ெகா+ தைல 9&கி ,மாறி மாறி* ப4ளBறினா. அரமைன
அத ஒலிய4 ந"வ% ேபாலித%. உ*ப1ைககளB9
உளைறகளB9 சத:க எ?தன. கீ ேழ Lடதி வ4ள&க
ஒRெவாறாக எ1ய வ3களB நிழ க எ?% கல% ஆ:ன.
ேபெசாலிக. க!டைளக. வ4ள&ெகாளBய4 ெப1ய ச3வாதி&கா3

Page 80
Maththagam_jeyamohan.txt
வா=ட ஓ:வர ப4னா கா1ய&கார3க வவ% ெத1த%.
யாைனைய& கட% அவ3க தயகி ப4னா ஓ:னா3க.

உ*ப1ைக மD % வ4ள&க எ1தன. உ*ப1ைகய4 மாக மD க


சாளரக வழியாக உேளய4த ஒளB பP1!" இ!: ந0" >/ற%
ேவ*பமரதி பரவ4 ஆ:ய%. உ*ப1ைக ேநா&கி பல3 வ% எ!:*
பா3தா3க. ச3வாதி&கார3 இெனா வாசலி வ% ”எடா, ஆெரடா
பா*பா? எேட7” எ Lவ4னா3. *+&கI ப4ற பாக3க=
ைககளB சிக=ட தளB நி ”ஆென இவ4ெட… ஆென இவ4ெட”
எ ர எ?*ப4னா3க. ேகசவ எைத ேக!கவ4 ைல.
ெகாபா அத அரமைனையேய ெபய3% ச1%வ4"வ% ேபால
மதக தாSதி %தி&ைக ழ/றி& கதறிய%. அத ரலி ஆகார
ைற%ேபா7 ெவ %&க ம!" ஒலி*ப% ேபால என&
ேதாறிய%. மரணவ!: 0 எழ&L:ய ெநQ உைடத அ?ைக ேபால
”அ7ேயா இனB நா என ெச7ேவ” எ கதகிறதா என?

உேள இ% இைளயத+ரா வவைத& கேட. அவ3 ைகய4


ந0ளமான %*பா&கி இத%. @& %ைளேபால இர!ைட&
ழ ெகாட ேதா உயரமான %*பா&கி. ப?த @கி நிறமான
ழா7. ஈ!: மரதாலான ம!ைட. அைத ேதாளB J&கியப: வத
த+ரா வாசலி நி க" ேகாபதி >க ளB%, ”ேபா..
ேபாடா” எறா3. ேகசவ காைத நிதி ெம ல உடைல ம!"
ப4வாகி கவனBத%. ”ேபாடா அஸேத… ேபாடா” எ இள>ைற
த+ரா Lவ4யப: %*பா&கிைய அ&=& ேமேல பதி% ேகசவைன
ேநா&கி ந0!:னா3. அவ3 ந0ளமான ப!" அகி அண4% ெச*+
ேபா!:தா3. @&& கணா: பத ெவளBசதி த0&கக ேபால
ஒளBவ4!ட%. அவ3 %*பா&கிைய ந0!:யப: ேம9 ப4னக3% றி
பா3தா3. ேகசவனB %தி&ைக ெம ல ந0ட%. ழைத ைக ந0!"வ%
ேபால, மைல*பா+ தைல ந0!"வ% ேபால. இைளய த+ரா அத&
%*பா&கிய4 கீ ேழ உள வைளய%& !"வ4ரலா அ?த அ% @:
திற% ெகா= ஒலி ேக!ட%.

ேகசவ ச!ெட இர" க ப:களB கா ைவ% ஏறி அகற


ெவளBவாசலி உட ெந&கி உேள ேபா7 இள>ைற த+ராைன
ெநகி வ4!ட%. எ லா ஒ கணLட இ&கா%. உேள அலற

Page 81
Maththagam_jeyamohan.txt
ஒலிக ேக!டன. நா ”ேகசவா” எ கதறியப: எைன மற%
யாைனைய ேநா&கி ஓ:ேன. யாைனைய அைட% அத
ப4னகாலி எ ப4ரபா அ:ேத ”ேகசவா ேகசவா” எ
Lவ4ேன. ப4ப&க ம லா% வ4?த இளத+ரா ஓ:
மா:*ப:ைய அைட% ப:களB ஆேவசமாக ஏறி ேமேல ஓ:னா3.
ேகசவ அத %*பா&கிைய த %தி&ைகயா எ"% ழ/றி ெந/றி
மD % J&கி ப4+ கீ ேழ ேபா!ட%. மD " எ"% ெந/றி மD % J&கிய%.
ப4ற ழ/றி வசிவ4!"
0 அைதேய உ/ பா3தப: நிற%. மிக ெம ல
அைத ெநகி கவனமாக %தி&ைகயா ெதா!" ெம%வாக எ"%
ப4ளBறியப: தைரய4 ேபா!" >காலா மிதி% ச*ைபயா&கிய%.
இெனா>ைற ப4ளBறியப: திப4ய%
.
அ*ேபா%தா நா வ41த அரமைனய4 Lடதி யாைனட
தனB% நி/பைத உண3ேத. Lடெம நா/காலிக இ+
க!: க Eெதா!:க இ எெனனேவா ெபா!க சிதறி&
கிடதன. என&* ப4னா ெப1ய அரமைன வ3ம!"தா. எ
கா க க Jக ேபால& கனதன. எறா இைமகைளLட அைச&க
>:யவ4 ைல. ஆனா ேகசவ எைன* பா3&கவ4 ைல. வாச
வழியாக ெவளBேய ேபாக ெசறவ த உட அத வழியாக 5ைழமா
எ ஐய*ப!" தயகி நிறா. உட அதிர சி ப4ளBற ஒைற
எ?*ப4 வ4!" ப4னா வதா. Lட%& அ*பா உவாசலி
நிறப: ச3வாதி&கார3 ”ேட7 அைத தைள&ெகடா… தைள&ெகடா” எ
Lவ4னா3. ேகசவ மD " >னா நக3% வாசலி 5ைழதா.
அவ ைடய உட வாசலி இகிய%. அவ மப&க ெசறேபா%
வாச ச!டதி ஒ சடசடஒலிட வ41ச வ4!" உைடத%.
ெவளBேய ப:ய4 மிக& கவனமாக கா எ"% ைவ% இறகி
>/ற%&* ேபா7வ4!டா. திப4 அரமைனைய*பா3%வ4!"
ேவகமாக ெவளBேய ஓ:னா.

நா >/றதி தி% ப4னா ஓ:ேன. உ*ப1ைகய4 ேதாறிய


இைளயத+ரா ஒ சிறிய %*பா&கியா ேகசவைன றிபா3த ப4ற
உர&க ”ெடவ4 ! ப4ள: ெடவ4 !” எ Lவ4னா3. என&* ப4னா
*+&க ஓ: வதா. ”ஆசாேன, ெப1ய த+ரா ெச%*ேபா7
@I நாளாசா. பனB&க!:ய4ேல ேபா!" ஊற வ
வசி&காகளா. சினவ நEதி1மாைர நாய3

Page 82
Maththagam_jeyamohan.txt
மாடப4மாைரெம லா வ4ளB ேபசி!:&காரா. நாைள&தா
நா!"& >ரசைறQ ெசா 9வாகளா…” எறா.

நா @வாக, ”ஆேட ெசான%?” எேற. ”கரமைனய4ல


ெசானாக. ஆைன க"ப4:*ேபா!" பாேதளா?” ”ெப1யத+ரா
இ*ப எக இ&கா?” ”ெவைள&கார அ*ேபாதிக1மா எ"%&
ெகா"ேபாய4 அவ க=&க ைவதியசாைலய4ேல வசி&கா களா.”
எறா கண

என ெச7வெத ெத1யவ4 ைல. ேகசவ இ*ேபா% எேக


ேபாய4*பா? அ*ேபாதிகி1 ைவதியசாைல&கா? யாைனக=&
நமா க/பைனLட ெச7%வ4ட >:யாத அளK ேமா*ப ச&தி உ"
எபா3 ஆசா. ”நாெம லா மண ப4:&க% @&காேல. ஆைன
மண ப4:&க அ%&க ஆமாவலயா&ேட” என& ஒ கண க"
ேசா3K வத%. என ெச7தா9 ஒ ஆக*ேபாவதி ைல. எ
ேதாறி ேசா3% அேகேய தி அம3% வ4!ேட.

ஆனா அம3தத%ேம அ*ப: அமர >:யா% எ ேதாறிவ4!ட%.


க?மரதி சாவத/ யாைனய4 காலி சாகலா. அ% பாக &
வ4தி&க*ப!"ள சாKதா. எ அ*பாK எ தாதாK யாைனயா
தா ெகா ல*ப!டா3க. அ*பா ேமைல தாமைரேச1 கிZணனB
ததங& மD %, ரதவழித ட ெதசி*E மாைல ேபால ெதாகி
மண4 இ?பட, ைவ&ேகா ெபாைம ேபால %வ" கிடதைத நா
கேட. ெகா+ தைல 9&கி* ப4ளBறியப: கிZண தி/பர*+
ேகாய4ைல/றி வத%. சடலைத& கீ ேழ ேபா!"வ4!" ப4னா
வதவ3கைள %ரத வத%. நா அமாK தப4 தைகக=
Jரதி நி கதறி அ?ேதா. ”எேற உடயேத..எேற
ராஜாேவ..இனB என& ப4ைளக=& ஆ" த+ராேன” எ
அமா அ:வய4/றி ஓகி ஓகி அைற% கதறினா.

இரடாநா களBயலி இ% கா!: த:ப4:& தா*பாைனகைள&


ெகா" வ% கிZணைன மட&கி* ப4:% வட ேபா!"& க!:
அட&கி கா9& சகிலி ேபா!" தைளதா3க. அ*பாவ4 சடல
எ+க= ஈ&க= ெமா7%, ரத க1ய பைசயாக மாறி,
நா/றம:%& கிடத%. அவைர ெதைன ஓைல ப4னB அதி

Page 83
Maththagam_jeyamohan.txt
மெவ!: ைவ% அளB வ4% சிைத&& ெகா"ெசறா3க.
கிZணனB அமா க யாண4&!:தா எ தாதாைவ
ெகாறா எ சிைத& / L:யவ3க ேபசி&ெகாடா3க.

ஒவார வ!:
0 ெகாைல*ப!:னB கிடேதா. அத/ அ"த வாரேம
அமா அ*பாவ4 அ"த பாக ராம நாயட வாழ ஆரப4தா.
அ"தவார எைன அவ3 இ?% ேபா!" உைத% ைகய4 ெதைன
ம!ைடட ஆ/&கைர வைர %ரதி வதா3. நா த*ப4 ஓ:
ெகா லேகா" ேகாய49&* ேபா7 ஊ!"*+ைரய4 இைல ெபா&கி
எசிைலசா*ப4!" வள3ேத. அேக காKக பா3கவனB பாக
அநாய& உதவ4யாக ேச3ேத. அநாய& ைபயகைள*
ப4:&.

எ?% கைசைய இ&கி& க!:யப4 தைரய4 ப:த ேகசவனB


பாதகைள* பா3தப: ஓ:ேன. அவ ஆ1யசாைல&
5ைழயவ4 ைல. ஆனா அத தடகளB திைசைய* பா3த%ேம
என&* +1%வ4!ட%, அவ திவ!டா&தா ேபாகிறா எ
.கரமைன வழியாக ேபாவ% மனBத3களB பாைத .யாைனக எ*ேபா%
இய பாகேவ T ப4:த% ேபாற ேந3*பாைதைய நா"கிறன. அத
வழிைய அவ/றி ஆமாவ4 வாழ&L:ய ஒ M!மமான பறைவதா
ெசா லி& ெகா"&கிற% எறா3 ஆசா. ”ஆைன&
பாைதய4 ைலேட..ஆைன ேபாறவழிேய பாைத”

கரமைன ஆ/ைற ேசம:ய ஒ வைளய4 ேகசவ தா:


ெசறி*ப% ெத1த%. நா ேச/றி பா7% ேகாைர +/க உடைல
அ&க உேள ெச ந01 ந0தி மப&க ெச ேமேலறி
வ4ைரேத. யாைன சாைல&ேக ேபாகவ4 ைல. வய க, ேதா*+க,
கா"க வழியாகேவ ெசறித%. இர" இடகளB ஓைடகைள
தா:ய4த%. ஓைடகளB கைரகளB அத கனத கால:க ப!"
ேச +/க= சிைத% கலகிய4தன. ெந7யா/றி கைரய4 தா
அ% சாைலய4 ஏறிய4த%. ஆனா ச/ ேநரதி மD " வயலி
இறகி ேதா*+க வழியாக ஊ"வ4 ெசறித%. @ இடகளB
அத ப4டைத @திரைத பா3ேத. எ அ% நிற
மாதி1 ெத1யவ4 ைல.

Page 84
Maththagam_jeyamohan.txt
வழிய4 எ உட கைள% அ*ப:ேய ஒ வய வர*ப4 ப"%
Jகிவ4!ேட. சிறி% ேநரதா. யாைனய4 உடலைசKக எ
உdர ஓ:&ெகா:தன. யாைனய4 கனத கால:க ேச/றி
மிதிப"கிறன. + 9ட மசிவ% ைழகிற%. அ% ஒ
ரணமாகிற%. ரத மிழிய4"கிற% பைச ரததி மணைத
உண3ேத. மணமா, நா/றம லவா? ஆனா அ% நமண எேற
ேதாறிய%. உடலி நர+கைளெய லா மலரெச7 நமண.
னB% ரதைத ேச/ட அளBேன. அதி ெவளB நிறமான
பர மD க ந0தின. தி]ெர ரத நா/ற எ"&க ஆரப4%.
நகி தைரட ஒ!:ய4த அ*பாவ4தைல. இ கக=
5>/ற ேபால கழிகைளவ4!" ப4%கி ெவளBேய வ4?%
கிடதன. ட/+? ேபாற நர+களா அத& கக க இத
சிவ*+& ழிட இைண&க*ப!:தன. வா7 ெநாகி உேள ப/க
ெபா1ேபால நிைறதிதன.

நா உட அதிர வ4ழி%& ெகாேட. வ4ழித ேவகதிேலேய எ?%


மD " ஓட ஆரப4ேத. இ>ைற யாைனய4 தட%&காக
காதி&கவ4 ைல. +த3கைள தா: ேச/* பர*+கைள தா:
ஒேர @சி அ+ ேபால திவ!டா ேநா&கி ஓ:ேன.
திவ!டா& நா ெச ேசேபா% மாைல மயக
ஆரப4தித%. ஊேர அைமதியாக& கிடத%. இ ெச7தி
வதி& ேபா9. ேகாய49&* ப4ப&க வழியாக ஓ:
ெபெதK&க 5ைழ% இட%ப&க திப4 யாைன& ெகா!:ைல
ேநா&கி ெசேற. யாைன& ெகா!:லி ேகசவ இ*ப% என&
பா3&காமேலேய ெத1%வ4!ட%. அ&கணேம எ உட தள3த%. @
வாக உடெப ஆவ4 எழ கனத ைககா கைள >? மனதா9
உதி உதி ெகா!:ைல ேநா&கி ெசேற.

ேகசவ அவ ைடய இடதி அத கக Jைண ஒ!: நி


ெகா:த%. ஓைல தினவ4 ைல. உடலி கா%களB வச
0 தவ4ர
அைசேவ இ ைல. அவ எைன ெவJர >னேர பா3%வ4!டா
எ என& ெத1த%. நா ப4னா வவ%Lட அவ &
ெத1தி&. அவ உட ேச/றா @:ய4த%. >%கி
சக= உதி3த மல3க= கிடதன. நா அவைன
உ/*பா3ேத. எ பா3ைவயா அவ சம ஆகாேக

Page 85
Maththagam_jeyamohan.txt
சிலி3*பைத&
கேட. ெம ல ஒ அ: எ"% ைவேத. அவ
த %தி&ைகைய !:&ெகா" உடைல& &கி& ெகாடா.

நா சிலகணக அைசயாம நிேற. ப4+ +னைக +1ேத.


எ ப4ரைப வசியப:
0 ேகசவைன ெநகிேன. நா ெநக ெநக
அவ ைடய கா%க நிைலதன. அேக ேபா7 அவ ைடய
ெகா+களB அேக நிேற. ப4ரபா அவ காைல அ:தப:
”ஆேன, காெல" ஆேன” எேற. ேகசவ மிக ெம ல த
>னகாைல J&கி ம:%& கா!:னா அைத நப >:யாதவ
ேபால அவ ைடய ககைள* பா3ேத. ககளBலி% கண 03
வழி% ந0ட தடமாக இறகிய4த%. ம:த கா களB கா ைவ%
எப4 க?%& கய4/ைற* ப4:% ேமேலறி அவ ைடய உய3த
மதகதி மD % அம3% ெகாேட.

>/

Page 86