Vous êtes sur la page 1sur 160

1-83 7/04/09 15:50 Page 1

á«q °ùfƒàq dG ájq Qƒ¡ª÷G


á«HÎdG IQGRh

»ª∏©dG ®É≤jE’G wßU‡‡ß_« rOK‡F∑∞« s± W‡O≤U‡‡∏∞« W‡Mº∞« cO±ö‡‡∑∞

n‡O∞Q‡¢
»«d¨ wK´ wDO±dA∞« WHOKî

nKî wFLπ∞« w±u∑Ò∞« WO±Uß

w§u¨«bO∂∞« wM©u∞« eØdLK«


1-83 10/04/09 11:02 Page 2

w§u¨«bO∂∞« wM©u∞« eØdLK∞ W™uH∫± ‚uI∫∞« lOL§ C


1-83 7/04/09 15:50 Page 3

W±bI±
sÚ‡‡´Ó Y Ó ∫Ó ∂Ú¢Ó ÊÚ√Ó ‰ÔËU∫ Ó ¢ÔËÓ ,d‡‡‡‡‡‡‡≥«uÓE]∞« sÓ± dÓO∏J Ó ∞Ú« kÔ •ö Ó ¢Ô XÓ ≤Ú√Ó
,U‡Ó‡NMÚ´Ó ZÓ ∑ÔMÚ‡‡‡¥Ó ÊÚ√Ó sÔJ
 LÚ¥Ô U‡Ó± v∞Ó≈ · Ó d]FÓ∑Ó¢Ó ÊÚ√ÓËÓ U‡ÓN£ËbÔ•Ô »  U∂ÓßÚ√Ó
:öÎ ‡∏Ó‡‡±Ó ‰ÔQÓ‡Úº∑Ó≠Ó

?wM±Óe]∞« UNÓKº Ô KÚº


Ó ¢Ó V Ó º Ú Ó• À Ô «bÓ•Ú_Ó« V Ô ¢]dÓ¢Ô n Ó OÚØÓ ◆
?‹ Ô U∂ÓM]∞«ÓË ÊÔ«uÓOÓ∫ Ó ∞Ú«ÓË ÊÔUº Ó ≤Úù« Èc]GÓ∑Ó¥Ó «–ÓULÓ∞ ◆
?n Ó OÚØÓËÓ ◆
?‹  U∂ÓM]∞«ËÓ Ê«uÓOÓ∫ Ó ∞ÚU° ÊUº Ó ≤Úù« WÔÆÓö Ó ´Ó U±Ó ◆
? WFÓO∂D]∞« w≠ ÂÔUº
Ó §Ú_Ó« UNÓOÚKÓÓ´ ÊÔuJ Ô ¢Ó w∑∞]« ‹ Ô ôÓU∫ Ó ∞Ú« w Ó ≥ U±Ó ◆
?n Ó OÚØÓËÓ ? ÊÔUº Ó ≤Úù« qÔI]MÓ∑Ó¥Ó «–ÓULÓ∞ ◆
?n Ó OÚØÓËÓ ? ÊÔ«uÓOÓ∫ Ó ∞Ú« qÔI]MÓ∑Ó¥Ó «–ÓULÓ∞ ◆
? ÊÔ«uÓOÓ∫ Ó ∞Ú«ËÓ ÊÔUº Ó ≤Úù« f Ô H]MÓ∑Ó¥Ó n Ó OÚØÓ ◆
? ¡UC
Ó HÓ∞« w≠ r̺ Ú § lÆuÚ±Ó sÔOOFÚ¢Ó sÔJ  LÚ¥Ô n Ó OÚØÓ ◆
...? ÂUº Ó §Ú_Ó« WÔ≤Ó¸ÓUIÓ±Ô sÔJ  LÚ¥Ô n Ó OÚØÓ ◆
? sÌØUÓß r̺ Ú § p Ô ¥d∫ Ú ¢Ó sÔJ  LÚ¥Ô n Ó OÚØÓ ◆
...? tKJ Ú Ó® dÔOOGÚ¢Ó ËÚ√Ó ? WØÓdÓ∫ Ó ∞Ú« s´Ó tÔ≠ÔUIÓ¥≈ sÔJ  LÚ¥Ô n Ó OÚØÓ ◆

3
1-83 7/04/09 15:50 Page 4

‰uB Ô ∫Ô KÚ∞ Y
 ∫ Ú ∂Ó∞Ú« v∞Ó≈ p
Ó FÔ≠ÓbÚ¢Ó …ÏbÓ¥b´Ó WÏKÓµßÚ√Ó
…bÓ´ÓUºÓ LÔ° tÔ≤]√Ó p] ®Ó ôÓËÓ. WÌO]LKÚ´ WÌ°Óu§Ú√Ó vKÓ´Ó
Õ
 dÚDÓ°ËÓ ,p Ó zUÆÓbÅÚ √Ó lÓ±Ó ÊËÔUFÓ∑]∞U°ËÓ ,p Ó OLKÒFÓ±Ô
qÔÅ
] uÓ∑Ó∑ÓßÓ ,rÚ≥dOÚ¨ÓÓË p Ó K≥Ú√Ó vKÓÓ´ p Ó ¢ôÓƒÔUºÓ ¢Ó
.qzUºÓ LÓ∞Ú« sÓ± dO∏J Ó ∞Ú« qÒ•Ó v∞Ó≈

sÓ¥dîÓü« dÔ∂ª Ú ¥Ô Íc∞]« Y Ó •U∂Ó∞Ú« X Ó ≤Ú√Ó ÊÔuJ Ô ∑ÓßÓ


t° ÂÓuIÔ¢Ó U±Ó dÓ∂Ú´Ó Z Ó zU∑Ó≤Ó sÚ± tOÚ∞Ó≈ XÓ KÚÅ ] uÓ¢Ó ULÓ°
lÓ¥¸UA Ó ±ÓËÓ ÀÌ u∫ Ô °Ô sÚ± ÁÔeÔπ  MÚ¢Ô U±ÓËÓ » Ó ¸Uπ Ó ¢Ó sÚ±
ÊÒ≈ËÓ .„ÓdOÚ¨Ó lÓ±Ó ÊËÔUFÓ∑]∞U° ËÚ√Ó „ÓœdÓHÚLÔ° ¡Î«uÓßÓ
vKÓ´Ó p Ó ∞Ó bÌ´Uº Ó ±Ô dÓOÚîÓ ÊÔuJ Ô OÓßÓ «cÓ≥Ó p Ó °ÓU∑ÓØ
.bÔ¥d¢Ô U±Ó oOI∫ Ú ¢Ó

4
1-83 7/04/09 15:50 Page 5

¡U‡‡‡O‡•_« r‡‡K‡´

5
1-83 7/04/09 15:50 Page 6

6
1-83 30/04/09 16:54 Page 7

7
1-83 7/04/09 15:50 Page 8

w
^ µO∂∞Ú« j
Ô ß
Ó uÓ∞Ú«
WÔ¥]dÒ∂Ó∞Ú« ‹
Ô U≤Ó«uÓOÓ∫ Ó ∞Ú« / WÔHÓO∞_Ó« ‹Ô U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú«
W¥]dÒ∂Ó∞Ú« ‹ U≤Ó«uÓOÓ∫ Ó ∞Ú«ËÓ WHÓO∞_Ó« ‹  U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« sÓOÚ°Ó eÔOOLÚ∑]∞«
WÔHÓO∞_Ó«ËÓ Ô W¥]dÒ∂Ó∞Ú« ‹ Ô U≤Ó«uÓOÓ∫ Ó ∞Ú« U≥ÓdÔ≠ÒuÓ¢Ô w∑Ò∞« l≠UMÓLÓ∞Ú« i FÚ°Ó ·Ô d^FÓ¢Ó

dÔ∂Ò´Ó√ÔËÓ k
Ô •
 ôÓ√Ô

.…̸ÓuÔÅ qÒJ
Ô ° bÓNÓA
Ú LÓ∞Ú« n  √Ó ◆
Ô Å
.‹
Ì U´ÓuLÔπ±Ó v∞Ó≈ ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« ÁcÓ≥ n Ó √Ô ◆
Ô MÒÅ
8
1-83 7/04/09 15:50 Page 9

Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
: sOÚ∑Ó´ÓuLÔπ
Ú ±Ó v∞Ó≈ WÓOÓ∞U∑]∞« ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« n Ó √Ô ◆
Ô MÒÅ
.WÏ¥]dÒ°Ó ‹
Ï U≤Ó«uÓOÓ•Ó / WÏHÓO∞√ÓÓ ‹
Ï U≤Ó«uÓOÓ•Ó

πl ªn L
n ∂l jpO lÖrFpP

™l Ñr °n V ∫l Gõn nZ lOrôpb ôl pªnf ±


l hôo N
n

lánµnª°n S Ql ƒoØ°r üYo lánLÉnLnO lπ«pa ôl jpõær pN

l¿É°n üpM Ql ɪn pM w§pb Ö


l r∏nc »w °ûp M l ªn pM
r hn QÉ

.WÌHÓO∞Ó√ ‹
Ì U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞ ÈdÓîÚÔ√ ¡ÓULÓßÚÓ√ sÚÓ´ Y Ó °Ú√Ó ◆
Ô ∫
.WÌ¥]dÒÓ° ‹
Ì U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞ ÈdÓîÚÔ√ ¡ÓULÓßÚÓ√ sÚÓ´ Y Ó °Ú√Ó ◆
Ô ∫
9
1-83 30/04/09 16:54 Page 10

.W¥]dÒ∂Ó∞Ú« ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫Ó ∞Ú« g OÚÓ´ sÓØU±ÓÓ√ dÔØÔ–Ú√Ó ◆
. WHÓO∞_Ó« ‹  U≤Ó«uÓOÓ∫Ó ∞Ú« g OÚÓ´ sÓØU±ÓÓ√ dÔØÔ–Ú√Ó ◆

oÔ∂Ò©
Ó √Ô

:WÓO]F{
Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó
tOÚKÓ´Ó i
Ó ∂ÓIÓ≠Ó ,V
Ï zÚ– tOÚKÓ´Ó rÓπ
Ó ≥Ó …ÎQÓπ
Ú ≠ÓËÓ ,V
Ó A
Ú FÔ∞Ú« qÔØÔQÚ¥Ó ·
Ô ËdÔª
Ó ∞Ú« ÊÓUØÓ

 ËdÔªÓ∞Ú« U¥ÓUIÓ°Ó vKÓ´Ó Èc]GÓ∑Ó≠Ó lÏ∂Ô{
Ó qÓ∂ÓÆÓQÚÓ≠ V
Ô zÚcÒ∞« ·
Ó dÓB
Ó ≤Ú« ,tÔßÔd∑ÓHÚÓ¥ cÓîÓ√ÓËÓ
.ÁÔdÓOLFÚÓ¢ qÔÅ
 «ËÓ√ÔËÓ wß«d]ØÔ vKÓÓ´ ‰ÓËÓbÚπ
Ó ∞Ú« a
Ô º
Ó ≤Ú√Ó ●

WÏ¥]dÒ°Ó WÏLÓ•ôÓ ‹
Ï U≤Ó«uÓOÓ•Ó ¡ULÓ∞Ú« w≠ g
Ô OFÓ¢ ‹
Ï U≤Ó«uÓOÓ•Ó WÏHÓO∞√Ó WÏ∂Ó®U´Ó ‹
Ï U≤Ó«ÓuOÓ•Ó

WÏJ
Ó LÓßÓ V
Ï zÚ– ·
Ï ËdÔîÓ

Ì U≤Ó«uÓOÓ•Ó wLÒßÓ√Ô ◆
. «dÒÎÓ° qÔI]MÓ∑Ó¢Ó ‹
Ì U≤Ó«uÓOÓ•Ó wLÒßÓ√Ô ◆
.¡ULÓ∞Ú« w≠ qÔI]MÓ∑Ó¢Ó ‹
.uÒπ Ì U≤Ó«uÓOÓ•Ó wLÒßÓ√Ô ◆
Ó ∞Ú« w≠ qÔI]MÓ∑Ó¢Ó ‹
10
1-83 7/04/09 15:50 Page 11

: ‰ÔuIÔ¥Ó uÓ≥ÚËÓ Ê«uÓOÓ∫


Ó ∞Ú« rÓßÚ« dÔØÔ–Ú√Ó U≤Ó√Ó ,wI¥bÅ Ô FÓ∞Ú√Ó ◆
Ó lÓ±Ó V
"g
Ï ∞UØÓ - rÏ•ôÓ - V
Ï ®U´Ó "
:‰ÔuÆÔ√Ó U≤Ó√ÓËÓ Ê«uÓOÓ∫ Ô FÓ∞Ú√Ó ◆
Ó ∞Ú« rÓßÚ« dÔØÔcÚ¥Ó uÓ≥Ô wI¥bÓÅ lÓÓ± V
"g
Ï ∞UØÓ - rÏ•ôÓ - V
Ï ®U´Ó"
^ ∞« qÔ±]ÓQ¢Ó√Ó ◆
: U¥ÒÎuHÓ®Ó qÔLÒØÓ√ÔËÓ ¸ÓuÓB
- tC
 OÚ‡°Ó - ÁbKÚ§ - tL∫
Ú ∞Ó - t¢U±ÓbÓîÓ - ÁËdÚ≠Ó
t∂OK•Ó

. tL∫
Ú ∞ÓËÓ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ËÓ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ‡° lÓH∑ÓMÚO∞ dÓIÓ∂Ó∞Ú« Õ
Ô ö
] HÓ∞Ú« w°ÒdÓ¥Ô

ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ËÓ tL∫
Ú KÓ° Ã
 U§Ób]∞« sÓ± lÔH∑ÓMÚ≤Ó
11
1-83 7/04/09 15:50 Page 12

. ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ËÓ tL∫
Ú KÓ° w
Ò K≥Ú_Ó« V
 ≤Ó¸Ú_Ó«Ë ÍdÒ∂Ó∞Ú« V
 ≤Ó¸Ú_Ó« sÓ± lÔH∑ÓMÚ≤Ó

. ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ‡° lÓH∑ÓMÚOÓ∞ p
Ó LÓº
] ∞« ÊÔUº
Ó ≤Úù« œÔUDÓB
Ú ¥Ó

. ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ‡° dLM]∞« sÓ± lÔH∑ÓMÚ≤Ó

. ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ‡° lÓH∑ÓMÚOÓ∞ ¸ÓULÓ∫


 ∞Ú« Õ
Ô ö
] HÓ∞Ú« w°ÒdÓ¥Ô
12
1-83 30/04/09 16:54 Page 13

√ÔdÓÆÚ√Ó
.‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« bOÚÅ
Ó sO≤«uÓIÓ° ÂÔe∑Ó∞Ú√Ó ●


 «dÓI≤Úô« sÓ± ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« wL•Ú√Ó ●

¡ULÓßÚQÓ° UMÎOF∑Óº
Ú ±Ô ÁÔdÓOLFÚ¢Ó qÔÅ Ó ∞Ú« qÔIÔ≤Ú√Ó ◆
 «ËÓ√ÔËÓ wß«dÒØÔ vKÓ´Ó ‰ÓËÓbÚπ
: WOÓ∞U∑]∞« ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú«
qÏLÓ§Ó - Õ
Ï Uº
Ó LÚ¢ - ”
Ï ËËÔU©Ó - ·
Ï ËdÔîÓ - WϧÓU§ÓœÓ - qÏO≠ - …ÏdÓIÓ°Ó
V
Ï KÓFÚ£Ó - dÏL≤Ó - ¡ÏUGÓ∂]°Ó - ͸UMÓØÓ - j
y Æ - V
Ï KÚØÓ - ÊÏUB
Ó • - …Ï«eÓFÚ±


 U±ÓbÓª
Ó ∞Ú« ¡«cÓG∞Ú« ”
 U∂ÓKÒ∞« ‡° wMFÔHÓMÚ¥Ó ÊÏ«uÓOÓ•Ó
x x x …ÔdÓIÓ∂Ó∞Ú«
x dÔLM]∞«

ÈdÓîÚ√Ô ‹
Ì U≤Ó«uÓOÓ•ÓËÓ WÌHÓO∞√Ó ÈdÓîÚÔ√ ‹
Ì U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞ ¡ÌULÓßÚÓ√ sÚÓ´ Y Ó °Ú√Ó ◆
Ô ∫
.ÊUº
Ó ≤Úû
 ∞ lÓ≠UMÓ±Ó dÔ≠ÒuÓ¢Ô WÌ¥]dÒ°Ó
13
1-83 7/04/09 15:50 Page 14

Ú Ó± q]ÔØ qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ◆
: ‡° U¥ÒÎuHÓ®Ó qÔLÒØÓ√ÔÓË bÌNÓA
rÌOKÓß dÔOÚ¨Ó - UîÎu∂ÔDÚ±Ó - wL∫
Ú ≤Ó - `
Ô IÒKÓ¥Ô - rÏOKßÓ

.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ULÎ∫Ú∞Ó j
Ω I∞Ú«ËÓ V
 KÚJÓKÚ∞ ÂÔbÒÆÓ√Ô .j
] I∞Ú« Í
^ dDÓOÚ∂Ó∞« ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø

. ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ¸«e]πÓ∞Ú« „ÔuKÔßÔ .V
 KÓJÓ∞Ú« ¡«œÓ sÚ± V
Ó KÚJÓ∞Ú« ø ø ø ø ø ø ø ø ø `OIKÚ∑]∞U°

. ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø „ÏuKÔßÔ «cÓ≥Ó
14
1-83 7/04/09 15:50 Page 15

:° qÔLÒØÓ√ÔËÓ wß«d]ØÔ vKÓ´Ó a Ó ≤Ú√Ó ❉


Ô º
ÈËÓbÚFÓ∞Ú« - w
Ω zULÓ∞Ú« f
 OJ
 ∞Ú« - ÷
 «dÓ±Ú_Ó« - V
 KÓJ
Ó ∞Ú«
W¥ÓULÓ∫
 ∞ËÓ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ¡«œÓ sÚ± t∑¥ÓUÆÓu∞ V
Ó KÚJ
Ó ∞Ú« Í Ô IÒKÓ¥Ô ◆
^ dDÓOÚ∂Ó∞Ú« `
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø sÓ± ÊUº
Ó ≤Úù«
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø sÓ± Ã
 U§Ób]∞« W¥ÓUÆÓu∞ WÓMÓ§ÓbÚLÓ∞Ú« Í Ô Æ«dÓ¥Ô ◆
^ dDÓOÚ∂Ó∞Ú« V
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø sÓ± ÊUº
Ó ≤Úù« W¥ÓULÓ∫
 ∞ËÓ
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø sÓ± UNÓ∑¥ÓUÆÓu∞ WFÓOÚC
] ∞« ‹
 U≤Ó«uÓOÓ•Ó Í Ô Æ«dÓ¥Ô ◆
^ dDÓOÚ∂Ó∞Ú« V
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø sÓ± ÊUº
Ó ≤Úù« W¥ÓULÓ∫
 ∞ËÓ
·
 ËÔdª
Ó ∞Ú« q{
 «uÓÓ≠ sÚ± V
 KÚJ
Ó ∞Ú« ÂUFÓ©Ú≈ ÂÓbFÓ° ¸Ó«]eπ
Ó ∞Ú« ` Ó ≤Ú√Ó ◆
Ô B
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø sÓ± ÊUº
Ó ≤Úù« W¥ÓULÓ∫
 ∞ËÓ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø sÓ± t∑¥ÓULÓ∫
 ∞ Œ
 uKÔº
Ú LÓ∞Ú«
] MÒÓ ∞« √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
: ‡° t¥d£Ú√ÔË h
Œ
Ó u∂ÔDÚLÓ∞Ú« - t∑≠ÓUEÓ≤Ó vKÓ´Ó ’
Ô d∫
Ú ¢ÓËÓ - t∑∂ÓÆÓ«dÓLÔ° tÔ∫
Ó B
Ó ≤ÓËÓ

15
1-83 7/04/09 15:50 Page 16

.r∫ÚK]∞« qÓØÚ√Ó i
Ó ≠Ó¸ÓËÓ tÔ∑ÓOÚ°Ó ÂÓeÓ∞ tÔ≤]√Ó X
Ú EÓ•ÓôÓ ÂÌuÚÓ¥ ‹
Ó «Ó– t∑OÓ°dÚ∑Ó° wM∑ÓFÚ¢Ó V
Ï KÚÓØ ÊÓU®Ó¸ÚuMÔ∞

Ó bÓ•Ó ULÓ° tÔ¢ÚdÓ∂ÓîÚQÓ≠ qÓLÓFÓ∞Ú« sÓ± U≥Óu°Ô√Ó œÓU´Ó
.ÁÔ«ËÓ«bÓ≠Ó Í
Ò dDÓOÚ∂Ó∞« v∞Ó≈ V
Ó KÚJ
Ó ∞Ú« »
Ô _Ó« cÓîÓ√Ó

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó Êü«
:WÏ¥]dÒ°Ó ‹
Ï U≤Ó«uÓOÓ•ÓËÓ WÏHÓO∞√Ó ‹
Ï U≤Ó«uÓOÓ•Ó „ÓUMÓ≥Ô
.…ÏdÓO∏ÓØ lÔ≠UMÓ±Ó UNÓMÚ± tÔ∞ÓËÓ ÊUº
Ó ≤Úù« lÓ±Ó g
Ô OF¢Ó WÔHÓO∞_Ó« ‹ Ó ∞Ú« ❖
Ô U≤Ó«uÓOÓ∫
W°ÓUGÓ∞Ú« w≠ U≥ÓbÔπ
 MÓ≠Ó ÊUº
Ó ≤Úù« s´Ó …ÎbÓOF°Ó g
Ô OF¢Ó WÔ¥]dÒ∂Ó∞Ú« ‹ Ó ∞Ú« ❖
Ô U≤Ó«uÓOÓ∫
.¡«dÓ∫
Ú B
] ∞« w≠ËÓ q∂Óπ
Ó ∞Ú« w≠ËÓ
UNÓ∞Ó rOKº
] ∞« ¡«cÓG∞Ú« r¥bIÚ∑Ó° ÊÔuJ
Ô ¢Ó WHÓO∞_Ó« ‹ Ó ∞ÚU° WÔ¥ÓUMÓF∞Ú« ❖
 U≤Ó«uOÓ∫

 «dÓ±Ú_Ó« sÓ± UNÓ∑¥ÓUÆÓËËÓ UNÓ∑≠ÓUEÓ≤Ó vKÓ´Ó WEÓ≠ÓU∫
Ó LÔ∞Ú«ËÓ

16
1-83 7/04/09 15:50 Page 17

w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
V
 zÚcÒ∞UØÓ WÏ¥]dÒ°Ó ‹
Ï U≤Ó«uÓOÓ•Ó UNÓ° bÔ§Óu¢Ô …ÏbÓ¥b´Ó ‹
Ï UO]L∫
Ú ±Ó f
Ó ≤u∑Ô°
...q¥Ò_Ó«ÓË ÂUFÓM]∞«ËÓ w
Ò A
 •ÚuÓ∞Ú« dIÓ∂Ó∞Ú«ËÓ
bÔ§Óu¢Ô sÓ¥dB
Ú IÓ∞Ú« WNÓπ
 °Ë "qÓJ
 ®Ú≈ WÔO]L∫
Ò ±Ó" bÔ§Óu¢Ô ‹
Ó ¸ÚeÓMÚ° WNÓπ
 ∂≠Ó
WÓ±ÓbÚ≥u°Ô WÔO]L∫Ú±Ó" bÔ§Óu¢Ô bÓ¥“u°Ô ÍbOß WNÓπ°ËÓ "w∂≤ÚUFÓA
] ∞« WÔO]L∫Ú±Ó"
Ó”ËÔdÓFÚM° WÓNπ°ÓË "Ó◊UÓ°ÚdÔ´ ÔWÒOLÚ∫Ó±" ÔbÓ§uÔ¢ ÓWÓBÚHÓÆ WÓNπ°ÓË"
...‹
 UO]L∫
Ú LÓ∞Ú« sÓ± U≥ÓdÓOÚ¨ÓËÓ" sÓO≤dÚÆu°Ô WÔO]L∫
Ú ±Ó"bÔ§Óu¢Ô
p
Ó ∞Ó dÔ≠]uÓ∑Ó¢Ó U±ÓbÓMÚ´ UNÓOÚ∞Ó≈ …̸ÓU¥Óe° rÚÔÆ ‹
 UO]L∫ÚLÓ∞Ú« Ác≥Ó v∞Ó≈ ·
 d^FÓ∑]∞« b¥eLÓ∞
.WÔÅÓdÚHÔ∞Ú«

WÓ±ÓbÚ≥u°Ô WÔO]L∫Ú±Ó

.Íœö
Ó ° ‹
 UO]L∫
Ú ±Ó w≠ g Ì U≤Ó«uÓOÓ•Ó wLÒßÓ√Ô ❉
Ô OF¢Ó ÈdÓîÚ√Ô ‹
17
1-83 7/04/09 15:50 Page 18

WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
3 :‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫ Ô d]FÓ¢Ó√Ó ❉
Ó ∞Ú« vKÓÓ´ ·
“ 2 Ú ≤Ó 1 ◆
WÓ¥Óc•Ú_Ó« ÁbKÚ§ sÚ± lÔMÓB
§
Õ ¢ 1 . W¥]ËbÓOÓ∞Ú« ¡Uº
Ó MÒ∞« V
Ó zUIÓ•ÓËÓ
‰ .g Ó 2◆
 DÓFÓ∞Ú« vKÓÓ´ ¸Ïu∂ÔÅ
W‡
. ¸Uπ Ó ¨Ú√Ó vKÓ´Ó Èc]GÓ∑¢Ó ,W∂ÓÆÓd]∞« WÔKÓ¥u©Ó 3 ◆
Ó ®Ú_Ó« ÊUB


 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« vKÓ´Ó · ^ ∞« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ❉
Ó d]FÓ¢ÓÓ√ ÊÚÓ√ ‰ÔËU•Ó√Ô r]Ô£ …Ó¸ÓuB
:V
Ô Oπ
 FÓ∞Ú« sÔzUJ
Ó ∞Ú« «cÓ≥Ó UNÓMÚ± Ê]uÓJ
Ó ¢Ó w∑∞«

dÔîÓü«Ë Ê«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« rÓßÚ« dÔØÔcÚ¥Ó ULÓØÔbÔ•Ó√Ó p
Ó Oî√ÓË p Ú FÓ∞Ú« ❉
Ó ∑îÚ√Ô lÓ±Ó V
.f
Ô J
Ú FÓ∞Ú« Ë√Ó tÔ∂ÔßUMÓ¢Ô w∑∞]« WÓHÓB
Ò ∞« dÔØÔcÚ¥Ó
w
y ∂Ò¨Ó - ¸Ïu∂ÔÅ
Ó - ‰ÏU∑Ó∫
Ú Ô± - tº
 HÚMÓ° ¸Ïuª
Ô ≠-w
y ØÓ– - sÏO±√Ó

18
1-83 7/04/09 15:50 Page 19

w
^ µO∂∞Ú« j
Ô ß
Ó uÓ∞Ú«
WÔO]zUIÓKÚ∑Ò∞« ‹
Ô U¢ÓU∂ÓM]∞« / WÔß
Ó ËdÔGÚLÓ∞Ú« ‹
Ô U¢ÓU∂ÓM]∞«
WÓO]F{
Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó
WIÓ¥b∫
Ó ° ÁÔu°Ô√Ó UNÓßÓdÓ¨Ó w∑∞]« ‰UIÓ¢ÔdÚ∂Ô∞Ú« …dÓOÚπ Ó •ÓôÓ ◆
Ó ®Ô ‰ÓuÚ•Ó ¡Ôö´Ó k
?‹
Ô U¢ÓU∂ÓM]∞« Ác≥Ó X
Ú ¢Ó√Ó sÓ¥Ú√Ó sÚ± : ‰Ó¡ÓUº
Ó ∑Ó≠Ó ÈdÓîÚ√Ô ‹
Ì U¢ÓU∂Ó≤Ó œÓu§ÔËÔ ‰eMÚLÓ∞Ú«
!w∑îÚ√Ô ôÓËÓ U≤Ó√Ó ôÓÓË ! UNÓßÚdGÚ¥Ó rÚ∞Ó w°QÓ≠Ó

k
Ô •
 ôÓ√Ô

 U¢ÓU∂ÓM]Ó∞« wLÒßÓ√Ô r]Ô£ √ÔdÓÆÚ√Ó ❉


,WÓ´Ó˸ÔeÚLÓ∞« Ë√Ó WÓßÓËdÔGÚLÓ∞Ú« ‹
. WÓO]ÓzUIÓKÚ∑Ò∞« ‹
 U¢ÓU∂ÓM]Ó∞«ËÓ
ÊÌuLÔOÚ∞ÓËÓ ‰ÌUIÓ¢ÔdÚ°Ô ‹
 «dÓOÚπ
Ó ®Ô ‚
 uº
^ ∞« sÓ± U≤Ó¸ÔU§Ó ÈdÓ®Ó ,¡U∑ÓA
Ω ∞« qB
Ú ≠Ó w≠
» Ó ´Ú_Ó« lKÚÆÓËÓ ,÷
 UA  ¸Ú_Ó« W±ÓbÚª
 ° ÂÓUÆÓËÓ )”
Ì u≤ÔbÓFÚ±Ó( ”
Ì u≤ÔbÓIÚ±Ó ¸ÓËcÔ°ÔËÓ
. WIÓ¥dΩ∫
Ô ∞Ú« ‹
 U∂Ó≤ÓËÓ
19
1-83 7/04/09 15:50 Page 20

Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
:wLÒßÓ√Ô ❉
.UOÒÎzUIÓKÚ¢ X
Ô ∂ÔMÚ¢Ó «¸ÎUπÓ ®Ú√Ó ◆ .Õ Ô ö] HÓ∞Ú« UNÓ´Ô¸ÓeÚÓ¥ ‹ Ì U¢ÓU∂Ó≤Ó ◆

Ô ö
] HÓ∞Ú« UNÓßÔdGÚ¥Ó «¸ÎUπ Ó ®Ú√Ó ◆ .UOÒÎzUIÓKÚ¢ X
Ô ∂ÔMÚÓ¢ ‹Ì U¢ÓU∂Ó≤Ó ◆
ÊUºÓ ≤Úù« UNÓßÔdGÚÓ¥ ‹ Ì U¢ÓU∂Ó≤ÓËÓ WÌO]zUIÓKÚ¢ ‹
Ì U¢ÓU∂Ó≤Ó v∞Ó≈ ‹  U¢ÓU∂ÓM]∞« n Ó √Ô ❉
Ô MÒÅ
.wß«d]ØÔ vKÓ´Ó tÔLÔßÔ¸ÚÓ√ ‰ÌËÓbÚ§Ó w≠ UNÓ´Ô¸ÓeÚÓ¥ ËÚ√Ó

WÏ≤Ó«uÓ∫ÔÆÚ√Ô ¡ÏUHÓKÚ•Ó

WÏ≤Óu∑Ô¥Ú“Ó ÊULÓFÚM^∞« oÔzUIÓ®Ó dÏOF®Ó ¸ÏeÓ§Ó WÏKÓªÚ≤Ó


ÊÔUºÓ≤Úù« UNÓ´Ô¸ÓeÚ¥Ó ‹
Ï U¢ÓU∂Ó≤Ó ÊÔUºÓ≤Úù« UNÓßÔdGÚ¥Ó ‹
Ï U¢ÓU∂Ó≤Ó WÏO]zUIÓKÚ¢ ‹
Ï U¢ÓU∂Ó≤Ó

20
1-83 10/04/09 12:57 Page 21

Ô U¢ÓU∂Ó‡M]‡∞« bÔ§Óu¢Ô sÓ¥Ú√Ó ❉


?‹
 UHÓ{ : ‡° U¥ÒÎuHÓ®Ó qÔLÒØÓ√ÔËÓ bÓ≥UAÓLÓ∞Ú« qÔ±]UÓ¢Ó√Ó ❉
- ‰uIÔ∫Ô∞Ú« - Íœ«uÓ∞Ú« ·
.‰U∂Óπ∞Ú«

. ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø w≠ ◊
 uK^∂Ó∞Ú« dπ
Ó A
Ó ØÓ WÔO]°UGÓ∞Ú« ¸ÔUπ Ú ¢Ó ◆
Ó ®Ú_« dÔ∏ÔJ
. ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø vKÓ´Ó ¸ÔULÓº Ô ∂ÔMÚ¢Ó ◆
] ∞«ËÓ WÔKÓ≠ÚbÒ∞« X
. ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø w≠ dÓOFA
] ∞«Ë `
Ó LÚIÓ∞Ú« Õ ] HÓ∞Ú« ŸÔ¸ÓeÚ¥Ó ◆
Ô ö
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø w≠ `
 OA
Ò ∞«Ë d∑Ó´Úe]∞«ËÓ qOKØÚùUØÓ WÔ∫
Ó zUHÓ∞Ú« ‹ Ú ¢Ó ◆
Ô U¢ÓU∂ÓM]∞« dÔ∏ÔJ
21
1-83 7/04/09 16:17 Page 22

w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô

.WÓ∑Ó∂ÚM]∞« wLÒßÓ√ÔËÓ WÌKÓLÚ§Ô q]ØÔ √ÔdÓÆÚ√Ó ❉ Uº
] ∞« WÔKÓ¥u©Ó ,»
 uMÔπ
Ó ∞Ú« ‹ Ô O´√Ó ,WÏßÓËdÔGÚ±Ó WÏ∑Ó∂Ú≤Ó U≤Ó√Ó ◆
 U•Ó«ËÓ w≠ g
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó .n
 ¥dª
Ó ∞Ú« w≠ n
Ô DÓIÚ¢Ô Í¸ULÓ£Ë
?U≤Ó√Ó sÚ±Ó.tOÚKÓ´Ó V
Ô ∑ÔJ
Ú ¢Ó Íc]∞« ‚ Ú Ô¥" WÏO]zUIÓKÚ¢ "WÏ∑Ó∂Ú≤Ó U≤Ó√Ó ◆
Ô ¸ÓuÓ∞Ú« wMÒ± lÔMÓB
U±ÓbÓMÚ´ …ÔUHÓ∫
Ú KÓº
^ ∞« w° ‹ Ú îÓ WÏ´Ó˸ÔeÚ±Ô WÏ∑Ó∂Ú≤Ó U≤Ó√ ◆
Ú “ÓU≠Ó ÊuÚK]∞« ¡Ô«dÓC
? wM∑Ó≠ÚdÓÓ´ qÚ≥Ó .V
 ≤Ó¸Ú_Ó« lÓÓ± X
Ú IÓ°ÓUº
Ó ¢Ó
dÔC
Ó ∫
Ú ∑Óº
Ú ¢ÔËÓ ‰U∂Óπ
 ∞Ú« w≠ g
Ô O´√Ó W∫  U¢ÓU∂ÓM]∞« sÓ± U≤Ó√Ó ◆
Ó zUHÓ∞Ú« WO]zUIÓKÚ∑Ò∞« ‹
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó.W¥ÓËœÚ_« i
Ô FÚ°Ó wMÒ±
eÔ∂Úª
Ô ∞Ú« lÔMÓB
Ú ¥Ô wMÒ± .WÓ§ÓU°Ó ‰uNÔº
Ô ° WÎÅ Ô O´√Ó WÏ´Ó˸ÔeÚÓ± WÏ∑Ó∂Ú≤Ó U≤Ó√Ó ◆
] UîÓ g
? U≤Ó√Ó sÚLÓ≠Ó ....... ËÓ

lÔ°U¢Ó√ÔËÓ UNÓ° wM∑Ó´Ú√ËÓ WÎ∑Ó∂Ú≤Ó wzUÆÓbÅ


Ú √Ó b•Ó√Ó ËÚ√Ó Íb∞«ËÓ …bÓ´ÓUº Ô d¨Ú√Ó ❉
Ó L° ”
.ÈuÒÎIÓÔ± ‚
Ì ¸ÓËÓ vKÓ´Ó UNÓKÔIÔ≤Ú√Ó w∑∞]« WOÓ∞U∑]∞« WÆÓUDÓ∂∞Ú« ‰ULÓFÚ∑ßÚP° U≥Óu]LÔ≤Ô

22
1-83 7/04/09 16:17 Page 23

WÌFÓ°ÓU∑Ó±Ô WÔÆÓUD
Ó °

)ÊÏU∂]KÔ§Ô - ‰Ïu≠Ô : ( WÔ∑Ó∂ÚM]∞« ◆


Ô ¥¸U¢Ó ◆
.............W´Ó«¸ÓeÒ∞« a
Ô ¥¸U¢Ó ◆
........W∑Ó∂ÚM]∞« ⁄ËeÔ°Ô ¸uNÔ™Ô a
 «¸ÓËÚ_Ó« œÔbÓ´Ó ◆
...........…Ìb]±Ô bÓFÚ°Ó ‚
uæLÔ≤Ô W∞ÓU•Ó w≠ WÔ∑Ó∂Ú≤Ó
:bÓFÚÓ° ‚ ] ∞« ‰Ôu©Ô ◆
 Uº
.................:ŸÌu∂ÔßÚ√Ô ❉
..............:sOÚ´Óu∂ÔßÚ√Ô ❉
................:lÌO°UßÓ√Ó ❉

W¥ÓUMÓF∞Ú« ‰ÔUGÓ®Ú√Ó ◆
.............w ] ∞« bÔO´«uÓ±Ó ◆
 IÚº
.....................WO]zUIÓKÚ∑Ò∞« » Ó ´Ú_Ó« W∞Ó«“Ó≈ bÔO´«uÓ±Ó◆
 UA

23
1-83 7/04/09 16:17 Page 24

.‹
 U¢ÓU∂ÓM]∞«Ë ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫Ó∞Ú« vKÓÓ´ WEÓ≠ÓU∫ÓLÔKÚ∞ `ÓzUB ] M]∞« √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
Ó ≤Ó ÕÔd∑ÓÆÚ√ÓËÓ h
WÎKÓOL§Ó WÎHÓOE≤Ó U≥ÓbÓ§ÓuÓ≠Ó UNÓzU∫Ó≤Ú√Ó w≠ ‰Óu]πÓ¢Ó.WO]±uLÔFÔ∞Ú« WIÓ¥b∫Ó∞Ú« w≠ ÁÔe]MÓ∑Ó¥Ó ¡ÔöÓ´Ó ÃÓdÓîÓ
Ì UÅÓUB
.tLºÚÆ w≠ wÒLKÚF∞Ú« ÿUIÓ¥ù« sØÚdÔ° UNÓIÓK]Ó´ ‹ Ó ÆÔ vKÓ´Ó WÓOÓ∞U∑]∞« `ÓzUB
Ó M]∞« V
Ó ∑ÓJÓ≠Ó

.‹
 U¢ÓU∂ÓM]∞« ”
 bÔ¢Ó ô -
.…ÌdÓπÓÓ® WßÓ«dÓG° …dÓπÓA
] ∞« bOF° qÔH∑Ó•Ú√Ó -

: Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
.WÏ´Ó˸ÔeÚ±Ó ‹ Ì U¢ÓU∂Ó≤Ó „ÓUMÓ≥Ô ❖
Ï U¢ÓU∂Ó≤Ó wN≠Ó dOFA]∞«ËÓ `LÚIÓ∞ÚUØÓ ÊÔUºÓ≤Úù« UNÓ´Ô¸ÓeÚ¥Ó ‹
 «dÓOÚπÓA^∞UØÓ ÊÔUºÓ≤Úù« UNÓßÔdGÚÓ¥ ôÓ «¸ÎUπÓ®Ú√Ó „ÓUMÓ≥Ô ❖
...)`Ô‡OAÒ∞«Ë dÔ∑Ó´Úe]∞«Ë qÔOKØÚù«( W∫ÓzUHÓ∞Ú« ‹
.WÏO]zUIÓKÚ¢ ¸ÏUπÓ®ÚÓ√ wÓN≠Ó ...)dÔ‡´dÚFÓ‡∞Ú«ËÓ sÔ‡OKÒH‡∞Ú«ËÓ w^∂KÓ∫Ó∞« dÔ°ÓuÚMÓB
] ∞«( WO]°UGÓ∞Ú« ¸UπÓ®Ú_Ó«ËÓ
Ï U¢ÓU∂Ó≤Ó „ÓUMÓ≥Ô ❖
.... ÊULÓFÚM^∞« ozUIÓ®ÓËÓ Ê«uÓ∫ÔÆÚ_ÔU‡ØÓ ÊÔUºÓ≤Úù« UNÓ´Ô¸ÓeÚ¥ÓÓ ô ‹
.WÏO]zUIÓKÚ¢ ‹
Ï U¢ÓU∂Ó≤Ó wÓN≠Ó
 U¢ÓU∂ÓM]∞« WÔ‡¥ÓULÓ• ❖
. WÏ∂Ó§«ËÓ ¸UπÓ®Ú_Ó«ËÓ ‹

24
1-83 7/04/09 16:17 Page 25

w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
UNÓ∑¥ÚeÓ° bÔOH∑Óº
Ú ≤Ó ,U≤Óœö
Ó ∂° «œÎbÓÓ´ ¸UπÓ ®Ú_Ó« d∏ÓØÚ√Ó sÚ± Êu∑Ô¥Úe]‡∞« …ÔdÓπ
Ó ®Ó
j
 ‡ßÓuÓ∞Ú«ËÓ q‡•Uº ] ∞«ËÓ fÓ ÆÔUHÓÓÅ WNÓπ  ° WÎÅ
] UîÓ bÔ§Óu¢ÔËÓ UNÓ≤u∑Ô¥Ú“ÓËÓ
.ULÎz«œÓ ¡Ó«dÓC
Ú îÓ fÔ ≤u¢Ô vIÓ∂Ú∑Ó∞ UNÓOÚKÓ´Ó k
Ú ≠U∫Ó MÔKÚ≠Ó

WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
wM°ÔdÓA
Ú ¥ÓËÓ …ÎdÓLÓ£Ó ÊÔUº
Ó ≤Úù« wMKÔØÔQÚ¥Ó ,…ÏdÓO∏ØÓ w´«uÓ≤Ú√Ó ,qÓ°ÔU≤Ó WÔNÓ§ wM‡©uÚ±Ó
.wLßÚ« vKÓÓ´ p Ó ∞^bÔ¥Ó w≤uÚ∞Ó «dÎOB  ´Ó
q]ØÔ w∞ ÂÔUIÓ¥Ô Íc∞]« ÷  dFÚLÓ∞Ú« …¸U¥Óe° rÚIÔ≠Ó dÓ∏ÓØÚ√Ó wM≠ÓdFÚ¢Ó ÊÚ√Ó ‹Ó œÚ¸Ó√Ó «–Ó≈
2
.WÓHÓ∞Ú“Óu°Ô ‰eMÚLÓ° WÌMÓßÓ
¸ :·
 ËdÔ∫ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉
Ô ∞ÚU° V
Ê Ë “ 1 .U≥ÓdÔLÒ´Ó√ÔË wß«d]ØÔ vKÓÓ´ WÓJ
Ó ∂ÓA
] ∞« qÔIÔ≤Ú√Ó
UÆ 4
¡ « ‡• 3
.sO∑Ò∞« …¸ÓußÔ w≠ UNÓLÔßÚ« œÓ¸ÓÓË …ÏdÓπ
Ó ®Ó 1

.ÂÔö
] ∞« U≥ÓdÔî¬ÓË ¡ÔU∂Ó∞Ú« UNÓ≠ËdÔÔ• ‰ÔË]√Ó …Ïdπ
Ó ®Ó 2

.‚
Ó ¸ÓuÓ∞Ú«ËÓ dÓOB
 ∫
Ó ∞Ú« tÔMÚ± lÔMÓB
Ú ≤ÓÓË sÓ¥dB
Ú IÓ∞Ú« WNÓπ
 ° dÔ∏ÔJ
Ú ¥Ó ‹
Ï U∂Ó≤Ó 3

.)w°ö
Ó ∂ÚK]∞«( WÌO]º
 ≤u¢Ô WÌO]∂FÚÓ® WÌKÓØÚÔ√ œ«bÓ´Ú≈ w≠ tÔKÔLFÚ∑Óº
Ú ≤Ó ‰uIÔ∂Ô∞Ú« sÓ± 4

25
1-83 7/04/09 16:17 Page 26

:‹ Ó ≤Ô U±Ó …ÎœÓU´Ó sÔO•U¥Ó¸ÓËÓ ¸ÏU≥Ó“Ú√Ó ❉


 UMÓ∂Ó∞Ú« UNÓ° wLÒº

…Ï.........¸ÚÓË ”
Ï ........‡≤Ó

Ê......UÓ¥ ÊÔ......‡º
Ú ≤

26
1-83 7/04/09 16:17 Page 27

ÊUº
Ó ≤Úù« rÔº
Ú §

qÅ
 UHÓLÓ∞Ú« WÔØÓdÓ•
Ó -·
Ô «dÓ©
Ú _Ó« - ŸÔcÚπ
 ∞Ú« - ”
Ô √Úd]∞«

:WÓO]F{
Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó
ÂÌußÔdÚ±Ó Ã
Ì dÒNÓ±Ô …¸ÓuÅ
Ô ¡Ó«eÓ§Ú√Ó h
^ IÔ¥Ó ,t∑≠ÓdÚ¨Ô w≠ dÏOLÓß f
Ó KÓ§Ó ,b•Ó_Ó« ÂÓuÚ¥Ó
‰UHÓ©Úú
Ó ‡∞ w
Ì ´«–Ó≈ Z
Ì ±U≤ÓdÚ°Ó v∞Ó≈ lÔL∑Óº
Ú Ó¥ uÓ≥ÔËÓ ,‹
 ö
] π
Ó LÓ∞Ú« ÈbÓ•Ú≈ vKÓ´Ó
:WOÓ∞U∑]∞« ¡«eÓ§Ú_Ó« vKÓ´Ó qÓB
] ∫
Ó ∑Ó≠Ó

27
1-83 7/04/09 16:17 Page 28

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
.h
Ò IÓ∞Ú« bÓMÚ´ dÏOLßÓ UNÓOÚKÓ´Ó qÓB Ó ¢Ó w∑∞]« ¡Ó«eÓ§Ú_Ó« wLÒßÓ√Ô ❉
] ∫

: UNÓB
] ÆÓ w∑∞]« ¡UC
Ó ´Ú_Ó« ¸ÓuÓÅ Ó Ø]¸Ó ❉
Ô dÏOLÓß V
.Êö
Ó §ÚdÒ∞« - Ê«bÓOÓ∞Ú« - ŸÔcÚπ
 ∞Ú« - ”
Ô √Úd]∞«
.U∑ΰU£Ó Ã
Ô dÒNÓLÔ∞Ú« w
Ó I∂Ó≠Ó )·
Ô «dÓ©Ú_Ó«( sOÚKÓ§ÚdÒ∞«Ë s¥ÚbÓOÓ∞Ú« p
Ó ¥d∫
Ú Ó¢ ‰ÓËÓU•Ó ❉


 dÒNÓLÔ∞Ú« p
 ¥d∫
Ú ¢Ó w≠ dÏOLßÓ ` Ó MÚ¥Ó rÚ∞Ó «–ÓULÓ∞ ◆
Ú π
28
1-83 7/04/09 16:17 Page 29

.WÓ∫
Ó O∫
 B
] ∞« WÓ°ÓU§Óù« √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
.Èu]IÓLÔ∞Ú« ‚ Ó ∞Ú√ÓËÓ ¡Ó«eÓ§Ú_Ó« dÏOLßÓ lÓLÓ§Ó ◆
 ¸ÓuÓ∞Ú« vKÓ´Ó UNÓIÓB
.WÌÆ]b° ‹  uÚ∑]∞« dÏOLßÓ oÓ∂]©Ó ◆
 UOÓÅ
.h Ó uDÓÔî lÚ∂∑]Ó¥ rÚ∞Ó ◆
Ω IÓ∞Ú« ◊
:tOÚKÓ´Ó X
Ú •ÓdÓ∑ÓÆÚP≠Ó tÔ∑ÔîÚ√Ô tÔ¢ÚbÓ´ÓUßÓ ❉
.◊
Ì uOª
Ô ° ·
 «dÓ©Ú_Ó«Ë ŸcÚπ
 ∞Ú«ÓË ” Ó O∂∏Ú¢Ó ◆
 √Úd]∞« X
."‹
Ì UJ
Ó ∑ÓJ
Ú ∑Ó° "·
 «dÓ©Ú_«ÓË ŸcÚπ
 ∞Ú«ËÓ ” Ó O∂∏Ú¢Ó ◆
 √Úd]∞« X
.f
Ó O°U°ÓbÓ° ·
 «dÓ©Ú_Ó«Ë ŸcÚπ
 ∞Ú«Ë ” Ó O∂∏Ú¢Ó ◆
 √Úd]∞« X

»
Ô dÒ§
Ó √Ô
ÂußÔd^∞U° ÁÔ«¸Ó√Ó U±Ó V
Ó º
Ó Ó• Ã
Ó dÒNÓLÔ∞Ú« „ÔdÒ•Ó√ÔËÓ V
Ó ßUMÓLÔ∞Ú« q]∫
Ó ∞Ú« ¸ÔU∑ÓîÚ√Ó ❉
:WOÓ∞U∑]∞«

.q‡ÅUHÓLÓ∞Ú« lÓÆ«uÓÓ± ·
Ó d]FÓ¢Ó_Ó wLº
Ú § f
Ô º
] ∫
Ó ¢Ó√Ó ❉

29
1-83 7/04/09 16:17 Page 30

: rÓßÚ d]∞« kÔ •  ôÓ√Ô


:rºÚ π ∞Ú« ¡Ó«eÓ§ÚÓ√ dÔØÔ–Ú√Ó ◆
1

3 3

-1
2
WÏØÓU∑ÓJ
Ú ¢Ó -2
3 3

-3

] ∞« rÓßÚd]∞« qÔ]±ÓQ¢Ó√Ó ❉
.√ÔÓdÆÚ√ÓËÓ oÓ°Uº
.WØÓdÓ∫
Ó ∞Ú« vKÓÓ´ bÔ´Uº
Ó ¥Ô Íc∞]« qÓB
Ó HÚLÓ∞Ú« qÔ∏ÒLÓ¢Ô" WÔØÓU∑ÓJ
Ú ‡∑]‡∞«"

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«

:sÓ± ÊÔuÓJ
] ∑Ó¥Ó ÊUº Ú § ❖
Ó ≤Úù« rÓº

 «dÓ©Ú_Ó« / ŸcÚπ
 ∞Ú« / ”
 √Úd]∞«
.WØÓdÓ∫
Ó ∞Ú« vKÓÓ´ bÔ´Uº  UHÓLÓ∞Ú« ❖
Ó Ô¢ qÓÅ

30
1-83 30/04/09 17:04 Page 31

w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô

Í^ uKÚÔF∞Ú« Ô·dÓD]∞« - w^KHÚº^∞« ·


Ô ÓdD]∞« : U¥ÒÎuHÓÓ® n
Ô O{
 √ÔËÓ W̱ÓuKÔFÚÓ± q]ØÔ √ÔdÓÆÚ√Ó

W∂ÓÆÓd]∞« qÔB
Ó HÚ±Ó bÔ§ÓuÔ¥ n
 ∑J Ó HÚ±Ó ◆
Ó ∞Ú« qÔB
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø w≠
bÔ§ÓuÔ¥ rB Ó HÚ±Ó ◆
Ó FÚL∞Ú« qÔB
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø w≠
bÔ§ÓuÔ¥ cª Ó HÚ±Ó ◆
 HÓ∞Ú« qÔB
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø w≠
Ó HÚ±Ó ◆
bÔ§Óu¥Ô W∂ÓØÚd^∞« qÔB
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø w≠
Ó HÚ±Ó ◆
bÔ§Óu¥Ô ÂbÓIÓ∞Ú« qÔB
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø w≠

31
1-83 7/04/09 16:17 Page 32

»
Ô dÒ§
Ó √Ô
v∞Ó≈ r]£Ô ‰ULÓAÒ ∞« uÓ∫ Ú ≤Ó r]£Ô s‡OLOÓ∞Ú« uÓ∫ Ú ≤Ó ÈdÓº Ú OÔ∞Ú« bÓOÓ∞Ú« „ÔdÒ•Ó√Ô ◆
.vKÓ´Ú_Ó« v∞Ó≈ r]£Ô qHÓßÚ_Ó«
. WMÓJ LÚLÔ∞Ú« ‹  U≥ÓUπ Ó ¢Òô« lOL§Ó w≠ s‡¥ÚbÓ‡‡OÓ∞Ú« „ÔdÒ•Ó√Ô ◆
.WMÓJ LÚLÔ∞Ú« ‹  U≥ÓUπ Ó ¢Òô« lOL§Ó w≠ ” Ó √Ód]∞« „ÔdÒ•Ó√Ô ◆

 U≥ÓUπ Ó ¢Òô« lOL§Ó w≠ ÈdÓº Ú OÔ∞Ú« Ë√Ó vMÓ‡LÚ‡OÔ∞Ú« wK§Ú¸ „ÔdÒ•Ó√Ô ◆
.WMÓJ
 LÚLÔ∞Ú«
.WMÓJ LÚLÔ∞Ú« ‹  U≥ÓUπ Ó ¢Òô« lOL§Ó w≠ w±bÓÓÆ „ÔdÒ•Ó√Ó ◆

:w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
ÊUº
Ó ≤Úù« bÓMÚ´ w ^ LEÚÓFÓ∞Ú« qÔJ Ó OÚNÓ∞Ú« ÊÔu]J Ó ∑Ó¥Ó ◆
.·  «dÓ©Ú_Ó«ËÓ ŸcÚπ  ∞Ú«ÓË ” √Úd]∞« ÂUEÓ´ sÓ±
.208ÊUºÓ ≤Úù« bÓMÚ´ wΩ ‡LEÓFÓ∞Ú« qJ Ó OÚNÓ∞Ú« ÂUEÓ´ œÔbÓ´Ó ◆
.ÂUEÓF∞Ú« uÒLÔ≤Ô vKÓÓ´ bÔ´Uº Ó Ô¥ V OK∫ Ó ∞Ú« »Ô dÚ®Ô ◆
.ÂÓUEÓF∞Ú« wDÒGÓ¢Ô ‹ Ô ö Ó C Ó FÓ∞Ú« ◆
.WØÓdÓ∫ Ó ∞Ú« sÓ´ WÔ∞ÓËRÔºÚ LÓ∞Ú« w Ó ≥ ‹ Ô ö Ó C Ó FÓ∞Ú« ◆
.‹ ö Ó C Ó FÓ∞Ú« ÍuÒIÓ¢Ô WÔ{ Ó U¥ÓdÒ∞« ◆
32
1-83 30/04/09 16:08 Page 33

rº
Ú π
 ∞Ú« W±ÓöÓß
Ó vKÓ´Ó WÔE
Ó ≠ÓU∫
Ó LÔ∞Ú«
:dÔ∂Ò´Ó√ÔËÓ k
Ô •
 ôÓ√Ô

? ¡UMÓ∂∞Ú« …dÓOE•Ó w≠ tKLÓFÓ° ÂÓUOÓI∞Ú« »


^ UA Ú ¥Ó qÚ≥Ó ◆
] ∞« «cÓ≥Ó lÔOD∑Óº

.tÔ∞Ó ÷
Ó d]FÓ¢Ó Íc∞]« À Ó ∞Ú« dÔØÔ–Ú√Ó ◆
Ó œU∫

33
1-83 7/04/09 16:17 Page 34

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
.ÊUº
Ó ≤Úù« rÔº
Ú § UNÓ∞Ó ÷
Ô d]FÓ∑Ó¥Ó w∑∞]« À
Ó œ«uÓ∫Ó∞Ú« wLÒßÓ√ÔË ‹ Ú uÓ∞Ú« Ác≥Ó qÔ±]QÓ¢√Ó ❉
 UO]F{

.W‡‡LOKº
] ∞« n
 ‡‡‡Æ«uÓLÓ∞Ú« s´Ó dÔ∂ÒFÓ¢Ô w∑∞]« qÓLÓπ Ô ∞Ú« wß«d]ØÔ vKÓ´Ó a Ô º Ó ≤Ú√Ó ❉
.…Ì–ÓuÚîÓ ÊËbÔ° WÓ¥]¸UM]∞« W§Ó«¸]b]∞« V Ô ØÓ¸Ú√Ó ◆
.œuÓIÚL‡∞ÚU° p Ô º  ±Ú√Ô ôÓËÓ w∑§Ó«¸]œÓ œÔuÆÔ√Ó ◆
.n  OHª Ó ‡∞Ú« ËdÔ∑ÚL‡∞Ú« Ë√Ó WMÓ•UA] ∞« …dÓîÒRÓLÔ° oÔK]FÓ¢Ó√Ó ôÓ ◆

34
1-83 10/04/09 11:01 Page 35

. sÓOK§ÒdÓ∑ÓLÔKÚ∞ h
 B Ó LÔ∞Ú« dÒLÓLÓ∞Ú« sÓ± oÓ¥dD]∞« lÔDÓÆÚ√Ó ◆
] ª
.n
 OÅ
 d]∞« vKÓ´Ó …ÓdÓJ Ô FÓ∞Ú√Ó ôÓ ◆
Ô ∞Ú« V
.X
 ¥d∂ÚJ Ô FÓ∞Ú√Ó ◆
 ∞Ú« œ«uÓ´ÚQÓ° V

:X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
:wLº
Ú § W±Óö Ô ≠U•Ó√Ô ❉
Ó ßÓ vKÓÓ´ k
Õ
Ó ËdÔπ
Ô ∞Ú« V
Ô ∂Òº
Ó ¥Ô UÓ± q]‡ÔØ V Ó ¢Ó√Ó ❖
Ô M]π
.¸Óuº
Ô J
Ô ∞Ú« Ë√Ó ‚
Ó ËdÔ∫
Ô ∞Ú« Ë√Ó
.w≤UMÓßÚQÓ° WÎ∂ÓKÚÅ Ò ØÓ√Ô ôÓ ❖
Ô ¡ÓUOÓ®Ú√Ó dÔº
] Ó≤–Ô√Ô w≠ …Îœ]U•Ó ¡ÓUOÓ®Ú√Ó qÔîœÚ√Ô ôÓ ❖
.wHÚ≤√Ó ËÚ√Ó w
.«dÎO∏ØÓ »
 ußÔU∫ ÔÓ d∑ÓÆÚ√Ó ôÓ ❖
Ó ∞Ú« Ë√Ó “UHÓKÚ∑Ò∞« W®ÓU®Ó sÚ± »
.wLº
Ú § W≠ÓUEÓMÓ° wM∑Ó´ÚQÓ≠Ó w∑±Óö Ô ≠U•Ó√Ô ❖
Ó ßÓ vKÓ´Ó k

:w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô
vKÓ´Ó WEÓ≠ÓU∫
Ó LÔ∞Ú« ‚
Ó U∏ÓO± wzUÆÓbÅ Ô ∑ÔØÚ√Ó ❉
Ú √Ó lÓ±Ó „«dÓ∑®ÚôU° WÌÆÓ¸ÓËÓ vKÓ´Ó V
.rº
Ú I∞Ú« sÓ± sÌØÚdÔ° tÔIÔKÒ´Ó√ÔËÓ rÚºπ
 ∞Ú«

35
1-83 7/04/09 16:18 Page 36

w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
:‡° UNÓOÚKÓÓ´ k
Ô ≠U•ÓÔ√ WÏLÓFÚ≤ WÔ∫ Ω ∞« ❉
] B

 œ«uÓ∫
Ó ∞Ú« V Ó ¢Ó ◆
 M^π ] ∞« W¥ÓcGÚ∑]∞« ◆
.WLÓOKº
.W∫ Ò ∞« b´«uÓÆÓ Â«dÓ∑•Ú« ◆
] B .W¥]¸ËdÔC
] ∞« ` Ó ∑]∞« ¡«dÓ§Ú≈ ◆
 OÆö

WÏOÓLKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
.v{
Ó dÚLÓ∞Ú« ô]≈ tÔ≠ÔdFÚ¥ÓÓ ô ¡U∫
] Å
 _Ó« ”
 ËƒÔ¸Ô vKÓÓ´ Ã
Ï U¢Ó

·
 ËdÔ∫ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉
Ô ∞ÚU° V
. U≥ÓdÓOLFÚÓ¢ qÔLÒØÓ√ÔËÓ wß«d]ØÔ vKÓÓ´ WÓJ
Ó ∂ÓA
] ∞« a
Ô º
Ó ≤Ú√Ó
:UNÓ∂ÔM]π Ó ±ÓÓ ◆
Ó ¢ÓÓ√ dÓ©Uª
2

‡§ ÂÓUEÓF∞Ú« V  ¢Ô 1
Ô OB
¸ x ‡ØÔ 1

4 fd
bÓÚKπ
 ∞Ú« V  ¢Ô 2
Ô OB

Ï td ¸ Õ 3
¸ÔUM]∞« UNÓ∂Ô∂ÓßÓ 3
œÏ sÓOÚFÓ∞Ú« V  ¥Ô ÈËÓbÚFÓ∞Ú« lÔ¥dßÓ 4
Ô OB
36
1-83 7/04/09 16:18 Page 37

WÔ¥Óc‡‡GÚ∑]∞«
U≥ÓbÔO´«uÓ±ÓËÓ WÔO]z«cÓG∞Ú« ‹
Ô U∂Ó§
Ú uÓ∞Ú«
:dÔ∂Ò´Ó√ÔËÓ k
Ô •
 ôÓ√Ô
ÊÚÓ√ tÔMÚ± X
Ú ∂ÓKÓ©ÓËÓ WÓOÓ∞U∑]∞« WÓ¥Óc¨Ú_Ó« bÓLÓ•Ú√Ó vKÓ´Ó WÔLÓKÒFÓLÔ∞Ú« X
 {
Ó dÓ´Ó
U±Ó ËÓ ¡«bÓGÓ∞Ú« w≠ qÔØÓRÚ¥Ô UÓ± ÓË Õ
 U∂ÓB
] ∞« w≠ qÔØÓRÚ¥Ô U±Ó UNÓMÚ± dÓØÔcÚ¥Ó
.¡UA
Ó FÓ∞Ú« w≠ qÔØÓRÚ¥Ô

37
1-83 7/04/09 16:18 Page 38

:w Ó ∞Ú« UNÓ∞Ó ÂÓb]IÓ≠Ó ◆


Ó ∞U∑]∞« ‰ÓËÓbÚπ
¡ÔUA
Ó FÓ∞Ú« ¡Ô«œÓGÓ∞Ú« Õ
 U∂ÓB
] ∞« ¸ÔÓuDÔ≠Ó
¡ÏUº Ó •Ó V
Ï OK•Ó eÏ∂ÚîÔ
p
Ï LÓßÓ sÏ∂Ú§Ô WÏ≤ÓËdÔIÚ±Ó
i
Ï OÚ°Ó WDÓKÚßÓ ÊÏuπ Ô FÚ±Ó
‰Ïö Ó ¨ f
Ï ‡J Ô ºÚ ØÔ qϺ Ó ´Ó
…ÏbÓ°Ú“Ô
Ó ¥Ô√Ú¸Ó U±Ó ❉
? WÌ∂Ó§ÚËÓ qÒÔØ W∂ÓOØdÚ¢Ó w≠ p
.U∂ÎßUMÓ±Ô ÁÔ«dÓ¢Ó U±Ó V
Ó º
Ó •Ó ÁÔdÚLÒ´ÓÓË p Ó ∞Ú« qIÔ≤Ú«ÔÓ ❉
Ó ß«d]ØÔ vKÓ´Ó ‰ÓËÓbÚπ

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
bÓO´«uÓ±Ó ÂÔd∑Ó∫Ú¥Ó ôÓ ‰ÏuØÔ√Ó qÏHÚ© bÔLÓ•Ú√Ó

 UÆÓËÚ_Ó« qÒØÔ w≠ qÔØÔQÚ¥Ó uÓNÚ≠Ó qØÚ_Ó«
.WÎ∫
Ó OB Ô qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ◆
 Ó≤ tÔÓ∞ ÂÓbΩÆÓ√ÔËÓ bÓLÓ•Ú√Ó …Ó¸ÓuÅ

38
1-83 7/04/09 16:18 Page 39

Õ
 U∂ÓB
] ∞« ¸ÓuDÔ≠Ó ‰ÔËÓUMÓ∑Ó¥Ó U≤ÎUOÓ•ÚQÓ≠Ó qØÚú
Ó ∞ WO]NA
] ∞« qÔOKÆÓ qÏHÚ© bϧU±Ó
wH∑ÓJ
Ú ¥ÓËÓ Õ
 U∂ÓB
] ∞« w≠ qÔØÔQÚÓ¥ ôÓ U≤ÎUOÓ•Ú√ÓÓË ¡UA
Ó FÓ∞Ú« bÓMÚ´ ô]≈ qÔØÔQÚ¥Ó ôÓËÓ
.¡Uº
Ó LÓ∞Ú« w≠ WÌπ
Ó LÚKÔ°ËÓ ¡«bÓGÓ∞Ú« bÓMÚ´ WÌKÓØÚQÓÔ°
.WÎ∫
Ó OB Ô qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ◆
 Ó≤ tÔÓ∞ ÂÔbÒÆÓ√ÔËÓ b̧UÓ± …Ó¸ÓuÅ

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«

:ÂuÚOÓ∞Ú« w≠ ‹
Ì U∂Ó§ÚÓË À
Ó ö
Ó £Ó ‰ÔËÓUMÓ∑ÓÓ¥ ÊÓUº
Ó ≤Úù«
Õ ] ∞« ¸ÔuDÔ≠Ó ❖
 U∂ÓB
¡«bÓGÓ∞Ú« ÂÔUFÓ©Ó ❖
Ó FÓ∞Ú« ÂÔUFÓ©Ó ❖
¡UA
w≠ v∞ÓË_Ô« sOÚ∑ÓÓπLÚ∞Ô qÓÔØQÚ¥Ó ÊÚ√Ó sÔº
Ó ∫
Ú ∑Óº
Ú ¥ÔÓË
.‰«ËÓe]∞« bÓFÚ°Ó WFÓ°«d]∞« w≠ WÓ‡‡OÓ≤U∏]∞«ËÓ U•ÎU∂ÓÅ
Ó …dÓ®UFÓ∞Ú«

39
1-83 7/04/09 16:18 Page 40

:w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô

.W‡‡LOKº
] ∞« n
 ‡‡‡Æ«uÓLÓ∞Ú« s´Ó dÔ∂ΩFÓ¢Ô w∑∞]« qÓLÓπ
Ô ∞Ú« wß«d]ØÔ vKÓ´Ó a Ó ≤Ú√Ó ❉
Ô º
.U≤Îuπ
Ô FÚ±ÓËÓ U∂ÎOK•ÓËÓ «eÎ∂ÚîÔ ‰ÔËÓUMÓ¢Ó√Ó Õ ] ∞« w≠ ◆
 U∂ÓB
.ÂuÚOÓ∞Ú« w≠ sOÚ¢Ód]Ó± ô]≈ qÔØÔ¬ ôÓ ◆
.sOÚ∑Óπ
Ó LÚ∞ÔÓË Õ ] ∞« ¸uDÔHÓ° ÂuÚOÓ∞Ú« w≠ wH∑ÓØÚ√Ó ◆
 U∂ÓB

.WO]z«cÓG∞Ú« W∂Ó§ÚuÓ∞Ú« ‰ËÔUMÓ¢Ó qÓ∂ÚÆÓ t¥ÚbÓÓ¥ qÔº Ó ´Ó ❉


 GÚ¥Ó ¡Ôö
?p Ó ¥Ô√Ú¸Ó U±Ó ◆
Ó ∞–Ó w≠ p

WÎ∂ÓßUMÓ±Ô WÎO]M±Ó“Ó …Îb]Ô± WÔOÓ±UÓß ‚ Ú ¢Ó ❉


Ô dGÚ∑Óº
.«bÎOÒÓ§ ÂÓUFÓD]∞« mÓC
Ó LÚ∑Ó∞ WO]z«cÓG∞Ú« UNÓ¢U∂Ó§ÚÓË ‰ËÔUMÓ¢Ó w≠

40
1-83 7/04/09 16:23 Page 41

?p
Ó ±ÓUFÓ©Ó qÔØÔQÚ¢Ó n
Ó OÚÓØ X
Ó ≤Ú√ÓËÓ ❉
w≠ - ? o¥dD]∞« w≠ - ? Uº
Î ∞UÓ§ - ? ÊÌÒQÓ∑Ó° ? UHÎÆ«ÓË - ? WÌ´ÓdÚº
Ô °
?p
Ó D]Æ V
Ô ´ö
Ó ¢Ô X
Ó ≤Ú√ÓÓË - ? p
Ó ¥ÚbÓÓ¥ qÓº
 GÚÓ¢ ÊÚÓ√ ÊÓËÔœ - ? qØÚ_Ó« W≠ÓdÚ¨Ô

:w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
UNÓ¢UÆÓËÚ√Ó w≠ WO]z«cÓG∞Ú« ‹U∂Ó§ÚuÓÚ∞« ‰ÔËUMÓ¢Ó vKÓÓ´ œÔu]FÓ¢Ó√Ó ◆
.WMÓLÚº
Ò ∞«Ó ÷dÓ±Ó V
Ô ∂Òº
Ó ¢Ô UNÓ≤]_Ó ‹
 U¥]uKÓ∫
Ó ∞Ú« qØÚ√Ó w≠ ◊
Ó «dÓ≠Úù« V Ó ¢Ó√Ó ◆
Ô M]π

:WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
dÔî¬ËÓ À
 ö
Ó ]∏∞« WO]z«cÓG∞Ú« ‹
 U∂Ó§ÓuÓ∞Ú« s´Ó V
Ô O¨√Ó ôÓÓË" sÔOÚGÓÚ∞« "w≠ËdÔÔ• ‰ÔË]√Ó
.ÂÔö
] ∞« w≠ËdÔ•Ô

:WÏ≠ÓdÚ©
Ô
V
Ó KÓ©ÓËÓ Ê«dÓ∑Ú± UNÓ∞Ôu©Ô WÏIÓFÓKÚ± ÁbOÓ°ËÓ ‹
 U∂Ó©ÒdÓLÔ∞Ú« lOÚ∂Ó∞ ö
ÒÎ ∫
Ó Ó± U∫
Ó Ô§ qÓîÓœÓ
tÔ∞ÓQÓº
Ó ≠Ó bÌFÚ°Ô sÚ´Ó WÓK¥u]D∞« WIÓFÓKÚL∞ÚU° qÔØÔQÚÓ¥ q]™ÓËÓ ÈuÓKÚ∫
Ó ∞Ú« sÓ± UIÎ∂Ó©Ó
ÊÚÓ√ ÔVO∂]D∞« w≤UÅ
Ó ËÚ√Ó bÚIÓÓ∞ : "»
Ó U§ÓQÓÓ≠ d±ÚÓ_« s´Ó qÒ∫
Ó LÓÚ∞« V
Ô •UÅ
Ó
.ÊUJ
Ó ±Úù« ¸ÓbÚÆÓ ÈuÓKÚ∫
Ó ∞Ú« s´Ó bÓF∑Ó°Ú√Ó
41
1-83 7/04/09 16:23 Page 42

W¥Óc¨ÚÓ_« ¸œUB
Ó ±Ó WÔ≠ÓdFÚ±Ó
WÏO]≤«uÓOÓ•
Ó WÏ¥Óc¨Ú√Ó / WÏO]¢U∂Ó≤Ó WÏ¥Óc¨Ú√Ó
WÏO]∫
Ò Å
 bÏ´«uÓÆÓ
qØÚ_Ó« bO´«uÓ±Ó ÂÔ«dÓ∑•Ú« ◆ Õ U∂ÓB]∞« ¸uDÔ≠Ó WÔO]LÒ≥Ó√Ó ◆
 «dÓA]K∞ `∞UB]∞« ¡ULÓ∞Ú« WÔO]LÒ≥Ó√Ó ◆
» WLÓF©Ú_Ó« kHÚ• Ô◊ËdÔ®Ô ◆

:WÓIÓ°Uº
] ∞« w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô
Ó ËdÔFÚLÓ∞Ú« WÓ¥Óc¨Ú_Ó« wLÒßÓ√Ô : )1( WÔLÓOKFÚ]∑∞«
Ó.W{

Ï ¸Úu¨ÔU¥Ó

42
1-83 7/04/09 16:24 Page 43

qϺ
Ó ´Ó

v°ÒÎdÓ±Ô

Ó MÒÅÓ√ÔËÓ wß«d]ØÔ vKÓÓ´ ‰ÓËÓbÚπÓ∞Ú« rÔßÔ¸ÚÓ√ :)2( WÔLÓOKFÚ∑]∞«


.UNÓ∑ÔOÚL]ßÓ w∑∞]« WÓ¥Óc¨Ú_Ó« n

¡UA
Ó FÓ∞Ú« WÔÓ∂§ÚËÓ ¡«bÓGÓ∞Ú« WÔ∂Ó§ÚÓË Õ
 U∂ÓB
] ∞« ¸ÔuDÔ≠Ó

f
Ï J
Ô º
Ú ØÔ V
Ï OK•Ó

43
1-83 7/04/09 16:24 Page 44

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó

 U∂ÓB
] ∞« Ô¸uDÔ≠Ó UÓN‡MÚ± ÊÓu]J
Ó ¢Ó w∑∞]« W¥Óc¨Ú_Ó« ¸œUB
Ó Ó± sÚ´Ó Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
.…ÔdÓIÓ∂Ó∞Ú« ÁÔ¸ÔbÓB
Ú Ó± V Ó ∞Ú« ◆
Ô OK∫
.‰ÔUIÓ¢ÔdÚ∂Ô∞Ú« ÁÔ¸ÔbÓB  FÓ∞Ú« ◆
Ú ±Ó ÔdOB
Ô OÚ∂Ó∞Ú« ◆
.............................i
Ô ∞Ú« ◆
..............................eÔ∂Úª
Ô U∂Ó©ÒdÓLÔ∞Ú« ◆
..........................‹
Ô ¥Úe]∞« ◆
..............................X
..............................…ÔbÓ°Úe^∞« ◆
.............................v°]dÓLÔ∞Ú« ◆
Ó FÓ∞Ú« ◆
.............................qÔº

:WÓOÓ∞U∑]∞« WÓO]F{
Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó
ÊÏu∑Ô¥Ú“ÓËÓ rÏ©ULÓ©ÓÓË qÏπ
Ú ≠ÔÓË f
y Óî UNÓ° WÎDÓKÚÓß ¡«bÓGÓ∞Ú« bÓMÚ´ WÔLÓOÚ±Ó√Ô X
Ú ∞ÓËÓUMÓ¢Ó
X
Ï HÚ∞ËÓ ¸ÏeÓ§Ó t° Uº
Î J
Ô º
Ú ØÔ p
Ó ∞–Ó ÓbFÚ°Ó X
Ú ∞ÓËÓUMÓ¢Ó r]£Ô qÏHÔÚK≠ÔËÓ ”
Ï U∂Óº
Ú °ËÓ
X
Ú KÓº Ú ∞ÓËÓUMÓ¢Ó r]Ô£ ·
Ó ¨ÓËÓ WÎ∞ÓUIÓ¢ÔdÚ°Ô X Ì ËdÔîÓ rÔ∫
Ú ∞ÓËÓ ‰Ïu≠ÔÓË h
Ï L]•ËÓ U©ÓUDÓÓ°ËÓ
.WÎπ
Ó LÚÔ∞ UNÓFÓÓ± ‹
Ú cÓîÓ√ÓÓË WßÓ¸ÓbÚLÓÚ∞« v∞Ó≈ ‹
Ú œÓU´ÓËÓ UNÓÓ≤UMÓßÚ√Ó X
Ú HÓE]≤ÓÓË UNÓ¥ÚbÓ¥Ó
44
1-83 7/04/09 16:24 Page 45

.¡«bÓGÓ∞Ú« W¥Ó«bÓ° w≠ WÔLÓOÚ±Ó√Ô tÔ∑Ú∞ÓÓËUMÓÓ¢ U±Ó dÔØÔ–Ú√Ó ❉


.f
 J
Ô º
Ú J
Ô ∞Ú« lÓ±Ó WÔLÓOÚ±ÓÔ√ UNÓ∑ÚKÓØÓ√Ó w∑∞]« dÓC
Ó ª
Ô Ú∞« wLÒßÓ√Ô ❉
: WÔLÓOÚ±ÓÔ√ tÔ∑Ú∞ÓËÓUMÓ¢Ó UÓ± n
Ô MÒÅ
Ó √ÔÓË wß«d]ÔØ vKÓ´Ó ‰ÓËÓbÚπ
Ó ∞Ú« rÔßÔ¸Ú√Ó ❉

WÏO]≤«uÓOÓÓ• WÏ¥Óc¨ÚÓ√ WÏO]¢U∂Ó≤Ó WÏ¥Óc¨Ú√Ó

: Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«

w
Ó NÓ≠ - ‹
Ô U∂Ó]M∞« U≥Ó¸ÔbÓB
Ú Ó± WÌ¥Óc¨Ú√Ó sÚ± ÊÔu]J
Ó ∑Ó¥Ó ÊUº
Ó ≤Úù« ¡Ó«cÓ¨
.WÏO]≤«uÓOÓ•Ó w
Ó NÓ≠ - ÊÔ«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« U≥Ó¸ÔbÓB
Ú Ó± WÌ¥Óc¨Ú√Ó sÚ±ËÓ WÏO]¢U∂Ó≤Ó

:w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô
.w∑NÓπ
 ° …θÓuNÔA
Ú ±Ó WÎO]z«cÓ¨ ‹
Ì U∂Ó§ÚËÓ wLÒßÓ√Ô ❉
.U≥Ó¸ÓœUB Ó Ô± dÔØÔ–Ú√Ó ◆
Ó ±Ó wLÒßÓ√ÔËÓ UNÓ¢U≤ÓuÒJ
.U≥Ó¸ÓœUB
Ó ±ÓËÓ UNÓ¢U≤ÓuÒJ
Ó ±Ô dÔØÔ–Ú√ÓÓË Í
] bÓ∞Ó WÓKÓC
] HÓLÔ∞Ú« WÓKÓØÚ_Ô« wLÒßÓ√Ô ❉

45
1-83 7/04/09 16:24 Page 46

WÏO]∫
Ò Å
 bÏ´«uÓÆÓ
:WÓO]F{
Ó uÓ∞Ú« √ÔdÓ‡ÆÚ√Ó

¡Óö
Ó ´Ó Ê]Ó√ rÔKÒFÓLÔ∞Ú« k
Ó •ÓÓô ”
 ¸Ú]b∞« ‚
 ö
Ó D≤Ú« sÚ± WÌ´ÓUÓß w
Ω C
 ±Ô bÓFÚ°Ó
Ô U∂ÓßÚÓ√ w
» Ó ≥UÓ±. ”
 ¸Úb]∞« WFÓÓ°U∑ÓÔ± vKÓ´Ó Ós¥¸œUÆÓ dÔOÚÓ¨ WÓLÓOÚ±Ó√ÔÓË ÊÓU®Ó¸Úu≤ÔËÓ
?p
Ó ¥√ÚÓ¸ V
Ó º
Ó •Ó p
Ó ∞–Ó

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó

.¡«cÓG∞ÚU° WÏÆÓö
Ó ´Ó tÔ∞Ó U±Ó WOÓ∞U]∑∞« »
 U∂ÓßÚÓ_« sOÚÓ° sÚ± dÚØÔ–Ú«Ô ❉
 U∂Ó]B∞« ¸ÓuDÔÓ≠ «u∞ÔËÓUMÓ∑Ó¥Ó rÚ∞Ó ◆

Î ¥uÓ© «ËdÔNßÓ ◆
ö
.Õ Ú IÓ≠Ó «eÎ∂ÚÔî «u∞ÔËÓUMÓ¢Ó ◆
 U∂Ó]B∞« bÓMÚ´ j
Ó Ë¸Ô^b∞« «ËbÔ§ÓËÓ ◆
.WÎ∂ÓFÚÓÅ ”
.WßÓ¸ÓbÚLÓ∞Ú« sÓ´ «bÎOFÓ° ÊÓuMÔJ Ú ¥Ó ◆
Ô º

46
1-83 11/06/09 11:45 Page 47

.WÌ´ÓuLÔπ
Ú ±Ó qÒÔØ w≠ WÓ¥Óc¨Ú_Ó« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ❉

ä
l Qƒo
r ZÉjn

ä
l Qƒo
r ZÉjn êÉ
l Ln On õl Ñr N
o

øl Ñr L
o lIón Hr Ro l ∏p M
Ö« n

õl Ñr N
o ¢ùo
l µ°ùor c ∫nl ÓZp

ÕU∂Ó]B∞« ¸uDÔ≠Ó WÓ∂Ó§ÚÓË ÊÔuÒØÓ√ÔÓË WÌ´ÓuLÔπ Ô MÚ´Ô ¸ÔU∑ÓîÚ√Ó ◆


Ú Ó± qÒØÔ sÚ± «dÎB
.WßÓ«¸ÓÒb∞« sÓ± WO]•U∂Ó]B∞« …dÓ∑ÚHÓ∞Ú« qÓ±UÓØ UDÎ®U≤Ó wMKÔFÓπ
Ú ¢Ó w∑∞]«

47
1-83 8/04/09 10:31 Page 48

:ÁÔÓdOLFÚÓ¢ qÔLÒØÓ√ÔËÓ wß«dÒØÔ vKÓ´Ó w


Ó ∞U]∑∞« ‰ÓËÓbÚπ
Ó ∞Ú« a
Ô º
Ó ≤Ú√Ó ❉

ÕU∂ÓB
] ∞« Ô¸uDÔ≠Ó
4
.................................. 3
......................................... ........................................................... 2...................... eÏ∂ÚîÔ 1 ....... sOÚÓM£Úô«
4
.................................. 3
......................................... .............................. Ï OK•Ó 2
V ...................................... 1 ¡U£Óö
Ó ‡∏^‡∞«
........

.................................. 4 ................Ó OÚ°Ó 3


WC ........................................................... 2 ...................................... 1...... ¡ÔUFÓ°Ó¸Ú_Ó«
 ´Ó 4
̉UIÓ¢ÔdÚ°Ô dÔOB 3
......................................... ........................................................... 2..................... ŸÏ¸ÚœÔ 1 fOLª
Ó ∞Ú«« .......

4
.................................. 3 ÊÌu∑Ô¥Ú“Ó X
......................................... Ô ¥Ú“Ó 2
........... ....................................... 1 WÔ‡FÓLÔπ
........Ô ∞Ú«
4
.................................. 3
......................................... ........................................................... 2. WϺ  °Ó 1 X
Ó Oº Ô ‡‡∂Úº
] ∞« .......

dÏLÚ¢Ó 4 3
......................................... .................................... qÏÓº´Ó 2 ....................................... 1....... bÔ‡•Ó_Ó«

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
.Wϱ]U≥Ó WÏO]z«cÓ¨ WÏ∂Ó§ÚËÓ Õ ] ∞« ¸ÓuDÔ≠Ó ❖
 U∂ÓB
.Ÿu∂ÔßÚÔ_« ÂU¥]√Ó WÓÓKO© U´ÎuÒMÓ∑ÓÔ± ÊÔuJ ] ∞« ¸ÓuDÔ≠Ó ❖
Ô ¥Ó ÕU∂ÓB
.Ó◊UA ] ∞« ¸ÓuDÔ≠Ó ❖
Ó M]∞« dÔ≠ÒuÓ¥Ô ÕU∂ÓB
 LÚ¥Ô ôÓ ÕU∂Ó]B∞« ¸ÓuDÔ≠Ó ❖
.tÔMÚÓ´ ¡ÔUMÓGÚ∑ßÚô« sÔJ
48
1-83 7/04/09 16:24 Page 49

: oÔ∂Ò©
Ó √Ô
.Õ ] ∞« ¸uDÔÓ≠ W∂Ó§ÚuÓ∞ WÏKÓ∏±Ú√Ó Ác≥Ó ❖
 U∂ÓB
:wKÓ¥ UL]± h
 ÆU]M∞« dB
Ô MÚFÔ∞Ú« dØÚc° qÔLÒØÓ√Ô

eÏ∂ÚîÔ ◆ Ï OKÓ• + ŸÏ¸ÚœÔ ◆


V eÏ∂ÚîÔ ◆
Ô ¥Ú“Ó ◆
ÊÌu∑Ô¥Ú“Ó X ....................... ◆ Ï OK•Ó ◆
V
Ó OÚ°Ó ◆
WÏC  ´Ó ◆
¸ÌeÓ§Ó dÔOB …ÏbÓ°Ú“Ô ◆

............................. ◆
...........................

:WOÓ∞U∑]∞« ‹
 ULÓKJÓ∞ÚU° h Ó ≤Ú√Ó ❖
Ó ÆUM]∞« qÔLÒØÓ√ÔÓË wß«d]ÔØ vKÓ´Ó WÓ™ÓuHÔ∫ÚLÓÚ∞« aÔº
.wß¸ÚœÓ - Õ
Ì U∂ÓÓÅ - Õ
Ô Uπ
Ó ]M∞« - ÕU∂Ó]B∞« - rÏOKßÓ
Õ
 U∂ÓB
] ∞« ¸ÔuD
Ô ≠Ó
Õ
 U°Ód]∞U° v¢Ó√Ó ¸ÔuDÔ≠Ó
..............................................................................................

Õ
Ï ö
Ó Å
Ó wKIÚ‡´ÓËÓ w‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Lº
Ú π
 ∞ t‡‡‡‡‡‡O‡‡‡‡‡‡≠ËÓ
ÒqÔØ w≠ bÏOØ√Ó Í¸uDÔ≠Ó
.......................................................... .

Õ
Ì UOÓ¢¸Ú« w≠ t° l°U¢Ó√Ô
.............................................................................

ÔÕÓöÓHÚ∞« wÒEÓ•ÓË wLÚº§ÓË ...........................................

wHOKÓ• ÏbOFßÓ wA  OÚ´ÓËÓ


........................................................................

49
1-83 7/04/09 16:24 Page 50

Ô¡ULÓ∞Ú« qÔLÓFÚ∑Óº
Ú Ô¥ UÓLO≠ dÔØÔ–Ú√ÓÓË WÓOÓ∞U]∑∞« ¸ÓuÓ^B∞« k
Ô •ôÓ√Ô ❖

50
1-83 2/05/09 9:02 Page 51

:w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
.U≤Î“«uÓ∑Ó±ÔËÓ ULÎOKÓß «¡Î«cÓ¨ ‰ÔÓËUMÓ¢ÓQÓÓ≠ :w∑±Óö Ô ≠U•Ó√Ô ◆
Ó ßÓ vKÓ´Ó k
/„ö
Ó NÚ∑ßÚô« a Ô ∂]∏Ó¢Ó√Ó ◆
 ¥¸UÓ¢: w≠ t∞ÔËUMÓ¢Ó ËÚ√Ó ¡«cÓG∞Ú« ¡UMÓ∑ÆÚ« qÓ∂ÚÆÓ X
.rFÚ]D∞« / dNÓEÚLÓÚ∞« / W∫
Ó z«]d∞« / ÊuÚK]∞«

Ô HÓ•Ú√Ó ◆
.WÌ∂ÓßUMÓ±Ô Ì·ËdÔ™Ô w≠ WÓ¥Óc¨ÚÓ_« k
.U≥ÓbÓFÚ°ÓÓË WÌ∂Ó§ÚÓË qÒÔØ qÓ∂ÚÆÓ Í  ¨Ú√Ó ◆
] bÓ¥Ó qÔº
.«bÎOÒ§Ó ‰Óö
Ó G∞Ú«ËÓ dÓC
Ó ª  ¨Ú√Ó ◆
Ô ∞Ú« qÔº
.WO]z«cÓG∞Ú« ‹
 U∂Ó§ÓuÓÚ∞« sÓOÚÓ° n
Ì OE≤Ó ¡ÌUÓ± » Ó ≤Ú√Ó ôÓ ◆
Ó dÚ®Ô f
.qA
Ó HÓ∞ÚU°ÓË ŸuπÔ∞ÚU° ” Ó •Úù« v∞Ó≈ ÍœÒRÓ¥Ô ÕU∂Ó]B∞« ¸uDÔ≠Ó ‰ËÔUMÓ¢Ó ÂÔbÓ´Ó ◆
 Uº
dÚ≠]uÓ∑Ó¢Ó rÚ∞Ó «–Ó≈ …Ïd]C
 ±Ô WßÓ¸ÓbÚLÓÚ∞« ÂÓU±Ó√Ó ÷ Ô ôÓuØÔQÚLÓ∞Ú« ◆
Ô dÓFÚ¢Ô w∑∞]« ‹
.WÔO]∫
 B
] ∞« ◊
Ô ËdÔA
^ ∞« UNÓO≠

 U∂ÓB
] ∞« ¸ÓuDÔÓ≠ ÷ Ó LÚK^∞« ◆
Ô uÒFÓ¢Ô Óô WÔπ

äôZÉj

51
1-83 7/04/09 16:24 Page 52

:WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó
ÊÔuØÔ√Ó ,…ÔbÓ°Úe^∞«ËÓ sÔ∂Úπ
Ô Ú∞« wMÒ± lÔMÓB
Ú ¥Ô ,ÊÔ«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« ÁÔ¸ÔbÓB
Ú ±Ó Ï¡«cÓ¨ U≤Ó√Ó

 U∂Ó]B∞« ¸uDÔ≠Ó lÓÓ± ULÎz«Óœ «dÎ{
 U•Ó

 ËdÔ∫
Ô ∞ÚU° V
Ô FÓ∞Ú√Ó
.U≥ÓÓdOLFÚÓ¢ qÔLÒØÓ√ÔÓË wß«d]ÔØ vKÓÓ´ WÓJ
Ó ∂Ó]A∞« a Ó ≤Ú√Ó ◆
Ô º
1

4 3 ‡î
« ‡¢ ¸ 2

‡± “
¸
W‡

.Ô¡U∂Ó∞Ú« w≠ËdÔÔ• w≤U£Ó ,w Ú ±Ó 1


y ¢U∂Ó≤Ó Í¸bÓB
Ô UIÓÚ∞« w≠ËdÔÔ• lÔ°«¸ÓËÓ wLßÚ« vKÓ´Ó ‰^bÔ¥Ó w≤uÚ∞Ó 2

.WÔKÓª Ô ∑MÚ¢Ô 3
Ú ]M∞« wMπ
Ó …dÓ®UFÓÚ∞« w≠ ‰ÔUHÓ©Ú_Ó« wM∞ÔËÓUMÓ∑Ó¥Ó 4
.‰«ËÓe]∞« bÓFÚÓ° WFÓ°«]d∞« w≠ËÓ UΕU∂ÓÅ

52
1-83 7/04/09 16:24 Page 53

w≠ WÌHÓK∑ÓªÚ ±Ô ‹ Ì U≤Ó«uÓOÓ•Ó q∂ÓÆ sÚ± W¥Óc¨Ú_Ó« ◊


Ô UIÓ∑∞Ú«
WO]FO∂D
] ∞« UNÓ© UßÓ ËÚ√Ó
¸ÔUIÓMÚL∞Ú« / ÂÔu© Ô dÚªÔ ∞Ú« / ÊÔUMÓß
Ú _Ó«

:WÓO]F{
Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó
w≠ ·
Ô ËdÔª
Ó ∞Ú« bÓLÓ∑Ó´Ú« ¡Ìw
Ú ®Ó Í
Ò √Ó vKÓ´Ó UHÎÓK´Ó bOF∞Ú« ·ËÔdª
Ó ∞ X
Ó ‡±Ú]bÆÓ
? ¡«cÓG∞Ú« ◊UIÓ∑Ú∞«

k
Ô •
 ôÓ√Ô

 UIÓ∑∞Ú« w≠ ÊÌ«ÓuOÓ•Ó q^ØÔ ÔtKÓLÓFÚ∑ÓßÚ« Íc∞]« uÓÚCFÔ∞Ú« dÔÔØ–Ú√Ó r]£Ô ¸ÓuÓB
^ ∞« qÔ]±QÓ¢ÓÓ√
.tz«cÓ¨

V
Ô KÓFÚ∏]∞« Œ
Ô «dÓH∞Ú«
53
1-83 10/04/09 12:10 Page 54

qÔOH∞Ú« ·
Ô ËdÔÓª∞Ú«

lÔ∂ÔC
] ∞« V
Ô ≤Ó¸Ú_Ó«

ÊÔUB
Ó ∫
 ∞Ú« ‰Ô«eÓGÓ∞Ú«
54
1-83 7/04/09 16:24 Page 55

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
.¡«cÓGKÚ∞ UNÓ©UIÓ∑∞Ú« j
 LÓÓ≤ V
Ó º
Ó •Ó WÓOÓ∞U]∑∞« ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫ÓÚ∞« n Ó √Ô ◆
Ô MÒÅ
V
Ï zÚ– - V
Ï KÓFÚ£Ó - ω«eÓÓ¨ - ¸ÏULÓ• - …ÏdÓIÓ°Ó - qÏLÓÓ§ - …Ï«eÓFÚ± - ”
Ï ËÔËU©Ó
.WÏÓ±ULÓÓ• - oÏKÓIÚÓ∞ - Í
y d°Ó Ïd¥eMÚî - ÏqO≠ - Ïp¥œ - V
Ï ≤Ó¸Ú√Ó - dÏL≤Ó -

:‡° U≥Ó¡Ó«cÓ¨ j
Ô I∑ÓKÚ¢Ó ‹
Ï U≤Ó«uÓOÓ•Ó

¸ÔUIÓMÚL∞Ú« ÂÔu©ÔÚdª
Ô ∞Ú« ÊÔUMÓßÚ_Ó«
. ÁÔdÓOLFÚ¢Ó qÔLØÚ√ÔÓË wß«d]ÔØ vKÓ´Ó ‰ÓËÓbÚπ
Ó ∞« a Ó ≤Ú√Ó ◆
Ô º

¸ÔUIÓMÚLÚ∞« ÔÂu©ÔdÚª
Ô ∞Ú« ÊÔ UMÓßÚ_Ó« ¡Ô «cÓG∞Ú«
* …ÔdÓIÓ∂Ó∞Ú«
rÔ∫
Ú K]∞«

55
1-83 7/04/09 16:24 Page 56

:X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
: WÌHÓK∑Óª
Ú ±Ô Ó¡UC
Ó ´Ú√Ó ‰ULÓFÚ∑ßÚU° Èc]GÓ∑ÓÓ¢ ‹ Ó ∞Ú« Ê]√Ó ◆
 UÓ≤«uÓOÓ∫
Ô I∑ÓKÚ¢Ó ❖
.U≥ÓdOÆUMÓLÓ° U≥Ó¡Ó«cÓ¨ ¸ÔuOÔD^∞« j
Ô ° ÁÔ¡Ó«cÓ¨ ÔqOHÚ∞« ‰ÔÓËUMÓ∑Ó¥Ó ❖
.q¥uD]∞« t±u©ÔdÚª
.t≤UMÓßÚQÓ° ÁÔ¡Ó«cÓ¨ Ô·ËdÔª  IÚ¥Ó ❖
Ó ∞Ú« rÔC

:w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô
Ó ¥d≠Ó bÔßÓ_Ó« ‚Óe]±Ó ◆
…]œU∫Ó∞Ú« t°UOÓ≤ÚQÓ° tÔ∑Óº
.t∞U∫Ó∞ vC
Ó ±ÓÓË lÓ∂®Ó v∑]Ó• qÓØÓQÓ≠Ó

Y
Ô ∫ Ó ¥dHÓ∞Ú« sÓ± vI]∂Ó¢Ó U±Ó qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ◆
Ó °Ú√ÓËÓ Wº
sÔJ
 LÚ¥Ô w∑∞]« ‹
 UÓ≤«uÓOÓ∫
Ó Ú∞« i
 FÚÓ° sÚ´Ó
.UNÓOÚKÓ´Ó Èc]GÓ∑Ó¢ÓÓ ÊÚ√Ó
56
1-83 7/04/09 16:24 Page 57

:oÔ∂Ò©
Ó √Ô
‰ÔËÓUMÓ∑Ó¢Ó Íc∞]« uC
Ú FÔÚ∞« V
Ó º
Ó •Ó UNÓHÔMÒÅ
Ó √ÔÓË WÌHÓK∑ÓªÚÔ± ‹
Ì U≤Ó«uÓOÓ∫Ó∞ «¸ÎuÓÅ
Ô lÔLÓ§Ú√Ó
.U≥ÓÓ¡«cÓ¨ t°

:w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
.U≥Ó¸UIÓMÚL° V
] ∫
Ó ∞Ú« j Ó ∞Ú« ◆
Ô I∑ÓKÚÓ¢ WÔÓ±ULÓ∫
.UNÓF©«uÓIÓ° tÔFÔDÓIÚ¢Ó r]Ô£ UNÓ≤Uº
Ó K° V
Ó A Ú ¢Ó …ÔdÓIÓ∂Ó∞Ú« ◆
Ú FÔ∞Ú« lÔLÓπ

.t±u©ÔdÚª Ô ° tL≠Ó v∞Ó≈ tÔKÔÅ  u¥ÔËÓ V Ó A Ú FÔ∞Ú« lÔLÓπÚ ¥Ó qÔOH∞Ú« ◆


.UNÓ≤Uº Ó ∞ WDÓß«uÓ° ‹ «dÓA Ó ∫Ó Ú∞« œÔUDÓB Ò ∞« ◆
Ú ¢Ó WÔ´ÓbÓHÚC
.t°UOÓ≤ÚQÓ° UNÓÆÔeÒLÓ¥ÔËÓ t∂∞Uª
Ó LÓ° t∑Óº¥d≠Ó vKÓ´Ó j Ô ∂IÚ¥Ó ◆
^ IÚ∞« i

57
1-83 7/04/09 16:24 Page 58

WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó
w≤Uº
Ó K° ‹«dÓA
Ó ∫ÓÚ∞« j
Ô I∑Ó∞Ú√ÓËÓ tO≠ bÔÓ§Ë√Ô Íc]∞« ÊUJÓLÓ∞Ú« V Ó •Ó w≤uÚÓ∞ dÔOÒ¨Ó√Ô ◆
Ó º
"¡ÔU∫
Ó Ú∞« "wLßÚ« sÚ± ·
Ì dÚ•Ó ‰ÔË]√Ó

 ËdÔ∫
Ô ∞ÚU° V
Ô FÓ∞Ú√Ó
.U≥ÓÓdOLFÚÓ¢ qÔLÒØÓ√ÔËÓ wß«d]ÔØ vKÓ´Ó WÓJ
Ó ∂ÓA
] ∞« a Ó ≤Ú√Ó ◆
Ô º
....…dÓIÓ∂Ó∞Ú«ËÓ ·
 ËdÔª
Ó ∞ÚUÓØ. WÔ∂Ó®UFÓ∞Ú« ‹
Ô UÓ≤«uÓOÓ∫ ] KÓ´Ó Èc]GÓ∑Ó¢Ó 1
Ó ∞Ú« w
...bßÓ_Ó«ËÓ j
Ò IÚ∞UØÓ. WÔLÓ•ö
] ∞« ‹
Ô UÓ≤«uÓOÓ∫ ] KÓ´Ó Èc]GÓ∑Ó¢Ó 2
Ó ∞Ú« w
3
2 ] KÓ´Ó Èc]GÓ∑Ó¢Ó 3
.sÔ§«ÓËb]∞« w
‡•

» 1

:√ÔdÓÆÚ√Ó
tØÔdÔ∑Ú¢Ó U±Ó vKÓÓ´ Èc]GÓ∑ÓÓ¥ ,rÏ•ôÓ ÏÊ«uÓOÓ•Ó lÔ∂ÔC
] ∞«
»
Ô dÓC
Ú Ô¥ p
Ó ∞cÓ∞,U¥ÓUIÓ°Ó sÚ± WÔßÓd∑ÓHÚLÔ∞Ú« Ô‹U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú«
.dOÚGÓÚ∞« vKÓÓ´ œULÓ∑´Úô«ÓË qº
Ó J
Ó Ú∞« w≠ qÔ∏ÓLÓÚ∞« t°

58
1-83 7/04/09 16:24 Page 59

ÊUº
Ó ≤Úù« bÓMÚ´ qÔI^MÓ∑]∞«
ËÔbÚFÓ∞«ËÓ eÔHÚIÓ∞Ú«ËÓ w Ô AÚ LÓ∞Ú«
:dÔ∂Ò´Ó√ÔËÓ k
Ô • ôÓ√Ô

‰ÔeMÚLÓ∞Ú« ¡ÌU±Ó WÔØÓdÚ° WÔßÓ¸ÓbÚLÓ∞Ú«


3 bÔNÓAÚ±Ó 2 bÔNÓAÚ±Ó 1 bÔNÓAÚ±Ó
Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
.bÌNÓA
Ú ±Ó qΩJ Ô ∞ WÓ∂ÓßUMÓLÔ∞Ú« WÓ∫Ó O∫  ]B∞« WÓ°ÓU§Óù« dÔO]ª Ó ¢Ó√Ó ❉
.«eÎHÚÆÓ X  OÚ∂Ó∞Ú« v∞Ó≈ ¡Ôö Ó ´Ó œÓU´Ó ◆
. UOÎA Ú ±Ó X  OÚ∂Ó∞Ú« v∞Ó≈ ¡Ôö Ó ´Ó œÓU´Ó ◆
.«ËÎbÚ´Ó X  OÚ∂ÓÚ∞« v∞Ó≈ ¡Ôö Ó ´Ó œÓU´Ó ◆
.«ËÎbÚ´ÓÓË «eÎHÚÆÓ X  OÚ∂Ó∞Ú« v∞Ó≈ ¡Ôö Ó ´ œÓU´Ó ◆
.«eÎHÚÆÓÓË «ËÎbÚ´ÓÓË UOÎAÚ ±Ó ‰eMÚLÓ∞Ú« v∞Ó≈ ¡Ôö Ó ´Ó œÓU´Ó ◆
59
1-83 2/05/09 9:02 Page 60

Ó ∞Ú« qÔIÔ≤Ú√Ó ❉
:wKÓ¥ UÓ± vKÓ´Ó «bÎL∑ÓFÚ±Ô ÁÔdÓOLF¢Ó qÔÅ«ËÓ√ÔËÓ wß«d]ØÓ vKÓ´Ó ‰ÓËÓbÚπ
Ó ¢Ô ◆
.WÎÓ®«dÓ≠Ó WÔOÓ±UßÓ oÔ•ö
. WIÓ¥b∫
Ó ∞Ú« w≠ ¡Ôö Ó ∑Ó¥Ó ◆
Ó ´Ó ‰Ôu]π
.…ÎdÓHÚ•Ô ¡Ôö Ú ¥Ó ◆
Ó ´Ó “ÔU∑Óπ
.lÌH¢ÓdÚÔ± sÌB
Ú ¨Ô sÚ± WÎ∞ÓUIÓ¢ÔdÚÔ° ¡Ôö Ô DIÚ¥Ó ◆
Ó ´Ó n
.V
 KÚJ Ú °ÓdÓ≥Ó ◆
Ó ∞Ú« s± U≠ÎuÚÓî WÔO±UßÓ X
. WÌOÓ∞U´Ó …dÓJ
Ô ∞ Èb]B
Ó ∑ÓÓ¥ ” Ó ∞Ú« ◆
Ô ¸U∫
.Ó W§Ó«¸]]b∞« œÔuIÔÓ¥ œÏÔz«¸Ó ◆

eÔHÚIÓ∞Ú« ËÔÚbFÓ∞Ú« w
Ô A
Ú LÓÚ∞«
…ÎdÓHÚ•Ô ¡Ôö
Ó ´Ó “ÔU∑Óπ
Ú ¥Ó

:‹
Ì ôÓUÓ• sÚ´Ó Y Ó °Ú√Ó ❉
Ô ∫
.UOÎA
Ú ±Ó ÊÔUº
Ó ≤Úù« UNÓO≠ qÔI]MÓ∑Ó¥Ó
. «eÎHÚÆÓ ÊÔUº
Ó ≤Úù« UNÓO≠ qÔI]M∑Ó¥Ó
.«ËÎbÚÓ´ ÊÔUº
Ó ≤Úù« UNÓO≠ qÔI]MÓ∑Ó¥Ó

60
1-83 7/04/09 16:27 Page 61

: ÊÔUº Ú Ó¥ w∑∞]« W∂ÓFÚÒK∞« rÓßÚ« dÔØÔ–Ú√Ó ❉


Ó ≤Úù« UNÓO≠ qÔLFÚ∑Óº
ËÓbÚFÓÚ∞« ,eÓHÚIÓÚ∞« ,w
Ó A
Ú LÓ∞Ú«
ÂbÓIÓ∞Ú« …dÓØÔ w≠ WÏKÓÓ°UIÓ±Ô ◆
bOÓ∞Ú« …dÓØÔ w≠ WÏKÓÓ°UIÓ±Ô ◆
Ó Ô± ◆
ËÚbFÓ∞Ú« w≠ ÏWIÓ°ÓUº
Ó ±Ô ◆
WÓ•U∂ÓÒº∞« w≠ WÏIÓÓ°Uº
 ≤ÚdÓDÚÒA∞« w≠ WÏKÓÓ°UIÓ±Ô ◆
Z
Ó ±Ô ◆
"ÊÚu©Ô«¸ÓULÓ∞Ú« "w≠ WÏIÓ°ÓUº
Ó Ó≠UMÓ±Ô ◆
q¥u]D∞« eHÚIÓÚ∞« w≠ WϺ

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
Ó ≤Úù« ◆
qÔI]MÓ∑ÓÓ¥ ÊÓUº

«ËÎbÚÓ´ËÓ «eÎHÚÆÓËÓ UOÎA


Ú ±Ó
61
1-83 7/04/09 16:27 Page 62

w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ó
.tKI^MÓÓ¢ w≠ sÌzUØÓ q^ØÔ UNÓKÓLÓFÚ∑ÓßÚ« w∑∞]« ¡ÓUC
Ó ´ÚÓ_« dÔØÔ–Ú√ÓËÓ ¸ÓuÓ^B∞« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó

:w¢UÓ±uKÔFÚ±Ó Íd£Ú√ÓÔ
: rÔKÓFÚ¢Ó qÚ≥Ó
.«bÒΧ …ÏbÓOH±Ô WÏ{
Ó U¥Ó¸ w Ú LÓ∞Ú« Ê]√Ó ◆
Ó A
.rº
Ú π
 ∞Ú« W±Óö Ó ¢Ô WÓÓ{U¥ÓΩd∞« Ê]√Ó ◆
Ó ßÓ vKÓ´Ó bÔ´Uº
.w
Ò zUÓL∞« j Ó ≤Úù« Ê]√Ó ◆
 ßÓÓu∞« w≠ WΕÓU∂Óß qÔI]MÓ∑ÓÓ¥ ÊÓUº

WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
ÊUB
Ó ¨ÚÓ_« sÓOÚ°Ó qÔI]MÓ¢Ó√Ó ¸UπÓ®ÚÓ_« oK^º
Ó Ó¢ w≠ dÏ≥U±Ó ‹
 UØÓdÓ∫ÓÚ∞« wy≤«uÓKÓNÚÓ° ÊÏ«uÓOÓÓ• U≤Ó√
? wM∑Ó≠ÚdÓÓ´ qÚÓ≥ “ÔuÚLÓ∞Ú« wÓ≥ WÔKÓC
] HÓÔL∞« w∑KÓØÚ√ÓÔ ,t¢UØÓdÓÓ• w≠ ÓÊUº
Ó ≤Úù« bÔKΩÆÓ√Ó ,«eÎHÚÆÓ
62
1-83 2/05/09 9:02 Page 63

Ê«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« bÓMÚ´ qÔI^MÓ∑]∞«
:bÓNÓA
Ú LÓ∞Ú« k
Ô •
 ôÓ√Ô

:WÓO]F{
Ú uÓ∞« √ÔdÓÆÚ√Ó
WÏÓ∞«eÓ¨Ó Ác≥Ó ,‹U≤Ó«uÓOÓ∫Ó∞Ú« sÓ± WδÓuLÔπÚ±Ó È√ÓdÓ≠Ó ,tzUÆÓbÅ
Ú √Ó lÓ±Ó WÎO]L∫Ú±Ó ¡Ôö
Ó ´Ó ¸Ó«“Ó

 dÓ∂Ó´ÓËÓ ,ËbÔFÚ¢Ó X
Ú IÓKÓDÓ≤ÚP≠Ó ,U≥ÓuÓ∫Ú≤Ó ÂÓb]IÓ∑Ó≠Ó U≥ÓdÔEÓMÚ±Ó tÔ∂ÓπÓ´Ú√Ó ,V
Ó A
Ú FÔ∞Ú« qÔØÔQÚ¢Ó
? ‚d^D∞« ÁcNÓ° qIÔÒMÓ]∑∞« sÓ± UNÓMÔJΩLÓ¥Ô Íc]∞« UÓ± : ‰Ó¡ÓUº
Ó ∑Ó≠Ó eÔHIÚ¢Ó wÓ≥ÓË Íœ«uÓ∞Ú«
63
1-83 7/04/09 16:27 Page 64

WÓIÓ°Uº
] ∞« w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ω ËÓ√
:w Ó LΩßÓ√ÓÔËÓ oÓ°Uº
] ∞« ÓbNÓA Ú LÓ∞Ú« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó
.t≤Uº Ô I∑ÓKÚÓ¥ U≤ΫuÓOÓ•Ó ◆
Ó K° ÁÔÓ¡«cÓ¨ j
Ô I∑ÓKÚÓ¥ U≤ΫuÓOÓ•Ó ◆
.t≤UMÓßÚQÓ° ÁÔÓ¡«cÓ¨ j
Ô I∑ÓKÚÓ¥ U≤ΫuÓOÓ•Ó ◆
.Á¸UIÓMÚL° ÁÔ¡Ó«cÓ¨ j

Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
.«eÎHÚÓÆ ,«ËÎbÚÓ´ ,UOÎA Ó ´ÚÓ_« wLÒßÓ√Ô ❉
Ú ±Ó qI^MÓ]∑∞« sÓ± WÓ∞Ó«eÓGÓÚ∞« sÔJΩLÓÔ¢ w∑∞]« ¡ÓUC
.qI^MÓ]∑∞« ¡ÓUMÓ£ÚÓ√ UNÓLÓz«uÓÓÆ qÔLFÚ∑Óº
Ú ¢Ó bNÓA Ì U≤Ó«uÓOÓÓ• wLÒßÓ√Ô ❉
Ú LÓ∞Ú« sÓ± ÈdÓîÚ√Ô ‹
:wLÒßÓ√ÔËÓ W¥]Ωd‡∂∞«ÓË WHÓO∞Ó_« ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« sÓ´ tÔ∑ÔßÚ¸ÓœÓ UÓ± dÔØ]cÓ¢Ó√Ó ❉
.¡«cÓG∞Ú« sÓ´ U∏Î∫
Ú Ó° qI^MÓ]∑∞« bÓMÚ´ UNÓLÓz«uÓÓÆ qÔLFÚ∑Óº Ì UÓ≤«uÓOÓ•Ó ◆
Ú Ó¢ WÎÓHO∞Ó√ ‹
.¡«cÓGÚ∞« sÓ´ U∏Î∫
Ú °Ó qIÔMÏÓÓ∑∞« bÓMÚ´ UNÓLÓz«uÓÆÓ qÔLFÚ∑Óº Ì UÓ≤«uÓOÓ•Ó ◆
Ú Ó¢ WÎ¥]dΩ‡Ó° ‹

.ÊÌ«uÓOÓ•Ó qÒJ
Ô ∞ V
 ßUMÓLÔ∞Ú« qI^MÓ]Ò∑‡∞« uC
Ú Ô´ rÓÆÚ¸Ó dÔØÔ–Ú√Ó ❉

- ÔÊUB
Ó ∫Ú∞« - Ô…UHÓ∫ÚKÓ^º∞« - WÔD]∂Ú∞« - V
Ô KÚJÓÚ∞« - qÔLÓπÓ∞Ú«
V
Ô ≤Ó¸ÚÓ_« - WÔJÓLÓ]º∞« - ¸ÔuHÔB
Ú FÔÚ∞« - Ô·ËdÔªÓÚ∞« - dÔGÓMÚJÓ‡Ú∞«
64
1-83 10/04/09 11:21 Page 65

7 6 1 5

4 2 3

:„ÓUMÓ≥Ô Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
p
Ó ∞–Ó w≠ U≥ÓbÔ´Uº
Ó ¢Ô «ËÎbÚ´ÓÓË UOÎA Ì U≤Ó«uOÓ•Ó ❉
Ú Ó± qÔI]MÓ∑ÓÓ¢ ‹
...‰«eGÓ∞Ú«ËÓ ÊUB
Ó ∫
 ∞ÚUØÓ WÔKÓ¥u]D∞« UNÓLÔz«uÆÓ

UNÓLÔz«uÓÆ p
Ó ∞Ó– w≠ U≥ÓbÔ´Uº Ì U≤Ó«uÓOÓ•Ó ❉
Ó ¢Ô «eÎHÚÆÓ qÔI]MÓ∑ÓÓ¢ ‹
.W´ÓbÓHÚC
Ò ∞«ÓË dGÓMÚJ
Ó ∞Ú«ÓË V
 ≤Ó¸Ú_ÓUÓØ WÔO]HKÚª
Ó ∞Ú«

:WO]F{
Ú uÓ∞Ú« …Ó¡Ó«dÓÆ qÔÅ
 «ËÓ√Ô
¡ULÓ∞Ú« w≠ ‹
Ú dÓEÓÓ≤ ,WÏ´ÓcÓHÚ{
 UNÓ±U±ÓÓ√ sÚ± ‹
Ú eÓHÓI≠Ó Íœ«uÓ∞Ú« uÓ∫Ú≤Ó WÔOÓ±UÓß X
Ú ±Ób]IÓ¢Ó
sÓ± WJÓLÓ]º∞« sÔJÒLÓ¢Ô w∑∞]« ¡ÔUC
Ó ´ÚÓ_« w≥ U±Ó X
Ú ∞Ó¡ÓUº
Ó Ó∑‡≠Ó `Ô∂Óº
Ú ¢Ó WÎJÓLÓÓß ‹
Ú √ÓdÓ‡≠Ó
? W•ÓU∂Óº
Ò ∞«
65
1-83 7/04/09 16:27 Page 66

.WÔOÓ±UÓß UNÓ¢Ú√Ó¸Ó w∑∞]« WÓJ Ô •ôÓ√Ô ◆


Ó LÓ]º∞« k

Y
Ô ‡∫
Ó °Ú√Ó
:WÓ∫
Ó O∫
 ]B∞« WÓ°ÓU§Óù« dÔO]ª Ô ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
Ó ¢Ó√ÓËÓ qÓLÓπ
Ó LÓ]º∞« qÔI]MÓ∑Ó¢Ó ◆
.UNÓ∂≤ÓÓ– WDÓÚß«uÓ° ¡UÓL∞« w≠ WÔJ
.UNÓ∂Ó≤Ó–ÓËÓ UNÓHÓ≤U´ÓÓ“ „ÔdÒ∫
Ó Ô¢ U±ÓbÓMÚ´ ¡ULÓ∞Ú« w≠ WÔJ
Ó LÓº
] ∞« ` Ú ¢Ó ◆
Ô ∂Óº
UNÓL≠Ó v∞Ó≈ ¡ULÓ∞Ú« ‰uîÔœÔ bÓMÚ´ WÓ•U∂ÓÒº∞« sÓ± WÔJ ] LÓ∑Ó¢Ó ◆
Ó LÓ]º∞« sÔJ
.UNÓLÅ
 ö
Ó ¨Ó sÚ± t§ËdÔîÔËÓ
Ó LÓ]º∞« rÓÆÚ¸Ó dÔØÔ–Ú√ÓÓË ÂÓußÔ^d∞« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ❉
vKÓ´Ó U≥ÓdOÚ¨Ó sÚ± ¸bÓÆÚÓ_« WJ
.w∑Ó°U§Ó≈ qÔKÒ´Ó√ÔËÓ W•ÓU∂Óº
Ò ∞«

66
1-83 7/04/09 16:27 Page 67

qÔLFÚ∑Óº
Ú ¢Ó w∑∞]« ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« ¡ÓULÓßÚ√Ó dÔØÔ–Ú√ÓËÓ ¸ÓuÓB Ô •ôÓ√Ó ◆
^ ∞« k
.¡ULÓ∞Ú« w≠ qI^MÓ]∑K∞ n
Ó ≤U´Óe]∞«

ÊU§ÓdÚLÓÚ∞« WÔJ
Ó LÓßÓ ÔÕUº
Ó LÚ∑Ò∞«

)ÔjO≤dÚIÓÚ∞«( ◊
Ô u∂ÔDÔîÚ_Ô«
sÔOH∞Úb^∞«

d∫
Ú ∂Ó∞Ú« WÔA
Ó MÚ•Ó
WÔD]∂ÓÚ∞«
67
1-83 7/04/09 16:27 Page 68


Ô dÚI∞Ú« d∫
Ú ∂ÓÚ∞« ÊÔU©ÓdÓßÓ

WÔ´ÓbÓHÚC
Ò ∞«

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«

¡ULÓ∞Ú« w≠ qÔI]MÓ∑Ó¢Ó „ÓULÓßÚ_Ó«


.V
 ≤Ó]c∞«ËÓ n
 ≤U´Óe]∞« ‰ULÓFÚ∑ßÚP°

68
1-83 7/04/09 16:27 Page 69

:WO]F{
Ú uÓ∞« …Ó¡Ó«dÓÆ qÔÅ
 «ËÓ√Ô
ÁÔbÔ´Uº
Ó Ô¢ w∑∞]« ¡UC
Ó ´ÚÓ_« sÓ´ ‰ÓÓ¡Uº
Ó ∑Ó≠Ó UOÎ∞U´Ó oÔKÒ∫
Ó Ô¥ «dÎzU©Ó bÔLÓ•Ú√Ó È√Ó¸Ó
.Ê«dÓOÓ]D∞« vKÓ´Ó
Ô •ôÓ√Ô ◆
.bÔLÓ•Ú√Ó ÁÔ¬¸Ó Íc∞]« dÓzUD]∞« k

Y
Ô ‡∫
Ó °Ú√Ó
.WÓ∫
Ó O∫
 ]B∞« WÓÓ°U§Óù« dÔO]ª
Ó ¢Ó√ÓÓË qÓLÓπ
Ô ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó
Ó Ú∞« w≠ dÔzU]D∞« qÔI]MÓ∑Ó¥Ó ◆
.tOÚ∑ÓLÓzUÓÆ WDÓß«uÓ° uÒπ
Ó Ú∞« w≠ dÔzU]D∞« qÔI]MÓ∑Ó¥Ó ◆
.tOÚÓ•UMÓÓ§ WDÓß«uÓ° uÒπ
Ó Ú∞« w≠ dÔzUD]∞« qÔI]MÓ∑Ó¥Ó ◆
.tK¥ÚÓ– WDÓß«uÓ° uÒπ
69
1-83 7/04/09 16:27 Page 70

.w
Ò ∞eÓGÚL∞Ú« tLº Ó ∞Ú« w≠ dÔzUD]∞« qÔI]MÓ∑Ó¥Ó ◆
Ú § WDÓß«uÓ° uÒπ
.w∑°ÓU§Ó≈ qÔKÒÓ´√ÔËÓ Ê«dÓOÓ]D∞« vKÓÓ´ ¸bÓÆÚ_Ó« Ê«uÓOÓ∫Ó∞Ú« rÓßÚ« dÔØÔ–Ú√ÓËÓ ÂÓußÔ^d∞« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ❉

p
Ï ¥œ »
Ï UIÓ´Ô WÏD]°Ó

WϱÓUFÓ≤Ó w
y ±Ë¸Ô p
Ï ¥œ
.Ê«dÓOÓ]D∞U° qÔI]MÓ∑Ó¢Ó w∑∞]« ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« eÔOÒ±Ó√Ô ❉

WϱÓULÓ•Ó WϱÓu°Ô dÏIÚÅ


Ó
70
1-83 7/04/09 16:27 Page 71

WϱÓUFÓ≤Ó WϧÓU§ÓœÓ ¸ÏuHÔB


Ú ´Ô


Ï ËËÔU©Ó ÂÏuπ
Ô KÚ´Ô Œ
Ï dÚ≠Ó

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
o¥d©Ó sÚÓ´ uÒπ
Ó Ú∞« w≠ qÔI]MÓ∑Ó¢Ó Ì‹U≤Ó«uÓOÓÓ• „ÓUMÓ≥Ô
.UNÓ∑∫
Ó M§Ú√Ó WDÓß«uÓ° Ê«dÓOÓ]D∞«

tOÚÓ•UMÓπ° ¡Ó«uÓNÓ∞Ú« »
Ô dC
Ú ¥Ó dÏzUÓ© tOÚ•ÓUMÓ§Ó j
Ó º
Ó Ó° bÚÆÓËÓ oÔKÒ∫Ó¥Ô dÏzU©Ó

71
1-83 2/05/09 9:10 Page 72

w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô
.ÁÔÓdOLFÚ¢Ó qÔÅ
 «ËÓ√ÔËÓ wß«d]ØÔ vKÓ´Ó ‰ÓËÓbÚπ
Ó Ú∞« a Ó ≤Ú√Ó ❉
Ô º
:‡° qÔI]MÓ∑ÓÓ¢ ‹
Ï UÓ≤«uÓOÓ•Ó
Ê«dÓOÓ‡D]∞« W•ÓU∂Óº
Ò ∞« eHÚIÓ∞Ú« ËbÚÓF∞Ú« w
 A
Ú LÓ∞Ú«

Ô UH]ª
Ô ∞Ú« WÔLÓIÚH∞Ú« ÔdGÓMÚJ
Ó ∞Ú« V
Ô zÚcÒ∞« qÔOHÚ∞«

:tÔ∞Ó V
Ó ßUMÓÔL∞Ú« uÓC Ó ULÓ≤Ú√Ó √ÔÓdÆÚ√Ó ❉
Ú FÔ∞Ú« wLÒßÓ√ÔËÓ qI^MÓ∑]∞« ◊
eÔHÚIÓÚ∞« - WÔ•ÓU∂ÓÒº∞« - ËÔbÚFÓÚ∞« - ÊÔ«dÓOÓ]D∞« - w
Ô ‡A
Ú LÓ∞Ú«

72
1-83 7/04/09 16:27 Page 73

:tO≠ qÔI]MÓ∑Ó¢Ó Íc∞]« j


 ßÓÓu∞Ú« V
Ó º
Ó •Ó ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫ÓÚ∞« n
Ô MÒÅ Ú ÓLÚ∞« qÔ±]ÓQ¢Ó√Ó ❉
Ó √ÔËÓ ÓbNÓA

uÒπ
Ó ∞Ú« w≠ qÔI^MÓ∑]∞«

¡ULÓ∞Ú« w≠ qÔI^MÓ∑]∞«


÷
 ¸ÚÓ_« vKÓÓ´ qÔI^MÓ]∑∞«

73
1-83 7/04/09 16:27 Page 74

UδËdÔA
Ú ±Ó eÔπ
 ≤Ú√Ô ❉

UNÓKI^MÓÓ¢ j
 LÓ≤Ó V
Ó º
Ó •Ó UNÓHÔMÒÅ
Ó √ÔËÓ ‹U≤Ó«uÓOÓ∫ Ô lÔLÓ§Ú√Ó ◆
Ó ∞ «¸ÎuÓÅ
.rº
Ú I∞ÚU° w
Ò LKÚF∞Ú« ÿUÓI¥ù« sØÚdÔ° UNÓIÔKÒ´Ó√ÔËÓ

,WO]L∫
Ú LÓ∞Ú« w≠ WFÓ∑LÚLÔ∞Ú« W∞ÓuÚπÓ ∞Ú« Ác≥Ó bÓFÚ°Ó
:Ê]√Ó ¡ÔUÆÓbÅÚ _Ó« ZÓ∑ÓMÚ∑ÓßÚ «

.uÒπ
Ó Ú∞« w≠ËÓ ¡ULÓÚ∞« w≠ÓË dΩ∂ÓÚ∞« w≠ qÔI]MÓ∑Ó¢Ó ‹ Ó Ú∞« ◆
 UÓ≤«uÓOÓ∫
.n
Ô •ÓeÚ¢ÓËÓ `
Ô ∂Óº
Ú ¢ÓËÓ ÔdOD¢ÓËÓ eÔHIÚ¢ÓÓË ËbÔFÚ¢ÓËÓ wA
 LÚ¢Ó w
Ó N≠Ó
.qI^MÓ]∑∞« ◊
 ULÓ≤Ú√Ó sÚ± j
Ì LÓ≤Ó qÒØÔ vKÓÓ´ U≥ÓbÔ´Uº
Ó Ô¢ ¡ÏUC
Ó ´Ó√Ó UNÓ¥ÚbÓ∞Ó

w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
:Ê]√Ó rÔKÓFÚ¢Ó qÚ≥Ó
WÌFÓ°U∑Ó∑Ó±Ô WÌHÓB
 ° eÔHIÚ¥Ó qÚ°Ó ÌrOI∑Óº
Ú Ô± ÁÌUπ Ó ≤Ó¸Ú_Ó« ◆
Ó ¢Ò« w≠ ËbÔFÚÓ¥ ôÓ V
.t¥œ¸UDÓ±Ô sÚ± uÓ‡πMÚOÓ∞ WÌHÓK∑Óª
Ú Ô± ‹
Ì UÓ≥Uπ
Ó ¢Ò« w≠
. WÌMÓßÓ 200 …b]LÔ∞ g Ú KÓ^º∞« ◆
Ô OF¢Ó Ó…UHÓ∫
74
1-83 7/04/09 16:28 Page 75

.T
 ©UA
] ∞« ‰U±Ó¸ w≠ i
Ó O∂∑Ó∞ ¡ULÓ∞Ú« sÓ± Ã
Ô dÔª
Ú ¢Ó WÔ¥]d∫
Ú Ó∂∞« …ÓUHÓ∫ ^ ∞« ◆
Ú KÓº
.WÌMÓßÓ 12 ÔgOF¥ »
Ó Uπ Ò ∞« ◆
Ó MÚº
Ô ° ËbÔFÔ¥Ó bÓ‡NÚHÓ∞Ú« ◆
] ∞« w≠ dÌ∑Ú±uÔKOØ 120 W´ÓdÚº
.W´ÓUº
- oÔKÒ∫
Ó ¥ÔËÓ ÔdODÓ¥ - lÔKIÚÔ¥ : tKI^MÓ¢Ó w≠ ‹
Ì UØÓdÓ•Ó À Ó £Ó dzUD]K∞ ◆
Ô ö
n
^ º
Ô ¥Ó
.Ï◊u∂ÔÔ≥ - ÊÏ«dÓOÓ©Ó - ŸÏö
Ó ÆÚ≈

lÔKIÚ¥Ô dÔzUD]∞« eÔØÔdÚ¥Ó dÔzUD]∞«

j
^ ∫
Ô Ó¥ dÔzUD]∞« n
^ º
Ô ¥Ó dÔzUD]∞«
75
1-83 10/04/09 11:24 Page 76

WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
p
Ó ∞Ó X
Ô KÚÆÔ «–Ó≈ V
Ú π
] FÓ∑ÓÓ¢ ôÓÓË ,w
] Ó•UMÓπ Ó OÚ∞ÓÓË dÔO©√ ◆
Ó ° Ïg¥¸ w∞ f
.œÏu∞ÔÓË ÏÊ«uÓOÓ•Ó wM≤]√Ó
·
 ËdÔ∫ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉
Ô ∞ÚU° V
.ÁÔÓdOLFÚ¢Ó qÔLØÚ√ÔËÓ wß«d]ØÔ vKÓ´Ó rÓßÚ]d∞« a
Ô º
Ô ≤Ú√Ó
.Âö
Ó ]º∞« vÓ∞≈ wLßÚ« eÔ±ÔdÚ¥ÓÓË …ÓdÓ≥Ú]e∞« j
Ô ß]uÓ¢Ó√Ó 1
.3 2 .wKI^MÓ¢Ó j
Ô LÓ≤Ó 6 5 4 3 2
4 1 j
‡•
Ó .tO≠ qÔ]IMÓÓ¢√Ó Íc∞]« j
Ô ßÓuÓ∞Ú« 7 8
d
6
5 « .
ËÒ
8 .7 :WϱÓUº
Ó ∑°Ú«
,…ÎÓdOGÓÅ WÎÆÓ¸ÓÓË cÓîÓQÓ≠Ó rÓFÚ^D∞« U∫
Ó §Ô w
Ó º
 ≤Ó
.d∫
Ú ∂ÓÚ∞« w≠ UNÓ° v±Ó¸ÓËÓ …¸ÓUM]B
Ò ∞U° UNÓIÓK]´ÓÓË" rÏFÚ©Ô "UNÓOÚKÓ´Ó V
Ó ∑ÓØÓËÓ
V
Ó ∑ØÔ WÎIÓK]FÓÔ± WÎÆÓ¸ÓÓË bÓ§ÓuÓ≠ UNÓ°ÓcÓπ
Ó ≠Ó …ÔÓ¸UM]ÒB∞« X
 ØÓd]∫
Ó Ó¢ oÓzUÆÓÓœ bÓFÚ°Ó
Ó LÓßÓ : "UNÓOÚKÓ´Ó
."WÏJ
76
1-83 8/04/09 10:49 Page 77

Ê«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú«ËÓ ÊUº
Ó ≤Úù« bÓMÚ´ f
Ô H^MÓ∑]∞«
:dÔ∂Ò´Ó√ÔËÓ k
Ô •
 ôÓ√Ô

3 2 1

^ ∞« rÓÆÚÓ¸ dÔØÔ–Ú√Ó ❉
:…Ó¸uB

.¸bÚ]B∞« v∞Ó≈ ¡«uÓNÓ∞Ú« ‰uîÔÔœ vKÓÓ´ ‰^bÔÓ¢ w∑∞]« ◆

.WÌ´ÓdÚº  H^MÓ]∑∞« vKÓÓ´ ‰^bÔÓ¢ w∑∞]« ◆


Ô ° f

.¸ÚbB  ËdîÔ vKÓ´Ó ‰^bÔ¢Ó w∑∞]« ◆


] ∞« sÓ± ¡«uÓNÓ∞Ú« Ã

77
1-83 7/04/09 16:28 Page 78

:WÓO]F{
Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó
."WÎKÓ¥u©Ó …Îb]Ô± ¡ULÓÚ∞« X
Ó ∫
Ú ¢Ó ¡ÓUIÓ∂Ó∞Ú« ÔlOD∑ÓßÚ√Ó": Õ
Ó ULÓÓß t∑îÚ_Ô ¡Ôö
Ó ´Ó ‰ÓUÆÓ
."p
Ó ∞–Ó ÔlOD∑Óº
Ú ¢Ó Óô p
Ó ≤]≈ ":ÔÕULÓßÓ tÔ∞Ó X
Ú ∞ÓUÆÓ
? «–ÓULÓ∞ÓË ULÓNÔMÚ± oÔ≠«uÓÔ¢ sÚ±Ó ❉

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
.WÓ∫ Ó O∫  B
] ∞« WÓ°ÓU§Óù« dÔO]ª Ó ¢Ó√Ó ❉
.¡ULÓÚ∞« ` DÚÓß X Ó ∫ Ú Ó¢ f Ô H]MÓ∑Ó¥Ó Óô ¡Ôö Ó ´Ó ◆
.’
 uÚGÓ∞Ú« qzUßÓËÓ ‰ULÓFÚ∑ßÚU° ¡ULÓ∞Ú« `
 DÚßÓ X Ó ∫ Ú ¢Ó f Ô H]MÓ∑ÓÓ¥ ¡Ôö Ó ´Ó ◆
.¡ULÓ∞Ú« ` DÚßÓ X Ó ∫ Ú ¢Ó f Ô H]MÓ∑ÓÓ¥ ¡Ôö Ó ´Ó ◆
.¡ULÓ∞Ú« ` DÚßÓ XÓ ∫ Ú ¢Ó WÎKÓ¥uÓ© …Îb]Ô± w Ó I°Ó «–Ó≈ oÔM∑Óª Ú Ó¥ ¡Ôö Ó ´Ó ◆
^ ∞« qÔ±]ÓQ¢ÓÓ√ ❉
: dÔØÔÚ–√ÓËÓ ¸ÓuB
.f
 H^MÓ∑]K∞ w Ï ßÓËÓ ◆
y FO∂Ó© j
.f
 H^MÓ∑]K∞ w Ï ßÓËÓ ◆
ÌÒ FO∂Ó© dÔOÚ¨Ó j

78
1-83 7/04/09 16:28 Page 79

. ÊUº
Ó ≤Úù« v∞Ó≈ W∂Óº
Ú ÒM∞U° f  ôÓU∫Ó∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
 H^MÓ]∑∞« WÔÓO]KLÓ´Ó UNÓO≠ qÔD]FÓ∑Ó¢Ó w∑]∞« ‹
Ó ∑Ó¥Ó qÏHÚ© ◆
.ÁÌeÓ∑ÓMÚ±Ô w≠ ‰Ôu]π
.ÊÏu≤ÔUÓØ UNÓ° WÌIÓKÓGÚ±Ô WÌ≠ÓdÚ¨Ô w≠ rÏzU≤Ó qÏ§Ô¸Ó ◆
.ËbÔFÚ¥Ó w  U¥Ó¸ ◆
y {
.Ï»UØ]Ô¸ UNÓ° ¸ÌUDÓÆ W°ÓdÓ´Ó w≠ ÔsOîbÚ∑]∞« ◆
.c≠«uÓM]∞« W•Óu∑ÔHÚ±Ó WÌ≠ÓdÚ¨Ô w≠ bÔLÓ•Ú√Ó ◆
.’
Ì uÚ¨Ó ‹«b]FÔ± ÊËbÔ° ¡UÓL∞« X
Ó ∫
Ú Ó¢ `
Ô ∂Óº Ó ´Ó ◆
Ú ¥Ó ¡Ôö
Î ±U´Ó ÊÓËcÔIMÚ¥Ô ¡UHÓ©Úù« ‰ÔU§Ó¸ ◆
.oÌ¥d•Ó ÊUîÓbÔ°Ô oÓMÓ∑ÓîÚ« ö
.¡ULÓÚ∞« X Ú ¢Ó Ï’«u]¨Ó ◆
Ó ∫

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«

.WÌO]FO∂©Ó …̸ÓuB
Ô ° ¡«uÓNÓ∞Ú« w≠ f Ó ≤Úù« ◆
Ô H]MÓ∑Ó¥Ó ÓÊUº

.‚
 UMÓ∑îÚô« WÓ‡π  H^MÓ]∑∞« WÓ‡O]KLÓ´Ó ◆
Ó O∑≤Ó qÔD]FÓ∑Ó¢Ó f

79
1-83 7/04/09 16:28 Page 80

k
Ô •
 ôÓ√Ô
f
Ô H]MÓ∑Ó¢Ó Íc∞]« j
 ßÓuÓ∞Ú« V
Ó º
Ó •Ó ‹
 U≤Ó«uÓÓO∫
Ó ∞Ú« n Ó √ÔËÓ Ób≥UALÓ∞Ú« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ❉
Ô MÒÅ
¡ULÓ∞Ú« w≠ - ¡«uÓNÓ∞Ú« w≠ :tO≠

80
1-83 7/04/09 16:31 Page 81

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
:ÁÔdÓOLFÚ¢Ó qÔÅ
 «ËÓ√ÔËÓ wß«d]ØÔ vKÓÓ´ ‰ÓËÓbÚπ
Ó ∞Ú« a Ó ≤Ú√Ó ❉
Ô º
f
Ô H]MÓ∑Ó¢Ó ‹ÏU≤Ó«uÓOÓÓ• f
Ô H]MÓ∑ÓÓ¢ ‹ÏU≤Ó«uÓOÓÓ• f
Ô H]MÓ∑ÓÓ¢ ‹ÏU≤Ó«uÓOÓ•Ó
¡«uÓNÓ∞Ú«ËÓ ¡ULÓ∞Ú« w≠ ¡ULÓ∞Ú« w≠ ¡«uÓNÓ∞Ú« w≠
WÔ´ÓbÓHÚC
Ò ∞« )j
Ô O≤dÚIÓ∞Ú«(Ô ◊u∂ÔDÔîÚ_ÓÔ« ‰Ô«eÓG∞Ú«
s¥œdÚº
] ∞« p
Ô LÓßÓ …ÔdÓIÓ∂Ó∞Ú«
WÔ‡®Ó«dÓHÓ∞Ú«


Ô dÒ§
Ó √ÓÔ
.oÔM∑Óª
Ú ¥Ó - f
Ô H]MÓ∑Ó¥Ó : V
Ô O§√ÔÓË »
 ¸Uπ
Ó ∑]∞« ÂÓußÔÔ¸ qÔ±]QÓ¢Ó√Ó

81
1-83 7/04/09 16:31 Page 82

: Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
.¡«uÓNÓ∞Ú« w≠ f Ì U≤«uÓOÓÓ• „ÓUMÓ≥Ô ◆
Ô H]MÓ∑ÓÓ¢ ‹
.¡ULÓ∞Ú« w≠ f Ì U≤Ó«uÓOÓ• ◆
Ô H]MÓ∑Ó¢Ó ‹
.¡ULÓ∞Ú« w≠ÓË ¡«uÓNÓ∞Ú« w≠ f Ì U≤Ó«uÓOÓ•Ó ◆
Ô H]MÓ∑ÓÓ¢ ‹

U´ÎËdÔA
Ú ±Ó eÔπ
 ≤Ú√Ô
tº
 H^MÓ¢ÓÓË tKI^MÓ¢Ó WÓIÓ¥dÓ© k
Ô •ôÓ√ÔË W¥ÓU´ÓdÒ∞U° ÁÔbÔN]FÓ¢Ó√ÓËÓ U≤ΫuÓOÓ•Ó w°Ò¸Ó√Ô
.WÌFÓ°ÓU∑Ó±Ô WÆÓUDÓ° vKÓ´Ó w¢UEÓ•ö
Ó ±Ô qÔπ
Ò ßÓ√ÔËÓ t∑¥cGÚ¢ÓËÓ

w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
¸U∫
Ó ∂∞Ú« ‚
 ULÓ´Ú√Ó w≠ g
Ô OFÓ¥ dÓO∂J
Ó ∞Ú« ‹ Ô ∞Ú« Ê]√Ó rÔKÓFÚ¢Ó qÚ≥Ó ◆
Ó u∫
.f
Ó H]MÓ∑ÓÓO∞ ¡ULÓ∞Ú« `
 ÚDßÓ v∞Ó≈ ÔbFÓB
Ú ¥Ó tÔM]J
 ∞Ó
vKÓ´Ó wC
 IÚ¥Ó j
 HÚM]∞U° ¸U∫ Ó u^KÓ¢Ó Ê]√Ó rÔKÓFÚ¢Ó qÚ≥Ó ◆
Ó ∂∞Ú« À
.W¥]d∫
Ú ∂Ó∞Ú« ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú«

82
1-83 7/04/09 16:31 Page 83

WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
lÔ{ Ô ∞Ú« "vKÓ´Ó Èc]GÓ¢Ó√Ó ◆
Ó √ÓËÓ ÍdNÚ™Ó vKÓ´Ó w∑OÚ°Ó qÔL•Ú√Ó ," WIÓ¥dÒ∫
sÚ± p
Ó OL•ÚÓ_ w
] KÓ´Ó k
Ú ≠U•Ó ? wM∑Ó≠ÚdÓ´Ó qÚ≥Ó .T
 ©UA
] ∞« ‰U±Ó¸ w≠ wC
 OÚ°Ó
.UHÎOÚÅ
Ó d∫
Ú ∂Ó∞Ú« w≠ `
Ô ∂Óº
Ú ¢Ó U±ÓbÓMÓ´ WIÓ¥dÒ∫
 ∞Ú« lº
Ú ∞Ó

 ËdÔ∫ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉
Ô ∞ÚU° V
.U≥ÓdÓOLFÚ¢Ó qÔÅ
 «ËÓ√ÔËÓ wß«d]ØÔ vKÓ´Ó WÓJ
Ó ∂ÓA
] ∞« a
Ô º
Ó ≤Ú√Ó
wLº
Ú §ËÓ ÍdNÚ™Ó vKÓ´Ó w∑OÚÓ° qÔL•Ú√Ó 1
.Ê«dÓOGÅ
Ó ÊU≤ÓdÚÆÓ w∞ , ÂÌUEÓ´ vKÓ´Ó Íu∑Ó∫
Ú ¥Ó ôÓ

Ì U´ÓuLÔπ
Ú ±Ó sÓLÚ{
 g
Ô O´√Ó ,dÏO∂ØÓ wLº
Ú § 2
.¡«uÓNÓ∞Ú« w≠ f
Ô H]MÓ¢Ó√Ó ,¸U∫
Ó ∂∞Ú« ‚
 ULÓ´Ú√Ó w≠
WÓJ
Ó LÓº
] ∞« ȸÓ√Ó ,¸U∫
Ó ∂∞Ú« ‚
Ó uÚ≠Ó ULÎz«œ oÔKÒ•Ó√Ô 3
.͸UIÓMÚL° UNÓDÔI∑Ó∞Ú√ÓËÓ UNÓOÚ∞Ó≈ ‰Ôe≤ÚQÓ≠Ó ¡ULÓ∞Ú« w≠
3 1

‡≤ Ë ‡• 2

Ë


83
84-154 8/04/09 9:52 Page 84

¡U¥eO≠

84
84-154 8/04/09 9:52 Page 85

W¥]dÓ≥UE] ∞« œUFÓ°Ú_Ó« nÔ Å Ú ËÓ
œULÓ∑´ÚôU° ‹ U≠ÓUº Ó LÓ∞Ú« WÔ≤Ó¸ÓUIÓ±ÔËÓ
W¥]dÓ≥UE ] ∞« œUFÓ°Ú_Ó« vKÓ´Ó
:ÓWO]F{
Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√ÓÎ
Ó ØÓdÚLÓ∞Ú« ȸÓÓ√ lÆuÚLÓ∞Ú« «cÓ≥Ó sÚ± " : tOî_Ó w±UÓß ‰ÓUÆÓ ❉
dÓLÓ•Ú_Ó« V
."«dÎO∂ØÓ p
Ó ∞cØÓ dÓHÓÅ
Ú _Ó« V
Ó ØÓdÚLÓ∞Ú« ȸÓ√ÓËÓ ,«dÎO∂ØÓ
‰ÔË]_Ó« bÔNÓA
Ú LÓ∞Ú«

85
84-154 8/04/09 9:52 Page 86

: "tOî_Ó w±UßÓ ‰ÓUÆÓ dÔHÓÅ Ô ØÓdÚLÓ∞Ú« bÓFÓ∑Ó°Ú« UL]∞ÓËÓ ❉


Ú _Ó« V
V
Ó ØÓdÚLÓ∞Ú«ËÓ «dÎO∂ØÓ dÓLÓ•Ú_Ó« V
Ó ØÓdÚLÓ∞Ú« ÊÓü« ȸÓ√Ó lÆÓuÚLÓ∞Ú« f
 HÚ≤Ó sÚ±
? ÈdÓ¢Ô U¥Ó «–ÓULÓK≠Ó ". «dÎOGÅ
Ó dÓHÓÅ
Ú _Ó«

w≤U∏]∞« bÔNÓA
Ú LÓ∞Ú«

86
84-154 8/04/09 9:52 Page 87

:dÔ∂Ò´Ó√ÔË k
Ô •
 ôÓ√Ô

:w≤U∏]∞« bNÓA  U°ÓU§Óù« Ác≥Ó sÚ± dÔO]ª¢Ó√Ó ❉


Ú LÓKÚ∞ UIÎ≠«uÓÔ± ÁÔ«¸Ó√Ó U±Ó ‹
.t≤UJ
Ó ±Ó sÚ± „Úd]∫ Ó ØÓdÚLÓ∞Ú« Ê]_Ó ◆
Ó ∑ÓÓ¥ rÚ∞Ó dÓLÓ•Ú_Ó« V
.«bÎOFÓ° ¸ÓUÅ
Ó ËÓ tÔ≤ÓUJ
Ó ±Ó ¸ÓœÓUÓ¨ dÓHÓÅ Ó ØÓdÚLÓ∞Ú« Ê]_Ó ◆
Ú _Ó« V
.dHÓÅ
Ú _Ó« V
 ‡ØÓdÚLÓ∞Ú« sÓ± w
] ∞Ó≈ » Ó ØÓdÚLÓ∞Ú« Ê]_Ó ◆
Ô dÓÆÚ√Ó dÓLÓ•Ú_Ó« V
Ó ØÓdÚLÓ∞Ú« Ê]_Ó ◆
.bÏOFÓ° dÓLÓ•Ú_Ó« V

Y
Ô ∫
Ó °Ú√
«dÎO∂ØÓ dÔNÓEÚ¥ Íc∞]« rº
Ú π
 ∞Ú« rÆÚ¸Ó v∞Ó≈ WÌO]F{ Ô d]FÓ¢Ó√Ó ❉
Ú ËÓ qÒØÔ w≠ ·
. w±UßÓ v∞Ó≈ W∂Óº
Ú MÒ∞U° «dÎOGÅ
Ó dÔNÓEÚ¥Ó Íc∞]« rº
Ú π
 ∞Ú« rÆÚ¸ÓËÓ
v∞ÓË_Ô« WÔO]F{
Ú uÓ∞Ú«

w±UßÓ

87
84-154 8/04/09 9:52 Page 88

WOÓ≤U∏]∞« WÔO]F{
Ú uÓ∞Ú«

2 1
3
w±UßÓ
5 4
6
7

WÔ∏Ó∞U∏]∞« WÔO]F{
Ú uÓ∞Ú«

w±UßÓ
1
2
3

W∂Óº
Ú MÒ∞U° bÔLÓ•Ú√Ó tO≠ ÊÓuJ  LÚ¥Ô Íc∞]« lÆuÚLÓ∞Ú« rÓÆÚ¸Ó dÔØÔ–Ú√Ó ❉
Ô Ó¥ ÊÚ√Ó sÔJ
.ÂUº
Ó §Ú_Ó« WO]I°Ó sÚ± dÓ∂ÓØÚ√Ó ÊÓu]K]LÔ∞Ú« rÓº
Ú π
 ∞Ú« ÈdÓOÓ∞ WÌO]F{
Ú ÓË qÒØÔ v∞Ó≈

WÔ∏Ó∞U∏]∞« WÔO]F{
Ú uÓ∞Ú« WÔO≤U∏]∞« WÔO]F{
Ú uÓ∞Ú« v∞ÓË_Ô« WÔO]F{
Ú uÓ∞Ú«
4 1 3

3 2 2 1 2 1

88
84-154 8/04/09 10:54 Page 89

: w∞U∑]∞« bÓNÓA Î ∞U§Ó w±UßÓ ÊÓUØÓ ❉


Ú LÓ∞Ú« È√ÓdÓÓ≠ ‰eMÚLÓ∞Ú« W≠ÓdÚ®Ô w≠ Uº

6 7 4 5 2 1 3

sÓ± WÎ∂Ó¢]dÓ±Ô ¸ÔuOÔD^∞« UNÓO≠ dÔNÓEÚ¢Ó w∑∞]« ÂÔUÆÓ¸Ú_Ó« w


Ó ≥ Ác≥Ó" : ‰ÓUIÓ≠Ó
"4 - 7 - 6 - 3 - 5 - 2 - 1 dGÓÅ
Ú _Ó« v∞Ó≈ d∂ÓØÚ_Ó«

 O¢dÚ∑]∞« «cÓ≥ vKÓ´Ó oÔ≠«uÓÔ¢ qÚ≥Ó ◆


?V
.w±UßÓ v∞Ó≈ W∂Óº Ú √ ËbÔ∂Ú¥Ó Íc∞]« dzUD]∞« rÓÆÚ¸Ó dÔØÔ–Ú√Ó ◆
Ú MÒ∞U° dÓGÓÅ
.`
 O∫
 B  O¢dÚ∑]∞« WÓ°ÓU∑ÓØ bÔO´√Ô ◆
] ∞« V

89
84-154 8/04/09 9:52 Page 90

: rÓßÚd]∞« k
Ô •ôÓ√Ô ❉

¡Ïö
Ó ´Ó

bÔLÓ•Ú√Ó „ÏËdÔ∂Ú±Ó w±«¸Ó Ú ±Ó œÏ«dÓ±Ô `


œÏuLÔ∫ Ï ∞UÅ
Ó

? ¡ÌöÓ ´Ó v∞Ó≈ WÓ∂ºÚ MÒ∞U° ‰uÅ Ô uÔ∞Ú« jÒ îÓ sÚ´Ó Ã Ì «¸]œÓ bÓFÓÚ°√Ó wLÒßÓ√Ô ◆
.‚ U∂ÓºÒ ∞U‡° “ÓU≠Ó Íc∞]« à  «¸]b]∞« rÓßÚ« dÓØÔ–Ú√Ó ◆
¡ÌöÓ ´Ó v∞Ó≈ W∂ÓºÚ MÒ∞U° ‚
 U∂ÓºÒ ∞U‡° eÔzUHÓ∞Ú« ÃÔ «¸]b]∞« ËbÔ∂Ú¥Ó n Ó OÚØÓ ◆
.tÔMÓ°Ú« ËÓ ÂUMÓÚ¨_Ó« wÓ ´«¸Ó qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ❉
.…Ì«eÓFÚ± lÓÆuÚÓ± qÔ∏ÒLÓ¢Ô )x( W±Óö Ó ´Ó q^ØÔ -
w´«d]∞«

sÔ°Úô«

90
84-154 8/04/09 9:52 Page 91

Ô ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó ◆
:‡° U¥ÒÎuHÓ®Ó qÔLÒØÓ√ÔËÓ WÓOÓ∞U∑]∞« qÓLÓπ
…ÎdÓOGÅ
Ó - …ÎdÓO∂ØÓ - WÏKÓ¥u©Ó - …ÏdÓOB
 ÆÓ
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø )4( …«eÓFÚL∞Ú«ËÓ w´«d]∞« sÓOÚÓ° WÔKÓÅ Ó LÓ∞Ú« ◆
 UHÓ∞Ú« WÔ≠ÓUº
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø U≥Ó«dÓ¥Ó uÓNÔ≠Ó p
Ó ∞cÓ∞
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø )4( …«eÓFÚL∞Ú«ËÓ w´«d]∞« s°Ú« sÓOÚ°Ó WÔKÓÅ Ó LÓ∞Ú« ◆
 UHÓ∞Ú« WÔ≠ÓUº
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø U≥Ó«dÓ¥Ó uÓNÔÓ≠ p
Ó ∞cÓ∞

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
.«dÎO∂ÓØ d™UM]K∞ dÔNÓEÚ¥Ó V Ú π∞Ú« ◆
Ó ¥dIÓ∞Ú« rÓº
.«dÎOGÅ Ú π∞Ú« ◆
Ó d™UM]K∞ dÔNÓEÚ¥Ó bÓOF∂Ó∞Ú« rÓº

 dÓÆÚ_Ó« rº
Ú π∞Ú« sÓ± dÓGÓÅ Ú π∞Ú« ◆
Ú √Ó dÔNÓEÚ¥Ó bÓFÓ°Ú_Ó« rÓº
.bFÓ°Ú_Ó« rº
Ú π∞Ú« sÓ± dÓ∂ÓØÚ√Ó dÔNÓEÚÓ¥ » Ú π∞Ú« ◆
Ó dÓÆÚ_Ó« rÓº
.…ÎdÓOB
 ÆÓ ÊÔuJÔ¢Ó tÔMÚ± r̺
Ú § »
 dÓÆÚ√ÓËÓ d™UM]∞« sÓOÚÓ° WÓKÓÅ Ó LÓ∞Ú« ◆
 UHÓ∞Ú« WÓ≠ÓUº
.WÎKÓ¥u©Ó ÊÔuJÔÓ¢ tÔMÚ´Ó r̺
Ú § bFÓ°Ú√ÓËÓ d™UM]∞« sÓOÚ°Ó WÓKÓÅ Ó LÓ∞Ú« ◆
 UHÓ∞Ú« WÓ≠ÓUº

91
84-154 8/04/09 11:08 Page 92


 U≠ÓUº Ó LÓ∞Ú« WÔ≤Ó¸ÓUIÓ±Ô
W‡OÓ‡D
 GÚ∑]∞« vKÓ´Ó œULÓ∑´ÚôU°
:dÔ∂Ò´Ó√ÔËÓ k
Ô •
 ôÓ√Ô

3 2 1
.U≥ÓƒÔdÓÆÚ√ÓÓË WÓ∫
Ó O∫
 B Ó ¢Ó√Ó ❉
] ∞« WÓ°ÓU§Óù« dÔO]ª

Î ±UØÓ bÓNÓA
Ú LÓ∞Ú« Íbπ ^ ∞« w≠ ◆
Ú ±Ó ÈdÓ¥Ó v∞ÓË_Ô« …¸ÓuB
.¸ÓuHÔB
Ú FÔ∞Ú« ÈdÓÓ¥ ôÓËÓ …ÓdÓπ
Ó A
] ∞« Íbπ ^ ∞« w≠ ◆
Ú ±Ó ÈdÓ¥Ó WOÓ≤U∏]∞« …¸ÓuB
.…ÓdÓπ
Ó A
] ∞« ÈdÓ¥Ó ôÓËÓ ¸ÓuHÔB
Ú FÔ∞Ú« Íbπ ^ ∞« w≠ ◆
Ú ±Ó ÈdÓ¥Ó WOÓ≤U∏]∞« …¸ÓuB
ôÓÓË sÓB
Ú GÔ∞Ú« ÈdÓ¥Ó ôÓËÓ …ÓdÓπ
Ó A
] ∞« Íbπ ^ ∞« w≠ ◆
Ú ±Ó ÈdÓ¥Ó WOÓ≤U∏]∞« …¸ÓuB
.¸ÓuHÔB
Ú FÔ∞Ú« ÈdÓ¥Ó
.…ÓdÓπ
Ó A
] ∞« Íbπ ^ ∞« w≠ ◆
Ú ±Ó ÈdÓ¥Ó Óô W∏Ó∞U∏]∞« …¸ÓuB
92
84-154 30/04/09 17:09 Page 93

Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
.¸ÓuHÔB
Ú FÔ∞Ú« - wDÒGÓÔ¢ - »
Ô dÓÆÚ√Ó - …ÓdÓπ ] ∞« : W≠ÓU{ÓS° √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
Ó A
.…dÓπ
Ó A
] ∞« sÓ± W•Óu∑ÔHÚLÓ∞Ú« tMOÚ´Ó v∞Ó≈ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø Íbπ Ú ≈ ◆
Ú ±Ó lÔ∂ÓÅ
.…ÓdÓπ
Ó A Ú ±Ó bÔ¥Ó ◆
] ∞« ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø Íbπ
.UOÒÎKÒØÔ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø wDÒGÓ¥Ô Íbπ Ú ≈ ◆
Ú ±Ó lÔ∂ÓÅ
.UOÒ·zeÚ§Ô ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø wDΩGÓ¥Ô Íbπ Ú ≈ ◆
Ú ±Ó lÔ∂ÓÅ

:ö Ú ±Ô dÔ∂Ò´Ó√ÔËÓ qÔ±]ÓQ¢Ó√Ó ❉
Î LFÚ∑Óº
wDÒGÓ¥Ô ôÓ - wDÒGÓ¢Ô ôÓ - wDÒGÓ¥Ô - wÒDGÓ¢Ô

w±UßÓ w±UßÓ w±UßÓ

«¡ÎeÚ§Ô ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø WÔKÓ≠U∫
Ó ∞Ú« «¡ÎeÚ§Ô ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø qÔHÚDΩ∞« «¡ÎeÚ§Ô ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø qÔπ
Ú F∞Ú«
.…¸ÓUO]º
] ∞« sÓ± .»
 ußÔU∫
Ó ∞Ú« sÓ± .…dÓIÓ∂Ó∞Ú« sÓ±
w±UßÓ v∞Ó≈ W∂Óº
Ú MΩ∞U°
93
84-154 8/04/09 9:52 Page 94

UNÓC
Ó FÚ°Ó wDÒGÓ¢Ô w∑∞]« ÂÓUº Ú LÓ∞Ú« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ◆
Ó §Ú_Ó« dÔÔØ–Ú√ÓËÓ bÓNÓA
.rÌßU°Ó v∞Ó≈ W∂ÓºMÒ∞U° UOÒÎzeÚ§Ô

WÏ≤Ó«eÓî
…ϸÓuÅ
Ô

WÏ¥]d≥ÓeÚ±
rÏßU°Ó

WÏJ
Ó ¥¸√Ó WÏ∞ÓËU©Ó dÏ¥dßÓ


Ô dÒ§
Ó √Ô
UMÎOÚ´Ó i
Ú LÓ¨Ú« ,WÌO]∂¥¸bÚ¢Ó WÌB
] • w≠ËÓ WK]º
] ∞« …dÓØÔ Ê«bÓOÚ±Ó w≠ X
Ó ≤Ú√Ó ❉
f
 HÚ≤Ó vKÓ´Ó ÊÔuJ
Ô ¢Ó Y
Ô OÚ∫
Ó ° W•Óu∑ÔHÚLÓ∞Ú« p
Ó MOÚ´Ó ÂÓU±Ó√Ó p
Ó ∑Ó°ÓU∂]ßÓ lÚ≠Ó¸Ú¬Ë
? «–ÓULÓ∞ ? WÓK]º
] ∞« ÈdÓ¢Ó qÚ≥Ó. WK]º
] ∞«ËÓ W•Óu∑ÔHÚLÓ∞Ú« p
Ó MOÚ´Ó lÓ±Ó W±ÓUIÓ∑ßÚù«

94
84-154 8/04/09 9:52 Page 95

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«

«–Ó≈ UOÒÎKÒØÔËÓ UOÒÎzeÚ§Ô UC


Î FÚ°Ó UNÓC Ó §Ú_Ó« ◆
Ô FÚ°Ó wDÒGÓ¥Ô ÂÓUº
vÓ∞≈ WÓ∂ÚºÒM∞U° Ì…Ób•«ÓË ÌWÓ±UÓI∑Ú߬ vÓKÓ´ ÚXÓF{ÔË
.b≥UA
Ó LÔ∞Ú«

:w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
sÓ± «¡ÎeÚÔ§ dÔLÓIÓ∞Ú« wDÒGÓ¥Ô U±ÓbÓMÚ´ w
^ zeÚπ
Ô ∞« ·
Ô uº
Ô J
Ô ∞Ú« À Ú ¥Ó ◆
Ô bÔ∫
.b≥UA
Ó LÔ∞Ú« v∞Ó≈ W∂Óº
Ú MÒ∞U° f
 LÚA
] ∞«
qÓ±UØÓ dÔLÓIÓ∞Ú« wDÒGÓ¥Ô U±ÓbÓMÚ´ w
^ KÒJ
Ô ∞Ú« ·
Ô uº
Ô J
Ô ∞Ú« À Ú Ó¥ ◆
Ô bÔ∫
.b≥UA
Ó LÔ∞Ú« v∞Ó≈ W∂Óº
Ú MÒ∞U° f
 LÚA
] ∞«
sÓ± «¡ÎeÚ§Ô ÷
Ô ¸Ú_Ó« wDÒGÓ¢Ô U±ÓbÓMÚ´ UOÒÎzeÚ§Ô ·
Ô uº
Ô ª
Ô ∞Ú« À Ú ¥Ó ◆
Ô bÔ∫
.b≥UA
Ó LÔ∞Ú« v∞Ó≈ W∂Óº
Ú MÒ∞U° f
 LÚA
] ∞«
qÓ±UÓØ ÷
Ô ¸Ú_Ó« wDÒGÓ¢Ô U±ÓbÓMÚ´ UOÎKΩØÔ ·
Ô uº
Ô ª
Ô ∞Ú« À Ú ¥Ó ◆
Ô bÔ∫
.b≥UA
Ó LÔ∞Ú« v∞Ó≈ W∂Óº
Ú MÒ∞U° f
 LÚA
] ∞«

95
84-154 8/04/09 11:08 Page 96

WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
.«œÎu§ÔuÚ±Ó ¡ÔuÚC
] ∞« ÊÓUØÓ ÊÚ≈ËÓ v∑]Ó• ÂÓUº
Ó §Ú_Ó« ÈdÓ¢Ó ÊÚ√Ó p
Ó MÔJ
 LÚ¥Ô ôÓ w≤ËbÔ°
.w
] KÓÓ´ k
Ú ≠U∫
Ó ≠Ó ÊÚ–Ó≈ ? wM∑Ó≠ÚdÓÓ´ qÚ≥Ó
.ÂUÆÓ¸Ú_ÓU° wI¥bÅ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉
Ó lÓ±Ó V

f
Ï LÚA
] ∞«

V
Ô ∫
Ô º
^ ∞«

…ÔdÓπ
Ó A
] ∞«
dÔ‡NÚM]∞« ¸ÔULÓ∫
 ∞Ú«
…ÔdÓIÓ∂Ó∞Ú«
V
Ô A
Ú FÔ∞Ú«
w´«d]∞«

96
84-154 8/04/09 9:52 Page 97

.rßÚd]K∞ oÓ≠«uÓLÔ∞Ú« rÓÆÚd]∞« dÔØÔcÚ¥Ó wI¥bÅ Ô ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó U≤Ó√Ó ❉


Ó ËÓ WÓKÓLÚπ
.WÓKÓLÚπ Ó ËÓ rßÚd]K∞ oÓ≠«uÓLÔ∞Ú« rÓÆÚd]∞« dÔØÔ–Ú√Ó U≤Ó√ÓÓ ❉
Ô ∞Ú« √ÔdÓIÚ¥Ó wI¥bÅ
.f ] ∞« sÓ± «¡ÎeÚ§Ô wDÒGÓ¢Ô ◆
 LÚA
] ∞« sÓ± «¡ÎeÚ§Ô wDÒGÓ¥Ô ◆
.¡ULÓº
.…dÓπ ] ∞« ŸcÚ§ sÚ± «¡ÎeÚ§Ô wDÒGÓ¢Ô ◆
Ó A
.dNÚM]∞« sÓ± «¡ÎeÚ§Ô wDÒGÓ¥Ô ◆
 ∞Ú« sÓ± «¡ÎeÚ§Ô wDÒGÓ¥Ô ◆
.¸ULÓ∫

: WÏ≠ÓdÚ©
Ô
.«c
Ó ≥Ó ô]≈ Ô·d´Ú√Ó ôÓ
ÊÓËœÔ ULÓNÔFÓ±Ó qÔØÔQÚ¥Ó √ÓbÓ∂Ó≠Ó ÂÓUFÓD]∞« ÊôÓËÓUMÓ∑Ó¥Ó sOÚB
Ó ª
Ú ®Ó vKÓÓ´ qÏ§Ô¸Ó qÓ∂ÓÆÚ√Ó
"? UM]± «bΕÓ√Ó ·
Ô dFÚ¢Ó qÚ≥Ó" : ULÓ≥ÔbÔ•Ó√Ó tÔ∞Ó ‰ÓUIÓ≠Ó ,ÊÌ–Ú≈
:‰ÓUÆÓËÓ W•Óu∑ÔHÚLÓ∞Ú« tMÓOÚ´Ó ÂÓU±Ó√Ó tÔ∑Ó°ÓU∂]ßÓ lÓ{
Ó ËÓËÓ UMÎOÚ´Ó i
Ó LÓ¨Ú√ÓÓË tÔßÓ√Ú¸Ó lÓ≠Ó¸Ó
tÔFÓ∂Å
Ú ≈ Õ
Ó «“Ó√Ó ÊÚÓ√ bÓFÚ°Ó qØÚ_Ó« v∞Ó≈ ¸ÓU®Ó√ÓËÓ ,«bΕÓ√Ó È¸Ó√Ó ô «¸ÎcÚ´Ô"
".«cÓ≥Ó ô]≈ ·
Ô d´Ú√Ó ôÓ" :‰ÓUÆÓËÓ

97
84-154 8/04/09 9:52 Page 98

‰«uÓ©
Ú _Ó« f
 OÚÆÓ …ÔbÓ•
Ú Ë
dÔ∑ÚL∞«
:WÓO]F{
Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó
¡Ìö
Ó ´ÓÓË WÓOÓ±UÓß sÚ± qyØÔ n ] • w≠ ❉
Ó KÓ∑ÓîÚ« ,WO]≤bÓ∂Ó∞Ú« WOÓ°dÚ∑]∞« WB
sÚ± U¥ÎdÚ§Ó rÚNÔMÚ± qyØÔ UNÓFÓDÓÆÓ w∑∞]« W≠ÓUº
Ó LÓ∞Ú« d¥bIÚÓ¢ ‰ÓuÚ•Ó bÓLÓ•Ú√ÓËÓ
Ó dÚÆÔ bÔ§Óu¢Ô w∑∞]« …dÓπ
» Ó A
] ∞« v∞Ó≈ WßÓ¸ÓbÚLÓ∞Ú« W•ÓUßÓ sÚ± WÌHÓK∑Óª
Ú ±Ô lÓÆ«uÓ±Ó
? UFÎOLÓ§ rÚNÔO{
 dÚ¥Ô Íc∞]« q^∫
Ó ∞Ú« u≥Ô ULÓ≠Ó tÔMÚ± «¡ÎeÚ§Ô wDÒGÓ¢ÔÓË Ã
 UOÓº
Ò ∞«

wM©ÓuÓ∞Ú« rÔKÓFÓ∞Ú«
…ÔdÓπ
Ó A
] ∞« »
Ô U∂Ó∞Ú«
d¥bLÔ∞Ú« V
Ô ∑ÓJ
Ú ±Ó

WÔOÓ±UßÓ
¡Ôö
Ó ´Ó bÔLÓ•Ú√Ó

98
84-154 30/04/09 17:24 Page 99

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó

bÓLÓ•Ú√ÓËÓ WÓOÓ±UßÓËÓ ¡Ìö


Ó ´Ó sÚ± qyØÔ UNÓFÓDÓÆÓ w∑∞]« W≠ÓUº
Ó LÓ∞Ú« d¥bIÚ∑Ó∞
: WÓOÓ∞U∑]∞« qÓzUßuÓ∞Ú« ‰ÔUHÓ©Ú_Ó« qÓLÓFÚ∑ÓßÚ«
ÌœdÚ≠Ó qÒJ
Ô ° ÏWÅ
] UîÓ qÌ∂Ú•Ó sÚ± WÏFÓÚDÆ - ÂÔbÓIÓ∞Ú« - Ô…uÓDÚÔª∞Ú«
?k
Ô •ö
Ó ¢Ô «–ÓU±Ó .w Ó ∞Ú« q]±QÓ¢Ó ❉
Ó ∞U∑]∞« ‰ÓËÓbÚπ

qÌÚ∂•Ó sÚ± WÏFÓDÚÆ ÂÔbÓIÓ∞Ú« …ÔuÓÚDª


Ô ∞Ú«
œÌdÚ≠Ó qÒJ
Ô ° WÏÅ
] UîÓ
6w
Ú ∞Ó«uÓ•Ó 125 w
Ú ∞Ó«uÓ•Ó 25 w
Ú ∞Ó«uÓ•Ó Ô WOÓ±UßÓ
30 w
Ú ∞Ó«uÓ•Ó 150 w
Ú ∞Ó«uÓ•Ó 30 w
Ú ∞Ó«uÓ•Ó ¡Ïö
Ó ´Ó
25 w
Ú ∞Ó«uÓ•Ó 160 w
Ú ∞Ó«uÓ•Ó 32 w
Ú ∞Ó«uÓ•Ó bÔLÓ•Ú√Ó

? Wπ
Ó O∑M]∞« f
 HÚ≤Ó v∞Ó≈ ‰uÅ Ó ∞Ú« U±Ó ❉
Ô uÔKÚ∞ q^∫

99
84-154 8/04/09 9:52 Page 100

.WIÓ°Uº
] ∞« WDÓA
 ≤Ú_Ó« Z
 ‡zU∑Ó≤Ó ‰ö Ó ∞Ú« dÔLÒ´Ó√Ô ◆
Ó GÚ∑ßÚP° ‰ÓËÓbÚπ
WÔKÓOßuÓ∞Ú«
¡Ïö
Ó ´Ó UNÓKÓLÓFÚ∑ÓßÚ« w∑∞]« p
Ó KÚ¢ …ÏbÓ•]uÓ±Ô q̇∂Ú‡Ó• WÔFÓDÚÆ cÔOLKÚ∑Ò∞«
WÔOÓ±UßÓ

¡Ïö
Ó ´Ó

bÔLÓ•Ú√Ó

?k Ó ¢Ô «–ÓU±Ó ❉
Ô •ö

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«

sOÚLÓº
Ú § qB
 HÚ¢Ó w∑∞]« W‡≠ÓUº
Ó LÓ∞Ú« f
 HÚ≤Ó f
 OÚÓÆ WÓπ
Ó O∑≤Ó
.WKÓOßuÓ∞Ú« f
 HÚ≤Ó ‰ULÓFÚ∑ßÚU° …ÎbÓ•«ËÓ ÊÔuJ
Ô ¢Ó

100
84-154 8/04/09 9:55 Page 101

.V Ú uÓ∞« √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
Ô ßUMÓÔ¥ ULÓ° U¥ÒÎuHÓ®Ó qÔLÒØÓ√ÔÓË WÓO]F{

UNÓ∞Ó dÓØÓ–Ó UNÓ±Ò_Ô WÎ¥]b≥Ó Ì‘ULÓÆÔ WÓFÓDÚÆ ¡ÔUMÓßÓ ‹


Ú dÓ®Ó ‹
 UNÓ±]_Ô« b‡O´ WÓ∂ßUMÓLÔ°
p
Ó ∞–Ó sÚ± bÓØ]QÓ∑Ó¢Ó ÊÚ√Ó WÔ©ÓUO]ª∞Ú« UNÓ∑ÔîÚ√Ô ‹
Ú œÓ«¸Ó√Ó . Ê«dÓ∑Ú± UNÓ∞Óu©Ô Ê]√Ó lÔzU∂ÓÚ∞«
.........‹
Ú bÓ§ÓuÓ≠Ó w
Ò D¥dA
] ∞Ú« d∑ÚL∞U° ‘ Ú ßÓUIÓ≠Ó
 ULÓIÔ∞Ú« WÓFÓDÚÆ X
?Z
Ô ∑MÚ∑Óº
Ú ¢Ó «–ÓU±Ó

UOÒÎL∞ÓUÓ´ UNÓOÚKÓ´Ó oÔHÓ∑]LÔ∞Ú« …ÔbÓ•ÚuÚ∞« uÓ≥Ô dÔ∑ÚL∞Ú«


.‰«u
Ó ©Ú_Ó« f
 OÚIÓ∞

0
35

5
10
30

15
25

20

y D¥d®Ó dÏ∑Ú±
w y uÚD±Ó Ïd∑Ú±
Í y ∂A
w Ó îÓ dÏ∑Ú±

101
84-154 8/04/09 9:55 Page 102

:WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
...t∂OÚ§Ó w≠ ◊
Ô UO]ª
Ó ∞Ú« wMFÔC
Ó ¥ÓËÓ ‰Ó«uÓ©ÚÓ_« ÔfOÆ√Ó
.bÌ¥b•Ó sÚ± ôÓËÓ ÌVA
Ó îÓ sÚ± X
Ô º
Ú Ó∞ÓË


 ËdÔ∫ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉
Ô ∞ÚU° V

.U≥ÓdÔLÒ´Ó√ÔËÓ wß«d]ÔØ vKÓ´Ó WÓJ


Ó ∂ÓA
] ∞« a
Ô º
Ó ≤Ú√Ó

.f
Ó °ö
Ó LÓ∞Ú« tÔMÚ± lÔMÓB
Ú ≤Ó , d∑ÚL∞ÚU° tÔ∞Ôu©Ô Ô”UIÓ¥Ô 1
.WO]L∞UFÓ∞Ú« ‰«uÓ©ÚÓ_« f
 OÚÆÓ …ÔbÓ•ÚË 2
2
.d∑ÚL∞« sÓ± ŸÏuÚ≤Ó 3
‘ Â 1

4
«dÎO∏ØÓ qÔLÓFÚ∑Óº
Ú ¢Ô ÌŸUIÓ¥≈ WÔ∞¬ 4
y Í ◊ ‡® 3 .W¥]ËbÓÓ∂∞« ”
 «dÓ´ÚÓ_« w≠

102
84-154 8/04/09 9:55 Page 103


 UFÓ‡º
Ω ‡∞« f
 OÚÆÓ …ÔbÓ•
Ú Ë
dÔ∑ÚKÒ∞«
:WÓO]F{
Ú uÓ∞« √ÔdÓÆÚ√Ó

.‰UHÓ©ÚÓ_« ÍœUMÓ° WÌIÓÓ°Uº Ó ´Ó sÚ± qyÔØ „Ó¸ÓU®Ó ❉


Ó ±Ô w≠ WÓÓ±UßÓ√ÔËÓ WÓOÓ±UßÓÓË ¡Ìö
Ó LÔ∞Ú« ◆
: WÔIÓÓ°Uº
s¥ÚdÓ∑Ú± bÔFÔ∂Ú¢Ó w∑∞]« W‡O]HMÓ‡∫
Ó ∞Ú« sÚ± tÔ∂ÔKÚ§Ó lÔIÓ¥Ó ¡ÌULÓ° qDÚº
] ∞« f
 HÚ≤Ó ¡ÔqÚ±Ó
s´Ó
.qÌHÚ© q^ÔØ U≥ÓÔ¸U∑Óª
Ú ¥Ó WÌOÓ≤¬ ‰ULÓFÚ∑ßU° p
Ó ∞–ÓËÓ qDÚº
] ∞«

." WΨӸU≠Ó " ‹


Ì «dÓ∂ÒB Ú ¸ÓU∑ÓîÚ« ◆
Ó ±Ô WÓ∂ÓKÚ´Ô WÔOÓ±UßÓ ‹
Ó ´Ó ¸ÓU∑ÓîÚ« ◆
."WΨӸU≠" …ÎdÓO∂ØÓ UßÎQÚØÓ ¡Ôö
ÌÒ ≤bÓFÚ±Ó Ì¡U±Ó …Ó¸ÓËÔ¸UÆÓ WÔ±ÓUßÓ√Ô Ó¸U∑ÓîÚ« ◆
."WΨ¸U≠Ó "w

103
84-154 8/04/09 9:55 Page 104

:qÌHÚ© q^ØÔ UNÓIÓI]•Ó w∑]∞« Z Ô •ôÓ√Ô ❉


Ó zU∑Ó]M∞« k
?Z
Ô zU∑Ó]M∞« X
 HÓKÓ∑ÓîÚ« «–ÓULÓ∞

WÔ±ÓUßÓ√Ô ¡Ôö
Ó ´Ó WÔÓO±UßÓ

dÓ¥¸«uÓÆÓ10 UÎßÚQØÓ 38 WÎ∂ÓKÚ´Ô 25 qÔDÚº


] ∞«

WÓIÓ°Uº
] ∞« w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô
Ó ±Ó lÓDÓÓÆ ‰ÓUHÓ©ÚÓ_« sÓ± sÚ±Ó ❉
? «–ÓULÓ∞ ? ‰ÓuÓ©Ú√Ó WÎ≠ÓUº
? «Ó–UL∞ ? dÓB
Ó ÆÚ√Ó WÎÓ≠Uº
Ó Ó± lÓDÓÆÓ rÚNÔMÚ± sÚ±Ó
Íc]∞« q^∫
Ó Ú∞« UÓ±. Z
 zU∑Ó]M∞« ·
 ö
Ó ∑îÚ« V Ó ≠ÚdÓ´Ó U±ÓbÓFÚ°Ó ❉
Ó ∂ÓßÓ X
? WÓπO∑]M∞« f
 HÚÓ≤ v∞Ó≈ ‰uÅ
Ô uÔKÚ∞ tÔ•Ôd∑ÓIÚ¢Ó

104
84-154 8/04/09 9:55 Page 105

Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó

v∞Ó≈ Ÿu§Ôd^∞U° wß«]dØ vKÓÓ´ ÁÔÓdOLFÚ¢Ó qÔLØÚ√ÔÓË ‰ÓËÓbÚπ


Ó ∞Ú« a
Ô º
Ó ≤Ú√Ó
.o°U]º∞« ‰ËÓbÚπ
Ó ∞Ú«


 «dÓ∂]B
Ó LÔ∞Ú« WÔ∂ÓKÚ´Ô ”
Ô QÚÓJ∞« …Ô¸ÓËÔ¸UIÓÚ∞« WÔOÓ≤ü«
‰ÔUHÓ©Ú_Ó«

10 WÔO±UßÓ

25 ¡Ôö
Ó ´Ó

WÔÓ±UßÓ√Ô qÔDÚº
] ∞«

UÓNO≠ qÓLÓFÚ∑ÓßÚ« w∑]∞« Z


 zU∑Ó]M∞« WÓ≤¸UIÓÔ± bÓMÚ´ k Ó ¢Ô «–ÓU±Ó ❉
Ô •ö
.qDÚ]º∞« ¡qÚLÓ∞ …Ìd]±Ó qÒØÔ w≠ WOÓ≤ü« f
Ó HÚÓ≤ ‰ÔUHÓ©Ú_Ó«

105
84-154 8/04/09 9:55 Page 106

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«

f
 HÚÓ≤ ‰ULÓFÚ∑ßÚU° …ÎbÓ•«ËÓ ÔÊuJ
Ô ¢Ó UÓ± Ì¡U≤Ó≈ WÓF‡ß f
 HÚÓ≤ f
 OÚÆÓ WÓÓπO∑≤Ó
.WKÓOßuÓ∞Ú«

.…ÎœÓU´Ó UNÓ¥d∑ÓA Ô FÚÓ° Ác≥Ó ❉


Ú ≤Ó w∑∞]« WO]z«cÓG∞Ú« œÒ«uÓLÓ∞Ú« i

Ó ∑ÔØ U±Ó √ÔdÓÆÚ√Ó ◆


.UNÓOÚKÓ´Ó V
.WÌ´ÓUC
Ó ° qÒØÔ W∂ÓKÚ´Ô vKÓ´Ó ‹
Ú ¸Ód]J Ó ∞Ú« w≥ U±Ó ◆
Ó Ó¢ w∑∞]« WÔLÓKJ

VOK•Ó
‰UIÓ¢ÔdÚ°Ô dOB
 ´Ó

¡ÏU±Ó d∑∞ 1 d∑∞ 1


w≤bÓFÚ±Ó
d∑∞ 1

106
84-154 8/04/09 9:55 Page 107

»
Ô dÒ§
Ó √Ô
:…Îd]±Ó ö
Î LFÚ∑Óº Ô ±Ú√Ó ❉
Ú ±Ô ΡU±Ó qÓDÚ]º∞« ú
Ó ∞Ú« WÓ∂ÓKÚ´Ô ◆
.VOK∫
 FÓÚ∞« WÓ∂ÓKÚ´Ô ◆
.dOB
Ò ≤bÓFÚLÓ∞Ú« ¡ULÓ∞Ú« …Ó¸ÓËÔ¸UÆÓ ◆
.w

? qDÚ]º∞« WÔÓF‡ß ÍËUº


Ó ¢Ô rÚÓØ ? k Ó ¢Ô «–ÓU±Ó ❉
Ô •ö

wÒ≤bÓFÚLÓ∞Ú« ¡ULÓ∞Ú« …Ô¸Ó˸ÔUÓÆ dOB


 FÓÚ∞« WÔ∂ÓKÚÔ´ VOK∫ÓÚ∞« WÔ∂ÓKÚ´Ô

15 15 15
qÔÚDº
] ∞«

107
84-154 8/04/09 9:55 Page 108

: √ÔÓd‡‡ÆÚ√Ó ❉

.X Ô ¥Úd®Ó : "U∫Ó§Ô ‰ÓUÆÓ ◆


 ¥Ú]e∞« sÓ± dÏ∑Ú∞ UNÓ° wÒ∫ÓÚ∞« d§U¢Ó sÚ± …θÓ˸ÔUÆÓ X
w∞ ú
Ó LÓÓ≠ dÓîÓ¬ w
ÌÒ ∫
Ó ° ḑUÓ¢ v∞Ó≈ X
Ô ∂Ú≥Ó–Ó X
 ¥Ú]e∞« „ö
Ó NÚ∑ßÚ¬ bÓFÚ°ÓËÓ
."X
 ¥Úe]∞« sÓ± dÔ∑Ú∞ «cÓ≥Ó" : ‰ÓUÆÓÓË U∑Î¥Ú“Ó …Ó¸ÓËÔ¸UÓI∞«
."ö
Î OKÆÓ w≤œÚ“" : t∞Ó X
Ô KÔIÔ≠
."r∞ÓUFÓÚ∞« sÓ± ÊÌUJÓ±Ó qÒØÔ w≠ bÏ•«ÓË dÔ∑ÚÒK∞« U∫Ó§ÔU¥Ó" : ULκ
 ∑∂ÚÔ± dÔ§U]∑∞« œ]dÓ≠Ó

.‹UFÓÒº∞« f
 OÚIÓ∞ UOÒÎL∞ÓU´Ó UNÓOÚKÓÓ´ oÔHÓ∑]LÔ∞Ú« …ÔbÓ•Úu∞Ú« uÓ≥Ô dÓ∑ÚKÒ∞«

108
84-154 8/04/09 9:55 Page 109

oÔ∂Ω©
Ó √Ô
 OÚIÓ∞ W∂ÓßUMÓLÔÚ∞« WOÓ≤ü« rÓÆÚ¸Ó dÔØÔ–Ú√ÓËÓ WÓOÓ∞U]∑∞« ¸ÓuÓ^B∞« qÔ±]QÓÓ¢√ ❉
…bÓ•ÚË f
.UNÓOÚKÓ´Ó oHÓ∑ÒLÔ∞Ú« WFÓ‡º
Ω ‡∞«

5 4 3 2 1
‰ 1 sÚ± dÓ∏ÓØÚÓ√ , ‰ 1 sÚ± q]ÆÓÓ√ : ‰ULÓFÚ∑ÚßU° w≤«ËÓÓ_« sÓ± WÌOÓ≤¬ qÒÔØ WÓFÓ‡ß ¸ÔbÒÆÓ√Ô ❉
‰ 1 ÍËUºÓ¢Ô

4 3 2 1
…¸Ó˸ÔUIÓ∞Ú« WÔFÓ‡ß qO±dÚ∂Ó∞Ú« WÔFÓ‡ß ÊUπ
Ó MÚH∞Ú« WÔFÓ‡ß W´ÓU{
] d]∞« WÔFÓ‡ß
øøøøøøøøøø øøøøøøøøøø øøøøøøøøøø øøøøøøøøøø
109
84-154 30/04/09 17:24 Page 110

: W∂ÓßUMÓLÔ∞Ú« WOÓ≤ü« rÓßÚ« V Ó ∞Ú« qÔIÔ≤Ú√Ó ❉


Ô ∑ÔØÚ√ÓÓË wß«d]ÔØ vKÓÓ´ ‰ÓËÓbÚπ
X
Ì ¥Ú“Ó qÔO±dÚÓ° - w
Ì IÚßÓ ‘
^ dÓ± - w
ÌÒ ≤bÓFÚ±Ó ¡ÌU±Ó …Ô¸ÓËÔ¸UÆÓ
 O∑ßÓö‡∂Ú‡∞Ú« sÓ± ¡ÌU±Ó qÔDÚßÓ
p

d∑ÚKÒ∞U° WÔFÓ‡º
Ω ‡∞« WÔOÓ≤ü«
‰50 ...........
‰1 ...........
‰10 ...........
‰5 ...........

w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
? rÔKÓFÚ¢Ó qÚ≥Ó
.sLÚº
] ∞«Ë qº
Ó FÓ∞ÚUØÓ «dÓ‡¨ÚuÔKOJ Ó FÚ°Ó Ê]√Ó ◆
 ∞ÚU°ËÓ d∑ÚÒK∞U° ŸÔU∂Ó¢Ô qz«uÓ]º∞« i
.¡ULÓÚ∞« sÓ± ‰ 3 w
Ú ∞«uÓÓ• v∞Ó≈ UOÒαuÚÓ¥ Ã
Ô UÓ∑∫ Ó ≤Úù« Ê]√Ó ◆
Ú Ó¥ ÊÓUº
.UÎ∂¥dIÚÓ¢ WÌÓ´Uº
Ó ° qØÚÓ_« qÓ∂ÚÆÓ ¡ULÓ∞Ú« »
Ô dÚ®Ô sÔº Ú Ó¥ tÔ≤]√Ó ◆
Ô ∫

110
84-154 8/04/09 9:55 Page 111

WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
‰^bÔ¥Ó ·
Ì dÚ∫
Ó ° wN∑ÓMÚ¥ÓËÓ ¡Uπ
Ó N∞Ú« ·
 ËdÔ•Ô sÚ± ·
Ì dÚ•Ó w≤U∏Ó° wLßÚ« √ÔbÓ∂Ú¥Ó
ÊÚ√Ó ‹
Ó œÚ¸Ó√Ó «–Ó≈Ì .‹
 UFÓ]º∞« f
 OÚIÓ∞ UNÓOÚKÓ´Ó oHÓ∑]LÔ∞Ú« …bÓ•Úu∞Ú« e±Ú¸Ó vKÓ´Ó
.tÔ∑Ó¥Ú“Ó Õ
Ô ö
] HÓ∞« UÓNO≠ ÊÔeª
Ú Ó¥ w∑∞]« WÔOÓ≤ü« U≤ÓQÓ≠Ó ,wM≠ÓdFÚ¢Ó

 ËdÔ∫ Ô FÓ∞Ú√ ❉
Ô ∞ÚU° V
Ó ∂Ó]A∞« rÔßÔ¸Ú√Ó ❉
.U≥ÓdÔLÒ´Ó√Ô r]Ô£ wß«d]ØÔ vKÓÓ´ WÓJ
3

‡°Ó
y ¸ËdÔÓ{ ¡Ï«cÓ¨ 1
.qHÚÒD∞« uÒLÔMÔ∞ Í
2
.‹
 UFÓº  OÚÆÓ …ÔbÓ•ÚË 2
] ∞« f
»
Ï ‡•Ó 1

Ô UIÓ¥Ô 3
.d∑ÚL∞ÚU° t∞Ôu©Ô ”
¸Ï ‡± 4
 OÚÆÓ …ÔbÓ•ÚË 4
.‰«uÓ©ÚÓ_« f
:w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó dÔ∂∑Óî
Ú √Ó
."UNÓ•Ôö
Ó Å
Ú ≈ V
Ô π
 ¥Ó ,WO]HMÓ∫
Ó ∞Ú« sÓ± dÔDÔIÚ¥Ó ¡ÔULÓ∞Ú«" : UNÓ±Ò_Ô ÊÔU®Ó¸Úu≤Ô X
Ú ∞ÓUÆÓ
"...WÏKÓOKÆÓ ‹
Ï «dÓDÓÆÓ UNÓ≤]≈ ,p
 OÚKÓ´ÓÓ ô" : Â^_Ô« X
 ∞ÓUÆÓ
? «–ÓULÓ∞ Ó ¥Ô√Ú¸ÓU±Ó ◆
? ÂÒ_Ô« WÓ°U§Ó≈ w≠ p

111
84-154 8/04/09 9:55 Page 112

sÔ±Óe]∞«
À
 «bÓ•
Ú _Ó« VÔ O¢dÚ¢Ó
:WÓO]F{
Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó

: WÓOÓ∞U∑]∞« WÓO]z«cÓG∞Ú« ‹U∂Ó§ÚuÓ∞Ú« ÂuÚOÓ∞Ú« w≠ ‰ÔÓËUMÓ¢Ó√Ó U≤Ó√Ó" :WÔO±UßÓ X


Ú ∞ÓUÆÓ
"¡Ô«bÓGÓÚ∞« - ÕU∂Ó]B∞« Ô¸uDÔÓ≠ - Ô¡UA
Ó FÓ∞Ú«

WIÓ°Uº
] ∞« w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô
Ó LÓÚ∞« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ❉
.bÓ≥UA

Î OÚ∞Ó WÔO±UÓß UNÓ∑Ú∞ÓËÓUMÓ¢Ó w∑]∞« WÓO]z«cÓG∞Ú« WÓ∂Ó§ÚuÓÚ∞« wLÒßÓ√Ô ❉.¸UNÓ]M∞« w≠ WÔO±UÓß UNÓ∑Ú∞ÓËÓUMÓ¢Ó w∑∞« WÓO]z«cÓG∞Ú« ‹U∂Ó§ÚuÓ∞Ú« wLÒßÓ√Ô ❉

112
84-154 2/05/09 9:14 Page 113

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
.ÕU∂Ó]B∞« sÓ± WÎ¥Ó«bÓ° ÂuÚOÓÚ∞« w≠ ÔWO±UßÓ UNÓ∑Ú∞ÓÓËUMÓÓ¢ w∑∞]« WÓO]z«cÓGÚ∞« ‹
 U∂Ó§ÚuÓ∞Ú« V
Ô ¢ÒÓ¸√Ô ❉
Ú ±ÓUÆÓ ‰ÏULÓ´Ú√Ó Ác≥Ó ❉
:WÔOÓ±UÓß UNÓ° X
vÓ∞≈ …ÔœÓuÚFÓÚ∞« - WßÓ¸ÓbÚLÓÚ∞« w≠ rKÓFÓÚ∞« WÔO]∫
 Ó¢ - ¡UÆÓbÅ Ú Ó_« lÓÓ± V Ô FK]∞«
‰ÔÔËUMÓÓ¢ - WßÓ¸ÓbÚLÓÚ∞« v∞Ó≈ »Ô U≥ÓÓÒc∞« - ¡UA Ó FÓ∞Ú« W∂Ó§ÚÓË ‰ÔÔËUMÓÓ¢ - ‰eMÚLÓÚ∞«
.” ˸Ôb^∞« WÔFÓÓ°U∑ÓÔ± - Õ  U∂ÓB ] ∞« ¸uDÔ≠Ó
:ÁÔdÓOLFÚÓ¢ qÔLÒØÓ√ÔÓË wß«d]ÔØ vKÓ´Ó w∞U]∑∞« ‰ÓËÓbÚπ Ó ∞Ú« a Ó ≤Ú√Ó ◆
Ô º
WÎ∂Ó¢ÒdÓ±Ó WÔO±UßÓ UNÓ° X
Ú ±ÓUÆÓ ‰ÏULÓ´Ú√Ó
-1
-2
-3
-4
¡UÆÓbÅ Ô F]K∞« -5
Ú _Ó« lÓ±Ó V
-6
-7

113
84-154 8/04/09 9:55 Page 114

:oÔ∂Ò©√Ô

wÒM±Óe]∞« UNÓKº
Ô KÚº
Ó ¢Ó V
Ó º
Ó •Ó À
Ó «bÓ•Ú_Ó« V Ó LÓ∞Ú« qÔ±]UÓ¢Ó√Ó ❉
Ô ¢Ò¸Ó√Ô r]£Ô bÓ≥UA
.g Ó D≤Ú« 4 v∞≈ 1 sÚ± ÂUÆÓ¸Ú_Ó« ‰ULÓFÚ∑ßÚP°
Ò ÔF∞« ¡UMÓ° WKÓ•ÓdÚ±Ó sÚ± UÆÎö

114
84-154 8/04/09 9:55 Page 115

UNÓKº
Ô KÚº
Ó ¢Ó V
Ó º
Ó Ó• UNÓ∂Ô¢Ò¸Ó√Ô ,À Ú Ó± Ác≥Ó ❉
 «bÓ•Ú_Ó« sÓ± WÏÓ´uLÔπ
.w
Ò MÒ±Ó]e∞«
] ∞« v∞Ó≈ Ô‰uîÔb^∞« ◆
.v∞ÓË_Ô« WMÓº

Ò dOC
 ∫ Ú I∞Ú« v∞Ó≈ ‰ÔuîÔb^∞« ◆
Ó ∑]∞« rº
.WO≤U∏]∞« WMÓ]º∞« v∞Ó≈ ‰ÔUIÓ∑≤Úù« ◆
Ó ËÚ]d∞« v∞Ó≈ Ô‰uîÔb^∞« ◆
.W{

Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
 O¢dÚ∑Ó° wß«d]ØÔ vKÓ´Ó UNÓ∑ÓÓ°U∑ÓØ bÔO´√Ô r]£Ô WÓOÓ∞U]∑∞« WÓO]F{
V
.wMÒ±Ó]e∞« UNÓKº
Ô KÚº
Ó ¢Ó V
Ó º
Ó •Ó À
 «bÓ•Ú_Ó«

Ú dÓ≥Ó“ÚQÓ≠Ó ,V
 MÓF∞Ú« sÓ± ‹
Ì «dÓOÚπ
Ó ®Ô X
Ô ßÚdÓ¨Ó" :Õ ] HÓÚ∞« ‰ÓUÆÓ ◆
Ô ö
".UNÓ∑ÔOÚ´Ó¸ÓÓË UNÓ∑ÔOÚIÓº
Ó ≠Ó ,‹
Ú dÓLÓ£Ú√Ó r]Ô£ X
Ú ÆÓ¸ÓËÚ√ÓËÓ
:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«

Ì bÓ•Ó q]ØÔ ◆
. sÌO]FÓÔ± sÌ±Ó“Ó w≠ lÔIÓÓ¥ À
.w
Ò M±Ó]e∞« UNÓKº
Ô KÚº
Ó ¢Ó V
Ó º Ô ¢]dÓ¢Ô ÓÀ«bÓ•ÚÓ_« ◆
Ó •Ó V

115
84-154 8/04/09 9:55 Page 116

:w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô

.1rÆÚ¸Ó WKÓ•ÓdÚLÓ∞Ú« sÓ± UÆÎö Ô ∞Ú« WÔ∑Ó∂ÚÓ≤ d^LÔ¢Ó ❉


Ó D≤Ú« WO∞U∑]∞« q•«dÓLÓ∞ÚU° ÊU∂]KÔπ

116
84-154 8/04/09 9:55 Page 117

WÌ∂Ó¢]dÓ±Ô ‹
Ì ôÓu^∫
Ó ¢ÓËÓ WÌDÓA
 ≤Ú√Ó …b]´ WÔπ
Ó O∑Ó≤ uÓÔ≥ tÔKÔØÔQÚÓ¢ Íc]∞« e∂Úª Ô O¨¸Ó ❉
Ô Ú∞« n
.„ö
Ó NÚ∑ßÚô« v∞Ó≈ V
Ò Ó∫∞Ú« ¸Úc°Ó sÚ± WÎ¥Ó«bÓ° w
ÌÒ M±Ó“Ó qÌÔºKÚº
Ó ¢Ó V
Ó Óº•Ó

ÔœU‡B Ó ∞Ú« 3
Ó ‡∫  ∞Ú« 2
WÔ£Ó«dÓ∫ V Ó ∞Ú« ¸ÔcÚ°Ó 1
Ò ∫
5
`
Ï LÚÆÓ

sÔÚπFÓ∞Ú« Ú D]∞« 4
sÔ∫

Ó NÚ∑ßÚô« 7
„Ôö Ô ∞Ú« 6
eÔ∂Úª
117
84-154 8/04/09 9:56 Page 118

:WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô

? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
:ÔÊuØÔQÓ≠Ó w
ÌÒ M±Ó“Ó q̺
Ô KÚº
Ó Ó¢ V
Ó º
Ó Ó• wKJ
Ú ®Ó dÔO]GÓ∑Ó¥Ó
: qJ ] ∞« WÓ¥«bÓ° w≠ ◆
Ú ]A∞« «cÓ≥Ó vKÓ´Ó dNÚA
.«dÎOMÔ± UÅ
Î dÚÔÆ dNÚA
] ∞« n Ó ∑ÓMÚ±Ô w≠ ◆
 B
.‹ ] ∞« WÓ¥UNÓ≤ w≠ËÓ ◆
Ô √ÚbÓÓ° ULÓÓØ œÔu´Ô√Ó dNÚA

3 :·
 ËdÔ∫ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉
Ô ∞ÚU° V

 ULÓKJ
‹ Ó ∞Ú« s´Ó Y
Ô ∫
Ó °Ú√ÓÓË wß«d]ÔØ vKÓ´Ó WÓJ
Ó ∂Ó]A∞« rÔßÔ¸Ú√Ó
2

‡Ó≤ :WOÓ∞U∑]∞« ¸uÓB


^ ∞U° UÎMOF∑Óº
Ú ±Ô
… 1

… ‡£ 4

118
84-154 8/04/09 9:56 Page 119

sÔ±Óe]∞«
QÔD
Ó °Ú√Ó / ŸÔdÓß
Ú √Ó

:dÔ∂Ω´Ó√ÔËÓ k
Ô •
 ôÓ√Ô

WÏ∞Ó«eÓ¨Ó bÏNÚ≠Ó

V
Ï zÚ–
ÏbßÓ√Ó

.p
Ó ∑Ó°ÓU§Ó≈ qÚKÒÓ´ ? W∞Ó«eÓGÓ∞Ú« vKÓÓ´ i
Ô ∂IÚOÓßÓ …œÓ¸UDÓLÔÚ∞« ‹ Ó ∞Ú« ^Í√ ❉
 UÓ≤«uÓOÓ∫

119
84-154 8/04/09 9:56 Page 120

WÓIÓ°Uº
] ∞« w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô

? …œÓ¸ÓUDÓLÔ∞Ú« Ó¡UMÓÚ£√ W∞Ó«eÓGÓ∞Ú« sÓ± »


Ó dÓÆÚ√Ó ÔÊuJ
Ô OÓÓß ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫ ^ √Ó ◆
Ó Ú∞« Í
? …œÓ¸ÓUDÓLÔ∞Ú« Ó¡UMÓ£Ú√Ó UNÓMÚ´Ó bÓFÓ°Ú√Ó ÔÊuJ
Ô OÓÓß ‹
 UÓ≤«uÓOÓ∫ ^ √Ó ◆
Ó ∞Ú« Í

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
sÚ± Ìœ«dÓ±ÔËÓ WÓO±UßËÓ ¡Ìö
Ó ´Ó sÚ± qyØÔ oÓKÓDÓ≤Ú« WO]≤bÓ∂Ó∞Ú« WOÓ°dÚ]∑∞« WB
] • w≠
V
Ó º
Ó •Ó rÚNÔÔ∞uÅ
Ô ËÔ ÊÓUJ
Ó Ó≠ X
 ÆÚuÓÚ∞« f
 HÚ≤Ó w≠ËÓ ‚
 ö
Ó D≤Úô« WDÓIÚ≤Ô f
 HÚ≤Ó
:w∞U]∑∞« V
 O¢dÚ∑]∞«

Ô‰uÅ
Ô uÔ∞Ú« ‚
Ô öD≤Úô«
WÔO±UßÓ œÏ«dÓ±Ó
¡Ïö
Ó ´Ó

120
84-154 8/04/09 9:59 Page 121

.U≥ÓƒÔdÓÆÚ√ÓËÓ WÓÓ∫O∫ Ó ¢Ó√Ó ❉


 ]B∞« WÓÓ°U§Óù« dÔO]ª
.‚
 U∂Óº Ó ´Ó ◆
Ò ∞« w≠ œÌ«dÓ±Ô sÚ± ŸÔdÓßÚÓ√ ¡Ôö
.‚
 U∂ÓÒº∞« w≠ WÓO±UßÓ sÚ± ‰ÓuÓÚ©√ WÎO]M±Ó“Ó …Îb]Ô± ‚ Ó ´Ó ◆
Ó dÓGÚ∑ÓÚß« ¡Ôö
Ó ´Ó sÚ± ÔQDÓ°√ÓËÓ œÌ«dÓ±Ô sÚ± ÔŸdÓßÚ√Ó WÔO±UßÓ ◆
.¡Ìö
.‚U∂]º∞« w≠ ¡Ìö Ó dÓGÚ∑ÓßÚ¬ œÏ«dÓ±Ô ◆
Ó ´Ó sÚ± ‰ÓuÓ©Ú√Ó ÎWOM±Ó“Ó …Îb]Ô± ‚
Ó ´Ó sÚ± ÔQDÓ°Ú√Ó œÏ«dÓ±Ô ◆
.¡Ìö
.WÓOÓ±UÓß sÚ± QÔDÓ°ÚÓ√ œÏ«dÓ±Ô ◆
. Ìœ«dÓÔ± sÚ± ŸÔdÓßÚ√Ó WÔO±UßÓ ◆
.SDÓ°ÚÓ_« v∞Ó≈ ŸdÓßÚÓ_« sÓ± wß«d]ØÔ vKÓÓ´ UNÓ∂Ô¢Ω¸Ó√Ô ,WÌHÓK∑ÓªÚ±Ô qÌIÚ≤Ó qÔzUßÓËÓ Ác≥Ó ❉

…ϸÓUO]ßÓ

…ÏÓ¸ËdÔπ
Ú Ó± WÏ°ÓdÓ´Ó

…ÏdÓzU©Ó
Wϧӫ¸]œÓ

121
84-154 8/04/09 9:59 Page 122

: ‹U≤Ó«uÓOÓ∫  FÚ°Ó Ô¡ULÓßÚ√Ó Ác≥Ó ❉


Ó ∞Ú« i
- Ô…UHÓ∫
Ú KÓ^º∞« - Ô‰«eÓGÓÚ∞« - cÔHÔMÚIÔÚ∞« - V
Ô ≤Ó¸ÚÓ_«
bÔNÚHÓÚ∞« - ÔÊËeÔKÓ∫
Ó ∞Ú«

Ô ßUMÓ¥Ô ULÓ° U¥ÒÎuHÓ®Ó qÔLÒØÓ√ÔÓË √ÔdÓÆÚ√Ó ◆


.V
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø sÓ± ŸÔdÓßÚ√Ó V
Ô ≤Ó¸Ú_Ó«
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø sÚ± QÔDÓ°Ú√Ó ‰Ô«eÓGÓ∞Ú«
. ÊËeÔKÓ∫
Ó ∞Ú« s± ŸÔdÓßÚ√Ó ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø

:Ê]√Ó X
Ô ≠dÚ´Ó Ó Êü«

.ŸÔdÓßÚÓ_« uÓÔ≥ dÓB


Ó ÆÚÓ√ X
Ì ÆÚËÓ w≠ W≠ÓUº
Ó LÓ∞Ú« f
Ó HÚÓ≤ lÔ‡DÓIÚ¥Ó sÚ±Ó
.QÔDÓ°ÚÓ_« uÓ≥Ô ‰ÓuÓ©Ú√Ó X
Ì ÆÚËÓ w≠ W≠ÓUº
Ó LÓ∞Ú« f
Ó HÚ≤Ó lÔ‡DÓIÚ¥Ó sÚ±Ó

122
84-154 8/04/09 9:59 Page 123

:w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
.ÌÊ«uÓOÓ•Ó ŸÔdÓßÚ√Ó uÓÔ≥ bÔNÚHÓ∞Ú« ◆
.wÒH¥Òd∞« ËbÚFÓ∞Ú« ‚U∂Óß w≠ rÓ∞UFÓÚ∞« w≠ Ì¡«bÒ´Ó ŸÓdÓßÚÓ√ ÊÓUØÓ ÍœuL^ÓI∞« bÔL]∫Ó±Ô ◆
Ô «dÓ≠Úù« ◆
.dÏDÓîÓ WÆÓUOÓÒº∞« ¡UMÓ£Ú√Ó W´ÓdÚ^º∞« w≠ ◊

: WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
.ÍdNÚ™Ó vKÓÓ´ w∑OÚ°Ó qÔL•Ú√Ó ◆
Ô dÔîÚ√Ó ◆
. dDÓLÓ∞Ú« ‰ËeÔ≤Ô bÓFÚ°Ó Ã
.”U]M∞« i
 FÚ°Ó ÈbÓ∞Ó qÏC Ú ∞Ó ◆
] HÓ±Ô wL∫
^ ∞« sÓ± QÔÓD°Ú√Ó ◆
.qI^MÓ∑]∞« bÓMÚ´ …UHÓÚ∫KÓº
·
 ËdÔ∫ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉
Ô ∞ÚU° V
3

‡≠ 1 . U≥ÓÓdOLFÚÓ¢ qÔLÒØÓ√ÔÓË wß«d]ØÔ vKÓÓ´ WÓJ


Ó ∂ÓA
] ∞« a Ó ≤Ú√Ó ❉
Ô º
4 .ÌÊ«uÓOÓ•Ó ŸÔdÓßÚ√Ó 1
π 2
 DÓÓF∞« vKÓÓ´ ¸Ïu∂ÔÅÓ ,¡«dÓ∫Ú]B∞« WÔMÓOHßÓ 2
.dHÓ]º∞« bÓMÚ´ g
Ó I∑Ó∞Ú_Ó Óq¥u]D∞« w±u©ÔÚdîÔ qÔLFÚ∑ÓßÚ√Ó 3
.wz«cÓ¨ t° j
œ
.‚U∂ÓÒº∞« w≠ qÔLÓFÚ∑ÓºÚ¥Ô V Ï O∞√Ó ÏÊ«uÓOÓ•Ó 4
Ï ®UÓ´ n
123
84-154 8/04/09 9:59 Page 124

sÔ±Óe]∞«
WÌ¥]¸ËÚœÓ dÏOÚ¨Ó À
Ï «bÓ•
Ú √Ó - WÏ¥]¸ËÚœÓ À
Ï «bÓ•
Ú √Ó
:WÓO]F{
Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó
:ÔÁU°ÓÓ√ ‰ÓQÓÓß …dÓNÚ]º∞« Ó¡UMÓ£Ú√ÓËÓ ZÒ∫
Ó ∞Ú« sÓ± ÁbÒ§Ó …œÓuÚFÓ° t∑KÓzU´Ó lÓÓ± Íbπ
Ú ±Ó qÓHÓ∑Ó•Ú«
¡«œÓ_Ó WÓ±Ód]J
Ó ÔL∞« WÓJ
] ±Ó bÔB
 IÚ¢ÓËÓ «bÎ¨Ó …ÓdÓzU]D∞« wD∑ÓLÚ¢Ó uÚ∞Ó w°√Ó U¥Ó p
Ó ¥Ô√Ú¸Ó UÓ±"
".sÌJL±Ô dÔOÚÓ¨ p
Ó ∞–Ó ]Ê≈" : Ó‰UÆÓÓË »
Ô _Ó« p
Ó ∫
 Ó{". ZÒÓ∫∞« p
 ßUMÓ±Ó

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
.WÓ∫
Ó O∫ Ó ¢Ó√ÓË √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
 ]B∞« WÓÓ°U§Óù« dÔO]ª
:Ê]_Ó " sÌJ
 LÚ±Ô dÔOÚ¨Ó p
Ó ∞–Ó ]Ê≈" : »
Ô _Ó« ‰ÓUÆÓ
.…ÏdÓO∏ØÓ Z
Ò ∫
Ó ∞Ú« n Ó ±Ó ◆
Ó ¥¸UB
. WMÓ]º∞« w≠ sOÚ¢Ód]±Ó ¸Ôd]J
Ó ∑ÓÓ¥ ô À
Ï bÓ•Ó Z Ó ∞Ú« ◆
] ‡∫
Ó ±Ó ◆
.…ÏdÓO∏ØÓ wK¨UA
.ÌÂUEÓ∑≤ÚU° ¸Ôd]J
Ó ∑Ó¥Ó À
Ï bÓÓ• Z Ó ∞Ú« ◆
^ ∫

124
84-154 8/04/09 9:59 Page 125

. WMÓº
] ∞« w≠ …Îd]±Ó ¸Ôd]J
Ó ∑Ó¢Ó À
Ì «bÓ•Ú√Ó sÚ´Ó Y Ó °Ú√Ó ❉
Ô ∫
.Ÿu∂ÔßÚÔ_« w≠ …Îd]Ó± ¸ÔdÓJ
] ∑ÓÓ¢ À
Ì «bÓ•Ú√Ó sÚ´Ó Y Ó °Ú√Ó ❉
Ô ∫
. ÂÌuÚÓ¥ q]ÔØ ¸Ôd]J
Ó ∑ÓÓ¢ À
Ì «bÓ•Ú√Ó sÚ´Ó Y Ó °Ú√Ó ❉
Ô ∫

dOÚ¨Ó WÌHÓB
Ó ° ¸Ôd]JÓ∑Ó¢Ó w∑∞]« À Ó LÓÚ∞« q±]QÓ¢Ó√Ó ❉
 «bÓ•ÚÓ_« ÂÓUÆÓ¸Ú√Ó dÔØÔ–Ú√ÓÓË bÓ≥UA
. WÌLÓE∑ÓMÚ±Ô

2 1

3
125
84-154 8/04/09 9:59 Page 126

5 4

7 6

8
126
84-154 8/04/09 9:59 Page 127

Ú Ó± Ác≥Ó ❉
: À«bÓ•ÚÓ_« sÓ± WÏÓ´uLÔπ
¸uDÔ≠Ó ‰ÔËÔUMÓÓ¢ - …dÓπ
Ó ]A∞« bÔO´ - W´ÓU]º∞« »
 dÓIÚ´Ó ÊÔ«¸ÓËÓÓœ - Ï”«u]≤Ó
‰ÔËeÔ≤Ô - ‰ö
Ó NÚ∞« ¸ÔuNÔ™Ô - dDÚH∞Ú« bÔO´ - WFÓLπ
Ô ∞Ú« …Ôö
Ó Å
Ó -Õ
 U∂ÓB
] ∞«
»
Ô u∂ÔÔ≥ - ¡UA
Ó FÓ∞Ú« ‰ÔÔËUMÓÓ¢ - Êu∑Ô¥Ú]e∞« w
Ô MÚ§Ó - »
 ¸UÆÓÓ_« …Ô¸ÓU¥Ó“ - Z
 KÚ∏]∞«
bOF° Ô‰UHÓ∑•Úô« - WÔO]´u∂ÔßÚ_Ô« ‚
Ô u^º∞« - V  ¥dÒ∞«
 ≤Ó¸ÚÓ_« …ÔœÓôÓË - `

 dGÚLÓ∞Ú« ÔÊ«–ÓÓ√ - ¸Uπ
Ó ®Ú_Ó« w
Ô IÚßÓ - V
 O∂D]∞« …Ô¸ÓU¥Ó“ - ‰ö
Ó IÚ∑ßÚô«
. WÌ¥]œUÓ´ ·
Ì ËdÔ™Ô w≠ V
 KÚÓI∞« ‹
Ô UÆ]œÓ

: ÁÔdÓOLFÚ¢Ó qÔÅ«ËÓ√ÔËÓ wß«d]ØÔ vKÓ´Ó ‰ÓËÓbÚπ


Ó ∞Ú« a Ó ≤Ú√Ó ❉
Ô º

WÌ¥Ó¸ËÚœÓ dÔOÚÓ¨ À
Ï «bÓ•ÚÓ√ WÏ¥]¸ËÚœÓ ÏÀ«bÓ•Ú√
¸Uπ
Ó ®Ú_Ó« w
Ô IÚßÓ WÔ]O´u∂ÔßÚ_Ô« ‚
Ô uº
^ ∞«

127
84-154 8/04/09 9:59 Page 128

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
w≠ V KÚIÓ∞Ú« ‹UÆ]Óœ qÓ∏Ú± ÌÂUEÓ∑≤ÚP° ¸Ôd]JÓ ∑Ó¢Ó U£Î«bÓ•Ú√Ó Ó„UMÓ≥Ô ◆
... dDÚH∞Ú« bO´ËÓ W´ÓU]º∞« »  dÓIÚ´Ó Ê«¸ÓËÓœÓËÓ W‡¥]œUFÓ∞Ú« ·ËdÔE^∞«
.WÏ¥]¸ËÚœÓ À Ï «bÓ•Ú√Ó wÓN≠Ó
dDÓLÓ∞Ú« ‰ËeÔ≤Ô qÓ∏Ú± ÌÂUEÓ∑≤Ú¬ ÊËbÔ° ¸Ôd]J Ó ∑Ó¢Ó U£Î«bÓ•Ú√Ó Ó„UMÓ≥Ô ◆
...»  ¸UÆÓ_Ó« …¸ÓU¥Ó“ËÓ WKÓ≠U∫
Ó ∞Ú« »
 uØÔ¸ÔËÓ
.WÌ¥]¸ËÚÓœ dÔOÚ¨Ó À Ï «bÓ•Ú√Ó wÓN≠Ó

w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
:p Ó ∞Ó– sÚ´Ó Z Ô ∑ÔMÚOÓ≠Ó ,ÂuOÓÚ∞« w≠ …Îd]±Ó UNÓº  HÚÓ≤ ‰ÓuÚ•Ó Ô¸ËbÔÓ¢ ÷ Ô ¸Ú_Ó« ◆
.qÔOÚK]∞«Ë Ô¸UNÓM]∞«
.ÊU¥]¸ËÚÓœ ÊU£ÓbÓ•Ó ¸ÔUNÓM]∞«Ë qÔOÚ]K∞« ◆
Ác≥Ó vL]º Ó ¢Ô. WÎO]M±ÓÓ“ …Îb]±Ô tÔ¢Ô¸ÓËÚÓœ ÂÔËbÔ¢ÓËÓ ÷  ¸Ú_Ó« ‰ÓuÚÓ• ¸ÔËbÔÓ¥ dÔLÓIÓÚ∞« ❉
ËÔ– - …bÓFÚIÓÚ∞« ËÔ– : w Ó ≥ WÔ¥]dLÓIÓ∞Ú« dÔNÔ®Ú_Ó«ÓË Í
] dLÓIÓÚ∞« dÓNÚ]A∞« …Ôb]LÔ∞Ú«
ÈœÓULÓ§Ô - w≤U∏]∞« lÔO°Ó¸ - ‰ÔË]_Ó« ÔlO°¸Ó - dÔHÓÓÅ - ÂÔd]∫ Ó Ô± - Wπ ] ∫ Ó ∞Ú«
‰Ô«u]®Ó - ÊÔUC Ó ±Ó¸Ó - ÊÔU∂ÓFÚÓ® - V Ô §ÓÓ¸ - WO≤U∏]∞« ÈœÓULÓ§Ô - v∞ÓË_Ô«

y ¸ËÚÓœ À Ï bÓ•Ó ÷  ¸Ú_Ó« ‰ÓuÚÓ• dLÓIÓÚ∞« ÔÊ«¸ÓËÓœÓ ◆
.WÌLÓE∑ÓMÚ±Ô dÔOÚ¨Ó À Ï «bÓ•Ú√Ó sOØ«dÓ∂Ó∞Ú« …Ô¸ÓuÚ£Ó ❉
128
84-154 8/04/09 9:59 Page 129

:WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
œÔdÒGÓ¢ÔÓË ¸ÔUπ
Ó ®ÚÓ_« dÔ≥eÚ∑Ô≠Ó ,WMÓ]º∞« w≠ …Îd]Ó± rÚØÔԸ˓Ô√Ó w¢uÓîÚ≈ lÔ°«¸Ó U≤Ó√Ó
.¸ÔUOÓ©ÚÓ_« w±ËbÔIÔ∞

 ËdÔ∫ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉
Ô ∞ÚU° V
. U≥ÓÓdOLFÚ¢Ó qÔLÒØÓ√ÔÓË wß«d]ÔØ vKÓ´Ó WÓJ
Ó ∂ÓA
] ∞« a
Ô º
Ó ≤Ú√Ó

Ô UIÓÚ∞« w≠ËdÔÔ• dÔî¬ rÏE∑ÓMÚÔ± Í Ï bÓ•Ó 1
y ¸ËÚÓœ À
2 sÔOÚGÓ∞Ú« w≠ËÔd•Ô ‰ÔË]√Ó rÏE∑ÓMÚ±Ô Í Ï bÓ•Ó 2
y ¸ËÚœÓ À
3 ‡¨
.¡ÔU∂Ó∞Ú« U≥ÓdÔî¬Ë
‚ ‡® 1

.ö Ó ∞Ú« dÔO≤√Ô 3
Î OÚ∞Ó ÊÓuÚJ
¸ »
. W´ÓU]º∞« …ÓœÓuA  ≤Ú√Ô ❉
Ô ≤Ú√Ô w∑îÚÔ√ lÓÓ± bÔA

t´ÓUº
] ∞« U≤Ó√Ó
tÚ´ÓUº ] ∞« U≤ÓÓ√ , tÚ´ÓUº] ∞« U≤Ó√Ó p
Ú ¢ , p Ú ¢ , Úpø ø ¢ , Úpø ø¢
Útø ø ø ø øÓ´UL]ßÓ w∂KÚÆÓ ‹Ô Uø ø Æ]Óœ tÚ´ÓUIÓ∞Ú«ËÓ rB Ó FÚL∞Ú« q^∑Ó•Ú√Ó
tÚÓ´U]º∞« U≤Ó√Ó , tÚ´ÓU]º∞« U≤ÓÓ√ Útø ø ø Óø´UL]Ó∞ ·
Ï uOÔßÔ Í ] bÓ∞ÓËÓ
129
84-154 8/04/09 9:59 Page 130

…Ôœ]ULÓ∞Ú«
/ W°ÓöÓB
] ∞« f
Ô HÚ≤Ó / WΰÓöÓÅ Ó b^® Ó √Ó / V
Ï KÚÅ
Ó
UMÎO∞ dÔ∏ÓØÚ√Ó / sÏOΩ∞Ó
:WÓO]F{
Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó
.WÓOÓ±UÓß t∑îÚ√Ô lÓÓ± V
Ô FÓKÚ¥Ó ¡Ôö
Ó Ó´ «cÓ≥Ó
.¡Ìö
Ó ´Ó w
Ú MÓOÚ´Ó vKÓÓ´ WÎHÓOE≤Ó WΰÓUB
Ó ´ WÔOÓ±UÓß X
Ú FÓ{
Ó ËÓ
.WΕÓUH]¢ÔËÓ …ΓÓuÚ±ÓËÓ WÎ∞ÓUIÓ¢ÔdÚ°ÔËÓ …ΓÓuÚ§Ó : ¡Ìö
Ó ´Ó ÓÂU±Ó√Ó WÔOÓ±UßÓ X
Ú FÓ{
Ó ËÓ
? UNÓÆË^cÓÓ¢ ÓÊËœÔ ¸ULÓ∏Ò∞« Ác≥Ó v∞Ó≈ ¡Ïö
Ó ´Ó ·
Ô d]FÓ∑ÓOÓßÓ n
Ó OÚØÓ

130
84-154 8/04/09 9:59 Page 131

WÓIÓ°Uº
] ∞« w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ω Ë√Ô
.dB
Ó ∂Ó∞Ú« ,rÒA  LÚK]∞« : ‡° U¥ÒÎuHÓ®Ó qÔLÒØÓ√Ô ❉
] ∞« ,f
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ‡° W∞ÓUIÓ¢ÔdÚ∂Ô∞Ú« v∞Ó≈ ¡Ïö Ó d]FÓ¢Ó ◆
Ó ´Ó ·
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ‡° …“ÓuÚπ
Ó ∞« v∞Ó≈ ¡Ïö Ó d]FÓ¢Ó ◆
Ó ´Ó ·
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ‡° W•ÓUH]∑^∞« v∞Ó≈ ¡Ïö Ó d]FÓ¢Ó ◆
Ó ´Ó ·
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ‡° …“ÓuÚLÓ∞Ú« v∞Ó≈ ¡Ïö Ó d]FÓ¢Ó ◆
Ó ´Ó ·

:WO]F{
Ú uÓ∞Ú« …Ó¡Ó«dÓÆ qÔÅ
 «ËÓ√Ô
WÔOÓ±UßÓ tÔ¢ÚQÓ≠ÓUJ
Ó ≠Ó W•ÓUH]∑^∞«ËÓ W∞ÓUIÓ¢ÔdÚ∂ÔÚ∞« v∞Ó≈ ·
 d^FÓ]∑∞« w≠ ¡Ïö
Ó ´Ó `
Ó π
Ó ≤Ó
.ULÓNÔKÓØÔQÚOÓ∞ …“ÓuÚπ
Ó ∞Ú«ËÓ …“ÓuÚLÓ∞ÚU°
:t∑îÚÔ_ ö
Î zUÓÆ sOÚHÓB
Ú ≤ v∞Ó≈ UNÓLÓº
Ó ÆÓÓË …Ó“ÓuÚLÓ∞Ú« ¡Ïö
Ó ´Ó cÓîÓ√Ó
Ó ∞Ú« U±]√Ó ,WÏMÓOÒ∞ÓËÓ …ÏcÓ¥c∞Ó …Ó“ÓuÚLÓ∞Ú« Ê]≈ p
…Ô“ÓuÚπ  ∂ÓOB
 ≤Ó ÍcîÔ"
."U≥ÓdÔº
Ò ØÓQÔº
Ó ≠Ó

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
Ó ¢Ó√ÓÓË √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
.WÓ∂ÓßUMÓLÔ∞Ú« WÓÓ°U§Óù« dÔO]ª
131
84-154 8/04/09 9:59 Page 132

.t≤UMÓßÚQÓ° …Ó“ÓuÚπ
Ó Ú∞« ¡Ïö ] ØÓ ◆
Ó Ó´ dÓº
.WÆÓdÓDÚL∞U° …Ó“ÓuÚπ
Ó Ú∞« ¡Ïö ] ØÓ ◆
Ó Ó´ dÓº
.…¸ÓUº
] J
Ó ∞ÚU° …Ó“ÓuÚπ
Ó Ú∞« ¡Ïö ] ØÓ ◆
Ó Ó´ dÓº
.wß«d]ØÔ vKÓÓ´ ‰ËÓbÚπ
Ó Ú∞« aÚºÓ≤ bÓÚF°Ó ÓÂUº Ô •ôÓ√Ô ❉
Ó Ú§Ó_« ÔnMÒÓÅ√ÔËÓ ¸ÓuÓ^B∞« k

Ã
 U§Óe^∞« sÓ± WÏπ
] ØÔ ‹
Ï Uπ
Ó K]∏Ó±Ô b¥b∫Ó∞Ú« sÓ± WÏπ]ØÔ ‹
Ï U∂Ó©ÒdÓ±Ô

Õ
Ï U∑ÓHÚ± WÏFÓLÚ®Ó eÌ∂ÚîÔ WÔFÓDÚÆ

‰ÔËÓbÚπ
Ó ∞Ú«
Ï KÚÅ
V Ó rϺ
Ú § sÏOÒ∞Ó rϺ
Ú §

132
84-154 8/04/09 9:59 Page 133

.ŸÔô]Òb∞« - e∂Úª Ô Ú∞« : ‡° U¥ÒÎuHÓÓ® qÔLÒØÓ√ÔËÓ √ÔdÓÆÚ√Ó ❉


Ô ∞« WÔFÓDÚÆ - sÔ‡∂Úπ
.‹ Ó K]∏ÓLÔ∞Ú« ◆
 U∂Ó©ÒdÓLÔ∞Ú« WFÓDÚÆ sÚ± UMÎO∞ dÔ∏ÓØÚ√Ó Ô‹Uπ
 U∂Ó©ÒdÓLÔ∞Ú« WÔFÓDÚÆ ◆
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø sÓ± UMÎO∞ dÔ∏ÓØÚ√Ó ‹
 FÓ∞Ú« ◆
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø sÓ± UMÎO∞ dÔ∏ÓØÚ√Ó …ÔbÓOB
ÓÒ ∞« sÓ± UMÎO∞ dÔ∏ÓØÚ√Ó ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ◆
.q§ÓdÚHÓº

: W°Óö
Ó Å
Ó f
Ô HÚ≤Ó tÔÓ∞ - sÚ± WΰÓö Ó b^®Ó√Ó : ‡° qÔLÒØÓ√ÔËÓ √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
Ó Å

 U§Óe^∞« Wπ
] ØÔ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø b¥b∫ ] ØÔ ◆
Ó ∞Ú« WÔπ
.b¥b∫
Ó ∞Ú« Wπ Ô U∑ÓHÚL∞Ú« ◆
] ØÔ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø Õ
.WFÓLÚ]A∞« ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø V
Ô A Ó ∞Ú« ◆
Ó ª
.sOÒD∞« ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø dÔπ Ó ∞Ú« ◆
Ó ∫
Ô OÓ°Ú_Ó« dÔO®U∂ÓD]∞« ◆
.Êu]KÓLÔ∞Ú« dO®U∂ÓD]∞« ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø i

.bKÚπ
 Ú∞« sÓ± WÌEÓHÓ∫
Ú ± sÚ± UÎMO∞ dÓ∏ÓØÚ√Ó ÌÂUº
Ó §Ú√Ó sÚ´Ó Y Ó °Ú√Ó ❉
Ô ∫
.ÊÌu°ÔUÅ
Ó WFÓDÚÆ sÚ± WÌ°Óö
Ó ÓÅ b]®Ó√Ó ÌÂUº
Ó §Ú√Ó sÚ´Ó Y Ó °Ú√Ó ❉
Ô ∫
.W°Óö
Ó ]B∞« f
Ô HÚ≤Ó UNÓ∞Ó ÌÂUº
Ó §Ú√Ó sÚ´Ó Y Ó °Ú√Ó ❉
Ô ∫
133
84-154 8/04/09 9:59 Page 134

:„ÓUMÓ≥Ô Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
.WÎMÓOÒ∞Ó U±ÎUº
Ó §Ú√ÓËÓ WÎ∂ÓKÚÅ Ó §Ú√Ó ◆
Ó U±ÎUº
Ó §Ú√Ó ◆
.UMÎO∞ dÓ∏ÓØÚ√Ó ÈdÓîÚ√ÔËÓ WÎMÓOÒ∞Ó U±ÎUº
U±ÎUº
Ó §Ú√ÓËÓ WΰÓö
Ó Å
Ó b]®Ó√Ó ÈdÓîÚ√ÔËÓ WÎ∂ÓKÚÅ Ó §Ú√Ó ◆
Ó U±ÎUº
.W°Óö
Ó ]B∞« f
Ô HÚ≤Ó UNÓ∞Ó

:w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò Ë√Ô
.‹
Ì ULÓº
] π
Ó Ô± t° lÔMÓÅ
Ú √ÓÓË UMÎO∞ dÓ∏ÓØÚ√Ó tÔKÔFÓ§ÚQÓ≠Ó sÓOΩ]K∞« Ó‰UB  ´Ú√Ó ◆
Ó KÚ]B∞« sÔπ
.«bÎNÓA Ú Ó° ËÚÓ√ WÎ¥]dÒÓ° lÓÆ«uÓÆÓ lÔLÓ§Ú√Ó ◆
Ú Ó± UNÓ° ÊÔuÒØÓ√ÔËÓ WÎ¥]d∫
.U≤ΫuÓOÓ•Ó UNÓ° rÔº Ó MÚHÓßÚ≈ cÔîÔ¬ ◆
Ò §Ó√ÔÓË WÎπ

:w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
.…ÎÓb¥bÓ´ ¡ÓUOÓ®ÚÓ√ tÔMÚ± lÔMÓB
Ú MÓ≠Ó …Ó¸«dÓ∫ÓÚ∞U° UMÎOÒ∞Ó `Ô∂B
Ú Ô¥ V
Ï KÚÅ Ú § bÔ¥b∫ÓÚ∞« ◆
Ó rϺ
.‚
Ó ¸ÓuÓÚ∞« tÔMÚ± lÔMÓB
Ú ≤ÓËÓ UMÎO∞ dÓ∏ÓØÚ√Ó `
Ô ∂B
Ú OÔÓ≠ tÔMÔπ
 FÚ≤Ó sÏOÒÓ∞ ‹ Ó ∞Ú« ◆
Ï U∂Ó≤Ó Ô¡UHÓKÚ∫
.sÏOÒ∞Ó Í
y d∫
Ú Ó° ‹ Ô MÚHÓßÚù« ◆
Ï U∂Ó≤Ó Z
134
84-154 8/04/09 9:59 Page 135

:WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
.«bΰÓ√Ó √ÔbÓB
] ∞« wMÔ∂OB
 ¥Ô ôÓËÓ ¡ÔUº
Ó MÒ∞« w° sÔ¥]eÓ∑ÓÓ¢ sÏOL£Ó ÊÏbFÚÓ± U≤Ó√Ó

 ËdÔ∫ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉
Ô ∞ÚU° V
:U≥ÓÓdOLFÚ¢Ó qÔÅ
 «ËÓ√ÔÓË WÓJ
Ó ∂Ó]A∞« a
Ô º
Ó ≤Ú√Ó
2 Ï KÚÓÅ ÊÏbÓFÚ±Ó 1
‰ÔË]√Ó V
œ œ 1

Ë
.¡ÔU∫
Ó ∞Ú« w≠ËdÔ•Ô
.Ã Ú √Ô 2
 U§Óe^∞« sÓ± lÔMÓÅ
◊ ¸ ‚ 3
.…ÏÓb¥bÓ´ lÔ°UÅ
Ó √Ó w∞ Í Ú Ó° ÊÏ«uÓOÓ•Ó 3
y d∫

: WÏ≠ÓdÚ©
Ô
: œÔ«b]∫
Ó ∞Ú« tÔ∞ÓQÓº
Ó ≠Ó UΕU∑ÓHÚ± tÔ∞Ó lÓMÓB
Ú ¥Ó ÊÚ√Ó œ«b]∫
Ó ∞Ú« sÓ± U∫
Ó §Ô V
Ó KÓ©Ó
"? U∫
Ó Ô§ U¥Ó t° qÔFÓHÚ∑ÓÓß «Ó–U±ÓËÓ"
".p
Ó K∏Ú± ¸ÌU£ÓdÚÓ£ qÒÔØ rÓÓ≠ t° oÓK¨ÚÔ_" : tÔÓ°U§ÓQÓ≠Ó

135
84-154 8/04/09 9:59 Page 136

)1( …Ôu]IÔ∞Ú«
:WÓO]F{
Ú uÓÚ∞« √ÔdÓÆÚ√Ó
.tzUÆÓbÅ
Ú √Ó lÓÓ± V
Ô FÓKÚÓ¥ ¡Ôö
Ó ´Ó
.W∞ÓËU]D∞« vKÓ´Ó bÌ¥b•Ó sÚ± WÏπ
] ØÔ ÁcÓ≥" : rÚNÔ∞Ó Ó‰UÆÓ
?" UNÓº
Ó LÓKÚ¥Ó ÊÚ√Ó ÊÓËÔœ rÚJ
Ô MÚ± UNÓØÔdÒ∫
Ó ¥Ô sÚ±Ó
? qJ
 A
Ú LÔÚ∞« «cÓ≥Ó qÒ∫
Ó ∞ Õ
Ô d∑ÓIÚÓ¢ «–ÓU±Ó

: WÓIÓ°Uº
] ∞« w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô
Ì cÚ§Ó …Óu]ÔÆ : dÔØÔ–Ú√ÓÓË ¸ÓuÓ^B∞« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ❉
.lÌ≠ÚœÓ …Óu]ÆÔ ,»

136
84-154 2/05/09 9:16 Page 137

:dÔ∂Ò´Ó√ÔËÓ k
Ô •
 ôÓ√Ô
.UNÓ∞Ó WIÓ≠«uÓLÔ∞Ú« …Ó¸u^B∞« rÓÆÚ¸Ó dÔØÔ–Ú√ÓËÓ WÌKÓLÚ§Ô q]ÔØ √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
.UNÓØÓd]∫Ó≠Ó …dÓJÔÚ∞« vKÓ´Ó …Îu]ÆÔ ¡Ïö Ó ´Ó j Ó K]ßÓ ◆
.UNÓHÓÆÓËÚQÓ≠Ó …dÓJÔ∞Ú« vKÓÓ´ …Îu]ÆÔ w±UÓß j Ó K]ßÓ ◆
.UNÓKÔJÚ®Ó dÓO]GÓ∑Ó≠Ó …dÓJÔ∞Ú« vKÓ´Ó …Îu]ÆÔ Ï¡öÓ´ jÓK]ßÓ ◆
.WMÓØU]º∞« …dÓJÔ∞Ú« ·  cÚIÓ∞ b^F∑Óº Ú Ó¥ ¡Ôö Ó ´Ó ◆
2
.U≠ÎbÓÓ≥ qÓπ]º Ó ≠Ó …ÓdÓJÔÚ∞« ¡ÏöÓ ´Ó · Ó cÓÆÓ ◆
.f
 ≠UMÓLÔ∞Ú« v∞Ó≈ w±UÓß UNÓNÓ§]uÓ≠Ó .w±UÓß v∞Ó≈ …ÓdÓJÔ∞Ú« ¡Ïö Ó ´Ó ¸Ód]±Ó ◆

5 1

4 3

137
84-154 8/04/09 9:59 Page 138

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
ËÚÓ√ r
 º
Ú π
 ∞Ú« Ú ®Ó dÔOÒGÓ¢Ô Ï…u]ÆÔ : dÔØÔ–Ú√ÓËÓ WÌKÓLÚ§Ô q]ÔØ √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
qÓJ
.UMÎØUß
Ó ULκ
Ú § „ÔdÒ∫
Ó ¢Ô …Ïu]ÆÔ ÚË√Ó UØÎdÒ∫
Ó ∑ÓÔ± ULκ
Ú § n
Ô Æu¢Ô …Ïu]ÆÔ
.WÔÓ§«¸]b]∞« X
 HÓÆ]uÓ∑Ó≠Ó `
Ó ∂ÓJ Ú KÓLÓFÚ∑ÓßÚ« ◆
Ú L∞Ú« ÊÔU®Ó¸Úu≤Ô X
.‰UB
Ó KÚB
] ∞U° WÎOÓ±ÚÔœ WÔLÓOÚ±Ó√Ô X ] §Ó ◆
Ú LÓº
.…Ó¸Uº
] J
Ó ∞ÚU° “ÓuÚπ
Ó Ú∞« ¡Ïö ] ØÓ ◆
Ó Ó´ dÓº
.WÓHÓÆÒuÓ∑ÓLÔ∞Ú« WÓÓ∞UI]]M∞« qÔ±UFÓ∞Ú« lÓ≠ÓœÓ ◆
.Ρ«uÓ≥Ó WÓÓîUH]]M∞« WÔOÓ±UßÓ ‹ Ó ±Ó ◆
Ú ú
ËÚ√Ó r
 Úºπ
 ∞Ú« qÓÚJ®Ó dÔOÒGÓ¢Ô Ï…u]ÆÔ : dÔÔØ–Ú√ÓËÓ bÓNÓAÚÓL∞Ú« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ❉
.UMÎØUß
Ó ULκ
Ú § „ÔdÒ∫
Ó ¢Ô …Ïu]ÆÔ ÚË√Ó UØÎdÒ∫
Ó ∑ÓÔ± ULκ
Ú § n
Ô Æu¢Ô …Ïu]ÆÔ

dÏD
Ó î
Ó = WÔ´ÓdÚº
^ ∞«

138
84-154 8/04/09 9:59 Page 139

Ó LÓ∞Ú« ÓÂUÆÓ¸Ú√Ó dÔØÔ–Ú√Ó ❉


.ÎWHÓOM´Ó w∞ ËbÔ∂Ú¢Ó w∑]∞« b≥UA

2 1

6 5

139
84-154 8/04/09 9:59 Page 140

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
:w≠ V
Ó ∂]º
Ó ∑ÓÓ¢ ÊÚ√Ó sÔJ
 LÚÔ¥ r̺ Ó LÔ∞Ú« …Óu]IÔ∞Ú« ❉
Ú § vKÓÓ´ WÓDÓK]º
Ó ∞Ú« s´Ó tÔHÓÆu¢Ô ËÚ√Ó ◆
WØÓÓd∫ Ó ¢Ô ◆
tÔØÓdÒ∫
Ó ¢Ò« dÓOÒGÓ¢Ô ËÚ√Ó ◆ tÔKÓJ
t∑ØÓdÓ•Ó ÓÁUπ Ú ®Ó dÓOÒGÓ¢Ô ÚË√Ó ◆

:w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÚ√Ó bÓFÚ°Ó ❉
…u]IÔ∞Ú« ‰ÓuFÔHÚÓ± X
: W§Ó«¸]]b∞« WÆÓUOÓß vKÓÓ´ »
Ô ¸]bÓ¢Ó√Ó
vKÓÓ´ …Îu]ÆÔ j
Ô KÒßÓ√ÔÓË ,WÔ‡§Ó«¸]]b∞« „Ôd]∫
Ó ∑Ó∑Ó≠Ó sOÚ∑ÓßÓ«Ë]]b∞« vKÓ´Ó …Îu]ÆÔ j
Ô KÒßÓ√Ô
.n
Ô Æ]uÓ∑Ó∑Ó≠Ó `
 ∂ÓJ
Ú L∞Ú«
.w∑Ó§«¸]œÓ rÔD]∫ Ú ±Ó wM∂ÓOB
Ó ∑Ó¢ÓÓË ÁÏËdÔJ  ¥Ô ôÓ v∑]•Ó ¸ËdÔLÔÚ∞« ‹U±Óö
Ó ´Ó ÂÔd∑Ó•Ú√Ó

:w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
?V Ó OÚØÓ ❉
 ∞ÓuÚK]∞« ‰Ôu©Ô œÔ«œÓeÚ¥Ó n
œÓËbÔA
Ú LÓ∞Ú« V
Ó ∞ÓuÚ]K∞« » Ú ≤Ó ◆
Ô cπ
bÔÓ´U∂Ó∑Ó∑ÓÓ≠ X
Ì °U£Ó Í
ÌÒ b¥b•Ó ̸ULÓº
Ú ± v∞Ó≈
.…Îu]ÆÔ tOÚKÓ´Ó UMÓDÚK]ßÓ UMÓ≤]_Ó tÔKÔJ
Ú Ó® dÔO]GÓ∑Ó¥ÓÓË tÔ∞Ôu©Ô Ôœ«œÓeÚ¥Ó «cÓJ
Ó ≥ÓËÓ tÔ¢UIÓKÓ•Ó
140
84-154 8/04/09 10:02 Page 141

:WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô

? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
WÌKÓOL§Ó n
Ì ∫
Ó ¢ÔËÓ ÊÌ«ËÓ√Ó v∞Ó≈ tÔ∞ÔuÒ•ÓQÔ≠Ó Í
] bÓOÓ° tÔπ
Ô ∞U´Ó√ÔËÓ sÓODÒ∞« sÔπ
 ´Ú√Ó
.WÓ°ÓdÚ§ ËÚ√Ó qÓ°ÔUÓ≤ ¸ÚeÔ≠Ó dÓ∏ÓØÚ√Ó w
] ∞Ó≈ ·
Ó d]FÓ∑Ó¢Ó ÊÚ√Ó ‹
Ó œÚ¸Ó√Ó «–Ó≈

 ËdÔ∫ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉
Ô ∞U° V
.U≥ÓÓdOLFÚ¢Ó qÔÅ
 «ËÓ√ÔÓË wß«d]ØÔ vKÓ´ÓÓ WÓJ
Ó ∂ÓA
] ∞« a
Ô º
Ó ≤Ú√Ó
:UOÒÎÓI≠Ô√Ô ❉
3 2 1
Ÿ · 1 Ú § „Ód]•Ó 1
.ULκ
‰ 2
Ï ¸UÆÓ√Ó 2

œ ¸ 3


 «dÓ^∑∞« X Ú ¢Ó UµÎOÚ®Ó vHÓîÚ√Ó 3
Ó ∫
:U¥ÒÎœuLÔ´Ó ❉
.‰ÏeMÚ±Ó 1
.)œ (‰Ô«]b∞« tLßÚ« · æ Ωd‡°Ó ÌÊ«uÓOÓ•Ó ŸÔdÓßÚ√Ó 2
 ËdÔ•Ô dÔî¬ Í
.WßÓ¸ÓbÚLÓ∞ÚU° Õ Ó q]ØÔ tOOÒ•Ó√Ô 3
Ì U∂ÓÅ

141
84-154 8/04/09 10:02 Page 142

)2( …Ôu]IÔ∞Ú«
…Ìu]ÆÔ jÓ OKº
Ú ¢Ó VÔ K]D
Ó ∑Ó¥Ó ÂUºÓ §Ú _Ó« œÔuFÔÅ Ô
…Ìu]ÆÔ jÓ OKº
Ú ¢Ó VÔ K]D
Ó ∑Ó¥Ó ÂUºÓ §Ú _Ó« ◊ Ô uIÔß Ô
÷
 ¸Ú_Ó« vKÓ´Ó lÔIÓ¥Ó j Ô IÔº Ú ¥Ó tÔØÔdÔ∑Ú≤Ó r̺
Ú §
 q^ØÔ

:dÔ∂Ò´Ó√ÔËÓ k
Ô •
 ôÓ√Ô

? vKÓ´ÚÓ√ v∞Ó≈ qDÚ]º∞« l≠Ú¸Ó sÚ± ¡Ïö


Ó Ó´ sÓJ Ó OÚØÓ ◆
] LÓÓ¢ n
? vKÓ´Ú√Ó v∞Ó≈ qDÚ]º∞« l≠Ú¸Ó sÚ± WÔOÓ±UßÓ X
Ú MÓJ Ó OÚØÓ ◆
] LÓÓ¢ n
Ú OÔ∞ qÔ±UFÓ∞Ú« qÓFÓ≠Ó «–ÓU±Ó ◆
? vKÓ´Ú√Ó v∞Ó≈ dÓ§Ôü« bÓFB
142
84-154 8/04/09 10:02 Page 143

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
Ó LÓ∞Ú« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ❉
: ‡° WÌKÓLÚÔ§ q]‡ØÔ qÔLÒØÓ√ÔÓË bÓ≥UA
- dÔ§ü« lÔ≠ÚÓ¸ - ¸U∑ÓÒº∞« lÔ≠ÚÓ¸ - …Ìu]ÆÔ j
Ô OKº
Ú Ó¢ - rKÓFÓ∞ÚÓ« lÔ≠Ú¸Ó

œuLÔFÓ∞Ú« vKÓ´Ú√Ó v∞Ó≈ ø ø ø ø ø ø ø ø ø vKÓ´Ú√Ó v∞Ó≈ ø ø ø ø ø ø ø ø ø vKÓ´Ú√Ó v∞Ó≈ ø ø ø ø ø ø ø ø ø


ø ø ø ø ø ø ø ø øÔ VK]DÓ∑Ó¥Ó øøøøøøøøø V
Ô K]DÓ∑Ó¥Ó …Ìu]ÆÔ j
Ó OKº
Ú ¢Ó V
Ô K]DÓ∑Ó¥Ó

:vKÓÚ´√Ó vÓ∞≈ rÔº


Ú π ∞Ú« UNÓO≠ bÔÓFB Ú ¥Ó w∑∞]« qÓLÓπ Ô ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó ❉
 ∞Ú« bÓFÚ°Ó W•ÓuÚK]∞« lÔ≠Ú¸Ó ◆
.WÓ°U∑ÓJ
.n¥dª Ó ∞Ú« qBÚ ≠Ó w≠ …dÓπ Ó ]A∞« ‚«¸ÓËÚ√Ó Ô◊uIÔßÔ ◆
.¡ULÓ∞Ú« sÓ± …Ó¸UM]BÒ ∞U° WJÓ LÓº ] ∞« »Ô cÚ§Ó ◆
.dµÚ∂Ú∞« v∞Ó≈ qÌDÚÓß ‰Ô«eÓ≤Ú≈ ◆
Ó ∞Ú« qÔLÚ•Ó ◆
.W∂ÓOI∫
.vKÓ´Ú√Ó v∞Ó≈ …ÌdÓØÔ lÔ≠Ú¸Ó ◆
143
84-154 8/04/09 10:02 Page 144

.vKÓ´Ú√Ó v∞Ó≈ UαUº  ≤Ú√Ó wLÒßÓ√Ô ❉


Ó §Ú√Ó UNÓO≠ lÔ≠Ó¸Ú√Ó WÎÓDÓA
.j
Ô IÔº
Ú ¢Ó UαUº  ≤Ú√Ó wLÒßÓ√Ô ❉
Ó §Ú√Ó UNÓO≠ „ÔdÔ¢Ú√Ó WÎDÓA
.j
Ô IÔº
Ú ¥Ó Ú ¥Ó : ‡° U¥ÒÎuHÓ®Ó qÔLÒØÓ√ÔÓË ¸ÓuÓ^B∞« qÔ±]QÓ¢Ó√Ó ❉
,bÔFÓB

»
Ï uØÔ
i
Ï OÚ°Ó
sÚ± ÷
 ¸Ú_Ó« vKÓ´Ó i
Ô OÚ∂Ó∞Ú« ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø WÓOÓ±UßÓ b¥Ó sÚ± »
Ô uJ
Ô ∞Ú« ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø
.¡Ìö
Ó ´Ó b¥Ó .qHÓß_Ó« uÓ∫
Ú ≤Ó

qϱڸÓ


 ¸Ú_Ó« vKÓ´Ó ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø r]£Ô vKÓ´Ú_Ó« uÓ∫
Ú ≤Ó qÔ±Úd]∞« ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø

144
84-154 2/05/09 12:12 Page 145


Ô dÒ§
Ó √Ô

j
Ó ÚOªÓ∞Ú« ÔlDÓÆÚÓ√ ÍbOÓ° «dÎπ
Ó Ó• ÷  ¸Ú_Ó« sÓ± lÔ≠Ó¸Ú√Ó

Ô bÔ∫ÚÓ¥ UÓ± kÔ •ôÓ√ÔËÓ .Áb•ÚuÓ∞ tÔØÔdÔ¢Ú√Ó r]£Ô
.lÓÆÓÓË - j
 OÚª  ¸Ú_Ó« vKÓ´Ó : ‡° U¥ÒÎuHÓ®Ó qÔLÒØÓ√Ô ❉
Ó Ú∞« - ÷

 ¸Ú_Ó« vKÓ´Ó ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ‡≠Ó dÓπ
Ó ∫ Ô ØÚdÓ¢Ó ◆
Ó ∞Ú« X
. øøøøøøøøøø ‚
Ô ËbÔMÚB
^ ∞« ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ‡≠Ó h Ô FÚDÓÆÓ ◆
Ò IÓL∞U° ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø X

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«

.dÓîÓ¬ r̺
Ú § q∂ÓÆ sÚ± …Ìu]ÆÔ j
Ó OKº
Ú ¢Ó V Ó §ÚÓ_« lÓ≠Ú¸Ó ◆
Ô K]DÓ∑Ó¥Ó ÂUº
÷ Ó §ÚÓ_« ◆
 ¸Ú_Ó« vKÓ´Ó lÔIÓÓ¢ ÂÓUº
o•ƒo≤°ùdG
t
.U≥Ób•ÚuÓ∞ UNÓØdÚ¢Ó bÓMÚ´
œÔuFÔB
^ ∞«

145
84-154 2/05/09 10:09 Page 146

:w¢U∂Óº
Ó ∑ÓJÚ±Ô n
Ô ™
Ò ËÓ√Ô
.UNÓ≠Ôd´ÚÓ√ WÌKÓ∏±ÚQÓ° ÁÔÓdOLFÚÓ¢ qÔÅ
 «ËÓ√ÔËÓ wß«d]ÔØ vKÓ´Ó ‰ÓËÓbÚπ
Ó ∞Ú« a Ó ≤Ú√Ó ❉
Ô º


Ï uIÔßÔ œÏuÔFÅ
Ô
dDÓLÓÚ∞« ‰ÔËeÔÔ≤  ËÔ¸U]B∞« ‚
Œ Ô ö
Ó D≤Ú«

.WÌ∞ÓU•Ó qÒØÔ w≠ ◊


Ï uIÔß
Ô Ô : dÔØÔ–Ú√Ó ❉
,œÏuFÔÅ
2 1
3

6 5

146
84-154 8/04/09 10:02 Page 147

:w¢U±ÓuKÔFÚ±Ó Íd£Ú√Ô
.qLÚ∫ Ó ±Ó sÚ± Ó¡UOÓ®ÚÓ_« qÔIÔMÚ≤Ó ◆
Ó ∞ÚU° dÓÓî¬ v∞Ó≈ ÊÌUJ

 cÚπ Ó ±Ó sÚ± Ó¡UOÓ®ÚÓ_« qÔIÔMÚ≤Ó ◆
Ó ∞ÚU° ËÚ√Ó l≠Úb]∞U° dÓÓî¬ v∞Ó≈ ÊÌUJ
.…Îu]ÆÔ tOÚKÓ´Ó j
Ô KÒº Ú § lÓ≠ÓdÚÓ≤ ÊÚ√Ó U≤ӜڸÓ√Ó «–Ó≈ ◆
Ó ≤Ô vKÓ´Ú√Ó v∞Ó≈ ULκ

 ¸Ú_Ó« vKÓÓ´ lÔIÓ¢Ó ,¡UC Ó §ÚÓ_« q^ØÔ ◆
Ó HÓ∞Ú« w≠ U≥Ób•ÚuÓ∞ UNÓØÔdÔ∑Ú≤Ó U±ÓbÓMÚ´ ÂUº

»
Ô cÚπ
Ó Ú∞«
qÔLÚ∫
Ó ∞Ú«
lÔ≠Úb]∞«


Ô uIÔº
^ ∞« œÔuFÔB
^ ∞«

147
84-154 2/05/09 10:09 Page 148

:WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
.œÔU]B∞« w≠ËdÔ•Ô ‰ÔË]√Ó. vKÓ´Ú√Ó v∞Ó≈ WÓO]zUC
Ó HÓ∞Ú« WÓ∂ÓØÓdÚLÓ∞Ú« lÔ≠ÓœÚ√Ó

 ËdÔ∫ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉
Ô ∞U° V
.U≥ÓdÓOLFÚÓ¢ qÔÅ
 «ËÓ√ÔËÓ wß«d]ØÔ vKÓ´Ó WÓJ
Ó ∂ÓA
] ∞« a
Ô º
Ó ≤Ú√Ó
2
.rÚN¢uOÔÔ° v∞Ó≈ …¸ÓULÓF∞Ú« ÓÊUJ  Ë√Ô 1
] ßÔ qÔÅ
œ ‡F‡ ‡± 1

.dµÚ∂∞Ú« sÓ± ¡ULÓ∞Ú« Ã


 «dÓîÚ≈ w≠ Õ
Ô ö Ú ¥Ó 2
] HÓÚ∞« wMKÔLFÚ∑Óº
◊ Ë ‡ß
3
.÷ Ú § ŸuÆÔÔË sÚ´Ó w° dÔ∂ÒFÓ¢Ô 3
 ¸ÚÓ_« vKÓ´Ó r̺

? qÓNÓßÚ√Ó ÷
 ¸ÚÓ_« vKÓ´Ó ÂUº
Ó §ÚÓ_« p
Ó ¥d∫Ú¢Ó qÔFÓπÚÓ¢ ‹ Ó πÓFÓ∞Ú« Ê]√Ó rÔKÓFÚ¢Ó qÚ≥Ó ❉
 ö
.p
Ó ∞–Ó sÚ± bÓØ]QÓ∑ÓÓ∑∞ w≤U∏]∞« bÓNÓA Ú LÓ∞Ú« q±]ÓQ¢Ó ❉
Ú LÓ∞Ú« r]£Ô ‰ÓË]_Ó« bÓNÓA
·
Ú Ë√Ô ·
Ú Ë√Ô
wF≠Ӝګ wFÓ≠œÚ«

qÏNÚßÓ ¡Ïw
Ú ®Ó

...ÊÓü«ËÓ
1

148
84-154 8/04/09 10:03 Page 149

)3( …Ôu]IÔ∞Ú«
WÏO]º
 O©
 UMÓGÚ±Ó …Ïu]ÆÔ / WÏO]zU°ÓdÓNÚØÓ …Ïu]ÔÆ / WÏO]KC
Ó ´Ó …Ïu]ÆÔ
:WÓO]F{
Ú uÓ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó
.¸uÓB Ú ±Ó t∑îÚÔ_ sÏO±√Ó ÂÓb]ÓÆ ❉
^ ∞« sÓ± WÎÓ´uLÔπ
:v∞Ó≈ ¸uÓB
^ ∞« n
Ó OMB
Ú ¢Ó t∑îÚ√Ô sÚ± sÏO±√Ó V
Ó KÓ©Ó
.WÎMÓØUßÓ UαUº
Ó §Ú√Ó …Ôu]IÔ∞« UNÓO≠ „ÔdÒ∫ Ô ◆
Ó ¢Ô ¸ÌuÓÅ
.WÎØÓdÒ∫
Ó ∑ÓÔ± U±ÎUº
Ó §Ú√Ó …Ôu]IÔ∞Ú« UNÓO≠ n Ô ◆
Ô Æu¢Ô ¸ÌuÓÅ
.rº
Ú π
 ∞Ú« qÓJ Ô ◆
Ú ®Ó …Ôu]IÔÚ∞« UNÓO≠ dÔOÒGÓ¢Ô ¸ÌuÓÅ

3
1

6 5 4

149
84-154 11/06/09 12:03 Page 150

:Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó
:ÂUÆÓ¸ÚÓ_« œULÓ∑´ÚU° wKÓ¥ ULÓØÓ ¸ÓuÓB
^ ∞« X
Ô îÚ_Ô« X Ó ❉
 HÓM]Å

5 3 6 4 2 1

.rº
Ú π
 ∞Ú« qÓJ
Ú Ó® dÔOÒGÓÔ¢ …Ôu]IÔÚ∞« .UØÎdÒ∫
Ó ∑Ó±Ô ULκ
Ú § n
Ô Æu¢Ô …Ôu]IÔÚ∞« .UMÎØUßÓ ULκ
Ú § Ô„dÒ∫
Ó ¢Ô Ô…u]IÔ∞Ú«

.V
 ßUMÓLÔ∞Ú« qΩ∫
Ó ∞« œUπ
Ó ¥≈ vKÓÓ´ U≥ÓbÔ´UßÓ√ÔËÓ X
 îÚ_Ô« n
Ó OMB Ô •ôÓ√Ô ❉
Ú ¢Ó k

: U¥ÒÎuHÓÓ® n  √ÔËÓ WÌKÓLÚ§Ô q]ÔØ √ÔdÓÆÚ√Ó ❉


Ô O{
.‹
 ö
Ó C
Ó ´Ó - „Ód]Ó• - WÌO]KC
Ó ´Ó - dÓO]Ó¨ - n
Ó ÆÓËÚ√Ó
.tK§Ú¸ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ‰ULÓFÚ∑ßÚU° …dÓJ Ó ¢Ω« qÔHÚDΩ∞« ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ◆
Ô ∞Ú« ÁÓUπ
.t¥ÚbÓ¥Ó ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ‰ULÓFÚ∑ßÚU° …ÓdÓJ Ô ¸U•Ó ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ◆
Ô ∞Ú« v±ÓdÚLÓ∞Ú« ”
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Ìu]ÆÔ ‰ULÓFÚ∑ßÚU° WîÓUH]M]∞« qÓJ
Ú ®Ó X  dÓO]¨Ó ◆
Ô MÚ∂∞Ú« ‹
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …u]ÆÔ ‰ULÓFÚ∑ßÚU° qÓO±dÚ∂Ó∞Ú« qÔ±UFÓ∞Ú« lÔ≠ÓbÚ¥Ó ◆
. ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Ìu]ÆÔ ‰ULÓFÚ∑ßÚU° UNÓ∑OÓ±ÚœÔ WÓ°ÓdÓ´Ó X  ØÓd]•Ó ◆
Ô MÚ∂∞Ú« X
. ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Îu]ÆÔ ’ Ó ®Ú_Ó« ¡ôÓRÔ≥Ó lÔOL§Ó qÓLÓFÓ∑ÓßÚ« ◆
 Uª

150
84-154 8/04/09 10:03 Page 151

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«
s´Ó tÔHÔÆuÔ¢ ËÚÓ√ ,UMÎØUÓß ULκ
Ú § „ÔdÒ∫ Ó FÓ∞Ú« …Óu]IÔ∞Ú« ◆
Ó ¢Ô WÓO]KC
.t∑ØÓdÓ•Ó ÓÁUπ
Ó ¢Ò« dÔOÒGÓ¢Ô ËÚ√Ó tÔKÓJ
Ú Ó® dÔOΩGÓ¢Ô ËÚ√Ó WØÓdÓ∫
Ó ∞Ú«


Ô dÒ§
Ó √Ô

p
 O∑ßÚö
Ó Ó∂∞Ú« sÓ± rÌKÓÆÓ ·
Ó dÓ©Ó p
Ô ∞ÔÚœ√Ó
sÓ± f
Ó O©UMÓGÚLÓ∞Ú« »
Ô dÒÆÓ√Ô
…ÌÓdOGÅ
Ó lÌDÓÆ sÚ± tÔ°ÔdÒÆÓ√ÔÓË ÍdFÚÓ® vKÓ´Ó
.dO±Uº
Ó LÓ∞Ú« .‚¸ÓuÓ∞Ú« sÓ±
.W∂ÓFÚK^∞« ÕÓU∑ÓHÚ± dÔ¥œ√Ô

Ó S° U¥ÒÎuHÓ®Ó qÔLÒØÓ√Ô ❉


: W≠ÓU{
WÔO]zU°ÓdÓNÚJ
Ó Ú∞« - WÔO]KC
Ó FÓÚ∞« - WÔO]º
 O©UMÓGÚLÓ∞Ú«
 ØÓd]•Ó ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Ôu]IÔ∞« ◆
.WÓ∂ÓFÚK^∞« X
.‚ Ú ‡°ÓcÓ§Ó ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Ôu]IÔ∞« ◆
 ¸ÓuÓ∞Ú« lÓDÓÆ X
.WÓ¥]b¥b∫
Ó ∞Ú« dÓ‡O±Uº  ‡°ÓcÓ§Ó ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Ôu]IÔ∞Ú« ◆
Ó LÓ∞Ú« X
151
84-154 8/04/09 10:03 Page 152

.ÁÔdÓOLFÚ¢Ó qÔLÒØÓ√ÔËÓ wß«d]ÔØ vKÓ´Ó ‰ÓËÓbÚπ


Ó ∞Ú« a Ó ≤Ú√Ó ❉
Ô º

WÏO]ºO©UMÓGÚÓ± …Ïu]ÔÆ WÏO]zU°ÓdÓNÚØÓ …Ïu]ÔÆ WÏO]KC


Ó ´Ó …Ïu]ÆÔ
f
Ì O©UMÓGÚ±Ó ‰ÔULÓFÚ∑ßÚ« .......... WÌ ÆÓdÓ DÚL° dÌ πÓ•Ó dÔOºJÚ¢Ó
Í
ÌÒ b¥b•Ó ¸ÌULÓº
Ú ± »
 cÚπ
Ó ∞

.................. ........... ..............

:Ê]√Ó X
Ô ≠ÚdÓ´Ó ÊÓü«

sÔJ
 LÚ¥Ô ÈuÓIÔ∞Ú« · Ú √Ó sOÚ°Ó sÚ± ◆
 UMÓÅ
,WÓO]KC
Ó FÓ∞Ú« …Óu]IÔÚ∞« dÓØÔcÚÓ≤ ÊÚ√Ó
.WÓO]ºO©UMÓGÚ‡LÓ‡∞Ú« …Óu]IÔÚ∞«ËÓ WÓO]zU°ÓdÓNÚJ
Ó ∞Ú« …Óu]IÔ∞Ú«

152
84-154 8/04/09 10:03 Page 153

:w¢U∂ÓºÓ∑ÓJÚ±Ô nÔ™Ò  ËÓ√Ô


:…u]IÔ∞Ú« ŸÓuÚ≤Ó dÔØÔ–Ú√Ó ❉

‰UIÓ¢ÔdÚ∂Ô∞Ú« dOB
 ´Ó œÔ«bÓ´Ú≈
ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Ïu]ÆÔ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Ïu]ÆÔ

ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Ïu]ÆÔ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Ïu]ÆÔ

.…u]IÔÚ∞« ŸÓuÚ≤Ó dÔØÔcÚÓ¥ uÓ≥ÚÓË ôÎULÓ´Ú√Ó wLÒßÓÔ√ : wI¥bÅ Ô FÓ∞Ú√Ó ❉


Ó lÓ±Ó V
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Ïu]ÆÔ Ó ° rÓKÓÓ´ lÔ≠Ó¸Ú√Ó ◆
: Íœö
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Ïu]ÔÆ : Z Ò §Ó√Ô ◆
 MÚHÓßÚù« sÓ± lÌDÓI° WÎOÓ±ÚÔœ rÔº
Ó ∞Ú« …ÓÓœ«dÓÔ° lÔLÓ§Ú√Ó ◆
.ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø …Ïu]ÔÆ : ÌfO©UMÓGÚLÓ° b¥b∫
153
84-154 8/04/09 10:03 Page 154

:WÏO]LKÚ´ WÏ∫
Ó º
Ú ≠Ô
? U≤Ó√Ó sÚ±Ó ❉
Ó ∞Ú« sÓ± wM∑Ó°Úd]ÆÓ «–Ó≈ ◆
.tÔ°Ôc§Ú√Ó b¥b∫
·
 ËdÔ∫ Ô FÓ∞ÚÓ√Ó ❉
Ô ∞ÚU° V
^ ∞U° UÎMOF∑ÓºÚ±Ô U≥ÓdÓOLFÚ¢Ó qÔÅ«ËÓ√ÔËÓ wß«d]ØÔ vKÓ´Ó WÓJÓ∂Ó]A∞« aÔºÓ≤Ú√Ó ◆
:WOÓ∞U]∑∞« ¸uÓB
ÊÏ œ ‡FÚ‡ ‡±Ó
¸Ò ‘ ‡G‡
” ËÒ ‡≤Ô
« ‘ «
W‡ ‘ ◊
W‡ ‘ œ

‘ · ‡‡Æ ”

UNÓ° V
Ó FÓKÚ∑Ó∞ WÎO]KC
Ó ´Ó …Îu]ÆÔ UNÓOÚKÓÓ´ j
Ô KÒº Ó ¥ÚbÓÓ∞ Ê]√Ó ÔrKÓFÚ¢Ó
Ó Ô¢ U∂ÎFÓÔ∞ p qÚÓ≥ ❉
? WÌO]ºO©UMÓGÚÓ± …Ìu]IÔÔ° qÔG∑ÓA
Ú ¢Ó U∂ÎFÓ∞ÔËÓ
154
155-158 fahres 10/04/09 11:36 Page 155

”dNH∞«

155
155-158 fahres 10/04/09 11:36 Page 156

W±bIL∞«
W∫HB∞« Èu∑∫L∞« nKL∞« ¸u∫L∞«

¡UO•_« rK´ ‹UH


Ò K±

8 : WHO∞_« ‹U≤«uO∫∞« ❉ ‹U≤«uO∫∞« ◆ wµO∂∞« jßu∞«


U≥d≥UE±Ë UNF≠UM±
: W¥d∂∞« ‹U≤«uO∫∞« ❉
UNF≠UM±

19 WßËdGL∞« ‹U¢U∂ÒM∞« ❉ ‹U¢U∂MÒ∞« ◆


WOÒzUIKÒ∑∞« ‹U¢U∂ÒM∞« ❉

27 Ÿcπ∞« - ”√dÒ∞« ❉ WÒOºOzÒd∞« ¡«e§_« ◆ ÊUº≤ù« rº§


·«d©_« ÊUº≤ù« rºπ∞
qÅUHL∞« WØd• qÅUHL∞« ¸ËœË

33 vK´ WE≠U∫L∞« ❉ rºπ∞« W±öß ◆


rºπ∞« W±öß

37 WOz«cG∞« ‹U∂§u∞« ❉ WOz«cG∞« ‹U∂§u∞« ◆ W¥cG∑Ò∞«


U≥bO´«u±Ë UN¢UÆË√ l¥“u¢Ë
ÂuO∞« w≠

42 WO≤«uO• W¥c¨√ - WO¢U∂≤ W¥c¨√ ❉ W¥c¨_« ¸œUB± ◆


WOÒ∫Å b´«uÆ ❉

156
155-158 fahres 10/04/09 11:36 Page 157

W∫HB∞« Èu∑∫L∞« nKL∞« ¸u∫L∞«

53 Âu©dª∞« - ÊUMß_« ❉ ◊UI∑∞« ¡UC´√ ◆


¸UIML∞« Ê«uO∫∞« bM´ W¥c¨_«

59 ËbF∞« - eHI∞« -wAL∞« ❉ ÊUº≤ù« bM´ qIM∑Ò∞« ◆ qIÒM∑∞«

63 - W•U∂Òº∞« - Ê«dOD∞« ❉ Ê«uO∫∞« bM´ qIM∑Ò∞« ◆


wAL∞« - ËbF∞« - eHI∞«

77 ÊUº≤ù« bM´ fHÒM∑Ò∞« ❉ fHÒM∑¥ w∑∞Ò« ◊UßË_« ◆ fHÒM∑Ò∞«


Ê«uO∫∞«Ë Ê«uO∫∞«Ë ÊUº≤ù« UNO≠

¡U¥eOH∞« ‹UH
Ò K±

85 W¥Òd≥UÒE∞« œUF°_« nÅË ❉ W¥Òd≥UÒE∞« œUF°_« ◆ ¡UCH∞«


œUL∑´ôU° ‹U≠UºL∞« W≤¸UI±Ë
W¥dÒ≥UÒE∞« œUF°_« vK´

92 œUL∑´ôU° ‹U≠UºL∞« W≤¸UI± ❉ WODG∑Ò∞« ◆


WODG∑Ò∞« vK´

98 d∑L∞« ❉ ‰«u©_« fOÆ …b•Ë ◆

157
155-158 fahres 8/04/09 11:34 Page 158

W∫HB∞« Èu∑∫L∞« nKL∞« ¸u∫L∞«

103 d∑KÒ∞« ❉ ‹UFÒº∞« fOÆ …b•Ë ◆

112 Vº• À«b•_« VO¢d¢ ❉ À«b•_« VO¢d¢ ◆ s±eÒ∞«


wM±eÒ∞« UNKºKº¢
ÂUº§_« WØd• b¥b∫¢ ◆
119 QD°√ / Ÿdß√ ❉ W≤¸UI± vK´ œUL∑´ôU°
UNFDI¢ w∑∞« ‹U≠UºL∞«
WMOÒF± WOM±“ …bÒ±w≠

124 WÒ¥¸Ëœ dO¨ À«b•√/WÒ¥¸Ëœ À«b•√ ❉ W¥Ò¸ËÒb∞« À«b•_« eOOL¢ ◆


W¥Ò¸ËbÒ∞« dO¨ s±

130 W°öÅ b®√ - VKÅ ❉ dî¬ rºπ° rº§ W≤¸UI± ◆ …ÒœUL∞«


UMO∞ d∏Ø√ - sOÒ∞ - W°öÒB∞« fH≤ W°öBÒ ∞« YO• s±
t° Ò’Uî qJ® VKÒB∞« rºπK∞ ❉ ‹ôU∫∞« hzUBî ◆
cîQ¢ WKzUÒº∞« Ë√ WÒ¥“UG∞« ÂUº§_« …œULK∞ WOzU¥eOH∞«
UN¥u∫¥ Íc∞« ¡U≤ù« qJ®

136 ·UI¥ù« - p¥d∫∑∞« ❉ UN≠UI¥≈Ë ÂUº§_« p¥d∫¢ ◆ …ÒuI∞«


qJA∞« dOOG¢ UNKJ® dOOG¢Ë UN∑Ød• dOOG¢Ë
149 - WOzU°dNØ …uÒÆ -WÒOKC´ …uÆ ❉ ÈuI∞« Ÿ«u≤√ iF° ◆
WOÒºO©UMG± …uÆ

158
155-158 fahres 2/05/09 10:17 Page 159

159
155-158 fahres 10/04/09 11:46 Page 160

160