Vous êtes sur la page 1sur 1

Baøi haùt cho ngöôøi kyõ nöõ.

£ «
Nhaät Ngaân & Duy Trung
#4 « « «
« «
«ˆ« «««ˆ
4 »»» œ»»» œ»»»
œ œ»»» . «
ˆ
« «
« « « « «
«
ˆ
======================
& » ll ˆ« «ˆ« . «ˆ l _««˙ .
_«j =l
£
£ «
Ta tieác cho em trong cuoäc ñôøi laøm ngöôøi Ta xoùt xa

# «« « «
« «
« «««ˆ «« . « « £ «
ˆ
« . «
j «
ˆ« «ˆ« « «
ˆ ˙
« « « «
========================
& ˆ«« l _ˆ««« _««ˆ« ˆ« =l
£
«« ««£ ««« « ««« «««£ «« «« «« «««
thay em laø moät caùnh hoa rôi Ngöôøi ñôøi voâ

#
«_« «ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ
========================
& «ˆ «ˆ «ˆ l ««ˆ« ˆ««« ˆ« «ˆ œ»»» œ»»» œ»»» »»œ=l
»
«ˆ £
tình daãm naùt thaân em Ngöôøi ñôøi voâ tình daøy xeùo leân em Ngöôøi ñôøi voâ

# ˙ #œ» œ»»» œ
» w œ
» œ»»» »»»œ »»»œ
»
»» »
»
========================
& »
» Œ œ
» »
»» »» »» »» »
œ œ
» » =l
l ll £
£ £
tình gieát cheát tình em Ta tieác cho em
£
Ta tieác cho

# œ»» . œ
»
» »
œ
» « « « «
«
« «
«
ˆ
« «««
» J
œ
»
»» » œ
» œ
»
»» » » l ˆ« . « «
ˆ« ««ˆ
j «ˆ ˆ«=l
========================
&
£
£ £ «
em Nhìn em trong loøng moïi ngöôøi Quay cuoàng theo tieáng nhaïc

# .œ»» «« ««ˆ« «ˆ«« «««ˆ ˆ««« « « «


« «
«
========================
& » j
ˆ« l «««ˆ . ««ˆ« «ˆ« «
«_«ˆ
««« ««« ˆ««=l
_ˆ« _ˆ«
ñöa Nhìn em tay naâng ly röôïu Moâi cöôøi maø leä nhö

# « « £ «
«
ˆ« . «
ˆ« _««
j
========================
&
«
«
« «
«
« «
ˆ
«« Œ œ»»» œ»»» œ»»» =
«ˆ _ˆ«« _««ˆ « l ˙
« » ll
£
£ « £ «
rôi Moâi cöôøi maø leä nhö rôi Trong xoùt xa

# œ. « « «
« «
« « « « « «
»
» «
ˆ
« «
« «« .
« «
«« ˆ« ««ˆ ˆ«« . «j
ˆ ˆ
« « ««« ««ˆ «««ˆ
ˆ« ˆ«
========================
& » «ˆ l _˙«« .
_«j l «
ˆ« «ˆ =l

««£ ««« « £ «
ñöa theo töøng ngaøy laïnh luøng Khi saéc höông phai mai naøy ñôøi seõ ra

# « « «£ «
« «
« «
«
«
˙« . «
««« ««« ˆ«« l «
=========================
& ««« ˆ« ˆ« «ˆ« «« ˆ«« ˆ«« l
ˆ
_ˆ« _ˆ« «
_«ˆ _ˆ«
sao
£
«« «« «««
Töøng muøa xuaân buoàn loøng coù coâ ñôn Töøng muøa ñoâng

# « « ˆ« «
ˆ œ »
œ »
œ »
œ ˙ #œ
» œ»»» œ» w
«
«ˆ ˆ««
=========================
& »
»
» » » »
» » » l » »
» »
» »
» l ”
£ £
laïnh tình vaãn xa xaêm Ngöôøi ñôøi voâ tình Em seõ veà ñaâu.

Centres d'intérêt liés