Vous êtes sur la page 1sur 2

TRONG GIAN TRUAÂN

Kim Long
Hoaø aâm : Tieán Linh

#### UŒ « « « « « « «« «« «« ««« «« « ««
«
ˆ
j
«
=======================
l& «
ˆ
j
« «
ˆ
j
«
Jœ»» Jœ»» l Jœ»» j « «
j
«
ˆ«Jœ» Ĵœ»» _j «
« l «
« «
« ˆ« l _ˆ«œ» « Ĵœ» ˆ« «j
j ˆ«Jœ» l ˙«œ»» Jœ»» œJ»» l
» » » »
» » œ

» _ ˆ
« _
œ
» _
_ »
œ _
_ ˆ
j
«
œ
J
» _
»» l »» »» »» » l » » » l œ
J
»
» » _
»
œ̂ » » » » »
l l l
l Trong gian l truaân con ñaõ keâu l caàu vaø Chuùa l ñaõ ñaùp lôøi l con (Chuùa ñaùp l
l «
«j «
«j «
l _ˆ«j «« ««j l « « « l « ««j ««j l ««ˆ« #ˆ««j ««j l
# U _« _« « ˆ
j
« ˆ
« «
«
ˆ
j
« « « « ˆ
« ˆ
« « ˆ «
#
l ? # # Œ »Ĵœ» »Ĵœ» l »œ» l ˆ«œ» ˆ«Jœ l «ˆ«œ»
ˆ«Jœ j
j œ
J œ
J l œ»»» Jœ»»» Jœ»»» l
=======================
» » » œ
»
» » »
» »
» »
» »
»
» »
»
»
l l » l » » » l l l
l # ## U« « « l « « l « « l « « «« l « l
l& # «ˆ«œ» ««œ̂» ««œ̂» l «ˆ«œ» « « «
««œ̂» ««ˆ l « ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ ««ˆ ««ˆ l «˙«œ» « l
=======================
»» »» »» »» »»» _»»œ _««ˆ_œ»» __œ»» _œ»» ˙»»» »» #_œœ»»»»
l l » l » » » l l » l
l # ## Û«« «« «« l «« «« l « « l «« «« «« l œ» œ
» l
# « «
ˆ
=======================
l? ˆ
« l ˆ
« ˆ« «
l «ˆ «ˆ « l ˆ« ˆ« ˆ« l » » »» l

#### « « « ««j «« « «« ««ˆ «« ««j ««« «««ˆ «« ««j «« Fine


«Ĵœ»» l «Ĵœ»» j « #ˆ«j ˆ« « j
j « « «Ĵœ» «Ĵœ» ˙«
j
l& œ»»«ˆ« «j
«Ĵœ»» «j
======================= Ĵœ»» «Jœ»» Jœ»» l œ»»» Ĵœ»»» Ĵœ»»» l œ̂»»» »» »» l ˙»» =”
l » » » l » » » » l l l » ”
l lôøi) Töø vöïc l saâu con naøi van l Chuùa vaø Chuùa l ñaõ nghe tieáng l con. ”

l «« «« «« l «« «« « « l « «« «« l «« ««« l ”
# _ ˆ
« _
ˆ
j
« _
ˆ
j
« _
ˆ
j
« _
ˆ
j
«
œ
J
» «
œ
j
J
ˆ
«
» «

j
« œ
J
» «

« _ˆ
j
« _
ˆ
j
« _
ˆ
«
œ
» #ˆ ˙
»
l ? ## # œ»» œ
J
»
»
======================= œ
J
»
» l œ
J
»
»» »» »» l œ»»» Jœ»» Jœ»»» l »»
» œ
» l »˙»»
=”
l » » » l » » l l »» l » ”
l # # « « « l «« « «« l «« «« «« l «««ˆ ««« ««« «« l «« ”
l & # # «ˆ«œ»
=======================«ˆ««ˆ «ˆ«ˆ« l ˆ«˙
»
#ˆ«« ˆ« l # œœˆ«»»» «œ̂»» «œ̂»» l œ»œ» ˆ« # «»»œ̂œ»»» «»œ̂ l ˙«««˙˙ =”
» »» »» «
l _ œ
»
»
» l »
» l » » l » l ”
l # # «« «« « l « « l l « « l ”
l? # # ˆ
«
======================= «
ˆ «
ˆ« l ˆ« « «ˆ« « « «
l «ˆ« _«ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« l »» =”˙
»
Trong gian truaân (2)

#### Œ Jœ» œ
J
» «« «« ««ˆ« œ» œ»» ««ˆ« «««ˆ «« ««j «« ««˙
» œ
J
»
»
» » l » » j
========================
l& œ
J
»
» » ˆ« j ˆ« l »» »» l ˆ«
j ˆ
« ˆ« l «
j l
l l l l l l
l l l
1 Maét con chan chöùa doøng leä thaûm ngöôùc
l l
troâng veà Chuùa töø nhaân.
l
l l l
2 Giöõa phong ba khoán cuøng ngaøn noãi vaãn
l l
luoân thaønh tín ngôïi khen
l
l l l l l l
3 Chuùa xoâ con xuoáng loøng vöïc thaúm giöõa muoân cuoàng soùng ñaïi döông

l ## «
« «« l «« «« « « l « « ««« l « « « « « l « l
l& # # Œ « ˆ« l «œ̂ . ˆ« ˆ««« ««« l «ˆ«ˆ ˆˆ««« ˆ«ˆ« l ««ˆ «ˆ« «j «j
ˆ« «j l «˙« œ» œ» œ» l
========================
œ̂»»» »»» « ˆ
« ˆ
«
l l _J»œ̂» l _»˙»
» » l _»˙»» l #_œ»»» _œ»»» »»» »» »» l
l ## Œ l l œ» . #œ
J
» l œ» « l « «« « l
l? # # œ»» ˙
» » »» l » » « ˆ« «ˆ« l
l »»
========================
» l » ˆ«« «ˆ« l «ˆ«

#### « « ««j «« ««j «« œ


J
» œ
J
» #œJ œ
J
» œ»»» Jœ»»» Jœ»»» ˙»»
«
ˆ« _«j
j « « ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
j
« » » »
» »
l& «ˆ j ˆ«
======================== l l » » » » l l » {”
l l l l l ”
l l
Trong vöïc saâu toái taêm taâm hoàn
l l l
con troâng caäy nôi Chuùa vaãn trung kieân.

l l l l
Nôi trôøi cao caùch xa, ôn Ngöôøi thöông chan hoøa soâng nuùi cöùu nguy toâi.
l ”
l l l l
Bao doøng nöôùc cuoán troâi, bao trieàu phong ba cuøng xoâ laáp taám thaân con.
l ”
l ## « « « l « « « l «« «« «« «« l «« «««ˆ «« l «« ”
l & # # «««ˆ ««« «««ˆ ««ˆ l «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «»œ»ˆ ˆ« #ˆ»»««œ œ̂»»« l «ˆœ»œ»» #œ
======================== œ »»»œ ˆ« l ˙«˙»˙» ”{
l _ ˙
»
»» _«
ˆ #
l »»_˙
» _
»
œ
l »» » » l » »
» l » » ”
l ## « l « œ» l œ» »
œ l œ» œ»» l ”
# # « « » » »
œ »
»» » l » » » ˙
»
l? «ˆ .
======================== ˆ« l «ˆ« »
«j l » l »» {”