Vous êtes sur la page 1sur 3

Travail pratique Nr.

2
Thème : L’étude du mouvement rectiligne uniforme accéléré d’un corps
Objectif : L’étude du mouvement rectiligne uniforme accéléré et détermination de l’accélération
d’un corps.
Matériel : un chronomètre, une règle, un support de laboratoire, une pente métallique, une bille
métallique, un cylindre métallique.

Indications :
1. Réalisez le montage expérimental de telle manière que l’indique la figure. L’angle doit
être petit (h=3÷4cm).
2. Simultanément avec le chronomètre libérez la bille et déterminez le temps de mouvement
de la bille sur la pente.
3. Mesurez la distance parcourue par la bille.
4. Répétez 4-5 fois les points 2 et 3. Introduisez les données dans le tableau des valeurs.
nr. exp. t, s Δt, s d, m h, m a m/s2
1
2
3
Media
1
2
3
Media
1
2
3
Media

5. Calculez les erreurs absolue et relative pour l’accélération obtenue expérimentalement.


- Déterminer le temps moyenne d’après la relation : t t t
t 1 2 3 
3
2d
- Déterminer l’accélération pour chaque hauteur : a  2 =
t

- Calculez les erreurs absolues : i t  t  t i où i = 1, 2, 3.

- Déterminer la valeur moyenne des erreurs absolues du temps d’après la relation :


t  t2  t3
t  1 
3
d 2t
6. Calculez les erreurs relatives:    =
d t
7. Calculez les erreurs absolues: a  a  

8. Ecrivez la réponse sous la forme a  a  a =….., ε = …%


9. Conclusions :______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Notă: Concluzia obligatoriu va conține :


a) Expunerea referitor la realizarea obiectivelor lucrării ;
b) Expunerea referitor la rezultatele finale obținute în cadrul lucrării, comparându-le
cu cele tabelare sau așteptate ;
c) Enumerarea surselor de erori și propuneri în vederea micșorării lor.
Răspundeți la întrebările de control din Manualul de Fizică, clasa a X-a pag. 172
1.

2.

3.

4.

Temă suplimentară: (apreciere separată)


Determinaţi:

a) viteza maximă a mișcării bilei în cadrul lucrării de laborator.

hg
b) accelerația conform expresiei a  și comparați-o cu valoarea ei pentru înălțimea dată (d -
d
lungimea ulucului).

c) la ce distanță de la punctul de pornire viteza bilei este egală cu viteza medie a ei?