Vous êtes sur la page 1sur 2

SKUTKI MIGRACJI NA ŚWIECIE

KRAJE EMIGRACYJNE /ujemne saldo migracji/


/PRZYKŁADY 5 PAŃSTW/ Zimbabwe, Somalia, Meksyk, Peru, Gwinea

SKUTKI POZYTYWNE SKUTKI NEGATYWNE


Spadek bezrobocia Starzenie sie społeczeństwa

Podniesienie standardu życia emigrantów i ich


rodzin dzięki pieniądzom zarobionym za granicą Rozpad rodzin spowodowany rozłąką z
najbliższymi
Rozwój firm zajmujących się transportem
zagranicznym (przewoźników autobusowych i Wzrost cen wielu usług wynikający z odpływu
lotniczych) wykwalifikowanych pracowników
Powrót ze zdobytym kapitałem i doświadczeniem Czasowa lub stała utrata kapitału ludzkiego
i np. rozpoczynanie inwestycji lub zakładanie (emigrują głównie ludzie przedsiębiorczy,
przedsiębiorstw często dobrze wykształceni i znający języki
obce)

Obniżenie wskaźników ubóstwa


Mniej wykwalifikowanych pracowników,
trudne pozyskanie nowych rąk do pracy
Nabycie umiejętności językowych
Zmniejszenie PKB
Mniejsze wydatki na pomoc społeczną
Wyludnienie się miast, wzrost kosztów
utrzymania infrastruktury

KRAJE IMIGRACYJNE/dodatnie saldo migracji/


/PRZYKŁADY 5 PAŃSTW/ Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Norwegia, Niemcy
SKUTKI POZYTYWNE SKUTKI NEGATYWNE
Napływ specjalistów nastawionych na
odniesienie sukcesu zawodowego Wzrost bezrobocia wśród ludności miejscowej
(zatrudnienie imigranta jest tańsze)
Wzrost zróżnicowania kulturowego
społeczeństwa Powstawanie izolowanych dzielnic
zamieszkiwanych przez obcokrajowców
Większy przyrost rzeczywisty Wzrost napięć między ludnością napływową a
rodzimymi mieszkańcami

Większe wpływy do budżetów dzięki podatkom


płaconym przez pracowników pochodzących z Wzrost wydatków państw za pomoc socjalną
zagranicy dla bezrobotnych i bezdomnych imigrantów
Wzrost zapotrzebowania na towary i usługi
przeznaczone dla obcokrajowców Konflikty na tle kulturowym, religijnym,
ekonomicznym
Odmłodzenie społeczeństwa
Patologie społeczne
Napływ taniej siły roboczej podejmującej się prac,
których nie chce wykonywać miejscowa ludność