Vous êtes sur la page 1sur 9
rua BRM. CUE: 96.040 2 a 20 pani 200 UCHWALA NR RADY MIEISKIES W RABCEZDROM 2608 nn 008 ‘ apranie:amiany Ushwaly Nr XXII19692 Ray Mle w Rabe x dat 21 pa 1992 rok w prac pvelana Mijliege Otrodke Kalter w Rate orz w spravicnadanianowege Statute Mleeeme ‘CencanKultry, Sportal Promochiw Rabee-Zaraje apt a 18 nt 2p, ig AD ut 2 pt a eA wt ty in aes 1990. samowe pinay Geksijeooiy: Dz Uz 220. pz 713) w swig at 2 wt tT 2esny da 2Spuddaenla 1091r0 osiioownis | rowaizeis olds kane) (ess joni: De. 22020, pon I) ore ar 27 wf ustany adc 25 caerwen 2010r osprce ej DeU2O20NN39), Rade Mieka Sv Rabee 2g vet ea naepte . DDokonje nian bzmiela 1 Uehwaly Ne XXINI9692 Rady Mle» ia 21 Hipea 192 ok a: ‘Povluje Miskie Ceram Katy, Sports| Promo w Rabce-Zirou Jako gninng samordew, ‘samo Iya ly.” 92 adj ig Missions Centra Kary, Sports {Promo w Rabe Zrojy Stat stnowigey alse a | doing) Vea 58 Wykonsne Uetmaly sea sig Bums Rabh- Zio 54 1. Tac oe Uelvala a X%XIU21708 Ray Miata Rabha-Ze 2 di 6 ipa 208 ke w apraie asain Stats Migsklep Osea Kary w Raber Za. 2 Ti oe chal XLIVIS/ Ray Mii w Rabe Zea dla 1 gradi 2013 roku wspenwie _ian Satie Migskepe Orda Kultur » aber Zr s ‘Uctwala whode w ye po uric 1 dio dia ej oglsznin w Deen Urzydowym Wojenédava on an ein pny Dette de eB 2D) Sara pe ty "wae nia prcowog pine Barmistres Rabhitdrj odie. Dhl phone rt S02 pt. a patel ot, 3. 2p. ay Saag eal Wabi ss anten9 sem 4c HE BANA. Po Mite (belle sev ace do wely Ne Rady Micki wRabce Zaria nnn EDD sTaTuT EssKIEGO ‘CEYTRUM KULTURY, SPORTU i PROMOCIT ‘WRABCE-ZDROJU Roti. estanowieni one o 1. Gian lnsysj kuuy canzvie Mish Osodek Kaley, Sport i Promos w Race ~ Zaye sworonn na moey enenion) eh XXIVIGGSD Ry Milk w Rabe > di 21 igen 19 panic owelania MiesiegoOsroda Kalu w Rabe 2. Mig Olrdsk Kut, Sport i Promos w Rabse~ Zou, zwany dj w sale MCKSIPY- jest plang, smog soleil styl kata, ir daa pote 1) astawy 2s 0 masa 19900 sumorzazie ginny, 2) way dna 28 pale 1991.0 ergarizowana | prowadzeni dase klung 3) tay din 29 wrt 1994r,orachnkowoei 4) stay 2 dla 25 czerwea 2010 spor, 5) way 2 i 26 pea 1998. nsreachpuimyeh, (6) samy xi 13 ipa 20031. osbadah dnetk samo etoile, 17) wehaly ae XXI/I9602 Rady Miie Rabe xia 21 pcs 1952 w spaviepowolaia Mikego Con Kt Raber 2 poh 2 ') posta nnajeege Stat, 9) nnych rapa prawn dency ad raped nao) slo dl isa le. 2 [LMCKSIF jest samordo inst hls, wyedrpaions pad wale pny i ekonemiseno = Faron, aderowar poe Orato key Grin abl Ze. 2.2 yen spaw wstawovo zstze2oqyeh do kompeteet Rady Misi w Raber Zs, Sinks ganz naar na nyse yk miss Rabi aj. 83 IMCKSIP posad esobowodé pang, sts sana edn onganzayjg jet pany do igs sje) sb Klay ovale pce opaaer 4 1. Seba MCKSID jst Mins abla ul. Chopin 17 a rem aaa 2.MCKSIP moze nie dana erence Plt taka poe rani ks, seenanemucrnmaumscon ma 77° sea $5. el: MOAS ue lesan ay w py brn ae sy Chopin 7, 3.70 2. MCKSIP” mse posaat zak grafic (og) SL MKSIP" mode saat may ran Ronda 2, Cle praedit di $6. LLMCKSIP provadei wielokinumkowg dtiaoosé w dedane wyehowani, eka, upowsneeinia tat, spr ome proto i 2 Podstawonye cle MCKSP jst waperanenaalayh dic passa lolainych doula w yeh ultuarym, sparewym rekesyjyn oar wapStstane oti spaecnacinw opanizowaiyroryeX "wypczyaka a obsarze gin Rake Zi jk rwaea poponowanie foe zagsparowan es Wwelaep, Pranic Ipraygotowaniespeecoot nklg) do aiyonego uczesca W Kure Ywapéwerzenie ‘tal! ora powenetnanie prc uy lag w hits rani, 3. W mach tuk organiznyjnj MCKSIP dil Kino Sicha” w Rabee-Zdsu pry, Nowy Swit 8. . Do padtawongeh nd MCKSI male: oumizovani senaradyeh fem suk asym, Klusig) Hatons} irwans| do obi ‘wich rp chow 2rozpenavni, awn sapelaie sainersonad oz. ptaeh karly inlet iia Gin Rabie Zoe worn wars och napa “ Deri of naan uve Kua worse cat wale pre mies ny Rabe 4 twocmie warn do podtzynywania post strnycpchkulywowana way 5) pedejmowanie dei iepracy9chw fre kluy da ob eplaspannch, 6 ej uta wychowanl poe sek, 7 wromaizei, dokumenowanie, worsens ocron | ws db katy, ')morzeie war la eavojamatrsego rch ary tycaneo ra ainresowanie wikia, 9) worzne wari da rr lo tke gods atytyenne, 10) rrpowszechnaie, rosea pola ora craemainteresownd kukualapehspartowyeh, "up kscaowanie wari nay atyneg zest w ure specie 12) promadecniexspotowyeh nda am atv tres, 12) wale | ahowa pomoc dst kltusalnyehspowych mleszkacow, 1) wopéetaie zlanyniinyteiimiistowareyszeiant upstcana uly, eranzajt "emarstamiw rorw[ena apolar prac wvsowych hutoalyehspolcets, 15) relzowanie dia proisksyeeych pope Kultur, spr een, 1) srwanie noaereanych syne Infrmaci w esl sbi HTsvage dosgpy do hanyeia ‘od mas tomutac, "inicowanieSeeinagja wszelkch frm Informicynychireklmowych shzyych promos! {razwojont ‘ny 18) promaja war ture strech Gmiay Rabie Ze, eeneno tet seo yp sie 19) promadzenie uaa ares zchowal proskoogzye, 20) wsppasz jens onizaeyinm ing | stowacesenin wzakrese uy spot, 21) wsppace 2 reizacjani pero wy w szemsnoe 5) urzymaniebegeyeh Eon 2sektarem poszadong, ©) prowataeai tay nye anznjch pssradowychdeiljeych a teenie ay ©) promadenie spam wytajeyeh zany dnb 24 Reta 2005. odio! prey publican FMolctaracensageyeh dr Lonpeten ay 1 promadzie sek atysyeziych spartowysh, 2)ocaaiare inpes utuaionspeowneh majayeh ma celu populanyzaie cxlw saatowyeh, 2 saconélilwiecnéwltackch, hone, prangydiw, esival aim, wyciezl, msn, oka rnye da sau sports om sims prez kann epeteysh, 3) exganizase wypecrynlemiee i 2imovego, 4) tym wane ostpianie ry ral | ansrowanych bektow sprowyeh, $5) popular romania nude orm aye spotone edit alts 6) xzaiacg ae awed spate 17) wiadzeie wg 2 ares ba) pre koizndeowych, abo apo Imprez 8) dele do rozutowy (unowecrenina bizy marianne shay) do prowadznia dilate sone ype = Seodowiskani twércymi, iste uly, tacani tntyeanyn, spertowymi olan soworyzran 2 km emery | nl ergata pono, 10) uponsnchrianie ryspk gag rz promo waar trysycych gminy Rabe 2, 3. MCKSIP mode promi dno? dodatowy, kt vapenin podsawowg diol kul 98 sasadach okrellonych dtm pps, ie preety praciaczne sn elias celbw stauouyeh ‘raz pokrywinie ext bietee!danano ds sce poles ‘wy idiezawy pomiesszeh on ionjch sierchomosci guiay Rabla-Ziet} bedaeych we) shneatrowanis eu ce litne,spatows, halons shagons, ext orci pokey onpiony ‘poleench, 2) prowalaniedalaosei wydwnice, fogrtcal, fogrcan, nove, plastyeins, rekon) Imarktingowegstrnonicine)sekoleiows, mzywiowd, spoons), hotbisyang,rackove, srt Ail su eld wy taraneo, pedal eowep, terial romozy ch 5) xpanigowai alee ines pomitéw prez rezywkowych lune spoowych, 1 prowadzzie in Seba” 5) pana it karat, © prowatzeni ns dilate! lags ze ry katy, prt promos 4 Delt on ews W ut. 3 le ott oto x elm podsawoneh zie atone, 'S.MCKSIP ma pavo zzsanasg w stwareyszenich zvizkach S.MCKSIP moze prayaupié do orn kjonyeh imigdsmaodowych ole kh cle deaalaae oy sbictne eo clan ai ‘Bezpotedi nna nad diateig MCKSIP sane Buia Rab menems meee nay sms LL MCKSIP sarees dorektor MCKSIP, try orgnnye dials instytuc presente na zene ‘pons! et ecpwetase sacs je aan 2 Dyreior MCKSIPpowoly¢ na cas redo odvolje Burst Rathi-Zaa 5. Dyrekior MCKSIP moze tye wlanony w dedze onkarazgdnie x ust 2 din 25 pase 19. eczowania prowadeni dane orale, 4-0 prasprowadaeiuKonkusudeyde Bursa RADY Zr wrote rreni, 5. Regulamin kookusu ws Buris Rabki-Zaroju oz powluje Romie Rookusowg. w droize raze. 6. Bumiste Rabki-Zarjo mose powiraé zarzdzanie instytusja abe Ryeze Ib prawns, zene ~sava. cir mowa Ws 5. Dolo, KS) powlsnne fareazane Ie see i Odpowesio Fostnonienisdyene dears 7.Burmises Rabki-Zirju wytonje wobec dyrelior cxymoie x ahr pave pracy ore jest ja wie stan saa, Do ahr dint rekon ley, w aces |p Rerowani bee diaooel 2) egaizowanie tials! MCKSIP-w spss zandny zpreepiaml o bezplezestwie I iieie pray, rane precise 5) egezziowasie MCKSIP neat, +) aaeyzaie i sacrgsing aloo majtek MCKSIP ‘) wykony ani za pronwidiryh w pray da pracadane, © wydawanew obowiqaey be regulamin | azalad wewetanych “utente czngo plans dif rocegs pln Finansoweg, {pan prowadaon aggowsiia MCKSIP 9) pocznzaleoezoegs spavoztna? dines, 10) pomadaaie invent mina MCKSIPw termine okrtonym w peel rs 1) wysepowanie w 2lznasio& poz} 2 wnlskanl ollie docu relzsy Bitgych zadah ‘wou anach sdk eloyeh w badsce py, 12ynadewaie ela opganiznyoego MCKSIP 2 achowanien yb prewidinego w uae su. 1.W sire MCKSIP_siepraewihe sie uworanie sunowiska aasgpey dyehios, aw craic rieobecoael rekon ist tue? Upowainl dea ey pacownk NCKSIP. 2.Do dokonywaniacayanaelpawrychw inienis MKS opowazsiony et dyrektor labo pelnomoenk eilgeyw Banca poms 5. ual eaynolé prawns obsiuje rogaine minim lub maze spowodonépowstniezabowiash ‘ansonyeh do skeet oswaczrla Wall Wmagaa jest Konasyat glomeR poe. i Smogon erganizaje wevmgrang MCKSIP chr raglan orgsiscyny naan prs dtr amdch | tybie preewdcanym w wiewie dia 25 paddslemika 1091 c anizowaneiprowadsenit ‘eile kang, emannmecnanon iy 3 Crain doraczym MCKSiP jst Spec Rada Progranown ou 1.Caoakiw Spolecan} Rady Programove) powolje Bunnie Rabli-Zéju ma wasek dears Mek 2 splecna Rata Programows zy Sob. 3. W umadnionych prapattch, wake kadensi Rayna was drei MCKSIP Burm Rabi- aj one ewig? ont Ray mae 02 sob = sealed hy. 4 Kadena Spoecene Rady Popramowe) ral 5. Tiny w lade eahowy door ane web owls 6 SzeazySowg ovpanizaie ity diana Rady okra je) reguamin ustalony paez delta MCKSIP {ztlereany pate Burs ROB Zj sis 1. Spleens Rada Progamows opiauedldalasé MCKSIP, a sz! "p miesgemy program nlanin, 2) ocne sprawoalaie 2 road} dla, 3) ear plan Fanon _ Sposa Ral Popmon mot ct wi! yee dns MKS yrehtowi MCKSP, ordi Gospoturka finan okrlene ide a6, | Nalairna gspodark faasowg MCKSIPspravaje Burst Rabki-Zéeoju 2.MCKSIP sospotare sumodeehle prdlelon inaby excl mina or provadal samodilg ppoditgfransowy such ckengch weave Pi 2 patsriemika 1991 oon Ffrovadis dealt Kata) ome w oar o stg da 27 seria 2009.0 nach publish Kerge i zsnéan efleywnaei ch wykoresanin- 5. Dilalainol stows MCKS Pfeansowana jest bud pinyRabha-26 oa inch rel ‘4 Podstanp popodsti.Gnawons) MCKSIP jest phn fanny opacovary prez dynkiors, _uvagldseien dts orannate, 5 Rocan plan ranawy me byé skulzowany pros dsrers MCKSIP w ag roku budstowee {6 Darehie MCKSIP odpowiais m easpedrke Franson. w ym 2m prestzegane éysepliny Prova ami Paicench ore chk we spraozues 1Dyrekor MCKSIP sada Eumisrcowi Rabk-Zraju werminie do 31 marearoeze sprawordane dilate meron fnansoe) zk beg. | Rocanesrawoulini fnsone MCKSIP mera Burrs Rabi: Zrojuw tao tri LMICKSIP gospodaje samolaie prying Inabyy czy mena oraz pwede enspodar Sanson wraach psinanch sede eg sip sadam! efeiywnotl ich wykorayaania | apie bowing prs 2. Sof fnnsowe na dict MCKSIPpochodag w saga 2: seencen somes amcor bude ein, 2) acho winch 3) wy dsieray alan mlghowch, 4) dowia tsmanyeh 0 8 prawrych ayer, 5) rob 2 europe rng fd, any ret 3, Wysoodt cae oul na dlalaodé .MCKSIP™ usa Rade Mla w Rabo aj po zeit i wine Kon probleme, 4 MCKSiP” mote provadeé ae ina tury dios w arse ppm 2x) diosa ‘oda ah ueskae 2d! waka na cele sahowe S.AMCKSIPY wary Zalodowy Funes Swideeh Sagjiych na zasdach olretonch w ognych breech, Pestnoveta cone a8 1. Stat MEKSIP” dang hale Ry Mii w Ratee Zé 2. Zany Satu moe ye colonywane w yb okeslany jeg whan, S.Likwideja .MCKSIP™ pot msitspié ma pattawie vty Rady Minti w RatceZeja _rachowanien tae las Bevis 4. Ako iia -MCKSiP™sanowi post do whet 2 Rees Ist Kuary, 5. Zohan wie hol MCKSIP"praxmaje organi. nissan imghLeazek Swider le encan emascenteansennocon i 77 Uraeadnienie abaowe pen pola chu sare 8 mar 19900 xaos amy (kt esol: Dz AM 18 | Dowie ad gminy nalesg web sproey postage w zane deans gm, ole eta ni ania, 2 Doyen lal ray gm ay 6) 9 poleinowane ucvalv spranach mafaowych ging prclacaieeh cas swe zo onezaeyh 6) W)_ orca. vida Iyeorgncast prehibirsn, salad ‘innych guia Jednatek ergot ors wyparaantchw mae weit: Ar. 1 Napaove oman ooh ni raver smal prove 2 Na potaie ine} orgygminy mo Wydawa ley prawa mgcowego w slr: (12) organi wp i anc gic; oat AMA 1 Aly pravamigscoego wana rad ay frie way sw aeick zomg dl 25 paces 19910 orgnlowani promenade alr piu 2020 p02 194) Ait 13, [Stata retain organza? 1. suse aly alo mpd aoc erst ra atau alone prec ogunztoa. 020% poe 713), 2 Stat zie 1 nae, ro daa dyin ay 2)2okre calaboe orgy sercaeaice dave aes spots ich powohmanes 4 obelei e foransowai 5) casa dobompwani min toy 8 poxtnowienia detec prowatznia dance ie diaatos tkg prowaie oraz Untong dia 25 carace 2010" opel (tj Da U2020.133); Rsdil 6; Waieane spr pre ong way publi) (APL 27 [Waplrene reco portal 1. Tworzete warandw. w om onanaeiych ryt mejor spa tno za wae Jebvsek samersain erring Usadiniemeraryezne 2 amagi ma konisentédesosounia oboe obowiengcego Sau gsi Ook Kulary nadanego Uohtg Nr AT21708 Rady ta Babli = die 0 tad 208d snowed 2Spaierita 1991 oornzovanin 1 prowadenv alaas! falas (1. De. 2020 poz 134) iprowadiatce od Janeen 2013robe moe werelowana prawne dagecase canis Vedenwemis ‘Becton ina farsa poe pion). sea ona cea iy ose een cy ‘depreqrwant sada tastonych prskcarych do Pele powokne) iste tary. Benlors Rab. “je prada projet achwaly esp Rady gh) w Rab Zui nay ela Mr XXHV19652 ‘Rady Minti w Ratew #21 Ipc 1992 row aprewie powolmia Mj Ciro Kulary » Raboe ‘re nadaia nowego Slat Meitema Conran "Rul, Spore {rome w bee aj ly oelge proedaorowy ze tad stots oras mong nar odpoweaacy realzowarym saniom pre bie arta, jee spc samira exatenesaamssce mee aasm2000% Ps we Conran Kal Sport Pome w Rabe ~ Za prowl ‘Seber Rathi Zéaje Rober Wotsiak Lesnek Suider “frsera/ sueamrmaremeg sion