Vous êtes sur la page 1sur 4

Christmas is a comin'

q»¡£º
Copista: SBP
Spiritual de Nadal
j j
Alegre
j
Música i lletra: Ed Pickell

& c œœ œœ œœ œœ b œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. ww
F
? c ˙˙˙ b˙
b ˙˙ ˙˙˙ ˙ ˙˙˙ ˙˙
Piano

b ˙˙ ˙˙
œœœœ˙
F f
j
& .. œ œ œ œ œj œ . œ. œ œ Œ œ œ œ œJ œ . j
5

> > œ
>. œ œ œ œ
>
S

F f
Christ- mas is a com - in', Oh yes! An - gels a hum - in', Oh yes!, all the

& .. œ œ œ œ œj œ . œ.
j
œ œ Œ
j
œ œ œ œ œ. j
> > œ. œ œ œ œ
C
> >
F f>
Christ- mas is a com - in', Oh yes! An - gels a hum - in', Oh yes!, all the

? .. œ œ j œ. j jœ j >œ . j
œ œ œ œ. œ œ Œ œ œ J œ œ. œ œ œ œ
> >
B

Christ- mas is a com - in', Oh yes! An - gels a hum - in', Oh yes!, all the

j j
& .. œœ œœ œœ œœ œj œ .. œœ Œ œ
œœ œœ œœ œ œœ .. j
5

œœ .. œœ œœ . œœ œœ œœ œœ
F
œ œ > >
f >. >
? .. œœœ ... œœœ œœœ œœœ œ
œ œœœ œœœ Œ œœœ .. œœœ œœœ œœœ œ œœœ œœœ Œ
Pno.

. œ œ
J œ J
> > > >

j Uj
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ . w
9 poc a poc rit. i dim. a tempo

S œ œœ œ œ œ œ œ
world will be brigh-ter and our hearts a lit-tle ligh-ter, cause Christ- mas is a com-in' soon.

U
j j j
poc a poc rit. i dim. a tempo

C & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ. w
world will be brigh-ter and our hearts a lit-tle ligh-ter, cause Christ- mas is a com-in' soon.

U
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œJ Jœ œ œ œ œ œJ œ . w
poc a poc rit. i dim. a tempo

B œ
world will be brigh-ter and our hearts a lit-tle ligh-ter, cause Christ- mas is a com-in' soon.

j Uj
j
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
9 poc a poc rit. i dim. a tempo

œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. ww
Pno.
? ˙˙ ˙ ˙˙ bUœœ œœ ˙˙ ˙˙˙
˙˙ ˙ bœ œ ˙ jœ j
˙ ˙ œ œ œ œ

Copyright © 2005 by the "Cor Polifònic Ciutat de Xàtiva" (http://www.xatired.com/cordexativa)


2 Christmas is a comin'

F f F f
j
& œ œ œ œ œj œ . œ. œ œ Œ œ œ œ œ œ. j
13

> > J œ
>. œ œ œ œ
>
S

F F f
All the bells a ring- in', Oh yes!, God's mes - sage bring - in' Oh yes! all the
f
j j
& œ œ œ œ j œ.
œ œ
>. œ œ Œ œ œ œ œ œ. œ.
j
œ œ œ œ
>
C
> >
F F >fœ .
All the bells a ring- in', Oh yes!, God's mes - sage bring - in' Oh yes! all the
f>
? œ œ œ œ œj œ . œ. j
œ œ Œ œ œ
œ j
œ œ.
j
œ œ œ œ
> >
B

All the bells a ring- in', Oh yes!, God's mes - sage bring - in' Oh yes! all the

j j
j œœ Œ œœ œ œ. j
13

& œœ œœ œœ œœ œœ œ .
œœ .. >œ . œ œ œœ œœ œ œ. œœ .. œœ œœ œœ œœ
> > >
F f œ F f
? œœœ ... œœœ œœœ œœœ œ œœœ œœœ Œ œœœ .. œœœ œœœ œœœ œ œœœ œœœ Œ
Pno.

. œ œ
J œ J
> > > >

j Uj a tempo j
& œ œ œ œ œ œ œ
17 poc a poc rit. i dim.

S œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
world will be brigh-ter and our hearts a lit-tle ligh-ter cause Christ-mas is a com-in' soon. On on that

U
j j
œ œ œ œj œ . œ œ œ œ
poc a poc rit. i dim.

& œ œ œ œ œ œ œ
a tempo

C
œ œ œ œ bœ œ œ œ
world will be brigh-ter and our hearts a lit-tle ligh-ter cause Christ-mas is a com-in' soon. On on that

U œ œ
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œJ Jœ œ œ œœ J . œ Œ Ó
poc a poc rit. i dim.

œ
a tempo

world will be brigh-ter and our hearts a lit-tle ligh-ter cause Christ-mas is a com-in' soon.

j Uj
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœj œœ .. œ œ œ œ
17 poc a poc rit. i dim. a tempo

œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ
œ
? ˙˙ ˙ ˙˙˙ bbUœœœ œœœ ˙˙˙ ˙˙˙
Pno.

˙ ˙ Œ Ó
˙ ˙ œ
Christmas is a comin' 3

& w œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
21

day that glo-ri-ous day, a ti - ny babe was born with ma-ny things to

C & w œ œ œ œ œ w œ œ #œ nœ œ œ #œ œ #œ œ œ œ
day that glo-ri-ous day, a ti - ny babe was born with ma-ny things to

B
? œ œj œ œj œ œ Œ Ó œ œœ
œ J œ J
œ
œ #œ nœ
œ œ œ œ #œ œ œ œ
On that glo-ri-us day, On that glo-ri-us day, a ti - ny babe was born with ma-ny things to

œœ œœ œœ œœ œœ ww œœ œ # œœ n œœ œœ œœ # œœ œœ # œœ œœ œœ œœ
21

& ww

? jœ j œ #œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ
Pno.

œ œ œ Œ Ó jœ j
œ œ œ œœ œ
œ œ

ƒ F f F
w œ Œ Ó .. œ Œ œ œ j
œ œ œ œj œ . œ . œ œ Œ œ œ œ œJ œ .
27 1 2

&
> >
S

ƒ F f F
say! Things like love one a- no-ther, Oh yes! Peace to you, bro-ther,

.. j j
œ Œ Ó œ Œ œ œ œ œ œ œj œ . œ . œ œ Œ œ œ œ œ œ .
1 2

& w
> >
C

ƒ F f F
say! Things like love one a- no-ther, Oh yes! Peace to you, bro-ther,

? w œ Œ Ó .. œŒ œ œ œ j >œ . j œ j
œ œŒ œ œ
1 2

œ œ œ œ. œ œ.
>
B

say! Things like love one a- no-ther, Oh yes! Peace to you, bro-ther,

j j
& ww œ Œ Ó .. œ Œ œ œ j Œ œ œ
27 1 2

œ œ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ .. œœ œœ œœ œœ œ œ œœ ..
>
ƒ F f > F
? œœ œœ œ œ œ œœœ .. œœœ œœœ œœœ œ
œ œœœ œœœ Œ œœœ .. œœœ œœœ œœœ
Pno.
.. Œ Ó . .
œJ J œ œ J œ J
> >
4 Christmas is a comin'

f
j œ œ œ œ j Uj j
poc a poc rit. i dim.

œ œœ œ œ œ œ
33 a tempo

& œ. œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
> > all the world will be brigh-ter and our
S

f
Oh yes! hearts a lit-tle ligh-ter, cause Christ-mas is a com-in'
U
j j
œ œ œ œj œ .
poc a poc rit. i dim.

j œ œ œ œ
a tempo

& œ.
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
C
> > all the world will be brigh-ter and our
f>
Oh yes! hearts a lit-tle ligh-ter, cause Christ-mas is a com-in'

? œ. j U œ œ
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œJ œJ œ œ œœ J .
poc a poc rit. i dim.

œ
a tempo

>
B

Oh yes! all the world will be brigh-ter and our hearts a lit-tle ligh-ter, cause Christ-mas is a com-in'
U
j j a tempo
& œœ .. œj œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœj œœ ..
33 poc a poc rit. i dim.

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ
> >œ
f ˙ ˙ bbUœœœ œœœ
? œœ œœœ œœœ Œ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙
Pno.

œ ˙ ˙ ˙
> > ˙ ˙

P ƒ> >
j j w œœ œ Ó
37

& w œ. œ ˙ ˙ œ œ œ. œ ˙ ˙ œ œ
crescendo
S

P ƒ
soon. Christ-mas is a com-in', com- in' soon. Oh yes!

j j
& œœ œ Ó
crescendo

w œ. œ ˙ ˙ œ œ bœ. œ ˙ ˙ bœ œ w
> >
C

P ƒ
soon. Christ-mas is a com-in', com- in' soon. Oh yes!

? w j
œ . œ ˙ ˙ œ œ b œ . Jœ ˙ ˙ bœ œ w œœ œ Ó
crescendo

> >
B

soon. Christ-mas is a com-in', com- in' soon. Oh yes!

j j w œœ œ Ó
37

& w œœ .. œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ b œœ .. œœ ˙˙ ˙˙ b œœ œœ
crescendo

w w œœ œ
> >
P ƒ>
? œœœ .. œœœ œœœ ˙˙˙ œœœ œœœ b b œœœ ... œœœ œœœ b b ˙˙˙ œœœ œœœ œœ >œ
Pno.

. jœ j œ Ó
œœ J œ J bœ œ œ œ
œ œ ˙ œ œ