Vous êtes sur la page 1sur 43

"

R
O
M
A
N
C
E
D
E
L
N
A
C
I
M
I
E
N
T
O
"
1 LA ANUNCIACION
q = 100 MÚSICA: LUIS EDUARDO GALIÁN
Vals
3 Œ Œ «« ««ˆ« « « ««ˆ« ««ˆ «««ˆ «
LETRA: ROSARIO ANZOLA

4 ˙»»
l «˙« . l «ˆ« . l «˙« .
s
o
p
r
a
n
o

=================================
l& ˆ« l » =l
l Del l cie lo l ba l ja to do de l blan l
l l l l l l
l& 4 3 Œ Œ « l «˙« « « l «« l « « « «
««ˆ« «« ««« l «˙ .« «
«ˆ« «ˆ« =l
c
o
n
t
r
a
l
t
o

================================= ˙
« . ˆ
« . _ «ˆ _ «ˆ «
l l l l l l
l Del
l cie lo
l ba
l ja to do de
l blan
l
l 3 Œ Œ œ»»» l ˙» œ»» l «« l «« ««ˆ« «««ˆ «««ˆ l ˙»» . l
4 » ˙
« . #ˆ« .
t
e
n
o
r

l & l »
================================= » l l l » = l
l • Del
l cie lo
l ba
l ja to do de
l blan
l
l l ˙» l l l « l
34 Œ Œ œ»»» »»
l=================================
l »œ»» l ««˙« . l œ»» . œ»»» »»»œ »»»œ l ««˙.««
l » l ˙« . =ll
b
a
j
o

l? l l
Del cie lo ba ja to do de blan
6
«« ««« «« #ˆ««« «« œ»»» œ»» ««ˆ« œ»»» œ»» ˙» .
«ˆ ˙ œ
l& ˆ
« . «
ˆ
==================================== l ˆ« » l »»» l »»» » l »» =l
l co ha cia_el pue l bli to de l Na za l reth Na za l reth l
l l l l l l
l & «« « « « « « « « «
l «ˆ« « œ»» «
l «˙«˙« ..
# _ «ˆ . _ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ l «˙«
==================================== «ˆ« l «˙« #ˆ«« «ˆ« » =l
l l l l l l
l co ha cia_el pue
l bli to
l de -
l - Na za
l reth
l
l ««ˆ« . «« «« «« l ˙» l ˙» l œ» «« « l « l
ˆ« «ˆ ˆ« l »» œ
» » #œ » » « «
l&
==================================== »» l » »» l » ˆ« ˆ« l ˙« . =l
l • ha cia_el pue l bli l de l - l reth l
l l l l l «« l
co to - Na za
«« œ
» »œ »œ ««« «
˙ .
l ? ««ˆ« . ˆ. » » »
»»œ» »»»œ »»»œ ll ˙»»» « l ««˙ bœ
»»» l »»» ˙ ˆ l «««
====================================
l bˆ«« l « l _«««ˆ
« l ˙« . =ll
co ha cia_el pue bli to de - Na za reth

««« ««« «« œ «« «« «« «« «««


œ»» . œ
» » œ
» « «ˆ« ««ˆ ˆ«
11
ˆ« «ˆ «ˆ » ˙
» « œ
»
l& »
==================================== l »» » »» l »» ˆ« l »» ˙« l ˆ« . =l
l un hom bre_a l la do con l un en l car go l y que se l
l « « l « l l l « « l
«
«
l & «ˆ«ˆ .. « «
«ˆ« ««ˆ «ˆ l ˆ« «
« « «
«
ˆ« «
«ˆ« «
l «˙« « «
l «ˆ« l «« . « «
«ˆ« ««ˆ ˆ« =l «
«
==================================== «ˆ« _ «««˙ _ ˆ
«
l l la l un l car l l
l l l l l l
un hom bre_a do con en go y que se

l «
«ˆ« . œ»»» »»»œ »»œ l œ»» œ»» «
«ˆ« l «« œ»» l œ»» ««˙« l «« . œ»»» »»»»œ œ»»» l
» »
====================================
&
l • » l » » l ˙
« » l » l ˆ
« » =l
l un hom bre_a
l la do con
l un en
l car go
l y que se
l
l « « « «
ˆ«««« . œ»»» »»»œ »»œ l œ» œ
» œ
»
l ˙
»
» œ
»
»
l «˙
«
«
««ˆ« l «ˆ« .
«
« »
œ
» »
»œ œ »
»
l
l ? ««ˆ . » » » l »
==================================== » »
» »
» l » » l ˙« «
ˆ« l ««ˆ . » » » =l
un hom bre_a la do con un en car - go y que se
1
œ» œ»» . Jœ»»» ««ˆ« «« «« «« « ««ˆ« ««
16
œ»
l & »» »
==================================== l »» ˆ« l ˙« . l ˙« . l ˆ«« ˆ« l
l lla ma el l An gel Ga l briel l l mi ra_u na l
l l l l l l
«
«ˆ« œ»» . «
«j « ««ˆ« «« « « « «
l
& » ˆ« l «ˆ«
==================================== ˆ
«
l «ˆ« . ˆ« «ˆ«« ˆ«« l #˙««« .
«j l «

˙ .
l
l l l l l « l
l lla ma el
l An gel Ga
l briel An gel ga
l briel
l uh
l
l œ»»» œ»» . Jœ»» l œ» l l l « l
l& » » l » » œ
»
»
» œ
»
»» l » ˙
»
» . l » ˙
»
» . l « «
˙ . l
====================================
l • lla ma el l An gel Ga l briel l l uh l
l l l « l l l
l œ œ»» . Jœ»» l œ»»» œ»»» œ»»» «
l ˙.««˙« . l ˙»» . l »» ˙
» . l
l ? »»»
====================================
» » l l l » l l
lla ma el An gel Ga briel - uh

«« ««ˆ« «« ««ˆ« «« ««ˆ« œ» œ»» œ»»


21
˙
»
» ˆ
« «
l «ˆ«
====================================
l& » «
«ˆ« l ˆ« ˆ« l ««˙« l »» » » =l
l jo ven l por la ven l ta na que l co se_y l co se con l
l l l l l « « l
l& « l «« . «
l ˙«« . l ««˙« « l ˆ«« ˆ«« «
««˙ .
====================================
_
˙
« ˆ«« ˆ«« =l
l l uh l uh l co l co se l
l l l l l l
uh se_y con

l& ˙
» . l ˙« .«
« l ˙»» . l ˙« «
« œ
»
»» l » œ
»
» œ
» «
«
»»
==================================== » »» ˆ« =l
l • l uh l uh l co l co se l
l l l l l l
uh se_y con

l #˙
» . l »» ˙
» . l »» ˙
» . l «˙«« « «
l «ˆ« œ
»
» œ
»
»» l
»»
==================================== bˆ«« »
l? l l l l =l
uh uh uh co se_y co se con

«« «« ««« . «« «« «« «« «« «« «« «« ««
26
˙»» ˆ
« ˙
« . #ˆ «
ˆ «ˆ «ˆ ˆ
« ˙
« ˆ
« . ˆ« ˆ« ˆ« =l
====================================
l& » l l l l
l gran pa l cien l cia El An gel l en tra l muy des pa l
l l l ««ˆ« «««ˆ ««« l « l ««ˆ« ˆ««« ««« l
« «ˆ l «ˆ« «
«˙« «
l «ˆ« .
l & ˙«« #ˆ««« l ««˙« .
====================================l ««ˆ« . ˆ« =l
l l cien l cia El An gel l en l l
l l l l l l
gran pa tra muy des pa

l ˙»» œ»» l ˙»» . l œ»» . Œ. l Œ. »


œ
» »
œ »
œ
»» »»» »»» l »»» œ ˙
»»» l
&
l • gran » » l cien»
====================================l cia » l l en = l
l l l l l l
pa El An gel tra

l l ˙» . l œ» . l Ó l Œ. _ »
œ
» _
œ
»
»» »» »» l_
œ»
#˙»»» ««ˆ« » » Œ. Œ
l »
====================================
l? l » l l =l
gran pa cien cia El An gel
2
«« ««˙« «« «« «« «« « «« « ««« ««« «««
ˆ« «ˆ «ˆ l ˆ««« ««˙«
31

l & ˆ« l ˆ« .
===================================== ˆ« «ˆ «ˆ l ««ˆ ˙« l «ˆ« . =l
l si to l sin a sus l tar la l con su pre l sen cia l
l l l l l l
« « « « « «
l ««ˆ« ««˙« l ««ˆ« .
=====================================
& ˆ«« ««ˆ «««ˆ l «ˆ«« ««
˙
«
l «« .
ˆ
«
««ˆ« «««ˆ «« l «
«
ˆ «ˆ« ««˙« =
l
l l l l l l
l si to
l sin a sus
l tar la
l con su pre
l sen cia
l
l œ»» . œ»» »»œ »»œ l œ»» ˙»» l œ» . œ»»» »»»œ »»»œ l »»œ ˙»» l œ» . ««ˆ« «««ˆ «««ˆ l
l& » » » » l »
===================================== » l »» » » » l » » l »» =l
l • muy des pa l si to l sin a sus l tar la l con su pre l
l l l _ »
œ »
œ
_ _
»
œ l l l
l œ
»
»» ˙
»
»» l »» œ
» . l Œ. » » »
»» »» » l »» œ
» ˙
»
»» œ
»
l »» . »
œ
»»» »»» »» l»
œ »
œ
=====================================
l? l Œ. l l l =l
en tra sin a sus tar la con su pre

« ««ˆ« «« œ»» . Jœ»»» »»œ œ»» œ»» «« ««˙«


36

l & «ˆ« . ˆ l œ»»»


«j
===================================== » l » » » l »»
˙» ˆ« l »»
œ»
l
l Ma l rí a se l lla ma la l be lla l ni ña l
l l l « « l « « l « l
‰ l Œ Œ . « « « «
ˆ« l «ˆ« « « « «ˆ«
l & ««ˆ« . ««ˆ«
===================================== ˆ« l ˆ«
«j «ˆ« . j ˆ« «ˆ« l «˙« l
l l l rí l lla l be l
l l l l l l
Ma a se ma la lla

l l Ó. l Œ Jœ»» œ
»
l »» œ»» . l œ»» l
œ»»» ˙»»»
=====================================
& Œ. » » Jœ»»» » œ»»» œ»»»
l • sen l l l rí l lla ma l
l l l l l l
cia Ma a se la

l œ
»»» #˙»» l Ó. l Ó. l Œ «« l ««ˆ« ««j
l? »
=====================================
l l l
Œ.
ˆ« l
j
œ»»» . ˆ« ll
sen cia Ma rí a se

««ˆ« œ»»» ˙»»» œ»» œ»»» . Jœ»»» œ»»» œ»»»» œ»»» . Jœ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» ««ˆ« ««««ˆ
41
œ»»» » œ»»»
=====================================
l& l l l l l
l que sor pren l di da l ve el res plan l dor del men sa l je ro que se le_a l
l l l l l l
l « « « l «˙« « l « l Œ. « «
«
«« ˆ«« «ˆ« l «ˆ« . « « « «
«ˆ« «ˆ«
=====================================
& «ˆ« ««ˆ« «
˙
«
Œ
ˆ
j
« ˆ« «ˆ« ˆ««« l
«j
l l ni l ña l l dor l
l l l l l l
ni - ña - el res plan del men sa

l «« l «« l « l l l
l& » ˙
»
» ˆ
« «
l ˆ«« «
«
ˆ« ˆ
« l « «
ˆ «
«
#ˆ« Œ l Ó . l Œ . œ
J
»
» »
œ
»
» »» »» l œ
»
=====================================
l • l la l ni l l l
l l l l l l
ni ña be lla ña el res plan

l œ»»» œ»»» œ»»» l ˙


» ««ˆ« l ˙»»» Œ l Ó . l Ó . l
l?
===================================== l » » l l l l
lla ma ni ña
3
«« ««« ««ˆ« œ» œ»» œ»» œ»» œ»» ˙»» œ»» ˙» . œ»
46
ˆ «
ˆ » » » Ó
« »
» » l
====================================
l& » l » » l »» l »» =l
l cer ca y le re l ci ta la_a l nun cia l ción l l
l l l l l l
«
« « « « « «
l ««« ««ˆ« ««««ˆ «ˆ« ««ˆ« l ««˙«
====================================
& ˆ
«ˆ« l «ˆ« «««
#ˆ œ»»» l œ»
»
»
«˙« l «ˆ« Ó =
l
l l l l l l
l je ro que se lea
l cer ca
l la_a nun cia
l ción -
l l
l l l œ»»» l ˙» . l œ» l
l & »» ˙
» œ
»
»» l »» ˙
» œ
»
»» l »»œ
» œ
»
»» l » » l » » Ó
==================================== =l
l • dor l la l nun l ción l l
l l l l l ««« «« l
de a - cia

l l l ˙»» «
« l ˙.«««« «
l «ˆ««
l? Œ
‰ ««j ˆ« œ»»» »»»œ l ˙»»»
====================================
««ˆ«
l »
««ˆ«
l ˙« . l ˆ« Œ ˆ« ˆ« =l
«_«ˆ l
y_el res plan dor la_a nun cia ción Dios te

««˙« . «« ««˙« . ««
51
˙
« . «
« . Œ »
»œ ˆ« =l
l& l
==================================== l l ˙« l »
l uh l uh l uh l uh l plim plim l
l l l l l ««ˆ« l
l& «
««˙ . l ˙« . «
« l ˙« . «
« l «˙« . « l Œ «
«ˆ« =l
====================================
l uh l uh l uh l uh l plim plim l
l . l ˙» . l l l l
l& ˙
»
»
» l » » l »» ˙
» . l »» ˙
» . l Œ «
«
ˆ« «
«
ˆ« =l
====================================
l • l uh l uh l uh l l
l l l l l « l
uh plim plim

« « «
« « «
« « «
« «
« « «
« «
l ««ˆ« _««ˆ «ˆ« l _«ˆ «ˆ« ««ˆ« ««« l ««ˆ« _«ˆ «ˆ« l ««
ˆ
« ««ˆ« _««ˆ _«ˆ l __«ˆ _«ˆ _««ˆ l
l ? ˙»» . l ˙»» . ˆ « l ˙»» . l ˙»» . l ˙» .
====================================
l » l » l » l » l »» =ll
uh uh uh uh dum
sal vea Ma rí a lle na e res de gra cia el se ñor es con

«« «« ««ˆ« ««ˆ« ˙»» . ««˙« . ˙.


56
Œ ˆ
« ˆ
« Œ
l »»»
l&
==================================== l l » l =l
l plim plim l plim plim l uh l uh l uh l
l l l l l l
l& Œ « « l Œ « « l «˙« . « l «˙« . « l ˙« . «
«
«ˆ« «ˆ«
==================================== «ˆ« «ˆ« =l
l l l uh l uh l uh l
l l l l l l
plim plim plim plim

l Œ »»»œ œ»»» l Œ œ»»» œ»»» l «˙« . « l »» ˙


» . l ˙»» . l
====================================
&
l • l l uh l uh l uh » = l
l l l l l l
plim plim plim plim

l « l « « «
« «
«ˆ l __««ˆ « l « « « «
l ««ˆ . « l
««ˆ« __««ˆ . ««j
ˆ
« «ˆ« _««ˆ . __j _««˙ _«˙˙ . __««ˆ _ «ˆ ««ˆ« ˆ«««« l
_«j
l ˙» . l ˙» l l »»» l ˙»» .
l ? »»
==================================== l »» œ»»
» l ˙»» .
» l l » =l
dum dum dum dum
ti go ben di ta tu e res en tre to das las mu

4
U
˙»»» . «
« «
« «
« «
61

====================================
l& l ˙« . l ˙« . l ˙« . l «˙« . =l
l uh l uh l uh l uh l uh l
l l « l « l l U l
l& «
««˙ .
====================================l «˙« . l «˙« . l _«««˙ . «
l «˙« . =l
l uh l uh l uh l uh l uh l
l l ˙» . l ˙» . l ˙» . l U̇». l
l& ˙
»
»» . l » » l » » l » » l » »
==================================== =l
l • uh l uh l uh l uh l U uh l
l «« ««««ˆ _ˆ««« l _«««ˆ . «« «« «« l « « l « l « l
__j «
«ˆ _«ˆ _««ˆ l «ˆ« . « « « «
l ««ˆ« _«ˆ _ _ l _ ˆ« _««ˆ _«ˆ l _««ˆ
«j «ˆ« ««
ˆ
«
l _««˙ . l
ll ? ˙» . ll ˙»»» . ll ˙» . ll ˙ ll ˙»»» .
====================================
»» »» »»» . =ll
je res y ben di to es el fru to de tu vien tre Je sus

« «« « « « «« «« «« œ»» œ»»» »»»œ œ»»» œ»»»» œ»» ˙»»


66
Œ œ»
l & «ˆ« «ˆ l «ˆ« ««ˆ« «««ˆ «ˆ« ˆ« l ˙«
===================================== » l »» l » » l
l La l vir gen o ye la l voz del l an gel y le res l pon de l
l l l l l l
l ««« Œ «« l « « « « « l «« ««ˆ« l « « « ««« ««« l ««ˆ« ««˙« l
l ˆ
« «
=====================================
& ˆ ˆ
l vir« gen« «
_ˆ« _o«ˆ ye « «
_«ˆ la_ˆ« l voz˙
« «
ˆ «
«
ˆ «
«ˆ «
ˆ «
ˆ
l an« gel y le res l pon l
l l l l l l
La del de

l œ»»» Œ » œ l œ» ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« l ˙»» «« l «« «« «« «« «« l œ» «« l


» »
=====================================
l& » l » l » ˆ
« l ˆ
« «
ˆ «ˆ «
ˆ «
ˆ l » » ˙
« l
l • l l l l l
««
La vir gen o ye la voz del an gel y le res pon de

l _«ˆ l « l l l « « l
ll ? œ»» Œ « « »
œ »
œ »
œ
ll ˆ« »» »» »» œ»»» ll »» ˙
» œ
»
»» ll »»œ
» »
œ
» »
»œ »
œ »
œ
» » »»» »»» ll ˆ« « «
˙« ll
«ˆ«
=====================================
»
La vir gen o ye la voz del an gel y le res pon de

œ» ««ˆ« ««ˆ« ˙» . œ» œ»» «« œ»» ˙»» œ»»» œ»»»


71 solo soprano
œ»»
l & »» l »»
===================================== l »» » » l ˙« » l » » » l
l con e mo l ción l Ha ga se_en l mi se l gún tu pa l
l l l l l l
l «
«ˆ« ««ˆ« ««ˆ« l «« . l Ó. l Œ ‰ «« «« l Œ ‰ ««j ««ˆ« l
=====================================
& ˙
« _»˙» ˆ
j
« ˆ
« ˙
» ˆ
«
»» dum
s
l l ción l c
l » dum l l
l l l l l l
con e mo

l l ˙» . l l ‰ « « l ‰ «« «« l
dum dum

œ
» ««ˆ« ««ˆ« » Ó . « « ˆ
j
« ˙ «
l& » » l
===================================== » l l ˆ
j
« « ˙ l l
l • con e mo l ción l l dum l dum l
l œ
» œ
» l ˙» . l l . l . l
œ
»
ll ? »» »
» »
» »
ll »˙.»» ll Ó . ll »» ˙
» ll »» ˙
» ll
=====================================
con e mo ción dum dum
5
«« ««ˆ« . œ»»» »»»œ œ»» ««˙« ˙» œ»» ˙» .
76
œ
»
» ˙
«
====================================
l& » l œ
J
»
»
» » l » l »» » l »» =l
l la bra l he a qui la_es l cla va l del Se l ñor l
l l l l l l
l Œ ‰ « « l Œ ‰ «« «« l Œ ‰ «j « «
ˆ« «ˆ« l Œ «
‰ «j «
«ˆ« l Œ ‰ «j « «
«ˆ« =l
l _ «
ˆ
j
« «
====================================
& ˆ
« l _
˙
» ˆ
j
« ˆ
« l _˙
» l _ ˆ
« l ˙
» ˆ
« l
»˙»» dum »» dum »» dum »˙»» dum »» dum
l l l l l l
l dum
l dum
l dum
l dum
l dum
l
‰ «j « « l ‰ «j « « l ‰ «j « « l ‰ »» »»œ
J
» ˙
» l ‰ «j « «
l ˆ« «˙«
====================================
& ˆ« «˙« ˆ« «˙« ˆ« «˙« =
l
l • l l l l l
l l l l l l
dum dum dum dum dum

˙»»» .
l====================================
l «« l « l « l «
«
l? l ˙« . l «˙« . l «˙« . l b˙« . =ll
dum dum dum dum dum

««« ««« « œ»»» œ»»» ««ˆ« ««ˆ«« «« ««˙« ˆ« «««ˆ «««ˆ=l


«« ‰ ««j
Tutti
˙» ˆ« ˆ« l «˙« .
81
œ»
l & »»
==================================== l »» l ˆ« l ˆ«
l l briel l vue la con sus no l ti l mi_en tras Ma l
l l l l l l
y Ga ci_as

l ««ˆ« «« ««« «« l «« . « « «
l «ˆ« «ˆ« ˆ«« ««ˆ« «« l «« « « «« l «« ‰ «j «
ˆ« ˆ««« «««ˆ=l
====================================
l & ˙
»
»» ˆ
« «
ˆ «
ˆ l ˙
« l «
ˆ l ˆ
« ˙
« l ˆ
« l
l l briel l vue la con sus no l ti l mi_en tras Ma l
l l l l l l
dum dum y Ga ci_as

l b˙««˙« « œ»»» œ»»» l ˙»» . l œ»»» œ»»» œ»»» »»œ »»œ l œ»» ˙»»» l œ»» Ó l
====================================
&
l • l » l »
» » l » l » = l
l dum y Ga l briel l vue la con sus no l ti ci_as l l
l «« «« «« l ˙»» . l œ» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» l œ»»» ˙»»» l œ» l
l? ˙
« «
ˆ ˆ « l » l »
» l l »
» Ó
==================================== =l
dum y Ga briel vue la con sus no ti ci_as

œ»»» ««ˆ« «« ««« «« ««ˆ« ˆ««« «« ««ˆ« U̇« ««


«ˆ ˆ« ˆ« œ»» . œ
» »
œ œ
» « œ»» œ»»»
86
œ
J
» » » œ
» «
ˆ »
l& l
==================================== » »
» l » » » » l » « l ˆ« » =l
l rí a co rre_a con l tar que mas o l me nos en nue ve l me ses l muy or gu l
l l l l l l
« « « « « U « «
l ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ l ««ˆ« . ««j
ˆ ««ˆ« ˆ««« l «« «ˆ« ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« l «ˆ« ««˙« l «« «ˆ« «ˆ« =l
====================================
l & l tar « ˆ
«
l me nos en nue ve l me ˆ
«
l muy or l
l l l l l l
rí a co rre_a con que mas o ses gu

l ‰ Jœ»»» »œ»» »»»œ l œ»» «« l « « œ» œ»» l U̇»». l œ» œ


» œ
» l
l& Œ l »
==================================== ˙
« l «
«
ˆ «
ˆ
« »
» » l » l » » »
» »
» =l
l • mi_en tras Ma l rí a l nue ve me - l ses l muy or gu l
l l ««« «« l ««ˆ« «« l U «« l l
ll ? ll Œ ‰ « œ
»
»» ˆ« ll ˙.««˙« . œ
»
» œ
»
»» œ
»
»» =ll
==================================== ˆ« ˆ« ˆ« ll
«j ll »
en nue ve me - - ses muy or gu
6
««ˆ« «« «« «« ««ˆ« œ»»» œ»» «« œ»»
91
œ
»
» »
œ
»
» » »
œ
»
=====================================
l& » «
ˆ l ˙
« . l ˙
« l » œ
»
»
» l ˆ« œ»»» » l
l llo sa se ra ma l má l ten l drá un ni l ñi to chi l
l l l l l l
l & «ˆ« « l «« l «« Œ l Ó «
«ˆ« «
l «ˆ« «
«ˆ« « l
««ˆ« ««ˆ«
===================================== . «ˆ«
l _
l má˙
« l _ ˙
« l l ñi l
l l l l l l
llo sa ma ni to chi

l «« ««ˆ« l l l œ» œ»» œ»» l œ»» œ»»» «« l


l& ˆ
« «
« l ˙««
« . l ˙««
« œ
»
» l »
» » » l » ˆ
« l
=====================================
ˆ« »
l • llo sa ma l má l ten l drá un ni l ñi to chi l
l l l l ««ˆ« l œ» œ»» l
l? » œ
»
» œ
»
»
» « «
«
l ˙« . l ˙««
« Œ l Œ œ
»
»
» l »
» » œ
»
»
» l
=====================================
_«ˆ«
llo sa ma má un ni ñi to chi

«« œ»» œ»» œ»» œ»»» »»œ «« œ»» «« « ««ˆ« ˆ«««


96
˙
« » » » » l ˆ
« œ
»
» » œ
»
» ˆ« œ»»» l «˙«
l& l
===================================== » l » l
l l tí l ra_al mun do l la paz y l luz l
l l l ««ˆ« ««« l « l «« «« l
rri qui co que da un A

«
« «
« «
« « Œ Œ Œ ˆ
« « « «
« «
« « ˆ« ˆ« l
l & ˙« ˆ« l ˆ« ˆ««
===================================== l l ˆ« «ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ««
l l tí l l rá paz y l luz - l
l l «« «« l Ó. l Ó œ»»» œ»» l ««˙ l
rri qui co que da un A
˙»»» œ
»
» ˆ
« ˆ
« Œ « Œ
=====================================
l& » l l l » l l
l • l tí l l paz y l luz l
l l l l l l
rri qui co

ll ? »»» ˙ œ
»
» ll ˆ« «
« «
« Œ ll Ó . œ
ll »»» œ
»
» « «
«
ll ˙« Œ ll
»
===================================== ˆ« » «ˆ«
rri qui tí co la paz y luz

U
«« U˙»»» œ»»» ‰ Jœ»» œ»» œ» ««« «« « ««
ritardando Fin
œ»»» . Jœ»»» œ»» œ»» « « «˙« «
101
ˆ » » œ
» « « «
ˆ «
ˆ «
l& »
»
===================================== » l « l »
» » l » » «
ˆ «
ˆ l ˆ
« l ˙« . ”
l mor co mo mil l so les l y que no_es l o tro si no Je l sús Je l sús ”
l l l l l l ”
l U « « U
««ˆ« . ««j
ˆ
« «ˆ« «««ˆ l ˆ««ˆ«« «««˙˙«
=====================================
&
l ««ˆ Ó
«
ˆ
«
l « «
« « «« l «
«
˙
« «« l «
«
˙
« .

l l l l ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« l ”
l mor co mo mil l so les l l ni ño Je l sús Je l sús ”
l l l l l l ”
l U U
Œ . ««j
ˆ ««ˆ« «««ˆ l ˆ«« ««˙ l «
«
ˆ Ó
l
»
»œ œ
»
» œ
»
»
l ˙»
» œ
»
»
l #˙» .
»

l& «
===================================== l « « l « l » » » l » » l » ”
l • co mo mil l so les l l ni ño Je l sús Je l sús ”
l l U l l l l U ”
l ««j l «
« «
« l «ˆ« Ó«
« l œ» l ˙»» l « ”
Œ. ˆ« œ»» »»œ l ««ˆ««ˆ «˙«««
=====================================
l? l «
« l »» œ»»» œ»»»
l » œ»»»
l «
˙
« . ”
« ˙« ˆ«
co mo mil so les ni ño je sús Je sús
7
M:Luis EduardoGalian
q = 100
2 LA CASA DE MARÍA Y JOSÉ

%
L: Rosario Anzola
Aguinaldo

## 2 ‰ «««£ ««« «« «« «
£
« « « «£ « « ««
««ˆ ««ˆ «ˆ« ˆ«« l ‰ ««ˆ ««ˆ «ˆ« ˆ«« l ‰ «ˆ« «««ˆ ««ˆ« ˆ« l ˙»»»
« « « « « n˙»
107

l& 4
===================================== “ { »» =l
l pa pam pam l pa pam pam l pa pam pam l pam “ uh l
l £ « l £ « l £ « l “ £ l
# « « « «
« « « «
l # 24 ‰ ««« ««« ««« ««« l ‰ «« «« «« «« l ‰ «« «« «« «« l «« «
« « « « « « « «
“ «« «««ˆ ««ˆ «ˆ« «« l «
=====================================
l & «
ˆ «ˆ «
ˆ «
ˆ l «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
ˆ l nˆ« «
ˆ «
ˆ «
ˆ l ˙
« “ { ˆ« «ˆ =l
l l l l “ l
pa pam pam pa pam pam pa pam pam pam En u na cho za

«£ « « « «£ « « « «£ « « «
l ## 2 ‰ nˆ«« ««ˆ «ˆ« ««ˆ l ‰ «« «« «« «« l ‰ «« «« «« «« l «« “ #˙» l
l& 4 l «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
ˆ l «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
ˆ l #˙« “{ »
»
===================================== =l
l • l l l “ l
. «
pa pam pam pa pam pam pa pam pam pam uh
“ »»» .œ
l ## 2 « ««j l œ»» . Jœ»» l ««ˆ . ««j
ˆ« l ˙»» #ˆ«ĵ
«« l
l ? 4 «ˆ« . ˆ« l »
===================================== » l « l » “ { »œ»» =l
pom pom pom pom pom pom pom pom pom

## ‰ £ œ»» ««ˆ« £
‰ ««ˆ« «««ˆ« ««««ˆ «« ‰
£ « « «
112
œ
»
» »
œ
» »
œ
» œ
»
» ˆ
« «ˆ« ˆ«« ˆ«« l
l& » » »
===================================== l » l l » l
l es la l ca sa l de Ma l rí a l es la l
l # « «£ « l « «£ « l £ l £ l £ l
l& # « « « « « «
«««ˆ «««ˆ «««ˆ «ˆ« ˆ«« l ««ˆ ««ˆ ««ˆ ««ˆ« ˆ««« l ««ˆ« ˆ«««« ˆ««« «ˆ« « « « « «
l ««« ««ˆ ««ˆ «ˆ« «««ˆ l ««ˆ« «««ˆ ««« ««ˆ« ˆ««« l
===================================== ˆ« «ˆ
l l La vir gen vi ve l con San Jo se l que l de car pin l
l l l £ l l £ l
lim pia_y sen ci lla con su_o fi cio te ro

# £ œ» œ» œ»»»
l # ‰ »» »» l œ»»» œ»»
» l ‰ œ»»» œ»»» œ»»» l œ»»» œ»»» l ‰ œ»»» œ»»» œ»»» l
=====================================
l •& l ca l » l ri l » l
l £ l «« l £ l l « £ l
es la sa de Ma a es la

#
ll ? # œ»»» « « « ˆ.
« œ
»
»J»œ» « « « ll «ˆ« Jœ»»» œ»»»
ˆ« «ˆ« ««ˆ« ll ««ˆ« .
«j
===================================== »
ll œ»»» ˆ« «ˆ« ««ˆ« ll ««ˆ« .
«j Jœ»»»
» œ»»» ll
pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom

£ Jœ» œ» «« £ « « «
Solo
## 1. « « œ
» «« ˙
« «
« « « « «
117
œ
»
«
ˆ« «ˆ« l »» »» »» {” »» #ˆ« l ˙« «
“ { #ˆ««« ««ˆ ««ˆ «ˆ« ˆ« l
2.
=====================================
l&
l ca sa l de Jo sé ” ca sa l pilm “ Con di li gen cia_y l
l l ” l “ tam
Las ma ri po sas
l
l l ” l “ l
bién los li rios

# £ « £ £ £
l # ««« «««ˆ «« «« «« l «« «« «« «« ” «« «« ««« « « l «« «£ «« « “ ‰ ‰ ««« « l
«
ˆ « ˆ
« ˆ
« ˆ
« « « «
S
=====================================
l & ˆ
« «
ˆ ˆ
« l «
ˆ ˆ« ˆ
« {
” «
ˆ « « «
ˆ« _ˆ« l _ˆ« ˆ« _ˆ« _ˆ«« C
“ { «
n_œ»»_«ˆ #ˆ«_»œ»» l
l l pa ra co mer ” ga na la pla ta l pa ra co mer “ £ li plim l
l l ” l “ £ l
ga na la pla ta

#
l # œ»» « l œ»» £ ” œ»» œ»»» l ˙»»» “ ‰ «ˆ« « « l
& » #ˆ««
===================================== » Jœ»»» œ»»»
{ » {
«ˆ«
l • l ” l “ l
l l ” l “ l
£
ca sa de Jo sé ca sa plim ti

l # «
«j «
l «ˆ« œ» œ» £ l œ»»» œ» œ» ««ˆ « « «
# œ»» . «ˆ«« « œ
J
» »
œ
» œ»»» ” œ»» #œJ»»» œ»»» #œ»»»» » »
» œ
»
» «
“ ««ˆ .
« .
«j
«ˆ«ˆ« l
l? » #ˆ «
===================================== l ˆ
« »
» » » {” » »
» » l » » » ˆ
« “{ ˆ
« l
pom pom pom pom pom pom pom pom
£
po po po pom pom pom
8
## «« ««£ «« « « « ««£ « ««« ˆ«««« «« ««£ «« « « £ « «« «
« « «
£
«
« « £
122
« « «
ˆ« «ˆ ««ˆ ˆ« ««ˆ l ««ˆ ««ˆ «ˆ ˆ«« « « « « « « «
l ˆ« «ˆ ««ˆ «ˆ« ˆ««« l «ˆ«« ««ˆ ««ˆ ˆ« «ˆ l ˆ« ««ˆ ««ˆ ˆ«« _ˆ««« l _«««ˆ« «««ˆ _««««ˆ #_«««ˆ _«««ˆ=l
« «
1.
====================================
l&
l con gran ter nu ra l La vir gen cui da l de su ca si ta l an da con ten ta l por to das par tes l pues se le no ta l
l las A zu ce nas l ni gu na flor
siem pre la_es col tan cuando_en las tar des sa le_a pa sear
l se queda_atrás l con y la sa lu dan l con sus a ro mas l en ho me na je
pa ja ri tos que la di vier ten
l
l # £ l £ l £ « l £ l £ « l £ l
# ‰ ‰ « ‰ ‰ « ‰ ‰ ««« « ‰ ‰ « « ‰ ‰ «
««« «ˆ« ‰ ‰ « «
l& ««« ««ˆ
====================================
_ _«
l
_
««« ««

«_
l
_ « «
_
ˆ
«
l ««« «ˆ«œ
»
œ̂ »
l
_»œ
ˆ « _
œ
»
l nœ̂»»»«« «ˆ« »»œ =l
l »
ˆ
œ «
» »» œ
» l »
œ
ˆ «
» »» œ
» l _œ»»ˆ« _»œ» l »
» » » l »» »» l » » l
£ £ £ » £ £ £
l ti plim l ti plim l ti plim l ti plim l ti plim l ti plim l
l £ l £ l £ l l l l
#
l # ‰ «ˆ« «ˆ« « « l ‰ «ˆ« « « l ‰ q « l ‰ œ»»£ l ‰ Q £ l ‰ Q £
====================================
& «ˆ« «ˆ« » œ»»» œ»»» œ»»» =l
l • l l l l l l
l ««« l «« «« l l œ» . l « «« l «« «« l
ti ti ti ti ti ti
#
ll ? # »» œ
» . ˆ
j
«
ˆ« ˆ.
«
ll «ˆ« . ˆ«
j œ
»
ll »» . œ
J
»
»
» ll » » œ
J
»
»» «
ll ˆ« . ˆ«
j #ˆ.
«
ll ˆ« . ˆ« =ll
j
====================================
pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom

£ £ « £ « « ««
Coda

## « «£ « « 2. £ « « « «£ « D.S. « «
« «
« «
« «
« «
« « « « «
« « « ˆ«
ˆ«« ««ˆ «««ˆ «ˆ« ««ˆ {” _«««ˆ« «««ˆ «««ˆ «ˆ« ««ˆ l ««ˆ« «««ˆ _««««ˆ _««« _««« l ‰ «ˆ« ««ˆ «ˆ« ««ˆ l ‰ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ l ‰ «ˆ« ««ˆ «ˆ«
128

=====================================
l& «ˆ ˆ« l
l su ba rri gui ta ” pues se le no ta l su ba rri gui ta l pa pam pam l pa pam pam l pa pam pam l
l del que ven drá ” has ta_a tur dir la
l con su tri nar
l l l l
l ” l l £ l £ l £ « l
# £
l # ‰ ‰ ««« «« ” ‰ ‰ ««« «« £ £
l ‰ ‰ ««« « « « « « « «
l ‰ ««« ««« ««« ««« l ‰ ««« ««« ««« ««« l ‰ ««« ««« «« «« l « « «
=====================================
l & «
_»»»œˆ« _»œ» ˆ
« {
” «
_ˆ«»»»œ _»œ»ˆ
« l « «
ˆ
_ˆ»»»œ« «_»œ» l _«ˆ« _««ˆ _«ˆ« _««ˆ l _«ˆ« _««ˆ _«ˆ« _««ˆ l nˆ« «ˆ ˆ« «ˆ l
l » ” » »
£ ti plim £ ti plim l £ ti plim l pa pam pam l pa pam pam l pa pam pam l
l ” l l £ « « « l £ « « « l £ « « « l
# £
l # ‰ œ» #ˆ««« £
” ‰ Q #ˆ««« £
l ‰ ««ˆ« ««ˆ« « « «
l ‰ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ l ‰ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ l ‰ ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ l
l • »
=====================================
& » {
” l l l l l
l ” l «« l l l l
»
œ
ti plim ti plim plim pa pam pam pa pam pam pa pam pam

l ## ˙»» ” «ˆ«« œ»» »


l »» »»»œ »»»œœ ˆ««ˆ« l œ»» . Jœ»»» l œ»» . «
Jœ»» l «ˆ« . «
»
=====================================
l? {” » l l » l » » l ˆ« ll
«j
pom pom pom
£
po po po pom pom po pom po pom po

««£ «« «« «« «««£ ««« «« «« «««£ ««« ««« «««


Fin
## »˙ ‰ ‰ ‰ ««« ««˙«
134

l& »
» l «
«
ˆ «
«
ˆ
===================================== «
«
ˆ «
«
ˆ l «
«
ˆ «
«
ˆ «
«
ˆ «
«
ˆ l «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
«
ˆ l #˙ l =”
l pam l pa pam pam l pa pam pam l pa pam pam l plim l ”
l l l l l l ”
l # l £ £ £
# «««˙ ‰ ««« ««« «««« «««« l ‰ «««« «««« «««« «««« l ‰ «««« «««« «««« «««« l « l
«

l& l _«ˆ« _««ˆ _«ˆ« _««ˆ l _«ˆ« _««ˆ _«ˆ« _««ˆ l
=====================================
˙« ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« l _««˙ l _««˙ =”
l l pa pam pam l pa pam pam l pa pam pam l plim l ”
l l «««£ ««« ««« ««« l «««£ ««« ««« ««« l «««£ ««« ««« «« l #˙«« l « ”
pam

#
l # #˙«« « l ‰ ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ l ‰ ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ l ‰ ˆ« «ˆ ˆ« #ˆ«« l # ˙««« l ˙««˙« « ”
=====================================
&
l • l pa pam pam l pa pam pam l pa pam pam l plim l =”
l l l l l l ”
pam

l # l l l «« «
«ĵ
« l «
««« l «
«˙«« ”
˙
»
» œ
» . œ
J
» œ
» . œ
J
» « ˙
l? # » l »»
===================================== »» l »» »» l ˆ« . ««ˆ« l ˙« l ˙« =”
pom pom po pom po pom po pom
9
3 LA VISITACIÓN Música: Luis Eduardo Galián
q = 80 Huayno Letra: Rosario Anzola

## «« «« «« «« «« «« ««ˆ« «««ˆ ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« 1.«« «« «« «« «« «« ««« ««« ««« ««« ««« ˆ««« 2.« « « « « «
« ««« ««
140
ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ ˆ« œ» œ» œ
=====================================
l & “{ l l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ {” #ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« #ˆ«« «ˆ l »» »» »»» =l
l “ la la ra la ra l la la ra la ra l la la ra la ra l la la ra la ra ” la la ra la la l la la la l
l “ l l l ” l l
l # “ « « «««« l l l ” «« «« «« «« «« «« l l
# « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
l & “ { ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ ˆ« l «ˆ« ««ˆ ˆ«« «ˆ« «ˆ« ˆ«« l ««ˆ« «««ˆ «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« l _ˆ««« _«««ˆ _«««ˆ _«««ˆ «««ˆ ˆ«« ”{ «ˆ« ˆ«« ˆ«« «ˆ« «ˆ« ˆ«« l «ˆ« ˆ«« «ˆ« =l
=====================================
l “ la la ra la ra l la la ra la ra l la la ra la ra l la la ra la ra ” la la ra la ra l la la la l
l “ l l l « ” l l
#
l # “ œ»»» œ»»» œ»»» l œ»» l œ»» « «
««ˆ« ˆ««« ” œ»» œ» œ
»
l »» »» »» œ
»
»
œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ l «ˆ« »
œ»»» œ»»» l
=====================================
&
l • “ { l l » l {
” l = l
l “ tum tum tum l tum tum tum l tum tum tum l tum tum tum ” tum tum tum l tum tum tum l
l # “ œ» œ»»» »»»œ l œ»» œ»» œ»» l l ” œ» »
œ œ
» l « « « l
l ? “{# »
» l » » » l » œ
»
» »
œ
»
» » »
œ
» l »» œ
» »
œ œ
»
»» »» ”{ » » »
» » » « «
l ˆ« ˆ« ˆ« =l«
=====================================
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum

## «««ˆ« ««««ˆ «««ˆ ««ˆ« ˆ«««« ««« «« «« «« ««« «««ˆ 1.««ˆ« ««« «« «« «« «« «« «« «« « « 2.«« «« «« «« «« «« «« «« «« ««ˆ« ˆ«««
146

=====================================
l & “{ «ˆ l ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« l «ˆ #ˆ«« ««ˆ« ««ˆ «ˆ l ˆ« «ˆ« ««ˆ ««ˆ« ««ˆ {” #ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« «ˆ ˆ« l ˆ« #ˆ«« #ˆ« =l
l “ tar dó cua troho ras pa l ra lle gar l
y de vi si ta muy de ma ña na en su Bu rri to sa l lió Ma rí a ” has la ta ca sa de l Za ca rí as l
l “ l l l ” l l
l # “ «« «« « «« «« « l ««« ««« l «« ««« «« «« «« «« l «« «« «« « « ” « « « « « « l « «« « « « l
# «
l & “ { ˆ« «ˆ « «
«
ˆ «
ˆ « «
« «
« «
« «
«
ˆ« «ˆ l ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« #ˆ« l #ˆ« «ˆ ««ˆ _«ˆ«« ««ˆ «ˆ l ˆ« ˆ«« ««ˆ _«««ˆ ««ˆ {” ˆ«« ««ˆ ««ˆ ˆ«« ««ˆ ˆ«« l ˆ«« «ˆ« _«««ˆ «ˆ« ««ˆ=l
=====================================
l “ y de vi si ta muy l de ma ña na l en su Bu rri to sa l lió Ma rí a ” has ta la ca sa de l Za ca rí as l
l “ tar dócua troho ras pa l ra lle gar l l ” l l
l # “ œ» œ»»» œ»»» l œ» œ»»» œ»» l œ» ««ˆ« ˆ«« l ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ ” «« l « «ˆ« ««ˆ l
# »
» »
» » » ˆ »
œ
» »
œ
» #ˆ«
l & “{
===================================== l l » l {” « » » l « =l
l • “ tum tum tum l tum tum tum l tum tum tum l tum tum tum ” tum tum tum l tum tum tum l
l “ l l l ” l « l
#
l # “ »» œ
» »
œ
» œ »
» l œ»» œ»»» »»»œ l »»» œ »
œ œ
» «
l «ˆ« «
« «
«
«ˆ« ««ˆ ”{” «ˆ«« »
œ » œ
»»» l «ˆ« «
ˆ
« #œ »
» »
»œ
»
=====================================
l ? “{ » l » l »» »» l
»»»
l »»œ» »»»œ =ll
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum

## œ»»» œ»» «« «« «« «« «« «« œ»»» œ»»»


152
˙»» œ»» ˙
» «
ˆ «
ˆ « «
ˆ «
ˆ œ»
====================================
l& » “{ » » l » » l «ˆ l ˙« {” »» =l
l “ a quien el l An
Es te se ñor l ha bíaa nun cia do l
e raun vie ji to ” que su se l
l “ l l l ” l
gel

l # # “ Ó l «« «« «« l «« l « « « « « ” ««
««
====================================
& { ˆ
« «
ˆ ˙ « { ˆ
« ««ˆ« «« =l
l «˙ “ l «
_ˆ« l « « « « «
l _ˆ« _«ˆ _««ˆ __««ˆ __««ˆ ” ˆ« l
l “ l Esa quiente se l ñor l hae raun vie ji to ” que su se l
l “ l l l ” l
el An gel bíaa nun cia do

l ## ˙»»» “ Ó l œ» œ»» œ»» l ˙» l œ»» »»œ »»œ œ» »œ ” œ»» «


«ˆ« ˆ««« l
====================================
l& “{ l » » » » l »
» l » » » »
» »
» {” » =l
l • “ l a quien el l An
Es te se ñor
l ha bíaa nun cia do ”
e raun vie ji to que su se
l
l “ l l l ” l
gel

l # ˙»» « « « « « « « «
“ «« «« ««ˆ «« «« ««ˆ l «« «« «ˆ« «« «« «ˆ« l « «« «« « «« «« l « «« «« « «« «« ” « «« «« « «« «« l
l? # ˙ »
»»» “ { ˆ«« «ˆ «ˆ« «ˆ l «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« l «««ˆ ˆ«« ˆ« ««ˆ« ««ˆ «ˆ l ««ˆ« ««ˆ «ˆ ««ˆ« ««ˆ ˆ« {” ««ˆ« ˆ«« «ˆ ««ˆ« ˆ«« =
====================================
«ˆ
l
pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti
10
158
## œ» œ»» œ»»» »»œ »œ œ»» »»œ œ»»» œ»» œ»» ««ˆ« «« ««
»
» »
===================================== » »» » » l » ˙
»
» œ
»
» »
œ
»
» » » «ˆ «ˆ œ»»» »»»œ
l& l l » l l l
l l tam bién vie ji ta l l ten dríaun ni l ñi l bien a vis pa do l
l l l l l l l
ño ra to

l # l « « « « l « l l « l l
# « « « « «
l ˆ« «ˆ ««ˆ ˆ« «ˆ l ˙«« « « « « « « « « « « « «
l& «ˆ« «ˆ«
===================================== l «ˆ« ˆ«« ˆ«« l ˆ« «ˆ« l «ˆ« ««ˆ _««ˆ ˆ«« ««ˆ l
l l tam bién vie ji ta l l ten dríaun ni l ñi l bien a vis pa do l
l l l l l l l
ño ra to

#
l # «ˆ« « «
«ˆ« l œ»»» »»»œ »»»œ œ»»» »»»œ l ˙»»» l ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« l œ»» « «
l «« «««ˆ ««ˆ #ˆ««« ˆ««« l
#ˆ««
=====================================
&
l • l l l l » l ˆ« l
l ño ra l tam bién vie ji ta l l ten dríaun ni l ñi to l bien a vis pa do l
l # « «« «« « «« «« l «
«
ˆ «
ˆ ««« «««ˆ «« ««« ˆ««« l œ»» »»œ »»œ œ»» »»œ œ»» l œ» »œ »œ œ» »œ œ» l «« «« «« « l «« «« ˆ«« ««« ««« «««ˆ l
l? # «
«
ˆ« «
«
ˆ «
«
ˆ« «
«
ˆ l «ˆ« « «ˆ «ˆ« «ˆ l » » » » » »
» » » l » » » »» »» »» l «
ˆ «
ˆ ˆ
« « «
«ˆ« #ˆ«« #ˆ« l «ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ l
«
=====================================
pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki tipom ki ti pom ki tipom ki ti

## ««« ««« «« ««ˆ« ««« «« « « « «« «« 1.«« «« «« «« «« « « «« « « « 2. « «


«
ˆ « « « « « « « « « «« ««ˆ ˆ««« ««ˆ« «««ˆ «««ˆ
164

l& ˙
»
» “{ «
ˆ «
ˆ
=====================================
»
ˆ
« «
ˆ l «
ˆ «
ˆ «
ˆ
« «
ˆ ˆ
« l ˆ
« «
ˆ #ˆ«
« «
«
ˆ« «
«
ˆ «
ˆ l ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ
« «
«
ˆ« «
«
ˆ {” #ˆ l
l “ da ría dis cur sos en l tre la gen te l
Se lla ma rí a Juan El bau tis ta y de se gu ro con l se ño rí o ” de pue bloen pue blo de l
l “ l l l ” l
l # “ «« «« « «« «« « l ««« ««« l «« ««« «« «« «« «« l «« «« «« « « ” « « « « « « l
l& # « «
“ { ˆ« «ˆ « «
«
ˆ «
ˆ « «
« «
« «
« «
«
«ˆ «ˆ l ˆ« ˆ« ««ˆ ˆ« #ˆ« l #ˆ« ˆ« ««ˆ «« ««ˆ «ˆ l ˆ« ˆ«« ««ˆ «« ««ˆ {” ˆ«« ««ˆ ˆ«« ˆ«« ««ˆ ««ˆ l
«˙«
===================================== _ˆ« _ˆ«
l “ da ría dis cur sosJuan
Se lla ma rí a l El bau tis ta l y de se gu ro con l se ño rí o ” de pue bloen pue blo de l
l “ l l l ” l
en tre la gen te

#
l # «˙« « “ œ»» œ»» œ»» l œ»» »
œ
»» »»»œ l œ»» « «
«ˆ« «ˆ l «ˆ« « « «
«ˆ« ««ˆ ” «ˆ« « œ»»» œ»»» l
l • “ » »
=====================================
& { » l » l » l {
” l
l “ tum tum tum l tum tum tum l tum tum tum l tum tum tum ” tum tum tum l
l # « “ œ» œ»»» œ»»» l l l « ««« ««« ” «« œ»»» œ»»» l
# «
˙
« »» œ
»
» »
œ
» »
œ
» »œ» œ»» »»œ «
ˆ
« «
ˆ «
ˆ ˆ
«
=====================================
l? “{ l » » » l » » » l {” » » l
pom tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum

## «« «« ««
Vidala
6 Ó. . . .
170
ˆ« #ˆ«« #ˆ« œ»»» »»»œ l ˙»»»
=====================================
l& l8 l Ó l Ó l Ó l
l ri oen ri o l l l l l l
l l l l l l l
l # l l6 l l l l
# « « « « « « Ó . Ó . Ó . « «
l& ˆ«« «««ˆ _«««ˆ «ˆ« ««ˆ l «˙«
===================================== l8 l l l _«««ˆ _««j «ˆ «j
«¿ «ˆ« l
l l l l l l pom po chi pom l
l l l l l l l
ri oen ri o

l ## « ««ˆ« ˆ««« l ˙» l6 . l « « « « l «« «« «« «« l «« «« «« «« l
l& #ˆ«« l » » l8 Ó l «ˆ« «j ¿« «j ˆ« #ˆ«« l j ¿« j ˆ« ˆ« . j ¿« l ˆ« j «¿ j ˆ« ˆ« l
=====================================
l • tum tum tum l l l pom chi po pom l chi po pom chi l pom chi po pom l
l «« l l l l l l
# ˆ
« #œ » œ» ˙
»
»œ»» œ»»» l »»˙» 6 «
l 8 ˆ«« «j « « « l «j« « « « « « « « « « « «
l # «ˆ«
=====================================
l? » » l »» l ¿« «j
ˆ« «ˆ« l ¿« «j ˆ« ««ˆ . «j ¿« ll ˆ«« «j ˆ« «ˆ« ll «j
¿« «j «¿ «jˆ« ««ˆ . «j
«¿ ll
tum tum tum pom chi po pom chi po pom chi pom chi po pom chi po pom chi

11
Tiempo de Zamba

## Ó . ««ˆ« ««j «« ««« «« ««ˆ« ««j « « «« «« «« ««ˆ« «««ˆ ««««ˆ ««« «« «««ˆ ««
ˆ« «ˆ ˆ« ««ˆ«
j
« «
176

====================================
l& l ˆ« #ˆj « ¿j j ˆ« l ˆ« ˆ« . l ˙« Œ “{
«
ˆ ˆ
« «
ˆ
l =l
l l pom po pom chi pom l pom po pom l “ Pe ro re sul ta que l Za ca ri as l
l l l l “ yhas ta que Juan hu
l bie ra na ci do
l
l # l l l “ «« ««« «« l ««« «« ««« « l
# « « « « « « « « « « « « Œ « « «
l& «ˆ« «j ˆ« ««j¿ «ˆ« l «ˆ« «j
==================================== ˆ« ««j¿ «ˆ« l «ˆ« «j ˆ« «ˆ« . l «˙« “ { «ˆ« ˆ«« ««ˆ ˆ« «ˆ ««ˆ l «ˆ« ««ˆ «ˆ «j ˆ« _«««ˆ =l
l pom po chi pom l pom po chi pom l pom po pom l “ Pe ro re sul ta que l Za l
l l l l “ yhas ta que Juan hu l bie ra na ci do l
ca ri as

l l l l “ « « « l « « « l
#
l # «j « « « « « « « « « « « « « œ
»
ˆ« «ˆ« . «j
¿« «j ¿« l ««ˆ «j
====================================
& ¿« «jˆ« «ˆ« l œ»»» Jœ»»» œ»»» . l ˙»»» Œ “ ˆ.««« ˆ««« ««ˆ. «k
{ ˆ« œ»»» l ««ˆ« . ««ˆ «ˆ. Kœ»»» »» l
l • chi po pom chi l pom chi po pom l pom po pom l “ Za ca ri l Za ca ri as =l
l l l l “ Juan Bau tis l Juan Bau tis ta l
as
ta
l # « «« « « l «« « « ««« l «« «« «« . l «« Œ “ «« . «« «« . «« « l «« «« «« « l
l? # «
ˆ
« «
¿
j «
ˆ
j
« «
ˆ
« l
==================================== «
¿
j «
ˆ
j
« «
ˆ
« . ¿
j l « ˆ ˆ
j
« ˆ
« l ˙
« “{ «
ˆ ˆ
« «
ˆ ˆ
k
« «ˆ« « « «
l ˆ.« «ˆ «ˆ. k « «
ˆ« «ˆ« =l
pom chi po pom chi po pom chi pom po pom Za ca ri as Za ca ri as
Juan Bau tis ta Juan Bau tis ta

## «ˆ«« «««ˆ «««ˆ «ˆ« «««ˆ «««ˆ ««ˆ« ««««ˆ ««« œ . 2 »


œ œ
» «« «« «« «« «« «« «« «« «
» l ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ l ˆ.« ˆ«« ˆ« ˆ« l «˙«
182

l&
===================================== l «
ˆ »
»» {”“ { 4 »»œ
» »
» » {”
l co moe ra ter co l no le cre yó ”“ y mien tras l tan to I sa l bel sea so ma l ”
l por e sas du das que do - sin voz
l ”“ yen cuan to
l ve lle gar
l a Ma rí a
l ”
l # l ”“ 2 l « l l ”
# « « « « « « « Ó l ˆ«« « « « « « « « «
l& «ˆ« ««ˆ ««ˆ _««ˆ« _«««ˆ _«««ˆ l _««« ««ˆ _«««ˆ «ˆ« .
===================================== ”{ “ { 4 _««ˆ« «ˆ l «ˆ« ˆ«« ««ˆ ««ˆ l _««ˆ« . _«««ˆ __«««ˆ« __ˆ«««« ”{
l _ «
ˆ
co l no le cre yó ”“ l y mien tras l tan to I sa l bel sea so ma ”
l l ”“ l yen cuan to l ve lle gar l a Ma rí a ”
co moe ra ter
por e sas du das que do - sin voz
l # œ»» . »»œ »œ. Kœ» « l « « « « « ”“ 2 l œ»»» »»œ l «ˆ«« ˆ««« «««ˆ «««ˆ l »œ.» œ»» œ» œ» ”
l& # »
» » » »
» »
» «
«ˆ l «
«
ˆ. ˆ «
« «
«ˆ. «
ˆ
k
« ˆ«« ”{ “ { 4 Ó l »»œ
» » » l l »» » »» »» ”{
=====================================
l • no cre yó l no cre yó - ”“ l yen
y mien tras l tan to I sa l bel sea so ma ”
l l ”“ l l l ”
sin su voz sin su voz - cuan to ve lle gar a Ma rí a

l l « ”“ « « « « « « l « « « « « « l l ”
»
œ. »
œ .
l ## »» »» »»»œ Kœ»»» œ»» « . «
« «
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
l ˆ« «« «« « «ˆ« ”“ 24 ˆ««« ««ˆ «ˆ ˆ««« ««ˆ «ˆ l ««ˆ« ««ˆ «ˆ ˆ««« ««ˆ «ˆ l «« «« ˆ«« «« «« ˆ«« l «« «« ˆ«« «« «« ««ˆ ” « «
l? » » »
===================================== l ˆ«« ««ˆ. «kˆ« {”“ { l l «ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ l «ˆ« «ˆ «ˆ« «ˆ {”
no cre yó no cre yó - pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti
sin su voz sin su voz -

## œ œ»»» »»»œ œ»»» œ»»» œ»»» »»œ »»œ œ»» »»œ œ»»» »»»œ l œ»»» œ»»»
188
»»» » » » » ˙»»» œ»»»
l&
=====================================
» l l » l l l
l te queel l ni l que lle vaa den tro l l se mue vey l sal l
l # l l l l l l
sien ño ta

l & # «ˆ« « ««ˆ« ««« l ««ˆ« ««ˆ« « « « «


l ˆ«« ««ˆ «««ˆ ˆ«« ««ˆ l «˙« « l «« «« «« l «ˆ« « ««ˆ« l
=====================================
«
ˆ ˆ
« «
ˆ «ˆ
l l l l l l l
l sien te queel
l ni ño
l que lle vaa den tro
l l se mue vey
l sal ta
l
l ## œ»» ««ˆ« «« l «« «« l œ»» »»œ »»œ œ»» »»œ l ˙»» l «« ««ˆ« «««ˆ l œ»» «« l
l& » «
ˆ
===================================== l ˆ
« ˆ
« l » » » » » l » l ˆ
« l » #ˆ « l
l • sien te queel l ni ño l que lle vaa den tro l l se mue vey l sal ta l
l « «« « «« «« l «« ««« «««ˆ «« ««« «««ˆ l « «« «« « «« «« l œ»» »»œ »»œ œ» »œ »œ l ««ˆ« «««ˆ «««ˆ «« «« «« l «« «« «« l
# « «
ll ? # ««ˆ« ««ˆ «ˆ ««ˆ« ««ˆ «ˆ ll «ˆ« «ˆ «ˆ« «ˆ ll «««ˆ ««ˆ «ˆ ««ˆ« ««ˆ «ˆ ll » » » »» »» »» ll « «
ˆ« «ˆ «ˆ l ˆ« «ˆ «ˆ «« #ˆ«« #ˆ«« l
===================================== l ˆ« l
pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti
12
## ««ˆ«« ««««ˆ «««« œ» »œ œ»»» »»»œ »»»œ œ»»» œ»»» ˙»» ««« ««« ««« «« ««
194
˙
» ˆ« «ˆ ˙
l& «ˆ » »
» » l » »
===================================== “{ l » l « «ˆ «ˆ
ˆ l »»» l
l l “ le dióun a bra zo l l di ciendoal tiem po l l
l l “ l l l l
con a le grí a
es tos dos pri mos Ma ría res pon de
#
l # «« «« «« « « l « “ Ó l «« «« «« «« «« l «« l «« «« «« «« «« l
l & ˆ « «
«ˆ «
_«ˆ «
«
ˆ «
«
ˆ l «
=====================================
˙
« “ { «
l _«ˆ _«ˆ « «
ˆ «
ˆ «ˆ l ˙
« l «ˆ «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« l
l con a le grí a l “ l muy a fec tuo so l l muy
Ben di ta e res l
l l “ l l l l
se rán a mi gos con mo vi da

l ## «« «« «« ««« «« l «« “ Ó l «« «« ««ˆ œ»» »»œ l ˙»» l œ»» »»œ »»œ œ»» œ»» l
ˆ «
« «ˆ «ˆ #ˆ« «
ˆ ˙
«
=====================================
l& l “{ l #ˆ« «
ˆ » » l » l » » » » » l
l • l “ l muy
se rán a mi gos l l muy con mo vi da l
con a le grí a a fec tuo so Ben di ta e res

l l “ l l l l
«
« «
« «
« «
«
l ## «« ˆ«« ˆ« «« ««ˆ «ˆ l «««
« «
« “ « « «
l ˆ« «ˆ «««ˆ «« «« l «« »
œ »œ »
œ
l »» »» »» œ»»» œ»»» l
«ˆ ˆ« Ó
l ˙«
=====================================
l? “{ l ˆ« «ˆ l ˙« l l
pom ki ti pom ki ti pom muy a fec tuo so Ben di ta e res
se rán a mi gos muy con mo vi da

## ˆ«««« ««««ˆ ««««ˆ ««ˆ« «««ˆ «« «« « ««« ««« «« ««ˆ« ««« ««


˙»»» ˆ«« ««ˆ ««ˆ «ˆ« ««ˆ œ»»» œ»» ˙»» ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ ««ˆ
200

=====================================
l& l l l » l » {”“ { l
l ba ja del bu rro l
Ben di toel fru to l u nos re ga los l
Ben di ta e res tu l ”“ hi cie ron jun tas las l
Se que dóa llí por
l l l l l ”“ l
si

l # # « « « « «
l «ˆ« ˆ«« ˆ«« «ˆ« ˆ«« l «˙« « « « « « « «
l ˆ«« ««ˆ ««ˆ ««ˆ« «««ˆ l «˙« « «
« «
« «
”“ «ˆ« ««ˆ ˆ«« ˆ« ˆ«« ˆ««« l «
« «
« «
& «˙«
===================================== {”“ {
l l l l l l
l l su ma le ti ca l
quehay en tu vien tre l y su co mi da l
en tre mu je res ”“ hi cie ron jun tas las l
se que dóa llí por

l # l l l «« «« «« « « l ”“ l
l& # ˙
»
» »
œ
»
l » » » » œ
»
» œ
»
» »
œ
» œ
»
»
» l » ˙
»
» l #ˆ«
« «
«
ˆ «
« ˆ «
ˆ «
ˆ l » ˙
»
» ”{ “ { » œ
»
» »
œ
»
» œ »
»
» l
»
=====================================
l • lquehay en tu vien tre l l en tre mu je res l ”“ tum l
l l l l l ”“ l
tum tum
su ma le ti ca y su co mi da

l # ˙»»» l œ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ


» l ˙
» l « « «
ˆ« «ˆ «««ˆ «« «« «
ˆ «
ˆ l ˙
»»» ” “ œ»»» œ»»» œ»»» l
l? # l
===================================== » »
» l » » l ««ˆ «
ˆ «
ˆ l »» »
˙ {”“ { l
quehay en tu vien tre en tre mu je res tum tum tum
su ma le ti ca y su co mi da

## «« «« «« ««« «««ˆ 1.««ˆ« ««« «« «« «« «« «« «« «« « « 2. « « « «


« « « « «« «« «« ««« «« «««ˆ« ««««ˆ ˙»
206

l& ˆ« «ˆ ««ˆ ˆ« « « « « «
l «ˆ #ˆ« «ˆ« «ˆ ˆ« l ˆ« ˆ« ««ˆ «ˆ« ˆ«« {” #ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« «ˆ l ˆ« #ˆ« #ˆ«
==================================== l »» =l
l va rios me ses l con I sa bel de l com pa ñí a ” en tre te nien do se l to doel dí a l l
l l l ” l l l
ca nas ti llas

# « « « « «
l # «« «« «« «« #ˆ««« l #ˆ«« «« «« ««« ««« «« l «« ««« «« «« « ” «« «« «« «« «« «« l «« «« «« « « l « l
ˆ« ˆ« ««ˆ ˆ« l «ˆ «ˆ _ˆ«« «ˆ ˆ« l ˆ« ˆ« ««ˆ _ˆ«« ««ˆ {” ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« «ˆ l ˆ« «ˆ« _««ˆ «ˆ« ˆ«« l «˙« =l
====================================
l&
l va rios me ses l con I sa bel de l com pa ñí a ” en tre te nien do se l to doel dí a l l
l l l ” l l l
ca nas ti llas

#
l # »»» œ »
œ »
œ
»» »» l œ»» « «
«ˆ« «ˆ l «ˆ« « « «
«ˆ« ˆ«« ” «ˆ« « «
ˆ« ˆ« « «
l #ˆ«« «
« «
«
ˆ« ˆ« l ˙»»» l
====================================
&
l • tum »
l tum l tum {
” tum l tum l = l
l l l «« «« ” « l «« l l
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum

#
ll ? # »»»œ »
œ »
œ œ
» »
œ »
œ
»» »» ll ««ˆ « «ˆ« ˆ«« ”{” ˆ« « »
œ
» œ»
» ˆ
«
ll «ˆ« #œ »
» œ»
» ˙
»
»
»» »» ll »»
==================================== » » »»œ» œ»»» ll »»˙» =ll
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum
»
13
212
## œ œ»»» »»œ ««« ««« «« «« «« «« œ»»» »»»œ œ» œ»»»
» ˙»» « œ
» »
=====================================
l & “{ » l » l «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
ˆ l ˙« {” »»» l »» l
l “ cuan
A Na za l co reth l las tie ne lis tas l
vuel ve Ma rí a ” y por su l pues to l
l “ l l l ” l l
do las sas

l # “ l l l ” l l
# Ó «
« « « « « « « «
« «
« « « «
l & “{ l ˆ«
===================================== _««ˆ «ˆ l ˙«« l _«««ˆ _«««ˆ _«« _««« _««« {” ˆ«
«
ˆ _ ˆ
« _
ˆ
« ˆ« ««ˆ l ˆ«« ˆ«« l
l “ l A l reth l vue ve Ma rí a ” y por su l pues l
l “ l l l ” l l
Na za to
cuan do las co sas las tie ne lis tas
l # “ l œ»»» »œ l ˙» l œ» »œ ” ««ˆ« «« l «« «« l
l & “{# Ó l »»œ
» »
» l »» »
» »
»
l » » » » » ”{ » œ
»
» »
œ
» »
œ
» œ
»
» «ˆ l ˆ« ˆ« l
=====================================
l • “ l A l reth l vuel ve Ma rí a ” y por su l pues l
l “ l l l ” l l
Na za to
cuan do las co sas las tie ne lis tas

« « « « « «
l # “ «« «« ˆ«« «« «« ««ˆ l «« «« ««ˆ «« «« ««ˆ l « « ««« «««ˆ « ««« ˆ««« l « ««« «««ˆ « ««« «««ˆ ” «« ««« ˆ««« «« ««« ˆ««« l ««« ««««ˆ «««ˆ ««« ««««ˆ «««ˆ l
#
ll ? ““ { «
«
ˆ «
ˆ «
«
ˆ «ˆ «
ˆ
« «
ˆ «
«
ˆ «
ˆ «
ll «ˆ« «ˆ ««ˆ« «ˆ ll ««ˆ« ˆ« ««ˆ« ˆ« {”” «ˆ« «ˆ «ˆ« «ˆ ll ˆ«
«
ll
===================================== ˆ« ll
«« ««« ««
pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pomki ti pom ki ti pom ki ti
## œ» »œ »œ œ
»
» œ
» ˆ« «ˆ ««ˆ œ»» »»œ
218
œ
» ˙
» œ
» »
œ » ˙
l& »»» »» »»œ »» l »»
=====================================
» » l »» »» » l » »» l » » l »»» l
l l l l l l l
l que doen vol ver
l l en cuan to
l naz ca
l Juan El Bau tis ta
l l
l # ««« «« l l l « l l l
# «
« «
« «
« « « « « « « «
« « « « «
l& ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« l ˙«
===================================== l «ˆ« «ˆ« ««ˆ l ˆ« «ˆ« l «ˆ« ««ˆ _«««ˆ «ˆ« ««ˆ l «˙« l
l l l en l naz ca l Juan El Bau tis ta l l
l l l l l l l
que doen vol ver cuan to

#
l # œ»» »»œ »»œ œ»» l ˙»» l ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ l œ»» « « « « «
l «« ««ˆ ««ˆ #ˆ««« «««ˆ l ««˙« l
» » » »
=====================================
& » » #ˆ«« «
ˆ
l • l l en l naz ca l Juan El Bau tis ta l l
l l l l l l l
que doen vol ver cuan to

l # «« «« «« «« «« «« l œ» »œ »œ œ» »œ »œ l «« «« «« «« «« «« l « « « « l ««« ««« «««ˆ «« «« ««ˆ l « l


# « « «
ˆ « « «
ˆ »
» »
» »
» »
» »
» »
» «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
ˆ «ˆ «
ˆ «
ˆ
« «
«
ˆ «
«
ˆ «
« « «
« « ˆ
« « «ˆ «
l? ˆ«« «ˆ ˆ«« «ˆ l
===================================== l l «ˆ« #ˆ«« #ˆ« l ˆ« ˆ« l ˙« l
pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom ki ti pom

## «««ˆ «««ˆ «««ˆ ««ˆ« «««ˆ ˆ««« ««ˆ« ˆ««« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ ˆ««« 1.«« «« «« «« «« «« ««« ««« ««« ««« ««« ˆ««« 2.#ˆ««« «««ˆ «««ˆ ««ˆ« ««« «««ˆ
224 Fin
œ» »œ œ
l & “{
===================================== l l ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« {” #ˆ« l »» »» »»» =”
l “ la la ra la ra l la la ra la ra l la la ra la ra l la la ra la ra ” la la ra la la l la la la ”
l “ l l l ” l ”
l # “ « ««««« l l l ” «« «« «« «« «« «« l ”
l & “{# «
«
ˆ «
«ˆ «
«ˆ «
«
ˆ «
«
ˆ ˆ«
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
«
l «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« l «ˆ« ««ˆ ««ˆ ««ˆ ˆ«« ˆ«« l _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ ««ˆ ˆ« {” ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« «ˆ «ˆ l «ˆ« ««ˆ «ˆ« =” «
« « « «
=====================================
l “ la la ra la ra l la la ra la ra l la la ra la ra l la la ra la ra ” la la ra la ra l la la la ”
l “ l l l « ” l ”
#
l # “ œ»»» « « «
« œ »
» »
»œ œ
»
»œ»» œ»»» l œ»»»
=====================================
&
œ»»» œ»»» l œ»» œ»»» œ»»» l «ˆ« «ˆ« ««ˆ ” œ»»» œ»»» »»»œ l » » »» ”
{ »
l • “ tum tum tum l tum tum tum l tum tum tum l tum tum tum ” tum tum tum l tum tum tum ” { =
l “ l l l ” l ”
l # “ œ» œ»»» œ»»» l œ
» »
œ œ » l l ” œ
» »
œ »
œ l « « « ”
l ? # “{ » » l » » »
» » l »» » œ
» »
œ
»
» » l »» œ»
» œ
» »
œ »
œ
»» »» ”{ » » » » « «
» » l ˆ« «ˆ ˆ« =” «
=====================================
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum

14
4 LA JORNADA M: Luis Eduardo Galián
q = 160 Son L: Rosario Anzola

# 4 œ œ» «« « « « « «« œ»» ««ˆ« . ««j ˆ« l ««jˆ« «««ˆ ««ˆ« . «ˆ«« «ˆ«« l ««ˆ« Ó . ««


230
» « « « œ
»
4 » »
» ˆ
« .
=====================================
l& » ˆ
j
« l ˆj
« ˆ
« «
ˆ
« . ˆ
j
« »
l » » “ { ««ˆ« . ««ˆ« . ˆ« l
l plim plim plim plim l plim plim pli l plim plim plim pliml plim plim tra ka l ta “ pa pa pa l
l # l l l l “ «« ««« «« l
4 « Œ « Œ « Œ « « Œ ‰ « « « « «
«
«ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ «ˆ l
l & 4 ««
ˆ
« . «ˆ« . ««ˆ« l
===================================== «ˆ« _««ˆ« l ««
ˆ
« . «ˆ« . ««ˆ« l «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «««ˆ l «««ˆ ««j
ˆ
« «ˆ« ««ˆ “ { «ˆ« j
l l l l l “ l
l tac tac tac
l tac tac
l tac tac tac
l tac tac tra ka ta
l “ di a to can la puer l
Pe ro no to do fue tan tran qui

l #4 Jœ»» «« ««ˆ« Jœ» l œJ» œ»» «« ««ˆ« Jœ»» l œ» Jœ»» «« ««ˆ« Jœ» l Jœ» œ»» ««ˆ« Jœ»» œ»» œ»» l »œ Œ ‰ Jœ»» œ»»» »»œ “ œ» Jœ» œ»» œ»» »»œ »»»œ l
l& 4 œ
»
»
» » ˆ«
=====================================»» l »» » ˆ« » l »» » ˆ« »» l »» » » » » l »» » » “ { »» »» » » »» » l
l • tim ki tim ki tim l ki tim ti ki l tim ki tim ki tim l ki tim ki tra ka l ta Pe ro no “ to do fue tan tran qui l
l l l l l “ di a to can la puerl
l # 44 œ»»» . Jœ»» œ»» «« l «« . Jœ»» œ»» œ»»» l œ»»» . Jœ»» œ»» «« l «« . Jœ»» »»œ œ»»» »»»œ l œ»»» Ó. “ œ»» . Jœ»» œ»» œ»»» l
=====================================
l? » » ˆ« l ˆ« » » l » » ˆ« l ˆ« » » l “{ » » » l
pom pom pom pom pom pom pom pom tra ka ta pom pom pom

# « «« . œ» . ««ˆ« . ««ˆ« ««ˆ« . «« «««« ««« ««««ˆ «««ˆ 2.»œ . ««ˆ« . «« «« «« œ


» «« «« ««
236
« œ
» « « Œ ˆ« «
ˆ «
ˆ œ
» œ
J
» » ˆ« ˆ« «ˆ
l & ˆ« . ˆ« »» l »» ˆ« ˆ« «ˆ
j {” »» l »» »» »
1.
===================================== l «ˆ« l «ˆ« . l
l pa pa l pa pa l ti ru ri ru ri ” pa pa pa l Es u na l or den que dael go bier l
l # ««ˆ« «« l «« « ««ˆ «« ««ˆ «« l « Œ ‰ « ««« «« ” «« « «ˆ« ««ˆ« ««« «««ˆ l ««ˆ . Œ Œ . l « «« «
Jœ»»» ««ˆ« . ‰ ««j ˆ
«
=====================================
& «ˆ ˆ
« «
ˆ
j
« « ˆ
« « « « ˆ
« «
ˆ { ˆ
« «
ˆ
j
« ˆ
« « « ˆ
j
« « «« «« l
l l «
ˆ l « ˆ ˆ
j
« ” l #ˆ
l « _«ˆ« ˆ« nˆj « l
l lo yun in ci l den te les vao cu rrir l pues to queun ” di can quehay que par tir l l plim pli plim plim pliml
l # ««ˆ« «« l «« « œ» ««« «««ˆ «««ˆ l œ» Œ ‰ Jœ»» œ»» »œ ” « « œ» œ» »œ »œ l œ» œ» »œ œ» Œ l «« Jœ» « «« œ» l
ta y les in

œ
J
»
» œ
» . ‰ œ
J
» «ˆ l ˆ« «j
l & » »» »»
===================================== ˆ« »» ˆ« l »» » »» »» ”{ «ˆ« «j ˆ« »» »» »» »» l »»» »» »»»œ »» »» l ˆ« »» «ˆ« ˆ« »» l
l • yun in ci lden te les vaocu rrir l pues to queun” l si se ñor l pliplim plim plim l
l l l ” l l l
lo plim

« « «
ta y les in di can quehay que par tir

«
l # œ»» . Jœ» œ» «ˆ« l «ˆ« . Jœ» œ» »» l »» « œ
» œ
» . œ
» « œ
» «
ˆ
« « « « . « «
»» »» »» »» œ»»» Jœ»»» »» ” «ˆ« . Jœ»»» œ»»» »» l ˆ«« «« «« « Œ l œ»»
ˆ« «ˆ« œ»»» l
«j l
l? »
===================================== l l {” l «ˆ ««ˆ «ˆ« l »
pom pom pom pom pom po pom pom pom si se ñor pom pom pom

# «« « ‰ «« «« «« «« «« œ «« «« «« « ‰ « « « « « «« « «« «« « « « « « « « « « «« «« ««
242

l& j ˆ« «ˆ« . ˆ« ˆ« «ˆ l ˆ« j
j
===================================== ˆ« »»» ˆ« «ˆ« ««ˆ l «˙« ˆ« «ˆ« ««ˆ l ˆ«« «j
«j ˆ« ˆ« ˆ«« nˆ«« ««ˆ l ˆ«j
« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «««ˆ ««ˆ l «j ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ« «ˆ ««ˆ l
l no y to doel l mun do se vaacen sar l en ca da l si tio de don de ven l ga ca da fa mi l liay ca da pa pá l
l # l ««j l l «« « « l « l l
« « « « «
« «
« ˆ
« « «
« « « Ó « « nˆ « « « « « «
« « « «
l& j ˆ«« ˆ«« _«ˆ« ˆ«« j
=====================================ˆ« l ˆ« #_««ˆ ˆ« j ˆ«« l ˙«« l _«ˆ« j ˆ«« « ˆ«« j ˆ«« l ˆj«« _««ˆ _«« _««ˆ _«j
_ ««ˆ l _««ˆ j
_
ˆ« _«« ˆ«« _«j

« «ˆ l
l l pli plim pli plim l ˆ
«
l plim pli plim pli plim l plim plim pli plim lplim pli plim pli plim l
l l l l l l l
plim plim pli plim

l # « « « « « « « « « œ
» « « « « œ
» « « « «
Jœ»»» œ»»» «ˆ« «ˆ« «j
=====================================
& ˆ« l ˆ«« Jœ»»» «ˆ« «ˆ« «j ˆ« l ˙«« Ó l «ˆ« Jœ»» »» «ˆ« «j
» ˆ« l «jˆ« ««ˆ œ»»» »» Jœ»»» l «ˆ« Jœ»»» «ˆ« «ˆ« «j ˆ« l
l • l l l l l l
l plim plim pli plim
l pli plim pli plim
l l plim pli plim pli plim
l l
plim plim pli plim plim pli plim pli plim
l
l # œ» . l «
l « «« «« «« l l ««ˆ« œ»» l œ»» . Jœ»» œ»» nœ»»» l
»
» Jœ»» œ»» #ˆ««« l ««ˆ« . ««j
l===================================== ˆ
« ««ˆ« Jœ»»
l ˆ« ˆ« ««ˆ «« œ»» Œ l »»œ . Jœ»»» œ»»» ««ˆ« l ««ˆ« . ««j ˆ
«
? » » » «ˆ » » » l » » » l
pom pom pom pom po ro po pom pom pom pom pom pom pom pom
15
# « œ»» œ»» . ««j «««ˆ . œ»» . Œ «« «« « «ˆ« «««ˆ ‰ Jœ»» œ»» »»œ œ»»
248
«
˙
« . Œ »
====================================
l& “{ » œ
»
»
» ˆ
« l » l ˆ« ˆ« «ˆ« . «j l » » » » {”“ { ∑ =l
l “ dees a Be lén l si l de
es a Be
sé l
lén
de San Jo sé ”“
es que Be lén l
l # “ «« « « l « «« «« «« l « « « « « l « ‰ « « « « ”“ l
San Jo sé si San Jo

« « « «
« nˆ
ˆ« « «ˆ« j « « « «
« ˆ« «
ˆ «
ˆ
« «
ˆ .
l « « «j «
ˆ nˆ «
« «
ˆ «

j «
«
ˆ «
«ˆ «
ˆ ∑
l & _««ˆ . _«ˆ« . “ { «ˆ« j
==================================== ˆ« l j
ˆ« _««ˆ ˆ« ˆ« «ˆ« l « « « {”“ { =l
l “ El ca so en ton l ces es que Be lén l es que Be lén l es que Be lén ”“ l
l “ l l l ”“ l
plim

«
Es....... el pue bli to de San Jo sé de San Jo sé de San Jo sé

l # «
«ˆ« . ««ˆ« . “ œ»» Jœ»» «ˆ« nˆ««« ««j« « « « « «
l «« « «« ˆ«« «« «««ˆ l ˆ«« . œ»» e «ˆ« ««ˆ l œ» ‰ Jœ»» œ»» »»œ œ»» ”“
====================================
& { » » ˆ
« ˆj
« «
ˆ ˆ
« ˆ
« » »
» » » » » { { ∑ =l
l • “ l « l l ”“ l
l plim
“ Es..... el pue bli l to de San Jo sé l
El ca so en ton ces es que Be lén
de San Jo sé l
es que Be lén
de San Jo sé ”“
es que Be lén
l
l # »œ . Jœ» ˙» “ ‰ « « «« «« «« «« l « œ» «« « l œ» Jœ» «« «« l «« ‰ «« «« «« «« ”“ «« œ»» . ««ˆ« ««j l
»
» »» »» «
« «
« «
«
ˆ ˆ« ««ˆ «ˆ ««ˆ l «jˆ
« » œ
»
» ˆ
« « » »
ˆ« l » » «ˆ« ˆ« j
j « ˆ
«
====================================
l? “{ j ˆ« ˆ« » » ˆ« l «ˆ ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« {”“ { ˆ« »
j =l
plim El ca soen to ceesBe lén en ton ces el ca soes en Be lén es que Be lén tum tum tum tum
Es el pue bli to de San Jo sé es el pue blo de Jo sé de San Jo sé

# « «
œ . Jœ»» œ»» œ»»» »»»œ J»»œ »»œ œ»» ««ˆ« ««««ˆ ««««ˆ ˆ««« . ««ˆ« . Œ
254
∑ ∑ ∑ »
»
=====================================
l& l l {”“ { » » » l » » » l l
l l l ”“ rí a en un bu l rro yel o troa pie l
sin per der el tiem po par ten los dos l
l # l l ”“ l l l
l& ∑ l ∑ l ∑ «
«
”{ “ { ˆ« j. «
« «
« «
« «
«
ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ l j «
« «
« «
« «
« «
« « «
ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« ««ˆ «««ˆ l ˆ«« . «ˆ« . « Œ l
=====================================
l l l ”“ sin per der el tiem l po par ten los dos l l
l l l ”“ l l l
# œ
» . œ
J
» œ
» »
œ »
œ J
œ
» œ
» œ
» »
œ
rí a en un bu rro yel o troa pie
l ∑ l ∑ l ∑ ”“ »» » œ
»
»» »» »» »» l »» »» »» »»» »» »»»œ l œ»»» œ»»» Œ l . .
=====================================
&
l • l l { {
”“ sin per der el tiem l po par ten los dos l l
l l l ”“ rí a en un bu l rro yel o troa pie l l
# « « « « « œ
« «ˆ« œ»»» «ˆ« «ˆ l «ˆ« »»» . « « « « « « « « œ . «
l
l ? ˆ« . j
=====================================
l
l ”“
ˆ« l ˆ««« . Jœ»»» œ»»» œ»»» {”“ { «ˆ«« œ»»» . «ˆ« «j
«ˆ« ««j ˆ« ll ««ˆ . ˆ«j « œ»»» ˆ«« ˆ« ll «ˆ« »»» «ˆ« ««j l
ˆ« l
tu tum tu tu tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum...................

# 1. . . ‰ «« 2.Ó « « « «« . . ««ˆ« . ««ˆ« ««ˆ« . «« «««« ««« ˆ«««« ˆ«««


260
Œ Œ ˆ
j
« « «
“ { «ˆ« . «ˆ« . ˆ« l ˆ« . ˆ« « œ
»
»» œ
»
l »» ˆ« ˆ« «ˆ
j
1.
l& {”
===================================== l {”
l Ma ” “ pa pa pa l pa pa l pa pa l ti ru ri ru ri ”
l # ” “ « « « « «« « l « « « « l « « « « l ”
Œ . Œ . ‰ « Œ . Œ « « « « «
ˆ
« œJ
«ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« l »»» «ˆ« . ‰ « «
«ˆ« ˆ«« ««ˆ l ˆ«« j « « « « Œ ‰ «
« ««
l& «j
ˆ« ”{
===================================== ««j
ˆ« j ˆ«« e “ { «ˆ« j j ˆ«« «ˆ« «ˆ« «ˆ «««ˆ l ««ˆ« ««j
ˆ« «ˆ« «ˆ ”{
l ” “ l ras l l ”
l ” “ rri ga le pe sa mu l cho por que bién l l ”
Ma pa san las ho ras a go ta do la po bre vir gen es tá can sa...... da y la ba

« « «
l # Œ . Œ . ‰ Jœ»» ” Œ . Œ «j
»
ˆ« «j ˆ« “ œ»» Jœ»» œ»» œ»» œ»»» »»»œ l Jœ»»» œ»» . ‰ Jœ»» ««ˆ« «««ˆ l ««ˆ« ««j
ˆ« «j
ˆ
« œ»» «««ˆ« «««ˆ «««ˆ l »»œ Œ ‰ Jœ»»» œ»»» œ»» ”
=====================================
l& {” “{ » » » » » » l » » l » l» » {”
l • ” “ rri ga le pe sa mu l cho per quebién l l ”
Ma pa san las ho ras a go ta do ras la po bre vir gen es tá ca sa...... da y la ba

l ” “ l l l œ. ”
# « «
ll ? «ˆ« . Jœ»»» œ»»» œ»»» ”{” «ˆ« . Jœ»»» ˙»»» ““ { »œ
»
» . œ
J
» œ
»
»» »» »» œ
» œ
»
ll »» . «
« «
«
Jœ»» »»œ ˆ« l ˆ« . Jœ»» œ»» » l » œ»» Jœ»» » ” œ
»
» »
» œ
»
»
===================================== » » l » » l » » {”
tum tum pom pom pom pom pom pom pom pom pom
# 2. . «« . œ»» e ««ˆ« «««ˆ «««˙ ‰ ««j «« «« «« «« œ» «« ««« «« « ‰ «« «« ««
266
œ
»
» ˆ
« . « «
«ˆ« l «ˆ« .
=====================================
l& » Œ »
œ
» »
œ
» œ
»
»
» » » l » œ
»
» » l ˆ
« ˆ« «ˆ l «ˆ j ˆ« »» ˆ« «ˆ ««ˆ l ««˙ ˆ« ˆ« «ˆ l
j
l l ha ce ca l lor tie nen sed l nohay a gua l cer ca pa ra to mar l pe rou na l
l # «« «« «« «« l « « Œ . l l l l l
pa pa pa y

l & ««ˆ« ««j « « Ó


ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ «ˆ l ˆ«jˆ « ««
===================================== l «« j

«
«ˆ« « ««ˆ« nˆ«j
_ «
ˆ
« «« l ˆ«j«« «««ˆ _«««ˆ ««ˆ« ««j ˆ« l ««ˆ« «jˆ« #_««ˆ ««ˆ« «j
« «ˆ« l ««˙« l
l l l l l l l
l lar ga es la Jor na
l da
l
plim pliplim plim
l
plim pli plim plim plim
l pli plim pli plim
l l
l # « « œ» œ» »œ »œ l ««ˆ «« «« «« l «« Jœ» « «« l ««ˆ« ««ˆ« ««j l« «« « «« l «« l
l& «
ˆ
« «
ˆ
j
« » » »
» »» »» »» l» «
ˆ «
ˆ ˆ
« œ
»
» Œ l ˆ
« »
» ˆ« « ˆ
« œ
»
» œ
J
»
» œ
»
» ˆ
« «
ˆ
« œ
J
»
» ˆ
« «
ˆ
« ˆ
j
« «˙ Ó
===================================== » » l» » l » l l
l • lar ga es la Jor l
na............ da l plim pli plim plim l
plim pli plim plim plim l pli plim pli plim l l
l l « «« «« «« l l l l« « « « l
# «
«
ll ? ˆ« . Jœ»» œ»» » œ
»
» «
ˆ « « « «
ll «ˆ ˆ«« ˆ««« ««ˆ Œ ll »» œ
» . « « œ
» œ
» . «
«
Jœ»» œ»» #ˆ« l ˆ« . «j «
« « « « « «
« «
«
=====================================
» »
«j
ˆ« «ˆ« »» ll »»
» » l ˆ« «ˆ« Jœ»»» ll ˆ« ˆ« ««ˆ «« œ»» Œ ll
«ˆ »
pom pom pom po po pom pom pom pom pom pom pom pom po ro po pom

# « « «« « « « « « « « « « « « « «« «« «« «
272

l & «ˆ« «j ˆ« ˆ« ˆ«« nˆ«« ««ˆ l «j ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«« «««ˆ ««ˆ l «j ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ« «ˆ ˆ«« l ˙«« . Œ l ∑ ∑
===================================== l l
l nu be les brin da llu l via y se de tie l nen a des can sar l l l l
l # «« « « l « l l l l l
« « nˆ « « « « « «
« « « « « « Œ ∑ ∑
l & _«ˆ« «j ˆ« « «ˆ« «j
===================================== ˆ« l ˆ«j« _««ˆ __««ˆ« _««ˆ __«j««ˆ l _««ˆ j ˆ« __««ˆ «ˆ« _«j
« «ˆ l _ˆ«« . _«ˆ« . l l l
l plim pli plim plim plim l plim plim plim pli plim l pli plim plim plim l plim l l l
l l l l l l l
l # « œ
» « « « « œ
» « « « « « « « « « « « « « « « «
«ˆ« Jœ»»» »» «ˆ« «j
=====================================
& ˆ« l ˆ«j
« ««ˆ œ»»» »» Jœ»»» l «ˆ« Jœ»»» «ˆ« «ˆ« «j ˆ« l ˆ«« . «ˆ« . Œ l «ˆ« . ««ˆ œ»»» »»»œ «ˆ« nˆ«« «ˆ« l «ˆ« . ««ˆ œ»»» »»»œ «ˆ« nˆ«« «ˆ« l
l • l l l l l l
l plim pli plim plim plim l plim plim plim pli l plim pli plim plim plim l plim l tun ku tu kun tu ku tun l tun ku tu kun tu ku tun l
l # . Jœ»»» œ»»» ««ˆ l ««ˆ . « « œ» l . nœ»»» l œ»»» . J»»»œ ˙»»» l «« «« «« «« «« «« «« l «« «« «« «« «« «« «« l
œ
»
»
l=====================================« l « «
ˆ
j
« «
ˆ
« » l œ
»
» œ
J
»
» œ
»
» l l ˆ.« «ˆ ˆ« «««ˆ ˆ« «ˆ ˆ« l ˆ.« «ˆ ˆ« «««ˆ ˆ« «ˆ ˆ« l
? » » » » »
pom pom pom pom pom pom pom pom tun ku tu kun tu ku tun tun kutu kun tu ku tun

# « « « «« œ» «« ««« « « «« «« «« ««ˆ« #ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« «« « «


278
«
ˆ
« «
«
ˆ «
«
ˆ ˆ
« »
» l» œ
»
» «
ˆ «
ˆ « «
l & “{
===================================== ˆ« ˆ« l w l nˆ« ˆ« «ˆ l nˆ« «ˆ« «ˆ« l w l
l “ seha ce de no che l y noestáos cu ro l
u na pal me ra que me ceelvien to l y se pregun tan l por que será........... l
los a ba ni ca mien tras re po san l
l “ l l l l l l
l #“ l l l l l l
« « « «
« « « «
« «
«
l & “ { «ˆ« «ˆ« ««ˆ nˆ« «ˆ« l «ˆ« nˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ« l w « « « « « « « « « « «
l ˆ«« «ˆ« ««ˆ _««ˆ «ˆ« l #ˆ«« nˆ«« _««ˆ _««ˆ _««ˆ l _w « l
=====================================
l “ u na pal me ra lque meceelvien to l l los a ba ni can mien l tras re po san l l
l “ seha ce de no che l y noes táos cu ro l l y se pre gun tan l por que será........... l l
l #“ « « ««ˆ« «« «« l «« . «« œ» »»œ ««ˆ« «« «« l «« . «« œ» »»œ ««ˆ« ««« «« l ««« ««« œ» #œ» nˆ««« «« «« l ««« ««« œ» #œ» nˆ««« «« «« l ««« ««« œ» #œ» nˆ««« «« «« l
« . « »
œ »
œ
»
l & “ { ˆ« «ˆ »» »» nˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ »» » nˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« »» »» nˆ« ˆ« l nˆ.« «ˆ »» » «ˆ ˆ« l nˆ.« «ˆ »» » «ˆ ˆ« l nˆ.« ˆ« »» » «ˆ ˆ« l
=====================================
l • “ tun kutu kun tu ku tun l tun kutu kun tu ku tun l tun kutu kun tu ku tun l tun kutu kun tu ku tun l tun kutu kun tu ku tun l tun kutu kun tuku tun l
l “ l l l l l l
l # « « « «
« « « « « « « «
« « «
“ « «« « « « l « « « « « « l « « « « « « l « « « « « « « « « « «
« « « « « « « « « « « « « « « « «
l « «« « « « l « «« « « « l « « « « « « « «
l ? “ { ˆ.« «ˆ ˆ« «««ˆ ˆ« «ˆ ˆ« l ˆ.« «ˆ ˆ« «««ˆ ˆ« «ˆ ˆ« l ˆ.« ˆ« ˆ« «««ˆ ˆ« «ˆ ˆ« l #ˆ.«« ««ˆ «ˆ« nˆ««« «ˆ« ««ˆ «ˆ« l #ˆ.«« ««ˆ «ˆ« nˆ««« «ˆ« ««ˆ «ˆ« l #ˆ.«« ˆ«« «ˆ« nˆ««« «ˆ« ««ˆ «ˆ« l
=====================================
tun kutu kun tu kutun tun kutu kun tu kutun tunkutukuntu kutun tun kutu kun tu ku tun tun kutu kun tu ku tun tun ku tukuntu ku tun
# «« ««ˆ« ««« « « « ««« ««« œ» «« «« «« ««« «« « 1.«« « « «« ««
284

l & #ˆ« «ˆ nˆ«« «ˆ« l nˆ«« ˆ« #ˆ« »» nˆ« l w


===================================== l #ˆ« nˆ« «ˆ ˆ« nˆ«« l ˆ« nˆ«« «ˆ #ˆ« ˆ« l w {”
l duer men un ra to l que pa sa pron to l l a co bi ja dos l ba jo susom bra l ”
l # un lu ce ri to
l los a com pa ña
l l y su ca mi no
l l ”
«
l & nˆ«« «« «« «« «« l «« nˆ«« «« «ˆ« «ˆ« l w « « « « «
l «« «« «« nˆ«« «« l «« «« «« nˆ«« «ˆ« l w « « ”{
=====================================
#ˆ « nˆ« #ˆ« ˆ
« _ˆ
« #ˆ « #ˆ« «
ˆ «
ˆ nˆ
« ˆ
« «
ˆ « ˆ
l l l l l l ”
l l los a com pa ña l l y su ca mi no l l ”
«
duer men un ra to que pa sa pron to a co bi ja do ba jo su som bra

l # « « «« « « l «« «« «« « « l «« «« « « «
«« « « l «« «« »œ «« «« « l «« «« œ» »œ œ»» »»œ œ»» l «ˆ« . ««ˆ «ˆ« ««ˆ ««ˆ« «««ˆ œ» ” «
un lu ce ri to

l& «
«
ˆ . «
«
ˆ »
œ #œ
»
» nˆ« nˆ«
« «
ˆ
«
=====================================
» l «
ˆ . «
ˆ »
œ
» #œ »
» nˆ« «

« «
ˆ
« l ˆ
« . «
ˆ »
œ
» #œ »
» nˆ« nˆ«« «ˆ« l «ˆ . «ˆ#œ»»» »» ˆ« ˆ« «ˆ« l ˆ.« «ˆ »»» »» »» »» » l »» {”
l •
tun kutu kuntu ku tun l tun ku tu kun tu ku tun l tun ku tu kun tuku tun l tun ku tu kun tu ku tun l tun ku tu kun tu ku tun l tun ku tukun tuku tun ”
l «« . «« «« «« «« «« «« l «« . «« «« «« «« «« «« l «« . «« «« «« «« «« «« l «« «« «« «« «« «« « l «« . «« «« ««« « « l« « « ”
ll ? # #ˆ« «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
ˆ ˆ
« ll #ˆ
« «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
ˆ ˆ
« ll #ˆ
« «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
ˆ ˆ «
« ll ˆ.« «ˆ ˆ« #ˆ«« ˆ« «ˆ ˆ« ll «
ˆ «ˆ «
ˆ « « « «
«
ˆ « « « «
««ˆ ««ˆ« ««ˆ ˆ«« ll ««ˆ« . «««ˆ «««ˆ ««ˆ« «««ˆ ˆ«« ”{”
#ˆ««
===================================== #ˆ«« #ˆ««
tun kutu kun tu kutun tun kutu kun tu kutun tun ku tu kun tu ku tun tun ku tu kun tu ku tun tun ku tu kun tu ku tun tun kutu kun tu ku tun

# 2.« « « «« ««˙« «« . « « ‰ Œ « « « «« . œ»» . ««ˆ« . ««ˆ«


290

« « «
ˆ ˙
« Ó ˆ
« « « « « « « ˆ
« œ
»
»
1.
«
ˆ
=====================================
l & ˆ« l l ˆ
j
« ˆ
« «
“ { ˆ« . ˆ« . ˆ
« l ˆ
« . » l» l
l l l pa pa “ pa pa pa l pa pa l pa pa l
l # vie nea lum brar
l l “ «« ««« ««« «««ˆ l Jœ» «« ‰ «« ««« «« l « « «« «« «« «« l
« « «
« « « Ó « « « «
« « «
«
l «ˆ« . «ˆ« ˆ««« ««ˆ ««ˆ “ { ˆ« j «
«
ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ l »» ˆ« . j ˆ« ˆ« ««ˆ l «ˆ« «j
l & «« «ˆ« «ˆ ˆ« ˆ«« l ˙««
=====================================

« ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ «««ˆ l
l l l pa pa u na ca “ bri ta les sa leal pa l so y sea pro l xi ma pa raofre cer l
l l l “ lle nas de le che fresl ca queor de ñael l l
« «
vie nea lum brar..........

l # « « « «
«ˆ.« ««ˆ œ»» »œ œ»» »»œ œ»» l œ.»» »»œ œ»» »»œ œ»» Œ l œ»» . œ»» œ»» »»œ »»œ “ œ» Jœ» œ»» œ» »»œ »»œ l Jœ»» œ» . ‰ Jœ» «ˆ« ««ˆ l «« «« œ»» «ˆ« «ˆ ««ˆ l « « «
l & »» »» » »» » l » » » » »
===================================== l » » » » “ { »» »» » »» »» »» l » »» »» l ˆ« j ˆ« » l
l • tun ku tu kun tu ku tun l tum tu ru tu tum l pa pa u na ca “ lle nas de le che fres l ca queor de ñael l
bri ta les sa leal pa so y sea pro xi ma pa rao fre cer l
l l l “ l ««ˆ« l ««ˆ« . Jœ» œ» œ»»» l
# ««« ««« «««« #ˆ««« nˆ«««« «««ˆ œ»» l «««ˆ . ««ˆ «ˆ« «« œ»» Œ l «« Jœ»» »»œ ‰ Œ “ œ»»» . Jœ»»» œ»»» œ»»
l===================================== l œ
»
» . œ
J
» œ
»
»» »» l »» »» ll
l ? ˆ.« «ˆ ˆ« » l «ˆ » l ˆ« . » » “{ » l» l
tun kutu kun tu kutun tum tu ru tum tum pa pa pom pom pom pom pom pom pom

# «« « ««« «« ««« «««ˆ 2.œ . «« ««ˆ« «««ˆ «««ˆ œ» Jœ» œ» ««ˆ« ««« ««« «« « ‰ «« «« «« «« «« œ» «« ««« ««
296
ˆ . « « « «
ˆ » ˆ . « « Œ « «ˆ« .
« ˆ
j
« «
ˆ ˆ
«
=====================================
l& {” »» « «ˆ« l «ˆ« . l »» »» »» «ˆ «ˆ l ˆj ˆ« ˆ« «ˆ l ˆ« j
j ˆ« »» ˆ« ˆ« ««ˆ l
l ti ru ri ru ri ” pa l Dees ta ma l ne ra cie los y tie l rra se de di l ca ron a pro te jer l
l # ” l l l l l
pa pa

Œ ‰ « « « « «
« « «
« « « Œ Œ . « « « « «
l & ««
« ««j
« ««ˆ« ««ˆ ”{ «ˆ« j
=====================================
ˆ ˆ «ˆ« ˆ« ˆ«« ««ˆ ««ˆ l ˆ«« . l «« «j
#ˆ « ˆ« _««ˆ ««ˆ« nˆ««j
«
l «« «« « «« j
ˆ
j
« ˆ
« « ˆ
« «ˆ« l «ˆ« j ˆ«« «« «ˆ« ««j ˆ
«
l
l ” l l « l _ˆ
« l # _
ˆ
« l
l ”
sus u bres San to pa ra be ber
l l plim pli plim plim plim
l pli plim plim plim
l pli plim pli plim
l
l # œ» Œ ‰ Jœ»» œ»» »œ ” «« «« œ» œ» »œ »œ l œ» œ» »œ »œ Œ l «« Jœ» « «« œ» l Jœ» »œ «« «« «« l «« Jœ» «« «« «« l
l & »» » »» »» ”{ ˆ« j
===================================== ˆ« »» »» »» »»» l »»» »»» œ»»» »»» »» l ˆ« »» «ˆ« ˆ« »» l »» »» ˆ« ˆ« j ˆ« l ˆ« »» ˆ« ˆ« j ˆ« l
l • sus u bres ”San to pa ra be ber...............l l pliplim plim pliml pli plim plim plim l pli plim pli plim l
l ”« « « «
l «ˆ« «« «« ««« l . l «« l «« l
plim

# œ
»
» . œ
» œ
J
» œ
»
»
ll ? » »» »» » ”{” ˆ« . »» »» » « œ
J
» œ
» œ
»
» ll «
«
ˆ «
« «
« « Œ œ
»
»
ll » «
« «
« œ
» œ
»
ll »» . œ
J
» œ
» « « œ
J
»
===================================== «ˆ ««ˆ «ˆ« ˆ« ˆ« »»
j »» »» #ˆ« ll ˆ« . «j
ˆ« «ˆ« »» ll
pom pom pom pom pom po po pom pom pom pom pom pom pom pom
# « ‰ « « « « « «« « «« «« « « « « « « « « « «« «« «« « «« «« ««
302
«
˙
« «
ˆ
j
« «
«
ˆ «
«
ˆ
=====================================
l& l «
ˆ
« «
ˆ
j
« ˆ
« «
«
ˆ «

« «
«
ˆ «
ˆ
j
«
l ˆ« ˆ« « « «
ˆ
« «
«
«ˆ l «
«
ˆ «
ˆ
j
« «
ˆ
« «
ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ «
«
ˆ l «
˙
« . ˆ« «ˆ l ˆ« ”
l a la pa l re ja que tan to tar l da en es te via l je ha cia Be lén l a Be l lén ”
l # l l l l l ”
l& « Ó l «« «j « «
« « « « « « « « « « «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
«˙«
===================================== _ ˆ
« ˆ« nˆ« «ˆ« «j ˆ« l ˆ«j
« _««ˆ __«««ˆ _««ˆ __««j
«
ˆ
«
l « «j
_
ˆ
« ˆ« __«««ˆ «ˆ« «j
« ˆ« l ˆ«« ˆ«« ««ˆ #ˆ«« ˆ« «ˆ« ««ˆ l «ˆ« ”
l l l « l l l ”
l l l l
plim pli plim plim plim plim plim plim pli plim pli plim plim plim
l ha cia Be lén a Be lén
l ”
l # «
«˙« « « « « «
l «« Jœ» œ»» «ˆ« «« l «« «« œ»» œ»»» Jœ»» l «ˆ« Jœ»» «ˆ« «ˆ« Jœ» l ˆ«« «« «««ˆ ««ˆ œ»» œ»» œ»» l œ»« « « ”
Ó ˆ
« » » ˆ
j
« ˆ
j
« ˆ
« » » » » ˆ
« » » » »
=====================================
&
l • l » l l » l » » l » ”
l l plimpli plimplim plim l plim plim plim pli l plim pli plim plim plim l ha cia Be lén a Be l lén ”
l # «« «« «« «« l Jœ»»» œ»»» ««ˆ l« l l «« «« « « l ”
ˆ
« «
ˆ «««ˆ ««« œ»» Œ l œ»» .
l===================================== « l «ˆ« . ««j «
« œ
»
» l œ
»
» . œ
J
»
» œ
»
» « l «
« «
ˆ
« «
«
ˆ «

« œ
»
» «
« «
« l « ””
l? «ˆ » l » l ˆ« ˆ« » l » » » ˆ«« l ˆ« » ˆ« ˆ« l ˆ««
po po po pom pom pom pom pom pom pom pom ha cia Be lén a Be lén
5 BELÉN M: Luis Eduardo Galián
Gospel L: Rosario Anzola
# Jœ» œ» Jœ» œ» ««ˆ« «« «« «« « «« œ Jœ»» œ»» Jœ «« œ» »»œ œJ» œ» Jœ «« « Jœ œ» Jœ» œ»» ««ˆ« «« «« «« « «« œ
308 Solista

l & »» » » »»
» »
===================================== « «ˆ «j
«ˆ l ˆj ˆ« ˆ« »»» l » » »»» ˆ« »» » l »» »» »»» ˆ« «ˆ« l »»» »» »» » « «ˆ «j
«ˆ l ˆj ˆ« ˆ« »»» l
l !Al fin lle ga ron! Al l fin lle ga ron l y des deun ce rro se l ven las ca lles l y las ca si tas y l los con tor nos l
l l l l l l l
l # « « « « «« « l «« l Ó S «« «« l «« «« « l Ó ««« «« l «« «« «« l
l& j «
ˆ« ˆ« j « « « « «
«
ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ l «j « « « «
« ˆ« l «ˆ ˆ«ˆ« l ˆ«ˆ« _ĵ «
«««ˆ _«˙« . l ˆ
ˆ« «ˆ«ˆ l «ˆ«ˆ j «
«ˆ«ˆ «˙˙« . . l
===================================== ˆ« _««ˆ _«j«ˆ ˆ« C ˆ« ˙
« .
l !Al fin lle ga ron! Al l fin lle ga ron l l chu chu rum l l chu chu rum l
l l l l l l l
chu chu chu chu

# « « « ˙»» . l Ó œ»»» œ»»


l Jœ»»» œ»»» Jœ»»» œ»»» «ˆ« ˆ««« l ˆ««j
=====================================
& « «««ˆ j «ˆ« œ»»» œ»»» l Ó œ»»
» œ»»
»
l œ»» Jœ»»
» » » »
l œ»» Jœ»»
» » ˙»»» . l
l • l l l l l l
l !Al fin lle garon! Al l fin lle ga ron l chu chu l chu chu rum l chu chu l chu chu rum l
l # Jœ» œ» Jœ» « « « l l ««ˆ« «« l «« Jœ» « l ««ˆ« «« l œ» Jœ» l
»» »» »» «ˆ« ˆ«« «««ˆ «««j œ
»
» œ
J
»
» #œ
»
» œ
»
» Ó ˆ »
« l «ˆ » ˙«« . l Ó » » ˙
»
» .
=====================================
l? l ˆ » » » » l «ˆ l » » » l
!Al fin llega ron! Al fin lle ga ron chu chu chu chu rum chu chu chu chu rum

# Jœ»» œ»» Jœ»» œ»» ««ˆ« «««ˆ ««j


Jœ»» ««ˆ« ««j «« «« «« œ» «« «« « « «« «« « ««
Tutti Solo
««ˆ«
314
« ˆ ˆ ˆ œ
J
» œ
» œ
J
»
ˆ
« «
ˆ«
=====================================
l& » l w l » » » » l « « ˆ
j
« « » l » » » ˆ« ˆ« ««ˆ l ˆ«j
» » » » « ˆ« j
ˆ« «ˆ« ˆ« l
l de su ni ñez....... l l !Al fin lle ga ron! Al l fin lle ga ron l Jo sé se ña la con l su va ri ta l
l l l l l l l
l # ««« l ««« ««« ««« «« l « « « « «« « l «« l l «« l
Ó . ‰ ˆ
j
« ˆ
j
« ˆ
«
ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˙«ĵ
« ˙
« l j « «
ˆ« ˆ« j « « « «
«
ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ l «j« « « «
« ˆ ∑ Ó . ‰ ĵ
l&
===================================== «ˆ ˆ« « l
ˆ« _««ˆ _«j l «ˆ« l
l de l l !Al fin lle ga ron! Al l fin lle ga ron l l con l
l l l l l l l
su ni ñez

# ‰ Jœ»»» l œJ»»» »»»œ Jœ»»» ˙»»» « «


l Jœ»» œ»» Jœ»» œ»» «ˆ« «««ˆ l ««j «
«ˆ« œ»»» œ»»» l
l Ó.
=====================================
& » » » » «ˆ «««ˆ j ∑ l Ó. ‰ Jœ»» l
» l
l • l l l l l
l de l su ni ñez l!Al fin lle ga ron! Al l fin lle ga ron l l con l

l # . l « « « l Jœ» œ» Jœ» « « « l l l . l
Ó ‰ ««j ˆ
« «j
ˆ« ««ˆ «j
ˆ
« «« »» »» »» «ˆ« ˆ«« «««ˆ «««j œ
»
» œ
J
»
» #œ
»
» œ
»
» ∑ Ó ‰ œ
J
»
»
=====================================
l? l ˙« l l ˆ » » » » l l » l
de su ni ñez !Al fin lle ga ron! Al fin lle ga ron con

««ˆ« «««ˆ «« «««


Tutti Tiempo de Swing
# « . ‰ «« «« . «« «« ««ˆ« «« Jœ» œ» ˙» . ‰ J
œ
» »
œ. »
œ «« . ««
320
«
˙
« Ó Ó «
« ˆ
« ˆ
« «
ˆ j
ˆ
« ˆ
j
« » » » »
» »
» »
» « ˆ «
ˆ œ
J
»
»
l » ˆ« ˙«
=====================================
l& l ˆ« l
j l » » » l l
l l Ma l rí a sus pi ra se l sien te mal l y San Jo sé muy preo cu l pa do l
l lU l l l l l
l # « « « « « « « « « «
««ˆ«ˆ ˆ««ˆ« j
j «ˆ«ˆ« «ˆ«« ««ˆ« l ««˙« Ó l ‰ «« ««ˆ« Œ l ‰ «ˆ« . «ˆ« Œ l ‰ «ˆ« . «ˆ« Œ l ‰ «« «« Œ l
=====================================
l & ˆ
« ˆ
« l ˙
« l ˆ
« . l l l ˆ« . ˆ« l
l su va ri ta l l pa pa l pa pa l pa pa l pa pa l
l # l U̇ l l . œ»» Œ l ‰ œ»»» . œ»»» l . œ»» Œ l
œ
J
»
» œ
»
»
l & » » » »» »» l »» œ
J
»
» œ
» œ
» » Ó ‰
l »» œ
» . œ
»
»» Œ ‰
l » œ
»
» » l Œ ‰
l » œ
»
» » l
=====================================
l • ta l l pa l pa pa l pa l pa pa l
l l l l l l l
su va ri pa pa

l # Jœ»» œ»» Jœ»» «« «« l U l œ


»
»» œ
» l œ» « œ» l «
« « l œ» « « l
l ? » » » ˆ« ˆ« l ««˙« Ó l ««ˆ« œ»»»
===================================== »» l »» «ˆ« ««ˆ« »» l ˆ« «ˆ« œ»»» #œ»»» l »» «ˆ« ««ˆ« «ˆ« l
su va ri ta tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum
20
# «« «« «« œ» œ» . ««ˆ« ««« «« ««« ««« «««ˆ œ» « ««« ««« «««ˆ «« ««
««ˆ« . »» «ˆ« . l ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« . l ˆ«««« «««ˆ «««ˆ «««ˆ ««ˆ« . l w
326

l& «
ˆ
« «
ˆ «
«
ˆ »
» »
» l «
ˆ
===================================== «
«
ˆ «
«
ˆ« l ˆ« «ˆ =l
l de puer taen puer ta l bus ca po sa da l y no loa tien den l oes tá ce rra do l oes tá ce rra do l uh l
l l l l l l l
l # l l l « l l l
l& ‰ «
«ˆ« . ˆ««
« Œ ‰ «
l «ˆ« . «ˆ« « Œ ‰ «
l «ˆ« . «ˆ« « Œ ‰ «
l ˆ« ˆ« . «
« Œ « « « « «
l ˆ«« ««ˆ ««ˆ «ˆ« «ˆ« . l _
===================================== w =l
l l pa pa l pa pa l pa pa l oes tá ce rra do l uh l
l l l l l l ««« «« l
pa pa

l # ‰ œ»»» . œ»»» Œ l ‰ œ»» . œ»» Œ l ‰ »»»œ . œ»»» Œ l ‰ »»»œ . œ»»» Œ l œ»»» »»»œ »»»œ »»»œ œ»» . l Œ ˆ« ««ˆ Jœ»»» œ»»» Jœ»» l
=====================================
&
l • l pa» pa» l pa pa l pa pa l oes tá ce rra do» l San Jo sé im =
» l
l l l l l l l
pa pa plo

l # « « l l l « l « « « l w l
«ˆ« «ˆ« ««ˆ« œ»» »œ»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ »œ»» «
ˆ
« «
« œ
» œ
» ˆ «
« «
«ˆ «
«ˆ « « w
T

=====================================
l? » l » l « l ˆ« »» »» l ˆ«« ˆ«« . l
B
=l
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum oes tá ce rra do uh

#
332
w w w
l&
=====================================
w l w l #w l l l =l
l uh l l uh l uh l l l
l l l l l l l
l # l l l l l l
l& l _
=====================================
_w l _w l w l w l w =l
l l w l l l l l
l £« l l l £ l l £ l
£ «
uh uh uh uh
# « « « œ œ
» « «
Q Q œ»»» ˆ«« ««ˆ l «j « œ « «
l «ˆ« q «ˆ« Q l «ˆ« ««˙« Œ l «ˆ« Q Q »»» œ»»» l »»
Jœ»»» «ˆ« «j
=====================================
& «ˆ« «ˆ« œ»»» l »»» œ»»» œ»»» œ»»» «ˆ« ««ˆ=l
ˆ« œ»»» «j
l • l l l l l l
l ra y mues traa Ma l rí a l y les ex pli ca l quees táen es ta do na l dieha ce ca so l y no con si quen un l
l # w l w l w l w l w l w l
l? w l w l nw l w l w l w
===================================== =l
uh uh uh uh uh uh
U
# «« «« «« «« « « «« «« «« Jœ» œ» Jœ» œ»» œ» w
338

l& w l
===================================== ˙
« ˙
« l ˆ« . #ˆ« «ˆ« «j ˆ« l ˆ« ˆ« ˙« l »» »» »» » »» l =l
l l l por nin gun l la l Aes tas al tu ras l l
l l l l l l l
uh uh do

l # l « U l l l l « « « « « l
« « « « « . ‰ ««j
l& w l ˙« «
===================================== n˙«« « «
l ˆ« . «ˆ« «ˆ« «j« «
ˆ« l «ˆ« «ˆ« «˙« l Ó nˆ« l «j
ˆ
« «ˆˆ« nˆ«ˆ«« «j
«ˆˆ« ««ˆˆ« ««ˆˆ«=l
l l l l l l vir gen llo ra l
l l U l l l l l
uh uh por nin gun la do la

# « œ ˙ nœ
J
»
»» œ»»» Jœ»» l œ»» e œ» œ» Jœ» l œ»» œ»» ˙»»
l ˆ« œ»»» Jœ»»» œ»»» »»» l »»»
«j
=====================================
& » » »» »» »» » » » l Ó. ‰ Jœ»»» l Jœ»»» »»»œ Jœ»»» œ»»» œ»»» l
=l
l • l U l l l l
l hos pe da je l por nin gun l la do por nin gun l la do l la l vir gen llo ra l
l # _w l _»˙»» _»˙»
» l _»œ»» . l l nœJ»» l Jœ»» nœ»» Jœ»» ««ˆ« ««ˆ« l
l ? nw l »˙» »
» ˙ »
» l » »
œ
» . œ
»
» œ
»
» œ
J
»
» «
« «
« «
« Ó . ‰
===================================== » » » » l ˆ« ˆ« ˙« l » l » » » =l
»»
uh uh por nin gun la do la vir gen llo ra
21
# ˆ««« «««ˆ «««ˆ «««ˆ «« œ» «« «« «« ««ˆ« œ»» ««ˆ« «« « ««ˆ« ««ˆ« ««
ˆ« »» l w » l w ‰ «
344

=====================================
l& l jˆ« ˆ« j
ˆ« l j ˆ« j
«ˆ« l ˙« . «j
ˆ« l
l por que tie ne ham bre l l y de re pen te l l es queel ni ñi to l A l
l l l l l ««« l ««« ««« ««« «« l
# « « « « « « « « « « « «
l Ó. ‰ «j
nˆ«ˆ« l «j
=====================================
& «ˆˆ« nˆ«ˆ«« «j
«ˆˆ« «˙˙«« l Ó. ‰ #ˆj
«ˆ«« l j «ˆ««ˆ #ˆ«ˆ«« «ĵ
««ˆ« nˆ«ˆ«« «ˆˆ«« l ˙«˙«« .. ‰ j ˆ«« l j
ˆ «ˆ««ˆ «ˆ««ˆ j
ˆ«« ˙««
ˆ ˙« l
l l l l l « l « l
l y
l sue ñoy sed
l sien
l te do lo res
l ya
l vaa na cer
l
l # . ‰ Jœ»»» l Jœ»»» œ»»» ««j «« l . ‰ l œ
» œ
» l ˙» . ‰ «« l «« «« «« ««˙« l
l& Ó l ˆ
« ˙« l Ó œ
J
» J
»œ œ
»
»» l »» »» »» » » l » œ
J
» » » » ˆ« l j
j «ˆ «ˆ j ˆ« l
=====================================
l • y l sue ñoy sed l sien l te do lo res l ya l vaa na cer l
l l l l l l l
l? # Ó. nœ
J
» œ
J
»
‰ »» l »» œ»» Jœ»» «˙« « l Ó. ‰ Jœ»» l J»»œ »»œ «j « « « « «
‰ « l « « « ˙»» « « «
l » »
=====================================
l l » l » » ˆ« «ˆ« «ˆ« ll «˙« . ˆ« l j
j «ˆ «ˆ j ˆ« » l
l
y sue ñoy sed sien te do lo res ya vaa na cer

# « « « «« « Jœ œ œ œ . ‰ J
œ
» »
œ »
œ »
œ »
œ «« «« . ««« «« ««« œ»» œ» . ˆ««« ««« ««« « «
350
« « « « » » » » »œ œ
J
»
ˆ
l & “{ « « « ˆ ˆ
j ˆ
« ˆ
j » » »
« l » » » »
===================================== » » » » » »
l » » » » » » » l» « «» »
œ » ˆ ˙ l ˆ« «ˆ «ˆ » »» l «ˆ «ˆ ˆ«« «ˆ« . =l
l “ sí des li za la l no ve dad l en el o i do de.. lSan Jo sé l que co rreaun la doy l co rre pál o tro l
l “ l
po co sa be que ca mi nan do
l ya se sa lie ron de...
l la ciu dad
l seha ce de no che l y los ca mi nos l
l #“ l « « l « « l « « l « l l
‰ «
l & “ { «ˆ« . «ˆ« « Œ ‰ « .
l ˆ« «ˆ « Œ ‰
l ˆ« « . «
«ˆ Œ ‰
l ˆ«« . ˆ«« Œ l ‰ «
«ˆ« . ˆ«« Œ ‰ «
l «ˆ« . «ˆ« =l« Œ
=====================================
l “ l pa pa l pa l pa pa l l pa pa l
l “ l l l l l l
pa pa pa pa pa

# “ ‰ œ»» . œ»» Œ l ‰ œ»»» . œ»»» Œ l ‰ œ»»» . œ»»


l » Œ l ‰ œ»»» . œ»»» Œ l ‰ œ»»» . œ»»» Œ l ‰ œ»»» . œ»»» Œ =l
=====================================
&
l • “ { » » l pa pa l pa l pa pa l l pa pa l
l “ l l l l l l
pa pa pa pa pa

l #“ œ»» œ»» l œ»» «« « œ»» l ««ˆ « œ» #œ» lœ « «« l ««ˆ« «« «« œ» l œ ««ˆ« «« l


«
l ? “ { «ˆ« »» œ
» » » l » ˆ« «ˆ« » l « «
ˆ« »» »» »
» « «
l » ˆ« «ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« »» »
»
l » »» œ
» ˆ«=l
=====================================
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum

# «« ««« «««ˆ œ» « «« ««« «««ˆ «« «« 1.« « « « « « «« «


356

l & ˆ« « «
ˆ » « .
» ˆ« l ˆ« « «
ˆ ˆ ˆ . « «
« « l ˆ«« «ˆ «ˆ «˙ « « «ˆ« {” ˆ««« ««ˆ ««ˆ ««ˆ «ˆ« . l w
«
2.
===================================== j l w =l
l por que no sa ben l que van aha cer l que van aha cer tam ” so los es tán l uh l l
l por es tas ho ras l so los es tan l ” l l l
l # l « l ” l l l
‰ « « Œ ‰ «
ˆ . «
« Œ «
« «
« «
« « ‰ «
« «
« «
« « «
l& ˆ«« . ˆ«« l « ˆ«
===================================== l ˆ« «ˆ «ˆ «˙« {” ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ« «ˆ« . l _w l _
w =l
l l l ” l l l
l pa pa
l pa pa
l que van aha cer
” so los están
l uh
l £ l
l # »
œ «
‰ »»»œ . œ»»» Œ l ‰ »»»œ . œ»»» Œ l œ»»» »»»œ »»»œ »»»œ œ»» ‰ ” œ»»» »»»œ »»»œ »»»œ œ»» . l Œ œ»»» »»œ œ»»» »»» »»œ l Jœ»» «ˆ« . q q Q l
=====================================
&
l • l l » {” » l l » =l
l pa pa l pa pa l que van aha cer.. ” so los es tán... l los.. dos se sien l tan so breu na l
l # « « « œ l « « l « « « ‰ ” ˆ««« «««ˆ «««ˆ «« «« l ww l w l
«ˆ« «ˆ« «ˆ« »»» «ˆ« «ˆ« œ»» œ»» «ˆ« ««ˆ ««ˆ «« w
=====================================
l? l » » l ˙« {” ˆ« ˆ« . l l =l
tum tum tum tum tum tum tum tum que van aha cer so los están uh uh 22
#
362

=====================================
l& w l #w lw lw lw lw l
l l uh l uh l l l uh l
l # l l l l l l
l& l
===================================== lw lw lw lw l
l _
w l uh_
w l uh l uh l l uh l
l l l l l l l
l # £ £ « £
«« «
ˆ
« « Œ l ««ˆ« Q Q œ»»» œ»»» l œ»»» Q Q œ»»» ˆ«« «««ˆ l ««j
ˆ
« œ»» «« «ˆ«« œ»» l œ»»» œ»»» œ»» œ»»» «ˆ«« «««ˆ l ˆ««j
« œ»» Jœ»»» œ»»» œ»»» l
=====================================
l & ˙
« l l l » ˆ
j
« » l » l » l
l • pie dra l am bos se mi ran l des con so la dos un l rui does cu chan l deal gu na par te co l mou na mu la l
l ww lw lw lw lw l _w l
ll ? # ll nw ll w ll w ll w ll nw ll
=====================================
uh uh uh uh uh uh

# U̇«« «« «« ««« ««ˆ« ««j «« «« «« Jœ»»» œ»»» Jœ»»» œ»»» œ»»» w œ»»» »»»œ »»»œ ««ˆ« Jœ»»» œ»»»
368
« ˙
« ˆ
« .
=====================================
l& l #ˆ ˆ
« l ˆ
« ˆ
« ˙
« l l l l
l uh l queha re buz l na do l Jo sé in da ga l l tran qui li zán do se l
l U l l l l l l
l # ««˙« «« l «« « « « «
««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« l Ó . «
& n˙« ˆ
« .
===================================== «« «« «« l ««ˆ« ««ˆ« ««˙« l Ó. ««« l j
‰ nˆĵ «ˆ«ˆ« nˆˆ««« ĵ
ˆ
« ˆ
«
‰ nˆj «««ˆ l
l l ˆ
« « « l ˆ ˆ
j l l l l
l l l l l l l

uh queha re buz na do con gran si gi lo Al
l # » nœJ»» œ»» Jœ» l œ» l l l l œ
J
» l
l& » » » » œ
» œ
»
» » l »» e »» »» »» l »» »» »» œ
J
» œ
» œ
» ˙
» l Ó . ‰ œ
J
» œ J
» » œ
»» l »» »» »» »» »» l œ
J
» œ
» œ
» Ó . ‰ »
» l
=====================================
l • queha re buz l na do queha re buz l na l con l gran si gi lo l Al l
l U l _»œ . l l l l l
do

_ ˙
»
» _ ˙
»
» » « «
l # »»» »˙»» l »œ»» . »»»œ œ»»» Jœ»»» l ««ˆ ««ˆ« ««˙« l Ó. ‰ nœJ»»» l œJ»»» nœ»»» Jœ»»» «ˆ« «ˆ« l Ó . ‰ nœJ»»» l
l ? ˙»»» » l »
===================================== l « l l l l
» uh queha re buz na do con gran si gi lo al

# w ««j ««ˆ« ««j «« œ» w «« « « «« «« «« ‰ « œ»» œ»» œ»» œ»»» »»»œ


374

ˆ
«
=====================================
l& l ˆ
« ˆ
« »
» l l ˆ
j
« «
ˆ
« «
ˆ«
j ˆ
« ˆ
« l ˙« . «ˆ« l » » » l
j
l l un ti bioes ta blo l l don de la no che l La l mu la ne gra see l
l l l l ««« l ««« ««« ««« «« l l
# « « « « l Ó. «
‰ #ˆ«j « « « « « « ‰ «j ˆ« l «ĵ « « « « «
l
& ˆ«j
«ˆ« nˆ«ˆ«« «ĵ
«ˆ« «˙«˙«
===================================== «ˆ« ««ˆ« «j
«ˆ« l «ĵ#ˆ «ˆ«ˆ« nˆ««ˆ« ««ˆˆ« l ««˙˙« .. ˆ
« «ˆ« ««ˆ«ˆ «j ˆ« «ˆ« ‰ « l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ l
ˆ« ˆ« «j
ˆ« l
l l l l l l
l en con trar l con l un pe se bre l pue l den pa sar La l mu la ne gra see l
l # Jœ» œ» « « l l l «« l «« «« «« ««ˆ ‰ Jœ»» l œ»» œ»» œ»» œ»» »»»œ l
l& »
» »
» «
ˆ
j
« «
˙
« l Ó . ‰ œ
J
»
» œ
J
»
» œ
»
» œ
J
»
» œ
»
» œ
»
» ˙
»
» . ‰ ˆ« l j
j «ˆ «ˆ j ˆ« « » l » » » »
===================================== » l » » » » » l » l
l • en con trar l con l un pe se bre l pue l den pa sar La l mu la ne gra see l
l l l l l l l
l # J
œ
»
» » Jœ» « œ « l Ó . ‰ œ
J J
œ œ
»»» l »»» »»» «j « « « « ‰ « « « « ‰ œ
» œ
» œ «
« «
Jœ»»» l »» »» »»» ˆ« «««ˆ l
l ? » »» »» ˙«
=====================================
l l ˆ« «ˆ« «ˆ« ll «˙« . «ˆ« ll j
j «ˆ« ««ˆ j «ˆ« œ»»» l l
en contrar con un pe se bre pue den pa sar La mu la ne gra see
23
380
# Jœ» œ» Jœ»» œ» œ» «« ««« «« «« « « «« »»»œ ˙»»» «« ««« «« «« « «
» » » «
ˆ « « »
œ ∑ ∑ ˆ «
l& » » » » » »
====================================
l «
ˆ «
ˆ «
«ˆ j«ˆ« ««
ˆ ˆ
j
« œ» œ
» »
l »» »» » » l l l «ˆ ««ˆ ˆ« «ˆ« = «ˆ« l
j
l chaha ciaun la do l la bien ve ni da les l quie re dar l l l dan do le pa so pa l
l l l l l l l
l # «« «« «« «« « l «« ««« «« «« « « l «« «« «« «« «« « l l l « « « « « « l
ˆ
j ˆ ˆ
j ˆ «ˆ« ˆ« «ˆ ««ˆ «««ˆ ««j « «
ˆ «
ˆ ˆ « ∑ ∑
« « « «
====================================
l & l «
ˆ
ˆ« « ˆ
j
« l ˆ« «
ˆ « ˆ
« l l l ˆ«« ««ˆ ««ˆ «ˆ« «ˆ« =
_j ˆ«« l
l chaha ciaun la do l la bienve ni da les l quie re dar... l l l dan do le pa so pa l
l # Jœ» l l l »œ »œ »œ « l« « « . l « « « « « l
» œ
J
»
l & » œ»»» »» »» »» l œ
» œ
» ∑ l ∑ » » » œ
»
l » » » »» œ»»» j « « « « œ
»
ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ œ»»» »» l «ˆ« ««ˆ ««ˆ «ˆ« œ»»» = «j
ˆ« l
====================================
l • l l l yel bueyse mu da pa l ra laen tra da l dan do le pa so pa l
l l l l l l l
chaha ciaun la do

«
l # «« «ˆ« «« œ» œ» l l « « « œ
» . « « «
l ««ˆ ««ˆ ««ˆ «« œ»»» Jœ»» l œ»»» œ»» »»»œ œ»»» »» l ˆ«« ««ˆ ««ˆ «« «« «« l
ˆ« »» »» l ∑ ∑ «ˆ » l» » » «ˆ «ˆ =
l? j ˆ« j
==================================== l l l ˆ« l
j
chaha ciaun la do yel buey se mu da pa ra laen tra da dan do le pa so pa

# « « « « ‰ œ»»» »»œ J»»œ œ»» Jœ»»» œ»» œ»» «« ««« «« «« « « ««« ««« «« ««ˆ »œ œ»
«« «ˆ« «j
386
«
« «
«
ˆ «
«ˆ «
ˆ
« . «
«j œ
»
» œ
»
» œ
»
» » l» » » » l ˆ« «ˆ ««ˆ «««ˆ j ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ «ˆ »» »» l ∑
l & «ˆ ˆ« l » » »
===================================== l
l rael por tal por l fin la vir gen pue l de sen tar se l la pa ja se ca pa l recear mi ño l l
l l l l l l l
l # « « « « « l «« «« «« «« «« l «« «« «« «« «« l «« «« «« «« « « «« l «« «« «« «« «« «« l ∑ l
«
=====================================
l & _«ˆ« _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ j «
ˆ« l ˆ
« ˆ
« ˆ
« «
ˆ «ˆ l ˆ
j
« «ˆ ˆ
j
« ˆ
« ˆ
« l «
ˆ ˆ
« « «
«ˆ «ˆ j « «
ˆ« ˆ« ˆ
j
« l «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
ˆ ˆ
« ˆ
« l l
l rael por tal... por l fin la vir gen pue l de sen tar se l la pa ja se ca pa l recear mi ño l l
l # « « « l l l l l « l
l & ˆ««« «ˆ «
ˆ »œ . œ
J
» œ» œ
» œ
» »
œ »œ J
»œ
»» ‰ »» l »» »» »» »» »»» l »» œ»»» Jœ»»» œ»»» œ»»» l ∑ l ∑ œ » »œ »œ œ
»
l »» »» »» »» œ»»» «j
===================================== ˆ« l
l • por l fin la vir gen pue l de sen tar se l l l hay un si len cio de l
l l l l l l l
rael por tal

« « « «
l # ««« ««ˆ ««ˆ « ‰ Jœ» l œ»» œ»» œ»» ˆ«« ««« l «« ««ˆ« «« œ» œ» l l l ˆ««« «««ˆ «««ˆ «« œ»» Jœ»» l
«ˆ« . »» l » » » ˆ« »» »» l ∑ ∑ ˆ« » » l
l ? ˆ«
===================================== «ˆ l j
«ˆ j l l
rael por tal por fin la vir gen pue de sen tar se hay un si len cio de

«« ««« «« «« U »»»œ »»»œ œJ»» U œ»» . ˙»»


# « «
« «
« «
« « « »
œ
» »
œ «
« « « »
œ
» »
»œ » » »
392
∑ ˆ« «ˆ ««ˆ ˆ« q « «« ˆ«« ««ˆ ««ˆ «ˆ« . »» »» »»œ ˆ« «ˆ« .
l ˙« « » » »
l& l
===================================== ˆ« l ˆ«
j l l =”
l l por que muy pron to lle l ga ráel ni ño l lle ga ráel ni ño l lle ga ráel ni l ”
l l l l U l l « U ”
ño

l # l «« «« «« « « « l « « « « « l Ó «
« «
«
l «˙˙« œ»» »»œ »»œ »»œ l ĵ « «
« «
«
««ˆ« ˆ««ˆ« .. «˙«˙« .. ”

=====================================
& «
ˆ «ˆ «
ˆ « « «˙˙« œ» »œ »œ »œ =
l l ˆ
« ˆ
« _«
ˆ
j
« l _«
ˆ
« «
_
«
ˆ «
_
«
ˆ «
_
ˆ
« «
_
«ˆ . l l »
» »» » » l ”
l l por que muy pron to lle l ga ráel ni ño l l lle ga ráel ni l ”
l # « l l« « « l l l U ”
uh ño

« « . « « « « « . U̇ « « « « « « «
« « « œ œ
» œ
l & ˆ« ««ˆ «ˆ »»» »» l ˆ«« ««ˆ ««ˆ ««ˆ »»» j «
«ˆ« l ˆ«« ˆ
« «
ˆ »œ œ
»
»» »» l Ó »
˙
»»» l »»»˙
»
˙ « « «
ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ l j« « «
ˆ« ˆ« . ˙« . =”«
=====================================
l • l por que muy pron to lle l ga ráel ni ño l l l ”
l l l l l l U ”
re ve ren cia uh lle ga ráel ni ño

l # œ» »œ »œ œ»» œ»»» . l «« «« «« « « « l ««« ««« ««« « « l U l « « « « l « « « ”


» » » » «
ˆ «ˆ «
ˆ « « « « ˆ
« «
ˆ Ó ««˙« ««˙« ˆ«« ««ˆ ««ˆ ««ˆ ĵ «
« «
ˆ
« . «
˙
« .
»
l? » » » »
=====================================
l ˆ
« « jˆ ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ« . l l «
«ˆ l «ˆ« «ˆ« . «˙« . =”
re ve ren cia por que muy pron to lle ga ráelni ño uh lle ga ráel ni ño
6 LOS REYES MAGOS M: Luis Eduardo Galián
Bossanova L:Rosario Anzola
# Œ « ‰ « « « « « « « Œ « ‰ « « « « « U «« . ««ˆ« «« « « « « «« ««j
398
«
ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ
j «
ˆ
j «
ˆ
« l « « « « « l«
ˆ «
ˆ «
ˆ
j «
ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ
j «
ˆ
j «
ˆ
« l « « « « «
ˆ
j ˙ œ
»
» ˆ« l
====================================
l& “{ » ˆ« «j ˆ« l «j «ˆ _««ˆ «ˆ« ˆ« =
l chin chin chin l chin chin chin chin l chin chin chin l chin chin chin “ Cer ca dea llí l por tres ca mi l
l l l l “ l l
En u na fuen te dea guas cla

l # U «
Œ «ˆ« ‰ «« «« l «« «« «« «« «« l Œ «« ‰ «« «« l «« «« «« ««
====================================
&
“ Œ «ˆ« ‰ « « l « « « « « l
l « ˆ
« ˆ
j
« l ˆ
j
« ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
j
« l ˆ
« ˆ
« ˆ
j
« l ˆ
j
« ˆ
« ˆ
j
« ˙
« “{ _«ˆ« _j «ˆ« l _j ««ˆ __««ˆ« _«ˆ« _«ˆ« =_j «ˆ« l
l chin chin chin l chin chin chin chin l chin chin chin l chin chin chin “ fuen de
te dea l guas dea guas cla l
a llí por tres ca mi
l # l l l U̇» “ l l
l & Œ »» œ
» ‰ »œ œ
J
» œ
J
» œ
» œ
» œ
»
»» »» l »» »» »» »» »» l Œ »» œ
J
» œ
» ‰ »œ œ
J
» œ
J
» œ
» œ
J
»
»» »» l »» »» »» »» “ { Œ »» œ
» ‰ «
«ˆ« «j « « « « « «
==================================== ˆ« l «j
ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ« = « l
nˆ«j
l • chin chin chin l chin chin chin chin l chin chin chin l “ de a llí l por tres ca mi l
l l l l “ l dea guas cla l
chin chin chin
fuen te dea guas

l # « « « l . ««ˆ« «« l «« ««˙« l U̇ “ « ««ˆ« . ««j l ˙ l


l? «
ˆ
« . «
ˆ
j
« «
ˆ
« . œ
J
»
» œ
»
» œ
»
» ˆ
j
« ˙
« ˙
»
» »
» «
˙
« ˆ
« »
» ˙
»
»
» l »
==================================== » l l » » “{ l » » =l
tum tu tum tum tum tum tu tum tum tum tum Cer ca por tres ca
En un na fuen te
# « « « ‰ « « « ««ˆ« w «« ««˙« « «« ««
404

l & «ˆ« . «ˆ« . «ˆ« l w nˆ«« «ˆ« «ˆ« j


===================================== l l ˙« l «˙« . ˆ« nˆ« l w l
l nos l de a guas cla l
por tres ca mi l nos l fuen
Re
te l
yes l
l l l l l l l
ras ras

l # l ‰ «« « « « l « « « « « l ««
«_««ˆ _«««ˆ ‰ _«««ˆ _«« l _
=====================================
& nˆ
« « «
ˆ« b_««ˆ __j « « «
««ˆ b_««ˆ ˆ« l
««ˆ __««ˆ« __j
««ˆ l __j ˆ
« . «
« «
«
_«ˆ . _«ˆ l _w
l l
l ˆ« l w
j l l
l nos
los tres l
por tres l to man des can l so bién o por l tu no
tres re yes Ma gos vie nen deO rien te l l
l # l l l l l l
ras

« «
l & «ˆ« nˆ«« ‰ «ˆ« «j « « l bw w l w w l ww w
ˆ« l w
===================================== l w l
l • por tres l l tres l l Re l yes l
l l l l l l l
nos
ras los tres un des can so

l # l l «« bˆ««j l «« «« l nœ»»» «« bˆ««j l ««˙ ««« l


w «
«
l ˆ« . j «
« «
« « ˙
« ˙
« « « « b˙
l? l #w
===================================== ˆ« j ˆ« ˆ« l l nˆ«« . ˆ« l l
mi nos tum los tresRe yes Ma gos vie nen deO rien te
cla ra tum to man un des can so bién o por tu no

# «« ˙
» « «« 1. ˙»
» ˙»» ˙»»
410
˙
» » ˙
» ˙
w l #˙«
====================================
l& »» l » »» «
l #˙« ˙« l » » l »»» » =l
l si l par
guen el l con gran
ras tro l al
deu naes l tre llahas l taen con l
l # l l l l l l
com ten bo

l& ‰ « « « « ‰ « « « «
nˆ«« «ˆ« ««ˆ« _«j «ˆ« l _ˆ«j
==================================== «ˆ« ««ˆ« nˆ«« l «ˆ« . _««ˆ« . _««ˆ« l _w «ˆ« «ˆ« «ˆ« nˆ«j
«« _«««ˆ _«j « l nww l ««
˙
« ««˙« =l
l l l l l l l
l yA - llí com par l
si guen el ras
ten conal bo l ro
tro quedau naes tre lla
l con al bo ro l
si guen el ras
l troen con
l
l l l l l l l
zo

l # «
« «
« «
« «
« « «
Œ œ»»» ‰ œ»»» #ˆ«««ˆ l «ˆ«ˆ« #ˆˆ««« ˙««˙« l ««˙
˙ ««˙« l l ‰ »»œ œ» «ˆ« «« l «« «« «« «« «« l
====================================
l •& l l « l w l » »» ˆ« l j
j «ˆ «ˆ ˆ« nˆj « ˆ«=l
l yA llíes tan l
si guen ras tro deu
l naes tre
l lla l has taen con trar l se de frentea l
l l l «« Jœ» l »˙ l l «« « l
con al bo ro zo

#
ll ? ˙««
« «
« œ
J
» ˙
» ˙
» « « ˙
» œ
» . œ
» #œ
» œ
J
» œ
» . œ
J
» œ
J
» «j
ˆ« . »» ll »»
==================================== »» ll «ˆ« . «ˆ« ˆ« »» ll »» »» ll »» »» »» »» ll »» »» »» ˆ« = ˆ« ll
si guen el ras tro de u naes tre lla en con tral la defren tea
yA llí com par ten con al bo ro zo 25
# 1. ˙»» ««ˆ« . «« «« 2. «
« ‰ ««ˆ« ««j «« «« «« «« ««
416
˙
»
» »
====================================
l& » l ˆ« . ˆ« {” Œ ˆ
« ˆ
« l jˆ« «ˆ ˆ« ˆ« j ˆ« l w l #w =l l
l trar la l pak pak ” zo yel via l je de ca da l u l no ll
l l ” l l l ll
l # « « l « « « ” «« «« «« « «« l «« «« « «« «« l l ll
«˙« «˙«
====================================
& { nˆ
j
« ˆ
« ˆ
« « ˆ
j
« ˆ
j
« nˆ« « ˆ
« ˆ
j
« w =
l « . «
l _«ˆ _«ˆ _«ˆ ”. « ˆ
« l ˆ
« l l w ll
l trar la l pak pak ” zo el lar go via l je de ca da l u l no ll
l # « « « l ” l l l ll
l & ˆ«« . ˆ«« . ˆ«« l w ”{ w l w œ
»
l Œ »» ‰ œ
»
»» Jœ»»» l w
==================================== =l l
l • fren te l ” via l je l de u no l ll
l l ” l l l ll
l # « «« l . . »œ» ” »˙» l «« «« l nw l w ll
l? «
˙
« ˙
« l » œ
»
» œ
»
» ˙
»
» ˙
« ˙
« w
==================================== » » {” » » l l l =l l
fren te pak pak un via je u no

## ‰ « « « « ‰ ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««j ‰ .


422

l & “{ «

« «
ˆ
« «
ˆ
« «

j
« l
==================================== w l ˆ« l w l œ»»» œ»»» œ»»» bœJ»»» l Jœ»»» »»»˙ =l
l “ pa pa pa pa l l pa pa pa pa l l pa pa pa pa l l
l “ l l l l l l
#
l #“ ‰ « « «
« « « «« l
====================================
& {
l ‰ «« «« «« « l
ˆ
« ˆ
« ˆ
« «

j w
l ‰ #ˆ«« «ˆ« «ˆ« « l « « « l
«j
ˆ« l ««ˆ . _««ˆ . _««ˆ =l
l « «
“ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _j« «ˆ l _w l « l l
l “ pa pa pa pa l l pa pa pa pa l l pa pa pa pa l pa l
l ## “ ‰ Jœ» »œ œ» »»œ l œJ»» »»œ Jœ»» œ» œ» »œ l Jœ» »œ Jœ» œ» œ» »»œ l Jœ»» »»œ Jœ»» œ»» #œ» »»œ l J»»œ Jœ»» »»œ œ»» œ»» l Jœ»» »»œ Jœ»» œ» œ» »œ l
l & “ { Œ »» »» » » l » » » »» »» »»» l »» »» »» »» »» »» l » » » » »» » l » Œ » » » » l » » » »» »» =
==================================== »» l
l • “ Des So breun ca ba l
deun ca me llo de dos jo ro l bas sei den ti fi l caelRey Bal ta sar l
cuen ta con ten l to sus es pe ran l
es un Rey ne gro que también sue
l “ Deun E le fan l
dos los tres con clu l yenqueha bían so ña l
ta el Rey Gas parl
do la mis ma co sa que per si guie l ron la mis maes tre l
llo brio soy pla tea do con gran prestan cia es tá Melchor
te gris y do ra do seA to pre sen es el Rey in dio queespe raan sio
l “ l l l l l l
Muy a som bra

l # “ l l « «« «« l « « « l « « « «
l ««ˆ . «ĵ « «
««« «˙««« l
#
l ? “ { ˆ« .«
« «
«
ˆ« ˙«
j «
« «
« «
« «
« l ««
ˆ . ˆ
j
« « ˙ l «

« . «
ˆ
j
« «
˙
« l «
ˆ
« . «
ˆ
j
« «
˙
« «
«
l «ˆ« . «ˆ« «˙« =l
l #ˆ« . j
==================================== ˆ« ˙«
pom po pom pom po pom pom po pom pom po pom pom popom pom po pom

## 1.‰ «« «« «« « ‰ ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« #ˆ««j «


‰ #ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« nˆ««j « l Ó#w ˆ«««« «««ˆ «««ˆ ««««ˆ={”
428
ˆ
« ˆ
« ˆ
«
====================================
l& «

j
« l w l « l w l
l pa pa pa pa l l pa pa pa pa l l pa pa pa pa l da ba da ba ”
l l l l l l ”
#
l # ‰ «« «« «« «« l l ‰ «« «« «« «« l l ‰ «« «« «« «« l ”
l ˆ
« ˆ
« ˆ
« nˆ
====================================
& j
« l w l ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
j
« l w l ˆ
«
ˆ
« ˆ
«
ˆ
« ˆ
«
ˆ
« nˆ
j
«
ˆ
« l w
w = {”
l pa pa pa pa l l pa pa pa pa l l pa pa pa pa l ”
l # l l l l l ”
l& # œ
J
» œ
» œ
J
» œ
» »
œ »
œ J
œ
»
»» »» »» »» »» »» l »» »» »» »» œ»»» »» lœ
» œ
J
» œ
» »
œ w l »»˙
» . »
œ »
œ
»» »» l w l w
==================================== =”{
l • ña queae se ni ñi l to po dráa bra zar l l a bra l zar l ”
l so ver el ni ñi l
zas de co no cer
toqueha de lle gar l
al ni ñi to Dios l de lle l gar
ni ño Dios l ”
l l l l l l ”
# # «
« . «
« «
« œ
»
» . œ
J
»
» ˙
»
» «
ll ˙«« « « « «
« «
« w
ll ? ˆ« ˆ« ˙«
j
==================================== ll » » » ˙«« ll #˙«« ˙«« ll ˙« ˙« ll
_w =”{”
pom po pom pom po pom pom pom pom pom pom pom uh
26
## 2.‰ «« «« «« « « « «« «« ««ˆ«£ œ»
»» l w w Œ œ» ‰ »»»œ Jœ»»» œ» . #œ»» . œ»»
434
ˆ« ˆ« ˆ« #ˆ«j « l ˆ«j
=====================================
l& « #ˆ«« j ˆ« ˆ« l “ { »» l »» » » =l
l pa pa pa pa l con la mi - mahis l to l ria “ Un a bra l
y so ña ron l
l l £ l l “ l l
zo

#
l # ‰ «« «« «« «« l «« «« «« «« «ˆ« «ˆ« l w « « l w « «
“ ‰ «ˆ« #ˆ«« «« «j « « «
ˆ
« ˆ
« ˆ
« nˆ
j
«
=====================================
& ˆ
j
« nˆ
« #ˆj
« ˆ
« { ˆ
« ˆ« l ˆ«j
« #ˆ«« ««ˆ« #ˆ««« = «« l
ˆ« l
j
l l l l “ l
l pa pa pa pa l con la mi - mahis l to l ria “ Los Un gran a bra l
tres so ña ron con un Reyl
l # l l l “ l l
zo se dan....

œ
J
» œ
» œ
J
» œ
» »
œ »
œ œ
J
» œ
» œ
J
» w œ
»
» œ
»
» œ
J
»
» œ
»
» . œ
»
» . œ»»
l & # »» »» »» »» »» »» l »» »»
===================================== »» œ»»» »œ»» l l w “{ Œ » ‰ » » l » » » =l
l • lla y que se di l cen la mis mahis l to l ria “ so ña l l
l l l l “ l l
y ron
un a bra zo

l # « «« l ˙ ˙»» l w l w “ ˙ ˙ l #˙ l
l? # «
˙
« ˙
« l »
===================================== »
» » l w l w “{ » »
» »
»
» l » »
» «
«
#˙« =l
con la mis mahis to ria y so ñan do
un a bra zo

## Œ œ ‰ œ . «« «« «« Œ «« ‰ «« «« «« œ» œ»» . œ»» £ « £« £ £
» l ˆ« ˆ« »» ˆ« ˆ« l «ˆ« «ˆ« œ»» ««ˆ« ««ˆ« l
« « « « «
440
» » Œ « œ
» « Œ «
l& »» »» l #ˆ« . ˆ« . ˆ« l
===================================== ˆ« ˆ« #ˆj
« l j
ˆ« »» »
»
l con Rey l ni ño l nues tro mun l do rei ne l y ven dráa rie nar l y ven dráa rei nar l
l l l l l £ l l
se dan los tres se dis po nen mu y an he lan-- - tes an he lan- - tes

# « £ £ £
l # l « « « l Œ « ‰ « « l « «« «« «« l Œ «« «« «ˆ« «« «« l Œ ««ˆ« q ««ˆ« «« l
l & w l «
=====================================
ˆ
« . « .
_«ˆ _«ˆ l « «
ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ
j
« l «
ˆ
j
« nˆ
« ˆ
« . ˆ
« l ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
« l n_q _«ˆ l
l l los tres
ni ño l nues
dis po l
tro mun do rei ne l an he lan- - tes l an he lan - tesnar l
y ven dráa rei nar y ven dráa rei
l # œ»»» ‰ œ»»» . l œ» . œ» . œ» l ‰ nœ»» œ» œ» Jœ»» l J»»œ œ» « l l l
se nen mu y

l& # Œ l »» »» »» l » »» »» » l » »» #ˆ«j « œ»»» »» l œ


» nw l w l
=====================================
l • l ni ño l quea nues tro mun l do ven dríaa rei l nar l l
l l l l l l l
con Rey

« «
se dan los tres y se dis po nen muy an he lan...........................tes

l # «« «« l ««˙« «˙«« l « l ˙» «
l «˙« «
«˙«« l ww l
# ˙
« ˙
« « « «
˙
« ««˙« » ˙»»» «
l ˙««
=====================================
l? ˙«« l l » l « ˙ ˙
« l l
con un ni ño nues tro mun do rei na rá
se dan los tres se dis po nen an he lan...........tes

## ‰ « « «« nœJ» Jœ» œ «« « «« œ . « ««ˆ« «« ‰ «« « « ‰ œ»» Jœ»»


446

nˆ« « «
ˆ
« ˆ
« »
» l » »» »
» ˆ
« «
ˆ
« ˆ
j
« »
» «
ˆ
« . w Œ ˆ« ˆ« nˆ«j « ««ˆ«
« l nˆ«j
=====================================
l& l » l l » » =l
l tra
a lle gar pres l
yen doa to
tos has tael pe l se
dos sus ben di cio nes l uhuh l don de su l po nen el inA l
y sus men sa jes de
l l l l l l l
bre

#
l # ‰ « « «
l «j ««« «« «« «« l «« . ««
« «
«
««« «j
nˆ ˆ
«
=====================================
& ˆ
« nˆ ˆ
« ˆ
« ˆ
j
« ˆ
« ˆ
« . ««ˆ« l w l ‰ «« «« « «« l ««

« ˆ
« «
ˆ
« ˆ
j
« ˆ
j
« «
« «« ««ˆ« nˆ«««=l
l __««ˆ _«ˆ l l l l l _«ˆ n_ˆj « l
l tra
a lle gar pres l
yen doa to
tos has tael pe l se
dos sus ben di cio nes l uhuh l don de su po l nen es táel in l
y sus men sa jes deA mor y
l # l l l l l l
bre
« œ
J
» J
œ
» œ
» œ
» . œ
» « « « « «
l & # ‰ nœ»»» «ˆ« œ»»» »» l »» »» nœ»»» œ»»» Jœ»»» l »»
=====================================
œ»» . œ»»
» » l nw l Œ »» ‰ œ»»» #ˆ«j « l «j «ˆ #ˆ«« ‰ «ˆ« «j ˆ« =l
l • tra yen doa to l dos sus ben di l cio l uh l sus men l sa je l
l l l l l l l
nes y de A
a lle gar pres tos has tael pe se bre uh don de su po nen el in

l # œ . Jœ œ . « l ««j l «« «« «« œ Jœ» l nœ» . Jœ» Jœ» œ» Jœ l « ««ˆ« ««ˆ« l ˙»» ˙»»» l


l? # »
» »
» »
» «
ˆ
j
« l ˆ« j
=====================================
» » » «
« . «
«
ˆ« ˆ««
« . ˆ
« l nˆ
« . ˆ
j
« ˆ
j
« »
»
» »
» l »
» »
» »
» »
» »
»
» l «
˙
« l » =l
y tra yen doa to dos si a to dos su ben di cio nes sus ben di cio nes deA mor y
a lle gar muy pres tos ya has tael pe se bre -- de be lén el pe se bre dein fan te.......in
27
solista

## 1. . £ £ 2. «« «« «« ««ˆ« ˆ««j
«w ««ˆ« ««j
ˆ« ««ˆ« ««ˆ«
Œ q œ»» œ»»» Q ««ˆ« ‰ w «ˆ ˆ« ˆ« j w œ ‰ œ» Jœ» w
452
œ»» Jœ»» ˙»»
====================================
l& » » » l » {” l l Œ »»» »» »» l w =l
l mor y paz l y deA mor y paz ” fan don de su po l te nen quees táel in l pa pa pa l pa
fan te l
l l £ £ ” l l l l
l # # «
l Œ q «ˆ« ««ˆ« «« ” l l Œ «« ‰ «« «« l l
====================================
l & w l nq ˆ
« {
” w l w l ˆ
« ˆ
« ˆ
j
« l w = l
l paz l y deA mor y paz ” fan l te l pa pa pa l pa l
l # «« ««« ««« l ” l l «« «« «« «« l l
«
l & # #˙˙«« ‰ ˆ«ˆ« ĵ «ˆ« l ww ”{ #ww l w « « «
l ‰ #ˆˆ«« ˆ«ˆ« «ˆˆ« j «
«ˆˆ« l w
==================================== =l
l • mor y de l paz ” fan l te l pa pa pa pa l pa l
l l ” l l l l
l # « «
l «ˆ.« «
«ĵ «
««˙« ” l l « l «« . «« «« l
# « «« «« « «
« w « «« «« ˆ
« ˆ
j
« ˙
«
l? ˆ« . j ˆ« ˙« l ˆ« . ˆ« ˙«
==================================== {” w l w l ˆ« . j ˆ« ˙« « « «
l «ˆ . «ˆ «˙ =l
paz po pom pòm po pom fan te pom po pom pom po pom

«
« «
« «
«
## ‰ «ˆ ˆ« ˆ« j «
« «
« «
« «
« «
« «
«
Fin
ˆ« ˆ« «ˆ j
j ˆ« ˆ« ˆ« w œ» ‰ œ» Jœ» ww ww
458

l& w l w
===================================== l Œ »
» »
» »» l l ”
l don de su po l uh nen quees táel in l pa pa pa
fan l uh
te l ”
l l l l l ”
uh

#
l # w l #w «
l Œ #ˆ«« ‰ «ˆ« «j « « l w l w ”
=====================================
& ˆ«
l l l l l ”
l uh l uh l pa pa pa l uh l ”
l # l l l l ”
l& # nw l nw ‰ œ
»
l »» »» »» »» œ
» œ
» œ
J
» l w l w ”
=====================================
l • l uh l pa pa pa uh l l ”
l l l l l ”
uh

l # nw l l «««ˆ. ««j ˆ
« «
««ˆ.« «j«
ˆ
« l w l w ”
l? # l #ww « «
l «ˆ . «ˆ «ˆ . «ˆ « l w l w ”
=====================================
nw
uh uh pom po pom pom uh
LOS PASTORES
Bachata L: Rosario Anzola
M: Luis Eduardo Galián
##
Œ ««j ««ˆ« œ»» Jœ»» œ
J
» ««ˆ« «« «« «««ˆ «««ˆ Jœ» »œ ««ˆ« «« ««« «« «« ««ˆ« ««ˆ« œ» »»œ »»œ
463
∑ » » l » » ˆ« ˆ« » » » =l
l& l ˆ«
===================================== l »» »» ˆ« ˆ« «ˆ l ˆj «
l l En u nos ce l rros muy a par ta l dos y fren te_aun fue l go_es tán Los Pas to l
l l l l l l
l # # ∑ «
l Œ « «« «« « l « « « «« «« « l « « « «« «« « l « « « ‰ Œ l « « « «
ˆ« ˆ« ˆ« «j
j
=====================================
l & l « _««ˆ _««ˆ ˆ« «ˆ «ˆ l j
ˆ« l ˆ«j ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« _««ˆ ««ˆ l «j ˆ« ««ˆ _««ˆ =l
l l En u nos ce l rros muy a par ta l dos y frente_aun fue l go_es tán l
l # l l l «« ««« «« l « « ‰ l
# ∑ Œ «
« «
« «
« « « « œ »
œ
» »
œ »
œ
» œ
J
» œ
» œ
» «
ˆ «
ˆ J
œ Œ
l& l ˆ« ˆ« ˆ« «j
j
===================================== «ˆ ««ˆ »»» »» »» »» l »» »» »»
ˆ« l «j «ˆ l »»» «ˆ« «ˆ« =l
l • l En u nos ce l rros muy a par ta l dos y fren te_aun fue l l
l l l l l l
go_es tán

l # Ó ‰ «« «ˆ«« «««ˆ l ˙ ««ˆ« ««ˆ« l «« « « l « œ»»» œ»»» l ˙


» « « l
# »
» ˙ « « » « «
ˆ«
j
=====================================
l? l » l « ˆ« ˆ« l «˙« l » ˆ« ˆ« =l
En u nos ce rros muy le jos y fren te al fue go Pas

## Jœ» œ» œ» ««ˆ« ««« «««ˆ Jœ œ «« « « «« œ Jœ «« « «« « « «« ‰ Jœ»» Jœ»»» ˙»»» . œ»»»


468

l& »
» »
» »
» «
ˆ
===================================== »
»
l » » »
» ˆ
« «
«
ˆ «
«
ˆ «
ˆ »
»
l » » »
» ˆ
« «
«
ˆ «
«ˆ «
«
ˆ l «
j
ˆ
« ˙
« » l l
l res Los Pas to l res Cuan do de l pron to ven un por ten l to u na l luz que l
l l l l l l
#
l # ‰ « « «« «« « « l ‰ « « «« «« «
l «ˆ« «j « « « « « «
ˆ
j
« ˆ
j
«
=====================================
& ˆ
« ˆ
« . «
ˆ
j
« «
ˆ
j
« ˆ
« ˆ
« . ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««««ˆ «««ˆ l ««jˆ
« «««˙ ‰ «j ˆ« «j ˆ« l «˙« . «ˆ« l
l l l l l l
l Los Pas to res l Los Pas to res l pron to ven un por ten l to u na l luz que l
l # l l «« ««« «« l l l
# ‰ «
« «
« œ
» œ
» . ‰ œ
J œ
J œ
» œ
» . œ
» œ
J
» œ
» «
ˆ «
ˆ J
œ ˙
» ‰ œ
J œ
J «
« «
«
l& ˆ« j
j ˆ« »» »»
===================================== l »»» »»» »» »» l »» »» »» «ˆ l »»» »» »»» »»» l ˙« . ˆ« l
l • l Los Pas to res lpron to ven un por ten l l luz l
l l l l l l
Los Pas to res to u na que

l # « œ»» œ»» l ˙»» œ»» œ»» l ˙


» œ»» œ»» l ˙»» « « l «« « « l
l? # «
˙« » »
===================================== l » » » l » » » » l » «
ˆ« «
ˆ« l ˙« «
ˆ« ˆ« « l
to res Pas to res de pron to por ten to la luz - que

## »œ œ . « « «« ˙»»» œ»»» »»»œ »»»œ œ»» œ»» Jœ»» ««ˆ« ««ˆ« . ««« œ»»»
473
»
» »
» «
«
ˆ «
«
ˆ «
ˆ ˙
»
» » » œ»
»
» l » » » œ
»
» »
œ
» ˙
»
» #ˆ
l& »
===================================== l » l l » =l
l e cha mu chos co l lo res l Ese_es un An gel E l se_es un An gel l gri ta_un Pas l
l l l l l l
#
l # « « « « «
« « «« «« «« l ««
=====================================
& ««˙« l « « « «« «« « l « « « « «
«
ˆ «
ˆ «ˆ ˆ
« ˆ
« « « « « « «
l ««
˙
« ««ˆ« ««ˆ« =l
l ˆ
« ˆ
« . «
ˆ «
ˆ «
ˆ l ˙
« l ˆ
j
« l ˆ« ˆ
« «
ˆ _ ˆ
« _ ˆ
« . l l
l e cha mu chos co l lo res l E se_esun An gel E l se_es un An gel l gri ta_un Pas l
l # l l l l l
# «
« « « « « « « «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« « « « « « œ
» «
«
l& ˆ« ˆ«« . ˆ«« ««ˆ ««ˆ l ««˙
===================================== ˙«« l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« j ˆ« l ˆ« ˆ«« ««ˆ ««ˆ ˆ«« . l ˙«« »» #ˆ« =l
l • e cha mu chos co l lo l E se_esun An gel E l se_es un an gel l gri l
l l l l l l
res ta_un Pas

l # « œ»»» œ»»» l ˙
» « l ˙ œ œ l ˙ œ œ l ««˙« œ»»» œ»»» l
# » « »
» »
» »
» »
» »
» »
»
l? «˙«
===================================== l » ˙« l » » » l » » » l =l
e cha co lo res un An gel un An gel gri ta_un Pas
## ˙» . œ»»» »»œ ˙»» «« «« «« «« «« «« œ» «« «« «« «« «««ˆ J»œ œ»» . ‰ «« œ» »œ œ»» Jœ»» œ» ««ˆ« «« ««
478
»
»
=====================================
l& » l » ˆ« «
ˆ «
«ˆ ˆ
« l ˆ
j
« ˆ
« »
» ˆ
« . l ˙
« ˆ« ˆ« l »» » ˆ« »» »» l » » »»
j ˆ« «ˆ l
l tor mien tras l los o tros es tán l sen ta dos l se_a sus tan tan l to por los des l te llos quese_hanque da l
l l l l l l l
#
l # «« «« «« «« «« «« «« l « «« «« «« «« l «« « « « l «« «« «« «««ˆ l ««j « « « « «
ˆ « «
ˆ «ˆ «ˆ ˆ
« «
ˆ
=====================================
& «
ˆ « ˆ« «
ˆ « «
ˆ ˆ
j « « ˙ ˆ «
ˆ ˆ
« «ˆ« . ‰ ««jˆ
« «ˆ« ««ˆ l œ»»» Jœ»»» «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «««ˆ l
l l ˙
« «ˆ l « ˆ
« ˆ
« «
_«ˆ . l « « l l l
l tor un Pas tor mien tras l los o tros es tán l sen ta dos l se_a sus tan tan l to por los des l te llos quese_han queda l
l # « «« « « « l « l l ˙» œ
» »
œ l œ» . l œ» Jœ» l
l& # « « œ» »
œ « « «
ˆ«« ««ˆ ««ˆ «ˆ »œ»» «ˆ« «ˆ« l «˙« »»» »»» »»»œ »»»œ l œ»J»» «ˆ« «ˆ« «ˆ« . l » » » » »œ
» » »» l »» » J
œ
» » ‰ œ
J »
œ »
»œ » » œ
»
»»» »» » l » » »» »» »» »»œ l »
œ œ »
===================================== » »
l • l l l l l l
l tor un Pastor mientras los
l o tros es tán
l sen ta dos
l se_a sus tan tan
l to
l
por los des te llos quese_hanque da
l
l # « «« «« l « œ»»» œ»»» l ˙» «« «« l ˙»» «« «« l« «« «« l ˙»»» œ»»» œ»»» l
l? # «
˙
« ˆ
« « l ˙« ˆ
===================================== « l »
» ˆ ˆ
« « l » ˆ
« ˆ
« l «
˙
« ˆ
« « l ˆ l
tor un Pas tor o tros sen ta dos se_a sus tan tan to con des te llos

## « « « « « «« «« «« «« «« ««ˆ« «« «« œ» ˙»» . ««« «««ˆ «««ˆ «« ««ˆ« «« «« œ» ˙»» Jœ»»


484
«
ˆ
j
« «
ˆ
« «
ˆ
« « « «
«
ˆ« ««ˆ «ˆ l ˆj «
« « ˆ « «
ˆ «
ˆ «
«ˆ ˆ
« «
ˆ j
ˆ
« » » ˆ «
ˆ «
« «ˆ l j «ˆ »» » » l
=====================================
l& « «˙« . l l » l ˆ« =
l do pa ra li za l dos l tu ru tu tu tum tu tum l tu tum l tu ru tu tu tum tu tum l tu tum l
l l l l l l l
#
l # «« «« «« « « « l « « l ‰ «« «« « « « « «
ˆ
j
« ˆ
« ˆ
« «
=====================================
& «
ˆ « « « « ˆ
j
« ˙
« ««ˆ« l ‰ ««ˆ« . ««ˆ« ««ˆ« l ‰ «j ˆ
« «˙« «ˆ« l ‰ ««ˆ« . «ˆ« «ˆ« =l
l __««ˆ __««ˆ l __ˆj
«« __««˙ . l l l l l
l do pa ra li za l dos l tum tum l tum tu tum l tum tum l tum tu tum l
l # l l l « « l l l
« « «
l & # Jœ»»» œ»»» œ»»» «ˆ« ««ˆ ««ˆ l ˆ«j « « œ
J
» œ
J
»
l ‰ »» »» »» ˙
» «
Jœ»»» l e «ˆ« «ˆ« . «ˆ« l ‰ J»»»œ »» »» œ
J
» ˙
» «
Jœ»»» l J»»»œ œ»» «ˆ . «ˆ l «
===================================== « «˙« . » « «=
l • do pa ra li za l l tu tum tuml tum tu tum l tum l tum tu tum l
l l l l l l l
dos tu tum

l # ˙» «« «« l ˙»» «« «« l ˙»» l« ««ˆ« ««ˆ« l ˙»»» «« «« l ˙»» ««ˆ« ««ˆ« l


l? # »
» ˆ
« « l » ˆ
===================================== ˆ ˆ
« « l » «
« «
«
ˆ« ˆ« l « «
˙ l ˆ
« ˆ
« l » =l
pa ra li za a dos tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum

## œ» œ» »œ «« œ» Jœ» »œ œ» »œ œ» «« «« « «« «« «« «« « « « « « «« « Jœ» œ» »œ »œ œ»» . œ»»


490
ˆ » » » » » ˆ . »
œ »
œ »
œ ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ «ˆ« . «ˆ« l ««ˆ ««ˆ ««ˆ ˆ« «ˆ« »» l »» »» »» »
l& »
» » » » » « »
===================================== » l »» » »» » » « l » » » ˆ« «ˆ« j
» » » » =l
l No ten gan mie do les l di ce_el An gel l buenas no ti cias ven l go_a tra er l en un pe se bre cer l cade_a quí l
l l l l l l l
# « « « «
l # « « « « «« «j
« « « ˆ
«
=====================================
& « ˆ« l ˆ«« ˆ««« ««ˆ ««ˆ« ««ˆ« . l «« «« «« ««ˆ« «« «« l «« «« «« «« «« l «« «« «« «« «« «« l «« «« «««ˆ ««ˆ« . ««ˆ«=l
l ˆ
« «
ˆ «
ˆ _«ˆ l l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« j ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ _«ˆ . l _ˆ« _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ j ˆ« l ˆ« «ˆ l
l No ten gan mie do les l di ce_el An gel l bue nas no ti cias ven l go_a tra er - l en un pe se bre cer l ca de_a quí l
l # ˙» l « « l ˙» l l « « « « « « l « « « l
l& # »
» œ
»
»» »» œ
» l ˙»»» ˆ«« ˆ«« l » » œ
»
»» »» œ
» l ˙»»» œ»» « « « « «« l ˆ«« ««ˆ ««ˆ œ»»
«ˆ« l ˆ« «ˆ «ˆ #ˆ«« ˆ«« nˆj . œ»» l
===================================== » » »=
l • l mie do les l trai go no l ti cias que l en un pe se bre cer l cade_a quí l
l l l l l l l
No ten gan

l # ˙»» œ»» œ»» l ˙» œ»» œ»» l ˙»» œ»» œ»» l ˙» œ»» œ»» l ˙»» œ»» œ»» l « œ»»» œ»» l
l? # » » »
===================================== l »
» » » l » » » l »
» » » l » ˙
»
» » » l «
˙
« » =l
No ten gan mie do les trai go no ti cias que en un pe se bre e
## ˆ«« ««ˆ ««ˆ «« « « «« ««« ««««ˆ «««ˆ ˙» ««ˆ« «««ˆ «««ˆ «« œ»» Jœ» ˆ««« ˆ«««« «««ˆ œ»» «« ««ˆ« «««ˆ «««ˆ «« « « «« «« ««
496

l& ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ
j
« «
«
ˆ «
ˆ
=====================================
l »
» l ˆ
« » »
» l » ˆ
« . l ˆ« «ˆ« «j ˆ« l ˆ« ˆ«« «ˆ ««ˆ« ««ˆ« . l
l el ni ño Dios es tá l por na cer l En tre los hom bresde_es l tos lu ga res l han si do_us te des gen l te_es co gi da l
l l l l l l l
# « « « « « « «
l # «« «« «« «« « « l «« «« «« ««ˆ «j
ˆ« «
ˆ «ˆ « « ˆ« ««ˆ« . l ««ˆ« «««ˆ «««ˆ _««ˆ ««ˆ« «j ˆ« l ˆ«« ˆ««« ««ˆ «ˆ«« ««ˆ« . l ««ˆ« «««ˆ «««ˆ «ˆ«« ««ˆ ««j l « « « « « l
l & ˆ
« «
_
ˆ
« «
=====================================
ˆ
j
« l «
ˆ «
ˆ «ˆ l « l l « ˆ
« l ««ˆ «ˆ« ««ˆ «ˆ« _«ˆ« . l
l el ni ño Dios es tá l por na cer - l En tre los hom bres de_esl tos lu ga res l han sido_uste des genl te_esco gi da l
l # l««« l ˙» l l ˙» l l
l& # œ» »
œ »œ œ
» «
« « « « «
«
»» »» »» »» ˆ« »Jœ» l ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ ˙««
« l »» œ
»
» œ
»
»
» » l »˙»» «
«
ˆ« ˆ« l »«
« » œ
»
» œ
»
»
» » l »˙»» «
»œ»» «ˆ« l
=====================================
»
l • el ni ño Dios es tá l por na cer l gen l es tos lu l ga res que l son es co l
l l l l l l l
te de

l # ˙»» œ»» œ»» l œ» « l ˙»» œ»» œ»» l ˙»» œ»» œ»» l ˙»»» œ»» œ»» l ˙»» œ»» œ»» l
# » » » »
» «
ˆ
« ˙»
» » » » » » » » » » » » l
=====================================
l? l » l l l l
el ni ño Dios na cer gen te de es tos lu ga res que son es co

## « « « « « Jœ œ» œ» »œ œ» . œ» ««« «««ˆ «««ˆ «« « « ««« ««« ««««ˆ «««ˆ J»»œ »»œ . «« «« «« «« « ««ˆ« «« «« œ» ˙»» .
502
« « « « »
ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« «ˆ« »» l »» »» » » » » »
» l ˆ ˆ« «ˆ« «j ˆ« l ˆ« ˆ« » » l ˆ« «ˆ «ˆ ««ˆ «ˆ« «ˆ l j «ˆ »» »
=====================================
l& l
l por que po se en buen l co ra zón l da rán al Ni ño la l bien ve ni da l tu ru tu tu tum tu tum l tu tum l
l l l l l l l
#
l # « « « « « « l « « «« «« «« l «« «« «« «« « « l «« «« «« ««ˆ j « « « « «
=====================================
& « « « « « « «
ˆ ˆ
« . ˆ
« ˆ « «ˆ «ˆ ˆ
« « « « «
ˆ «ˆ« ««ˆ« . l ‰ ««j
ˆ
« ««˙« ««ˆ« l ‰ «ˆ«« . ««ˆ« ««ˆ« l
l _
ˆ « _«ˆ _ «ˆ _«
ˆ
« « «
_
ˆ ˆ
j
« l ˆ
« ˆ
« l _«
ˆ
« ˆ
j
« l ˆ« ˆ
« l l l
l por que po se en buen l co ra zón l da rán al Ni ño la l bienve ni da l tum tum l tum tu tum l
l # l l l « « « l l l
# «
« «
«
œ»»» »»»œ »»»œ #ˆ« ˆ« nˆj «
« «
« «
« «
« . œ » »œ »œ œ
» «
« « « « «
« «
« «
« ‰ œ
J
» œ
J
»
» ˙
»
» « «
« «
«
l&
===================================== « l ˆ« ˆ« «ˆ œ»»» œ»»» l »» »» »» »» ˆ« Jœ»»» l ˆ« ˆ«« ««ˆ «ˆ j ˆ« «ˆ . l »» » » Jœ»»» l e «ˆ« ˆ« . ˆ« l
l • porque po se en buen l co ra zón l da rán al Ni ño la l bien ve ni da l tu tum l tum tu tum l
l l l l l l l
tum

l # ˙»» œ»»» œ»»» l ««˙ œ


»
»» œ»»» l ˙»» œ»»» œ»»» l œ»» «« ˙»» l˙
# »
˙
» « » » ˆ
« »
» «« «« l ««˙« «« «« l
ˆ« ˆ« l
l?
=====================================
» l l l » l» ˆ« ˆ« l
gi dos por su co ra zón la bien ve ni da tum tum tum tum tum tum

## ««ˆ« «««ˆ «««ˆ « ««ˆ« «« «« œ» ˙» Jœ»» œ» ‰ ««˙« «« Œ « «« œ»» Jœ» Jœ» «« « «« «« «««ˆ J»œ »œ «« «« «« ««
508
«
«ˆ «
«
=====================================
l& ˆ« «
ˆ l ˆj
« »
» »
» » l » » ˆ« l
j «ˆ« ˆ« » »» l »» ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ l »» »» ˆ« ˆ« ««ˆ =
j «ˆ l
l tu ru tu tu tum tu tum l tu tum l tum tum l los Pas tor ci l tos brin can a le l gres e mo cio na l
l l l l l l l
#
l # ‰ «j « « « « « « « «
ˆ« «˙« «ˆ« l ‰ ««ˆ« . «ˆ« «ˆ« l «ˆ« ‰ «˙«
=====================================
& ˆ« l Œ ««j
«j ˆ
« «« «« «« l «« « « «« «««ˆ «««ˆ l ««j
ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
« «««ˆ ««ˆ« «« «« «« l
ˆ« _««ˆ =
l l l l ˆ
j
« ˆ j
«
l « « _«
ˆ _ «
ˆ l «ˆ l
l tum tum l tum tu tum l tum tum l los pas tor ci l tos brin can a le l gres e mo cio na l
l # l l l l l «« ««« «« l
# ‰ œ
J
» œ
J
» ˙
» œ
J
» œJ
» « «
»» l »» œ»»» «ˆ« . «ˆ« l »» œ
» ‰ ˙
» œ
J
»
»» l Œ j «
« «
« «
« « « « œ
» »
œ »
œ J
œ
» »œ œ
»
l& »» »» »»
===================================== »» ˆ« «ˆ ˆ« «j « ««ˆ œ»»» »»» »» »»» l »» »» »» ˆ« ˆ« =
ˆ« l ˆ«j «ˆ l
l • tum l tum tu tum l tum tum l l l l
l l l l l l l
tu tum

l # ˙»» ««ˆ« ««ˆ« l ˙»» «« «« l «« ‰ «« «« «« «««ˆ l »˙ ««ˆ« ««ˆ« l «« ««ˆ« ««ˆ« l «« œ»»» œ»»» l
# »
=====================================
l? l » ˆ
« ˆ
« l ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
« »
l » l ˙
« l ˙« =l
tum tumtum tum tum tum tum tum Los Pas tor ci tos es tán muy a le gres por
## « «« «« ««ˆ« «««ˆ Jœ» »œ œ «« «« «« ««ˆ« «« «« «««ˆ œ» Jœ» ««ˆ« «« ««« «« «« ««˙« ˆ««« «««ˆ ««« «« «« «« «« «« «
» «
514
«
ˆ«
j ˆ
« ˆ
« e » » » ˆ
« «
ˆ «
ˆ œ
J
» œ
»
l» » »
=====================================
l& l »» »» ˆ« «ˆ l »» »» ˆ« «ˆ ˆ« l ˆj « «ˆ l jˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ = ««ˆ l
l dos por la no ti l cia la no ti l cia y_a sí re l u nen a sus o ve l jas y se dis l po nen a la par ti l
l l l l l l l
#
l # « « « ‰ Œ l ‰ « « «« «« « « l ‰ « « «« «« « «
l «ˆ« «j « «
«
ˆ
j
« «
=====================================
& ˆ
« « ˆ
j
« ˆ
j
« ˆ
« ˆ
« . «
ˆ
j
« «
ˆ
j
« ˆ
« ˆ
« . ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««««ˆ ˆ««« l ˆ««j
« «««˙ «ˆ« «««ˆ «« l ««j
«ˆ ˆ
« ««ˆ« ««ˆ« «« «« =
«
ˆ ««« l
l _ˆ
« l l l l l _« _
_«ˆ _«ˆ l
l dos por l la no ti cia l la no ti cia l u nen a sus o ve l jas y se dis l po nen a la par ti l
l # l l l «« ««« «« l ˙» l l
# œ
J « « ‰ Œ ‰ «
« «
« œ
» œ
» . ‰ œ
J œ
J œ
» œ
» . œ
» œ
J
» œ
» «
ˆ ˆ« œJ »
œ »œ »œ œ
J œ œ « « «
l& »»» «ˆ« «ˆ« l j
===================================== ˆ« jˆ« »» »» l »»» »»» »» »» l »» »» »» «ˆ l »»» »» »» »» »» l »»» »»» »»» ˆ«« ««ˆ = ««ˆ l
l • l la no ti cia l la no ti cia l u nen a sus o ve l jas y se dis l po nen a la par ti l
l l l l l l l
dos por

l # ˙» « « l «« œ»»» œ»»» l ˙»» œ»»» œ»»» l ˙


» œ»»» œ»»» l ˙»» « « l ˙
» « « l
# »
» «
ˆ« ˆ« l ««
=====================================
l? ˙ l » l»» l » «
ˆ« ˆ« « l »» «
ˆ« ˆ« =l«
la a no ti cias no ti cias o ve jas o ve jas par ti da par

## « œ»»» »»»œ »»»œ œ»» œ»» Jœ»» J»»œ J»»œ Jœ»» ««ˆ« ««ˆ« . œ»»» »»»œ »»»œ œ»» œ»» Jœ»» J»»œ J»»œ Jœ»» ««ˆ« ««ˆ« . ««« ««« ««« « «
« «ˆ «ˆ #ˆ«« «ˆ« Jœ»»»
520

«j « » » » l » » » » » » l » » » ˆ
ˆ« «˙« .
=====================================
l& l l l =l
l da l En tre las co sas de l ca da u no l bus can re ga los pa l ra_el Me sí as l y los pre sen tes que l
l l l l l l l
#
l # « « « « « « « «
l « « « «« «« « l « « « « « l « « « «« «« « l « « « « « l «« «« «« «« «« « l «
l _
_j« _
«ˆ _«˙ . «
« l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« «j
=====================================
& « ˆ« l ˆ«« ˆ«« ««ˆ _««ˆ _««ˆ . l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« «j ˆ« l ˆ«« ˆ«« ««ˆ _««ˆ _««ˆ . l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« = ˆ« l
j
l l En tre las co sas de l ca da u no l buscan re ga los pa l ra_elMe sí as l y los presen tes quel
l # l l l l l l
da

# « « «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« « « « « «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« « « « « « « « « « «
«
l& «j
ˆ« «˙« . lj
===================================== ˆ« j ˆ« j ˆ« ˆ« ˆ« j ˆ« l ˆ« ˆ«« ««ˆ «ˆ« «ˆ« . l j ˆ« j ˆ« j ˆ« ˆ« ˆ« j ˆ« l ˆ« ˆ«« ««ˆ «ˆ« «ˆ« . l «ˆ« ˆ«« ˆ«« «ˆ« «ˆ« = ˆ« l
j
l • l En tre las co sas de l ca da u no l buscan re ga los pa l ra_elMe sí as l y los presen tes quel
l l l l l l l
da

l # ˙ ««ˆ« ««ˆ« l l l l l ««˙« œ»» œ»» l


l? # »
» l» ˙
»
» œ
»
» œ
»
» ˙
»
» œ
»
» œ
»
» ˙
»
» œ
»
» œ
»
» ˙
»
» œ
»
» œ
»
» » » =l
=====================================
» » » l » » » l » » » l » » » l
ti da y bus can pre sen tes pa ra el Me sí as y los van guar

## œ
J
» œ
» œ
» . ««ˆ« ««ˆ« «« «« «« « ««« «««ˆ «««ˆ ««« «« ««ˆ« «««ˆ ««j œ
» ˙
» . «« «« «« « « «« ««
526
œ
J
» œ
J
» »
»» »» » » » » » œ
» »
œ
l »» »» »» »
œ ˆ« l ˆj
j « j « « ˆ «ˆ ˆ« ˆ
«
l » » » » l « «ˆ «ˆ ««ˆ «ˆ« ˆ« =
ˆ «ˆ l
l&
===================================== ˆ« «ˆ« «ˆ« . l
ˆ« «j
l le re co gen lcon gus to guar dan en l sus mo chi las l tu ru tu tu tum tu tum l tu tum l tu ru tu tu tum tu tuml
l l l l l l l
# « « « « « «
l # « « « « « l « « « «« «« « l « « « « « « « l ‰ « « « « « « « « «
ˆ
« «
ˆ «
ˆ ˆ
« ˆ
« . ˆ
«
=====================================
& «
ˆ «
ˆ ˆ
« ˆ
« « « « « « « ˆ
j
« ˙
« «« l ‰ ««ˆ« . «ˆ« «ˆ« l ‰ «j ˆ« «˙« «ˆ« =l
l l ˆ
j
« l ˆ
« ˆ
« _
« ˆ _ « _
«
_«ˆ _«ˆ . l ˆ
« l l l
l l con gus toguar dan en l sus mo chi las l tum l tum tu tum l tum tum l
l # l l « « l l l l
le re co gen tum

# «
« «
« «
« œ
ˆ« «ˆ «ˆ »»» »»» œ . œ
J
» œ
J
» œ
J
» œ
» œ
» œ
J «
ˆ
« « « « «
l »» »» »» »» »» »»» l ˆ«« ««ˆ ««ˆ «ˆ« . l »» » » ‰ œ
J
» œ
J
»
» ˙
»
» œ
J œ
J «
« «
« ‰ J
œ
» œ
J
» ˙
» œ
J
»
l&
===================================== »»» l »»» œ»»» ˆ« . ˆ« l »» »» »» = »» l
l • l congus toguar dan en l sus mo chi las l tu tum l l tu tum l
l l l l l l l
le re co gen tum tum tu tum tum

l # ˙»»» œ»» œ»» l ˙»»» œ»» œ»» l œ


» « l « « l « l
«« «« ˙»»» ««ˆ« ««ˆ« l
l? # » » l
===================================== »
» » l » ˆ« »» « ˙
» l »» ˙
» ˆ«« ˆ«« l ˙« « ˆ« ˆ« l =l
dan do en sus mo o o chi las tum tum tum tum tum tum tum tum tum
## «« œ» ˙» Jœ»» œ»» »»œ »»œ ««ˆ« œ»» Jœ»» œ»» œ»» »»œ œ»» œ»» . ««ˆ« «« «« «« ««« «« « « «« «« «« «« «« Jœ»
532
ˆ
j
« »
» »
» » » » » » » » œ
»
» »
œ
» »
»œ ˆ« j ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ« . «ˆ« l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« = »» l
l » » »
=====================================
l& l » » » l » » »
l tu tum l le llevan le che le l lle van pan l le llevan la na le l lle van miel l le lle van que so le l
l l l l l l l
# « « «
l # ‰ « «ˆ« «ˆ« l « « « « « «j « « « «
« «
ˆ
« . « « « ˆ
« ˆ« l ˆ«« ˆ«« ««ˆ ««ˆ« ««ˆ« . l ˆ««« «««ˆ «««ˆ ««ˆ« ««ˆ ««j l « « « « « l « « « « « «l
=====================================
l & l ˆ « «
ˆ «ˆ _ «
ˆ
« l l « ˆ
« l ˆ«« ˆ«« ««ˆ «ˆ« _««ˆ . l _ˆ«« _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ = «j
ˆ« l
l tum tu tum l le llevan le che le l lle van pan l le llevan la na le l lle van miel - l le lle van que so le l
l # l ˙» l l ˙» l l « « « l
# J
»œ œ « «
»» »»» «ˆ« . «ˆ« l »
» œ
»
» œ
»
» ˙ «
« «
« »
» œ
»
» œ
»
» ˙ œ « «
ˆ
« «
«
ˆ «
«ˆ «
« «
« «
«
l&
===================================== » » l »»» ˆ« ˆ« l » » l »»» »»» «ˆ« l #ˆ« ˆ« = «l
nˆj
l • l le lle van l le che le l lle l la l le lle van que so le l
l l l l l l l
tum tu tum van la na y

l # ˙» «« «« l ˙»» œ»»» œ»»» l ˙


» œ»»» œ»»» l ˙»» œ»»» œ»»» l ˙
» œ œ
»»» »»» l ˙»» œ»»» œ»»» l
# »
» ˆ ˆ
« « l » » » » ˙
»
=====================================
l? l » l l » l »» =l
tum tum tum le lle van le che le lle van la la na y le lle van

## œ» »œ »œ œ» . œ» « « « « « «« ««« ««« «««ˆ ˙» ««ˆ« œ»» Jœ»» »»œ œ» »»œ œ»» . œ»» œ» »œ »œ ««ˆ« «« ««
« «
538

»
» » » »
» »
» »
» «
ˆ «
ˆ «
ˆ ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ
j
« ˆ«
« ˆ « ˆ
« »
» »
œ
» »
»œ »
»œ » » l »» »» »» » » l »» »» »» ˆ« = ˆ« l
j
=====================================
l& l l l» » »
l lle van car ne l y_has ta le lle van flo l res tam bién l ca mi nan di to de l trás del An gel l los pas tor ci tos ven l
l l l l l l l
# « « « « «
l # « « «« « « l « « « «« « « l «« « «« ««ˆ «j « « « « « « « « «
« «
ˆ«
« «
«
ˆ «
ˆ ˆ
« . ˆ
« «
ˆ «
ˆ
=====================================
& «
ˆ ˆ
« « «
ˆ
j
« ˆ«
« ˆ «
« «
ˆ ˆ« «ˆ« . l ««ˆ« «««ˆ «««ˆ _««ˆ «ˆ« «j ˆ« l ˆ«« «ˆ« ««ˆ ««ˆ« . ««ˆ« l ˆ««« «««ˆ «««ˆ ««ˆ« ««ˆ =
«
«« l
ˆ« l
j
l l _
ˆ
« l l « l l
l lle van car ne l y_has ta le lle van flo l res tam bién - l cami nan di to de l trás del An gel l los pas tor ci tos ven l
l # l l « « « l ˙» l l ˙» l
# «
« «
« «
« œ . œ »
œ
» »
œ
» »
œ
» œ
» «
« œ
J ˆ«
« « « «
« «
« »
» œ
»
» œ
»
» ˙ «
« «
« »
» œ
»
» œ
»
»
l& ˆ« «ˆ «ˆ »»» »»» l » » » »» ˆ« »»» l ˆ«« ««ˆ «ˆ ˙«
===================================== l » » l »»» ˆ« ˆ« l » » =l
l • lle van car ne ly_has ta le lle van flo l res tam bién l de trás del l An gel los l Pas l
l l l l l l l
tor ci

l # « œ»»» œ»» l ˙» œ»» œ»» l œ l ˙»» œ»» œ»» l ˙ œ»» œ»» l ˙»» œ»» œ»» l
# «
˙ » »
» » » »
» «
« ˙
»
» » » » »
» » » » » » =l
l? « l
===================================== l » ˆ« » l l » l
miel car ne le lle van flo o res de trás del An gel los Pas tor ci

## « «« « « « « « « « « Jœ ˆ«««« ˆ«««« «««ˆ œ» . œ» « « « « « «« ««« ««« «««ˆ Jœ» »œ . «« «« «« «« « «« ««


« «
544

l& ««ˆ «ˆ« ««ˆ «ˆ« . «ˆ« l ˆ«« ««ˆ ««ˆ «ˆ« «ˆ« »»» l
===================================== »» »» l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« «ˆ« «j ˆ« l ˆ«« ˆ« «ˆ »» »» l ˆ« «ˆ «ˆ ««ˆ «ˆ« ˆ« = «ˆ l
l u na_es tre lla l que con su lar ga co l la de pla ta l los i lu mi na_y les l ha ce se ñas l tu ru tu tu tum tu tuml
l l l l l l l
#
l # « « « « « l « « « « « « l « « «« « « l « « « «« « « l «« « «« ««ˆ «j « « « « « « « « « « « «
ˆ«
« «
«
ˆ «
«ˆ «
=====================================
& « ˆ « . « « « « « «
ˆ
j
« ˆ«
« «
ˆ
« «
ˆ ˆ
« . ˆ
« ˆ
« «
ˆ «
ˆ ˆ
« « «
ˆ
j
« ˆ «
« ˆ«
« «
ˆ ˆ« «ˆ« . l ‰ «jˆ
« «˙« «« =l
ˆ« l
l _
ˆ
« l _
ˆ
« _
«
ˆ _
«
ˆ _ˆ
« _
ˆ
« l l _
ˆ
« l l
l u na_estre lla l queconsu lar ga co l la de pla ta l los i lu mi na_y les l ha ce se ñas l tum tum l
l # l « « « l l l « « « l l
# ˙ œ « «
ˆ
« «
«
ˆ «
«
ˆ «
« «
« «
« «
« «
« «
« œ . œ œ
»
» »
œ
» »
œ
» œ
» «
« œ
J ˆ «
« « « «
« «
« «
« ‰ œ
J
» œ
J
»
» ˙
»
» œ
J
l& »»» »»» ˆ«« l
===================================== #ˆ« ˆ« nˆj « l ˆ« ˆ« «ˆ »»» »»» l » » » »» ˆ« »»» l ˆ«« ««ˆ «ˆ j ˆ« «ˆ . l »» » » =»»» l
l • tos_es tre lla l queconsu lar ga co l la de pla ta l los i lu mi na_y les l l tu tum tum l
l l l l l l l
ha ce se ñas

l # ˙» œ»» œ»» l ˙»»˙» œ»» œ»» l «« œ


»
»» œ»»» l ˙»»» œ
» œ
» l œ l l
# » » » » » l ˙« » »
» » l » ˆ« »» »
» «
« ˙
» ˙
» « «
l? »
===================================== l »» l l »» ˆ«« ˆ«« =l
tos_es tre lla que con su co la de pla ta las se e ñas tum tum tum
## «« œ» ˙» . «« «« «« « «« «« « œ» ˙» Jœ»» œ»» »»œ »»œ ««ˆ« œ»» Jœ»» œ»» œ»» »»œ œ»» ««ˆ« . ««ˆ« «« ««
ˆ« «ˆ «ˆ ««ˆ «« ˆ« «ˆ ˆ«j
550
ˆ
j
« »
» »
» « »
» »
» » » » » » » »
œ
» »
œ
» »
œ
» ˆ« = ˆ« l
j
=====================================
l& l ˆ« l l » » » l» » » l » » »
l tu tum l tu ru tu tutum tu tum l tu tum l Los lu ce ri tos pi l can los o jos l y_has ta la Lu na quie l
l l l l l l l
#
l # ‰ «« « « « « « « « « « « « «
« « «
& ˆ
« . «ˆ« «ˆ« l ‰ «j
===================================== ˆ« «˙« «ˆ« l ‰ «ˆ« . «ˆ« «ˆ« l «« «« «« « «ˆ« «j
ˆ « «
ˆ «
ˆ « ˆ« l ˆ«« ˆ«« ««ˆ ««ˆ« «ˆ« . l ««ˆ« «««ˆ «««ˆ ««ˆ« ««ˆ =
«
«« l
ˆ« l
j
l l l l _ ˆ
« l l
l tum tu tum l tum tum l tum tu tum l Los lu ce ri tos pi l can los o jos l y_has ta la lu na quie l
l # l l l ˙» l l ˙» l
# e « «
« «
«
«ˆ« ˆ« . ˆ« l »» »» »» ‰ J
œ
» œ
J
» ˙
» œ
J
» œ
J
» œ « «
»» l »» »»» «ˆ« . «ˆ« l »
» œ
»
» œ
»
» ˙ «
« «
« »
» œ
»
» œ
»
»
l&
===================================== » » l »»» ˆ« ˆ« l » » =l
l • tum l tu tum tum l tum tu tum l pi lo jos y_has l ta l
l l l l l l l
tum tu can los la lu

l # « l
«« «« ˙»»» ««ˆ« ««ˆ« l ˙»»» «« «« l ˙»» œ»»» œ»»» l ˙
» œ»»» œ»»» l ˙»» œ»»» œ»»» l
# «
˙« ˆ ˆ
« « l
=====================================
l? l ˆ ˆ
« « l » l» » l » =l
tum tum tum tum tumtum tum tum tum pi can los o josy_has ta la lu

## « «« « « « « « « « « Jœ œJ Jœ Jœ» œ» . œ» « « « « « «« ««« ««« «««ˆ ˙» ««ˆ« œ»» Jœ»»


« «
556
«
ˆ
« «
ˆ
« «
«
ˆ « . « «
ˆ
« «
«
ˆ «
«
ˆ «
ˆ
« «
ˆ
« »
» »
» »
» »
» »
» »
» ˆ
« «
ˆ «
ˆ ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ
j
« ˆ«
« ˆ « ˆ
« »
» œ »
» »
»œ »
»œ » = » l
ˆ« ˆ« l
=====================================
l& » l» » l l l » » »
l re bai lar l las nubes jue gan a_in l ventar for mas l por que Je sús ya va l a lle gar l En el am bien te se_o l
l l l l l l l
#
l # « « « « « l « « « « « « l « « «« « « l « « « «« « « l «« « «« ««ˆ «j « « « « « « « « « « « «
«
ˆ
« «
«
ˆ «
«
ˆ «
=====================================
& ˆ
« « . « « « « « «
ˆ
j
« «
ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ ˆ
« . ˆ
« ˆ
« «
ˆ «
ˆ ˆ
« « «
ˆ
j
« ˆ«
« ˆ «
« «
ˆ ˆ« «ˆ« . l ˆ««« «««ˆ «««ˆ _««ˆ «ˆ« = ˆ« l
«j
l _ˆ
« l _
ˆ
« _«
ˆ _
«
ˆ _ˆ
« _
ˆ
« l l _ˆ
« l l « l
l re bai lar - l las nu bes jue gana_in l ventar for mas l por que Je sús ya va l a lle gar - l En el am bien te se_o l
l # l « « « l l l « « « l ˙» l
# ˙
»»» œ
»»» «ˆ« l « «
ˆ
« «
«
ˆ «
«
ˆ «
« «
« «
« «
« «
« «
« œ . œ œ
»
» »
œ
» »
œ
» œ
» «
« œ
J ˆ«
« « « «
« «
« »
» œ
»
» œ
»
»
l&
===================================== #ˆ« ˆ« nˆj « l ˆ« ˆ« «ˆ »»» »»» l » » » »» ˆ« »»» l ˆ«« ««ˆ «ˆ ˙« l » » =l
l • na bai la l las nu bes jue gana_in l ventar for mas l por que Je sús ya va l l ye la l
l l l l l l l
a lle gar se_o

l # ˙» œ»»» œ»»» l ˙»» œ»» œ»» l «« œ


» œ
»» »»» l ˙»» œ»» œ»» l œ l ˙»» œ»» œ»» l
# » ˙
» » » ˙ » » » »
» «
« ˙
»
» » » » =l
l? »
=====================================l »» l« l l » ˆ« » l
na bai la las nu bes in ven tan for mas que va_a lle gar se_o ye la

## œ» »œ »œ œ» «« «« œ» »œ »œ «« « « « «« « « « « « « « « Jœ œ» œ» »œ œ» . œ» ˙» . œ»»» »»œ
562

l& »»» »» »»» »» j ˆ« ˆ« l »» »» »» ˆ« «ˆ« «j


===================================== ˆ« l ˆ«« ˆ«« ««ˆ «ˆ« . «ˆ« l ˆ«« ««ˆ ««ˆ «ˆ« «ˆ« »»» l »» »» »» »» »» l »» =» l
l ye_u na mú si ca l los an ge li tos es l táncan tan do l y los pas to res van l a plau dien do l y tam l
l l l l l l l
# « «
« « « «
l # ˆ«« ««ˆ ««ˆ «« « « l « « « «« « « l « « « « « l « « « « « « l « « «« « « l « « « « « « « l « « « « « « « « «
ˆ« j ˆ« ˆ« l ˆ«« ««ˆ ««ˆ ˆ« ««ˆ ««j
=====================================
l& ˆ l ˆ«« ˆ«« «ˆ ˆ« . ˆ« l ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« =
ˆ l ˆ«« ˆ«« ««ˆ ««ˆ _««ˆ . l _ˆ«« _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ ««j «ˆ l
l ye_u na mú si ca l los an ge li tos es l tán can tan do l y los pas to res van l aplau dien do l a plau dien do y tam l
l # l ˙» l l « « « l l « « « l
# ˙ «
« «
« »
» œ
»
» œ
»
» ˙ œ « ˆ«
« «
«
ˆ «
«ˆ «
« «
« «
« «
« «
« «
« œ . œ «
« « «
« «
«
ˆ œ «
« «
«
l& »»» ˆ« ˆ« l
===================================== » » l »»» »»» ˆ«« l #ˆ« ˆ« nˆj « l ˆ« ˆ« «ˆ »»» »»» l ˆ« «ˆ «ˆ »»» ˆ« = «ˆ l
l • Mú si ca l es tán can l tan l y los pas to res van l a plau dien do l a plau dien do y tam l
l l l l l l l
do - o

l # ˙» œ»» œ»» l ˙»»» œ»» œ»» l ˙ œ»» œ»» l ˙»» œ»» œ»» l «« œ
» l
»» œ»»» «« l
# » »
» » » ˙
» » » l «˙ «
« «
«
l? » » » l
===================================== » » l » l »» l «˙ ˆ« ˆ« =l
Mú si ca es tán can tan do o van a plau dien do tam bien van can
## ˙ «« «« «« « « «« œ «« £ £ « «£ « « £ £« £ £ « «
£ « « « « « « ««ˆ« «j ««ˆ« «ˆ« «ˆ«
568
»
»» «
ˆ« «ˆ ««ˆ «ˆ l j « »
«ˆ ˆ« »» ˆ« . l _«« q j «
« «
« «
« «
« «
« «
ˆ
« «
ˆ
j
« «
« ˙« ˆ« «ˆ« j
j «
ˆ
« œ
» œ
»
ˆ« »» »» l j «
ˆ
« «
ˆ
«
=====================================
l& ««ˆ
j ˆ
«« ˆ ˆ
« ˆ
« l ˆ
j
« ˆ
« l l
l _
bien can tan un a l gui nal do l can te mos can te mos l Glo rial sal va dor l fe liz noche bue na l fe liz noche bue na l
l l l l l l l
l # l l « « « « « «« « l « «« «˙« . « l «« «« «« « «« « l « «« «˙« « «
«j l
# « «
« «
« «
« « « « « « «
« «
« «
ˆ
« «
« « «
ˆ «
«
ˆ «
j
ˆ
« ˆ
« ˆ« « ˆ «
ˆ « « ˆ
« «
«
ˆ ‰ «
ˆ
j
« ˆ
« œ
» œ
» ˆ
«
l& «˙« ˆ« «ˆ ««ˆ ««ˆ l «j «ˆ «ˆ« «ˆ« _««ˆ . l ‰̂ Jœ̂»»» ˙»»» ˆ« ˆ« œ»» l ‰ œ»»» . œ»» œ»» l ‰ Jœ»»» ˙»»»«ˆ «ˆ« »œ»» l œ»»» . »» »» l
=====================================
l l gui nal do l tu ru tu tu tum tutum » l tu tum » » l tu ru tu tutum tu tum l tu tum l
l l l l l l l
bien can tan un a
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum
l # « l « « « l Jœ»» Jœ»»» ˙»»» l « « ««ˆ« l ‰ J»»œ Jœ»» ˙»» l l
# «
˙
« »
œ
» »
œ
» »
œ »
œ
» J
»œ «
»» »» »» » l »» «ˆ ˆ« ˆ« l« « . ‰ œ
J
» e « «
ˆ
« . œ
J
»
» œ
J
»
» œ
» «
« «
«
l&
===================================== » »» l «ˆ l » » » » l » »» ˆ« . ˆ« l
l • bien can tan un a l gui nal do l tuml tum l tu tum tum l l
l l l l l l l
tu tum tum tu tum tu tum

l ## «« œ»»» œ»» l ˙»» ««ˆ« ««ˆ« l ˙»» «« «« l ««˙« « «


«ˆ« «ˆ« ll »» ˙
» « «
«ˆ« «ˆ« l ˙»»» «
«ˆ« ««ˆ« ll
˙« » l »
=====================================
l? l» ˆ« ˆ« l l
tan do_a gui nal dos tum tum tum tum tum tum tum tum tumtum tum tum tum

# # «£ «£ « « « £ «£ « £ £ £« £ « «
£ £
«« ««ˆ œ» œ» ««£ « «£ «« ««ˆ ««ˆ
« « « « « « « « « « « «
574
« «
ˆ« «ˆ« «j « «
ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l j « «
ˆ« «ˆ« ˆ
j
« ˆ
« « « « «
ˆ« ˆ« j « ˙
« l ˆ« jˆ
j
« « «
ˆ« »» »» l j ˆ« «ˆ« «j ˆ« ˆ« « « l
l& j
===================================== «˙« l __««j
««ˆ q «j ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «j ˆ« «ˆ«
l fe liz noche bue na l nosdael ni ño dios l te moscantemos l Glorialsalva dor l fe liz noche bue na l fe liz noche bue na l
can
l l « « l l « « l l « « ««j l
# « « « « «
l # ˆ««‰ ««ˆ ««ˆ «« «ˆ« «ˆ ««ˆ l «j «
« « « « «
˙
« . « « « «
l «« «« ««ˆ «« «ˆ« ˆ« ««ˆ l «j « «
« « « « «
˙
« . «
« «
« «
« « «
« « « « «
˙
« ˆ
«
«
ˆ
=====================================
& œ
J
» ˙
» œ
»
‰̂« ˆ« ‰̂ œ̂
J
»
» ˙
»
» «
ˆ œ
» «‰ˆ ˆ«œ» . œ» œ» l «‰̂ «Jœ̂»» «ˆ˙»» ««ˆ ««ˆ« ˆ«œ»» ««ˆ l ‰«j ˆ« ˆ«»»œ . œ»» œ»» l
l »
» » » »» l »œ»» . _ _ _
_»œ»» _»œ»» l » » »» l » » »» »» l » » » l » » » l
l tu ru tutu tum
tum l tum
tu tum tu tum
tum tum l
tu ru tu tutum
tum l
tutum tu tum
tum tum l
tu ru tu tu tum
tum l tum tum tum
tu tum tu tum l
l # l « « l l « « « l l l
tum tum tum tum

# ‰ œ
J
» œ
J
»
» ˙
»
» œ
J
» e « « « ‰ œ
J
»
» Jœ»»» ˙»» œ
J
» e « « « ‰ J
œ
» œ
J
»
» ˙
»
» œ
J
» œ
J
» œ
» « «
l& »
» » »
===================================== »» l ˆ« ˆ« . «
ˆ« l » » »» l ˆ« ˆ
« . ˆ
« l » » » » » »
» l » »» ˆ« . ˆ« l « «
l • tuml tum tu tum l l tum tu tum l tu tum tum l l
l l l l l l l
tu tum tu tum tum tum tu tum

l ## « œ»»» œ»»» l ««˙« œ


» œ
» l ˙
» «« «« ««˙« l «
« «
« l ˙
»
»» « «
«ˆ« «ˆ« l ˙»»» «
« ««ˆ« l
«
=====================================
l? ˙« l »
» » l» » » ˆ« ˆ« l ˆ
« ˆ
« l l ˆ
« l
tum tumtum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum

## «£ £ « « « « £ ««£ «« «« «« «« «« « ««ˆ« «« «« œ» ˙»» . ««ˆ« «««ˆ «««ˆ « «« œ» œ»»


««ˆ ˆ« »» » l w
580

l& «
ˆ
j «
« «ˆ« j «
« «
ˆ
ˆ« « «
ˆ
«
===================================== «
ˆ
« «
ˆ
j
l « ˆ« «
« ˆ
j
« ˆ
« «
«˙« l «
ˆ «
ˆ «
ˆ «
«
ˆ «
ˆ
« «
ˆ l j
ˆ
« »
» » l =”
l fe liz noche bue na l nosdael ni ño dios l tu ru tu tu tum tu tum l tu tum l tu ru tu tum tum tu tum l ”
l l «« . l l l l ”
# « « « « « «
« « « «
« ˙ «
l # ««‰̂ «« ««ˆ «« «ˆ« ˆ« ««ˆ l «j
J «
ˆ
=====================================
& œ̂
» ˙
» œ ‰ˆ« ˆ« « l ‰ «« ««
ˆ
j
« ˙
« ««ˆ« l ‰ «ˆ«« . ««ˆ« ««ˆ« l ‰ ««ˆ« . «ˆ«« «ˆ« l w =

l »
» » » »
»» l »œ» ._ _ _
_»œ»» _»œ»» l l l l ”
l ru tu tu tum tu tu tum »
l tum tum
tu tum l tum tum l tum tu tum l tum tum tum l tum ”
l # l l l l l ”
tum tum

# ‰ œ
J
» œ
J
» ˙
» « «
Jœ»» l e «ˆ« «ˆ« . «ˆ« l »» » » « ‰ œ
J
» œ
J
»
» ˙
»
» « «
« «
«
Jœ»» l e «ˆ« ˆ« . ˆ« l » » » ‰ œ
J
»
» œ
J
»
» ˙
»
» œ
J
» w
l& »» »» »»
===================================== » » »» l =”
l • l tum tu tum l tu tum tuml tum l tu l tum ”
l l l l l l ”
tu tum tum tum tu tu tum

l # « œ»» œ»» l« œ»» œ»» l ˙»» «« «« l ««˙« «« «« l ˙»» œ»»» œ»»» l ww ”


# « »
=====================================
l ? ˙« » l «
˙
« » » l» ˆ« ˆ« l ˆ
« ˆ
« l » »
œ
»»» »»» »
œ l =”
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum
EL NACIMIENTO Música: Luis Eduardo Galián
Milonga
q = 80
£
Texto: Rosario Anzola
£ ««ˆ« ‰ ««£ ˆ««« «« «« ‰ ««£ ««ˆ« ˙»» ««ˆ« ««ˆ« ˙»» £« « ««ˆ« ‰ ««£ «« ««˙« ««
‰ ««« ˆ««« ˙»» œ»» ‰ ‰ « «
586
œ
» « « ˙
«
l ˆ«« ˙« ˆ« l «ˆ »
====================================
l & “ { ˆ« » » l » »» l ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« #ˆ« =l
l “ du ru dum dum l du ru dum dum l du ru dum dum l du ru dum dum l du ru dum dum l du ru dum dum l
l “ l l l £ l l £« l
l “ Œ « £ « « « « « « £
«« l Œ
====================================
& { «« «««ˆ l ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« l _«««ˆ _«««ˆ ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««˙« =l
l “ «
_
˙
« ˆ
« l ˙
« _ l l l l l
l “ uh uh l uh uh l En el pe se bre l se_es cu cha_un llan to l es el ni ñi to l que ya na ció l
l “ l l
A fue ra se o ye
l u na_al ga za ra
l œ»»» œ»»» l Ó
ya los pas to res es tán lle gan do
l
l & “{ Ó œ
» œ
»» »»» l Ó œ
»»» «
«ˆ« l Ó œ
»»» «
«
ˆ« l Ó œ
»
»» œ
»
»» l Ó l œ
»
»» œ
»»» =l
====================================
l • “ l l l l l l
l “ plim plim l plim plim l plim plim l plim plim l plim plim l plim plim l
l “ « Jœ» »œ «««ˆ l « Jœ» »œ «««ˆ l « œ
J
» œ
»
««« l
ˆ « œ
J
» œ
»
««« l
ˆ œ . œ
J l
««ˆ« ««ˆ« «« . «« œ»» «ˆ«« l «
« » » « « »
l ? “ { ˆ« . » » _««ˆ« l ˆ« . » » _««ˆ« l ˆ« .
==================================== » « « » »
» » _««ˆ« l ˆ« . « « » »
» » _««ˆ« l » « »
» »
»
» l ˆ« j ˆ« » «« =l
_ˆ«
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum
£ £ £ £ 1. «£ « £««
‰ ««« ˆ««« ˙»» ««ˆ« ‰ ««« ˆ««« ««˙« ««ˆ« ‰ ««ˆ« ««ˆ« ««˙« ««ˆ« ‰ ««ˆ« ««ˆ« ««˙« #ˆ««« ‰ «« ˆ«« ˙»» «« ‰ « ««
592

l& ˆ« » l ˆ«
===================================== l l l ˆ« » ˆ« l ˆ«« ˆ«« «˙«
« ˆ« {”
l l l l l l ”
l du ru dum dum
l du ru dum dum
l du ru dum dum
l du ru dum dum
l du ru dum dum
l du ru dum dum

l £ « « £ £ « « « £ £ £
& _«««ˆ _«««ˆ ««ˆ« «ˆ« «ˆ« l ««ˆ« ««ˆ« _«««ˆ _«« _«««ˆ _«««ˆ l ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ l «ˆ« ««ˆ« _«««ˆ _«««ˆ _«« l #_«««ˆ _«««ˆ _«««ˆ ««ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« #_«««ˆ _«« _«««˙
=====================================

{”
l l «ˆ l l «ˆ l l «ˆ
l se_a
Jo sé lo mi ra l con em be le so Ma l urí noa por lo_a cu na y l mien tras lo be sa l can ta pa si to l un a rro rró ”
l l l l l l ”
cer can to dos congran res pe to y u no ya van in gre san do

Ó œ
» œ
» Ó «
« œ Ó œ»»» œ
» Ó œ»»» œ
» Ó œ
» œ
» Ó œ œ
l& »» »» l
===================================== ˆ« »»» l »» l »» l »» »» l »»» »»» ”{
l • l l l l l ”
l l l l ««« l « « l ”
«« Jœ»» »»œ «««ˆ« l «« Jœ»» »»œ ««««ˆ l œ»» . Jœ»» ««ˆ« ««ˆ« l ««ˆ . ««j
plim plim plim plim plim plim plim plim plim plim plim plim

l===================================== œ
» ˆ
« l « « l « « « «
l ? ˆ« . » » _«««ˆ l ˆ« . » » _«««ˆ l » » l « ˆ« »» _«««ˆ l «ˆ« . «j ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« . «j ˆ« «ˆ« «ˆ« ”{”
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tu tum tum tum tu tum tum tum tu tum tum tum tu tum tum

£ £ £ £ £ £
‰ ««« ««ˆ« ˙»» #œ»»» ‰ ˆ««« ˆ««« ˙»» ««ˆ« ‰ ««« ««ˆ« ««˙« ««ˆ« ‰ ««« ˆ««« ˙»» ««ˆ« ‰ ««ˆ« ««ˆ« ««˙« ««ˆ« ‰ ˆ««« ˆ««« ««˙« #ˆ«««
598
2.
l&
=====================================
ˆ« » l » l ˆ« l ˆ« » l l =l
l l du ru dum dum l du ru dum dum l du ru dum dum l du ru dum dum l du ru dum dum l
l l l l l l £ l
du ru dum dum
£
l «
«
£
«
« « «« «« l ««ˆ« «« ««ˆ« ««ˆ« «« l «« £«« «« « « l «« £«« «« «« «« l «« £«« «« ««ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «« ««=l
=====================================
& «
l #_«ˆ _«ˆ _«ˆ ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« l _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ« _«ˆ« l _«ˆ _«ˆ _«ˆ ˆ« ˆ« l _«ˆ _«ˆ ˆ« l ˆ« ˆ« l
l con la ca be za l dan un sa lu do l y_al ver al ni ño l tiem blan sus Al mas l so bre co gi dos l en sen ti mien tos l
l « l l « l l œ
» œ
» l l
l& Ó œ»»» «ˆ« l Ó œ»»» œ»»» l Ó œ
»
»» «ˆ« l Ó «
«ˆ« «ˆ« l Ó« » »
» » l Ó œ»»» œ»» l
===================================== »=
l • l l l l l l
l plim plim
l plim plim
l plim plim
l plim plim
l plim plim
l plim plim
l
l «« «« « « l « « «« «« l «« Jœ»» »»œ «««ˆ l «« « «
«««ˆ l »œ . »Jœ «« «« l «« ««j «
«««ˆ l
« « « œ
J
»
» œ
»
» « » » ˆ
« ˆ
« ˆ
« . ˆ
« œ
»
»
l ? «ˆ . «j ˆ ˆ« ˆ« l «ˆ« . «j
===================================== ˆ« #ˆ« «ˆ l «ˆ . » » _««ˆ l «ˆ . » » _««ˆ l » » l » _«««ˆ =l
tum tu tum tum tum tu tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tu tum tum tum tu tum tum
£ ««£ «« ˙» £ « « « £« « ««£ «« ˙» «« ‰ ««£ «« ««
‰ ˆ««« ˆ««« ˙»»» œ»» ‰ ‰ « ‰ « « « ‰ ««
604

» l ˆ« ˆ« »»
=====================================
l& œ
» « «
»» l ˆ«« ˆ«« ˙« «ˆ« l ˆ«« ˆ« ˙« #ˆ« l «ˆ« ˆ« »» « ˆ« l «ˆ« ˆ« ˙« ˆ« l
l du ru dum dum l du ru dum dum l du ru dum dum l du ru dum dum l du ru dum dum l du ru dum dum l
l £ « « l £ l l l l l
« « « « « « «
l & _««ˆ _««ˆ «ˆ« ˆ« _««ˆ l _««ˆ _««ˆ _««ˆ ˆ« «ˆ« l _w «
« « « « « « « Œ « «
===================================== l _««˙ _«˙« l _««
_
˙
« _««ˆ «ˆ« l «˙« _««ˆ l
l por sus me ji llas l rue dan sus lá gri l mas l lá l mas uh uh l uh l
l l l l l l l
gri uh

l Ó œ»» ««ˆ« l Ó œ»» ««ˆ« l Ó «


«ˆ« ««ˆ« l Ó œ»» œ»» l Ó œ»» œ» l Ó »»»œ ««ˆ« l
=====================================
&
l • » l » l l » » l » »
» l l
l l l l l l l
«
« «
« «
« «
« «
« «
«
plim plim plim plim plim plim plim plim plim plim plim plim
l « Jœ» œ» «ˆ l « Jœ» œ» ˆ« l Jœ» œ» «ˆ l œ . Jœ»»» œ»»» ˆ««« l ««ˆ . Jœ»»» œ»»» ˆ««« l ««ˆ . Jœ»»» œ»»» ˆ««« l
l ? «ˆ« . »» »» _««««ˆ l «ˆ« . »» »» ««ˆ« l ««ˆ« . »» »» _««««ˆ l »»»
===================================== «_«ˆ l « «_«ˆ l « _««ˆ l
tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum

q = 120
### 6 ‰ ‰ ««ˆ« «ˆ«« «««ˆ «« ««ˆ«« ««««ˆ «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ «j ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ «««ˆ ˆ««« ««««ˆ «««ˆ ««ˆ« «««ˆ «««ˆ œ»» Jœ»»
610 Tiempo de Chamamé

8 œ
»
»
=====================================
l& w ll «
ˆ
« » » l
» l «ˆ l l l
l ll plim plim l Po qui to_a po co van l des fi lan do l y los re ga los de l jan a llí Ma l
l ll # # l l l l «« «« l
dum

# 6 ‰ « ‰ « « « « «
« «
« «
« «
« « « « « « « «
« «
« « « « «
«
l& l l 8 «ˆ« «ˆ« l ˆ«« ««ˆ _«««ˆ «ˆ«« ««ˆ «ˆ l ˆ« ˆ« ««ˆ j
=====================================
_
w «ˆ« «ˆ« l «ˆ« ««ˆ «ˆ ˆ« ««ˆ «ˆ l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« j
« « « « ˆ« l
l ll l l des fi lan do l y los re ga los de l jan a llí Ma l
l ll l l l l l
dum plim plim Po qui to_a po co van

l l l ### 6 ‰ «« ‰ « l ‰ «« ‰ »œ l ‰ œ» ‰ œ»» l ‰ ‰ ««ˆ« l ‰ »»œ ‰ œ»»» l


l& w ll 8 ˆ
« nˆ «
« l ˆ
« »
» l »
» l œ
»
» l » l
===================================== » »
l • dum ll plim plim l plim plim l plim plim l plim plim l plim plim l
l ll l l l l l
l # # 6 « « «
l l # 8 «ˆ «ˆ« «ˆ« l œ»» « « « « œ
» « «
l? w ll «
=====================================
l » «ˆ« ««ˆ« ll œ»»» œ»»» «ˆ« ll «ˆ« œ»»» «ˆ« l »»
l
«ˆ« «ˆ« l
l
dum pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom

### œ»» »»œ »œ ««ˆ« ««« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ «« « « «« «« «««ˆ œ» »»œ »»œ œ»» «« . « « « ««« ««« «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« «« « ««
616

l& » » »
» «ˆ
=====================================
l «ˆ «
ˆ
j
« ˆ«« l nˆ« «
ˆ » » «
» » » l »» » »»œ « l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« «ˆ l

» ˆ « « «ˆ «j
ˆ« ˆ« =l
l rí a com tem pla a l gra de ci da l y_el ni ño no_ha ce si l l un pas tor ci to que l no lle va ba l
l l l l l l l
no re ir

# # « « «
l # ˆ«« ««ˆ ««ˆ ««ˆ« ««« «««ˆ l ««ˆ« ««ˆ« «« «« « l « « « « « « l « « « « l « « « «« ««« «««ˆ l ««ˆ« «« «« « «« l
«ˆ l
=====================================
l& «ˆ j ˆ« «ˆ« l ˆ«« ««ˆ ««ˆ ˆ«« ««ˆ ««ˆ l ˆ«« _«ˆ« _««ˆ _««ˆ . l ˆ«« ««ˆ _««ˆ ˆ«« «ˆ l ˆ« «ˆ j «ˆ« ˆ« =l
l rí a con tem pla a l gra de ci da l y_el ni ño no_ha ce si l l un pss tor ci to que l no lle va ba l
l ## l l l l « l l
no re ir

œ
»
» « œ
» « œ
» œ
»
l& # ‰ » ‰ «ˆ« l ‰ »» ‰ œ»» l ‰ œ»»
===================================== » »
‰ nˆ«« l ‰ œ»» ‰ »» l ‰ «ˆ« ‰ »»œ l ‰ »»
» »
‰ œ»» l
»=
l • l l l l l l
l plim plim l plim plim l plim plim l plim plim l plim plim l plim plim l
l # # « œ œ» l œ» ««ˆ« l œ» ««ˆ« œ
» l « « «« l œ « l œ» œ ««ˆ« l
l? # «
ˆ
« »
» »
» l »»
=====================================
» «
«
ˆ« l » » »
» «
l ˆ« «
ˆ
« ˆ
« l »»
» «
ˆ« «ˆ« l »« » »
»
» =l
pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom
### « « «« «« «« «« «« «« «« œ» Jœ»» œ»»» »»»œ »»»œ ««ˆ« ««««ˆ «««ˆ ˆ««« ˆ««« «««ˆ ««j ««« «««ˆ «««ˆ œ»» »»»œ »»œ œ»» nœ» «
622
«
ˆ
« «
« ˆ «
ˆ ˆ
« «
« ˆ «
ˆ ˆ
=====================================
l& l « ˆ
« ˆ
« »
» » l l ˆ
« «
«
ˆ« l nˆ » » » l »» » »»œ «ˆ« . l
l l l l l l l
l nin gún pre sen te que
l re ga lar
l se sa co_un dien te que
l te ni_a flo jo
l pa ra po ner lo jun
l to_al pa jar
l
# # « «
l # «« «« «« ˆ«« «« «« l «« « ««ˆ «ˆ« «j « « « « « « « « « « « «
«
ˆ «
ˆ ˆ
=====================================
& ˆ
« « ˆ « ˆ « ˆ
« ˆ« l «ˆ« ««ˆ ««ˆ ˆ«« «««ˆ ««ˆ l ˆ«« ˆ«« «««ˆ «j « ««ˆ« l ˆ««« «««ˆ «««ˆ ««ˆ« «««ˆ «««ˆ l ˆ««« _ˆ««« _«« _««ˆ« .
ˆ
«
l
l l l l l l «ˆ l
l nin gún pre sen te que l l se sa co_un dien te que l te ni_a flo jo l pa ra po ner lo jun l to_al pa jar l
l ## l l œ» l l l l
re ga lar

# ‰ œ»» ‰ «
«ˆ« l »» ‰ œ
» ‰ œ
»
» ‰ » ‰ «
« l »»‰ œ
» ‰ œ»» l œ»» ‰ ‰ « ‰ œ»» ‰ œ
»
»
l&
=====================================
» » l » ˆ« » » nˆ«« l » » l
l • l l l l l l
l plim plim l plim plim l plim plim l plim plim l plim plim l plim plim l
#
l ## «ˆ« œ»» « «
«ˆ« l œ»»» «
«ˆ« ««ˆ« l ««ˆ « œ»» œ»» l œ»» «
««ˆ ««ˆ« ll œ»»» «
««ˆ œ»»» l «« «
««ˆ «
«ˆ« l
l? »
=====================================
l l » » l » l ˆ« l
pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom

### ‰ «« ‰ «« ‰ ««ˆ« ‰ «« ‰ œ»» ‰ ««ˆ« ‰ «« ‰ œ»» ‰ ««ˆ« ‰ «« ‰ ««ˆ« ‰ ««


628

l& ˆ
« ˆ«
===================================== l ˆ« l » l ˆ« » l ˆ« l ˆ« l
l l plim plim l plim l plim l plim l plim l
l ## l l « l l ««ˆ« ‰ « l ‰ « ‰ « l
plim plim plim plim plim plim

# ‰ «
«ˆ« ‰ « ‰ « ‰ ‰ «
ˆ ‰ « ‰ « ‰ « ‰
l&
=====================================
_««ˆ l _««ˆ _«««ˆ l « «ˆ« l «ˆ« _««ˆ l «ˆ« l «ˆ« «ˆ« l
l l plim plim l plim l plim l plim l plim l
l # # œ»» »»œ »œ œ» l œ» »œ »œ Jœ»» œ» l œ» »œ »œ »œ »œ l œ» œ» »»œ nœJ»» œ»» l œ» »œ «« «« «« l «« «« «« « « l
plim plim plim plim plim plim

# » » » » œ »
œ
» » » »» »» »» l »» »» »» » »» l »» »» »» œ»»» »» »» l »» »» » » » l »» »» »»»œ ˆ« ««ˆ «ˆ l ˆ« ˆ« ««ˆ «j
» »
l& » »
===================================== ˆ« «ˆ« l
l • l dis tra i do l y su re ga lo que l dó_en el Ce rro l los dos bol ci llos se l re gis tró l
l œ»»» _»»»œ _»»œ »œ» »œ »»œ l »œ» »»œ »œ Jœ œ l _œ»» _»»œ »»œ œ» »»œ _»»œ l _»œ» _œ»» _»»»œ __»œJ»» __»œ»» l »œ» »»œ »œ œ» l l
o tro que_es ta ba muy
_
l ### » »» »» »» l » » »» »»» »»» l » » » »» » » l » » » » l » » »» »» »»œ »»»œ l œ»»» »»»œ »»œ Jœ»» œ»» l
=====================================
l? l l l l » » » l » » » l
otro que_es ta ba muy dis tra i do y su re ga lo que dó_enel ce rro los dos bol ci llos se re gis tró

### ‰ ‰ ««ˆ ‰ ««ˆ« ‰ »»»œ « « «


634
œ» »œ »œ Jœ œ
l& «
«
ˆ« « l
===================================== l »» »» »» »»» »»» l «˙« . l «ˆ« . ««ˆ« . l «˙« . l
l plim l plim l sus ca ra me los l un l Pas l ci l
l ### ‰ ‰ «« l ‰ «« ‰ «« l «« «« «« nˆ««j ««ˆ« l « l l l
plim plim tor

l& «
«ˆ« ˆ« l
=====================================
ˆ« «
ˆ« l ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« l «˙« . «
l «ˆ« . « l ˙« .«
« l
_««ˆ .
l plim l plim l sus ca ra me los l un l Pas l ci l
l ## « « « l l l « « l l l
plim plim tor

# « « «
«
ˆ œ
» . »
œ
» »
œ »
œ œ
»
» . ˙
» . « « œ
» œ
» « œ
» œ
» «« œ»
l& «ˆ «ˆ »» l » »» » »
===================================== l »» l ˆ« ˆ« »» l »» «
ˆ« »» l »» ˆ« »» l
l • l l l l l l
l y les de jó
l sus ca ra me
l los
l un Pas tor
l ci i to
l de los chi
l
l ### œ»» »»œ »»œ »» œ
» . »
œ »
œ œ
»
l »» »» »»œ »» . l »» ˙
» . l «« œ» œ»» l œ»» «
l «ˆ« œ»» œ»» l
» » » » œ»»» œ»»» »
=====================================
l? l l l ˆ« »» » l » l » l
y les de jó sus ca ra me los un Pas tor ci i to de los chi
### « ˙»» . œ»»» . œ»»» . ˙»» . ˙»» . ««˙« .
640
«
˙
« .
=====================================
l& l » l l » l » l l
l l se l que dó_a l t-rás l l y l
l ###
to
l « l . «« l « l « l « l
l& «
« . l « «
˙ . l » œ
»
» ˆ
« . l «
˙
« . l «

« . l « «
˙ . l
=====================================
˙«
l l se l que dó_a l trás l - l y l
l # œ « « l « « « l œ œ l l l l
to

l # # » « « « » » « . «
« «
« œ
»
»» ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« ˆ« l »»
=====================================
& »» œ»»» l œ»»
» «ˆ« œ»»» l œ»»
» #ˆ« . l ˆ« »» œ»»» l
l • l l l l l l
l qui i tos l tam po co l qui i so l que dar se_a l trás - l y le dió_al l
l # # œ» ««ˆ« œ»» l ««ˆ« «« l œ»» œ»» l «« œ»» l ˙» . l « œ»» l
# »
» » œ»»
l=====================================
l ˆ
« l » » œ»» l ˆ
« œ»» » l »
» l «
ˆ
« œ»» » l
? » » » »
qui i so tam po co qui i so que dar se_a trás y le dió_al

### « « « . ˙»»» . «« «« «« « «« « « «« « «
646
« « ˙
»
l& ˆ
« «
ˆ
« ˆ
« l » »
===================================== l l « «ˆ «ˆ ˆ«« ««ˆ ««ˆ l ˆ«« «ˆ« ««ˆ «ˆ« . l ««˙« .
ˆ =l
l l ca l rros l pa ra que ten ga con l qué ju gar l l
l l l l l l l
le e dió

# #
l # «« «« «« l «« l «« l «« «« «« « «« « l « « l l
l ˆ
« « ˆ
« l ˙
«
=====================================
& ˆ . l #˙
« . l ˆ« «
ˆ «ˆ «

« «
_
ˆ
« «
«ˆ l «
«
ˆ _ «
« «
«
_ _ «
« «
«
_ =
ˆ« «ˆ «ˆ . l «˙ . l
l l ca l rros l pa ra que ten ga con l qué ju gar l l
l ## l l l l l l
le e dió

# œ
»
» . œ
» . œ
» œ
» . . œ» »
œ «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
l& » »» l œ»»»
===================================== »» »» l œ»»» œ»»
» l »» »» »»»œ ˆ« ««ˆ «ˆ l ˆ« «ˆ« «ˆ «ˆ . l «˙« . =l
l • l l l l l l
l ni ño
l cua tro ca
l rri tos
l pa ra que ten ga con
l qué ju gar -
l l
l # # »» _
œ
» . œ
» . l œ»» œ
» l œ»» . l œ»
#
»»
»
œ»»
» »»
»
nœ»»» . » ««ˆ« «« l «« ««ˆ« #œ» l œ»
» «« « l
l? l
===================================== l l » ˆ
« l ˆ
« »
» l » ˆ« ««ˆ =l
ni ño cua tro ca rri tos pom pom pom pom pom pom pom pom pom

### « « «« «« «« «« « «« « « « « ««« ««« ««««ˆ ««ˆ« ««ˆ« «« «« «« «« «« «« «« «« «««ˆ «««ˆ œ» »œ »œ «« ««« ««


652
«
«ˆ« «j « «
ˆ« «ˆ« «ˆ «ˆ l ˆ« ˆ« «ˆ ˆ«« ««ˆ ««ˆ l ˆ«« «ˆ« ««ˆ ˆ« «ˆ l
=====================================
l& «ˆ ˆ« ««ˆ «ˆ l ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« l »» »» »» ˆ« «ˆ «ˆ l
l La pas tor ci l ta de_o jos tra vie l sos sa có del fon l do de su car te l ra u nos di bu l jos que_habí_a pin ta l
l l l l l l l
# # « « « « «
l #
« ««j ««ˆ« «««ˆ «« l «« «« «« «« «« «« l «« «« «« «« «« #ˆ««« l ««ˆ« #ˆ««« «««ˆ ˆ««« «««ˆ nˆ««« l ˆ««« ˆ««« «««ˆ ««ˆ« ««ˆ ««ˆ l «ˆ« ««ˆ ««ˆ ««ˆ« ««««ˆ «««ˆ l
=====================================
& « ˆ
«
l _«ˆ _«ˆ l _ˆ« _ˆ« _«ˆ _ˆ« _«ˆ n_«ˆ l _«ˆ n_ˆ« _«ˆ _ˆ« _«ˆ l l l l
l La pas tor ci l ta de_ojos tra vie l sos sa có del fon l do de su car te l ra u nos di bu l jos que_habí_a pin ta l
l ## l « « « l « « « l l l l
l& # «
«ˆ« Ó l ‰ «j
ˆ« «ˆ« «ˆ« l ‰ «j
ˆ« «ˆ« «ˆ« l ‰ Jœ»»» œ»»» œ»»» l ‰ Jœ»»» œ»»» œ»»» l ‰ J œ œ
»»» »»» »»» œ l
=====================================
l • l po pom pom l po pom pom l po pom pom l po pom pom l po pom pom l
l l l l l l l
l # # œ» l ‰ Jœ» œ» œ» l ‰ l ‰ Jœ»» œ»» œ»» l ‰ «« «« «« l ‰ Jœ» œ» œ» l
# »
» Ó
===================================== »
» »
» »
» œ
J
»
» œ
»
» œ
»
» » » » ˆ
j
« ˆ
« ˆ
« »
» »
» »
»
l? l l » » » l l l l
pom po pom pom po pom pom po pom pom po pom pom po pom pom
Tango
### «« «« « « « «« «« «« «« œ» #œ» »»»œ œ»»» »»œ ˙»» 4 œ»» Ó . n n n ‰ œJ» «« «« « «« œ»» »œ #œ» »œ Jœ»» œ» .
658
ˆ
« «
ˆ « « «
«ˆ ˆ« «ˆ l «
ˆ ˆ
« ˆ
« «
ˆ » »
» » » l » » » »» ˆ« ˆ« #ˆ«j « ˆ« . l »» »» »» »»» » »» l
=====================================
l& l4 ll
l do con las ca ri l tas de sus mu ñe l l l l De prontoSe_o yen l u - nas Trom pe tas l
l l l l ll l l
cas

# # « « «
« « « « « « « « «
l # « «« «« «« «« «« l « « « ˆ«« ««ˆ ««ˆ l «ˆ« ««ˆ «˙« « « 4 «
l 4 ««ˆ Ó . n n « «
l l n ‰ «« « «ˆ« l ‰ «ˆ« . « « l « « «
l ˆ
« «
ˆ «ˆ « «
ˆ ˆ
« ˆ
«
=====================================
& #ˆ
« «
ˆ l «
ˆ l l ll ˆ« . ˆ« l ˆ« ˆ« l
l do con las ca ri l tas de sus mu ñe l l ll pa pa l l
l ## l l l ll n n l l
cas pa pa pa pa

# ‰ J
»œ œ
» œ
» ‰ J
»œ œ
» œ
» ˙ . 4 œ Ó . n ‰ » œ . œ œ
» ‰ œ
» . œ «
«
l& »» »» »» l »» »» »» l »»»
===================================== l 4 »»» ll »» »»» »» l »» »»» ˆ« l
l • l po pom pom lpom l ll l pa pa pa l
l l l l ll l l
po pom pom pa pa pa

l # # ‰ « « « l ‰ #œJ œ œ l œ» l
«« « 4 « ‰ « l l n n n «« «« ««ˆ« «« œ» œ»» œ»» œ» l
l
# «
ˆ
j «
ˆ
« « « l «
ˆ »
» »
»
» » » l » »
» » ˆ 4
« «ˆ« l _«ˆ Œ « « « ˆ« ˆ« ˆ« l »» » » »» l
l?
===================================== « _«ˆ« «ˆ« ˆ« l l
po pom pom po pom pom pom pom pom pom pom po ro pom pom pom pom pom pom pom pom

‰ Jœ»» ««ˆ« «««ˆ Jœ»» ««ˆ« . œ»»» »»»œ »»œ »»»œ œ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ œ»» œ»» œ»» œ»» »»»œ ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ #ˆ««« œ»» œ»» œ»»» »»œ œ»» ««ˆ«
664

l& » l »
=====================================
» » » » l » » l » » l » l » » » =l
l l l l l l l
l l
y se pre gun tan que es tá pa san do
l al guen res pon de
l l l
que de su si llas Tres Re yes ma gos se_es tá ba jan do
l
l ‰ «« . « « l ‰ « « «« l ‰ «« «˙« « «
«ˆ« l ‰ ««j «
«˙« « « «
«ˆ« l ‰ «ˆ« . «ˆ« ««ˆ l ‰ ««ˆ« . «ˆ« ««ˆ =l«
l & ˆ
« #ˆ«
« «
=====================================
ˆ
« l «
ˆ
« . «
_
ˆ
« ˆ
« l ˆ
j
« l ˆ
« l « l « l
l pa pa pa l pa pa pa l ti plim ti l ti plim ti l pa pa pa l pa pa pa l
l l l l l l l
‰ « « « ‰ œ . « œ ‰ J
»œ ˙
» œ
» ‰ «
« ˙
» œ
»
» ‰ œ
» . œ
» « ‰ «
« œ
» œ
»
»
l& «ˆ« . «ˆ« «ˆ« l »»»
===================================== ˆ«« »»» l »» »» »» l ˆ« »»
j » l »» »» #ˆ«« l ˆ« . »» » =l
l • l pa pa pa l ti plim ti l ti plim ti l pa pa pa l pa pa pa l
l l l l l l l
pa pa pa

l «« ««ˆ« ««ˆ« «« l ««ˆ« œ» œ»» ««ˆ« l œ


» œ
» œ
» œ
» l ««ˆ« ««ˆ« l «« «« œ»» œ»» l œ»» œ»» œ»» œ»» l
» » » » œ
» œ
» l ˆ« ˆ« » » l » » » » =l
l ? ˆ« ˆ« l
===================================== »» » l » » » » l »» »»
pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom

‰ ««j œ»»» »»œ Jœ»» œ»» . ˆ««« ˆ««« «««ˆ ««««ˆ «« «« « ««ˆ« «««ˆ œ»» œ»» ««ˆ« «««ˆ ««« «««ˆ ˆ««« «« ‰ J»»œ ««ˆ« «««ˆ «« ««ˆ« . œ»»» »»œ »»œ »»œ ˙»»»
670
ˆ
« » » l
=====================================
l& #ˆj
« ˆ« . l «ˆ« » » l #ˆ« ˆ« l » #ˆj
« l » » » »» l
l l ha ci_al pe se bre l y de ro di lla l ca en an te_el ni ño l se que dan mu dos l de e la_emoción l
l l l l l l l
Los Tres a van zan

l Œ ‰ ««j ««ˆ« ««ˆ« l Œ ‰ «« « « l ‰ « « «« l ‰ ««j «««˙ l ‰ « ««ˆ« ««ˆ« l ‰ ««ˆ« . ««ˆ« ««ˆ« l
ˆ
«
=====================================
l & l ˆ
j
« «
ˆ «
ˆ
« « l _j «ˆ« « «
˙ ˆ
« l ˆ
« «
«
ˆ« l « «
ˆ . l l
l l l ti plim ti l ti plim ti l pa pa pa l pa pa pa l
l l l l l l l
pa pa pa pa pa pa

l ‰ «j « œ
J
»
ˆ« œ»»» ‰ »» ‰ »» l ‰ #ˆ«j œ
J
» « œ
J
»
œ»»» ‰ Jœ»»» ‰ Jœ»»» l ‰ »» ˙»»» œ»»» l ‰ «j «
ˆ« ˙»»» œ»»» l ‰ »»»œ . œ»»» œ»»» l ‰ »»»œ . œ»»» «ˆ« l «
=====================================
l •& l « l l l l l
l pa pa pa pa l pa pa pa pa l ti plim ti l ti plim ti l pa pa pa l pa pa pa l
l .» ««ˆ« . œ»» l « « l œ»» œ»» œ»» œ»» l l « « l l
œ
» œ
» . « œ
» œ
» œ
» œ
» «
«ˆ« ll » » » » ll »» »» »» »» ll «ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ll œ»»» »» »» œ»»» ll « « œ
» œ
»
ll ? » » ll »»
===================================== ˆ« .
pom pom po pom pom po pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom
‰ Jœ»» ««ˆ« «««ˆ Jœ»» ««ˆ« . œ»»» »»»œ »»œ »»»œ œ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ œ»» œ»» œ»» œ»» »»»œ ««˙« «« «« «« «« œ» œ»» œ»»» »»œ œ»» ««ˆ«
676

» » l »
=====================================
l& » » » l » » l » » l ˆ
« «
ˆ «
ˆ #ˆ « »
» l » » » l
l l l l l l l
l y re ve ren cian
l a el Rey di vi no
l un co fre ci to
l sa ca Melchor
l l
lle no de O ro_y pie dras pre cio sas
l
l «
‰ ««
« . ««« ««ˆ« l ‰ ««ˆ« . «« «ˆ«« l ‰ «j
=====================================
& ˆ #ˆ « «˙«
ˆ
«
««ˆ« l ‰ «« ««˙«
ˆ
j
«
««ˆ« l ‰ ««ˆ« . ««ˆ« «« l ‰ «« . ««ˆ« «« l
ˆ« l ˆ« ˆ« l
l l _
ˆ
« l l l
l pa pa pa l pa pa pa l ti plim ti l ti plim ti l pa pa pa l pa pa pa l
l l l l l l l
‰ « « « ‰ . « ‰ J
œ
» ˙
» œ
» ‰ «
« ˙
» œ
»
» ‰ œ
» . œ
» « ‰ «
« œ
» œ
»
»
l& «ˆ« . «ˆ« «ˆ« l œ»»»
===================================== «ˆ« œ»»» l »» »» »» l j ˆ« »» » l »» »» #ˆ«« l ˆ« . »» » l
l • l pa pa pa l l ti plim ti l pa pa pa l pa pa pa l
l l l l l l l
pa pa pa ti plim ti

l «« ««ˆ« ««ˆ« «« l ««ˆ« œ»» œ»»» ««ˆ« l œ»»» œ»» œ»» œ»» l œ» œ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« œ»»» œ»»» l »»» »»» œ»»» œ»»» l
l œ œ
=====================================
l ? ˆ« ˆ« l » l » » » l »» » l l l
pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom

« « « « ««ˆ« «« œ» œ» »œ «« « «« « ‰ ««ˆ« ««« ««« «« «« « «


‰ «j «ˆ« œ»»» »»œ Jœ»» œ»»» . ˆ«« ˆ«« ««ˆ «««ˆ #ˆ««j ««
682

»
=====================================
l& l « ˆ .
« l ˆ« «
« «
ˆ »
» »
» »
» l ˆ
« #ˆ«
« ˆ
« «
ˆ
« l j «
« «
ˆ« #ˆ«« ˆ« «ˆ #ˆ« «ˆ l ˆ« «ˆ« #˙«« =l
« «
l se_a cer ca_al ni ño l y_es te lo mi ra l co mo di cien do le l mu chas co sas l u na gran co pa de ja l l
l l l l l l l
Gas par

l « « «
«ˆ« «ˆ« «ˆ« l Œ ‰ ««j «« «« l ‰ « «« «« l ‰ ««j « «
Œ ‰ j
=====================================
& ˆ
« ˆ
« ˆ
« « ˙
« ˆ
« ˆ
« ««˙« ««ˆ« l ‰ «ˆ«« . ««ˆ« «ˆ« l ‰ «ˆ« . ««ˆ« ««ˆ«=l
l l l « _ˆ
j l l l l
l pa pa pa l pa pa pa l ti plim ti l ti plim ti l pa pa pa l pa pa pa l
l l l l l l l
‰ «
« œ
» ‰ œ
J
»
» ‰ œ
J
»
» ‰ « ‰ œ
J
» ‰ œ
J
» ‰ œ
J
»
» ˙
» ‰ «
« ˙
» ‰ œ
» . œ
» ‰ œ
» . «
«
l& j ˆ« »» » » l #ˆ«j
===================================== « œ»»» »» »» l » »» œ»»» l j ˆ« »» œ»»» l »» œ»»» »» l »» œ»»» ˆ«=l
l • l l l l l l
l pa pa pa pa l pa pa pa pa l ti plim ti l ti plim ti l pa pa pa l pa pa pa l
l œ»»» . ««ˆ« . œ»»» l œ»» . ««ˆ« . «« l œ»»» œ»» œ»» œ»» l œ» œ»»» œ»» œ»» l «« ««ˆ ««ˆ« «« l œ»» œ»»» œ»» œ»» l
l?
===================================== l » ˆ
« l » » » l »
» » » l ˆ« « ˆ« l » » » =l
pom pom po pom pom po pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom

‰ ««j «« ««ˆ« «« ««« «« «« ««ˆ« «« «« «« ‰ «« «« «« «« «« ‰ «« ««ˆ« «««ˆ Jœ»» œ»» . ‰ J»»œ ««ˆ« «««ˆ ««j ««« . ‰ #ˆ««j «« «««ˆ ««j ««
688

l& ˆ
« «
ˆ «
ˆ «ˆ #ˆ«« «ˆ l
===================================== ˆ ˆ
ˆ« « « l « ˆ« j ˆ
j «
ˆ ˆ .
ˆ« « l j ˆ« » » l » ˆ
« #ˆ l « #ˆ« ˆ
« ˆ« . =l
l Jun to_a la pa ja que ha l ce de cu na l le tra e Mi rra l co mo re ga lo l y to ca_al ni ño l con gran ter nu ra l
l l l l l l l
l ‰ « ‰ « ‰ « l ‰ « ‰ «« ‰ «« l ‰ « ‰ « ‰ « l ‰ ‰ « ‰ « l ‰ « ‰ «« ‰ «« l ‰ ‰ «« ‰ «« l
l «
=====================================
& ˆ
« . # «
_
j
ˆ
« « l « _«
ˆ
j # «
_
ˆ . ˆ
j
« ˆ
j
« l «
ˆ
« . «
ˆ
j
« «
ˆ
j
« _
l «ˆ .«
« _«
ˆ
j
« «
ˆ
j
« l «
ˆ
« . ˆ
j
« ˆ
j
« _«
«
l «ˆ . ˆ« =
j ˆ« l
j
l pa pa pa l pa pa pa l pa pa pa l pa pa pa l pa pa pa l pa pa pa l
l l l l l l l
‰ «
« ‰ « ‰ « ‰ « ‰ «
« ‰ «
« ‰ «
« ‰ «
« ‰ ‰ œ
» . ‰ œ
J
»
» ‰ œ
J
»
» ‰ «
« ‰ œ
J
» ‰ œ
J
» ‰ œ
» . ‰ œ
J
» ‰ œ
J
»
l & #ˆ« . «j
ˆ« «j
===================================== ˆ« l «ˆ« . ˆ« j
j ˆ« l ˆ« . « Jœ»»» l »»
#ˆj » » l ˆ« . »» »» l »» »» = »» l
l • pa l pa pa pa l pa l pa l pa l pa l
l l l l l l l
pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa

l œ»»» œ»» «« ««ˆ« l »œ» »œ» ««ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« ««ˆ« œ»»» œ»»» l œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» l œ»»» œ»»» ««ˆ« ««ˆ« l œ»»» œ»»» ««ˆ« ««ˆ« l
» ˆ
«
=====================================
l? l » » l l l l =l
pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom
«« «« «« œ» œ» œ
» »
œ «« «« «« «« «« œ» œ
» »
œ ˙
» ‰ «« œ»» »œ Jœ» œ» . ««ˆ« ˆ««« «««ˆ ««« « «
694

l & ˆ« ˆ« «ˆ »» »» l »» »» » ˙«
===================================== »
œ » l ˆ« ˆ« «ˆ #ˆ« »» l »» » »» »»» »
œ l j ˆ« » » »» »» l «ˆ #ˆ«j
« «ˆ« . l
l l l l l l l
l l
Un co fre po ne_El rey Bal ta zar
l lle no de_in cien so
l pa ra que mar
l le trae la_escar cha
l de las Es tre llas
l
l ‰ «« «˙«« ««ˆ« l ‰ «« ««˙« ««ˆ« l ‰ ««ˆ« . ««ˆ« «« l ‰ «« . ««ˆ« «« l Œ ‰ j « « «
«ˆ« «ˆ« «ˆ« l Œ ‰ ««j «« «« l
=====================================
l & ˆ
j
« l ˆ
j
« l ˆ
« l ˆ
« ˆ
« l l ˆ
« ˆ« ˆ« l
l ti plim ti l ti plim ti l pa pa pa l pa pa pa l pa pa pa l pa pa pa l
l ‰ J»»œ »»˙ œ»» l ‰ ««j ˙»» œ»» l ‰ »»œ . œ»» «« l ‰ ««ˆ . œ»» œ»» l ‰ ««j œ»» ‰ Jœ»»» ‰ Jœ»»» l ‰ «« œ» ‰ Jœ»» ‰ Jœ»» l
l& » » » l
===================================== ˆ
« » » l » » #ˆ
« l « » » l ˆ
« » l #ˆj « »» » » l
l • ti plim ti l ti plim ti l pa pa pa l pa pa pa l pa pa pa pa l pa pa pa pa l
l œ»»» œ»»» œ»» œ»» l œ»» «« «« l « « œ» œ» l œ»»» œ»»» œ»» œ»» l œ»» . «« œ»»» l œ»» . «« ««ˆ« l
l? » » l »
===================================== œ
»
» ˆ
« ˆ
« l «
ˆ
« «
ˆ
« »
» »
» l » » l » ˆ
« . l » ˆ
« . l
»
pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom po pom pom po

«« «« « «
ˆ« «ˆ œ»» œ»»» »»»œ ««ˆ« #ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« ‰ «« «« «« ˆ«« «««ˆ #ˆ«««« «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« #ˆ««« ««ˆ« ‰ «ˆ« ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« ««« «« «« ««ˆ« «« ««ˆ ««ˆ
700
«
«
=====================================
l & ˆ« » l l jˆ« #ˆ« «ˆ l l «j «ˆ #ˆ«« «ˆ l ˆ« « « =l
l y los sa lu dos que l man da_el mar - l ya_es tán los Re yes y los l l es tán los Án ge les y l las can cio nes l
l l l l l l l
Pas to res

l «« l ‰ ««j « «
‰ « ««
=====================================
& « ˙
« ˆ
« ˆ
« ««˙« ««ˆ« l ‰ ««ˆ« . ««ˆ« «ˆ« l ‰ «ˆ« . ««ˆ« ««ˆ« l ‰ «« ‰ « ‰ « l ‰ « ‰ «« ‰ «« l
ˆ« =
j ˆ« l
j
l _j
«ˆ l l l l ˆ« . #_«j
«ˆ _«j «ˆ l #_««ˆ .
l ti plim ti l ti plim ti l pa pa pa l pa pa pa l pa pa pa l pa pa pa l
l l « l l « l « l « « l
œ
J
»
l & ‰ »» ˙»»» œ»»» l ‰ «j « « «
===================================== ˆ« ˙»»» œ»»» l ‰ »»»œ . œ»»» œ»»» l ‰ »»»œ . œ»»» «ˆ« l ‰ #ˆ«« . ‰ «j ˆ« ‰ «j ˆ« l ‰ «ˆ« . ‰ «jˆ« ‰ = «j
ˆ« l
l • l ti plim ti l pa l pa pa pa l pa pa l pa l
l l l l l l l
ti plim ti pa pa pa pa pa

l œ»» œ»» œ»» œ»» l œ» œ»»» œ»» œ»» l «« ««ˆ ««ˆ« «« l œ»» œ»»» œ»» œ»» l œ»» œ»» «« «« l œ»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« l
l? » » » » l
===================================== »
» » » l ˆ« « ˆ« l » » » l » » ˆ« ˆ« l » » =l
pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pompom pom pom pom pom pom pom pom pom

‰ ««j «« «« «« ‰ «« «««ˆ Jœ» œ» . ‰ J»œ ««ˆ« «« «« «« ««« «««ˆ ««« «««ˆ ««j «« «« « ««
706
«
«
ˆ« ˆ« «ˆ j ˆ« ˆ« . l j
=====================================
l& «
«
ˆ« «
ˆ » »
» » l » » «
ˆ ˆ
j
« #ˆ
« . l #ˆ #ˆ« ˆ
« ˆ
« . l w l «ˆ «ˆ« ˆ« Œ ”
l y_es tán tam bien l To doslos ni ños l que a Je sús- l dan sus co ra zo nes l l tum tum ”
l l l l l l ”
-

l ‰ « ‰ « ‰ « l ‰ ‰ « ‰ « l ‰ « ‰ ««j l ‰ ‰ «« ‰ «« l «« «« ««ˆ «ˆ« «ˆ« l «ˆ« « « «


«
ˆ
« . «
ˆ
j
« «
=====================================
& ˆ
j
« «
« « «
ˆ
j
« «
ˆ
« . ˆ
«
‰ ««j
ˆ
« «
« ˆ
j
« ˆ
j
« «
ˆ «
ˆ « «
« ««ˆ« Œ ”
l l _«ˆ . _«j
ˆ l l _«ˆ . l l _«ˆ ”
l pa pa pa l pa pa pa l pa pa pa l pa pa sus l Co ra zo nes l tum tum ”
l «
‰ «« ‰ «« ‰ Jœ» l ‰ »œ . ‰ Jœ»» ‰ Jœ»» l ‰ «« ‰ Jœ» ‰ Jœ»» l ‰ œ»» . ‰ Jœ» ‰ Jœ» l œ» »œ œ»» œ»» œ»» l «ˆ«œ» ««ˆ« ««ˆ« Œ ”
l& ˆ« . « »» l »»
#ˆj
===================================== » » l ˆ« . »» » l » »» »» l »» »» » » » l »» #œ»» œ»»» ”
l • l l l l l » ”
l pa pa pa l pa pa pa l pa pa pa l pa pa sus l Co ra zo nes l tum tum ”
l l œ»» œ»» œ»» œ»»» l œ» œ» « « l œ» œ» œ»» œ»» l œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ» ««ˆ « ”
««ˆ« ««ˆ« œ»» œ»»» » » » »
» »
» «
ˆ
« «
ˆ
« » » » » » » »
» »
» » » « Œ
»
=====================================
l? l l l » » l l » » ˆ
« ”
pom pompom pom pom pompom pom pom pompom pom pom pompom pom pom pom pom pom pom tum tum
CORO FINAL Música:Luis Eduardo Galián
Spiritual Texto:Rosario Anzola
q = 100
Ó. œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» ˙»» œ»»» œ»» ˙»»» œ»» œ»» ««˙« œ»» œ»»» œ» œ» œ» œ» w
712
œ»»
=====================================
l& » l l » » l » » l » l »» »» »» »» l l
l l An gel lle ga l con un le l tre ro de l e sa ma l ne ra pre go l nar l
l l l l l l l l
un

l « «
l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˙»» « « œ»»» «ˆ« l ˙»» « «
«ˆ« «« l «« « « « «
Ó. œ»»»
=====================================
& » » ˆ
« b˙ « ««ˆ« «ˆ« l œ»»» œ»»» œ»»» «ˆ« l «˙« ««

l
l l l l l l l l
l un l An gel lle ga l con un le l tre ro de l e sa ma l ne ra pre go l na - l
l l l l l l l l
Ó . œ œ œ œ œ «
« «
« « « « « ˙
» œ «
« « « « « w
l& »»» l »»» »»» »»» »»» l ˙«
===================================== ˆ« ˆ«« l ˙«« ˆ«« ˆ«« l »» »»» ˆ« l ˆ«« ˆ«« ˆ«« ˆ«« l l
l • l l l l l l l
l un l An gel lle ga l con un le l tre ro de l e sa ma l ne ra pre go l na l
l l œ»» œ»» #œ»» œ»» l ˙»» œ»» œ»» l l ˙»» œ
» œ
» l l l
Ó. œ»» » » » » l » » » l » ˙
»
» œ
»
»
» » l » œ
»
» » »
» » l » » » » l ˙« œ
»
» œ
»
» œ
»
» œ
»
» «
« ˙
»
=====================================
l? » l »» l
« « «
««ˆ« ««ˆ« œ» «˙« œ» ˙»»«« «ˆ« ˙»» #ˆ««« œ»» ««˙« #œ»» ««ˆ« ˙» «« «« «« « ««
un An gel lle ga con un le tre ro de e sa ma ne ra pre go na -
«« œ ««˙« ˆ« ˙»» ˆ« œ»» «ˆ« œ»» ˆ«
»» » » » » »» ˆ« »
˙« »» œ»» ˙»»
719

l & _Ó w ˙»»
»
=====================================
˙»»
l » »
» l l l » » l » » » l
l Glo l ri a se l a da da_a l Dios en los l cie los l y_en la tie rra l
l l l se l da da_a Dios l en los cie l los y_en la l
« « « « « « «
Glo ri a a
l l «« «« «˙« l ˙» «˙« «ˆ« ˙» «ˆ« l œ» «« œ» «ˆ« «« l «œ»« «« «« l «ˆ« «ˆ« ««ˆ«œ» ««ˆ«œ» l
w ˙
»
»
=====================================
l & _Ó » l » ˙
»
» ˆ
« ˆ
« œ
»
»
»
œ
»
»
» l » » »
» »
l » » ˙
« » ˙
»
»» ˆ
« l » ˙
»
« œ
»» ˆ« ˙»»» #ˆ« l œ»»» #œ»»» »» »» l
»
l l ri a se l a da da_a l Dios en los l cie ly_en la tie rra l
l l « « ri « a l se « « a « l da« da_a« Dios« l en« los «cie l los«« - «« y_en ««« œ»la«« l
Glo los -

« «
l ˙»»» ˆ« ˆ« œ»»» ˙« œ»»» « « « « «
l ˙»»» ˙« ˆ« ˙»»» ˆ« l œ»»» ˙« œ»»» ˆ« ˙»»» ˆ« l œ»»»˙« œ»»» «˙« ˙»»» « « « ˆ
« ˆ
« œ
»
»» #ˆ »» ˆ« l
Glo
l w ˙»» l ˙»»
»
=====================================
& »
l • _Ó l l l l l l
l l l se l da da_a Dios l en los cie l los y_en la l
«««ˆ _«««ˆ _»œ «« _»œ«« l
Glo ri a se a da da_a Dios en los cie los y_en la tie rra

l l « « « l l l l _ »» ˆ« »» ˆ«
Glo ri a a
w ˙»»» « «
˙»»» #ˆ« «ˆ »œ» ˙«« »œ» « « «
˙»»» «˙« «ˆ« ˙»» «««ˆ l œ»»«˙« »œ «ˆ« ˙» «ˆ« l œ«˙« œ «˙« ˙»» « « ˙
»
l=====================================
l ? _Ó l
l » » l
l » l » »» « »» « l »»» »»» » l
l » » ll
Glo ri a se a da da_a Dios en los cie los y_en la tie rra
Glo ri a se a da da_a Dios en los cie los y_en