Vous êtes sur la page 1sur 1

SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR CHIMICE

I II III IV V VI VII VIII

1 Hidrogen 2 Heliu
1 Н 1,0079 He 4,0026
3 Litiu 4 Beriliu 5 Bor 6 Carbon 7 Azot 8 Oxigen 9 Fluor 10 Neon
2 Li 6,941 Be 9,01218 B 10,81 C 12,011 N 14,0067 O 15,9994 F 18,9984 Ne 20,179
11 Sodiu 12 Magneziu 13 Aluminiu 14 Siliciu 15 Fosfor 16 Sulf 17 Clor 18 Argon
3 Na 22,98977 Mg 24,305 Al 26,98154 Si 28,0855 P 30,97376 S 32,06 Cl 35,453 Ar 39,948
19 Potasiu 20 Calciu 21 Scandiu 22 Titan 23 Vanadiu 24 Crom 25 Mangan 26 Fier 27 Cobalt 28 Nichel
K 39,0983 Ca 40,08 44,9559 Sc 47,88 Ti 50,9415 V 51,996 Cr 54,938 Mn 55,847 Fe 58,9332 Co 58,69 Ni
4 29 Cupru 30 Zinc 31 Galiu 32 Germaniu 33 Arsen 34 Seleniu 35 Brom 36 Kripton
63,546 Cu 65,38 Zn Ga 69,72 Ge 72,59 As 74,9216 Se 78,96 Br 79,904 Kr 83,80
37 Rubidiu 38 Stronţiu 39 Ytriu 40 Zirconiu 41 Niobiu 42 Molibden 43 Tehneţiu 44 Ruteniu 45 Rodiu 46 Paladiu
Rb 85,4678 Sr 87,62 88,9059 Y 91,22 Zr 92,9064 Nb 95,94 Mo [98] Tc 101,07 Ru 102,9055 Rh 106,42 Pd
5 47 Argint 48 Cadmiu 49 Indiu 50 Staniu 51 Stibiu 52 Telur 53 Iod 54 Xenon
107,868 Ag 112,41 Cd In 114,82 Sn 118,69 Sb 121,75 Te 127,60 I 126,9045 Xe 131,29
55 Ceziu 56 Bariu 57* Lantan 72 Hafniu 73 Tantal 74 Volfram 75 Reniu 76 Osmiu 77 Iridiu 78 Platina
Cs 132,9054 Ba 137,33 138,9055 La 178,49 Hf 180,948 Ta 183,85 W 186,207 Re 190,2 Os 192,22 Ir 195,08 Pt
6 79 Aur 80 Mercur 81 Taliu 82 Plumb 83 Bismut 84 Poloniu 85 Astatiniu 86 Radon
196,9665 Au 200,59 Hg Tl 204,383 Pb 207,2 Bi 208,9804 Po [209] At [210] Rn [222]
104 105 106 109
87 Franciu 88 Radiu 89** Actiniu 107 Bohrium 108 Hassium
7 Rutherfordium Dubnium Seaborgium Meitnerium 110 Uun [?]
Fr [223] Ra 226,0254 227,0278 Ac [261] Rf Db
[262] [263] Sg [262] Bh [267,13] Hs [268,14] Mt
*Lantanide
58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68 Er 69 Tm 70 Yb 71 Lu
Ceriu Praseodim Neodim Prometiu Samariu Europiu Gadoliniu Terbiu Disprosiu Holmiu Erbiu Tuliu Yterbiu Luteţiu
140,12 140,9077 144,24 [145] 150,36 151,96 157,25 158,9254 162,50 164,9304 167,26 168,9342 173,04 174.967
**Actinide
90 Th 91 Pa 92 U 93 Np 94 Pu 95 Am 96 Cm 97 Bk 98 Cf 99 Es 100 Fm 101 Md 102 No 103 Lr
Toriu Protactiniu Uraniu Neptuniu Plutoniu Americiu Curiu Berkeliu californiu Einsteiniu Fermiu Mendeleviu Nobeliu Lawrenciu
232,0381 231,0359 238,0389 237,0482 [244] [243] [247] [247] [251] [252] [257] [258] [255] [260]

SOLUBILITATEA ACIZILOR, BAZELOR, SĂRURILOR ÎN APĂ


H+ NH4+ Li+ Na+ K+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Cr3+ Zn2+ Mn2+ Fe2+ Fe3+ Pb2+ Cu2+ Ag+
OH - S S S S S P I I I I I I I I I -
F- S S P S S P I I P I S S I I I S S
-
Сl S S S S S S S S S S S S S S P S I
-
Br S S S S S S S S S S S S S S P S I
-
I S S S S S S S S S S S S S - I - I
S2- S S S S S S S S - - I I I - I I I
SO32- S S S S S I I I - - I - I - I I I
SO42- S S S S S I P S S S S S S S I S P
2-
CO3 S S S S S I I I - - I I I - I - I
2-
SiO3 I - S S S I I I - - I I I - I - -
-
NO3 S S S S S S S S S S S S S S S S S
PO43- S S I S S I I I I I I I I I I I I
CH3COO- S S S S S S S S S - S S S - S S S
Notă: S – substanţă solubilă, I – insolubilă, P – puţin solubil; «-» substanţa nu există sau se descompune în apă,
SERIA ELECTRONEGATIVITĂŢII
F O N Cl Br I S C Se P H As B Si Al Mg Ca Na K
4,0 3,5 3,07 3,0 2,8 2,5 2,5 2,5 2,4 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 1,5 1,2 1,04 0,9 0,8
SERIA TENSIUNII METALELOR
Li K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au

Vous aimerez peut-être aussi