Vous êtes sur la page 1sur 3
peice BEH.OO0E, 115.2010 2 dei 6 toot 2201 UCHWABA NR swore RADY MIFISKIESW RABCEZDROW ein. 20206 ‘spramie wale wyskotel stack podat od leruchomotl, (Na podstovio at Sus 2pk.8 an. 40 us. Lw igen 4 wt uy 2dhla Bmw 1990. ‘osumerzae inj lst jdmliy: Dz. U.22020r, po. 7132 pm am.) a say dni 12 tenn Tost pdathach | pltach Tokakysh (et jedi De U2 2019 por. 11702 pin m.,obwieszeznia Minsta FnuasGw. ia 23 pet 2000. wspravic_gomych grnie sek Kwotonyeh podakSw (plat Tokayeh ta fok 2021 QAP. 230 ipen 3000 por. 673) ose aust stony dela 20 pen 2000 Doglanls aki nomagyonjeh iniktryeh inyeh sKt6w pravayeh (wis jedoliy: Dz U. 220194 poz 461) ada esha W Rabee-Zaroju yew aLaco natu su sia sig stk! pdt od neachomosel w stosunk reznym 1. 0d gust: \awiqzanysn zprowadzeniem dann! gospodareze, bez waaledu na posdhzakwaliikowania w wien gat budynkdw od | mpowiershn = 09921 2)pa¢ wodanipowierasbrionyr stageymi fab wodamni powiezeaiowyentplyngeymnl jel aAiorikow zucaych od I a powierchn~ 4.99 1 2) pomstayeh , w tym zlgyeh ca prowadrenieodpiats|sattowe)deialalneel ory publezego prxz ‘organise pot pubicznege od | powierzcn~ 042 ‘#siezsbatowanyeh ojeych cbsaren rela 0 kqym mowa w ustnwiezdnia 9 pabieika 2015 ‘rewitlianjt (D2U2020802 tj, 2pdén, 2m), \polgonych am tererach, dia Kéych mllcowy plan {agospodaowania preetaenen> prcwidu pracraccnie od zabudowe misszkaniows, uslugowaalbo Zaudowg 0 prsndcrnia miteanym ebejmsgeym wylaeae We rodzjezabudow, Jeo od dla wesia v2yele ego pant Ww odnieseas do (yeh grate up ores aw tym ease ie zakozono bulowy 2ondne2pegpisaniprawa budowlnege of | me powirzchn\ 1a 2. badyakdw Iu ich eget 1 miestalnyet od 1 m*powlerzctal waykowe) -085 21 2yavigenych zprowadzeniem diatbotelgospodarczs} raz od budyakow — miescalnych Iu ich xg ‘igen prowadenie diallndel gospodacay| al tn powierha’ wytkowe) ~22,0 2 2) ajgych on prowadzenie deiianosc_gospadarze) zakesleobvtukwalikowanym matralem sewnyen od] power wytkowe| 11,622 4) aviqzanychzudiloiom Swiccro aowotnych,w rzumieni papi o dalla! leczies2aeyeh oez podnity wile ychswindczeh od | m powierahal waykowe) 4872 ‘)posceaye, w tym 2aigyeh r prowadzeni odpaine tattowe) dialotet pot pblieanego prasz rgnizate potyta pablcroge oI poweracin wyhowe) = 6802, “4 3.04 budowlh - 29% ich wate okeone) na polstavie ar ust pht3 Lust? uty 0 poatack iopaich lokangch oa. ‘Trsci moc ushwla_XVULISNG Rady Mickel w Rabee-Zdroju 2 dia 27 Istpada 2019 w spraie: sleia ysnkode! stack patito nienschomod (De. Ur. Wo}. Maloposkego 22019, poz 8938), 8 ‘Wykonanleuehualy powier se Bumnistowi Rabki-Zéroju, os Usha pdleg oloszen w Deira Uzgdonym Wojewédawa Malopolskiegs, 8s UUchvala wehodsi wigs po wlywie 1 di od dia oposenia w Dien Urzpdowyn Wojewédatwa ‘Maloplskego ima zstocowanie de podkdw nlednychpac2yale of | syezia 2021 Mapodetaie rt. 30 ut 2 pt wstwy pe eidy] ty Oa PR ae coc ‘Rae drei praoway part, Burin Rabb rj die LF, 200, Wir Leszek So ler ho Mitttle Miele, UZASADNIENIE ‘Zgodnie zat 20 uit 2 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych (tj: Dz. U.2 2019 po 1170) Minister FinansSw w drodee obwiewzezenia, oglasza géme granice stawek kwotowych podatkéw na rok 2021 (Monitor Polski 2 30 lipea 2020r. poz. 673). Sawki maksymalne Dhowigaujqce w danym roku podutkowymm ulgsjg corccznie zmianie na nastypay rok podatkowy, Ww stop odpovviadajgeym wskrikow een towardw i usug Konsumpeyinych, Zags 2 komunikater Fezesa GUS wskainik wots! 0 39% | 0 ki Werost_proponu sig podoielé stk w podatued nieruchomosei. Zwiekszenie stawek podaths od nieruchomofei jest iezbedne w clu wlacive)realizacizadad nalodonyeh oa gming, pry dz manijsaych wplywach zopaty uadrowiskowe), ual w podatk dechodowym, subenei oswistowe) i wyréwnaweze 1W awiqak 2 powyeseym proponule sip podwyaszenie sawek podatku od nieruchomosel od boudyniwmiezkalnyeh of gros 241 m2 (20,81 na0,85 gt), 0 $0 groszy od budynkbw Ii ich zed zwiqzanych 7 prowadzeniem drallnasei pospodarcze (221,50 na 22 22,0 44 gros od tnudynkSw zagtych na prowadzeniedzallnosc} gospodarcz| w zakresie obrtn iwalifikowanym imatrilem siewnym (21118 al na 11,622) oraz 0 30 grosey of budynkéw pozostalyeh (26,50 2 na 680 2). Jesli chodsi 0 gruny, to proponae sig worost sawki o 4 grosze od gurtéw zviqzanych 2 prowadzeniem dzalalnoic} gospodarece (2 0,95gr a 0,99 gr), 0 2 grosze od grunty pozostalyeh (@ 0,0 gr na 042 gr), 0 19 rom od gurtw pod wodani( 2 480al na 4,992) oraz 0 60 groszy od feantSw objet obszarem rewitalizag (240 gra | 2, Nadmieni sig 2 stawka od budynkw zwigaanych 2 weeleniem Swiadeze 2arowotnyc, sanaova szptale,przyshodnielekarske pozastjenieemieniona | wos 487 2, tak jak w ku. 2020. Réwnierstwka podatk of budynkow dla pezedsigbiorcw, jst dudo nasa od stawkt ‘maksymale)ogloscone przez minis ans (wots 24,84 22, Proponule sgt slaw nrg 084 2h of tm? powiershn Proewiduje sig, 2 wyniku podnissienia stawek podatkowyeh wplyw 2 podatta od nicruchomosci bedzie wy2szy 0 okoto 200 ysigey 2 Wobee powyasoego zasuaym jest podsie praedmiotowe) uchwaly na stil w lsopazie, poniewae ninigjsea Uchnks wehadzi w 2yele po uptywie 14 dai ed opublikowana w Dzlenniku Uegdowyin zmocg abowigzywania of I styernia 2021 BU Pe uw al Zz ee Ase t/