Vous êtes sur la page 1sur 3
eae BEY.0006 197-2000 ‘dia 17 top 200 UCHWABA NR voce RADY MIEISKIE W Raiicie-ZDRONU i 200 wsprawie wybora metody ustalanla oplaty za gospodarowaale odpadan Komunalayat oraz ustalenia ‘stawek te opty 1a poise art 18 ut 2pkt15, at 40 ut 1, ar ut. Lusty za 8 marca 190. o samorzaéce sginyi (De U. 22020, pox 7132 pon am) w aig Zar. Ok ust. 1, pt. us. 3s 4 ar 6) ot 1, TEL, we # Fs Sustawy 2 dla 13 wean 196 0 urzymaniyezstse {por w gmizach (De U. 122020, poz 19) Rada Mieka Rabee-Zoju uaa, co masta: a 1 Postnawa spo abirainodpad6w Kemunaych od wail nieruchomos, ie expel stanwig rierwhomode! ta Kirych sanieakuyg mlesaatey ew csc nierchomosel, na Ktéyeh le zamieg esky jest prowatzona dino polesjca ma wynujni plo zasrczeniem wt 2 2 Posanowene ust. lle deny elnechomeds, na Ktych prowadzoa Jest dihlnotégospodarcea pase brs 12 mleigy rk 2 |. Miesigcena opiate za poopderovanie odpm! Komunalaya of wlll serchomoki, na Kes} -amietkaja meskatey, sanowie bale Loczyn Leahy mieckatcw zamlessajaeyh dang ierchomoté or ‘Su opty okelone w G3 st. ib st 3 2 Miesigema opata 2a gospodowane odpadamt komunalnymi od wll reruhamoki kre w eget sano rerchomosl na aye anesaemlesckatey, aw eye nleucomeel ma Key ie zai meray, pow pay male, jako sung opt obicznye 2 cxplei nienchomosei a hire} zanieciala miesdafey pray zasosowaniu metody okreslooe) w wl 1x copii nerstomofci ma Mir) le zamieslg miskafey, agowstaly odpady komunane pray ‘Zacoswanin metndybylece ilorynem powiechal uzytowe) bkalt shageego do. prowadzza eiahnotd oz saw platy okreson)w § nsx) uly 53 1s sig miesigcng. stark oplaty 22 gospolarwanie odpudnmi komunlnymi, of whic lerstorodeljednordsinnyeh, ne Kéjch zamena lesaaficy w wysokose 3300 lo jedaego mlesdiaca missigean. 2 tieala le peun2emorg stoke opty x2 eospadarowanie odpadami Komunalny jest wae sierashoodeedborodsinns) niewypelns sbowigai aberna ipods Komunanyeh w sosth sleRY ay wyskode 6,0 a od jednego mesa miesiezie. 2. Usala sig misgcon.stavke oplay za eospodaowanie odpedani_ komumalny, od. wack erushomode wislorodsinych ns Kych zaniesa mlesaacy w wysokosei 27,00 lo jeinego mesaiaiea mesg ‘Usain sg podwyrzm stvke opty 21 goepadeowanie odpm Komunaaymi jae wll ierichomaswislroting nie wypeinis obowiql bieania cpa komtnalaych Ww spose sclktyeny ‘W nynokosel 54,0 2 josnego mesa mien. 1 CPM T5426 BAND LSELLATIEE poet Swot sa |. Usa sg miesgezmy stoke platy 22 gospednowanie odpadami_ komunaayet od wail niorstomotei 0 Me} mova wt 1, ZezeScalruchomos na Kteyeh nie zameseujg lesan, 8 ovat py Komal w Wyse 1 a a me powezchn eal 2. Ustala sig pody2sz0n savke opty 2a gospodarowanie odpm komunalaymi jee wlaccel sirwcomods nie wypeinin obowigku zbierania daw kemnaltychwsposs) selekiywny, od wiki crochomols okie) mows w § ca! nleruchemasel nt Keehn zalscky mick, «pow ‘dy Korunane w wyskose 30a xa mt powell, as |. Postmavin sig o bien cdpadéw komunsinych od wie domkow leiskowyeh fb jonych sierochomods wykorystywanych ns celeekreacyno-wypoczynhowe, wykorystyane jedyaie prow cpt 0, 2.Okrele sig racy tyzatony stake platy 2 gospodaotanie adpadan! Kannan 22 domek letnkowy ub inn} nieuchomose wokaeystjwane) ta cele rekrecyo-wypoczyakowe, wykarynywang} Jedynie prez cx rok w wysokat: 18002 oni 3. Usa sig ryezatong stank, oplaty podwy2szone) 22 sospodaowanie xpi komunalaymi_ od nierchemol, na hte} ze si dome Temskowy Tub nt) niruchomeset wykorzysywane as, cele Iekreneyno-nypoczynkone, wykorzntywate) jaye procs cope rok w wysokasel, 36000 twee, jal lace nerchontoti ne wypelnis bow 2bierania padi Komunsinyehw spose sel 86 |. wala sig w crest zoplay 22 gospodarovanie odpadani somunsinymi lace ieuchomasei iolovajch sya! mie eortsnyo Konpostiyeh ody sawed Kenunalnew kampstowniks paydanomy 2. Zwolienie, © iérym mowa w st | ust sg w wysokode 14002 of osoby mesgenie 3, Warankem czciowepozwolreia x oplay 2a gospodsrowanieadpadatn Komenalayi jest ofwiadezene soso} deka o wyposieinnierecbomosel w kampsownik peydonony, w Kym Opa romadeone ‘oodpady stows cpty koruna a” |. tage osdb zamieszhujpeych cangaiorchomoké orm powierztnissierchomoie uslane bedie nn Dndsawie dela © wysokorei opty a gosposarowanieodpada Kouta slang peer wiki erhomot 2 Was dear Krych mows w st. 1 obra ortna veh, se ‘Teel oe wala Ne XX/14820 Rady Meikle w Rabee-Zdoj 2 dia 9 area 2020, w sravie wybort ‘meody astalanin opty 22 gospodarevanieodpadastKomunlnyn! ome wtleniastawek te opty (De Ure Wo) Malop. £2020 por. 2234. 8. ‘Wykonanewehvalypowiera i Burmistzowi Rubki-araa ae. etal wehode w 2cie po wwe 14 di of din jj olasana w Deena Ureedowyin Wojewédzwa Malopolskigo moca obowigjgc at syczia 202. a plone. 90 2p. a0 iia sa . A ccmerrraiaa BUR) Sis | (tt ety De 2 0 detest = Boma ah rw dam le ssgac rem arrearnL orion ‘at, flaette (tthe M mur Lestek Sider Konsezot pola uchvaly wy 2 wprowadzenia suk yceatongj platy 2a gospodarowanie ‘pada kortnainym’ wes} pase wll nerchemots om kth zal sig dom leniskowe nb innychneruchsmail wykorzystywanych mele ekeaeyna ~ wypoczkowe oa nny sta platy da nerchomosjodnrodannyeh, “nian sta la body jotnoredznnych jot konica ze wag na git odebanychw rok eageye odpadwbiodegradowalnych 2 bad jnorodcinych, Stawkaoplay 2a sospodarowiaie odpodan komnalnymi da bunk jednorodzinnych Kompostjeyeh ‘ply bodegradovale orzclabudjnkow wiclrodsinyeh ne lepie zane, moreso / mar Ledeck Swider