Vous êtes sur la page 1sur 29

FORMATION CASH POINT

FORMATION
CASH POINT

-0-
FORMATION CASH POINT

Miarahaba tompoko, ity boky dia natao indrindra hoan’ireo


izay maniry hisehatra amin’ny tontolon’ny Mobile Money na Cash
Point hoy isika. Ho hitanao ato avokoa manomboka any amin’ny
fikarakarana puce, ny toerana hiasana ary ny votoatin’ny asa iray
manontolo. Ho ampafantarina anao ato ihany koa ireo « astuces »
ahazoana bonus be be kokoa nefa tsy mivoana amin’ny ara-dalana.
Amin’ny ankapobeny dia ireo operateur telo tena fampiasa
andavan’andro no ho resahintsika ato tsy inona izany fa ny : TELMA
– AIRTEL – ORANGE. Raha ny tena marina dia ny
sampandraharaha misahana ny fikirakirana vola amin’ny finday no
tena ho resahintsika.

Manasa anao ary izahay azoto amaky sy andalina. Raha toa ka misy
tsy tafiditra ato dia afaka manontany hatrany ao amin’ny pejy ihany
ianao.

-1-
FORMATION CASH POINT

I-Ny tokony atao raha te hanangana cash point


mobile money ?
Voalohany indrindra raha te hanana puce misoratra aminao dia mila :

• Toerana anaovana azy


• Mila manana NIF – STAT alaina eny amin’ny direction
général des impots na « DGI »
• Mila manana registre de commerce et de la societe na
« RCS » alaina eny amin’ny tribunal misy anao
• Photocopie CIN légalisé
• Certificat de résidence
• Sary tapaka 02

Rehefa vory ireo rehetra ireo dia manontany ny responsable ny faritra


misy anao dia omenao azy ireo dossiers ireo.

Ny fivoahan’ny puce indray dia toy izao :

❖ POINT MARCHAND MVOLA : 1 à 6 mois


❖ AGENT AIRTEL MONEY : 10 jours à 2 mois
❖ DISTRIBUTEUR ORANGE MONEY :10jours à 2 mois
Arakaraky ny toerana misy anao no hivaliany aingana. Raha ohatra
ka lavitra izany no misy anao dia somary ela ela vao mivaly

-2-
FORMATION CASH POINT

Raha toa ka mbola tsy manana puce kosa afaka mividy eny
amin’ireny mpivarotra puce agent ireny fa kosa asina taratasy
ara-dalana vita any amin’ny commune fotsiny dia efa mety satria
raha sanatria very na mandiso dia mila ilay olona misoratra
aminy.

II. Endrika isehoan’ny vola miasa

Miseho amin’ny endrika roa ny vola

➢ Ny vola hita mivantana na Espèce izay kirakiran’ny tanana


mivantana sy omena ny mpanjifa
➢ Ny vola ao anaty compte na Solde izay ho alefanao na ho ataonao
dépôt

III. NY TOMBONY :

Ny tombony ho an’ny mpaninjara dia bonus


omen’ny operateur anao isaky ny manao operation iray ianao,
arakaraky ny olona raisinao sy ny sandan’ny vola mivezivezy
no mahabe ny tombony ho anao ohatran’ny varotra rehetra
ihany

-3-
FORMATION CASH POINT

Ohatra : Raha 500 000 Ar ny vola ampiasainao dia mety mahazo


tombony 10 000 à 40 000 Ar eo ho eo isan’andro arakaraky ny tsena

Raha ohatra ka 2 000 000 Ar ny vola miasa dia tokony ahazo 50 000
à 80 000 Ar isan’andro

Raha ohatra ka 4 000 000 Ar ny vola miasa dia tokony ahazo 80 000
à 150 000 Ar isan’andro amin’ny alalan’ny commission sy ny alaina
any amin’ny client.

Mahazaka hatramin’ny 100 000 000 ar ny puce cash point iray.

▪ Raha raisintsika ny vola 100 000 Ar :

Ny retrait 100 000 Ar dia ahazoana bonus


1 200 Ar (M-vola)
1 100 Ar (Airtel Money)
1 080 Ar (Orange Money)
Ny dépôt 100 000 Ar ao amin’ny compte-ny client :
400 Ar (m-vola)
400 Ar ( airtel money)
405 Ar (orange money)

-4-
FORMATION CASH POINT

Fehiny :

arakaraky ny vola ampiasainao sy ny olona


raisinao ary ny fahaizanao mandray client no maha
betsaka ny tombony azonao (raha tsena vaovao dia mila
mamolaka olona aloha).

Raha mionona fotsiny amin’ilay bonus anefa isika


dia tsy dia misy ho antsika lotra fa lasan’ny operateur
daholo ka ny sandan’ny mandefa vola no angalan-tsika
amin’ny client satria isika no miasa
mandrapaharivan’ny andro ary volatsika no
miasa. Mila misariaka rehefa mandray olona, toy ny
tsena rehetra ihany , mila mitsikitsiky.

-5-
FORMATION CASH POINT

Hiditra lalina
amin’izay ary isika
amin’ny
fandefasana
vola (transfert) na
maka vola (retrait)

-6-
FORMATION CASH POINT

Chapitre I : M-VOLA
Voalohany indrindra raha anao cash point dia tokony efa manana
puce point marchand m-vola ianao

Mijery numero telma : #120#

I. Mandefa vola na transfert na manao depot

Misy karazany telo 03 ny fomba fandefasana vola amin’ny telma

➢ Ilay mahazo commission

Raha andefa vola amin’ny telma dia manindry an’ireto

#111*1*2*laharana telma*12*vola alefa# dia atao ok na antsoina

Ohatra : client andefa 10 000 Ar tsy banga (tsy mivoka)

#111*1*2*034 00 000 00*12*10400#ok/antsoina.

Numero n’ilay oloana andefasana no eo amin’ilay 00 000 00

Dia misy anaran’ilay olona andefasana vola eo rehefa vita io ka tsy


misy diso.

NB : isaina tsara aloha ny vola vao halefa ilay izy dia tsara raha
averina soratana amin’ny cahier ilay laharana sy ny anarana

Rehefa lasa ilay vola dia misy bonus omen’ny mvola anao tonga eo
no eo.

-7-
FORMATION CASH POINT

➢ Manao transfert (rehefa echec de transaction ilay voalohany)


Raha ohatra ka efa nandray vola ilay olona ka tsy ampy adin’ny efatra
(4heures) ny nahatongavan’ny vola tao anaty compte-ny dia azo atao
tsara ny mandefa azy fa tsy misy commission na bonus ilay izy ; izany
hoe misy frais miala ao aminao ka mila ampitomboina kely ny
sarany mandefa azy.

Ity ny code : #111*1*8*034 00 000 00*12*vola alefa#ok


Mipoitra eo ny anaran’ilay olona avy eo.
Mapiditra code ianao dia lasa iny ary mahazo message

➢ Depot amin’ny compte-ny client (gratuit)


eto dia mila eny aminy ilay telephone anavany depot ary asainao izy
anindry ny #120# hijerena numero ary avy eo manaraka mitovy ilay
voalohany etsy ambony. Tsy mandoa vola ny depot.
Ohatra : mba anao depot ana 10 000Ar azafady hoy ilay client, dia
manontany ianao hoe any aminao ve ilay finday.
Eny hoy izy, dia lasa amin’izay ianao mandray ny findainao ary
manindry ny :
#111*1*2*034 00 000 00*12*10 000# Appel

-8-
FORMATION CASH POINT

➢ Transfert amin’ny samy client (samy mvola tsotra)

Ity ny code hidirana :

#111*1*2*034 00 000 00*vola alefa*12# Appel

Mipoitra eo avy eo ny anaran’ilay olona ka rehefa voamarina tsara


dia mampiditra code dia envoyé

II. Maka vola na retrait :

Ito code ito no ahafahan’ny client misintona vola ka noho izany dia
laharanao(point marchand) no atao eo

#111*1*4*1*034 00 000 00*vola# Appel

Misy anarana mipoitra avy eo dia mampiditra code rehefa marina


izany

NB : ny laharanao puce point marchand anao no atao eo fa ohatra


fotsiny io 00 000 00 nataoko io. Ary tsara raha soratana amin’ny
taratasy mazava tsara io code de retrait io.

Rehefa avy manao retrait ilay olona dia misy bonus omen’ny mvola
anao tonga eo no eo
Mila jerena foana ny solde m-vola isaky ny avy manao opération
Fijerena solde point marchand : #111*1*7*1*code secret#
NB : Tsara raha manana ny tarif m-vola ianao ao an-tsena

-9-
FORMATION CASH POINT

Bonus pour chaque retrait et dépôt m-vola :

Toy izao ny bonus azonao isaky ny misy maka na mandefa


ireo vola ireo eo aminao

MONTANT Frais mandefa Bonus retrait Bonus depot


1000 - 5000 100 ar 70 ar 80 ar
5001 - 10 000 200 ar 100 ar 170 ar
10 001 - 25 000 300 ar 300 ar 250 ar
25 001 - 50 000 500 ar 600 ar 350 ar
50 001 - 100 000 800 ar 1200 ar 400 ar
100 001 - 250 000 1 500 ar 2000 ar 800 ar
250 001 - 500 000 2 000 ar 2 500 ar 800 ar
500 001 – 1 000 000 2 500 ar 3 000 ar 1 100 ar
1 000 001 – 2 000 000 3 000 ar 5000 ar 1750 ar
2 000 001 – 3 000 000 3 000 ar 8000 ar 1750 ar
3 000 001 – 4 000 000 3 000 ar 9000 ar 1750 ar
4 000 001 – 5 000 000 3 000 ar 10 000 ar 1750 ar
NB : -Arakaraky ny toetran-tsenanao no anaovana io frais
mandefa io, izay tsy ahafaty antoka anao
-Rehefa tsy banga ilay vola alefa dia miampy ny frais
de retrait io frais mandefa io
-Ampitoboina io frais mandefa io rehefa mivoka ny
faritra(facturé) ilay vola alefa

- 10 -
FORMATION CASH POINT

III. Fivarotana credit avy amin’ny m-vola


Azo atao tsara ny mivarotra credit na offre avy amin’ny m-vola ary
ahazoana bonus ihany koa.
Toy izao ny code arahina :
#111*1*4*2*numéro client*montant du crédit# appel dia
avy eo code secret
Toy izao ny bonus azo amin’izany
5% ny montant du crédit ny bonus
Crédit telma bonus
500 25 ar
1000 50 ar
2000 100 ar
5000 250 ar
10 000 500 ar
50 000 2 500 ar
100 000 5 000 ar

- 11 -
FORMATION CASH POINT

IV. Resaka facturation amin’ny M-vola


Ny m-vola dia mametraka frais de transaction na facturation
rehefa mivoka ny faritra misy anao ilay andefasana vola
Ohatra : Ianao eny Mahamasina no miasa andefa 10 000 Ar any
Mahajanga dia misy frais de facturation 100 ar miala
amin’ny compte nao miaraka amin’ilay 10 000 ar.

Io frais de facturation io dia mitovy amin’ny frais de transfert


amin’ny compte abonne tsotra.
Ohatra : 5001 – 10 000 : 100
10 001 – 25 000 : 200 ar
25 001 – 50 000 : 400 ar
Izay ilay hoe mila manana ilay tarif ianao
Noho izany dia ampidirinao anatin’ny frais alaina amin’ny
mpanjifa io facturation io

- 12 -
FORMATION CASH POINT

Ohatra fampiharana 1 : misy client andefa 10 000 ar tsy banga any


amin’ny faritra
Dia mijery ianao tarif fa hoe 350 ar ny frais de retrait
(boribiriana 400 ar) + 200 ar facturation
400 + 200 = 600 izany no miaraka miala amin’ilay 10 000 dia
ianao no mametraka izay alainao ohatra oe 100 ar
Dia 10 700 ar izany no alainao any amin’ilay client de io +
bonus omen’ny M-vola (250 ny bonus raha io 10 400 io)
Mahazo 350 ar izany ianao amin’io operation iray io

Ohatra fampiharana 2 : ianao eny Analakely no miasa.


Client iray andefa 100 000 Ar tsy banga any Tamatave(ny
dikan’izany miaraka amin’ny frais de retrait 2000)
Farafahakeliny 3500 ar no alainao amin’ilay client
Frais de retrait : 2000 ar
Bonus :400 ar
Facturation :1500 ar (fa lasa maty antoka isika)

- 13 -
FORMATION CASH POINT

Dia ohatran’izao no anaovana azy


Facturé 1500 ar io satria a distance dia toy izao no anaovana
azy
 Ataonao ilay depot a distance aloha ny 100 000 ar izany oe
facturé 800 ar io ary mahazo bonus 400 ar ianao aloha
 Avy eo transferenao mitokana amin’ilay
#111*1*8*numero*2000*12# ilay frais 2000 ar ary 50 ar ny
frais mandefa an’io.
 Raha niara nalefa ilay 102 000 dia 800 ar sisa azonao
 Fa raha nozaraina 100 000 dia aveo 2000 dia mahazo
1050 ar ianao
Raha nataonao 4000 ar zany no mandefa tsy banga ilay
100 000 ar mivoka dia mahazo 1550 ianao
NB : eny amin’ny intervalle ihany no azo atao an’io ary 50 000
miakatra.
Ohatra : 50 000 , 100 000 , 500 000, 1 000 000

- 14 -
FORMATION CASH POINT

Astuce mba ahazoana bonus ambonimbony kokoa


amin’ny M-vola

Raha misy depot 100 000 ar dia izao.

Atao 100 100 Ar ilay depot dia mba 800 Ar ilay bonus

Toy izay koa raha depot 500 000 Ar :tokony ho 800 Ar ny bonus dia
500 100 Ar no atao dépôt dia lasa 1 100 Ar ny bonus-nao

NB : tsy mety raha vao latsak’ireo no atao

Raha toa ka misy olona haka 1 000 000 Ar – frais 9000 Ar –


bonus 3 000 Ar

Fikafika kely : hazavainao amin’ny client hoe raha atao indroa maka
io dia :

500 000 Ar 4 800 Ar Fitambraran’ny frais eto


dia 9 600 Ar
500 000 Ar 4 800 Ar

Hazavainao amin’ny client hoe omena 600 Ar dia asiana ataony


retrait indroa

Donc retrait :

500 000 Ar 4 800 Ar 2 500 Ar


5 000 Ar
500 000 Ar 4 800 Ar 2 500 Ar

Raha tokony ho 3 000 Ar izany dia mahazo 4 400 Ar

- 15 -
FORMATION CASH POINT

Chapitre II : AIRTEL MONEY


Voalohany indrindra raha anao cash point dia tokony efa manana
puce airtel money ianao
Mijery numero airtel : *123#

I. Fomba fandefasana vola na transfert :

Raha andefa vola dia amin’ny airtel money indray manindry an’ireto
code ireto :

*436*2*0330000000*03300 00000*vola alefa*12# Appel

Mipotra eo ny anaran’ilay olona andefasana ilay vola.

Rehefa vita io ka efa voamarina,dia ampidiro ny code secret nao

Ohatra : Client andefa 100 000 ar tsy banga airtel money

*436*2*03300 00000*03300 00000*102 000*12#ok

2 000 ar : ilay frais de retrait isitoman’ilay olona azy any satria tsy
bangana ilay vola

NB : Isaina tsara aloha ny vola vao alefa ilay izy dia tsara raha
averina soratana amin’ny cahier ilay laharana sy anarana

Rehefa lasa ny vola dia misy bonus omen’ny airtel money anao
tonga eo no eo.

- 16 -
FORMATION CASH POINT

II. Fakana vola na retrait

Ito code ito no ahafahan’ny client misintona vola eo aminao

*436*4*33 00 000 00*vola alaina*12*code secret#

Ohatra :

*436*4*33 00 000 00*100 000*12*code secret# Appel

NB : tsara soratana mazava tsara na imprimena mihitsy ireo code ireo


atao tsara endrika ary ny numero ny puce agent airtel money anao no
eo amin’ireo 00 000 00 ireo. Ny bonus na commission azonao
amin’ny airtel money dia mitambatra ary miditra aminao isaky ny
zoma

NB : Tsara raha manana ny tarif airtel money ianao ao an-tsena

Ny puce abonne airtel money iray dia azo anovana depot isaky
ny 1 heure

- 17 -
FORMATION CASH POINT

Bonus pour chaque retrait et dépôt airtel money :

Toy izao ny bonus azonao isaky ny misy maka ireo vola ireo
eo aminao

MONTANT Frais mandefa Bonus retrait Bonus dépôt


16 100 ar 70 ar 60 ar
5001 - 10 000 200 ar 100 ar 150 ar
10 001 - 20 000 300ar 300 ar 250 ar
20 001 – 30 000 300 ar 335 ar 275 ar
30 001 – 40 000 400 ar 550 ar 400 ar
40 001 – 60 000 500 ar 700 ar 400 ar
60 001 - 100 000 800 ar 1100 ar 800 ar
100 001 -- 250 000 1 500 ar 2000 ar 800 ar
250 001 - 500 000 2 000 ar 2 500 ar 1100 ar
500 001 – 1000 000 2 500 ar 3 000 ar 1800 ar
1 000 001 – 2 000 000 3 000 ar 5 000 ar 1800 ar
2 000 001 – 3 000 000 3 000 ar 8 000 ar 2300 ar
3 000 001 – 4 000 000 3 000 ar 9 000 ar 3000 ar
4 000 001 - 5 000 000 3 000 ar 10 000 ar 3000 ar
NB : -Arakaraky ny toetran-tsenanao no anaovana io frais
mandefa io, izay tsy ahafaty antoka anao
-Rehefa tsy banga ilay vola alefa dia miampy ny frais
de retrait io frais mandefa io
-Ampitoboina io frais mandefa io rehefa mivoka ny
faritra(facturé) ilay vola alefa

- 18 -
FORMATION CASH POINT

III. Fivarotana credit avy amin’ny airtel money


Azo atao tsara ny mivarotra credit avy amin’ny airtel money ary
ahazoana bonus ihany koa.
Toy izao ny code arahina :
*436*1*2*033 00 000 00*033 00 000 00*credit#
Ohatra :
*436*1*2*033 56 249 58*033 56 249 58*1 000#
4,5% ny montant du crédit ny bonus Airtel money

Crédit Airtel money bonus


500 22 ar
1000 45 ar
2000 90 ar
5000 225 ar
10 000 450 ar
50 000 2 250 ar
100 000 4 500 ar

- 19 -
FORMATION CASH POINT

Chapitre III : ORANGE MONEY


I. Ny momban’ny PUCE :

Voalohany indrindra raha anao cash point dia tokony efa manana
puce orange money distributeur ianao

Ny Puce Orange Money « Distributeur » dia tsy mitovy amin’ny


puce orange money tsotra na ny an’ny client .

Mijery numero orange : # 888 #

➢ #145# foana no ampiasaina isaky ny operation


rehetra (raha toa ka #144# ho an’ny puce tsotra)
➢ Ireto avy no tokony menu ho itanao ao rehefa avy
manindry ilay #145# ianao
1. Dépôt
2. Retrait
3. Transfert d’argent
4. Mon compte
5. Vente de crédit et offre orange
6. Service partenaire
7. M-jiro
8. Inscription
Andeha ho jeretsika amin’izay no votoatin’ny asa rehetra amin’ny
orange money

- 20 -
FORMATION CASH POINT

II. Fandefasana sy fisintoman’ny client ny vola


Fijerena ny solde orange money distributeur : #145*4*1*CODE#
a) Ny fandefasam-bola sy fametrahana vola

Raha andefa vola ianao dia mila ampy ny solde ao anaty compte-nao

Ohatra : tonga ilay olona andefa 10 000 Ar raisina tsy banga (ny hoe
tsy banga dia efa misy frais de retrait sy frais d’envoi)

Tsindrina ny #145#

• Miditra amin’ilay 1 Depot


• Ampidirana ny laharana tonon’ilay client
• Averina indray ilay laharana (tsy diso ary tsy miova)
• Ampidiro ilay vola ho alefa miaraka amin’ny frais de
retrait ihany (10 350 Ar raha tiana andray tsy banga ilay olona)

Eto izany ianao dia mila mijery ny tarif orange money mifanaraka
amin’izay vola alefan’ny client

• Mipotra eo amin’izay ny anaran’ilay olona andefasana


ilay vola ary anontanianao ilay mpandefa hoe i …………….. ve ny
anarany ?
• Rehefa voamarina tsara tsy diso dia tsindrinao ny code
secret-nao
• Dia avy eo envoyé
• Mahazo message ianao hoe « Dépôt effectué ». izay no
manamarina fa lasa ilay vola

- 21 -
FORMATION CASH POINT

NB : - Raha miteny ilay client hoe anao dépôt dia mila eny aminy
amin’io fotoana io ilay finday misy ilay numéro
- Ny dépôt dia tsy mando vola saingy mitovy an’ilay
fandefasana vola etsy ambony ihany ny fanaovana azy
-

III. Ny fisintomana vola na Retrait

Ny retrait dia ny client no manao azy amin’ny alalan’ny code izay


apetakao amin’ny taratasy imprime na soratana

Ito ilay code :

#144*8*032 00 000 00*032 00 000 00*vola# Appel

Ilay numero distributeur anao no atao eo amin’ilay 032 00 000 00

Dia mipotra ao am findayn’ny client ny anarana misoratra amin’ilay


distributeur dia mampiditra code izy ary mahazo message de retrait
ianao avy eo.

Maharay message de retrait ianao dia omenao ny client ny vola


raviny

NB : Tsara raha manana ny tarif orange money ianao ao an-tsena

Ny puce orange money client iray dia azo anaovana depot isaky
ny 30 minutes

Ary afaka manao retrait am distributeur in droa misesy isaky ny


30 minutes

- 22 -
FORMATION CASH POINT

Bonus pour chaque retrait orange money :

Toy izao ny bonus azonao isaky ny misy maka ireo vola ireo
eo aminao

Retrait Frais mandefa Bonus retrait Bonus depot


1000 -- 5000 100 ar 79 ar 72 ar
5001 -- 10 000 200 ar 135 ar 153 ar
10 001 -- 25 000 300 ar 304 ar 225 ar
25 001 -- 50 000 500 ar 675 ar 354 ar
50 001 -- 100 000 800 ar 1080 ar 405 ar
100 001 -- 250 000 1 500 ar 1913 ar 810 ar
250 001 -- 500 000 2 000 ar 2 391 ar 810 ar
500 001 -- 1 000 000 2 500 ar 3 300 ar 1100 ar
1 000 001-- 2 000 000 3 000 ar 5 500 ar 1 800 ar
2 000 001 -- 3 000 000 3 000 ar 8 000 1 800 ar
3 000 001 -- 4 000 000 3 000 ar 9 000 1 800 ar
4 000 001 -- 5 000 000 3 000 ar 10 000 1 800 ar
NB : -Arakaraky ny toetran-tsenanao no anaovana io frais
mandefa io, izay tsy ahafaty antoka anao

-Rehefa tsy banga ilay vola alefa dia miampy ny frais


de retrait io frais mandefa io

-Ampitoboina io frais mandefa io rehefa mivoka ny


faritra(facturé) ilay vola alefa

- 23 -
FORMATION CASH POINT

IV. Fivarotana credit avy amin’ny orange money


Azo atao tsara ny mivarotra credit avy amin’ny orange money ary
ahazoana bonus ihany koa.
Toy izao ny code arahina :
#144*5*1# appel dia avy eo numero dia ilay fahana ary code no
farany

Resaka facturation amin’ny Orange money

Ny orange money dia mametraka frais de transactions na facturation


rehefa mivoka ny faritra misy anao ilay andefasana vola
Ohatra : Ianao eny Andraharo no miasa andefa 10 000 Ar any
Antsirabe dia misy frais de facturation 100 ar miala amin’ny compte
nao miaraka amin’ilay 10 000 ar.
Io frais de facturation io dia mitovy amin’ny frais de transfert
amin’ny compte abonne tsotra.
Ohatra : 5001 – 10 000 : 100 ar
10 001 – 25 000 : 200 ar
25 001 – 50 000 : 400 ar
(amin’ilay tarif misy azy rehetra)
Izay ilay hoe mila manana ilay tarif ianao
Noho izany dia ampidirinao anatin’ny frais alaina amin’ny mpanjifa
io facturation io

- 24 -
FORMATION CASH POINT

Ohatra : misy client andefa 10 000 ar tsy banga any amin’ny faritra
Dia mijery ianao tarif fa hoe 350 ar ny frais de retrait (boribiriana
400 ar) + 200 ar facturation
400 + 200 = 600 izany no miaraka miala amin’ilay 10 000 dia
ianao no mametraka izay alainao ohatra oe 100 ar
Dia 10 700 ar izany no alainao any amin’ilay client de io + bonus
omen’ny orange money (225 ny bonus raha io 10 400)
Mahazo 325 ar izany ianao amin’io operation iray io
Rehefa facturé izany dia apidirinao amin’ny alaina
am client ilay frais de facturation

Misy ny agent afaka antsoina raha mila manakalo ianao


Ohatra : manana solde 500 000 ar ianao tianao atakalo espèces

- 25 -
FORMATION CASH POINT

FIFANDRAISAN’NY MOBILE MONEY SY


BANQUE

Ilaina ny fanakalozana ny solde ho espèces rehefa miangona


be ao anaty compte ny vola amin’ny alalan’ireo banques maro
Izany hoe mila manantona any amin’ny banque izay tianao
ampifandraisina ianao aloha.

Afaka ampifandraisina amin’ny banque avokoa ny operateur telo.

TELMA : BNI M-VOLA : 0 ar

autres banques 4 % du montant

AIRTEL : alefa any amin’ny 911 ny montant tianao


atakalo dia mivoka eo ny frais de transfert

FRAIS MONTANT

ORANGE : 0 ar

- 26 -
FORMATION CASH POINT

IREO ZAVATRA MILA TANDREMANA MAFY

• Isaina tsara ny vola raisina na atolotra


• Tsy manindry code ra tsy efa voaray ny vola
• Fadio ny mandefa vola tsy naharaisana espèces
• Tsy mikoropaka
• Tsy maimaika
• Raha misy probleme , aza miasa aloha
• Tsy sady miresaka no miasa fa vidina lafo ny 3
mivadika 8 an
• Hamarino foana ny solde isaky ny mahavita
opération
• Tsara raha mampiasana machine à calculer
rehefa miasa
• Ny securite ny toerana ataovy aza antoka satria
vola no lalaovina

- 27 -
FORMATION CASH POINT

Famintinana
Ny principe amin’ny mobile money zany dia ny
hoe ny vola en « espèces » rehefa alain’ny client
dia mivadika ho « solde » ary rehefa mandefa vola
ianao dia ny solde no mivadika ho espèces
miampy ny commission. Ny fivezivezen’ireo no
mampiakatra ny tombony azo isan’andro.

Mirary antsika rehetra ahazo tombony mahafa-po


amin’io orinasakelin-tsika io.
Misaotra tompoko !

Conception : RANDRIANARIJAONA Riantsoa Brice – MANJAKATSARA Doris Rado –


RAKOTOARISOA Kasaina Sarobidy

- 28 -