Vous êtes sur la page 1sur 1

Rabka-Zdrój, dnia 25.11.

2020 r

Leszek Świder
Burmistrz Rabki-Zdroju

Zapytanie

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców ulicy Tetmajera oraz pokrętnymi Pana


odpowiedziami na temat czasu realizacji inwestycji pn. przebudowa ulicy Tetmajera, proszę o
konkretne odpowiedzi na zapytaniami:

- w związku brakiem realizacji w/w zadania w tym roku, co obiecywał Pan mieszkańcom od
dwóch lat, proszę o sprecyzowanie na jaki cel zostanie wykorzystana pozostawiona kwota
500 tyś. w budżecie tegorocznym na przedmiotowe zadanie inwestycyjne ?

- dlaczego w Wieloletnim Planie Finansowym brak jest zabezpieczonych środków na kolejne


lata ? Czyżby Pan zupełnie rezygnował z realizacji przebudowy Tetmajera?

- czy gmina wystąpiła o środki na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych,


skoro wiadomym było, że dotacja z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków
klęsk żywiołowych jest wątpliwa do pozyskania ? Jeśli gmina występowała, to proszę podać
kiedy?

- dlaczego przy projektowaniu budżetu na rok 2020 nie informował Pan mnie i mieszkańców
o rzeczywistych kosztach przebudowy ul. Tetmajera i wtedy nie proponował zabezpieczenia
całości kwoty na zadanie ?

- dlaczego nie informował Pan mieszkańców w zeszłym roku, że prace projektowe kanalizacji
sanitarnej i wodociągu będą trwać prawie do końca roku 2020 i jakie mogą być
konsekwencje w realizacji przebudowy drogi, tylko usilnie obiecywał Pan, że przebudowa
będzie wykonana w 2020 r. ?

Radny Rady Miejskiej

Marek Ciepliński