Vous êtes sur la page 1sur 4

Sprawdzian : Ludność i urbanizacja

1. Wyjaśnij wpływ rewolucji agrarnej na proces zaludniania Ziemi. (0–1 p.)

Wprowadzenie nowoczesnej technologii w rolnictwie z pewnością zmniejszyła stopień głodu na świecie a co


za tym idzie ludność z pewnością się zwiększyła na ziemi

2.Zaznacz przyczyny eksplozji demograficznej.

(0–3 p.)

1.a. Przeludnienie wsi i masowe migracje ich mieszkańców do miast. ☆

1.b. Zmniejszenie liczby zgonów na skutek większej higieny i rozwoju medycyny. ☆

1.c. Niemożność zaspokojenia przez państwo potrzeb w zakresie ochrony zdrowia czy oświaty.

1.d. Duża liczba związków poligamicznych.

1.e. Powszechna akceptacja modelu rodziny wielodzietnej.

1.f. Odmłodzenie struktury wiekowej społeczeństwa na skutek utrzymywania się wysokich wartości
współczynnika przyrostu naturalnego. ☆

3.Na mapie zaznaczono wybrane obszary bardzo słabo zaludnione. Napisz, jaka bariera osadnicza występuje
na wszystkich tych obszarach i podaj nazwy trzech z nich. (0–3 p.)

Bariera: ...........................................................................................

Obszary:

 ……………......................................................................................

 ……………......................................................................................

 ……………...................................................................................…

4.Dopasuj języki indoeuropejskie, których nazwy wymieniono poniżej, do odpowiedniej grupy językowej.
(0–3 p.)

Języki
Romańskie Germański Słowiański Celtyckie
Portugalski
Angielki, Słowacki, Bułgarski,
Włoski
islandzki irlandzki walijski
Francuski

5.Przyporządkuj nazwy religii do poniższych opisów. (0–3 p.)


buddyzm, chrześcijaństwo, hinduizm,
islam, judaizm

a)Religia, która opiera się m.in. na wierze w reinkarnację oraz karmę. buddyzm
b)Najstarsza religia monoteistyczna (powstała ok. 2000 r. p.n.e.). Judaizm
c)Religia, której odłamami są m.in. sunnizm i szyizm
d)Religia, której świętą księgą jest Biblia. Chrześcijaństwo
e)Wyznawcy tej religii dążą do osiągnięcia nirwany hinduizm

6.Wyjaśnij wpływ hinduizmu na gospodarkę i społeczeństwo krajów, w których dominuje.(0–2 p.)

Wpływ hinduizmu na gospodarkę:

Zakaz zabijania krów i jedzenia ich,

Wpływ hinduizmu na społeczeństwo:

Kasty, rasizm, dyskryminacja ze względu na pochodzenie

7.Na podstawie opisu określ rodzaj bezrobocia ze względu na przyczyny i formy występowania. (0–1 p.)

Pan X pracował w zakładach motoryzacyjnych. W wyniku recesji na rynku światowym zamówienia spadły o
65%, co spowodowało nierentowność produkcji i zwolnienia pracowników. Pan X
od czterech miesięcy nie może znale.źć pracy. Bezrobocie technologiczne

8.Podkreśl nazwy chorób typowych dla krajów słabo rozwiniętych. (0–1 p.)
choroba wrzodowaX, trądX, alkoholizm, malariaX, cukrzycaX, AIDSX, otyłość, żółtaczkaX

9.Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.


(0–1 p.)
Wieś odznaczająca się rozproszoną i nieregularną zabudową po obu stronach drogi to:
a)ulicówka.

b)wielodrożnica.

c)rzędówka.X

d)łańcuchówka.

e)okolnica.

f)owalnica.

10.Na podstawie danych zawartych w tabeli wykonaj poniższe polecenia. (0–3 p.)

 Arabia Saudyjska (2018r.)


powierzchnia [km2] 2 149 690
liczba kobiet 12 006 563
liczba mężczyzn 14 527 941
liczba urodzeń 509 197
liczba zgonów 88 094
saldo migracji –16 982
liczba ludności
21 758 293
zamieszkującej miasta
Oblicz współczynnik przyrostu rzeczywistego w Arabii Saudyjskiej.
404 121

Oblicz współczynnik maskulinizacji w tym kraju.

121

Oblicz wskaźnik urbanizacji.

11.Podaj typ zespołu miejskiego przedstawionego na ilustracji. Następnie wymień dwa przykłady miast
reprezentujących ten typ. (0–2 p.)

Typ zespołu miejskiego: ……………………………………………...............…

Przykłady: …………………………………………………………………………

12.Podkreśl nazwy trzech wielkich zespołów miejskich Azji. (0–1 p.)

Los Angeles-Long Beach-Santa Ana,


DelhiX, SzanghajX, Buenos Aires, Meksyk, KaracziX