Vous êtes sur la page 1sur 139

Số

Diện Giá trị Ngày ký


STT Lô Thửa Giá bán Hợp
tích Hợp đồng Hợp đồng
đồng

1 BT01 N01 316.6 -

2 BT01 N02 278 14,500,000 4,031,000,000 41 13/6/08

3 BT01 N03 278.1 14,500,000 4,032,450,000 32 7/6/2008

4 BT01 N04 259.7 13,200,000 3,428,040,000 150 21/9/2009

5 BT01 N05 388.1 15,800,000 6,131,980,000 147 10/9/2009

6 BT01 N06 388.6 14,500,000 5,634,700,000 118 8/7/2009

7 BT01 N07 388.6 14,100,000 5,479,260,000 125 15/7/09

8 BT01 N08 388.6 14,500,000 5,634,700,000 131 28/7/09

9 BT01 N09 391.8 13,800,000 5,406,840,000 136 6/8/2009

10 BT01 N10 310.1 14,100,000 4,372,410,000

11 BT01 N11 309.8 14,100,000 4,368,180,000

12 BT01 N12 310.1 -


13 BT01 N13 274.3 -
14 BT01 N14 325.4 -

15 BT01 N15 421.9 12,000,000 5,062,800,000 01c 15/4/2008

16 BT01 N16 287.9 14,500,000 4,174,550,000 24 31/5/08

17 BT01 N17 324.5 14,500,000 4,705,250,000 117 7/7/2009

18 BT01 N18 345.7 13,800,000 4,770,660,000 20 29/5/08

19 BT01 N19 338.4 14,100,000 4,771,440,000 83 24/4/09

20 BT01 N20 363.3 14,500,000 5,267,850,000


21 BT01 N21 363.3 14,500,000 5,267,850,000 113 30/6/09

22 BT01 N22 363.3 14,100,000 5,122,530,000

23 BT01 N23 363.1 14,100,000 5,119,710,000 128 21/7/09

24 BT01 N24 233.4 13,400,000 3,127,560,000 112 30/6/09

25 BT01 N25 326.9 14,500,000 4,740,050,000 90 14/5/09

26 BT01 N26 322.5 -


27 BT01 N27 404.6 -
28 BT02 N01 400.7 -
29 BT02 N02 305.8
30 BT02 N03 300 -
31 BT02 N04 251.8 -
32 BT02 N05 388.6 -
33 BT02 N06 388.6 -
34 BT02 N07 388.6 -
35 BT02 N08 388.6 -
36 BT02 N09 393.9 -
37 BT02 N10 264.5 -
38 BT02 N11 339 -
39 BT02 N12 339.2 -
40 BT02 N13 338 -
41 BT02 N14 346.5 -
42 BT02 N15 282.4 -
43 BT02 N16 356 -
44 BT02 N17 354.6 -
45 BT02 N18 351 -
46 BT02 N19 311.5 -
47 BT02 N20 414.2 -
48 BT02 N21 416 -
49 BT02 N22 416 -
50 BT02 N23 416 -
51 BT02 N24 220.2 -
52 BT02 N25 263.1 -
53 BT02 N26 263.4 -
54 BT02 N27 367.9 -
55 BT03 N01 601.3 -
56 BT03 N02 503.3 -
57 BT03 N03 505.7 -
58 BT03 N04 505.7 -
59 BT03 N05 505.7 -
60 BT03 N06 540.7 -
61 BT03 N07 642.5 -
62 BT03 N08 657.6 -
63 BT03 N09 651.8 -
64 BT03 N10 505.9 -
65 BT03 N11 505.9 -
66 BT03 N12 505.9 -
67 BT03 N13 519.8 -
68 BT03 N14 556.2 -
69 BT04 N01 350.9 -

70 BT04 N02 330.5 14,200,000 4,693,100,000 86a 1/5/2009

71 BT04 N03 268.5 14,700,000 3,946,950,000

72 BT04 N04 382.6 13,800,000 5,279,880,000 68 12/3/2009

73 BT04 N05 382.7 14,500,000 5,549,150,000 110 25/6/09

74 BT04 N06 383.8 13,800,000 5,296,440,000 34 12/6/2008

75 BT04 N07 386.3 14,500,000 5,601,350,000

76 BT04 N08 339.8 14,100,000 4,791,180,000

77 BT04 N09 292.6 14,100,000 4,125,660,000 77 22/4/09

78 BT04 N10 256.1 14,100,000 3,611,010,000 12 27/5/08

79 BT04 N11 256.1 14,100,000 3,611,010,000 14 27/5/08

80 BT04 N12 389.7 14,600,000 5,689,620,000 40 12/6/2008


81 BT04 N13 433 14,600,000 6,321,800,000 96 1/6/2009

82 BT04 N14 242.9 14,200,000 3,449,180,000 55 31/7/08

83 BT04 N15 245.5 14,200,000 3,486,100,000 52 21/7/08

84 BT04 N16 284.1 14,400,000 4,091,040,000 44 18/6/08

85 BT04 N17 287.1 14,200,000 4,076,820,000

86 BT04 N18 357.3 14,100,000 5,037,930,000 140 24/8/09

87 BT04 N19 383.8 14,500,000 5,565,100,000 119 8/7/2009

88 BT04 N20 383.8 -


89 BT04 N21 383.8 1,259,930,000
90 BT04 N22 386.3 -

91 BT04 N23 244.9 13,100,000 3,208,190,000 115 30/6/09

92 BT04 N24 250.2 14,100,000 3,527,820,000 3 22/5/08

93 BT04 N25 250.2 14,100,000 3,527,820,000 66 30/12/08

94 BT04 N26 376.3 17,200,000 6,472,360,000 146 10/9/2009

95 BT05 N01 342.5 14,600,000 5,000,500,000

96 BT05 N02 296.1 14,200,000 4,204,620,000 144 3/9/2009

97 BT05 N03 292.3 14,200,000 4,150,660,000 21 29/5/08

98 BT05 N04 306.5 14,200,000 4,352,300,000 31 7/6/2008

99 BT05 N05 310.8 14,000,000 4,351,200,000 11 27/5/08

100 BT05 N06 383.8 14,700,000 5,641,860,000 151 23/9/2009

101 BT05 N07 383.8 14,700,000 5,641,860,000 105 23/6/09

102 BT05 N08 383.8 14,700,000 5,641,860,000 109 23/6/09

103 BT05 N09 386.3 -

104 BT05 N10 232.5 13,100,000 3,045,750,000 121 8/7/2009


105 BT05 N11 269.1 14,700,000 3,955,770,000 142 18/8/09

106 BT05 N12 329 14,600,000 4,803,400,000

107 BT06 N01 347.2 15,700,000 5,451,040,000 82 22/4/09

108 BT06 N02 300 16,700,000 5,010,000,000 137 18/8/2009

109 BT06 N03 300 15,200,000 4,560,000,000 101 9/6/2009

110 BT06 N04 355.5 16,000,000 5,688,000,000 102 9/6/2009

111 BT06 N05 402.1 -


112 BT06 N06 300 -
113 BT06 N07 300 -
114 BT06 N08 355.5 -
115 BT07 N01 349.8 -
116 BT07 N02 292 -
117 BT07 N03 292 -
118 BT07 N04 360.5 -
119 BT07 N05 372.6 -
120 BT07 N06 292 -
121 BT07 N07 292 -

122 BT07 N08 360.5 15,500,000 5,587,750,000 149 11/9/2009

123 BT08 N01 356.2 -


124 BT08 N02 280.1 -
125 BT08 N03 280.1 -
126 BT08 N04 345.5 -

127 BT08 N05 334.7 14,500,000 4,853,150,000 54 30/7/08

128 BT08 N06 280 -


129 BT08 N07 280 -
130 BT08 N08 345.5 -
131 BT09 N01 401.7 -
132 BT09 N02 300 17,000,000 5,100,000,000 153 23/9/09
133 BT09 N03 300 -
134 BT09 N04 355.5 17,500,000 6,221,250,000 139 21/8/09
135 BT09 N05 347.2 -
136 BT09 N06 300 14,700,000 4,410,000,000 58 10/9/2008

137 BT09 N07 300 13,700,000 4,110,000,000

138 BT09 N08 355.5 15,700,000 5,581,350,000 73 21/4/09

139 BT10 N01 278.9 14,500,000 4,044,050,000 123 13/7/09

140 BT10 N02 244.4 14,000,000 3,421,600,000 152 23/8/09

141 BT10 N03 244.4 14,000,000 3,421,600,000 56 13/8/08

142 BT10 N04 300.1 14,300,000 4,291,430,000 18 28/5/08

143 BT10 N05 315.6 -

144 BT10 N06 244.4 14,200,000 3,470,480,000 17 28/5/08

145 BT10 N07 244.4 14,200,000 3,470,480,000 67 31/12/2008

146 BT10 N08 300.1 14,600,000 4,381,460,000 67e 15/1/09

147 BT11 N01 393.6 14,600,000 5,746,560,000 49 27/6/08

148 BT11 N02 222 14,200,000 3,152,400,000 141 26/8/2009

149 BT11 N03 222 14,200,000 3,152,400,000 16 28/5/08

150 BT11 N04 280.2 14,400,000 4,034,880,000 132 28/7/2009

151 BT11 N05 352.6 15,500,000 5,465,300,000

152 BT11 N06 222 14,200,000 3,152,400,000 25 31/5/08

153 BT11 N07 222 14,200,000 3,152,400,000 9 27/5/08


154 BT11 N08 280.2 14,300,000 4,006,860,000 67b 12/1/2009
155 BT12 N01 401.3 14,400,000 5,778,720,000 126 15/7/09

156 BT12 N02 296.7 14,000,000 4,153,800,000 122 8/7/2009

157 BT12 N03 335.8 14,200,000 4,768,360,000 13 27/5/08

158 BT12 N04 384.8 14,500,000 5,579,600,000 67c 15/1/2009


159 BT12 N05 296.7 14,100,000 4,183,470,000 59 19/9/2008

160 BT12 N06 335.8 14,400,000 4,835,520,000 15 27/5/08

161 BT13 N01 250 16,000,000 4,000,000,000 42 16/6/08

162 BT13 N02 250 16,000,000 4,000,000,000 29 5/6/2008

163 BT13 N03 250 16,000,000 4,000,000,000 60 30/9/2008

164 BT13 N04 250 16,000,000 4,000,000,000 26 2/6/2008

165 BT13 N05 250 16,000,000 4,000,000,000 19 28/5/08

166 BT13 N06 250 16,000,000 4,000,000,000 100 4/6/2009

167 BT13 N07 250 16,000,000 4,000,000,000 116 7/7/2009

168 BT13 N08 250 16,000,000 4,000,000,000 127 15/7/2009

169 BT13 N09 250 16,000,000 4,000,000,000 5 27/5/08

170 BT13 N10 250 16,200,000 4,050,000,000 48 27/6/08

171 BT13 N11 250 17,500,000 4,375,000,000 91 15/5/09

172 BT13 N12 250 16,200,000 4,050,000,000 2 22/5/08

173 BT13 N13 250 16,000,000 4,000,000,000

174 BT13 N14 250 16,000,000 4,000,000,000 43 17/6/08

175 BT13 N15 250 16,000,000 4,000,000,000 1 21/5/08

176 BT13 N16 250 16,000,000 4,000,000,000 94 28/5/2009


177 BT13 N17 250 16,000,000 4,000,000,000 81 22/4/2009

178 BT13 N18 250 16,000,000 4,000,000,000 6 27/5/08

179 BT13 N19 250 16,000,000 4,000,000,000 7 27/5/08

180 BT13 N20 250 16,000,000 4,000,000,000 103 12/6/2009

181 BT13 N21 300 17,500,000 5,250,000,000 93 26/5/09

182 BT13 N22 312.9 16,200,000 5,068,980,000 28 4/6/2008


183 LK N01 233 20,000,000 4,660,000,000 114 30/6/09
184 LK N02 200 17,000,000 3,400,000,000 69 19/3/09

185 LK N03 200 17,500,000 3,500,000,000 45 24/6/08

186 LK N04 200 15,500,000 3,100,000,000 01a 12/2/2008

187 LK N05 200 17,000,000 3,400,000,000 69a 20/3/09

188 LK N06 200 17,000,000 3,400,000,000 76 16/4/09

189 LK N07 200 17,000,000 3,400,000,000 75 22/4/09

190 LK N08 200 17,000,000 3,400,000,000 62 13/10/08

191 LK N09 200 17,100,000 3,420,000,000 53 21/7/08

192 LK N10 200 17,000,000 3,400,000,000 61 1/10/08

193 LK N11 200 12,000,000 2,400,000,000 01b 12/2/2008

194 LK N12 200 16,700,000 3,340,000,000 79 22/4/09

195 LK N13 200 17,600,000 3,520,000,000 50 39639

196 LK N14 200 17,600,000 3,520,000,000 51 39639


197 LK N15 200 17,100,000 3,420,000,000 64 28/10/08

198 LK N16 200 17,100,000 3,420,000,000 63 28/10/08

199 LK N17 200 17,100,000 3,420,000,000 78 22/4/09

200 LK N18 200 16,900,000 3,380,000,000 80 22/4/09

201 LK N19 200 16,900,000 3,380,000,000 145 9/9/2009

202 LK N20 200 17,000,000 3,400,000,000 85 27/4/09

203 LK N21 200 17,000,000 3,400,000,000 72 21/4/09

204 LK N22 200 17,000,000 3,400,000,000 111 25/6/09

205 LK N23 200 18,500,000 3,700,000,000 148 10/9/2009

206 LK N24 200 16,900,000 3,380,000,000 143 28/8/09

207 LK N25 200 16,900,000 3,380,000,000 84 24/4/09

208 LK N26 200 17,000,000 3,400,000,000 71 13/4/09

209 LK N27 200 18,000,000 3,600,000,000 98 3/6/2009

210 LK N28 200 18,000,000 3,600,000,000 97 3/6/2009

211 LK N29 200 18,500,000 3,700,000,000 138 19/8/2009

212 LK N30 200 16,900,000 3,380,000,000 74 22/4/09

213 LK N31 200 16,900,000 3,380,000,000 89 13/5/09

214 LK N32 200 18,500,000 3,700,000,000 95 27/5/09

215 LK N33 200 15,500,000 3,100,000,000 124 13/7/09

216 LK N34 231 17,300,000 3,996,300,000 35 09/6/08


67,815 606,085,620,000

1,998,150,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY


Chị Linh quản lý

Bán đợt 1, nộp tiền thành 4 đợt, mỗi đợt 25%

Bán đợt 2, nộp tiền thành 6 đợt, 20-20-15-15-15-15BÊN NHẬN

3,057,615

17,103,147

1,572,500,000

31,539
15,059,070
4,107

4.92
7.32

14,905,500,000
Theo dõi thu hồi vốn dự án An Khánh - An Th

Thông tin khách hàng Đợt 1


Người chuyển tên +
Họ tên Địa chỉ
nhân thân
Phải nộp

Ô. Đồn XD Hà Tây -

Tổ 5 Tân Thanh, Điện Biên Phủ,


Nguyễn Lệ Lộc Nguyễn Thị Minh Tâm
tỉnh Điện Biên - 1,007,750,000
0983661927 Viện Quy hoạch
nguyenminhtam73@yahoo.com

Giang Chí Trung Bạn Hùng BQLDA


14 ngõ 766 Đê La Thành, HN 1,008,112,500
0913562489 Thăng Long
Traần Viết Quang Phòng 410 Nơ8 khu Đt Pháp Nhận chuyển nhượng từ
857,010,000
0904680806 - 0436813572 Vân, Tứ Hiệp, Thanh TRì, HN bà Bùi Thu Hằng
Hà Thanh Hải
Phòng 514 số nhà 2C Lê Phụng
0903202021 - 0438242583 3,066,000,000
Hiểu, Hoàn Kiếm, HN
- 0439349125
Nguyễn Thị Bạch Tuyết P906 17T2 khu đô thị Trung
2,817,000,000
01699631971 Hoà, Nhân Chính, HN
Nhận chuyển nhượng từ
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 110 Đại Cổ Việt, Hai Bà Trưng,
con rể ông Ngân Hoài 2,740,000,000
0913206183 Hà nội
Đức
Nguyễn Việt Thắng P19.3 CT2 Vimexco, ngõ 218
2,817,000,000
0903413744 Trần Duy Hưng
Phạm Bảo Sơn
188 Quán Thánh, Ba Đình, HN Tiếp - Hoài Đức Hà Tây 2,703,000,000
0936413663
Trần Văn Nghĩa Hoài Đức Hà Tây 2,186,000,000
Ông Thông - Hoài Đức
Đỗ Giang Nam 2,184,000,000
Hà Tây
Trang XD Hà Tây -
Huyền Hoàng -
Huyền Hoàng -
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 307A Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Ông Nghĩa - Tài nguyên
2,531,000,000
0912358888 HN Hà Tây
11 ngách 2 TT du lịch công
Trần Thị Bích Vân Vợ Hùng - BQLDA
đoàn, đường Hoàng Quốc Việt, 1,043,637,500
0913393627 - 7540446 Thăng Long
Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN
Nguyễn Ngọc Thanh 30 Giang Văn Minh, Ba Đình,
Thuỷ, Nghĩa Tài Nguyên 2,353,000,000
0988523236 / 37345689 HN
Hoàng Đăng Hạnh Em Ô.Tường Kiểm toán
111 Trần Duy Hưng, HN 1,192,665,000
0983150761 /0383857636 Nhà nước
Đặng Mỹ Quyên Lô 66 TT Giáo viên, ngõ 83
954,000,000
0913575555 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN
Phan THị Bích Hạnh 2,633,925,000
Nguyễn Thị Kim Chung
P710 ĐN3, CT4 Mỹ Đình 2,634,000,000
0437853041
Dương Thanh Hương 15/139 Nguyễn Ngọc Vũ, tổ 30
Cường An Thượng 2,561,000,000
0904117459 Trung Hoà, Cầu Giấy, HN
Lê Ngọc Tuấn Tổ 82 khu 5 phường Bạch
Vinh An Thượng 2,560,000,000
0933262366 Đằng, thành phố Hạ Long
Số 25 tổ 23 Phương Liệt, Hà
Tô Ngọc Tuyết 1,564,000,000
Nội
Chu Văn Dũng Phòng 306 nhà T2, Phương
2,370,000,000
0903264584 Mai, Đống Đa, HN
Định XD Hà Tây -
Tưởng Hà Tây -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
Bán buôn hoặc để làm cao cấp -
ông Bắc Trung tâm CNQS -
Người nhà ông Đại
93 Trần Quốc Toản, Hoàn TNguyên (ông Hiệu lúc
Đoàn Thị Thu Hiền
Kiếm, HN hoặc 21 Trần Bình đầu dặn, sau chị Linh tài 2,346,000,000
0438223954
Trọng, Hoàn Kiếm, HN chính báo lại là không
mua)
Nhận chuyển nhượng
Dặng Văn Dương 246 C6 Khu đô thị Đại Kim,
Từ Nguyễn QuốC 1,973,000,000
0982345799 Hoàng Mai, HN
Khánh
Đỗ Hồng Vân Tập thể đại học Ngoại thương, Con gái ông Luyện -
2,639,940,000
0983172004 Láng Thượng, Đống Đa, HN Cục Quân khí
41 tổ 27 Trung Hoà, Cầu Giấy,
Vũ Minh Trường 2,774,000,000
HN
Nguyễn Thị Kim Đức Số 39 Trung Kính, CẦu Giấy,
1,324,110,000
0936663999 HN
Nguyễn Kim Cương 2N3 tập thể đầu tư xây lắp
2,801,000,000
0983651396 thương mại, Vĩnh Tuy, HBT, HN
Nguyễn Văn Chương Phòng 313 (P42 cũ) nhà B1 tập
BẢo Sở TC 2,396,000,000
0913395175 thể Kim Liên, Đống Đa, HN
Đinh Văn Thành P1604 Chung cư 27 Huỳnh
825,000,000
0902026650/0903296603 Thúc Kháng, Đống Đa, HN
Bùi Trung Hùng 513A B1 Nghĩa Tân, Cầu Giấy,
Cty 902,752,500
0983165737 HN
Phạm Thị Lý 30 Ngõ 48 dốc Thọ Lão, Đống Vợ Ô.Trần Đình Hùng
902,752,500
Mai, HBT, HN Văn phòng BQP
Lại Thị Xuân TT K86 tổ 18 Yên Hoà, Cầu
Ô Hiệu BQP 1,422,405,000
0984160880 Giấy, HN
C7 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự,
Nguyễn Tiến Đông Ngân hàng NN 3,160,900,000
Đống Đa, HN
Nguyễn Thanh Hương Phạm Đức Thành
Số 8 Tràng Tiền, HN 862,295,000
0912068618 Hà Đô
Võ Văn Nhật
14 ngách 1 ngõ 10 Hoàng Ngọc Đỗ Kim Dung (bỏ suất
0913541103 - 0912571788 871,525,000
Phách, HN mua, đã rút lại tiền)
Mai
Nguyễn Thị Oanh số 20 ngõ 43 phố Trung Kính, Bạn Ô Hùng BQLDA
1,022,760,000
0915263345 CẦu Giấy, HN Thăng Long
chồng bà Liên NHNo
Hoàng Đức Khiêm
nhận chuyển từ Nam 2,038,410,000
0913240417 (Liên)
NHNo
Lê Minh Quân Phòng 203 toà nhà Ct1, Xuân Nhận chuyển nhượng từ
1,259,482,500
0437501418 Đỉnh, Từ Liêm, HN Lê Kỳ Sơn
59 ngõ Thiên Hùng, Khâm
Phan Đăng Khoa 2,783,000,000
Thiên, HN
-
314,982,500
-
Đỗ Đình Thu Số nhà 2 lô 4D Trung Yên, 10A
1,604,000,000
0904203358 Yên Hoà, Cầu Giấy, HN
Bùi Hạnh Thủy P202 E2 phường Thanh Xuân Chu Tuấn Anh
881,955,000
0903434699 Bắc, Thanh Xuân, HN Hà Đô
Lã Thị Nguyệt Anh
Xóm 3, Phú Đô, Từ Liêm, HN Nguyễn Thị Hải Hđô 881,955,000
0983098598
Nguyễn Thị Hưởng Số 2 ngõ 222B Đội Cấn, Ba
A. Hồng biên phòng 1,941,708,000
0989585121 (Hồng) Đình, HN
Phạm Đình Thực UB Hà Nội 1,250,125,000

Nguyễn Huy Hà Nhà số 4 dãy C2B phường Nhận chuyển nhượng từ


1,051,155,000
0983302000 - 0436366077 Quỳnh Mai, Hai Bà TRưng, HN Chu Thị Thái

Nguyễn Thị Hồng Hà B12, BT5 Mỹ đình 2, Từ Liêm, Lê Thị Thuý Hà


1,037,665,000
0903276167 /7870990 HN Lê Xuân Long
Nguyễn Khắc Tố 80b ngõ 310 đường Nghi Tàm, Lê Ngọc Anh
1,088,075,000
0983368989 Tứ Liên, Tây Hồ, HN Nguyễn Thành Dưng
Phạm Thị Liên Căn hộ số 1 nhà C15 Mỹ Đình
Phan Quang Bình 1,087,800,000
0934377006 1, Từ Liêm, HN
Nhận chuyển nhượng
Trịnh Thị Lan Hương 408C A12 Thanh Xuân Bắc,
Từ Nguyễn QuốC 2,820,000,000
0903445678 Thanh Xuân, HN
Khánh
Nguyễn Quốc Khánh 38 Nguyễn Thị định, Nhân
2,820,000,000
0938860000 Chính, Thanh Xuân, HN
Nguyễn Quốc Khánh 38 Nguyễn Thị định, Nhân
2,820,000,000
0938860000 Chính, Thanh Xuân, HN
-
Lê Văn Phong
454 Đội Cấn, Ba Đình, HN 1,523,000,000
0903430238 - 0982274166
Nhận chuyển nhượng
Nguyễn Anh Tuấn 313A nhà H2 tập thể khoa học
Từ Nguyễn QuốC 1,977,000,000
0983652760 xã hội, Cống Vị, Ba Đình, HN
Khánh
Nguyễn QuốC Triển 2,401,000,000
Đoàn Thị Kim Dung 23 tổ 19 Tương Mai, Hoàng
1,090,000,000
0913222327 Mai, HN
NGuyễn VăN Hoà 18 ngách 218/27 Lạc Long
Ông Khanh HĐ1 2,505,000,000
0989329501 Quân, Tây Hồ, HN
Kiều Thu Hằng 26A Thanh Miến, Văn Miếu,
2,280,000,000
0913082506 Đống Đa, HN
Kiều Thu Hằng 26A Thanh Miến, Văn Miếu,
2,844,000,000
0913082506 Đống Đa, HN
Nguyễn Thị Hạnh Linh -
Vũ Tiến Dũng -
Chu Thị Mai -
Lê Thị Thanh Xuân -
Lê Thị Bích Thuỷ -
Nguyễn Đình .... -
Nguyễn hải Hiếu -
Nguyễn Mạnh Hùng -
Bùi Tuấn Anh -
Bùi Đức Huy -
Nguyễn Thị Trung -
11 tổ 15 cụm II, Phú Thượng, Ông Đức PKKQ,
Nguyễn Minh Sơn
Tây Hồ, HN hoặc 33C Nguyễn Chuyển từ lô chị Linh 2,794,000,000
0982126538
Bỉnh Khiêm, HBT, HN quản lý
Nguyễn Trung .... -
Vũ Thị Sửu -
Hồ Thị Cúc -
Nguyễn Trọng TRợ -
Nguyễn Văn Minh
21 Phùng Chí Kiên TP Tài chính TT 1,200,000,000
0912004445/ 38364178
Trần Thị Bảo Ngọc -
Trần Thu Thuỷ -
Nguyễn Hữu Nghĩa -
Đức - PKKQ -
Số 8 ngõ 72 phố Chính Kinh,
Nguyễn Thị Liên Hương 2,550,000,000
Thanh Xuân, HN
Hỏi lại chị Hoài -
Bùi Văn Dục 3,110,000,000
Nguyễn Trọng Nhâm -
Nguyễn Ngọc Thanh 30 Giang Văn Minh, Ba Đình,
1,102,500,000
0988523236 / 37345689 HN
Hoàng Thu Ngân
3 Hạ Hồi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2,055,000,000
0904459352
Nguyễn Thị Minh Tuyết 51 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh
1,116,000,000
22210186 Xuân, HN
Chuyển nhượng từ
Lê ĐứC Minh 42 ngõ 381 Bạch Mai, Hai Bà
Nguyễn Thị Nga theo 1,011,012,500
0916886988 Trưng, HN
TLHĐ 13/7/09
Nguyễn Bích Thuỷ Số 267 phố chợ Khâm Thiên,
1,710,800,000
0913030139 Đống Đa, HN

Nguyễn Công Hoè Số 9 ngõ 317 Tây Sơn, phường


Viện thuốc phóng 855,400,000
0913236479/8532600 Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN

Trần Thị Kim Chung số 3 ngõ 754 La Thành, BA


Nguyễn Trọng Hiệp 1,072,857,500
0972262626 /8353209 đình, HN
Ông Hoàng Trung tâm CNQS -
Phạm Bá Nam 45B Lò Đúc, Phạm đình Hổ,
Khúc Thị Hoa 867,620,000
0903436608 /8267806 HBT, HN
Mai Quang Vinh chuyển
Nguyễn Thị Cẩm Vân Số 105 Thăng Long, TP Buôn
nhượng ngày 867,620,000
0905120557 - 0503811395 Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc
31/12/2008
Phan Thị Kim Dung HĐ 1,095,365,000
Cty CP luyện cán thép Gia
Lê Xuân Hộ
Sàng, phường Gia Sàng, Thái Ô Cường 98 1,436,640,000
0913286089
Nguyên
Nguyễn Xuân Thành Số 9/29/2 Nguyễn Chí Thanh, TAnh TV tly HĐ ngày
788,100,000
0983,253,376 Ba Đình, HN 26/8/09
Nguyễn Thị Mai Điểm 36 Thi Sách, phường Ngô Thì Mẹ Ô Hà Quang Huy,
788,100,000
0913521675 Nhậm, HBT, HN em Ô Vinh TTCNQS

Nguyễn Anh Tuấn Số 67 dãy A1 Cổ Nhuế, Từ Nhận chuyển nhượng từ


1,008,720,000
0986198388 Liêm, HN ông Khánh HĐ46/2008
Phương Mạnh Cường
129 Phương Mai, Đống Đa, HN Ông Hoà PKKQ 2,733,000,000
0914376216
Nguyễn Thị Mai Lan Số 2 B9 tổ 23 phường Dịch
Lê Ngọc Toan 788,100,000
0989197884 vọng Hậu, Cầu GIấy, HN
Hoàng ĐÌnh Chiến
Số 4 ngõ 384 Đội Cấn Ngân hàng 788,100,000
0903280927/ 8327865
Trần Thu Hoài HĐ 1,001,715,000
Trần Minh hiền Số nhà 2 lô 4D Trung Yên, 10A Nhận chuyển nhượng từ
2,889,360,000
0904023358 Yên Hoà, Cầu Giấy, HN anh Dục HĐ67d
Đặng THị Thu Hằng 4 ngách 575/17 Kim Mã, Ba Nhận chuyển nhượng từ
1,038,450,000
0987231368 đình, HN HÀ TV
Phạm Vũ Quang Tổ 4 Cụm 1 Hạ đình, Thanh
Vũ Hồng Sơn 1,192,090,000
0913237943 /7870179 Xuân, HN
Nguyễn Hạnh Linh HĐ 1,394,900,000
Nguyễn Văn Phú Phòng Đầu tư phát triển - Tổng
Nguyễn Trường Lâm 1,045,867,500
0983326283 / 37846158 công ty thép VN 91 Láng Hạ HN

Nguyễn Vương Quyền 147 A2 tập thể tài chính kế toán, Nguyễn Văn Tuấn
1,208,880,000
0936969981 /7672916 Cầu Diễn, Từ Liêm, HN HĐ
Phạm Thị Tuất TT Viện KHKTGT phường Láng
Ô Bình Du lịch 1,000,000,000
047660544 Thượng, HN
Con Ô Đào Kim Long
Đào Tuấn Việt 1 ngõ 1194/6 Láng Thượng,
cục KH BQP 1,000,000,000
0903287126 Đống Đa, HN
0913232902
Đinh Phú Cường
1E Chả Cá, Hàng Đào, Hoàn Bà Ngọc chuyển
0904,588888 1,000,000,000
Kiếm, HN nhượng ngày 30/9/2008

Đổi HĐ từ An T Bảo
An Thị Quỳnh Mai 403 I1 tổ 52 phương Mai, Đống
Ngọc 1,000,000,000
0912213939 Đa, HN
Nguyễn Thị Sơn
Nguyễn Thành Nam 60 TT Viện KTQS tổ 43 Hoàng Tô Thị Bảy
1,000,000,000
0988559496 Sâm, CẦu Giấy, Hn HĐ
Phạm Thị Hoài
25 tổ 3 Láng Hạ, đống đa, HN Vợ ông Mười, quen CT 2,000,000,000
0902019972
Đỗ Văn Vinh Nhận chuyển nhượng từ
32 tổ 13 Liễu Giai, Ba Đình, HN 1,000,000,000
0904264252 Nguyễn Viết Thìn
Đỗ VăN Vinh Nhận chuyển nhượng từ
32 tổ 13 Liễu Giai, Ba Đình, HN 1,000,000,000
0904264252 Mai Anh HĐ số 36
Hoàng Ngọc Ánh
Nguyễn Thanh Thuỷ 15 Hàng Vải, Hàng Bồ, Hoàn
chuyển nhượng 1,000,000,000
0983828036 Kiếm, HN
24/12/08
B62 khu nhà vườn Trung Hoà
Vũ Tuấn Anh Nhân Chính/ hoặc Tầng 10 toà Ngô Xuân Quyền
1,012,500,000
0936664444 nhà CT1-2 Khu đô thị Mễ Trì Trần Đình Soạn
Hạ, Từ Liêm, HN
Nguyễn Minh Hải 9 ngõ 357 Bạch Mai, Hai Bà ông Huệ chuyển sang
2,188,000,000
0913559758 Trưng, HN LK34
Phạm Quốc Thắng 231 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Hà Thanh Hải
1,012,500,000
0979866828 - 22108710 Đa, Hn Metropol Hà Nội
Nhận chuyển nhượng từ
Đặng Thị Quỳnh Anh 67 dãy A1, Cổ Nhuế, Từ Liêm,
Vũ Huy Quang - Mai 1,000,000,000
HN
Hoa - Quỳnh Anh
Nguyễn Nam
Nguyễn Hoàng Hải Số nhà 41 ngõ 20 Trương Định,
Người quen của chị 1,000,000,000
0436241089 Hoàng Mai, HN
Hoài
Hoàng Xuân Cường phường Nguyễn TRãi, thị xã Hà
Hà Giang 1,000,000,000
0913271369 Giang, tỉnh Hà Giang
Nhận chuyển nhượng từ
Nguyễn Thị Mai Hương 40A tổ 2 Trung Hoà, Cầu Giấy,
Bùi Lan Hương, TLHĐ 1,000,000,000
0913540564 HN
28/5/09
Ông Dũng bạn TGĐ
chuyển nhượng cho ông
Nguyễn Doanh Thu Lô 27 khu liên cơ, Mỹ Đình, Từ Trương Xuân Thành
1,000,000,000
0913211001 Liêm, HN ngày 7/4/09, ông Thành
chuyển nhượng cho ông
Thu ngày 22/4/09

127 phố Khương Thượng, Nguyễn Thj Hồng Điệp


Lê Văn An
phường Khương Thượng, Đống vợ ông Hiếu TGĐ TCT 1,000,000,000
0913283349
Đa, HN Thăng Long
Đoàn Minh Hoà Số 24 ngõ 14 đông Quan, Nghĩa Lê Văn Tăng (bạn Ô
1,000,000,000
0913219585 Đô, Cầu Giấy, HN Toan)
Nhận chuyển nhượng từ
Lê Phương Anh 6A Quang Trung, Hoàn Kiếm,
Vũ Thị Dung theo TLHĐ 1,000,000,000
0913000795 HN
47 ngày 12/6/09
Lê Phương Anh 6A Quang Trung, Hoàn Kiếm,
2,625,000,000
0913000795 HN
An Thị Tuấn Anh P403 I1 Phương Mai, Đống Đa,
Ô Bình Du lịch 1,267,245,000
HN
Hoàng Đăng Phước Nghĩa 113 B1 Thanh Xuân Bắc, HN Thanh Ban 98 2,330,000,000
Hoàng Mạnh Hà
Số 2 ngoã 562/27 Thuỵ Khuê 850,000,000
0912150253
Đào Đình Trình 98 Lê Thanh Nghị, phường
875,000,000
0912586885 Bách khoa, Hai Bà Trưng, HN
Hoàng Tiến Dũng Nhà 1502 Chung cư E01
Ông Sơn UB 1,550,000,000
0935116886 - 0422251028 Ciputra, Từ Liêm, HN
Phạm Văn Long Số 1 Tập thể Trích Sài, phường
Ông Long Cục chính trị 1,700,000,000
0913216770 - 069556737 Bưởi, Tây Hồ, Hn
Phan Thái Trung 114 nhà B15 Kim Liên, Đống
680,000,000
0904514514/0913393333 Đa, HN
Nguyễn Thu Hương P1604 Chung cư 27 Huỳnh
680,000,000
0903296603/0902026650 Thúc Kháng, Đống Đa, HN
Nguyễn Văn Kiên
236 đường Bưởi, BA đình, HN Người quen TGĐ 850,000,000
0983326527
Nguyễn Thị Yến Phú Gia, Nam Giang, Thọ Xuân,
Bạn Hùng Kế toán 855,000,000
0978186899 Thanh Hoá
Em Tiến Việt Nga (bà
Bạch Quốc Huy Tập thể BTL hoá học, Dịch vọng Đỗ Thị Thuý chuyển từ
850,000,000
0983102565 hậu, CG, HN 25BT1 sang ngày
30/9/08)
Nguyễn Thị Hoà P301, B5 tập thể Trung Tự, Ông Đức PCT Hoài Đức
600,000,000
0983686889 Đống
P105 A7 tập thểĐa, HN Trung,
Khương nhờ đứng tên
Thanh Xuân, HN/ 101 đoờng
Lê Trường Thanh
Trần Phú, phường Lương 668,000,000
0989185979
Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền,
Đỗ Văn Vinh Hải Phòng
32 tổ 13 Liễu Giai, Ba Đình, HN 880,000,000
0904264252
Đỗ Văn Vinh
32 tổ 13 Liễu Giai, Ba Đình, HN 880,000,000
0904264253
45 phố Khương Thượng,
Nguyễn Bá Bột phường Trung Liệt, Đống Đa, 855,000,000
HN
B12, BT6 Mỹ đình 2, Từ Liêm,
Hồ Thu Cát 855,000,000
HN
Nguyễn Thị Hải Nhà 6E ngõ 109 phố Quan
684,000,000
0982571039 Nhân, Thanh Xuân, HN
Đào Lan Phương
36 Thái Hà, Đống Đa, HN 676,000,000
0912153050
Nguyễn Xuân Lâm Nhận chuyển nhượng từ
278 Tôn ĐứC Thắng 676,000,000
0988999939 Phạm Tuấn Anh
Lê Ngọc Toan
65 ngõ 61 Trần Duy Hưng 680,000,000
0913231282
Nguyễn Thị Tuyết Minh 51 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh
680,000,000
0912786579 Xuân, HN
Hà Bích Ngọc Tly HD só
57 ngày 4/6/09 chuyển
Nguyễn Phương Loan 51 ngõ 199, tổ 9A Khương nhượng cho Hoàng Thị
850,000,000
0983050281 - 0913324919 Thượng, Đống Đa, HN Út Tám, ngày
25/6chuyển nhượng cho
Loan
Nhận chuyển nhượng từ
Phùng Hoa Miên P40 B8 tập thể Kim Liên, Đống bà Hạnh TLHD 23/7/09,
1,850,000,000
0904179998 Đa, HN Nguyễn Anh Tuấn
Lê Văn Tuấn chuyển
Kios 3 nhà B4 Mỹ Đình 1 Từ Nhận chuyển lại cho Miên từ
nhượng
676,000,000
0985520099 Liêm, HN Đặng Thị Thu
Phòng A2-3 nhà A2 tập thể
Tạ Quốc Ái
Khương Thượng, Trung Tự, 676,000,000
0913206123
Đống Đa, HN
Tô Hồng Oanh 99 Nguyễn Thái Học, Ba Đình,
680,000,000
35188600 HN
55 ngõ Huế, phường Ngô Thì
An Phương Thảo Hợp Công an Hà Tây 1,800,000,000
Nhậm, Hai Bà Trưng, HN
6 ngõ 3 Đê La Thành, Thổ
Đào thị Thanh Hải Đào công an Hà Tây 1,800,000,000
Quan, Đống Đa, HN
Đào Thị Phương Nhận chuyển nhượng từ
33 Hàng Mã, Hoàn Kiếm, HN 1,850,000,000
0903210489 Đỗ Hồng Thái
Trần Thị Lý 139 tổ 9B Trung Liệt, Đống Đa,
676,000,000
0903231595 HN
Đỗ Thị Bích Ngọc 116A Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng,
1,690,000,000
0986924539 - 0438226499 HN
E17 K300 khu phố 4 phường 12
Trần Minh Chí
đường Cộng hoà, Quận Tân Bạn Chú Tô 1,850,000,000
0903904979
Bình, TP.HCM

Nguyễn Văn Khải Xóm Hoa Thám, xã La Phù,


Bà Ninh 1,550,000,000
0904206989 Hoài Đức, HÀ Tây
60 ngõ 31 đường Xuân Diệu,
Nguyễn Văn Huệ Chuyển từ 11BT13 sang 999,075,000
Tây Hồ, HN
212,224,370,500

PHÒNG KINH DOANH

Khách hàng chị Linh quản lý

1,352
8
1,620
2,972

1,873,000,000

76,760
185

625,000,000
3,978,000,000

185
46.25
2,775

268.66
77
192
n Khánh - An Thượng

Đợt 1 Đợt 2
Đã nộp Chênh lệch Phải nộp Đã nộp Chênh lệch

1,000,000,000 (7,750,000) 1,007,750,000 1,015,500,000 7,750,000

1,000,000,000 (8,112,500) 1,008,112,500 1,020,000,000 11,887,500

858,000,000 990,000 857,010,000 856,000,000 (1,010,000)

3,065,990,000 (10,000) 1,533,000,000 (1,533,000,000)

2,817,000,000 - 1,409,000,000 (1,409,000,000)

2,740,000,000 - 1,370,000,000 (1,370,000,000)

2,817,000,000 - 1,409,000,000 (1,409,000,000)

2,703,000,000 - 1,352,000,000 (1,352,000,000)

800,000,000 (1,386,000,000) 1,093,000,000 (1,093,000,000)

1,100,000,000 (1,084,000,000) 1,092,000,000 (1,092,000,000)

- - -
- - -
- - -

1,000,000,000 (1,531,000,000) 1,266,000,000 (1,266,000,000)

1,043,637,000 (500) 1,043,637,500 1,043,637,500 -

2,353,000,000 - 1,176,000,000 (1,176,000,000)

1,192,665,000 - 1,192,665,000 1,192,665,000 -

954,000,000 - 954,000,000 954,000,000 -

1,700,000,000 (933,925,000) 2,633,925,000 (2,633,925,000)


2,634,000,000 - 1,317,000,000 1,317,000,000 -

1,150,000,000 (1,411,000,000) 1,281,000,000 (1,281,000,000)

2,560,000,000 - 1,280,000,000 (1,280,000,000)

1,563,000,000 (1,000,000) 782,000,000 (782,000,000)

2,370,010,000 10,000 1,185,000,000 1,185,000,000 -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

2,346,000,000 - 1,173,000,000 (1,173,000,000)

1,973,000,000 - 987,000,000 (987,000,000)

2,639,000,000 (940,000) 1,319,970,000 1,561,000,000 241,030,000

2,774,575,000 575,000 1,387,000,000 (1,387,000,000)

1,324,000,000 (110,000) 1,324,110,000 1,324,110,000 -

(2,801,000,000) 1,400,000,000 (1,400,000,000)

2,400,000,000 4,000,000 1,198,000,000 (1,198,000,000)

825,000,000 - 825,000,000 825,000,000 -

902,400,000 (352,500) 902,752,500 902,752,500 -

855,000,000 (47,752,500) 902,752,500 902,752,500 -

1,422,405,000 - 1,422,405,000 1,422,405,000 -


3,210,900,000 50,000,000 1,580,450,000 (1,580,450,000)

862,295,000 - 862,295,000 862,200,148 (94,852)

871,525,000 - 871,525,000 871,525,000 -

1,022,760,000 - 1,022,760,000 1,022,760,000 -

1,500,000,000 (538,410,000) 1,019,205,000 (1,019,205,000)

1,259,482,500 - 1,259,482,500 1,259,482,500 -

2,783,000,000 - 1,391,000,000 (1,391,000,000)

- - -
(314,982,500) 314,982,500 (314,982,500)
- - -

1,598,000,000 (6,000,000) 802,000,000 (802,000,000)

881,955,000 - 881,955,000 881,955,000 -

881,955,000 - 881,955,000 881,955,000 -

1,975,000,000 33,292,000 1,294,472,000 (1,294,472,000)

500,000,000 (750,125,000) 1,250,125,000 (1,250,125,000)

1,051,155,000 - 1,051,155,000 1,051,155,000 -

1,037,665,000 - 1,037,665,000 1,037,665,000 -

1,088,075,000 - 1,088,075,000 1,088,075,000 -

1,088,000,000 200,000 1,087,800,000 1,087,800,000 -

2,820,000,000 - 1,410,000,000 (1,410,000,000)

2,820,000,000 - 1,410,000,000 (1,410,000,000)

2,820,000,000 - 1,410,000,000 (1,410,000,000)

- - -

1,523,000,000 - 761,000,000 (761,000,000)


1,977,000,000 - 990,000,000 (990,000,000)

2,400,000,000 (1,000,000) 1,201,000,000 (1,201,000,000)

1,090,000,000 - 1,090,000,000 1,090,000,000 -

2,505,000,000 - 1,252,500,000 (1,252,500,000)

2,280,000,000 - 1,140,000,000 (1,140,000,000)

2,844,000,000 - 1,422,000,000 (1,422,000,000)

955,040,000 - -
697,500,000 - -
697,500,000 - -
844,310,000 - -
813,330,000 - -
678,900,000 - -
678,900,000 - -
838,160,000 - -
884,880,000 - -
678,900,000 - -
678,900,000 - -

2,794,000,000 1,397,000,000 (1,397,000,000)

845,880,000 - -
651,210,000 - -
651,210,000 - -
803,330,000 - -

1,200,000,000 - 1,226,575,000 (1,226,575,000)

651,000,000 - -
651,000,000 - -
820,560,000 - -
- - -
2,260,000,000 (290,000,000) 1,275,000,000 (1,275,000,000)
- - -
3,100,000,000 (10,000,000) 1,556,000,000 (1,556,000,000)
806,774,000 - -
1,102,500,000 - 1,102,500,000 1,102,500,000 -

2,055,000,000 - 1,027,500,000 (1,027,500,000)

1,116,000,000 - 1,116,000,000 1,116,000,000 -

1,011,038,000 25,500 1,011,012,500 1,011,012,000 (500)

1,400,000,000 (310,800,000) 855,400,000 (855,400,000)

855,400,000 - 855,400,000 855,000,000 (400,000)

1,072,857,000 (500) 1,072,857,500 1,072,857,000 (500)

- - -

867,620,000 - 867,620,000 867,620,000 -

869,750,000 2,130,000 867,620,000 867,620,000 -

500,000,000 (595,365,000) 1,095,365,000 (1,095,365,000)

1,436,640,000 - 1,436,640,000 1,436,640,000 -

788,000,000 (100,000) 788,100,000 788,000,000 (100,000)

788,100,000 - 788,100,000 788,000,000 (100,000)

1,000,000,000 (8,720,000) 1,008,720,000 1,000,000,000 (8,720,000)

(2,733,000,000) 1,366,000,000 (1,366,000,000)

788,100,000 - 788,100,000 788,100,000 -

788,100,000 - 788,100,000 788,100,000 -


1,002,000,000 285,000 1,001,715,000 (1,001,715,000)
2,800,000,000 (89,360,000) 1,444,680,000 (1,444,680,000)

1,038,450,000 - 1,038,450,000 1,038,450,000 -

1,192,090,000 - 1,192,090,000 1,192,090,000 -

1,394,900,000 - 1,394,900,000 230,100,000 (1,164,800,000)


1,045,867,500 - 1,045,867,500 1,045,867,000 (500)

1,208,880,000 - 1,208,880,000 1,208,880,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 (1,000,000,000) 1,000,000,000 (1,000,000,000)

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,012,500,000 - 1,012,500,000 1,012,500,000 -

2,188,000,000 - 1,094,000,000 1,094,000,000 -

1,012,500,000 - 1,012,500,000 1,012,500,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -


1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

2,625,000,000 - 1,312,500,000 1,312,000,000 (500,000)

1,267,245,000 - 1,267,245,000 1,267,000,000 (245,000)


2,330,000,000 - 1,165,000,000 (1,165,000,000)
850,000,000 - 850,000,000 850,000,000 -

875,000,000 - 875,000,000 875,000,000 -

1,550,000,000 - 775,000,000 775,000,000 -

1,700,000,000 - 850,000,000 (850,000,000)

680,000,000 - 680,000,000 680,000,000 -

680,000,000 - 680,000,000 680,000,000 -

850,000,000 - 850,000,000 850,000,000 -

855,000,000 - 855,000,000 855,000,000 -

850,000,000 - 850,000,000 850,000,000 -

600,000,000 - 600,000,000 (600,000,000)

668,000,000 - 668,000,000 668,000,000 -

880,000,000 - 880,000,000 880,000,000 -

880,000,000 - 880,000,000 880,000,000 -


855,000,000 - 855,000,000 855,000,000 -

855,000,000 - 855,000,000 855,000,000 -

684,000,000 - 684,000,000 684,000,000 -

676,000,000 - 676,000,000 676,000,000 -

676,000,000 - 676,000,000 676,000,000 -

680,000,000 - 680,000,000 680,000,000 -

680,000,000 - 680,000,000 680,000,000 -

850,000,000 - 850,000,000 850,000,000 -

1,850,000,000 - 925,000,000 925,000,000 -

676,000,000 - 676,000,000 676,000,000 -

676,000,000 - 676,000,000 676,000,000 -

680,000,000 - 680,000,000 680,000,000 -

1,800,000,000 - 900,000,000 (900,000,000)

1,800,000,000 - 900,000,000 (900,000,000)

1,850,000,000 - 925,000,000 925,000,000 -

676,000,000 - 676,000,000 676,000,000 -

1,690,000,000 - 845,000,000 845,000,000 -

1,850,000,000 - 925,000,000 925,000,000 -

1,550,000,000 - 775,000,000 (775,000,000)

999,075,000 - 999,075,000 999,075,000 -


210,782,346,000 (15,769,308,500) 149,498,504,500 87,677,306,148 (61,821,198,352)

NGƯỜI LẬP

24/3/09
Ngày tháng 3 năm 2009

BÊN GIAO

-
Đợt 3 Đợt 4
Phải nộp Đã nộp Chênh lệch Phải nộp Đã nộp

- - -

1,007,750,000 (1,007,750,000) 1,007,750,000

1,008,112,500 1,000,000,000 (8,112,500) 1,008,112,500

857,010,000 857,000,000 (10,000) 857,010,000

1,532,980,000 (1,532,980,000)

1,408,700,000 (1,408,700,000)

1,369,260,000 (1,369,260,000)

1,408,700,000 (1,408,700,000)

1,351,840,000 (1,351,840,000)

1,093,410,000 (1,093,410,000)

1,092,180,000 (1,092,180,000)

- - -
- - -
- - -

1,265,800,000 (1,265,800,000)

1,043,637,500 1,043,000,000 (637,500) 1,043,637,500

1,176,250,000 (1,176,250,000)

1,192,665,000 1,192,665,000 - 1,192,665,000

716,000,000 (716,000,000) 716,000,000

2,633,925,000 (2,633,925,000) 2,633,925,000


1,316,850,000 (1,316,850,000)

1,280,530,000 (1,280,530,000)

1,279,710,000 (1,279,710,000)

781,560,000 (781,560,000)

1,185,000,000 (1,185,000,000)

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1,174,100,000 (1,174,100,000)

986,950,000 (986,950,000)

1,319,970,000 (1,319,970,000)

1,388,150,000 (1,388,150,000)

1,324,110,000 1,324,110,000 - 1,324,110,000

1,400,350,000 (1,400,350,000)

1,197,180,000 (1,197,180,000)

619,000,000 (619,000,000) 619,000,000

902,752,500 502,247,500 (400,505,000) 902,752,500

902,752,500 497,247,500 (405,505,000) 902,752,500

1,422,405,000 1,422,000,000 (405,000) 1,422,405,000


1,580,450,000 (1,580,450,000)

862,295,000 862,000,000 (295,000) 862,295,000

871,525,000 872,000,000 475,000 871,525,000

1,022,760,000 1,022,000,000 (760,000) 1,022,760,000

1,019,205,000 (1,019,205,000) 1,019,205,000

1,259,482,500 1,259,482,500 - 1,259,482,500

1,391,100,000 (1,391,100,000)

- - -
314,982,500 (314,982,500) 314,982,500
- - -

802,190,000 (802,190,000)

881,955,000 881,000,000 (955,000) 881,955,000

881,955,000 (881,955,000) 881,955,000

1,618,090,000 (1,618,090,000) 1,618,090,000

1,250,125,000 (1,250,125,000) 1,250,125,000

1,051,155,000 1,051,155,000 - 1,051,155,000

1,037,665,000 1,037,000,000 (665,000) 1,037,665,000

1,088,075,000 850,000,000 (238,075,000) 1,088,075,000

1,087,800,000 1,087,800,000 - 1,087,800,000

1,411,860,000 (1,411,860,000)

1,411,860,000 (1,411,860,000)

1,411,860,000 (1,411,860,000)

- - -

761,750,000 (761,750,000)
988,770,000 (988,770,000)

1,201,400,000 (1,201,400,000)

817,656,000 (817,656,000) 817,656,000

1,252,500,000 (1,252,500,000)

1,140,000,000 (1,140,000,000)

1,422,000,000 (1,422,000,000)

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

1,396,750,000

- -
- -
- -
- -

1,226,575,000 (1,226,575,000) 1,226,575,000

- -
- -
- -
- - -
1,275,000,000 (1,275,000,000)
- - -
1,555,250,000 (1,555,250,000)
- -
1,102,500,000 1,102,500,000 - 1,102,500,000

1,027,500,000 (1,027,500,000)

837,000,000 (837,000,000) 837,000,000

1,011,012,500 1,011,000,000 (12,500) 1,011,012,500

855,400,000 (855,400,000) 855,400,000

855,400,000 855,000,000 (400,000) 855,400,000

1,072,857,500 1,072,000,000 (857,500) 1,072,857,500

- - -

867,620,000 367,620,000 (500,000,000) 867,620,000

867,620,000 500,000,000 (367,620,000) 867,620,000

1,095,365,000 (1,095,365,000) 1,095,365,000

1,436,640,000 1,436,000,000 (640,000) 1,436,640,000

788,100,000 788,000,000 (100,000) 788,100,000

788,100,000 788,100,000 - 788,100,000

1,008,720,000 1,026,000,000 17,280,000 1,008,720,000

1,366,300,000 (1,366,300,000)

788,100,000 788,100,000 - 788,100,000

788,100,000 200,000,000 (588,100,000) 788,100,000


1,001,715,000 (1,001,715,000) 1,001,715,000
1,444,680,000 (1,444,680,000)

1,038,450,000 1,038,450,000 - 1,038,450,000

1,192,090,000 1,192,090,000 - 1,192,090,000

1,394,900,000 (1,394,900,000) 1,394,900,000


1,045,867,500 1,045,000,000 (867,500) 1,045,867,500

1,208,880,000 1,208,880,000 - 1,208,880,000

1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,000,000,000 500,000,000 (500,000,000) 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,000,000,000 750,000,000 (250,000,000) 1,000,000,000

1,000,000,000 (1,000,000,000)

1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,012,500,000 1,012,500,000 - 1,012,500,000

1,094,000,000 (1,094,000,000)

1,012,500,000 1,012,500,000 - 1,012,500,000

1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,000,000,000 (1,000,000,000) 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,000,000,000 (1,000,000,000) 1,000,000,000


1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,312,500,000 (1,312,500,000)

1,267,245,000 1,267,000,000 (245,000) 1,267,245,000


1,165,000,000 (1,165,000,000)
850,000,000 (850,000,000) 850,000,000

875,000,000 875,000,000 - 875,000,000

775,000,000 (775,000,000)

850,000,000 (850,000,000)

510,000,000 (510,000,000) 510,000,000

510,000,000 (510,000,000) 510,000,000

850,000,000 850,000,000 - 850,000,000

855,000,000 855,000,000 - 855,000,000

850,000,000 850,000,000 - 850,000,000

600,000,000 (600,000,000) 600,000,000

501,000,000 (501,000,000) 501,000,000

880,000,000 880,000,000 - 880,000,000

880,000,000 880,000,000 - 880,000,000


855,000,000 855,000,000 - 855,000,000

855,000,000 855,000,000 - 855,000,000

513,000,000 (513,000,000) 513,000,000

507,000,000 (507,000,000) 507,000,000

507,000,000 (507,000,000) 507,000,000

510,000,000 (510,000,000) 510,000,000

510,000,000 (510,000,000) 510,000,000

850,000,000 850,000,000 - 850,000,000

925,000,000 (925,000,000)

507,000,000 (507,000,000) 507,000,000

507,000,000 (507,000,000) 507,000,000

510,000,000 (510,000,000) 510,000,000

900,000,000 (900,000,000)

900,000,000 (900,000,000)

925,000,000 (925,000,000)

507,000,000 (507,000,000) 507,000,000

845,000,000 (845,000,000)

925,000,000 (925,000,000)

775,000,000 (775,000,000)

999,075,000 1,850,000 (997,225,000) 999,075,000


146,798,368,500 55,473,297,500 (89,928,321,000) 86,556,178,500 -

2,625
26
Đợt 4 Đợt 5 Đợt 6
Chênh lệch Phải nộp Đã nộp Chênh lệch Phải nộp

716,000,000 716,000,000
619,000,000 619,000,000
1,019,205,000

-
314,982,500
-

-
-

817,656,000 817,656,000

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

837,000,000 837,000,000

2,077,800,000

1,038,000,000
510,000,000 510,000,000

510,000,000 510,000,000

501,000,000 501,000,000
513,000,000 513,000,000

507,000,000 507,000,000

507,000,000 507,000,000

510,000,000 510,000,000

510,000,000 510,000,000

507,000,000 507,000,000

507,000,000 507,000,000

510,000,000 510,000,000

507,000,000 507,000,000

- -

-
3,115,800,000 10,422,843,500 - - 9,088,656,000
Đợt 6 Thu hồi vốn 9
Thu hồi vốn trước
Tổng cộng tháng đầu năm
Đã nộp Chênh lệch 2009
2009

2,015,500,000 1,000,000,000 1,015,500,000

3,020,000,000 1,000,000,000 2,020,000,000

2,571,000,000 858,000,000 1,713,000,000

3,065,990,000 3,065,990,000

2,817,000,000 2,817,000,000

2,740,000,000 2,740,000,000

2,817,000,000 2,817,000,000

2,703,000,000 2,703,000,000

800,000,000 800,000,000

1,100,000,000 1,100,000,000

- -
- -
- -

1,000,000,000 1,000,000,000

3,130,274,500 1,743,637,000 1,386,637,500

2,353,000,000 2,353,000,000

3,577,995,000 1,192,665,000 2,385,330,000

1,908,000,000 1,908,000,000

1,700,000,000 1,700,000,000
3,951,000,000 3,951,000,000

1,150,000,000 1,150,000,000

2,560,000,000 2,560,000,000

1,563,000,000 1,563,000,000

3,555,010,000 3,555,010,000

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

2,346,000,000 2,346,000,000

1,973,000,000 1,973,000,000

4,200,940,000 4,200,940,000

2,774,575,000 2,774,575,000

3,972,220,000 1,324,000,000 2,648,220,000

- -

2,400,000,000 2,400,000,000

1,650,000,000 1,650,000,000

2,307,400,000 902,400,000 1,405,000,000

2,255,000,000 855,000,000 1,400,000,000

4,266,810,000 2,844,810,000 1,422,000,000


6,371,800,000 3,210,900,000 3,160,900,000

2,586,495,148 862,295,000 1,724,200,148

2,615,050,000 871,525,000 1,743,525,000

2,044,760,000 1,022,760,000 1,022,000,000

2,650,000,000 1,500,000,000 1,150,000,000

3,778,447,500 1,259,482,500 2,518,965,000

5,566,000,000 2,783,000,000 2,783,000,000

- -
- -
- -

1,598,000,000 1,598,000,000

2,644,910,000 1,763,910,000 881,000,000

2,645,865,000 1,763,910,000 881,955,000

3,950,000,000 1,975,000,000 1,975,000,000

500,000,000 500,000,000 -

3,402,310,000 2,102,310,000 1,300,000,000

4,149,995,000 2,075,330,000 2,074,665,000

3,666,150,000 1,088,075,000 2,578,075,000

2,175,800,000 1,088,000,000 1,087,800,000

2,820,000,000 2,820,000,000

2,820,000,000 2,820,000,000

2,820,000,000 2,820,000,000

- -

1,523,000,000 1,523,000,000
1,977,000,000 1,977,000,000

2,400,000,000 2,400,000,000

2,180,000,000 2,180,000,000

2,505,000,000 2,505,000,000

2,280,000,000 2,280,000,000

2,844,000,000 2,844,000,000

- -
- -
697,500,000 697,500,000
- -
813,330,000 813,330,000
- -
- -
- -
- -
678,900,000 678,900,000
678,900,000 678,900,000

2,794,000,000 2,794,000,000

- -
651,210,000 651,210,000
- -
803,330,000 803,330,000

1,200,000,000 1,200,000,000 -

- -
- -
- -
- -
2,160,000,000 2,160,000,000
- -
3,100,000,000 3,100,000,000
806,774,000 806,774,000
3,307,500,000 1,102,500,000 2,205,000,000

2,055,000,000 2,055,000,000

2,232,000,000 2,232,000,000

4,043,980,000 2,022,050,000 2,021,930,000

2,300,000,000 1,400,000,000 900,000,000

2,565,400,000 1,710,400,000 855,000,000

2,845,714,500 1,072,857,000 1,772,857,500

- - -

2,102,860,000 867,620,000 1,235,240,000

2,654,990,000 1,737,370,000 917,620,000

500,000,000 500,000,000 -

4,309,280,000 1,436,640,000 2,872,640,000

3,151,900,000 1,576,000,000 1,575,900,000

3,152,200,000 1,576,100,000 1,576,100,000

4,026,000,000 2,000,000,000 2,026,000,000

- - -

3,152,400,000 1,576,200,000 1,576,200,000

2,564,300,000 1,576,200,000 988,100,000


1,002,000,000 500,000,000 502,000,000
2,800,000,000 2,800,000,000

3,115,350,000 1,038,450,000 2,076,900,000

3,076,270,000 1,192,090,000 1,884,180,000

1,625,000,000 500,000,000 1,125,000,000


3,136,734,500 2,091,734,500 1,045,000,000

3,626,640,000 2,058,880,000 1,567,760,000

3,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000

3,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000

2,500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000

3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000

2,750,000,000 1,000,000,000 1,750,000,000

1,000,000,000 250,000,000 750,000,000

3,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000

3,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000

3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000

3,500,000,000 1,875,000,000 1,625,000,000

3,281,500,000 3,281,500,000

4,050,000,000 2,025,000,000 2,025,000,000

3,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000

2,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000


3,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000

3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000

3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000

3,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000

3,937,000,000 3,937,000,000

3,801,245,000 1,267,245,000 2,534,000,000


2,330,000,000 2,330,000,000
1,700,000,000 1,700,000,000

2,625,000,000 1,750,000,000 875,000,000

2,325,000,000 2,325,000,000

1,700,000,000 1,700,000,000

1,360,000,000 1,360,000,000

1,360,000,000 1,360,000,000

3,200,000,000 1,500,000,000 1,700,000,000

2,565,000,000 1,489,000,000 1,076,000,000

2,550,000,000 850,000,000 1,700,000,000

600,000,000 600,000,000

1,336,000,000 1,336,000,000

2,640,000,000 880,000,000 1,760,000,000

2,640,000,000 880,000,000 1,760,000,000


2,565,000,000 855,000,000 1,710,000,000

2,565,000,000 855,000,000 1,710,000,000

1,368,000,000 1,368,000,000

1,352,000,000 1,352,000,000

1,352,000,000 1,352,000,000

1,360,000,000 1,360,000,000

1,360,000,000 1,360,000,000

2,550,000,000 850,000,000 1,700,000,000

2,775,000,000 2,775,000,000

1,352,000,000 1,352,000,000

1,352,000,000 1,352,000,000

1,360,000,000 1,360,000,000

1,800,000,000 1,800,000,000

1,800,000,000 1,800,000,000

2,775,000,000 2,775,000,000

1,352,000,000 1,352,000,000

1,521,000,000 1,521,000,000

2,775,000,000 2,775,000,000

1,550,000,000 1,550,000,000

2,000,000,000 550,000,000 1,450,000,000


- 361,122,505,148 101,198,346,000 259,924,159,148

407
Tiến độ thu hồi vốn cuối năm 2009
Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11
Thu hồi vốn cũ Thực hiện Bán mới Thu hồi vốn cũ Thu hồi vốn cũ

1,007,750,000

1,008,112,500 1,000,000,000

857,010,000 857,000,000

3,065,990,000

1,409,000,000

1,370,000,000

1,409,000,000

1,352,000,000

2,086,000,000 700,000,000

2,084,000,000 1,000,000,000

1,043,637,500 1,043,000,000

1,176,000,000

954,000,000 954,000,000 716,000,000

1,933,925,000 1,000,000,000
1,317,000,000 1,317,000,000

1,384,000,000

1,280,000,000

782,000,000

1,185,000,000 1,185,000,000
1,173,000,000

987,000,000

680,000,000 1,319,970,000

1,587,000,000

1,198,000,000

825,000,000 619,000,000
1,580,000,000

1,907,615,000

1,391,000,000

802,000,000

881,955,000

1,975,000,000

1,037,665,000 1,037,000,000

1,088,075,000 850,000,000

1,410,000,000

1,410,000,000

1,410,000,000

761,000,000
990,000,000

1,201,000,000

817,656,000

1,252,500,000

1,140,000,000

1,422,000,000

2,794,000,000

1,226,575,000

1,400,000,000 1,110,000,000 1,275,000,000

1,556,000,000
1,028,000,000

837,000,000

855,400,000

1,444,680,000
500,000,000 500,000,000

1,000,000,000 500,000,000

1,000,000,000

1,094,000,000 1,094,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,312,500,000 1,312,000,000

1,165,000,000

775,000,000 775,000,000

850,000,000

510,000,000

680,000,000 680,000,000 510,000,000

855,000,000 855,000,000

501,000,000
684,000,000 684,000,000 513,000,000

507,000,000

676,000,000 676,000,000 507,000,000

680,000,000 680,000,000 510,000,000

510,000,000

925,000,000 925,000,000

507,000,000

507,000,000

680,000,000 680,000,000 510,000,000

900,000,000

900,000,000

925,000,000 925,000,000

507,000,000

845,000,000 845,000,000 845,000,000

925,000,000
40,988,820,000 27,614,000,000 7,834,990,000 40,977,706,000 6,787,500,000

Thu hồi vốn từ đầu dự án đến hết 2009

PHÒNG ĐẦU TƯ
2009
Tổng 2009
Tháng 12 Tổng từ tháng 7 -12
Thu hồi vốn cũ
- -

2,015,500,000 3,031,000,000

5,044,337,500 7,064,337,500

1,714,010,000 3,427,010,000

3,065,990,000 6,131,980,000

4,226,000,000 7,043,000,000

1,370,000,000 4,110,000,000

1,409,000,000 4,226,000,000

6,758,420,000 9,461,420,000

2,886,000,000 3,686,000,000

3,284,000,000 4,384,000,000

- -
- -
- -

1,000,000,000 2,000,000,000

3,130,275,000 4,516,912,500

1,176,000,000 3,529,000,000

1,192,665,000 3,577,995,000

716,000,000 4,294,000,000 6,202,000,000

3,633,925,000 5,333,925,000
5,268,000,000 9,219,000,000

4,968,000,000 6,118,000,000

1,280,000,000 3,840,000,000

2,345,000,000 3,908,000,000

4,266,010,000 7,821,020,000

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

3,519,000,000 5,865,000,000

2,960,000,000 4,933,000,000

3,319,940,000 7,520,880,000

4,361,575,000 7,136,150,000

3,972,330,000 6,620,550,000

- -

3,598,000,000 5,998,000,000

619,000,000 2,888,000,000 4,538,000,000

4,113,257,500 5,518,257,500

3,108,257,500 4,508,257,500

1,422,405,000 2,844,405,000
4,740,900,000 7,901,800,000

862,295,000 2,586,495,148

1,088,525,000 2,832,050,000

1,022,000,000 2,044,000,000

3,057,615,000 4,207,615,000

8,216,377,500 10,735,342,500

1,391,000,000 4,174,000,000

- -
- -
- -

2,406,000,000 4,004,000,000

- 881,000,000

3,327,820,000 4,209,775,000

1,294,472,000 3,269,472,000 5,244,472,000

- -

2,351,155,000 3,651,155,000

4,149,995,000 6,224,660,000

4,754,225,000 7,332,300,000

1,087,800,000 2,175,600,000

4,230,000,000 7,050,000,000

4,230,000,000 7,050,000,000

4,230,000,000 7,050,000,000

- -

761,000,000 2,284,000,000
2,967,000,000 4,944,000,000

3,602,000,000 6,002,000,000

817,656,000 3,815,312,000 5,995,312,000

2,607,500,000 5,112,500,000

3,320,000,000 5,600,000,000

4,166,000,000 7,010,000,000

- -
- -
- 697,500,000
- -
- 813,330,000
- -
- -
- -
- -
- 678,900,000
- 678,900,000

2,794,000,000 5,588,000,000

- -
- 651,210,000
- -
- 803,330,000

3,679,725,000 3,679,725,000

- -
- -
- -
- -
4,935,000,000 7,095,000,000
- -
4,656,000,000 7,756,000,000
- 806,774,000
1,102,500,000 3,307,500,000

3,083,000,000 5,138,000,000

837,000,000 3,906,000,000 6,138,000,000

1,011,012,500 3,032,942,500

1,755,400,000 2,655,400,000

- 855,000,000

1,444,500,000 3,217,357,500

- -

2,970,480,000 4,205,720,000

367,620,000 1,285,240,000

1,690,730,000 1,690,730,000

- 2,872,640,000

3,940,200,000 5,516,100,000

- 1,576,100,000

4,043,440,000 6,069,440,000

- -

2,364,300,000 3,940,500,000

2,564,300,000 3,552,400,000
801,715,000 1,303,715,000
3,334,040,000 6,134,040,000

3,115,350,000 5,192,250,000

1,884,180,000 3,768,360,000

1,407,000,000 2,532,000,000
1,045,867,500 2,090,867,500

1,208,880,000 2,776,640,000

1,000,000,000 3,000,000,000

4,400,000,000 6,400,000,000

4,500,000,000 6,000,000,000

1,000,000,000 2,000,000,000

4,150,000,000 5,900,000,000

2,000,000,000 2,750,000,000

3,000,000,000 5,000,000,000

3,000,000,000 5,000,000,000

3,000,000,000 4,000,000,000

3,362,500,000 4,987,500,000

2,188,000,000 5,469,500,000

2,025,000,000 4,050,000,000

2,000,000,000 4,000,000,000

3,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000 5,000,000,000

2,000,000,000 3,000,000,000
3,000,000,000 5,000,000,000

1,000,000,000 2,000,000,000

1,000,000,000 2,000,000,000

4,000,000,000 6,000,000,000

2,624,500,000 6,561,500,000

1,267,000,000 3,801,000,000
3,495,000,000 5,825,000,000
850,000,000 2,550,000,000

875,000,000 1,750,000,000

1,550,000,000 3,875,000,000

2,550,000,000 4,250,000,000

510,000,000 2,380,000,000 3,740,000,000

510,000,000 3,060,000,000 4,420,000,000

2,150,000,000 3,850,000,000

3,420,000,000 4,496,000,000

850,000,000 2,550,000,000

- 600,000,000

501,000,000 2,338,000,000 3,674,000,000

1,760,000,000 3,520,000,000

1,760,000,000 3,520,000,000
855,000,000 2,565,000,000

855,000,000 2,565,000,000

513,000,000 3,078,000,000 4,446,000,000

507,000,000 2,366,000,000 3,718,000,000

1,859,000,000 3,211,000,000

510,000,000 3,060,000,000 4,420,000,000

510,000,000 2,380,000,000 3,740,000,000

2,550,000,000 4,250,000,000

1,850,000,000 4,625,000,000

507,000,000 1,690,000,000 3,042,000,000

507,000,000 2,366,000,000 3,718,000,000

510,000,000 3,060,000,000 4,420,000,000

2,700,000,000 4,500,000,000

2,400,000,000 4,200,000,000

1,850,000,000 4,625,000,000

507,000,000 2,366,000,000 3,718,000,000

2,535,000,000 4,056,000,000

2,775,000,000 5,550,000,000

100,000,000 1,650,000,000

3,799,075,000 5,249,075,000
9,876,128,000 361,398,204,000 621,322,363,148

ầu dự án đến hết 2009 722,520,709,148

Cập nhật ngày 03/7/2009

ÒNG ĐẦU TƯ
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ - 0903276167
B12 BT5 Mỹ Đình 2, Từ Liêm, HN

Ông NGUYỄN VIẾT THÌN - 0914513773


Số 11 ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa,
HN

Bà TRẦN THỊ BÍCH VÂN - 0913393627


Nhà 11 ngách 2 TT du lịch công đoàn, đường
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN

Bà NGUYỄN THỊ MAI LAN - 0989197884


Số 2 B9 tổ 23 phường Dịch Vọng hậu, Cầu
Giấy, HN

Bà AN THỊ QUỲNH MAI - 0912213939


403 I1 tổ 52 Phương Mai, Đống Đa, HN

Bà AN THỊ TUẤN ANH - 0912213939


403 I1 tổ 52 Phương Mai, Đống Đa, HN

Ông ĐÀO TUẤN VIỆT - 0903287126


Số 1 ngõ 1194/6 Láng Thượng, Đống Đa, HN
Bà NGUYỄN THỊ NGA - 0913084768
102 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Đống
Đa, HN

Ông NGUYỄN KHẮC TỐ - 0983368989


80b ngõ 310 đường Nghi Tàm, Tứ Liên, Tây
Hồ, HN

Ông GIANG CHÍ TRUNG - 0913562489


14 ngõ 766 Đê La Thành, HN

Bà CHU THỊ THÁI - 0988895589


Số 102 nhà B2 Nhà máy in tiền Quốc gia, Cổ
Nhuế, Từ Liêm, HN

Bà NGUYỄN THỊ KIM ĐỨC - 0936663999


Số 39 Trung Kính, Cầu Giấy, HN

Ông ĐỖ HOÀNG TÙNG - 0903226783


Công ty CP Thương mại phát triển đô thị, 54
Giang Văn Minh, Hà Nội

Bà BÙI THU HẰNG - 0904242052


Công ty kiến trúc Việt Nam - 4b Yecxanh HN
Bà LẠI THỊ XUÂN - 0984160880 /069522702
TT K86 tổ 18 Yên Hoà, Cầu Giấy, HN

Bà NGUYỄN LỆ LỘC - 0983661927


Tổ 5 Tân Thanh, Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Bà PHẠM THỊ TUẤT - 37660544


Tập thể Viện khoa học kỹ thuật giao thông,
phường Láng Thượng, Đống Đa, HN

Bà BÙI HẠNH THUỶ - 0903434699


P202 E2 phường Thanh Xuân Bắc, Thanh
Xuân, HN

Ông HOÀNG NGỌC ÁNH - 0903247301


P1203 CT6 ĐN1 Khu đô thị Mỹ đình- Mễ Trì,
Từ Liêm, HN

Ông LÊ VĂN AN - 0913283349


127 Khương Thượng, Thanh Xuân, HN

Ông ĐOÀN MINH HOÀ - 0913219585


24 ngõ 14 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy,
HN
Ông HOÀNG ĐÌNH CHIẾN -
4 ngõ 384 Đội Cấn, Ba đình, HN

Bà NGUYỄN THỊ MAI ĐIỂM - 0913521675


36 Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, Hai Bà
Trưng, HN

Ông PHẠM BÁ NAM - 0903436608


45b Lò Đúc, phường Phạm đình Hổ, Hai Bà
Trưng, HN

Bà TRẦN THỊ KIM CHUNG - 0972262626


3 ngõ 754 Đê La Thành, Ba Đình, HN

Ông HOÀNG ĐĂNG HẠNH - 0983150761


111 Trần Duy Hưng, HÀ Nội

Ông NGUYỄN HOÀNG HẢI -


39B Phố 344, phường Đống Mác, HN

Ông NGUYỄN VĂN KIÊN - 0983326527


236 đường Bưởi, Ba Đình, HN
Ông BẠCH QUỐC HUY - 0983102565
Số 10 ngách 9/16 Trần Quốc Hoàn, phường
Dịch vọng hậu, Cầu Giấy, HN

Bà HỒ THU CÁT
B12 BT6 khu đô thị Mỹ Đình 2, Mỹ Đình, Từ
Liêm, HN

Ông NGUYỄN BÁ BỘT


45 Khương Thượng, phường Trung Liệt, Đống
Đa, HN
Bà NGUYỄN THỊ OANH - 0915263345
Số 20 ngõ 43 phố Trung Kính, Cầu Giấy, HN

Ông ĐÀO ĐÌNH TRÌNH - 0912586885


98 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, Hai
Bà Trưng, HN

Ông PHẠM TRẦN KHÁNH - 0982276790


P518 nhà A4 Tập thể ĐH Luật, Đống Đa, HN

Bà NGUYỄN THỊ DUNG - 0913230995


P106 nhà A7 TT Đường Sắt, Ngọc Khánh, Ba
Đình, HN

Ông VŨ TUẤN ANH - 0936664444


B62 khu nhà vườn Trung Hoà Nhân Chính,
HN

Ông LÊ XUÂN HỘ - 0913286089


Công ty CP luyện cán thép Gia Sàng, phường
Gia Sàng, TP Thái Nguyên

Ông ĐỖ VĂN VINH - 0904264252


32 Tổ 13 Liễu Giai, Ba Đình, HN
Ông VÕ VĂN NHẬT - 0913541103
14 ngách 1 ngõ 10 Hoàng Ngọc Phách, HN

Bà NGUYỄN THỊ YẾN - 0978186899


Phú Gia, Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Ông NGUYỄN VĂN MINH -


Tổ 37 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN

Bà NGUYỄN THANH HƯƠNG - 0912068618


Số 8 phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, HN

Ông NGUYỄN CÔNG HOÈ - 0913236479


Số 9 ngõ 317 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư
Sở, Đống Đa, HN

Bà HÀ THỊ BÍCH NGỌC - 0912463672


107 Tôn Đức Thắng, HN

Ông (bà) NGUYỄN NGỌC THANH -


30 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN
Ông NGUYỄN VĂN PHÚ - 0983326283 /
37846158
Phòng Đầu tư phát triển - Tổng công ty thép VN
91 Láng Hạ, Hà Nội

Ông LÊ KỲ SƠN - 0913210332


Số 1 ngách 51/5 Lãng Yên, Hai Bà Trưng, HN

Ông PHẠM QUỐC THẮNG - 0979866828


231 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN

Ông VŨ HUY QUANG - 0913242728


111 Phú Yên, Bồ Đề, Gia Lâm, HN

Bà PHẠM THỊ LIÊN - 0934377006


Căn hộ số 1 nhà C15, Mỹ Đình 1, Từ Liêm,
HN

Ông PHẠM VŨ QUANG - 0913237943


P618 CT5 ĐN1 Khu đô thị Mỹ Đình 2, Từ
Liêm, HN

Bà PHẠM THỊ LÝ -
30 ngõ 48 dốc Thọ Lão, Hai Bà Trưng, HN
Ông NGUYỄN VƯƠNG QUYỀN -
0936969981
147 A2 Tập thể Tài chính kế toán, Cầu Diễn,
Từ Liêm, HN

Ông BÙI XUÂN DŨNG - 0913224431


57 Quang Trung, HN

Ông NGUYỄN VĂN PHÚ - 0983326283 / 37846158


Phòng Đầu tư phát triển - Tổng công ty thép VN
91 Láng Hạ, Hà Nội

Ông NGUYỄN HOÀNG HẢI -


39B Phố 344, phường Đống Mác, HN

Ông NGUYỄN BÁ BỘT


45 Khương Thượng, phường Trung Liệt,
Đống Đa, HN

Ông ĐINH PHÚ CƯỜNG - 0904588888


1E Chả Cá, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, HN
Ông NGUYỄN VĂN PHÚ - 0983326283 / 37846158
Phòng Đầu tư phát triển - Tổng công ty thép VN
91 Láng Hạ, Hà Nội

Ông NGUYỄN HOÀNG HẢI -


39B Phố 344, phường Đống Mác, HN
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KÝ HĐ MUA BÁN PHỤC VỤ QTTC NĂ
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ AN KHÁNH - AN THƯỢNG
Số
Diện Giá trị Ngày ký
STT Lô Thửa Giá bán Hợp
tích Hợp đồng Hợp đồng
đồng

1 BT01 N18 345.7 13,800,000 4,770,660,000 20 29/5/08

2 BT01 N25 326.9 14,500,000 4,740,050,000 90 14/5/09

3 BT04 N02 330.5 14,200,000 4,693,100,000 86a 1/5/2009

4 BT04 N04 382.6 13,800,000 5,279,880,000 68 12/3/2009

5 BT04 N05 382.7 14,500,000 5,549,150,000 110 25/6/09

6 BT04 N06 383.8 13,800,000 5,296,440,000 34 12/6/2008

7 BT04 N10 256.1 14,100,000 3,611,010,000 12 27/5/08

8 BT04 N12 389.7 14,600,000 5,689,620,000 40 12/6/2008

9 BT04 N13 433 14,600,000 6,321,800,000 96 1/6/2009

10 BT04 N14 242.9 14,200,000 3,449,180,000 55 31/7/08

11 BT04 N15 245.5 14,200,000 3,486,100,000 52 21/7/08

12 BT04 N16 284.1 14,400,000 4,091,040,000 44 18/6/08

13 BT04 N24 250.2 14,100,000 3,527,820,000 3 22/5/08

14 BT05 N03 292.3 14,200,000 4,150,660,000 21 29/5/08

15 BT05 N04 306.5 14,200,000 4,352,300,000 31 7/6/2008

16 BT05 N05 310.8 14,000,000 4,351,200,000 11 27/5/08

17 BT06 N03 300 15,200,000 4,560,000,000 101 9/6/2009


18 BT06 N04 355.5 16,000,000 5,688,000,000 102 9/6/2009

19 BT09 N06 300 14,700,000 4,410,000,000 58 10/9/2008

20 BT10 N03 244.4 14,000,000 3,421,600,000 56 13/8/08

21 BT10 N04 300.1 14,300,000 4,291,430,000 18 28/5/08

22 BT10 N06 244.4 14,200,000 3,470,480,000 17 28/5/08

23 BT10 N07 244.4 14,200,000 3,470,480,000 67 31/12/2008

24 BT11 N01 393.6 14,600,000 5,746,560,000 49 27/6/08

25 BT11 N03 222 14,200,000 3,152,400,000 16 28/5/08

26 BT11 N06 222 14,200,000 3,152,400,000 25 31/5/08

27 BT11 N07 222 14,200,000 3,152,400,000 9 27/5/08


28 BT11 N08 280.2 14,300,000 4,006,860,000 67b 12/1/2009
29 BT12 N03 335.8 14,200,000 4,768,360,000 13 27/5/08

30 BT12 N05 296.7 14,100,000 4,183,470,000 59 19/9/2008

31 BT12 N06 335.8 14,400,000 4,835,520,000 15 27/5/08

32 BT13 N01 250 16,000,000 4,000,000,000 42 16/6/08

33 BT13 N02 250 16,000,000 4,000,000,000 29 5/6/2008

34 BT13 N04 250 16,000,000 4,000,000,000 26 2/6/2008

35 BT13 N05 250 16,000,000 4,000,000,000 19 28/5/08

36 BT13 N09 250 16,000,000 4,000,000,000 5 27/5/08

37 BT13 N10 250 16,200,000 4,050,000,000 48 27/6/08


38 BT13 N11 250 17,500,000 4,375,000,000 91 15/5/09

39 BT13 N14 250 16,000,000 4,000,000,000 43 17/6/08

40 BT13 N15 250 16,000,000 4,000,000,000 1 21/5/08

41 BT13 N16 250 16,000,000 4,000,000,000 94 28/5/2009

42 BT13 N17 250 16,000,000 4,000,000,000 81 22/4/2009

43 BT13 N18 250 16,000,000 4,000,000,000 6 27/5/08

44 BT13 N19 250 16,000,000 4,000,000,000 7 27/5/08

45 BT13 N20 250 16,000,000 4,000,000,000 103 12/6/2009

46 BT13 N21 300 17,500,000 5,250,000,000 93 26/5/09

47 BT13 N22 312.9 16,200,000 5,068,980,000 28 4/6/2008

48 LK N02 200 17,000,000 3,400,000,000 69 19/3/09

49 LK N03 200 17,500,000 3,500,000,000 45 24/6/08

50 LK N05 200 17,000,000 3,400,000,000 69a 20/3/09

51 LK N08 200 17,000,000 3,400,000,000 62 13/10/08

52 LK N15 200 17,100,000 3,420,000,000 64 28/10/08

53 LK N16 200 17,100,000 3,420,000,000 63 28/10/08

54 LK N27 200 18,000,000 3,600,000,000 98 3/6/2009

55 LK N28 200 18,000,000 3,600,000,000 97 3/6/2009

56 LK N32 200 18,500,000 3,700,000,000 95 27/5/09

Tổng 15,373 233,853,950,000


TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG TCKT-KT

1,572,500,000

4,107

14,905,500,000
HĐ MUA BÁN PHỤC VỤ QTTC NĂM 2009
AN KHÁNH - AN THƯỢNG
Đợt 3
Số tiền đã nộp đến Số tiền dự kiến nộp Phải nộp
Thông tin khách hàng
30/6 đến 30/9

Hoàng Đăng Hạnh


0983150761 1,242,665,000 3,577,995,000 1,192,665,000
/0383857636
Chu Văn Dũng
2,370,000,000 3,555,000,000 1,185,000,000
0903264584

Đoàn Thị Thu Hiền


2,346,000,000 3,519,000,000 1,174,100,000
0438223954

Đỗ Hồng Vân
2,639,940,000 3,520,940,000 1,319,970,000
0983172004

Vũ Minh Trường 2,774,575,000 2,774,575,000 1,388,150,000

Nguyễn Thị Kim Đức


2,648,220,000 3,972,220,000 1,324,110,000
0936663999
Bùi Trung Hùng
1,657,752,500 3,210,152,500 902,752,500
0983165737
Lại Thị Xuân
2,844,810,000 4,266,810,000
0984160880

Nguyễn Tiến Đông 3,160,900,000 3,160,900,000 1,580,450,000

Nguyễn Thanh Hương


1,724,495,148 2,586,790,148 862,295,000
0912068618
Võ Văn Nhật
0913541103 - 1,743,050,000 2,615,050,000 871,525,000
0912571788 Mai
Nguyễn Thị Oanh
2,045,520,000 3,067,520,000 1,022,760,000
0915263345
Bùi Hạnh Thủy
1,763,910,000 2,644,910,000 881,955,000
0903434699
Nguyễn Thị Hồng Hà
2,075,330,000 3,112,995,000 1,037,665,000
0903276167 /7870990
Nguyễn Khắc Tố
1,088,075,000 3,264,225,000 1,088,075,000
0983368989
Phạm Thị Liên
2,175,600,000 3,263,400,000 1,087,800,000
0934377006
Kiều Thu Hằng
2,280,000,000 2,280,000,000 1,140,000,000
0913082506
Kiều Thu Hằng
2,844,000,000 2,844,000,000 1,422,000,000
0913082506

Nguyễn Ngọc Thanh


2,205,000,000 3,307,500,000 1,102,500,000
0988523236 / 37345689

Nguyễn Công Hoè


1,710,400,000 2,565,400,000 855,400,000
0913236479/8532600

Trần Thị Kim Chung


2,145,714,500 3,217,714,000 1,072,857,500
0972262626 /8353209
Phạm Bá Nam
1,735,240,000 2,602,860,000 867,620,000
0903436608 /8267806
Nguyễn Thị Cẩm Vân
0905120557 - 1,735,240,000 2,237,370,000 867,620,000
0503811395
Lê Xuân Hộ
2,873,280,000 4,309,920,000 1,436,640,000
0913286089
Nguyễn Thị Mai Điểm
1,576,100,000 2,364,200,000 788,100,000
0913521675
Nguyễn Thị Mai Lan
1,576,200,000 2,364,300,000 788,100,000
0989197884
Hoàng ĐÌnh Chiến
1,576,200,000 2,364,300,000 788,100,000
0903280927/ 8327865
Trần Thu Hoài 1,001,715,000 1,002,000,000 1,001,715,000
Phạm Vũ Quang
2,002,090,000 3,576,270,000 1,192,090,000
0913237943 /7870179

Nguyễn Văn Phú


2,091,734,500 3,136,734,500 1,045,867,500
0983326283 / 37846158

Nguyễn Vương Quyền


2,417,760,000 3,626,640,000 1,208,880,000
0936969981 /7672916
Phạm Thị Tuất
2,000,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000
047660544

Đào Tuấn Việt


1,900,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000
0903287126

An Thị Quỳnh Mai


2,000,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000
0912213939

Nguyễn Thành Nam


1,800,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000
0988559496

Nguyễn Thanh Thuỷ


2,000,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000
0983828036

Vũ Tuấn Anh
2,025,000,000 3,037,500,000 1,012,500,000
0936664444
Nguyễn Minh Hải
2,188,000,000 3,282,000,000 1,094,000,000
0913559758

Nguyễn Hoàng Hải 2,000,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000

Hoàng Xuân Cường 2,000,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000

Nguyễn Thị Mai Hương


2,000,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000
0913540564

Nguyễn Doanh Thu


2,000,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000
0913211004

Lê Văn An
2,000,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000
0913283349

Đoàn Minh Hoà


2,000,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000
0913219585

Lê Phương Anh
2,000,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000
0913000795

Lê Phương Anh
2,625,000,000 3,937,500,000 1,312,500,000
0913000795
An Thị Tuấn Anh
2,534,245,000 3,801,245,000 1,267,245,000
Hoàng Mạnh Hà
1,700,000,000 1,700,000,000 850,000,000
0912150253
Đào Đình Trình
1,750,000,000 2,625,000,000 875,000,000
0912586885
Phạm Văn Long
0913216770 - 1,700,000,000 1,700,000,000
069556737
Nguyễn Văn Kiên
1,680,000,000 2,550,000,000 850,000,000
0983326527

Nguyễn Bá Bột 1,710,000,000 2,560,000,000 855,000,000

Hồ Thu Cát 1,710,000,000 2,560,000,000 855,000,000

An Phương Thảo 1,800,000,000 1,800,000,000 900,000,000

Đào thị Thanh Hải 1,800,000,000 1,800,000,000 900,000,000

Trần Minh Chí


1,850,000,000 2,775,000,000 925,000,000
0903904979

- 112,843,761,648 164,039,936,148 56,193,007,500


NG TCKT-KT PHÒNG KINH DOANH

979

185

2,625

26
Đợt 3 Đợt 4
Đã nộp Chênh lệch Số tiền đã nộp Phải nộp Đã nộp
đến 30/9

(1,192,665,000) 1,192,665,000

(1,185,000,000)

(1,174,100,000)

(1,319,970,000)

(1,388,150,000)

1,324,110,000 - 1,324,110,000

(902,752,500) 902,752,500

(1,580,450,000)

(862,295,000) 862,295,000

(871,525,000) 871,525,000

1,022,000,000 (760,000) 1,022,760,000

(881,955,000) 881,955,000

(1,037,665,000) 1,037,665,000

(1,088,075,000) 1,088,075,000

(1,087,800,000) 1,087,800,000

(1,140,000,000)
(1,422,000,000)

1,102,500,000 - 1,102,500,000

(855,400,000) 855,400,000

700,000,000 (372,857,500) 1,072,857,500

(867,620,000) 867,620,000

(867,620,000) 867,620,000

(1,436,640,000) 1,436,640,000

(788,100,000) 788,100,000

788,100,000 - 788,100,000

(788,100,000) 788,100,000
(1,001,715,000) 1,001,715,000
1,074,180,000 (117,910,000) 1,192,090,000

(1,045,867,500) 1,045,867,500

1,208,880,000 - 1,208,880,000

(1,000,000,000) 1,000,000,000

(1,000,000,000) 1,000,000,000

1,000,000,000 - 1,000,000,000

(1,000,000,000) 1,000,000,000

(1,000,000,000) 1,000,000,000

300,000,000 (712,500,000) 1,012,500,000


(1,094,000,000)

(1,000,000,000) 1,000,000,000

(1,000,000,000) 1,000,000,000

(1,000,000,000) 1,000,000,000

(1,000,000,000) 1,000,000,000

1,000,000,000 - 1,000,000,000

1,000,000,000 - 1,000,000,000

(1,000,000,000) 1,000,000,000

(1,312,500,000) 1,312,500,000

(1,267,245,000) 1,267,245,000

(850,000,000) 850,000,000

875,000,000 - 875,000,000

420,000,000 (430,000,000) 850,000,000

855,000,000 - 855,000,000

855,000,000 - 855,000,000

(900,000,000)

(900,000,000)

(925,000,000)

13,524,770,000 (42,668,237,500) 43,164,337,500 -


Đợt 4 Đợt 5 Đợt 6
Chênh lệch Phải nộp Đã nộp Chênh lệch Phải nộp

-
-
1,700,000,000

- - - - 1,700,000,000
Đợt 6
Thu hồi vốn 5
Đã nộp Chênh lệch Thu hồi vốn trước Tháng 1
tháng đầu năm
2009
2009 Thu hồi vốn cũ

1,242,665,000 -

1,422,000,000

2,639,940,000

1,324,000,000 -

902,400,000 -

3,210,900,000 3,160,900,000

862,295,000 862,200,148 862,200,148

871,525,000 871,525,000 871,525,000

2,045,520,000 -

1,763,910,000 -

2,075,330,000 1,037,665,000

1,088,075,000 -

2,175,800,000 -

100,000,000
100,000,000

1,102,500,000 1,102,500,000 1,102,500,000

1,710,400,000 -

1,072,857,000 1,072,857,500 600,000,000

867,620,000 -

1,737,370,000 417,620,000

1,576,100,000 788,000,000 788,000,000

1,576,200,000 -

1,576,200,000 -
800,000,000 -
2,002,090,000 -

2,091,734,500 -

2,058,880,000 358,880,000 358,880,000

1,000,000,000 1,000,000,000

1,900,000,000 -

2,000,000,000 -

1,800,000,000 -

2,000,000,000 -

1,875,000,000 150,000,000
2,187,500,000

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

2,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

2,000,000,000 -

2,000,000,000 -

2,000,000,000 -

2,534,245,000 1,267,000,000

850,000,000

1,750,000,000 -

1,480,000,000 200,000,000

855,000,000 855,000,000

855,000,000 855,000,000

- - 63,783,616,500 24,298,587,648 5,583,105,148


Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4
Bán mới Thu hồi vốn cũ Bán mới Thu hồi vốn cũ Bán mới Thu hồi vốn cũ

2,639,940,000

1,037,665,000
472,857,500

417,620,000

1,000,000,000

150,000,000
1,000,000,000

1,267,000,000

850,000,000

200,000,000

855,000,000

855,000,000

- 2,977,000,000 - - 3,489,940,000 4,278,142,500


Tiến độ thu hồi vốn cuối năm 2009
Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Bán mới Thu hồi vốn cũ Bán mới Thu hồi vốn cũ (KH) Thực hiện

1,142,665,000

1,422,000,000 948,000,000 948,010,000

1,324,110,000 1,324,110,000

902,752,500 755,000,000

3,160,900,000

1,022,000,000

1,088,075,000

100,000,000 2,180,000,000
100,000,000 2,744,000,000

1,102,500,000

700,000,000

867,620,000 867,620,000

788,100,000 1,576,200,000

788,100,000 788,100,000
501,715,000 300,000,000
382,090,000 1,384,180,000

1,208,880,000

1,000,000,000 900,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000 800,000,000

462,500,000 762,500,000
2,187,500,000

1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

850,000,000

875,000,000

1,700,000,000

650,000,000 1,050,000,000

855,000,000

855,000,000

- 2,700,000,000 3,809,500,000 13,845,727,500 31,009,000,000

6,509,500,000
thu hồi vốn cuối năm 2009
háng 6 Tháng 7
Bán mới Thu hồi vốn cũ Thực hiện Bán mới Thực hiện

2,335,330,000

2,346,000,000

1,319,970,000

2,774,575,000

1,324,110,000 1,324,110,000

902,752,500

862,295,000

871,525,000

1,037,665,000

1,088,075,000

1,087,800,000
1,045,867,500

1,000,000,000

200,000,000

1,000,000,000

712,500,000
1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,800,000,000

1,500,000,000

1,850,000,000

10,270,575,000 17,787,890,000 1,324,110,000 - -


Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Thu hồi vốn cũ Thu hồi vốn cũ Thu hồi vốn cũ Thu hồi vốn cũ Thu hồi vốn cũ

1,185,000,000

1,088,075,000
855,400,000

1,072,857,500

867,620,000

867,620,000

1,436,640,000

788,100,000

788,100,000

788,100,000
1,001,715,000
1,192,090,000

1,000,000,000

1,000,000,000
1,094,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

850,000,000

900,000,000

15,596,317,500 2,279,000,000 - - -

Thu hồi vốn từ đầu dự án đến hết 2009


Tổng từ tháng 6 -12 Tổng 2009

3,477,995,000 3,477,995,000

3,081,010,000 4,503,010,000

2,346,000,000 2,346,000,000

1,319,970,000 3,959,910,000

2,774,575,000 2,774,575,000

5,296,440,000 5,296,440,000

2,560,505,000 2,560,505,000

### ###

862,295,000 1,724,495,148

871,525,000 1,743,050,000

1,022,000,000 1,022,000,000

- -

1,037,665,000 2,075,330,000

3,264,225,000 3,264,225,000

1,087,800,000 1,087,800,000

2,180,000,000 2,280,000,000
2,744,000,000 2,844,000,000

1,102,500,000 2,205,000,000

855,400,000 855,400,000

1,772,857,500 2,845,715,000

2,602,860,000 2,602,860,000

867,620,000 1,285,240,000

1,436,640,000

788,100,000 1,576,100,000

3,152,400,000 3,152,400,000

2,364,300,000 2,364,300,000
1,803,430,000 1,803,430,000
2,958,360,000 2,958,360,000

1,045,867,500 1,045,867,500

1,208,880,000 1,567,760,000

1,000,000,000 2,000,000,000

2,900,000,000 2,900,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

3,000,000,000 3,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

1,937,500,000 2,087,500,000
1,094,000,000 3,281,500,000

1,000,000,000 2,000,000,000

3,000,000,000 4,000,000,000

1,000,000,000 2,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

3,000,000,000 3,000,000,000

- 1,267,000,000

850,000,000 1,700,000,000

875,000,000 875,000,000

4,250,000,000

2,550,000,000 2,750,000,000

855,000,000 1,710,000,000

855,000,000 1,710,000,000

2,700,000,000 2,700,000,000

1,500,000,000 1,500,000,000

1,850,000,000 1,850,000,000

88,051,720,000 112,350,307,648

176,133,924,148
ách khách hàng ký hợp đồng mua bán phục vụ quyết toán 6 tháng đầu n
Dự án khu đô thị An Khánh - An Thượng
Số
Diện Giá trị Ngày ký
STT Lô Thửa Giá bán Hợp
tích Hợp đồng Hợp đồng
đồng

1 BT01 N03 278.1 14,500,000 4,032,450,000 32 7/6/2008

2 BT01 N04 259.7 13,400,000 3,479,980,000 38 11/6/2008

3 BT01 N16 287.9 14,500,000 4,174,550,000 24 31/5/08

4 BT01 N25 326.9 14,500,000 4,740,050,000 90 14/5/09

5 BT04 N02 330.5 14,200,000 4,693,100,000

6 BT04 N03 268.5 14,700,000 3,946,950,000

7 BT04 N06 383.8 13,800,000 5,296,440,000 34 12/6/2008

8 BT04 N10 256.1 14,100,000 3,611,010,000 12 27/5/08

9 BT04 N14 242.9 14,200,000 3,449,180,000 55 31/7/08

10 BT04 N15 245.5 14,200,000 3,486,100,000 52 21/7/08

11 BT04 N16 284.1 14,400,000 4,091,040,000 44 18/6/08

12 BT04 N24 250.2 14,100,000 3,527,820,000 3 22/5/08

13 BT04 N25 250.2 14,100,000 3,527,820,000 66 30/12/08

14 BT05 N02 296.1 14,200,000 4,204,620,000 33 9/6/2008

15 BT05 N03 292.3 14,200,000 4,150,660,000 21 29/5/08

16 BT05 N05 310.8 14,000,000 4,351,200,000 11 27/5/08

17 BT05 N06 383.8 14,700,000 5,641,860,000

18 BT05 N07 383.8 14,700,000 5,641,860,000


19 BT05 N08 383.8 14,700,000 5,641,860,000

20 BT05 N11 269.1 14,700,000 3,955,770,000

21 BT06 N03 300 15,200,000 4,560,000,000 101 9/6/2009

22 BT06 N04 355.5 16,000,000 5,688,000,000 102 9/6/2009

23 BT09 N06 300 14,700,000 4,410,000,000 58 10/9/2008

24 BT10 N03 244.4 14,000,000 3,421,600,000 56 13/8/08

25 BT10 N04 300.1 14,300,000 4,291,430,000 18 28/5/08

26 BT10 N06 244.4 14,200,000 3,470,480,000 17 28/5/08

27 BT10 N08 300.1 14,600,000 4,381,460,000 67e 15/1/09

28 BT11 N01 393.6 14,600,000 5,746,560,000 49 27/6/08

29 BT11 N02 222 14,200,000 3,152,400,000 27 3/6/2008

30 BT11 N06 222 14,200,000 3,152,400,000 25 31/5/08

31 BT11 N07 222 14,200,000 3,152,400,000 9 27/5/08

32 BT11 N08 280.2 14,300,000 4,006,860,000 67b 12/1/2009

33 BT12 N01 401.3 14,400,000 5,778,720,000 67d 15/1/2009

34 BT12 N02 296.7 14,000,000 4,153,800,000 22 30/5/08

35 BT12 N03 335.8 14,200,000 4,768,360,000 13 27/5/08

36 BT12 N04 384.8 14,500,000 5,579,600,000 67c 15/1/2009

37 BT12 N05 296.7 14,100,000 4,183,470,000 59 19/9/2008

38 BT12 N06 335.8 14,400,000 4,835,520,000 15 27/5/08

39 BT13 N01 250 16,000,000 4,000,000,000 42 16/6/08

40 BT13 N02 250 16,000,000 4,000,000,000 29 5/6/2008


41 BT13 N03 250 16,000,000 4,000,000,000 60 30/9/2008

42 BT13 N04 250 16,000,000 4,000,000,000 26 2/6/2008

43 BT13 N05 250 16,000,000 4,000,000,000 19 28/5/08

44 BT13 N07 250 16,000,000 4,000,000,000 23 30/5/08

45 BT13 N09 250 16,000,000 4,000,000,000 5 27/5/08

46 BT13 N13 250 16,000,000 4,000,000,000 104 16/6/09

47 BT13 N14 250 16,000,000 4,000,000,000 43 17/6/08

48 BT13 N16 250 16,000,000 4,000,000,000 94 28/5/2009

49 BT13 N17 250 16,000,000 4,000,000,000 81 22/4/2009

50 BT13 N18 250 16,000,000 4,000,000,000 6 27/5/08

51 BT13 N19 250 16,000,000 4,000,000,000 7 27/5/08

52 BT13 N20 250 16,000,000 4,000,000,000 103 12/6/2009

53 BT13 N22 312.9 16,200,000 5,068,980,000 28 4/6/2008

54 LK N02 200 17,000,000 3,400,000,000 69 19/3/09

55 LK N03 200 17,500,000 3,500,000,000 45 24/6/08

56 LK N08 200 17,000,000 3,400,000,000 62 13/10/08

57 LK N09 200 17,100,000 3,420,000,000 53 21/7/08


58 LK N10 200 17,000,000 3,400,000,000 61 1/10/08

59 LK N15 200 17,100,000 3,420,000,000 64 28/10/08

60 LK N16 200 17,100,000 3,420,000,000 63 28/10/08

61 LK N22 200 17,000,000 3,400,000,000 99 4/6/2009

62 LK N34 231 17,300,000 3,996,300,000 35 09/6/08

17,063 256,802,660,000
ụ quyết toán 6 tháng đầu năm 2009
An Thượng
Thông tin khách hàng

Họ tên

Giang Chí Trung


0913562489
Bùi Thu Hằng
0904242052

Trần Thị Bích Vân


0913393627 - 7540446

Chu Văn Dũng


1,185,000,000
0903264584

Đoàn Thị Thu Hiền


1,174,100,000
0438223954

Nguyễn Quốc Khánh


986,950,000
0938860000
Nguyễn Thị Kim Đức
0936663999
Bùi Trung Hùng
0983165737
Nguyễn Thanh Hương
0912068618
Võ Văn Nhật
0913541103 -
0912571788 Mai
Nguyễn Thị Oanh
0915263345
Bùi Hạnh Thủy
0903434699
Lã Thị Nguyệt Anh
0983098598
Chu Thị Thái
0988895589
Nguyễn Thị Hồng Hà
0903276167 /7870990
Phạm Thị Liên
0934377006
Nguyễn Quốc Khánh
1,411,860,000
0938860000
Nguyễn Quốc Khánh
1,411,860,000
0938860000
Nguyễn Quốc Khánh
1,411,860,000
0938860000

Nguyễn Quốc Khánh


988,770,000
0938860000

Kiều Thu Hằng


1,140,000,000
0913082506
Kiều Thu Hằng
1,422,000,000
0913082506

Nguyễn Ngọc Thanh


0988523236 / 37345689

Nguyễn Công Hoè


0913236479/8532600

Trần Thị Kim Chung


0972262626 /8353209
Phạm Bá Nam
0903436608 /8267806
Phan Thị Kim Dung

Lê Xuân Hộ
0913286089

Nguyễn Tuấn Anh


0983623068
Nguyễn Thị Mai Lan
0989197884
Hoàng ĐÌnh Chiến
0903280927/ 8327865
Trần Thu Hoài

Bùi Văn Dục

Nguyễn Thị Thu Hà


0983257184
Phạm Vũ Quang
0913237943 /7870179
Nguyễn Hạnh Linh

Nguyễn Văn Phú


0983326283 / 37846158

Nguyễn Vương Quyền


0936969981 /7672916
Phạm Thị Tuất
047660544

Đào Tuấn Việt


0903287126
Đinh Phú Cường
0904,588888

An Thị Quỳnh Mai


0912213939

Nguyễn Thành Nam


0988559496
Nguyễn Viết Thìn
0914513773 /8352417

Nguyễn Thanh Thuỷ


0983828036

Lê Thị Mai Hoa


0913554755

Nguyễn Hoàng Hải

Nguyễn Thị Mai Hương


0913540564

Nguyễn Doanh Thu


0913211004

Lê Văn An
0913283349

Đoàn Minh Hoà


0913219585

Lê Phương Anh
0913000795

An Thị Tuấn Anh

Hoàng Mạnh Hà
0912150253
Đào Đình Trình
0912586885
Nguyễn Văn Kiên
0983326527
Nguyễn Thị Yến
0978186899
Bạch Quốc Huy
0983102565

Nguyễn Bá Bột

Hồ Thu Cát

Nguyễn Phương Loan


0983050281 -
0913324919

Nguyễn Văn Huệ

Vous aimerez peut-être aussi