Vous êtes sur la page 1sur 2

TIA NẮNG HẠT MƯA

Nhạc: Khánh Vinh


Lời: thơ Lệ Bình

E‹ G E‹
#2 j ™™ œœ œœ œœ œœ
Soprano
Alto & 4Œ ‰
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tenor
Basse { ?# 2 Œ
4 ‰ J ™™ œ œ

A‹ D
# j
& œœ ‰ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
trai. Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn
œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
{ ‰ J

G E‹ G E‹
# œ j œœ œœ
& œ ‰ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
gái. Hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng
œ œ œ œ œ œ œ
{ ?# ‰ J œ œ œ œ œ

A‹ D
# ‰ j œœ
& œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ve. Hình như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng
œ
?# œ œ œ œ œ œ
{ #
E‹
‰ J
G
˙˙
œ œ

C
œœ™™
G
œ œ œ

& ˙ ‰ ˙˙
˙
lại. Tia nắng, hạt
˙ ˙ ˙
{ ?# ˙
2 D G E‹ C
# œ™ j œœ j j j j
& œ™ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
mưa! Tia nắng hạt mưa trẻ mãi. Màu hoa phượng

œ œ œ œ œ
{ ?# œ™ ‰ J œ J œ œ œ
J ‰ J J

G D G C D
# j
& œœ œœ œœ ‰ ˙˙ œœ ™™ ‰ ˙˙ œœ ™™ ‰
đỏ vô tư. Bạn hỡi, bạn ơi!

œ œ œ ˙ œ™ ˙ œ™
{ ?# J ‰ ‰ ‰

1.
C D D E‹
# j j j ‰ j j
& œœ œœ œ œ œ
œ œ œJ ‰ œœ œœ œ œœ œ œ ˙˙
œJ œ
J
đừng trách, đừng buồn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa!
œ œ œ œ œ œ ˙
? # œJ œ œ
{ J J ‰

2.
D E‹
œ œ
J

E‹
œ
J

C
# j j
& Œ ‰ œ
j ™™ œœ
œ œœ œœ œœ œœ
j
œœ œœ œœ ‰
J J J ‰
Hình... ...nắng hạt mưa! đừng trách, đừng buồn vô cớ

œ œ œ œ œ
{ ?# Œ

D
‰ J ™™ œ

D
U
œ

E‹
J œ
J
œ œ J ‰

# U U
& œj j œœ j ‰ Œ
œ œJ œ œœ ˙˙ œœ
J J
làm buồn tia nắng hạt mưa!

U U U
{ ? # œJ œ œ
J
œ œ œ ˙ œ Œ