Vous êtes sur la page 1sur 2

Bless the Lord

Keyboard, Guitar / Clavier, Guitare / Orgel, Gitarre (arpeggio)

J. 76

3CC m*
I
1 "F

o- £
Dm G Dm Bl<B) C F A Dm G Dm BkB) C Dm

Gu itar / Guitare / Gitarre

» /* rn
r
* «-
J
1' r1 r r — r r 1 1
Fine ''epea o) leading to (II)

i r M S
/
« « • •
® ^
T1
-j-
' r
r
, r ar n =
d J JJUTII
Tl i
«1— 1
i í4
r r r T Ine
m

T P [Tf.
ti *— i r m n FFP-F a nM
,
-
« « -é *
r r r r1
f ?
Simple Melody / Mélodie sim pie / Standardbegleitstimme

tfHHif ' r itlTrr f iHTr i

frOQir > r irTífrr ir Yixh

A"~1fTi>ir rrffif r fif)ir m


t r ir ^
Bless the Lord
Recorder Duo / Flutes à bec / Blockflõten

Sopr.
mm PiÉ
el m
I
Alto

P —*—r —p—

- ' - i
1» j* "p— ^f p ©
g—t—,— 0

f t =

Flute Duo / Flutes traversières / Querflõten


_ . • f-1 £
jf í 1/Tf
| f f L^
f

LI I-1 =4
~~f

-—
i ^— e
krpu grrr r

IH i

«ÉÉÊI ÉÉâ É

English Horn / Cor anglais / Englisch Horn


©
*—a » J"? ii- JTn

£irr if tâ
f 0 »
' 0 1* = 1
CJ ' 1 ^

31